Vous êtes sur la page 1sur 19

Wydanie 9 / Czerwiec 2008 Witamy w Polskiej strefie

Pokolenie talentów
Zbadaj swój talent i predyspozycje

Polska dominuje
Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu

NHS
Co każdy pacjent wiedzieć powinien

Language Zone
Przewodnik po szkołach językowych

Meet me on the road


to Poland
Czytelniku,
weź udział w naszym konkursie
i wygraj atrakcyjną nagrodę
Szczegóły konkursu na str. 11

tel: 0870 428 5188

szczegóły:
str. 11, 31

POMOC-UK
www.pomoc-uk.eu

Polska Ekspertyza www.polishzone.co.uk


Witamy w Polskiej strefie Spis treści

W dzisiejszych czasach nikt nie oferuje


i nie oczekuje etatu na całe życie. Dotych-
czas, atrakcyjny model sukcesu polega-
jący na pięciu się po szczeblach kariery,
przestał być dla wielu utalentowanych
pracowników wyzwaniem. Chęć wywiera-
nia wpływu na własne losy, nastawienie
na samodzielne budowanie kariery, a nie
lojalność w stosunku do firmy, to coraz
częstszy wybór profesjonalistów, którzy
zaczynają być świadomi swej przewagi
na rynku pracy. W takiej sytuacji, oczy-
Pokolenie talentów strona 4
wistym zachowaniem staje się poszukiwanie pracy, która daje dużo
satysfakcji i nowe możliwości rozwoju zawodowego. Takie właśnie
Polish studies UM strona 6
nastawienie i skłonność do zmian sprzyjających dalszej karierze, pre-
dysponują pracowników do kategorii “talentów”. Dlatego zachęcam
Polska dominuje
Was – drodzy czytelnicy, do skorzystania z programu Talent Club,
o którym piszemy w tej edycji. Jestem przekonana, że dzięki niemu na słynnym festiwalu w Edynburgu strona 8
rozwinięcie własne talenty, umiejętności i pogłębicie wiedzę o sobie,
która jest kluczem do osiągania sukcesu i zadowolenia z pracy. Mając Nieuchronna kara strona 12
świadomość własnych mocnych stron dużo łatwiej jest podejmować
decyzje jak choćby o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej Własny business w UK strona 14
by móc na równi konkurować z drogimi, wyspiarskimi usługami, lub
zdobyć kwalifikacje jakie oferuje Nowa Zelandia. Ale nie samą pracą Polak nie sługa, nie zna, co to pany! strona 15
czlowiek żyje. Przed nami Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu,
którego przewodnim tematem jest Polska i jej kultura. Dla wszystkich Kraj Długiej Białej Chmury strona 16
miłośników sztuk widowiskowych zamieszczamy program festiwalu
i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Zwycięzcy Przewodnik po szkołach językowych strona 17
konkursu będą mieli okazję fetować się wspaniałymi występami i kre-
acjami polskich wykonawców podczas tegorocznego festiwalu. Sukces pod presją czasu strona 22
Przy okazji, w imieniu naszej redakcji i swoim pragnę podziękować
Wam – naszym czytelnikom za słowa uznania i współpracę, która Meet me on the road to Poland strona 24
mobilizuje nas do dalszego działania, a Państwa opinie i sugestie
pomagąją nam jeszcze lepiej dostosować się do naszych czytelników Co każdy pacjent wiedzieć powinien strona 29
potrzeb i gustów. Czekamy więc na Wasze propozycje!
Marzena Siemplewska
Wiadomości strona 30, 34
Oferty pracy strona 31

Wydawca – Educatours Ltd., Zamieszczone informacje są sprawdzone


Educatours Ltd Tel.: +44 (0) 148261 1008 na dzień druku.
UK Head Office e-mail: educatours@educatours. eu Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość magazynu nie może być kopiowana
1 Mariners Close mzn@polishzone. co. uk bez zgody wydawcy Polish Zone
St James Court www. polishzone. co. uk Partnerzy i Współpracownicy
Victoria Dock Skype: polish.zone Podziękowania od Polish Zone dla: Marzeny Siemplewskiej, Daniel Billington,
Kingston Upon Hull GG 11591735 Joanny Żuk, Łukasza Samek, Stana Stawiarskiego, Międzynarodowego Festi-
East Yorkshire walu w Edynburgu, Nicole Lisowskiej, Niny Kupść, Alberta Lisowskiego, Pawła
United Kingdom Rogalińskiego, Polish National Tourist Office, SITA, Drukarnia LEO, 360
HU9 1QE Biz English, www. polishzone. co.uk

strona 3 PolishZone.co.uk
PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

„Być tym, kim jesteśmy i stawać się tym, kim możemy się stać, to jedyny cel życia” ścią wnoszoną przez kobiety do obszarów: kwalifikacje menedżer-
firmy jest współdziałanie, poczu- To nie miejsce pracy, ale skie, zadowolenie z pracy, awans
Baruch Spinoza, filozof cie zaangażowania i wspólnych i kariera.
zasług, cierpliwość oraz rozwaga
w podejmowaniu decyzji. Kobieta
nastawienie na karierę osobistą i Każdy z odwiedzających stro-
nę www.talentclub.pl ma możli-
- menedżer postrzegana jest jako
odpowiedzialny i demokratyczny
rozwój, predysponuje pracownika wość założenia własnego profilu.
Uczestnicy programu mogą sys-
lider, który nie tylko podejmuje
do kategorii „talentów”. tematycznie pogłębiać informacje

Pokolenie
decyzje, ale potrafi słuchać i wy- o sobie, osiągniętych wynikach
kazuje zrozumienie dla codzien- oraz dostępnych testach.
nych trosk pracownika” – dodała
Małgorzata Rusewicz. Club. Głównym celem programu sce. Wśród narzędzi badawczych Partnerami merytorycznymi
Wielu ekspertów wskazuje, jest zachęcenie menedżerów do dostępne są m.in.: programu są: Extended Disc Pol-
że zatrudnianie kobiet na stano- rozwijania swoich talentów, umie- Międzynarodowe badanie ska, Learn Up, WSPiZ im. Leona

talentów
wiskach decyzyjnych przyczynia jętności i pogłębiania wiedzy. Słu- Extended DISC®, służące do Koźmińskiego oraz Instytut So-
się bezpośrednio do umocnienia żyć temu mają specjalne badania diagnozy naturalnych predyspo- cjologii Uniwersytetu Wrocław-
pozycji firmy na rynku. Przykła- i edukacyjne testy e-learningowe zycji i talentów oraz opisujące styl skiego. Program wspiera PKPP
dem są tu firmy, które dominują w dostępne na stronie www.talentc- zachowania, komunikacji, sposób Lewiatan.
światowych rankingach rekinów lub.pl. podejmowania decyzji;
biznesu i zatrudniają na kierow- Wśród nich można znaleźć Testy wiedzy w zakresie kom Organizatorem i pomysłodaw-
niczych i menedżerskich stano- testy i kwestionariusze, którą petencji menedżerskich, finansów cą Talent Club jest firma Diners
Ogólnoświatowe badania najskuteczniejszych głębianie wiedzy oraz doświad-
czenia. Te naturalne zdolności
wiskach więcej kobiet niż męż-
czyzn. Analiza ich działalności
pomogą zbadać talenty i wiedzę
oraz sprawdzić, jak wypadamy
i sprzedaży, które są dostępne na
platformie e-learningowej;
Club Polska.

menedżerów naszych czasów wykazały, że jedyną i predyspozycje poparte ciężką


pracą i wytrwałością, są gwaran-
dowodzi, że mają one tym lepsze
wskaźniki zysku, im więcej kobiet
na tle innych menedżerów w Pol- Ankiety badawcze dotyczące Joanna Żuk

rzeczą, która odróżniała ich od przeciętnej kadry jest tem sukcesu, przynajmniej na
polu zawodowym.
zajmuje w nich wyższe stanowi-
ska kierownicze.
to, że nie próbowali oni zmieniać czy poprawiać ludzi. Współczesny menedżer powi- „Moim zdaniem pracujące
nien tak dobierać swoich pracow-
Dostrzegali jedynie specjalne zdolności poszczególnych
kobiety są lepiej wykształcone
ników, by potrafili spełniać się w niż pracujący mężczyźni. Ambit-
rolach zawodowych, jakie zostały
członków swojego zespołu oraz pozwalali rozwijać im im powierzone i umieli pokazać
ne, zaradne, pracowite. Trudno
oprzeć się wrażeniu, iż odbierają
swoje talenty i umiejętności.
swoje mocne strony w działalno- mężczyznom cechy, które do tej
ści biznesowej. Międzynarodowe pory zarezerwowane były tylko
badania wskazują, że aż ośmiu dla nich” sugeruje Monika Masz-
na dziesięciu pracowników uwa- takowska z Diners Club Polska,
Czym jest talent? ligencji (zdolność rozumowania i dzi do wolniejszego rozwoju firm ża, że pracuje na niewłaściwych organizatora programu Talent
wnioskowania); i gospodarki. Mamy do czynienia stanowiskach i ma nieodpowied- Club.
„Talent” to powszechnie uży- Określonej konfiguracji zdol- bardziej z rynkiem pracownika ni zakres kompetencji. „W dobie szerokiego dostępu
wane określenie nabytych lub ności specjalnych; niż pracodawcy, a utalentowani Wartościowi i konkurencyjni do internetu i programów eduka-
wrodzonych umiejętności do ła- Struktury osobowości zabez- pracownicy stanowią o konku- na rynku utalentowani pracowni- cyjnych takich jak Talent Club,
twego przyswajania informacji pieczającej dużą efektywność rencyjności firmy i są jej najwięk- cy, to coraz częściej rzadkość. Z panie na kierowniczych stanowi-
i wykorzystywania ich prakty- działania (silna motywacja, kon- szym bogactwem. roku na rok stają się deficytowym skach mogą sprawdzić, do jakiej
ce. „Talent” to również synonim centracja na celu, niezależność, Specjaliści zgodnie potwier- zasobem. Dlatego wiele firm i or- roli w zespole są stworzone, jaka
pracownika, który cechuje się itp.); dzają, że w najbliższych latach na ganizacji kładzie duży nacisk na jest ich wiedza z zakresu z finan-
ogromnym potencjałem i war- Rozwiniętego myślenia twór- znaczeniu zyska tzw. zarządza- obszar zarządzania karierą i ta- sów, sprzedaży, czy zbadać swo-
tością dla firmy. Kogoś, kto ma czego; nie talentami w organizacjach. lentami. Odkrywanie i rozwijanie je kompetencje menedżerskie.
wybitne predyspozycje i poten- Sprzyjającego środowiska Współczesne pokolenie me- talentów w organizacji prowadzi Możemy pogłębiać informacje o
cjał w danym kierunku. Osoby, o społecznego, które umożliwia nedżerów i specjalistów, to osoby do osiągania lepszych wyników i sobie i ciągle się rozwijać” – do-
których mówi się, że mają talent, rozwój zdolności; o dobrze sprecyzowanym planie przewagi konkurencyjnej. daje Monika Masztakowska.
są otwarte na niekonwencjonalne Indywidualnej aktywności; kariery. Silnie zmotywowani mło- Panie menedżer chętniej
pomysły, podejmują ryzyko biz- Czynnika losowego - „talent” dzi ludzie chcą szybko piąć się Talenty polskich menedżerek korzystają z kursów, szkoleń,
nesowe i są wytrwałe w swoich ma największe szanse rozwoju, po szczeblach kariery, mają ja- studiów podyplomowych i pro-
celach. Z drugiej strony, to osoby kiedy człowiek o ponadprzecięt- sne cele biznesowe, które łączą Kobiety na kierowniczych sta- gramów edukacyjnych, podno-
wrażliwe i pełne wiary w swoje nych zdolnościach znajdzie się z z potrzebą doskonalenia swoich nowiskach częściej niż mężczyź- szących kwalifikacje zawodowe i
możliwości. odpowiednim miejscu i czasie. umiejętności, zarówno zawo- ni odrzucają stereotypy dotyczą- mają większą motywację, by sys-
Według modelu zdolności Talent można znaleźć wszę- dowych, jak również kwalifikacji ce płci, są bardziej zdecydowane tematycznie się dokształcać.
Renzulliego człowieka można dzie: na dowolnym stanowisku w miękkich tzw. interpersonalnych. i mają łatwość w nawiązywaniu Według badań opublikowa-
uznać za utalentowanego,jeżeli korporacji czy w małej, ale pręż- W dzisiejszych czasach relacji i podtrzymywania więzi nych w 2007 roku przez GUS,
spełnia 3 warunki: nie działającej firmie. Talentem oprócz efektywności menedżera, z klientami. Firmy, które w pełni kobiety stanowią 35% ogółu
Posiada ponadprzeciętne może być również osoba wyko- liczy się także zaangażowanie w wykorzystują kobiece talenty, przedsiębiorców w Polsce. Są
zdolności, szczególnie dotyczą- nująca wolny zawód. To nie miej- pracę, stawianie sobie nowych postrzegane są jako bardziej in- to w większości osoby po 50
ce konkretnych dziedzin; sce pracy, ale nastawienie na celów, wyzwań, czyli motywacja nowacyjne i w większym stopniu roku życia (23% stanowią oso-
Jest twórczy, wrażliwy i nie- karierę osobistą i rozwój, predys- do podnoszenia kwalifikacji. Dla- adoptujące się do zmiennego by przed 34 rokiem życia), do-
konwencjonalnie podchodzi do ponuje pracownika do kategorii tego, tak trudno pozyskać talenty rynku. brze wykształcone, zazwyczaj
rozwiązywania problemów; „talentów”. i na dodatek utrzymać je w orga- „Firmy coraz częściej poszu- po studiach ekonomicznych lub
Wykazuje silne zaangażowa- nizacji. Z kolei talenty są świa- kują utalentowanych kobiet na społecznych. Wyniki ankiet poka-
nie i motywację do pracy. Rola menedżera w dome swoich atutów na rynku eksponowane stanowiska. Już zują, że kobiety częściej niż męż-
Kluczem do osiągnięcia suk- identyfikowaniu pracy i nie są tak lojalne wobec dziś specjaliści od zarządzania czyźni wierzą we własną wiedzę
cesu i zadowolenia z pracy jest talentów pracowników pracodawców, jak jeszcze kilka zgodnie twierdzą, że to kobiecy i umiejętności, przez to odsetek
poznanie swoich talentów i pre- lat temu. styl zarządzania odzwierciedla pań zakładających własne firmy
dyspozycji przy jednoczesnym Niewystarczająca liczba uta- Coraz więcej osób chce bu- nowoczesny styl prowadzenia z roku na rok rośnie.
doskonaleniu swoich umiejętno- lentowanej kadry menedżerskiej, dować swoją przewagę rynkową przedsiębiorstw” – powiedziała
ści i wiedzy. to obecnie jeden z największych na wrodzonych lub nabytych ta- Małgorzata Rusewicz, ekspert Program Talent Club
Koncepcja A.J. Tannenbauma dylematów biznesu w Polsce. lentach. Chcemy mieć wpływ na programu Talent Club, Dyrektor
wskazuje z kolei, że „talent” wyni- Ponad połowa pracodawców kierunek naszej kariery oraz pre- Departamentu Dialogu Społecz- 13 maja br. ruszył ogólnopol-
ka z interakcji 7 czynników: skarży się na brak wykwalifiko- cyzyjnie wykorzystujemy nasz nego i Stosunków Pracy PKPP ski program edukacyjny dla kadry
Odpowiedniego poziomu inte- wanych pracowników, co prowa- wolny i zawodowy czas na po- Lewiatan. „Podstawową warto- menedżerskiej o nazwie Talent

strona 4 PolishZone.co.uk strona 5 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

Polish studies UM
go nawet najlepsi uczniowie zdawali słabo”.
„Celem konferencji jest pokazanie właśnie jak
taki egzamin wygląda i zachęcenie młodych Przykład Polish Studies na Uniwersytecie
w Manchesterze dobitnie świadczy jednak o
ludzi do kontynuowania nauki na studiach” –
podkreślają doktorantki z Polish Studies.

tym, że pomimo przeciwności polska kultura


Władze Polski robią w kwestiach popula-
ryzowania i wspierania bardzo niewiele i to
jedynie dzięki zaangażowaniu i oddolnym
Brak w Polsce instytucji, która zajmowałaby się kompleksowym inicjatywom kultura polska jest promowana i polski język coraz wyraźniej przebijają się w
promowaniem polskiej kultury i języka za granicą mówi się od dawna,
w Wielkiej Brytanii i gdzie indziej. „Najgorszy
jest brak koordynacji. Ambasada, do której multikulturalnych społeczeństwach.
niestety kolejne rządy robią w tej kwestii niewiele. najczęściej zwracamy się o pomoc, kieruje
nas do ministerstwa kultury i dziedzictwa na-
rodowego, ministerstwo do różnych agencji - skarży się Justyna Drobnik-Rogers. Przykład Polish Studies na Uniwersytecie
(często do Instytutu Adama Mickiewicza), a te Przykre jest szczególnie to, że nawet w w Manchesterze dobitnie świadczy jednak o
z powrotem do ambasady. Procedury ciągną przypadku kiedy inicjatywy promujące polską tym, że pomimo przeciwności polska kultura
się miesiącami, a efektów nie ma żadnych” - kulturę powstają za granicą w instytucjach, i polski język coraz wyraźniej przebijają się w
skarżą się panie z Polish Studies, ale te same które nie mają w tym większego interesu, multikulturalnych społeczeństwach.
opinie wyrażają osoby zaangażowane w ja- strona polska robi niewiele żeby to wykorzy- Ewa Stańczyk podkreśla, że na kursy ję-
kiekolwiek projekty poza granicami Polski. stać. Ponadto zadziwiająca jest bierność jaką zyka polskiego nie trafiają już tylko młodsi
W innych państwach rozwiązane jest to prezentują instytucje promujące polską kultu- czy starsi potomkowie imigrantów, ale rów-
dużo lepiej. Niemcy mają instytut Goethego, rę. Wspomniany już wcześniej Instytut Ada- nież ludzie z innymi korzeniami i zupełnie
Francuzi Alliance France, Hiszpanie Instytut ma Mickiewicza zaangażował się poważnie w odrębnymi motywami. Ludzie często chcą
Cervantesa, wszystkie te instytucje z dużą promowanie polskiej kultury w tak odległych się uczyć polskiego z powodów biznesowych
energią wspierają wszelkie inicjatywy kul- państwach jak Indie, gdzie przez cały 2007 albo matrymonialnych, zdarzają się wśród
turalno-oświatowe swoich państw. Instytut rok odbywały się imprezy promujące polską nich również naukowcy pragnący w Polsce
Adama Mickiewicza, chociaż nie można mu kulturę, nieco mniejszy rozmach miała rok prowadzić badania czy zdobyć doświadcze-
odmówić pewnych sukcesów, wciąż pozosta- wcześniej przeprowadzona akcja promocyjna nie. „W najbliższym czasie zainteresowanie
je w tyle. „Przygotowujemy aktualnie projekt w Chinach. Instytucja ta działa bardzo aktyw- językiem polskim na Wyspach jeszcze wzro-
przedstawienia teatralnego na festiwal jaki nie w Izraelu, Francji czy Niemczech i Rosji, śnie - podkreśla dr Ewa Ochman - kiedy do-
Wisława Szymborska Adam Mickiewicz Czesław Miłosz a w Wielkiej Brytanii promocja polskiej kultury rosną dzieci ludzi, którzy przybyli tu z ostatnią
co roku organizuje Uniwersytet z władzami
samorządowymi Manchesteru, chciałybyśmy wciąż jest na etapie planów. W tym roku co falą imigracji. Szykuje się więc dla nas sporo
Nawet czołowi poloniści, jak profesor Jan stycznych, język polski jest tam wciąż czymś cydowała się na poszukanie kandydatów we wystawić ‘Emigrantów’ Mrożka, tytuł mógłby prawda Instytut Adama Mickiewicza przygoto- pracy”, dodaje.
Miodek czy Bralczyk, rzadko wykładają na w rodzaju polskiego lektoratu językowego. własnym zakresie i zamieściła ogłoszenie w przyciągnąć większą publiczność, skierowa- wuje kilka inicjatyw promujących polską kultu-
zagranicznych uczelniach, nawet okoliczno- Jednak energia i zapał jaki prezentują zaan- mediach brytyjskich licząc, że w ten sposób łyśmy więc oficjalne zapytanie w tej sprawie rę w Wielkiej Brytanii, pozostaje tylko pytanie
ściowo. Ich wykłady poza granicami Polski gażowane w nauczanie języka osoby pozwa- dotrze do odpowiednich kandydatów, rzeczy- do Instytutu Adama Mickiewicza, niestety do dlaczego wcześniej promował nas w tak odle- Stan Stawiarski
skierowane są najczęściej do Polonii. Sytu- la mieć nadzieję, że wkrótce utworzony tutaj wiście przyniosło to oczekiwane rezultaty”. tej pory nie otrzymałyśmy żadnej odpowiedzi” głym i egzotycznym państwie jak Indie?
acja ta jest odzwierciedleniem smutnego fak- zostanie po prostu wydział polonistyki, który Dwie z doktorantek (Justyna i Ewa), uczą-
tu: nauki humanistyczne w naszym kraju nie ma stać się czymś więcej niż tylko miejscem cych teraz języka polskiego, dowiedziały się o
reprezentują wysokiego poziomu i nie są w gdzie można będzie nauczyć się języka pol- całym projekcie z „Guardiana”. Trzecia z dok-
stanie wzbudzić szerszego zainteresowania. skiego. W ramach tego kierunku połączone torantek Iza, która przebywała wówczas na
Nie zawsze tak było, wystarczy wspomnieć zostaną nauki historyczne, antropologiczne i stypendium w Edynburgu została poinformo-
Romana Ingardena czy Władysława Tatarkie- kulturoznawcze, wszystko po to, aby uatrak- wana pocztą pantoflową przez wykładowcę.
wicza żeby zorientować się, że polskie nauki cyjnić studia. „O tym, że znalazłam się tutaj w dużej mierze
humanistyczne włączone były w główny nurt Pani doktor Ewa Ochman i doktorantki zadecydował przypadek. W czasie kiedy w
humanistyki europejskiej, nie tylko zresztą w zaangażowane w nauczanie języka polskie- Manchesterze poszukiwano osób chętnych
zakresie humanistyki teoretycznej. Grotowski go to przykład, że można w Wielkiej Bryta- do podjęcia studiów doktoranckich jeden z
i Kantor to jedne z najważniejszych postaci w nio osiągnąć sukces także w humanistyce. moich wykładowców przebywał na konferen-
teatrze XX wieku, Kieślowski i Has zaliczani O ile na wielu uczelniach brytyjskich pracują cji w Polsce i dowiedział się o projekcie i prze-
są do najoryginalniejszych postaci kina euro- polscy uczeni w zakresie nauk matematycz- kazał mi informacje” – wspomina Iza. Justyna
pejskiego, Miłosz, Kapuściński i Lem to cenie- no – przyrodniczych, o tyle do rzadkości na- Drobnik-Rogers i Ewa Stańczyk spełniały
ni na świecie ludzie pióra. Oczywiście nie jest leżą przedstawiciele humanistyki. Co warte wymagania formalne, ale żeby zdobyć do-
tak, że świat nagle zupełnie stracił zaintere- podkreślenia, żadna z osób będących na świadczenie w nauczaniu przeszły specjalny
sowanie Polską i jej kulturą, to raczej Polska studiach doktoranckich nie płaci za nie, część wakacyjny praktyczny kurs nauczania języka
nie ma za wiele ciekawego do zaoferowania. wydatków pokrywa strona polska, część uni- w Polsce. Trzecia z kandydatek, Iza, również
Inna sprawa, że do niedawna Polska jako wersytet Manchesterski. Chociaż brzmi to musiała wracać do Polski żeby zdobyć nie-
państwo-symbol walki z komunizmem znaj- nieco paradoksalnie to strona brytyjska zro- zbędne doświadczenie. Wszystkie aktualnie
dowała się w centrum uwagi, teraz sama musi biła więcej dla całej inicjatywy niż polska. Po- nauczają języka i jednocześnie pracują nad
przebijać się ze swoją ofertą na świat. mimo że promowanie polskiej kultury i języka doktoratem. Starają się również krzewić pol-
Biorąc pod uwagę wątłą kondycję humani- leży w najlepszym interesie naszego kraju, to ską kulturę i wspierać wszelkie inicjatywy
styki w naszym kraju z tym większą satysfak- w przypadku Polish Studies w zasadzie przy- popularyzujące ją. Aktywnie działają na rzecz
cją należy odnotować fakt, że coraz częściej padek i wysiłek Uniwersytetu doprowadziły stworzenia polskiej grupy teatralnej i uczą w
humaniści polscy starają się przebić na Za- do powstania projektu. Podczas przygotowy- sobotniej szkole języka polskiego.
chodzie, gdzie po pierwsze mają lepsze wa- wania projektu Uniwersytet w Manchesterze „Jednym z ważniejszych naszych celów na
runki pracy, po drugie w jakimś stopniu mogą skierował do strony polskiej gotowość przy- przyszły rok jest zorganizowanie na Uniwer-
starać się włączyć w badania na światowym jęcia trzech nauczycieli języka polskiego na sytecie konferencji poświęconej problematy-
poziomie. studia doktoranckie, warunkiem było oczywi- ce zdawania egzaminów GSCE oraz GCE z
Uniwersytet w Manchesterze to jedno ście ukończenia studiów polonistycznych, po- języka polskiego. Możliwość zdawania tego
z niewielu miejsc w Wielkiej Brytanii, gdzie siadanie doświadczenia w nauczaniu języka egzaminu z języka polskiego w Wielkiej Bry-
można uczyć się języka polskiego na Uni- polskiego jako języka obcego i zdanie testu tanii to szansa dla tych dzieci, które są tutaj
wersytecie, zdobywając w ten sposób punk- z języka angielskiego. Po miesiącach ocze- od niedawna i nie znają jeszcze angielskiego
ty kredytowe do zaliczenia. Chociaż Wielka kiwań projektowi groziło załamanie, z Polski zbyt dobrze żeby podciągnąć sobie średnią -
Brytania to państwo, gdzie wybór języków nie napływały żadne sensowne propozycje. mówi pani doktor Ochman - do tej pory jed-
nauczania jest naprawdę szeroki, to do tej Jak mówi dr Ewa Ochman „Do kwietnia nie nak oceny jakie uzyskiwała młodzież zdająca
pory pełne studia w zakresie języka polskie- mieliśmy żadnych sensownych ofert, owszem język polski były słabe, przede wszystkim
go można było odbyć jedynie w Londynie i zgłosiło się kilka osób, ale projekty badawcze dlatego, że nikt nie przygotował ich do sa-
Edynburgu. Na Uniwersytecie Manchester- jakie przedstawiły z ledwością odpowiadały mego zdawania, nie pokazał jak taki egzamin
skim nie ma jeszcze kierunku studiów poloni- tematyce prac magisterskich. Uczelnia zde- wygląda, jaka jest jego forma, efektem cze-

strona 6 PolishZone.co.uk strona 7 PolishZone.co.uk strona 7 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 PolishZone Czerwiec 2008

Polska dominuje
www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk

na słynnym festiwalu w
Edynburgu

Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu jest magnesem dla oraz utalentowani aktorzy i ak-
torki pracują razem w tej grupie
o sztukę Szymona Arskiego oraz
nowelę Hanny Krall. Poprzez Z Magdą Cielecką jako
Wsparcia użyczyli Patroni i Muzy
Międzynarodowego Festiwalu w
międzynarodowych artystów i odwiedzających oraz jednym teatralnej, aby tworzyć rzeczy
piękne i wyjątkowe.
przeplatanie się dwóch historii,
reżyser Krzysztof Warlikowski odtwórczynią głównej roli, 4:48
Edynburgu, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Polski
z najbardziej prestiżowych miejsc, gdzie można obcować Grzegorz Jarzyna został dy- podnosi kwestie stosunków mię- oraz Burmistrz miasta Wrocław.

ze sztukami widowiskowymi. Stolica Szkocji jest pięknym i


rektorem artystycznym w 1998 dzy Polakami a społecznością Psychosis przybywa do Edynburga Król Roger jest jednym z arcy-
roku, jednocześnie stając się Żydowska w XX wieku i pyta, czy dzieł XX wieku, a jego wzrastają-
nastrojowym tłem dla tej corocznej, artystycznej fety. W tym najmłodszym dyrektorem teatru jest to przeszłość którą akceptu- aby zawojować widownię swoją ca popularność pozwala na śmia-
w Polsce. Wedle słów Grzegorza ją, czy też egzorcyzmują. Sztuka łe wprowadzenie go do głównego
roku Polska postanowiła podkreślić swoją obecność. Jarzyny, TR Warszawa jest „prze-
strzenią dla młodej siły wyrazu”.
ukazuje kobietę opętaną przez
ducha jej kochanka, która musi
awangardową interpretacją nurtu XXI wieku.
Opera Karola Szymanow-

Program tegorocznego festi- rozdartym kontynencie; odzyska- łeczeństwu mogą być zbadane,
Podczas festiwalu w Edyn-
burgu reżyseruje on jedną ze
wybrać pomiędzy kontynuowa-
niem tego nadnaturalnego połą-
brytyjskiej sztuki. skiego zawiera elementy grec-
kiej legendy o bogu Dionizosie,
walu, przygotowany przez dy- nia wiary i ukojenia krwawiących poznane przez artystów, którzy sztuk wystawianych w Edyn- czenia a żyjącym, lecz niekocha- ukazane z perspektywy filozofii
rektora Jonathana Millsa, zgłębia serc oraz zdruzgotanych żywo- starają się wznieść ponad po- burgu - 4:48 Psychosis. Polską nym mężem. nietzscheańskiej. Umiejscowiona
niektóre z wyzwań i zmian we tów poprzez muzykę, operę, teatr działy, które często zdają się nie wersję finalnej sztuki angielskiej W żydowskim folklorze, Dybuk w XII wiecznej Sycylii, jest eks-
współczesnej Europie oraz nieco i taniec.” do obejścia. dramatopisarki Sary Kane będzie jest duszą, która nie może za- ploracją tygla kulturowego tam-
szerszy temat granic. „Na początku XXI wieku Eu- Jeden z najbardziej awangar- można zobaczy dzięki wsparciu znać spoczynku i która zamiesz- tych czasów, na który składały
Polska, jej kultura i nie tak ropa jest całkowicie innym miej- dowych teatrów w Polsce i Euro- Ministerstwa Kultury i Dziedzic- kuje ciało żywej osoby. Ta głębo- się Bizancjum, Arabia, Grecja i
dawne wstąpienie do Unii Euro- scem. Niedawno Wspólnota pie, TR Warszawa, przedstawia twa Narodowego Polski. ka i gotycka produkcja łączy dwie Europa.
pejskiej są tematem przewodnim Europejska przyjęła 27 krajów, w King’s Theatre dwie głębokie Będąc jednocześnie moder- istniejące opowieści o takich du- Muzyka Szymanowskiego,
festiwalu w 2008 roku. Program od Estonii aż po Cypr, o łącznej sztuki; Dybuk, z pierwszorzędną nistycznym wierszem i sztuką chach – kluczową sztukę w kul- jako jednego z głównych polskich
obfituje w przodujących polskich liczbie ludności dochodzącej do obsadą w postaci między innymi prezentuje ona konsekwencje turze żydowskiej oraz nowelę. W kompozytorów, odgrywa bardzo
artystów oraz polską muzykę 500 milionów. Granice zostały Magdaleny Cieleckiej i Andrzeja zaniku barier między rzeczywi- obu przypadkach opętana osoba ważną rolę. Pieśni Miłosne Ha-
klasyczną: począwszy od Mag- przerysowane na wiele różnych Chyry (występujących w nomino- stością a wyobraźnią. Z Magdą musi zdecydować: zatrzymać czy fiza wchodzą w skład programu
daleny Cieleckiej oraz Andrzeja sposobów. Nie są one już tylko wanym do Oskara filmie „Katyń”) Cielecką jako odtwórczynią głów- porzucić przeszłość – przyjąć lub wspaniałej sopranistki Kataryny
Chyry, przez TR Warszawa aż do polityczne lub geograficzne, ale oraz 4.48 Psychosis: jest to inter- nej roli, 4:48 Psychosis przybywa egzorcyzmować ich dybuka. Karneus, a Kwartet Smyczkowy
opery Szymanowskiego Krół Ro- reprezentują też głęboką zmianę pretacja zadziwiającej, ostatniej do Edynburga aby zawojować Polska obecność na tego- Nr 2 zostanie wykonany przez
ger, reżyserowanej przez Mariu- kulturowej, społecznej a nawet sztuki angielskiej dramatopisarki, widownię swoją awangardową rocznym Międzynarodowym Fe- Ysaÿe Quartet: obydwoje są czę-
sza Trelińskiego a dyrygowanej religijnej tożsamości. Żyjemy w Sary Kane. interpretacją brytyjskiej sztuki. stiwalu w Edynburgu jest również ścią niezmiennie popularnych
przez Valerego Gergieva. bardzo ekscytującym okresie dla TR Warszawa stał się jednym Magda Cielecka, wspólnie z podkreślona przez muzykę. The Queen’s Hall Series.
Jonathan Mills stwierdził: Europy; okresie, który wymaga z najpopularniejszych teatrów drugą gwiazdą filmu “Katyń” An- Czołowa polska para śpie- Wartą podkreślenia jest obec-
„Międzynarodowy Festiwal w poświęcenia dużej uwagi nasze- w Polsce. W ciągu ostatnich kil- drzejem Chyrą również grają role waków Andrzej Dober i Elżbie- ność aktora i reżysera Andrzeja
Edynburgu został założony w na- mu poczuciu wspólnoty.” ku lat zapracował na reputację pierwszoplanowe w drugiej pro- ta Szmytka grają główne role w Seweryna, znanego z, między
stępstwie niszczycielskiej wojny, “Festiwal jest środkiem wyra- otwartego na nowe pomysły a dukcji TR Warszawa, Dybuk. wystawianym operetkowym arcy- innymi, Listy Schindlera oraz
jako optymistyczny przykład tego, zu dla twórczych ambicji społecz- jednocześnie podtrzymującego Wspierany przez The Binks dziele XX wieku – Królu Rogerze członka narodowego teatru fran-
czym może być Europa. Festiwal ności, dla której został powołany. tradycję. To przekłada się na suk- Trust, Burmistrza miasta Wro- Szymanowskiego. Ta przeboga- cuskiego Comédie Française
zawdzięcza swoje powstanie na- Jednocześnie jest też miejscem, cesy na przeglądach teatralnych cław oraz Ministerstwo Kultury i ta produkcja jest reżyserowana (Komedia Francuska). Andrzej
glącej konieczności odbudowania gdzie osobiste i zbiorowe wy- oraz nagradzane miejsca na kilku Dziedzictwa Narodowego Polski, przez uznanego polskiego re- Seweryn będzie odtwórcą roli
poczucia jedności społecznej na zwania stawiane nam jako spo- festiwalach. Najwięksi reżyserzy Dybuk został napisany w oparciu żysera, Mariusza Trelińskiego. narratora w Le Roi David Arthu-

strona 8 PolishZone.co.uk strona 9 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008
ra Honnegera oraz dołączy do maja w Warszawie, przy obec-

Polska obecność na
KONKURS Z NAGRODAMI DO WYGRANIA
Królewskiej Szkockiej Orkiestry ności polskich osobistości świata
Narodowej oraz Chóru Festiwa- sztuki, polityki i twórców nowych
lowego podczas wspaniałego trendów.
wieczoru wybitnej muzyki, który tegorocznym Międzynarodowym Więcej informacji o programie
odbędzie się w jednej z najbar- festiwalu znajduje się na jego
dziej symbolicznych lokalizacji Festiwalu w Edynburgu jest stronie: www.eif.co.uk.
Edynburga: Usher Hall.
Jonathan Mills stwierdził: również podkreślona przez
Aby zarezerwować bilety na
przedstawienia proszę wejść na Jak brzmi nazwisko
„Zgłębianie nowej Europy by-
łoby niemożliwe bez odniesień muzykę.
stronę festiwalu www.eif.co.uk
lub zadzwonić pod numer: polskiego reżysera
sztuki „4:48 Psychosis”
do Polski, której sztuki teatralne (0044) 0131 473 2000
okazały się wielce inspirujące.

wystawianej na tegorocznym
Moja podróż do Polski będąca
częścią poszukiwań do tegorocz- czyni Polskę jeszcze ważniejszą Promocja programu Między-
nej edycji Festiwalu, była bardzo dla programu tegorocznego Fe- narodowego Festiwalu w Edyn-
owocna. Wkład polskiej Diaspory stiwalu.” burgu ‘08 została rozpoczęta 28 festiwalu w Edynburgu?
Międzynarodowy Festiwal w dukcje polskiego TR Warszawa to kolejny konkurs organizowany przez „Polish
Edynburgu to jedna z najbar- – “Dybuk” I “4.48 Psychosis”. Dyrektor Festiwalu Jonathan Mills
dziej ekscytujących okazji, aby Vicky Featherstone reżyseruje
Zone” dla jej czytelników mieszkających w
obcować ze sztuką – szansa “365 – Jedna noc by nauczyć północno - środkowej Anglii oraz Szkocji
na zobaczenie światowej klasy się życia”, autorstwa Davida
grup teatralnych I wykonawców Harrowera a prezentowane
oraz doświadczenie czegoś nie- przez Narodowy Teatr Szkocki. Wysyłając prawidłową odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem
zwykłego przez 3 sierpniowe Sztuka ukazuje młodych ludzi w oraz adresem korespondencyjnym do 25 lipca 2008 r. pocztą
tygodnie każdego roku. domach przejściowych tuż przed elektroniczną na adres: mzn@polishzone. co. uk lub sms-em
Międzynarodowy Festiwal powrotem do normalnego życia. na numer 0751 213 6143 możesz wygrać jedno z podwójnych
w Edynburgu powstał w 1947 Barrie Kosky powraca z jego in-
roku. Przez długie lata uważany terpretacja “Serce Oskarżycie- zaproszeń na operę „Król Roger” (poniedziałek, 25 sierpnia godz.
za jedno z największych wyda- lem” E.A. Poe. Palestyński Teatr 19:15 w Edinburgh Festival Theatre), sztukę „Dybuk” (sobota, 9
rzeń kulturalnych na świecie, Narodowy wykonuje “Jidariyya”, sierpnia godz. 19:30 w King’s Theatre), sztukę „4.48 Psychosis”
prezentujące muzykę klasycz- wzruszające i piękne spojrzenie (piątek, 15 sierpnia godz. 20:00 w King’s Theatre ), wystawianych
na, operę, teatr oraz taniec na na śmiertelność, na podstawie
najwyższym poziomie, przy wiersza Mahmouda Darwisha. podczas tegorocznego festiwalu w Edynburgu. Czekamy na
udziale najwyższej klasy arty- Grupa Teatralna Wschód Za- prawidłowe odpowiedzi
stów z całego świata. chód przedstawia bośniacką
Założyciele wierzyli, ze Fe- interpretacje sztuki Nigela Wil-
stiwal wzbogaci oraz ożywi ży- liamsa “Wróg Klasowy”. Sławny
cie kulturalne Europy, Wielkiej irański producent filmowy Abbas
Brytanii i Szkocji. Ponadto sta- Kiarostami stworzył instalacje
nie się też “platforma, na której wideo z trzema równoczesny-
zakwitnie duch ludzki.” Również mi perspektywami ukazującymi
brano pod uwagę fakt, ze przy perski dramat pasyjny oraz wi-
spełnieniu ambicji artystycz- downię. Belgijski Muziektheater
nych, Festiwal stanie się waż- Transparent wspólnie z Colle- Gruber I Walery Gergiew. stali artyści to między innymi:
nym źródłem dochodu z turysty- gium Vocale, Gent przedstawia- Muzyka obejmuje koncerty Dimitri Hvorostovsky, Estoński
ki dla Edynburga I Szkocji. ją “Ruhe”, zestawiające piosen- wybitnych orkiestr, takich jak: Kameralny Chór Filharmonicz-
Tegoroczna edycja Festi- ki Schuberta ze wspomnieniami Goteborska Orkiestra Symfo- ny z Paulem Hillierem, Chór
walu jest juz drugą prowadzo- weteranów SS. Muziektheater niczna z dyrygentem Gustavo Monteverdi i Orchestre Révo-
ną przez dyrektora Jonathana Transparent również przedsta- Duhamelem, Londyńska Orkie- lutionnaire et Romantique z Sir
Millsa, który wystosowuje za- wia “Wolpe! Welche Farbe hat stra Symfoniczna z Walerym Johnem Eliotem Gardinerem,
proszenia do artystów. Admi- der Vogel” badając twórczość Giergiewem, Budapeszteńska Les Arts Florissants z Willia-
nistracja Festiwalu zajmuje się anty-faszystowskiego kompozy- Orkiestra Festiwalowa z Iwanem mem Christie, Anne Sophie von
wszystkimi aspektami promocji tora Stefana Wolpe. The Hilliard Fischerem, Fińska Radiowa Or- Otter oraz Gabrielą Montero.
oraz zarządzaniem wszystkich Ensemble wraz z Heiner Goeb- kiestra Symfoniczna z Sakari Cykl „Pieśń i Cywilizacja”, od-
imprez wchodzących w jego bels wystawiają swoja światową Oramo, Staatskapelle Dresden bywający się w Greyfriars Kirk
skład. premierę “I went to the house z Fabio Luisi, Szkocka Orkiestra zaprezentuje grupy chóralne i
Taniec obejmuje światową but did not enter.” Symfoniczna BBC z Giennadi- zespoły takie jak Dialogos oraz
premierę choreografa Matthew Opera obejmuje światową jem Rożdiestwienskim i Ilanem Chór Anchiskhati
Bourna: “Dorian Gray”; Pań- premierę produkcji Smetany Wołkowem, Szkocka Orkiestra Punktem kulminacyjnym
stwowy Balet Gruziński z pri- “Dwa Okna” wykonywana przez Kameralna dyrygowana przez Festiwalu jest Koncert oraz Po-
ma baleriną Nina Ananiashvili Operę Szkocka. Grupa Ope- Sir Charlsa Mackerrasa, Olivera kaz Sztucznych Ogni Bank of
wystawiający “Giselle” i “Mixed rowa Marlinsky przedstawia Knussena i Emmanuellę Haïm Scotland. Jest to największy,
Bill”; Chunky Move z Australii ze operę Karola Szymanowskiego oraz Królewska Narodowa Or- doroczny pokaz ogni do muzyki
swoja europejska premierą ta- “Król Roger”. Odbywać będą się kiestra Szkocka z Stéphane granej na żywo. Wykonany zo-
neczną z efektami specjalnymi: koncerty, włącznie z Koncertem Denève. Soliści gościnni to: stanie przez Szkocką Orkiestrę
Mortal Engine; Grupa Taneczna Otwierającym, podczas które- Karita Mattila, Leonidas Kava- Kameralną, na tle oszałamiają-
Batsheva z Izraela wystawiają- go wykonane zostaną “Rozkwit kos, Tatjana Wassilliewa, Alfred cego widoku Zamku Edynbur-
ca Deca Dance 2008; Belgijska i Upadek Miasta Mahagonny” Brendel, oraz Jan Vogler. skiego.
grupa Rosas z choreografią Kurta Weilla, “Aleko” Siergieja Stulecie narodzin Oliviera Międzynarodowy Festiwal
Anny Teresy De Keersmaeker Rachmaninowa”, “Semion Kot- Messiaena uczczone zostanie w Edynburgu wspierany jest
prezentująca “Wieczór Steva ko” (akt trzeci) Siergieja Proko- dwoma recitalami organowymi przez Radę Miasta Edynburga,
Reicha” oraz Istambulska Gru- fiewa oraz “Zaczarowany Wę- w Katedrze St Giles w wykona- Szkocką Radę Sztuk Pięknych
pa Muzyczna i Sema: “Wirujący drowiec” Rodiona Shchedrina. niu Naji Hakami oraz występem (Scottish Arts Council), Loterię
derwisze z Turcji”. Występujący artyści to miedzy Szkockiej Orkiestry Symfonicz- Narodową (poprzez Szkocką
Teatr obejmuje dwie pro- innymi Sir Willard White, HK nej BBC w Usher Hall. Pozo- Radę Sztuk Pięknych).

strona 10 PolishZone.co.uk strona 11 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 PolishZone Czerwiec 2008

Nieuchronna kara
www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk

kuratorem i odbyć kilka spotkań Jakuba Tomczaka, który decyzją


resocjalizujących. W zależności sądu w Exeter otrzymał dożywo-
od wykroczenia i określenia sta- cie za gwałt, za który w Polsce
tusu czynu, czy był popełniony po prawdopodobnie dostałby naj-
raz pierwszy czy nosi znamiona wyższy wymiar kary, określany
recydywy, kurator wypowiada się w polskim Kodeksie karnym do
o swoim podopiecznym i ustala 15 lat pozbawienia wolności. Czy
W przekroju ostatnich lat Wielka Brytania stała się synonimem otwartości okres sprawowania swojej wła-
dzy nad daną osobą. Jednymi
to z powodu niechęci angielskie-
go społeczeństwa do polskich
dla szukających poprawy swojej sytuacji materialnej, cudzoziemców. z najczęstszych wykroczeń są imigrantów, czy braku w syste-
bójki, do których zazwyczaj do- mie brytyjskim kodeksów regu-
Pozytywna w mniemaniu wszystkich przybywających postawa stwarza chodzi pod wpływem alkoholu. lujących dopuszczalne granice
Takie zdarzenia traktowane są kary za konkretne przestępstwa,
jednak pewne problemy o których szczególnie głośno zaczynają mówić jako czyny niezamierzone wyni- sprawia, że Polakom tak trudno

przedstawiciele Policji.
kające z zaistniałej sytuacji. Nie zrozumieć funkcjonowanie brytyj-
można także twierdzić, że inicja- skiego wymiaru sprawiedliwości.
torami bójek są zawsze Polacy, O tym, że jest on nieuchronny
Polacy, czy inne grupy cudzo- gdyż w wielu przypadkach nasi przekonało się już wielu imigran-
ziemców, popełniały statystycz- rodacy padają ofiarami zaczepek tów poszukiwanych europejskim
nie więcej przestępstw niż sami zamroczonych alkoholem Angli- nakazem aresztowania przez
Brytyjczycy. ków. Zdarzają się także konflikty Wielką Brytanię w ich rodzinnym
Korzyść gospodarcza dla kra- na terenach zakładów, które bez kraju. Takie też umowy między-
ju wynikająca z otwarcia rynku względu na swoje przyczyny koń- narodowe zostały spisane mię-
pracy na przybyszów z innych czą się zazwyczaj wezwaniem dzy Polską a Wielką Brytanią.
krajów jest niezaprzeczalna, po- Policji i dalszymi, nieprzyjemnymi Zupełnie inaczej przebiega
dobnie, jak niechęć lokalnych konsekwencjami. procedura egzekwowania kar
mieszkańców do imigrantów. Po- Do Magistrates Court trafiają wymierzanych przez brytyjski wy-
licyjne raporty ostrzegają przed głównie sprawy Polaków, którzy miar sprawiedliwości. Brytyjskie
widocznym wzrostem napięć po- zalegają z różnego rodzaju płat- prawo daje możliwość opuszcze-
między różnymi społecznościa- nościami (Council Tax, mandaty). nia murów więzienia za dobre
mi, wynikających bezpośrednio Najczęściej przyczyną tego ro- sprawowanie po minimalnym
z konfliktów narodowościowych dzaju wykroczeń jest beztroska i okresie wyznaczonym wyrokiem
i odsłaniają własne problemy przeświadczenie Polaków, że za sądu lub wyjście na tzw. „obro-
związane z brakiem odpowiednio tego rodzaju uchybienia nie będą żę”. Poprzez specjalną opaskę
wykwalifikowanych funkcjona- pociągani do odpowiedzialności, zamontowaną na ręce lub nodze
riuszy, którzy potrafiliby porozu- bo takie przyzwyczajenia wynie- więźnia, która emituje sygnał ra-
miewać się z przedstawicielami śli z rodzinnego kraju. Dlatego, diowy umożliwiający jego lokali-
prawie 100 grup etnicznych. Dla- pozostając całkowicie wypłacal- zację, kontroluje się poczynania
tego właśnie, coraz chętniej na ni, świadomie ignorują nakazy skazańca. W ten sposób, poda-
...Polacy są sprawcami ok. 2% wszystkich policyjne etaty, zatrudniani są
imigranci, których zadaniem jest
płatnicze, licząc na umorzenia
zaległych opłat.
jąc dokładny adres zamieszka-
nia do końca odbywania kary,
przestępstw, a najczęstszymi wykroczeniami dokonywanie tłumaczeń oraz
wprowadzanie policjantów w
Angielskie więzienia speł-
niają wszystkie światowe stan-
prowadzi on normalne życie na
wolności. Jedyną restrykcją jest
popełnianymi przez naszych rodaków są: kradzieże, tajniki i zagadnienia dotyczące
różnic kulturowych dzielących
dardy przypisywane miejscom
odosobnienia. Można tam trafić
w tym momencie konieczność
przebywania więźnia w domu, w

bójki, handel narkotykami, a także przestępstwa rdzennych obywateli Brytyjskich


i obcokrajowców. Jedną z takich
w wyniku popełnienia poważne-
go przestępstwa lub w wyniku
godzinach nocnych.
Kończąc rozważania o prze-

popełniane na tle seksualnym.


osób jest pani Izabella, która notorycznego popełniania prze- stępczości Polaków mieszkają-
znalazła zatrudnienie w Policji stępstw pospolitych, do których cych w Wielkiej Brytanii, należy
na etacie tłumacza i zgodziła należą m.in. drobne kradzieże w stwierdzić, iż nie jesteśmy nacją
się podzielić swoimi spostrzeże- sklepach. Ze względu na ochro- szczególnie podatną na popełnia-
Pośród napływającego na karany i skazany na 9 lat więzie- miokrotnie. Kolejnym problemem niami związanymi z problemem nę danych osobowych i tajemni- nie różnego rodzaju wykroczeń.
Wyspy tłumu imigrantów, ludzi nia za gwałt, a następnie po od- jest także ilość przyjeżdżających przestępczości wśród Polskich cę służbową, pani Izabella, nie Najczęściej w drodze do łamania
wartościowych, szukających byciu zasądzonej kary, na 4 lata samotnych mężczyzn, którzy imigrantów. Jak wynika z jej do- może zdradzać szczegółów do- obowiązujących przepisów wiodą
uczciwej pracy, znajdują się więzienia za usiłowanie gwałtu. swoim zachowaniem wpływają świadczeń, procent wykroczeń, tyczących pobytu polskich oby- nas przyzwyczajenia wyniesione
także jednostki, które stwarzają Ten przypadek potwierdza skalę na znaczący rozkwit prostytucji. które kończą się przymusowym wateli w brytyjskich więzieniach. z rodzimego kraju, gdzie po dzień
problemy dla lokalnego wymia- problemu i obawy Policji suge- Brytyjski rząd bardzo poważ- pobytem w więzieniu jest sto- Powiedziała tylko, że więźniowie, dzisiejszy, mimo apeli Policji, po-
ru sprawiedliwości. Jak podaje rującej uszczelnienie granic i nie nie traktuje problemy związane sunkowo niewielki gdyż więk- z którymi dane było się jej spo- kutuje powszechne przyzwolenie
serwis internetowy thisislondon. dopuszczanie do swobodnego z imigracją, czego skutkiem jest szość z nich rozpatrywana jest tkać, popełniali przestępstwa z na jazdę „po kieliszku”, czy uchy-
co.uk, Wielką Brytanię odwiedza przemieszczania się ludzi uwikła- stworzenie m.in. specjalnego fo- przez Probation Service (Służbę pełną świadomością ewentual- lania się przed płaceniem po-
każdego roku 20 milionów miesz- nych w konflikty z prawem. rum na którym wypowiadają się Kuratorską) i Magistrates Court nych konsekwencji, a mimo tego datków, mandatów. Te przyzwy-
kańców Unii Europejskiej. Jeśli Pani Julie Spence, szefowa przedstawiciele służb publicz- (Sąd Magistracki). W przypadku dopuszczali się pobić, kradzieży, czajenia próbujemy kultywować
przyjmiemy, że jeden procent z Policji w hrabstwie Cambridge, w nych, dzieląc się spostrzeżeniami niewielkich wykroczeń, takich zastraszania i przetrzymywania na obczyźnie, gdzie spotykamy
tej liczby stanowią osoby skaza- udzielonej „Rzeczpospolitej” wy- na temat swojej pracy, zagadnień jak bójki czy drobne kradzieże, innych, gróźb pozbawienia ży- się z wymiarem sprawiedliwości
ne za różnorakie przestępstwa, powiedzi stwierdziła, że przyjazd związanych z przestępczością Probation Service rozpatruje cia, szantaży, szmuglu i handlu zdecydowanie skuteczniejszym
to otrzymamy zatrważającą licz- Polaków i imigrantów z innych cudzoziemców. Niedawno sta- sytuację rodzinną, cel przyjaz- narkotykami. W chwili obecnej niż ten, który pozostawiliśmy w
bę 200 tys. przestępców, którzy krajów spowodował zdecydowa- tystyki dotyczące przestępstw du oraz podłoże sytuacji, która odbywają swoje kary w warun- kraju. Dlatego, zanim z nożem w
bez żadnych przeszkód przekra- ne zwiększenie zakresu pracy popełnianych przez imigrantów doprowadziła do wykroczenia i kach oferowanych przez angiel- kieszeni wyjdziemy na ulicę, za-
czają granice królestwa. Cytowa- wymiaru prewencji. Powszech- ujawniła londyńska Metropolitan występuje do Sądu w obronie ski system penitencjarny, który nim po kilku piwach zasiądziemy
ny wcześniej portal internetowy nym stało się prowadzenie samo- Police, która wykazała, że Polacy winowajcy proponując ewentu- znacznie różni się od polskiego za kierownicą samochodu czy
podaje przykład jednego z oby- chodów pod wpływem alkoholu, są sprawcami ok. 2% wszystkich alną karę. Najczęściej Sąd przy- podobnie jak polski system praw- dla szybkiego zysku zdecyduje-
wateli Polski, który w 2005 roku korzystanie z usług prostytutek i przestępstw, a najczęstszymi wy- chyla się do przedstawianych ny od brytyjskiego. Często spra- my się popełnić inne wykrocze-
został skazany przez Sąd Angiel- noszenie przy sobie noży, co jest kroczeniami popełnianymi przez propozycji orzekając karne prace wy karne Polaków na Wyspach nie lub przestępstwo, zastanów-
ski na karę dożywocia, po tym jak czynnością nielegalną. Niektóre naszych rodaków są: kradzie- porządkowe, kary grzywny lub kończą się zapadnięciem wyroku my się nad nieuchronnością kary.
wtargnął do domu 25-cio letniej źródła podają, że w ciągu ubie- że, bójki, handel narkotykami, a przydzielenie nadzoru kurator- dużo bardziej sroższego niż ten Czy warto- bo ucieczka do Polski
kobiety i ją zgwałcił. W trakcie głego roku liczba obcokrajow- także przestępstwa popełniane skiego. W przypadku przydziele- wymierzony przez polski wymiar nie rozwiąże problemu.
trwania procesu, okazało się, że ców zatrzymanych za jazdę pod na tle seksualnym. Zaprezento- nia takiego nadzoru, winowajca sprawiedliwości. Takim przykła-
ów oskarżony był już w Polsce wpływem alkoholu wzrosła sied- wane wyniki nie wykazały ażeby musi być w stałym kontakcie z dem może być głośna sprawa Łukasz Samek

strona 12 PolishZone.co.uk strona 13 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

Własny business w UK - Polak nie sługa,


Najlepszym przykładem jest
Rafał Boczoń, twórca jednej z
polskich firm taksówkarskich w
Londynie, który zgodził się opo-

zaufaj profesjonalistom
wiedzieć o początkach swojego

nie zna, co to pany!


biznesu, który nazwał PolishMi-
niCabs.

Kiedy wyemigrował Pan do


Wielkiej Brytanii?
Do wielkiej Brytanii wyjecha-
Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia. Każda osoba łem 3 lata temu, 29 marca, w

prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia


dzień moich urodzin. Mit o Polakach pracujących na Jakie są perspektywy przyszło-
ściowe Polish MiniCabs?

rocznego zeznania podatkowego do 31 stycznia następnego roku.


Skąd pomysł na założenie fir-
my taksówkarskiej?
najniższych stanowiskach w Tak jak już powiedziałem,
mamy zamiar zwiększyć udział w

W odróżnieniu od polskiego jest na podstawie umowy po- gowość i strategia finansowa są w systemie CIS to w pierwszym
Razem z moim przyjacielem, Wielkiej Brytanii już dawno został rynku zajmującym się transpor-
tem na lotniska. W przyszłości
Robertem, z którym znaliśmy się
prawa podatkowego obowiązek
ten nie dotyczy osób zatrudnio-
między partnerami
• Limited company, Public Li-
bowiem niezbędne dla prawidło-
wego rozwoju firmy.
roku prowadzenia działalności
podatek zapłacisz dopiero po
jeszcze na długo przed moim wy- obalony. Nasi rodacy nie tylko pną chcielibyśmy obsługiwać kursy
lokalne, ale to naprawdę duże
jazdem, myśleliśmy już od jakie-
nych i nie posiadających innych mited Company (spółka z Prowadzenie własnej działal- złożeniu rocznego zeznania po- goś czasu o założeniu wspólnej się po szczeblach kariery w dużych wyzwanie zważywszy na rozmia-
dochodów. ograniczoną odpowiedzial- ności w Wielkiej Brytanii wydaje datkowego – Tax Return. Czyli, ry Londynu.
korporacjach, ale coraz więcej z nich
firmy. Z racji mojego wykształ-
Zakładając działalność go- nością) – firma z określoną się dużo prostsze niż w Polsce. jeśli rozpocząłeś działalność po 5 cenia (informatyka), z początku
spodarczą w Wielkiej Brytanii liczbą akcji (udziałów), w któ- Zwłaszcza, jeśli myślisz o jedno- kwietnia 2008 masz czas do 31 Jakich rad udzieliłby Pan ro-
najczęściej wybieramy jedną z rej zysk może być wypłacany osobowej działalności gospodar- stycznia 2010. To jedna z kilku
chciałem założyć kawiarenkę in-
ternetową, ale po przemyśleniu zakłada własne firmy. Rozwijając dakom chcącym również roz-

się, tworzą silną konkurencję dla


trzech najpopularniejszych form w formie dywidendów czej. Angielski urząd skarbowy dat o których należy pamiętać, zrezygnowałem z tych planów. winąć swój własny biznes na
prawnych: Decyzja o wyborze formy – HM Revenue&Customs wyma- albowiem wszystkie spóźnienia Ponieważ Robert pracował wów- Wyspach?
• Self-employment (samoza-
trudnienie) – najbardziej od-
prawnej zakładanej działalności
gospodarczej jest bardzo ważna.
ga rejestracji nowo podjętej dzia-
łalności w przeciągu 3 miesięcy.
sankcjonowane są finansowo.
Począwszy od 1 listopada 2008
czas jako kierowca firmy taksów-
karskiej, postanowiliśmy rozwa-
wyspiarskich, drogich usług. Myślę, ze ludzie dzielą się na
tych, którzy chcą pracować dla in-
powiednia forma dla osób Pozwala ona uniknąć niepotrzeb- Można to zrobić wysyłając wypeł- roku rozliczenia podatkowe będą żyć pomysł rozpoczęcia właśnie nych i tych, którzy wolą otworzyć
pracujących samodzielnie, w nych komplikacji i zaoszczędzić niony druk CWF1 do lokalnego mogły być składane tylko i wy- takiej działalności gospodarczej. własną działalność. Ja należę do
każdej dziedzinie gospodarki pieniądze na podatku i innych urzędu HMRC. Należy również łącznie przez internet. tej drugiej grupy. Ci wszyscy, któ-
• Partnership (spółka zwykła) opłatach skarbowych. pamiętać o opłatach na ubezpie- Więcej informacji w tym tema- Jak szybko zrealizował Pan rzy klasyfikują swoją osobę tam,
spółka zakładana na pod- Rozważając decyzję o podjęciu czenie NIC class 2 w wysokości cie znajdziesz na stronie interne- swój pomysł? gdzie ja, wiedzą, że wiąże się to
stawie porozumienia pomię- działalności warto skonsultować £2.30/tydz. Jeśli nie pracujesz w towej www.lloyddowson.co.uk. Od podjęcia decyzji o zało- z ryzykiem i ciężką pracą, ale
dzy nie więcej niż 20 oso- się z doświadczonym specjalistą. szerokopojętym sektorze budow- żeniu firmy aż do pierwszego niesie za sobą wolność wyboru i
bami, w której zysk dzielony Odpowiednio prowadzona księ- nictwa i nie jesteś zarejestrowany Jakub Socha dnia działalności minęło pół pełną odpowiedzialność za swo-
roku. Tyle zajęło nam rozpozna- je czyny. Jest to bardzo ciekawe
nie rynku, zdobycie odpowied- przeżycie zwłaszcza, że jesteśmy
nich licencji, jak również przy- w obcym kraju. Jednak założenie
gotowanie strony internetowej działalności w Wielkiej Brytanii
(www.PolishMiniCabs.co.uk). Z jest o wiele prostsze niż w Pol-
początkiem tego roku wystarto- sce. Można też znacznie więcej
waliśmy. Pierwsze miesiące są zarobić niż w kraju, ale również
zawsze trudne, ale rozwijamy się droga do pieniędzy jest inna niż
i zdobywamy coraz to nowych u nas, głównie ze względu na
klientów. inny rodzaj gospodarki i odmien-
ną mentalność społeczeństwa.
Ilu kierowców PolishMiniCabs Trzeba więc zdawać sobie spra-
jeździ po Londynie? żerów. to nasze najważniejsze atuty, wę z tych różnic i nauczyć się wy-
Nasz skład liczy sobie kilka- Na ile konkurencyjne jest które możemy zagwarantować. korzystywać je przy prowadzeniu
naście osób. Polish MiniCabs w stosunku do Dodatkową zachętą dla rodzi- biznesu. Wystarczą trzy elemen-
innych firm taksówkarskich? mych klientów jest to, ze wszyscy ty: chęć, odwaga i umiejętność
Czy w firmie pracują wyłącznie Firm tego typu w Londynie jest nasi kierowcy mówią po polsku. szybkiej aklimatyzacji w obcym
Oferujemy profesjonalną i Polacy? dużo, więc konkurencja jest dość państwie.
Wszyscy nasi kierowcy są Po- potężna. Jest wiele firm, które po- Jak duży jest obszar działania
kompleksową obsługę z zakresu: lakami. Z racji nazwy jaką przy- siadają własne samochody i za- firmy? Czy jest to wyłącznie Jak widać, Polacy za grani-
jęliśmy (Polish MiniCabs) i z racji trudniają setki kierowców, ale ich Londyn? cą radzą sobie coraz lepiej. Są
- Wszystkie rozliczenia podatkowe (Personal faktu, że jesteśmy zorientowani wadą jest wysoka cena. Lokalne Na ten moment obsługujemy bardziej pewni siebie, przez co
Tax, Business Tax, Inheritance Tax, VAT) na klientów-Polaków. Rzeczywi- taksówki, prowadzone najczę- transport z i na lotniska. Lon- udaje im się więcej osiągnąć.
stość jednak pokazuje, że osoby ściej przez rodziny hinduskie czy dyn jest naprawdę bardzo duży Ważne jest, aby znać swoją war-
- Pełną księgowość dla małych i średnich firm korzystające z naszych usług to pakistańskie nie mają wysokich i obsługa lokalnych kursów to tość i nie pozwolić na zadowo-
oraz osób samozatrudnionych zbiór narodowości. standardów, ale są tańsze. My wyzwanie na przyszłość. Oczy- lenie się niezbędnym minimum,
zaś staramy się cenowo dorów- wiście zdarza się wykonać kurs jakie początkowo proponują
- Doradztwo w zakresie rozwoju i strategii O czym nie wolno zapomnieć nywać lokalnym firmom, ale pod do innego miasta, ale skupiamy Anglicy nowoprzybyłym imigran-
przy zakładaniu firmy taksów- względem jakości mamy zamiar się teraz głównie na transporcie tom. Gdy postawione przez nas
karskiej? znaleźć się w jednym szeregu z w mieście. warunki nie zostaną spełnione
Contact: Jakub Socha Lloyd Dowson Limited Wszyscy kierowcy muszą po- tymi największymi. przez pracodawcę, warto pójść
Medina House siadać stosowne licencje, które Czy usługi firmy to jedynie przykładem Rafała Boczonia i
Mobile: 07771764152 są tutaj wymogiem. Dzięki nim W jaki sposób chce Pan to przewóz osób, czy również to-
2 Station Avenue założyć własną firmę. Wszystko
E-mail: jakub@lloyddowson.co.uk Bridlington mamy pewność, że współpra- osiągnąć? warów? zaś po to, by być niezależnym i
East Riding of Yorkshire cujemy z osobami nie karanymi, W Anglii Polak kojarzy się z Uważam, że najlepiej specja- pracować za godziwe pieniądze.
YO16 4LZ które zdały test topograficzny, a ciężko pracującą, odpowiedzial- lizować się w jednej dziedzinie. Jak mówi znana pieśń: Polak nie
Telephone: (01262) 602456 - ich samochody spełniają odpo- ną osobą. Chcemy, aby właśnie Przewozimy więc wyłącznie lu- sługa, nie zna, co to pany!
Fax: (01262) 670314 wiednie standardy. Wszystkie tak patrzyli na nas klienci. Punk- dzi a towary zostawiamy firmom
www.lloyddowson.co.uk taksówki są też ubezpieczone, tualność, zadbany samochód transportowym. Paweł Rogaliński
co chroni mienie naszych pasa- oraz dobra znajomość Londynu

strona 14 PolishZone.co.uk strona 15 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk

„Świat jest jak księga, kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę” pobytu powinna być nauka a nie
praca. Warunkiem otrzymania
Św. Augustyn wizy studenckiej, podobnie jak
w przypadku starań o pozwole-

Kraj Długiej
nia na pracę (work permit), jest
posiadanie certyfikatu IELTS z
wynikiem minimum 6,5 punk-
tów. Egzamin organizowany jest
przez szkoły językowe na całym
świecie (www.educatours.eu).

Przewodnik po szkołach językowych


Osoby, które ukończyły naukę w
Nowej Zelandii i pragną uzyskać
pozwolenia na pracę (work per-
mit) muszą posiadać ofertę pracy

w Nowej Zelandii
zgodną z kwalifikacjami, świa-
dectwo ukończenie nauki w No-
wej Zelandii na kursie trwającym
nie krócej niż 3 lata lub posiadać
zezwolenia na poszukiwanie pra- - jakość rekomendowana przez Educatours
cy dla absolwentów.

Emigracja Auckland Wellington Christchurch Napier Queenstown Whitianga

Białej Chmury Urząd Imigracyjny Nowej Ze-


landii rozpatruje podania o stały
pobyt w Nowej Zelandii w pięciu
głównych kategoriach, takich jak:
ogólnozawodowej, inwestorów,
Educatours jest organiza-
torem zagranicznych kursów
językowych i renomowanym
przedstawicielem najbardziej
rodzinnej, przedsiębiorczości i prestiżowych uczelni i szkół ję-
Położona na peryferiach świata częściowego utrzymania - 4200
dolarów nowozelandzkich. Osoba
pomocy humanitarnej. W katego-
rii ogólnozawodowej i inwestorów
zykowych na świecie. Umożliwia
naukę języków w najbardziej
- Nowa Zelandia jest jednym z ubiegająca się o udział w progra-
mie musi również wykupić ubez-
akceptowane są osoby, których
kwalifikacje i doświadczenia za-
interesujących zakątkach świa-
ta oraz oferuje indywidualne
najbardziej tajemniczych i naturalnie pieczenie na wypadek choroby
i leczenia szpitalnego na okres
wodowe są przydatne dla Nowej
Zelandii w długoterminowej per-
wsparcie i profesjonalną poradę
w wyborze szkoły językowej oraz
pięknych krajów na świecie. pobytu, a także spełniać wymogi
zdrowotne dotyczące wjazdu na
spektywie. Zgodnie z koncepcję
regulacji napływu emigrantów ma
programów nauczania. Szósty z
zaprezentowanych przewod-
terytorium Nowej Zelandii. to zapewnić dopasowanie umie- ników Educatours na łamach
Trudno jej dorównać standar- teren Nowej Zelandii bez wizy Obywatel Rzeczypospolitej jętności aplikantów do potrzeb magazynu Polish Zone dotyczy
dem życia, czystością powietrza na okres 90 dni. Do maja br. Polskiej, który posiada wizę cza- nowozelandzkiego rynku pracy. najpopularniejszych szkół w No-
i wody, obfitością doskonałej ja- uzyskanie pozwolenia na pra- sową wydaną zgodnie z Umową, Istotnym elementem podjęcia wej Zelandii. W następnych wy-
kości produktów spożywczych, cę wymagało sporo kosztów i będzie mógł przebywać w Nowej starań o otrzymanie pozwolenia daniach Polish Zone ukażą się
otwartością mieszkańców, kom- determinacji. 9 maja 2008 roku Zelandii oraz podejmować płatne na pobyt stały jest bardzo dobra kolejne przewodniki po szkołach
petencją i nieskorumpowanością podpisana została umowa po- zatrudnienie przez okres nie dłuż- znajomość języka angielskiego, języka angielskiego w USA, Re-
władz, przejrzystością przepisów między Polską, a Nową Zelandią szy, niż dwanaście miesięcy od posiadanie odpowiednich kwa-
Jak dokonać rezerwacji
publice Południowej Afryki oraz
i regulacji prawnych oraz jako- o programie “Zwiedzaj i Pracuj” dnia wjazdu do Nowej Zelandii. lifikacji oraz uzyskanie oferty szkołach prowadzących kursy w kursu z Educatours:
ścią programów edukacyjnych… (Working Holiday Scheme). Na Przewiduje się, że wejście w ży- pracy najlepiej w zawodzie defi- pozostałych językach świata. Pierwszym krokiem rozpoczy-
to tylko niektóre z zalet Nowej jej podstawie polska młodzież w cie Umowy - z uwagi na procedu- cytowym. Listę takich zawodów Przesłaniem Educatours jest nającym współpracę, jest dokład-
Zelandii. Opinia, że jest to kraj wieku od 18 do 30 lat ma okazję rę związaną z ratyfikacją - będzie można znaleźć na stronie Urzędu wspieranie tych osób, które pra- ne zrozumienie potrzeb i ocze-
niedostępny dla normalnej kie- spędzić wakacje w Nowej Zelan- możliwe w IV kwartale 2008r. Imigracyjnego pod hasłem Long gną podwyższać swoje kwalifika- kiwań przyszłego uczestnika,
szeni, jest nieprawdziwa. Dlate- dii w połączeniu z legalną pracą Term Skilled Shortage List (www. cje i umiejętności, by móc się re- by kurs, który będzie wspólnym
go być może warto samemu się zarobkową. Celem umowy jest Edukacja immigration.govt.nz). Jeśli sta- alizować w wybranym zawodzie projektem był przede wszystkim
o tym przekonać. uproszczenie procedury dopusz- nowisko to nie jest nadmienione zwłaszcza gdy mieszkają poza udziałem i satysfakcją samego
Kraj Długiej Białej Chmury – czenia obywateli obu krajów do Podstawowym warunkiem w spisie zawodów deficytowych, granicami swojego kraju. uczestnika. W celu dokonania
cówki metodyczne, które posia- minacyjnych i specjalistycznych
jak nazywają Nową Zelandię jej rynku pracy i umożliwienie po- studiowania w Nowej Zelandii pracodawca musi przedstawić kursu – uczestnik zastanie popro-
W ofercie Educatours znaj- dają znak jakości Educatours, o różnej intensywności,naukę w
rdzenni mieszkańcy, Maorysi - dejmowania krótkoterminowego jest bardzo dobra znajomość ję- dowód nieskutecznych poszuki- szony o następujące informacje:
dują się placówki metodyczne, co oznacza, że szkoła została szkole średniej,gimnazjum,stu-
cieszy się jednym z najwyższych zatrudnienia jeśli spełnione są zyka angielskiego – bez tego na- oczekiwania związane ze szkołą/
wań pracownika wśród obywateli które posiadają wieloletnie do- sprawdzona pod kątem loka- dia licencjackie, uniwersyteckie i kursem; poziom znajomości ję-
standardów życia i coraz częściej określone warunki. Głównym za- uka lub poszukiwanie pracy może nowozelandzkich. świadczenie oraz najwyższe lizacji, programów nauczania- podyplomowe, programy eduka- zyka angielskiego; data wyjazdu
przyciąga uwagę osób planują- łożeniem umowy jest turystyczny być bezowocne. Celem pobiera- Starania o pozwolenie na standardy nauczania i kwalifika- ,kwalifikacji i zaangażowania cyjne połączone z pracą, szko- oraz ilość tygodni, ilość godzin
cych podjęcie studiów za grani- cel pobytu, bowiem podjęcie za- nia nauki w Nowej Zelandii jest pracę oraz przedłużenie pobytu cje do prowadzenia kursów języ- nauczycieli, wyposażenia sal lenia branżowe oraz praktyki tygodniowo; miasto/lokalizacja;
cą i długoterminową emigrację. trudnienia zgodnie z podpisaną zdobycie konkretnego zawodu. najlepiej rozpocząć będąc już na kowych dla: prawników, lekarzy, metodycznych, atmosfery na zawodowe. rodzaj kursu (General, Business,
Gdyby nie ograniczenia imigra- umową ma charakter dodatkowy Szkoły wyższe w Nowej Zelandii miejscu w Nowej Zelandii. nauczycieli, pielęgniarek, woj- zajęciach oraz posiadania reko- Pełna oferta Educatours Legal etc); opcja dodatkowa – ro-
cyjne wprowadzone przez rządy i nie stanowi głównego celu wizy- oferują obcokrajowcom programy skowych, inżynierów, mene- mendacji NZQA (the New Ze- dotycząca ponad 1000 najpo- dzaj zakwaterowania i wyżywie-
Nowej Zelandii, wiele z mini pań- ty. Osoba ubiegająca się o udział edukacyjne zakończone uzyska- Wybierając się do Nowej Ze- dżerów, personelu PR lub PA, aland Qualifications Authority), pularniejszych placówek me- nia; oraz inne informacje, które
stewek Pacyfiku przestałoby po w programie “Zwiedzaj i Pracuj” niem świadectwa (Certificate po landii w celach zarobkowych pracowników hotelarstwa i tu- organizacji rządowej dbającej todycznych na świecie, które mogą być pomocne przy wyborze
prostu istnieć z powodu... braku musi znajdować się w przedzia- 6 miesiącach lub rocznej nauce), trzeba mieć na uwadze fakt, że rystyki, sprzątaczek i pozosta- o standardy nauczania oraz or- umożliwiają zdobycie odpowied- kursów. W przeciągu kilku godzin
mieszkańców! Do Nowej Zelandii le wiekowym od 18 do 30 lat - w dyplomu (Diploma po roku, 2 la- w krainie kiwi- kokosów raczej łych zawodów. Educatours dba ganizacji, takich jak: ICEF, IALC nich kwalifikacji dostępna jest Educatours przesyła ofertę speł-
przybywają również imigranci z chwili złożenia wniosku, posia- tach nauki), licencjatu (Bachelor się nie zarobi. Zarobki pozwala- i dokłada wielu starań, by oferta niającą oczekiwania przyszłego
(International Association of pod adresem www. educatours.
Europy gdyż tu żyje się spokojniej dać bilet powrotny bądź środki po 3 latach nauki). Oferty tych ją utrzymać się na przyzwoitym kursów była jak najbardziej pro- uczestnika kursu. Zapytania nale-
Language Centres), które gwa- eu
i łatwiej. Choć szybki zarobek w finansowe wystarczające na jego szkół znajdują się w przewodniku poziomie, ale o oszczędzaniu ży kierować na adres:
fesjonalna i adekwatna do po- rantują najwyższe standardy na- Za pomoc w rezerwacji szkoły,
Nowej Zelandii jest niemożliwy to zakup oraz pokrycie kosztów po szkołach w Nowej Zelandii. trzeba zapomnieć, zwłaszcza, że trzeb uczestników kursu oraz re- uczania. Educatours nie pobiera żadnych Educatours Ltd
krajobrazy dla młodych, polskich utrzymania w kraju docelowym. natura Nowej Zelandii skłania ra- aliów rynku UE. „Przewodnik po Wśród ośrodków metodycz- opłat dodatkowych lecz oferuje 1 Mariners Close, St James Court
obywateli są zachęcające. Dla uczestników tego programu Nauka i praca czej do korzystania z jej uroków szkołach językowych w Nowej nych, które zostały wymienione specjalny upust w wysokości 5% Victoria Dock, Kingston Upon Hull
poziom wymaganych środków niż ciułania pieniędzy. Zelandii” zawiera wyłącznie pla- w niniejszym przewodniku, znaj- od cen oferowanych bezpośred- East Yorkshire, United Kingdom
Uproszczenia proceduralne finansowych jest niższy niż dla W ramach wizy studenciej, dują się szkoły posiadające ww. nio w szkołach, na wszystkie kur- HU9 1QE
innych osób podróżujących do w trakcie nauki można podjąć Nicole Lisowska akredytację i bogatą ofertę kur- sy językowe rezerwowane przez Tel: +44 (0) 1482 611008
Od 1 kwietnia 2005 roku Po- Nowej Zelandii, co odzwierciedla zatrudnienie do 20 godzin tygo- sów językowych ogólnych, egza- internet. e-mail.: educatours@educatours.eu
lacy mają prawo do wjazdu na możliwość podjęcia pracy w celu dniowo. Jednak głównym celem

strona 16 PolishZone.co.uk
specjalny upust w wysokości 5%
Nowa Zelandia Szkoły rekomendowane przez Educatours Szkoły rekomendowane przez Educatours Nowa Zelandia

AUCKLAND WELLINGTON
The Campbell Institute
Wellington “Wietrzne Miasto” dalece odbiega od typowych wyobra-
żeń o szarej, przeludnionej stolicy. Z jednej strony otwarte na wspa-
niałą zatokę, a z drugiej wtulone w wzgórze, urzeka swoim kosmopo-
litycznym charakterem. Wellington jest niewielkim miastem, którego
centrum łączą z przedmieściami schody, strome podejścia i kolejka
linowa – jedyny publiczny środek transportu w mieście. W stolicy pań-
stwa nie może, rzecz jasna, zabraknąć szkoły językowej. The Camp-
bell Institute jest położony w biznesowej dzielnicy, w samym sercu
miasta. Szkoła kontynuuje tradycje Alyerd’a Campbell Brown’a – po-
mysłodawcę wprowadzenia nauki języków obcych do systemu eduka-
cji w Nowej Zelandii i Australii. Biorąc to pod uwagę, szkoła stwarza
swoim słuchaczom komfortowe warunki do nauki i zapewnia wysoki,
uniwersytecki poziom nauczania. Przyjazna atmosfera panująca w
szkole daje słuchaczom poczucie przynależności do jednej, wielkiej,
międzynarodowej rodziny. The Campbell Insitute jest z pewnością
szkołą dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe
kwalifikacje oraz samodzielnie kształtować własną karierę. Jej progra-
my nauczania są rekomendowane przez uniwersytety politechniczne
na całym świecie oraz NZQA (the New Zealand Qualifications Authori-
ty), organizację rządową dbającą o standardy nauczania.

CHRISTCHURCH
Avonside Girls’ High School
Worldwide School of English dualne porady w wyborze kierunku studiów. W ofercie szkoły znajdują Christchurch, największe miasto na Wyspie Południowej, jest zara-
się programy językowe połączone z pobytem na farmie, nurkowaniem, zem bramą do wszystkich atrakcji w tym mieście. Miasto to wygląda
Auckland, nazywany stolicą Południowego Pacyfiku, jest najwięk- żeglowaniem, windsurfing’iem, praktykami zawodowymi w firmach
szym miastem Nowej Zelandii, położonym w północno-zachodniej jak zagubiony zakątek starej Anglii, którego ulice noszą nazwy an-
oraz kursami międzynarodowej obsługi lotniczej (stewardesy). Szkoła gielskich miast. Przy jednej z takich ulic mieści się Avonside Girls’
części Wyspy Północnej. To miasto nazywane przez Maorysów „Ob- funkcjonuje w systemie “Combo”, dzięki czemu słuchacze mogą pod-
lubienicą tysiąca kochanków” (Tamaki Makau Rau) jest wymarzoną High School – żeńska szkoła średnia dla dziewcząt w wieku od 13
jąć naukę w partnerskich szkołach w Napier, Christchurch oraz Qu- lat. Szkoła przyjmuje również uczennice z całego świata pod warun-
przystanią dla entuzjastów sportów wodnych. Znakomite plaże, wy- eenstown. Program ten łączy naukę z podróżowaniem. Możesz być
marzone miejsce do nurkowania i windsurfingu. W “Mieście Żagli” żyje kiem ukończenia przez nich wieku 14 lat. Program szkoły obejmuje
pewien, że z chwilą Twojego przybycia na kurs będziesz w centrum następujące przedmioty: matematykę, historię, geografię, socjologię,
ponad milion ludzi – prawie jedna trzecia wszystkich Nowozelandczy- uwagi polskiego koordynatora kursu, który zaopiekuje się Tobą i dora-
ków w tym wielu imigrantów przybyłych tu z różnych stron świata, któ- media, sztuka i projektowanie, muzykę, teatr, IT, technologię, języki
dzi we wszystkich kwestiach socjalno-bytowych. obce, biznes, wychowanie fizyczne oraz turystykę. Dla osób powyżej
rzy korzystają z doskonałych programów szkoły językowej - Worldwide
School of English. Szkoła położona jest w centrum Auckland i posiada 18 lat szkoła oferuje naukę połączoną z praktyką w firmach. Szkoła
rządową akredytację NZQA uprawniająca ją do organizowania kursów International Travel College (ITC) zatrudnia około 65 doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli
z języka angielskiego dla obcokrajowców. Szkoła oferuje treningi ję- Szkoła posiada znakomitą reputację jako profesjonalna placówka oraz 25 koordynatorów, którzy pomagają uczennicom zaklimatyzować
zykowe dla osób dorosłych na siedmiu poziomach zaawansowania metodyczna dostarczająca specjalistów w branży międzynarodowej się w nowym środowisku. Doskonałe warunki nauki i zakwaterowa-
językowego: od kursów ogólnych poprzez kursy specjalistyczne ( obsługi lotniczej oraz turystycznej. Szkoła trzykrotnie zdobyła nagro- nia, nowoczesne zaplecze dydaktyczno – socjalne, ciekawy program
TOEIC, Pitman’s Business English) i egzaminacyjne (IELTS, TOEFL, dę “the New Zealand Tourism Awards” za najlepsze programy meto- zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualne i profesjonalne podejście do
Cambridge). Osoby przygotowujące się do studiowania na uniwersy- dyczne specjalnie przygotowane dla potrzeb rynku turystycznego. ITC potrzeb uczniów sprawia, że młodzież uzyskuje dodatkową motywację
tetach w Nowej Zelandii otrzymują dodatkowe konsultacje oraz indywi- posiada również rekomendację organizacji, takich jak: NZQA, IATA/ do kontynuowania nauki w szkołach wyższych w Nowej Zelandii.
UFTAA i Microsoft. W zależności od znajomości języka angielskiego
szkoła oferuje kursy zakończone uzyskaniem świadectwa (Certificate
College of English (CCEL)
in Travel and Tourism, Certificate in International Travel, Tourism and Jeśli zastanawiasz się nad studiami za granicą, koniecznie weź
IT, International Airline and Travel Agency Diploma IATA/UFTAA, Di- pod uwagę College of English. Szkoła od 1991 roku prowadzi naucza- lifikacyjny określający poziom jego umiejętności. W czasie trwania kur-
ploma in Tourism & Travel Management Level, International Diploma nie języka angielskiego dla obcokrajowców na kursach ogólnych, eg- su postępy słuchaczy są na bieżąco monitorowane. W czasie wolnym
in Tourism Management). Jej doskonałe wyposażenie w najnowszy zaminacyjnych, biznesowych i przygotowujących do studiowania na słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych – wspólnych
sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wysokie standardy zarzą- University of Canterbury. Każdy kandydat zdaje na początku test kwa- wycieczkach, zajęciach integracyjnych.
dzania (ISO 9001:2000) i bliskie relacje z rynkiem pracy, sprawiają, że
jej absolwenci nie czekają zbyt długo na oferty pracy.

Unique New Zealand Education Services NAPIER


Szkoła językowa została stworzona dla potrzeb zagranicznych stu-
dentów, którzy poszukują profesjonalnych kursów językowych by zre-
alizować własne marzenia oraz zdobyć cenne doświadczenie przydat- New Horizon College of English
ne na rynku pracy. Szkoła została założona w 1989 roku i w ciągu tego Niewielki Napier jest najpiękniejszym na świecie miastem portowym
czasu zdobyła zaufanie tysiąca osób, które na “własnej skórze” prze- w stylu art deco położonym na wschodnim wybrzeżu Wyspy Północ-
konały się o jej wysokiej jakości nauczania. W ofercie szkoły oprócz nej. W tym tak uroczym zakątku świata swoją siedzibę ma renomowana
kursów ogólnych, egzaminacyjnych (Cambridge, IELTS), przygoto- szkoła językowa – New Horizon College of English, która oferuje pro-
wujących do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, znajdują fesjonalne kursy języka angielskiego w miłej i relaksującej atmosferze.
się również kursy Business & Work Development Programme, które Szkoła istnieje już na rynku od 1988 roku organizując kursy języka an-
umożliwiają doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem an- gielskiego o profilu ogólnym i egzaminacyjnym (IELTS, FCE, CAE, TO-
gielskim oraz zdobywania doświadczenia w miejscu pracy. Jej kampus EIC, BEC). Współpracując z innymi placówkami metodycznymi, szkoła
polożony jest w Browns Bay blisko piaszczystych plaż co stanowi ide- oferuje kursy przygotowujące do kontynuowania nauki w szkołach śred-
alne rozwiązanie dla tych osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje nich w Napier oraz na uniwersytetach w Nowej Zelandii. Jeśli poważnie
i miło spędzić czas uprawiając sporty wodne. myślisz o swojej przyszłości koniecznie rozważ ofertę tej szkoły

www.educatours.eu www.educatours.eu
Nowa Zelandia Szkoły rekomendowane przez Educatours www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

QUEENSTOWN
branżą turystyczną. Podejmując naukę w Queenstown Resort College
zdobywają doświadczenie z rynku pracy i świadectwo, które otwiera
Queenstown Resort College (QRC) im drogę do przyszłej kariery. W ofercie szkoły znajdują się dwuletnie
Malownicze położenie Queenstown na brzegu jeziora Wakatipu, kursy Hospitality Management oraz Adventure Tourism Management
w otoczeniu majestatycznych Alp Południowych działa jak magnes (ATM) zakończone uzyskaniem świadectwa po 6 semestrach nauki i
na poszukiwaczy przygód. Do Queenstown co roku przybywa milion 9 miesiącach płatnej praktyki. Słuchacze kursów ATM mogą kontynu-
turystów z kraju i zagranicy, chętnie wydających pieniądze na takie ować naukę w partnerskiej szkole Thompson Rivers University B.C.
atrakcje, jak snowboardowe szaleństwa, spływy górskimi rzekami, Canada aż do uzyskania stopnia magistra, jak również słuchacze kur-
przejażdżki odrzutową motorówką, skoki na bungy lub z opóźnionym sów Hospitality - w partnerskich szkołach Cesar Ritz (Szwajcaria) oraz
otwarciem spadochronu czy loty helikopterem. Choć Queenstown ICMS (Australia). Możesz być pewien, że kończąc naukę w QRC zdo-
jest rozmiarów wioski cieszy się ogromną popularnością na równi ze będziesz solidne podstawy z zakresu zarządzania oraz obsługi klienta
stolicą kraju. Jej piękne krajobrazy, kosmopolityczna atmosfera oraz i ruchu turystycznego.
oferty rynku pracy przyciągają osoby, które wiążą swoją przyszłość z

WHITIANGA
Evakona Education
Niewielka miejscowość Whitianga położona jest na wschodnim wy-
brzeżu Coromadel Peninsula na najbardziej malowniczym półwyspie
Nowej Zelandii. Urzekające pięknem natury krajobrazy półwyspu Co-
romandel Peninsula przyciągają turystów i studentów z całego świata,
którzy korzystają z gościnności Whitianga. Mimo bliskości aucklandz-
kiej metropolii, Whitianga oferuje spokojne miejsce do wypoczynku
oraz konkurencyjne programy edukacyjne. W miejscowości tej swoją
siedzibę ma prestiżowa szkoła językowa Evakona Education. Jej bo-
gata oferta kursów językowych, niewielkie liczebnościowo grupy oraz
doświadczona kadra nauczycielska, sprawiają, że szkoła cieszy się
ugruntowaną pozycją na rynku i dobrą reputacją wśród słuchaczy kur-
sów. Szkoła gwarantuje swoim słuchaczom wysoki poziom nauki oraz
kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Rezerwacja z nami kursu językowego


jest łatwa!
Skorzystaj
z naszej strony
internetowej i wypełnij
formularz,aby otrzymać
5% żniżki lub potwierdź
dokonaną rezerwację

www.billingtonuk.com kursu
www.educatours.eu

Dla wszystkich, którzy nie mają czasu na wyszukanie szkoły w naszym katalogu, oferujemy
indywidualne doradztwo. Napisz do nas na adres mailowy.:
educatours@educatours.eu lub zadzwoń na numer tel.: +44 1482 611008

www.educatours.eu
strona 21 PolishZone.co.uk
PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

Level Beginner
If you are new to English, it is better to get a
Sukces pod presją czasu E
enticement
Advanced Dictionary

incentive, inducement
friend, colleague or family member who is good exceed to go above
with English to read this exercise to you. engaged busy
extension telephone lines leading from the main
It’s Saturday. telephone, each with their own number
ears pop the sensation in your ears caused by a
Kristina and Rory are going to take Mr. Penfold of Planet Pizza out rapid change in air pressure
for dinner tonight to “show him a good time”. But first Rory must
F
make reservations at the Prime Cut Steakhouse in Soho.
first to market releasing a product before the rest of the
He wants to book the best table in the restaurant for 9:00. competition
focus group a sample of consumers brought together,
Rory calls the restaurant. for example, to discuss their reactions to a
new product
Vocabulary follow up (a lead) to pursue, to chase a lead
reservation what you make so that no-one FY short for fiscal or financial year – the
else can take the table (also 12-month period over which a company’s

Words
booking) accounts are calculated
Język angielski jest wąskim gardłem rozwoju każdego Polaka szu- foyer an entrance hall, a lobby or anteroom,
booked already taken (also reserved) kającego szczęścia na Wyspach i jego znajomość w znacznym stopniu vestibule, reception room or area

You Should Know...


uzależnia sukces lub porażkę w przyszłości. Znajomość języka angiel-
facsimile a machine that translates data
skiego pozwala włączyć się w społeczeństwo informacyjne. Rozumie-
Making Reservations jąc otaczający nas świat, środowisko i przepisy bezpieczeństwa pra-
electronically – fax is the abbreviation of facsimile
cy, możemy skutecznie uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków lub G
PrimeCut: Hello, Prime Cut.

Rory: Hi there. I’d like to reserve a table for tonight.


nieprzyjemnych zdarzeń losowych. Znajomość języka angielskiego to
również niezbędny wymóg zdobycia niemal każdej dobrze płatnej pra-
Advertising guarantee
give someone
assurance, promise

Level Advanced
cy w mieście. Dlatego razem z Polish Zone ucz się, ćwicz i powtarzaj! the go-ahead to tell someone they can start
Prime Cut: Let me see. For how many people? Nasze materiały zostały dobrane tak, by wszystkie odpowiedzi można
było sprawdzić samodzielnie. Życzymy owocnej nauki! golden rule main principle which should always be
Rory: Three. followed
Prime Cut: And for what time? Read the list – how many of the words do you already know? grey area
(Am Eng: gray) a subject which does not fit into a
Rory: Nine o’clock. ad agency: A company which creates ads for its particular category and is therefore
clients. difficult to deal with
Prime Cut: I’m sorry, sir, but we are fully booked after nine. It’s
Saturday night, you know, and we get very busy.
example: Many of the ad agencies in London are gap
in Soho. (in the market) an opportunity to sell a product or
Rory: Right. Do you have anything at an earlier time? brochure: A thin book with pictures giving you service where no other company is
information about a product or service doing it yet
Prime Cut: We can give you a table for seven.
example: For more information, please pick up a get up to speed learn, to catch up on, read up on
Rory: Is it by the window? brochure before you leave. get around to eventually do something
Prime Cut: No, I’m afraid all the good tables are already booked. classifieds: Small advertisements in a magazine or
newspaper categorised by subject.
It will be near the kitchen. It’s all we have left.
example: I always check the classifieds for good
Rory: OK. We’ll take it then. deals on cars.
Prime Cut: So that’s seven o’clock tonight for 3 people. And the commercial: A paid advertisement on radio or TV.
name is? example: During the football, commercials are
usually for beer and cars.
Rory: Greenwood. That’s G-r-e-e-n-w-o-o-d.
copywriter: The person who writes the words (copy)
Prime Cut: We look forward to seeing you tonight, sir. Goodbye. for ads.
example: The copywriter had to think of some new
Rory: Bye and original text.
exposure: The number of potential consumers
reached through an ad.
1. What time does Rory want to b) It’s Saturday night.
reserve the table for? example: This ad will get more exposure if we run
c) It’s all you can eat. it internationally.
a) 7:00 4. Where in the restaurant is the hoarding: A large, outdoor, printed sign. Am Eng:
b) 8:00 table which Rory reserves? billboard.
c) 9:00 a) By the kitchen.
example: Football pitches are surrounded by
2. How many tables are free b) By the window. hoardings.
after 9:00? c) In the corner. jingle: Catchy music used in radio and TV ads.
a) None 5. In what name does Rory example: Advertising jingles are often very hard to
b) Only one make the reservation? get out of your head.
c) Lots a) Rory.
slogan: A short, memorable advertising phrase.
3. Why is the restaurant b) The Ad Factory.
Answers
so busy?
4a 2a
example: “Just Do It” is the most famous Nike
c) Greenwood. 5c 3b 1c advertising slogan.
a) It’s in central London.

strona 22 PolishZone.co.uk strona 23 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008
such a long journey and I was not road surface and the weather price pledge effectively making
sure why. Knowing many people conditions would make the road them the most cost effective
who had driven this and similar
journeys, it did not cross my mind
to make it easier by asking them
surface greasy. Furthermore,
as fond as I had become of my
old friend the Ulysse, I got the
crossing, even though food and
drink maybe a little costly once
on board. My single fair cost
Take a flight
for a recommended route nor did sense it’s road holding in such £59.00. The added advantage of
it occur to them to tell me and so conditions was not great. What the Norfolk line is the destination,
glancing at the road map, in other I would do right now to have Dunkerque being somewhat
words, I was pretty disorganised. Jeremy Clarkson by my side. further up the coast and from
I decided the best route would be Sure enough, the road to which better to drive to Poland.
Lille, Cologne, Dresden, Wroclaw, Gatwick and beyond was greasy www.norfolkline.com
Lodz and Warsaw. Fortunately for and the Ulysse had it all on to Once the crossing was
me, my navigator would calculate hold the road, even more so booked, I drove the Ulysse
the route properly once I arrived given the weight on board and as towards the boarding point.
in France. anticipated, we had a few hairy Arriving at the customs and
It was late when I arrived at moments. immigration point, I showed my
my friends empty flat in London, The previous nights London passport to the officials for the
where I expected to find a few trip had taken 3 ½ hours, today last time before returning back to
bags to take to them at home my trip to Dover, with a stop for the UK a week or so later. Driving
in Warsaw. I was told the bags a traditional English breakfast of through France, Germany, the
they wanted to take where in the Ham and Cheese Croissant and Netherlands, Belgium and Poland
middle of the living room floor, a Cappuccino, would take about is no longer patrolled by borders
well, when I arrived, I could not 2 hours, resulting in a mid day so Passport are no longer shown
see the living room floor for the crossing to France. A little more with the regularity of the past.
huge pile of bags making it’s planning and fore thought on my At the security point, I hoped to

Meet me on
way to the ceiling. I could see part might have ensured I made drive through unnoticed as I was
that packing the car would take the 8am crossing and that I was worried about having to unpack
a couple of hours in the morning. in front in terms of my travel time all my friends belongings and
By now it was 2am, I was tired too. repack them all again. Creeping
and clearly not going to get that It had been 4 years since my slowly through I was beckoned to

the road to Poland


6am start I had promised myself. last trip to France by Car, when the left, where I was asked by the
And so to bed I went. 4 of us travelled by Euro tunnel official to show him the engine! Of
I slept until 8am; losing the 2 on a cycling trip. Had I also course I went through the ritual
hours I had been determined to realised that I was travelling on that I had the previous night, still
gain. In the morning I packed the a bank holiday Monday and that I could not find it. Discussions
car in the rain. The car should booking on the day of travel was with the officials resulted in the
have been full to the brim but considerably more expensive, examining of the car’s manual ,
remarkably there still a lot of I would have saved some which was in German, but still
Having driven in many countries over the world, on the right, the left and even in room and most importantly there more time. Both P&0 and Euro none of us could find the release.
was space for me to sleep later. Tunnel had quoted to me on the After a lot of looking, the security
the Middle, and in a massive range of vehicles too, four wheel drives, two wheel This Ulysse was proving to be telephone in the region of £180 officials gave up and still unable

drives, front engines, back engines and even lawn mowers, I considered myself
a gem of a vehicle. None the for the crossing, only for one way to open the bonnet, I headed
less I was worried, the weather on this day! Apparently booking towards France.

to be an accomplished and experienced driver. So when some friends of mine was not great, sunshine the
day before had been followed
on the day is more expensive.
Then I discovered ‘The Norfolk
In a little over 2 hours , I was
pleased to be on dry land.
asked if I would drive their Fiat Ulysse home to Poland, I was not worried by the by fine rain during the night and
into the morning and I knew the
Line’
The Norfolk Line offers daily
I had travelled the North Sea
in the winter many times but
prospect. To the contrary, I was excited by the thought of a new adventure and M25 towards Gatwick had a poor sailings to Dunkerque, and a the crossing to Dunkurque was

the joys of driving in a more relaxed Europe with better, smoother, wider roads.
I received a thorough training upon Hull, as Dover-Folkestone was also covered by my own in every other feasible location.
session from the vehicle’s owner was the cheaper option and the insurance just in case. After about an hour and a half
about a week before I departed promise of a bed for the night in Your passport. of searching I gave up and too
these shores and in typical London made the added drive I also included the owners embarrassed to call the car’s
English fashion, I acknowledged more attractive. It was a very written permission, naming me owner, I decided to rely on
‘OK’ as confirmation of my nice bed. as the driver to take their vehicle dashboard lighting signals.
understanding, even to the point home to Poland. So finally Man and machine,
of remarking to myself that the Preparing for the trip On top of that, the car should one mind together, the Ulysse
bonnet release was in a similar carry certain safety equipment; and I along with a road map, a
location to that on my own First of all the paper work; I fire extinguishers, warning satellite navigator (Mio c720 –
vehicle. had checked with the AA (www. triangle, first aid kit , headlight see issue 1 of Polish zone), a
As my journey would involve theaa.com), what was needed to adapters and for right hand side flask of coffee and the obligatory
a brief stopover to collect drive a car through a number of driving, a GB sticker etc. for a full bundle of homemade sandwiches
something for a friend in London, European countries: list our advice is to check with the headed off in the direction of
I decided to start my travel late A valid full driving licence AA. London.
in the evening, sleep in London (not provisional), with paper And so to the mechanical Driving the London leg of
and head to Dover or Folkestone counterpart if you have a checks, tyres no problem they’re the journey was 2nd nature to
early the next day. Needless to photocard licence on the outside but what about me, having travelled the same
say, the best-laid plans always go The original vehicle water, oil and window wash route, M62, M18, M1 and M25 for
astray in times like this and the registration document. Of inside the bonnet. Remembering many years with only occasional
pre-journey vehicle checks took Course driving in the UK, we are that the bonnet release was in deviation. The route across
longer than I had anticipated. not used to carrying these but in the same location as my own Europe was a different story
It was convenient to travel by Europe it’s essential. car, I felt under the dash board though. At this stage my MIO
London despite living within Your motor insurance and I felt again, and again but it which has become a navigational
touching distance of the North certificate. This was included was not there. Maybe I’d got the extension to my arm since it’s
Sea Ferry terminal in Kingston in the Polish documents but I location confused, so I looked purchase, would not calculate

strona 24 PolishZone.co.uk strona 25 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

Emito.net – włącz się


a particularly rough one, with
waves hitting the top deck. In a
little over 2 hours , I was pleased
to be on dry land.
The driving time from France
to Poland taking the route
detailed, is between 16 and 18
hours, the roads are pleasurable Ruszył portal Emito.net – polska internetowa platforma
from France, through Belgium,
the Netherlands, Germany and informacyjno-integracyjna obejmująca swym zasięgiem
całe Zjednoczone Królestwo. Nowy serwis skierowany
as far as the Polish border. zmieniono serwery na szybsze,
Travelling time is a little longer, powstał poradnik. Zespół zaczął
I slept for a good 8 hours during
the night, having found a quiet jest do ludzi otwartych, chcących podróżować, uczyć rozwijać sieć relacji. Pojawiły
się pierwsze oficjalne kontakty z
spot off the motorway, sheltered
by trees in Germany. Driving
się, rozwijać zawodowo i nawiązywać kontakty. rządem polskim i szkockim oraz
mediami brytyjskimi i polonijnymi.
alone obviously requires that Rosnąca popularność spowodo-
you stop to sleep, otherwise it’s wymi, organizacjami non-profit a tywne uczestnictwo w życiu spo- wała, że serwis stał się najwięk-
physically impossible, I think.With także firmami i mediami, dzięki łeczności internautom nieposłu- szą platformą wymiany informacji
a partner driving too, you could czemu zawartość portalu jest ak- gującym się językiem polskim. dla Polaków mieszkających na
perhaps save 8 hours. None the tualna i szczegółowa. Planujemy Wyspach. Po czterech latach
less, I slept really well and was stale udoskonalać i poszerzać Historia Emito.net istnienia, portal Szkocja.net noto-
refreshed when I finally arrived in zawartość serwisu oraz dbać o wał 7 milionów wyświetleń stron
Warsaw. dokładność i różnorodność pre- Założycielami Emito.net są: miesięcznie i 1,2 miliona wpisów
Arriving in France my Mio zentowanych treści” – powiedział Karol Chojnowski i Albert Fret na forum dyskusyjnym. Powięk-
kicked in and calculated the route Albert Fret, Development Mana- – dwójka przyjaciół, którzy spo- szył się także zespół Szkocja.
to Warsaw, but driving the route
for the first time, I was never
One bright spot during the night was my high speed Nowa witryna internetowa jest
ger Emito.net. tkali się osiem lat temu w Wiel-
kiej Brytanii. W czasie studiów
net – oprócz Polaków do drużyny
dołączyły osoby z różnych zakąt-
really certain the route selected
was the best. It was however,
escort by two sports cars , recognising my number połączeniem portalu informacyj-
nego z serwisem społecznościo-
Serwis społecznościowy na uniwersytecie w Edynburgu
stworzyli stronę dla Polaków
ków Europy. Coraz więcej wejść
na stronę odnotowywano z miast
100% accurate all the way and
afterwards speaking with drivers
plate was from their City, Olsztyn, keep me company by wym Web 2.0. Pomysłodawcom
zależało na zbudowaniu dyna-
Autorzy serwisu dużą uwagę
poświęcili społeczności interne-
mieszkających w Szkocji –
Szkocja.net. Projekt uniwersytec-
angielskich, walijskich, irlandz-
kich i polskich. Podjęto decyzję
who know the route, I discovered
my trusty navigator selected the playfully racing with me for an hour or so. micznego serwisu, który z jednej
strony dostarczałby ciekawych i
towej tworzącej się wokół Emito.
net. Użytkownicy mają możliwość
ki okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. Z dnia na dzień przybywało
o rozszerzeniu zasięgu serwisu
na całą Wielką Brytanię. Powo-
perfect route. ważnych wiadomości, a z drugiej tworzenia rozbudowanych profili, użytkowników, zaczęli pojawiać łano do życia Emito.net – portal
Leaving Dunkerque, I was only był platformą integracji i wymiany łączenia się w grupy (pod wzglę- się pierwsi reklamodawcy. Stro- będący odpowiedzią na potrze-
in France for a matter of minutes, E30 bypassing Hannover and fell, I could not take anymore, overtaken or when overtaking, informacji między użytkownika- dem zainteresowań), integracji na została zoptymalizowana, by i oczekiwania użytkowników.
not long enough to become heading towards Berlin, close to so close to the Polish border I look out for Polish pedestrians, mi. w ramach poszczególnych miast przybrała nową szatę graficzną, Włącz się.
lost, 30 kilometres at the most Brandenburg and Potsdam. It’s parked up and went to sleep for cyclists and street sellers, who „Serwis informacyjny tworzo- (pod względem terytorialnym), a
and heading towards ‘Toutes worth noting at this point if you the night. might be obscured by other ny jest przez zespół dziennika- także tworzenia listy znajomych.
Directions’ along the E40 into wish to drive South of Warsaw, Starting early in the morning, vehicles. rzy Emito.net we współpracy z Ważnym elementem portalu jest
Belgium. Now that Schengeng you would veer down towards I was able to forget about the Driving in Poland, it is a legal zaprzyjaźnionymi mediami, na- sekcja ogłoszeń, które mogą być
is in place across Europe, Dresden and enter Poland near countdown and reached Poland requirement to have your lights tomiast cześć społecznościowa swobodnie dodawane przez użyt-
apart from the occasional sign Wroclaw. To go further North, and Poznan pretty quickly ! on all the time and carry car kreowana jest przez internautów. kowników. „Dołożymy wszelkich
indicating that you have arrived you would make your choice at Reaching the border, I called ownership documents in case Dzięki temu portal jest źródłem starań, aby udoskonalać Emito.
in an EU country, border control Poznan, and head for Torun. my partner, Nicole to tell her I you are stopped by the Police. aktualnych i przydatnych infor- net. W najbliższym czasie pla-
does not exist. This was the last good was only 450 kilometres from If an on coming car flashes their macji. Gwarantuje także inter- nujemy uruchomić wewnętrzną
Stopping briefly for food in motorway I would drive along, Warsaw and whilst my Mio said lights, it normally means that the nautom możliwość ekspresji oraz komunikację mailową pomiędzy
Belgium, I headed between before my journey came to an end It would be 7 hours more before Police are hiding round the next aktywnej interakcji z innymi użyt- użytkownikami, blogi, możliwość
Brussels and Antwerp and and at this point I was still feeling I got to her in Warsaw, I thought bend or so. kownikami serwisu” – wyjaśnia tworzenia rozbudowanych galerii
continued to the E34 towards pretty good, that was at least it’d would be more like 4. Nicole, Arriving in Warsaw, I felt lucky Karol Chojnowski, Project Mana- i wiele innych funkcji, które uła-
Eindhoven and the Netherlands. until I looked at the navigator. an experienced driver in Poland, to have gained this experience ger Emito.net. twią użytkownikom nawigację w
It was not long before I was in The MIO navigator is great and I knew the road and informed me and at the same time consider serwisie” – zapewnia Karol Choj-
Germany, but I was in Germany guess like most other navigators, that it would be more like 7 hours. myself lucky not to have to Serwis informacyjny nowski.
for long! Until that point in time, counts down the distance on east Luckily for me, having spent drive in Poland everyday and
the journey had felt like a breeze. section of your journey. Sitting some time being driven in Poland when handing the car to Nicole, Emito.net oferuje kilkanaście Nowe podejście
A hop, skip and a jump from comfortably on the E30, I glanced by Nicole, I picked up a few tips I reached under the dashboard serwisów tematycznych, w któ-
France and I had passed through at the MIO, which told me I would essential to my survival during and found the release to the rych oprócz bieżących wiadomo- Twórcy portalu odeszli od trak-
Belgium and the Netherlands be on this motorway for 1000 the next 7 hours, driving the worst bonnet of the car ! ści z Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii towania użytkowników w katego-
like a dose of salts ! Even kilometres. That’s right 1000 km roads I have ever experienced: One last thing, if you are Północnej, Polski i świata, czy- rii emigrantów. Serwis kierowany
Germany, there were some ! OK not a problem I thought, I’ll Always remember that overtaken by a women driving at telnik znajdzie informacje i pora- jest do ludzi mieszkających w Pol-
exceptional driving pleasures to just put my foot down and keep Poland’s harsh winters have a very high speed, it is likely to dy dotyczące: edukacji, kultury, sce i w Wielkiej Brytanii, do osób
be had, motorways without speed going as fast as possible. So destroyed Polish roads and be Nicole. mieszkania, motoryzacji, pracy, odważnych, ciekawych świata
restrictions and beautiful smooth what seemed like an age later, I created cracks and bumps Route Costs: Leaving rozrywki, zagadnień rodzinnych i przedsiębiorczych. „Chcemy
roads. At this point I can tell you, glanced at Mio again, 999km it beyond repair. The road will Kingston Upon Hull with a full oraz zdrowia. „Zakres tematycz- traktować użytkowników Emito.
this Ulysse could really go ! So said. This was a nightmare and drive your vehicle so make sure tank of Petrol in May 2006 (Cost ny serwisów proponowanych w net jako ludzi wolnych, mobilnych
feeling relaxed about the rest of was making me more tired, more it is a good state of repair. estimated £45), One way ferry Emito.net stworzony został na i korzystających z możliwości ja-
the journey, I took a well deserved sleepy by the second. One bright Polish driving etique means crossing £59, Petrol and Tolls. podstawie przeprowadzonych kie daje zjednoczona Europa” –
pit stop in the picturesque City of spot during the night was my high you pull into the roads edge to Cash needed along the badań marketingowych. Potrze- wyjaśnia Albert Fret.
Duisburg, close to Dusseldorf speed escort by two sports cars let faster cars pass you. Note it Journey; Euro’s for the Toilet by i zainteresowania Polaków
and Dortmund. , recognising my number plate is only foreign drivers who are and optional shower along the mieszkających w Wielkiej Bryta- Emito.net pokonuje granice
Feeling satisfied with a good was from their City, Olsztyn, keep not aware of this and this makes motorways in Germany. Polish nii zmieniają się. Oprócz wskazó- językowe
German dinner in my stomach, ok me company by playfully racing for unhappy Polish drivers. Zloty for road tolls between wek dla nowoprzybyłych, Emito.
then, a German dinner, I continued with me for an hour or so. After Polish drivers normally Poznan and Warsaw (total 22 net kieruje informacje do tych, Wypełniając misję integro-
on my journey. Negotiating the that, hours seemed to pass but race from A to B, many taking Zloty) którzy pierwsze kroki na Wyspach wania Polaków ze środowiskiem
conurbation that is Dusselfdorf, only a few kilometres, an age, it unbelievable risks when mają już za sobą. Nawiązaliśmy brytyjskim, portal dostosowany
Essen, and Duisburg, I continued seemed like forever and felt like overtaking. Albert Lisowski współprace z wieloma polskimi zostanie do anglojęzycznej grupy
in a northerly direction to the I was frozen in time and as night When pulling over to be i brytyjskimi instytucjami rządo- użytkowników. Umożliwi to ak-

strona 26 PolishZone.co.uk strona 27 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008
jestracyjny, podać dokładne dane Guarantee Credit a także oso-
adresowe i określić aktualny stan by posiadające ważny certyfikat
zdrowia. Po dokonaniu rejestracji Aby uzyskać dodatkowe i HC2 lub NHS Tax Credit Exemp-
pacjent otrzymuje kartę ze swo- tion Certificate. W przypadku gdy
im unikalnym numerem, którą bardziej szczegółowe informacje pacjentowi nie przysługuje korzy-
będzie się posługiwał za każdym stanie z przywileju bezpłatnego
razem przy okazji korzystania z na temat procedur i sposobu leczenia stomatologicznego,
usług służby zdrowia. musi sam ponosić koszty okre-
Aby uzyskać dodatkowe i
bardziej szczegółowe informa-
funkcjonowania służby zdrowia w ślone w trzystopniowym cenniku
opłat standardowych. Od dnia 1
cje na temat procedur i sposobu
funkcjonowania służby zdrowia
Wielkiej Brytanii należy odwiedzić kwietnia 2008 roku świadczenia
za leczenie określone są nastę-
w Wielkiej Brytanii należy od-
wiedzić stronę internetową www.
stronę internetową www.nhs.uk. pującymi stawkami.
I stawka – £ 16,20 – kwota
nhs.uk. Znaleźć tam można mnó- pokrywa koszt badania, posta-
stwo informacji (również w języku wienia diagnozy oraz poradę
polskim) dotyczących NHS, naj- formacji jest kontakt telefoniczny wizyty w przychodni. stomatologiczną. Jeżeli wymaga
bliższych placówek medycznych, z podanym wyżej numerem. Po tego stan pacjenta, w ramach tej
możliwości rejestracji, sposobów skontaktowaniu się z pełniącym Ostry dyżur A&E (Accident & opłaty wykonywane jest również

Co każdy pacjent
leczenia najpopularniejszych dyżur personelem możemy liczyć Emergency) / 999 prześwietlenie, usuwanie ka-
chorób oraz ogólnych wiadomo- na profesjonalną poradę lekarza mienia nazębnego i planowanie
ści odnoszących się do szeroko lub wykwalifikowanej pielęgniar- W przypadku gdy jest ktoś przyszłego leczenia.
rozumianego aspektu zdrowia. ki, którzy udzielając konsultacji poważnie chory i zachodzi ko- II stawka – £ 44,60 – obej-
Żeby usprawnić sposób korzy- zapewniają komfort i całkowitą nieczność szybkiego kontaktu z muje leczenie zawierające się

wiedzieć powinien
stania ze świadczonych usług, poufność przekazywanych infor- lekarzem należy bezzwłocznie w I stawce dodatkowo oferując
NHS uruchomił kilka serwisów macji. zadzwonić pod numer 999 i we- pacjentowi wypełnianie ubytków,
mających na celu podniesienie zwać karetkę pogotowia. W całej leczenie kanałowe oraz usuwa-
jakości kontaktu pacjenta ze NHS Direct Online Wielkiej Brytanii numer 999 jest nie zębów.
służbą zdrowia. zarezerwowany do kontaktu ze III stawka - £ 198 – pokrywa
Odwiedzając stronę interne- służbami ratowniczymi. Należy leczenie objęte I i II stawką, do-
NHS Direct tową www.nhsdirect.nhs.uk, uzy- jednak pamiętać, ażeby nie nad- datkowo zapewniając pacjentowi
skamy informacje na temat róż- używać wzywania pogotowia i bardziej skomplikowane czynno-

Decydując się na emigrację podejmujemy trud związany ze zmianą NHS Direct jest działającą
przez 24 godziny na dobę przez
nego rodzaju chorób, sposobu
zapobiegania i leczenia, badań,
powyższy numer wykręcać tylko
w przypadkach bezpośredniego
ści stomatologiczne, takie jak np.
protetyka.
środowiska dotychczasowego życia. Nasze przyzwyczajenia, upodobania i 7 dni w tygodniu usługą prowa-
dzoną przez wykwalifikowany
zabiegów oraz powszechnych
problemów zdrowotnych.
zagrożenia życia, utraty świado-
mości, poważnego wypadku lub
W przypadku korzystania z
porad dentystów najbezpieczniej
umiejętności weryfikują obecnie warunki panujące w nowym miejscu. personel medyczny. Z usługi
można skorzystać na trzy sposo- NHS Walk – in Centre
utraty krwi.
Osobnym zagadnieniem jest
przed wizytą zapytać o jej ewen-
tualny koszt w celu uzyskania
by: dzwoniąc pod numer telefonu sposób korzystania z usług den- dokładnych informacji o koniecz-
Pod względem opieki me- do wniosku, iż najbezpieczniej no oceniać system angielski, sto- którzy przekroczyli sześćdziesią- 08454647 uzyskamy bezpłatną Sieć placówek, do których tystycznych. Do bezpłatnego ko- ności poniesienia ewentualnych
dycznej Polacy są narodem bar- jest być zdrowym i nie musieć sując polskie kryteria. ty rok życia lub są w posiadaniu poradę oraz niezbędne informa- możemy się udać gdy szukamy rzystania z tego typu zabiegów opłat. Z praktyki wynika, że tylko
dzo wymagającym. Pomimo pro- korzystać z całego systemu opie- Przebywając w Wielkiej Bry- War Pension Exemption (renty cje dotyczące naszego zdrowia; pomocy w przypadku niegroź- uprawniona jest młodzież poniżej niewielki odsetek Polaków miesz-
blemów z niedoinwestowaniem ki. Tylko kto odważy się z pełnym tanii jesteśmy uprawnieni do wojennej), dzieci i młodzież po- odwiedzając stronę internetową nych chorób lub odniesionych osiemnastego roku życia, oso- kających na Wyspach korzysta z
szpitali, przestarzałym sprzętem przekonaniem żyć według tej, na otrzymywania opieki zdrowotnej niżej szesnastego roku życia i www.nhsdirect.nhs.uk lub za po- lekkich urazów by powyżej osiemnastego roku tutejszej opieki stomatologicznej.
i innymi problemami drążącymi wskroś prawdziwej, tezy? świadczonej przez Państwową młodzież do osiemnastego roku mocą telewizji cyfrowej poprzez życia kontynuujące naukę, ko- Zazwyczaj na nadrobienie zale-
polską służbę zdrowia, zakodo- Dyskusja na temat zdrowia Służbę Zdrowia (NHS). Przewa- życia pod warunkiem kontynu- wciśnięcie na pilocie odpowied- GP’s Surgery biety w ciąży, młode matki, które głości w leczeniu uzębienia roda-
wane dobre wzorce próbujemy i życia ludzkiego, stanowiących żająca większość usług oferowa- owania przez nich edukacji, oraz niego guzika interaktywnego uzy- urodziły w ciągu ostatniego roku cy wykorzystują swoje urlopowe
egzekwować żyjąc na obczyźnie. wartości najwyższego rzędu, jest nych dla pacjentów jest darmowa, kobiety będące w ciąży lub te, skujemy dostęp do stron telega- W przypadku konieczności przed rozpoczęciem leczenia pobyty w Polsce, gdzie masowo
W poniższym tekście postaramy dla brytyjskiego NHS-u (Natio- jednakże zdarzają się wyjątki od które urodziły w ciągu ostatnich zety gdzie znajdują się informacje spotkania się z pielęgniarką lub stomatologicznego, oraz osoby odwiedzają rodzimych denty-
się przedstawić zasady którymi nal Health Service) szczególnie tej reguły. Jednym z nich jest dwunastu miesięcy. na temat opieki zdrowotnej. Naj- ze swoim lekarzem w celu uzy- lub ich partnerzy otrzymujące: stów.
kieruje się Państwowa Służba trudna w kontekście przybyszów wnoszenie bezpośredniej opłaty Kobiety ciężarne lub młode bardziej powszechnym sposo- skania recept, porady lub podję- Income Support, Jobseeker’s Al-
Zdrowia (NHS), mając na uwa- z Polski. Jesteśmy bowiem pa- przez pacjenta za zrealizowanie matki są w Anglii poddane szcze- bem uzyskiwania potrzebnych in- cia leczenia oraz skorzystania z lowance Credit, Pension Credit Łukasz Samek
dze, iż takie informacje mogą być cjentami bardzo wymagającymi recepty. Każde lekarstwo prze- gólnej opiece, ponieważ oprócz
szczególnie pomocne w codzien- i dbającymi o swoje zdrowie w pisane na receptę kosztuje w bezpłatnych recept mogą także
nym życiu. sposób zdecydowanie bardziej Anglii £ 7.10. Opłaty ustalane są nieodpłatnie korzystać z opieki
Polacy przybywający i osie- skrupulatny niż przeciętni An- corocznie i obowiązują od kwiet- stomatologicznej. Jedyny waru-
dlający się w Wielkiej Brytanii glicy. Niestety musimy porzucić nia każdego roku. Jedynym wa- nek, który powinny spełnić, to
zderzają się z różnego rodzaju powszechne przekonanie, że runkiem zwalniającym pacjenta wystąpić do NHS o tzw. Maternity
różnicami kulturowymi, co jest do każdego nawet niegroźnego opłaty za lekarstwa na receptę Exemption Certificate.
rzeczą normalną, gdyż musimy przypadku, wezwany zostanie jest posiadanie karty Medical Bardzo istotną czynnością, o
dostosować się do prawideł rzą- w pełni wykwalifikowany lekarz. Exemption Certificate. Karta wy- której powinni pamiętać wszyscy
dzących w kraju naszych gospo- Musimy przyzwyczaić się do pew- dawana jest osobą zmagającym przybywający na Wyspy, jest za-
darzy. Dodatkowo stajemy także, nego ryzyka, gdy przekraczając się z przewlekłymi chorobami i rejestrowanie swojego pobytu w
przed nieuchronną koniecznością próg gabinetu dentystycznego, schorzeniami, do których należą przychodni znajdującej się naj-
korzystania z angielskiej służby zamiast stomatologa powita nas m.in. chorzy na niedoczynność bliżej miejsca zamieszkania. Ab-
zdrowia, która rządzi się zupeł- student praktykujący na „żywym tarczycy, niedoczynność kory solutnie nie należy odkładać tej
nie innymi prawami niż ta którą organizmie”. Jest to z pewnością nadnercza, pacjenci cierpiący na czynności do momentu aż ktoś
zostawiliśmy w rodzimym kraju. powód do niepokoju ale człowiek cukrzycę, padaczkę lub niedo- zachoruje i konieczne będzie
Pod wieloma względami lepsza do wszystkiego może się przy- czynność przysadki mózgowej. nagłe skorzystanie z porady le-
opieka, gabinety wyposażone w zwyczaić jak i do konieczności te- Lista chorób uprawniających do karskiej. W przypadku pierwszej
najnowocześniejszy sprzęt gwa- lefonicznego rejestrowania się na starania się o wydanie karty jest rejestracji procedury rejestracyj-
rantują pacjentowi poczucie bez- spotkanie z lekarzem pierwszego zdecydowanie dłuższa i bardziej ne mogą się wydłużać, a przy ko-
pieczeństwa i komfort. Tym nie- kontaktu, co jest typową procedu- szczegółowa, tutaj wymieniliśmy nieczności szybkiego uzyskania
mniej jest kilka aspektów, które rą korzystania z doraźnej pomo- tylko najbardziej popularne scho- konsultacji lekarskiej naraża to
polską służbę zdrowia karzą oce- cy lekarskiej w Wielkiej Brytanii. rzenia dotykające pacjentów, pacjenta na niepotrzebny stres.
niać zdecydowanie korzystniej. Dostanie się do specjalisty może którzy mogą bezpłatnie naby- Gdy już ustalimy gdzie znajduje
Rozważając wszystkie przejawy oznaczać nawet kilkumiesięczne wać leki. Dodatkowo bezpłatne się najbliższa przychodnia, nale-
opieki medycznej, można dojść oczekiwanie. Tym niemniej trud- leki czekają w aptekach na ludzi, ży zaopatrzyć się w formularz re-

strona 28 PolishZone.co.uk strona 29 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

WIADOMOŚCI
Wiadomości z kraju Polsce - ostrzegają ana- lacy masowo z przywileju litechnika Rzeszowska. Projekt
litycy z BM Reflex i por- korzystają. A budżet za znalazł się na liście 15 kluczo-
Hindusi i Wietnamczycy talu E-petrol.pl. Ceny te to płaci - 20 mld zł rocz- wych programów wpisanych w
wybudują Polskę jednak będą pojawiać się nie. Rząd chce te wydat- Regionalny Program Operacyjny
sporadycznie i głównie w ki przyciąć, dlatego od Województwa Podkarpackiego.
Pierwszy raz od dziesięcio- kurortach. Eksperci za- 2008 r. prawo do wcze- Zostanie na niego przeznaczone
leci Polska staje się państwem, uważyli, że cena ok. 5 zł/l snych emerytur (tzw. po- 88 mln zł. W tym samym czasie
w którym osiedla się więcej na stacji znajdującej się przy gra- mostowych) będą mieli nieliczni. rozpoczęły się rekrutacje osób z
cudzoziemców, niż wyjeżdża nicy z Niemcami nie jest niczym Przywileje zachowają tylko oso- wykształceniem średnim na sta-
na stałe Polaków za granicę. wyjątkowym. W środę na jednej by pracujące w tzw. warunkach nowiska m.in. operatorów obra-
Powrotowi rodaków z Wielkiej ze stacji PKN Orlen w Szczecinie szczególnych lub warunkach o biarek sterowanych numerycznie
Brytanii i Irlandii towarzyszy bo- za litr benzyny Verva 98 kierowcy szczególnym charakterze. Na li- (CNC), ale także m.in. spawaczy,
wiem rosnące zainteresowanie musieli płacić 5,06 zł. Jednak po ście są kierowcy autobusów i inni, ślusarzy, lakierników, tokarzy,
życiem w naszym kraju Ukraiń- godz. 15 cena została obniżona którzy przewożą osoby (kierowca monterów lotniczych. Firmy chcą
ców, Wietnamczyków, a nawet do 4,99 zł. Koncern tłumaczył się, tira już nie), spawacze kadłubów przyjmować do pracy również in-
Hindusów. W zeszłym roku w że cena powyżej 5 zł była wyni- statków, pracownicy platform żynierów, około 300 rocznie. Naj-
Polsce zamieszkało około 60 kiem pomyłki i złych obliczeń jed- wiertniczych, piloci, płetwonur- większe zapotrzebowanie jest na
tysięcy obcokrajowców, w tym nego z departamentów dla stacji. kowie, hutnicy, rybacy daleko- mechaników konstruktorów, me-
będzie ich przynajmniej o 20 ty- morscy. Nowością w porównaniu chaników technologów. Oprócz
sięcy więcej - czytamy w Dzien- BPH będzie zatrudniać z wcześniejszymi propozycjami nich przemysł szuka m.in. elek-
niku. Szybki wzrost gospodarczy, resortu jest umieszczenie wśród troników, chemików, metalurgów.
niskie bezrobocia i rosnąca siła Bank BPH planuje zatrudnie- uprzywilejowanych, osób pracu-
złotego wobec głównych walut nie w tym roku około 1,4 tys. pra- jących w niskich temperaturach
świata, sprawily, że Polska staje cowników. Powodem jest rozwój np. pracownicy zatrudnieni w Wiadomości ze świata
się atrakcyjna dla obcokrajow- jego sieci placówek w Polsce W chłodniach, przetwórniach. Mini-
ców, zwłaszcza że przepisy imi- tym roku bank BPH chce otwo- sterstwo podzieliło też kolejarzy.
gracyjne w naszym kraju należą rzyć ponad 40 oddziałów. W cią- Przywileje emerytalne zachowa- Great Yorkshire Show
do najbardziej liberalnych w Unii. gu najbliższych trzech-pięciu lat ją osoby, od których zależy bez-
chce być piątym co do wielkości
2008
Od 1 kwietnia polskie konsulaty pieczeństwo w ruchu kolejowym
na Wschodzie zaczęły wydawać bankiem w Polsce. Jego sieć ma m.in. maszyniści i konduktorzy. Yorkshire Agricultural Socie-
Kartę Polaka, dzięki której wielu liczyć 530 oddziałów. Prawa do wczesnych emerytur ty zaprasza juz po raz kolejny
Ukraińców czy Białorusinów bę- pozbawione zostaną zaś ka- na Great Yorkshire Show, które
dzie osiedlać się w Polsce. Na 100 inżynierów zatrudni sjerki. Na liście nie będzie też odbedzie się na Great Yorkshi-
razie największe zainteresowa- urzędników, dziennikarzy, ak- re Showground w Harrogate w
w Warszawie Samsung
nie nasz kraj budzi wśród Ukra- torów, cyrkowców i nauczycieli, dniach 8 - 10 lipca br. Show pro-

Podaj dalej!
ińców. W zeszłym roku stanowili W ubiegłym tygodniu firma którzy najczęściej korzystali z wadzone jest w formie festiwalu,
oni 1/3 spośród 30 tys. obcokra- otworzyła w stolicy nową siedzi- wczesnych emerytur. Według świetując i ukazując zalety oraz
jowców, którzy uzyskali ze wzglę- bę Centrum Rozwoju Mobilnych rządowych propozycji wczesne uroki życia codziennego na wsi.
dów ekonomicznych prawo do le- Technologii. W tej chwili pracuje emerytury straci blisko 800 tys. Więcej informacji na temat pro-
galnego pobytu. Znacznie mniej w nim blisko 100 specjalistów osób. Zachować je ma 130 tys. gramu i cen biletów można uzy-
związało swoje życie z Polską zajmujących się testowaniem i urodzonych w latach 1949-68, skać na stronie ww.greatyorkshi-
Białorusinów (2,5 tys.) i Rosjan rozwojem oprogramowania dla które przynajmniej 15 lat praco- reshow.com Pomoc-UK, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje kandydatów na stanowiska
(1,5 tys.). Nasz kraj zaczyna na- telefonów komórkowych. Liczba wały w warunkach szczególnych.
tomiast przyciągać coraz więcej pracowników ma podwoić się do Wczesna emerytura, tzw. pomo-
Regional Secretaries, do których obowiązków należeć będzie pozyskiwanie nowych członków oraz
imigrantów z bardzo odległych końca 2008 r. W warszawskim stowa, pozwoli zakończyć pracę promowanie celów i priorytetów członkostwa wśród lokalnej społeczności.
krajów świata. Tylko w zeszłym centrum praca czeka na absol- 5 lat przed ustawowym wiekiem
roku prawo do pobytu uzyskało wentów wszystkich znaczących emerytalnym. Kobiety będą więc
ponad 2,5 tys. Wietnamczyków, uczelni technicznych z Polski i Jeżeli należysz do osób samodzielnych, Oferujemy atrakcyjną prowizję, której
mogły na nią przejść w wieku 55
systematycznych, dobrze zorganizowanych i Ciebie oraz
prawie 2 tys. Ormian, ale także zagranicy. Będą oni projektować lat, mężczyźni - pięć lat później.
wysokość zależeć będzie od

blisko tysiąc Hindusów i tysiąc oprogramowanie dla najnow- komunikatywnych oraz posiadasz nieograniczony ogromne korzyści jakie dzięki Tobie nabędą nowi tel: 0870 428 5188
Chińczyków. Eksperci nie mają szych i najbardziej zaawansowa- dostęp do internetu, który ułatwi nam DARMOWEGO
Zatrudnienie w lotnic-
członkowie korzystający z

wątpliwości: rosnąca fala emi- nych modeli telefonów komórko- wzajemną korespondencję i pomoże poszerzać CZŁONKOSTWA zapewnionego przez
gracji to sygnał, że Polska odnosi wych. Samsung Electronics jest
twie granice naszego członkostwa poprzez nawiązanie Pomoc-UK. Wszyscy nasi Regional Secretaries
sukces. “Emigranci zbudowali jednym z liderów w produkcji pół- Firmy lotnicze z podkarpac- współpracy z Twoją lokalną społecznością, uzyskują prowizję za pozyskanie nowego członka
zamożność Francji, Niemiec czy przewodników, technologii me- kiego, żeby zapewnić sobie ręce jesteś osobą, której szukamy! dla Pomoc-UK oraz dodatkowe profity.
Wielkiej Brytanii. Teraz wzboga- diów cyfrowych i telekomunikacji. do pracy, finansują chętnym stu- Wolne stanowiska pracy czekają na terenie
cą nasz kraj” - mówi prof. Marek W 93 oddziałach w 48 krajach dia, dostarczają szkołom sprzęt, całego kraju – zadzwoń do nas jeszcze dzisiaj
Góra z warszawskiej SGH. Ale firma zatrudnia 123 tys. osób - a nawet chcą budować park tech- pod numer telefonu POMOC-UK
ostrzega: polskie społeczeństwo wynika z informacji PAP. niki, w którym nauczyciele będą
www.pomoc-uk.eu

nie jest jeszcze przygotowane na mogli przeprowadzać lekcje, a 0870 428 5188
znaczący napływ przyjezdnych z Wielkie cięcia wcze- każdy chętny - sam będzie mógł
innych kręgów kulturowych. Dla- wykonywać różne eksperymen-
snych emerytur

Pomoc-uk
tego rząd musi opracować kom- ty. W całym regionie powstanie
pleksowy plan ich integracji. Zdobyliśmy listę 52 zawodów, 11 centrów uczących przyszłych Brytyjski kodeks drogo-
których przedstawiciele będą pracowników zakładów lotni- wy już po polsku!
Benzyna przekroczy 5 zł mogli przechodzić na emeryturę czych. Każdemu będzie patro-
za litr pomostową. Wcześniejsze eme- nować jedno przedsiębiorstwo. Na brytyjskim rynku pojawiło Nasza nazwa dokładnie tłumaczy nasze działania
rytury przysługują dziś blisko 300 Jego zadaniem będzie m.in. się właśnie polskie tłumaczenie KLIKNIJ NA www.pomoc-uk.eu BY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!
Cena benzyny bezołowiowej zawodom. Prawo do nich ma też pomoc szkole w wyposażeniu brytyjskiego kodeksu drogowe-
98 może niedługo nie tylko osią- każda kobieta, która skończy 55 centrum w sprzęt, opracowanie go. Wydawcą tej szczególnej
gnąć, ale nawet przekroczyć 5 zł
Darmowa pomoc prawna |Oferty dla członków | Darmowe ogłoszenia drobne
lat niezależnie od wykonywane- programów edukacyjnych. W publikacji jest Emano Translation
za litr na niektórych stacjach w go zawodu. Nic dziwnego, że Po- projekcie bierze udział także Po- Services, polskie wydawnictwo Czat | Forum | Nowe przyjaźnie

strona 30 PolishZone.co.uk strona 31 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

Nauka i Praca w Australii


Poszukujemy
zapis do pośrednictwo geologów i inżynierow
szkół pracy górnictwa do pracy w
Zachodniej Australii.
Oferty pracy dla
International absolwentów i
praktyki doświadczonych
Communication zawodowe
specjalistów.
Poszukujemy rownież
Plaza
absolwentów turystyki
Carillon City Office Tower i hotelarstwa do pracy
porady
sponsorstwo
Level 9, Suite 1 emigracyjne w międzynarodowych
207 Murray Street
Perth WA 6000 hotelach i resortach.

anz@polishzone.co.uk | www.polishzone.co.uk | Tel:- 01482 320767

strona 32 PolishZone.co.uk strona 33 PolishZone.co.uk


PolishZone Czerwiec 2008 www.polishzone.co.uk www.polishzone.co.uk PolishZone Czerwiec 2008

WIADOMOŚCI Bądź przygotowany


W przypadku kradzieży
powinieneś poinformować naj-
bliższy posterunek policji dzwo-

na wszelki wypadek
niąc pod numer 999 (pogotowie,
policja, straż pożarna) lub 112 z
specjalizujące się w opracowy- Public Policy Research, w telefonu komórkowego i zgłosić
waniu i dostarczaniu materiałów sektorze budowlanym na zdarzenie. Jeżeli podczas kra-
przygotowujących do zdawania Wyspach pracuje około dzieży zaginęły ważne dokumen-
egzaminów na prawo jazdy w 350 tys. robotników z Unii ty będziesz potrzebował numeru
Wielkiej Brytanii w języku pol- Europejskiej, zaś wg. pol- protokołu policyjnego byś mógł je
odtworzyć w konsulacie general- Ambasada RP,
skim. To pierwsza publikacja tego skiego rządu ok 250 tys.
rodzaju. Więcej informacji można polskich wyszkolonych nym w Londynie 47 PortlandPlace, London
znaleźć na stronie wydawnictwa pracowników budowla- . W1B 1JH,
www.emano.co.uk . nych wyemigrowało z kraju Specjalnego wsparcia uzyskasz tel.: 0870 774 2700,
do Wielkiej Brytanii od 2004 roku. również w przypadku zgłoszeń o
tel: 0870 428 5188 fax.: 020 7291 3575
Kontrola zostanie poprzedzona
Szkocja: Premia za rzu- akcją ulotkową w agencjach po-
zaginięciu osób dzwoniąc na nu- Tlx.: (51) 265691 POLAMB.
mer 0500 700 700 lub na policję. www.polishembassy.org.uk,
cenie palenia średnictwa pracy oraz inspekcji
Jeden z samorządów miej- e-mail:polishembassy@
pracy.
skich w Szkocji postanowił wy- Przez całą dobę możesz uzyskać polishembassy. org. uk,
płacać palaczom premie za rzu- bezpłatną poradę medyczną pol-emb@dircon. co. uk
cenie nałogu. Akcja rozpocznie Dwujęzyczni lekarze w przez telefon dzwoniąc na numer
się jesienią i ma kosztować pół Szkocji 0845 46 47, by zdiagnozować
miliona funtów. National Health Service w przyczynę Twojego złego samo-
Konsulat Generalny RP,
Szkocja jako pierwszy kraj Highlands zostało poproszone o poczucia lub uzyskać adres naj-
Zjednoczonego Królestwa wpro- bliższego szpitala prowadzącego 73 New Cavendish Street,
zatrudnienie dwujęzycznej kadry
wadziła powszechny zakaz pa-
lenia w miejscach publicznych.
medycznej, aby zachęcić imi-
grantów do rejestracji u lokalnych
ostry dyżur.
POMOC-UK London W1W 6LS,
tel.: 0870 774 2800 wydział pasz-
www.pomoc-uk.eu
Teraz rada miejska Dundee, w internistów, podaje BBC Zjedno- portowy tel.: 0870 7742832,
W tych i w innych przypadkach
porozumieniu z lokalnym fundu- czenie Polonii Szkockiej zebrało www.polishconsulate.co.uk,
koniecznie zapamiętaj 112 uni-
szem służby zdrowia i rządem w około 1.400 podpisów pod pety- wersalny numer SOS oraz 101 e-mail: konsulat@
Edynburgu, poszła o krok dalej. cją skierowaną do NHS. Według za pomocą, którego możesz polishconsulate. co. uk
Palacze z Dundee, którzy porzu- tej polskiej organizacji ponad zgłosić mniej nagłe przypadki, ta-
cą nałóg, będą otrzymywać 12 i (godziny przyjmowania intere-
połowa z mieszkających w High- kie jak wandalizm czy zbyt głośni
pół funta tygodniowo, przez mak- santów:
lands imigrantów ze wschodniej sąsiedzi. Biuro Porad dla osób z Europy Wschodniej _____ 020 8741 1288
simum trzy miesiące. Te pienią- Europy nie zarejestrowała się w Trade Union Congress poniedziałek, wtorek,piątek
dze będą wpływać na specjalną lokalnych przychodniach. Istnieje (Centrala Związków Zawodowych) ____________ 020 7467 1396 9: 00 – 14: 00, czwartek 13: 00
kartę debetową, honorowaną w Problemy z elektrycznością
obawa, że wielu z tych ludzi leczy Polska Macierz Szkolna – 18: 00)
supermarketach. Będzie ją moż- 0800 375 675, dostawą gazu
się domowymi sposobami lub też (sobotnie szkoły polskie) _ __________________ 020 8741 1993
na używać do płacenia za zaku- 0800 111 999, wody 0845 124 24
czeka z wizytą u lekarza do po- Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii _______ 020 8748 1203
py - z wyjątkiem papierosów oraz 24 możesz rozwiązać dzwoniąc
bytu w kraju. Ognisko Polskie __________________________ 020 7589 4670 Konsulat Generalny RP,
alkoholu. Uczestnicy programu pod podane wyżej numery tele-
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny _ ________ 020 8741 1940
będą się musieli co tydzień pod- fonów. 2 Kinnear Road, Edinburgh
Odpowiedzialne inwe- Biblioteka Polska _ ________________________ 020 8741 0474
dać testom oddechu. Samorząd Home Office Worker Registration Scheme ______ 08705 210 224 EH3 5PE, tel.: (0-044 131)552-
Dundee oblicza, że w ten sposób stowanie Wszelkich porad możesz zasię- Infolinia „Poznaj swoje prawa” _______________ 0870 600 4882 0301; tel. /fax.: 552-1086,
może odwieść od nałogu około gnąć dzwoniąc do Konsulatów Ministerstwo Handlu i Przemysłu _____________ 0845 955 5105 modem.: (0.044131) 551-4562
Brutalne stłumienie przez
900 z 36 tysięcy palaczy w mie- Rzeczpospolitej Polskiej, które Infolinia Urzędu
chińskie władze demonstracji w (godziny przyjmowania intere-
ście, z których połowa kwalifikuje są przedstawicielami Państwa d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy _ _________ 0845 955 5105
Lhasie, stolicy Tybetu, na kilka santów:
się jako ubodzy. Jeśli ten system Polskiego na terenie innych kra- Informacja telefoniczna ___________________________ 118 500
miesięcy przed rozpoczęciem poniedziałek-piątek 10:00–14:00,
zda egzamin, może zostać wpro- jów. Do ich zadań należy wyda- Informacja międzynarodowa _______________________ 118 505
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, godziny urzędowania:
wadzony w całej Szkocji. wanie paszportów, wiz, udziela-
wywołało protesty obrońców
nie pomocy i opieki obywatelom poniedziałek-piątek 8: 30–16: 30
praw człowieka na całym świe-
Polscy inspektorzy pra- RP, działanie w charakterze nota-
cy na Wyspach
cie. Próby zgaszenia olimpijskie-
go znicza w wielu krajach, przez riusza i urzędnika stanu cywilne- Partnerzy PolishZone Online
które przebiegała trasa sztafety, go. W Zjednoczonym Królestwie Konsulat RP w Hull,
W związku z licznymi do- są dwa Konsulaty Generalne w
były szeroko transmitowane i Konsul Honorowy: Joseph R.
niesieniami o zwiększajacej się Lodynie i Edynburgu, pozostałe
komentowane. Część opinii pu- Carby-Hall (angielski),
liczbie wypadków, jakim ulegają funkcjonują jako Konsulaty Ho-
blicznej wywiera nawet presję na
Polacy pracujący w Wielkiej Bry- norowe, które udzielają wyłącz- 41, North Bar Without, Beverley,
sportowcach, oczekując, że będą
tanii głównie w branży budowla- nie informacji. East Yorkshire,
oni ostentacyjnie, w imieniu resz-
nej, Inspektorat Pracy w poro- ty świata, wyrażali niezadowo- HU17 7 AG,
zumieniu z Urzędem Zdrowia i lenie z działań podejmowanych JEDNOSTKI MIAR tel.: (0-01482) 465799;
Bezpieczeństwa (HSE), podjęli przez chiński rząd. Z odmową W WIELKIEJ BRYTANII fax.: 466-388, e-mail: J. R.
plany skontrolowania warunków przyjęcia medali włącznie. Zo- Carby-Hall@law. hull. ac. uk
pracy oferowanych przez brytyj- stawmy jednak Chiny, Olimpiadę inch (in) = 2.54 cm
skich pracodawców. Zgodnie ze i Bogu ducha winnych sportow- 1 foot (ft.) = 12 in = 30.4 cm
statystykami od 2005 roku na ców. Zastanówmy się lepiej, co 1 yard (yd.) = 3 ft. = 91.4 cm
budowach w Wielkiej Brytanii możemy zrobić sami, jeśli sprawy 1 mila = 1760 jardów = 1609,3 m Konsulat RP w Manchester
śmierć poniosło ośmiu Polaków. tego świata nie są nam obojętne 1 jard = 3 feet = 91,4 cm 111 Piccadilly, Rodwell Tower,
Jednak statystyki te nie są do i chcielibyśmy w jakiś sposób to 1 foot = 12 inches = 30,5 cm 13 piętro, Manchester, M1 2HY
końca wiarygodne – jak podaje zademonstrować. 1 inch = 2,5399 cm tel.: 07892791382; interwencyjny
magazyn „Social Worker” - gdyż 1 mila of land = 640 akrów 07769975719
85% zdarzeń mających miejsce 1 akr = 4840 square yard = 40,47 a
na budowach, nie zostało przez manconsulate@hotmail.com
1 square yard = 0,8361 m2
HNS odnotowanych tudzież do- Przegląd prasy, skrót najciekaw- pon-pt 09:15 - 17:00
1 imperial quarter = 8 buszli
kładnie przebadanych. Problem szych artykułów z tygodników 1 buszel = 8 gallonów = 36,35 l
jest na tyle istotny, gdyz wg.
i magazynów 1 barrel = 36 gallon = 163,55 l
badań brytyjskiego Institute for

strona 34 PolishZone.co.uk strona 35 PolishZone.co.uk

Centres d'intérêt liés