Vous êtes sur la page 1sur 78

HEAD OFFICE & Nittochi Nishi-Shinjuku bldg.

SALES DEPT. 10-1, Nishi-Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku,


Tokyo 160-8328 JAPAN
Phone : + 81-3-3348-0151
Fax : + 81-3-3348-3648

MAIN PLANT 1-1, Shimorenjaku 5-chome, Mitaka-shi,


Tokyo 181-8510 JAPAN
Phone : + 81-422-45-9111
Fax : + 81-422-45-9110