Vous êtes sur la page 1sur 28

Modem GPRS

A 1356
Instrukcja obsugi
Wersja 1.0, Nr kodu 20 752 033
Dystrybutor:

Producent:

METREL d.d.
Ljubljanska cesta 77
1354 Horjul
Slovenia

web site: http://www.metrel.si


e-mail: metrel@metrel.si

2012 METREL

Znak ten oznacza, e niniejszy przyrzd spenia wymagania UE (Unii Europejskiej)


dotyczce bezpieczestwa i kompatybilnoci elektromagnetycznej.

adna cz niniejszej publikacji nie moe by powielana lub wykorzystywana w


jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy METREL.

2
A 1356 Modem GPRS Spis treci

Spis treci

1 OSTRZEENIA ........................................................................................................4

2 WPROWADZENIE ...................................................................................................5
2.1 WYMAGANIA: .......................................................................................................5
2.2 ZASADA KOMUNIKACJI ..........................................................................................5
3 INSTALACJA ...........................................................................................................7
3.1 UZYSKANIE KARTY SIM I WCZENIE TRANSFERU DANYCH GPRS ............................7
3.2 INSTALACJA W MIEJSCU POMIARU (ZDALNE) ............................................................7
3.2.1 Instalacja przyrzdu i modemu............................................................................... 7
3.2.2 Ustawienia modemu GPRS ..................................................................................... 8
3.3 INSTALACJA W MIEJSCU LOKALNYM (BIURO) ..........................................................10
3.3.1 Wymagania ........................................................................................................... 10
3.3.2 Ustawienia PowerView......................................................................................... 10
3.4 ZDALNE POCZENIE ..........................................................................................12
3.4.1 Ustanowienie poczenia ...................................................................................... 12
3.4.2 Pobieranie danych ................................................................................................ 16
3.4.3 Przebieg w czasie rzeczywistym ........................................................................... 18
3.4.4 Zdalna konfiguracja przyrzdu ............................................................................ 19
4 KONSERWACJA ...................................................................................................24
4.1 INSPEKCJA ........................................................................................................24
4.2 CZYSZCZENIE ....................................................................................................24
4.3 SERWIS.............................................................................................................24
4.4 KODY BDW PRZYRZDU POWERQ4 PLUS .......................................................24
5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA............................................................................26

3
A 1356 Modem GPRS Ostrzeenia

1 Ostrzeenia
W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczestwa operatora podczas uywania modemu
GPRS naley rozway nastpujce ostrzeenia:

Upewnij si, e ten produkt jest dopuszczony w kraju.

Uycie tego produktu moe by niebezpieczne i naley unika uytkowania w


miejscach, gdzie mog zakca prac innych urzdze elektronicznych w
rodowiskach jak szpitale, lotniska itp.

Kady modu musi by wyposaony w odpowiedni anten o okrelonej


specyfikacji. Antena musi by zainstalowana z uwag, aby unikn zakce
z innymi urzdzeniami elektronicznymi i musi gwarantowa minimaln
odlego od ludzi (20 cm).
Rozwa wszystkie powszechnie znane rodki ostronoci w celu uniknicia
ryzyka poraenia elektrycznego podczas pracy z instalacjami elektrycznymi!

Produkt naley obsugiwa z uwag, unikajc kontaktu z pinami, poniewa


wyadowanie elektrostatyczne moe uszkodzi produkt. Te same rodki
ostronoci naley przedsiwzi z kart SIM, sprawdzajc ostronie
instrukcj uytkowania. Nie wkadaj lub wyjmuj karty SIM w trybie czuwania
produktu.

Nie uywaj produktu, gdy widoczne jest uszkodzenie!


Tylko kompetentny, autoryzowany personel moe przeprowadza prace
serwisowe!

Jeli modem GPRS jest wykorzystywany w sposb nie okrelony w tej


Instrukcji obsugi, zapewniona ochrona moe ulec uszkodzeniu!

4
A 1356 Modem GPRS Wprowadzenie

2 Wprowadzenie
Transfer danych za pomoc modemu umoliwia zdaln obsug przyrzdu
pomiarowego i jego danych. Jeli przyrzd pomiarowy ma by umieszczony w odlegej
lokalizacji lub trudno dostpnym miejscu, modem GPRS jest jedynym praktycznym
rozwizaniem szybkiego dostpu do przyrzdu.
Zastosowanie opisane w tej instrukcji jest oparte na modemie GPRS Telit GT-863-PY.
Zalecamy przygotowanie systemu testowego do weryfikacji i szkolenia przed
wykonaniem rzeczywistych pomiarw w odlegym miejscu. Zestaw standardowy GPRS
zawiera:
- Modem GPRS Telit GT-863-PY
- Kabel USB/RS-232
- Antena prtowa 54 mm
- Zasilacz 12V
Opcjonalny kabel antenowy 5m moe by dostarczony na yczenie klienta.

2.1 Wymagania:
Miejsce pomiaru (zdalne): Biuro:
- Przyrzd PowerQ4 Plus - PowerView v2.0
- Zasilanie przyrzdu - Poczenie internetowe (dostp http)
- Modem GPRS z zasilaczem - Otwarty port na routerze
- Karta SIM z aktywowanym transferem
danych
- Kabel interfejsu RS 232 - USB
(A 1356)
- Zasilanie modemu
- Antena

2.2 Zasada komunikacji


Przyrzd PowerQ4 Plus wykorzystuje modem GPRS do poczenia PowerView poprzez
Internet. Jako, e operatorzy komrkowi i firmy czsto uywaj firewalli do ograniczenia
ruchu w Internecie, wykorzystujemy dedykowany serwer Metrel Server w celu
uniknicia tych ogranicze. Jednake, jak opisano w tym dokumencie, uytkownik musi
otworzy przynajmniej jeden port przychodzcy. Komunikacja jest nawizywana w
czterech krokach:
1. Uytkownik wprowadza parametry komunikacyjne (po stronie zdalnej), i testuje:
a. modem, dzwonic na numer modemu
b. poczenie do serwera Metrel.
2. Uytkownik wprowadza parametry komunikacyjne w PowerView v2.0 (po stronie
lokalnej) i poczenie do serwera Metrel. Serwer zapisuje parametry PowerView
v2.0 (adres IP, nr seryjny przyrzdu itp.)
3. Uytkownik dzwoni na numer modemu GPRS
4. Przyrzd czy si z serwerem Metrel. Serwer przypisuje parametry
komunikacyjne do poczenia bezporednio z PowerView v2.0.
5. Przyrzd czy si bezporednio z PowerView.

5
A 1356 Modem GPRS Wprowadzenie

Rys. 1: Schemat zdalnych pomiarw

Uwaga: Jeli wczona jest komunikacja modemu, nie jest moliwe pobranie danych
poprzez poczenie PC USB. Aby umoliwi bezporednie poczenie USB pomidzy
przyrzdem a PC, naley wyczy komunikacj modemu po obu stronach: w
oprogramowaniu PowerView v2.0 i w przyrzdzie.

6
A 1356 Modem GPRS Instalacja

3 Instalacja
3.1 Uzyskanie karty SIM i wczenie transferu danych GPRS
Przed kampani pomiarow, naley uzyska kart SIM od dostawcy telefonii
komrkowej lub lokalnego sklepu. Moe by uyta zwyka karta SIM prepaid, lecz
uytkownik musi by przekonany, e transfer danych jest lub moe by wczony.
Zauwa, e polityka transferu danych GPRS rni si pomidzy dostawcami. Niektrzy
dostawcy usug komrkowych domylnie wczaj transfer danych, inni wymagaj SMS
ze specjalnym kodem i niektrzy wymagaj podpisania umowy. Zalecamy
uytkownikowi przetestowanie karty SIM, poprzez woenie jej do telefonu
komrkowego i wyprbowanie poczenia do Internetu.

3.2 Instalacja w miejscu pomiaru (zdalne)

3.2.1 Instalacja przyrzdu i modemu


Procedura instalacji w zdalnym miejscu rozpoczyna si od podczenia przyrzdu
PowerQ4 Plus do sieci lub w miejscu pomiaru. Jako, e kampania pomiarowa moe
trwa dni lub tygodnie wane jest zapewnienie niezawodnego rda zasilania
przyrzdu. Dodatkowo w peni naadowane baterie przyrzdu mog zapewni zasilanie
przyrzdu podczas przerw i awarii zasilania przez wicej ni 10 godzin. Po instalacji
przyrzdu, naley podczy modem GPRS z woon kart SIM do przyrzdu i
zasilacza. Zielona dioda LED (PWR) na modemie wskazuje na obecno zasilania.
Czerwona dioda LED (STATUS) pokazuje stan poczenia. Po wczeniu zasilania,
powinna powoli miga, co wskazuje na poprawne poczenie modemu z sieci.
Wszystkie wskazania stanu s pokazane w poniszej tabeli.
Tabela 1: Wskaniki stanu (Czerwony) LED
Stan LED Stan urzdzenia
Stale wczona Transfer danych jest aktywny
Szybka sekwencja przerywana Brak sygnau GPRS
(okres migania 0,5 s, wczone przez 1 s)
Wolna sekwencja przerywana Podczony do sieci
(okres migania 3 s, wczone przez 0.3 s)
Stale wyczony Urzdzenie wyczone

USB

RS-232

Rys. 2: Instalacja przyrzdu i modemu GPRS

7
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Uwaga: Zwr uwag na instalacj anteny modemu w odpowiednim miejscu o dobrej


sile sygnau. Jeli najblisze ssiedztwo miejsca pomiaru ma saby sygna, mona
wykorzysta opcjonalny 5 m kabel antenowy.

3.2.2 Ustawienia modemu GPRS


W celu ustanowienia zdalnego poczenia z przyrzdem poprzez PowerView v2.0,
naley skonfigurowa parametry komunikacyjne. Poniszy rysunek przedstawia menu
COMMUNICATION w GENERAL SETUP.

Rys. 3: Menu komunikacja

W celu ustanowienia komunikacji GPRS naley wprowadzi nastpujce parametry:

Tabela 2: Parametry GPRS


Wprowad numer telefonu modemu GPRS. Numer
telefonu powinien zosta dostarczony w formie
midzynarodowej:
Number: Wymagany
00+<kod kraju>+<kod obszaru>+<numer lokalny>.
Przykadowo numer telefonu UK +44 (07725) 123 456
powinien by zapisany: 00447725123456
Wprowad ten parametr jeli wymaga tego karta SIM.
Uwaga: Jeli chcesz wyczy kod PIN na karcie SIM,
PIN: Opcjonalny uyj telefonu komrkowego. W kart SIM do telefonu i
postpuj zgodnie z procedur aby wyczy kod PIN,
opisany przez sprzedawc telefonu lub SIM.
Wprowad kod liczbowy (przykadowo 3-cyfrowy).
Uytkownik musi przechowywa ten numer jako, e bdzie
Secret key Wymagany
potrzebny pniej w PowerView, podczas procedury
poczenia
Username: Wymagany Te parametry s dostarczone przez dostawc telefonii
Password: Wymagany komrkowej, od ktrego zostaa zakupiona karta SIM do
modemu GPRS. S wymagane przez modem GPRS w
celu ustanowienia poczenia z Internetem. Moesz take
uy usugi Web, aby odnale wymagane parametry.
APN: Wymagany
Upewnij si, aby wpisa poprawnie litery. Niektrzy
dostawcy telefonii komrkowej uywaj parametrw z
rozrnianiem duych i maych liter.

8
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Tabela 3.3: Przyciski funkcyjne


INIT Start inicjalizacji modemu GPRS.
Zmiana rda komunikacji (RS 232, USB)
Zmiana prdkoci komunikacji od 2400 baud do 115200 baud dla
RS232 i od 2400 baud do 921600 baud dla USB.
Przesunicie pozycji kursora podczas procedury wprowadzania
parametrw modemu GPRS.
Przyciski kursora. Wybr parametru.
Przeczenie pomidzy znakami i cyframi podczas procedury
wprowadzania parametrw GPRS.
Edycja wybranych parametrw modemu GPRS.

Powrt do menu GENERAL SETUP.

Po wprowadzeniu parametrw uytkownik powinien poczy PowerQ4 Plus i modem


za pomoc kabla RS 232 USB (A 1356) i aktywowanie inicjalizacji (INIT) poprzez
wciniecie przycisku funkcyjnego . Nowe okno pojawi si na ekranie i rozpocznie si
test GPRS.

Rys. 4: Okno GPRS TEST Rys. 5: Okno GPRS TEST


(Na pocztku inicjalizacji) (Na kocu inicjalizacji)

Tabela 4: Parametry GPRS TEST:


1. Testowanie poczenia PowerQ4 Plus modem
GPRS.
Device Init
2. Testowanie poczenia GPRS

Server test Testowanie poczenia z serwerem Metrel.


Testowanie dzwonka modemu GPRS.

Ring Test Uytkownik musi zadzwoni na modem GPRS


(numer telefonu pokazany na ekranie) w celu zweryfikowania,
e do modemu GPRS mona si dodzwoni.
Pokazuje si sygnau modemu GPRS w dBm:
> -51 dBm: doskonaa sia sygnau
Signal strength
-51 -100 dBm: dobra sia sygnau
-100 -113 dBm: saba sia sygnau

9
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Jeli procedura INIT jest zakoczona pomylnie, przyrzd i modem jest gotowy do
poczenia. W przeciwnym wypadku, zobacz rozdzia 4.4 po list bdw i instrukcje
wykrywania problemw.

3.3 Instalacja w miejscu lokalnym (biuro)

3.3.1 Wymagania
W celu zdalnego dostpu do przyrzdu, oprogramowanie PC PowerView v2.0 powinno
zosta poprawnie skonfigurowane (zobacz instrukcj obsugi PowerView v2.0 po
instrukcje instalacji na PC). PowerView v2.0 podobny do programw P2P (Torrent,
eMule itp.) wymaga otwartego portu przychodzcego TCP na firewallu, wskazujcego
na lokalne IP komputera. Zalecamy port numer 7789, lecz mona wykorzysta dowolny
port. Skontaktuj si z administratorem sieci w celu otwarcia portu na firewallu. Numer
otwartego portu przychodzcego powinien zosta wprowadzony w PowerView v2.0
OptionsConnection, z Connection Type: TCP/IP (remote) jak pokazano na
poniszym rysunku. Okno opcji moe by take otwarte wciskajc ikon na pasku
narzdzi. Potwierd wybr przyciskami Apply i Ok.

Rys. 6: Ustawienia zdalnego poczenia PowerView v2.0

Jeli Twoja firma ma prost polityk sieciow z routerem uPnP (Universal Plug and
Play), PowerView v2.0 automatycznie skonfiguruje sie, wybierajc opcj Enable
uPnP. W tym przypadku, wciskajc przycisk Test uPnP PowerView v2.0 otworzy dany
port.

3.3.2 Ustawienia PowerView


Wcinij Remote w pasku narzdzi w celu otwarcia ustawie zdalnego
poczenia, jak pokazano na poniszym rysunku.

10
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 7: Formularz ustawie PowerView v2.0 zdalnego poczenia


Uytkownik musi wypeni nastpujce dane w formularzu:

Tabela 5: Wybr parametrw przyrzdu


Serial Number: Wymagany Wprowad numer seryjny PowerQ4 Plus
Wprowad numer telefonu modemu GPRS.
Numer telefonu jest przedstawiony w formie
midzynarodowej:
Phone Number: Wymagany 00+<kod kraju>+<kod obszaru>+<numer
lokalny>. Przykadowy numer telefonu w UK
+44 (07725) 123 456 powinien by zapisany
jako: 00447725123456
Wprowad kod liczbowy, ktry zosta
Secret Key: Wymagany wprowadzony w ustawieniach GPRS przyrzdu:
Secret Key.
Description: Opcjonalny Wprowad opis przyrzdu

11
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Wciskajc przycisk +Add, uytkownik moe doda kolejny konfiguracj przyrzdu.


Przycisk X Delete jest wykorzystywany do usunicia wybranych konfiguracji przyrzdu
z listy. Poprzez wcinicie przycisku rozpocznie si procedura poczenia.

3.4 Zdalne poczenie

3.4.1 Ustanowienie poczenia


Po wprowadzeniu ustawie zdalnych PowerView v2.0 i wciniciu przycisku Connect,
pojawi si okno Remote Connection (pokazane poniej).

3. Server Instrument
connection status
2. Server Powerview
connection status

Port number

1. Powerview
LAN conncetion

4. PowerView Instrument
connection status

Rys. 8: Monitor zdalnego poczenia PowerView v2.0

Okno to jest wykorzystywane do monitorowania i zdalnego diagnozowania poczenia z


przyrzdem. Poczenie zdalne moe by podzielone na 4 etapy.

Etap 1: Poczenie PowerView v2.0 do Sieci Lokalnej (LAN)


Po wejciu Connection PowerView v2.0 bdzie prbowa automatycznie nawiza
poczenie z Internetem. PowerView v2.0 w celu nawizania poczenia, wymaga
poczenia http z Internetem. Jeli poczenie jest nawizane pomylnie, pojawi si
zielona ikona i stan CONNECTED pomidzy ikonami Your Computer i
Router/Proxy/ISP, jak pokazano na powyszym rysunku. W przypadku ERROR,
naley uzyska od administratora sieci dostp PowerView v2.0 http do Internetu.

12
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Etap 2: Poczenie PowerView do Serwera Metrel


Po nawizaniu poczenia z Internetem w etapie 1, PowerView skontaktuje si z
Serwerem Metrel, nastpnie Serwer Metrel bdzie prbowa nawiza poczenie z
PowerView v2.0 poprzez Port number pokazany na ekranie. PowerView v2.0 wymaga,
aby ten port przychodzcy by otwarty na routerze lub firewallu. Jeli poczenie
Serwera Metrel z PowerView v2.0 jest pomylne, pojawi si zielona ikona i stan
CONNECTED pomidzy ikonami Metrel Server i Router/Proxy/ISP, jak pokazano
na poniszym rysunku. W przypadku ERROR, administrator sieci musi otworzy
poczenie przychodzce na wybranym porcie. Moesz take skorzysta z usug Web
do sprawdzania stanu portw, takie jak: http://www.canyouseeme.org/ lub
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/.

Rys. 9: Ustanowione poczenie PowerView v2.0 do LAN i Serwera Metrel (Etap 1 i 2)

Uwaga: Etap 1 i Etap 2 s automatycznie wykonywane, po wejciu do Remote


Connection.

Etap 3: Zdalne poczenie przyrzdu do Serwera Metrel


Po pomylnym poczeniu PowerView v2.0 do Serwera Metrel, zadzwo na numer
modemu GPRS. Modem odpowie w przecigu tylko kilku dzwonkw i wyzwoli Zdalne
poczenie przyrzdu do Serwera Metrel.

13
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Zadzwo na numer modemu. Modem GPRS powinien przerwa poczenie z


telefonem po kilku dzwonkach.

Jeli zdalne poczenie przyrzdu do Serwera Metrel byo pomylne, zielona ikona i
stan CONNECTED pojawi si pomidzy ikonami Metrel Server i Remote
Instrument, jak pokazano na poniszym rysunku. W przypadku stanu ERROR lub
WAITING, sprbuj ponownie zadzwoni na modem, po kilku minutach.

Rys. 10: Nawizane zdalne poczenie przyrzdu do Serwera Metrel (Etap 3)

Etap 4: Zdalne poczenie przyrzdu z PowerView v2.0


Po pomylnym zakoczeniu pierwszych trzech etapw, przyrzd PowerQ4 Plus
automatycznie poczy si z PowerView v2.0 i sprbuje nawiza poczenie, w kilka
minut.
Jeli zdalne poczenie przyrzdu z PowerView v2.0 jest pomylne, zielona ikona i stan
CONNECTED pojawi si pomidzy ikonami Router/Proxy/ISP i Remote Instrument,
jak pokazano na poniszym rysunku. Teraz mona zamkn to okno i przej do
zdalnego dostpu do przyrzdu opisanego w kolejnych rozdziaach.
W przypadku stanu ERROR lub WAITING, sprbuj ponownie zadzwoni na modem
lub wcinij przycisk Disconnect/Connect, aby ponownie rozpocz procedur
poczenia zdalnego.

14
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 11: Nawizane zdalne poczenie przyrzdu z PowerView v2.0 (Etap 4)

Gdy dane s odwieane przycisk Remote jest wywietlany na zielono, wskazujc na


aktywne poczenie, jak pokazano poniej. Jeli jest wywietlany na pomaraczowo
oznacza to, e komunikacja zostaa przerwana i powinna zosta ponownie zainicjowana
przez uytkownika.

Rys. 12: Wskazanie aktywnego poczenia


Ekran zdalnego poczenia jest dostpny z ikony paska Windows, poprzez kliknicie
ikony . Jest to szczeglnie przydatne do ponownego poczenia przyrzdu i
PowerView v2.0, po bdzie sieci.

15
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 13: Ikona zdalnego poczenia

3.4.2 Pobieranie danych


Jeli ustawienia zdalnego poczenia s poprane i Zdalny przyrzd jest podczony
do PowerView v2.0, dane s gotowe do pobrania. Otwrz okno pobierania wciskajc F5
lub klikajc przycisk w pasku narzdzi lub wybierz Download z menu Tools.
Okno pobierania bdzie wywietlane i PowerView v2.0 natychmiast sprbuje poczy
si z przyrzdem, wykry model przyrzdu i wersj firmware.

Rys. 14: Wykrywanie typu przyrzdu

Po chwili typ przyrzdu powinien zosta wykryty lub otrzymany zostanie komunikat
bdu z odpowiednim wyjanieniem. Jeli nie mona si poczy, naley sprawdzi
ustawienia poczenia.

16
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 15: Pobieranie listy rekordw

Gdy model przyrzdu zostanie wykryty, PowerView v2.0 pobierze list rekordw z
przyrzdu. Moesz wybra dowolny rekord z listy poprzez ich wybranie. Wybrane
rekordy bd podwietlone na zielono.

Przed pobraniem, moesz take okreli wze dla kadego rekordu. Kady wpis na
licie zawiera rozwijan list miejsc w bieco otwartym dokumencie PowerView v2.0.
Jeli nie masz otwartego dokumentu, wszystkie rekordy zostan pobrane w nowym
miejscu u zapisane w nowym pliku.

17
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 16: Wybr rekordw z listy do pobrania

Powyszy rysunek pokazuje przykad, w ktrym pierwsze dwa rekordy s wybrane. Aby
rozpocz pobieranie, kliknij na przycisk Start downloading.

Natychmiast po pobraniu, pojawi si okno nowego dokumentu w PowerView v2.0, z


wybranymi rekordami umieszczonymi wewntrz nowego wza. W tym momencie
zawsze tworzona jest kopia zapasowa pliku PowerView v2.0, skompresowana do pliku
*.zip i zapisana w folderze MyDocuments/Metrel/PowerView/PQData. Ta kopia
zapasowa jest tworzona za kadym razem, gdy tworzony jest lub otwierany plik, aby
mie moliwo odzyskania wszystkich pobranych danych w przypadku skasowania lub
zmiany danych. Jednake, zauwa, e rekordy nie wybrane w oknie Download, nie s
pobierane i tym samym nie s zapisywane na dysk, zatem sprawd czy wszystkie
wane rekordy SA pobrane przed usuniciem ich z przyrzdu.

3.4.3 Przebieg w czasie rzeczywistym


Jeli ustawienia zdalnego poczenia s poprawne i zdalny przyrzd jest poczony z
PowerView v2.0, wcinij przycisk w celu otwarcia okna przebiegw w
czasie rzeczywistym. Okno nowego dokumentu zostanie otwarte, jak pokazano na
poniszym rysunku.

18
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 17: Zdalne okno Online z wybranymi kanaami

Powyszy rysunek pokazuje okno online z kilkoma wybranymi kanaami. Gdy widok
online jest aktywny, dane s automatycznie aktualizowane. Szybko aktualizacji zaley
od szybkoci poczenia i kada nowa aktualizacja jest inicjowana jak tylko poprzednia
zostanie pobrana, aby zapewni najszybsz moliw prdko odwieania. Gdy
Przebiegi Online s aktywne, przycisk jest wywietlany na zielono,
wskazujc na aktywne poczenie.

Zalenie od prdkoci poczenia, wykrycie przyrzdu i pobranie pierwszego przebiegu


online moe potrwa kilka sekund. Wszystkie wzy drzewa bd w peni rozwinite gdy
pokazany zostaje pierwszy rekord uatwiajc wybr kanau. Pobrany wze rekordu nie
bdzie zlokalizowany w wle miejsca, jak inne rekordy, lecz raczej umieszczony w
specjalnym wle przyrzdu. Jednake, ten rekord moe by przeniesiony do innego
wza lub zapisany.
Aby zamkn widok online, ponownie wcinij przycisk lub zamknij okno
online.

3.4.4 Zdalna konfiguracja przyrzdu


Narzdzie konfiguracji przyrzdu pomaga zmieni ustawienia przyrzdu, zarzdza
ustawieniami rejestracji, rozpocz lub zatrzyma rejestracj i zdalnie zarzdza
pamici przyrzdu. Aby rozpocz, wybierz Remote instrument configuration w menu
PowerView v2.0 Tools. Otworzy si formularz pokazany poniej.
Uwaga: Procedura zdalnego poczenia opisana w Error! Reference source not
found. powinna zosta pomylnie przeprowadzona przed rozpoczciem zdalnej
konfiguracji przyrzdu.

19
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 18: Formularz zdalnej konfiguracji przyrzdu

Wcinij przycisk Read Settings, aby otrzyma biece ustawienia przyrzdu.


Dodatkowo uytkownik moe wcisn przycisk DEBUG LOG, aby zobaczy protok
komunikacyjny pomidzy PowerView v2.0 i przyrzdem. Po otrzymaniu danych ze
zdalnego przyrzdu, formularz powinien zosta wypeniony danymi, jak pokazano na
poniszym rysunku.
Uytkownik moe teraz zmieni ustawienia przyrzdu w ten sam sposb jak na
przyrzdzie. Po opis poszczeglnych ustawie zobacz instrukcj obsugi PowerQ4 Plus.
Zmienione parametry zostan wysane z powrotem do przyrzdu po wciniciu
przycisku Write Settings.

20
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 19: Zdalna konfiguracja przyrzdu po otrzymaniu danych z przyrzdu

W celu zdalnego zarzdzania rejestratorem przyrzdu naley klikn na zakadce


Recorder, jak pokazano na poniszym rysunku. Uytkownik moe wybra dowolny
rejestrator przyrzdu i skonfigurowa odpowiednie parametry. Po opis poszczeglnych
ustawie rejestratora zobacz instrukcj PowerQ4 Plus. Zmienione parametry zostan z
powrotem przesane do przyrzdu po wciniciu przycisku Write Settings.
Wciskajc przycisk Trigger/Save Waveform, uytkownik moe przechwyci przebieg i
wszystkie sygnatury w danym momencie (migawka), w ten sam sposb jak poprzez
wcinicie przycisku HoldSave przycisku (zobacz instrukcj PowerQ4 Plus).

21
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 20: Zdalna konfiguracja rejestratora

Wciskajc przycisk Start Recorder przyrzd uruchomi wybrany rejestratora, w ten sam
sposb, jakby uytkownik uruchomi go bezporednio w przyrzdzie. Komunikat stanu
Recorder Stopped zostanie zmieniony na Recording Active jak pokazano na
poniszym obrazku. Dodatkowo PowerView v2.0 wyczy zmieniajce si parametry
podczas rejestracji. Jeli wybrane jest rczne wyzwalanie dla poszczeglnej rejestracji
(prdy rozruchowe, przebieg lub stany przejciowe), moe by wyzwolona zdalnie
poprzez wcinicie przycisku Trigger/Save Waveform. Rejestracja moe by
zakoczona wciskajc przycisk Stop Recorder lub automatycznie zakoczona po
spenieniu danych warunkw, przykadowo po danym okresie czasu lub po
przechwyceniu zdarzenia. Wciskajc przycisk Read Settings uytkownik moe w
dowolnym momencie odczyta stan przyrzdu.

22
A 1356 Modem GPRS Instalacja

Rys. 21: Rejestracja w toku

23
A 1356 Modem GPRS Konserwacja

4 Konserwacja
4.1 Inspekcja
Aby zachowa bezpieczestwo operatora i zapewni poprawno pracy modemu GPRS dobr
praktyk jest regularna inspekcja. Sprawd czy obudowa i opcjonalne poczenia s bez
uszkodze jak zadrapania i pknicia.

4.2 Czyszczenie
Uyj mikkiej szmatki zwilonej wod z mydem lub alkoholem do czyszczenia powierzchni
urzdzenia i pozostaw do cakowitego wyschnicia przed uyciem.

Ostrzeenie:

Nie rozlewaj pynu do czyszczenia na urzdzenie!

4.3 Serwis
W celu naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej naley skontaktowa si z dystrybutorem.

4.4 Kody bdw przyrzdu PowerQ4 Plus


Tabela 6: Kody bdw przyrzdu PowerQ4 plus
Kod
Opis bdu Moliwe rozwizanie problemu
bdu
Przyrzd nie odpowiada Sprawd poczenie kabla pomidzy
1 podczas procedury przyrzdem a modemem.
inicjalizacji (INIT) Sprawd zasilanie modemu
Niepomylne zakoczenie Sprawd poczenie kabla pomidzy
(zamknicie) komunikacji z przyrzdem a modemem.
2, 3
serwerem Metrel lub Restart procedury INIT przyrzdu
PowerView v2.0 Wczenie/Wyczenie modemu
Bd mikkiego resetu Sprawd poczenie kabla pomidzy
4
modemu przyrzdem a modemem.
Bd wyczenia ostatniego Sprawd poczenie kabla pomidzy
5
rozkazu echo przyrzdem a modemem.
Sprawd poczenie kabla pomidzy
6 Bd rozkazw interfejsu
przyrzdem a modemem.
Bd prdkoci przyrzd Sprawd poczenie kabla pomidzy
7
modem przyrzdem a modemem.
Bd ustawionej kontroli
Sprawd poczenie kabla pomidzy
8 przepywu RS-232
przyrzdem a modemem.
XON/XOFF
Bd wykrywania woenia Sprawd poczenie kabla pomidzy
9
karty przyrzdem a modemem.

24
A 1356 Modem GPRS Konserwacja

Kod
Opis bdu Moliwe rozwizanie problemu
bdu
W kart SIM
10 Brak karty SIM Sprawd poczenie kabla pomidzy
przyrzdem a modemem.
Nieznany stan autoryzacji Sprawd poczenie kabla pomidzy
11
PIN przyrzdem a modemem.
Sprawd PIN.
Sprawd poczenie kabla pomidzy
przyrzdem a modemem.
12 Bd autoryzacji PIN
Jeli bd si powtrzy, wycz
autoryzacj PIN za pomoc telefonu
komrkowego (wymagany numer PUK)
Bd PDP (Protok Sprawd poczenie kabla pomidzy
13
pakietw danych) przyrzdem a modemem.
Sprawd nazw APN, uytkownika,
14 Bdna nazwa uytkownika
haso
Sprawd nazw APN, uytkownika,
15 Bdne haso
haso
Sprawd poczenie kabla pomidzy
16 Bd czasu oczekiwania
przyrzdem a modemem.
Bd czasu oczekiwania Sprawd poczenie kabla pomidzy
17
gniazda przyrzdem a modemem.
Bd poczenia gniazda Sprawd poczenie kabla pomidzy
19
serwera przyrzdem a modemem.
Serwer Metrel jest nieczynny sprbuj
pniej.
Przyrzd nie jest w stanie nawiza
poczenia z Internetem z powodu:
Bd poczenia gniazda
20 1. Sabego sygnau GPRS (sprawd
serwera
za pomoc procedury INIT)
> -51 dBm: doskonaa sia sygnau
-51 -100 dBm: dobra sia sygnau
-100 -113 dBm: saba sia sygnau
Serwer Metrel jest nieczynny sprbuj
21 Bd ping serwera Metrel
pniej
Bd kolejki klienta serwera Sprawd poczenie kabla pomidzy
22
Metrel przyrzdem a modemem.
Przerwanie procedury
30 inicjalizacji modemu GPRS Powtrzy procedur INIT
(INIT)

25
A 1356 Modem GPRS Specyfikacja techniczna

5 Specyfikacja techniczna
Wymiary 107 mm L x 64 mm W x 33 mm H
Waga 135 g
Dugo kabla 2m
USB/RS-232
Zasilanie 12 V DC / 1.2 A
Pobr mocy 110 mA @ 12 V
Moc wyjciowa Klasa 4 (2W) @ 850/900 MHz
Klasa 1 (1W) @ 1800/1900 MHz
Zcze wyjciowe Zcze antenowe SMA-F 50 Ohm
Antena Antena prtowa, ktowa, 54 mm, SMA mskie,
900/1800 MHz
Transfer danych GPRS Klasa 10
Wskaniki stanu Zielona: Zasilanie
Czerwona : Stan poczenia. Zobacz Tabela 1 po
szczegy.
Temperatura pracy -20 0C 70 0C
Temperatura -30 0C 85 0C
przechowywania
Monta Dwa boczne otwory na ruby M3
Zcze RS-232 eskie

26
A 1356 Modem GPRS Specyfikacja techniczna

27
A 1356 Modem GPRS Specyfikacja techniczna

28