Vous êtes sur la page 1sur 30

Wykonawca:

Biwater Megadex Sp. z o.o.


01-805 Warszawa, ul. Lubomelska 19
tel. (22) 633 79 00, fax. (22) 633 20 73, 633 79 00
Inwestor:
Gmina Teresin Umowa nr
48/2002
Ul. Zielona 20 z dn.
10 sierpnia 2004
96-515 Teresin

Budowlano-Wykonawczy
Projekt.....(stadium).........................
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI CIEKW
Inwestycja: ...................................................................................................................................
W MIEJSCOWOCI GRANICE, GMINA TERESIN
...........................................................................................................................................
Gmina: Teresin, Powiat: sochaczewski, Woj. mazowieckie

Nr dziaek przeznaczonych pod budow oczyszczalni ciekw: 104/2

Brana: AUTOMATYKA

OWIADCZENIE
My niej podpisani owiadczmy, e ww. Projekt Budowlano-Wykonawczy jest wykonany zgodnie z
obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowa: mgr in. Jerzy Osiecki

Warszawa listopad 2004 r.


............................. .........................
(miejscowo ) ( data)
SPIS TRECI

1. Informacje oglne....................................................................................................3
1.1. Inwestor..........................................................................................................3
1.2. Podstawy opracowania.......................................................................................3
2. Wstp......................................................................................................................4
3. Zakres opracowania................................................................................................5
4. Opis oglny systemu sterowania.............................................................................5
5. Charakterystyka obiektw........................................................................................7
6. Opis zastosowanych sterownikw mikroprocesorowych..........................................8
6.1. Opis oglny zastosowanych sterownikw...........................................................8
6.2. Oglne zasady obsugi sterownika mikroprocesorowego....................................9
6.3. Odczyt stanw awaryjnych................................................................................10
6.4. Programowanie.................................................................................................11
7. Wykaz najwaniejszych, zastosowanych urzdze w ukadzie sterowniczym.......12
8. Schemat automatycznego sterowania prac oczyszczalni ciekw.......................13

Rys.1. Rozmieszczenie elementw na drzwiach szafy sterowniczej, ukadu automatyki


na terenie oczyszczalni ciekw.......................................................................48
Rys.2. Rozmieszczenie elementw w szafie sterowniczej, ukadu automatyki na terenie
oczyszczalni ciekw........................................................................................49
Rys.3. Wymiary szafy sterowniczej, ukadu automatyki na terenie oczyszczalni
ciekw.............................................................................................................50

O.. w Granicach A. K. P. i A. 2
1. Informacje oglne

1.1. Inwestor

Inwestorem jest:

Urzd Gminy w Teresinie


Ul. Zielona 20
96-515 Teresin

1.2. Podstawy opracowania

Podstaw opracowania s :

- umowa z Inwestorem

- opracowanie technologiczne, wykonane przez firm BIWATER MEGADEX


sp. z o.o.
- inne opracowania branowe
- obowizujce normy techniczne

O.. w Granicach A. K. P. i A. 3
2. Wstp

Opracowanie przedstawia projekt automatyzacji oczyszczalni ciekw, ktra pozwoli


zrealizowa komputerowy system kontroli i sterowania pracy oczyszczalni ciekw.
Projekt opracowano w oparciu o projekt technologiczny oczyszczalni ciekw w
miejscowoci Granice, gm. Teresin.

O.. w Granicach A. K. P. i A. 4
3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest automatyzacja przebudowywanej i


rozbudowywanej oczyszczalni ciekw w miejscowoci Granice, gm. Teresin.
W skad oczyszczalni wchodz obiekty i urzdzenia:

- pompownia ciekw dowoonych


- sito spiralne z piaskownikiem
- komory beztlenowe
- komory osadu czynnego
- pompownia osadu
- zbiornik osadu nadmiernego
- osadnik wtrny
- studzienka pomiarowa
- prasa

Projekt automatyki przewiduje obsug w/w obiektw przy pomocy


odpowiednich urzdze elektrycznych i aparatury pomiarowej.

4. Opis oglny systemu sterowania.

Przewidziano jedn szaf automatyki do sterowania wszystkimi urzdzeniami


biorcymi udzia w procesie automatycznego oczyszczania ciekw. Z punktu
widzenia automatyki system sterowania oczyszczalni ciekw skada si z
dwch czci. Jedna cz to gwny ukad sterowania dla oczyszczalni,
zawiera sterownik gwny, ktry obsuguje ca oczyszczalni (rwnie
pompowni ciekw). Druga cz to komputer przeznaczony do wizualizacji
pracy caej oczyszczalni ciekw. Komputer ze sterownikiem poczone s ze
sob poprzez cze szeregowe rs485.

O.. w Granicach A. K. P. i A. 5
Sterownik w szafie automatyki bdzie rejestrowa w pompowni ciekw
dowoonych takie parametry, jak :

 sygna wczenia i wyczenia pompy


 czas pracy pompy
 rodzaj sterowania
 sygnay sterowania prac pompy
 poziom ciekw w pompowni w [cm]
 wyszczeglnienie moliwych awarii pompy

Sterownik, umieszczony w ukadzie sterowania na terenie oczyszczalni suy


do bezporedniej obsugi urzdze i pobierania informacji z ukadu
sterujcego oraz ukadw lokalnych i urzdze pomiarowych. W ukady
lokalne jest wyposaona prasa, sito spiralne. Z tych ukadw bdzie pobierana
informacja o pracy i awarii. Oczyszczalnia bdzie wyposaona w nastpujce
urzdzenia pomiarowe :

- tlenomierz w kadej komorze osadu czynnego napowietrzania


- przepywomierz elektromagnetyczny na rurocigu wylotowym
- czujnik poziomu w pompowni ciekw dowoonych, pompowni osadu
oraz w zbiorniku gromadzcym osad nadmierny

W/w urzdzenia podaj informacje do sterownika w postaci prdu 4-20mA.


Wszystkie dane i informacje s przesyane do komputera. Program
wizualizacji bdzie udostpnia uytkownikowi rwnie informacje w postaci
graficznej. Niektre parametry bd mogy by prezentowane w postaci
wykresw (tlen, przepyw chwilowy). Z komputera bdzie mona rwnie
sterowa urzdzeniami w pracy rcznej.

O.. w Granicach A. K. P. i A. 6
5. Charakterystyka obiektw.

a) Pompownia ciekw dowoonych zastosowano jedn pomp zatapialn.


Czujnik cigy poziomu ciekw. Sterowanie rczne i automatyczne pompy
oraz z komputera. Przyciski rcznego sterowania pompami s przewidziane
tylko przy zbiorniku pompowni ciekw.
b) Sito spiralne z piaskownikiem bd pobierane informacje o pracy i awarii
sita spiralnego.
c) Komory beztlenowe zastosowano mieszado w kadej komorze. Sterowanie
j.w. Przyciski sterowania rcznego s umieszczone tylko w szafie automatyki.
d) Komory osadu czynnego zastosowano po dwa rotory napowietrzajce w
kadej komorze. Sterowanie rczne i automatyczne oraz z komputera.
Przyciski sterowania rcznego s umieszczone tylko w szafie automatyki.
e) Komory osadu czynnego w kadej komorze zastosowano przelew
regulowany z napdem AUMA. Sterowanie przelewami j.w. Przyciski
sterowania rcznego umieszczone s w szafie automatyki oraz przy
napdzie.
f) Pompownia osadu zastosowano dwie pompy, pompujce osad do
obwodw recyrkulacji oraz trzeci pomp, zasilajc zbiornik osadu
nadmiernego. Sterowanie rczne i automatyczne pomp oraz z komputera.
Przyciski rcznego sterowania pompami s przewidziane tylko przy zbiorniku
pompowni osadu.
g) Odwadnianie osadu zastosowano pras. Prasa posiada wasny ukad
sterowania, uruchamiajcy wasn pomp osadu. Do automatyki brane s
sygnay o pracy i awarii.
h) Studzienka pomiarowa. Zastosowano przepywomierz elektromgt. Warto
chwilowa przepywu w postaci prdu 4-20mA jest transmitowana do
sterownika gwnego.

O.. w Granicach A. K. P. i A. 7
6. Opis zastosowanych sterownikw
mikroprocesorowych.

6.1. Opis oglny zastosowanych sterownikw

Mikroprocesorowy sterownik na terenie oczyszczalni jest przeznaczony


do:
- Sterowania prac rotorw, przeleww w komorach osadu czynnego
- Mieszade w komorach beztlenowych
- Pomp w pompowniach
- Odbieranie sygnaw informacyjnych od przepywomierza, tlenomierzy,
czujnikw poziomu, prasy, sita spiralnego

Sterownik gwny wykonuje nastpujce pomiary :

pomiar poziomu ciekw w pompowni ciekw dowoonych, pompowni osadu,


zbiorniku osadu
pomiar zawartoci tlenu w ciekach w komorach osadu czynnego
pomiar wartoci chwilowej przepywu ciekw oczyszczonych na wylocie z
oczyszczalni

Sterownik kontroluje informacje :

dekoduj prac automatyczn i rczn urzdze


dekoduj awarie zasilania w obwodach siowych urzdze
dekoduj zadziaanie zabezpiecze wewntrznych urzdze (tam gdzie
jest zastosowane pompy zatapialne, mieszada)
dekoduj prac sterowanych urzdze

O.. w Granicach A. K. P. i A. 8
6.2. Oglne zasady obsugi sterownika mikroprocesorowego

Wywietlacz (ekran)
Bardzo wanym elementem sterownika jest ekran do
bezporedniej komunikacji z uytkownikiem. Pozwala na
realizacj nastpujcych, uytecznych opcji :

STAN PRACY
Dziki ekranowi, uytkownik moe odczyta czas
pracy kadej pompy, numer pompy wczonej do
pracy, sygnalizacj alarmu, poziom ciekw oraz
temperatur wntrza w szafie sterowniczej.

ODCZYT STANW AWARYJNYCH


Dziki ekranowi, uytkownik moe natychmiast
odczyta, jaki wystpi stan awaryjny (jeeli
wystpi).

PROGRAMOWANIE
W trakcie programowania, uytkownik moe odczyta
wartoci zaprogramowane i lub odpowiednio je
skorygowa.

PRACA TESTOWA
Sterowniki umoliwiaj sprawdzenie pracy urzdze i
kontrol sprawnoci torw sygnaw informacyjnych
wejciowych.
Klawiatura
Klawiatura jest podzielona funkcjonalnie na czci :

PRZYCISKI FUNKCYJNE

O.. w Granicach A. K. P. i A. 9
Przyciski funkcyjne maj specjalne zadania. Przycisk
F1 uruchamia odczyt stanw awaryjnych, w
trakcie normalnej pracy sterownikw oraz umoliwia
wprowadzenie wielkoci liczbowych w trakcie
programowania. Przycisk F2 suy do inicjowania
trybu Programowanie. Przycisk F3 uruchamia
prac testow urzdze.Przycisk F4 zawsze suy
do zakoczenia, czy to trybu Odczyt awarii,
Programowanie, Testy, czy to koniec
wpisywania liczby, itd..

PRZYCISKI NUMERYCZNE
Przyciski numeryczne su do wprowadzania liczb w
trakcie programowania, bd wywoanie
przepracowanych czasw pomp.

PRZYCISKI + i -
Przyciski te su do przewijania ekranw w trakcie
normalnej pracy, w trakcie odczytu stanw
awaryjnych oraz w trakcie programowania. Przycisk
+ w przd. Przycisk - do tyu. Przycisk +, w
trakcie wprowadzania liczb w trybie
Programowanie posiada znaczenie przecinka
dziesitnego, a dziki przyciskowi -, mona
ponownie zacz wprowadza liczb, gdy poprzednia
warto bya niewaciwa.

6.3. Odczyt stanw awaryjnych

W czasie pracy, sterownik wykonujc kontrol wej informacyjnych,


sprawdza, ich stan. Niektre z nich pochodz z obwodw zabezpiecze
sterowanych urzdze. W chwili, zostanie wykryte zadziaanie jakiego

O.. w Granicach A. K. P. i A. 10
zabezpieczenia zostanie ono zarejestrowane i zasygnalizowane przez
sterownik komunikatem ALARM i do pamici jest przekazywany kod
awarii. Aby odczyta informacje szczegowe o rdach stanu awaryjnego
naley zainicjowa stan ODCZYTU. Po zainicjowaniu stanu
"ODCZYTU", przyciskiem "F1", ukae si na ekranie informacja o 1-szym
stanie awaryjnym. Kolejne stany mona przejrze, uruchamiajc przycisk
+ lub -, a do momentu, gdy ukae si ekran :
---------------------------
---------------------------
Oznacza to, e nie ma wicej informacji o awariach. Mona jedynie
przeglda stany awaryjne od pocztku. Aby zakoczy odczyt naley
uruchomi przycisk "F4".

6.4. Programowanie

Sterowniki posiadaj funkcje programowalne, ktre zapewniaj


wielowariantowo pracy ukadw automatyki oraz zapewniaj moliwo
dostosowania parametrw pracy ukadw automatyki do cile
okrelonych wymaga uytkownika oraz moliwo korekcji parametrw
sterownika w trakcie eksploatacji obiektu w miar aktualnych potrzeb.
Kiedy istnieje potrzeba zmiany wartoci parametrw pracy sterownika lub
kontrola aktualnych nastaw, osoba obsugujca musi zainicjowa tryb
programowania. Aby tego dokona, naley uruchomi przycisk funkcyjny
F2. Na ekranie pojawi si komunikat PROGRAMOWANIE. Na kolejne
ekrany w programowaniu mona przej uruchamiajc przycisk + lub
-. Tryb programowania mona zakoczy, uruchamiajc przycisk F4.
Aby wpisa now warto dla wybranej opcji, naley wcisn przycisk
F1, a nastpnie przyciskami numerycznymi wprowadzi warto. W tym
momencie + zastpuje przecinek dziesitny, a przycisk - pozwala na
wpisanie wartoci od pocztku, w przypadku pomyki. Wpisan warto
naley potwierdzi przyciskiem F4.

O.. w Granicach A. K. P. i A. 11
7. Wykaz najwaniejszych, zastosowanych
urzdze w ukadzie sterowniczym

Ukad automatyki na terenie oczyszczalni ciekw

L.p. Oznaczenie Wyszczeglnienie Ilo


w projekcie
1. WRP Wycznik rnicowo-prd. 1szt.
1f+N, Jdn=0,03A
2. WS1 Bezpiecznik B6 1szt.
3. WS2 Bezpiecznik B2 1szt.
4. 1-47K Przekanik 230V, 50Hz, 4p 47szt.
5. Gniazda do przekanikw 4p 47szt
6. 1-23K Przekanik 230V, 50Hz, 2p 23szt.
7. Gniazda do przekanikw 2p 23szt.
8. 1-16PST Przekanik 24V=,2p 16szt.
W wykonaniu czuym
9. Gniazda do przekanikw 24V= z moduami 16szt.
diodowymi
10. S Sterownik mikroprocesorowy kompletny z 1szt.
oprogramowaniem
11. Zasilacz 24V,3A 1szt.
12. ZH,1-33H Kontrolki sygnalizacyjne diodowe 34szt.
13. 1-13PS cznik trjpozycyjny 102 13szt.
14. 1-3PS cznik dwupozycyjny 01 3szt.
15. PW Przycisk czerwony wyczajcy 13szt.
16. PZ Przycisk zielony zaczajcy 15szt.
17. Szafa sterownicza 1kpl.
Z pyt montaow i cokoem
18. Tlenomierz kompletny 2szt.
19. Czujniki poziomu 3szt.
20. Komputer z oprogramowaniem wizualizacyjno- 1kpl.
sterowniczym, drukarka, UPS, stolik

O.. w Granicach A. K. P. i A. 12
8. Schemat automatycznego sterowania
prac oczyszczalni ciekw

O.. w Granicach A. K. P. i A. 13
1X-2
POCZENIE Z LISTW
WYJCIOW
1P-2
POCZENIE Z LISTW NA
DRZWIACH
1WS-B6A 1WRP-0,03
ARKUSZ 2
1 2 L1 1X-2 1P-2

1X-1 ZH
1 1,3 1,3
1PS 2PS

2 4 2 4
1P-6 1P-11
1P-1 0 0
2

1 1PW 1 2PW

2 2
1PST1 2PST1
11 11
1P-4 1P-9
3K1 14 7K1 14
3 1PZ 5 3 2PZ 5

4 9 4 9
1P-5 1P-10

ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ.


1 95 1PT 1K1 2K1 1 95 2PT 5K1 6K1
1PZF 5 5 2PZF 5 5
1K2
2 5K2
2 96 98 2 96 98 2
9 9 9 9
10
10
2K2
2 6K2
2
1X-3 1X-4 1P-3
10 1X-6 1X-7 1P-8
10

4P 4P 4P 1P-7
DO ROZDZ. 2P 4P 4P 4P 1P-12
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
1H 3H
1 2H 1 7 1 4H 1 7
1K 13 2K 13 3K 13 3K3 4K 13 5K 13 6K 13 7K 13 7K3 8K 13
11 11
14 14 14 1X-5 14 14 14 14 14
2 2 2 2 1X-8

ARKUSZ 2

Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj Bezpiecznikm Termik Sygnalizacja Rodzaj


lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
w obwodzie silnika w obwodzie silnika
silnika silnika

ROTOR NAPOWIETRZAJCY nr 2
ROTOR NAPOWIETRZAJCY nr 1

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
KOMORA OSADU CZYNNEGO nr 1

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Rotory napowietrzajce nr 1 i nr 2
14

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 1


ARKUSZ 1 ARKUSZ 3

1,3 1,3
3PS 4PS

2 4 2 4
1P-16 1P-21
0 0

1 3PW 1 4PW

2 2
3PST1 4PST1
11 11
1P-14 1P-19
11K1 14 15K1 14
3 3PZ 5 3 4PZ 5

4 9 4 9
1P-15 1P-20

ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ.


1 95 3PT 9K1 10K1 1 95 4PT 13K1 14K1
3PZF 5 5 4PZF 5 5

2 96 98 2 96 98
9 9 9 9

9K2 13K2
2 2
1X-9 1X-10 1P-13
1X-12 1X-13 1P-18
10 10
10K2 14K2
2 2

4P 4P 4P 10
1P-17
DO ROZDZ. 2P 4P 4P 4P 10
1P-22
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
5H 7H
1 6H 1 7 1 8H 1 7
9K 13 10K 13 11K 13 11K3 12K 13 13K 13 14K 13 15K 13 15K3 16K 13
11 11
14 14 14 14 14 14 14 14
2 2 1X-11 2 2 1X-14

ARKUSZ 1 ARKUSZ 3

Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj Bezpiecznikm Termik Sygnalizacja Rodzaj


lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
w obwodzie silnika w obwodzie silnika
silnika silnika

ROTOR NAPOWIETRZAJCY nr 4
ROTOR NAPOWIETRZAJCY nr 3

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
KOMORA OSADU CZYNNEGO nr 2

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


15

Rotory napowietrzajce nr 3 i nr 4

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 2


ARKUSZ 2 ARKUSZ 4

1,3 1,3
5PS 6PS

2 4 2 4
1P-25 1P-29
1X-16 0 0
1P-24 1P-28
1X-25
OBIEKT 1X-20 OBIEKT 1X-29
OBIEKT OBIEKT
1 5PW 1 6PW

2 1X-21 5PST1 2 1X-30 6PST1


11 11

20K1 14 25K1 14
3 5 3 5

4 5PZ
9 4 6PZ
9

1X-24 1X-26
1X-22 1X-31
1X-15 1X-17
ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ.
22K2
1 95 5PT 18K1 19K1 17K2 1 95 6PT 23K1 24K1
5WS 5 5 1 6WS 5 5 1
17K1 22K1
96 98 6 96 98 6
2 2
9 9 9 9 9 9
10 10

18K2 23K2
1X-18 1X-19 1P-23 2 2
1X-27 1X-28 1P-27

10 10
19K2 24K2
2 2

4P 4P 4P 4P 10
1P-26
DO ROZDZ. 2P 4P 4P 4P 4P 10
1P-30
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
9H 11H
1 10H 1 6 1 12H 1 6
17K 13 18K 13 19K 13 20K 13 20K3 21K 13 22K 13 23K 13 24K 13 25K 13 25K3 26K 13
10 10
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 2 1X-23 2 2 1X-32

ARKUSZ 2 ARKUSZ 4

Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj
wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
silnika pompy w obwodzie silnika silnika pompy w obwodzie silnika
silnika silnika

POMPA do CIEKW DOWOONYCH POMPA do ZBIORNIKA OSADU W POMPOWNI OSADU

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
POMPOWNIA CIEKW DOWOONYCH I OSADU

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


17

Pompa do ciekw dowoonych i zbiornika osadu

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 3


ARKUSZ 3 ARKUSZ 5

1,3 1,3
7PS 8PS

2 4 2 4
1P-33 1P-37
1X-34 0 0
1P-32 1P-36
1X-43
OBIEKT 1X-38 OBIEKT 1X-47
OBIEKT OBIEKT
1 7PW 1 8PW

2 1X-39 7PST1 2 1X-48 8PST1


11 11

30K1 14 35K1 14
3 5 3 5

4 7PZ
9 4 8PZ
9

1X-42 1X-44
1X-40 1X-49
1X-33 1X-35
ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ.
32K2
1 95 7PT 28K1 29K1 27K2 1 95 8PT 33K1 34K1
7WS 5 5 1 8WS 5 5 1
27K1 32K1
96 98 6 96 98 6
2 2
9 9 9 9 9 9
10 10

28K2 33K2
1X-36 1X-37 1P-31 2 2
1X-45 1X-46 1P-35

10 10
29K2 34K2
2 2

4P 4P 4P 4P 10
1P-34
DO ROZDZ. 2P 4P 4P 4P 4P 10
1P-38
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
13H 15H
1 14H 1 6 1 16H 1 6
27K 13 28K 13 29K 13 30K 13 30K3 31K 13 32K 13 33K 13 34K 13 35K 13 35K3 36K 13
10 10
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 2 1X-41 2 2 1X-50

ARKUSZ 3 ARKUSZ 5

Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj
wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
silnika pompy w obwodzie silnika silnika pompy w obwodzie silnika
silnika silnika

POMPA do OSADU nr 1 POMPA do OSADU nr 2

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
POMPOWNIA OSADU

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


17

Pompa do osadu nr 1 i nr 2

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 4


ARKUSZ 4 ARKUSZ 6

1,3 1,3
9PS 10PS

2 4 2 4
1P-40 1P-44
1X-52 0 0

1X-58

OBIEKT OBIEKT
1 9PW 1 10PW

2 9PST1 2 10PST1
11 11

40K1 14 45K1 14
3 5 3 5

4 9PZ
9 4 10PZ
9
1P-41 1P-45
1X-57 1X-59
1X-51 1X-53
ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ. ROZDZ.
42K2
1 95 9PT 38K1 39K1 37K2 1 95 10PT 43K1 44K1
9WS 5 5 1 10WS 5 5 1
37K1 42K1
96 98 6 96 98 6
2 2
9 9 9 9 9 9
10 10

38K2 43K2
1X-54 1X-55 1P-39 2 2
1X-60 1X-61 1P-43

10 10
39K2 44K2
2 2

4P 4P 4P 4P 10
1P-42
DO ROZDZ. 2P 4P 4P 4P 4P 10
1P-46
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
17H 19H
1 18H 1 6 1 20H 1 6
37K 13 38K 13 39K 13 40K 13 40K3 41K 13 42K 13 43K 13 44K 13 45K 13 45K3 46K 13
10 10
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 2 1X-56 2 2 1X-62

ARKUSZ 4 ARKUSZ 6

Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj Zabezpieczenie Bezpiecznik Termik Sygnalizacja Rodzaj
wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania wewntrzne lub PZF w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
silnika mieszada w obwodzie silnika silnika mieszada w obwodzie silnika
silnika silnika

MIESZADO nr 1 MIESZADO nr 2

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
KOMORY BEZTLENOWE
18

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Mieszado nr 1 i nr 2

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 5


ARKUSZ 5 ARKUSZ 7
47K2
2

10
48K2
2

10
12PS
OBIEKT 1
1P-48
1X-65
1,3 2
1P-50 11PS
1 11aPW
2 4 1P-49 1P-58

2 1X-66 1 11PW

3 3 1X-71 1X-74
11aPZ 12aPZ 2

4 4 11PST1 12PST1
11 1P-51 11
NAPD
NAPD ZASUWY
1X-67 1X-68 14 14 ZASUWY -grzejnik
-kracwki
ROZDZ. ROZDZ. 49K1 50K1
3 11PZ 5 3 12PZ 5
1 95 11PT1 47K1 48K1
11PZF 5 5
4 9 4 9
2 96 98 1P-52 1P-53
9 9

49K3
1X-63 1X-64 1P-47 50K3
3 3
1X-72 1X-73
11 11
1P-56 1X-75
52K2 53K2
2 2 1P-57

4P 4P 4P 4P
230V~ 230V~ 230V~ 10
1P-54
DO ROZDZ. 230V~ 10
1P-55
DO ROZDZ. 2P 2P 2P
230V~ 230V~ 230V~
21H
1 22H 1 6 23H 1 6 24H 1 25H 1
47K 13 48K 13 49K 13 49K2 50K 13 50K2 51K 13 52K 13 53K 13
10 1X-69 10
14 14 14 14 14 14 14
2 2 2 1X-70 2 2

ARKUSZ 5 ARKUSZ 7

Bezpiecznik lub PZF Termik Sygnalizacja Otwarcie Zamknicie


w obwodzie w obwodzie awarii Otwieranie przelewu Zamykanie przelewu Rodzaj sterowania Sygnalizacja Grzejnik
Kracwki kracwek napdu
silnika napdu silnika napdu

PRZELEW REGULOWANY nr 1

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
KOMORA OSADU CZYNNEGO nr 1
19

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Przelew regulowany nr 1

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 6


ARKUSZ 6 ARKUSZ 8
54K2
2

10
55K2
2

10
14PS
OBIEKT 1
1P-60
1X-78
1,3 2
1P-62 13PS
1 12aPW
2 4 1P-61 1P-70

2 1 12PW
1X-79
3 3 1X-84 1X-87
13aPZ 14aPZ 2

4 4 13PST1 14PST1
11 1P-63 11
NAPD
NAPD ZASUWY
1X-80 1X-81 14 14 ZASUWY -grzejnik
-kracwki
ROZDZ. ROZDZ. 56K1 57K1
3 13PZ 5 3 14PZ 5
1 95 12PT1 54K1 55K1
12PZF 5 5
4 9 4 9
2 96 98 1P-64 1P-65
9 9

56K3
1X-76 1X-77 1P-59 57K3
3 3
1X-85 1X-86
11 11
1P-68 1X-88
59K2 60K2
2 2 1P-69

4P 4P 4P 10
1P-66
DO ROZDZ. 4P 10
1P-67
DO ROZDZ. 2P 2P 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
26H
1 27H 1 6 28H 1 6 29H 1 30H 1
54K 13 55K 13 56K 13 56K2 57K 13 57K2 58K 13 59K 13 60K 13
10 10
14 14 14 14 14 14 14
2 2 1X-82 2 1X-83 2 2

ARKUSZ 6 ARKUSZ 8

Bezpiecznik lub PZF Termik Sygnalizacja Otwarcie Zamknicie


awarii Otwieranie przelewu Zamykanie przelewu Rodzaj sterowania Sygnalizacja Grzejnik
w obwodzie w obwodzie kracwek napdu
silnika napdu silnika napdu Kracwki

PRZELEW REGULOWANY nr 2

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
KOMORA OSADU CZYNNEGO nr 2
20

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Przelew regulowany nr 2

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 7


ARKUSZ 7 ARKUSZ 9

1,3
15PS

2 4
1P-74
0

1 13PW

2
15PST1
11
1P-72
63K1 14
3 15PZ 5

4 9
1P-73

ROZDZ. ROZDZ.
1 95 13PT 61K1 62K1
13PZF 5 5

2 96 98
9 9

61K2
2
1X-89 1X-90 1P-71
10
62K2
2

4P 4P 4P 10
1P-75
DO ROZDZ. 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~
31H
1 32H 1 7
61K 13 62K 13 63K 13 63K3 64K 13
11
14 14 14 14
2 2 1X-91

ARKUSZ 7 ARKUSZ 9

Bezpiecznik lub PZF Termik Sygnalizacja Rodzaj


w obwodzie w obwodzie alarmu Sterowanie sterowania
silnika silnika

ZGARNIACZ

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
OSADNIK WTRNY

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


21

Zgarniacz

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 8


ARKUSZ 8

1 2WS

2 B2A

16PST1
11

14

1X-92 1X-95 1X-98 +24V


1P-76
Do sterownika
ZASILACZ i obwodw
24V
STEROWNIKA
OBIEKT OBIEKT OBIEKT +24V

MASA
16PS
1

2
1P-77
1X-93 1X-94 1X-96 1X-97 1X-99 1X-100

BUCZEK 1X-101

2P 2P 2P 2P 2P 2P
230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 1X-102
33H 1
65K 13 66K 13 67K 13 68K 13 69K 13 70K 13

14 14 14 14 14 14 2

ARKUSZ 8

Praca Awaria Praca Awaria Praca Awaria

PRASA SITO AGREGAT OBWD SYGNALIZACI ALARMOWEJ ZASILACZ

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
OBIEKTY INNE
22

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Sygnay informacyjne

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 9


STEROWNIK

MASA

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
2P
24V=(x16)
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

1PST 2PST 3PST 4PST 5PST 6PST 7PST 8PST 9PST 10PST 11PST 12PST 13PST 14PST 15PST 16PST
+24V z zasilacza

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
STEROWNIK

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


23

Wyjcia przekanikowe

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 10


c.d. STEROWNIK

MASA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11

+24V 1K3 2K3 3K2 4K2 5K3 6K3 7K2 8K2 9K3 10K3 11K2 12K2 13K3 14K3 15K2 16K2 17K3 18K3 19K3 20K3 21K3 22K3 23K3 24K3 25K3

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
STEROWNIK
24

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Wejcia informacyjne

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 11


c.d. STEROWNIK

MASA

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

+24V 26K3 27K3 28K3 29K3 30K3 31K3 32K3 33K3 34K3 35K3 36K3 37K3 38K3 39K3 40K3 41K3 42K3 43K3 44K3 45K3 46K3 47K3 48K3 49K3 50K3

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
STEROWNIK
25

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Wejcia informacyjne

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 12


c.d. STEROWNIK

MASA

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
6 6 6 7 7 8 8 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

10 10 10 11 11 12 12 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10

+24V 51K2 52K2 53K2 54K3 55K3 56K3 57K3 58K2 59K2 60K2 61K3 62K3 63K2 64K2 65K2 66K2 67K2 68K2 69K2 70K2

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
STEROWNIK
26

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Wejcia informacyjne

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 13


c.d. STEROWNIK

cze transmisji

4-20mA
4-20mA

4-20mA

Sygna
4-20mA

4-20mA

4-20mA
MASA

MASA
szeregowej z
Sygna

Sygna

Sygna

Sygna

Sygna

MASA
komputerem

+24
+24

+24
3 4 5 6 17 18 7 8 9 10 15 16

A B

Czujnik poziomu Czujnik poziomu Czujnik poziomu Sygna tlenu 1 Sygna tlenu 2 Warto chwilowa
w pompowni w pompowni w zbiorniku przepywu ciekw
ciekw osadu magazynujcym na wylocie
dowoonych osad

OCZYSZCZALNIA CIEKW W GRANICACH, gm. TERESIN


- AUTOMATYKA
STEROWNIK
27

OPRACOWA : mgr in. JERZY OSIECKI TYTU:


Wejcia analogowe

Data : 12.2004r. "BIWATER MEGADEX, sp. z o.o." ARKUSZ 14


ZASILANIE ALARM

POMPA DO
SCIEKOW MIESZADO 1 MIESZADO 2

ROTOR 1 ROTOR 2 ROTOR 3 ROTOR 4

PRZELEW REGULOWANY 1 PRZELEW REGULOWANY 2

POMPA ZBIORNIKA
OSADU POMPA OSADU 1 POMPA OSADU 2 ZGARNIACZ

Drzwi zewntrzne szafy

Rys.1. Rozmieszczenie elementow na drzwiach szafy sterowniczej,


ukadu automatyki na terenie oczyszczalni ciekw.

28
1K-18K

19K-36K

Sterownik

Zasilacz +24V

2WS
LISTWA STEROWNIKA

1PST-16PST

37K-54K

55K-70K

1WS 1WRP
LISTWA WYJSCIOWA

Pyta montaowa

Rys.2. Rozmieszczenie elementow w szafie sterowniczej,


ukadu automatyki na terenie oczyszczalni ciekw.

29
60cm

180cm

Gboko 40cm

Rys.3. Wymiary szafy sterowniczej, ukadu automatyki


na terenie oczyszczalni ciekw.

30