Vous êtes sur la page 1sur 14

www.kumarikrishna.blogspot.

com

மலல கத கள!

ம ன!

ஒர டத அறவ ழககதத ந ச ககம ப ரபலம ன தத ஒர ர மலல ச ககம


ஊதர கடநத வசலல ந ணடய ரந த. அபநப த ச பப டட ந ரம தகய ல அ ர
மலல டம லல உணவ ட எஙகளளத எனற நகடட ர. மலல அ றக ப ல
வச னனவடன, தத நப கம நப த நபச ஆள க தடத ல லலத எனற எணணத ல
மலல த யம னனடன ச பப ட ரம ற அத5த ர.

மலல வம வ க ழநத நப ய அந படபப ள தய அரக லரந உணவ ட கக அத5ததச


வசனற ர. அஙநக நப ன ப றக ‘அனதறய ஸவபசல அய டடம எனன?’ எனற கதடச
ச பபந ய டம நகடட ர மலல . ‘மன! ப ய மன!’ எனற ப ல வச னன ர ச பபந . ‘இரணட
தணடகள லல க வக ணட ரஙகள’ என இர ரம ஆரடர வசய னர.

ச ற த ந ரம க5 தத ந= டடல ச பபந ஒர வப ய டடல இர மன தணடகதள த ததக


வக ணட ந ர. அ ல ஒர தணட வப ய கவம, இனவன ர தணட ச ற ய கவம
இரந த. அத க கணடவடன மலல எந வ ர யககம லல மல வப ய மன தணதட
எடதத னத டடல நப டடக வக ணட ர. மலல ன வசயதகய ல கடபபதடநத நப ன
தத மலல த ப ப ரதத கடதமய க மதறதத டட, ‘மலல ஙகள டநத
வக ணட மதறய னத எந ரம, , ய ய, ம ச ஸ ரததககம ஒதத ர ஒனற கம’
எனற ர.

மலல , தத வச லல த வயலல ம ம க அதம யடன வப றதமய க நகடடக


வக ணட ந ர. கதடச ய க அந வமத ப படத ர நபச மடத வடன, “ ஙகள க
இரந ல எனன வசய ரபபரகள?” எனற ர மலல . “ ன மனசச டச யளள
மன ன தகய ல ச ற மன தணதட எடத ரபநபன.” ‘அபபடய , வர மப லலத.
இந ரஙகள உஙகள பஙக’ எனற வச லல ச னன மன தணதட அந தத டடல
த த ர மலல .
www.kumarikrishna.blogspot.com

அ ரஷடம ன மன ன!

மலல வம அ ரத மதன யம இரவ உணவ அரந க வக ணடரந ரகள. அபநப த


அ ரகள வடடச ச ர பககம ய ஏந சத தத க நகடடனர.

மலல எனன சத ம எனற ப ரதத ர தகய ல ந டதடத தபப கக யடன வ ள நய ந ர.


னத ந டடத ல வ ளதளய க ஏந அதச த ப ப ரத ர மலல . தபப கக தயத
தகக கற ப ரதத அத ச சடட ர மலல .

க தலய ல எழநத, ன எத ச சடநட ம எனற ப ரபப றக க மலல ந டடத றக


நப னநப த, அத க ய றக க மரத ல நப டடரந னத ம கச ச றந சடதடய ய
இரபபத க கணட ர மலல .

‘அ ரஷடம வகடட நர! உஙகள ன ம கச ச றந சடதடதய சம கக டடநர! எனற


மலல ன மதன அஙகல யத ர.

‘இலதல. நன பம ய ல அ ரஷடம ன மன ன. க தலய ல அந ச சடதடதய க டடத டட


அண யம தலய லரநந ன. அந ச சடதடதய நப டடக வக ணடரந ல, உற ய க ன
வக லலபபடடரககல ம,’ எனற ர மலல .
www.kumarikrishna.blogspot.com

ளப ய ன சமரசம !

மனனர மலல வகக ஒர வடடப பக தய அனபள பப கக வக டத ர.


அந வடடகக ம ட உணட. அந ம டபபக தய மனனர ஒர பதடத ளப கக
அனபள பப கக வக டத ரந ர.

ம டய ல இரககம பதடத ளப ய ன மதன அடககட கல உரலல ம வ இடபப ள.


அந ச சமயத ல கழ வடடல இரககம மலல வகக வப ய வ ந ர க இரககம.

ம வ இடககம நப த வநட அ ரம. இடநய தச ம சப மம நகடகம.

மலல இரணட மனற டத பதடத ளப தயச சந தத வக ஞசம வமத க ம வ


இடகக ம ற அ ர மதன ககச வச லலம ற நகடடக வக ணட ர. பதடத ளப கநக
நக பம நத டடத.

இத மனனர எனகக க அள த வட. ஆகந இத எனககச வச ந ம னத. என வடடல என


மதன எபபட ந ணடம ன லம ம வ இடபப ள. அத க நகடப றக ய ர ? எனற
மலல த அ டட அனபப டட ர.

மற ள மலல கந5 உளள ன வடடப பக ய ல கடபப தறதயக வக ணட இடததக


வக ணடரந ர.

கந5 எனன வசயக ற ய ? எனற பதடத ளப ம டய ல இரநத அ டடன ர.

கழபபககம இரககம என வடதட மறற லம க இடததத ளள டடப ப க கடடத


ரம ன த ரகக நறன எனற ர மலல .

அத க நகடட அ ரசச அதடந பதடத ளப எனதனயய மடட ள க இரகக றநர,


கழவட மழ த யம இடத ல நமல வட எனன ஆகம எனற நய ச த ர ? எனற
நக பதந ட நகடட ர.

நமல வடதடப பறற ன ஏன க தலபபட ந ணடம. எனககச வச ந ம ன வடதட ன


இடகக நறன. இ ல தலய ட ய ரககம உ தம இலதல எனற கற டட மலல ச தர
இடககத வ டஙக ன ர.

ப ற பநப ன பதடத ளப மலல டம சமரசம நபச மறபடட ர.

ம இர ரம ஒர ரகவக ர ர சணதட நப டடக வக ளள மல ஒர தர வய ர ர


அனச த ச வசல த ன லலத. ம இர ரம ணபரகள க இரபநப ம எனற ர ளப .

ன எபநப தநம ய ரககம ணபன ன! எனற கற டட மலல ச த ர.


www.kumarikrishna.blogspot.com

மலல ஏன அழ ர?

மலல ஒர ள அழதவக ணடரந ர.

அ ரத ணபர நகடட ர: “மலல , ஏன அழக ற ய?”

மலல வச னன ர: “வசனற ம ம எனத ப டட ஐநத இலடச ரப ய வச தத


எனகக எழ த தத டட இறநத டட ர.”

ணபர நகடட ர: “அட மக ழசச ய ன வசய நன, ஏன அழக ற ய?”

மலல வச னன ர: ” ப தனநத டகளககமன எனத வப யபப இரபத இலடச ரப ய


வச தத எனகக எழ த தத டட இறநத டட ர.”

ணபர நகடட ர: “மக ழசச ய ன வசய ! அ றக க ஏன அழக ற ய?”

மலல வச னன ர: “வசனற ரம எனகக 30 இலடச ரப ய வச தத எனகக


எழ தத டட
எனத அதத இறநத டட ர.”

ணபர நகடட ர: “சநந ஷபபட த டட ஏன அழக ற ய?”

மலல வச னன ர: “மனற டகளககமன எனத த இறககமமன


50 இலடச ரப தய எனகக எழ த தத டட ர.”

ணபர நகடட ர: “வக ணட ட மல ஏனபப அழக ற ய?”

மலல வச னன ர: “இன நமல வச தத எழ த தத டட இறநதநப றதகக


எனகக பணகக ர வச ந கக ரரகள இலதலநய, அ ன ல ன அழதக டட இரகக நறன”

நகடட ணபர மயககமநப டட கந5 ழநத டட ர.


www.kumarikrishna.blogspot.com

எந வடடககப நப த?

ஒரமதற மலல வகக எ ர க மனறத ல 5கக


ப வ வசயயபபடடரந த

பல மதன கள இரந க மலல மத கறறசச டட இரந த.


ஆன ல அத ரப கக எவ ஆ ரமம இலதல.

மலல ல 5ககற ஞர, “ அதம ய க இர.ஒர ரதத கட


நபச ந . மறறத ன ப ரததக வக ளக நறன” எனற ர.

மலல வம அபபடநய அதம ய க இரந ர. மனத ன உளநள


அதம ய க இரந ல ஒர பத தரப நப ல மலல க டச ந ர.

5கதக ச த ப , “ச டச கள இலல த ல உனம ன


கறறசச டதட ளளபட வசயக நறன. வடடககப நப கல ம,”... எனற ர.

அத தர அதம ய க இரந மலல , 5கக வ றற ய க


மடந மக ழசச ய ல” ப அ ரகநள! எந வடடகக
ன நப த?” எனற நகடட ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வச லல ந !

மலல ன பகழ ளகக ள வபரக ந க லகடடம அத. இ ன க ரணம க அ ரககப


பல சடரகள நசரந னர.
மலல ன பகழ மககள தடநய அ க த தம மனனர வச ய லம மலல ன பகழ பறற ய
வசய ழந த.
உடநன மனனர மலல த அத5தத அ ரகக உ ய ப தயக வக டத ர.

ஒர ள மலல ன ணபர ஒர ர,
“மலல ! ஙகள டம ணட டகள க ஒர ஷயம நகடக ந ணடம எனற
தனத ரநந ன,” எனற ர.

“அபபடய ! அத எனன ஷயம?” எனற நகடட ர மலல .

“ஒனறம லதல மலல ! உஙகதள எலல ரம அற ஞர எனறம, தத ஞ ன எனறம


பகழக னறனர.
அரசர உமதம ம தத உஙகளகக உய ய ப அள ததளள ர. எபபட இந அளவகக
ஙகள உயரவ வபறறரகள?
இ ன ரகச யதத எனன டம கறவரகள ?” எனற நகடட ர.

“உமம டம வச ல றக எந த தடயம இலதல. ஆன ல, இந ரகச யதத க கற ன ல


ஙகள ஊர மழ தம ணநட ர நப டட டவரகள!” எனற ர மலல .

“அபபடவயலல ம வசயயம டநடன,” எனற ர மலல ன ணபர.

“கணடபப க ஒர டமம இத க கறம டடரகநள?” எனற நகடட ர மலல .

“சத யம கக கறம டநடன. இ ன ல எவ ளவ ல பம க தடபப க இரந லம,


ஙகள வச லலம ரகச யதத ஒர டமம கறம டநடன,” எனற ர மலல ன ணபர.

“எனகக மப கதக இலதல. ஙகள ய டம த, ன வச னனத க கற டட ல?”ரமபவம நகடட ர மலல .

“கணடபப க ஒர டமம ஙகள வச னன ரகச யதத க கறம டநடன.


நக ட வப ன வக டடக வக டத லம இந ரகச யதத வ ள பபடத ம டநடன,”
எனற ர மலல ன ணபர.

“ ணபநர! னம உஙகதளப நப லத ன. ஒர ரகச யதத க க பப றற ல ஙகள


எவ ளவ க னம க இரகக றரகநள , அபபடத ன னம. நக ட நக டய கப வப ரள
வக டத லம எனன டம உளள ரகச யதத ந ற ஒர ரகக எந சந ரபபத லம
கணடபப க கறம டநடன” எனற ர மலல .

வ றததப நப ன ர மலல ன ணபர.


www.kumarikrishna.blogspot.com

கரபப ண ப ப தன!

ஒர ள பககததக வடடகக ர டம உளள வப ய ப தனதய


கடன கக நகடட ர மலல .

பககததக வடடகக ரர அ மப கதகயடன வக டகக


மனம லல மல ப தனதய மலல டம வக டத ர.

அடத ள க தலய ல, ‘உஙகள ப தன கரபபம க இரந த.


ந றற ப ரச ந தன கணட இத ஈனவறடத த’ எனச
வச லல வப ய ப தனயடன நசரதத ஒர கடடப ப தனதய
பககதத வடடகக ர டம வகடத ர மலல .

பககதத வடடகக ரரகக மலல ன வசயதக ந ம க


படட லம ரத ட ந ணட வமனற சமம இரநத டட ர.

அடத ரமம அந நப ல வப ய ப தனதய கடன ஙக


மற ள க தல வப ய ப தனயடன நசரதத, கடடப ப தனதய
ப ய க5நத ப றந ரகக றத என பககதத வடடகக ர டம
வக டத ர மலல . அ றகடத ரம மலல ப தனதய
கடன கக நகடடவடநனநய மனம நத ப தனதய
வக டத ர பககதத வடடகக ரர.

அடத ள ந த. மலல ப தனதயத ரபப வக டகக லதல.


பககதத வடடகக ரர க தலயதடந ர.

இரணட டகள க5 தத மலல டம நப ய ப தனதய


ரபப க நகடட ர அ ர.

“ ணபநர! அத டகக த ஏவனனற ல உஙகள ப தன


மகபநபற ன நப த ம தத டடத” எனற ர மலல .

பககதத வடடகக ரரகக கடஙநக பம நத டடத.

‘மடட நள! ய தர மடட வளனற தனகக ற ய.


ப தன ப ரச த ல இறகக த எனற ம எலல ரககம
வ ந ஷயம’ எனற கத ன ர.

‘ ணபநர! ப தன கரபபம கம. அ றக ப ரச ந தன ரம எனபத ம மககளநள


மனனநம ஏறபடத க வக ணட ஷயந நன. உஙகள டம அ ன இரணட க5நத கள கட
இரகக றந கறக ய க லத ல மனற ப ரச த றகப ப ன உஙகள ப தன
உய நர டலல மல நப னத உஙகள தர ரஷடம. அ றக ன எதவம வசயய மடய த.
ஙகள அத னக நப ஷ த ரகக ந ணடம’ எனற அதம ய கச வச னன ர மலல .
www.kumarikrishna.blogspot.com

மலல நபச ய நபசச

மலல ச தத ந ஊ ல வபரமப ல ன மககள மலல த ஓர அற ஞர எனறம


உலக அனப ம ம கக ர எனறம ம தத அ தரப ப ர டடனர.

அந ஊ ல மலல வகக இரககம ம பப ம ய த தயக கணட எ சசலதடந ச லரம


இரந ரகள.

"மலல வகக அற றறல ஏதம க தடய த. அ ரகக ம கச ச ரண ஷயஙகள ல கட


ஞ னம இலதல.
அற வவகடட மககள அ தரப ப ர டடக ற ரகள" எனற அ ரகள ஊவரலல ம ப ரசச ரம
வசயத வக ணடரந ரகள.

மலல த ஒர வபரங கடடத றகப நபச அத5தத அ ர ல ப ல வச லல இயல


கஷடம ன ன ககதள எழபப
அ ர ப ல வச லல மடய மல டம றமநப த தக வக டடச ச கக ந ணடம எனற
அந ப வப ற தமகக ரரகள டடம டட ரகள.

அ ரகள ஒர ள மலல டம வசனற, "மலல அ ரகநள! ஙகளதடய அ ய


உபந சஙகதளக நகடட
இனபற ந ணடம எனற எஙகள பக மககள ரமபக ற ரகள. ஒர டத ஙகள நத
எஙகளகவகலல ம
அற வதர கற ந ணடம" எனற நகடடனர.

அ ரகளதடய சழசச ய தன ளஙக க வக ணட மலல ம லல அ ரகள ந ணடநக தள


ஏறக மறதத
"எனகக ஓயந இலதல. ஓயவ க தடத ல ரக நறன" எனற ர.

வப ற தமகக ரரகநள ரமபத ரமப நத றபறத ன ரகள.

அ ரகள ந ணடநக தள ஒநரயடய கப பறககண த ல, னதனப பறற க நக லம கப


ப ரசச ரம வசய ரகள
எனற கர ய மலல ஒர டத அ ரகள அத5பதப ஏறறக வக ணட அ ரகள
கற பப டட ள ல ர க ககற அள த ர.

எ ரபப ளரகள ஒர வபரஙகடடதத க கடடய ரந ரகள.

மலல டம றம ற கக நகள கதளக நகடப றவகனநற ச ல க5பப கதள அ ரகள


கடடத றக அத5தத நத
உடக ர த த ரந ரகள.

மலல கற தத ந ரத ல கடடத றக ந ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

கமபரம க நமதட மத ஏற , "அனப ரந ந 5ரகநள! இனற இஙக ன எனன நபச


இரகக நறன எனபத பறற
உஙகளககத வ யம ?" எனற நகடட ர மலல .

"எஙகளககத வ ய த" எனக கடடத லரந ரகள ஒரம த கரலல கற ன ரகள.

" ன எனன நபசப நப க நறன எனபத க கடத வ நத த த ர அபப களகக


மத ய நல ன எனன நபச ன லம
ளஙக த. ன ரக நறன" எனற கற ய ற மலல நமதடதய டட இறஙக ச வசனற
டட ர.

மலல ந ரம கச சம ள ததச வசனற டடத க கணட ஏம றறமதடந எ ரபப ளரகள


சமம இரநத ட லதல.

ரமபத ரமப மலல ன வடடககச வசனற கடடத றகள ரம ற றபறத ன ரகள.

அ ரகளதடய சச பபத ளம டட மல இரணட த மதறய கக கடடத றகச


வசனற ர மலல .

நமதட ஏற யதம, "அனப ரந ணபரகநள! இபநப த இஙநக ன எனன நபச இரகக நறன
எனபத பறற
உஙகளகக ஏ த வ யம ?" எனற மலல மககதளப ப ரததக நகடட ர.

"எஙகளககத வ யம" எனற கடடத னர ப லள த னர.

" ன எனன நபச இரகக நறன எனபத மனன கந உஙகளககத வ ந ரககமநப த,


மறபடயம எ றக க ன நபச ந ணடம!" எனற கற டட மலல பறபபடடச வசனற
டட ர.

இரணட த டத யம மலல ஏம றற ச வசனற டடத க கணட எ ரபப ளரகள


மனற த டத
எபபடய த மலல த அத5தத நத டடம டட அ தர அ ம னபபடத அனபப
ட த எனற மடவ கடடன ரகள.

மனற த டத யம மலல டம வசனற அ தர றபறத க கடடத ல நபச


அ ரதடய அனம தய ஙக டட ரகள.

மனற த டத ய க மலல மககள மனன ல நமதடய ல ஏற னற ர.

"அனப ரந மககநள! இஙநக ன எனன நபசப நப க நறன எனபத பறற உஙகளகக


ஏ த வ யம ?"
எனற மலல 5ககம ன னத நகள தயக நகடட ர.

"எஙகள ல ப ப நபரகக ஙகள எனன நபசப நப க றரகள எனபத பறற த வ யம. ப ப


நபரககத வ ய த"
www.kumarikrishna.blogspot.com

எனற மககள ச மரத யம கப ப ல வச னன ரகள.

"அபபடய ? ம கக மக ழசச . ன எனன நபசப நப க நறன எனற வ நத த த ரககம


மககள
வ ய ரகள டம அத ப பறற ச வச லல டஙகள. ன எ றக க வண கப நபச
ந ணடம"
எனற கற டடக கந5 இறஙக ச வசனற டட ர.

மனற த மதறயம ம கச ச த யம கப நபச மலல ஙகதள ஏம றற டடத க கணட


அந மககள வ டகமதடந ரகள.

அ றகப ப றக மலல ன ஷயத ல எ ரபபக க ணப பபத அ ரகள அறந டட


டட
மறற எலநல தரயம நப லந மலல த ப பக5த வ டஙக ன ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

க5பப கள

மலல ஸர ன மனனரடன வ ரஙக ய வ டரப த த ரந ர, அத அரசசத ய ல


இரந பலரகக ப டகக லதல.

ஒரமதற மலல ஒர ணப ன ரமணத றக வசனற நப த நபசச கக ல டடல உளள


அற ஞரகள எலல ம க5பப கள,
எத யநம உற ய க, ரம னம கக கற இயல ரகள எனற வச னன ர.

அத அற ந மலல னஎ கள மனன டம நப ய "மனனர ஙக அற ஞரகதள


த த ரபப றக ப ல க
க5பப கதள த த ரபப கவம, ச ய ன மடவ எடககத வ ய மல இரககம
அற ஞரகள நபசச நகடப கவம
மலல வச லலக வக ணட கக ற ர எனற அரச டம மலல த ப ப டகக ரகள கற த
தணட டட ரகள.

உணதம தலதய அற ய ரமப ய அரசர, மலல த சதபகக ர த5த ர.

அததடன, தத நமத கள, ம ரகக ஞ ன கள, சடட பணரகள, அற வச ல அதமசசரகள


அதன தரயநம கடடன ர.
ப றக மலல த ந கக , " இ ரகள எலல ம க5பப கள எனற கற னரகள நம?...ஏன
அபபடக கற னரகள ?
இ ரகள க5பப கள எனற உமம ல ரப கக மடயம ?" எனற நகடட ர.

இத எனனட மப நப சச, சமம ய நபசசகக வச னனத த தத எனதன ம டட


டப ப ரகக றஙகள ,
அபநப ஙக க5பப கள ன, அத ரப த ல ஆசசத எனற தனதத "அரநச
எனன ல றப கக மடயம"
எனற கற ய மலல , அதன டமம ஆளகவக ர தளக வக டத ர.

ப னனர அ ரகள டம, " அற ஞர வபரமககநள... ன ஒநர ஒர நகள ன நகடகப


நப க நறன.
அ றக ய ப தல, இந த ள ல ஙகள எழ க வக டககந ணடம" எனற ர.

ப னனர, அ ரகள டம ஒர தள வக டத ர, அ ல , " வர டட எனற ல எனன? " எனற


நகடட ர.

அதன ரம ப தலத ள ல எழ அரச டம வக டத ரகள. அரசர படகக ஆரமப த ர.

ஒர ர- வர டட எனபத சததளள பணடம எனற எழ ய ரந ர.

இரணட ம ர - வர டட எனபத ஒர உணவ எனற கற பப டடரந ர.


www.kumarikrishna.blogspot.com

மனற ம ர - இதற ன வக டத வக தடநய வர டட.

னக ம ர - வர டட எனபத ந கத த ம வப வப ரள.

ஐந ம ர - வர டட எனபத ம வம ரம கலந கலபப.

ஆற ம ர - அ ர ர ரபபததகக ஏறப சத யம டவம வபற த வர டட

ஏ5 ம ர - வர டட எனப றக ச ய ன வப ரள ய ரககநம வ ய த......எனற கற பப டட


எழ ய ரந த அரசர படத ர.

எலல ப லகதளயம அரசர படதத மடககம தர வப றதமயடம க த ரந மலல ,


" அரநச ! ...வர டட எனபத எனன? எனற எனத ச ரன நகள கக,
இ ரகள அதன ரம பல ம ன ப லகதளக வக டததளள ரகள.
ய ரதடய ப லம ஒனறடன ஒனற ஒததப நப க லதல ப ரத ரகள ?
இ ன ல ன ம டடல உளள அற ஞரகள க5பப கள எனநறன" எனற ர.

அரசர மலல ல அற றறதல யநத அ ரமத இரந கறறச ச டடதனத ளளபட


வசய ர.
அரசத ய ல கடய ரந அதன ரம மலல ன றதமதய ப ர டடன ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

தல எனதன மனன தத டஙகள

ஒர பகழவபறற அரச யல தல ர ன யடன கக ங வசனற வக ணடரந ர.


எ நர ந மலல "எனன கழத யடன கக ங நப க றரகள?"
எனற க ணடல கக நகடக தல ரககக நக பம நத டடத.

"எனன உனககக கண ச ய கத வ ய லதலய ? இத என ய" எனற ர.

மலல தல டம வச னன ர. "அத ய எனற எனககத வ யம.


ன நகள நகடடத அந ய டம" எனற ர.

தல ரகக னதனக கழத எனற மலல ப க சம வசயக ற ர எனற வ ய


ச ற த ந ரம ந த பபடடத. எலநல ரம னதன தல எனற ம ய த யடன
அத5கதகய ல
மலல கழத எனக ற நர எனற உடநன வ கணட மனறத ல மலல மத 5கக
வ டரந ர.

5கதக ச த ப மலல ஒர பகழ வபறற தல தர கழத எனறத5த த ற


எனறம
அந த தல டம மனன பப நகடக ந ணடம எனறம ரபப 5ஙக ன ர.

மலல ப ய டம ஒர சநந கம நகடட ர.


"ஐய ன கழத தயத தல எனறத5பப ல சடடத ல ஏ த ஆடநசபதண
இரகக ற ?"

"இலதல" எனற ர ப .

ச எனற மலல அந த தல டம வசனற " தல எனதன மனன தத டஙகள" எனற


நகடக மனறத ல பலத ச பபதலகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வச னன வச ல ம ற ர!

வ க க லத றகப ப றக வ ள யர அனபர ஒர ர மலல த நத சந த ர.

இர ரம சத ய க ணட ந ரம உதரய டக வக ணடரந னர.

நபசச ன இதடநய வ ள யர அனபர மலல அ ரகநள ஙகளத யத எனன? எனற


நகடட ர.

றபத யத எனற மலல ப லள த ர. வ ள யர ணபர யபபதடந ர க எனன


மலல அ ரகநள, ஐநத ஆணடகளகக மனன ல ஙகதளச சந த நப தம உஙகளகக
யத றபத எனற ன கற னரகள. க டடத டட ஐநத ஆணடகளககப ப றகம அந
றபத யத நய கறக றரகநள * அத எபபட? எனற நகடட ர.

ன வச னன வச ல ம ற ன. ஓர டத வச னன வச லதல ம றற ச வச லலம
ஈனபத எனககக க தடய த எனற ச ததக வக ணநட கற ன ர மலல .