Vous êtes sur la page 1sur 9

: , ,

Cha ile s
Ca m il l e
)
, ,

,
0 9
1 8 3 5 1 1 9 2 1 12 16
,

,
,


, , ,

;


, ,


, ,


:

,


, ,


, ,

:

,


!
,

:
;


,

,

,, , ,


, ,

5 8

( )
c e n , , ,
d

v
( H )
a , ,
!

,

, ,

,
;
; ;
1 ;


, , ,


, ,

, ,

,

, ,
(
,

,
)

,
,

, ,

,

( S at m at y )
,

)
,
( K l k b
a r e n n e r


:
, , ,

,

;

, ,

, ,
B
,


,
e
, ,


,
18 7 5 1 8 7 6

: ,

, , ,


, ,

F
, ,


,

,
, ,

:
!
, ,

, ,


!
, , ,

,

,

,

,

: (
,

)


:
,

5 9

,

, ,
:
,


, ,


; ,

. .

)
,
O p 17 D ( 1858
,
2 0

. .

O g )
,
p 2 ( 1868

, ,

, ,


, , ,

, ,

_ .


, ,


,
( ) ,
,

, ,

,

r , ,
l l a e g
, ,

G
, ,

,

,

d 0 5
n u t o1 , . ~ 1

l
j
, l

J

l ` J

I . ,
l _ 1 1 , _

~ ~ -
-
l _


,
.
-

.


il4

6 0
, ,


.

, j ,
,
1 . . . ~ .
.

, . ` . . ~ .
T -
~

J


.
z
`

~ r
,
l i 1 t l

,
11 1
1 _

_
-
, 1 1 1 1 } ) -
t 1 1 i l
_


.

- _


1 1 : _ J !T , l { 1 I J I T
_
`


\ ~


{
`
}

,


}
1

)
~
4t l~ l

7
- -
-


- ~
lr 1

- - -

,

1 1 l
, . rL
.. ( (1 ..
11 ,


, `

.
_
`


. 1 l. . L1 )-
-

: 1l
rr
L 11 )1 1 1r e
s , J


.
I 1 1 1


` 1

(
1 11 1 l1 l1 l1 l
! {i _ ! 1 1l ` 1
ll ! 1

Ll 1l !

, ,
l I !, Ll_ d
) , ;
}{
,


l}
.

l I ;;
l , .., ,

}
{ }

}

.
d
. . .!
!
`
_ `

`
_
_


` ;

_
`
l _ } ! l
r 1 ll

,
,
l}
l _ 1 ! .. l

_ _
1
,
.

1
2 l
l l 1
(

)


. J
{

, ,

,
( )
.

,

,

: ,


,
1 8 7 5
, , ,

, , ,

:

, ,


. .


, ,
p 29 E
. .
,

( 18 g
c ,
O p 4 7 5)

.

A l gr
: e

`` .

61
e` r o
_


,
A l l
e ` r o v
iv a C ,
All
,
4
,

.

, .= = =

=


,
,


.

.-
~
,

1 , r ~ - ~ - ~ ~ , ~

~
-
,
. r - ~ ` - , `
-

, ,

,


A
n
d a
nt e

,

,

g A n

, n
da
r
A l l
, e g


A d
,


o r ,
m de at n
a
t
n e


. l
1 , ` `
I . .

. 1 . } . J


r , .I . l , 1 1 . l


,
J .
` l


. 1 1 d I . , J .
. J ~


- .

r 6

1 .. . . 1 ~

. .
l
.
. `
l
,
. . J
) . . . .

J ` .
J _ . l
. , . ,
. l l (


!
,

t`


Jr ,
. . ., , .
. , ` `

. .
.
J

.
.

J ..


. ,
.

.

~
~
,
J`


!
1

,
.

.
.
.

.
.
,
.

es
_
es

!
J

.
.

1

.
.

_
.

.

r

. . .

~
r

~
,

.
,

~
1
ar
es es e

t
_
s t.~ , r , 1 , r , , 1`
r es , es es es ~ , ~ - ~ . . . , . ,

r L~ , ~
L

1
J L

e
`


.
.

1
- r t , ~ , r r , , 1

r ~ r~ ~
1
J

,

1
K

.


I
,

1
1l


j.
.


1
.
_

.
`


r
.

.

k

1

J
_


`
J

`

.
r
,

-
,
_
,

.


~
}
}

J`

1
L

1


.

.
1,
.

.
`

.
,

6 2-

I` ` ,
11
. `
4 `
l L
! ` ` {.

` l , ` . , 1
, ` i `-
. , ,
I J
-

l `
, l J
l p r 7 es es j `
1
_
,`
`

`
} ;l .

I,
,


{L
`


`
r

`
iL `

`
l
,
-
.
l , . ;1 . ,
. . ,
.l `
I 1, J.

,
`
l J I
l 2 1 , lL . . !
l `

Jl

i .l ` J .l `


, :


,
A B A B,


,
1 8 8 4


,
)
. ,
O p 10
3 ( 18 96

, ,
A d nt
n a

, , ,


G
, ,
n an
e
# F A d t
,
G
,


, ,

R
e


{ , = , , =
, , ,
- ,
, ,
-
1


~ ~

, j 4 +
~

`
= + , `

`
`
`

. ` d . . .
. ` } . , . ` ` . .
` !
` {


, J }

-
~

j- ,
+ - `
, ~+
}
. . . . . . . . . .

, .
,


~
,

. . .
-
{

{

F
,

,

,

, ,

6 3

`
1

,

,
d

,

,


, ,

,


,
(

6 4


, ,

,

( )


tI ,
,

,

,

. ,


, ,, ,

( ) (
,
1 886

, ,

,


,

,

,

, ,


,

,


, ,
;
,

. .

( p
,
35 18 4
7 )

. . . .

( O ( O p
, ,
p 3 555 ) 72 zss4 ) ( O p
,
, ,
( O O
, . .

0 )
9 p 52 18 77 , p 111 18 9 9 )
.
,
.

( Op 135 ) ( O p 16 1 1 9 2 ) ,
,

,

6 5


,

,


, ,

, ,


, ,

,,,

, , ,

,
. ,


, , , ,,

, ,


,
;


( ),
,
;

,

;

,


,

,

9 20

* * * * * * * * * * * , * * * * * * * * * )
,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

,

( )

6 6