Vous êtes sur la page 1sur 34

Wektorowy nap d AC generacja V2

Klasa 400V AC

ARTDrive
Klasa 575V AC

ARTDrive
Instrukcja obsugi
Instalacja Uruchomienie

Wersja Beta 1.0

1
2
Spis tre ci

Rozdzia 1 rodki bezpiecze stwa...................................................................................................4


Rozdzia 2 Dopuszczalne warunki rodowiskowe ...........................................................................7
Rozdzia 3 Dane techniczne .............................................................................................................8
Rozdzia 3.1 Specyfikacja wej /wyj i enkodera........................................................................10
Rozdzia 3.2 Monta i wymiary mechaniczne ...............................................................................11
Rozdzia 3.3 Moc wydzielana przez nap d, wentylacja.................................................................13
Rozdzia 4 Pod czenie nap du......................................................................................................14
Rozdzia 4.1 Zasilanie wentylatorw .............................................................................................14
Rozdzia 4.2 Konfiguracja enkodera..............................................................................................15
Rozdzia 4.3 Zaciski Mocy.............................................................................................................17
Rozdzia 4.4 Zwory konfiguracyjne...............................................................................................18
Rozdzia 4.5 Zaciski steruj ce........................................................................................................19
Rozdzia 4.6 Interfejs szeregowy ...................................................................................................21
Rozdzia 5 Kontrola przed za czeniem.........................................................................................24
Diody LED i przyciski ...........................................................................................................25
Rozdzia 7 Za czenie nap du........................................................................................................27
Rozdzia 8 Menu gwne nap du ...................................................................................................28
Rozdzia 9 Szybkie uruchomienie..................................................................................................29
Rozdzia 10 Alarmy .......................................................................................................................32

3
Rozdzia 1 rodki bezpiecze stwa

UWAGA!

-Zgodnie z wymogami norm Wsplnoty Europejskiej falowniki AVy wraz z urz dzeniami
dodatkowymi mo na u ywa tylko po sprawdzeniu e urz dzenie zostao wyposa one w
urz dzenia zabezpieczaj ce, zgodnie z wymogami dyrektywy 89/392/EEC, w zastosowaniu do
przemysu maszynowego.
W systemach nap dowych wyst puj cz ci ruchome. Na u ytkowniku ci y odpowiedzialno
takiego zabezpieczenia, by ruchome cz ci nie stanowiy zagro enia. Nie nale y modyfikowa ,
bocznikowa ani blokowa fabrycznych zabezpiecze i granic eksploatacyjnych.
-Ostrze enie przed pora eniem pr dem elektrycznym i po arem
Przy czaj c aparatur pomiarow , na przykad oscyloskop, do elementw znajduj cych si pod
napi ciem,
nale y uziemi obudow oscyloskopu oraz zastosowa na wej ciu wzmacniacz r nicowy. W celu
uzyskania
dokadnego odczytu szczegln uwag nale y zachowa przy doborze sond pomiarowych i
przewodw, oraz
regulacji oscyloskopu. Nale y skorzysta w tym celu z instrukcji obsugi dostarczanej przez
producenta wraz z aparatur pomiarow .
-Ostrze enie przed ogniem i wybuchem
Zainstalowanie nap du w niebezpiecznym miejscu, tam gdzie wyst puj palne b d wybuchowe
wyziewy lub py, mo e spowodowa zagro enie po arowe b d wybuch. Nap dy nale y instalowa
z dala od niebezpiecznych miejsc, nawet je li zastosowane w nich silniki nadaj si do eksploatacji
w takich miejscach.
-Zagro enia mechaniczne w wyniku podnoszenia
Podnoszenie w niewa ciwy sposb mo e by przyczyn powa nych b d gro nych uszkodze
ciaa. Do podnoszenia urz dzenia korzystaj zawsze z odpowiedniego sprz tu oraz przeszkolonego
personelu.
Uwaga
Nap dy i silniki musz by uziemione zgodnie z wymaganiami pa stwowych przepisw
elektrycznych.
Uwaga
Przed podaniem napi cia do nap du zamontuj wszystkie osony, w przeciwnym wypadku
urz dzenie mo e by przyczyn powa nego uszkodzenia ciaa b d mierci.
Uwaga
Nap dy o regulowanej cz stotliwo ci to aparatura elektryczna do stosowania w instalacjach
przemysowych. Podczas normalnej eksploatacji cz nap du znajduje si pod napi ciem.
Instalacj elektryczn jak i otwieranie urz dzenia nale y powierzy jedynie przeszkolonemu
personelowi. Niewa ciwa instalacja silnika b d nap du mo e spowodowa uszkodzenie
urz dzenia, oraz zagro enia dla zdrowia personelu i straty materialne. Nap d nie jest wyposa ony
w ukad logiczny zabezpieczaj cy przed przekroczeniem pr dko ci obrotowej silnika. Stosuj si do
instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsugi oraz maj cych tu zastosowanie krajowych
przepisw bezpiecze stwa.
Uwaga
Nie przy czaj napi cia zasilania, ktrego warto przekracza dopuszczalne warto ci graniczne
podane w instrukcji obsugi. W przypadku podania napi cia o warto ciach spoza dopuszczalnego
zakresu mo e doj do uszkodzenia wewn trznych elementw urz dzenia.
Uwaga:
Nie w czaj nap du bez przy czonego przewodu uziemiaj cego. Obudowa silnika winna by
uziemiona za
pomoc odseparowanego przewodu uziemiaj cego, w celu zapobie enia sprz ganiu zakce .
Zacisk uziemiaj cy powinien by dobrany zgodnie z wymogami krajowych przepisw elektrycznych.
Po czenie nale y zrealizowa za pomoc atestowanych z czek o zamkni tym oczku, o wielko ci
odpowiedniej do przekroju przewodu. Z czk nale y zagnie na przewodzie, korzystaj c z
narz dzia zalecanego przez producenta.

4
Uwaga:
Nie wykonuj testu na przebicie izolacji mi dzy zaciskami nap du a zaciskami obwodw sterowania.
Uwaga:
Temperatura otoczenia ma istotny wpyw na czas eksploatacji i niezawodno nap du. St d, nie
instaluj nap du w miejscach, gdzie temperatura przekracza dopuszczalne warto ci. Pozostaw
oson wentylatora dla temperatury 104oF (40oC) lub ni szej.
Uwaga:
Je li w czy si sygna alarmowy to najpierw zajrzyj do rozdziau instrukcji pt. "Usuwanie i
lokalizacja
uszkodze ", a po usuni ciu problemu, przywr normalny tryb pracy. Nie kasuj automatycznie
alarmu za
pomoc sekwencji zewn trznej, itp.
Uwaga:
Upewnij si czy wyj e rodek pochaniaj cy wilgo po rozpakowaniu nap du. (Je li pakiety z
pochaniaczem wilgoci nie zostay usuni te, to mog zosta wci gni te przez wentylator b d ci g
powietrza i spowodowa przegrzanie nap du).
Uwaga:
Nap d nale y zamontowa na cianie, ktra jest wykonana z materiau odpornego na ciepo.
Podczas pracy,
temperatura eberek chodz cych mo e wzrosn do 194oF (90oC).
Uwaga:
Poj cia "falownik", "sterownik" i "nap d" stosowane s czasem zamiennie w nazewnictwie
przemysowym. W niniejszej instrukcji b dziemy stosowali nazw "nap d".
1. Nigdy nie zdejmuj oson, ani nie otwieraj urz dzenia je li na zaciskach wej ciowych obecne jest
napi cie sieci zasilaj cej. W rozdziale 4.11 niniejszej instrukcji podano minimalny czas jaki nale y
odczeka po od czeniu napi cia zasilania przed przyst pieniem do pracy na zaciskach b d
wewn trz urz dzenia.
2. Podczas obsugi, czy przenoszenia urz dzenia, nigdy nie dotykaj ani nie niszcz adnych
elementw. Zmiana odst pw izolacyjnych b d usuwanie izolacji i oson jest niedopuszczalne.
Je li nale y zdemontowa przedni oson ze wzgl du na wysok temperatur w pomieszczeniu,
powy ej 40oC, to u ytkownik winien zapewni , e nie dojdzie do przypadkowego kontaktu z
elementami pod napi ciem.
3. Zabezpiecz urz dzenie przed niedopuszczalnymi warunkami rodowiskowymi (temperatura,
wilgotno , zapylenie, wstrz sy, itp.).
4. Nie wolno podawa adnego napi cia na zaciski wyj ciowe przetwornicy cz stotliwo ci (zaciski
znaczone U2, V2, W2). Nie wolno czy rwnolegle kilku falownikw bezpo rednio przez zaciski
wyj ciowe, ani czy bezpo rednio wej i wyj (bypass).
5. Podczas w czania wiruj cego silnika musi by wacona funkcja automatycznego przechwytu
(auto capture) w menu ADD SPEED FUNCT (nie dotyczy tryby sterowania = sensorless vect
(wektorowy bez sensorw))
6. Nie wolno przy cza do zaciskw wyj ciowych falownika (U2, V2, W2) obci e
pojemno ciowych (na przykad kondensatory usprawniaj ce).
7. Zawsze nale y czy nap d z uziemieniem ochronnym (PE) przez oznaczone zaciski (PE2) i
obudow (PE1). Pr dy rozadowania doziemnego w nap dach o regulowanej cz stotliwo ci oraz
filtrach wej ciowych AC s wi ksze ni 3.5 mA. Norma EN 50178 stanowi, e przy pr dach
rozadowania wi kszych ni 3.5 mA przewd uziemiaj cy musi by przy czony w sposb trway i
powinien by zdublowany.
8. Rozruch elektryczny powinien przeprowadzi tylko przeszkolony personel, odpowiedzialny tak e
za wykonanie odpowiednich uziemie i odpowiednio zabezpieczonych rde zasilania, zgodnie z
krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. Silnik musi posiada zabezpieczenie
przeci eniowe.
9. adnych cz ci falownika nie nale y poddawa testom dielektrycznym. Do pomiaru sygnaw
napi ciowych nale y stosowa odpowiednie urz dzenia pomiarowe (rezystancja wewn trzna co
najmniej 10k /V).
10. Je li nap d by skadowany przez du ej ni 3 lata, to mogo to wpyn niekorzystnie na
parametry kondensatorw w obwodzie sprz enia staopr dowego. Przed uruchomieniem
urz dze , ktre byy skadowane przez du szy okres czasu, podaj najpierw napi cie zasilania
przez 2 godziny bez przy czania obci enia na wyj ciu, w celu zregenerowania kondensatorw
(nale y podawa napi cie wej ciowe bez w czania falownika).
11. Nap d mo e si w czy niespodziewanie w przypadku awarii, nawet je li zosta zablokowany,
je li nie zosta wcze niej od czony od sieci zasilaj cej.

5
Zasilanie i uziemienie.
W przypadku gdy trzy fazy napi cia zasilaj cego nie s symetryczne wzgl dem potencjau ziemi,
przebicie izolacji w jednym z odbiornikw pod czonych do tej samej sieci mo e wywoa usterki w
pracy nap du. W celu unikni cia tego rodzaju problemw mo na zastosowa transformator
trjk t/gwiazda
1 Nap dy SIEI s projektowane do zasilania ze standardowej trjfazowej sieci zasilaj cej,
symetrycznej w stosunku do ziemi. (TN lub TT).
2 W przypadku zasilania falownika z sieci IT, konieczne jest zasilenie nap du za po rednictwem
transformatora trjk t/gwiazda z punktem neutralnym uzwojenia wtrnego pod czonym do
potencjau ziemi.
Przy projektowaniu instalacji mo na posu y si poni szym przykadem.

6
Rozdzia 2 Dopuszczalne warunki rodowiskowe
RODOWISKO
TA temperatura otoczenia [C] 0...+40; +40...+50 z pogorszeniem parametrw
TA temperatura otoczenia [F] 32...+104; +104...+122 z pogorszeniem parametrw
Miejsce instalacji Poziom zabrudzenia 2 b d wy szy (nie nara one na bezpo rednie
dziaanie so ca, wibracji, pyu, oparw atwopalnych b d
powoduj cych korozj , mgy, oparw oleju i rozpylonej wody, unika
rodowiska zasolonego)
Stopie ochrony IP20 zgodnie z EN 60529
IP54 dla szaf z zewn trznie montowanymi radiatorami dla rozmiarw
1007 do 3150 (seria 230/480 VAC ) i 2002 do 3020 (seria 575 VAC)
Wysoko instalacji do 1000 m n.p.m; dla wi kszych wysoko ci nale y na ka de dalsze
100 metrw wysoko ci pr d znamionowy mniejszy o 1.2%
Temperatura
praca1 0...40C (32F...104F)
praca2 0...50C (32F...122F)
skadowanie -25...+55C (-13...+131F), klasa 1K4 zgodnie z EN50178
-20...+55C (-4...+131F), dla urz dze z klawiatur
transport -25...+70C (-13...+158F), klasa 2K3 zgodnie z EN50178
-20...+60C (-4...+140F), dla urz dze z klawiatur
Wilgotno powietrza
praca 5% do 85%, 1g/m3 do 25g/m3, bez kondesacji wilgoci lub
oblodzenia (klasa 3K3 zgodnie z EN50178)
skadowanie 5% do 95%, 1g/m3 do 29g/m3, (klasa 1K3 zgodnie z
EN50178)
transport [95%]3 [60g/m3]4
Ci nienie powietrza
praca [kPa] 86 do 106 (klasa 3K3 zgodnie z EN50178)
skadowanie [kPa] 86 do 106 (klasa 1K4 zgodnie z EN50178)
transport [kPa] 70 do 106 (klasa 2K3 zgodnie z EN50178)
NORMY

Warunki klimatyczne EN 6060721-3-3, klasa 3K3, EN 60068-2-2, test Bd


Odlego ci i drogi upywu EN 50178, UL 508C, UL840. Kategoria przepi ciowa dla obwodw
przy czonych do sieci: III, stopie zanieczyszczenia 2.
Wibracje EN 60068-2-6, test Fc.
Kompatybilno EMC EN61800-3 (patrz instrukcja "Wytyczne EMC")

Certyfikaty CE, UL, cUL, CSA (tylko dla serii AVy-...-5)


1 Parametr Ambient temp {temperatura otoczenia} = 40C (104F); Ambient temp = 0...40C (32F...104F). Powy ej 40C: - ograniczenie pr du 2% pr du znamionowego na
K; - po zdj ciu pyty przedniej (lepiej ni klasa 3K3 zgodnie z EN50178)
2 Parametr Ambient temp {temperatura otoczenia} = 50C (122F); Ambient temp = 0...50C (32F...122F). Redukcja pr du do 0.8 znamionowego pr du wyj ciowego.
Powy ej 40C; - po zdj ciu pyty przedniej (lepiej ni klasa 3K3 zgodnie z EN50178)
3 Najwy sza wzgl dna wilgotno powietrza wyst puje przy temperaturze @ 40C (104F), b d gdy nagle zostaje
zmieniona temperatura otoczenia z -25C do ... +30C (-13F do ... +86F)
4 Najwi ksza bezwzgl dna wilgotno powietrza gdy urz dzenie jest nagle przeniesione z 70 ... do 15C (158F ... 59F)

7
Rozdzia 3 Dane techniczne
Typ 1007 1015 1022 1030 2040 2055 2075 3110 3150 4220 4300 4370 5450 5550 6750 7900 71100 71320 81600
Wyj cie falownika (IEC 146 klasa1), Obci enie ci ge [kVA] 1.6 2.7 3.8 5 6.5 8.5 12 16.8 22.4 32 42 55 64 79 98 128 145 173 224
Wyj cie falownika (IEC 146 klas2),150% przeci enia przez 60s [kVA] 1.4 2.4 3.4 4.5 5.9 7.7 10.9 15.3 20.3 29 38.2 50 58.3 72 89.2 116.5 132 157.5 204
PN (zalecana moc silnika):
@ULN=230Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 1 [kW] 0.37 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 18.5 22 22 30 37 55 55 75 90
@ULN=230Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [kW] 0.37 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 90
@ULN=400Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 1 [kW] 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160
@ULN=400Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [kW] 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 55 90 90 110 160
@ULN=460Vac; IEC 146 klasa 1 [Hp] 1 2 3 3 5 7.5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 150 200
@ULN=460Vac; IEC 146 klasa 2 [Hp] 0.75 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200
U2 Max napi cie wyj ciowe [V] 0.98 x ULN (AC Napi cie wej ciowe)
Wej cie

f2 Max cz stotliwo wyj ciowa [Hz] 500 200


I2N Znamionowy pr d wyj ciowy:
@ULN=230-400Vac; fSW= domy lnie; IEC 146 klasa 1 [A] 2.4 4 5.6 7.5 9.6 12.6 17.7 24.8 33 47 63 79 93 114 142 185 210 250 324
@ULN=230-400Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [A] 2.2 3.6 5.1 6.8 8.7 11.5 16.1 22.5 30 43 58 72 85 104 129 169 191 227 295
@ULN=460Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 1 [A] 2.1 3.5 4.9 6.5 8.3 11 15.4 21.6 28.7 40 54 68 81 99 124 160 183 217 282
@ULN=460Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [A] 1.9 3.2 4.4 5.9 7.6 10 14 19.6 26 36 50 62 74 90 112 146 166 198 256
fSW cz stotliwo kluczowania (Domy lnie) [kHz] 8 4
fSW cz stotliwo kluczowania (Najwy sza) [kHz] 16 16 8 --
Iovld (pr d zwarcia wyj cia, 200% I2N przez 0.5s na 60s) [A] 4.4 7.2 10.2 13.6 17.4 23 32.2 45 60 86 116 144 170 208 258 338 382 454 n.a.
Wspczynnik zmniejszenia:
KV dla 460/480Vac 0.87 0.96 0.87 0.93 0.90 0.87
KT dla temperatury otoczenia 0.8 @ 50C (122F)
KF for cz stotliwo ci prze czania 0.7 dla najwy szej fSW
ULN AC Napi cie wej ciowe [V] 230 V -15% ... 480 V +10%, 3Ph
AC Cz stotliwo wej ciowa [Hz] 50/60 Hz 5%
IN AC Pr d wej ciowy dla ci gych obci e
- Po czenie z 3-fazowym dawikiem
@ 230Vac; IEC 146 klasa1 [A] 1.7 2.9 4 5.5 7 9.5 14 18.2 25 39 55 69 84 98 122 158 192 220 n.a.
Wyj cie

@ 400Vac; IEC 146 klasa1 [A] 1.9 3.3 4.5 6.2 7.9 10.7 15.8 20.4 28.2 44 62 77 94 110 137 177 216 247 309
@ 460Vac; IEC 146 klasa1 [A] 1.7 2.9 3.9 5.4 6.7 9.3 13.8 17.8 24.5 37 53 66 82 96 120 153 188 214 268
- Pod czenie bez 3-fazowego dawika
@ 230Vac; IEC 146 klasa1 [A] 3.6 4.4 6.8 7.9 11 15.5 21.5 27.9 35.4
@ 400Vac; IEC 146 klasa1 [A] 3.9 4.8 7.4 9 12 16.9 24.2 30.3 40 Dla tych nap dw zalecana jest dodatkowa indukcyjno
@ 460Vac; IEC 146 klasa1 [A] 3.4 4.2 6.4 7.8 10.4 14.7 21 26.4 34.8
Max moc zwarcia bez dawika wej ciowego (Zmin=1%) [kVA] 160 270 380 500 650 850 1200 1700 2250 3200 4200 5500 6400 7900 9800 12800 14500 17300 22400
Poziom alarmu overvoltage [V] 820 VDC
Poziom alarmu undervoltage [V] 230 VDC (for 230 VAC mains), 400 VDC (for 400VAC mains), 460 VDC for 460 VAC mains)
Jednostka hamuj ca (standardowy nap d) Standard wewn. jedn. ham; Moment hamujacy 150% Zewn. jedn. ham. Zewn trzna jedn. ham.(opcja)

8
Type 2002 2003 2005 3007 3010 3015 3020 4025 4030 4040 5050 5060 5075 6100 7125 7150 8200
350 x 509 x
350 x 569 x 569 x 921 509 x 1113 x
Wymiary mechaniczne L x H x D (mm) 151.5 x 306.5 x 199.5 208 x 323 x 240 268 320 418 x 605 x 320 x 297.5 297.5 t.b.d.
Wyj cie (IEC 146 klasa1), obci enie ci ge [kVA] 3.8 4.5 7.0 10.8 13.7 18.6 24.1 30 36 46 58 69 86 109 136 157 210
Wyj cie (IEC 146 klasa2),150% przeci enie przez 60s [kVA] 3.4 4.1 6.3 9.8 12.5 16.9 21.9 27 33 42 53 63 78 99 124 143 191
PN (zalecany silnik):
@ULN=575Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 1 [Hp] 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200
@ULN=575Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [Hp] 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200
U2 Max napi cie wyj ciowe [V] 0.98 x ULN (AC napi cie wej ciowe)
Wej cie

f2 Max cz stotliwo wyj ciowa [Hz] 400 200


I2N Znamionowy pr d wyj ciowy:
@ULN=575Vac; fSW= domy lnie; IEC 146 klasa 1 [A] 3.8 4.5 7.0 10.8 13.8 18.7 24.2 30 36 46 58 69 86 109 137 158 211
@ULN=575Vac; fSW=domy lnie; IEC 146 klasa 2 [A] 3.4 4.1 6.4 9.8 12.6 17.0 22.0 27 33 42 53 63 78 99 125 144 192
fSW cz stotliwo prze czania (Domy lnie) [kHz] 8 4 2
fSW cz stotliwo prze czania(najwy ej) [kHz] 16 8 4 2
Iovld (zwarcie wyj cia, 200% I2N na 0.5s co 60s) [A] 7.0 8.2 12.8 19.6 25.2 34.0 44.0 54 66 84 106 126 156 198 249 288 384
Wspczynnik zmniejszenia:
KT dla temperatury otoczenia 0.8 @ 50C (122F)
KF dla cz stotliwo ci prze czania 0.7 dla najwi kszej fSW 0.87 0.7 dla najwi kszej fSW 0.64 t.b.d 0.87 t.b.d.
ULN AC napi cie wej ciowe [V] 500 -10% / 575V +10%...- 10% , 3Ph
AC cz stotliwo wej ciowa [Hz] 50/60 Hz 5%
IN AC pr d wej ciowy dla staego obci enia
Wyj cie

- Po czenie z 3 wazowym dawikiem


@ 575Vac; IEC 146 klasa1 [A] 3.8 4.7 7.4 11.7 15 19.8 25.9 31 35 46 60 68 85 114 146 163 220
po czenie bez dawika
@ 575Vac; IEC 146 klasa1 [A] 5.3 6.1 9.9 17 20.7 27.6 33.9 Dla tych typw wewn trzny d wik DC
Maksymalna moc zwarciowabez dawika (Zmin=1%) [kVA] 380 450 700 1080 1370 1860 2410 3000 3600 4600 5800 6900 8600 10900 13700 15700 21000
Poziom alarmu overvoltage [V] 1000 VDC
poziom alarmu undervoltage [V] 565 VDC (for 575 VAC mains)
Opcjonalna
Jednostka hamuj ca (standardowy nap d) Wewn trzna ; Moc hamowania 150% wewn trzna Zewn trzna (opcja)

9
Rozdzia 3.1 Specyfikacja wej /wyj i enkodera

Wej cia / wyj cia


Wej cia zezwalaj ce 0 / 15...30 V 3.2...6.4 mA (5 mA przy 24 V)
Wej cia analogowe konfigurowalne 0... 10 V 0.25mA max
0...20 mA 10V max
4...20 mA 10 V max
Max dopuszczalne napi cie: 0... 10 V

Wyj cia analogowe 0... 10 V 5 mA max na ka de wyj cie


Wej cia cyfrowe 0 / 15...30 V 3.2...6.4 mA (5 mA przy 24 V)
Wyj cia cyfrowe zasilanie + 15...35 V
sygnay + 15...35 V 40 mA max na ka de wyj cie

Wewn trzne napi cia zasilaj ce


Obci alno + 5 V, 160 mA z cze wtykowe
+ 10 V, 10 mA zacisk 7
- 10 V, 10 mA zacisk 8
+ 24 V, 120 mA zacisk 19

tolerancja + 10 V 3 % 1)
- 10 V 3 % 1)
+ 24 V + 20 ... 30 V, nie stabilizowane
XE dla enkodera cyfrowego, PIN 7/9
1)Tolerancja mi dzy dodatni i ujemn amplitud wynosi 0.5%

10
Rozdzia 3.2 Monta i wymiary mechaniczne

Wymiary nap du: mm (inch) Masa


Typ a b c d D1 D2 E1 E2 kg (lbs)
1007 3.5 (7.7)
1015 3.6 (7.9)
AVy-4 (230V480V)

105.5 (4.1) 115 (4.5) 115 (4.5)


1022
3.7 (8.1)
1030 306.5 (12.0) 199.5 (7.8) 62 (2.4) 296.5 (11.6) 299.5 (11.7)
2040
2055 151.5 (5.9) 69 (2.7) 164 (6.5) 4.95 (10.9)
2075
3110
208 (8.2) 323 (12.7) 240 (9.5) 62 (2.4) 115 (4.5) 310.5 (12.2) 164 (6.5) 315 (12.4) 8.6 (19)
3150
2002
4.6 (10.1)
2003 151.5 (5.9) 306.5 (12.0) 240 (9.5) 84 (3.3) 168 (6.6) 310.5 (12.2) 69 (2.7) 315 (12.4)
AVy-5 (575V)

2005 4.8 (10.6)


3007
8.2 (18)
3010
208 (8.2) 323 (12.7) 199.5 (7.8) 84 (3.3) 168 (6.6) 296.5 (11.6) 115 (4.5) 299.5 (11.7)
3015
8.8 (19.4)
3020

11
Waga Wymiary nap du: mm (inch)
Typ
kg (Ibs) a b c D1 D2 D3 D4
4220 18 (39.6) 268 (10.5)
4300 22 (48.59) 350 (13.8) 741 (29.2) 225 (8.8) - 725 (28.5)
4370 22.2 (48.9) -
AVy-4 (230V480V)

442 (17.4)
5450
34 (74.9) 418 (16.4) 965 (38) - 150 (5.9) 947 (37.3)
5550
6750 59 (130) 921 (36.2) 903 (35.5)
7900 75.4 (166.1)
320 (12.6)
71100 80.2 (176.7) 376 (14.7) 1183 (46.6) - - 100 (3.9) 1165 (45.9)
71320 86.5 (190.6)
M6
81600 109 (240.3) 1113 (43.8) 268 (10.5) 1095 (43.1)
4025
28.6 (63.1) 297.5 (11.7)
4030 509 (20) 564 (22.2) 475 (18.7)
4040 31.6 (67.9)
- 150 (15.91) -
AVy-5 (575V)

5050
308 (12.1)
5060 47 (103.6) 309 (12.1) 605 (23.8) 555 (21.2)
5075
6100 83 (183) 569 (22.4) 590 (23.2)
7125
118 (260.1) 509 (20) 909 (35.8) 297.5 (11.7) - - 100 (3.9) 550 (21.6)
7150
8200 489 (19.2) 891 (35)

Nap dy AVy zostay zaprojektowane do monta u w pionie. Maksymalny k t odchylenia nap du od pionu
o
wynosi 30 .

12
Rozdzia 3.3 Moc wydzielana przez nap d, wentylacja
Ciepo rozpraszane przez nap d w czasie pracy z do czonym silnikiem
Poni sza tabela przedstawia warto ci dla pracy z domy ln cz stotliwo ci modulacji, w temperaturze
otoczenia 40C, typowym wspczynnikiem mocy silnika i znamionowym pr dzie obci enia.

AVy-4 Rozpraszanie ciepa Wydajno wentylatora


(230480Vac) ULN=230Vac ULN=400Vac ULN=460Vac Wewn. wentylator Wentylator radiatora
[W] [W] [W] [m3/h] [m3/h]
1007 38 48.2 45.0 11 -
1015 62 77.5 72.0 11 30
1022 83 104.0 96.3 11 30
1030 110 138.3 126.7 11 30
2040 144 179.5 164.1 11 2x30
2055 184 233.6 215.6 11 2x30
2075 264 327.4 300.8 11 2x30
3110 304 373 340 30 2x79
3150 416 512 468 30 2x79
4220 526 658 582 80
4300 691 864 780 170
4370 880 1100 1000 170
5450 1000 1250 1100 340
5550 1264 1580 1390 340
6750 1560 1950 1750 650
7900 1952 2440 2200 975
71100 2280 2850 2560 975
71320 2720 3400 3050 975
81600 N.A. 4400 3950 1820

Rozpraszanie
AVy-5 ciepa Wydajno wentylatora
(575Vac) ULN = 575Vac Wewn. wentylator Wentylator radiatora
[W] [m3/h] [m3/h]
2002 2760 11 30
2003 2760 11 30
2005 75 11 2x30
3007 80 30 2x79
3010 128 30 2x79
3015 215 30 2x79
3020 266 30 2x79
4025 3250 2x80
4030 338 2x80
4040 453 170
5050 1155 340
5060 1480 340
5075 515 340
6100 620 650
7125 810 975
7150 1070 975
8200 2150 975
Uwaga fSW=domy lna ; I2=I2N
Wszystkie nap dy AVy posiadaj wewn trzne wentylatory
Wydzielane straty ciepa podano dla domy lnej cz stotliwo ci kluczowania.

13
Rozdzia 4 Pod czenie nap du

Rozdzia 4.1 Zasilanie wentylatorw

Rozmiary 1007 do 5550 (230...480Vac) i 2002 do 5075 (575Vac)


Wentylatory s zasilane z wewn trznego zasilacza nap du

Rozmiary 6750 do 81600 (230...480Vac) i 6100 do 8200 ( 575Vac)

Wentylatory tych nap dw s do czone do przemiennego napi cia zasilaj cego:


- AVy6750 (230...480Vac) i AVy6100 (575Vac):
0.8A dla 115V/60Hz, 0.45A dla 230V / 50Hz
- AVy7900 ... AVy71320 (230...480Vac) i AVy7125...Avy8200 (575Vac):
1.2A dla 115V/60Hz, 0.65A dla 230V/50Hz
- AVy81600: 1.65A dla 115V/60Hz, 0.70A dla 230V / 50Hz

Pod czenie wentylatorw typu UL dla rozmiarw AVy7900, AVy71100 i AVy71320 (230...480Vac) i 7125 do 8200 (575Vac)

Pod czenie wentylatorw typu UL dla rozmiarw AVy6750, AVy81600 i AVy6100 (575Vac)

Przykad pod czenia zasilania wentylatorw

UWAGA- Wewn trzne bezpieczniki (2.5A 250VAC) s montowane wewn trz nap dw AVy7900 ... AVy71320 (230...480Vac) i
AVy7125 ... AVy8200 (575Vac).
- W nap dach AVy6750 i AVy81600 te bezpieczniki musz by montowane zewn trznie.

14
Rozdzia 4.2 Konfiguracja enkodera
Maksymalna dugo kabli enkodera
Przekrj przewodu
[mm2] 0.22 0.5 0.75 1 1.5
Max. dugo m [stopy] 27 [88] 62 [203] 93 [305] 125 [410] 150 [492]

Ustawienia zworek (jumperw) S11...S23 dla r nych typw enkoderw

Encoder /
ustawienia
jumperw S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
DE OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON(*) - - - - - -
SE ON ON ON ON ON ON - - - - - - -
SESC ON ON ON ON ON ON - A A A A A A
DEHS OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON(*) B B B B B B
SEHS ON ON ON ON ON ON - B B B B B B

Zworka S17 pozwala na wybr odczytu lub ignorowania impulsw kanau C. Musi by ustawiona
poprawnie aby unikn sygnalizacji awarii enkodera.
S17 ON : kana C (index) odczyt
S17 OFF: kana C (index) ignorowany
(*) Je li enkoder nie obsuguje kanau zero nale y ustawi : S17=OFF

Pod czenie enkodera


XE CONNECTOR PIN
Typ Kabel
enkodera ekranowany 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B- +8V C+ C- A+ A- 0V B+ +5V E+ E- F+ F- G+ G-
Zasilanie enkodera z wewn trznego rda +5V
GDE 8 y x x x x x x x x
SE 8 y x x x x x x x x
SESC 12 y x x x x x x x x x x x x
DEHS 14 y x x x x x x x x x x x x x x
SEHS 14 y x x x x x x x x x x x x x x
Zasilanie enkodera z wewn trznego rda +8V
GDE 8 y x x x x x x x x
SE 8 y x x x x x x x x
SESC 12 y x x x x x x x x x x x x
DEHS 14 y x x x x x x x x x x x x x x
SEHS 14 y x x x x x x x x x x x x x x

15
Opis z cza XE dla sinusoidalnego lub cyfrowego enkodera
Numer pinu Opis Max napi cie Max pobr pr du
Pin 1 ENC B- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 2 +8V +8V 200 mA
Pin 3 ENC C+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 4 ENC C- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 5 ENC A+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 6 ENC A- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 7 GND - -
Pin 8 ENC B+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 9 +5V +5V 200 mA
Pin 10 HALL 1+/SIN+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 11 HALL 1-/SIN- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 12 HALL 2+/COS+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 13 HALL 2-/COS- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub 8.3 mA analog
Pin 14 HALL 3+ 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub
Pin 15 HALL 3- 5V cyfrowe lub 1V / imp. analog 10mA cyfrowe lub

Wymagania

Enkodery sinusoidalne (z cze XE na karcie regulacji)


max. cz stotliwo 80 KHz
Liczba impulsw na obrt min 512, max 9999
Kanay dwukanaowy, r nicowy
Napi cie wej ciowe 1 V / imp.
Napi cie zasilaj ce + 5 V / +8V (wewn trzny zasilacz)
Obci alno > 8.3 mA /imp na kana (rezystancja wej cia= 124 Ohm).
Maksymalny kabel. 150 m, ekranowana skr tka 4 pary.

Enkodery cyfrowe (z cze XE na karcie regulacji)


Typ standardowe i zanegowane sygnay
Max. cz stotliwo 150 kHz
Liczba impulsw na obrt min 512, max 9999
Kanay dwukanaowy, r nicowy A+ / A-, B+ / B-, C+ / C-.
mo liwe wykrycie awarii enkodera przez firmware.
dwukanaowy, (A,B). wykrycie awarii enkodera nie mo liwe
Napi cie wej ciowe 5V
Zasilanie + 5 V / +8V (Wewn trzny zasilacz)
Obci alno > 4.5 mA / 6.8 ... 10 mA na kana

16
Rozdzia 4.3 Zaciski Mocy
Oznaczenie Funkcja
U1 / L1
V1 / L2 Zaciski zasilajace
W1 / L3
BR1 Z cze rezystora hamuj cego. (Rezystor hamuj cy
musi by pod czony mi dzy zaciski BR1 i C
C Z cze obwodu po rednicz cego DC
D 770 VDC / 1.65 pr d wyj ciowy
U2 / T1 Zaciski wyj ciowe do pod czenia silnika
V2 / T2
W2 / T3
PE2 Zacisk do pod czenia przewodu ochronnego do
silnika
PE1 Zacisk ochronny falownika

17
Rozdzia 4.4 Zwory konfiguracyjne
Oznaczenie Funkcja Nastawa fabryczna
S0 Ustawienie nie mo e by zmienione OFF
S1 Ustawienie nie mo e by zmienione ON
S3 Ustawienie nie mo e by zmienione -
S5 - S6 Rezystory zaka czaj ce (terminatory) dla linii RS485 ON (*)
ON= Rezystory do czone
OFF= Rezystory nie do czone
S8 Dostosowanie rodzaju sygnau wej ciowego analog 1 (zaciski 1 i 2) OFF
ON=0...20 mA / 4...20 mA
OFF=0...10 V / -10...+10 V
S9 Dostosowanie rodzaju sygnau wej ciowego analog 2 (zaciski 3 i 4) OFF
ON=0...20 mA / 4...20 mA
OFF=0...10 V / -10...+10 V
S10 Dostosowanie rodzaju sygnau wej ciowego analog 3 (zaciski 5 i 6) OFF
ON=0...20 mA / 4...20 mA
OFF=0...10 V / -10...+10 V
S11 - S12 - S13 Ustawienia enkodera (zwory w woreczku dostarczonym z falownikiem) OFF
S14 - S15 - S16 ON=Sinusoidalny SE lub SESC
(**) OFF=Cyfrowy DE lub DEHS
S17 Odczytywanie kanau C enkodera cyfrowego OFF
(**) ON=kana C odczytywany
S18 - S19 OFF=kana C ignorowany B
S20 - S21 Rodzaj enkodera
(**) Poz. B=cyfrowy DEHS
Pos. A= sinusoidalny SESC
S22 - S23 Aktywacja wej cia Analog 3 (alternatywnie z enkoderem SESC ) B
(**) Pos. A= je li enkoder SESC jest u ywany
Pos. B=wej cie analog 3 aktywne
Pos. OFF= resolver
S24 Zwora do od czenia 0 V (masa 24 V) od uziemienia ON
ON=0 V do czone do uziemienia
OFF=0 V od czone od uziemienia
S25 Zwora do od czenia 0 V (sekcji regulacji) od uziemienia ON
ON=0 V do czone do uziemienia
OFF=0 V od czone od uziemienia
S26 - S27 (**) Zezwolenie na u ycie resolvera ON
Pos. ON=je li resolver nie jest u ywany
Pos. OFF=resolver
S28 Wybr napi cia zasilaj cego enkoder ON/ON
ON / ON = +5 V
OFF / OFF = +8 V
S29 Do u ytku wewn trznego A
S30 Drugie wej cie enkodera A
A=z jarty rozszerze EXP-
B=z wej cia cyfrowego "6" na RV33-3

18
Rozdzia 4.5 Zaciski steruj ce

Wej cie analogowe 1

Wej cie analogowe 2

Wej cie analogowe 3

+10V

-10V
0V
Enable / Wej cie cyfrowe 0
Wej cie cyfrowe 1
Wej cie cyfrowe 2
Wej cie cyfrowe 3
COM wej cyfrowych
0V dla 24V
wyj cie +24V

Wyj cie analogowe 1


0V
Wyj cie analogowe 2
Wyj cie komendy BU
0V 24V
Zarezerwowany
Zarezerwowany
Wej cie cyfrowe 4
Wej cie cyfrowe 5
Wej cie cyfrowe 6
Wej cie cyfrowe 7
Wyj cie cyfrowe 2
Wyj cie cyfrowe 0
przeka nik Wyj cie cyfrowe 3
Masa dla wyj cyfrowych
Wyj cie cyfrowe 1
przeka nik czujnik PTC silnika

19
Listwa X1 Funkcja max
Programowalne / konfigurowalne analogowe wej cie r nicowe. Sygna
zacisk 1, punkt odniesienia - zacisk 2 .D00.00 - Ramp ref 1 src = 001 - AI1
Analog input 1 output (domy lnie)
Programowalne / konfigurowalne analogowe wej cie r nicowe. Sygna -
Analog input 2 zacisk 3, punkt odniesienia - zacisk 4 Domy lna nastawa: none
Programowalne / konfigurowalne analogowe wej cie r nicowe. Sygna - 10V / 0.25mA
Analog input 3 zacisk 5, punkt odniesienia - zacisk 6 Domy lna nastawa: none (20mA w p tli pr dowej)
+10V Napi cie referencyjne +10V. Punkt odniesienia zacisk 9 +10V/10mA
10V Napi cie referencyjne -10V. Punkt odniesienia zacisk 9 -10V/10mA
0V Wewn trzne 0V i punkt odniesienia dla napi 10V -
Zezwolenie na prac inwertera. Stan aktywny wysoki.Rwnocze nie mo e
by u ywany jako programowalne wej cie cyfrowe. Domy lna nastawa:
Enable / Digital input 0 none
Programowalne wej cie: C00.07 - ForwardStart src {jazda w przd} = 003 -
Digital input 1 DI 1 mon (domy lnie) +30V
Programowalne wej cie: C00.08 - Reverse src {rewers} = 004 - DI 2 mon 3.2 mA dla 15V
Digital input 2 (domy lnie) 5 mA dla 24V
Digital input 3 Programowalne wej cie: C00.09 - Stop src = 005 - DI 3 mon (domy lnie) 6.4 mA dla 30V
COM D I/O Punkt odniesienia dla wej i wyj cyfrowych 12..15, 36..39, 41..42 -
0 V 24 Punkt odniesienia dla napi cia zasilaj cego +24V zacisk 19 -
+24V OUT +24V wyj cie zasilaj ce, punkt odniesienia: zacisk 18, 27, 28 +2228V / 120mA dla 24V
Strip X1 Funkcja max
Programowalne wyj cie analogowe: C08.00 - AO1 src = 000 null
Analog output 1 (domy lnie) 10V/5mA
0V Wewn trzne 0V i punkt odniesienia dla zaciskw 21 i 23 -
Programowalne wyj cie analogowe: C09.00 - AO2 src = 000 null
Analog output 2 (domy lnie) 10V/5mA
Wyj cie sterujace jednostk zewn trzn hamuj c . Punkt odniesienia
BU comm. Output zacisk 27. +28V/15mA
0 V 24 Punkt odniesienia dla sterowania zewn trzn jednostk hamuj c -
RESERVED
RESERVED
Digital input 4 Programowalne wej cie cyfrowe. Domy lna nastawa: none
Digital input 5 Programowalne wej cie cyfrowe. Domy lna nastawa: none
Programowalne wej cie cyfrowe. Domy lna nastawa: none.
Konfigurowalny jako drugi kwalifikator wska nika enkodera. (ustawiane
Digital input 6 zwor S30, parametr "Digital input 6" musi by ustawiony jako nie u ywane +30V
Programowalne wej cie cyfrowe. Domy lna nastawa: none. 3.2 mA dla 15V
Konfigurowalny jako pierwszy kwalifikator wska nika enkodera. (parametr 5 mA dla 24V
Digital input 7 "Digital input 7" musi by ustawiony jako nie u ywane 6.4 mA dla 30V
Digital output 2 Programowalne wyj cie cyfrowe: C19.02 - DO 2 src= 000 - null (domy lnie) +30V/40mA
Digital output 3 Programowalne wyj cie cyfrowe: C19.03 - DO 3 src= 000 - null (domy lnie) +30V/40mA
Supply D O Zasilanie dla wyj cyfrowych 41/42. Punkt odniesienia zacisk 16 +30V/80mA
Wej cie czujnika przegrzania silnika PTC. Je li jest u ywany nale y
Motor PTC usun rezystor 1k 1.5 mA
Strip X2 Funkcja max
Bezpotencjaowy styk przeka nika, wyj cie programowalne: C19.00 - DO 0
Digital output 0 Relay src = 008 - drive OK. {nap d sprawny} (domy lnie) je li zamkni ty. 250V AC / 1A
Bezpotencjaowy styk przeka nika, wyj cie programowalne: C19.01 - DO 1
Digital output 1 Relay src = 029 - Spd is zero. {pr dko zero} (domy lnie) je li zamkni ty. 250V AC / 1A

20
Rozdzia 4.6 Interfejs szeregowy

Interfejs szeregowy RS485 umo liwia transmisj danych przez p tl wykonan z dwch symetrycznych,
skr conych przewodw we wsplnym ekranie. Maksymalna odlego transmisji z pr dko ci 9.6 kBaud
wynosi 1200 metrw (3936 stp). Transmisja jest realizowana przez sygna r nicowy. Interfejsy RS485 z
kompatybilnymi magistralami pracuj w trybie p-duplex, co oznacza, e wysyanie i odbir informacji
nast puj po sobie sekwencyjnie. Przez interfejs RS485 mo na po czy w sie do 31 urz dze Avy
(adres mo e mie warto do 128). Do ustawiania adresw su y parametr M00.00 - Slave address w
menu COM / RS485. Protok komunikacji mo na wybra parametrem M00.02 - Protocol type menu
COM / RS485,mo na wybra mi dzy protokoami: SLINK4 (domy lnie), Modbus, RTU i Jbus

Interfejs szeregowy RS485 w urz dzeniach serii AVy znajduje si na karcie regulacyjnej, jest wykonany w
formie 9-stykowego gniazdka SUB-D (XS). Komunikacja mo e by realizowana zarwno z izolacj
galwaniczn jak i bez izolacji: przy zastosowaniu izolacji galwanicznej potrzebne jest dodatkowe zasilanie
zewn trzne (+5V).Komunikacj bez izolacji galwanicznej zaleca si jedynie w przypadku chwilowego
pod czenia jednego nap du. Sygna r nicowy jest transmitowany przez styk PIN 3 (TxA/RxA) oraz PIN7
(TxB/RxB). Rezystory na ko cach magistrali musz by przy czone fizycznie na pocz tku i ko cu
magistrali RS485 w celu zapobie enia odbiciom sygnau. Rezystory ko cowe magistrali w urz dzeniach
serii AVy s po czone przez zwory S5 i S6. Pozwala to na bezpo rednie po czenie punkt - punkt za
pomoc sterownika programowalnego b d komputera PC.
UWAGA!
Upewnij si czy jedynie tylko pierwszy i ostatni element magistrali RS485 maj przy czone rezystory
ko cowe (zamontowane S5 i S6). W innych przypadkach (w obr bie linii) zwr S5 i S6 nie nale y
montowa . Po czenie punkt - punkt mo na zrealizowa za pomoc dodatkowego interfejsu "PCI-485",
bez ustawiania zwr.

21
W przypadku wielokrotnego po czenia (dwa lub wi cej nap dw) konieczne jest dodatkowe zasilanie
(styk 5 / 0V oraz styk 9 / +5V). Styki 6 i 8 s zarezerwowane do u ycia z kart interfejsu "PCI-485".
Podczas czenia interfejsu szeregowego upewnij si czy:
u ywasz tylko kabli ekranowanych
kable pr dowe i kable sterowania do stycznikw / przeka nikw s prowadzone w oddzielnych trasach.

Opis z cza XS
Oznaczenie Funkcja I/Q Elektr. Interfejs
PIN 1 do u ytku wewn trznego - -
PIN 2 do u ytku wewn trznego - -
PIN 3 RxA/TxA I/Q RS485
PIN 4 do u ytku wewn trznego - -
PIN 5 0V (masa dla 5V) - zasilanie
PIN 6 do u ytku wewn trznego - -
PIN 7 RxB/TxB I/Q RS485
PIN 8 do u ytku wewn trznego - -
PIN 9 +5V - zasilanie
I=input (wej cie) Q=output (wyj cie)

22
Rysunek przedstawia przykadow
aplikacj dla nap du z fabrycznymi
ustawieniami.
Na rysunku nie umieszczono elementw
wymaganych dla zachowania wymaga
EMC.
Na rysunku nie pokazano zaciskw kart
opcjonalnych.
Aplikacja nie uwzgl dnia funkcji
automatycznego restartu w przypadku
alarmu.

Opcjonalnie od 22kW do 55kW


(230...480VAC)
Opcjonalnie od 25Hp do 40Hp
(575 VAC)

Rezyator 1k
je li termistor
nie jest
pod czony

Uwaga!
Zaciski U3/2V3 i 1V3
tylko dla rozmiaru 75
Hp

Termistor

23
Rozdzia 5 Kontrola przed za czeniem
Przed za czeniem nap du nale y sprawdzi nast puj ce elementy:
Uziemienie
- Sprawd poprawno po cze ochronnych mi dzy nap dem i silnikiem
- Upewnij si , czy przewody zasilaj ce / wyj ciowe nie s zwarte z uziemieniem
- Zasilanie nap du mo e by celowo uziemione
Po czenia
- Sprawd zaciski wej ciowe (U1/L1, V1/L2, W1/L3) iwyj ciowe (U2/T1, V2/T2, W2/
T3) pod k tem dokr cenia i poprawno ci po cze
- po czenie z opcjonalnym moduem hamuj cym (C,D)
- Termistor silnika (78,79)
- Digital Output 0 przeka nik (80,82 n.o), Digital Output 1 przeka nik (83,85 n.o)
- Po czenia do karty regulacji:
146 na z czach XS, XE
12 ENABLE (zamkni ty = aktywny)
13 wej cie cyfrowe 1
16 wsplny listwy zaciskowej
18 + 24V wsplny
19 + 24VDC (wewn trzny)
- Pod czenie pozostaych kart opcjonalnych

Podstawowy ukad po cze

12 13 14 15 16 18 19

- Pod czenie enkodera (je li jest u ywany)


- Zanotuj dane z tabliczki znamionowej silnika, dane enkodera i dane mechaniczne

Rozdzia 6 Klawiatura

Modu klawiszowy skada si z wy wietlacza ciekokrystalicznego LCD, z dwoma wierszami po 16 znakw


w ka dym, siedmiu diod luminescencyjnych LED oraz dziewi ciu przyciskw funkcyjnych. Modu
klawiszowy u ywany jest do:
o sterowania prac nap du, o ile taki tryb pracy zosta zaprogramowany (gwne komendy =
DIGITAL)
o do wy wietlania pr dko ci, napi cia, parametrw diagnostycznych w trakcie pracy nap du.
o do ustawiania warto ci parametrw.

24
-Torque + Torque Alarm Enable ZeroSpeed Lim it
Drive Controls

Jog

Speed

Help Alarm
Navigation

Escape Home

Enter Shift

UWAGA!
Kable moduu klawiszowego o dugo ci wi kszej ni 20 cm musz by ekranowane.

Diody LED i przyciski


Diody LED w module klawiszowym su do szybkiej diagnostyki stanupracj ceo nap du.

Oznaczenie Kolor Funkcja


-Torque ty dioda LED wieci, je li nap d pracuje z ujemnym momentem
+Torqe ty dioda LED wieci, je li nap d pracuje z dodatnim momentem
ALARM czerwony dioda LED wieci; sygnalizuje awari
ENABLE zielony dioda LED wieci, je li nap d pracuje
Zero speed ty dioda LED wieci; sygnalizuje pr dko zerow
Limit ty dioda LED wieci, je li nap d pracuje z ograniczeniem pr dowym
Shift ty dioda LED wieci, je li uaktywnione s dodatkowe funkcje klawiatury
ai500pl

25
Nap dy wektorowe AC strona 26 z 119

Przyciski steruj ce Tekst odniesienia Funkcja

Przycisk START do uaktywnienia / w czenia nap du. Do


[START] uruchomienia silnika przyciskiem start, dodatkowo nale y poda
napi cie 24V na zaciski 12 i 13.

Przycisk STOP do zatrzymania pracuj cego nap du,


(Naciskanie tego przycisku przez 2 sekundy spowoduje wy czenie
[STOP] nap du)

Przycisk plus zwi ksza warto referencyjn dla funkcji Mot pot.
Jog
[Increase] [Jog] Komenda JOG (impulsowanie), je li wcze niej wci ni ty zosta
(zwi kszenie warto ci / przycisk SHIFT.
impulsowanie)

Przycisk minus zmniejsza warto referencyjn dla funkcji Mot pot.


[Decrease] / [Rotation Sterowanie kierunkiem wirowania, zmienia kierunek wirowania w
control] trybie JOG i funkcj Mot pot. , je li wcze niej wci ni ty zosta
(zmniejszenie warto ci / przycisk SHIFT.
sterowanie kierunkiem
wirowania)
Strzaka w d do zmiany menu lub wybranego parametru. W
Help [Down arrow] / [Help] trybach ustawianie parametrw i warto ci odniesienia, su y do
(strzaka w d / pomoc) zmiany warto ci parametru lub poziomu odniesienia.
HELP pomoc je eli wcze niej wybrano Shift, wy wietla informacje
dotycz ce aktualnie wybranej funkcji..

Strzaka w gr do zmiany menu lub wybranego parametru. W


Alarm [strzaka w gr ] / trybach ustawianie parametrw i warto ci odniesienia, su y do
[alarm] zmiany warto ci parametru lub poziomu odniesienia.
(strzaka w gr / alarm) Alarm wy wietlanie rejestru b dw (wybrany SHIFT). U yj strzaek
gra / d do przewijania na wy wietlaczu 10 ostatnich alarmw.

Strzaka w lewo podczas edycji parametrw numerycznych


Escape [Left arrow] / {Escape] wybiera cyfr parametru do edycji. W innych przypadkach do
(strzaka w lewo / wychodzenia z trybu ustawiania.
wyj cie) Escape = wyj cie do wychodzenia z trybu ustawiania i (kasowania).
Wy wietla tryb alarmowy (po wybraniu SHIFT)

[Enter] do wprowadzania nowej warto ci dla parametru w trybie


Home [Enter] / [Home] ustawiania parametrw.
(akceptacja / powrt do Home w tej wersji firmware nie zostaa zaimplementowana
Enter
menu gwnego)

Przycisk SHIFT umo liwia korzystania z drugiego zestawu funkcji


[Shift] klawiatury (sterowanie kierunkiem wirowania, impulsowania, pomoc,
(przesuni cie) alarm, wyj cie, menu gwne).
Shift

26
Rozdzia 7 Za czenie nap du
Po podaniu zasilania nap d rozpoczyna procedur testu i inicjalizacji podzespow zajmuje ona okoo 10
sekund. W tym czasie na wy wietlaczu b d pojawia si kolejne komunikaty. W czasie tego procesu
zostaje wy wietlony komunikat jak pokazano poni ej, a wszystkie kontrolki LED mrugaj jednocze nie.

Uwaga! W czasie procedury testu, przeka nik Drive OK (zaciski 80-82 na karcie regulacji) jest nie
aktywny. Test i inicjalizacja musz by cakowicie zako czone zanim styk przeka nika zostanie
zamkni ty.
Po upywie 10 sekund, na panelu uka e si nast puj cy komunikat:

Pr dko aktualna
Rampa referencyjna
Menu gwne Indeks Menu gwnego

Pole oznaczone przez R: jest u ywane do wy wietlenia warto ci Rampy referencyjnej (D07.20
- Ramp out mon) w czasie gdy silnik pracuje.
Pole oznaczone przez S: jest u ywane do wy wietlenia warto ci pr dko ci silnika w obr/min(A07.00
- Actual speed) w czasie gdy silnik pracuje.

27
Rozdzia 8 Menu gwne nap du
Menu gwne mo e by wy wietlane w dwch trybach wybieranych parametrem B05.00 - Access level
(menu STARTUP):
- Uproszczony (domy lnie) pokazywane s tylko najwa niesze parametry
- Peny pokazywane s wszystkie dost pne parametry

Wy wietla zmienne nap du

Wst pna konfiguracja

Konfiguracja komend oraz wej /wyj

Ustawienia ramp i warto ci referencyjnych

Parametry i wzmocnienia regulatorw

Ustawienia i konfiguracja pr dko ci

Funkcje ogranicze pr dowych i kontroli momentu

Ustawienia sterowania polem wiruj cym silnika

Funkcje hamowania pr dem staym i utraty zasilania

Konfiguracja alarmw

Konfiguracja linii szeregowej i kart komunikacyjnych

Konfiguracja karty APC 100

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja blokw komparacji sygnaw i komrek danych PAD

Menu serwisowe dost pne po wprowadzeniu hasa

= Menu niedost pne z poziomu uproszczonej konfiguracji

28
Rozdzia 9 Szybkie uruchomienie
Krok Operacja Opis

Przejd do menu B STARTUP Przewijaj menu przy pomocy strzaek do wy wietlenia


menu STARTUP.
B STARTUP / B00 Drv & Mot config
Je li trzeba: Wejd w parametr B0A.00 - Regulation mode aby ustawi inny tryb
ustaw tryb sterowania nap du (domy lnym trybem sterowania: [1] V/f control (skalarny), [2] FOC control (wektor), [3] SLS
jest [1] V/f control) wektor bez sprz enia .

Je li trzeba:
ustaw napi cie zasilajace nap d B STARTUP / B0B Drv data
Domy lne nastawy to: Wejd w parametr B0B.00 - Mains voltage aby ustawi inn warto
- [5] 460V dla AVy...-4A napi cia zasilaj cego ([0] 230V, [1] 380V,[2] 400V, [3] 415V, [4] 440V, [5]
- [6] 575V dla AVy...-5 460V i [6] 575V).

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0C Full scale speed

Ustaw maksymaln warto pr dko ci silnika Wejd w parametr B0C.00 - Full scale speed ktry definiuje jaka pr dko
odpowiada 100% warto ci zadanej. Zakres regulacji pr dko ci aplikacji
wynosi Absolute speed handling range is 200% B0C.00.

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Ustaw znamionowe napi cie silnika Wejd w parametr B0D.00 - Motor rated volt aby ustawi znamionowe
napi cie silnika (*).

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Ustaw znamionow cz stotliwo silnika Wejd w parametr B0D.01 - Motor rated freq aby ustawi znamionow
cz stotliwo silnika (*).

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Ustaw znamionowy pr d silnika Wejd w parametr B0D.02 - Motor rated curr aby ustawi warto
znamionowego pr du silnika (*).

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Wejd w parametr B0D.03 - Motor rated speed aby ustawi warto
Ustaw znamionow pr dko silnika
znamionowej pr dko ci silnika (*): Je li podana jest tylko warto po lizgu
(*) B0D.03 = Pr dko synchroniczna - Po lizg

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Wejd w parametr B0D.04 - Motor reted power aby ustawi warto
Ustaw znamionow moc silnika (kW)
znamionowej mocy silnika (*).
Uwaga! kW = Moc silnika w KM * 0.736

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0D Mot data


Ustaw znamionowy wspczynnik mocy silnika
Enter the B0D.05 - Motor power fact parameter
(cos )
to set the motor power factor (*).

(*): dane z tabliczki znamionowej silnika

29
Krok Operacja Opis

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0E Autotune


Wybierz jedn z dwch dost pnych procedur autotuningu:
B0E.00 - Complete rot : autotuning p tli regulatora pr du i strumienia
magnetycznego z wiruj cym waem silnika.
B0E.01 - Complete still : autotuning p tli regulatora pr du i strumienia
Uruchom procedur automatycznego dostrojenia magnetycznego z zatrzymanym waem silnika.
Uwaga! Gdy silnik jest po czony z przekadni i zainstalowane jest obci enie silnika
(autotuning). Aby umo liwi falownikowi pomiar u yj procedury Complete still.
parametrw silnika. Gdy silnik jest nieobci ony lub do czona przekadnia wraz z obci eniem stanowi
mniej ni 10% znamionowego obci enia u yj procedury Complete rot.
Naci nij przyciski [Enter] i [I] aby uruchomi procedur
(zacisk 12 nap du musi by do czony do +24Vdc).
Poczekaj a nap d wy wietli komunikat Autotune End, nast pnie
trzykrotnie naci nij przycisk [Escape].

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0F V/f cfg


Wejd w parametry:
Je li trzeba: B0F.00 - V/f voltage aby ustawi napi cie bazowe V/f
ustaw charakterystyk V/f silnika B0F.01 - V/f frequency aby ustawi cz stotliwo bazow V/f
B0F.02 - Voltage boost aby ustawi zwi kszenie momentu dla maych
cz stotliwo ci.

B STARTUP / B00 Drv & Mot config / B0G Encoders


Wejd w parametry:
B0G.00 - Std enc type aby ustawi typ enkodera.
Je li trzeba: B0G.01 - Std enc pulses aby ustawi liczb impulsw enkodera.
ustaw parametry enkodera B0G.02 - Std enc supply aby ustawi warto napi cia zasilaj cego
enkoder

B STARTUP / B01 Main cmds


Wejd w parametr B01.00 - Commands select aby ustawi sterowanie
przez:
[0] TerminalLevel sterowanie poziomem sygnau z listwy zaciskowej
[1] TerminalEdge sterowanie zboczem sygnau z listwy zaciskowe
Ustaw rdo sterowania prac nap du [2] DigitalLevel dedykowany dla kart aplikacji
[3] DigitalEdge dedykowany dla kart aplikacji
[4] I O keys sterowanie z klawiatury przy pomocy przyciskw
[I], [O]; do uruchomienia nap du konieczne jest
dodatkowo podanie napi cia na 24V dc na zaciski
12 i 13

Je li trzeba: B STARTUP / B01 Main cmds


wybierz rdo komend steruj cych Lokalne / Wejd w parametr B01.01 - Term Local src aby wybra rdo komend
Zdalne steruj cych przez wej cia cyfrowe Lokalne / Zdalne

30
Krok Operacja Opis

B STARTUP / B02 Ref src


Wejd w parametr B02.00 - Ramp ref 1 src aby wybra jedno z dost pnych
rde warto ci pr dko ci zadanej
na przykad:
Ustaw rdo gwnej warto ci referencyjnej 004 - AI 1 output Wej cie Analog 1 (domy lnie)
000 - DigRampRef 1 Warto zadana ustawiana cyfrowo przy pomocy
parametru B02.01 - Dig ramp ref 1

B STARTUP / B03 Acc/Dec


Wejd w parametry:
Ustaw rampy przy pieszania i hamowania silnika B03.00 - Accel time 1 aby ustawi czas przy pieszania (5 s = domy lnie)
B03.01 - Decel time 1 aby ustawi czas hamowania (5 s = domy lnie)

Naciskaj [Escape] a przejdziesz do menu B - STARTUP, wwczas


Zapisz zmiany parametrw naci nij [Escape] ponownie aby wy wietli komend Save parameters,
nast pnie naci nij [Enter] aby potwierdzi zapis parametrw

31
Rozdzia 10 Alarmy
Mruganie czerwonej kontrolki Alarm, sygnalizuje wyst pienie jednego lub wi cej b dw.
Aby je skasowa nale y wykona nast puj c procedur :
1) Naci nij [Shift] + [Alarm]
Zostanie wy wietlona lista b dw
2) Naci nij [Enter]
Naciskaj [Enter] a zobaczysz komunikat Sequencer.
Uwaga! Je li alarm jest ci gle aktywny czerwona kontrolka LED zacznie mruga ponownie, je li nie -
zga nie.
3) Naci nij przycisk [STOP] aby zresetowa Sekwencer.

Nazwa Opis
Failure supply Przynajmniej jedno niewa ciwe napi cie w sekcji zasilaj cej

Undervoltage Warto napi cia w obwodzie po rednicz cym jest poni ej minimalnej warto ci wynikaj cej z ustawionej
warto ci napi cia zasilaj cego

Overvoltage Warto napi cia w obwodzie po rednicz cym jest powy ej maksymalnej warto ci wynikaj cej z
ustawionej warto ci napi cia zasilaj cego

IGBT desat flt Nadmierny pr d IGBT wykryty przez obwd wykrywaj cy desaturacji tranzystora

Inst Over Overcurr curr Nadmierny pr d IGBT wykryty przez pomiar pr du wyj ciowego
current

Gr Ground ound fault Zwarcie fazy wyj ciowej do uziemienia

Curr fbk loss Uszkodzenie przekadnika pr dowego lub zasilania obwodw pomiarowych

External fault Aktywne wej cie b du zewn trznego

Spd fbk loss Uszkodzenie obwodu sprz enia zwrotnego lub zasilania obwodw pomiarowych

Module OT Przegrzanie moduu IGBT


Dla 230 ... 480Vac tylko modele: 0,75 kW do 15 kW. Dla575Vac tylko modele: 0.75 do 20 Hp.

Heatsink OT Za wysoka temperatura radiatora wykryta przez czujnik progowy


Dla 230 ... 480Vac tylko modele: 22 kW i wi ksze. Dla 575Vac tylko modele: 25 Hp i wi ksze.

Motor OT Przegranie silnika wykryte przez wej cie termistora

Heatsink S OT Za wysoka temperatura radiatora wykryta przez czujnik liniowy

Regulat egulat S OT Za wysoka temperatura karty regulacji wykryta przez czujnik liniowy

Intake Air S OT Za wysoka temperatura powietrza chodz cego radiator wykryta przez czujnik liniowy
Dla 230 ... 480Vac tylko modele: 22 kW i wi ksze. Dla 575Vac modele: 25 Hp i wi ksze

ISBus fault Awaria opcjonalnej karty komunikacji ISBus LAN

Comm car card d fault Awaria opcjonalnej karty komunikacji LAN

Appl car card d fault Awaria opcjonalnej karty aplikacji

Drv overload Caka przeci enia nap du przekroczya prg alarmu

Mot overload Caka przeci enia silnika przekroczya prg alarmu

BU overload Caka przeci enia rezystora hamuj cego przekroczya prg alarmu

Data lost Uszkodzenie danych w pami ci nieulotnej

Fwd R Rev ev Ctrl Rwnoczesne podanie komend wprzd i rewers

32
Max time Wykryto przekroczenie czasu realizacji zadania programu

Sequencer Sekwencer polece zablokowany przez alarm

PLS timeout Za dugi przysiad napi cia obsugiwany przez funkcj Power Loss Stop

Overspeed Maksymalna pr dko zostaa przekroczona w czasie pracy nap du

UV r repetitive Liczba zanikw napi cia w ci gu 5 minut przekroczya zaprogramowan dopuszczaln warto .

IOC r repetitive Wi cej ni 2 b dy OC wykryte w ci gu 30 s.

IGBTdesat r repet Wi cej ni 2 b dy IGBT desat zostay wykryte w ci gu 30 s

WatchDog atchDog B d utraty komunikacji w okre lonym czasie


user

Hw fail B d komunikacji mi dzy kart regulacji i jedn z kart opcjonalnych

33
34