Vous êtes sur la page 1sur 2

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Jens Beekmans Docent: Patrice Goossens


Vakgebied: taal - stellen Stagegroep: 1+2
Klas: PEH16VC
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de De kinderen vertellen regelmatig Ik merk dat de kinderen veel en graag
groep is nadrukkelijk verhalen, alleen denken zij niet vertellen over wat zij hebben meegemaakt. Ik
verwerkt in de omschrijving na over het verloop van het merk dat ze dan veel vertellen op impulsen. Dit
van de beginsituatie van de
verhaal. Ze vertellen verhalen sluit goed aan bij de stelles die ik ga geven.
groep, zowel in
pedagogische zin (gedrag,
gebaseerd op impulsen, ze De kinderen mogen hun fantasie laten werken
groepsverhoudingen, vertellen meteen wat in hen en elke keer een zin uit het verhaal
groepsdynamiek) als in opkomt en denken hier verzinnen/vertellen.
didactische zin nauwelijks over na. Dat kinderen
(vakspecifieke op impulsen vertellen is leuk
beginsituatie). voor deze stelles omdat je op Omdat de meeste kinderen nog niet kunnen
die manier leuke wendingen aan schrijven is een stelles erg lastig. Door de
het verhaal kunt krijgen. kinderen een verhaal te laten vertellen en het
De meeste kinderen kunnen nog zelf op te schrijven zijn de kinderen toch bezig
niet schrijven, daarom laat ik de geweest met stellen.
kinderen het verhaal vertellen Ik wil ieder kind aan bod laten komen, daarom
en schrijf ik het op. heb ik de werkvorm rotonde gekozen. Op deze
De kinderen zijn inmiddels manier heeft ieder kind zijn eigen inbreng.
bekend met de werkvorm
rotonde.
De lesdoelen zijn Kerndoel 5: Ik heb gekozen voor dit kerndoel omdat dit
afgestemd op de De leerlingen leren naar inhoud aansluit bij de stelles die ik ga geven. Samen
beginsituatie. In de en vorm teksten te schrijven met met de kinderen een sprookje schrijven zorgt
formulering ervan wordt verschillende functies, zoals: voor een hoop plezier. De kinderen leren dat
zichtbaar dat kennis van informeren, instrueren,
vakdidactiek en leerlijnen
een teksten verschillende functies kan hebben.
overtuigen of plezier
op een logische manier is verschaffen. De manier waarop wij gaan werken heeft de
verwerkt. tekst het verschaffen van plezier als functie.
Tussendoel(en):
Schrijfdoelen hebben vooral
betrekking op plezier
verschaffen en op informeren. Omdat de meeste kinderen nog niet kunnen
schrijven zijn zij nauwelijks in aanraking
Lesdoel(en):
geweest met het schrijven van een tekst.
- De kinderen kennis
laten maken met het Daarom laat ik de kinderen kennismaken met
schrijven van een tekst. het schrijven van een tekst, op een manier die
- Aan het einde van de bij kleuters gepast is.
les hebben de kinderen
plezier gehad bij het
schrijven van een tekst.
- Aan het einde van de
les weten de kinderen
met welke zinnen een
sprookje begint en
eindigt.

Werk- en Ik ga werken met een groep van Ik heb gekozen voor een mix van kinderen uit
groeperingsvormen zijn ongeveer 10 kinderen. Kinderen groep 1 en 2 omdat de kinderen uit groep 1
afgestemd op specifieke uit groep 1 en 2 door elkaar. ook al veelvuldig verhalen vertellen.
kenmerken van de groep n
Ik ga werken in een kring, ik Ik ga werken in een kring omdat dit handig is
op specifieke kenmerken
van vakdidactiek.
zorg dat ik goed zichtbaar ben om met elkaar te praten. Zo kun je makkelijk
voor de kinderen en ik ga iedereen aanspreken en goed naar elkaar
werken met de werkvorm luisteren. Ik heb gekozen voor de werkvorm
rotonde. rotonde omdat op deze manier iedereen aan
de beurt komt. Iedereen kan iets vertellen en
de rest van de tijd moet je naar elkaar
luisteren.
Werk- en Ik ga werken in een kring, ik Door te werken met de werkvorm rotonde zorg
groeperingsvormen zijn zorg ervoor dat ik goed ik ervoor dat ieder kind aan de beurt komt. Op
functioneel ondersteunend zichtbaar ben voor de kinderen deze manier kan iedereen zijn deel bijdragen
bij het behalen van de
en ik ga werken met de aan het verhaal. Dit maakt iedereen
lesdoelen.
werkvorm rotonde. verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dit
leidt vervolgens automatisch tot trots en
plezier wanneer het eindresultaat goed is.
Een aanzet tot Ik hanteer de werkvorm rotonde. Dit doe ik zodat ieder kind zijn bijdrage levert
samenwerkend leren krijgt Op deze manier kunnen aan het sprookje. Kinderen die normaal veel
op een logische wijze plek in kinderen om de beurt een zin zeggen komen via deze werkwijze evenveel
het lesontwerp.*
toe voegen aan het sprookje aan de beurt als kinderen die normaal minder
zeggen. Op deze manier zijn de kinderen
gezamenlijk verantwoordelijk voor het
eindresultaat.
De proces- en Aan het einde van de les lees ik Door het verhaal nog een keer helemaal voor
productdoelen worden het verhaal, wat ik samen met te lezen en door te nemen met de kinderen
expliciet gevalueerd met de kinderen heb geschreven, kijken we samen het klopt. Ik vraag wat de
de kinderen.
voor. Op deze manier kunnen kinderen van het verhaal vinden. Op deze
we controleren of de zinnen manier kan ik controleren of de kinderen
goed in elkaar overlopen. Als ik plezier hebben gehad in het schrijven van een
het heb voorgelezen vraag ik eigen sprookje.
aan de kinderen wat ze er van
vinden.
De werkvormen die worden Gedurende de les kijk ik rond en Ik ga deze les evalueren aan de hand van
gehanteerd bij evaluatie luister ik naar wat de kinderen observaties omdat ik op die manier goed kan
zijn passend bij voor zinnen bedenken. Ik kan zien of de kinderen plezier hebben gehad bij
vakdidactiek en sluiten aan
tussendoor controleren of de het schrijven van een verhaal.
op specifieke kenmerken
van de groep.
zinnen goed op elkaar Tijdens de les luister ik goed naar wat de
aansluiten. kinderen bedenken. Ik controleer of de zinnen
goed op elkaar aansluiten. Als dit niet het
geval is, is het belangrijk dat ik daar meteen
iets van zeg. Op die manier leren de kinderen
daar het meeste van. (Paus, 2014)
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp