Vous êtes sur la page 1sur 81

..::==:..-::-::.""':::..::.

:-- -
r.-.. -----:-::-. _. -:: ~ - _-. - -~ - - . -.:..:-:._::..:- ""..:. :-. ~-~ :.:...:::::..===:;..-:':....:=: -=..::.-:~_:.:.:: ..:-::.:-:..-.:..~--:;-::-: ~- , - ,-- ... ,. -.... . -,- ,-.-.~--::-_- -: -- ,--: .... -- - .,_. ~,.---~-,;:: - : ~ ---~-.-:'7~?~~:""'~~;,:..: . . ~--.,..,~;_.;;>~-. _..;:fr...''"';!('7.':>~ <

, r __.. .. -.- ---....... ..:"'. --- -- . -------- --

; u ld ~) u
SKJUTINSTRUKTION FR ARMEN . .

C)
...m
=
,...
=
=< CD

...&:
3
......_,___ en
~
~
-.......
... c
,...
CD ca
......... -
CD n l>
Skjutl A

Grg

skjutinstruktion fr armen
Granatgevr m/48 C

Central lagerhllning:
Frsvarets bok- och blankettfrrd
Il
CHEFEN FR ARMEN 1979-02-09 RL 804
TFO 79006
Frord

Skjutinstruktion fr armen, Granatgevr m/48 C (Skjutl A Grg), Skjutl A Grg innehller skjutregler och anvisningar fr skjututbild-
1979 rs utgva (M7742-110061), faststlls. ning med granatgevr m/48 C. Bestmmelser fr servistjnst finns i
InfR Grggrp.
I samband hrmed upphvs de bestmmelser rrande granatgevr
m/48 C som finns i Manus till skjutinstruktion fr armen, pansar- I instruktionen angivna regler och metoder syftar till att n god eld-
vrnsvapen (Manus Skjuti A Pv), 1972 rs upplaga, utsnt med ao verkan samt att ge stadga och enhetlighet t skjututbildningen. De
1972.03.10 Inf 8042. bygger p bestmmelserna i arme- och frbandsreglementena samt de
teoretiska grunderna i Skjutlra fr armen.
P uppdrag av Chefen fr armen
Utver i bilaga 16 angivna eldexercisvningar genomfr granatgevrs-
grupp eldexercisvningar och stridsskjutning i syfte att direkt fr-
R LUGN
bereda eldexercis och stridsskjutning i plutonsfrband.
Chef fr Armestaben
Bertil Nelsson
skerhetsbestmmelser fr handhavande av samt utbildning med
vapen och ammunition i fred samt under beredskaps- och krigstill-
stnd finns i Ski F och Ski A. Vid vningar utan ammunition av-
seende gruppering och strid tillmpas skerhetsbestmmelser i krig
nllgt respektive frbandsreglementen.

lics kr-ivning av granatgevr m/48 C och vningsvapen fr granatgevr


1111\l hos lmmelser fr handhavande, vrd m m finns i

H,4 cm gra natgevr Beskrivning (M7786-002200),


t) 11111 1 vningsvapen 4 fr granatgevr, Beskrivning (M7786-
I)()O,l!lO) snmt
Lagerblads
LAGERBLADs TRYCKERI AB
Il 111111 i\v nl ngsvapen 3 fr granatgevr (20 mm lsskjutningstill-
KARLSHAMN 1978 u l ~ ), llliNk l"iv ning (F 1092-080100).
LF/ALLF 117 78 028

M7742-11006l
Innehll

f
Moment
Begrepp

1. Skjutregler
1: l ndaml
6 Omfattning
11-211 Frberedelser fr skjutning
11- 12 Omfattning
16-- 17 Materielkontroll
21- 23 Mlbestmning
26-- 27 Fartbestmning
31- 32 Avstndsbestmning
36-- 37 Ammunition
41 skjutavstnd
46--191 Riktelement
46-- 47 Riktinstrument
51- 52 Reservriktmedel
56- 83 Skjutning med sprljuspansarsprnggranat
56- 68 Riktning med riktinstrument
6- 57 Siktlinje
61 stillastende ml (ml utan sidfart)
66 - 68 Ml med sidfart
71- 83 Riktning med reservriktmedel
'11 74 Siktlinje
76 stillastende ml (ml utan sidfart)
IU 8 Ml med sidfart
Be, l ()l Skjutning med rkgranat
() J Siktlinje
!)() Riktning med riktinstrument
101 Riktning med reservriktmedel
1: 106-176 Skjutning med sprnggranat 2: 71 Instllning av reservriktmedel
111-131 gonblicksbrisad i mlet 76 Hantering av mekanism
116 Siktlinje 81- 86 Laddning och patron ur
121 Riktning med riktinstrument 91- 94 Frdigstllning
126 Riktning med reservriktmedel 96-118 Anlggning, riktning och avfyring
131 Tempering 106-109 Anlggning


136-156 gonblicksbrisad ver mlet 111-118 Riktning och avfyring
141
146
Siktlinje
Riktning med riktinstrument
t l
121-122
126-127
Hantering av ammunition och frpackning
skottstllning
151 Riktning med reservriktmedel 131 tgrder p kommando "Frdig pjs"
156 Tempering 136-195 Eldledningstjnst


161-176 Luftbrisad ver mlet 136 ndaml
166 Siktlinje ()) 141 Omfattning
171 Riktning med riktinstrument (reserv- l
146-148 Genomfrande
riktmedel) 151 Terrngbedmning
176 Tempering 156 skjutregler
181-191 Temperaturkorrektion 161-172 Ml-, fart- och avstndsbestmning
186 Riktinstrument 176-181 Eldobservation
191 Reservriktmedel 186-187 Eldreglering
196-198 Vindavdrift 191-195 Eldkommando
201-202 Ml- och eldobservation 201-218 skolskjutning
206 Frbi- och verskjutning 201 ndaml
l
211 Eldppnande 206 Omfattning
216-228 Verkansskjutning 211-218 Genomfrande
221 Eldhastighet 221-246 Eldexercis
226-228 Eldreglering 221 ndaml


226 Omfattning
2. Skjututbildning 23 1- 246 Genomfrande
2: 1- 2
6
Utbildningsml
Omfattning
tl 241
246
Markering
Protokollfring
11- 17 Planlggning
21- 29 Genomfrande
31- 36 Pansarknnedom
41- 49 Materielkunskap
51-131 Servistjnst
51 ndaml
56 Omfattning
61- 63 Genomfrande
66- 69 Hantering av riktinstrument
Bilagor
Begrepp
l. Demonstrationsskjutning
2. Exempel p felskningsschema
3. Mlmateriel
4. Exempel p mlanordningar
5. Hjlpmedel fr berkning av mls sidfart
6. Exempel p belysningsanordningar Avskrma Rk lggs mellan mlet (fienden) och vra fr-
7. Protokoll och blanketter band
8. Underlag fr ordnande och bedmning av skjutning Frblinda Rk lggs p mlet (fienden)
9. Plan fr utbildning av granatgevrsskyttar Kornpunkt Den punkt p streckplattan (reservriktmedlens
10. Hjlpmedel fr inlrande av skjutregler korn) genom vilken siktlinjen frlggs

Il. Trffpunktsdiagram och banprofiler Kursfart Mlets fart i rrelseriktningen


MHljning Siktlinjen fljer riktpunkten tills avfyring skett
12. Handhavande av strtriktutrustning
13. vningar p strtriktbana Riktpunkt Den punkt i mlet (mlterrngen) mot vilken sikt-
linjen riktas in
14. Bestmmelser fr skjutning p filmskjutbana
Sidfart Mlets fart i sida vinkelrtt mot skjutriktningen
15. skolskjutningsvningar
s tegvis fram- Kornpunkten riktas in mot en punkt 10-50 m
16. Eldexercisvningar frriktning framfr mlet (vid hga farter vljs den hgre
siffran). Mlet invntas och avfyring grs nr
riktpunkten i mlet sammanfaller med kornpunk-
ten
Triiffpunkt Den punkt i mlet (mlterrngen) dr projektilen
trffar
Verkunsskjutning Skjutning med vilken mlet bekmpas

Ov riga begrepp frklaras i AR 3 och Skjutlra fr armen


1:1-11

1. Skjutregler

ndaml
l. skjutreglerna anger hur elden skall frberedas , avges och ledas
s att god verkan snabbt kan erhllas.

O mfattning
6. skjutreglerna omfattar bestmmelser fr
(l ) frberedelser fr skjutning samt
(2) verkansskjutning.

Frberedelser fr skjutning
Omfattning
Il. Frberedelser fr skjutning omfattar
l ) ma terielkontroll,
( ?. ) ml\1 -, fart- och avstndsbestmning,
(l) vul uv ammunition,
Id) vu l nv skjutavstnd,
l 'l ) VIi i liV riktelement (kornpunkt, riktpunkt och sikte),
l_ft) 0 1d nu ntie av ml- och eldobservation
('Il hu~ lll mnl n g av fr bi- och verskjutningsmjligheter samt
1111 VIl l liV tidpunkt f r eldppnande.
1:12-23 1:26-36

12. Frberedelserna utfrs noggrant och s att elden kan ppnas


Regel nr 1: De farligaste mlen beskjuts frst.
verraskande och avges snabbt. I brdskande lgen avpassas frbere-
delserna s att pansarvrnsvapnen om mjligt ppnar eld fre fiendens Regel nr 2: Nr mlen r lika farliga beskjuts frst det som
stridsfordon. motsvarar granatgevrets plats i grupperingen.

Materielkontroll Fartbestmning
16. Alla uppehll fre, under och efter strid utnyttjas fr kontroll 26. Fartbestmning omfattar fartbedmning med fartangivning.
av vapen, riktmedel och observationsutrustning i vad avser funktion Fartbestmning utfrs som frberedelse fr skjutning frmst fr att
och vrd, s att verksam eld alltid kan ppnas snabbt nr s krvs. mjliggra riktig framfrhllning. Dessutom skall den vid behov ge
Kontroll skall omfatta ven ammunition, tillbehr och reservdelar. underlag fr bedmning av vid vilken tidpunkt och hur lnge bekmp-
skottstllning kontrolleras fre strid samt nr frhllandena medger ning br ske.
det ven under lngre uppehll i striden.
27. Med fart menas mlets hastighet tvrs observationsriktningen,
17. Kontroll, justering och vrd utfrs enligt materielbeskrivningen dvs sidfart. Mlets sidfart fr inte frvxlas med dess kursfart Sirl-
som fljer med vapnets tillbehrsutrustning. farten r lgre n kursfarten utom nr krriktningen r vinkelrt mot
observationsriktningen (d farterna r lika stora).

Mlbestmning
Avstndsbestmning
21. Mlbestmning omfattar mllgesbestmning och mlbedmning
med mlangivning och mlbeskrivning. Mlbestmning utfrs som 31. Avstndsbestmning omfattar avstndsmtning eller avstnds-
frberedelse fr skjutning och grs s noggrann att elden direkt kan bedmning med avstndsangivning. Avstndsbestmning utfrs som
trffa mlet. l'rbcredelse fr skjutning frmst fr att mjliggra riktigt val av
l'iktclement.
22. Om flera ml upptrder samtidigt beskjuts i frsta hand de, som
r farligast med hnsyn till uppgiften och mot vilka verkan snabbast
.1l. Bestmning av avstnd genom mtning efterstrvas. Noggrann
IIVNlJl tlsbcstmning r av avgrande betydelse fr god verkan i mlet
kan prknas, t ex nrmaste eller stillastende stridsfordon. strvan
111'1n1'Nom projektilbanans hjd ver (under) siktlinjen snabbt ndras i
skall vara att frst trffa de farligaste mlen med minst ett skott . och
11lll'lwl cn av mlet (jmfr banprofiler, bilaga 11).
att drefter fullflja eldgivningen tills samtliga ml nedkmpats.
l lir~dNko ndc lgen bestms avstndet genom bedmning.
23. Under anfall bekmpas frmst stridsfordon som kan frsvra
eller hindra understdda frbands framryckning. Vid frsvar bekm-
pas i frsta hand framryckande stridsfordon, i andra hand understd-
jande stridsfordon och vriga ml. ultlon
111111111iltlo n vljs i regel i samband med mlbestmning. Drvid
l Il Jll l l
1:37-46 1:47-51

(l) sprljuspansarsprnggranat fr bekmpning av pansrat strids- plattans nollspets och skjutavstndet stlls in med avstndsratten. Vid
fordon, skjutning med sprljuspansarsprnggranat och vningsammunition
kontrolleras fre riktning att avstndsratten r nollstlld.
(2) rkgranat fr frblindning eller avskrmning av stillastende
stridsfordon samt
47. streckplattan r avsedd fr skjutning med sprljuspansarsprng-
(3) sprnggranat fr bekmpning av trupp. granat m/66. Vid skjutning med sprljuspansarsprnggranat m/56 B
och m/62 skall hjdvrdet korrigeras med -2- p ratten fr hjd-
37. Uppgifter om ammunitionen finns i Ammunitionsregister fr justering. Avvikelsen i hjd fr sprljuspansarsprnggranat m/62 blir
armen och i materielbeskrivningen. d:

Skjutavstnd, m l 100 l 150 l 200 / 250 l 300 l 350 l 400


Skjutavstnd Avvikelse, m 1-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,1 J O

41. Strvan skall vara att ppna eld p korta avstnd och drmed
ka mjligheterna att uppn god trffskerhet. Eld ppnas tidigast p
avstnd enligt tabellen.
Avstndsmrke

Lngsta skjutavstnd i m mot Fartstreck


Avstndslinje
Ammunition stillastende ml
(rrligt ml utan sidfart) l
ml med
sidfart l trupp
----'-----+-+-! :v-~
Sprljuspansar- +
+
sprnggranat 400 300
Rkgranat l 000 + 5
152535
Sprnggranat 700

Vid skjutning i skymning (gryning) eller stridsfltsbelysning efterstr-


IJI/d J : J . Riktinstrumentets streck platta. (Linjerna mellan avstnds-
vas samma eldomrde som under dager.
mrkena r hjlplinjer)

nuuorvrlktmedel
Riktelement Reservriktmedlen utgrs av sikte och korn. De flls in mot eld-
Ilht di\ dc inte anvnds.
Riktinstrument .'llldi,l hnr avstndsskalor fr olika slag av ammunition. Aktuell skala
46. Riktinstrumentet bestr av kikarsikte och hllare. I kikaren syns Vt hll1 l'l'll tn med skalomstllaren. skjutavstndet stlls in med avstnds-
streckplattan, som i skymning och i mrker upplyses av betastrlar tllllt' ll ~~~ ull siktlparens index pekar p aktuellt avstnd p avstnds-
(bild 1: 1). Vid skjutning med rk- och sprnggranat anvnds avstnds- Hh111 , lustllllning kan ske p nrmaste 50-tal m eller - om avstn-
ratten p sidan (mrkt SGR RKGR). Riktning sker d med streck- 11 1 ~ 1111 11 11t bestmmas genom mtning- p nrmaste 25-tal m.
1:52-57
1:61-66
52. Siktets avstndsskala grundinstlls p 300 m. Fre eldppnande stillastende ml (ml utan sidfart)
stlls avstndsskalan in fr aktuellt skjutavstnd.
61. Mot stillastende ml och rrligt ml utan sidfart vljs korn-
punkt i avstndsmrke motsvarande skjutavstndet. Kornpunkt kan
ven vljas mellan avstndsmrkena.

A
+ t-+--+------1-
~ H--1-2 -
- - -+-+--4 ~ r--+--+----3-
+ f---+---+----4-
5
152535

Kornpunkt

Bild 1:3 . K ornpunkt och riktpunkt mot stillastende ml p 300m skjut-


avstnd

Ml med sidfart
Bild l: 2. Reservriktmedel
66. Mot ml med sidfart vljs kornpunkt i avstndsmrke eller i fart-
Hteck med hnsyn till skjutavstnd, sidfart och mlets rrelserikt-
ning. Kornpunkt kan ven vljas mellan avstndslinjerna och fart-
NII'UC kcn. Fartstreck vljs med hnsyn till mlets rrelseriktning (m-
Skjutning med sprljuspansarsprnggranat
lut skull synas rra sig in mot avstndsmrkena).
Riktning med riktinstrument
Ungefrlig sidfart, km/h Kornpunkt
Siktlinje
5 Avstndsmrke
56. Kornpunkt vljs p riktinstrumentets streckplatta med hnsyn 15 Fartstreck 15
till skjutavstnd och sidfart. 25 25
35 35
57. Riktpunkt fr frsta skottet vljs mitt i mlet mot svl stilla-
stende som rrliga ml. Vid sidvind ndrar skytten riktpu'n kt enligt
196.
1: 67 1:68

68. Mot ml med sidfart i sidlutande terrng C> 5) riktar skytten


s att mlet rr sig in mot avstndsmrke eller punkt mellan avstnds-
mrken motsvarande skjutavstndet. Avfyring grs nr mlets mitt-
punkt passerar vald kornpunkt

A
+ f-i=t-- - 1 -
+ .~ 2 -
~
+ .-+-+-----3-
/
Ko rn pu nkt 4-

Bild 1:4. Kornpunkt och riktpunkt mot ml med sidfart p 200 m skjut-
avstnd, sidfart 5 km / h

Ko rn pun kt

Bild 1:6. Riktning mot ml med sidfart i sidlutande terrng p 300m


skjutavstnd, sidfart 25 km / h

Kornpunkt

Ko rn pu nkt

Bild 1: 5. Kornpunkt och riktpunkt mot ml m ed sidfart p 250 m skjut-


avstnd, sidfart 25 km l h
+ 5
15 2535

67. Mot ml med sidfart riktar skytten in kornpunkten mot en punkt III(,/ l : 7, Riktning m ot ml m ed sidfart i sidlutande terrng p 250 m
,\kjuta vstnd, sidfart 15 km / h
10-50 m framfr mlet (vid hga farter vljs den hgre siffran).
Skytten invntar mlet och gr avfyring nr riktpunkten i mlet sam-
manfaller med kornpunkten. Behvs omriktning, riktar skytten p
nytt in kornpunkten mot en punkt framfr mlet.
1:71-76 1:81-83
Riktning med reservriktmedel

Siktlinje
71. Skytten fattar siktlinjen s, att kornskyddsringen syns mitt i hl-
siktet och ringarna r koncentriska (bild l : 8).

Fart 5 km/ h

Bild 1:9. Kornpunkt och riktpunkt mot stillastende ml (rrligt ml utan


sidfar t)

Ml med sidfart
81. Mot ml med sidfart vljs kornpunkt enligt tabellen med hnsyn
till sidfart och mlets rrelseriktning. Nr knaster eller kornskydds-
ringen anvnds som kornpunkt skall mlet synas rra sig in mot korn-
pelaren. Siktets avstndsskala stlls in enligt 51.
Bild l: 8. Reservriktmedlen i frhllande till skyttens ga
Ungefrlig sidfart, km/h l Ko,rnpunkt
5 Kornpelaren
15 Knasters spets
72. Siktets avstndsskala stlls in med hnsyn till skjutavstndet (51). 25 Kornskyddsringens ytterkant
Om exakt skjutavstnd inte kan stllas in vljs nrmast hgre avstnd
och lg riktpunkt.
H2. Mot ml med sidfart riktar skytten enligt 67.
73. Som kornpunkter anvnds kornpelarens spets, knastemas spet-
sar och kornskyddsringens ytterkanter.
H.l. Mot ml med sidfart i sidlutande terrng (> 5) riktar skytten
Mn 1111 mlet rr sig mot kornpelarens spets. Siktets avstndsskala stlls
74. Riktpunkt vljs enligt 57.
11 nll llgt 51. Avfyring grs nr mlets mittpunkt passerar vald korn-
Plilik l.
Stillastende ml (ml utan sid/art)
76. Mot stillastende ml och rrligt ml utan sidfart vljs korn-
pelarens spets som kornpunkt Siktets avstndsskala stlls in enligt 51.
1:86
1:91-116

Siktlinje
91. Riktpunkt vljs med hnsyn till syftet med rken (bild l: Il) och
hur vinden bedms pverka den.

Riktning med riktinstrument


96. Skjutavstndet stlls in p avstndsrattens skala (mrkt SGR
RKGR). streckplattans nollspets anvnds som kornpunkt.

Bild 1: 10. Riktning mot ml med sidfart i sidlutande terrng, sidfart


15 km/h
Riktning med reservriktmedel
101. Avstndsskalan fr sprnggranat (mrkt sgr m/58) vrids fram
Skjutning med rkgranat med skalomstllaren. skjutavstndet stlls in med avstndsratten.
Kornpelarens spets anvnds som kornpunkt.
86. Rk skjuts i regel i syfte att frblinda stillastende ml. Den kan
ven skjutas i syfte att avskrma mlet. Rkgranat ger momentan
rk (ca 10 sekunder). Rkmolnet blir ca 5 m hgt och 10 m brett vid
gynnsamma vderbetingelser (vind 2-5 m/sekund). Tiden frn kre-
vad till full rkutveckling r 8-10 sekunder. Skjutning med sprnggranat
106. Sprnggranat skjuts frmst mot trupp. Elden avges som
(l) gonblicksbrisad i mlet,
(2) gonblicksbrisad ver mlet eller
(3) luftbrisad ver mlet.

~~~onblicksbrisad i mlet
Frblindande rk .l Il . gonblicksbrisad i mlet vid bekmpning av
Bild l: Il. Rkens lge med hnsyn till syftet t l ) 1111\1 i tckta stridsvrn samt
L~ ) l'l'llulull oskyddade punktml.

lA 1/111 /t'
lht. Hlktpunk t vljs mitt i mlet.
1:121-141 1:146-166
Riktning med riktinstrument Riktning med riktinstrument
121. Riktelement vljs enligt 96. 146. Riktelement vljs enligt 96.

Riktning med reservriktmedel Riktning med reservriktmedel


126. Riktelement vljs enligt 101. 151. Riktelement vljs enligt 101.

Tempering Tempering
131. Temperingshuven stlls in p skjutavstndet + 100 m. 156. Tempering utfrs enligt 131.

Bild l: 12. Temperingshuvens lge vid gonblicksbrisad i mlet, skjutav- /)i/d 1: 13. Temperingshuvens lge vid gonblicksbrisad ver mlet, skjut-
stnd 450 m avstnd 375 m

gonblicksbrisad ver mlet l ,uftbrisad ver mlet

136. gonblicksbrisad ver mlet anvnds vid bekmpning av ml


lr.l . Luftbrisad ver mlet anvnds vid bekmpning av ml utan
llh'k nlng i ppen terrng d gonblicksbrisad inte kan anvndas.
utan tckning d lmplig brisadhjd kan erhllas genom riktning mot -
trdstammar e d i anslutning till mlet. Hl, hiiHvstndet skall faststllas genom mtning. Elden avges i regel
ll q!pvis - 3 skott i snabb fljd med varje granatgevr. Eldreglering
lll nud ske r genom ndring av temperingen.
Siktlinje
141. Riktpunkt vljs 6-8 m ver marken i trdstam e d i anslut- lA t/In/t
ning till mlet. Hlk tp unkt vljs mitt i mlet.
1:171-176 1:181
Riktning med riktinstrument (reservriktmedel) (l) frsta granaten p skjutavstndet,
171. P skjutavstlid intill 500 m stlls avstndsratten (avstndsska- (2) andra granaten p skjutavstndet - 10 m samt
lan) in p 600 m. P skjutavstnd ver 500 m stlls ratten (skalan) in (3) tredje granaten p skjutavstndet + 10 m.
p skjutavstndet + 100 m.

III/d l: 15. T emperingshuvarnas lgen vid luftbrisad ver mlet, skjutav-


stnd 520 m

mperaturkorrektion
IHI . O m a mm unitionens temperatur betydligt avviker frn den nor-
Ilt il lit li nd ros medeltrffpunktens lge. Korrektion fr ammunitionens
lt lllpi!l'utur tas ut p riktmedlen. Det r ammunitionens temperatur
Bild l: 14. Luftbrisad ver mlet 111 11 t'lldnncle yttertemperatur - som avgr korrektionens storlek.

Tempering
176. Vid tempering instlls temperingshuven p
1:186-191 1:196-201
Riktinstrument
Vindavdrift
186. Riktinstrumentet r frsett med tv temperaturindex, ett rtt 196. Vid sidvind flyttas riktpunkten i erforderlig utstrckning t det
fr varm ammunition och ett bltt fr kall. Vid korrigering vrider hll varifrn vinden blser. sidvindens inverkan p projektilbanan
man hjdjusterskruven med dess nollinje frn vitt index - skottstllt framgr av bild l: 17.
vapen- till
(l) bltt index vid ammunitionstemperatur under - 10 C samt skjutavstnd Vind tvrs - 5 m/s
i meter
(2) rtt index vid ammunitionstemperatur ver + 15 C.l
700 Sgr m/ 58

600
Reservriktmedel
Slpsgr m/62
191. Siktets instllning kan korrigeras med hnsyn till ammunitio- 500 Slpsgr m/66
nens temperatur. Man stller d in siktlparens breda vita index mot Slvnprj m/66

aktuell avstndslinje p avstndsskalan enligt bild l: 16.


400

300

200

100

O Avdrift i meter
o 2 3 4 5

ver +15 IWd l: 17 . Diagram ver vindavdrift

197. Nr vindavdriftens storlek har kunnat faststllas genom skjut-


Illog p visst avstnd berknas vindavdriften p andra aktuella skjut-
nvs l ~ nd
med ledning av diagrammet (bild 1: 17).

jQg, Vid skjutning med rkgranat vljs riktpunkt med hnsyn till
hur vi nd en bedms pverka rken (91).

Under -10

Bild 1:16. Instllning av temperaturkorrektion p reservriktmedel och eldobservation


111\Nil:i mmelser fr ordnande av ml- och eldobservation finns i
l Andring i frhllande till IntR Grggrp, 1976 rs utgva
ruh l' rbandsreglementena.
1:202-217 1:221-228
202. Skyttens egna eldobservationer r av strsta betydelse men p nande r av srskild betydelse vid eldverfall men kan med frdel
grund av mynningsflamma, tryckpknningar m m r hans mjlighe- anvndas ven vid andra uppgifter.
ter att utfra observation begrnsade. Under utbildningen skall dr-
fr stor uppmrksamhet gnas t att frbttra skyttens frdighet i
detta avseende. Eldobservation inriktas hrvid frmst p
(l) brisadfenomen vid trff i mlet, Eldhastighet
(2) jord- och dammuppkast hitom eller vid sidan av mlet, 221. Elden avges i regel med s hg eldhastighet som kraven p nog-
(3) pansarsprnggranaternas sprljusbanor i hjd med och bortom grann riktning och avfyring medger.
mlet samt
(4) mlets reaktioner.
Gruppchef (Omgngschef) har huvudansvaret fr eldobservation.
Eldreglering
226. Vid pansarbekmpning, rkskjutning och skjutning med gon-
blicksbrisad utfrs eldreglering s, att trff erhlls senast i andra
Frbi- och verskjutning skottet.
206. Bestmmelser fr frbi- och verskjutning finns i frbandsreg-
lementena och Skl A.
l Regel fr eldreglering: Behll kornpunkten - vlj ny riktpunkt.

227. Vid mlvxling till nytt ml p ungefr samma avstnd skall


Eldppnande skytten skjuta med riktelement enligt tidigare eldobservation.
211. Bestmmelser fr eldppnande finns i AR l och frbandsreg-
228. Vid skjutning med luftbrisad ver mlet utfrs eldreglering
lementena.
frst efter verkanseld om tre skott (161).

Verkansskjutning
216. Strvan skall vara att trffa med frsta skottet och att skjuta
snabbt. Fr nedkmpning av stridsfordon fordras ofta mer n en
trff. Verkanseld mot stridsfordon avges enligt 22-23. Vid skjutning
med luftbrisad ver mlet avges verkanseld enligt 161.

217. Elden ger strst verkan om den ppnas verraskande p kort


avstnd och om den avges samlad till tid och rum. Samtidigt eldpp-
1\)

C/)
.......
c:
,...
"c:
,...
c-
c--..
:l
-

- - --
""'-~-- -_
- - - - - - - - - - - - - - -- --
2:1-2

2. skjututbildning

Utbildningsml
l. Befattningsutbildningens skjututbildning skall ge chefer (befls-
elever) och soldater sdan frdighet och frmga i vapenhantering,
precision och snabbhet samt eldledning och elddisciplin att frbands-
utbildningens skjututbildningsml kan ns.

2. Frbandsutbildningens skjututbildning skall ge de lgsta frban-


den god frmga att med pansarvrnsvapen, eldhandvapen och mark-
kulsprutor genomfra de viktigaste stridsmomentens eldstrid, vilket
i huvudsak innebr fljande:

Vid anfall skall frbanden


snabbt n eldverlgsenhet genom att avge till rum (mot visst ml)
och tid samlad eld med sdan preCision och intensitet att mlet
(mlen) snabbt nedkmpas eller tvingas i skydd. Uppndd eldver-
lgsenhet skall kunna behllas tills eldgivningens stridstekniska
syfte ntts.

Vid frsvar skall frbanden

dels med begrnsad insats av trupp, vapen och ammunition genom


verraskande eld under korta skjutmoment kunna tillfoga fienden
betydande frluster under hans anfallsfrberedelser (t ex rekogno-
Sll ring),
dtliS frn motstndsnsten (stridsstllningar) kunna avge vlriktad
Id med s stor intensitet att fiendens stormning (framryckning)
lllljdas.

i!
2:6-12
2:13-14
Omfattning
6. Skjututbildningen omfattar
(l) pansarknnedom, Utbildnings-
(2) materielkunskap, ml i stort
(3) servistjnst,
( 4) eldledningstjnst,
(5) skolskjutning samt

v"'"~')i'/ /// Ll!MPM!l1%11Ni-


( 6) eldexercis.

Prisskjutning ingr som utbildning och prov. Prisskjutning genom- fr 514J ..-- ..--
frs enligt srskilda bestmmelser. pl~(l::. / /
--------y fld-.
a~arc's

Planlggning
ll. skjututbildningen skall planlggas s att strsta mjliga effekt
kan erhllas av disponibel mngd ammunition. Hrvid skall srskilt
beaktas att Bild 2: l. skjututbildningens planlggning och syfte

(l) de olika leden (skolskjutning, eldexercis osv) planeras in p lmp-


ligaste stt i utbildningsprogrammet i vrigt samt 13. skjututbildningens olika led anpassas till varandra och ansluts
(2) utbildningsammunitionens anvndning regleras s att skjututbild- till avsnittsutbildningen s, att
ningen inriktas mot de vsentligaste utbildningsmlen. (l) slutmlet delas upp i del(avsnitts-)ml samt
(2) stridsmssig skjutning brjar innan slutmlet precision och
12. Kompanichef organiserar skjututbildningen. Behovet av kvalifi-
snabbhet ntts.
cerade instruktrer beaktas. Kompanichefen skall fortlpande flja
skyttarnas prestationer under skjutning samt med jmna mellanrum
14. stegringsfljden bestms med hnsyn till 13 s, att
kontrollera skjutbcker och protokoll. Srskild instruktr skall avde-
las fr att ge skyttar med dligt resultat kompletterande utbildning. (l) demonstrationsskjutning enligt bilaga l genomfrs eller film om
Tid till frfogande och ammunitionsbehovet fr skjututbildningen _ vapenverkan (AMF 4206) visas i brjan av utbildningen,
framgr av SU Vpl. (2) skolskjutnings- och eldexercisvningar fregs av drtill ndvn-
diga vningar i servis- och eldledningstjnst m m (bl a p strl-
riktbana),
(3) skolskjutning (med skjutning p filmskjutbana) pbrjas s snart
soldaterna ftt godtagbar frmga i anlggning, riktning och av-
fyring,
2:15-22
2:23-28
(4) eldexercisvningarnas svrighetsgrad anpassas till de frdigheter 23. soldaternas frtroende fr vapnen och sin frmga r av vsent-
som uppns under olika stadier i skolskjutning, lig betydelse fr den enskildes tillfrsikt och frbandets stridsmoral.
(5) eldexercisvningarna fr ett fljdriktigt samband och att dessa skjututbildningen skall drfr ske med fullgoda vapen. Fre utbild-
inplaneras nra liknande vningar inom samma stridsutbildnings- ningens brjan kontrolleras vapnens beskaffenhet, normalskottstll-
avsnitt,
ning och precision. Kontrollen upprepas vid behov under utbildning-
(6) skjutning i skymning och stridsfltsbelysning efter hand genom- ens gng. Teknisk personal (Vapentekniker) bitrder vid vapenkon-
frs dels som skolskjutning, dels som stegring av vningar i eld- troll, justering, skottstllning m m.
exercis i respektive stridsutbildningsavsnitt samt soldaterna lrs att fre skjutning alltid kontrollera att vapnet funge-
(7) beflselever fr erforderligt frsteg i att leda eldstrid vid eldexer- rar. Srskilt kontrolleras att riktmedlen r hela och sitter fast samt
cis och s att deras frmga frbttras vid dessa vningar. att optiken r felfri.

15. vningsfrteckning och prov finns i SU Vpl och PKT. 24. skjututbildningen skall genomfras med omsorg och noggrann-
het samt utan ammunitionsslseri. Strvan skall vara att efter varje
16. Tabeller med skjutvningar finns i bilaga 15-16. Skjutvning- skott med dligt trffresultat klara ut orsakerna till detta samt in-
arna r avsedda frmst fr infanteriets granatgevrsutbildning. skol- struera och va skytten s att skjutresultatet frbttras.
skjutningstabellerna anger skolskjutningens omfattning i stort. v-
ningarna i eldexercis r exempel p vningar och deras upplggning. 25. Bestmmelserna fr skjutledare, instruktr, markrchef, proto-
Exemplen omstts till frbandens lokala frhllanden. kollfrare och ammunitionsredograre r i tillmpliga delar de samma
som vid skjutning med eldhandvapen och kulsprutor. Mlmateriel
17. Exempel p stegringsplan fr utbildning av granatgevrsskyttar finns beskriven i bilaga 3. Exempel p mlanordningar finns i bi-
finns i bilaga 9. laga 4. Exempel p belysningsanordningar finns i bilaga 6.

26. Vid alla skjutvningar skall resultat (trffar, eldverkan) kontrol-


leras, vrderas och delges skytt( -ar) och frband som skjutit. '

27. Markering sker i tillmpliga delar som fr eldhandvapen och


Genomfrande kulsprutor. Nr skjut~vstndet r under 100 m r det lmpligt att
markering och genomgng sker vid mlet. Markering kan ske genom
21. Huvuddelen av resurserna fr skjututbildning, frmst goda skjut- att fjrrstyrt eller annat ml faller vid projektilanslag eller genom att
utbildare samt utbildningsammunition, anvnds fr utbildning i eld- ljus- eller rkmarkr utnyttjas. vningsledaren kan ven observera
exercis. Under denna stridsmssiga skjututbildning lrs skyttar och eller lta observera sprljus frn vningsammunition. Fr att obser-
frband att avge samlad eld under tidsbegrnsade, intensiva skjut- vationerna skall underlttas kan mlen frses med pmlade eller p-
moment.
fsta flt, vilkas storlek anpassas till aktuella krav.

22. Fortsatt precisionstrning samt upprepad kontroll av skottstll- 28. Protokollfring sker p skjutplatsen. Skjutresultat kan anteck-
ning skall ske, bl a genom att enstaka skolskjutningsvningar skjuts nas p avbildningsprotokolL Genomfrda skjutvningar antecknas
(upprepas) ven sedan skjututbildningens tyngdpunkt lagts ver p skjutbok (GLA 1305) enligt bilaga 7 fr t ex
skjutning i stridsmilj. Det r lmpligt att skjuta dessa vningar som (l) skolskjutning och enskild skytts eldexercis (GLA 1316) samt
inskjutning fre eldexercis.
(2) eldexercis i frband (GLA 1303 och 1333).
2:29-32
2:33-42
29. Vid verfring av personal skall uppgift om skjutfrmga med-
(l ) vad- och flytfrmga,
flja verfringshandlingarna Uppgifterna redovisas lmpligen p
skjutkort (GLA 1306) enligt bilaga 7. (2) gravtagningsfrmga,
(3) framkomlighet vintertid,
(4) fart i olika slags terrng,
(5) bevpning och ammunitionsutrustning,
(6) tider frn vrt eldppnande till stridsfordonets frsta skott samt
(7) mjligheter att skjuta i mrker och nedsatt sikt.

33. Vid undervisningen anvnds modeller, stridsfordonskort, strids-


fordonsplanscher, diabilder och film.

34. Om mjligt lmnas undervisningsmateriel, t ex stridsfordons-


kort, till eleverna fr sjlvstudier. stridsfordonsplanscher stts upp i
frlggningen.

35. Under utbildningen ppekas att en trff kan tvinga stridsfordon


att stanna. Fr att nedkmpa ett stridsfordon krvs i regel flera trf-
far. Personalen lrs att observera trffat stridsfordon fr att kunna
avgra om fler skott behver skjutas mot detta fordon.

36. Under undervisningen pvisas de svaga punkterna hos respektive


fordon och var en trff ger bst verkan.

Bild 2: 2. Skjutkort (blankett GLA 1306) br bifogas verfringshand-


lingar

Materielkunskap
41. Vid utbildning i materielkunskap skall personalen lra sig hur
vapen, observations- och eldledningsutrustning samt ammunition
Pansarknnedom fungerar, hanteras och vrdas samt hur fel sks och avhjlps. I sam-
band med utbildningen genomfrs demonstrationsskjutning eller visas
31. All personal skall lra sig knna igen alla vra och de vanligaste
film om vapenverkan.
utlndska stridsfordonen samt ges knnedom om deras framkomlighet,
Teknisk personal br delta fr att vid behov justera vapen eller byta
bevpning och svaga punkter. Personalen skall under strid snabbt och
delar.
skert kunna skilja mellan vra och fiendens stridsfordon. Utlndska
stridsfordons utrustning fr strid i mrker gs igenom. 42. Beskrivning av granatgevr (data, konstruktion, ammunition,
funktion, utbyte av delar, vrd) finns i srskild beskrivning (M7786-
32. Fr chefer ordnas srskild undervisning avseende frmst utlnd- 002200). Dr beskrives ven hur vapnet tas isr (vilka delar som fr
ska stridsfordons
tas isr) samt hur detaljer kontrolleras och byts ut.
2:51-61
2:43-49

43. Med hjlp av planscher, bildband och genomskurna vapendelar Servistjnst


visas hur vapnet fungerar. Programmerade undervisningshjlpmedel
kan anvndas. soldatemas tekniska intresse skall utnyttjas s att de ndaml
sjlva med eller utan hjlpmedel fr klara ut och beskriva olika funk- 51. ndamlet med srskilda vningar i servistjnst r att frbereda
tionssammanhang. skytten fr eldgivning s att han vid skolskjutning- och eldexercis-
vningar efter hand uppfyller stllda krav (helst utan omskjutning)
44. Vapendelamas benmning lrs in efter hand. Till en brjan upp- samt vanemssigt kan hantera vapen och ammunition.
manas soldaterna att vid behov benmna delar och frklara samman-
hang med egna ord. Det vsentliga r att soldaten vet hur vapnet
fungerar och hur han skall skta det fr att det skall fungera.

45. Utbildningen bedrivs s att kunskaperna kan utnyttjas vanems- Omfattning


sigt, riktigt och snabbt under skjutning, ven i mrker. vningar i 56. Servistjnsten omfattar
eldavbrottsexercis genomfrs.
(l) hantering av riktinstrument,

46. Sndriga eller deformerade vapendelar anvnds fr att pvisa (2) instllning av reservriktmedel,
fljderna av felaktig hantering och bristande vrd, vid undervisning i (3) hantering av mekanism,
felskning och avhjlpande av fel samt vid eldavbrottsexercis. (4) laddning och patron ur,
(5) frdigstllning,
47. Fre skjutning i skymning och stridsfltsbelysning lrs solda-
(6) anlggning,
terna att handha, exitera och vrda JR-indikator samt hur observa-
(7) riktning och avfyring,
tion med JR-indikatorn utfrs utan att observatrens plats rjs.
(8) hantering av ammunition och frpackning,
48. Materielfel rapporteras p faststlld blankett. (9) skottstllning samt
(10) tgrder p kommando "Frdig pjs"
49. Srskilda vningar i materielkunskap genomfrs i den omfatt-
vningsvapnens handhavande och skerhetsbestmmelser samt sam-
ning som krvs fr att skjututbildningen skall kunna pbrjas. Full-
god kunskap om vapen och ammunition ges efter hand under vningar arbete mellan skytt och laddare gnas erforderlig tid.
i servis- och eldledningstjnst samt under vrdpass.

Genomfrande
61. vningarna genomfrs endast i den omfattning som behvs fr
att skjututbildningen skall kunna pbrjas. Det vanemssiga hante-
randet av vapnet trnas efter hand under eldexercisvningar.
Delmoment, t ex hantering av riktinstrument, vas inte var fr sig
tills god frdighet (slutmlet) ntts utan kopplas ihop till samman-
satta vningar. Detta br ske s snart soldaterna visat att de uppfattar
2:69-76
2:62-68
69. Till ett och samma granatgevr skall alltid samma riktinstru-
undervisningen rtt och utfr handgreppen godtagbart. Skerhet och ment anvndas. Detta underlttas genom att vapnets nummer anteck-
snabbhet vas upp efter hand. nas p instrumentet, p undersidan av vska 3 och p den kontroilapp
som finns i vskan.
62. stegringen bestms med hnsyn till plutonens (motsvarande)
medelniv och de skyttar som ligger ver denna. Skyttar som har
svrt att n godtagbart resultat fr inte frdrja de vrigas fort-
lpande framsteg. De ges istllet individuell undervisning s lngt
Instllning av reservriktmedel
resurserna rcker. Hrvid kan beflselever eller de bsta skyttarna
71. Skytten lrs dels att vrida fram de olika avstndsskalorna, dels
vara till stor hjlp som bitrdande instruktrer.
att stlla in olika avstnd med utgngspunkt frn grundinstllningen
vningarnas svrighetsgrad kas efter hand genom att t ex
(300m).
(l) utrustning tas p,
Tidskrav frs in efter hand.
(2) atomberedskap anbefalls,
(3) skyddsmask brs osv.

63. skerhetsbestmmelser fr handhavande av samt utbildning med Hantering av mekanism


granatgevr och ammunition i fred samt under beredskaps- och krigs- 76. Skytten lrs att omedelbart efter avfyring
tillstnd finns i Skl F och Skl A. Vid vningar utan ammunition
(l) spnna mekanismen med tumgreppet (tv knpp skall hras),
avseende gruppering och strid tillmpas skerhetsbestmmelser i krig
enligt respektive frbandsreglementen. (2) skra med hgra handens tumme samt
(3) kommendera "Ladda!".

Hantering av riktinstrument
66. gonmusslan stts p med en sicksackrrelse och utan att gum-
misnodden kommer i klm. Nr instrumentet frvaras i fodralet
(vska 3) skall gonmusslan vara avtagen.

67. Nr riktinstrumentet fsts p granatgevret behlls locken p-


satta och lossas s sent som mjligt. De lossas utan ondig strckning
av gummibanden och krngs nert till horisontallge dr de lser sig
sjlva.

68. Imbildning uppstr ltt om man tar in ett kallt instrument i en


varm lokal. Imbildning motverkas genom att man behller instrumen-
tet i sitt fodral tills instrumentet ftt samma temperatur som omgiv- Bild 2:3 . Spnning av mekanismen
ningen.
2:81-84 2:85-92

Laddning och patron ur ra kt bakifrn. Laddning underlttas om laddaren ligger s, att han
kan se bde styrspr och styrklack. Nr patronen r helt infrd
81. Trning i laddning och patron lir genomfrs med laddblindpa- stnger laddaren slutstycket med vnster hand om handtaget, slr
troner.
tillbaka lsbygeln och kontrollerar att den r helt tillbakafrd. Dr-
efter anmler han "Klart", intar snabbt sin plats bredvid vapnet och
82. Laddning och patron ur utfrs enligt bestmmelser i AR l och
ta r en ny patron i beredskap.
InfR Grggrp. Fre laddning av varje skott skall laddaren kontrollera
att loppet r fritt (t ex frn sand eller sn som kommit in i myn- 85. Laddaren skall kunna se hela riskomrdet bakom vapnet. Efter
ningen).
laddning skall han hela tiden kontrollera riskomrdet bakom vapnet
och se till att ingen befinner sig (kommer in) i riskomrdet. Drmed
83. Laddaren skall ligga ngot snett mot granatgevret och med kan han omedelbart efter skyttens anmlan "Skott kommer" anmla
huvudet i hjd med skyttens. Han hller en patron i beredskap (p
"Klart bakt". Hrigenom kan eldhastigheten kas.
hger underarm). vrig ammunition lggs till hger om laddaren
med patronerna kvar i tuberna och locken avtagna. Olika slag av
ammunition hlls tskilda.

Bild 2: 5. Laddarens tgrder vid laddning

86. Patron ur utfrs i tillmpliga delar enligt 84.

Bild 2: 4. Laddarens plats vid vapnet


Frdigstllning
91. Olika frdigstllningar vas frst nr soldaterna blivit vana att
hantera vapnet i liggande. Skyttarna skall lras att inta s bekvm
84. Nr skytten kommenderar "Ladda" ppnar laddaren snabbt skjutstllning som mjligt och att hlla vapnet p rtt stt. Detta r
slutstycket med vnster hand. Vid omladdning drar han ut hylsan grunden fr god precision.
med vnster hand och kastar den ca 45 snett bakt. Laddaren kon-
trollerar att eldrret r rent (nda till mynningen) och blser ut even- 92. Frdigstllning r liggande, sittande, knstende och stende.
tuella krutrester. Patronen frs med vnster hand in i patronlget Hrselskydd tas p. Vapnet r laddat och oskrat. Det hlls med
2:93-98
hgra handen med full fattning om kolven och med den vnstra med
93. I liggande frdigstllning har skytten benen svngda minst 30
fattning om greppet. Axelstdet anstts stadigt och lngt in p axeln.
t vnster. Hgra foten vilar p vnstra underbenet.
Kroppsstllningen skall vara bekvm. Den avpassas s, att minsta
mlyta visas och bsta skydd erhlls. Std utnyttjas fr svl kroppen
94. Imbildning p okularet undviks genom att skytten andas vid
som vapnet. Skytten observerar vid sidan av riktinstrumentet mot
mlet. Avtryckarfingret hlls utanfr varbygeln. sidan av riktinstrumentet

Anlggning, riktning och avfyring


96. Anlggning, riktning och avfyring r skjutningens viktigaste
moment. De skall visas av en god skytt samtidigt som instruktren
instruerar hur olika detaljer skall utfras. soldaterna skall lras att
utfra de tre momenten s, att dessa flyter ihop till en jmn, behrs-
kad rrelse som avslutas med att kropp och vapen r helt stilla vid
avfyring.

97. Anlggning, riktning och avfyring utfrs p fljande stt:


l. Anstt under djup inandning axelstdet mot axeln.
2. Grovrikta mot mlet (riktpunkten) och kontrollera samtidigt att
vapnet inte lutar t endera sidan.
3. Fatta siktlinjen. Gr en lugn utandning. Rikta utandningsluften
s, att riktinstrumentet inte immas igen. D kornpunkten r nra
riktpunkten, ka trycket mot avtryckaren tills endast svagt tryck
erfordras fr att utlsa skottet.
4. H l/ andan utan spnning. Finrikta under det att mlet (riktpunk-
ten) fixeras.
5. Nr kornpunkten har ntt sitt rtta lge, gr avfyring utan ryck.
r gonblicket olmpligt fr avfyring (vapnet inte stilla, riktbil-
den otydlig, det flimrar fr gonen), blinka ngra gnger och fr-
sk p nytt efter ngra djupa andedrag. Hjlper inte detta, ter-
g till frdigstllning, vila och blunda; gr ngra djupa in- och
utandningar och gr ett nytt frsk.

98. I samband med utbildningen i anlggning, riktning och avfyring


lU rs soldaterna andningstekniken. Lung-, muskel- och hjrtverksam-
he tens inverkan p skjutningens frlopp frklaras.
Bild 2: 6. Exempel p frdigstllningar
2: 112-113
2:99-111

99. Anlggning, riktning och avfyring vas bl a p strlriktbana.


Anvisningar fr handhavande av strtriktutrustning finns i bilaga 12.
Exempel p vningar p strtriktbana finns i bilaga 13.

Anlggning
106. Axelstdet justeras s, att skyttens ansikte nr kontakt med
gonmusslan och han kan se genom kikarsiktet. Frmre kanten p
axelstdets band br normalt vara 62 cm frn mynningen (medel-
vrde fr olika skyttar). Vid rtt skjutstllning skall axelstdet an-
sttas stadigt och lngt in p axeln med gonmusslan endast obetyd-
ligt hoptryckt. Greppets vinkel justeras till ca 10 mot lodlinjen.

107. I liggande skall benstd och std fr vnstra handen alltid an-
vndas. Benstdets hjd anpassas till skyttens storlek. Stdet fr
vnstra handen kan utgras av t ex sten, grstorva eller ammuni-
tionsfrpackning. Hgra armbgen skjuts fram vl. Med hgra han-
dens fingrar (utom pekfingret) dras vapnet bakt s att axelstdet
ligger vl an mot axeln. Hgra handen trycker ven vapnet mot kin-
den. Eldrrshjden justeras genom att skytten fattar olika hgt om
greppet.

108. I sittande stder skytten bda armbgarna mot knna. I kn-


stende stder han vnstra armbgen mot knt. I stende stder han
vnstra verarmen mot brstet och vrider vapnet snett framt. I
samtliga dessa stllningar vrids benstdet ett kvarts varv.

109. Vid anlggning med reservriktmedel hller skytten gat 6-8


cm frn hlsiktet och s att en ljusspalt kan uppfattas mellan hlsik-
tet och kornskyddsringen. Om avstndet till hlsiktet r fr kort kan
Bild 2: 7. Exempel p anlggningsstllningar
detta - p grund av vapnets rrelse vid skottlossningen - skada
skyttens ansikte. l12. Vid riktning mot ml med sidfart grs framfrriktningen inte
strre n att skytten hela tiden kan se mlet genom kikarsiktet.

Riktning och avfyring ll3. Fr att undvika parallaxfel skall skytten hlla gat s, att syn-
fltet i kikarsiktet ser runt ut. gat hlls s nra gonmusslan att
111. Grunderna fr riktning visas och frklaras med hjlp av fr-
streckplattan syns klart och sidoljusets instrlning minskas.
storade riktmedel. Riktningens inverkan p trfflget pvisas. Be-
greppen grovriktning och finriktning frklaras.
2:114-118
2: 121-131
114. Skytt med litet synfel kan anvnda kikarsiktet utan glasgon.
Hantering av ammunition och frpackning
Synfelet kompenseras genom att han hller gat p sdant avstnd
frn okularet att han kan se streckplattan klart och fokusera denna 121. Laddare lrs att noga visitera ammunitionen nr den erhlls
innan han riktar mot mlet. Skytt med strre synfel kan inte kom- och omedelbart fre skjutning. Han skall drvid kontrollera att rtt
pensera detta i kikarsiktet. slags ammunition erhllits och att den inte r deformerad (distansor-
ganet) eller smutsig. Ammunitionen frvaras s lnge som mjligt
115. Genom vningar i avfyring lrs soldaterna att fra avtryckaren i tuberna. I stridsstllning frbereder laddaren laddning genom att ta
s, att vapnet inte rubbas och att avfyring sker i det gonblick d av locken p tuberna. Ammunition som r urtagen ur tuberna hand-
kom- och riktpunkt sammanfaller. Vnstra handen skall fatta greppet has med frsiktighet. Oskyddad patron fr aldrig lggas direkt p
underifrn s att skytten inte snker vapnet vid avfyring. marken. Olika slag av ammunition hlls tskilda.

116. Avfyring skall gras med en stadig, jmn rrelse. Endast avfy- 122. Bestmmelser fr hantering av ammunition under strid finns
ringsfingrets tv yttre leder anvnds fr att fra avtryckaren. A vfy- i frbandsreglementena.
ringshandens vriga fingrar skall hlla kolven i ett fast grepp utan
spnning.

117. Skytten skall alltid fre avfyring (blindavfyring) anmla: Skott skottstllning
kommer! Laddaren skall alltid kontrollera att riskomrdet bakom vap- 126. soldaterna lrs att skottstlla riktinstrument och reservrikt-
net r fritt frn personal och freml innan han anmler: Klart bakt! medel. Kontroll av skottstllningen grs vid varje tillflle d vapnet
Frst drefter fr skytten skjuta. r i bruk. Detta gller om mjligt ven under andra vningar n
skjutning, t ex vid vning av tgrder i stridsstllning. skottstllning
118. Riskomrdets storlek i fred framgr av Skl F och i krig av utfrs enligt bestmmelser i vapenbeskrivningen.
respektive frbandsreglementen.
127. vningsvapen skottstlls av instruktren enligt bestmmelser i
srskild vapenbeskrivning innan skjututbildningen brjar. Kontroll av
vningsvapnens skottstllning utfrs nr s behvs.

tgrder p kommando "Frdig pjs"


131. tgrder p kommando "Frdig pjs" utfrs enligt bestmmel-
ser i AR l och lnfR Grggrp.

Bild 2: 8 . Avfyringshandens och fingrets rlta lge vid avfyring


2: 136-151
2: 156-166
Eldledningstjnst
(l) var fiendens stridsfordon i frsta hand kan vntas rycka fram,
ndaml (2) hur terrngen inverkar p stridsfordonens fart,
(3) var stridsfordon kan vntas vlja eldstllningar eller ska skydd
136. ndamlet med srskilda vningar i eldledningstjnst r att
frbereda soldaten fr eldgivning s att han samt
(4) var vi br vlja stridsstllningar fr pansarbekmpning.
(l) vid skolskjutningsvningar efter hand uppfyller stllda krav (med
minsta mjliga ammunitionsinsats) samt
(2) under eldexercis vanemssigt kan utnyttja materiel, terrng och
skjutregler samt ge eldkommando.
Skjutregler
156. Utbildning i skjutregler avser att lra soldaten reglernas inne-
brd. Skjutreglerna skall kunna tillmpas vanemssigt, snabbt och
Omfattning sjlvstndigt. Skjutreglerna r de samma vid skjutning under dager
141. Eldledningstjnsten omfattar som vid skjutning i skymning (gryning) eller stridsfltsbelysning.
(l) terrngbedmning,
(2) skjutregler samt
(3) eldkommando.
Ml-, fart- och avstndsbestmning
161. Ml-, fart- och avstndsbestmning r av avgrande betydelse
fr trff och skall drfr vas ofta, dels i samband med skjutning,
Genomfrande dels som srskilda vningar under vrig utbildning (enkla tvlingar).

146. vningarna genomfrs enligt stegringsplan varvid kraftsamling 162. Utbildning i mlbestmning avser att lra soldaten att snabbt
sker till gruppchefs (omgngschefs) verksamhet. upptcka, lgesbestmma, bedma, ange och beskriva ml av olika
slag, s att eld snabbt kan avges mot visst ml.
147. Hjlpmedel fr inlrande av skjutregler finns i bilaga 10. Trff-
punktsdiagram och banprofiler finns i bilaga II. 163. Mlbestmning vas under dager, i skymning (gryning) och i
(simulerad) stridsfltsbelysning.
148. vning av skjutregler och eldkommando kan genomfras bl a
p strlriktbana. Anvisningar fr handhavande av strlriktutrustning 164. Anvndning av kikare vas i samband med vning i mlbe-
finns i bilaga 12. Exempel p vningar p strtriktbana finns i bilaga stmning. Drvid skall ven kikarsiktet utnyttas.
13.
165. I samband med mlangivning vas eldkommando. Krav stlls
tidigt p att eldkommando r tydliga och s korta som mjligt.

Terrngbedmning 166. Utbildning i fartbestmning avser att lra soldaten att bedma
151. Utbildning i terrngbedmning avser att lra soldaten frmst och ange mlets sidfart samt att med hnsyn hrtill vlja rtt korn-
och riktpunkt.
2: 167- 169 2: 170-179

167. Frst uppvas frmgan att bedma om mlets sidfart (i olika 170. Avstndsbestmning vas genom mtning, bedmning och an-
kursvinklar i frhllande till skyttarna) ver- eller understiger 15 givning frmst inom vapnets effektiva skottvidder, svl under dager
km/h. Sidfartens stndiga kning (minskning) vid sneda kurser p- som i skymning (gryning) och i (simulerad) stridsfltsbelysning. Mt-
visas srskilt (bild 2: 9). Drefter vas bedmning av sidfarter som ning av avstnd utfrs med stegning, avstndsinstrument eller mt-
ungefr verensstmmer med riktinstrumentets fartstreck och med ning p karta.
reservriktmedlens kornpelare, knaster och kornskyddsring. Smning-
om vas skytten i att bestmma vilken kornpunkt som skall vljas 171. Vid avstndsbestmning i stridsfltsbelysning beaktas att av-
vid sidfarter upp till 40 km/h. Skytten vas i att bedma sidfart med stnd ltt bedms fel om mellanliggande terrng inte r belyst.
en noggrannhet av 5 km/h. Srskilt beaktas att mlets sidfart upp-
fattas olika p skilda avstnd. 172. Bilstrlkastare, fltarbetslampor m m utnyttjas fr att simulera
s t ridsflts belysning.
168. Fordon med stridsvagnsattrapp br anvndas vid vning i fart-
bedmning. Hjlpmedel fr vningsledarens bestmning av sidfart
finns i bilaga 5.

Eldobservation
176. Utbildning i eldobservation avser att lra soldaten att rtt obser-
vera eldens lge (sprljus, brisader och rkutveckling) mot stillast-
ende och rrliga stridsfordon samt mot trupp under olika siktfrhl-
landen samt att ange eldens lge.

177. Eldobservation skall kunna utfr(iS svl med som utan hjlp-
medel. Skyttens frmga att sjlv utfra eldobservation r begrnsad
p grund av de fenomen som uppstr kring vapnet i samband med
avfyring. Eldobservation utfrs i regel av omgngschef.

178. Fr att rtt eldobservation skall erhllas mste observatren


befinna sig s nra vapnet som mjligt. Han fr dock inte vara s
nra vapnet att observationen strs av tryckvgen.
Bild 2: 9. Sidfartens ndring med avstndet om mlet gr p snedkurs och
med konstant fart
179. All skjutning utnyttjas fr vning i eldobservation. Innan frsta
skolskjutningspasset skall srskilda vningar i eldobservation ha ge-
nomfrts, bl a p strlriktbana. Eldobservation kan vas ven p
terrngtavla, i sandlda och p filmskjutbana.
169. Utbildning i avstndsbestmning avser att lra soldaten att be-
stmma skjutavstndet samt att med hnsyn hrtill vlja rtt korn-
och riktpunkt (rtt instllning av reservriktmedlens avstndsskalor).
2: 180- 192 2: 193-201

180. Vid pansarbekmpning anges fellget i meter rknat frn 193. Eldkommando skall vara tydligt och s kort som mjligt. Det
mlets mitt om trff inte erhlls. Vid trff anges om mjligt dess lge ges med lugn och skrpa. Vid behov anges fljande vid skjutning med
i mlet.
Exempel: Hger 4, lgt 2!
Trff i tornet (vnstra bandet, nosen, bakre delen osv)!
sprl juspansar-
sprnggranat l rkgranat l sprnggranat
l. Vem kommandot l. Vem kommandot l. Vem kommandot
181. Vid skjutning med rkgranat och sprnggranat anges fellget gller gller gller
i meter rknat frn avsedd krevadpunkt (brisadpunkt). 2. Ml 2. Ammunitionsslag 2. Ammunitionsslag
Exempel: Vnster 5, bortom 25! 3. skjutavstnd 3. Ml 3. Tempering
4. Sidfart 4. skjutavstnd 4. Ml
Eldreglering 5. Antal skott 5. Rkens syftet 5. skjutavstnd
6. Eldppnande 6. Antal skott 6. Skjutmetod2
186. Utbildning i eldreglering avser att lra soldaten att med led-
7. Eldppnande 7. Antal skott
ning av egen eller meddelad eldobservation ndra riktpunkt s att
8. Eldppnande
trff erhlls med nsta skott (i nsta verkanseld vid skjutning med
luftbrisad ver mlet). L Anges som "Frblinda" eller "Avskrma".
2 Elden avges som gonblicksbrisad i mlet om a nnat inte anges. Annars anges
"gonblicksbrisad ver mlet" eller "Luftbrisad".
187. All skjutning utnyttjas fr vning i eldreglering. Innan frsta
skolskjutningspasset skall srskilda vningar i eldreglering ha genom-
194. Vid pansarbekmpning i brdskande lge kommenderas endast:
frts. Eldobservation kan vas p terrngtavla, i sandlda, p film- Eld! D eld skall ppnas samtidigt kommenderas nrmast fre " eld" :
skjutbana och strlriktbana.
Samtidigt eldppnande! Anlggning!

195. Vid skjutning i stridsfltsbelysning .tillkommer vid behov kom-


mando fr lysskjutning. Srskild vning i samordning av belysning
Eldkommando och eldgivning br genomfras fr att spara lysammunition.
191. Utbildning i eldkommandoteknik avser att va frmst chefer
och stllfretrdare i att ge tydliga och korta eldkommando.

192. Chefs mjligheter att under strid pverka skytten med kom-
mando eller tecken r i regel begrnsade. Chef skall drfr utbildas skolskjutning
att fre strid ange hur elden skall avges.
ndaml
201. skolskjutningens ndaml r att lra skyttarna riktiga skjut-
stllningar och att skjuta med god precision. Skolskjutning frbereder
eldexercis. Skyttarnas skjutskicklighet r ett villkor fr att frban-
dets eld skall ge snabb verkan och skapa eldverlgsenhet
2:218-231
2:206-217
dd ft gs igenom samt genom att skjutstllning och avfyringsteknik
Omfattning l'upeteras.
206. skolskjutningen omfattar vningar (ven p filmskjutbana) en-
218. Under och efter skjutning kan felskningsschema enligt bilaga
ligt bilaga 15. Under skolskjutning vas skyttarna frmst i anlgg-
ning, riktning och avfyring varvid skjutregler, eldobservation och eld- 2 anvndas.
reglering srskilt uppmrksammas.

Genomfrande
Eldexercis
211. Skolskjutning genomfrs om mjligt p fasta skjut-, rlsml-
och filmskjutbanor. Strvan skall vara att skjuta p verkliga avstnd ndaml
mot fullskaliga ml. Grunden fr skolskjutning r att 221. Genom eldexercis skall enskild soldat, omgng, grupp, tropp
(l) skjuta trffbild samt och pluton trnas att lsa elduppgift(er) under strid. Huvudndamlet
(2) flytta trffbilden till avsedd trffpunkt. r att n tillrcklig eldverkan.

212. Bestmmelser fr skjutning p filmskjutbana finns i bilaga 14.

213. Vid skolskjutning i skymning (gryning) och stridsfltsbelysning


Omfattning
trnas srskilt samordning mellan belysning och eldgivning. Som be- 226. Eldexercis omfattar befattnings- och frbandsutbildning i strids-
lysning utnyttjas i regel fasta belysningsanordningar, rampbelysning,
bilstrlkastare, fltarbetslampor, positionsljus e d. stllning. Under eldexercis vas frmst
(l) upptrdande i eldstllning,
214. Frst nr stllda krav uppfyllts fr soldaten fortstta med nsta
(2) servistjnst,
vning.
(3) eldledningstjnst,
(4) den enskildes, omgngens, gruppens, troppens och plutonens eld-
215. Om skytt inte blir godknd skall orsaken klaras ut och lmp-
ligt medel att rtta till felet faststllas. Instruktren mste knna till uppgifter,
(5) samvning av chefer, skyttar och laddare under eldstrid samt
vilka fel som r tnkbara, hur de rttas till och hur de kan undvikas.
(6) stridsteknik mot stridsfordon och vriga ml.
216. De vanligaste grundfelen kan inrymmas i
(l) stllningsfel,
(2) riktningsfel eller
(3) avfyringsfeL Genomfrande
231. Strvan skall vara att frbereda kommande tillmpad eldexer-
217. Fel kan undvikas genom noggrann instruktion och visning fre cisvning (stridsskjutning) genom att elduppgifter (stridsmoment) ur
skjutning, t ex med hjlp av frstorade riktmedel, genom kontroll av denna vas i om mjligt aktuell terrng eller annan liknande terrng.
att avstnd och sidfart uppfattats rtt, genom att regler fr vindav-
2:241- 246
2:232-239

232. Eldexercis genomfrs frst formellt som samflld vning eller Markering
lagvning i omgng, grupp, tropp och pluton under ett enkelt tak- 241. Markering sker enligt 27.
tiskt lge. Som kontroll av att deltagarna tillgodogjort sig vningsmo-
menten kan eldexercisvning avslutas med ett tillmpningsmoment

233. Exempel p eldexercisvningar och genomfrande av dessa Protokollfring


finns i bilaga 16. 246. Protokollfring sker enligt 28. Dessutom kan enkel frstorad
mlskiss med plastverdrag utnyttjas som medger att trffmarke-
234. Samtidigt vas endast s mnga skyttar, omgngar eller grupper ringarna avlgsnas mellan momenten. Srskild vid eldexercisvningar
som vningsledaren kan vervaka och rtta. med mnga ml kan det vara praktiskt med srskild mlskiss i sam-
band med genomgngar.
235. Under eldexercis anvnds frmst vningsvapen. Vissa vningar
kan genomfras med fullkalibrig ammunition. Chef och skyttar lrs
vilken ammunitionsinsats som bedms normal fr att lsa olika eld-
uppgifter.

236. Eldexercis kan bedrivas i miniatyrterrng eller p normala av-


stnd.

237. Vissa eldexercisvningar (enskild utbildning och viss frbands-


utbildning) kan genomfras p skjutbana.

238. Eldexercis genomfrs ven i skymning (gryning) och i (simu-


lerad) stridsfltsbelysning. Om fasta belysningsanordningar saknas
eller om tillgngen p lysammunition r knapp kan godtagbar belys-
ning ordnas med hjlp av bilstrlkastare e d. Under sista delen av
eldexercisutbildningen br lysammunition anvndas fr att vnja fr-
bandet vid verklig stridsfltsbelysning. Frbandet skall drvid vara s
vat och eldfrberedelser utfrda s, att den dyrbara lysammunitio-
nen utnyttjas till fullo.

239. stridsmlning ingr som en viktig faktor i eldexercis. strids-


mlningen br omfatta bde fienden och vra frband. Eget frband
br erhlla frluster i sdan omfattning (personal och materiel) att
chef tvingas vidta tgrder fr att uppn ndvndig eldkraft. Frlus-
terna br intrffa omedelbart innan eller under pgende eldstrid och
utan frvarning.
!?xempel. En soldat som r under framryckning till stridsstllning ft
veta att hans granatgevr r obrukbart (tndstiftsfel) osv.
Bilaga 1: l

Demonstrationsskjutning
1. Verkan av pansarvrnsammunition visas bst genom demonstra-
tionsskjutning. Denna br fregs av lektion i ammunitionens funk-
tion och verkan. Film och bildband kan anvndas som hjlpmedel.

2. Demonstrationsskjutning genomfrs lmpligen centralt vid fr-


bandet. Hrvid br ven annan vapenverkan visas.

3. skdarplatsen br ligga hgre n skjutplats och mlomrde.


Mlomrdet fr skjutning med 8,4 cm sprnggranat m/58 br vljas
i motlutande terrng.

4. Vid demonstrationsskjutning med pansarsprnggranat br mlen


utgras av en eller flera pansarpltar, vars tjocklek och kvalitet mot-
svarar en stridsvagns front eller sida.
Vid skjutning med sprnggranat anvnds trdockor enligt bilaga 3.

5. Efter skjutningen visas verkan i mlet av instruktr.

6. Demonstration br omfatta:
Skjutning mot pansarplt med 8,4 cm sprljuspansarsprnggrana-
ter.
Skjutning mot trupp med 8,4 cm sprnggranat. Denna skjutning
br omfatta samtliga brisadtyper enligt kapitel l.
Skjutning med 8,4 cm rkgranat. Denna skjutning samordnas med
visning av rkammunition enligt exempel p eldexercisvningar
med granatgevrsomgng i bilaga 16.

7. Skjutning mot pansarplt med sprljuspansarsprnggranat avser


att visa
genomslagsfrmga,
verkan efter genomslag och
verkan mot oskyddad fiende i anslutning till mlet.

8. Vid skjutning mot pansarplt ordnas mlen enligt bild l och 2.


Mlanordningarna r valda fr att frmst visa verkan i och utanfr
en stridsvagn.
Bakom pansarplten monteras ett omkring 2,5 cm tjockt trplank
Bilaga l: 2 Bilaga l: 3

fr att visa verkan inne i stridsfordonet Avstndet mellan pansar-


plten och trplanket br vara l meter.
P bda sidor om mlet och ngot framfr placeras omkring 10
l l l-fig fr att visa pansarsprnggranatens splitterverkan kring mlet.
Figurerna frankras stadigt i marken.

9. Vid skjutning mot trupp ordnas mlgrupp om fem till sju tr-
dockor, utplacerade inom en yta om 5 X 5 meter.
Vid bekmpning av trupp i skogsbryn anvnds 15-20 trdockor ut-
placerade innanfr skogsbrynet intill ett djup av cirka 50 meter.
Vid skjutning med luftbrisad r det lmpligt att utmrka mlets mitt
med skrm.

10. skerhetsbestmmelser framgr av Skl.

Bild 2. Modell av stridsvagnsfront i pansarplt vid demonstrationsskjut-


Trplank
ning

'
'' l '
'
Pansarplt

'
~.,_,.. '
Om inte en homogen pansarplt finns tillgnglig, kan tv-tre tunnare
pltar anvndas. Pltarna monteras s att obetydligt luftmellanrum
erhlls.
Trplanket skall vara strre n pansarplten, . fr att med skerhet
fnga upp splitterfragmenten.

Bild l . Exempel p mlanordningar vid demonstrationsskjutning med pan-


sarsprnggranat och pansarskott
Bilaga 2: l
Bilaga 2:2

Exempel p felskningsschema Exempel p hndelsefrlopp och felskning under pgende skjutning


framgr av nedanstende tabell:
Skytt kan gra fel som i huvudsak r hnfrbara till
- stllningsfel Hndelsefrlopp lStllning lRiktning lAvfyring
- riktningsfel Skottet trffar lgt. XXX XXX x
- avfyringsfel Lngt hitom mlet. Ej std Fel kornp Skottet
Felen kan frebyggas genom noggrann kontroll fre skjutning. under frmre (avstnds- rycks av
grepp mrke)
I de grundlggande skolskjutningsvningarna skall instruktren /re
varje skjutmoment repetera (kontrollera) att soldaterna kan intaga Skottet trffar lgt och till XXX x
hger i anslutning till mlet. skottstllning
en riktig skjutstllning, kan vlja rtt riktpunkt, kornpunkt och vriga fel.
riktelement (anvnd frstorade riktmedel) samt att avfyringstekniken Parallaxfel
behrskas.
Ett skott i trffbilden XXX XX
Under skjututbildning med granatgevr finns som regel 3-4 man avviker enl skiss. stllningen
per vapen.
Detta frhllande utnyttjas s att en man fr till uppgift att under
~
har ndrats.
gats vinkel
till rikt in-
pgende skjutning kontrollera skyttens stllning och avfyringsteknik
Detta hjlper vningsledaren att snabbt avgra vilken typ av fel som
t!)
"O
~

Ett skott i trffbilden
strument fel
XXX x XXX
***
t!)
begtts. ocll
Stllningen Fel kornp Skottet
~ avviker enl skiss.
har ndrats. rycks av
~ Ej std fr

-
Ett skott i trffbilden
vnster hand
XXX XX
avviker avsevrt Fel kornp Fr tidig


enl skiss. eller riktp avfyring
(fartmrke)
Skottet trffar XXX XX
bakom mlet. Felbedmd Fr sen
fart. avfyring

~
.'
6 Fel komp
eller riktp

-.::
:o
p::;
Skottet trffar
framfr mlet.
.-d.
XX
Fel komp lFrXXX
tidig
eller riktp avfyring
Antal x anger grad av sannolikhet

Efter skjutning kontrolleras med kraftsamling till icke godknda


skyttar val av riktpunkt och kornpunkt, skyttens uppfattning om
skjutavstnd, mlfart och vindavdrift samt med hjlp av kontrollan-
ten avfyringstekniken.
Bilaga 3: l

Bilaga 2:3

Om felet ej kunnat hrledas med hjlp av ovanstende kontrollpunk- M lmateriel


ter mste vapnet kontrolleras frmst avseende skottstllning. l. stridsfordonsml och exempel p mlanordningar framgr av
Skjut sjlv med vapnet som sista kontrollpunkt
bilaga 4.
2. Beskrivning av filmslingor fr vningar p filmskjutbana finns
Sammanfattning
i bilaga 15.
Kontrollpunkter 3. Beskrivning av strtriktutrustning finns i bilaga 12.
Fre skjutning Under skjutning Efter skjutning 4. P bild 3-11 r alla mtt i millimeter.
l skjutstllning l Kroppens stllning l A vstnd, fart, vind
(visa, instruera) 2 Vapenfattning 2 Riktpunkt, kornpunkt
2 Riktning Vnster hand, 3 Avfyringsteknik
(klara ut avstnd, armbgar 4 skottstllning
mlfart, riktp, 3 siktesinstllning
kornp. Frsto- 5 Vapnet, kontroll
4 Andningsteknik
rade riktmedel)
5 Avfyringsfingret
3 Avfyring
(visa, instruera) Skjut nu sjlv med vapnet!

Det r inte tiOrckligt att konstatera och ptala felaktigheter.


Felaktigheterna mste arbetas bort genom frnyad vning.

Exempel p hur man kan komma till rtta med olika fel Bild J. stridsvagnsattrapp
stridsvagnsattrappen har samma mtt som stridsvagnsmlen p
stllningsfel lRiktningsfel lAvfyringsfel bild 3 och 5.
Visa, instruera och va va med hjlp av va andningsteknik
kroppens stllning och frstorade riktmedel samt att krama av
vapenfattning. Flytta eller vapen i riktstoL skotten.
mellan olika platser s Ev tergng till Lgg fingret ver
att soldaten lr sig att triangelriktning. skyttens avtryckar-
alltid finna sin stllning. finger och flj
rrelserna.
- - - -- ----- - -- - -- - - - -- - - --- - --- - -

Fel skall rttas till omedelbart. Frbered drfr skjutpassen. s att


beredskap finns fr omhndertagande av underknda skyttar enligt
ovanstende. Ofta kan en gruppchef eller duktig skytt anvndas som
medhjlpare.

Bild 2. Pansarskyttefordonsattrapp
Pansarskyttefordonsattrapp har samma mtt som pansarskyttefor-
donsmlen p bild 6 och 7.
Bilaga 3:3
Bilaga 3:2

Bild 6. Pansarskyttefordonsml, front

Bild 3. Stridsvagnsml, front

5000
Bild 4. Stridsvagnsml, torn
Bild 7. Pansarskyttefordonsml, sida

6 000-----------~
Bild 5. Stridsvagnsml, sida Bild 8. stridsvagnsattrapp i miniatyr
Bilaga 3:4
Bilaga 4: l

Exempel p mlanordningar
Mtt i mm
Rrlighet kan stadkommas genom att ett ml ordnas s att det faller
~-------------1200--------------~
genom fjrrstyrning t ex med lina, per radio, per trd eller frflyttas
genom bogsering. Vid bogsering r mlet fst p en slde som dras p
rls eller direkt p marken. Drvid anvnds fast anlggning, rrligt
mlbogserspel eller fordon .

Il ??El.\-- Mlsk iva av maso nit

Rilkm m c:.tvrkP eller lampa

Bild 9. Stridsvagnsml, front i miniatyr

Gi vare till r kmarkr


Eldma rkering sa pparat.
Mottagare BT 22 pjs BT 19 A

Bild l . Fjrrstyrt stridsvagnsml, front


stridsvagnsml sida och pansarskyttefordonsml anordnas p mot-
svarande stt.

Mlskiva av masonit eller plt

Bild JO. Trdocka med l /3-figur fastsatt p ena gaveln


(fr demonstrationsskjutning med sprnggranat)

Givare till
rkmarkr

Bild 2. Stridsvagnsml sida p rlsmlsbana


Pansarskyttefordonsml anordnas p motsvarande stt.
P skolskjutningsbana och rlsmlbana kan mlen av tekniska
skl vara mindre.
Bilaga 4 : 2 Bilaga 4:3

Ut Frsvinnande

Fast
Fast eller frsvinnande

Ut Frsvinnande Frsvinnande
eller bogserat
Ut Frsvinnande
d
Bild 3. Exempel p ml markerande pansarskyt/efordons framryckning,
understdd av stridsvagn
Vid viss terrnglinje eller d vat frband ppnar eld markeras
avsittning genom att l /3-figurerna visas.

trufLJ Fast eller frsvinnande


Understdsstridsvagnarna visas frst

Bild 5. Exempel p ml markerande stridsvagnsplutons understd av annan

um Frsvinnande
Frsvinnande
eller bogserat
~
Frsvinnande
stridsvagnsplutons framryckning

~"?+
Frsvinnande

Visningsordning: 1. Pansarskyttefordonen och framryckande


2. Skyttar i eldstllning

Bild 4. Exempel p ml markerande avsutten pansarskytteplutons anfall


Bilaga 4:4 Bilaga 4:5

.J'-1/',,.,.,...,...,, .....,.,. .. _.,__.~

_ .... ,.,....,~.,,iJ#"""'"'"'"'''
Halva l pstrckan
\l,\1lmi !l\lillltllll,./~;;;>,
~ Tvtrumm 1g ... w""""" ... \ ,

~ -~"''''~'"'
ml bogserspe l , "" ,,, \1\ 1\ "' \
j\- }-
"" ........ --~--... -~~""'Wl'j''i!l/1q~
~=~::;;;~~-:~~::::::~::~-~""'
Bild 7. Exempel p bana med bogserade ml

Bild 6. Exempel p bana med bogserade ml


Bilaga 6: l
Bilaga 5: l

Hjlpmedel fr berkning av mls sidfart Exempel p belysningsanordningar


l. Simulerad stridsfltsbelysning kan ordnas med hjlp av t ex bil-
Tid i s fr l Hastighet Vid bestmning av sidfart skall strlkastare (bild l)
strckan 25 m km/ h l m/ s 25 metersstrckan mtas vinkel-
18,0 5 1,4 rtt mot medelobservationsrikt- 2. !R-strlkastare p stridsfordon kan simuleras med fltarbetslampa,
9,0 10 2,8 ningen. Den kan mrkas ut med !R-filter och reflektor enligt bild 2-4.
6,0 15 4,2 skrmar. Vid skjutning p miniatyrbana stlls fltarbetslampan med !R-filter
4,5 20 5,6
vid eldstllningarna och riktas mot reflektorfrsedda ml.
3,6 25 6,9
3,0 30 8,3
2,6 35 9,7
2,2 40 11,1
2,0 45 12,5
1,8 50 13,9

Om mjligt ordnas fjrrmanvrering av


ljuset frn skjutplatsen Eldstllningar

Bild l. Exempel p provisorisk belysning av rlsmlbana


Bilaga 6:3
Bilaga 6:2

Markyta eller
skyddsvall

i
Bild 4. Exempel p faststtning av /R-strlkastare och reflektor p bog-
serad stridsvagnsattrapp

Bild 2. Exempel p belysningsanordning med /R-strlkastare och reflektor


Framfr mlet mste skyddsvall finnas, s att fltarbetslampan skyd-
das. Mlet r i utgngslget i skydd. "JR-strlen" trffar observatren
nr mlet dras.

Bild 3. Exempel p faststtning av /R-strlkastare och reflektor p strids-


vagnsml, sida p rlsmlbana
Bilaga 7: l Bilaga 7:2

Protokoll och blanketter

S KJ UT K ORT Eldhandvapen, mark kuiJprutor och pansarvrnsvapen


Skalllfyllasvid flyttning och medflja don vil rnpllkti g esverlringshandlinaar
Per son nummer Namn
Frband (reg on) ...................... ........................................................................ .............................................................. ..

Utbildningslinje Plut (motsv) Ko mp (motsv) Reg (m ot sv}

Civila utm rkelsetecken


Tillhrt sky ttefre~ ing i
hemvrn '
Militirskj ut- FuUttiindig(vapen) Frkortad (vapen) Nigon (vapen)
utbildning
SKJUTBOK
Vapen Vni ngar enligt SkjuU A Ehv och ksp och Skjutl A Pv
SFE
+--

~: : :.:~1 lllllllllllllllllltttttti 11111 H


f'r ekoll!lkjutning (S), flt skjutning (F), enskild skytts eldexercis (E),
prisskjutning (P), frivillig skjutning (Fri) och vaktprov (V)

vid
....komp, skoJan ---~----...--- plut, to, avd
~ ;:;~ ~i 1111111111 1111111 HtitHttt=##~
rmim
Vapen

Utbildningsret 19 ........... -19 ... .


~ ;: ~:~J r
1111111 1111111111111 1 11

GENEAAlSTABEN S LITOGRAASI(A ANSTAtT U U

~dtfllllllllllllllllllll llllllll ll s - skolskjutning, F= flltek]utning, E- enskild skytts eldexerci s

Personn u mmer N a m n -1
Utbildning

! Full Fr-

$~~; ~:~
~
i
d

i
i
FRIVILLIG SKJUTNING
Vapen Resultat Utmrkelsetecken

l - -- -
tt C_]
- --- - - - - - - -~ - ~

l l r r r
... ______
PRISSKJUTNING
Vape n> _ _ _ _ __
"'- - -- - - Vap en _ _ _ _ __

Pong Pt _ _ + P2 _ _ + P3 _ __ _ _ __ Pong P1 _ _ + P2 _ _ + P3 _ _ ~

Ulmlirkel seleeken Utmrkelseteck en

+ Kr _ _ ___ _ _ Rego (mots~) ------ +Kr __ ._ _ __ _ Rego (motsv) - - - - - -

,'-i+F
-- ,-1-~--
'--_
.;-- FULLGJORT VAKTP RO V

"- - - - - -
Vapen _ _ _ _ _ __
VRIG T '

- - - - - - -- - - --- --- - ----- -

~l~U:-CI l, D God kin d - - - - - - - - - - - - -


--- - -- - - - - - - - - -- - --- - -- -
++tffi+U:f~=
D Icke godkind

l ' l
Amn. Fr v ninc:. som 50ldate n ick e skjutit., lli mn a s veder b rlig kolumn blank. I vni ng betecknas
godknt resultat 111ed ett lod rtt, un derknt res ultat med ett v grtt etreck, i vederbrlig kolunm.
l
r
ErhAIIit skjutglasgon

19
l o;optn"
Vi nster ga Hger ga

Bild l. GLA 1305. Skjutbok (framsida och insida)


Till skjutbok finns innerark (GLA 1335) utan personnummer- och
namnkolumner. I regel anvnds ett uppslag fr varje vapen. Bild 2. GLA 1306. Skjutkort (fram- och baksida)
Bilaga 7:4
Bilaga 7:3

,, Formullr 3i a
Avbildningsprotokoll '"D'"""';' D .,,;,,.~,,,;, .
Vaderlek
Mom Vapen
vn ing
. Skiutande enhet
Frba nd

OuOuOuOu LJ uOuOuOuO
Avbildningsprotokoll. fr pansarvrnsvapen

0 Skolskjutni ng O EtdeJ.ercis O s trid sskjutning

19_ _ _ Vape n Am Viderlek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

OuOuOuOu LJ uOuOuOuO
vni ng-- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- -- ----------
Skytt Frba nd _ _ _ __ _ _ __ _ _ __

-3 -2 -1
skott ~~!') ~nd>
1 v(-)
y ~
nr 1(-)

v
v-+-----17 ~
"'
f-__j___j_._j
OuOuOuOu LJ uOuOuOuO
-3
N-_
-2

r::;;r~
1----f---
1--t---t---
D LJ A
ooou . u CJ D D A
o0oc:J~~u
Medel- Summa

~
trffpunkt = Antalskott

17 \ A ~A.
[7 r\:::
0 o . LJ
u
~--1--

~l
~
Medel Summa
f- --1--t----l

tr ff punkt = Antiliskott
~~u Mlt t-; l .....l \ e l--g \ --g::1 F6rband / SI<ylt "
M.. ~
L----'

Ao<ol l lrfiii J,~


koll l l r&ft
~ ~l
i CD ~ ::l
F lirband /S k~tl ; kott t rift tr flo o:a Ul

,Iii UlM
Anvisningar
1. Finns flera ml av sa mma sort anv nds olika
beteckning!H fr trfi l eJ. X O [J
~---+-
f-- 1---l --i

~-~---

A nta l Medel- Summa


2. V id berkn ing av medeltrffp unkt summeras tr ff [ traffpunkt = Antalskott
s kott ens l gen med respe ktivet ecken (+ . -l
Marilro;he1 / Polokol\ t61ae
S:a od GHIERAL S TA8EN S \.L10GRAF LS KA ANSlAHI:lOl

D Godknt O Underknt
g rad
Ledare i' Protokollfrare
Bild 4. GLA 1303. Avbildningsprotokoll fr eldexercis och stridsskjutning
GUffV,~S T.O.IIfN $liT0GIIAf iS !\" ... NST.O.l T 1,14
Tillverkas ven utan figurramar - med utrymme fr vnings-
ledaren att sjlv rita mlskiss (GLA 1333)
Bild 3. GLA 1316. Avbildningsprotokoll fr pansarvrnsvapen
Bilaga 8:2
Bilaga 8: l
8. Vrdena i s-tabellen avser fltmssiga frhllanden med god sikt
Underlag fr ordnande och bedmning av och tydliga ml. Vid skolskjutning kan bttre trffsannolikhet som
skjutning regel prknas.

Berkning av ammunitionsinsats och verkan vid stridsvagn Pausarskyttefordon


stridsskjutning
l. Insats och verkan berknas i frsta hand fr att skjutavstnd och
Bestm- Av- Tvrkurs km/h stilla-
ml skall kunna avpassas p ett lmpligt stt. Drigenom ges truppen ning av stnd Stilla- Tvrkurs km/h stilla-
st-
- -st- st-
rimliga elduppgifter och utbildningsmlet ns inom ramen fr dispo- Avst Hast ende ende
m ende o 20 35
nibel ammunition, tid och terrng. o 20 35
Et t
Mtt Mtt 100 0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2. I andra hand kan ocks krav p trffresultat bestmmas. I det 200 0,8
0,7 0,7 0,7 0,6
0,4 0,8 0,8 0,8 0,7
enskilda fallet mste hnsyn d alltid tas till trffantalets spridning 300 0,4 0,4 0,4 0,3
0,2 0,6 0,6 0,6 0,4
400
kring medelresultatet Detta kar oskerheten i bedmningarna. Ett Ett
Mtt Be- 100 0,7 0,7
200 0,8 0,8
dmd 0,4 0,3
300 0,5 0,4
0,2 0,2 0,1
TrffSannolikhetsberkningar r alltid oskra. De r avsedda att 400 0,3
Et t 0,9 Ett
vara en hjlp fr vningsledaren, nr denne under varierande Be- Be- 100 0,9
0,6 0,5 0,7
0,8 0,8 0,7 0,8 0,7
frhllanden mste skaffa sig en rimlig uppfattning om vad han dmd dmd 200 0,6 0,1 0,3
0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
300 0,2 0,4
kan begra av skyttarna. Tabellens siffror skall behandlas med 0,1 0,2 0,1
400 - 0,2 0,1
frsiktigbet och fr noder inga omstndigheter betraktas: som
skra grnsvrden. Mtning av avstnd innebr hr stegning och motsvarande (fel O%)
samt mtning med instrument (fel 5 %). Mtning av hastighet avser
noggrann bestmning (fel O%) - som regel genom att vningsleda-
ren anger hastigheten fr skytten. Bedmning hnfr sig till ett fel i
Tabell ver S-vrden avstnd och hastighet om vardera 20 %. (Med fel menas hr stan-

6. Tabellen ger verslagsvrden fr vissa angivna frhllanden i dardavvikelse.)


Goda observationer vid bom kar sannolikheten fr trff i nsta skott
stort. skjutresultatet pverkas dessutom av en mngd detaljinflytelser, mot samma ml med samma skytt. Bedmd hastighet och bedmt
som inte kan tabelleras. vningsledaren mste med hjlp av omdme
avstnd rknas d som mtta.
och erfarenhet avgra hur trffsannolikheten ndras av ljus- och
vderfrhllanden, truppens tillstnd och utbildningsstndpunkt m m.

7. Tabell ver S-vrden anvnds vid planlggning av skjutning och


Tabell ver normalt antal trffar
i regel utan att kompletteras med ngot annat berkningsunderlag.
11. Med S-vrden kan det genomsnittliga trffresultatet berknas.
s-tabellen r ocks grunden fr bedmning av en redan utfrd skjut-
I det enskilda fallet mste man emellertid acceptera slumpmssiga av-
ning. D mste den emellertid anvndas tillsammans med tabell ver
vikelser frn genomsnittsresultatet. Tabellen anger fr olika S-vrden
normalt antal trffar.
och skottantal de nedre och vre grnserna fr vad som r normalt
Bilaga 9: l
Bilaga 8:3

antal trff. (Den normala avvikelsen frn genomsnittsresultetet r Plan fr utbildning av granatgevrsskyttar
hr satt till 6 = Vn S (l - S). Innehll
Det kan ibland vara ndvndigt att godta nnu strre avvikelser. A. Grundvrden
B. vningsfrteckning och tidsplan
Antal Normalt antal trffar vid S-vrden c. stegringsplan
skott 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
l 0-1 0-1 v - v-J l
2 0-1 0-2'- x x 2 I vningsfrteckning och stegringsplan angivna vningar terfinns i
3 1-2 1-2 3
4 1-3 1-3 4 bilaga 15-16.
5 1-4 2-4 5
6 3-5 6
7 3-6 7
8 4-6 8
A. Grundvrden
12. Skjutning skall planlggas s att minst en trff erhlls.
Tillgnglig tid enl SU

Grglinjen
Utbskede GBS F
Berkningsexempel 235 145
l 55
16. Ett granatgevr skall bekmpa en stridsvagn - sidkurs 20 km/h, 2 55
20 20
avstnd 300 m. A vs tn d och hastighet bedms. Eld avges med vnings- 3
310 220
vapen - S-vrdet r 0,3. Det frsta skottet br ge s god information Summa
att man vid nsta skott kan anvnda s-tabellens vrden fr "MTT,
MTT". S r d 0,8. Fyra skott avges. Genomsnittligt antal trff
varierar mellan 2 och 4. Nedre grnsen fr godknd skjutning r 2
trffar. Utbildning och frdigheter m h t befattning

Andrahandsvapen
Befattning Huvudvapen Prisskjutning Tillikavapen
Grg Pskott Ksp, pvpj
Grggrpch/ stf Kp, grg
Grgsoldat
Grg Pskott
Grgsoldat f Kp, grg
Bilaga 9: 2
Bilaga 9: 3
Tid enl SU fr att n utbml
B. vningsfrteckning och tidsplan
Vapen Tillikautb Andrahandsutb V apenutbildning Granatgevr
Ksp 40 20
Grg 40 20 Fullst. utb Tillika-
vn Omfattning Tid
Pvpj 20 vriga
nr GBS utb
P skott 20 10
l Materielkunskap 20 20 14 3,5
1.1 Data 2 4 4
Namn p delar
Ovriga berkningar Funktion
Skringar
Fr grggrpch / stf och grgsoldat tgr fr tillikautb 80 tim.
1.2 Isrtagning och samman- 2 2 *) l
Fr utb pkp intill vaktprov 50 tim. sttning
Aterstr fr GBS 180 tim och fr F -soldat 110. Utbyte av delar
I vningsfrteckning grg har uppgivits 165 tim fr GBS och 110 fr
1.3 Genomgng av tbh 2 2 *)
F. Aterstende 15 tim fr GBS betraktas som restid och fr fltskjut- Vrd och materielkontroll
ning m m med handvapen. Daglig och srskild tillsyn
1.4 Riktmedel: l 1 l Vz
- Riktinstrument
- Reservriktmedel
- Mrkerriktmedel
1.5 Ammunitionens och tnd- 2 2 2
rrens:
- Konstruktion
- Hantering
- Funktion
-Mrkning
- Skerhetsbestm-
meJser
1.6 vningsvapen fr grg: 2 2 2
- Konstruktion
- Funktion
- Hantering
- Skerhetsbestm-
meJser
1.7 A vstndsinstrument: 4 2 2
- Materielkunskap
- Handhavande
- Vrd
- Bildjustering
*) Utlrs och vas i samband med vrd.
Bilaga 9: 4
Bilaga 9:5
vn

Omfattning Tid Fullst. utb Tillika-
nr vn Fullst. utb Tillika-
GBS vriga utb Omfattning Tid
nr GBS vriga utb
1.8 Kikaren: 2 2
- H andhavande 2.3 Frevisning av ett rtt in- 2 2 2
-Vrd riktat vapen
- streckskalans an- Triangelriktning
vndning Minskning av riktspridning 5 5 2
2.4
1.9 tgrder fre och efter vning p strlriktbana
l l l
skjutning: (vn l, 2 och 3)
- Urdragning 2.5 skottstllning 4 4 4 1/z
- Mtrlkontroll - Riktinstrument
- Visitation m m - Reservriktmedel
1.10 Kontroll av vapen: Ammunitionskor-
2 2 2 l
- Skringsanordningar rektion
- Jordningsstllande av Temperaturkor-
vapnet fr skjutning rektion
med bl a:
3 Eldledningstjnst 25 25 14 l
justering av
axelstd 3.1 Ml bestmning: 2 2 l
justering av - Observation
grepp - Mlbedmning
o justering av - Mlangivning
kindskydd
3.2 Fartbedmning 4+2+2 4+2+2 2+2
2 Servistjnst 19 19 16 1,5 -Landsvg
2.1 Vapenstllningar: -Terrng
4 4 4 1/z
- Anlggning Avst: 100m
- Frdigstllning 200
Med bl a: 300
Fattning om 400
vapnet

't
3.3 Avstndsbestmning: 2+2 2+2 2
o Std -Avstndsbedmning
2.2 Eldhandgrepp i olika stll- jmfrelser
4 4 4 1/z
ningar: uppdelning
-Liggande gaffling m m
- Knstende - Avstndsmtning:
- Stende stegning
Med bl a: - mtlina
skerhetssprrens stegmtt
frande karta m m
o Ladda och ptr ur 3.4 Avstndsmtning med Al 2+2 2+2 2
Siktets instllning
Bilaga 9:8

vn
Il Bilaga 9: 9

Omfattning Tid Fullst. utb Tillika- vn Fullst. utb Tillika-


nr Omfattning Tid
GBS vriga ut b nr GBS vriga ut b
vn l 4 4 4 vn 3 4 4 4
Frsvar
stillastende ml Frsvar
Ml: Samva grgomg i vad Rrligt ml
avser: Eldreglering
- Servistjnst I vrigt se vn l
Eldhandgrepp vn 4 4 4 4
Frdigstllning Frsvar
Anlggning stillastende ml
Riktning Rrligt ml
Avfyring Mlvxling
Eldledningstjnst Eldreglering
Mlangivning I vrigt se vn l , 2, 3
Eldkommandon
Skjutregler vn 5 4 4 4
Eldobservation Anfall
Eldreglering Som vn l med annat
Upptrdande i eld- utgngslge
stllning och strids- vn 6 4 4 4
stllning
Anfall
- Enskildas och omg Som vn 2 med annat
uppgifter
utgngslge
-Samva:
omgch vn 7 4 4 4
skytt Anfall
laddare Som vn 3 med annat
ambrare utgngslge
under strid
vn 8 4 4 4
vn 2 4 Anfall
4 4
Frsvar Som vn 4 med annat
stillastende ml utgngslge
Eldreglering
Mlvxling: 5.2 Eldexercisvningar grggrp
Ny kornpunkt vn 9 4 4 4
Omstllning av siktet Frsvar
(reservriktmedel) Se eldexercis grgomg vn 2
Ny skjutriktning -
ndra skjutstllning vn JO 4 4 4
under vn Anfall
I vrigt se vn l, 2 och 3 Se eldexercis grgomg
vn 2 och 6
Bilaga 9: Il
Bilaga 9: JO
.c. stegringsplan
vn Omfattning Tid Fulist utb Tillika-
nr GBS vriga utb Vapenutbildning
vn 11 4 4 4
Frsvar Granatgevr
Rkskjutning Ordn- Tillika- Anteckningar
Fullstndig
"FRBLINDA" fljd utb
utb
Se eldexercis grgomg vn 4
l 1.1 1.1 ' 1.2
vn 12 4 4 4 1.2 1.4 ' 2.5
2
Anfall 1.3 1.10
3
Rkskjutning 1.9 2.1 ' 2.2
4
"AVSKRMA" 4.1 3.5
5
Se eldexercis grgomg * vn 5.2 och 5.3 r vn i plan fl
vn 4 och 8 6 1.5 4.2 vapenutbildning pansarvrnspi s
7 1.6 5.2*
och terfinns i eldexercisv-
8 4.1 5.3*
ningar fr pansarvrnsgrp i
9 1.10 Skjutl A Pvpj.
10 1.4

11 2.1
12 2.2
13 3.5
14 3.6
15 3.7
'
16 2.3
17 2.4
18 2.5
19 3.1
20 3.3

21 3.2
22 1.7
23 3.4
24 1.8
25 3.8

26 4.2
27 5.1
28 5.2
Bilaga JO : 2
Bilaga JO: l

Hjlpmedel fr inlrande av skjutregler


k h 1 t d e
b 1. l r k
d e m aicx
x pno mgi
~ Lfi
a Ohf

o \
- 1 ~00-200 2 =~200-300

A
+
+
l l l 1-
\
l d

H
l l l 2- h b
- x c g a
+
-
+
-
l

l
l
l
l
l
3-
4-
J n s o
i i f
v
r e. u m
t

+ 5
152535 / l n f h c
x
oe m a
b g. d z
3 ~ 100-300 uv J

Streckplatta i riktinstrumentet fr granatgevr


streckplattans mnster frs ver till ett genomskinligt material. Nsta
sida (bilaga 10: 2) kopieras.
4 c:=~ 100-200
m e b l d
Nr reglerna fr riktning inlrs, beordras skytten rikta mot visst ml i o r c z
u a g v k
(p visst avstnd och med viss sidfart), genom att lgga streckplattan f n p i s
ver ml p nsta sida. Rtt riktning kontrolleras av instruktren
genom att rtt bokstav visas i den lilla cirkeln p streckplattan.

5 ~ 100-300
Bilaga Il: 2
Bilaga 11: l

Trffpunktsdiagram och banprofiler


Diagram ver ungefrlig trffpunkt i sida vid skjutning mot ml med
sidfart.
Ammunition: 84/48 slpsgr 62, 84/48F slpsgr 66, 84/48 slvnprj 66
och 9 f 67 slprj.

Kornpunkt
Fartstreck 25
500

400 l ! l

Kornpunkt
300 _j_)_ i \ l ../
~ l
17~4 Il
Avstndsmrke
200
500 -.-.----.-----,----,----~--~----,-~

100 ~
400-4-4-----r----4-----r----+----~~~t-r-
o --~~---T----4-----r----4----4-----~~
300~~-----+----~----r---~--~-,----+-+--
3 2 1 O 1 2 3m
10

200 Il 11, ~ I ::J15


20

1oo Il 1/~ 1 1

o
3 2 o 2 3m

Kornpunkt
Fartstreck 35

500 --'L'

4oo Il / i l / l j;7"'"'"1 l
Kornpunkt
3oo l! ,/ /\:/"F Il
Il fl" l l
Fartstreck 15 71v -
2oo _JJ__ l l

5oo IT--:;;:;-:-=;::-1-~----,----,--~--
20 100 l l l , \
' ," ~l
/1 l l l
40P l l"- l l /1 1
1

o l l
3
l
2
l
1
1,
O
l
1
l
2 3m
l l

30011 "- ! :A Il

2ooll ~ 1 y Il

100 l l l \, l / l l l

0~~---+----t---~--~--~----~~
3 2 o 2 3m
Bilaga 11:4
Bilaga 11:3
8,4 cm sk ptr m/59 slvnprj m/66 och 9 mm sk ptr m/67 slprj i
Banprofiler
vningsvapen 4
8,4 cm sk ptr m/48 slpsgr 62 och 66 - = 84 l 48 slvnprj 66
- - - - - - - = 84/48 slpsgr 62 - - - - - - - = 9/67 slprj
- - - - - = 84/48 slpsgr 66

Skjutavstnd: 200 m Skjutavstnd: 200 m

t. . .
Bantid
0,8 Bantid 08

~d . ~:d~g:~~~ ~
0,6 ..
0 7
0,6
~~0,74s
0,79 s

i l l
O 100 200m O 100 200m

Skjutavstnd: 300 m Skjutavstnd: 300 m

~:~
2,0 19
1,7 ..........o............... 0
~
~~ ~Bantid
" ... _1,2
..
Bantid
1,5 16' .. 1 28 s
.. 1,2 1,24 s ..... 0,9 1,0 ... 1:18 s
0,9 1,28 s
l l i l
O 100 200 300m O 100 200 300 m

4,2 4,2 4,2


Skjutavstnd: 400 m 0 ..... 3,8 .... do .. ...... o .. .... .. 3,5
Skjutavstnd: 400 m
. 3,5 .o o.
2,9_ ... / 3,5 ~ 2,9
3,3 .o
3,0 2,7 . 2,2
~2,2 o Bantii;l
Bantid 2,4 1,85~s
1,80 s 1,6 .. 1,6 1,66 s
2,0
1,85 s .Q//
1,3

300 400m
o 100 200 300 400 m o 100 200
Bilaga 12:2
Bilaga 12: l
7. Mlmateriel tillverkas vid frbanden. Taveltapeter med mlsil-
Handhavande av strlriktutrustning huetter tillverkas av Generalstabens Litografiska Anstalt (GLA). Vid
tillverkning av mlmateriel erfordras bland annat
Allmnt reflexband, vitt och rtt,
l. Strlriktutrustning finns i sats fr fyra granatgevr. Utrustningen kvadrant alternativt vattenpass,
anbringas i eldrret. hlstans fr tillverkning av reflexpunkter,
tuschpenna samt
2. Strlriktutrustning anvnds vid vningar i servis- och eldlednings- taveltapet med stridsfordonsmL
Vid skjutning med reservriktmedel skall taveltapetens riktkryss gras
tjnst. Vid riktning eller avfyring tnds en ljusstrle. Trff markeras
genom en ljusglimt frn reflexpunkt vid mlet. kraftigare med hjlp av spritpenna e dyl.

8. Mltavlorna tillverkas av 10 mm trfiberskiva och frses med


3. vningar med strlriktutrustning anordnas inomhus, t ex i v-
tunn ram p bda sidor fr att skydda mlen och reflexerna. Tavlans
ningshall, barack eller vindsutrymme. Om mjligt br det i lokalen -
under den tid strlriktning r aktuell - finnas permanent uppstllda mtt br vara omkring 120 X 60 cm.
vapen. Vapnens platser i lokalen br mrkas ut.
9. Tavlorna kan fstas i monteringsanordningar direkt mot en vgg.
Srskilda tavelstll kan ocks utnyttjas (bild 1).
4. Strlriktbanan (= vningslokalen) br ha fnster med jalusier Mjligheter att justera tavlorna i hjd- och sidled skall finnas.
eller motsvarande samt flera lampor med separata strmbrytare och
om mjligt reostater s att ljuset kan justeras. Det br vara ngot 10. Reflexpunkternas rtta lgen fr riktinstrument r markerade
ljusare vid mlet n vid vapnet. p taveltapeterna. Rtt faststtning kontrolleras genom skjutning.
Lokalen br ha sdan bredd att fyra omgngar kan vas samtidigt. Nya lgen fr reflexpunkter skjuts in fr vningar med reservrikt-
Avstndet frn siktets frmre del till tavlan skall vara 7,5 meter.
medet
Inskjutning sker genom trffbilder om tre skott. Hrvid skall granat-
gevr vara fastsatt i granatgevrshllare p kulsprutelavett.
Reflexernas storlek skall, om inte annat anges, vara 10 mm. (Med
Frberedelser reservriktmedel 15 mm).

6. Till varje vapen p strlriktbanan ordnas 11. Vid ml med sidfart br reflexpunkterna sttas ut fr 15, 25 och
strlriktutrustning,
35 km/h.
tavlor,
tavelstll och 12. Anvisningar fr montering och instllning av strlsikte fljer
parallaxkorrektr. strlriktutrustningen.
Fr gemensamt bruk p strlriktbana behvs
granatgevrshllare och kulsprutelavett m/36 med vagga 13. Justering av strlsikte och tavla utfrs enligt fljande:
(fr skottstllning av granatgevr), Montera en tavla i tavelstll vinkelrtt mot vapnets krnlinje.
mttband samt Kontrollera med vattenpass att tavlans verkant r vgrt.
anteckningsmateriel. Kontrollera att avstndet mellan tavlan och siktets frmre kant r
vningsledaren medfr plutonslistor. 7,5 meter.
Bilaga 12:4
Bilaga 12:3
21. Genomfrda vningar protokollfrs p lista p enklaste stt.
Kontrollera att avstndet frn golvet till tavlans mittkryss vid gra-
natgevr i Listorna frvaras tillsammans med skjutboken.
- liggande skjutstllning r 40 cm,
- knstende skjutstllning r 90 cm samt
- stende skjutstllning r 140 cm. 1- - - - - - -- - 1600 mm - - - -- -- --"
Mellan lgg
25 x 100
Vid granatgevr i granatgevrshllare skall skottstllningskryssets
hjd ver golvet vara lika med siktets. Bult 3/4 X 7"',
v in gmutt er
och 2 brickor

14. Frberedelserna fr vningarna skall gras med strsta nog-


grannhet. Eftersom reflexpunkterna r sm krvs att ven skottstll-
ning utfrs med strsta omsorg. Frst drefter kan precisionskrav
Justeringsspr
uppfyllas av skytten. skottstllning sker enligt bilaga 12: 5. (hjn in g-
snkn ing av
tavlan)

Genomfrande
16. vningar med strtriktutrustning br genomfras i pass om hgst 25 x 100
fyra timmar. f
17. vningsavdelningen indelas lmpligen i ettor, tvor och treor,
dr
ettorna r skyttar,
tvorna laddare och /
treorna markrer (gruppchefer). '
~------ 800 -----~

18. Markering och eldobservation anmls i mm frn reflexens mitt, Bild l. T avelstll
t ex "Vnster 4, hgt 3!" Som trff rknas varje skott dr ngon del
av ljusstrlen ger reflex. Tavelstllet br faststtas p vgg. Std stts bakom ramen s att
bultarna gr fria frn vggen.
19. Krav p precision skall frmst stllas. Tidskrav infrs frst sedan
precisionskravet uppntts.
Om skyttens precision nedgr i hans strvan att n tidsgrnsen skall
han beordras terg till trning av riktnoggrannhet utan tidskrav.
Slutmlet r precision i kombination med snabbhet.

20. Skytten skall sjlv utfra alla eldhandgrepp i samband med om-
laddning.
Bilaga 12:5 Bilaga 1.3: l
~ Q '
skottstllning av granatgevr p strlriktbana p.
~
"' ::::
l. Skottstllning sker s att ljusstrlen trffar en reflex 2 cm till ~:::: .
s :~...
"' .
sd-g;g,
hger om skottstllningskrysset Orsaken till sidfrskjutningen r att
skytten inte skall frledas att rikta med hnsyn till reflexerna vid
el
o ...
8 4> :<11:0
... ..1<1 ...
0 "' -
..1<1~ M
.,...1<10
mlen. ~r; l) l:l

~ :~!:
ICI ~"l
'
:o .s
::t:>,~:E
:E d)

2. skottstllning av riktinstrument:
(l) Stt fast granatgevret i lavett ksp m/36 mark med vagga och ~ ~ .=S~g~~~.b ;... "'E
l
Q)

granatgevrshllare -"'
..c:: > "'-
..d 0(/.) ~ ......
"'..,.
Q) ~
..0 ..!:! ...
g l:l
~o
u ....,.4>'-t
Oe~>~Q<ISdO>
"' Q)

(2) Fst frsttslinsen


-
..1<1
"' .,:::!=~,.e.Q)El
.s"'...
4) ~

"':u
...

...
!3..c: ; !:='t:::>:~~ ... ..1<1
(3) Rikta in ljusstrlen mot reflexen 2 cm till hger om skottstll- ;:::: ... ~ , :sg~
ningskrysset ~g ~ ~ ~ ; :: Q) - :Cd
~ c~
l) . . . . . .
e?ea~8~1E >-
...
(4) Ls lavetten 5o s
-:'!!

..1<1~
d l)~'"'
- ~ c. 0.) Q)
"' =..D~ :~..... "'

~
<~~'"'
Q)

:.a-'~
....

(5) Flytta streckplattan med hjlp av riktinstrumentets justerskruvar


... a
... - r::~
.. ::t t3 ~t:~- ; . :8 ~:.
]
Q)

Jil= ~:g ~.e.:; 8 l:l ~ =


s att nollspetsen sammanfaller med skottstllningskrysset
"'...
:o
"'
~>.
4)
C'\S....,
"'~
~cd
"'-
t;rn""'o8~~>
"'~= oQ"'S ~
e
..1<1 ... "'
~ ,;
-:;;;..!:!;g ~ - 8
3. Skottstllning av reservriktmedel:
eo ~~
=
~'8 ..,_, - octS - bO
gCilt:~
.
Q)=P.
o(lj
Q
o

bl)=
- -~ t:: :~
00 .....
bl)

f;ti~ .!3 '"' P-4::!~~~-ern ~.!:id


Q ~~ l J.-1
.'!:: ..... s :o \..l

(l) Stt fast vapnet i lavetten el .,..J:>~:l:I~: ~~:.~~!i~1l j:Qtdo::


(2) Rikta in riktmedlen mot skottstllningskrysset
Vapnet skall hrvid vara avfyrat och strlen slckt genom att ... N
...
8 =
ledningen frn avfyringskontakten dragits ur bakre insatsen
Q l
es::
(3) Ls lavetten -"' l"'~' ,-"'
~
o~
"' ~
'1"""4

!:!le;.;~;;;;
CIJ
~.!:al:: J, cd
-
ro -"'
~~
(4) Tnd strlen genom att stta i ledningen i bakre insatsen (U
E-<
' o::.::~ t:: S..c:: o::.::

m ~~
c- j8
-
(5) Rikta in ljusstrlen i sida mot reflexen 2 cm till hger om skott- OOo
0000 00
stllningskrysset genom att ndra strlrrets lge i sidled med ..Q <: s l"' 0000
....-!("\\M~ """""'
- N l
00
N"''' ~~
hjlp av justerskruvarna i frmre insatsen ~

(6) Lossa hjdjustersprren i lavetten och fr in ljusstrlen i reflexens --


"'-

-
o (U
mitt lo.

(7) Ls lavetten och vrid granatgevrets avstndsratt s att siktlinjen


ter gr mot skottstllningskryssets mitt
(8) Flytta index till noll p uppsttningsskalan.
tn
o(U
Q.
bl)
Q
l
~
~
't::
~
bl)
..1<1
]
~
lo.
s'(;j ~ .;; ~ ~
(U Q
C) '! ]a 't::

-cc8o Nl'2
:>
'
:D
.!3"'"'
~~
't:: Q
..(
=
> o=
> ...
o N M
2 3 4 5
4 6
a) Skjutning mot stillast- 100 Grg 4 a
ende ml (val av korn- 200 M.len ..bekm~as i tur och ordning Trff i alla ml p
och riktpunkt samt fran vanster till hger och tillbaka. ett avstnd tv ggr
300
avfyring) Nr kr~ven p ett avstnd r upp- i fljd.
400
b) , fyllda, ovas skytten p nsta avstnd.
150 Grg 4 b
250
350 Trff i ett ml inom
5 3 sek.
a) Frflyttning av eld- 200 Grg 5
rret i sida samt Skytten fljer linjen med avstnds-
Linje A Trff mot samtliga
avfyring kors 200. Avfyring mot varje tvr- tvrstreck inom 35
streck. 6 skott disponeras. vas dels sek.
frn vnster, dels frn hger.
b)"- 200 Grg 5
Linje B

l 2 3 4 s 6
6 a) Skjutning mot ml med 100 Grg 6 a') Alla ml p samma avstnd bekm- Trff i alla ml.
sidfart (val av korn- 200 pas p kommando, t ex: "200! Fart
och riktpunkt samt 300 15! Eld!"
avfyring) P varje avstnd vas efter hand
skjutning mot ml med sidfart 15,
25 och 35.
b)"- 75 Grg 6b
150 Trff i ett ml inom
12 sek.
250 Trff i tv ml inom
20 sek.
c) " samt skjutning Skott nr 1 mot rrligt ml med sid- Trff i rrligt ml
mot samma ml, nr fart. inom 12 sek.
det stannat Skott nr 2 mot samma ml nr det Trff i stillastende
stannat. ml inom 20 sek.
7 a) Skjutning mot ml med 150 (irg 7 Vapnet fastsatt i grghllare. Trff i alla ml.
sidfart i lutande 200 Ett ml i taget bekmpas.
terrng. 250
,_
b)"- Genomfrande enligt vn 6 a)
,_
c)"- Enl vn 6 b).
2 3 !2:::
4 5
8 a) Val av ny riktpunkt
6 ~
~
200 Grg 8
vid eldreglering 150
Vapnet skottstlls med kompunkt 200 Skott nr 2 trff. ._
s att ljusstrlen trffar en reflex 6 ~
cm till hger om skottstllningskrys- ~
set.
Skott nr 1 : Riktpunkt mitt i mlet.
"- 2: Ny riktpunkt m h t
eldobservation.
b) " -
"- "- Mlvxling p samma Skott nr2och3
avstnd.
trff.
Skott nr 3: Riktpunkt skott nr 2.
9 Skjutning mot trupp.
Val av kompunkt och
riktpunkt samt
avfyring
a) gonblicksbrisad 400 Grg 9
mlet Ett skott p kommando. Upprepas
Trff varje skott.
tre ggr.
b) gonblicksbrisad ver 600 ,
- "-
mlet "-
c) Luftbrisad ver mlet 700 ,
- Tre skott p kommando. Upprepas ,
-
tre ggr. Tempering repeteras.

2 3 4 5 6
10 Riktning med reserv-
riktmedel
a) stillastende ml 100 Grg 10 Genomfrs enligt vn 4 a) Enl 4 a)
200 Trff i ett ml inom
400 10 sek.
b) Rrligt ml med sid- 100 Genomfrs enligt vn 6 c) Tv trff i samma
fart 200 ml inom 15 sek.
' Vid regementen med tillgng till attackmlbana kan tillmpad vning avseende
skjutning mot ml med sidfart ordnas. Hrvid anvnds mlanordning typ l (vg-
rt mlbana).
Mlet och reflexerna stts p en pappskiva som monteras p mlvagnen. Obser-
vera att mlvagnens vinkelrta fart mste bli skalenlig.
Mlet kan endast bekmpas inom en begrnsad sektor (omkring 2 m) med hn-
syn till att skjutavstndet varierar.
~l ~
Bilaga 13:6
Bilaga 13:7
l
Tavlor fr granatgevrsvningar
o
- 1

cc\~. 150 ~
o o o o
400 o
o 350
'i'o l
300 o
-~ ~o ~
~
l
'
o 250 250
200 o
o 150
100 o

~~u
D l'o ci:7 ~ 350~ ~
l.
.Z . . .
Bild 3. Tavla Grg 4 b
-
o o o o
-
o
-,
Bild l. Tavla Grg l
A ---1 '

Fste fr utbytbara markeringstavlor 50 mm till hger om skottstllnings- ~o


kryss nr 2. l
Reflexernas storlek 10 mm (vita), utgngspunkten 20X20 mm (rd reflex). o
o o

o o

~ - B

Bild 4. Tavla Grg 5


~

l
l

c '-lo_5
o

-::;;
o o l
1'o~o o
~ 200~ "~~~~~-----a~-.,.,1'!'1~"'0 o 100
~ 300 ~ ~ -1'~00 ~
~ o C;!:.~ oo oo oo oo o '....I~
400
~
Bild 2. Tavla Grg 4 a
~ ~300~ ~
Bild 5. Tavla Grg 6 a
-
- IJJ
Bilaga 13:9
Bilaga 13:8

u
-,
'io '"::? e-
Q

~-
~ ~~
-~0
o o o o

oo
75

15
go oo
o

-e o o

o~ o
o

~~~*
o

600
o o

~fr~ -
~
o
~400
e:5-cl5-250~ ~ Il~'\! 1
--- --
----- ~
--

Bild 6 . Tavla Grg 6 b ~~~~DO


o +
o
-- ~ Bild 9. Tavla Grg 9

o o 150 o Inskjutning mot skottstllningskrysset med uppsttning sgr 250.


o o o

-o
o o

~B
o o
/l'o
o
200
o
o

ci5- ~
Bild 7. Tavla Grg 7
250

Observera att riktkryssen r vgrta och att marklinjen antytts.


-ct-~ - ~
~ ~
150 o
o
-t-o o o o

200
~ ""7.'\:0
l
~ 200

~ c:::::5- 400
~ 250
~.
Bild 10. Tavla Grg JO
~ 300 ~ Riktkryssen br gras i kraftigare maner n vid vriga grgtavlor.
Bild 8. Tavla Grg 8
Reflexen fr frsta skott 15 mm (rd).
Bilaga 14:2
Bilaga 14: l
skottstllning av granatgevr p filmskjutbana
Bestmmelser fr skjutning p filmskjutbana
l. skottstllning av riktinstrument:
l. Filmerna r gjorda fr filmskjutbanor med 2,8 meters dukbredd. (l) Fst en klisterlapp (motsvarande) p filmduken
skjutavstndet skall vara 7,5 meter frn duk till riktinstrumentets
frmre lins. (2) Fst frsttslinsen
(3) Kontrollera att uppsttningsratten str p O
2. vningsledare skall fre varje vningsserie kontrollera att rtt (4) Lossa lsskruvarna p vningsvapnet och skruva pipan 3-4 varv
skjuttid, bildhastighet och objektiv anvnds enligt beskrivning fr t vnster (ca 8-9 cm). Dra t lsskruvarna
respektive filmslingor. (5) Skjut med vningsvapnet en trffbild om 3 skott med riktpunkt
Fr att kontrollera att rtt objektiv utnyttjas, skall skjutledare kon- klisterlappen och med kornpunkt det avstndsmrke, som mot-
trollera att avstndet mellan korsen p filmdukens mtlinje r 0,5 svarar skjutavstndet p filmslingan
meter. (6) Lossa lsskruvarna fr sid- och hjdjusterrattarna p riktinstru-
mentet
3. P mlen i filmslingorna "Grg 1-5" finns ett mrkare omrde (7) Rikta in granatgevret med samma rikt- och kornpunkt som i
som skall trffas fr att skjutningen skall godknnas. (5), hll fast granatgevret och flytta (med hjlp av sid- och hjd-
justerrattarna p riktinstrumentet) anvnd kornpunkt till medel-
4. Vid skolskjutning p filmskjutbana med granatgevr anvnds
trfflget
frsta hand riktinstrument.
(8) Dra t lsskruvarna fr sid- och hjdjusterrattarna p riktinstru-
mentet och skjut en trffbild fr kontroll.
5. Bestmmelser fr skottstllning fre skjutning med granatgevr
finns i bilaga 14: 2.
2. Skall skjutning ske mot filmslinga med annat skjutavstnd n det
6. Vid skjutning med granatgevr anvnds 9 mm vningsvapen 4 riktinstrumentet skottstllts p, sker nd_ring av skottstllningen enligt
med 9/39 (B) och avfyringsptr m/67. nedanstende:
(l) Lossa lsskruvarna fr sid- och hjdjusterrattarna p riktinstru-
7. vningsvapen skottstlls fr skjutning p 7,5 meter, men med mentet
riktmedlen instllda p skjutavstndet fr aktuell filmslinga. (2) Rikta in granatgevret mot en riktpunkt med samma kornpunkt
Om resurserna tillter r det lmpligt att vningsvapnen mrks och som vid senaste skottstllning fr filmskjutning. Hll fast granat-
anvnds endast fr detta ndaml eftersom skottstllningen r speci-
gevret
ell och tidskrvande.
(3) ndra med hjlp av sid- och hjdjusterrattarna p riktinstrumen-
tet, s att kornpunkten fr det nya skjutavstndet p den aktuella
8. Vid skjutning skall all personal bra hrselskydd.
filmslingan sammanfaller med riktpunkten. Ls lsskruvarna
Flktarna skall vara pslagna.
(4) Skjut fr kontroll en trffbild.
9. vningsledare och observatrer skall anvnda kikare.
3. skottstllning av reservriktmedel:
(l) Kontrollera att avstndsskala fr sprljuspansarsprnggranat mj66
r instlld
Bilaga 14:3
Bilaga 14:4
(2) Fst en klisterlapp (motsvarande) p filmduken
(3) Lossa lsskruvarna p vningsvapnet och skruva pipan 3-4 varv agJl -=o=
.-'4 o.g
t vnster (ca 8-9 cm). Har vningsvapnet skottstllts fr film- J-.
:ro
... r:::::~
::s
! ~.s
. - Il:
.rJ
skjutning med riktinstrumentet, behver flyttning av pipan ej ut-
fras. Dra t lsskruvarna
l) l .l l .l l ,l l .l
(4) Fst tillsatskornet
(5) Skjut med vningsvapnet en trffbild om 3 skott med riktpunkt

0
klisterlappen och med kornpunkt kornpelaren samt med siktet p
fr filmslingan aktuellt skjutavstnd
(6) Lossa justerskruvarna fr hlsiktet
(7) Rikta in granatgevret med samma riktpunkt och kornpunkt som
i (5), hll fast granatgevret och flytta hlsiktet, s att kornpunkt
~
:g
~
UJ

""
.....
UJ

"".....
0 UJ
....
..... !:-
UJ

.....
och medeltrfflge sammanfaller ~
~ UJ UJ

i oo~l 0~0
(8) Dra t justerskruvarna fr hlsiktet och skjut fr kontroll en O>

trffbild
(9) Lossa siktlparen och flytta den till aktuellt skjutavstnd fr film-
slingan. Ls fast siktlparen.

4. Angivna skottstllningsmetoder anvnds ven vid skjutning


"'
miniatyrterrng.
:~~ l~o" 00

q
..... ~
.....
00
o"
00

00
o"

5. Skall skjutning ske mot filmslinga med annat skjutavstnd n det 7


.. r 1r 1 l r l l
,...
reservriktmedlen instllts p ndras skottstllningen enligt nedanst-
ende:
C)
~ 1 1
o
CJ :9
C/)
o..... o
N
V\
N
V\
~
V\
N
V\
~

(l) Kontrollera att siktet r instllt p det skjutavstnd, vilket gllde ::


fr senaste skottstllning fr filmskjutning
(2) Lossa siktlparen och flytta den till aktuellt skjutavstnd fr den
.. ~
c
CG

oC)
-
l
o
o
gJl
c <~~o o o g o"E
o ... oo g
nya filmslingan samt ls fast siktlparen
(3) Skjut fr kontroll en trffbild.
-
u;
o o
N
V\
N ~ N.E! N N

E
;: i
>
CG
;i
El
C)
c
;;le:
;:g rZi .l .l .l ,l .l .l
c
>
'i: gb
~ .sfil ...,. V\ \0 r-.
m N ~

m
G)
-
ii: CJ...
EliCil ~
CJ g g g ~
CJ g
O;)
vn Av- Antal .. ~
nr vningsndaml Ml Am ()Q
stnd skott Genomforande Krav >:l

2
.._
3 4 5 6 7 :':'
8 ...,
=vn 6 Film- 100 9/39 B 3 Skjutning p filmskjutbana. Tv trff i fljd
slinga Sidfart: Riktning fr pbrjas nr strv syns inom markerat
grg l 10 km/h p filmduken eller p vningsleda- omrde
rens order.
Ett vningsvapen anvnds under v-
ningens genomfrande.
Ett skott avges vid varje visning.
vningen genomfrs hgst tre
gnger.
, ,- ,
2 - Film- 200 3 - ,-
slinga Sidfart:
grg 2 20 km/h
, ,- ,
3 - ,
Film- 250 3 - -
slinga Sidfart:
grg 3 25 km/h
, ,
4 - Film- 300 - 3
,
- ,
-
slinga Sidfart:
grg 4 35 km/h
,
5 - Film- 200 "- 3 "- ,-
slinga Sidfart:
grg 5 25 km/h
T g-lut-
ning:
100

vn Av- Antal
vningsndaml Ml Am Genomfrande Krav
nr stnd skott
2 3 4 5 6 7 8
=vn 6 Film- 200 9/39 B 3 = vn 8 men tillmpad Tv trff i strv
slinga Sidfart:
grg 6 15 km/h
"- Film- 200 "- 3 "- "-
slinga Sidfart:
grg 7 30 km/h
skolskjutningsvningar
vn Av- Antal
nr vningsndaml Ml Am
stnd skott Genomfrande Krav
l vning i: Strvml 200 9/39 B 3 Trffbildsskjutning. 60 cm mellan
-Riktning. front 3 skott med samma korn- och rikt- innerkanterna
-Avfyring. eller punkt.
Lra skytten samla p ytterskotten.
sida med Liggande med std.
skotten inom en Fr att vara
riktkryss Skytten skjuter serien med samma
begrnsad yta. godknd i
eller vningsvapen. vningsvapnen skott- skolskjutnings-
preci- stllda enligt M7786-000350 sid 6-7. vning l krvs
sions-
Genomgng:
2 godknda
tavla.
serier.
Samtliga uppstllda fr genomgng.
l. Presentation av vningen.
- Utgngslge.
- vningsndamL
- Mlanordningar.
-Krav
- Organisation (byten m m).
2. Klara ut fr soldaterna:
- Skjutavstnd.
- Kornpunkt.
- Riktpunkt.
Frstorade riktmedel anvnds.
vningsledaren skjuter med en skytt
i taget enligt nedan:
l. Skytten ligger i frdigstllning.
- Fattning om vapnet.
- Std.
- skjutstllning.
2. ELD

vn Av- Antal Genomfrande


vningsndaml Ml Am Krav
nr stnd skott
3. - Omladdning av vningsvapnet.
- vningsledaren gr till nsta
skytt.
- vningsledaren skjuter med
skyttarna vid samtliga vapen
enligt ovan till dess serien om
3 skott r genomfrd.
4. Markering:
- Rkna antal trff.
- Mt trffbilden.
- Klara ut var medeltrff-
lget ligger.
- Protokollfr i skjutboken.
-Klistra.
5. D skytten ej uppnr godknt
resultat:
Felskningsschema
U n d e r p g e n d e e l d-
givning
- Std fr vapnet
- Kroppens stllning
- Kornpunkt, siktesinstllning
- Vapenfattning
Efter skjutning
- Avstnd, vindavdrift
-Riktpunkt
- Riktfel
vn Av-
vningsndaml Ml Antal G f"" d ---
nr stnd Am skott enom oran e Krav
-
tl;:j

~
1:1
- Avfyringsfel
- Skottstllning
.._
v,
- Vapnet, kontroll ..
V.>
Vid behov: Skjut sjlv med
vapnet!
6. - Byte av skyttar.
- Fortstt va enligt ovan.
Soldaterna byter inom omg vid
vapnet.
OBS ETT MAL/ VAPEN. HGST
4 SKYTTAR / VAPEN
ELDHANDGREPP OCH ATG.R-
DER VID LADDA OCH PATRON
UR UTFRS ENLIGT AR l OCH
S){KJ
2 vning i: Strvml 200 9/67 2 Organisation:
-Riktning. sida med
-Avfyring. riktkryss vningsavdelning om hgst
- Eldreglering. omskri- 16 man.
Lra skytten att ndra ven av en 4 st grg.
riktpunkt med hnsyn med 60 4 st vningsvapen, skottstllda.
till gjorda observa- cm dia- 4 st kikare (om mjligt).
tioner efter l. skottet meter Frberedelser:
s att han fr 2. stor cir-
skottet i rtt trff- Grg skottstllda.
kel.
punkt. Siktskalan O-stlld.
Drefter ndrar vningsledaren
skottstllningen vid de olika vap-
nen enligt bilaga 15: 12.

vn Av- Antal
vningsndaml Ml Am skott Genomfrande Krav
nr stnd
Genomgng m m enligt
vn l.
Genomfrande:
vningsledaren skjuter med en Trff inom mar-
skytt i taget enligt nedan kerat omrde
(vid Grg 1.): (60 cm cirkel
med riktkryss)
1. - Skytten ligger i frdigstllning.
med 2. skottet.
-ELD
- Skytten str upp.
- En soldat i omg protokollfr
trfflget fr underlag till
genomgngen.
- vningsledaren skjuter med Fr att vara god-
skyttama vid alla vapen knd i skolskjut-
enligt ovan. ningsvning 2
krvs 2 god-
2. Genomgng:
knda serier per
Samtliga uppstllda fr genom-
vapen (Grg l.
gng.
2. 3. 4.).
- Trfflget fr skytten vid
grg l.
- Eldreglering fr skytten vid
grg l. fr att f trff i rtt
tl;:j
trfflge med 2. skottet
~.._
~
~
vn Av- Antal G enom f"oran de
vningsndaml Ml Am skott Krav
nr stnd
Genomgngen fortstter som
ovan med granskning av
alla skyttars resultat.
3. - vningsledaren skjuter 2.
skottet med en skytt i taget
enligt p l. ovan.
4. Genomgng:
Samtliga uppstllda fr genom-
gng
- Trfflge fr skytten vid
grg l.
- Godknd eller underknd?
- Protokollfring i skjutboken.
- Genomgngen fortstter
som ovan med granskning
av alla skyttars resultat.
5. Trfflge:
- Genom att vningsledaren
har frstllt skottstllningen
i sida ett bestmt ant,al streck
s kan vningsledaren ven
vid skjutning av l. skottet
kontrollera om skytten fl-
jer skjutreglerna.
6. D skytten ej uppnr godknt
resultat:

Av- Antal Krav


vn Ml Am skott Genqmfrande
vningsndaml stnd
nr
F elskningsschema
U n d e r p g e n d e e l d-
givning
- Std fr vapnet
- Kroppens stllning
- Kornpunkt, siktesinstllning
- Vapenfattning
Efter skjutning
- Avstnd, vindavdrift
-Riktpunkt
- Riktfel
- Avfyringsfel
- skottstllning
- Vapnet, kontroll
Vid behov: Skjut sjlv med
vapnet!
7. vningsledaren ger order om byte
av skyttar och genomfr vningen
med de nya skyttarna efter meto-
dik enligt p 1-6.
soldaterna byter inom omg vid vap-
net och mellan vapnen s att alla fr
skjuta med grg l. 2. 3 och 4.
Skytten skjuter serien med samma
vningsvapen.
OBS ETI MAL l VNINGS-
AVDELNING
HGST 4 SOLDATER /
VAPEN
~:t!
vn Av- Antal

~
vningsndaml Ml Am skott Genomfrande Krav
nr stnd
ELDHANDGREPP OCH ATG.AR- ........
DER VID LADDA OCH PATRON ~
UR UTFRS ENLIGT AR l OCH 'l
SJfKI

3 vning i: Strvml Organisation:


- Tillmpning av skjut- sida med vningsavdelning om hgst
reglerna fr slpsgr. riktkryss 16 man.
Lra skytten: och mar- 4 st grg.
stegvis framfr- kerat 4 st vningsvapen.
hllning omr fr 4 st kikare (om mjligt).
riktning trfflge
avfyring (bredd Frberedelser:
vid skjutning mot 120 cm). Grg skottstllda.
rrligt ml. Rrligt. Siktskalan O-stlld.
samla skotten inom MornA 100 9/67 3 vningsvapnen skottstllda enligt
en begrnsad yta. Hast M7786-000350 sid 6-7.
15 km/ h Lpstrcka 25 m uppmtt och
markerad (gula trianglar) fr
MomB 200 9/67 3 hastighetskontroll av strv.
Hast
25 km/h MornA
MomC 300 9/67 3 Genomgng:
Hast Samtliga uppstllda fr genomgng.
20 km/ h
l. Presentation av vningen.
- Utgngslge.
- vningsndamL
- Mlanordningar.

vn Ml
Av-
Am ~~~l Genomfrande Krav
vningsndaml stnd
nr
-Krav.
- Organisation (byten m m).
2. Klara ut fr soldaterna:
- skjutavstnd.
- Kornpunkt. Strv kommer
frn vnster.
- Riktpunkt.
Frstorade riktmedel anvnds.
Repetera innebrden av:
stegvis framfrhllning.
Riktning.
Avfyring.
Genomfrande:
vningsledaren skjuter med en 3 trff inom
skytt i taget enligt nedan markerat om-
rde (bredd
(vid l . omg):
120 cm).
1. - Skytten ligger i frdigstllning. Rtt i hjd.
Vapnet inriktat mot hgra
delen av den uppmtta kon-
trollstrckan (framfrhll-
ning).
Skytten skall ha std. 120 cm
-ELD
- Skytten str upp. Fr att vara god-
- En soldat i omg protokollfr knd i skolskjut-
trfflget fr underlag till ningsvning 3a
genomgngen. mornA krvs
vn Av-
nr vningsndaml Ml Antal
stnd Am skott Genomfrande Krav

- Omladdning av vningsvapnet 2 godknda


- vningsledaren skjuter med serier d strv
skyttama vid samtliga vapen kommer frn
enligt ovan till dess serien vnster och 2
om 3 skott r genomfrd. godknda serier
2. Genomgng: d strv kommer
Samtliga uppstllda fr genom- frn hger.
gng.
- Trfflge fr skytten vid l.
o mg.
- Godknd eller underknd?
- Protokollfring i skjutboken.
- Genomgngen fortstter
som ovan med granskning
av alla skyttars resultat.
3. D skytten ej uppnr godknt
resultat:
F elskningsschema
U n d e r p g e n d e e l d-
givning
- Std fr vapnet
- Kroppens stllning
- Siktesinstllningen
- Vapenfattningen
Efter skjutning
- Avstndet, mlfart, vindav-
drift

vn Av- Antal
nr
vningsndaml Ml
stnd
Am skott
Genomfrande Krav

- Riktpunkt
- Riktfel
- Avfyringsfel
- skottstllning
- Vapnet, kontroll
Vid behov: Skjut sjlv med
vapnet!
4. vningsledaren ger order om byte
av skyttar och genomfr vningen
med de nya skyttama efter meto-
dik enligt p 1-3.
soldaterna byter inom omg.
D samtliga genomfrt vningen och
uppntt godknt skjuts vningen om
med fljande ndring.
- Framfrhllningspunkt
Vnstra delen av kontroll-
strckan.
- Strv kommer frn hger.
Skytten genomfr vningen med
samma vningsvapen.
OBS ETT MAL l VNINGSAVD
HGST 4 SOLDATER/
VAPEN
ELDHANDGREPP OCH ATGR- t:::l:l

~.......
DER VID LADDA OCH PATRON
UR UTFRS ENLIGT AR l OCH
SKl
_Hast MomB ~
25 km/h 200 9/67 3 - Organisation .......
c
vn Av- Antal 0:1
nr
vningsndaml Ml
stnd Am skott Genomfrande Krav
~
~
- Frberedelser ......
-Metodik ~
- Genomfrande ......
......
-Krav
enligt mom A.
Hast 300 9/67 3 MomC
20 km/ h Se momB.
3b vning i: Strvml
Organisation:
- Tillmpning av sida med
skjutreglerna fr riktkryss vningsavdelning om hgst
slpsgr. och mar- 16 man.
- Eldreglering. kerat om- 4 st grg.
Lra skytten: rde fr 4 st vningsvapen.
stegvis framfrhll- trfflget 4 st kikare (om mjligt).
ning (bredd Frberedelser:
riktning 120 cm).
avfyring Rrligt. Grg skottstllda.
vid skjutning mot rr- Hastighet Siktskalan O-stlld.
ligt ml. 9/67 2 Drefter ndrar vningsledaren skott-
25 km/h 200
att ndra riktpunkt stllningen i sida enligt nedan:
med hnsyn till OBS Skall utfras utan att ndra
gjorda observationer siktskal an.
Atergng till rtt skottstllning
efter l. skottet s
att han fr 2. kan d ske snabbt, genom att
skottet i rtt trff- endast sicljusterratten behver
punkt. nollstllas.

Av- Antal Krav


vn Ml Am skott Genomfrande
vningsndaml stnd
nr
Grg l.
- s att skottet
tar i mlets
vnstra ytter-
kant.
Grg 2.
- s att skottet
tar i mlets
verkant.
Grg 3.
- s att skottet
tar i mlets
hgra ytter-
kant.
Grg 4.
- s att skottet
tar i mlets
underkant.
vningsvapnen skottstllda enligt
M7786-000350 sid 6-7.
Lpstrcka 25 m uppmtt och mar-
kerad (gula trianglar) fr hastighets-
kontroll av strv.
Genomgng:
Samtliga uppstllda fr genomgng.
l. Presentation av vningen.
vn Av- Antal
vningsndarnl Ml Am skott Genomfrande Krav
nr stnd
- Utgngslge.
- vningsndaml
- Mlanordningar.
-Krav.
- Organisation (byten m m).
2. Klara ut fr soldaterna:
- skjutavstnd.
- Kornpunkt. Strv kommer
frn vnster.
- Riktpunkt.
Frstorade riktmedel anvnds.
Repetera innebrden av:
.stegvis framfrhllning .
.Riktning .
.Avfyring .
.Eldreglering.
Genomfrande:
vningsledaren skjuter med en Trff inom mar-
skytt i taget enligt nedan kerat omrde
(vid grg 1.): (bredd 120 cm)
l. - Skytten ligger i frdigstllning. och rtt i hjd
med 2. skottet.
Vapnet inriktat mot hgra
delen av den uppmtta kon-
trollstrckan (framfrhll-
ning).
Skytten skall ha std.
ELD

Av- Antal Krav


vn Ml Am skott Genomfrande
vningsndaml stnd
nr
- Skytten str upp.
En soldat i omg protokollfr Fr att vara god-
trfflget fr underlag till knd i skolskjut-
genomgngen. ningsvning 3b
- vningsledaren skjuter med krvs l godknd
skyttarna vid alla vapen serie per vapen.
enligt ovan.
2. Genomgng:
Samtliga uppstllda fr genom- (Grg 1 2 3 och 4)
gng. d strv kommer
- Trfflget fr skytten vid frn vnster
grg l. och l godknd
- Eldreglering fr skytten vid serie per vapen
grg l. fr att f trff i rtt d strv kommer
trfflge med 2.a skottet. frn hger.
- Genomgngen fortstter
som ovan med granskning
av alla skyttars resultat.
3. - vningsledaren skjuter 2.
skottet med en skytt i taget
enligt p l. ovan.
4. {}~Jl/JJJJftl!l[
-;:;.a;m~\.!3-u. ~pp"e'-~\.:1.u.-u.. 1:.'-=> ~ C""''"""-~-

gng.
- Trfflge fr skytten vid
grg l.
- Godknd eller underknd?
vn Av-
nr vningsndaml Ml Antal
stnd Am skott Genomfrande Krav

- Protokollfring i skjutboken.
- Genomgngen fortstter
som ovan med granskning
av alla skyttars resultat.
5. Trfflge:
- Genom att vningsledaren
har frstllt skottstllningen
i sida ett bestmt antal
streck s kan vningsleda-
ren ven vid skjutning av
l. skottet kontrollera om
skytten fljer skjutreglerna.
6. D skytten ej uppnr godknt
resultat:
F elskningsschema
U n d e r p g e n d e e l d-
givning
- Std fr vapnet
- Kroppens stllning
- siktesinstllningen
- Vapenfattningen
Efter skjutning
- Avstndet, mlfart, vind-
avdrift
-Riktpunkt
- Riktfel
Avfyringsfel

vn Av- Antal G enomf"orande


vningsndaml Ml Am skott Krav
nr stnd
- skottstllning
- Vapnet, kontroll
Vid behov: Skjut sjlv!
7. vningsledaren ger order om byte
av skyttar och genomfr vningen
med de nya skyttama efter metodik
enligt p 1-6.
soldaterna byter inom omg vid vap-
net och mellan vapnen s att alla fr
skjuta med grg l 2 3 och 4.
Skytten skjuter serien med samma
vningsvapen.
D samtliga genomfrt vningen och
uppntt godknt skjuts vningen om
med fljande ndring:
- Ny framfrhllningspunkt
.Vnstra delen av kontroll-
strckan.
- Strv kommer frn hger.
OBS ETT MAL l VNINGS-
AVDELNING
HGST 4 SOLDATER l
VAPEN
ELDHANDGREPP OCH TGR-
DER VID LADDA OCH PATRON
UR UTFRs ENLIGT AR l OCH
SAKI
Eldexercisvningar
Eldexercis grgomg
vn Av-
vningsndaml Ml Am Antal Genomfrande Krav
nr stnd skott
Frsvar. Strvml 9/67 3 Organisation: 2 tr inom mar-
stillastende ml. sida. vningsavdelning om hgst kerat omrde.
Eldreglering. Fast. 4 omg.
Trff- .Omgch
Samva grgomg i vad lge om
avser: .Skytt
60 cm .Laddare
- Servistjnst diameter
Eldhandgrepp .Ambrare = Observatr
mitt p
Frdigstllning mlen. Frberedelser:
Anlggning
Ml l. 100 Grg skottstllda. Tid 20 sek.
Riktning
Siktskalan O-stlld. Tiden tas efter
Avfyring Ml 2. 250
3 vnvap/omg. l.a skottet.
- Eldledningstjnst Ml 3. 325 Skottstllda enl M7786-000350 Fr att vara god-
Mlangivning
sid 6-7. knd i eldexer-
Avstndsbe-
stmning ~ Sckstd skall anvndas fr std
t grgskytten.
cisvn l krvs
Fartbestmning 2 godknda
Eldkommando serier/ml
Utgngslge:
skjutregler l. 2. 3 .
- Observatr utsatt.
Eldobservation - Omg i skydd.
Eldreglering
- Upptrdande i eld- Kommandoserie:
stllning. (Se Minneskort Granatgevrs-
- Enskild och omg grupp.)
eld uppgifter.
Obs: "Bjrken, Pansar!"

vn Av- Antal Krav


vningsndaml Ml Am Genomfrande
m stnd skott

-Samva Omgch: "Eldstllning!


Omgch Bjrken, Strv!
Skytt 100 (250, 325)!
Laddare ELD!"
Ambrare Skytt: "Psgr ladda!
under strid. Bjrken, Strv!
100!
Rep av eldkommando
Lad d: "Psgr ladda!
Klart!"
Skytt: "Skott kommer!"
Ladd: "Klart bakt!"
Efter 3 skott eller 2 tr inom marke-
rat omrde:
Omgch: "Mlet bekmpat, Frdig-
stllning!"
Eldreglering efter varje skott.
D mlet r bekmpat (efter 3 skott
eller 2 tr inom markerat omrde)_
eller efter 20 sek kvarligger omg l
frdigstllning.
OBS Omgch och observatren skall
ha ehv i frdigstllning frn det
att observatren anmler mlet
till dess vn avbryts.
Skytt och laddare skall ha ehv
ltt tillgngliga.
vn Av- ~
vningsndaml Ml Am Antal G enom f"orand e

~
nr stnd skott Krav

vningen genomfrs enligt metodiken .......


i kap l. ~
Protokollfring grs i skjutboken. v_,
Byte inom omg.
vningen genomfrs i ordning:
a - Ml l.
b - Ml 2.
c - Ml 3.
OBS EN MALGRP (MAL l. 2. 3.)
/ VNAVD
2 Frsvar. Strvml 9/67 6 vningen skjuts . med mlkombination 2 trff/ml
Stillastende ml. front. enligt nedan: inom markerat
Eldreglering. Fast. omrde.
MornA Ml l och 2
Ml vxling: Ml l. 100 B 3 4
Ny kompunkt
Omstllning av
3.
Strvml
175 c
D
l
3
4
2
G)
sida.
~
sikte (reserv- vningsledaren bestmmer vilket ml
riktmedel) Fast. som skall bekmpas frst.
Ny skjutriktning Ml 2. 250 - Organisation
ndra skjut- 4. 325 - Frberedelser (6 st vnvap/omg) Tid 60 sek.
stllning Trff- - Utgngslge Tiden tas efter
under vn. lge om - Genomfrande l.a skottet.
Se vning l. 60 cm se vning l. Fr att vara
diameter Kommandoserie: godknd i eld-
mitt p exercis vn 2
(Se Minneskort Granatgevrs-
mlen. grupp.) krvs l godknd
serie/moment.
Obs: "Fltet, strv!"

vn Av- Antal G f" d


vningsndaml Ml Am skott enom oran e Krav
nr stnd
Omgch: "Eldstllning!
Fltet, Strv!
Vnstra vagnen! (ml 1.)
100!"
ELD!"
Skytt: "Psgr ladda!
Fltet, Strv!
Vnstra vagnen!
Mlnr 100!
mlat p Ladd: "Psgr ladda!
strvmlen. Klart!"
Skytt: "Skott kommer!"
Lad d: "Klart bakt!"
D omg skjutit 3 skott eller erhllit
2 trff inom markerat omr:
Omgch: "Hgra vagnen! (ml 2.)
250!
ELD!"
Skytt: "Hgra vagnen!
250!
Skott kommer!"
Ladd: "Klart bakt!"
Efter 3 skott eller 2 trff inom mar-
kerat oror:
Omgch: "Mlet bekmpat!
Frdigstllning!"
vn Av- Antal to
vningsndaml Ml Am Krav
~
nr stnd skott Genomfrande

vningen skall genomfras enligt .......


metodiken i kap l. ~
3 Frsvar. 2 trff inom v,
Strvml 9/67 3 - Organisation
Rrligt ml. sida. - Frberedelser markerat omrde
Eldreglering. Rrligt. - Utgngslge och rtt i hjd.
Trff- Genomfrande
Se vning l. lge se vning l och 2.
bredd
120 cm Kommandoserie:
markerad (Se minneskort Granatgevrs-
p mlet. grupp.) Tid 10 s.
Obs: "Fltet, motorbuller!" (bekmpas d
~ Omgch: "Eldstllning! mlet befinner
Fltet, motorbuller!" sig mellan de
Skytt: "Psgr ladda! gula triang-
Hastighet larna)
20 km/h 200 Fltet, motorbuller!"
Fr att vara god-
Mlet Lad d: "Psgr ladda!
knd i eldexer-
startar Klart!" (Mlet startar.)
cisvning 3
d grg r Omgch: "Bjrken, strv! krvs 2 god-
laddat 200! knda serier
och ladda- Fart 20! d strv kommer
ren an- ELD!" frn vnster och
mler Skytt: "Bjrken, Strv! 2 godknda
klart. 200' serier d strv
Fart 20! kommer frn
Skott kommer!" hger.
Ladd: "Klart bakt! "

vn Av- Antal G enomCorand e Krav


vningsndaml Ml Am skott
nr stnd
Lp- D mlet frsvinner:
strcka Omgch: "Frdigstllning!"
50 m mar- vningen skjuts s att skytten fr
keras med skjuta 3 skott i en fljd (3 visningar,
gula tri- l skott/visning).
anglar. Eldreglering mellan varje skott.
vningen genomfrs i 2 mom.
Mom a - Strv kommer frn
vnster.
b - Strv kommer frn
hger.
OBS MALET SKALL BEK.AMPAS
MELLAN DE GULA
TRIANGLARNA.
MALET SKALL HA EXAKT
RATT HASTIGHET.
VNINGEN GENOMFRS
ENLIGT METODIKEN I
KAP l.
4 Frsvar. Strvml 9/67 6 - Organisation 2 trff/ml
stillastende ml. front. - Frberedelser (6 st vnvap/omg) inom markerat
Fast. - Utgngslge omr och rtt
Rrligt ml.
Trff- - Genomfrande i hjd. to
Mlvxling.

~.......
lge om se vning l, 2, 3.
Eldregiering. 60 cm Omg bekmpar mlen i ordning
Se vning l, 2, 3. diameter Ml A, Ml B.
mitt p
mlet.
G ~
0\
vn Av- Antal
vningsndaml Ml Am skott Genomfrande Krav
nr stnd
MlA 325 OBS Omg skall ha vapnet laddat d
strvml B startar (efter 3 skott
eller 2 trff inom markerat om-
rde p ml A).
Tid 60 sek.
Strvml Kommandoserie:
Tiden tas efter
sida. (Se Minneskort Granatgevrs- La skottet.
Rrligt. grupp.) Fr att vara god-
Trfflge Obs: "Fltet, pansar!" knd i eldexer-
bredd cisvning 4
Omgch: "Eldstllning!
120 cm krvs 2 god-
Fltet, Strv! (ml A)
markerat knda serier d
325!
p m let. ml B kommer
ELD!
Ml B. frn vnster
Skytt: "Psgr ladda!
Fltet, Strv! och 2 godknda
325!" serier d ml B
kommer frn
Hastighet Ladd: "Psgr ladda!
hger.
15 km/h 250 Klart!"
Ml B Skytt: "Skott kommer!"
startar Ladd: "Klart bakt!"
vid 3.e D mlet r bekmpat (2 trff inom
skottet markerat omrde p ml A) eller
eller efter 3 skott och grg r laddat.
2 trff
inom Laddaren har anmlt klart:
markerat Omgch: "Mlet bekmpat!
omrde Frdigstllning!"
p mlet. Obs: "Bjrken, strv!"

Av- Antal
vn
vningsndaml Ml Am skott G enomf"orand e Krav
nr stnd
Omgch: "Bjrken, Strv! (ml B)
Lp-
strcka 250!
50 m mar- Fart 15!
ELD!"
keras
med gula Skytt: "Bjrken, Strv!
trianglar 250!
Fart 15!
Skott kommer!"
Ladd: "Klart bakt!"
Efter 3 skott eller efter 2 trff inom
markerat omr p ml B:
Omgch: "Mlet bekmpat!
Frdigstllning!"
OBS MAL B SKALL BEKAMPAS
MELLAN DE GULA
TRIANGLARNA
MAL B SKALL HA EXAKT
RTT HASTIGHET.
VNINGEN GENOMFRs
ENLIGT METODIKEN I
KAP l.
- Organisation
- Frberedelser
- Genomfrande
-Krav
- Kommandoserier (se Minneskort
Granatgevrsgrupp)
enligt vning 1-4.
vn Av- Antal !:
vningsndaml Ml Am
nr stnd skott Genomfrande Krav
~s::.
Anfall Utgngslge: ......
5 se vning l (fr vning 5-8) Omg grupperad ~
6 2 - Omg r under framryckning p och eldberedd 10
7 3 skyttesvrm. inom 15 sek
8 4 - Omg har 20 m kvar till blivande efter det att
eldstllningar. vningsledaren
- Omgch upptcker mlen d v- kommenderat:
ningsledaren kommenderar: "vningen
"vningen brjar!" brjar!"
Kommandoserie: Se vning 1-4.
OBS Std fr skytten skall finnas i
de blivande eldstllningarna (ex
sckstd, torva).
vningen genomfrs enligt
metodiken i kap l.
Samtliga i omg skall ha ehv
laddade.
I vning 5- 8 skall ett mom fr ehv
finnas (fr omgch och ambrare).
5- 8 Nrfrsvar. 4 st 1/1 50-125 9/39 B 36/ Mlen skall visas: Endast omgch
Eldberedskap med ehv. Framryc- vapen Mom a - Efter bekmpning av och ambrare
kande. strv. skall skjuta med
Fallml. b - Under det att bekmp- ehv.
Visas ning av strv pgr. Samtliga ml
4 sek. c - Fre bekmpning av bekmpade.
Tid tas strv. Rtt eldgivnings-
efter l. stt med ehv.

vn Av- Antal Genomfrande Krav


vningsndaml Ml Am skott
nr stnd
skottet Kommandoserie r:
frn ehv. Omgch: "Framryckande! (den som
upptcker m let)
ELD!"
D mlen frsvinner eller
r bekmpade:
"Frdigstllning!''

Eldexercis grggrp
- Organisation
Se Eldexercis Grgomg
- Frberedelser
vning 1-8.
- Utgngslge
Utver detta tillkommer - Genomfrande
fr grggrp: - Krav
skjutregler. - Kommandoserier (se Minneskort
Eldfrdelning. Granatgevrsgrupp)
Mlvxling. enligt vning 1- 8.
Bedmning av OBS vning 11 och 12 krver 20
den fltmssiga vningsvapen/grupp fr att va
aminsatsen. ammunitionshanteringen vid
gruppen.
Rkgr (vningsvapen) mrks
med maskeringstejp fr att
markera rkgr (bde embal-
lage och vnvap).
Den ammunitionsinsats som omg haft
vid tidigare vningar (vn 1-8) gl-
ler fr omg inom grp.
.l

vn Av-
vningsndaml Ml Antal tl:l
nr Am
skott Genomfrande
stnd

KRAV: Aminsatsen och trffkraven


Krav
{
.......
som omg haft gller nu fr ~
grp. .......
.......
Detta innebr fljande:
Grpch och stf mste ut-
fra eldfrdelning med
grp.
Genom obsevation fast-
stlla d mlet r be-
kmpat.
Med ledning av detta ut-
fra mlvxling.
Bedma den fltmssiga
aminsatsen.
OBS Mlet r bekmpat d 2 trff
erhllits inom markerat omrde.
Mlgrupp fr eldhandvapen skall ing
i vning 11 och 12.
9 En mlgrupp/omg i gruppen.
Frsvar.
Se eldexercis grgomg
vn 2.
lO Anfall.
Se eldexercis grgomg
vn 6.
11 Frsvar.
Se eldexercis grgomg vn 4 vningsledaren stridsmlar s att grp
vn 4. +l st frblindar strv p 600 m avst innan

vn Av- Antal G enomrorande


vningsndaml Ml
stnd
Am skott Krav
nr
strv mlen enligt vn 4 bekmpas. Rken frblin-
front Rkskjutning "Frblinda" dar strv inom
fast. 600 15 sek efter
Kommandoserie: det att vnings-
Grpch: "Rkgr! ledaren kom-
Udden, Strvl menderat:
600! "vningen
Frblinda! brjar!"
ELD!"
Skytt: "Rkgr ladda!
Udden, Strv!
600!
Frblinda!"
Ladd: "Rkgr ladda!
Klart!"
Skytt: "Skott kommer!"
Ladd: "Klart bakt!"
Bda omg skjuter varsin rkgr och
laddar med ny rkgr.
D grpch behver komplettera rken:
Grpch: "1. omg (2. omg)
Rkgr!
ELD!"
D grp har skjutit 3 rkgr upptcker
observatren strv enligt mlspelet i
vning 4 (krav och tider enl vn 4).
vn Av- Antal
vningsndaml Ml Am skott Genomfrande Krav
nr stnd
12 Anfall.
Se eldexercis grgomg vn 8
vn 8. +l st
strv
front
fast. 600 vningsledaren stridsmlar enligt Rken avskr-
vning 11 fr rkskjutning. mar strv inom
Rkgrskjutning "Avskrma" 15 sek efter
Kommandoserie fr rkskj se vn 11. det att vnings-
D grp .s kjutit 3 rkgr upptcker ledaren kom-
observatren strv enligt mlspelet i menderat:
vning 8 (krav och tider enl vn 8). "vningen
brjar!"