Vous êtes sur la page 1sur 8

1

1
Bote dattente pour armature bton
Wachtdoos voor betonwapening

N Les queues daronde et le profil travaill renforcent la rsistance


larrachement et amliorent ltanchit.
N Fixation par clous ou bandes et patins magntiques.
N De zwaluwstaartgroeven en het ruwe profiel versterken de
uittrekweerstand en verbeteren de waterdichtheid.
N Bevestiging door nagels of magneetbanden en -blokken.

01-02-2002 1
La seule bote dat- De enige wachtdoos
tente qui ralise un die een doeltref-
ancrage tenon mor- fende tand en groef-
taise efficace entre verbinding tot stand
deux phases de brengt tussen de
btonnage twee betonnerings-
fasen.
Grce son profil exclusif spcialement conu pour sancrer Dankzij het exclusief profiel, speciaal ontworpen om zich te
dans bton, le STABOX est lunique bote dattente qui ra- verankeren in het beton, is de STABOX de enige wachtdoos
lise elle seule un ancrage capable de reprendre des efforts die in staat is om een verankering te verwezenlijken die be-
importants au droit des joints de reprise. langrijke krachten kan opnemen ter plaatse van de herne-
mingsvoegen.

Les caractristiques gomtriques du STABOX lui con- Door de geometrisch kenmerken bezit de STABOX vol-
frent ses proprits ingales : gende ongevenaarde eigenschappen :

La queue daronde extrieure garantit un ancrage De externe zwaluwstaartvorm zorgt voor de tand- en
tenon et mortaise entre les deux phases de bton. groefverbinding tussen de twee betonneringsfasen.
La double queue daronde intrieure serre le profil De dubbele interne zwaluwstaartvorm klemt het profiel
dans le bton et resserre le joint. Seul le STABOX amliore in het beton en beperkt de scheurwijdte t.g.v. krimp. Enkel
ltanchit du joint de reprise. de STABOX verbetert de waterdichtheid van de herne-
mingsvoeg.
Les ondulations et pointes de diamant au dos Het oppervlak is gedeeltelijk gegolfd en voorzien van dia-
amliorent la rugosit de la surface de reprise et permet mantpunten zodat de aanhechting van het oppervlak
ainsi la transmission defforts rasants et de cisaillement. verbeterd wordt en de overdracht van afschuif - en
dwarskrachten mogelijk wordt.
Les lvres dancrage garantissent que les bords de la De zijdelings opgeplooide randen verhinderen het
bote ne dcolleront pas du bton lors du retrait du couver- loskomen van de doos bij het verwijderen van het deksel.
cle. Ceci vite la formation des nids de gravier le long de la Hierdoor wordt de vorming van grindnesten langsheen de
bote et assure une bonne qualit dancrage. doos vermeden en wordt de kwaliteit van de verankering
verbeterd.
Les nervures servant de glissires au couvercle De glijdingsgroeven verhogen de inklemming van het
amliorent encore lencastrement de la bote. profiel.
Le couvercle dbordant se retire facilement mme si de Het deksel wordt gemakkelijk weggehaald zelfs bij aan-
la laitance passe contre le coffrage. wezigheid van cementmelk.
Des bouchons en polystyrne parfaitement adapts au De stoppen in polystyreen passen perfect in het profiel van
profil de la bote empchent la laitance de pntrer par les de doos zodat het indringen van cementmelk via de zijkan-
extrmits. ten wordt vermeden.

2
Caractristiques techniques

Bote : acier brut S 235 JR


Etriers : acier crnel
Technische eigenschappen
Doos : blank staal S235 JR
Beugels : gekarteld staal
1
W 6 mm tir froid W 6 mm koud getrokken
W 8, 10 & 12 mm pliable-dpliable une seule fois. W 8, 10 & 12 mm eenmalig buigbaar en terugbuigbaar.

Pays Norme Dnomination Certificat


Land Norm Benaming Certificaat
B NBN A 24-302 BE 500 s BENOR
F NF A 35-016 Fe E 500 cat 3 AFCAB
NL NEN 6008 Fe B 500 HWL KOMO

De standaardlengte van de STABOX


La longueur standard du STABOX est de 1,25 m ou de bedraagt 1,25 m of 2,45 m. De breedte van de doos wordt
2,45m. La largeur de bote est dfinie selon le type. La hau- bepaald i.f.v. het type. De hoogte van de doos H is 33 mm,
teur H de la bote est de 33 mm, parfois un peu plus selon le maar deze kan ook gro-ter zijn naar gelang de diameter en de
diamtre et les dimensions des triers. Les triers standard afmeting van de beugels. De hierna voorgestelde beugels zijn
sont reprsents ci-dessous, mais dautres faonnages sont standaard, andere versies zijn uitvoerbaar op bestelling
possibles sur demande (cotes A et B): (afmeting A en B):
Z
85 mm
A=
A=
120 B=
120 mm
mm Wmm
B = 40xW Wmm
40xW
Z = largeur de bote moins 10 mm
Z = breedte van de doos min 10 mm

Mise en oeuvre
Gebruiksaanwijzing
N Contrler que les dimensions du N Ga na of de gekozen afmetingen van
STABOX choisi sont compatibles de STABOX de vereiste betondek-
avec les enrobages exigs dans le king van de tweede betonneringsfase
bton de seconde phase. respecteert.
N Contrler la prsence des bouchons en N Controleer de aanwezigheid van stop-
polystyrne aux deux extrmits de la pen in polystyreen aan weerszijden
bote. van de doos.
N Fixer le STABOX au coffrage et/ou N Bevestig de STABOX tegen de be-
ventuellement aux armatures. kisting en eventueel ook aan de
N Couler le bton de premire phase. wapening.
N Aprs dcoffrage, retirer le couvercle et N Stort het beton van de eerste fase.
les bouchons en polystyrne du N Verwijder het deksel van de STABOX
STABOX. en de stoppen in polystyreen na het
N Dplier les aciers en attente laide de ontkisten.
loutil adapt pour ne pas crer de N Plooi de wachtstaven uit d.m.v. een
baonnette. uitbuigijzer (om vorming van een zwa-
nenhals te vermijden).

3
TYPE S
(45-60-90)

MODELE - MODEL 45S MODELE - MODEL 60S MODELE - MODEL 90S

45 60 90

35 50 80
75 90 120

E (mm) E (mm) E (mm)


W6
200 240 300 W6 W6
W 8 150 200 240 300 W8 150 200 240 W8
W10 150 200

W10 150 200 W10 100 150 200
W12W12 W12 100 150 200

TYPE D
(45-60-90-120-160-190-230)

MODELE - MODEL 45D MODELE - MODEL 60D MODELE - MODEL 90D MODELE - MODEL 120D

45 60 90 120

35 50 80 110
75 90 120 150

E (mm) E (mm) E (mm) E (mm)


W6 200 240 300 W6 W 6 150 200 240 300 W6
200 240 300
W8 W8 200 240 300 W 8 150 200 240 300 W 8 150 200 240 300
W10 W10 W10 150 200

W10 150 200

MODELE - MODEL 160D MODELE - MODEL 190D MODELE - MODEL 230D

160 190 230

150 180 220


190 220 260

E (mm) E (mm) E (mm)


W6 150 200 W6 W6
W8 150 200 W8 150 200 W8 150 200
W10 150 200 W10 150 200 W10 150 200
W12 150 200 W12 150 200 W12 150 200

4
TYPE DS
(120-160-190-230)
1
type STANDARD E (mm)

120DS W10 W12 100 150

160DS W10 W12 100 150

190DS W10 W12 100 150

230DS W10 W12 100 150

TYPE DX
(120-160-190-230)

X J 110 mm
Z = X 10 mm

W (mm) E (mm)

W6
200 240 300

W8 150 200 200 150

W10 150 200


W12 (*) 150 200


Etriers renverss
Omgekeerde beugels

Pour la ralisation des talons en Voor het verwezenlijken van een


bton arm, il est tout indiqu du- tand in gewapend beton wordt er
tiliser le STABOX avec ltrier en gebruik gemaakt van een type
attente repli dans la bote. STABOX met beugels opgeplooid in
de doos.

les triers peuvent tre replis selon les schmas D4, de beugels kunnen geplooid worden volgens onder-
D6 et D7 : staande modellen D4, D6 en D7 :

D4 D6 D7

A A
A selon les dimensions du coffrage A volgens de afmetingen van de bekisting
et lenrobage exig. en de vereiste betondekking.

CONCORDANCE DES SECTIONS cm/m OVEREENSTEMMING VAN DE SECTIES

E=100 E=150 E=200 E=240 E=300


W6 2.83 1.88 1.41 1.18 0.94
W8 5.03 3.35 2.51 2.09 1.68
W10 7.85 5.24 3.93 3.27 2.62
W12 11.31 7.543 5.65 4.71 3.77

5
Influence du profil de la bote
Invloed van het profiel van de doos
20

30 Phase 1
Fase 1
50 Een onafhankelijk erkend laborato-
Un laboratoire indpendant agr 30
Phase 2 rium heeft verschillende betonnen
a ralis plusieurs lments en
Fase 2 proefstukken gemaakt waarin ver-
bton dans lesquels se trouvaient
scheidene dozen met afwijkende
encastres des botes de profils
vormen, niet voorzien van
diffrents non munis darmatures.
wapeningen ingestort werden. Elk
Chaque lment fut soumis trac-
proefstuk werd onderworpen aan
tion jusqu rupture.
een trekproef tot breuk.
163 kN (16.300 kg/m)

20

Divers types de rupture ont t constats : Verschillende types van breuk werden vastgesteld :

A = rupture franche du bton, la bote reste encastre A = brosse breuk, de doos blijft ingeklemd in het beton
dans le bton de premire phase. van de eerste fase.
B = rupture locale suivie dun dchaussement de la B = plaatselijke breuk gevolgd door een onthechting
bote hors du bton de premire phase. tussen de doos en het beton van de eerste fase.
C = dchaussement des deux phases de bton. C = loskomen van de twee fasen.

ESSAI I PROEF I

Bote STABOX 45 Doos STABOX 45


et autres profils disponibles sur le march en andere profielen beschikbaar op de markt

Phase 1 Phase 2 Aprs rupture Na breuk


Fase 1 Fase 2
Essai Bote Charge - Last Rupture
Proef Doos N/mm Breuk
I-1 STABOX 45 2,1 A
I-2 X 1,3 B
I-3 Y 1,9 A
I-4 Z 0,9 C

ESSAI II PROEF II

Bote STABOX 120 Doos STABOX 120


et autres profils disponibles sur le march en andere profielen beschikbaar op de markt

Phase 1 Phase 2 Aprs rupture Na breuk


Fase 1 Fase 2

Essai Bote Charge - Last Rupture


Proef Doos N/mm Breuk
II-1 STABOX 120 1,5 A
II-2 X 0,8 B
II-3 Y 0,3 C
II-4 Z 1,3 B

6
Performances du STABOX
Prestaties van de STABOX
Grce son profil tudi, le STABOX peut reprendre De STABOX zelf neemt belangrijke krachten op
1
lui seul des efforts importants. Les valeurs admissi- dankzij het goed bestudeerd profiel.
bles sont ici donnes en kN/m pour les botes (sans tri- De toelaatbare waarden worden hier weergegeven in
ers) dans un bton de classe C25/30. kN/m voor de dozen (zonder beugels) in beton van
klasse C25/30.

45 S - 45 D 60 S - 60 D 90 S - 90 D 120 D 160 D 190 D 230 D


traction / trek
0.5 N/mm
q1
17,5 25,0 40,0 55,0 75,0 90,0 110,0

c>
-- 3 cm
rasant
scheerkracht
FL
43,2 59,4 91,8 124,2 167,4 199,8 243,0

tranchant
afschuiving
q1

14,9 17,9 26,4 38,7 47,6 56,5 68,4

c>
-- 3 cm
tranchant
afschuiving
q2
7,4 8,9 13,4 19,3 23,8 28,2 34,2
a>
-- 5 cm

Ces efforts ne sont pas considrer pour raliser une diminu- Deze krachten mogen niet aangewend worden om de staal-
tion de section dacier, mais bien pour viter tout surdimen- doorsnede te verminderen, maar wel om een overdimen-
sionnement dacier qui couvrirait les alas de chantier. sionering van het staal te vermijden door toepassing van
bijkomende veiligheidscofficinten om de onzekerheden bij
uitvoering op de werf te compenseren.

Accessoires
Toebehoren
Couvercle Deksel
La forme dbordante du couvercle permet de le retirer Het deksel wordt gemakkelijk verwijderd door zijn
facilement, mme en prsence de laitance entre la vorm, zelfs bij aanwezigheid van cementmelk.
bote et le coffrage. Het deksel wordt standaard uitgevoerd in staal, maar
En version standard, le couvercle est mtallique, mais op aanvraag is het mogelijk om deksels in PVC of kar-
la demande, il peut tre ralis en PVC ou en carton ton te voorzien voor de modellen 45, 90 en 120.
pour les modles 45, 90 et 120.

Prdalle Breedplaatvloer
Une rservation pour prdalle peut De STABOX kan voorzien worden van een
sadapter facilement au STABOX. uitsparing voor breedplaatvloeren

Entretoise Tussenstuk
Lentretoise doit avoir une longueur totale De totale lengte van het tussenstuk moet 20
de 20 mm infrieure lpaisseur du voile. mm minder zijn dan de dikte van de wand.

7
Tube de dpliage Uitbuigijzer
Pour dplier les aciers sans faire de Om vervormingen te vermijden bij het
baonnette, on utilise un tube. Le type uitbuigen van de wapeningsstaven
dpend du diamtre de lacier. (zwanenhals). Het type is afhankelijk
van de staaldiameter.

FIXATION BEVESTIGING
Sur un coffrage bois, le STABOX De STABOXwordt genageld tegen
se cloue ou se ligature aux armatu- een houten bekisting of wordt vast-
res. gebonden aan de wapening.
Sur un coffrage mtallique, le STA- Bij een metalen bekisting wordt er
BOX se fixe par des bandes gebruik gemaakt van magneet-
aimantes ou par des patins banden of -blokken en vastgebon-
aimants, avec ligature aux armatu- den aan de wapening.
re aiment.

Patin aimant: Magneetblokken :


Type 45 pour STABOX 45 & 60 Type 45 voor STABOX 45 & 60
Type 90 pour STABOX 90 & 120
Type 90 voor STABOX 90 & 120
Le patin aimant est en rsine synth-
De magneetblokken bestaan uit feriet
tique avec ferrites indchaussables. Il
omhuld door een synthetisch hars.
se place chaque extrmit du
De magneten worden aan beide
STABOX en repoussant le bouchon
uiteinden van de STABOX geplaatst
en polystyrne (ne jamais retirer le
tegen de stoppen in polystyreen
bouchon). Pour un STABOX pos
(deze stoppen niet verwijderen).
horizontalement, il est ncessaire de
Indien de STABOX horizontaal wordt
placer une entretoise. Le patin se
geplaatst is het gebruik van een
rcupre toujours trs facilement au
tussenstuk noodzakelijk.
dcoffrage.
De magneten worden gemakkelijk
gerecupereerd bij het ontkisten.

Bandes aimantes : Magneetbanden :


600 x 37 mm 600 x 37 mm
600 x 67 mm 600 x 67 mm
600 x 97 mm 600 x 97 mm

ETANCHEITE WATERDICHTHEID
Le STABOX amliore ltanchit du De STABOX verbetert de water-
joint de reprise. Le type DX est aussi dichtheid van de hernemingsvoeg.
compatible avec lutilisation dune tle Het type DX kan ook in combinatie
ou dun joint dtanchit. met een waterkeerplaat toegepast
worden.

STABOX CINTRE STABOX VOLGENS


Il est possible de cintrer le STABOX KROMTESTRAAL
en sciant les tranches de la bote. Il Door het aanbrengen van zaag-
est bien sr important de ne pas sec- sneden aan de zijkanten kan de
tionner ou abmer les attentes lin- STABOX een kromming benaderen.
trieur de la bote. Les ouvertures Het spreekt voor zich dat hierbij de
dans la bote doivent tre soigneuse- wachtwapening in de doos niet
ment colmates. beschadigd mag worden. De openin-
gen in de doos moeten zorgvuldig
dichtgemaakt worden.

TILBURG - 5126 PW GILZE - Den Bulk 20 TEL. 0161/453923


PARIS-OUEST - 78500 SARTROUVILLE - 47-57, rue Calmette et Gurin TEL. 01.61.04.43.70
PARIS-EST - 77990 LE MESNIL-AMELOT - 15, rue de Claye TEL. 01.60.03.51.11
VILLENEUVE DASCQ - 59650 - 7, rue du Haut de la Cruppe TEL. 03.20.19.11.22
LYON - 69330 MEYZIEU - rue du Luxembourg TEL. 04.72.02.85.00
BRUSSELS - 1740 TERNAT - 2, Industrielaan ROUEN - 76350 OISSEL - Z.I. Poudrerie - rue du Beau Poirier TEL. 02.35.64.80.57
Tel. 02.582.29.45 - Fax 02.582.19.62 TOULOUSE - 31200 TOULOUSE - 56, rue Georges Ohnet TEL. 05.61.48.04.00
e-mail: info@plakabeton.be BARCELONA - 08191 RUB - P.I. Can Jardi, c/Compositor Schumann, n 25, nave 6 TEL. 93/588.23.09
http://www.plakabeton.com MADRID - 28529 RIVAS-VACIAMADRID - P.I. Santa Ana, c/La Turbina, 4y6 TEL. 91/666.91.81
dJ2013.01.8

Vous aimerez peut-être aussi