Vous êtes sur la page 1sur 7

For Female Choir

NAIS KO
Official Contest Piece
2014 PhilTOA Choral Competition

Maestro RYAN CAYABYAB

Allegro {m q = c 120}
#
Soprano 1 & # 44 42
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
# 4
& # 4 2
Soprano 2 4
Du du du du du du du du du du du du du du du
#
& # 44
2
4

Alto 1

Du du du du du du du du du du du du du du du du du du
#
& # 44 42

Alto 2
# #
Du du du du du du du du du

4
# 2 # # 44
S1 & # 4 .
du du du du du du
# 2 4
S2 & # 4 4
dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& # 42 44
A1

dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& # 42 44

A2

dm Dm dm dm dm dm dm

NAIS KO for SSAA


Commissioned by PhilTOA
This arrangement by N. ARNEL A. DE PANO June 2014
Made in the Philippines
NAIS KO
A
8
#
S1 & # .
J

1.Na - is kong ma - i - hip ng ha - ngin, Wa - lang pa - tu - tung' -
#
S2 & #

dm dm dm dm dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& #
A1

dm dm dm dm dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& #
b
A2
b
dm dm Dm dm dm dm dm dm

#
12
.
S1 & # .
han; Pa - rang i - bong wa - la ring ha - nga - rin Kung di ang lu-mi-
#
S2 & # #

du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
##
&
A1

du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& # b
A2
b
dm dm dm Dm dm dm dm dm dm

#
16
.
S1 & # #. .

pad nang lu - mi - pad; Na - is kong lu - mi - pad!
#
S2 & # # # # . #
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
#
A1 & # # # . #
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
#
& # .
j
j
. #
A2

Du du du du du du du du du du du du

2
NAIS KO
B
##
On repeat, Sop1 sing syllable "Du" til measure 29

20
.. . .
3

S1 & J
2.Na - is ko ring ma - a - gos ng a - lon Sa - an man ma - pad -
#
S2 & # . # ..

du du du du Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& # #. # ..

A1

du du du du du Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& # ..
b
A2
# b
du du du Dm dm dm dm dm dm

#
24

S1 & # . .
J


3

pad. Tu - lad ng is - dang mu - mun - ti - ing ha - nga - ri'y lu - ma -


#
S2 & # #

du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& #

A1

du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
#
& #
b
A2
b
dm dm dm Dm dm dm dm dm dm

28
## .
(Sing lyrics both times)

S1 & #. .

ngoy nang lu - ma - ngoy; Na - is kong lu - ma - ngoy!
#
S2 & # # # # . #
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
#
A1 & # # # . #
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
#
& # .
j
j
. #
A2

Du du du du du du du du du du du du

3
NAIS KO
C
#
32

& #
> >
S1

Pa ra pap pa! Na - is kong ma - ki - ta ang mun - so sa kan - yang ka - su-lok - su - lo -


#
& # # - . # .
.

> >
S2

Pa ra pap pa! Da da rat da rat da rat da da ra rat


#
& #
-

. .
.
A1
> >
Pa ra pap pa! Da da rat da rat da rat da da ra rat
#
A2 & # - . - - . -
> >
Pa ra pap pa! Pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra

#
35

S1 & # .
- - kan... Na - is kong ma - ki - ta ang pa - li -
##
& # ww - # .
S2
J .
da dat dat da Da da rat da rat
#
& # # j w
.
A1
- .
da dat dat da Da da rat da rat
#
& # - . - - . -
- . -
A2

pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra

#
& #

38

S1
.
- gid kong pu - no ng ka - gan - da - han...
#
& # # ww
S2
. J
da rat da da ra rat da dat dat da
## # j
A1 & . w

da rat da da ra rat da dat dat da
#
& # . - - . - - . -
-
A2

pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra

4
NAIS KO

# #
& # # # #
41

S1

3

Na - is kong ma-ka - da - ma ng ka - kai - bang dam - da - min ka - hit min - san man lang...
#
& # # - . # . # .
# #
S2
J
Da da rat da rat da rat da da ra rat da dat dat da
# j
& #
# . . . # # #
-
A1

Da da rat da rat da rat da da ra rat da dat dat da
#
A2 & #
- . - - . - - . -
pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra pa ra pap pa ra

# # #
& # w #
44
#
J
S1

3 3 3 3
Ha - bang a - ko ay may bu - hay, Wa - la nang ha - nga - rin pang
#
& # ww j #
3 3 3 3

S2 #
Ha - bang a - ko ay may bu - hay, Wa - la nang ha - nga - rin pang
#
& # w j
3 3 3 3
A1 # # #
Ha - bang a - ko ay may bu - hay, Wa - la nang ha - nga - rin pang
#
& #
3 3
A2
- . - w
pa ra pap pa ra Ahh Ha - bang a - ko ay may bu - hay; Wa -

D
#
48
# .. ww ww
S1 & # # .
J
3 3
tu - nay; Ahh Na - is ko! Ahh Na - is ko! 3.Na - is kong ma -
#
& # #
3 3

S2 . w #
tu - nay; Ahh Na - is ko! Ahh Na - is ko! Dm dm dm dm dm dm
#
& #
3 3
A1
# w ww
tu - nay; Na - is ko! Na - is ko! Dm dm dm dm dm dm
## 3 3

3

&
b
A2
w w # #
la nang ha - nga - rin pang ko! Na - is ko! Dm dm

5
NAIS KO

# j .
54

& # .
3

S1
.
u - lit ang bu - hay kung may pag - ka - ka - ta - on U - pang ma - ma - las ang ma -
#
S2 & #

#
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm
#
& #
A1

dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm du du du dm dm Dm dm dm dm dm dm
#
& #
b
A2
b
dm dm dm dm dm dm dm Dm dm

58
## j
3

#
3

&
S1
3
. .
nga ba - gay - ba - gay na di ko na - tan - to sa a - king bu - hay...
#
S2 & # # #
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm Du du du du du du du du du du du du du du du
##
& # #
A1

dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm Du du du du du du du du du du du du du du du
#
A2 & # .
j
.
j
b
dm dm dm dm Du du du du du du

# j
& #
62
w
1.

S1

Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa ang bu - hay ko!


# j
S2 & # # # .

Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa ang bu - hay ko!


# j
A1 & # # #
Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa ang bu - hay ko! Oh
#
& # j
# ww

A2

Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa ang bu - hay ko!

6
NAIS KO
67
## .. w w j
2.

S1 &
ko! Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa
# j
S2 & # . # .. # # #
ko, bu - hay ko! Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa
# j
A1 & # .. # #
ko, bu - hay ko! Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa
#
& # .
. #
j
#
A2
w
Oh ko, bu - hay ko! Na - is kong ma - u - lit pa, U - lit - u - li - tin pa

#
73
ww ww ww n ww
S1 & #
ang bu - hay ko!
#
S2 & # w w
ang bu - hay ko! Na - is ko! Na - is ko!
#
& # #

w
A1

ang bu - hay ko. Na - is ko! Na - is ko! Na - is ko!


#
A2 & #

w n
ang bu - hay ko. Na - is ko! Na - is ko!

U
w
# w ww ww n w
78 rit.

S1 & # w
Oh! (Hoh!)
# U
S2 & # w w ww

Na - is ko! Na - is ko!
## U
&
w w
A1

Na - is ko! Na - is ko! Na - is ko!


# U
A2 & #
w n w
Na - is ko! Na - is ko! (Hoh!)