Vous êtes sur la page 1sur 6

Mdul Professional: MP08 Materials

Unitat Formativa: UF2 Tractaments Trmics en materials Metllics

Nucli Formatiu: NF1 Tractaments Trmics.

Alumne: Data: 29-02-2016

Activitat 1: Problemes Diagrama Fe C

1.Construir el diagrama dun aliatge format per Cr i Co del qual shan obtingut
els segents valors de temperatura i % daliatge:
C C
% Temperatura Temperatura
Aliatge principi final
solidificaci solidificaci

Cr 100 Co 0 905 905


Cr 90 Co 10 900 880
Cr 80 Co 20 893 860
Cr 70 Co 30 885 845
Cr 60 Co 40 877 834
Cr 50 Co 50 868 825
Cr 40 Co 60 858 819
Cr 30 Co 70 846 813
Cr 20 Co 80 834 807
Cr 10 Co 90 820 803
Cr 0 Co 100 800 800

C
930

920

910

900

890

880

870

860

850

840

830

820

810
Pgina 1 de 6

800
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Cr
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Co
2.Es volen saber les temperatures de comenament i dacabament de solidifi-
caci de les segents concentracions de laliatge:
Cr 75% i Co 25 %
Cr 42,5 % i Co 57,5 %
Cr 15 % i Co 85 %

3.Es volen saber les concentracions de lquid i de slid de Cr i de Co que hi


han en els segents % i segents temperatures:
Cr 80 % Co 20 % a 880 C
Cr 60 % Co 40 % a 850 C
Cr 40 % Co 60 % a 840 C

4.Deduir les temperatures de comenament i dacabament de solidificaci de


les quatre concentracions de laliatge del diagrama:

5. Calcular en % les concentracions de lquid i de slid de les mateixes con-


centracions en els punts a, b, c i d.

Pgina 2 de 6
6.Realitzar un anlisi de fases de la solidificaci ideal en lequilibri daliatges
estany-plom (Sn-Pb) en els segents punts a partir del diagrama de fases ad-
juntat:
a) En la composici eutctica just sota dels 183C (temperatura eutctica)
b) En el punt c a 40 % Sn i 230C
c) En el punt d a 40% Sn i 183C +T
d) En el punt e a 40 % Sn i 183C T

7.Dos quilograms dun aliatge dun 70% en Pb i un 30% en Sn es refreda len-


tament des de 300C. Calcular el segent:
e) El % en pes del lquid i del proeutctic alfa a 250C
f) El % en pes del lquid i del proeutctic alfa just per sobre la temperatura eutctica
(183C) i el pes en kg daquestes fases
g) El pes en kg dalfa i beta formats per la reacci eutctica

Pgina 3 de 6
8.Identifica les diferents fases representades dins dels vuls en el diagrama
10.Realitza els anlisis de fases dels punts a, b, c, d i e representats en el di-
agrama indicant el % de composici de fases i el % de les quantitats de fa-
ses en pes de plata
a) Punt amb 22 % Ag a 800C
b) Punt amb 42,4 % Ag a 1400C
c) Punt amb 42,4 % Ag a 1186C +T
d) Punt amb 42,4 % Ag a 1186C T
e) Punt amb 83% Ag a 1120C

= plata
= plat

Pgina 4 de 6
9.Determinar en el segent diagrama dequilibri ferro-carboni amb el aliatges
de 0,60 % , 1,2 %, 2 % i 6,5 % de C les segents qestions:
1) Anomenar el tipus daliatge amb nom i cognom de cadascun dels aliatges
2) Determinar les temperatures de comenament de solidificaci de cadascun dels aliatges
3) Determinar les temperatures dacabament de solidificaci de cadascun dels aliatges
4) Determinar les temperatures de transformaci de laustenita en perlita en cadascun dels aliatges
5) Determinar a 500 C quin % de C t un aliatge Eutctic i un Eutectoide

Pgina 5 de 6
10.Un acer hipoeutectoide 0,4% de C (aliatge I) es sotms a refredament
lent des de 860C a una temperatura lleugerament inferior a 723C
1) Calcular el % en pes daustenita i ferrita proeutectoide present en lacer en els punts a-b
2) Calcular el % en pes de ferrita i perlita eutectoide present en lacer en el punt c

11.Un acer eutectoide amb un 0,8 % en C (aliatge II) es refreda lentament


des de 750C a una temperatura lleugerament inferior a 723C. Suposant
que laustenita es transforma completament en ferrita- i cementita:
1) Calcular el % en pes de ferrita eutectoide i cementita eutectoide que es forma en el punt d

12.Un acer hipereutectoide 1,2% de C (aliatge III) es sotms a refredament


lent des de 880C a una temperatura lleugerament inferior a 723C
1) Calcular el % en pes daustenita i cementita proeutectoide present en lacer en els punts e-f
2) Calcular el % en pes de perlita i cementita eutectoide present en lacer en el punt gFe3C Fe3C
+Fe3C


+Fe3C

Fe3C

Fe3C
+Fe3C +Fe3C +Fe3C

+( +Fe3C)
Fe3C +( +Fe3C)

Pgina 6 de 6