Vous êtes sur la page 1sur 9

2015 / 2016

AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE


Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1201A
1 Agape M. Alexandru 10
2 Balan G. Eusebiu-Marian 9
3 Barbacaru D. Tudor-Dan 9
4 Bobeic P. Iustin-C lin 9,5
5 Ciobanu C. George-Alex. 7,5
6 Dumitriu C. Claudia 9,5
7 Ibanescu C. Mihai abs abs
8 Lisenche V. Claudiu-Gabriel 9
9 Lupa cu D. Codrin-Alex. 9,5
10 Miru I. Iulian 7,5
11 Popa E.C. Elena-Alexandra 9
12 Popescu M. Mihaela 10
13 Raveica T.P. Laura-Ofelia 9,5
14 Ruscanu P. tefan 8,5
15 Turcea M. Maria-Leona 10
16 Varga D. Virgil 9,5
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1201B
1 Adam F. Robert-Gabriel 8
2 Andrei N. Ciprian 8,5
3 Anic i V.C. Cezar 6,5
4 Cighir C. R zvan-Const. 7,5
5 Cocuz L. R zvan 8,5
6 Cozma Amalia-Alexandra 8,5
7 Guraliuc P. Paulina-Larisa 9
8 Mihai C. Mihaela 9
9 Nistor C. Claudiu-Alex. 8,5
10 Ni N. Remus-Aurelian 9,5
11 State M. Vlad-Gheorghi 8,5
12 Stoleriu Diana-Georgiana 9,5
13 Strat C. Codrin-Costel 7,5
14 tefan Georgiana-Gabriela 10
15 Tocariuc Raluca-Andreea 10
16 Vicol N. Mihai 9
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1202A
1 Cern tescu Flavius-Gabriel 7,5
2 Chiril V. Alina-M lina 8,5
3 Codreanu D. Alexandru 9,5
4 Dinulescu Andrei-Serban 6
5 Dumitrachi G. Andrei 7,5
6 Hogea P. Aurel-Robert 10
7 Hu tiu C. Sofia 10
8 Manolache M. Narcis-Mihai 9
9 Mihailov I. Iulian 9
10 Moisa N. Adrian-Bogdan 9,5
11 Nag M. Mihai-R zvan 9,5
12 Radu V. tefan-Gabriel 9,5
13 Rusu G. Daniel-Gicu 8,5
14 Slea M. Ioan 9
15 Stoleru V. Cristian 8,5
16 Tabarcea R.M. Radu 9
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1202B
1 Argeanu V. Lucian-Gabriel 7,5
2 Balan C.C. Lavinia-Daniela 9,5
3 Boc nescu M. Ioan 6
4 Boicu V. Iulian-Andrei abs abs
5 Buc Petric -Claudiu (13-14) 8
6 moc G. Eduard 9
7 Dsc M. Daniel 9
8 Hng nescu tefan-M lin 6
9 Ioni M. Mihaela-Elena 8
10 Jescu A. tefan-Sorin 7
11 Marian E. M lin-Robert 9,5
Mih il D. Marinela Retras
Pintilie N. Andreea Retras
Plescan Alex.-Catalin (12013) Echivalat 7
12 Popa L. Ioan-Vl du 8
13 Pricop G. Diana-Vasilica 9
14 Sturza C. Elena-Ancuta abs abs
15 Tufan I. Daniel 8
16 Lupa cu V. Marian (R.Moldova) 10
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1203A
1 Ab ceoae I. Constantin 9,5
2 Botescu E. Ingrid-Alexandra 10
3 Buftea F. Gabriela 8,5
4 Butnariu Constantin (14-15) 6 8 7
5 Dasc lu V. Andrei-Cristian 6,5
6 Dobrincu C. Ecaterina 10
7 Frank D. Dimitrie-Otto 10
8 Ghiur u D. Vlad 8,5
9 Iov M.S. Mihai 9
10 Lupu L. Vlad-Claudiu 9,5
11 Munteanu Alexandru-Ioan 10
12 Nistor N. Bogdan 9,5
13 Serghiac M.C. Drago -Ioan 9,5
14 coban V. Ana-Maria 10
15 Toma P. Paul 7
16 Venghiac Eduard-Gabriel 9
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1203B
1 Armeanu D. Teodora 9,5
2 nici I. Ionu -Florin 7,5
3 Bodea L. C lin-Gabriel 6,5
4 Corban F. Florinel-Marius 9
5 Dr u G.S. Dorin-Marcel 10
Holban I. Andrei-Razvan (12-13) Echivalat 5
6 Ignea A.D. Mihai-A drian 8,5
7 Luca L. Andrei-Lucian 9
8 Murariu O.I. Vlad- tefan 8,5
9 Patnoschi G. Marina 10
10 Popa A. Irina-Maria 10
11 Popescu G. tefan-Florin 10
12 Ra C. Gabriel 9
13 Simion I. Claudiu-Ionu 8
14 Spnu N. Sergiu 10
15 Teliba a A. Adina-Elena 8,5
16 Mitric Mihaela (R.Moldova) 10
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1204A
1 Arapa u F. Teoctist-Teodor 6,5
2 Argeanu V. Alin-Mihai 7
3 Axinie V. Teodor-Mihai 7,5
4 Bosnceanu Dennis-Mihail 9,5
5 Costache M. Elvira- tefania 7
6 Covaci D. Vlad 9
7 En cu A. Luiza Camelia 8
8 Lehaci L.A. Leon-Laurian 5,5
9 Marcu I. Cristian 9
10 Micu Alexandru-Gabriel (14-15) abs abs
11 Miron Roxana-Veronica 9,5
12 stase R. Bianca-Ioana 8,5
13 Pan ru E. Marian-Vl du 7
14 ileanu C. Iulian 10
15 Savin M. Andrei (14-15) 6 7 5
16 rn uceanu D. Nicoleta 7,5
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Grupa 1204B
1 Andriesei I. Iliu -Andrei 6,5
2 Ardeleanu D. Alex.-Ionu 6
3 Br tuleanu D. Andrei-Lucian 6,5
4 Cehan I. Ecaterina-Andreea 6
5 Cornea Gianina-Cristina (14-15) abs abs
6 Curmei C. Bogdan-George 6
7 Ifrim Stefan-Traian (13-14) 6
8 Ivancov D. Emilian (14-15) 7 2 7
9 Macsm M. Sergiu 8,5
10 reanu M. Mihai-D nu (14-15) 5 3 5
11 Miron C. Teodor 7
12 Neagu G. Gheorghi -Alin 6,5
13 Onofrei L. R zvan 8
14 Panaete Sorin-Eusebiu (13-14) Echivalat 7
15 Sorohan D. Lucian-D nu 7
16 Vere G. Andrei 6
AUTOMATE SI MICROPROGRAMARE - REZULTATE SEMESTRIALE
Nr. Lab. Teme de casa (20%) Proiect Examen
Crt.
Numele si Prenumele NOTA
10% T1 T2 T3 T4 Nota (20%) (50%)
Anul III
1 Pa ote Ovidiu (14-15) 5 5 8
2 Stoichici C lin 8
3 T Bogdan-Alexandru (14-15) 6 5 6
4 Verciuc Andrei (14-15) 5 5 5
5

NS - Neprimit Sesiune (vezi secretariat), NE - Neprimit Examen (activitate incompleta)


Nota minima Laborator - 5, Nota minima Examen - 5, Nota minima Proiect - 5
(proiectele notate cu 4 trebuie refacute inaintea prezentarii la examen)