Vous êtes sur la page 1sur 14

PANDUAN PENSKORAN SET 2 (TINGKATAN 1 - 2016)

Markah penuh 100 markah

Bahagian A (Sistem Bahasa) 25 markah

Bahagian B (Pemahaman ) 30 markah

Bahagian C ( Ulasan ) 15 markah

Bahagian D (Karangan) 30 markah

BAHAGIAN A

Soalan 1. Kesalahan tatabahasa

i. Ialah [1 markah]

adalah [1 markah]

ii. Banyak kelodak-kelodak [1 markah]

Banyak kelodak/kelodak-kelodak [1markah]

iii. sungai pasir [1 markah]

pasir sungai [1markah]

iv. oleh kerana [1 markah]

oleh sebab [1 markah]

Soalan 2. Kesalahan ejaan

i. bertanggung jawab bertanggungjawab [1 markah]

ii. bunga telor-bunga telur [1markah]

iii. indastri- industri [1markah]


Soalan 3. Menyatakan jenis ayat

i. a. Ayat Seruan [1markah]

b. Ayat Tanya [1markah]

ii. a.Ayat Penyata [1markah]

b.Ayat Seruan [1markah]

ii, a.Ayat Tanya [1markah]

b.Ayat Penyata [1markah]

iv. a.Ayat Penyata [1markah]

b.Ayat Tanya [1markah]

v. a.Ayat Penyata [1markah]

b.Ayat Perintah [1markah]

Soalan 4. Peribahasa

MARKAH KRITERIA

2 Markah - Peribahasa yang tepat


berdasarkan gambar.

0 Markah - Peribahasa yang tidak tepat


berdasarkan gambar

- Penggunaan perkataan yang


menjejaskan maksud peribahasa.
- peribahasa yang tidak lengkap

JAWAPAN PERIBAHASA

1. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali 2 Markah


2. Sepandai-pandai tupai melompat ,akhirnya jatuh ke tanah juga 2Markah
3. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna 2 Markah
4. Muafakat membawa berkat 2 Markah
5. Bagai aur dengan tebing 2 Markah
BAHAGIAN B : KOMSAS

SOALAN 5 - PEMAHAMAN PROSA ( PROSA TRADISIONAL )

Kriteria bagi soalan 3 markah

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi cukup /lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

i) Perkara-perkara yang bermain di fikiran anak yatim itu selepas dia selesai
makan ialah [ 3 markah ]
- Dia ingin membawa pulang tanaman ajaib itu ke bumi
- Dia ingin menanam tanaman ajaib itu ke bumi
- Dia harus mencari akal kerana empunya padi tidak membenarkan
dia membawa tanaman itu ke bumi.

Isi cukup : 2 daripada isi di atas

ii) Dua nilai murni yang terdapat dalam prosa tersebut ialah [ 3 markah ]
- Nilai keberanian untuk meminta kebenaran membawa pulang padi
ke bumi.
- Nilai ketegasan empunya padi yang tidak membenarkan anak yatim
membawa dan menanam padi ke bumi.
- Nilai berhemah tinggi orang kayangan memberikan nasi kepada
anak yatim.
- Nilai kebijaksanaan anak yatim mendapat akal menyembunyikan
butir padi ke dalam mulutnya.

Isi cukup : 2 daripada isi di atas


Kriteria bagi soalan 4 markah

MARKAH KRITERIA
4 markah Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis
Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
3 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
2 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
1 markah gramatis
Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis
0 markah Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

iii) Jika saya menghadapi situasi / masalah yang sama dengan anak yatim itu
saya akan [ 4 markah ]

- berunding dengan empunya padi untuk bersama-sama mengusahakan


tanaman padi.
- meminta sedikit padi sebagai upah daripadanya
- mengajar penduduk di kayangan cara-cara menghasilkan produk
makanan daripada padi selain nasi

Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan
SOALAN 6

PEMAHAMAN PUISI (PUISI MODEN)

Kriteria bagi soalan 3 markah

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi cukup /lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

i ) Nasihat-nasihat penyajak dalam rangkap terakhir ialah supaya pembaca

[ 3markah ]

- mencontohi kehidupan sebagai daun yang menabur bakti dengan


memperlihatkan warna hijau dan dapat menyegarkan mata.
- membuat jasa sebagaimana daun kering yang gugur dan kemudian menjadi
baja kepada pokok-pokok

ii ) Pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas [ 3 markah ]

- kita mestilah bekerjasama antara satu dengan yang lain agar semua makhluk
hidup bahagia
- kita perlulah bersikap baik hati agar tidak berlaku penganiayaan.
- kita hendaklah berbuat jasa supaya sentiasa disenangi semua orang

Isi cukup : 2 daripada isi di atas.


Kriteria bagi soalan 4 markah

MARKAH KRITERIA
4 markah Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis
Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
3 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
2 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
1 markah gramatis
Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis
0 markah Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

iii ) Kesan- kesan pembalakan kepada flora dan fauna [ 4 markah ]


- kehidupan flora dan fauna terancam kerana kehilangan habitat untuk
membiak
- kekurangan sumber makanan
- beberapa spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan pupus
- kawasan cerun bukit akan menjadi gondol dan terdedah kepada hakisan
- generasi akan datang tidak akan dapat melihat keindahan flora dan fauna

Terima apa-apa jawapan yang relevan.

SOALAN 7

NOVEL
Pembahagian markah

PERINCIAN MARKAH
Isi 6 markah
Bahasa 4 markah
Kriteria Markah Bahasa

PERINGKAT MARKAH KRITERIA


Bahasa baik dan lancar
Cemerlang 4 markah Ayat gramatis
Ejaan dan tanda baca betul

Bahasa masih baik dan lancar


Baik 2-3 markah Penggunaan ayat masih
gramatis tetapi terdapat
kesalahan yang minimum
Kesalahan ejaan dan tanda
baca yang minimum

Bahasa tidak cekap


Kurang 1 markah Ayat tidak gramatis
memuaskan Kesalahan ejaan dan tanda
baca yang ketara

Kriteria Markah Bahasa.


1. Maksimum : 3 isi
2. Bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai : 2 markah
3. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai : 1 markah

NOVEL TINGKATAN 1
Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman
PERSOALAN PERISTIWA
Usamah bekerjasama dengan Amir
mengubah suai mesin rumput
1. Bekerjasama untuk terpakai untuk dijadikan mesin 2
menghasilkan sesuatu yang dalam 1 bagi membantu petani-
berfaedah petani di kampung mereka.
Penduduk bekerjasama
menjalankan kerja di sawah nenek.
Golongan remaja bekerjasama
untuk menangkap pencuri yang
menimbulkan masalah kepada
penduduk kampung.
Apabila Formula Dua Hukum
Termodinamik hilang, Amir dan
2. Kegigihan untuk berjaya Usamah berusaha dengan gigih
untuk mendapatkan formula
tersebut bagi memastikan projek
mereka itu dapat dihasilkan.
Aswan meminta maaf daripada
3. Keinsafan atas kesilapan yang Amir atas kesalahannya mencuri
dilakukan pemacu pena dan mencuba
memindahkan asset bapa Amir ke
dalam akaun bapanya.
Usamah yang mahir dalam
4. Kemahiran menggunakan komputer telah mencipta kod
komputer dan teknologi keselamatan untuk Syarikat
maklumat Bahagia.
Aswan melukis grafik mesin
ciptaannya dengan menggunakan
komputer.
Amir, Usamah dan Asma sayang
5. Kasih sayang cucu kepada akan nenek . Apabila nenek lemas,
neneknya Amir memberikan rawatan
kecemasan kepada nenek.
Usamah pula menjaga nenek
semasa sakit dan Asma bertegas
supaya nenek dihantar ke hospital.
BAHAGIAN C

SOALAN 8

ULASAN

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon:

a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon.

b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria.

c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan

karangan.

d) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah :

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Idea
- Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
Cemerlang - Ulasan idea yang jelas dan matang
13 15 Bahasa
- Ayat gramatis
- Kosa kata luas dan tepat
- Ejaan dan tanda baca betul
- Penanda wacana yang betul
- Kesalahan bahasa yang minimum
Idea
- Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
Baik 09 12 - Ulasan idea yang jelas
Bahasa
- Ayat masih gramatis
- Kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Penanda wacana yang masih betul
- Kesalahan bahasa yang masih minimum
Idea
- Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
bahan
Kurang 05 08 - Ulasan idea yang kurang jelas
Memuaskan
Bahasa
- Ayat kurang gramatis
- Kosa kata terhad
- Kesalahan bahasa yang ketara

Penguasaan 01 04 Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


Minimum penguasaan bahasa yang tidak cekap.

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan:

1. Pemeriksa dikehendaki menandakan( ) apabila terjumpa isi.


2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu
berakhir.
3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat
itu berakhir.
4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

Langkah-langkah memeriksa

1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu
diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan,
bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan
mengikut karangan berkenaan berdasarkan criteria penskoran yang
disediakan.
2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang
muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda
baca, ejaan dan isi/fakta seperti berikut :
Kesalahan bahasa, perkataan dan
frasa

/ Kesalahan ejaan

// Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta

BAHAGIAN D : KARANGAN
Soalan 9

PERINGKAT MARKAH

Cemerlang 26 30

Kepujian 20 25

Baik 15 19

Kurang Memuaskan 10 14

Penguasaan Minimum 01 - 09

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA DESKRIPSI

- Kegramatisan : Kata (Morfologi)


BAHASA : Ayat (Sintaksis)
- Ejaan dan tanda baca
- Kosa kata
- Isi-isi
IDEA - Huraian isi
- Contoh

- Pengolahan
- Pemerengganan
PENGOLAHAN - Format
-Unsur keindahan bahasa /
ungkapan
menarik

Kriteria Penskoran

PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI

Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, menarik dan matang
- Contoh yang sesuai

Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Cemerlang 26 30
- Penggunaan kosa kata luar dan tepat
- Ejaan dan tanda baca betul
- Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan
- Pengolahan menarik, berkesan dan matang
dengan pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik tepat dan
berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik

Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, dan menarik
- Contoh yang sesuai

Bahasa
Kepujian 20-25
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca yang betul
- Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan
- Pengolahan menarik, dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan
berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik

Idea
- Idea masih relevan dengan tugasan
- Huraian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masih sesuai

Bahasa
Baik 15-19
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih
gramatis
- Penggunaan kosa kata masih luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan
- Pengolahan masih menarik dan masih
berkesan dengan pemerengganan yang masih
sesuai
- Format masih menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih sesuai

Idea
- Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
Kurang 10-14
Bahasa
Memuaskan
- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang
gramatis
- Penggunaan kosa kata terhad
- Kesaalahan bahasa ketara

Pengolahan
- Pengolahan kurang menarik kurang berkesan
dan pemerengganan yang kurang sesuai
- Format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai
Penguasaan 01-09 - Keseluruhan jawapan calon menggambarkan
Minimum penguasaan kemahiran menulis yang lemah
- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak
menepati kehendak soalan/terpesong

Langkah-langkah memeriksa

3. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan(impression)daripadanya. Perkara yang perlu
diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan,
bahasa, kerelevenan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan
mengikut karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang
disediakan.

4. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang
muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda
baca, ejaan dan isi/fakta seperti berikut :

Kesalahan bahasa, perkataan dan


frasa

/ Kesalahan ejaan

// Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta

5. Pemotongan markah untuk ejaan salah :

a) markah dipotong bagi ejaan yang salah


b) Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah
c) Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira
d) Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu

PANDUAN PENSKORAN TAMAT