Vous êtes sur la page 1sur 82

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais        Le Bon frais
Mohamed abo Selim le bon frais        Le Bon frais
 
  




Le Bon frais

     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page
     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page

Leçons

     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page
     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page
     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page

Table des matières

     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page
titres
titres

page

     Le Bon frais Leçons Table des matières titres page

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais  En classe  Martine et Frederic  Elle n`

En classe

Mohamed abo Selim le bon frais  En classe  Martine et Frederic  Elle n`

Martine et Frederic

Selim le bon frais  En classe  Martine et Frederic  Elle n` est pas

Elle n` est pas italienne

Trois amis

et Frederic  Elle n` est pas italienne  Trois amis  Mona Sami étudiante 
et Frederic  Elle n` est pas italienne  Trois amis  Mona Sami étudiante 

Mona Sami étudiante

est pas italienne  Trois amis  Mona Sami étudiante  Le père de Mourad est

Le père de Mourad est ……

 Mona Sami étudiante  Le père de Mourad est ……  C` est un fruit

C` est un fruit qui ….

Le père de Mourad est ……  C` est un fruit qui ….  Où se

Où se trouve ……….?

 C` est un fruit qui ….  Où se trouve ……….?  Tu aimes ça?

Tu aimes ça?

qui ….  Où se trouve ……….?  Tu aimes ça?  D `accord ou pas

D `accord ou pas D `accord?

Achetez par correspondance

revision generale

 D `accord ou pas D `accord?  Achetez par correspondance  revision generale  Modèles
 D `accord ou pas D `accord?  Achetez par correspondance  revision generale  Modèles
 D `accord ou pas D `accord?  Achetez par correspondance  revision generale  Modèles

Modèles d` examens

 D `accord ou pas D `accord?  Achetez par correspondance  revision generale  Modèles

( 1 )

 D `accord ou pas D `accord?  Achetez par correspondance  revision generale  Modèles

Mohamed abo Selim

le bon frais 
le bon frais
Mohamed abo Selim le bon frais   L` alphabet française  grammaire grammaire les lettres
 L` alphabet française  grammaire grammaire les lettres les mots la phrase l` alphabet
 L` alphabet française
grammaire
grammaire
les lettres
les mots
la phrase
l` alphabet française
A a N n B b O o C c P p D d Q
A
a
N
n
B
b
O
o
C
c
P
p
D
d
Q
q
E
e
R
r
F
f
S
s
G
g
T
t
H
h
U
u
I
i
V
v
J
j
W
w
K
k
X
x
L
l
Y
y
M
m
Z
z
p D d Q q E e R r F f S s G g T
Mohamed abo Selim le bon frais  voyelles  –– consonnes   
Mohamed abo Selim
le bon frais
voyelles
––
consonnes
 p
p
 o a I a e i o u y oiseau
o
a
I
a
e
i
o
u
y
oiseau
cinéma  café  élevé  information 
cinéma
café
élevé 
information
    p  o a I a e i o u y oiseau
    p  o a I a e i o u y oiseau

Mohamed abo Selim

majuscules

le bon frais

Mohamed abo Selim majuscules le bon frais  A   B   C D E  

Mohamed abo Selim majuscules le bon frais  A   B   C D E  

A

 

B

A   B   C D E   F G
 

C

A   B   C D E   F G

D

EA   B   C D   F G

 
A   B   C D E   F G

F

A   B   C D E   F G

G

A   B   C D E   F G

H

H   I   J K L M   N
 

I

H   I   J K L M   N
 

J

H   I   J K L M   N

K

LH   I   J K M   N

H   I   J K L M   N

M

H   I   J K L M   N
 

N

H   I   J K L M   N

O

O   P   Q R S   T   U
 

P

O   P   Q R S   T   U
 

Q

O   P   Q R S   T   U

R

SO   P   Q R   T   U

 
O   P   Q R S   T   U

T

O   P   Q R S   T   U
 

U

O   P   Q R S   T   U

V

V W   X Y   Z  

W

W
 

X

V W   X Y   Z  
Y
Y
 

Z

V W   X Y   Z  
 
 

 minuscules

minuscules

 

A

 

B

A   B   C D E   F G
 

C

A   B   C D E   F G

D

EA   B   C D   F G

 
A   B   C D E   F G

F

A   B   C D E   F G

G

A   B   C D E   F G

H

H   I   J K L M   N
 

I

H   I   J K L M   N
 

J

H   I   J K L M   N

K

LH   I   J K M   N

H   I   J K L M   N

M

H   I   J K L M   N
 

N

H   I   J K L M   N

O

O   P   Q R S   T   U
 

P

O   P   Q R S   T   U
 

Q

O   P   Q R S   T   U

R

SO   P   Q R   T   U

 
O   P   Q R S   T   U

T

O   P   Q R S   T   U
 

U

O   P   Q R S   T   U

V

V W   X Y   Z  

W

W
 

X

V W   X Y   Z  
Y
Y
 

Z

V W   X Y   Z  
 
 

voyelles

voyelles 

 
   

A

 

E

    A   E I O   U Y  

I

    A   E I O   U Y  

O

    A   E I O   U Y  
 

U

    A   E I O   U Y  

Y

    A   E I O   U Y  
 
 

consonnes

consonnes 

 

B

B C   D F G     H   J

C

B C   D F G     H   J
 

D

B C   D F G     H   J

F

GB C   D F     H   J

 
B C   D F G     H   J
 

H

B C   D F G     H   J
 

J

B C   D F G     H   J

K

K   L   M N P Q   R
 

L

K   L   M N P Q   R
 

M

K   L   M N P Q   R

N

PK   L   M N Q   R

K   L   M N P Q   R

Q

K   L   M N P Q   R
 

R

K   L   M N P Q   R

S

S   T   V W X   Z  
 

T

S   T   V W X   Z  
 

V

S   T   V W X   Z  

W

W

X

S   T   V W X   Z  
 

Z

S   T   V W X   Z  
 
K   L   M N P Q   R S   T   V W

H
H
K   L   M N P Q   R S   T   V W
K   L   M N P Q   R S   T   V W

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais   Les voyelles et les consonnes  h herbe

Mohamed abo Selim le bon frais   Les voyelles et les consonnes  h herbe

Les voyelles et les consonnes

Selim le bon frais   Les voyelles et les consonnes  h herbe aspire` –
 h herbe aspire` –  homme muet –  cahier h   habiter
h
herbe
aspire`
homme
muet
cahier
h
habiter
homme muet –  cahier h   habiter  yeux  Consonne lyre  Voyelle
homme muet –  cahier h   habiter  yeux  Consonne lyre  Voyelle
yeux  Consonne lyre  Voyelle  ai Mais lait frais Bai Cai Dai Fai
yeux
Consonne
lyre 
Voyelle
ai
Mais
lait
frais
Bai
Cai
Dai
Fai
Hai
Gai
Jai
Kai
Lai
Mai
Nai
Pai
Qai
Rai
Sai
Tai
Vai
Wai
Xai
Zai
ia
Dialogue
abreviation
Bia
Cia
Dia
Fia
Hia
Gia
Jia
Kia
Lia
Mia
Nia
Pia
Qia
Ria
Sia
Tia
Via
Wia
Xia
Zia
Mia Nia Pia Qia Ria Sia Tia Via Wia Xia Zia  s c e i

s c

s

cs

e i y merci
e
i
y
merci
Ria Sia Tia Via Wia Xia Zia  s c e i y merci bi c
Ria Sia Tia Via Wia Xia Zia  s c e i y merci bi c

bicyclette

Plac e ce

cadeau

a c adeau o u

o

u

k

Ria Sia Tia Via Wia Xia Zia  s c e i y merci bi c

Mohamed abo Selim

Manger

Regarder the
Regarder
the

le bon frais

Mohamed abo Selim Manger Regarder the le bon frais  g e i y ] gilet
Mohamed abo Selim Manger Regarder the le bon frais  g e i y ] gilet
 g
g
e i y ]
e
i
y
]
Selim Manger Regarder the le bon frais  g e i y ] gilet Egypte a
Selim Manger Regarder the le bon frais  g e i y ] gilet Egypte a
gilet Egypte a o u guide  th theatre
gilet
Egypte
a
o
u
guide
th
theatre

gomme

maths

Bath Cath Dath Fath Hath Jath Gath Kath Lath Math Nath Path Rath Qath Sath
Bath
Cath
Dath
Fath
Hath
Jath
Gath
Kath
Lath
Math
Nath
Path
Rath
Qath
Sath
Tath
Vath
Wath
Zath
xath
i
ch
Chat
champ
chez
Bach
Cach
Dach
Fach
Hach
Jach
Gach
Kach
Lach
Mach
Nach
Pach
Rach
Qach
Sach
Tach
Vach
Wach
Zach
xach
 s tion Question nation information
s
tion
Question
nation
information

Bation

Cation

Dation

Fation

Hation

Gation

jation

Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation
Cation Dation Fation Hation Gation jation kation lation matin nation pation qation

kation

lation

matin

nation

pation

qation

ration

lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation

sation

tation

vation

wation

xation

zation

 
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
lation matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  
matin nation pation qation ration sation tation vation wation xation zation  

Mohamed abo Selim

Mohamed abo Selim le bon frais  tien chrétien égyptien Batien Catien datien Fatien Hatien gatien

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais  tien chrétien égyptien Batien Catien datien Fatien Hatien gatien
 tien chrétien égyptien
tien
chrétien
égyptien

Batien

Catien

datien

Fatien

Hatien

gatien

jatien

Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien
Catien datien Fatien Hatien gatien jatien katien Latien matien natien Patien qatien

katien

Latien

matien

natien

Patien

qatien

ratien

Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien
Latien matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien

satien

Tatien

vatien

watien

xatien

zatien

 
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
matien natien Patien qatien ratien satien Tatien vatien watien xatien zatien  
 gn Montagne compagnie gagner  r méridionale Merci Paris Roman  ille Vieil fauteuil
gn
Montagne
compagnie
gagner
r
méridionale
Merci
Paris
Roman
ille
Vieil
fauteuil
gentil
pareil
travail
Bille
Cille
Dille
Fille
Hille
Gille
Jille
Kille
Lille
Mille
Nille
Pille
Qille
Rille
Sille
Tille
Ville
Wille
Xile
Zille
au
eau
eau
chateau
chapeau
chameau
peau
Beau
Ceau
Deau
Feau
Heau
Geau
Jeau
Keau
Leau
Meau
Neau
Peau
Qeau
Reau
Seau
Teau
Veau
Weau
Xeau
Zeau
Deau Feau Heau Geau Jeau Keau Leau Meau Neau Peau Qeau Reau Seau Teau Veau Weau

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais  ph physique  m  Ph armacie ph otogra
 ph physique  m 
ph
physique 
m

Pharmacie

Selim le bon frais  ph physique  m  Ph armacie ph otogra ph e

photographe

am n
am
n

an

ph physique  m  Ph armacie ph otogra ph e am n an n a
ph physique  m  Ph armacie ph otogra ph e am n an n a

n

physique  m  Ph armacie ph otogra ph e am n an n a an

a

a an enf an ter
a an enf an ter

an

enfanter

e

e   en en semble
 

en

ensemble

i

o

+ n =

in

on

matin

bon

u

un

un

Oui

lui ui

n = in on mat in b on u un un O ui l ui 
 we ui puis
we
ui
puis
mat in b on u un un O ui l ui  we ui puis s

suis

Bui Cui Dui Fui Hui Gui Jui Kui Lui Mui Nui Pui Qui Rui Sui
Bui
Cui
Dui
Fui
Hui
Gui
Jui
Kui
Lui
Mui
Nui
Pui
Qui
Rui
Sui
Tui
Vui
Wui
Xui
Zui
Oi
Moi
fois
dois
bois
Boi
Coi
Doi
Foi
Hoi
Goi
Joi
Koi
Loi
Moi
Noi
Poi
Qoi
Roi
Soi
Toi
Voi
Woi
Xoi
Zoi
dois bois Boi Coi Doi Foi Hoi Goi Joi Koi Loi Moi Noi Poi Qoi Roi

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais Observations sur les Signes orthographiques  Les accents pr éfè

Observations sur les Signes orthographiques

le bon frais Observations sur les Signes orthographiques  Les accents pr éfè re é cole



Observations sur les Signes orthographiques  Les accents pr éfè re é cole accent aigu (

Les accents

sur les Signes orthographiques  Les accents pr éfè re é cole accent aigu ( '
sur les Signes orthographiques  Les accents pr éfè re é cole accent aigu ( '

préfère

orthographiques  Les accents pr éfè re é cole accent aigu ( ' )  e

école

accent aigu ( ' )  e  café  écrire  préfère  élève
accent aigu ( ' )
e
café
écrire
préfère
élève
accent grave ( ` )  a e u v . avoir a A a
accent grave ( ` )
a
e
u
v . avoir
a
A
a
A
a
frère
e
u
ou
ou
a` l école
a`
e`
u`
a`
il a un ami
la`
la` – bas
La Porte
ou
ou vas – tu ? 
un café ou un the` ? 
accent circonflexe ( ^ )  a e I o u fenêstre age aage fenêtre
accent circonflexe ( ^ )
a
e
I
o
u
fenêstre
age
aage
fenêtre
Teste
-----
tête
feste
-----
fête
hospitale
----
hôpital
aage
-----
age
le livre est sur la table
je suis sur
l `apostrophe ( ` )  apostrophe s` il vous plait----- si il vous plait
l `apostrophe ( ` )
apostrophe
s` il vous plait----- si il vous plait
age le livre est sur la table je suis sur l `apostrophe ( ` ) 
Mohamed abo Selim le bon frais cédille ( c )  k s c a
Mohamed abo Selim
le bon frais
cédille ( c
)
k
s
c
a
o
u
Leçon
Français
garcon
le tréma ( ~ )
e
I
u
Ce garcon est naïf
accents
Un poète israélite
le trait d `union ( )  – un arc – en – ciel meme
le trait d `union (
)
un arc – en – ciel
meme
Moi – même je lui ai parle
Dix – huit
Vas – tu au stade?
la liaison
Nous avons
vous étés
c` est un vase
x
s
z
Les élèves
c `est un
les exercises
la maison
c` est
t
fruit
 Nous avons vous étés c` est un vase x s z Les élèves c `est

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais La langue française  grammaire Grammaire  les lettres –––
Mohamed abo Selim le bon frais La langue française  grammaire Grammaire  les lettres –––
La langue française  grammaire Grammaire  les lettres ––– les mots la phrase La
La langue française
grammaire
Grammaire
les lettres
–––
les mots
la phrase
La phrase
Sujet
verbe
Complement
le sujet  nom  pronom 
le sujet
nom
pronom
le sujet   Le vent soufflé ------------ souffler l` enfant est degourdi le vent
le sujet
Le vent soufflé
------------
souffler
l` enfant est degourdi
le vent
--------------------
enfant
l` employé travailed
cinq et quatre font neuf
mentir est honteux
-------------------
---------------
-------------------
travailed cinq et quatre font neuf mentir est honteux ------------------- --------------- -------------------

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais Vive l`  ----------  -----  –---–– le professeur

Vive l`

 ----------  -----  –---––
----------
-----
–---––

le professeur explique la leçon .

vas tu au stade avec moi ?

Egypte ! La vie, disait Socrate, n `est que la préparation a` la mort “
Egypte !
La vie, disait Socrate, n `est que la préparation a` la mort “
Il est. arrive un Malheur
------------------------
il
“est.
Malheur

Pensons comme pense le sage

il “est. Malheur – Pensons comme pense le sage Ou finit la vertu , la` commence

Ou finit la vertu, la` commence le vice



Le professeur qui explique la leçon, fait le bonheur.


Le professeur qui explique la leçon, fait le bonheur.  qui est – ce qui qu

qui est ce qui

qu ` est - ce qui ……

Sami chante a la T.V.

Qui est ce qui chante a la T.V. ?

Sami

Le Nil est grand.

 Qu` est – ce qui est grand ? Le Nil. qui  qui
 Qu` est – ce qui est grand ?
Le Nil.
qui
qui

C` est Sami qui habite à Louxor.

C` est mes amis qui habitent à Louxor.

Sami qui habite à Louxor.  C` est mes amis qui habitent à Louxor.  C`

C` est un de mes amis qui m a parle .

Sami qui habite à Louxor.  C` est mes amis qui habitent à Louxor.  C`
Sami qui habite à Louxor.  C` est mes amis qui habitent à Louxor.  C`

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais  C` est un de mes mais qui m` ont

C` est un de mes mais qui m` ont parle .

Mohamed abo Selim le bon frais  C` est un de mes mais qui m` ont
Mohamed abo Selim le bon frais  C` est un de mes mais qui m` ont

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais Le bon frais en français Pour la première année secondaire

Le bon frais en français Pour la première année secondaire Deuxième langue

les pronoms  je -----------------------------------------------------------------------  - tu
les pronoms
je
-----------------------------------------------------------------------
-
tu
-----------------------------------------------------------------

---

il elle

----------------------------------------------------------

il elle ---------------------------------------------------------- 

 

-

Nous

-------------------------------------------------------------

Nous ------------------------------------------------------------- 

 

---

Vous

--------------------------------------------------------------

Vous -------------------------------------------------------------- 

 

----

ils elles

--------------------------------------------------------

ils elles -------------------------------------------------------- 

-----

 ----- Tu Il ----- ------------- ------------------ Elle

Tu

Il

----- ------------- ------------------ Elle --------- elles

----- ------------- ------------------ Elle --------- elles Je nous

Je

nous

vous

ils

 il Sami elle Samia Sami ils et Ali Samia et elles Mona Sami et
il
Sami
elle
Samia
Sami
ils
et Ali
Samia et
elles
Mona
Sami et Samia
ils
 

Moi

  Moi nous ------–------–

nous------–------–

nous ------–------–

------–------–

Sami et moi------- nous

-------

nous

 

toi

  toi Vous

Vous  toi

Vous

Sami et toi------- vous

-------

vous

 

lui

  lui ils --------–
ils --------–
ils --------–

ils --------–

Sami et lui------- ils

-------

ils

 

elle

  elle elles -------–
elles -------–
elles -------–

elles -------–

Samia et elle------- elles

-------

elles

--------– Sami et lui ------- ils   elle elles -------– Samia et elle ------- elles
Mohamed abo Selim le bon frais 1 – Papa lit le journal 2 – Maman
Mohamed abo Selim
le bon frais
1 – Papa lit
le journal
2 – Maman fait
les gateaux.
3 – Le profeseur
explique
la leçon.
4 – Le directeur
dirige
l` école

5 Le docteur soigné les maladies

6 l` aviateur

7 l `arbitre

8 Les élèves

conduit juge jouent aide
conduit
juge
jouent
aide

l` avion.

8 – Les élèves conduit juge jouent aide l` avion. le match . dans la cour
8 – Les élèves conduit juge jouent aide l` avion. le match . dans la cour

le match .

dans la cour le médecin .

9 l` infirmière

le match . dans la cour le médecin . 9 – l` infirmière 10 – Sami

10 Sami et moi allons aux Pyramides.

11 cette fille

12 ce garcon

aux Pyramides. 11 – cette fille 12 – ce garcon travaille a l` hôpital est actif

travaille a l` hôpital

est actif

fille 12 – ce garcon travaille a l` hôpital est actif a l` école.  Le

a l` école.



Le nom

la

travaille a l` hôpital est actif a l` école.  Le nom la La Egypte le

La Egypte

a l` hôpital est actif a l` école.  Le nom la La Egypte le chat

le chat

est actif a l` école.  Le nom la La Egypte le chat Sami porte nom

Sami

porte nom propre  nom commun 
porte
nom propre
nom commun
 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

    

 
     

 

    

 
     

 
     

 
     

Un garcon

Le Caire

                   Un garcon Le

Mohamed abo Selim

démonstratifs

possessifs

Mohamed abo Selim démonstratifs possessifs   le bon frais  indéfini  défini  l

le bon frais

abo Selim démonstratifs possessifs   le bon frais  indéfini  défini  l `articles
 indéfini  défini  l `articles indéfinis   un –  une –
indéfini
défini
l `articles indéfinis
un
une –
des –
Un garcon Une fille Des garcons Des filles Une Un être De  J` ai
Un garcon
Une fille
Des garcons
Des filles
Une
Un
être
De
 J` ai un chat .
je n` ai pas de chat .
 J` ai un livre .
je n `ai pas de livre .
 je suis un élève .
je ne suis pas un élève .
Choisis le bon groupe :
1
– j` ai …………. ami français.
(un
une
des
)
2
– elle a …………… livre.
(un
une
des
)
3 – nous avons ………… villa.
(un
une
des
)
4 – Sami a …………. Chat.
(un
une
des
)
5 – c` est ………… animal.
(un
une
des
)
6 – c` est ………
vase.
(un
une
des
)
7 – c `est …………. Couleur.
(un
une
des
)
8 – papa a ………… crayon .
(un
une
des
)
9 – je n` ai pas ………
Profession.
(un
une
des
de
)
10 – elle a ……
frère et ……… sœur .
)
11 – Samia est ………… fille.
( un
petit frère .
une
des
elle a ………
un
une
des
)
12 – Marc regarde ………. Film.
( un
une
des
)
II – Remplace les points par un article indéfini :
… élève
classe
mur
… école
cahier
maîtresse
… gomme
année
hôtel
… garçon
heure
stylo
… tableau
Image
exercice
… dictée
bureau
fille
hôtel … garçon … heure … stylo … tableau … Image … exercice … dictée …

Mohamed abo Selim

le bon frais l` articles définis   le –  la –  les
le bon frais
l` articles définis
 le
 la
 les –
le garcon la fille les garcons les filles   La le L`  Le
le garcon
la fille
les garcons
les filles
La
le
L`
 Le
+
ami
------
l `ami.
 La
+
école
------
l` école.
 Le
+
hotel
------
l` hotel.
------ l` école.  Le + hotel ------ l` hotel. I – Choisis le bon groupe

I Choisis le bon groupe :

1 – voila ………

père de sami . ( le ( le la les ) ( le la les
père de sami .
(
le
(
le
la
les )
(
le
la les
)
(
le
la
les
)
(
le
la
les
)
(
le
la
(
le
la
les

2 – voila …………

3 – voila ………

4 – voila ………… oncle de Sami .

5 – voila ………

6 – voila ………

7 – voila ………

mère de Sami .

ami de sami .

tante de Sami .

professeur de français .

élèves de classe 1/3

la

les

les )

)

II remplace les points par un article défini :

… élève

école

… gomme

… garçon

… tableau

… dictée

… question

… fleur

… fenêtre

… maison

… dictée … question … fleur … fenêtre … maison … mur … maîtresse … hôtel
… mur … maîtresse … hôtel … stylo … exercice … fille … robe …
mur
maîtresse
hôtel
stylo
exercice
fille
robe
sac
soeur
oeil

classe

cahier

année

heure

Image

bureau

règle

réponse

drapeau

bancs

)

heure … Image … bureau … règle … réponse … drapeau … bancs )

Mohamed abo Selim

le bon frais les adjectives démonstratifs   ce –  cette -  ces
le bon frais
les adjectives démonstratifs
 ce
cette -
 ces
ce garcon cette fille ces garcons ces filles  cette ce  ces Ce cet
ce garcon
cette fille
ces garcons
ces filles
cette
ce
ces
Ce
cet
Ce
+
hotel
----
cet hotel
Ce + élève ---- cet élève
+ hotel ---- cet hotel Ce + élève ---- cet élève ) Choisis le bon groupe

)

Choisis le bon groupe :

…….

1 - ……

….

garcon s` appelle Mohamed

: ……. 1 - …… … …. garcon s` appelle Mohamed (ce cette ) ces ces

(ce

cette

)

ces

ces

2

3

4

5

6

7

8

9

)

II Remplace les points par un adjectif démonstratif défini :

- …………… fille s` appelle Mona

- ……

- ………

- …………

- …….…

- ……

- ………

– j` ai un ami ……. ami s` appelle Jean.

(ce cette ces ) (Ce cette ces ) ( ce cet cette (Ce cette ces
(ce
cette
ces
)
(Ce
cette
ces
)
(
ce
cet cette
(Ce
cette
ces
)
(cet
ce
cette
ces
)
(Ce
cet
cette
ces 0
(Ce
cet
cette
ces
(ce
cet

chat s` appelle micho.

ecole s` appelle

ces

élèves sont actifs .

hotel s` appelle

…….homme

est pouvre .

Voiture est en panne .

)

cette

…….homme est pouvre . Voiture est en panne . ) cette … élève … école …
…….homme est pouvre . Voiture est en panne . ) cette … élève … école …

… élève

… école

… gomme

… garçon

… tableau

… dictée

… question

… fleur

… fenêtre

classe

cahier

année

heure

Image

bureau

règle

réponse

drapeau

… règle … réponse … drapeau … … … … … … … …

mur maîtresse hôtel stylo exercice fille robe sac soeur
mur
maîtresse
hôtel
stylo
exercice
fille
robe
sac
soeur
… … … … … … … mur maîtresse hôtel stylo exercice fille robe sac soeur
Mohamed abo Selim le bon frais les adjectives possessifs   Mon ma mes Ton
Mohamed abo Selim
le bon frais
les adjectives possessifs
Mon
ma
mes
Ton
ta
tes
Son
sa
ses
Notre
notre
nos
Votre
votre
vos
Leur
leur
leurs
mon
ma
mes
son
sa
ses
ton
ta
tes
mon
ton
son
ma
ta
sa
 ma
+
école
------
mon école
 ma
+
élève
------
mon élève
------ mon école  ma + élève ------ mon élève Choisis le bon groupe : 5

Choisis le bon groupe :

5 - …………………

.

élève Choisis le bon groupe : 5 - ………………… . garcon est poli ( Ce cet

garcon est poli

( Ce

cet

cette

ces )

6 - ….…… …. .
6 - ….……
….
.

élèves sont en classe

( Ce

cet

cette

ces )

7 - ……………….ami est egyptien

.

cet cette ces ) 7 - ……………….ami est egyptien . 8 . ( mon ma mes

8

.

( mon

ma

mes )

……

grand – père est ingénieur

. 8 . ( mon ma mes ) …… grand – père est ingénieur ( mon

( mon

ma

mes )

1 - ……. Père de Sami est professeur

( mon ma mes ) 1 - ……. Père de Sami est professeur ( Le la

( Le

la

les )

2 - ……… mere de Sami est docteur

( Le la les ) 2 - ……… mere de Sami est docteur ( Le la

( Le

la

les )

3 - ……… ami de Sami est français

( Le la les ) 3 - ……… ami de Sami est français ( Le la

( Le

la

les

)

4 - ……élève est excellent en français

( Le la
( Le
la

les )

les ) 3 - ……… ami de Sami est français ( Le la les ) 4
Mohamed abo Selim le bon frais  pain . je mange le  pain. je
Mohamed abo Selim
le bon frais
pain .
je mange le
pain.
je mange du
du
de la
des
je bois
de
+
le
lait

o Je bois du lait

je mangedes – je bois de + le lait o Je bois du lait . de +

.

je bois de + le lait o Je bois du lait je mange . de +

de

+

l a

salade

o Je mange de la salade.

je mange . de + l a salade o Je mange de la salade. je mange

je mangeje mange . de + l a salade o Je mange de la salade. de +

de

+

les

gâteaux.

o Je mange des gâteaux.

je mange de + les gâteaux. o Je mange des gâteaux. o Choisis le bon groupe

o

Choisis le bon groupe

4 il boit …………………… jus.

du

de la

des

5 – nous mangeons ………

gâteaux.

jus. du de la des 5 – nous mangeons ……… gâteaux. 1 – je mange ………….…
jus. du de la des 5 – nous mangeons ……… gâteaux. 1 – je mange ………….…

1 – je mange ………….…

du

de la

des

Viande.

2 – je bois ………….……

The.

du

de la

des

du

de la

des

6 – Sami bois …………

Café.

3 – elle mange ………

Confiture

du

de la

des

du

de la

des

7 – vous mangez ………. Oranges ?

du

de la

des

……… Confiture du de la des du de la des 7 – vous mangez ………. Oranges

Mohamed abo Selim

le bon frais

Mohamed abo Selim le bon frais    au –  a la – 
   au –  a la –  aux – je vais a`
au
 a la
 aux
je vais
a`
+
le
stade
o Je vais au stade .
je vais
a`
+
l a
poste
.
stade o Je vais au stade . je vais a` + l a poste . o

o Je vais a la poste .

je vais. je vais a` + l a poste . o Je vais a la poste .

a`

+

les

Pyramides

o Je vais aux Pyramides .

. je vais a` + les Pyramides o Je vais aux Pyramides . Choisis le bon
. je vais a` + les Pyramides o Je vais aux Pyramides . Choisis le bon

Choisis le bon groupe

1 – je vais ……………………………………………………

a`

a la

aux

….

Cinéma .

2 – tu vas …………………………………………………….….… opéra ?

a a

la

aux

3 – papa va ……………………………………………………….aéroport .

a a la

4 – nous habitons ……………………………………………….Pyramides

aux

a a la

aux

5 manges – tu ………………………………………………

a a la

aux

Restaurant ?

aux a a la aux 5 – manges – tu ……………………………………………… a a la aux Restaurant
le verbe Je le  football  j` aime le football .   
le verbe Je le  football  j` aime le football .
le verbe
Je le
football
 j` aime le football .
   le premier groupe  er  Aim er Chant er Pens er
le premier groupe
er
Aim er
Chant er
Pens er
Parl er
Jou er
All er
Jet er
Appel er
Habit er
Box er
Lutt er
Butt er
March er
Boug er
Visit er
Invit er
Mont er
Tomb er
Class er
Gard er
Regard er
Envoy er
Pay er
Mang er
Ecout er
Entr er
Ador er
Préfér er
Discut er
Disput er
Moqu er
Téléphon er
Communiqu er
Tard er
Organis er
Rencontr er
Aid er
Donn er
Demand er
Inform er
Commenc er
Pouss er
Mélang er
Coul er
Amus er

Brûl er

Brûl er Respect er Gagn er

Respect er

Gagn erBrûl er Respect er

Brûl er Respect er Gagn er

Montr er

Montr er Trouv er Retrouv er

Trouv er

Retrouv erMontr er Trouv er

Montr er Trouv er Retrouv er

Prêt er

Prêt er Allum er Cherch er

Allum er

Cherch erPrêt er Allum er

Prêt er Allum er Cherch er

Port er

Port er Souffl er Tir er

Souffl er

Tir erPort er Souffl er

Port er Souffl er Tir er

Frapp er

Aval erFrapp er Coup er

Coup erFrapp er Aval er

Frapp er Aval er Coup er

Ferm er

Quitt erFerm er Train er

Train erFerm er Quitt er

Ferm er Quitt er Train er

Address er

LaverAddress er Tourn er

Tourn erAddress er Laver

Address er Laver Tourn er

Laiss er

Embrass erLaiss er Roul er

Roul erLaiss er Embrass er

Laiss er Embrass er Roul er

Present er

Pos erPresent er Repos er

Repos erPresent er Pos er

Present er Pos er Repos er

Pass er

Repass erPass er Piqu er

Pass er Repass er Piqu er

Piqu er

Pass er Repass er Piqu er

Soign er

Concentr erSoign er Form er

Soign er Concentr er Form er

Form er

Soign er Concentr er Form er

Reform er

Reform er Heurt er Serr er

Heurt er

Reform er Heurt er Serr er

Serr er

Reform er Heurt er Serr er

Salu er

Salu er Saut er Pouss er

Saut er

Salu er Saut er Pouss er

Pouss er

Salu er Saut er Pouss er

Déchir er

Déchir er Travaill er Baiss er

Travaill er

Déchir er Travaill er Baiss er

Baiss er

Déchir er Travaill er Baiss er

Accept er

Accept er Refus er Complet er

Refus er

Accept er Refus er Complet er

Complet er

Accept er Refus er Complet er

Rest er

Rest er Félicit er Charm er

Félicit er

Rest er Félicit er Charm er

Charm er

Rest er Félicit er Charm er

Menac er

Menac er Entour er Etonn er

Entour er

Menac er Entour er Etonn er

Etonn er

Menac er Entour er Etonn er

Expliqu er

Expliqu er Etudi er Fum er

Etudi er

Expliqu er Etudi er Fum er

Fum er

Expliqu er Etudi er Fum er
  radicale – terminaison – je tu il elle nous vous ils elles e
radicale
terminaison
je
tu
il elle
nous
vous
ils elles
e
es
e
ons
ez
ent
visiter

visiter

visiter
je  visite Nous  visitons tu  visites vous  visitez Il  visite
je
visite
Nous
visitons
tu
visites
vous
visitez
Il
visite
Ils
visitent
elle
visite
elles
visitent
ons
e
,
es
, e
, ent
ez
aller -------------------
, es , e , ent  ez  aller -------------------   je  vais nous
 

je

vais

nous

allons

 

tu

vas

vous

allez

il

va

ils

vont

elle

va

elles

vont

nous

nous l

l

nous l

eler

s `appeler

----------

 --------– vous
--------–
vous

-------------------------------------

nous

nous

t

nous t eter  

eter

 

vous jeter -------------------------------------------------------------------------------------------- yer

----- -  i 
-----
-
i

er y payer --------------------------------------------------------------------------------------------

vous nous
vous
nous
Choisis le bon groupe : 1 – je ,,,,,,,,……,,,,,,,,, a` T.V. 2 – tu ………….…

Choisis le bon groupe :

1 – je ,,,,,,,,……,,,,,,,,, a` T.V.

2 – tu ………….… Louxor ?

3 – il ……………

4 – papa …… a` Paris

5 a` Géza

6

– nous ……

– vous ……

(chanter chante chantes (visiter visite visites ) ( aimer aime aimes ) ( travailler travaille
(chanter
chante
chantes
(visiter
visite
visites )
( aimer
aime
aimes )
( travailler
travaille
travailles )
(habiter
habite
habitons)
( jouer
jouez
jouons )
( habiter
habite
habites )
( étudier
étudie
étudions )
(danser
danse
dansent )
(parler
parle
parles )
?
( appeler
appelles
appelle )
( payer
paye
payes )
(étudier étudie étudions)
( aimer
aime aiment
)
( aider aide
aident
)
( Chanter
chante
chantes
)
( jouer
joues
joue
)
( aimer
aime
aimes
)
( marche
marcher
marches

)

) ( aimer aime aimes ) ( marche marcher marches ) ( étudier étudiez étudions secondaire

( étudier

étudiez

étudions

secondaire .( travailler

)

- habites

- habitez

)

- cherche

- cherchent

Manger l` orange.

Le match ?

7 – mon ami ……. a` paris.

8 – nous ……. Le français.

9 – ils ………

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

)

– nous ………

21

travaille

22 – ou …………

23 – qui ……………

20

la fête

……

– tu……

3 langues ?

– comment tu t` ………

– il faut ……… a` la caisse.

– mon ami ………. L` arabe

– papa ……

lire les journaux

Les autres.

maman aime

– il ………… a` l` opéra.

– tu ………

au football .

– je …. aller aux Pyramides.

– elle ……. Sur le corniche.

a` la faculte

– mon ami Abo selim ………. a` l` ecole

travaillent

ton ami francais ? ( habite

trouve ?!

a` la faculte – mon ami Abo selim ………. a` l` ecole travaillent ton ami francais

( chercher

)

  ir    ir  
ir
ir
réun ir fin ir rôt ir ag ir sais ir avert ir trah ir embell
réun ir
fin ir
rôt ir
ag ir
sais ir
avert ir
trah ir
embell ir
jaun ir
affranch ir
raccourc ir
bât ir
quér ir
chois ir
noirc ir
réfléch ir
verd ir
empl ir
réjou ir
unir
sais ir
roug ir
nourr ir
rempl ir
fourn ir
vieill ir
ralent ir
mûr ir
pun ir
enrich ir
bleu ir
elarg ir
désobé ir
accompl ir
applaud ir
réussir
Grandir
démol ir
Blanchir
envah ir
Obé ir
 ir radicale –– terminaison je tu il elle nous vous ils elles is is
ir
radicale
––
terminaison
je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles
is
is
it
issons
issez
issent
finir Je finis Tu finis Il finit Elle finit Nous finissons Vous finissez Ils

finir

finir Je finis Tu finis Il finit Elle finit Nous finissons Vous finissez Ils

Je

finis

Tu

finis

Il

finit

Elle

finit

Nous

finissons

Vous

finissez

Ils

finissent

Elles

finissent

la leçon.
la leçon.
 
Ils finissent Elles finissent la leçon.   – je ( Choisis le bon groupe :
– je (
je (

Choisis le bon groupe :

finis

1

salit

3 tu

4 je vais au marche pour

pantalon.

finir ) ) la robe. )
finir
)
)
la robe.
)

finit

(salir

2 salis

elle

(réussis

réussit réussir

le match.

a l examen.

(choisir

choisis

choisit

) un

5 – le directeur ( punir punit punis ) 6 – Sami (blanchir blanchis blanchit
5 – le directeur (
punir
punit
punis
)
6 – Sami (blanchir
blanchis
blanchit
)
7 – nous (obéir
obéis
obéissons)
8 – papa (fournir
fournit
fournis
)
9 – maman (finir
finit
finis
)
10 – tu (rôtir
rôtis
rôtit
)
11 – je
(réussis
réussir réussit
)
12 – vous (remplir
remplis
remplissez)
13 – ils (noircir
noircit
noircissent
)

le mauvais élève. l image. au professeur. l école avec les livres. le devoir de mon frère. la poule ? en français. la fiche ? la mur ?

 ir re oir  les verbes irréguliers radicale –– terminaison oir
ir
re
oir
les verbes irréguliers
radicale
––
terminaison
oir

Faire

Je

fais

 

Tu

fais

Tu fais  
 

Il

fait

Elle

fait

 

Nous

faisons

le devoir de francais.

 

Vous

faites

Vous faites  
 

Ils

font

Elles

font

aller

aller Avoir Voir

Avoir

Voiraller Avoir

aller Avoir Voir

Revoir

Revoir Savoir Devoir

Savoir

DevoirRevoir Savoir

Devoir

Falloir

Vouloir

PleuvoirFalloir Vouloir

Pleuvoir
Revoir Savoir Devoir Falloir Vouloir Pleuvoir Recevoir Asseoir Mouvoir   re  etre

Recevoir

Recevoir

Asseoir

MouvoirRecevoir Asseoir

Mouvoir
 
re

re

etre

etre Suivre Rire

Suivre

Rireetre Suivre

Rire

Lire

Lire Prendre Apprendre

Prendre

ApprendreLire Prendre

Apprendre

Plaindre

Plaindre

Perdre

NaîtrePlaindre Perdre

Plaindre Perdre Naître

Mettre

Mettre Faire Interdire

Faire

InterdireMettre Faire

Interdire

Dire

RépondreDire Moudre

MoudreDire Répondre

Moudre

Conduire

 

CroireConduire   Battre

BattreConduire   Croire

Battre

Coudre

RedireCoudre Entendre

Coudre Redire Entendre

Entendre

Coudre Redire Entendre
 

ir

  ir 

Venir

TenirVenir Souffrir

SouffrirVenir Tenir

Venir Tenir Souffrir

Sortir

Sortir Partir Sentir

Partir

SentirSortir Partir

Sortir Partir Sentir

Offrir

Offrir Courir Cueillir

Courir

CueillirOffrir Courir

Offrir Courir Cueillir

Dormir

Dormir Fuir Mourir

Fuir

MourirDormir Fuir

Dormir Fuir Mourir
Offrir Courir Cueillir Dormir Fuir Mourir Choisis le bon groupe : 1 – je

Choisis le bon groupe :

1

– je ……………….…… au stade.

va
va

2

– elle……………

….

a` l` opéra.

– nous ……….…

aux

– ils ….…

au cinéma.

-….…

tu a Louxor ?

– je ………….……

aller vais vas aller vais allons allez allons allez vont vas va vais être suis
aller
vais
vas
aller
vais
allons
allez
allons
allez
vont
vas
va vais
être
suis est
être
suis
est
être
sommes
sont
ont
être
être
est
sont
ai
as
avoir
ai
as
.avons

avez

être être est sont ai as avoir ai as .avons avez Ont vois voit apprendre sait

Ont

vois

voit

apprendre

sait

sais

3

4

5

6

2

8

9

10 – papa ………

11 – j` ………… 35 ans.

12 – elle ………… un ami français.

13 – nous … avoir

14 – ils ………

vont

15 – je ……………… le docteur.

16 – il faut …………… le docteur.

17 – j` …… le français a` l` école.

apprends

18 – tu ……… conduire l `auto ?

Pyramides.

égyptien.

Nous ?

aller

étés

avoir

– elle…………… libanaise.

– quel jour …………

– ils ………

a` l` école

Docteur.

une villa a Louxor.

le temps de visiter Louxor.

sont

voir savoir
voir
savoir

apprend

voir

voit

vois

- Ne pas  Je suis egyptien   je ne suis pas egyptien. Il
- Ne pas
-
Ne
pas

Je suis egyptien   je ne suis pas egyptien.

Je suis egyptien

je ne suis pas egyptien.

Il marche

il ne marche pas.

Parler

-
-

Ne pas ne pas parler

Il faut aller au stade pour regarder le match. Il faut ne pas aller au stade pour regarder le match. Il ne faut pas aller au stade pour regarder le match.

Pas

:

+


 

Moi

D` accord

----

pas moi

----

pas d `accord.

C` est toi, qui parle ? Non, pas moi, c` est Sami qui parle. C` est toi, qui parle ? Non, ce n` est pas moi qui parle, c` est sami.

pas ne  quelque un personne --
pas
ne
quelque un
personne
--

ne Il y a quelque un dans la sale ? Il n` y a personne dans Il y a quelque un dans la sale ? Il n` y a personne dans la salle.

quelque chose rien Ne Tu vois quelque chose sur la table ? Non, Je ne

quelque chose

rien

Ne Tu vois quelque chose sur la table ? Non, Je ne vois rien sur la table. quelque chose sur la table ? Non, Je ne vois rien sur la table.

quelque chose rien Ne Tu vois quelque chose sur la table ? Non, Je ne vois
quelque chose rien Ne Tu vois quelque chose sur la table ? Non, Je ne vois
toujours souvent jamais -- Ne Tu vas toujours a Louxor ? Non, je ne vais
toujours souvent
toujours
souvent
toujours souvent jamais -- Ne Tu vas toujours a Louxor ? Non, je ne vais jamais