Vous êtes sur la page 1sur 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Studente Lieke Jorissen Mentor J.


Klas PEH16VD Datum 7-3-2017
Stagescho Groep 3
ol Aantal 10
Plaats lln.
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Lezen van woorden die eindigen met open lettergreep.
Persoonlijk leerdoel: Ik wil graag orde houden in de klas en duidelijk voor kunnen lezen. Hierbij ga ik vooral letten op het duidelijk
articuleren en niet te snel lezen.
Lesdoel(en): Aan het einde van de les weten de kinderen dat Evaluatie van lesdoelen: Doordat ik de schriftjes nakijk weet ik
woorden die eindigen op een a of andere klinker uitgesproken of de kinderen het gesnapt hebben.
worden als een aa .
Beginsituatie:
Pedagogisch:
De groep bestaat uit 10 leerlingen, 7 meisjes en 3 jongens. De leeftijden verschillen van 6 tot 7 jaar. In de klas geldt een duidelijke
regel: wanneer de juf haar hand opsteekt, doen de kinderen dit ook en wordt het stil. Het niveauverschil is in groep 3 erg
verschillend. Van mijn mentor heb ik gehoord dat er twee leerlingen in de groep zitten die qua niveau ver onder de rest van de klas
zitten. Dit komt ook doordat de rest van de klas weer wat hoger scoort. Ook zitten er een aantal kinderen in de klas dit het qua
niveau wel aankunnen, maar bij wie het tempo te langzaam is. Als mijn mentor lesgeeft is de klas erg rustig en luisteren ze erg goed.
De kinderen kunnen goed met elkaar samenwerken. Dit doen ze dan ook vaak bij mijn mentor. Er is in de groep geen duidelijke
groepsvorming zichtbaar. Je merkt wel dat sommige kinderen minder vaak gekozen worden dan anderen, en dat de kinderen wel
graag met hun vriendjes of vriendinnetjes spelen.

Ik heb vorige week ook al een veilig leren lezen les gegeven. Hierdoor weet ik al iets beter hoe het programma werkt. Ik weet welke
kinderen er in het maangroepje zitten en welke in het zongroepje. Daarnaast werken de kinderen hier allemaal zelfstandig in hun
werkboekje. De rest van de les wordt klassikaal gedaan. Er wordt tijdens deze les dus niet samengewerkt.
Lesverloop
Tijd Leerinho Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen /
ud Leraar leergedrag leerling(en) Organisatie
Inleiding - Ik kijk met de kinderen naar de - De kinderen kijken mee en reageren op
+/- 10 instructiekalender. Ik lees de zinnen voor vragen.
min. en vraag dan aan de kinderen wat er - De kinderen lezen de woordrijen hardop voor
opvalt aan deze zinnen. Als de kinderen en doen dit op een gelijk tempo.
niets weten, maak ik zelf de aanzet naar - Tijdens het flitsen lezen de kinderen de
het doel van de les. We lezen de rijtjes woorden hardop voor vanaf het bord. Ze
woorden vervolgens nog en de kinderen proberen na elke keer een niveau sneller te
mogen ze ook zelf zo snel mogelijk lezen.
proberen.
- Vervolgens ga ik met de kinderen nog
woorden oefenen. Hierbij mogen ze ook
weer proberen zo snel mogelijk te lezen.
- Als laatste flitsen we nog woorden.
Lezen Samen met de kinderen uit het maan De kinderen uit het zongroepje lezen
+/- 15 groepje lees ik het verhaal door. Eerst zelfstandig het verhaal en gaan aan de slag met
min. lees ik het verhaal alleen, vervolgens het werkboek als ze klaar zijn.
lezen we het verhaal samen, als laatste De kinderen uit het maangroepje lezen het
laat ik een kind het zelf lezen. verhaal samen met mij. Als dit klaar is gaan ze
ook zelfstandig aan het werk.
Zelfstandi De kinderen werken zelfstandig en ik loop
g werken rond voor vragen.
+/- 10
min.

Persoonlijke reflectie
Ik vond het lastig om de kinderen uit te leggen waarom het nu aa was en geen a. We hebben hierdoor gewoon veel woorden
geoefend zodat ze bekend waren met de verschillende woorden. Dit hebben we geoefend tijdens het flitsen.
Voor de rest verliep de les prima.
Datum: 7-3-2017
Feedback mentor (inclusief handtekening)
Prima les, goed uitgevoerd.

Centres d'intérêt liés