Vous êtes sur la page 1sur 6

Mariusz Wesoowski MORALNA FARSA LEWICY

Trzeciego stycznia biecego roku w Chicago czwrka modych Murzynw


- Brittany Covington, lat 18, her sister Tanisha Covington, lat 24, Tesfaye
Cooper oraz Jordan Hill (obaj rwnie w wieku 18 lat) - przyprowadzia do
domu swego biaego, umysowo upoledzonego szkolnego koleg, te
osiemnastolatka i poddao go trwajcym godzinami torturom, krzyczc przy
tym Pier.. li biaych i Pier..li Trumpa. Nastpnie zadali od matki ofiary
trzystu dolarw okupu i zaadowali na YouTube film pokazujcy przebieg caej
tej okropnoci. Incydent w zawiera duo wicej szokujcych i ohydnych
szczegw, ale wszystkie one bledn w porwnaniu z arcyobudn reakcj
znacznej czci pnocnoamerykaskich mediw, niektrych publicznych figur
oraz wielu wojownikw sprawiedliwoci spoecznej.

Wierna przykazaniom liberalnej retoryki, wikszo znanych mi artykuw w


mediach nie omielia si wspomnie o rasowej przynalenoci modocianych
sadystw, chocia tekstom czsto towarzyszyy ich jednoznaczne
fotografie. Don Lemon, prezenter wielkiej stacji telewizyjnej CNN,
zbagatelizowa to wydarzenie jako przejaw nie za, lecz tylko kiepskiego
wychowania w domu (tak jakby chodzio tu o obsikanie deski klozetowej).
New York Times ukry jego opis na siedemnastej stronie edycji z czwartego
stycznia (wspominajc jednak o moliwoci ataku na podou rasowym)
i nie wczy go do cotygodniowego podsumowania przestpstw z nienawici
oraz przypadkw przeladowania na terenie USA od czasu wybrania Donalda
Trumpa, ktre ukazao si na jego amach nastpnego dnia. Co gorsza,
synna radiowa rozgonia CBS sformuowaa swoje sprawozdanie w tak
przewrotny sposb, e - pozornie pozostajc w zgodzie z faktami
sugerowao ono, i porwania dokonali biali zwolennicy Trumpa, a ofiar by
bezbronny, psychicznie chory Murzyn (1).

Wrzaskliwa reakcja wojownikw sprawiedliwoci spoecznej bya jeszcze


bardziej aosna. Spoko, moi biali przyjaciele... to przemawia wasz biay
przywilej, nic si nie stao, rbcie swoje; Hmmm... zobaczmy, ktrzy to biali
okazuj faszywe oburzenie na wiadomo o dzisiejszym porwaniu #BLM;
Biali ludzie nie mog by ofiarami rasizmu, to jest praktyczna niemoliwo;
Czarni gin z rk biaych terrorystw kadego dnia - oto kilka przykadw
nieczuych, protekcjonalnych lub po prostu gupich tweetw wypuszczonych
przez ludzi, ktrzy z pewnoci uwaaj si za sympatycznych,
tolerancyjnych, racjonalnych i obiektywnych (2). Ale taka dwulicowo nie jest
niczym nowym dla lewicy. W rzeczywistoci stanowi ona jej fundament i racj
bytu.

Kiedy przyjrzymy si bacznie historii zmaga prawicy z lewic, nie moemy


nie dostrzec - jeeli podejdziemy do tego bezstronnie i uczciwie - e pretensje
lewicy do wyszoci moralnej zazwyczaj opieraj si na hipokryzji i
podwjnym standarcie. Bez wzgldu na jej cikie i oczywiste grzechy,
szczeglnie w przypadku jej skrajnych politycznych form, prawic rzadko
mona oskary o ten akurat wystpek. Tak wic - w przeciwiestwie do
Stalina - Hitler nie prbowa ukry swych brutalnie pragmatycznych celw pod
szlachetnie brzmic retoryk o postpie ludzkoci i wyzwoleniu pracujcych
mas. Nawiasem mwic, Stalin zabi bez porwnania wicej ludzi ni Hitler,
aczkolwiek innymi sposobami i bez rasowych motywacji - on by prawdziwie
egalitarnym masowym morderc. Jednak w popularnej
opinii, uksztatowanej przez liberaln odchyk oficjalnej historiografii i
wikszoci mediw, Hitler jest uznany za wcielenie za, podczas gdy Stalin -
szczeglnie w Ameryce - nadal zachowuje jakie resztki swego
dobrodusznego wcielenia jako Wujek Jzek (Uncle Joe). Wci trwajce
procesy przestpcw wojennych rzutuj t odchyk w sfer polityczno-
sdowej praktyki: podczas gdy nawet szeregowi nazistowscy stranicy
obozowi, obecnie w okolicach dziewidziesitki, s skazywani na dugie lata
wizienia, ani jeden stalinowski (czy komunistyczny) funkcjonariusz nie zosta
jeszcze nawet postawiony przed sd bez wzgldu na to, jak zbrodnicze byy
jego uczynki w przeszoci (3).

Historyczne przypadki tego podwjnego standartu s liczne. Na przykad


hiszpaska wojna domowa (1936-1939) zostaa sprowokowana w gwnej
mierze przez niezdolno - albo brak woli - demokratycznie wybranego rzdu
republikaskiego do powstrzymania fali zbrodni popenianych dziennie przez
skrajn lewic i anarchistw. Polityczni wrogowie i katoliccy duchowni byli
mordowani na ulicach, kocioy podpalano w samym nawet Madrycie, o kilka
krokw od siedziby parlamentu, lecz rzd nie podejmowa adnych
zapobiegawczych krokw, praktycznie zmuszajc swoj bezczynnoci grup
i tak ju niechtnie do nastawionych oficerw armii do przeprowadzenia
zamachu stanu. Ten akt samoobrony zosta natychmiast uznany przez lewic
za atak na demokracj i wojna domowa w Hiszpanii staa si sztandarowym
wydarzeniem w lewicowej mitologii (4).

Ernesto Che Guevara, argentyski lekarz i marksistowski rewolucjonista,


jest wci uwaany w postpowych sferach za dobrego faceta i nawet za
wzr do naladowania, mimo tego, e by on osobicie odpowiedzialny za
setki, jeli nie tysice, politycznych egzekucji na Kubie i w Ameryce
Poudniowej. Obecni wielbiciele Che wymylaj jednak najrozmaitsze
usprawiedliwienia jego morderczej kariery albo po prostu j ignoruj i dalej
nosz odznaki i koszulki z wizerunkiem ich heroicznie zapatrzonego w
cudown przyszo bohatera.

Nie jest niespodziank fakt, e Che pomg rwnie stworzy totalitarny


reim na Kubie z jego tajn policj, obozami przymusowej pracy, nieludzkimi
wizieniami i wszechobecnym nadzorem ludnoci. Jak wiemy - lub jak
przynajmniej powinnimy wiedzie - to samo nastpio prawie wszdzie pod
rzdami lewicy: w Zwizku Sowieckim, republikaskiej Hiszpanii,
maoistycznych Chinach, krajach sowieckiego bloku, Pnocnym Wietnamie,
Kambody Pol Pota i tak dalej. Ale ta oczywisto jest gboko
zakamuflowana. Dzisiejsi modni wojownicy sprawiedliwoci spoecznej po
prostu nie dbaj o to, e ich przesze i teraniejsze idole ociekaj krwi i
stosuj wszelkie rodzaje przemocy tak dugo, jak zapewniaj one
rwnie darmow powszechn edukacj i publiczn opiek zdrowotn. Wielu
z tych postpowcw czsto przypina sobie gdzie do ubrania czerwon
gwiazd, chocia podobne uycie swastyki napenioby ich groz i witym
oburzeniem. W praktyce jednak rnica midzy nimi a neonazistami jest
bardzo maa.

Jeli chodzi o tolerancj, jej definicji nie stanowi ju szlachetne (cho


apokryficzne) stwierdzenie Woltera: Nie zgadzam si z tym co mwisz, lecz
oddam ycie, aby mia prawo to powiedzie. Obecnie lewica poda za
wyzwolicielsk albo dyskryminacyjn definicj Herberta Marcusea, ktry w
swoim szkicu Represywna tolerancja z 1965 roku napisa, e oznacza ona
nietolerancj wobec ruchw prawicowych i tolerowanie ruchw lewicowych
(5). Tolerancja oznacza wic nietolerancj - taka definicja byaby po prostu
absurdem (albo cytatem z 1984 Orwella), gdyby nie fakt, e zostaa ona
sformuowana cakowicie na serio i jest traktowana z absolutn powag.

Dlaczego jednak lewica musi si tak mocno wspiera na oszustwie, hipokryzji


i pospolitych kamstwach? Przyczyny tego s skomplikowane ale jeden powd
przewaa nad innymi. Jest nim irracjonalnie optymistyczna ocena ludzkiej
natury przez liberaw. Olga Tokarczuk, wspczesna pisarka polska i
sztandarowa posta krajowego progresywizmu, dobrze strecia to
beznadziejnie naiwne nastawienie:

Konserwatysta zakada, e ludzie s raczej li ni dobrzy i tylko


zewntrzne warunki, zakazy, nakazy i prawa, w tym sia tradycji, s w
stanie utrzyma czowieka w jako takim moralnym porzdku. Lewicowiec
uwaa, e u swych podstaw czowiek jest jednak dobry, e waciwie nie
trzeba mu przeszkadza, a wtedy rozwinie skrzyda. Raczej ufa, wspiera,
wspczu i pozwala by wolnym (6).
I kiedy ta cudownie optymistyczna filozofia lewicy (znowu sowa
Tokarczuk) poczyna si rozpada w konfrontacji z realiami ycia, kiedy
ludzie - albo wskutek wrodzonych tendencji, albo przez instynktowne
denie do wolnoci - odmawiaj lepej akceptacji tak jaskrawie
niepraktycznych dogmatw, lewica jest zmuszona odwoa si mimo
wszystko do tych zewntrznych warunkw, zakazw, nakazw i praw,
ktre prawica zalecaa od samego pocztku. Oczywicie lewica nie moe
si do tego przyzna bez utraty twarzy i maskarada oszustw, hipokryzji i
pospolitych kamstw zaczyna si na caego. Rasizm dziaa tylko w jedn
stron, nietolerancja jest tolerancj, morderstwo jest sprawiedliwoci.
Wszystkie zwierzta s rwne, ale niektre zwierzta s rwniejsze od
innych. Tak to droga ku wietlistej przyszoci koczy si w bagnie kamstw
i w morzu krwi.

Mariusz Wesoowski
Stycze 2017 roku

Przypisy:

(1)
http://www.americanthinker.com/blog/2017/01/cbs_radio_report_created_th
e_impression_chicago_torture_victim_was_a_black_man_assaulted_by_w
hite_trump_supporters.html
(2) rdo: http://heatst.com/culture-wars/twitter-radicals-exonerate-black-
teens-who-tortured-young-white-man-in-chicago/
(3) Procesy generaw Jaruzelskiego i Kiszczaka nie wydaj si przeczy
tej regule, poniewa dotyczyy one tylko okresu stanu wojennego, a nie
caoksztatu ich dziaalnoci. Z drugiej strony wyjtkiem jest skazanie na
dwadziecia lat wizienia w lutym 2016 roku Alexandru Visinescu, byego
funkcjonariusza rumuskiego obozu pracy pod rzdami osawionego
dyktatora Nicolae Ceauescu (zobacz
http://news.nationalpost.com/news/world/jailing-of-elderly-former-prison-
commander-means-more-romanian-communists-will-answer-for-crimes ).
(4) Pozostaje ona zreszt nim do dzi, czego wiadectwem byy
apologetyczne artykuy w mediach na 80. rocznic jej wybuchu w 2016
roku, mimo tego, e atwo jest teraz dowiedzie si o jej rzeczywistym
obliczu po stronie republikaskiej: nieprzerwana brutalna eksterminacja
prawdziwych i wymylonych przeciwnikw, paraliujcy wewntrzny
konflikt midzy politycznymi frakcjami, bdne decyzje militarne,
przekazanie Stalinowi caej pastwowej rezerwy zota (ktrej Hiszpania ju
oczywicie nigdy wicej nie ujrzaa) i na koniec wojna domowa wewntrz
wojny domowej - walki pomidzy regularnymi oddziaami republikaskiej
armii a komunistami na ulicach Madrytu. Historia zaiste tyle aosna, co
groteskowa. Zobacz na ten temat wietn prac Marka Jana
Chodakiewicza Zagrabiona pami: Wojna w Hiszpanii 1936-39,
Biblioteka Frondy, Warszawa 1997.
(5) Dobre omwienie tego tematu:
https://www.youtube.com/watch?v=6zoXwWQo8bk
(6) Cytaty pochodz z wywiadu z Olg Tokarczuk
http://wyborcza.pl/1,75410,18999849,olga-tokarczuk-laureatka-nike-2015-
ludzie-nie-bojcie-sie.html