Vous êtes sur la page 1sur 4

Typy danych

Typ Liczba bitw Zakres


byte 8 od 128 do 127
short 16 od 32 768 do 32 767
int 32 od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
long 64 od - 9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807
38 308
float 32 od 3,4 * 10 do 3,4 * 10
308 308
double 64 od 1,8 * 10 do 1,8 *10

Typ znakowy ma nazw char i suy do reprezentacji wszystkich znakw alfanumerycznych. Znaki
reprezentowane s na 16 bitach w standardzie Unicode.
Typ logiczny ma nazw boolean i reprezentuje dwie wartoci: true (prawda) i false (fasz).
Typ obiektowy (odnonikowy, referencyjny) pozwala na posugiwanie si obiektami.

Operatory

Operator Wykonywane dziaanie Przykad


+ Dodawanie 3 + 5
- Odejmowanie 4 - 1
* Mnoenie 5 + 6
/ Dzielenie 18 / 2
% Dzielenie modulo (reszta z dzielenia) 20 % 7
++ Inkrementacja (zwikszenie o 1) liczba++
++ Inkrementacja (zwikszenie o 1) ++liczba
-- Dekrementacja (zmniejszenie o 1) liczba--
-- Dekrementacja (zmniejszenie o 1) --liczba

Operator Wykonywanie dziaanie


& AND bitowy iloczyn
| OR bitowa suma
- NOT bitowa negacja
^ XOR bitowa rnica symetryczna
>> Przesunicie bitowe w prawo
<< Przesunicie bitowe w lewo
>>> Przesunicie bitowe w prawo z wypenieniem zerami

Operator Wykonywane dziaanie


&& AND iloczyn logiczny
|| OR suma logiczna
! NOT negacja logiczna

Operator Wyraenie Znaczenie


= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y Operator Znaczenie Przykad
%= x %= y x = x % y == Rwne X == 3
<<= x <<= y x = x << y != Nie rwne (rne) X != 3
>>= x >>= y x = x >> y < Mniejsze ni X < 3
&= x &= y x = x & y > Wiksze ni X > 3
|= x |= y x = x | y <= Mniejsze lub rwne X <= 3
^= x ^= y x = x ^ y >= Wiksze rwne X >= 3

1
Instrukcje sterujce

if (warunek1) {
instrukcje1;
} else if (warunek2) {
instrukcje2;
} else {
instrukcje3;
}

switch (zmienna) {
case wart1:
instrukcje1;
break;
case wart2:
instrukcje2;
break;
default:
instrukcje3;
}

for (wyraenie1; wyraenie_logiczne; wyraenie2) {


instrukcje;
}

while (wyraenie_logiczne ) {
instrukcje;
}

do {
instrukcje;
} while (wyraenie_logiczne);

Tablice
Skadnia polecenia do utworzenia tablicy jednowymiarowej:
Typ nazwa[] = new Typ[liczba_elementw];
Skadnia polecenia do utworzenia tablicy dwuwymiarowej:
Typ nazwa[][] = new Typ[liczba_wierszy][liczba_kolumn];

Metody konwersji

Wybrane metody konwersji


Integer.parseInt(tekst) Przetwarza tekst na liczb (np. 2 2 )
Float.parseFloat(tekst) Przetwarza tekst na liczb (np. 2.5 2.5F)
Double.parseDouble(tekst) Przetwarza tekst na liczb (np. 2.5 2.5D)
String.valueOf(liczba) Przetwarza liczb na tekst (np. 2 2 )

2
Operacje matematyczne
Metoda Dziaanie
abs(int a) Zwraca warto bezwzgldn liczby a typu int
abs(long a) Zwraca warto bezwzgldn liczby a typu long
abs(float a) Zwraca warto bezwzgldn liczby a typu float
abs(double a) Zwraca warto bezwzgldn liczby a typu double
ceil(double a) Zwraca najmniejsz liczb cakowit wiksz lub rwn a
floor(double a) Zwraca najwiksz liczb cakowit mniejsz lub rwn a
Zaokrgla warto typu float, najpierw dodajc do niej 0.5,
round(float) a nastpnie zwracajc najwiksz liczb cakowit mniejsz lub
rwn tej nowej wartoci.
max(int a, int b) Przyjmuje dwie wartoci typu int a i b i zwraca wiksz z nich
max(long a, long b) Przyjmuje dwie wartoci typu long a i b i zwraca wiksz z nich
max(float a, float b) Przyjmuje dwie wartoci typu float a i b i zwraca wiksz z nich
Przyjmuje dwie wartoci typu double a i b i zwraca wiksz z
max(double a, double b)
nich
min(int a, int b) Przyjmuje dwie wartoci typu int a i b i zwraca mniejsz z nich
min(long a, long b) Przyjmuje dwie wartoci typu long a i b i zwraca mniejsz z nich
Przyjmuje dwie wartoci typu float a i b i zwraca mniejsz z
min(float a, float b)
nich
Przyjmuje dwie wartoci typu double a i b i zwraca mniejsz z
min(double a, double b)
nich
pow(double a, double b) Zwraca liczb a podniesion do potgi b
sqrt(double a) Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby a
exp(double a) Zwraca liczb e (2,718) podniesion do potgi a
log(double a) Zwraca logarytm naturalny (o podstawie e ) liczby a
sin(double) Zwraca sinus kta podanego w radianach
cos(double) Zwraca cosinus kta podanego w radianach
tan(double) Zwraca tangens kta podanego w radianach
toDegrees(double) Zamienia radiany na stopnie
toRadians(double) Zamienia stopnie na radiany
random() Zwraca losow liczb rzeczywist z zakresu [0, 1)
PI, E Stae typu double

3
Operacje na acuchach

Metoda Dziaanie metody


Zwraca acuch bdcy wynikiem wywoania metody
valueOf()
toString() na rzecz danego obiektu.
Przeksztaca argument dowolnego typu w acuch
toString()
(wykorzystywane w konkatenacji).
Zwraca indeks okrelajcy pierwsze wystpienie znaku
indexOf(int)
bdcego parametrem funkcji.
Zwraca indeks okrelajcy ostatnie wystpienie znaku
lastIndexOf(int)
bdcego parametrem funkcji.
Zwraca indeks okrelajcy pierwsze wystpienie podacucha
indexOf(String)
bdcego parametrem funkcji.
Zwraca indeks okrelajcy ostatnie wystpienie podacucha
lastIndexOf(String)
bdcego parametrem funkcji.
Zwraca indeks okrelajcy pierwsze wystpienie znaku (lub
indexOf(int, int ) podacucha) bdcego pierwszym parametrem funkcji,
indexOf(String, int ) rozpoczyna przeszukiwanie acucha od pozycji okrelonej
przez drugi parametr.
Zwraca indeks okrelajcy ostatnie wystpienie znaku lub
lastIndexOf(int, int)
lastIndexOf(String, int ) podacucha bdcego parametrem funkcji, przeszukuje
acuch tylko do indeksu okrelonego drugim parametrem.
Zwraca warto true jeeli jej parametr jest zbudowany z tych
equals(String) samych znakw co obiekt, dla ktrego funkcja zostaa
wywoana.
equalsIgnoreCase() Ignoruje przy porwnywaniu wielko znakw.
Sprawdza czy acuch, na rzecz ktrego zostaa wywoana
startsWith(String)
metoda zaczyna si (koczy si) acuchem bdcym jej
endsWith(String)
parametrem.
Sprawdza czy acuch, na rzecz ktrego zostaa wywoana
startsWith(String, int) metoda zawiera od zadanego miejsca acuch bdcy jej
parametrem.
Zwraca liczb cakowit: ujemn, jeeli acuch, na rzecz
ktrego zostaa wywoana metoda, jest mniejszy od
compareTo(String)
przekazanego jej jako parametr lub dodatni, jeeli jest wiksza
oraz 0 (zero) - jeeli acuchy s rwne.
Zwraca nowy acuch powstay poprzez doczenie acucha
concat(string) podanego jako parametr na kocu acucha, na rzecz ktrego
zostaa wywoana metoda.
W acuchu, na rzecz ktrego zostaa wywoana metoda
replace(char, char) zastpuje znaki, takie jak znak bdcy pierwszym parametrem
metody, znakiem podanym w drugim parametrze.
Zwraca podacuch zaczynajcy si od znaku z indeksem,
substring(int) ktrym jest parametr metody, a koczcy na kocu acucha
pierwotnego.
Zwraca podacuch zaczynajcy si od znaku z indeksem,
substring(int, int) ktrym jest pierwszy parametr metody, a koczcy si na znaku
o indeksie o 1 mniejszym ni drugi parametr.
toLowerCase() Zwraca acuch zapisany maymi literami.
toUpperCase() Zwraca acuch zapisany duymi literami.
Zwraca acuch bez wszystkich pocztkowych i kocowych
trim()
spacji.
Zwraca znak znajdujcy si w acuchu na pozycji okrelonej
charAt(int)
przez parametr.
length() Zwraca dugo acucha.