Vous êtes sur la page 1sur 29

ZNACZENIE DOMW W HOROSKOPIE KONTAKTOWYM

Na podstawie Roberta Handa opracowaa Margot Graham

Jest ono podobne do znacze w horoskopach konwencjonalnych, lecz trzeba


je przystosowa do sytuacji dwch osb. Np. X dom: kariera nie, lecz status,
cel tak. Jest jednak specyficzna rnica: z powodu istnienia dwch midpunktw
(szczeglnie, gdy planety w obu horoskopach natalnych s bliskie opozycji - 150 0
1800), analizowa naley oba domy lece naprzeciwko siebie. Std mona uzna, e
mamy raczej sze par domw ni 12 oddzielnych. Lecz gdy w jakiej parze jeden z
domw jest zdecydowanie silniejszy, wracamy do tradycyjnej idei 12 domw.
Znaczenie domu zmodyfikowane jest przez obecno w nim planet. Opisy, ktre
nastpi, nie bior tego na razie pod uwag.

I dom
Jest to persona relacji, wskazuje, jaki rodzaj wraenia para osb wywiera na
otoczeniu, w jakim stopniu postrzegane s one jako cao, ni jako dwa indywidua.
X dom przedstawia, czym relacja rzeczywicie jest, I natomiast to wraenie, a nie
stan faktyczny. Np. silny I dom wskazuje moliwo, e jest to zwizek na pokaz a
nie, e posiada rzeczywist tre. Tym niemniej jest to zawsze zwizek znaczcy. Jak
kady dom narony, I dom nadaje wiksz wag obecnym w nim planetom.

II dom
Moe dziaa na dwch planach:
1. Wskazuje rol, jak graj w tej relacji systemy wartoci, w jakim stopniu te osoby
podobnie wartociuj rzeczy lub idee. Gdy zawiera on trudne aspekty,
szczeglnie do marsa lub plutona, to nieporozumienia dotyczce systemw
wartoci mog by rdem konfliktu. Aspekty pozytywne wskazuj na
podobiestwa systemw wartoci, co utrwala zwizek.
2. Odnosi si do finansw i stanu posiadania. Lecz nie wszystkie pary uwikane s
w posiadanie wsplnych dbr materialnych. Gdy sytuacja ta nie wystpuje, gra
rol tylko pierwsze znaczenie.
Uwaga: Znaczenia II dom finanse wasne, VIII dom finanse partnera lub
dziedziczone, nie maj tu zastosowania, poniewa finanse s traktowane jako
wsplne (nie mona rozrni, ktra osoba jest ktr). Viii dom kontaktowy ma inne
znaczenie zasadnicze, o sprawach finansowych (lub systemach wartoci) mwi
mniej, tylko jako dodatkowa informacja.

III dom
W zasadzie ma to samo znaczenie, co tradycyjnie: komunikacja midzy osobami,
rutyna codziennego funkcjonowania, krewni. Zakcenia w III domu to brak
komunikacji, co jest zawsze problemem przy bliskoci kontaktw. Jest to dom
umysu niszego. Czsto ludzie nie s w peni wiadomi swych nawykowych postaw i
zachowa, takich jak: nawykowe wzory mylenia, opinie, ktre nie s
kwestionowane i sprawdzane, rutyna codziennych czynnoci, itp. Czy bdzie to
staym rdem konfliktw, czy podstaw dobrego dopasowania? Zwizek z silnym III

1
domem powstaje zwykle z powodu duej zgodnoci umysowej: osoby te lubi ze
sob rozmawia i wymienia idee. Jednake w bliskich zwizkach osobistych ta
wymiana umysowa moe sta si substytutem gbszego, emocjonalnego
porozumienia, brak ktrego moe sta si problemem. W innych wypadkach zwizek
z mocnym III domem jest bardzo dobry.

IV dom
S to podstawowe korzenie relacji, zarwno dosownie jak i w przenoni. Jako
umysowe i emocjonalne zaplecze, wynikajce z podobnego sposobu wykonania
(background). Jest to wicej, ni dom w sensie dosownym. Wiele par nie posiada go
w tym sensie, a jednak ich IV-domowa relacja jest bliska i wana. Jest to dom
narony, co ma dodatkowy walor. Silny IV dom wskazuje na gbi poczucia
wsplnoty (mimo, e nie musi by to widoczne na powierzchni), na ukryt zgodno
podstawowych cech emocjonalnych i psychicznych, dzielenie ze sob najskrytszych
problemw. Zakcenia w IV domu to negatywne zjawiska w yciu domowym (jeeli
takowe istnieje), lub na najgbszych poziomach porozumienia.

V dom
Posiada wiele podobiestw do konwencjonalnego znaczenia: romanse, dzieci (o ile
jest to odpowiednie), twrczo, samoekspresja. To ostatnie jest tu spraw kluczow.
Dom ten mwi, w jakim stopniu obie te osoby bdc razem, mog by sob w
szczery i naturalny sposb. Czasem kto usiuje zachowywa si w sposb, o
ktrym myli e jest oczekiwany przez drug osob, nie bdc sob. Gdy gra
pozorw koczy si, prawda wychodzi na wierzch i zwizek moe si rozpa. V dom
oznacza mono bycia sob w obecnoci tej drugiej osoby, co mimo e nie jest
atwe w dobranym zwizku nie powinno by wysikiem. W idealnym zwizku
kada strona powinna mc by sob i czu, e jest to akceptowane i naturalne. Gdy
V dom dziaa bez zgrzytw (smoothy), atwo cieszy si sw wzajemn obecnoci.
Przy zych aspektach przeciwnie. Silny V dom to zwizek pozwalajcy na
autoekspresj: obie strony ciesz si sob nawzajem, a kada osoba moe by przy
tym sob. Nie chodzi tu o realizacj jakiego wsplnego celu, o tworzenie zespou
lub ukadu partnerskiego, std nie jest najlepsze dla ludzi, ktrzy maj potrzeb
stworzenia jakiej caoci, jak na przykad maestwo. Dwoje ludzi jest razem, lecz
pozostaj indywidualnociami. Nie ma sztywnego podziau rl, jednak nie dostarcza
to zazwyczaj dostatecznej stabilizacji (staying power) dla dugotrwaego partnerstwa.

VI dom
Przedstawia realne przeszkody, obowizki i odpowiedzialnoci. Kady zwizek ma
pewne ograniczenia i zobowizania do wypenienia. Zazwyczaj nie stanowi to
powodu do zmartwie. Obowizki staj si problemem, gdy s gwnym tematem i
celem istnienia zwizku, nie pozostawiajc swobody dla samoekspresji, o jakiej
mwi VI dom. Gdy VI dom jest silny, ludzie widz swj zwizek jako obowizek do
wypenienia, a nie jako przyjemno. W zwizkach profesjonalnych zadania i
zobowizania i tak musz by wypenione, nie jest to wic problemem. W zwizkach
osobistych natomiast ktre z zaoenia powinny by dobrowolne i pozwalajce na
niewymuszone zachowania, moe to osabia wi. Tylko gdy zewntrzne
okolicznoci skaniaj do wykonania jakiej pracy, silny VI dom jest korzystny.

2
Przykad: dwch kosmonautw amerykaskich ma soce w VI domu. Gdy osoby te
i w horoskopach indywidualnych wykazuj silne poczucie obowizku, wtedy
obowizek wsplny nie moe by postrzegany jako zbyt wielki ciar. Sprawy zdrowia
nie maj w VI domu zastosowania.

VII dom
Jest to dom osobistych, intymnych, partnerskich ukadw (spotka). Gdy cay
horoskop kontaktowy jest korzystny silny VII dom mwi, e kady ukad
partnerski, wczajc maestwo, moe przetrwa. Silny i dobrze aspektowany dom
VII nie jest absolutn koniecznoci dla stworzenia maestwa lub dobrego ukadu
zawodowo-partnerskiego, lecz pomaga i utrwala wi.
Przy silnym siedmiodomowym zwizku, dwoje ludzi myli o sobie jako o jednoci,
jako o my czy nas. Nie jest to sprawa cieszenia si czyim towarzystwem, tak jak
w przypadku silnego V domu, oni uzupeniaj si i tworz zwart cao.
Silny VII dom przy zych aspektach nadal bdzie ukadem bliskim, lecz ludzie mog
by wrogami lub przynajmniej wspzawodnikami (jest to rwnie dom otwartych
wrogw).
Silny VII dom kontaktowy nie gwarantuje maestwa nawet, gdy ludzie ci si
kochaj, lecz bd oni myle o sobie jako o jednoci, moliwe e si pobior, lub
przynajmniej bd razem mieszka.
Przy dobrych aspektach jest to take korzystny ukad dla kontaktw takich jak:
pacjent-lekarz, pacjent-psychoterapeuta, klient-astrolog, klient-prawnik.

VIII dom
W tradycyjnej astrologii jest to dziedzina wsplnej wasnoci z partnerem lub
wasnoci, ktr on wnis do zwizku.
W horoskopie kontaktowym nie moemy rozrni, ktry partner jest ktry, cay
stan posiadania obu stron traktowany jest cznie i mwi o nim przede wszystkim
II dom kontaktowy, lecz trzeba rwnie bra pod uwag VIII dom. Oprcz tego VIII
dom kontaktowy ma take inne znaczenie: jest to dom mierci, lecz nie oznacza ona
tylko mierci ciaa fizycznego. Dom ten mwi o ustpowaniu starego porzdku i
tworzeniu si nowego, o transformacji, odradzaniu si na nowo.
Silny VIII dom moe oznacza wielkie uwikanie w sprawy wasnoci, lecz bardziej
prawdopodobne jest, e oznacza zwizek o wielkim znaczeniu, ktry przyniesie
wielkie zmiany w yciu tych dwojga ludzi, zwizek ten bdzie mia due znaczenie
szczeglnie na poziomie psychicznym. Gdy spotkamy silny smodomowy horoskop
kontaktowy (np. Beatles), zwracajmy uwag na podwjn natur tego domu: mog
przejawia si cechy pierwszego jak i drugiego poziomu lub obu naraz.

IX dom
Oznacza oglny pogld na wiat tych dwch osb. Czsto uywa si tu okrelenia
rozszerzanie si wiadomoci, gdy zwizek o silnym IX domu kontaktowym
zwykle poszerza wiatopogld obu tych osb. Spotykaj si one dziki sobie
nawzajem z nowymi ideami i zmuszone s poszerzy spectrum dostrzeganych dotd
moliwoci. Poniewa jest to dziedzina idei i wiadomoci, ludzie ci kontaktuj si ze
sob na bardzo wysokim poziomie. Mog rzeczywicie si rozumie i dzieli swoje
punkty widzenia. Wymiana idei gra wielk rol, duo wysiku wkada si w

3
zrozumienie drugiej strony. Trudne aspekty, szczeglnie od Saturna, mog odwrci
sytuacj tak, e trudnoci i niepowodzenia w komunikacji staj si gwnym
czynnikiem osabiajcym zwizek. Podobnie inne planetarne ukady, szczeglnie
Mars i Pluton, mog wprowadza konkurowanie (wspzawodniczenie) ze sob na
poziomie intelektualnym i wywouj wielki sprzeciw wobec pogldw drugiej osoby.
Pewne jest, e silny IX dom wskazuje na relacj intelektualn.

X dom
Oznacza to samo, co w konwencjonalnych horoskopach urodzeniowych, jednake
kariera, o ile nie jest to zwizek profesjonalny, nie ma tu zastosowania. Lecz nawet
w horoskopach natalnych dom ten ma znaczenie gbsze: mwi o rozwoju jednostki
jako indywiduum i o sposobie osadzenia swej niepowtarzalnej osoby w wiecie, o
statusie spoecznym i reputacji, opinii o sobie w wiecie. Mwi take o kierunku
czyjej ewolucji i o gwnych wydarzeniach w toku tego procesu. Wszystko to stosuje
si take do horoskopu kontaktowego, szczeglnie niepowtarzalno (unikatowo,
specyfika) i ewolucyjny cel tego zwizku, i to zarwno dla tych osb jak dla wiata
zewntrznego.
Silny X dom mwi o kierunku, w jakim zmierzamy czsto spotkanie drugiego
czowieka pomaga znale cel i kierunek swojego ycia.
Zwizek o silnym X domu kontaktowym nie jest prawdopodobnie zwizkiem
profesjonalnym. Wykonywany zawd jest tylko pierwszym wskanikiem kierunku
ycia i jest zwykle spraw przecenian. To co robi si, aby zarobi na ycie, moe
mie mao lub nawet nie mie nic wsplnego z centralnym celem ycia, szczeglnie
w horoskopach kontaktowych. Gwnym tematem jest tu wiadomo celw do
jakich si zmierza, wsplne plany, ktre prawdopodobnie nie zostan realizowane,
gdy s one rzeczywist intencj powstania zwizku midzy tymi osobami. Ideay i
nadzieje odnosz si raczej do XI domu kontaktowego.

XI dom
Jest to dom przyjani. Gdy jest silny, nie ogranicza zwizku midzy ludmi jedynie
do przyjani, lecz pomaga im by w przyjani, cokolwiek razem robi. Jest to
szczeglnie wane w zwizkach seksualnych kochankowie, ktrzy maj silny XI
dom bd rwnie przyjacimi. Biznesmeni z silnym XI domem bd tak samo
partnerami zawodowymi jak przyjacimi. Silny XI dom jest doskonay dla par
maeskich. Jest to rwnie dziedzina nadziei i ycze: dobrze aspektowany XI dom
daje zwizkowi silne poczucie wsplnie podzielanych ideaw, poszukiwania tego
samego w yciu.
Trudne aspekty, szczeglnie z Saturnem, przynosz konflikty ideaw lub
ograniczaj relacje do czysto zawodowej lub czysto seksualnej, bez poczucia
przyjani. W kadym przypadku para z silnym XI domem jest w stanie dzieli ze
sob znaczn cz swego ycia.

XII dom
Znaczenie podobne jak w horoskopach natalnych, jednake warto ustali je w nieco
inny i nowy sposb. Zasadniczo jest to dom represjonowanych (tumionych) myli,
myli, ktre kiedy zostay wyeliminowane ze wiadomoci, poniewa umys
zdecydowa si nie zajmowa nimi. Dom ten rwnie jasno wskazuje na czynniki

4
zewntrzne, ktre spowodoway, e myli te zostay stumione. Tradycyjne znaczenie
dotyczce szpitali, wizie i innych miejsc odosobnienia nie ma tu jednak
zastosowania. Problem z represjonowanymi mylami istnieje, poniewa powoduj
one niewiadomie motywowane dziaania, ktre s szkodliwe zarwno dla jednostki
jak i dla zwizku. Dziaania te s automatyczne, czsto nieodpowiednie dla
istniejcej sytuacji i raczej niszcz, ni pomagaj zwizkowi.
W zwizku o silnym XII domu obie strony robi wiele rzeczy nie majcych znaczenia
i sensu wzgldem tego co rzeczywicie si dzieje midzy nimi. W rezultacie
powtarzaj swoje wzory zachowa automatycznie, podczas gdy powinni
przeprowadzi wiadom, dogbn ich ocen i analiz. Lecz nawet gdy para robi
wielki wysiek, aby rozwiza swoje problemy wiadomie i otwarcie, czsto wicej jest
sytuacji, ktre s brutalne, ostre, zbyt osobiste i cikie do psychicznego
wytrzymania, ni wikszo ludzi moe znie w swym yciu prywatnym. Jeeli
ludzie mog wytrzyma taki zwizek dobrze. Maestwo jednak w przypadku
silnego XII domu nie jest polecane.
S ludzie, ktrzy odnosz korzyci z intensywnych codziennych psychicznych
utarczek. S tacy, ktrych niemiae zachowania pasuj do siebie tak dokadnie, e
s sobie niezbdni, bez wzgldu na to, jak nieszczliwymi si by wydaj. S to
jedne z najtrudniejszych zwizkw, lecz nie mona ich odrzuca cakowicie.

ASCK pocztek I domu kontaktowego nie pokrywa si z midpunktem dwch


Ascendentw natalnych. Ten ostatni ASC kontaktowy ma znaczenie jako
wraliwy punkt horoskopu, ktry moe by aspektowany przez planety.
1. Kada planeta w koniunkcji lub opozycji do ASC kontaktowego zyskuje na
znaczeniu i sile.
2. Aspekty do ASC kontaktowego mwi o tym, jak energie wytwarzane przez
wzajemny zwizek wpywaj na obu partnerw.
ASC kontaktowy nie zawsze lokuje si w I domu, moe wypa w dowolnym punkcie
od XI do II domu, zalenie od tego jak rni si szeroko geograficzna horoskopu
kontaktowego od szerokoci geograficznej miejsc urodzenia.
Pozycja ASC kontaktowego mwi o rodzaju wpywu wywieranego przez t par w
wiecie zewntrznym, lecz nie jest ona tak wana jak pozycja Soca lub Ksiyca.
W dalszym cigu ksiki ASC kontaktowy traktowany bdzie jako o, linia biegnca
w poprzek horoskopu, czca ASC kontaktowy z DSC kontaktowym. cznie oba te
punkty oznaczaj cakowit wymian energii midzy dwoma osobami a wiatem
zewntrznym.

5
PLANETY W HOROSKOPIE KONTAKTOWYM

Soce
Pozycja Soca (wraz z pozycj Ksiyca) duo mwi o najwaniejszej
dziedzinie spraw dotyczcej zwizku midzy tymi ludmi, o celu istnienia zwizku i o
problemach, wok ktrych si rozwija. Aspekty midzy Socem a innymi planetami
to najwaniejsze formy energii w horoskopie i rodzaje zachowa, ktre bd
najistotniejsze w tym zwizku.
Niekorzystne pooenie Soca w domu i jego nieharmonijne aspekty mog
wpyn na to, e zwizek jest trudny lub nawet nie do zniesienia. Jest to oznak, e
podstawowe energie nie s w tym zwizku traktowane prawidowo i e jest co
zasadniczo niewaciwego midzy tymi osobami. Dobrze umieszczone i aspektowane
Soce pomoe zwizkowi przetrwa nawet trudne okresy.
W kadym horoskopie Soce dostarcza energii dla tej caoci, jak dany
horoskop reprezentuje. W horoskopie kontaktowym Soce wskazuje rodzaje energii,
jakie obie te osoby wnosz. Jeeli waciwe wyraanie tych energii jest zablokowane,
zwizek midzy tymi osobami bdzie hamowa i utrudnia swobodn samoekspresj
kadej z nich. Podtrzymywanie istnienia takiego zwizku wymaga bdzie wysiku i

6
osoby te nie bd dobrze si ze sob czuy. Gdy natomiast Soce jest korzystnie
usytuowane, zwizek dostarcza moliwoci do swobodnej i spontanicznej
samoekspresji, wymagajcej niewiele wysiku. Oczywicie inne czynniki mog
stwarza trudnoci, lecz dobre pooenie kontaktowego Soca jest zawsze bardzo
podane.

Kontaktowe Soce w I domu


Czsto oznacza to zwizek, ktry jest niezwykle wany dla tych osb. Pierwszy
dom okrela indywidualno danej osoby lub danego zwizku i rodzaj impresji
wywieranej na innych. Obie te osoby uzupeniaj si w taki sposb, e jako para
robi silniejsze wraenie na otoczeniu ni jako indywidua. Nawet gdy adna z nich
nie jest szczeglnie siln lub dominujc osobowoci, bd oni silni jako para.
Razem bd w stanie osign w yciu wicej ni gdyby dziaali oddzielnie.
Szczeglnie silni bd wwczas, gdy wsplnie bd prowadzi jak spraw
przeciwko komu trzeciemu.
Jest to bardzo silna i korzystna pozycja dla kontaktowego Soca. Zazwyczaj
wsplnie mona osign wszystko, co si zamierzao. Lecz mog powsta trudnoci
wtedy, gdy energie tego pooenia nie s waciwie traktowane.
Mog pojawi si tendencje do przeceniania swego obrazu w oczach otoczenia,
co prowadzi do zaniedbywania problemw, ktre nie s widocznie na zewntrz,
poniewa uwaa si je za sprawy mniej wane.
Poza tym gdy jako indywidua osoby te s silne, ich wsplna energia
powoduje, e zbyt ostro poczynaj sobie wzgldem otoczenia, co moe wzbudza
aktywn opozycj przeciwko wszystkiemu co taka para osb chce zrobi. W takim
przypadku naley starannie kontrolowa swe kontakty z innymi.
Dla zwizkw bliskich, takich jak romans lub maestwo, jest to doskonaa
pozycja Soca. Obie osoby tak mog nagi si do siebie, e staj si prawie
jednoci. Gdy inne cechy ich horoskopu kontaktowego wskazuj na istnienie
uczucia mioci, bdzie to zwizek o wielkim znaczeniu.

Kontaktowe Soce w II domu


Jest to najlepsza z moliwych pozycja Soca dla zwizku profesjonalnego,
ktrego pierwszoplanowym celem jest zdobycie pienidzy lub dbr materialnych. Dla
zwizku osobistego nie jest to ani dobra ani za pozycja. Jednake sugeruje ona, e
skupia si uwag na korzyciach materialnych, by moe kosztem uczuciowych,
psychicznych lub innych niewymiernych czynnikw.
Drugi dom jest to dom wartoci, a raczej tego, co jest cenione w sensie
materialnym bd niematerialnym. Soce w II domu dostarcza silnej potrzeby
denia do tego, co jest wsplnie cenione. Zwykle s to dobra materialne, cho w
pewnych przypadkach mog to by wartoci duchowe bd filozoficzne. Na og
odnosi si sukces, tzn. zdobywa si to, do czego si dyo, wskutek wielkiego
nakadu energii.
W zwizkach osobistych takich jak maestwo, w ktrych posiada si
wsplnie pewne dobra, rzeczy te bd bardzo wane dla poczucia bezpieczestwa w
tym zwizku. Nawet gdy w innych ukadach osoby te nie nabyway dbr na
wasno, bd do tego dyy w tym ukadzie. Przyjaciele majcy kontaktowe
Soce w II domu moe zao wspln firm lub razem zamieszkaj i bd posiadali

7
wsplne meble i inne przedmioty domowe. Jednake, cho ta pozycja Soca moe
wskazywa na wsplne zamieszkiwanie, bdzie ono bardziej charakterystyczne dla
Soca w domu czwartym.
Niebezpieczestwem moe by tu konflikt systemw wartoci. Jeeli istotnie
tak jest, bdzie to powanym problemem, poniewa zwizek ten opiera si wanie
na wartociach. Znalezienie kompromisu nie bdzie atwe, a wic lepiej byoby
ustali, czy systemy wartoci s zgodne, zanim podejmie si jakie wsplne
przedsiwzicie. Niestety kontaktowe Soce w II domu niekoniecznie wskazuje na
tak zgodno, wskazuje jedynie, e wartoci jako takie s wanym czynnikiem w
tym zwizku.

Kontaktowe Soce w III domu


Pooenie to najkorzystniejsze jest w tych zwizkach midzy ludmi, w
ktrych wana jest komunikacja oraz wymiana idei i opinii. S to dla przykadu
zwizki profesjonalne w dziedzinie handlu lub w przekazywaniu informacji.
Dla zwizkw osobistych pozycja ta oznacza wielk si i rwnie wielk
sabo. Zalet jest wielka potrzeba i atwo porozumiewania si za pomoc sw,
podzielanie podobnych idei i opinii i mono otwartej rozmowy. Mao bdzie barier
we wzajemnym zrozumieniu si, z wyjtkiem moe barier na poziomie
emocjonalnym. Osoby te naprawd bd lubiy ze sob rozmawia.
Najwiksz saboci czy wad kontaktowego Soca w III domu jest
funkcjonowanie (nawet zwizku osobistego) gwnie na poziomie intelektualnym lub
mentalnym. Prawdopodobnie zwizek ten nie jest gboko uczuciowy. Mwic wprost
pozycja ta jest lepsza dla zwizkw midzy przyjacimi ni dla romansw.
Znajomo ta bardziej bdzie si opiera na rozmowach ni na uczuciach. W
sytuacji nabrzmiaej emocjonalnie istnieje niebezpieczestwo
przeintelektualizowania lub nadmiernego analizowania jej zamiast zwykego
przeywania i czerpania nauki z tego dowiadczenia. Wiedza w taki sposb
uzyskana nie moe by zastpiona analiz logiczn. Niestety lekcja tego typu moe
by trudna do nauczenia si, poniewa Soce w III domu ma skonnoci do
logicznych analiz.
Porozumienie typu intelektualnego nie jest niczym zym, lecz czasem jest
niewaciwe. Na szczcie dobry kontakt sowny pomoe wam w rozwizywaniu
wsplnie napotykanych problemw, lecz upewnijcie si czy nie poprzestaniecie na
czysto werbalnym poziomie. Powinnicie cieszy si z tego, e wasz kontakt
umysowy jest tak niebywale dobry i e lepiej ni wiele innych par umiecie ze sob
rozmawia.

Kontaktowe Soce w IV domu


Pozycja ta sprzyja silnemu i gbokiemu zaangaowaniu emocjonalnemu. W
zwizkach osobistych prawdopodobnie okae si, e wiele rzeczy jest wsplnych lub
bardzo podobnych, np. przesze dowiadczenia, gusty, standardy moralne co do
dobra i za, a szczeglnie wsplnie podzielane pogldy na dom i ycie domowe.
Czwarty dom opisuje wasze najbardziej osobiste sprawy, wasz dom,
przeszo i oglnie wasze pochodzenie, jak rwnie wasze najgbsze uczucia i
emocje. Kontaktowe Soce w IV domu powoduje, i duo uwagi powica si tym
elementom wsplnego ycia. Zatem pozycja ta sprzyja zwizkom polegajcym na

8
obustronnej stabilizacji, ustatkowaniu si i dzieleniu swego osobistego ycia tak
cile, jak to tylko moliwe.
Jest to jedna z najlepszych pozycji dla maestwa. Niekoniecznie zwizek ten
musi prowadzi do zawarcia maestwa, lecz jeeli tak si stanie, ycie domowe
bdzie bardzo wane dla obu stron. Oboje bdziecie si stara stworzy
ustabilizowane ycie domowe i spokojn przysta, do ktrej mona si wycofa po
napiciach codziennej egzystencji.
Jest to dom narony, co podkrela wag tego pooenia Soca i tego zwizku.
Obie strony bd czuy potrzeb posiadania wsplnego domu lub wsplnej
posiadoci ziemskiej. Gdy zamieszkaj razem, nie wystarczy im mae miejskie
mieszkanko, lecz bd chciay mie duo przestrzeni i o ile to moliwe, ziemi.
Na paszczynie psychologicznej prawdopodobnie dowiadczacie wsplnych
gbokich emocji i jestecie silnie zaangaowani w mentalne i uczuciowe sprawy
swego partnera. Nie bdzie to na pewno zwizek powierzchowny ani przelotny, lecz
starajcie si przy tym nie zatraca perspektywy i monoci jasnej oceny sytuacji.
Czwarty dom jest dziedzin bardzo subiektywn, a kontaktowe Soce wzmacnia
bdzie wszelkie tendencje do subiektywizmu w tym zwizku.

Kontaktowe Soce w V domu


Jest to jedna z najlepszych pozycji, szczeglnie dla zwizkw seksualnych,
gdy V dom jest domem romansw. Jest on rwnie domen twrczoci, dzieci,
samoekspresji, zabaw i oglnie dobrego spdzania czasu, a take spekulacji i
hazardu. Soce w V domu silnie podkrela kady z tych elementw.
W zwizkach osobistych kontaktowe Soce w tym pooeniu daje moliwo
bycia sob i cieszenia si z tego. Osoby takie lubi si nawzajem i cieszy je
przebywanie razem. Nie oznacza to zwizku typu partnerskiego, wic cho jest to
pozycja dobra do romansw, nie jest szczeglnie dobra dla maestwa lub
partnerstwa, wymagajcych wikszego poczucia wsplnoty i jednoci. Soce w tym
domu nie jest przeciwwskazaniem dla maestwa lub partnerstwa, lecz nie
dostarcza ono dostatecznej siy i wytrwaoci na dusz met. Lecz, jeeli inne
czynniki wyrwnuj ten brak, moe to by cakiem dobre dla par maeskich,
szczeglnie e dostarcza silnego zaangaowania w sprawy dzieci.
Jest to dobra pozycja dla zwizkw przyjacielskich, poniewa wskazuje na
wesoy, niefrasobliwy kontakt. Osoby te szczerze ciesz si swym towarzystwem, a
rwnie ucz si jak by sob przebywajc wrd innych i dowiaduj si wiele o tym,
jak s przez innych odbierane.
W zwizku z tym pooeniem Soca trzeba nawzajem zostawi sobie duo
swobody i wolnoci, aby kada strona moga by sob, co z reszt zwykle w tym
ukadzie nie jest trudne. W przeciwnym przypadku oboje bdziecie czuli, e druga
osoba tumi wasz sposb wyraania si. adne z was nie moe tu zmieni drugiego,
wic lepiej nawet nie prbowa. W kadym bd razie musicie nauczy si
akceptowa t drug osob tak jaka jest i trwa razem.

Kontaktowe Soce w VI domu


Jest to jedna z trudniejszych pozycji kontaktowego Soca, gdy jest to dom
wiadczcy o nierwnoci ukadu. W wikszoci zwizkw musi istnie rwnowaga
midzy braniem a dawaniem. Nawet, gdy jedna strona nie wnosi dokadnie tego

9
samego co druga, musi by jaka rwna miara w ich udziale, by wkad ten dobrze
dziaa. Lecz tu jedna osoba daje, a druga bierze, jedna suy a druga jest
obsugiwana.
Wielkim niebezpieczestwem tej pozycji jest to, e jedna osoba moe czu si
wykorzystywana przez drug. W rzeczywistoci prawdopodobnie obie strony
wykorzystuj si w jaki sposb nawzajem i rwnie czuj si wykorzystywane, co w
kocu zaczyna w nich wzbudza odraz.
Zwizek o silnie zaakcentowanym VI domu jest jednym z tych, w ktrych
normalnie wyraane tendencje egoistyczne s szczeglnie niszczce.
By moe najlepszym rozwizaniem byaby tu wiadoma ch pomocy
partnerowi, przy maksymalnym zapomnieniu o sobie. Jednak jest to skrajnie trudny
ukad i prawdopodobnie udzisz siebie samego, usiujc to zrealizowa. Moe
spodziewasz si pochway za swe bezinteresowne usiowania, a tymczasem nawet
nie bd one zauwaone. By moe twj partner postpuje analogicznie.
Innym wyjciem jest mie wsplne zadanie, cel do ktrego si razem dy. W
tym wypadku realizacja tego celu powinna by jedyn nagrod, jakiej si oczekuje,
inne nagrody mog nastpi, lecz nie moesz wiadomie si ich spodziewa, gdy to
zagrozioby zwizkowi.

Kontaktowe Soce w VII domu


Jest to zazwyczaj doskonae pooenie dla wszelkiego typu zwizkw, w
ktrych dwie osoby wspdziaaj na rwnych prawach, tworzc jedno. Kada
wnosi swj wkad aby wzmocni cao, a wsppraca odbywa si na zasadzie
dzielenia si ze sob wszystkim.
W wikszoci przypadkw jest to najlepszy ze wszystkich ukad dla
maestwa, bd wsplnego prowadzenia interesw. Cao jest silniejsza od
poszczeglnych czci, ktre si uzupeniaj. Sia ta jest realna i widoczna na
zewntrz, a nie pozorna, jak to czsto bywa w przypadku kontaktowego Soca w I
domu.
Jednake trzeba zaznaczy jedno ostrzeenie: VII dom jest dziedzin
wszelkiego typu kontaktw twarz w twarz, jest wic te moliwo otwartego
konfliktu i wrogoci. A wic gdy zwizek nie rozwija si pomylnie, osoby te mog
zacz rywalizowa ze sob w sposb powodujcy rozam i antagonizm. Nawet w
dobrym ukadzie mona spodziewa si pewnej rywalizacji, lecz zwykle raczej
skania ona te osoby ku sobie, nie rozdziela.

Kontaktowe Soce w VIII domu


Pooenie to moe objawia si poczuciem, e jest to zwizek z
przeznaczenia, ktry gra wan rol w yciu, nawet jeeli jest krtkotrway. Jest to
dom powanych przemian, polegajcych na destrukcji tego co byo i narodzinach
czego nowego. W konwencjonalnych horoskopach natalnych jest to dom mierci.
Nie oznacza to jednak, e zwizek midzy ludmi majcymi kontaktowe Soce w
VIII domu szybko si zakoczy. Prawdopodobnie oznacza to, e co w kadym z nich
si zakoczy, obumrze, a co nowego si rozpocznie, narodzi. Oczywicie obie osoby
bd przeyway ten zwizek gboko.
Zostan ujawnione najbardziej zasadnicze i gbinowe cechy waszych
psychik. W dodatku zwizek przebiega bdzie w taki sposb, aby wymusi zmiany

10
w tych dziedzinach ycia, ktre dotd nie funkcjonoway zadowalajco. Oboje dziki
temu zwizkowi dowiadczycie gbokich psychicznych przemian.
W zwizkach seksualnych kontakty fizyczne graj niezwykle wan rol, nie
tylko ze wzgldu na sam spraw seksu, lecz jako dowiadczenie, ktre przekracza
zwyk rzeczywisto. Nie s one ucieczk od niej, lecz czym co nadaje wiksz
gbi codziennemu yciu. Sprawy seksualne nie bd na pewno traktowane lekko.
Jest to rwnie dom wsplnych zasobw i wasnoci (podobnie jak dom II).
Objawi si to siln potrzeb zdobywania dbr materialnych lub dobra te mog by
wanym elementem w poczuciu bezpieczestwa w tym zwizku. Tutaj znw nie
naleaoby przesadza z wyolbrzymianiem tych spraw, gdy mogoby to znieksztaci
wasz perspektyw. Potrzeby emocjonalne s waniejsze ni stan posiadania, a
poniewa VIII dom jest w porwnaniu z II domem bardziej nasycony emocjonalnymi
i gboko psychicznymi sprawami, wic prawdopodobnie stan posiadania nie bdzie
rdem trudnoci.

Kontaktowe Soce w IX domu


Pooenie takie wskazuje na zwizek, ktry powoduje wzrost wiadomoci.
Szczeglnie jeeli jest to zwizek osobisty, dowiadczenia ktre mu towarzysz dadz
wam wiksze zrozumienie i wgld w to, co dzieje si w waszym wiecie. Osoby takie
bd mie wsplne zainteresowania filozofi, metafizyk, religi i wszelkimi innymi
drogami rozszerzajcymi wiadomo. Zwizek midzy nimi jest wysoce
idealistyczny i ma tendencje by sta si zwizkiem platonicznym. Nawet gdy wie
si on ze sprawami seksualnymi, uczucia platoniczne bd mu take towarzyszy.
Osoby te bd bardzo zainteresowane wymian pogldw i idei. Wytworzy si
midzy nimi wsplnota mylenia. Mog by wsplne dalekie podre lub
przynajmniej zainteresowania odlegymi krajami. Mwi si, e podre ksztac i
obie te osoby istotnie bd je traktoway jako element rozszerzajcy wiadomo i
horyzonty mylowe.
W zwizkach osobistych jedynym mankamentem jest to, e relacja ta jest
bardziej intelektualna ni emocjonalna.
W zwizkach profesjonalnych lub w prowadzeniu interesw kontaktowe
Soce w IX domu doskonae jest do kontaktw z zagranic, do transakcji
zwizanych z podrowaniem (szczeglnie na due odlegoci), do handlu
zagranicznego i do przedsiwzi intelektualnych. Jest to dobre pooenie Soca w
zwizku kadego typu razem ma si wgld i mono planowania na dalek
przyszo i z du perspektyw.

Kontaktowe Soce w X domu


Zwizek midzy ludmi majcy kontaktowe Soce w X domu
prawdopodobnie bdzie bardzo znaczcy, gdy X dom, jako dom narony i jeden z
najwaniejszych w horoskopie, okrela kierunek i cel w yciu. Zaznaczy si to w
takich dziedzinach jak reputacja, kariera, poczucie swej odrbnoci wobec wiata
zewntrznego i oglny kierunek w jakim si zmierza w procesie ewolucji.
Przede wszystkim pooenie to wiadczy o identycznoci yciowych celw tych
dwojga osb, lub przynajmniej o monoci wzajemnego dopomoenia sobie w
osigniciu celw, do ktrych zmierzaj one indywidualnie. Oczywicie jest to
szczeglnie pomocne w zwizkach profesjonalnych i w prowadzeniu interesw, lecz

11
take jest to bardzo wane w zwizkach osobistych. Zwizek ten bdzie mia silny
wpyw na cel twojego ycia, pomoe w okreleniu kim si jest, w samookreleniu si
lub pomoe posun si naprzd po ju uprzednio wybranej ciece. A przynajmniej
bdziecie czuli wsplnot celu i kierunku oraz bdziecie si w jaki sposb
uzupeniali.
Poniewa jest to take dom statusu spoecznego, pewne pary mog ka
przesadny nacisk na to, jaki jest ich obraz w oczach innych, ich wano na tle
szerszej grupy, ignorujc jednoczenie powane problemu uczuciowe, ktre mog
zniszczy cay zwizek. Istnieje oglne niebezpieczestwo zwracania zbyt duej
uwagi na wiat zewntrzny, a zbyt maej na sprawy subiektywne i osobiste, ktre
rwnie s wane. Jest to dokadne przeciwiestwo problemw, jakie mog powsta
przy Socu w IV domu. Tu niebezpieczestwo polega na tym, e osoby te bd
staray si poradzi sobie z trudnociami poprzez wprowadzenie zmian w wiecie
zewntrznym, podczas gdy rdo tych trudnoci bdzie tkwio w nich samych.
W kadym przypadku jest to zwizek wany, jeden z tych, w ktrych
znajdziesz siln identyfikacj swych yciowych celw, zwizek, ktry umoliwi wam
dobre wspdziaanie.

Kontaktowe Soce w XI domu


Jest to doskonae pooenie dla prawie kadego typu zwizku, gdy jest to
dom przyjaci. Niezalenie od tego, jaki jest cel tego zwizku, osoby te bd w
stanie dobrze koegzystowa.
Jest to szczeglnie dobre dla zwizkw maeskich, gdy na dusz met
przyja jest jednym z najwaniejszych elementw cementujcych maestwo.
Sama w sobie pozycja ta nie oznacza atrakcyjnoci seksualnej, ale mog o niej
wiadczy inne czynniki w horoskopie.
Podziela si wsplne ideay i nadzieje na przyszo i wsplnie dy si do
osignicia ich, co jest podan cech w kadym zwizku. Ta wsplnota idei moe
by gwnym czynnikiem skaniajcym ku sobie dwie osoby.
Jest to take dom okrelajcy kontakty spoeczne i wasze zdolnoci do
funkcjonowania w wikszych grupach. Korzystne pooenie Soca kontaktowego w
XI domu wskazuje, e moecie dobrze dziaa jako maa grupa o swoich wasnych
prawach i e razem atwo wtapiacie si w wiksze grupy. Bdc razem wsplnie
umiecie si cieszy towarzystwem innych osb i lubicie otacza ci ludmi. Jest to
zaprzeczeniem sytuacji, w jakiej funkcjonuj niektre pary, ktre lubi by tylko ze
sob we dwoje i z nikim wicej.
Nawet zwizek profesjonalny lub wsplne prowadzenie interesw
prawdopodobnie rozwinie rwnie siln komponent osobist, ktra w wikszoci
przypadkw powinna raczej pomaga ni szkodzi w pozostaych funkcjach tego
zwizku.

Kontaktowe Soce w XII domu


Jest to pooenie bardzo znaczce, lecz stanowi wyzwanie, ktre dla wielu
ludzi moe by trudne.
Poprzez ten zwizek osoby te napotykaj, odsaniaj te elementy swej
osobowoci, ktre zwykle trzymane s w ukryciu zarwno przed sob, jak przed

12
innymi. Moliwe jest, e zwizek ten bdzie czym ukrytym przed innymi, otoczenie
bdzie niewiadome jego istnienia, bd nie bdzie rozumiao jego sensu i treci.
Najtrudniejszym skutkiem tego pooenia Soca kontaktowego jest
samozniszczenie zwizku i odniesienie poraki przez obie strony, szczeglnie, gdy
nie s one bezwarunkowo i cakowicie uczciwe wobec siebie. O ile nie odsoni si
przed sob wszystkich sekretw, bd one powodowa, e jedna lub obie osoby bd
zachowywa si w sposb podkopujcy nie tylko sam zwizek, lecz rwnie
szacunek do samego siebie.
W kadym zwizku osobistym majcym to pooenie Soca kontaktowego,
musicie gruntownie przeszuka najbardziej ukryte pokady swej psychiki aby mc
zrozumie, w jaki sposb uprzednio ukryte cechy psychiczne dziaaj w tym
zwizku. Zwizek ten spowoduje, e kade z was rozwinie si jako jednostka i ten
wasz rozwj moe okaza si czym waniejszym ni trwao tego zwizku. Lecz gdy
kto postpuje nieuczciwie lub unika prawdy w obawie, e zerwaoby to zwizek,
bdzie on nadal stale podminowany. Rozam, jaki w kocu nastpi, cakowicie
przekreli wszelk moliwo dalszego rozwoju.
Majc to pooenie Soca kontaktowego nie naley wchodzi w aden
zalegalizowany zwizek (jak np. maestwo) dopki cakowicie nie rozpracujecie
ukrytych psychicznych wzorcw, ktre mogyby go osabia. Pooenie Soca w XII
domu niesie take moliwo tumienia swych stanw psychicznych i wtedy, gdy te
ukryte napicia si ujawni, rozpad zwizku moe by szczeglnie niszczcy.
aden pojedynczy element w horoskopie nie jest wystarczajcy aby zniszczy
zwizek, lecz ta pozycja Soca kontaktowego jest sygnaem, by by szczeglnie
ostronym.

Ksiyc

Ksiyc, bdcy naturalnym uzupenieniem Soca, przedstawia sposb, w


jaki Soce wyraa sw energi. Zawsze, gdy przejawia si energia Soca (Yang),
dziaa rwnie wpyw Ksiyca (Yin).
Ksiyc jest planet rzdzc gwnie emocjami i odczuciami. Oczywicie
naprawd nie jest on planet, ale satelit Ziemi, tym nie mniej w horoskopie dziaa
tak jak planeta.
W horoskopie kontaktowym Ksiyc wskazuje jak poprzez wsplny zwizek
wyraaj si emocje tych dwojga. Czy kade z nich moe wyraa swoje wraenia
otwarcie i uczciwie? Czy nie spowoduje to dezaprobaty i odrzucenia jej przez
partnera? Czsto trudno jest nawiza dobry kontakt z ksiycowymi elementami u
drugiej osoby, gdy poziom intensywnoci uczu jest spraw tak podstawow, e
stany uczu nie odpowiadaj sformalizowanym kontaktom midzyludzkim. A
przecie w bliskich zwizkach mono porozumiewania si na poziomie
uczuciowym jest bardzo wana. Z tego powodu pozycja Ksiyca w horoskopie
kontaktowym jest niezwykle istotna do okrelenia, w jakiej mierze osoby te do siebie
pasuj.
Ksiyc wyraa take podstawowe struktury osobowoci: zwyczaje,
zachowania motywowane niewiadomie i ich rda przeszo, pochodzenie,
rodzin i ycie rodzinne. Gdy Ksiyc w horoskopie kontaktowym jest dobrze

13
usytuowany, osoby te czuj, e maj ze sob co wsplnego. Nawet gdy ich
pochodzenie i zaplecze rodzinne byy cakiem rne, czuj one, e dziki swym
dowiadczeniom yciowym mog si lepiej zrozumie ni wikszo ludzi. le
pooony Ksiyc moe spowodowa poczucie obcoci i rnienia si od tej drugiej
osoby w zasadniczych sprawach, co oczywicie utrudnia przebywanie ze sob.
Pozycja Ksiyca w domu wskazuje dziedzin, w ktrej jest najwicej
wsplnego. Przy zym pooeniu Ksiyca dziedzin najwikszego uczuciowego
napicia.
Aspekty do Ksiyca obrazuj jako przeywanych w tym zwizku emocji. W
przeciwiestwie do Soca kontaktowego, ktre wskazuje czym dany zwizek jest
obiektywnie, kontaktowy Ksiyc mwi o subiektywnym poczuciu harmonii i
wzajemnego zrozumienia, jakie moe by odczuwane nawet w trudnych okresach.

Kontaktowy Ksiyc w I domu


Oznacza on, e uczucia i emocje towarzyszce temu zwizkowi s bardzo
wyranie widoczne. Na pewno nie jest to zwizek chodny i na dystans, w ktrym
traktujecie si jako odlege obiekty. Bdziecie zaangaowani w niego wszystkimi
swoimi uczuciami.
Jest to bardzo dobre usytuowanie kontaktowego Ksiyca dla kadego
zwizku, w ktrym pragniecie bliskiego, intymnego kontaktu. Mog jednake
pojawi si pewne problemy, ktrym trzeba sprosta, o ile chcecie osign
maksimum korzyci.
Jako planeta rzdzca emocjami, Ksiyc kadzie nacisk na subiektywn
stron kadej sprawy. Tak wyrniajca si jego pozycja oznacza w najlepszym
wariancie, e jest to zwizek bardzo wraliwy, w ktrym kada z osb intuicyjnie
wie, co dzieje si we wntrzu drugiej i gboko intuicyjnie j rozumie. Lecz Ksiyc
moe take wytwarza tak silne emocje, e nie bdziecie w stanie patrze na siebie w
sposb obiektywny. Trudno wam bdzie stan z boku i spojrze na siebie
bezstronnie. Subiektywny punkt widzenia gruje nad monoci obiektywnej oceny.
Starajcie si unika tak skrajnego uczuciowego zaangaowania.
Ksiyc rzdzi take przeszoci i tym, co kada z tych osb wnosi ze swego
indywidualnego dowiadczenia yciowego, a wic czynniki te bd dla was bardzo
wane. Kontaktowy Ksiyc w I domu jest zazwyczaj wyranym wskanikiem
wanego zwizku osobistego i powinien dostarczy silnego poczucia dobrego
uczuciowego dopasowania do siebie. Bdziecie czuli, e naleycie do siebie i macie z
sob wiele wsplnego, co rzeczywicie bdzie prawd.

Kontaktowy Ksiyc w II domu


W zwizku takim dominuj potrzeby emocjonalnego i materialnego
bezpieczestwa. Mogy one by istotnym powodem zaistnienia tego zwizku.
Bdziecie mieli silne poczucie wsplnie podzielanych wartoci, co konsoliduje
was wobec niepewnoci i zmiennoci wiata zewntrznego. Wsplnie podzielane
nastawienia wzmacniaj zwizek nawet, gdy bdziecie chcieli zrezygnowa z
poczucia bezpieczestwa emocjonalnego, jakie zapewnia kontaktowy Ksiyc w II
domu. Ta potrzeba bezpieczestwa moe wiza tych dwoje nawet gdy nie jest to
dobrym rozwizaniem dla adnej z nich.

14
Innym pomniejszym problemem moe by to, e potrzeba emocjonalnego
bezpieczestwa prowadzi do kompulsywnego gromadzenia przedmiotw, do
wsplnego posiadania rzeczy na wasno. W tym przypadku zwizek wasz
symbolizowa bdzie wielka ilo dbr materialnych. Powyej pewnej granicy moe
sta si to kamieniem u szyi, ograniczajcym swobod ruchw. Szczeglnie gdy jest
to zwizek maeski, moecie czu si schwytani w puapk przebywania razem
bardziej z powodu wsplnego stanu posiadania ni dlatego, e zwizek wasz dobrze
funkcjonuje. Stan posiadania, tak jak wszystko inne, powinien by traktowany z
waciwym dystansem.
Tym niemniej poczucie bezpieczestwa jest jednym z najsilniejszych atutw
tego zwizku i powinno zespoli go nawet, gdy okolicznoci przybior niekorzystny
obrt.

Kontaktowy Ksiyc w III domu


Zwizek taki opiera si gownie na uczuciach. III dom jest domen umysu w
jego codziennym funkcjonowaniu i dla zwizku midzy ludmi oznacza dzielenie
tych samych postaw i opinii. Gdy jestecie razem, mylicie o sobie bardziej
subiektywnie i bardziej pod wpywem wasnych emocji. Komunikacja midzy wami
przebiega raczej poprzez uczucia ni poprzez intelekt, a wic bdzie ona gwnie
niewerbalna.
Majc silne poczucie wsplnie podzielanych opinii i pogldw na wiat nie
musicie w tak duej mierze porozumiewa si na intelektualnym, werbalnym
poziomie. Lecz poniewa kontakt wasz jest tak emocjonalny i subiektywny, moe
pojawi si trudno przedyskutowania spraw racjonalnie i obiektywnie, gdy
bdziecie do tego zmuszeni.
Prawdopodobnie sporo rozmawiacie o waszych wsplnych odczuciach,
dzielicie si swoimi wraeniami, co oczywicie jest dobre w zwizku osobistym, o ile
zachowujecie w tym waciwe proporcje. Nie pozwlcie, by ta skonno przerodzia
si w wyolbrzymianie drobiazgw.
W zwizkach maeskich lub romansach prawdopodobnie bdziecie w
znacznym stopniu uwikani w liczne kontakty z krewnymi, ktrzy mog przyczyni
si w jakiej mierze do emocjonalnej stabilizacji tego zwizku.

Kontaktowy Ksiyc w IV domu


Jest to najbardziej naturalna pozycja dla kontaktowego Ksiyca z powodu
wyranej analogii pomidzy tym domem a znakiem Raka, ktrym wada Ksiyc.
Przy tym pooeniu Ksiyca wane jest, aby osoby te miay podobne zaplecze
lub dowiadczenie yciowe, gdy bdzie to si wic ich. Mog czu, e s sami
razem w zwariowanym wiecie zewntrznym, majc jako ochron tylko swe podobne
pochodzenie i wsplnie podzielane postawy. Jednake nie jest tak wane, aby ich
przygotowanie yciowe rzeczywicie byo podobne, wane jest to, e dostarczyo ono
podobnych postaw wobec wiata.
Osoby te s razem, by zapewni sobie bezpieczestwo emocjonalne, nawet
bardziej, ni przy kontaktowym Ksiycu w II domu. Tutaj take przybiera to bardzo
czsto form dzielenia z sob domu lub posiadania nieruchomoci. Jest to
doskonae pooenie kontaktowego Ksiyca dla zwizkw maeskich lub
mieszkania we wsplnym pokoju, gdy wzbudza siln ch dzielenia si wszystkim.

15
Jednake potrzeba emocjonalnego i materialnego bezpieczestwa nie powinna
sta si jedynym wicym was czynnikiem. Rwnie nie powinna ona prowadzi do
powstrzymywania wyraenia swych uzasadnionych pretensji i narzeka wobec
drugiej osoby. Pozwl by partner wiedzia co ty czujesz, zwizek ten jest
prawdopodobnie dostatecznie mocny, aby wytrzyma pewne napicia.

Kontaktowy Ksiyc w V domu


Sugeruje to zwizek, w ktrym obie strony dobrze si czuj, szczeglnie pod
wzgldem emocjonalnym. Wedug tradycji jest to dom zabawy, mioci i dzieci.
Mona taki zwizek nazwa rekreacyjnym, a gwnym celem bdzie samoekspresja
obu stron. Oczywicie jest to bardzo dobre pooenie Ksiyca kontaktowego dla
kadego typu zwizku osobistego, a szczeglnie miosnego. Obie strony przepadaj
za swoj obecnoci, razem lubi chodzi na przyjcia, do kina, teatru i na
wszelkiego typu rozrywki. Wane bdzie poczucie dzielenia z sob wspudziau w
tych rozrywkach.
Gwnym niebezpieczestwem moe by to, e trudne bdzie ustatkowanie
si w bardziej powany sposb. Moe to by szczeglnie trudne w zwizku
maeskim lub w dugotrwaym zwizku miosnym, poniewa nie zawsze jest czas
gier i zabaw, od pewnego momentu trzeba solidnie przyoy si do budowy
wsplnego zwizku.
Jeeli jest to zwizek maeski, dzieci bd odgryway wan rol we
wsplnym yciu. Prawdopodobnie bdziecie chcieli mie dzieci i bdziecie je mieli.
Jeeli chodzi o stron przyjemnociow, jest to jedno z lepszych pooe
Ksiyca kontaktowego, zapewnia ono, e obie strony bd w stanie w peni i w
atwy sposb wyraa si emocjonalnie.

Kontaktowy Ksiyc w VI domu


Jest to raczej pospne i powane pooenie Ksiyca kontaktowego. Sugeruje
ono, e zwizek powsta dla specyficznego i koniecznego wykonania zadania lub
celu, ktry moe nie by przyjemny. Jedna strona moe czu si jako
podporzdkowana drugiej. Jest to trudny ukad, gdy wikszo zwizkw opiera si
na rwnowadze w dawaniu i braniu. Tu jedna osoba moe czu si traktowana
jak cierka do podogi przez drug, prawdopodobnie w kocu zmczy j ta rola i
wreszcie si zbuntuje.
Jedynym wyjciem jest penienie tych suebnych funkcji na zmian w
rwnym stopniu. Ale moe to by trudne w realizacji, jeeli jedna strona
zdecydowanie wesza w ju w rol mczennika, szczeglnie e ten mczennik
zwykle da innych rekompensat, ktrych druga strona nie chce lub nie moe mu
da.
Istnieje niebezpieczestwo, e osoba ktra wnosi wikszy wkad emocjonalny
bdzie w kocu ywia do tej drugiej uraz.
Za wszelk cen powinnicie uparcie dy do wikszej rwnowagi w dawaniu
i braniu, gdy w przeciwnym razie zwizek taki moe sta si bardzo nieprzyjemny.
Kontaktowy Ksiyc w VII domu
Jest to dobrym wskanikiem, e w tym zwizku bardzo wane bdzie
dzielenie si uczuciami. Jest to dom intymnych, osobistych kontaktw, zarwno
pozytywnych, takich jak maestwo, jak i negatywnych, takich jak otwarta

16
wrogo. Oglnie biorc Ksiyc w VII domu sprzyja kademu bliskiemu zwizkowi,
szczeglnie maestwu lub innemu zwizkowi miosnemu, w ktrym wane jest
dzielenie tych samych emocji.
Jakiekolwiek s wasze kontakty, bd one nabrzmiae uczuciami. Obie strony
bd czuy, e przynale do siebie tworzc cao, a take, e ich postawy
emocjonalne wobec wiata zewntrznego s podobne. Symbolika tego pooenia
oznacza, e czujecie si jakby jedn osob.
Podobnie jak w przypadku pooenia Ksiyca kontaktowego w I domu, ktry
jest spolaryzowany z domem VII, istnieje tu niebezpieczestwo, e w okresach
uczuciowych stresw trudno bdzie zachowa wam perspektyw i dystans.
Prawdopodobnie bdziecie zanadto zaangaowani w swe osobiste odczucia i nie
bdziecie w stanie dostrzec tego, co faktycznie si midzy wami dzieje. Prbujcie
spojrze bardziej niezalenie na trudne sytuacje midzy wami tak, aby mc
potraktowa je obiektywnie i nie dawajcie si ponosi emocjom. Gdy si to uda,
powinien to by bardzo dobry emocjonalny zwizek dla obu stron.

Kontaktowy Ksiyc w VIII domu


Jest to oznak, e zwizek taki jest bardzo introspektywny. Wiele czasu
powica si analizie tego, czym jest si jako para i usiowaniu zrozumienia
psychologicznego sensu swego zwizku. Oczywicie jest to wskazane w kadym
zwizku, o ile nie jest posunite zbyt daleko. Uwaajcie aby nie zgubi si w
emocjonalnych zawiociach swego zwizku.
Czasem obie osoby bd czuy, e zwizek ich spenia t sam rol, co wizyta
u psychiatry, tj. daje im mono nowego zrozumienia wasnej psychiki.
To pooenie Ksiyca kontaktowego wiadczy o transformacji, co oznacza, e
wasz zwizek przechodzi bdzie intensywne, rozlege zmiany, czciowo wskutek
uzyskanej samowiadomoci, czciowo za pod wpywem ywionych uczu.
Ponadto ta lokalizacja Ksiyca kontaktowego wskazuje na wielkie
zainteresowanie sprawami wartoci. Jeeli pocztkowo nie posiadalicie wsplnego
systemu wartoci, ustalenie go bdzie spraw bardzo wan. Podzielane wartoci
mog istnie na planie czysto duchowym lub na planie bardziej materialnym i wtedy
objawi si jako wielkie zaabsorbowanie posiadanymi dobrami.
Najwiksz si Ksiyca kontaktowego w VIII domu jest przyczynienie si do
lepszego zrozumienia samego siebie. Najwiksz trudnoci jest skonno do
wyolbrzymiania cikich, ponurych stron waszego zwizku i do przesadnego
skupiania uwagi na powanych problemach. Starajcie si nie popada w
przygnbienie i w nadmiern introspekcj. Eksplorujcie nowe i wci zmienne
odcienie wsplnego ycia i chtnie witajcie wszelkie zmiany nie obawiajc si ich.

Kontaktowy Ksiyc w IX domu


Bdzie istniao midzy wami silne poczucie dzielenia tych samych
zasadniczych postaw wobec wiata i filozofii yciowych. Lubicie dyskutowa ze sob
o swych opiniach i ideach, czujecie, e przebywanie razem rozszerza wasz
wiadomo. Nawet gdy wasze pochodzenie i przygotowanie yciowe jest rne,
porozumiewanie si nie bdzie trudne, rnice tego typu uwaane bd za radosne
wyzwanie do wzajemnego zrozumienia si. Moliwe, e razem bdziecie odbywali

17
dalekie podre, poznacie si w jakim odlegym miejscu lub pochodzicie z innych
krajw.
Przy dobrych ukadach jest to pozycja sprzyjajca uczeniu si i rozwojowi.
Osoby te bd wzajemnie uczyy si od siebie i nawet gdy zwizek przestanie istnie,
bd czuy, e wiele z niego skorzystay.
Pozycja ta jest dobra dla kadego typu zwizkw, ale dziaa najmocniej w
sytuacjach, w jakich zaakcentowana jest komunikacja i wymiana idei. Jest to
szczeglnie pomylne dla osb wsplnie pracujcych nad jakim projektem,
piszcych co razem lub prowadzcych negocjacje.
W zwizkach osobistych to pooenie Ksiyca wytwarza raczej przyja ni
mio, lecz nawet w zwizku miosnym bdzie midzy wami wyrana zgodno
intelektualna.

Kontaktowy Ksiyc w X domu


Kontaktowy Ksiyc w X domu wskazuje tu na wsplne zainteresowanie tym,
aby i w yciu naprzd. Obie te osoby pragn do czego do i czuj, e razem
mog wicej osign ni gdyby dziaay osobno. Korzystne jest to, e para ta
wywiera dobre wraenie na otoczeniu. Z tego powodu potencjalne moliwoci tej
pozycji mog by lepiej wykorzystywane przez zwizek profesjonalny ale i dla
zwizkw osobistych jest to cakiem dobry ukad.
Trzeba jednake pamita, e X dom jest dziedzin spraw zewntrznych, jest
przeciwiestwem IV domu, tzn. dotyczy spraw, ktre normalnie s czci wiata
zewntrznego. Osoby majce jaki silny element horoskopu w X domu bd skonne
do postrzegania problemw gwnie z perspektywy wiata zewntrznego. Ksiyc
reprezentujcy uczucia i emocje jest szczeglnie uszkodzony przez takie tendencje,
gdy sprawy uczuciowe powinny by sprawami wewntrznymi, dziejcymi si
bardziej midzy tymi osobami ni w wiecie zewntrznym.
Istnieje niebezpieczestwo, e aby wytumaczy problemy i konflikty
powstajce midzy tymi osobami, bd one szukay przyczyn w wiecie
zewntrznym, wrd czynnikw takich jak sytuacja yciowa, praca, zarobki, stan
posiadania itp. Zamiast patrze do wewntrz, bd spoglday na zewntrz. Nie jest
to nieuniknione, lecz niebezpieczestwo to musi zosta rozpoznane i opanowane.
Oglnie jest to dobra pozycja dla kontaktowego Ksiyca, gdy X dom jako
narony wzmacnia si i wano planet. Nadaje ona zwizkowi cechy dynamizmu i
aktywnoci, co moe zapobiec stagnacji.

Kontaktowy Ksiyc w XI domu


Midzy tymi osobami istnieje ukryta sympatia, sprzyjajca zarwno mioci
jak przyjani. Maj one poczucie posiadania wsplnych celw w yciu, co pomoe w
zmierzaniu t sam drog. W spontaniczny sposb zauwa, e tworz raczej
cao, ni dwie odrbne jednostki, co oczywicie jest zalet dla kadego zwizku.
Poniewa XI dom jest domem przyjaci, ta pozycja Ksiyca wskazuje na
towarzysko, posiadanie wsplnych przyjaci i mie spdzanie czasu w ich gronie.
Nie tylko przyjaciele, lecz take liczne czynniki zewntrzne bd elementami w
przyjazny sposb wspierajcymi wasz zwizek i to bez szczeglnego wysiku z waszej
strony.

18
Oglnie jest to jedna z lepszych pozycji Ksiyca kontaktowego dla zwizku
osobistego i powinna umoliwi zarwno mio jak i przyja.

Kontaktowy Ksiyc w XII domu


Jest to bardzo trudna pozycja, wymagajca od obu stron wykonania wielkiej
iloci niezbdnej pracy. Jeeli tej pracy nie podj, uczucia prawdopodobnie bd
trzymane w ukryciu zarwno przed drug osob, jak i przed samym sob i stan si
przyczyn zachowa, ktrych adna ze stron nie rozumie, a ktre niszcz i
podkopuj zwizek. Jednoczenie bdzie istniaa skonno do ukrywania uczu i
zaistniaej sytuacji przed innymi ludmi w obawie, by nie odkryli waszych sekretw.
Najwikszym niebezpieczestwem przy tej pozycji Ksiyca kontaktowego jest
nieuczciwo uczuciowa, a czasem nawet otwarta i cakowita nieuczciwo. Dzieje
si tak, gdy bardzo czsto osoby te nie wiedz co si wewntrz ich zwizku dzieje.
Mog w nim by zrepresjonowane obawy i lki, z ktrymi nie wiadomo jak sobie
poradzi lub nie mona poradzi sobie z nimi wprost.
Trzeba, aby obie osoby zagbiy si w problem, wydobyy na wierzch prawd,
co dzieje si midzy nimi i prboway stawi jej czoa w sposb otwarty i uczciwy.
Aby nie cofay si i nie wzdragay przed tym, co znajd, gdy konsekwencje
nieuczciwoci wobec siebie i drugiej osoby s daleko gorsze ni to, co jest ukrywane.
Gdy nie wykona si tej pracy poszukiwania prawdy, zrepresjonowane uczucia
w kocu eksploduj gwatownie i destrukcyjnie, pozostawiajc poczucie, e zostao
si pokonanym przez niezrozumiae dla siebie siy.
Gdy jednake uczucia stopniowo wyoni si dziki uczciwemu deniu do ich
zrozumienia, mona osign mdro wiksz ni ci, ktrzy nie musieli stawia
czoa takiemu wyzwaniu.

Merkury

Merkury rzdzi umysem i sposobami komunikacji midzyludzkiej. W


horoskopie kontaktowym planeta ta symbolizuje jako oraz sposb
porozumiewania si midzy tymi osobami. Mwi ona take o wzajemnym wpywie
tych osb na swj sposb mylenia, a rwnie pokazuje, jak osoby te myl wsplnie
jako para.
Dobrze pooony kontaktowy Merkury wskazuje, e macie dobry kontakt
intelektualny i moecie si ze sob porozumie. W zwizku uczuciowym, jak wiemy,
wane jest rozumienie si intuicyjne, bez sw, lecz wane jest take, by umie atwo
z sob rozmawia. Nawet w najbardziej zgodnym zwizku niemoliwoci jest
wiedzie, co dzieje si w gowie partnera bez jakiejkolwiek wymiany sownej.
Niestety czsto zdarza si, e ludzie myl, e gdy si kogo kocha naprawd,
zdolnym jest si czu bez pomocy sw, co ta druga osoba myli. Lecz wtedy zgaduje
si raczej i traktuje t drug osob jakby bya tworem naszego umysu. Gdy nie ma
dobrego porozumienia sownego, wszystko czym si dysponuje to wyobraenie
powstae we wasnej gowie, nie za rzeczywiste zrozumienie tej drugiej osoby.
Czsto le pooony kontaktowy Merkury wanie to oznacza.
W skrcie kontaktowy Merkury okrela umiejtno mwienia wsplnym
jzykiem, wyraania swych myli tak, aby druga osoba moga je zrozumie. Wymaga

19
to, by wasze umysy byy do siebie dostrojone w pewien sposb, tak abycie
podzielali te same idee, pojcia i sowa. Dobrze usytuowany Merkury jest wielkim
atutem dla kadego zwizku pomidzy ludmi.

Kontaktowy Merkury w I domu


W takim zwizku myli i wsplnota idei graj bardzo wan rol, co nie
oznacza, e jest to zawsze zwizek typu intelektualnego. Pooenie to jest doskonae
dla wszelkich zwizkw profesjonalnych, lecz nie jest ze take dla zwizkw
osobistych, ktre czsto cierpi na brak dobrej komunikacji sownej. Wskazuje ono,
e umysy tych osb dziaaj zgodnie i e osoby te myl prawie tak, jakby byy
jedn osob.
Oczywicie jest to doskonae pooenie take dla osb wsppracujcych ze
sob intelektualnie lub wsplnie piszcych. Merkury w I domu bdzie oywia
wsplne zainteresowania intelektualne. Bdc razem bdziecie zainteresowani
wiatem i stale bdziecie chcieli bada nowe aspekty jego rnorodnoci.

Kontaktowy Merkury w II domu


Ma on dwa rne znaczenia bd osoby te ceni wartoci umysowe, bd
wkadaj wiele umysowego wysiki w to, co posiadaj lub to, co ceni.
W pierwszym przypadku para ceni i lubi gromadzi ksiki, instrumenty
muzyczne, radia, telewizory, gramofony i inne przedmioty suce stymulacji
umysowej lub rozrywce. Na bardziej abstrakcyjnym poziomie ceni idee i problemy
intelektualne.
Gdy drugi przypadek jest bardziej odpowiedni, osoby te powicaj duo
czasu na zajmowanie si wspln wasnoci i kad w to wiele wysiku. Tak jak w
horoskopach indywidualnych, tak i tu Merkury w II domu oznacza spryt i
inteligencj w sprawach pieninych.
Poniewa jest wysoce prawdopodobne, e osoby te ceni sprawy umysowe lub
e maj silnie ugruntowane opinie na temat wasnej hierarchii wartoci, wane jest,
aby moliwie wczenie ustaliy one, czy ich systemy wartoci s ze sob zgodne. W
przeciwnym wypadku dyskusje i spory na te tematy wyoni si pniej.

Kontaktowy Merkury w III domu


Pooenie to moe by maksymalnie korzystne, gdy zapewnia atwy i peny
sposb komunikacji. Wiele skdind rozsdnych zwizkw nie potrafi omwi
prostych spraw, co osabia ich kontakt. Tu nie ma takiej obawy, przeciwnie jest
silna potrzeba porozumiewania si. Prawdopodobnie osoby te zeszy si z powodu
zgodnoci intelektualnej.
Bd one take lubiy przebywa wsplnie wrd ludzi i wymienia pogldy w
szerszym gronie. Bd lubiy wszelkie formy umysowej i intelektualnej interakcji z
otoczeniem. Bardziej ni przebywa tylko ze sob, bd one wolay jedynie wyj z
domu, rozmawia i dobrze si bawi z innymi.
Jedyne, co grozi temu zwizkowi to przyzwolenie na to, e przekomarzanie si
i arty zastpi gbsz i bardziej znaczc wymian myli, ktrej kady udany
zwizek w jakim stopniu potrzebuje. Tak atwo jest Merkuremu dziaa w
powierzchowny i lekki sposb, e osoby takie nie s skonne do zagbiania si w

20
powaniejsze rozmowy. Lecz gdy potrafi one unikn intelektualnej i emocjonalnej
pycizny, powinny mie z sob doskonay kontakt umysowy.

Kontaktowy Merkury w IV domu


Takie osoby mog porozumiewa si co do swych najgbszych uczu i
najskrytszych cech swego zwizku co do spraw, ktre zazwyczaj pozostaj poniej
progu wiadomoci. Dzieje si tak, poniewa czwarty dom rzdzi najgbszymi,
najbardziej wewntrznymi aspektami rzeczywistoci. Kada z tych osb ma
niezwyk umysow wiadomo odczu tej drugiej.
Gdy posiadanie wsplnego domu wchodzi w gr, osoby te d do tego, by by
on maksymalnie stymulujcy umysowo otaczaj si dobrymi ksikami i
wszelkimi przedmiotami do uprawiania swych zainteresowa, lubi zaprasza do
siebie goci na ciekawe i byskotliwe rozmowy.
Merkury jest tu w domu zwizanym z uczuciami, a wic pewne
niebezpieczestwo tkwi moe w nazbyt intelektualnym podejciu do gbokich
spraw uczuciowych. Wasze uczucia by moe istniej raczej jako idee ni jako cz
waszego codziennego ycia. Starajcie si nie analizowa zanadto siebie nawzajem i
swojego zwizku.
Gdy pamita si o tym ostrzeeniu, Merkury w IV domu moe by bardzo
pomocny, gdy pomaga w porozumiewaniu si w sprawach uczuciowych i innych
osobistych, ktre dla wikszoci zwizkw s trudne do przedyskutowania.

Kontaktowy Merkury w V domu


To pooenie Merkurego wskazuje na zamiowanie do intelektualnych form
wypoczynku i samoekspresji. Osoby te rzeczywicie lubi z sob rozmawia, lubi
te wsplne spotkania i rozmowy z innymi ludmi, teatr, koncerty, wsplne czytanie
i omawianie ksiek.
Jest to take dom dzieci i ich edukacji, a wic gdy macie dzieci,
przywizujecie du wag do ich ksztacenia i stwarzacie im dobre warunki rozwoju.
Lecz upewnijcie si co do tego, e nie ksztacicie ich wycznie intelektualnie z
zaniedbaniem rozwoju emocjonalnego. Powinny by one w peni rozwinitymi
jednostkami.
Ta pozycja Merkurego wskazuje, e wzajemna atrakcyjno oparta jest
przynajmniej czciowo na powinowactwie umysowym. Wasze sposoby mylenia nie
musz by pod kadym wzgldem podobne, ale daj si ze sob pogodzi, s zgodne.
Jest to doskona zapowied udanego osobistego zwizku.

Kontaktowy Merkury w VI domu


Wiele umysowej energii wkadane jest w problemy i zadania, ktre musz
zosta wsplnie wykonane. Bdziecie analizowa, rozwaa i wyprbowywa
wszelkie sposoby rozwizania spraw, ktre bd dla was wane, przy czym mog to
by problemy materialne bd emocjonalne.
Jeeli jest to zwizek profesjonalny, nastawiony na wykonanie wsplnych
zada, bdzie si do tego dyo systematycznie, racjonalnie i starannie.
Rwnie w zwizkach osobistych obowizki bd speniane w systematyczny i
staranny sposb. Tu jednake naleaoby stara si, by zwizek dawa wam wicej
satysfakcji. Nawyk rozsdnego traktowania problemw nie powinien przerodzi si w

21
przecenianie wasnych problemw. Mogoby to doprowadzi do tego, e cay sposb
postrzegania wiata zostaby zdominowany przez analizowanie wasnego zwizku.
Planety w VI domu nadmiernie akcentuj obowizki i odpowiedzialnoci na
niekorzy przyjemnoci i poczucia satysfakcji, jakie powinno towarzyszy kademu
zwizkowi osobistemu. Oczywicie dobrze jest, gdy osignie si rwnowag midzy
tymi dwoma biegunami, zwaszcza pod wzgldem spraw rzdzonych przez
Merkurego, poniewa jego pozycja w horoskopie silnie wpywa na wszelkie inne
postawy psychiczne midzy ludmi.

Kontaktowy Merkury w VII domu


Oznacza to, e zwizek ten dobrze dziaa jako partnerstwo w dziedzinie
umysowej i intelektualnej. Np. jeeli wsplnie piszecie ksik, bdziecie w stanie
bardzo dobrze wsplnie pracowa. Podobnie, moecie dobrze razem pracowa
prowadzc firm lub warsztat, szczeglnie gdy dziaalno ta jest zwizana z
elektronik, cznoci, przetwarzaniem danych lub transportem.
W zwizkach osobistych to pooenie Merkurego wskazuje na mono
mylenia jako zesp i na tworzenie jednolitego frontu (przynajmniej intelektualnie)
wobec reszty wiata. Podzielacie te same idee i opinie, co do wszystkich spraw.
Jest to dom narony, a wic pozycja planet jest w nim wzmocniona. W tym
wypadku oznacza to, e wzajemne porozumienie jest atwiejsze i jest bardziej
wyrazistym elementem tego zwizku.

Kontaktowy Merkury w VIII domu


Ta pozycja Merkurego umoliwia dogbne badanie energii psychicznych
dziaajcych w waszym zwizku. Energie te zostan wydobyte na wiato dzienne i
wiadomie przeanalizowane. Dziki temu osoby te maj wiksze ni inne pary
szanse rozpracowania powstajcych midzy nimi problemw. Lecz uwaajcie, by
zachowa waciw perspektyw wobec caego tego procesu i nie pozwlcie by
posuwa si zbyt daleko i zbyt gwatownie.
Zwizek taki prawdopodobnie wywrze silny wpyw na intelektualny rozwj
obu stron, zmieni si wasz sposb mylenia o wiecie, cho z samego tego pooenia
Merkurego nie mona wywnioskowa, czy zmiany te bd korzystne. Jednake,
mwic oglnie, s bardzo due szanse na zrozumienie siebie i partnera.

Kontaktowy Merkury w IX domu


Pooenie to gwarantuje znaczne umysowe oywienie, zainteresowanie
nowymi ideami i rozszerzenie wsplnej wiadomoci. Macie wsplne zainteresowanie
podrowaniem, literatur, filozofi lub religi w stopniu wikszym ni mielicie
indywidualnie, przed powstaniem tego zwizku. Razem chcecie eksplorowa i siga
daleko, bd w ramach wiata realnego, bd w dziedzinie umysowej. Dziki
wzajemnym wpywom zmienia si i rozszerza pogld na wiat.
Inni ludzie potwierdz, e wasze intelektualne zdolnoci pozwalaj wam
wznie si ponad codzienne spraw bytowe i trywialnoci, w ktrych tak czsto
grzzn inne zwizki. Razem bdziecie zaangaowani w szersze problemy, takie
ktre dotycz caego wiata. Bdziecie zdawali sobie spraw z tego, jak one wpywaj
na los jednostek, a w szczeglnoci na was samych. Jako para bdziecie mieli
niezwyky wgld w przyszo i rzadko dacie si zaskoczy nieprzewidzianym

22
okolicznociom. Oglnie biorc, ten zwizek powinien umoliwi rozwj i ekspansj
umysow.

Kontaktowy Merkury w X domu


Kluczow ide pooenia Merkurego w X domu horoskopu jest uwiadomienie
sobie kierunku i celu ycia. Obie osoby maj silne poczucie realizowania swego celu
poprzez ten zwizek. A przynajmniej bd one duo mylay i dyskutoway o
kierunku, w jakim zmierzaj. Pozycja ta nie mwi, jaki jest ten kierunek, lecz
podkrela wano tej sprawy.
Jeeli jest to zwizek profesjonalny, pozycja ta sugeruje wspln efektywn
prac w takich dziedzinach jak czno, transport, nauczanie lub pisanie.
W zwizkach osobistych nic tak szczegowego nie jest wskazywane oprcz
tego, e wymiana myli na wszelkich poziomach bdzie istotna do wypenienia celu,
dla ktrego ten zwizek powsta. Silne bd wizy intelektualne, osoby te bd lubiy
rozmawia i dzieli si swymi pogldami. Im wicej bd z sob rozmawiay, tym
bardziej rozwin si jako para.

Kontaktowy Merkury w XI domu


Merkury w XI domu horoskopu kontaktowego daje wiele nadziei, optymizmu,
planw na przyszo. Du rol we wsplnym yciu graj przyjaciele, szczeglnie ci,
z ktrymi ma si dobry, stymulujcy i byskotliwy kontakt umysowy. Lubi si by w
otoczeniu ludzi inteligentnych, oywionych, zainteresowanych nowymi ideami, a nie
takich, ktrzy wydaj si cicy, nudni i yjcy w stagnacji. Szczeglnie atrakcyjni
bd wydawa si modzi ludzie.
Pozycja ta wskazuje na podobiestwo intelektualnych celw i pogldw. Nie
trzeba okrela nawzajem przed sob swych podstawowych pogldw i znacze
przypisywanych sowom, bo s one podobne i zrozumiae, co usprawnia
komunikacj. Zgodno umysowa pozwala porozumie si i zrozumie wyjtkowo
szybko i atwo.

Kontaktowy Merkury w XII domu


Obie osoby duo myl i rozmawiaj o wewntrznych psychicznych aspektach
swego zwizku. Jest to powane i wnikliwe badanie siebie i partnera. Lecz osoby z
zewntrz nie orientuj si co si midzy tym dwojgiem dzieje, uwaaj ich za
zamknitych i tajemniczych. Ci ktrzy maj kontaktowego Merkurego w XII domu,
usiuj rozwizywa swoje problemy bez pomocy otoczenia. Jest to dobra pozycja do
zrozumienia wasnej psychiki poprzez zwizek z drug osob.
Jednake nieustanne badanie nawzajem swoich umysw moe przerodzi si
w igranie z emocjami partnera. Naley by ostronym co do sposobw wykorzystania
uzyskanego wgldu w psychik tej drugiej osoby. Gdy zaczyna si manipulowa
partnerem, uwalnia si siy, ktre mog zaszkodzi zwizkowi. W szczeglnoci moe
to doprowadzi do ustania wszelkiej komunikacji i trzymania wszystkiego w sekrecie
przed t drug osob. Byoby to skrajnie niebezpieczne dla zwizku, gdy Merkury
w XII domu ma skonno do wzbudzania podejrzliwoci.

23
Wenus

Wenus jest planet w oczywisty sposb bardzo wan w zwizkach


midzyludzkich, gdy rzdzi zarwno uczuciem mioci jak i podatnoci na
zawizywanie si relacji, szczeglnie tych, ktre opieraj si na emocjach. Jeeli
Wenus jest le ulokowana, zwizek moe by dugotrway, lecz nie bdzie w nim
wiele mioci. Gdy jest dobrze i silnie usytuowana, lecz inne czynniki w horoskopie
kontaktowym nie s pomylne, osoby takie bd czuy silne wzajemne przyciganie,
nawet gdy nie posiadaj cech umoliwiajcych zgodne wspycie. Powstaje wtedy
burzliwy, krtkotrway zwizek.
Wenus w swym najgbszym sensie uosabia zasad uniwersum, ktra
przyciga do siebie dwie istoty przy pomocy naturalnych i spontanicznych si
wewntrznych (podobnie jak przycigaj si ujemne i dodatnie adunki elektryczne).
Nie jest do tego potrzebny jakikolwiek przymus zewntrzny. Lecz Wenus dziaa tak
tylko wtedy, gdy obie osoby okreliy si jako indywidualnoci. Znaczy to, e trzeba
by sob aby mc kocha kogo innego. Gdy kierujesz si cudzymi ideami i
wskazaniami co do tego, jak powiniene postpowa nie baczc na swoje
wewntrzne impulsy, nie jeste jeszcze pen osob, zdoln do uczucia mioci.
Pozycja kontaktowej Wenus okrela, na ile dany zwizek pozwala tym osobom
wyraa si przez mio. Aby zwizek by trway, dobra pozycja Wenus nie jest
koniecznie potrzebna, lecz dziki niej zwizek bdzie wart przeycia.

Kontaktowa Wenus w I domu


Zwizek taki oparty jest na mioci i uczuciach. Niekoniecznie polega on na
przyciganiu si fizycznym i seksie, cho Wenus w I domu na pewno sprzyja
zwizkom seksualnym. Podstawowym znaczeniem tej planety jest atrakcyjno
oparta raczej na rnicach ni na podobiestwie. Powoduje to uzupenianie si tych
osb, dziki czemu ich zwizek jest silniejszy i trwalszy ni kada z nich osobno.
Wenus w I domu oznacza taki wanie zwizek. Zostalicie silnie do siebie
przycignici od pierwszego wejrzenia, nawet pocztkowo nie wiedzc dlaczego, a w
miar dalszego poznawania si wzajemna atrakcyjno nie maleje.
Uczucia wzbudzone przez Wenus s spokojne w sposobie wyraania si,
raczej przyjacielskie ni dziko namitne, lecz s one na swj sposb intensywne i
znacznie trwalsze ni inne bardziej gwatowne emocje. Jest to rodzaj uczu, ktry
podtrzymuje trwao zwizku. Dziki tak umieszczonej Wenus jestecie w stanie
wybacza sobie zdarzajce si od czasu do czasu przykroci, jakie pojawiaj si w
kadym zwizku.
W pewnych przypadkach kontaktowa Wenus w I domu wskazuje, e osoby te
zeszy si dla pewnego twrczego celu. Moe to by jaka twrczo artystyczna,
uprawa ziemi lub po prostu wychowanie dzieci. Wzajemny zwizek ujawni twrcze
skonnoci Wenus bardziej, ni ujawniaj si one zazwyczaj.

Kontaktowa Wenus w II domu


Ukad ten wskazuje na zamiowanie do piknych przedmiotw i pragnienie
posiadania ich na wasno. W zwizkach osobistych, gdy wchodzi w rachub
wsplna wasno, znaczy to po prostu, e osoby takie ciesz si z posiadanych
piknych lub artystycznych przedmiotw. Stawiaj one sztuk i pikno na wysokim

24
miejscu. Nawet gdy nie istnieje wsplna wasno (np. w zwizkach przyjacielskich),
take bdzie podkrelona warto rzeczy piknych. Wenus kadzie rwnie nacisk na
wygod. Osoby te jako para bd lubiy otoczenie nie tylko pikne ale i wygodne,
ciepe i mikkie.
Kontaktowa Wenus w II domu wskazuje, e osoby te istotnie bd miay
przedmioty, ktrych pragn, jak i pienidze by za nie zapaci. To pooenie Wenus
moe by wskanikiem bogactwa, a przynajmniej zaspokojenia potrzeb
materialnych.
W zwizkach profesjonalnych ta pozycja Wenus sugeruje sukces finansowy,
szczeglnie w dziedzinach zwizanych ze sztuk, rozrywkami, przyjemnociami,
kosmetykami itp.

Kontaktowa Wenus w III domu


Razem rozwija si intelektualne zainteresowanie piknem, cho osobno osoby
te mogy go nie przejawia. Uwiadamiacie sobie istnienie pikna, otaczacie si
estetyk i piknem na ile to tylko moliwe, zarwno w domu jak i w pracy. Lub te
lubicie chodzi wsplnie tam, gdzie moecie znale pikno, lubicie dyskutowa o
malarstwie, poezji, muzyce i wzajemnie stymulujecie swoje zainteresowania sztuk.
Wenus w III domu oznacza take dobry kontakt uczuciowy, mono
dyskutowania o swym zwizku i werbalizacji swych stanw uczuciowych. De facto
czasem osoby takie bardziej skonne s mwi o swej mioci czy przyjani, ni
cokolwiek uczyni w tej sprawie. Istnieje niebezpieczestwo traktowania mioci
powierzchownie, intelektualnie, a nie przeywania jej w peni na gbokim
emocjonalnym poziomie. Tym niemniej mono werbalizacji swych emocji
zapewniona przez to pooenie Wenus powinna okaza si pomocna na dusz
met.

Kontaktowa Wenus w IV domu


Efekty tego pooenia Wenus odczuwa si w najgbszych i najbardziej
wewntrznych sprawach waszego zwizku. Na poziomie psychologicznym jestecie
wielce zainteresowani piknem w swym najbardziej osobistym otoczeniu, a to z kolei
wyraa si w potrzebie uczynienia wsplnego domu lub innej wasnoci tak pikn,
wygodn i w dobrym gucie, jak to tylko moliwe. Nawet gdy nie macie zbyt duo
pienidzy, prawdopodobnie uda wam si stworzy elegancki dom.
Gdy nie posiadacie wsplnego domu, skutki tego pooenia Wenus s mniej
widoczne. Lecz jest to dom narony, a wic planety maj w nim wiksz wano ni
w innych domach. W waszym zwizku idee mioci i pikna s silne i wybijaj si,
chocia s one janiej wyraane w waszym intymnym osobistym yciu, ni w
spawach dotyczcych wiata zewntrznego. Pooenie to jest zazwyczaj doskonaym
wskanikiem intymnego, miosnego zwizku.

Kontaktowa Wenus w V domu


Jest to zwizek oparty na mioci lub przynajmniej na przyjani. Jest to dom
romansw, samoekspresji i dzieci. Wenus jako planeta mioci i pikna dobrze si
czuje w V domu, ma do niego naturaln skonno. Ludzie tacy dobrze si z sob
czuj i lubi by razem. Oboje podzielaj wielkie zamiowanie do przyjemnoci,
wsplnych wyj, szczeglnie w celach rozrywkowych, do teatru, na przyjcia itp.

25
Wenus w V domu jest jednak pooeniem lekkomylnym. By moe sabym
punktem, niezbyt trudnym z reszt do przezwycienia, jest to, e nie dostarcza ono
dostatecznej energii potrzebnej do dugotrwaego, powanego zwizku na co dzie,
jakim jest maestwo. By moe jestecie oporni wobec trudnej i czasem
nieprzyjemnej pracy przy budowie stabilnego zwizku, pracy, ktra nie jest tak
zabawna jak wesoy czas, ktry moglibycie razem spdza. Jednake o ile
przezwyciycie ten niepowany nastrj, Wenus w V domu gwarantuje, e bdzie to
miy i kochajcy si zwizek dla obu stron. Gdy para taka ma dzieci, kocha je
bardzo i cz ich wszystkich serdeczne wizy.

Kontaktowa Wenus w VI domu


Nie jest to najatwiejsze pooenie dla Wenus do wyraenia waciwej jej
energii. Jest to dom pracy, obowizkw, odpowiedzialnoci i suby drugiej osobie,
co nie idzie w parze z piknem, gracj, lekkoci i przyjemnociami Wenus. Szsty
dom to dziedzina samorepresji, podczas gdy Wenus jest planet samoekspresji.
Zainteresowanie sprawami mioci i uczu podporzdkowane jest temu, co
uwaacie za waniejsze i bardziej praktyczne. Np. maestwo z t pozycj
kontaktowej Wenus moe trwa dla dobra dzieci lub aby kontynuowa jak
wsplnie rozpoczt prac lub interes.
Wenus w VI domu nie oznacza braku uczu midzy wami, oznacza po prostu,
e mio nie jest najsilniejszym argumentem, eby pozostawa razem. Jednake
aden osobisty zwizek nie bdzie trway z czysto uytecznociowych wzgldw,
musz towarzyszy im take lejsze, pogodniejsze nastroje.
Naley take wspomnie o innej jeszcze moliwoci. Uczucie czce takie
osoby moe by czciowo oparte na specyficznym ukadzie zalenoci waniejszym
nawet ni przyczynianie si do dobrego samopoczucia. Polega to na tym, e jedna z
nich moe wiadczy drugiej co, czego ta druga koniecznie potrzebuje.

Kontaktowa Wenus w VII domu


Pooenie to wyranie wskazuje, e jest to zwizek osobisty, oparty w znacznej
mierze na uczuciu. Mog by i inne powody, dla zaistnienia tego zwizku, lecz
mio jest na pewno jednym z najwaniejszych. Wenus w VII domu nie gwarantuje
jednak powodzenia tego zwizku, cho mu sprzyja. Po Socu i Ksiycu, Wenus jest
jednym z najwaniejszych elementw w horoskopie zwizku miosnego.
Osoby te czuj, e ywi te same emocje i uczucia i pragn dzieli swe
dowiadczenia. Myl o sobie jako i jednoci raczej ni jako o dwch oddzielnych
jednostkach. Chc by razem i wszystko w miar monoci robi wsplnie.
Jedynym niebezpieczestwem, ktrego naleaoby si wystrzega jest
tendencja do zbytniego dostosowywania si, nawet gdy jedna z tych osb ma
uzasadnione pretensje. Zamiast wyraenia ich, nie skary si ona, gdy nie chce
mci spokoju i harmonii. Problem polega na tym, e gdy powtarza si to zbyt
czsto, przyjacielska atmosfera wyparowuje, zadawnione ale narastaj i traci si
nad nimi panowanie. Denie do zgody nie powinno wyklucza poruszania wanych
kwestii. Wypowiedzenie tego o czym si myli nie powinno powanie zaszkodzi
dobremu zwizkowi.

26
Kontaktowa Wenus w VIII domu
Mio i uczucia s tu bardzo intensywne, czego czsto brak przy innych
pooeniach Wenus. Nie gwarantuje to jednak, e bdzie to zwizek miosny, a
jedynie wskazuje na intensywne zaangaowanie emocjonalne.
Tradycyjnie jest to dom mierci, cho nie zawsze w sensie fizycznym. VIII dom
mwi o destrukcji czego starego i stworzeniu czego nowego. Kontaktowa Wenus w
VIII domu oznacza wic przemieszanie mioci i mierci, lub dokadniej mioci i
regeneracji.
W zwizku miosnym wyraanie uczu bdzie intensywne i bdzie
przeksztacao obie te osoby w sposb zasadniczy. Bd one dowiadczay mioci
jako siy regenerujcej, ktra czyni ich jakby nowymi osobami. Szczeglnie zwizek
seksualny bdzie mia t intensywno. Mio wasza nie bdzie lekka i pogodna,
lecz bardzo powana, angaujca was na wszystkich poziomach umysu, ciaa i
duszy.
Na cakiem innym poziomie VIII dom rwnie odnosi si do wsplnych
finansw i stanu posiadania. Wenus obiecuje tu sukces materialny. Mwi si, e
Wenus rzdzi pienidzmi i cho niektrzy to kwestionuj, planeta ta ma waciwoci
przycigania pienidzy, szczeglnie gdy jest w II lub VIII domu. Jest to szczeglnie
pomylne pooenie, zwaszcza wtedy, gdy uprzednio obie strony potrzeboway
pomocy finansowej od innych.

Kontaktowa Wenus w IX domu


Mio i uczucia s raczej intelektualnymi problemami do rozwaa i
dyskusji, ni realnie odczuwanymi przeyciami. IX dom w horoskopie kontaktowym
mwi o wsplnych sprawach wiatopogldowych, o wsplnych postawach i naturze
waszego intelektualnego porozumienia. Wynika z tego niebezpieczestwo
nadmiernego intelektualizowania waszych uczu. Mio traktowana jest raczej jako
odlege dowiadczenie ni jako co odczuwanego i intymnie podzielanego.
Jednake jako kompensacja oboje dokadnie analizujecie natur waszych
uczu i bardziej ni wikszo ludzi zdolni jestecie zrozumie czym dla siebie
jestecie. Mao prawdopodobne jest, e bdziecie zachowywa si wobec siebie w
sposb nieuwiadomiony lub niewaciwy. Moecie porozumiewa si na bardzo
wysokim poziomie na tematy dotyczce waszego zwizku.
Mio moe sta si filozoficznym ideaem tego zwizku, prawie tak jak w
redniowiecznym etosie rycerskim. Bdziecie skania si do mylenia o niej w
terminach intelektualnych i do powicania wielkiej wagi sprawie wcielania swych
ideaw w ycie.
Dowiadczenia przyniesione przez ten zwizek mog take spowodowa, e
bdziecie janiej i bardziej wiadomie patrze na otaczajcy was wiat. Wenus w IX
domu moe oznacza mio jako czynnik rozszerzajcy wiadomo. Dziki temu
zwizkowi jedno z was lub oboje doznacie poszerzenia zakresu swych dowiadcze.

Kontaktowa Wenus w X domu


X dom jest domem naronym i std skutki dziaania Wenus bd tu
wzmocnione. Dowiadczanie mioci w tym zwizku silnie wpywa na kierunek ycia
obu tych osb.

27
X dom rzdzi celem, dla ktrego zwizek istnieje. Istot jego indywidualnoci i
jego rol w szerszej spoecznoci. Na poziomie psychologicznym zwizek ten
dopomoe obu osobom w odkryciu tego, do czego chc w yciu zmierza. Wzajemna
mio wzmacnia te osoby i dostarcza im zaufania do samych siebie.
Czciowo wskutek tego wzajemnego wzmacniania si prawdopodobnie
bardzo otwarcie okazujecie swoje uczucia w towarzystwie innych ludzi, ktrzy
uwaaj was za kochajc si par lub jeeli jestecie przyjacimi za bliskich
przyjaci. Jest to zwizek, ktry stawia wszystko otwarcie przed wiatem i niczego
nie ukrywa.
Jednoczenie zwizek ten nauczy was wiele o istocie mioci i o tym jak
odnosicie si do innych w osobistych, intymnych kontaktach. Jedynym sposobem
dowiedzenia si, co znaczy wsplne ycie jest poddanie si tej prbie. Jest to jednym
z celw tego zwizku.
Na innym planie kontaktowa Wenus w X domu moe take oznacza, e
osoby te zeszy si dla jakiego wsplnego celu zwizanego ze sztuk, rozrywkami
lub przedmiotami zbytku, co moe by traktowane zawodowo bd po amatorsku.

Kontaktowa Wenus w XI domu


Dla intymnych osobistych kontaktw jest to jedno z najlepszych pooe. Jest
to dom zwizkw przyjacielskich i Wenus pomoe w nawizaniu co najmniej
wzajemnej przyjani. Jednake emocje w tym zwizku nie musz ogranicza si
tylko do przyjani. Wenus w XI domu moe by symbolem gbokiej mioci.
Pooenie to jest nawet w pewien sposb lepsze od pooenia w V domu, gdy oprcz
stany zakochania si znamionuje go take kochanie tej drugiej osoby. To znaczy
bdzie istniao wzajemne silne i trwae uczucie razem z dobrze znanym lecz czsto
krtkotrwaym uczuciem zadurzenia.
Jest to take dom nadziei i ycze, a wic kontaktowa Wenus wskazuje tu, e
ideay tych osb s harmonijne. Poszukujecie tych samych rzeczy, a wic bycie
razem dopomoe w znalezieniu ich. Moe to rwnie oznacza, e idealizujecie bd
swoje uczucia mioci, bd wzajemny zwizek, co moe okaza si problemem, gdy
jedna ze stron skonna jest do nierealistycznej postawy co do uczu. Lecz gdy obie
osoby s rozsdnie realistycznie do siebie nastawione, dowiadczenie to oparte jest
na prawdzie przeyj swj zwizek jako pikny i idealny.
Wenus w XI domu jest jednym z najlepszych symptomw harmonii i
rwnowagi kadego rodzaju zwizku.

Kontaktowa Wenus w XII domu


Kontaktowa Wenus jest jedn z najmniej trudnych planet, jakie mona mie
w XII domu. S pewne towarzyszce temu problemy, lecz bd take mocne punkty.
Osoby takie mog czu do siebie silne uczucia, lecz nie musz ich okazywa.
Inni mog by ich niewiadomi, moe te by to zwizek utrzymywany w tajemnicy.
XII dom jest dziedzin naszej niewiadomoci, tych spraw z naszego ycia i
dowiadczenia, ktre zostay wyparte z pola wiadomoci. Wenus w XII domu
oznacza, e zwizek moe by w znacznym stopniu wystawiony na wpyw tych
niewiadomych czynnikw, ktre uprzednio zostay zrepresjonowane przez obie te
osoby. By moe trudno bdzie zrozumie dynamik tego zwizku, moecie robi
pewne rzeczy bez adnej jawnie widocznej przyczyny. Oczywicie moe by to dobre

28
lub ze, w zalenoci od rodzaju tych zachowa. W kadym przypadku powinnicie
stara si zrozumie, co ukrywa si pod waszym zwizkiem, choby tylko po to, aby
uzyska wiksz samokontrol.
Po stronie pozytyww to pooenie Wenus moe wam pomc w pokonywaniu
waszych egoistycznych de w obrbie zwizku. Umoliwia ono wzajemne
ustpstwa wtedy, gdy s one potrzebne. Jestecie w stanie myle o sobie jako o
caoci i podporzdkowywa wasze osobiste interesy sprawom wsplnym. Pomoe to
wyeliminowa wiele pojawiajcych si problemw.

29