Vous êtes sur la page 1sur 9

c  

     c  


  !"
Pn Hajah Siti Khalijijah bt Hassan

#"$ !"
Pn Hafizah bt Khairuddin
Pn Raudah bt Mustafa

%"# !#&#
Pn Kuni Masruhati bt Mohd Fadzin


&'" #(#%#) #!#*

 
     
  
 
  " # $ (! "
  
  %&# !! !
 " 
  ! 
 '
   *
 # 
    

  
  ' +  
 

!  
 ! #! % 
 
# (   ! ! 
 
  #

 
 
  ) 

  

 c      c  + 

Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan
untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3K merujuk kepada Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan. Secara amnya jika ketiga-
tiga elemen ini diterapkan ke dalam suasana persekitaran sekolah, sudah pasti para guru dan pelajar akan menjadi lebih selesa, selamat
dan berkeyakinan dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Program 3K SMKSM terdiri daripada unit-unit seperti
yang berikut:

nit Keceriaan Kelas


nit Tandas Bermaklumat
nit Kawad Kecemasan
nit Landskap & Keindahan
nit Makmal & Bengkel Selamat
nit Rawatan (Suntikan/Pergigian)

Persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang
seimbang dari segi emosi, rohani ,jasmani dan intelek.
,  

,

TAHAP 3K SMK SYED MASHOR BERTARAF LIMA BINTANG DAN MENJADI JOHAN 3K PERINGKAT NEGERI/
KEBANGSAAN MENJELANG 2013

Tahap 3K sekolah memenuhi kualiti dan piawaian semasa


Tahap 3K sekolah setanding dengan sekolah-sekolah terbaik di dalam daerah/negeri/negara
Terkenal dan menjadi contoh dalam daerah/ negeri/negaraDalam usaha untuk menjadikan Tahap 3K SMK SYED MASHOR bertaraf Lima Bintang, Jawatankuasa 3K bertekad
dengan penuh iltizam akan memberikan komitmen untuk menjadikan tahap 3K SMKSM Bertaraf Lima Bintang untuk
menjadikan sekolah kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan sekolah dengan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan
dalam Borang Penilaian 3K (Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan/Keceriaan)

Menjadikan semua blok bangunan, bilik khas, tandas, surau dan kelas bersih dan ceria dan bertaraf Lima
Bintang
Mewujudkan taman di kawasan sekolah dengan menjadikan persekitaran sekolah bersih, ceria dan hijau dengan
pokok buah-buahan, sayuran, herba dan bunga.

  

Membentuk keterampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan Program 3K.
- .

SKOP KECERIAAN
Objektif:
1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria.
2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan.
3. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian.
4. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah.
5. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan dan keceriaan sekolah.

SKOP KESIHATAN
Objektif:
1. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam
aspek kesihatan .
2.Mewujudkan gaya hidup yang sihat, cergas dan cerdas.
3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

SKOP KESELAMATAN
Objektif;
1. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan sikap dan amalan yang berkekalan
dalam aspek keselamatan.
2.Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.
3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah.
      c  

    c 


 
   


S1Sekolah mempunyai W1 Tahap 3K (Keselamatan, O1 Pihak PPD telah T1 PPD/JPN tidak memberikan
kemudahan asas yang Kebersihan dan Kesihatan) menyediakan garis panduan peruntukan untuk membaik
mencukupi. bilik-bilik khas, kelas, surau, pengurusan Program 3K yang pulih dan menaik taraf
tandas dan lain-lain masih boleh dijadikan panduan sekolah.
S2 Galakkan dan sokongan sederhana
daripada pihak sekolah pada
setiap aktiviti yang W5 Taman-taman di sekitar O2 Hubungan baik dan sumber
dilaksanakan. sekolah kurang terurus kewangan daripada PIBG
SMKSM.
S2 Semua guru memberi
komitmen yang tinggi

S3 Persekitaran sekolah sudah


kelihatan hijau

S4 Mempunyai Kelas Sains


Pertanian dan MPV
Landskap & Nurseri


    

-"/# ! #%'#0#%!%#%" /")#%12!%#!" #!##

 -# #)1'#& Meningkatkan tahap 3K bangunan Tahap 3K Semua bangunan, bilik khas, kelas,
sekolah, bilik-bilik khas (bilik sakit, tandas bertaraf 5 Bintang
 Tahap 3K (Keselamatan, makmal, bengkel, bilik kaunseling, Prestasi 2013:
Kebersihan/Keceriaan dan surau, bilik pendidikan seni, kantin
 Kesihatan) bangunan sekolah dan Bertaraf 1 atau 2
bilik SPBT dll) kelas, tandas Bintang Mendapat Anugerah 3K peringkat
bilik-bilik dalam bangunan masih
 daerah
sederhana


 #(#!#)"%#)1'#& Meningkatkan tahap 3K kawasan Tahap 3K Mendapat Anugerah 3K peringkat


sekitar sekolah daerah
 Prestasi 2013:
 Tahap 3K kawasan sekitar masih Bertaraf 1 atau 2
pada tahap sederhana Bintang sahaja Landskap kawasan sekolah bertaraf

5 Bintang
 

 &"3# # #(#!#)"%# Menjadikan kawasan sekitar sekolah Tahap Kehijauan 90% taman mini di semua koridor
 )1'#& kelihatan hijau dengan pokok buah- kawasan sekitar kelas dan bilik-bilik khas kelihatan
buahan, sayuran, herba dan bunga hijau, ceria dan berinformasi
 Tahap kehijauan kawasan sekitar untuk menghasilkan taman di seluruh Prestasi 2013:
sekolah masih di peringkat kawasan sekitar sekolah
sederhana Menjadikan sekolah
berkonsepkan sekolah Mendapat Anugerah 3K peringkat
dalam taman. daerah
 !2))!"&#%# Meningkatkan kesedaran murid Murid sihat mencapai 78%
tentang kepentingan menjaga
Tahap kesedaran murid berkaitan
kesihatan
kesihatan kurang memuaskan

 !2))!'#0#%# Meningkatkan aspek-aspek Ciri-ciri keselamatan 80% prasarana sekolah mematuhi
keselamatan diri murid dan yang mencukupi, semua aspek keselamatan.
Penekanan aspek keselamatan di persekitaran sekolah . sempurna dan berfungsi
sekolah masih berada pada tahap Murid menekankan aspek
sederhana keselamatan diri di sekolah.

     c  

-"' 1#0 $3)%"4 # 3#(#$ 021& 1!5 , /")#%1
 0$ 6#2#"#
1 SEKOLAH Meningkatkan tahap -Pengetua Jan -Nov Tahap Tahap Peratus
DALAM TAMAN keceriaan sekolah. keceriaan keceriaan keceriaan
-PK HEM mencapai mencapai sekolah
80% 85% tercapai.
-nit Landskap &
Keindahan JK 3K.
2 PERTANDINGAN Menjadikan kelas lebih -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap
KECERIAAN ceria, bersih, kondusif dan keceriaan keceriaan keceriaan dan
SEKOLAH menarik. -PK HEM mencapai kelas kebersihan
70% mencapai kelas
-nit Keceriaan 80% meningkat.
Kelas JK 3K

-Murid
3 TANDAS Meningkatkan imej, -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap
ANGKAT kebersihan dan keceriaan keceriaan keceriaan kebersihan dan
tandas. -PK HEM mencapai meningkat keceriaan
60% sehingga 65% meningkat.
-nit Tandas
Bermaklumat Jk 3K

-Guru bertugas
Harian

-Semua guru

-Semua murid
4 HIDP SIHAT Mencapai tahap kesihatan -Pengetua Jan - Nov Murid yang Tahap Tahap
80%. sihat seramai kesihatan kesihatan
-PK HEM 78% murid murid pada
mencapai tahap yang
-AJK 3K 85% baik.

-Semua guru

-Semua murid
5 GOTONG- Membersihkan -Pengetua Sepanjang Tahap Tahap Kawasan
ROYONG persekitaran sekolah dan tahun kebersihan kebersihan sekolah bebas
PERDANA kawasan sekolah yang -PK HEM sekolah sekolah daripada
berpotensi menjadi tempat mencapai 85 mencapai sebarang
pembiakan nyamuk dan % 80% penyakit
vektor pembawa penyakit. -AJK 3K bawaan
nyamuk dan
-PIBG vektor yang
lain.
-Semua guru

-semua murid
6 LATIHAN Meningkatkan tahap -Pengetua Jun Tahap Tahap Kadar
KEBAKARAN kesedaran murid tentang kesedaran kesedaran kemalangan
keselamatan diri apabila -PK HEM murid murid akibat
berlaku kebakaran. mengenai mencapai kebakaran
-nit Kawad kebakaran 90% yang
Keselamatan mencapai melibatkan
80% murid rendah.
7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap -Pengetua Jan Nov Tahap Tahap Kesedaran
kesedaran murid menjaga kesedaran kesedaran menjaga
keselamatan diri di dalam -PK HEM murid murid keselamatan
kelas/ makmal. mencapai mencapai diri meningkat.
-nit Makmal& 75% 80%
Bengkel KHB
Selamat.

-Semua guru

-Semua murid

-Pembantu makmal