Vous êtes sur la page 1sur 1

BOPC 371 Moci subsegent a la interpellaci al Govern sobre el nomenament

29 de mar de 2017 del nou director de TV3


302-00134/11

PRESENTACI: GP CSP
Reg. 55076 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament


Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya S que es Pot, dacord amb el que estableix larticle 158
del Reglament del Parlament, presenten la segent moci, subsegent a la Interpel
laci al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (tram. 300-00143/11).
Moci
El Parlament de Catalunya acorda:
1. Reprovar el nomenament del senyor Vicent Sanchis i Llcer com a director
de TV3.
2. Demanar la dimissi de lactual vicepresidenta i presidenta en funcions del
Consell de Govern de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals, Nria Llo-
rach i Boladeras.
3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporaci Catalana de Mitjans
Audiovisuals a reconsiderar el nomenament de Vicent Sanchis i Llcer i consideri
altres candidatures.
Palau del Parlament, 27 de mar de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Moci subsegent a la interpellaci al Govern sobre la


mercantilitzaci de la vida i dels bns i els serveis comuns
302-00135/11

PRESENTACI: GP CUP-CC
Reg. 55077 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament


Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eullia Reguant i Cura, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de la Candidatura dUnitat Popular - Crida Constituent, dacord
amb el que estableix larticle 158 del Reglament del Parlament, presenten la segent
moci, subsegent a la Interpellaci al Govern sobre la mercantilitzaci de la vida i
dels bns i els serveis comuns (tram. 300-00146/11).
Moci
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
En matria de transparncia i recuperaci del valor del sector pblic
a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de
concessi, concert i conveni signats entre la Generalitat i lempresa privada. Aquest
informe ha de contenir, com a mnim, dacord amb els parmetres establerts per
larticle 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparncia, i pel que fa
als contractes de gesti dels serveis pblics, i tal com indica la moci 223/X, la in-
formaci segent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment,
lavaluaci del servei prestat i els beneficis per a lAdministraci i els usuaris. En
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha diniciar els trmits
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resoluci.

3.15. Mocions subsegents a interpellacions 19

Vous aimerez peut-être aussi