Vous êtes sur la page 1sur 1

1. Abu Bakar Ash-Shidiq lahir pada tahun ....

a. 572 M c. 574 M
b. 573 M d. 575 M
2. Nama asli Abu Bakar Ash-Shidiq adalah ....
a. Abu Shidiq c. Abu Kufah
b. Abu Saad d. Abu Kabah
3. Abu Bakar Ash-Shidiq berasal dari suku ....
a. Khuzaah c. Taim
b. Bani Hasyim d. Bani Bakar

4. Silsilah Abu Bakar Ash-Shidiq dan Rasulullah SAW bertemu pada kakeknya yang
bernama ....
a. Abdul Manaf c. Murroh bin Kaab
b. Umar bin Kaab d. Kaab bin Saad
5. Rosulullah SAW memberi gelar Abu Bakar Ash-Shidiq yang artinya ....
a. amat membenarkan c. jujur dan bijaksana
b. cerdas dan bijaksana d. adil dan jujur
6. Pada masa kecilnya Abu Bakar mempunyai sifat ....
a. jujur dan sabar c. suka berjudi
b. suka mencela d. suka berbohong
7. Yang mempunyai usulan agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan pada masa khalifah Abu
Bakar adalah ....
a. Zaid bin Tsabit c. Amr bin Ash
b. Khalid bin Walid d. Umar bin Khattab
8. Salah satu ilmu yang dikuasi Abu Bakar Ash-Shidiq adalah ....
a. Ilmu falaq c. ilmu tajwid
b. Ilmu nasab d. ilmu qiraah
9. Panitia pengumpul ayat-ayat Al-Quan pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq
diketuai oleh ....
a. Zaid bin Tsabit c. Amr bin Ash
b. Khalid bin Walid d. Umar bin Khattab
10. Karena sifat kedermawanannya Abu Bakar memerdekan budak-budak, diantaranya ....
a. Umayyah c. Musailamah
b. Ubaidah d. Bilal bin Rabah
11. Untuk menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu khalifah Abu Bakar menyusun
pasukan yang berjumlah ....
a. 9 pasukan c. 11 pasukan
b. 10 pasukan d. 12 pasukan
12.