Vous êtes sur la page 1sur 10

4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.

Manalo

1 HigitPa SusunodnaBlog foxfire_6@yahoo.com Dashboard MagsignOut

THEIGLESIANICRISTO
MakeKnowntoAllMenthePlainTruthAbouttheIglesianiCristo(ChurchofChrist).

Home WhatIsIglesiaNiCristo WhoIsFelixY.Manalo IglesiaNiCristoDoctrines FrequentlyAskedQuestions

WHYWEFIRMLYBELIEVETHATTHEIGLESIANICRISTO(CHURCHOFCHRIST)ISTHEONETRUECHURCHTODAY

TheTrueFounderoftheIglesiaNiCristo IglesiaNiCristo:Whyonly1914? WhyWeJoinedtheIglesiaNiCristo

ConvertStories HowCanIBecomeaMember? CONTACTUS ABOUTTHISSITE

ANSWERINGFALLENANGELS:COMPLETELISTOFARTICLES

03April2017 TotalPageviews

PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkol
10,065,218
kayKapatidnaFelixY.Manalo
OurFacebookPage

HISTORICALFACTSBAO
KUWENTONGKUWENTO Youcansendpmorchatwithusthrough
themessageboxofourFBpage.
LAMANGPALA?
Followers
Hindinatindapatagadagadnatanggapinnaangisang Mgasumusubaybay(783)Susunod
kuwentokundidapatmunanatinitongsiyasatingmabuti
kungisanghistoricalfactoisalamangalamat("legend"o
"myth")lalonaangmgalumalabasnamgakuwentoukol
kayKapatidnaFelixY.Manalo.

Sundin

MARAMING mga kuwento na maririnig tayo lalo na mula sa mga nakatatanda IglesiaNiCristobelievestheBibleisthe
wordofGod
ukolsaisangkilalangtaongkasaysayan,subalit,dapattayongmagingmaingat.Hindi AnIntroductionToTheIglesiaNiCristo
natin dapat agadagad na tanggapin na ang isang kuwento kundi dapat muna natin
FundamentalandEssentialTruthsabout
itong siyasating mabuti kung isang historical fact o isa lamang alamat ("legend" o theIglesiaNiCristo
"myth").
TheImportanceoftheChurchOfChristto
Man'sSalvation
PAPAANO NATIN MATITIYAK KUNG ANG ISANG KUWENTO AY ISANG
TheOneTrueChurch
HISTORICALFACT(KASAYSAYAN)OISANGMYTH(ALAMAT)LAMANG?
God'sChosenPeople

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 1/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo
UNA, suriin natin ang pinagmulan (source) ng kuwento primary source ba o SalvationandtheIglesiaNiCristo
secondarysourcelamang?Higitangkredibilidadngprimarysourcekungikukumpara WhyWeJoinedtheIglesiaNiCristo
sa secondary source. Bagamat may pagkakataon na maaari rin na gamitin ang
TheIglesiaNiCristoDoctrines
secondary source, subalit kung umiiral naman ang primary source naiisantabi
ngprimary source ang secondary source. Hindinghindi mapapantayan ng
secondarysourceangkahalagahanatkredibilidadngprimarysource.

Angprimarysourceaysalaysayosulatmismongtaongkinauukulanoisangtuwirang
saksi. Ang secondary souce ay salaysay o sulat ng isang taong hindi naman siyang
taong kinauukulan o hindi naman tuwirang saksi sa pangyayari, kundi narinig lamang
niyasaibaonaikuwentolamangsakaniya.Kaya,samgakuwentoukolkayKapatid
naFelixY.Manalo,kungitoaymulamismokaykapatidnaManalo,maituturingitong
WhatIsIglesiaNiCristo
primary source. Subalit, kahit pa sabihin na kuwento ito na mula sa matatanda,
ngunit kung ang nagkukuwento ay narinig lamang din niya ito sa iba, ang gayon ay WhatTheySayAboutIglesiaNiCristo
secondarysourcelamangditotayodapatmagingat. WhoWasBrotherFelixY.Manalo
RememberingBrotherEranoG.Manalo
Halimbawa,maykuwentonaangkapatidnaFelixY.Manaloaytumirasakaniyang
BrotherEduardoV.Manalo
amaing pari na si Mariano de Borja kung saan niya binasa ang Biblia o Banal Na
ThePhilippineArena
Kasulatan.AngsabingibangmatatandaitorawaysaSampaloc,Maynila.SUBALIT,
alambaninyonasaisangrecordedsermonniKapatidnaFelixY.Manalomismoay
sinabiniyanasiyaaytumirasabahayngkaniyangamaingparisaNumero48,Kalye
Salcedo,STA.CRUZ,Maynila:

Ginoong Manalo hindi po ba kayo Katoliko? Katoliko ako noong


araw. Saan po ba kayo nakatira noong kayoy bata hanggang sa kayo ay
lumaki? Kalye Salcedo, numero 48. Abay wala pong Kalye Salcedo sa
Maynila? Ngayon wala, pero noong araw. Iyong Avenida Rizal at
Dulumbayan ay pinagsama kaya lumaki ang Avenida Rizal. Saan po ang Whythereareother"ChurchOfChrist"?
inyo? Tabi ng State na kung ang State ay nakaharap ng ganiyan sa Ideal, WhyIglesiaNiCristoemergedonlyin
kaliwa ang amin. Siyang pinaglagyan ng tinatawag na American Bible 1914?
SocietyoMethodistPublishing,angnakalagaydoonnoongaraw.Iyanangsa WhydoyousaythattheLordJesus
amin. (Manalo, Felix Y., Ang Iglesia ng Kaaway ng Diyos, Recorded Christistheonewhoestablishedthe
IglesiaNiCristo?
Sermon.)
BrotherFelixY.ManaloDidNot
EstablishedbutPreachedtheIglesiaNi
Isapanghalimbawangkuwentonasecondarysourcelamangpalaatsumasalungat
CristointheseLastDays
pa sa primary source ay ang kuwento ng mga matatanda sa Tipas" na hindi raw
IstheIglesiaNiCristoa"business"
nataposniKapatidnaFelixY.Manaloangelementarya.Subalit,siKapatidnaFelixY.
becauseshewasregisteredasa
Manalomismoangnagsabinasiyaaynagaralsakolehiyo: "CorporationSole"

Ako ang umaakay sa kapatid ng aking ama sa ina, na siyang


nagpalaki sa akin at nagdala sa akin sa Colegio de San Javier. (Manalo,
FelixY.,AngTahananngDemonyo,recordedSermon.)

Patuloy pang pinatunayan ni Kapatid na Felix Y. Manalo mismo na nagaral siya ng


pagkatitsersaColegiodeSanJavier,ngunithindiniyaitonataposdahilsapagpapasiya
niyang iwan ang kinagisnang relihiyon, sapagkat sa pagpapasiya niyang iwan ang
Iglesia Katolika ay kasama ring iniwan niya ang tahanan ng kaniyang amaing pari na
siyangnagpapaaralsakaniyasaMaynila.

KAYA, Dapat magingat ang sinumang maglalabas ng mga kuwento patungkol kay
Kapatid na Felix Y. Manalo sapagkat may mga mapanghahawakan tayo ngayon na
mga impormasyon na mula mismo kay Kapatid na Felix Y. Manalo na recorded at
documented.

IKALAWA, suriin natin kung sinusuportahan o confirmed ng historical facts? May


kolaborasyon ba sa ibang sources o documents? Ang totoo, kahit pa pahayag ng
nagsasabing isang saksi sa pangyayari o nagaangking isang primary source
("kamaganak"paraw)aydapatparingsuriinkungmayconfirmationbanghistorical
facts.Samadalingsalitaayconfirmedbangibangwitnessesosaksi?

Halimbawa,kungmaymagsasabingsiRizalaysumakaysaeroplanonangmagtungo
sa Amerika. Tiyak natin na hindi ito totoo sapagkat hindi ito kinumpirma ng historical

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 2/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo
factsbagkusaysinasalungatpa.Ang"historicalfact"aynaimbentoangeroplanoilang
panahonnaangnakalipasnangmamataysiRizal.

SapanigngmgakuwentopatungkolsaKapatidnaFelixY.Manalo,maynagsasabing
hindirawkasalsinaMarianoYsagunatBonifaciaManalo(angmagulangniKapatid
na Felix Y. Manalo). Subalit, isang historical fact na hindi binibinyagan sa simbahan
ang hindi kasal ang mga magulang. Samantalang sa lathalain na isinulat ng paring
KatolikonasiJosephKavanaghaypinatutunayanniyananakitaniyaangrecordsng
simbahansaSta.Ana,TaguigngbautismoobinyagniPraxedes(angnakakabatang
dalawang taon lamang kay Kapatid na Felix Y. Manalo). Sinasabi ni Kavanagh na sa
kasawiangpalad ang records ng simbahan nang taong 1886 ay nasira dahil sa
naganap na lindol noon sa dakong iyon kaya hindi niya nakita ang record mismo ni
Kapatid na Manalo. Subalit, ang historical fact na nabinyagan ang kaniyang
nakababatang kapatid, atisa ring "historica fact" na hindi binibinyagan noon ang hindi
kasalangmgamagulang,atisinasaaddinngkasaysayanngIglesianasiKapatidna
Manalo ay nabiyagan sa paglaipas ng 45 araw mula sa kapanganakan, ay
nagpapakitangkasalangkanilangmgamagulang.

BAKIT MAY MGA GANITONG MGA KUWENTO NA LUMITAW SA TIPAS


PATUNGKOL KAY KAPATID NA FELIX Y. MANALO? SI KA FELIX DIN ANG
NAGPALIWAG:

KunghindilamangdahilsaakingpananagutansaDiyosnaaking
pinagmulanatSiyanglumalangngakingbuhayayhindiakoaalissaKatoliko.
Ngayon, sapagkat dapat maipaibabaw sa lahat ang pagtingin at pagkilala ng
tao sa Diyos, higit kaninuman, mabigat man sa loob ko iyon sapagkat
nawalayakosaakingmgakamaganakatakoypinaratanganatginawanng
sarisari at inusig sa paniniwala nilang kung akoy usigin akoy hihiwalay
(babaliksaKatoliko),tiniiskoiyan.(Manalo,FelixY.,KungNasaanang
mgaPatay,RecordedSermon.)

Samakatuwid, ang isang kuwento ay kuwentongkuwento lamang kung hindi ito


confirmednghistoricalfactsowalanganumangcolaborationsamapanhahawakang
dokumento o saksi. Maituturing pa ngang alamat lamang kung sumasalungat pa sa
historicalfacts.

Kaya, dapat magingat ang maglalabas ng anumang kuwento sapagkat baka ito ay
magdulotngconfusionomisinformationsahalipnamakatulong.Sapanahonnatin
ngayon, ang ating mga Church Historians ay higit na maraming pinanghahawakang
primarysources(mgakuwentonamulamismokayKapatidnaFelixY.Manaloomga
IGLESIANICRISTONEWS,
dokumentongIglesia). EVENTSANDUPDATES

Reactions: LIKE (4)

+1 Recommend this on Google

Labels:FelixY.Manalo News,EventsandUpdates
2014
Nocomments: Iglesianicristo.netLaunched
NewsoftheCompletionofPhilippine
PostaComment ArenaSpreadingWorldwide

KnowwhymoreandmorepeopleworldwideconverttoIglesiaNiCristo(ChurchOf MalacanangDefendsPhilpost'sINC
CentennialCommemorativeStamps
Christ).LearnmoreaboutthisChurchandfindoutwhatmakesitunique.
PhilpostunveilscommemorativeStampfor
INCCentennialCelebration
KabayanKoKapatidKoReached50
MillionPeopleOnlyinit'sFirstYear
Celebrating1stYearof4KatMOA
WelcomeKapatidatMallOfAsia,21April
2014

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 3/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo

CEMNationalFacultyTrainingand
Assembly78April2014
Enteryourcomment...

DOCTRINES,BELIEFSAND
PRACTICES
Commentas: Unknown(Google) Signout


Publish Preview Notifyme

WhatWeBelieveandWhy
TheIglesiaNiCristoDoctrines(summary
ofourfundamentaldoctrines,beliefsand
practices)
ABOUTTHEBIBLE
ABOUTGOD
ABOUTJESUSCHRIST
ABOUTTHEHOLYSPIRIT
ABOUTGOD'SMESSENGERS

NewerPost Home OlderPost


EXPOSINGFALSEHOOD
Subscribeto:PostComments(Atom)

LearnMoreAboutIglesiaNiCristo(ChurchOfChrist)

Ourintentionsaregoodandnoblein
exposingthefalsehoodofotherreligions
formentoarriveatbiblicaltruthinorderto
attainsalvation

ExaminingtheRoman
CatholicChurch
ISTHEROMANCATHOLICCHURCH
THEONETRUECHURCH?
TheOriginoftheCatholicChurchand
OtherChurchesNotofChrist
TheApostasyoftheFirstCenturyChurch
ApostaryoftheFirstCenturyChurch:Fact
orMyth?
TheFactandProcessofApostasyofthe
FirstCenturyChurch
TheChurchoftheBiblehasNoPope
WasPetertheRockwhereChristbuiltHis
Church?
Examiningthe"FourMarks"oftheRoman
CatholicChurch
IsValentine'sDayaChristiancustom?
ImmaculateConception?
WhosebirthdaywasChristmas?

BrotherFelixY.Manalo
GOD'SLASTMESSENGER
DiscussingBiblical
PropheciesRegardingGod's
LastMessenger

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 4/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo
TherelevanceofGod'sMessengerto
Man'sSalvation
BrotherFelixY.Manalo:God'sLast
MessengerandHisMessage
REVELATION7:23
ISAIAH41:4AND910
Andtheysaythatthe"Sugodoctrine"was
madein1922only?

BRO.FELIXY.MANALO:
THEMANANDHISMISSION
OnHistoryAndBiography
OfBrotherFelixY.Manalo

BrotherFelixY.Manalo:HisCallingas
God'sLastMessenger
WhenandWhyHeChangedHisName
BrotherFelixY.ManaloisNottheFounder
oftheIglesiaNiCristo
HisMission:ToPreachtheIglesiaNi
CristoandNottoEstablishit

INDEFENSEOFBROTHER
FELIXY.MANALO
AnsweringAccusationsAnd
AllegationsAgainstBrother
FelixY.Manalo

Whoistrulybehindthemocking,
despising,scoffing,attackingthe
characterorperson,andbringingfalse
chargesandbaselessaccusations
againstthemessengersofGod
BrotherFelixY.ManaloanAngelandthe
LordJesusaMan?
DidBrotherFelixY.ManaloRapeRosita
Trillanes?TheFullStoryBehindthe
Allegation
WasBrotherFelixY.ManaloGuilty
BeyondReasonableDoubtontheAlleged
RapeCaseandImmoralActs?
DidBrotherFelixY.ManalodielikeJudas
Iscariot?

FREQUENTLYASKED
QUESTIONS

ABOUTAPOSTASY
What"Apostasy"Is
Apostasy:MythorFact?
TheFactandProcessofApostasy
DiscussiononMatthew24:1011
TheReestablishmentorReemergenceof
theChurchOfChrist

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 5/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo

ABOUTBAPTISM
Whyneedtoreceivebaptism?Whatis
baptismfor
WhyIglesiaNiCristo(ChurchofChrist)
don'tbaptizeinfantsorbabies?

ABOUTTHEBIBLE
HOWWEGOTTHEBIBLE
WhatdistinguishedtheBiblefromhuman
textandotherscriptures?WhytheBible
canrightfullyclaimastheonlysacred
scripturewherethewordsofGodare
written?
"Idon'tbelieveintheBiblebecauseitis
onlywrittenbymen"?HowtruetheBible
istheWordofGod?
TheUniquenessoftheBible.Whythe
Biblecanrightfullyclaimasthe"bookof
books"?
TheBookcalledthe"Bible"(Physical
DescriptionoftheBible)
Wheredidtheword"Bible"camefrom?
HowtheHolyScripturescametobecalled
"theBible"?
Whatistheoriginofthechapterand
versedivisionsoftheBible?

IglesiaNiCristoandthe
Bible
WebelievethattheBibleisthewordof
God
Allthedoctrines,beliefs,teachingsand
practicesoftheIglesiaNiCristoare
writtenorbasedintheBible
IstheBibleanopenbook?The
importanceofGod'smessengerto
undersatndthewordsofGodintheBible
AremembersoftheIglesiaNiCristo
prohibitedtoreadtheBible?

TheBibleandQur'an
Whatarethedifferencesbetweenthe
BibleandtheQur'an?
WhoWrotetheBookcalledQur'anand
WhoOrderedtoWriteIt?
Qur'anNotAMiracleAtAll

ABOUTTHECHURCH
TheChurchthatChristbuilt
NotAllChurchesareofGodandofChrist
HowmanyChurchdidChristestablish?
TheOneTrueChurchHasNoOfficial
Name?
"ChurchofChrist"NotIntheBible?How
Ridiculous!
TheChurchnotareligion?
Doessizedeterminewhichisthetrue
Church?

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 6/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo

ABOUTCONTRIBUTIONS/
OFFERINGS
Whygivingmonetarycontributionsduring
worshipservices?
Aretherespecificamountorparticular
percentageoftheearningstogive?
Doyoupracticetithingorthegivingifthe
tenpercentofyourincome?

ABOUTDEATH
Whathappentoapersonwhenhedies?
Whatisthetruthaboutdeath?
Doesapersongotoheavenorhellright
afterhedies?
Whatwouldbeourconditionswhenwe
died"?
Noonecantellwhatwillhappentoa
personwhenhediesuntilhehimself
experiencedeath.So,whocantellusthe
truthaboutdeath?
Canwecommunicatewiththedeadand
canthedeadstillcommunicatewiththe
living?

ABOUTDEVIL,EVIL,HELL
WhocreatedSatan,theDevil?
Doeshellreallyexist?

ABOUTEATINGBLOOD
WhymembersoftheIglesiaNiCristo
(ChurchofChrist)donoteatblood
("dinuguan")orfoodmixedwithblood?
Thebiblicalbasisoftheprohibitionofthe
eatingofblood
DoesActs10:1416abolishthe
prohibitionregardingtheeatingofblood?
DoesITimothy4:45saythateatingof
bloodisalreadyallowed?
DidApostlePaulabolishtheprohibition
oneatingbloodinColossians2:1416?
WhyGodprohibitstheeatingofbloodor
anyfoodmixedwithblood?

ABOUTGOD
DOESGODEXIST?TheStrongest
EvidenceprovingtheexistenceofGod
WhywebelievethattheFatheraloneis
thetrueGod
Trinity:ADifferentGospel

AboutTrinity
DoesTrinitymakesense?WhyINC
rejectstheTrinitydoctrine?
TrymultiplicationintheTrinity?
Whoarethefalsepreachers?Thosewho
teachthattheFatheraloneisthetrue
GodorthosewhopreachthatGodisa
Trinity?
OnIJohn5:7

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 7/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo

AbouttheHolySpirit
IstheHolySpiritGod?

ABOUTJESUSCHRIST
WeBelieveintheLordJesusChrist
WhyIglesiaNiCristobeliefaboutJesus
Christdiffersgreatlyfromotherchurches?

WhyJesusIsNotGod
Part1:BecauseTheFatherAloneIsthe
TrueGod
Part2:BecauseGodIsNotManAndMan
IsNotGod
Part3:TheLordJesusIsDifferentFrom
TheLordGod

AnsweringChristIsGod
Doctrine
Proverbs8:2230
Isaiah9:6
John10:30
John14:9
John20:28
Colossians1:16
IJohn5:7
IJohn5:20

ABOUTHOUSEOF
WORSHIP
IglesiaNiCristoHousesofWorship:Then
andNow
WhyIglesiaNiCristobuildsHousesof
Worship?
Whycallhouseofworshipas"houseof
God"?
DidJesuscomamandedHisdisciplesto
buildtempleorhouseofworship?

AboutSalvation
WHYDOWENEEDSALVATION?
TheImportanceoftheChurchOfChrist
onMan'sSalvation
Whatissalvationandwhowillbesaved?
Salvationthroughfaithalone?
HowcanaChurchwhichdoesnot
comprisethemajoritybesaved?
IsBeingGoodEnoughToBeSaved?

AbouttheSoul
Arethesoulandspiritoneandthesame?
Arethesoulsimmortal?
WhatdoestheBiblesayaboutthe
trasmigrationofthesoul?

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 8/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo

AboutWorshipServices
WhymembersoftheIglesiaNiCristo
(ChurchofChrist)diligentlyattend
congregationalworshipservice?

INTERESTINGARTICLES

BlogArchive
2017(13)
April(5)
TITHINGISNOTPRACTICEDIN
THEIGLESIANICRISTO...
IglesiaNiCristoHousesofWorship:
ThenandNow
WhatistheChurchbuiltbyChrist
accordingto...
PrimarySourcesatHistoricalFacts
andDapatPang...
BibleandQuran:What'sthe
Difference?

February(1)
January(7)

2016(147)
2015(152)
2014(218)
2013(114)

ABOUTMARRIAGE
WhymembersoftheIglesiaNiCristo
prohibitedtomarrynonmembers?

CopyrightStatement
AllRightsReserved
Nopartofthispublicationmaybe
produced,storedinaretrievalsystem,or
transmitted,inanyformorbyanymeans,
electronic,mechanicalphotocopying,
recording,orotherwise,withouttheprior
writtenpermissionfromthepublisher.

AREYOUEXAMININGTHEIGLESIANICRISTO(CHURCHOFCHRIST)?
TheFollowingMayHelpYou

ListentotheVoiceofTruth PropagatingTheTrue SpreadingTheTruthOnline


OnairthroughINCRadioDZEM954kHz
MessageOfSalvation TheIglesiaNiCristo(ChurchofChrist)
andonlineworldwidethrough OfficialWebsite

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 9/10
4/18/2017 THEIGLESIANICRISTO:PrimarySourcesatHistoricalFactsandDapatPanghawakantungkolkayKapatidnaFelixY.Manalo
www.dzem954.com Onlineworldwidethrough http://incmedia.org/content/

http://iglesianicristo.net/inctv/

PictureWindowtheme.PoweredbyBlogger.

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/04/primarysourcesathistoricalfactsand.html#more 10/10