Vous êtes sur la page 1sur 12

Chnh ph Cng hou x hi ch ngha Vit Nam

c lp - T do - Hnh phc
S 105/2004/N-CP
H Ni, ngy 30 thng 3 nm 2004

Ngh nh ca Chnh ph
V kim ton c lp

Chnh ph

Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001;


Cn c iu 34 ca Lut K ton ngy 17 thng 6 nm 2003;
Theo ngh ca B trng B Ti chnh;

Ngh nh

Chng I
quy nh chung

iu 1. Ngh nh ny quy nh v kim ton vin, doanh nghip kim ton, gi tr ca


kt qu kim ton, cc trng hp kim ton bt buc v cc quy nh khc lin quan n
hot ng kim ton c lp nhm thng nht qun l hot ng kim ton c lp, xc nh
quyn v trch nhim ca n v c kim ton v doanh nghip kim ton, bo v li ch
ca cng ng v quyn li hp php ca nh u t, m bo cung cp thng tin kinh t, ti
chnh trung thc, hp l, cng khai, p ng yu cu qun l ca c quan nh nc, doanh
nghip v c nhn.
iu 2. Gii thch t ng
Trong Ngh nh ny, cc t ng di y c hiu nh sau:
1. Kim ton c lp: l vic kim tra v xc nhn ca kim ton vin v doanh nghip
kim ton v tnh trung thc v hp l ca cc ti liu, s liu k ton v bo co ti chnh ca
cc doanh nghip, t chc (gi chung l n v c kim ton) khi c yu cu ca cc n vi
ny.
2. Kim ton vin: l ngi c tiu chun v iu kin hnh ngh kim ton c lp
theo quy nh ti iu 13, iu 14 ca Ngh nh ny.
3. Kim ton vin hnh ngh: L kim ton vin ng k hnh ngh ti mt doanh
nghip kim ton c thnh lp v hot ng theo php lut Vit Nam v c php k tn
trn bo co kim ton.
4. Doanh nghip kim ton: L doanh nghip c thnh lp v hot ng theo quy
nh ca php lut v thnh lp v hot ng doanh nghip ti Vit Nam v theo quy nh ti
Ngh nh ny.
5. Chun mc kim ton: L quy nh v hng dn v cc nguyn tc v th tc kim
ton lm c s kim ton vin v doanh nghip kim ton thc hin kim ton v lm c s
kim sot cht lng hot ng kim ton.
6. Bo co kim ton: L bo co bng vn bn do kim ton vin, doanh nghip kim
ton lp v cng b th hin kin chnh thc ca mnh v bo co ti chnh ca mt n v
c kim ton.
iu 3. Gi tr ca kt qu kim ton
Cc ti liu, s liu k ton v bo co ti chnh ca n v c kim ton sau khi c
kim ton vin v doanh nghip kim ton kim tra, xc nhn l cn c tin cy :
1. C quan nh nc v n v cp trn s dng cho qun l, iu hnh theo chc nng,
nhim v c giao;
2. Cc c ng, cc nh u t, cc bn tham gia lin doanh, lin kt, cc khch hng v
t chc, c nhn khc x l cc mi quan h v quyn li v ngha v ca cc bn c lin
quan trong qu trnh hot ng ca n v;
3. Gip cho n v c kim ton pht hin, x l v ngn nga kp thi cc sai st c
th xy ra trong hot ng ca n v, gp phn thc hin cng khai bo co ti chnh, phc
v cng tc qun l, iu hnh n v, lm lnh mnh mi trng u t.
iu 4. Nguyn tc hot ng kim ton c lp
1. Tun th php lut, chun mc kim ton Vit Nam.
2. Chu trch nhim trc php lut v hot ng ngh nghip v kt qu kim ton.
3. Tun th o c ngh nghip kim ton.
4. Bo m tnh c lp v chuyn mn, nghip v, li ch v tnh trung thc, ng php
lut, khch quan ca hot ng kim ton c lp.
5. Bo mt cc thng tin ca n v c kim ton, tr trng hp n v c kim
ton ng hoc php lut c quy nh khc.
iu 5. Quyn ca n v c kim ton
n v c kim ton c quyn chn doanh nghip kim ton v chn kim ton vin
c iu kin hnh ngh hp php ti Vit Nam c quy nh ti iu 23 Ngh nh ny
k hp ng cung cp dch v kim ton, tr trng hp php lut c quy nh khc.
iu 6. Trch nhim ca n v c kim ton
1. Cung cp kp thi, y v trung thc mi thng tin, ti liu cn thit cho vic kim
ton.
2. Phi hp, to iu kin thun li cho kim ton vin thc hin kim ton.
3. Thanh ton y , kp thi ph kim ton theo tho thun trong hp ng.
4. Trng hp k hp ng kim ton vi mt doanh nghip kim ton t 3 nm tr ln
th phi yu cu doanh nghip kim ton thay i kim ton vin hnh ngh v ngi chu
trch nhim k bo co kim ton.
iu 7. Quyn tham gia cc t chc ngh nghip
1. Kim ton vin hnh ngh v doanh nghip kim ton c quyn tham gia cc t
chc ngh nghip v k ton, kim ton.
2. T chc ngh nghip v kim ton khi c giao trch nhim qun l vic hnh ngh
ca kim ton vin th phi thit lp quy ch qun l v thc hin cc nhim v khc theo quy
nh ca php lut.
iu 8. T chc kim ton nc ngoi hot ng kim ton ti Vit Nam
Cc t chc, c nhn nc ngoi hot ng kim ton ti Vit Nam phi tun th theo
Lut u t nc ngoi ti Vit Nam v theo cc quy nh ti Ngh nh ny, tr khi c quy
nh khc trong cc iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha Vit Nam k kt hoc
gia nhp.
iu 9. Khuyn khch kim ton
Nh nc khuyn khch tt c cc doanh nghip v t chc thu doanh nghip kim
ton thc hin kim ton bo co ti chnh hng nm hoc bo co quyt ton d n u t
trc khi np cho c quan nh nc c thm quyn hoc trc khi cng khai ti chnh.
iu 10. Kim ton bt buc
1. Bo co ti chnh hng nm ca cc doanh nghip v t chc di y bt buc phi
c doanh nghip kim ton kim ton:
a) Doanh nghip c vn u t nc ngoi;
b) T chc c hot ng tn dng, ngn hng v Qu h tr pht trin;
c) T chc ti chnh v doanh nghip kinh doanh bo him;
d) Ring i vi cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn c tham gia nim yt v
kinh doanh trn th trng chng khon th thc hin kim ton theo quy nh ca php lut
v kinh doanh chng khon; nu vay vn ngn hng th thc hin kim ton theo quy nh ca
php lut v tn dng.
2 Bo co ti chnh hng nm ca cc doanh nghip v t chc di y phi c
doanh nghip kim ton kim ton theo quy nh ca Ngh nh ny:
a) Doanh nghip nh nc;
b) Bo co quyt ton vn u t xy dng ca cc d n thuc nhm A.
3. Cc i tng khc m Lut, Php lnh, Ngh nh v Quyt nh ca Th tng
Chnh ph c quy nh.
4. Doanh nghip nh nc, Qu h tr thnh ph v d n u t c trong thng bo
k hoch kim ton nm ca c quan Kim ton Nh nc th bo co ti chnh nm
khng bt buc phi c doanh nghip kim ton kim ton.
iu 11. Cc doanh nghip v t chc bt buc phi kim ton bo co ti chnh theo
quy nh ti iu 10 ca Ngh nh ny th phi k hp ng kim ton vi doanh nghip
kim ton chm nht l 30 ngy trc khi kt thc k k ton nm.
iu 12. Nghim cm cc t chc, c nhn can thip vo vic chn kim ton vin v
doanh nghip kim ton ca cc n v c kim ton, tr khi php lut c quy nh khc.
chng II
kim ton vin

iu 13. Tiu chun kim ton vin


1. Kim ton vin phi c cc tiu chun sau y:
a) C phm cht o c ngh nghip, trung thc, lim khit, c thc chp hnh php
lut; Khng thuc i tng quy nh ti khon 3, 4, 5, 6 v 7 iu 15 ca Ngh nh ny;
b) C bng c nhn chuyn ngnh Kinh t - Ngn hng hoc chuyn ngnh K ton -
Kim ton v thi gian cng tc thc t v ti chnh, k ton t 5 nm tr ln hoc thi gian
thc t lm tr l kim ton doanh nghip kim ton t 4 nm tr ln;
c) C kh nng s dng ting nc ngoi thng dng v s dng thnh tho my vi tnh;
d) C chng ch kim ton vin do B trng B Ti chnh cp.
2. Nhng ngi c chng ch chuyn gia k ton hoc chng ch k ton, kim ton do
t chc nc ngoi hoc t chc quc t v k ton, kim ton cp, c B Ti chnh Vit
Nam tha nhn th phi t k thi st hch v php lut kinh t, ti chnh, k ton, kim ton
Vit Nam do B Ti chnh t chc v c B trng B Ti chnh cp Chng ch kim ton
vin th c cng nhn l kim ton vin.
3. B Ti chnh quy nh ni dung thi, hi ng thi tuyn, th tc cp v thu hi Chng
ch kim ton vin.
iu 14. iu kin ca kim ton vin hnh ngh
1. Ngi Vit Nam c cc iu kin sau y th c cng nhn l kim ton vin
hnh ngh v c ng k hnh ngh kim ton c lp;
a) C tiu chun kim ton vin quy nh ti khon 1 hoc khon 2 iu 13 ca
Ngh nh ny;
b) C hp ng lao ng lm vic trong mt doanh nghip kim ton c thnh lp v
hot ng theo php lut Vit Nam, tr trng hp php lut Vit Nam quy nh khng phi
p dng hp ng lao ng.
2. Ngi nc ngoi c iu kin sau y th c cng nhn l kim ton vin hnh
ngh v c ng k hnh ngh kim ton c lp Vit Nam:
a) C tiu chun kim ton vin quy nh ti khon 1 hoc khon 2 iu 13 ca
Ngh nh ny;
b) c php c tr ti Vit Nam t mt nm tr ln;
c) C hp ng lao ng lm vic trong mt doanh nghip kim ton c thnh lp v
hot ng theo php lut Vit Nam.
3. Ti mt thi im nht nh, kim ton vin ch c ng k hnh ngh mt
doanh nghip kim ton. Trng hp kim ton vin ng k hnh ngh kim ton nhng
trn thc t khng hnh ngh hoc ng thi hnh ngh doanh nghip kim ton khc th s
b xo tn trong danh sch ng k hnh ngh kim ton.
4. Ngi ng k hnh ngh kim ton t ln th hai tr i phi c thm iu kin tham
gia y chng trnh cp nht kin thc hng nm theo quy nh ca B Ti chnh.
iu 15. Nhng ngi khng c php ng k hnh ngh kim ton c lp
1. Khng cc iu kin quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny.
2. Cn b, cng chc theo quy nh ca php lut v cn b, cng chc;
3. Ngi ang b cm hnh ngh kim ton theo bn n hay quyt nh ca To n,
ngi ang b truy cu trch nhim hnh s, ngi ang phi chp hnh hnh pht t hoc
b kt n v mt trong cc ti v kinh t, v chc v lin quan n ti chnh - k ton m cha
c xo n tch.
4. ang b qun ch hnh chnh.
5. B hn ch hoc mt nng lc hnh vi dn s.
6. B tin n v vi phm cc ti nghim trng v c bit nghim trng v kinh t.
7. C nhn c hnh vi vi phm gy thit hi ln i vi hot ng ti chnh, k ton,
kim ton v qun l kinh t ang b thi hnh k lut t mc cnh co tr ln trong thi hn 3
nm.
iu 16. Quyn ca kim ton vin hnh ngh
1. c lp v chuyn mn nghip v.
2. c thc hin kim ton bo co ti chnh v cc dch v ca doanh nghip kim
ton quy nh ti iu 22 ca Ngh nh ny.
3. Yu cu n v c k ton cung cp y , kp thi ti liu k ton v cc ti liu,
thng tin khc c lin quan n hp ng dch v.
4. Kim tra, xc nhn cc thng tin kinh t, ti chnh c lin quan n n v c kim
ton trong v ngoi n v. ngh cc n v, c nhn c thm quyn gim nh v mt
chuyn mn hoc lm t vn khi cn thit.
iu 17. Trch nhim ca kim ton vin hnh ngh
1. Chp hnh cc nguyn tc hot ng kim ton c lp quy nh ti iu 4 ca Ngh
nh ny.
2. Trong qu trnh thc hin dch v, kim ton vin khng c can thip vo cng
vic ca n v ang c kim ton.
3. K bo co kim ton v chu trch nhim v hot ng ngh nghip ca mnh
4. T chi lm kim ton cho khch hng nu xt thy khng nng lc chuyn mn,
khng iu kin hoc khch hng vi phm quy nh ca Ngh nh ny.
5. Thng xuyn trau di kin thc chuyn mn v kinh nghim ngh nghip. Thc
hin chng trnh cp nht kin thc hng nm theo quy nh ca B Ti chnh.
6. Kim ton vin hnh ngh vi phm iu 15, 17, 18, 19 ca doanh nghip ny, th tu
theo tnh cht v mc vi phm s b tm nh chnh, cm vnh vin ng k hnh ngh
kim ton hoc phi chu trch nhim theo quy nh ca php lut.
7. Cc trch nhim khc theo quy nh ca php lut.
iu 18. Kim ton vin hnh ngh khng c thc hin kim ton trong cc trng
hp:
1. Khng c trong thng bo danh sch kim ton vin hnh ngh kim ton;
2. ang thc hin cng vic ghi s k ton, lp bo co ti chnh, thc hin kim ton
ni b hoc cung cp dch v nh gi ti sn, t vn qun l, t vn ti chnh cho n v c
kim ton hoc thc hin cc cng vic trn trong nm trc;
3. C quan h kinh t - ti chnh vi n v c kim ton nh gp vn, mua c phn;
4. C b, m, v, chng, con, anh, ch, em rut l thnh vin trong Ban lnh o hoc
kim ton trng ca n v c kim ton;
5. n v c kim ton c nhng yu cu tri vi o c ngh nghip hoc tri vi
yu cu v chuyn mn, nghip v kim ton hoc tri vi quy nh ca php lut.
iu 19. Nhng hnh vi nghim cm i vi kim ton vin hnh ngh
1. Mua bt k loi c phiu no, khng phn bit s lng l bao nhiu ca n v c
kim ton.
2. Mua tri phiu hoc cc ti sn khc ca n v c kim ton.
3. Nhn bt k mt khon tin hoc li ch vt cht no t n v c kim ton ngoi
khon ph dch v v chi ph tho thun trong hp ng, hoc li dng v tr kim ton vin
ca mnh thu cc li ch khc t n v c kim ton.
4. Cho thu, cho mn hoc cho cc bn khc s dng tn v chng ch kim ton vin
ca mnh thc hin cc hot ng ngh nghip.
5. Lm vic cho t hai doanh nghip kim ton tr ln trong cng mt thi gian.
6. Tit l thng tin v n v kim ton m mnh bit c trong khi hnh ngh, tr
trng hp n v c kim ton ng hoc php lut c quy nh khc.
7. Thc hin cc hnh vi khc m php lut v kim ton nghim cm.

chng III
Doanh nghip kim ton

iu 20. Doanh nghip kim ton


1. Doanh nghip kim ton c thnh lp v i hc theo quyt nh ca php lut
theo cc hnh thc: Cng ty hp danh, doanh nghip t nhn v doanh nghip theo Lut u
t nc ngoi ti Vit Nam.
2. Vic thnh lp, t chc, qun l v hot ng ca doanh nghip kim ton phi tun
theo quy nh ca php lut v doanh nghip v theo quy nh ca Ngh nh ny.
3. Doanh nghip nh nc kim ton, cng ty c phn kim ton v cng ty trch nhim
hu hn thnh lp v hot ng theo quy nh ca php lut v doanh nghip t trc ngy
Ngh nh ny c hiu lc c php chuyn i theo mt trong ba hnh thc doanh nghip
quy nh ti khon 1 iu ny trong thi hn 3 nm k t ngy Ngh nh ny c hiu lc.
4. Khi thay i tn gi, thay i tr s, lnh vc hnh ngh, danh sch kim ton vin,
th chm nht l 10 ngy sau khi thc hin vic thay i, doanh nghip kim ton phi thng
bo bng vn bn cho B Ti chnh.
iu 21. Chi nhnh doanh nghip kim ton
1. Chi nhnh doanh nghip kim ton l n v ph thuc ca doanh nghip kim ton,
hot ng theo s u quyn ca doanh nghip kim ton, ph hp vi lnh vc hnh ngh ghi
trong Giy ng k kinh doanh ca doanh nghip kim ton.
2. Chi nhnh doanh nghip kim ton c thnh lp v hot ng theo quy nh ca
php lut v thnh lp chi nhnh v ngi ng u chi nhnh doanh nghip kim ton phi l
kim ton vin hnh ngh c cc tiu chun v iu kin quy nh ti Ngh nh ny.
3. Doanh nghip kim ton phi chu trch nhim v hot ng ca chi nhnh kim ton
do mnh thnh lp ra.
iu 22. Cc loi dch v cung cp:
1. Doanh nghip kim ton c ng k thc hin cc dch v kim ton sau:
a) Kim ton bo co ti chnh;
b) Kim ton bo co ti chnh v mc ch thu v dch v quyt ton thu;
c) Kim ton hot ng;
d) Kim ton tun th;
) Kim ton ni b;
e) Kim ton bo co quyt ton vn u t hon thnh (k c bo co ti chnh hng
nm);
g) Kim ton bo co quyt ton d n;
h) Kim ton thng tin ti chnh;
i) Kim tra thng tin ti chnh trn c s cc th tc tho thun trc.
2. Doanh nghip kim ton c ng k thc hin cc dch v khc sau:
a) T vn ti chnh;
b) T vn thu;
c) T vn ngun nhn lc;
d) T vn ng dng cng ngh thng tin;
) T vn qun l;
e) Dch v k ton;
g) Dch v nh gi ti sn;
h) Dch v bi dng, cp nht kin thc ti chnh, k ton, kim ton;
i) Cc dch v lin quan khc v ti chnh, k ton, thu theo quy nh ca php lut.
k) Dch v sot xt bo co ti chnh.
3. Doanh nghip kim ton khng c ng k kinh doanh v kinh doanh cc ngnh,
ngh khng lin quan vi cc dch v quy nh ti khon 1, 2 iu ny.
iu 23. iu kin thnh lp v hot ng ca doanh nghip kim ton
1. Doanh nghip kim ton ch c thnh lp khi c t nht 3 kim ton vin c Chng
ch hnh ngh kim ton, trong t nht c mt trong nhng ngi qun l doanh nghip
kim ton phi l kim ton vin c Chng ch hnh ngh.
2. Trong thi hn 30 ngy k t ngy c cp Giy chng nhn ng k kinh doanh,
doanh nghip kim ton phi thng bo vi B Ti chnh vic thnh lp doanh nghip kim
ton v danh sch kim ton vin ng k hnh ngh ti doanh nghip.
3. Trong qu trnh hot ng, doanh nghip kim ton phi thng xuyn m bo c t
nht 3 kim ton vin hnh ngh. Sau 6 thng lin tc doanh nghip kim ton khng m
bo iu kin ny th phi ngng cung cp dch v kim ton.
iu 24. Quyn ca doanh nghip kim ton
1.Thc hin cc dch v c ghi trong Giy php u t hoc Giy chng nhn ng
k kinh doanh; t chi thc hin dch v khi xt thy khng iu kin v nng lc hoc vi
phm nguyn tc o c ngh nghip.
2. Thu chuyn gia trong nc v nc ngoi thc hin hp ng dch v hoc hp
tc kim ton vi cc doanh nghip kim ton khc theo quy nh ca php lut.
3. Thnh lp chi nhnh theo quy nh ti iu 21 ca Ngh nh ny, hoc t c s
hot ng nc ngoi theo quy nh ca php lut.
4. Tham gia cc t chc ngh nghip v kim ton; tham gia l thnh vin ca t chc
kim ton quc t;
5. Yu cu n v c kim ton cung cp y , kp thi ti liu k ton v cc ti
liu, thng tin cn thit khc c lin quan n hp ng dch v.
6. Kim tra, xc nhn cc thng tin kinh t, ti chnh c lin quan n n v kim ton
trong v ngoi n v. ngh cc n v, c nhn c thm quyn gim nh v mt chuyn
mn hoc lm t vn khi cn thit.
7. Thc hin cc quyn khc theo quy nh ca php lut i vi doanh nghip.
iu 25. Ngha v ca doanh nghip kim ton
1. Hot ng theo ng lnh vc hnh ngh ghi trong Giy php u t hoc Giy chng
nhn ng k kinh doanh.
2. Thc hin ng nhng ni dung theo hp ng k kt vi khch hng.
3. Bi thng thit hi do li m kim ton vin ca mnh gy ra cho khch hng trong
khi thc hin dch v kim ton v cc dch v lin quan khc.
4. Mua bo him trch nhim ngh nghip cho kim ton vin hoc trch lp qu d
phng ri ro ngh nghip theo quy nh ca B Ti chnh to ngun chi tr bi thng thit
hi do li ca doanh nghip gy ra cho khch hng. Chi ph mua bo him hoc trch lp qu
d phng ri ro ngh nghip c tnh vo chi ph kinh doanh theo quy nh ca B Ti
chnh.
5. Trong qu trnh kim ton, nu pht hin n v c kim ton c hin tng vi
phm php lut v ti chnh, k ton th doanh nghip kim ton c ngha v thng bo vi
n v c kim ton hoc ghi kin nhn xt vo bo co kim ton.
6. Cung cp h s, ti liu kim ton theo yu cu bng vn bn ca c quan nh nc
c thm quyn theo quy nh ca php lut.
7. Thc hin cc ngha v khc theo quy nh ca php lut v doanh nghip.
iu 26. Trch nhim ca doanh nghip kim ton
1. Trc tip qun l hot ng ngh nghip ca kim ton vin ng k hnh ngh ti
doanh nghip. Chu trch nhim dn s i vi cc hot ng ngh nghip do kim ton vin
thc hin lin quan n doanh nghip kim ton.
2. Mi dch v cung cp cho khch hng u phi lp hp ng dch v hoc vn bn
cam kt theo quy nh ca php lut v hp ng v theo quy nh ca chun mc kim ton.
3. Thc hin y cc iu khon ghi trong hp ng dch v k kt.
4. Chu trch nhim trc php lut, trc khch hng v ngi s dng kt qu kim
ton v cc dch v cung cp.
5. T t chc kim sot cht lng hot ng v chu s kim sot cht lng hot ng
kim ton ca B Ti chnh hoc ca t chc ngh nghip v kim ton.
iu 27. Doanh nghip kim ton khng c thc hin kim ton trong cc trng hp
sau:
1. Khng thng bo danh sch kim ton vin hnh ngh kim ton vi B Ti chnh;
2. ang cung cp dch v ghi s k ton, lp bo co ti chnh, dch v kim ton ni
b, nh gi ti sn, t vn qun l, t vn ti chnh hoc thc hin cc dch v trn trong
nm trc cho khch hng.
3. Thnh vin Ban lnh o ca doanh nghip kim ton c quan h kinh t, ti chnh
vi n v c kim ton hoc l b, m, v, chng, con, anh, ch, em rut vi thnh vin
Ban lnh o hoc k ton trng ca n v c kim ton;
4. n v c kim ton c nhng yu cu tri vi o c ngh nghip hoc tri vi
yu cu chuyn mn nghip v kim ton hoc tri vi quy nh ca php lut;
iu 28. Nhng hnh vi nghim cm i vi doanh nghip kim ton
1. Thng ng, mc ni vi n v c kim ton lm sai lch ni dung bo co ti
chnh.
2. Mua hoc nhn biu tng bt k loi c phiu no, khng phn bit s lng l bao
nhiu ca n v c kim ton;
3. Mua tri phiu hoc cc ti sn khc ca n v c kim ton;
4. Gi hoc nhn th lao di bt k hnh thc no ngoi ph kim ton v cc khon
chi ph ghi trong hp ng hoc li dng v tr ca doanh nghip thu c cc li ch khc.
5. Dng li ch vt cht, quan h vi bn th ba, hi l, gy sc p, mua chuc i vi
n v c kim ton khi cung cp dch v hoc tm kim khch hng.
6. Chp nhn thc hin cng vic thu n cho n v c kim ton;
7. Cho bn khc s dng tn doanh nghip kim ton ca mnh thc hin cc hot
ng ngh nghip.
8. Cc hot ng khc tri vi quy nh ca php lut.
iu 29. Bo co kim ton
1. Cng vic kim ton c lp do cc kim ton vin v doanh nghip kim ton thc
hin. Khi kt thc cng vic kim ton, kim ton vin v doanh nghip kim ton phi lp
bo co kim ton, trong ghi r kin v kt qu kim ton.
2. Bo co kim ton phi c lp, khch quan, trung thc, c ch k ca kim ton
vin hnh ngh thc kim ton v kim ton vin l ngi i din theo php lut ca doanh
nghip kim ton hoc ngi c u quyn bng vn bn ca ngi i din theo php lut
k tn, ng du. Kim ton vin hnh ngh v doanh nghip kim ton chu trch nhim
trc php lut, trc n v c kim ton v kin kim ton ca mnh.
3. Mt trong hai ch k ca kim ton vin trn bo co kim ton ca t chc kim
ton nc ngoi c thnh lp v hot ng ti Vit Nam hoc cha c thnh lp Vit
Nam phi l ngi Vit Nam, tr trng hp quy nh ti khon 3 iu 30 ca Ngh nh ny.
iu 30. T chc kim ton nc ngoi
T chc kim ton nc ngoi cha thnh lp chi nhnh ti Vit Nam c thc hin
kim ton ti Vit Nam trong cc trng hp di y, tr khi c quy nh khc trong cc
iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha Vit Nam c tham gia k kt hoc gia nhp;
1. Sau khi kt np mt doanh nghip kim ton c thnh lp v hot ng theo php
lut Vit Nam lm thnh vin th thc hin kim ton di tn ca t chc nc ngoi v t
chc thnh vin.
2. Hp tc vi mt doanh nghip kim ton c thnh lp v hot ng theo php lut
Vit Nam trong tng cuc kim ton ring l th bo co kim ton phi c ch k ca doanh
nghip kim ton ca Vit Nam.
3. Nu mun thc hin c lp mt cuc kim ton Vit Nam v lu hnh bo co
kim ton Vit Nam th phi c B Ti chnh chp thun cho tng cuc kim ton.
iu 31. Chm dt hot ng ca doanh nghip kim ton, chi nhnh doanh nghip
kim ton
Doanh nghip kim ton v chi nhnh doanh nghip kim ton chm dt hot ng
trong cc trng hp sau y:
1. T chm dt hot ng;
2. B thu hi Giy php u t hoc Giy chng nhn ng k kinh doanh.
3. Trng hp khc theo quy nh ca php lut v doanh nghip.
iu 32. Ph dch v kim ton v ph dch v khc
1. Doanh nghip kim ton c thu ph dch v kim ton cho dch v m doanh
nghip cung cp. Ph dch v kim ton do Ngh nh kim ton v n v c kim ton
tho thun trong hp ng kim ton theo cn c sau y:
a) Ni dung, khi lng v tnh cht cng vic c xc nh trong hp ng kim ton;
b) Thi gian v iu kin lm vic ca kim ton vin s dng thc hin dch v;
c) Trnh , kinh nghim v uy tn ca kim ton vin, ca doanh nghip kim ton;
d) Trng hp c quan nh nc quy nh mc ph kim ton th cn c vo mc ph
kim ton theo quy nh i vi tng loi hnh dch v kim ton.
2. Doanh nghip kim ton v n v c kim ton c th tho thun p dng mt
trong cc phng thc tnh ph dch v kim ton sau y:
a) Theo gi lm vic ca kim ton vin hnh ngh v mc ph mt gi;
b) Theo tng dch v kim ton vi mc ph trn gi;
c) Theo tng dch v kim ton vi mc ph tnh theo t l phn trm(%) ca gi tr hp
ng, gi tr d n;
d) Theo hp ng kim ton nhiu k vi mc ph c nh tng k.
3. Cn c vo quy nh ti khon 1 v khon 2 ca iu ny, doanh nghip kim ton
v khch hng tho thun mc ph cho cc loi dch v khc.

chng IV
Qun l nhu nc v hot ng kim ton c lp

iu 33. Ni dung qun l nh nc v hot ng kim ton c lp


1. Xy dng, ch o thc hin chin lc, quy hoch, k hoch pht trin ngh nghip
kim ton c lp Vit Nam.
2. Ban hnh, ph bin, ch o v t chc thc hin chun mc kim ton v cc hng
dn thc hin chun mc kim ton v phng php chuyn mn nghip v kim ton.
3. Ban hnh v t chc thc hin quy ch o to, bi dng nghip v kim ton v cp
nht kin thc hng nm; quy nh th thc thi tuyn v cp chng ch kim ton vin; thnh
lp Hi ng thi cp Nh nc, t chc thi tuyn v cp chng ch kim ton vin.
4. Qun l thng nht danh sch kim ton vin v doanh nghip kim ton ang hnh
ngh kim ton c lp trong c nc. nh k 2 nm, B Ti chnh thng bo cng khai
danh sch kim ton vin v doanh nghip kim ton ng k hnh ngh.
5. Thc hin kim tra tun th php lut v kim ton c lp, chun mc kim ton v
cc quy nh lin quan trong cc doanh nghip kim ton.
6. nh ch thi hnh v yu cu sa i nhng quy nh, quyt nh ca doanh nghip
kim ton tri vi quy nh ca php lut v t chc doanh nghip kim ton v hnh ngh
kim ton.
7. Thc hin cc bin php h tr pht trin ngh nghip kim ton c lp.
8. Qun l hot ng hp tc quc t v k ton.
9. Gii quyt khiu ni, t c v x l vi phm php lut v kim ton c lp.
iu 34. Trch nhim ca c quan qun l nh nc v kim ton c lp.
1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v hot ng kim ton c lp.
2. B Ti chnh chu trch nhim trc Chnh ph thc hin chc nng qun l nh nc
v hot ng kim ton c lp.
3. Cc b, c quan ngang B trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch
nhim qun l nh nc v hot ng kim ton c lp v doanh nghip kim ton trong lnh
vc c phn cng ph trch.
4. U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trong phm vi nhim v,
quyn hn ca mnh c trch nhim qun l nh nc v hot ng kim ton c lp v
doanh nghip kim ton ti a phng.
iu 35. X l cc bt ng hoc tranh chp
1. Khi c bt ng hoc tranh chp v kt qu kim ton lin quan n hp ng kim
ton th cc bn tin hnh th tc x l bt ng hoc tranh chp theo quy nh ca php lut.
2. Trong qu trnh gii quyt tranh chp v kt qu kim ton, c quan ti chnh c
trch nhim tham gia kin nh gi v vic chp hnh cc nguyn tc, chun mc kim ton
v phng php chuyn mn nghip v kim ton ca doanh nghip kim ton v kim ton
vin theo yu cu ca c quan php lut c lin quan.
iu 36. Thu hi Giy php u t, Giy chng nhn ng k kinh doanh hoc Chng
ch kim ton vin
1. B Ti chnh v cc c quan chc nng c quyn ngh vi B K hoch v u t
hoc c quan ng k kinh doanh thu hi Giy php u t, Giy chng nhn ng k kinh
doanh dch v kim ton hoc khng chp nhn ng k hnh ngh kim ton khi doanh
nghip kim ton vi phm iu 23, 24,. 25, 26, 27, 28 ca Ngh nh ny.
2. B Ti chnh c quyn thu hi Chng ch kim ton vin ca kim ton vin hnh
ngh vi phm iu 17, 18, 19 ca Ngh nh ny.
chng V
Khen thng vu x l vi phm

iu 37. Khen thng


T chc, c nhn c thnh tch trong hot ng kim ton c lp th c khen thng
theo quy nh ca php lut.
iu 38. X l vi phm
T chc, c nhn c hnh vi vi phm quy nh ca Ngh nh ny th tu theo tnh cht,
mc vi phm m b x l k lut, x pht hnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s;
nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut.

chng VI
iu khon thi hunh

iu 39. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo,
thay th Ngh nh s 07/CP ngy 29 thng 01 nm 1994 ca Chnh ph ban hnh Quy ch
Kim ton c lp trong nn kinh t quc dn. B trng B Ti chnh chu trch nhim
hng dn thc hin Ngh nh ny.
iu 40. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc
Chnh ph, Ch tch U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch
nhim thi hnh Ngh nh ny.
iu 41. Cc quy nh trc y tri vi Ngh nh ny u bi b./.

TM. Chnh ph
Th tng

Phan Vn Khi