Vous êtes sur la page 1sur 8

Anexa nr.

DECLARA TIE DE A VERE ~I INTERESE PERSON ALE

I. INFORMATII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARARII ".-. \'i~ilt[

1. Numele, prenumele, patronimicul ~i numiirul de identificare:

Carnat Teodor

2. Domiciliul ~i numiirul de tel efon:

3. Func}ia ocupata (organiza}ia publica In care activeaza, tipul ~i numarul actului de


numire/angajare/eliberare):

Membru Consiliului Superior al Magistraturii, Hotararea Parlamentului din data de 24. 12.2013

4. Tipul declaratiei:
Anuala X La angajare/numire 0 La eliberare/'incetarea mandatului 0

5. Numele, prenumele, patronimicul ~i numarul de identificare ale so\:Ului/so}iei sau ale


concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul , anul de na~tere ~i numiirul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de na~tere ~i numarul de identificare ale persoanelor aflate la
lntre}inere:

-----------------------------------------------------------
n.~.~URILE OB'fINUTE DE SUBIECTUL DECLARARII, DE MEMBRII FAMILIEI-'LUI
~I DE 9N~fBINUL/CONCUBINA L UI, ATIT IN TARA CIT ~I IN STRAINATATE, PE
PARCURSlIDANULUI 2016 _)(}; :~.
Nr. Cine a realizat vcnitul Sursa venitului: Serviciul Suma venitului
crt. (numele/denumirea prestat/obiectul
persoanei gen erator de
fizice/juridice) venit
1. Venitul obtinut la locul d e munca d e baza
1.1 Ciimat Teodo r Consiliu1 Superior S a la riu 126,628.50
al Magistraturii RM MDL
1.2 Casa Natio na lli de lndemnizatie 51640 MDL
Asigurliri Socia le di n
RM

D irectia de asisten\a Alocarie pentru 18,500.00 MDL


socia la Bacau, Ro mania cop ii
1.3 Copiii minori ---
1.4 Persoanele aflate la l ntretinerc ---
2. Venitul obtinut din activitati did actice, stiintifice si de creatie
2 .1 Ciimat Teodor Profesor universitar, Sa lariu 124,088,39MDL
Univers itatea de Stat di n
Moldova

Expert, Consiliul Indemnizatie 988,00MDL


Na\ional pentru
Acreditare ~i Atestare

l ndemnizatie 1,368.00 MDL


Expert, Agentia pentru
cercetare si dezvoltare, A$M

i. M. Pro-Noi SRL
Venit de la
vinderea 1,095.00 MDL
manualelor
2.2 Ex pe rt, Agentia pentru Indemnizatie 486 MDL
cercetare si dezvoltare, A$M

Expert, in cadrul proiectului, Onorari u 80,000.00 MDL


Romania

2.3 Copiii minori ---


2.4 Persoanele aflate la lntretinere ---
3. Venitul obtinut din depuncri la institutiilc financiare
3.1 Subiectul declararii ---
3.2 Sopil/sotia sau ---
concubinul/concubina
3.3 Copiii minori ---
3.4 Persoanele aflate la lntrctinere ---
4. Venitul obtinut din activitatca de reprezentant al statului in societati comerciale
4. 1 Subiectul declararii ---
4.2 Sopil/sotia sau ---
concubinul/concu bina
4.3 Copiii minori ---
4.4 Persoanele aflate la lntretinere ---
5. Venitul obtinut din donatii Si mosteniri
5. 1 Subiectul declararii ---
5.2 Sopil/sotia sau ---
concubinul/concubina
5.3 Copiii minori ---
5.4 Persoanele aflate la lntrctinere ---
6. Venitul obpnut din instrainarea ~i/sau detinerea valorilor mobiliare ~i/sau a cotelor-parp in
capitalul social al societatilor comerciale
6. 1 Subiectul declararii ---
6.2 Sotul/sotia sau ---
concubinul/concubina
6.3 Copiii minori ---
6.4 Persoanele aflate la 1ntretinere ---
7. Venitul obtinut din lnstrainarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Camat Teodor Contract de v-c 10,000 MDL
persoana fiz ica or. Autoturism, Opel
Ceadlr-Lunga Vivaro, 2004,
nefuctional;

Contract de v-c
Autoturis, Nissan
Persoana fizica or. Terrano II, 2005, 5,000 MDL
Soroca
nefunctiona I;

7.2 Camat Teodor, Contract de v-c 1,435,504.00 MDL


Casa de locuit ~i
constructie
auxiliara Or.
Chi ~ inau ,

7.3 Copiii minori ---


7.4 Persoanele aflate la lntretinere ---
8. Venitul obiinut din altc sursc legate (pens ii, burse, indemnizaiii, prcmii, drepturi de
proprietate intelectuata etc.)
8.1 Subiectul declararii Ma i multe persoane Dare In loca\i une a 326,000.00 MDL
Carnat Teodor fizice care lnchiriaza spatiului locativ din
lunar. str.
or. Chi~ inau ~ i din
str.

8.2 Sotul/so~ia sau ---


concubinul/concubina
8.3 Copiii minori ---
8.4 Persoanele aflate la lntretinere ---
..
"""' 'MOBILE IN TARA ~I/SAU , .... .. .......... ....,1;E
IN STRAINATA . .. . ~
A~ '!~riitif!t?r 1
- .- - ..
~

Nr. Categoria* Mod ul de Anul Suprafap! Cota- Valoarea Titularul****


cadastral/ doblndire ** dob'indirii pa rte bunului***
localitatea
Or. 3
. Contract de 20 11 0,0640 ha 2/3 neevaluat
Chi~inau , don a[k

Or. 3 Cont ract de 20 11 0,0532 ha 1.0 neeva luat Cam at Teodor


Chi~inau, dona\ic

Or. 3 Contract de 20 12 0,0785 ha 1.0 neevaluat


Chi~inau, vanzarc- Ciirnat Teodor
cumpi\rare
s. 3 Contract de 2008 0, 14 ha 1.0 neevaluat Ciimat Teodor
Holercani, donatie
r. Dubasari
s. Hru~eva, 1 Contract de 2011 0,698 1 ha 1.0 neevaluat
r. Criuleni donatie Ciimat Teodor
s. Hru~eva, 1 Contract de 2011 0,6325 ha 1.0 neevaluat
r . Cri uleni donatie Ciimat Teodor
Or. I Contract de 2016 0,08 ha 1.0 neevaluat
Chi~i nau, vanzare- Ciimat Teodor
cumparare

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri ajlate In
circuitul civil.

**Mod de dob'indire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte Lranslative de posesie ~i de folosinfii.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastralii, In cazul In care terenul a Jost evaluat de organele cadastrale,
sau 2) valoarea terenului conform docu111entului care certificii provenien,ta acestuia.

* ***Nume le subiectului dec/ararii, al 111embrul11i de Jamilie sau al concubinuluilconcubinei acestuia.

Notii. Subiecfii dec/ararii care nu de/in bunurile In proprietate var indica urmatoarele informafii: localitatea,
fiirii numar cadastral; categoria bunului: modul de dobfndire; anul dob'indirii; supra/a/a ~i titularul bunului.

B..Cladiri ~i constructii .';

Adresa/ Catego Modul A nul Supra- Cot Actul care confirmii Valoarea Titularul****
numiirul -ria * de dob'in raia a- provenienia bunului bu nu-
cad astral dob'in- -dirii par lui* **
dire ** te
s. Holercani, 2 I 200 8 11 4 m.p. Contract de dona\ie 93589 Camat Teodor
r. Dubasari 1,0 MDL
Or. Chi~ inau, 2 I 20 11 130,9 2/3 Contract de dona tie 565,9 18
m.p. MDL
Or. Chi~ ina u , 2 l 201 1 384 m.p. 1,0 Contract de dona\ie Ciimat Teodor
2,081 ,575
MDL

Or. Ch i~ ina u, 2 I 20 11 173 111.p. 1,0 Contract de dona\i e 7 19,495 Camat Teodor
MDL

Or. Ch i ~ in au , 2 l 201 3 81 3 m.p. 1,0 Contract de vanzare- 5,244,367 Camat Teodor


cumparare Proces MDL
verba l de receptie
fina la

Or. Chi ~ i n au , 2 I 20 13 184 m.p. 1,0 Contract de viinzare- 300,000 Carnat Teodor
cumparare MDL
Proces verbal de
recep1ie fina la

Or. Chi ~ in au , 2 l 201 6 239 m.p. 1,0 Contract de viinzare- 2,400,000 Ciirna\ Teodor
cu moarare MDL
* Categorii: (!) apartament; (2) casa de locuit; (3) vi/a; (4) spafiu comercia/ sau de producfie; (5) garaj; (6)
alte bunuri imobile, inclusiv cele nejina/izate.

**Mod de doblndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abita,tie; (6) alte contracte translative
de posesie -$i dejolosinfa.

*** Valoarea b1111ului: 1) valoarea cadas1rala, In cazul In care bunul ajost eva!uat de organele cadastra/e, sau
2) valoarea bunu!ui confor111 documentului care certifica provenien,ta acestuia.

* *** Nu mele subiectului declari:irii, al 111e111brului de Jamilie sau al concubinului!concubinei acestuia.


Nata. Subiecfii declari:irii care nu de/in bunuri/e In proprietate var indica urmatoare!e informafii: adresa, fora
numar cadastral: cate aria bunului; modu! de doblndire; anul doblndirii; su ra afa ~ i titularul bunului.
RI MOBILE IN TARA SI/SAU IN STRAINATATE
A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, ma~ini agricole, mijloace de transport
naval/aerian, alte mi "loace de trans ort su use inmatricularii
Tipul/ Anul de Locul Anul Modul de Valoarea Titula-
modelul fabrica~ie inregistrarii/ do bin- dobinclire* bunului rul**
numar de clirii conform
inmatriculare documentului
care ii certifica

*Mod de dobfndire: (1) proprietate;(2) posesie;(J) alte contracte translative de posesie ~i defolosinfii.

** Numele subiectului declariirii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub forma de metale ~i/sau pietre pretioase, obiecte de arta ~i de cult, obiecte ce fac
parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare unitari depa~e~te soma a
15 salarii medii e economic
Nr. Descriere sumara Anul dobindirii Valoarea estimata Titularul*
crt. a bunului

* Numele subiectului declararii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia.


C. Coleciii de arta, de n umismatica, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a caror valoare
de a e te suma a 20 de salarii medii e economic
Nr. Dcscriere sumara Anul dobindirii Valoarea estimata Titularul*
crt. a bunului

* Numele subiectului dec/ararii, al m e111brului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de catre membrii familiei,
concubin/concubina, unor persoane fizice sau j uridice In perioada declararii, daca valoarea
fiecarui bun depa~e~te suma a 10 salarii medii pe economic

Nr. Descrierea Modu l de Dat a trans miterii Persoana careia Valoarea Titularul
crt. bunului t ransmitcrc i-a fost tra nsmis bunului bunului
trans mis transmis *

* Numefe titularului bunului lransmis: subiectul declararii sau un membru defamilie, sau
concubinul/concubina acestuia.

Nr. D esc rie rea Modul d e Data Va loarea estimata Titularul*


crt. bunului dubindire dobindirii a bunului

* Numele subiectului declararii. al membrului de.familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

- '.!"i"" ~"" -. ~ -i-~-,.-

GTIVE FINANCIARE IN I/SAU iN STRAINATATE - ~~ <...:... ..~- . . I _ ..

Conturi bancare, plasamente in fonduri de invcstitii ~i/sau in alte forme echiv alente de
onomisire i investire in ara i/sau In strainatate
Nr. Denumirea institutici Numarnl contului Catego- Suma ~i Do bind a/ Titularul* *
crt. care administreazi'i bancar/ date ria* valuta divident
contul bancar, a despre fondul de
fonclului de inves titii inves titii/alte
etc./adresa fo1me echivale nte
de economisire
10 MDL

2 29 ,93 MDL Camat Teodor

3 5, 76 MDL Cama\ Teodor

4 33 MDL

* Categorii: (1) cont curent sau /onne echivalente (incl usiv card de credit, men,tionfnd tipul acestuia);
(2) depozit bancar sau forme echivale111e; (3) fond de investi,tii sau forme echivalente, inclusiv fonduri
p rivate de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului dedanirii. al membrului dej(11nilie sew al concubinului/co ncubinei acestuia.

B. Plasamente, obligatiu ni, cecuri, cambii, certificate de lmprumut, investiiii directe In moneda
na 'onala sau in valuta straina
Nr. Emitentul titlului/socictatca la ca re Ca tego- Numa rul de Doblnda Titula-
crt. persoana este actionar, fo nda tor ria * ti tlur i/cota-parte rul**
sau asociat/beneficiar de Im rumut - + -- - -

* Categorii: (1) hfrtii de l'llluure (tilluri de slat. certificate. obliga,tiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4)
certificate de fmprumut ; (5) ult<! /onne de invesli,lii directe.

** Numefe subiectului declunirii. al membrului de (amilie sau al concubinului/concubinei acestuia.


C. Numerar in moneda naiiona la ~i/s au in valuta s t raina care depa~e~te suma a 15 salarii medii
pe economie ~i care nu face obiectul u nor depuner i in institutii financiare ~i alte documente care
incor oreaza dre turi atrimoniale

COTE-PARTI/ACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT.


Denumirca agentulu i Scdiul, Tipul de Valoarea de Cota de Titularul
economic adrcsa activita tc cumparare participare
u1idica

II. DATORII
Debite inclusiv taxe neach itntc. ipoteci , arantii em i~ In be nefi ciul unor terti, Im rumuturi si credite
C i-editor Anul S cadcn t la Rat a Suma Valuta Debitor
contract a. ii do b'inzii initiala
..__-- - - - - + - - - --
Imprumut 2016 20 17 r:a ra 300,000 lei MDL
banesc 'in dobanda
ma.rime de Carnat
300,000 lei, Teodor
de la
persoana
fi z ica pentru
proc urarea
imobilului

I. INTERESE PERSONALE
A. Calitatea de asocia t, de actionar sau de memb ru al unui agent economic, de membru al
organelor de conducere, dl' <ld ministrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizapi
necomerciale sau societ a ~i comcrcialc o ri de mem bru In ca drul unor organizapi necomerciale sau
interna ionale
Denumirea ~ i adrcs:1 C alitatca dctinuta Documentul care certifica
or aniza iei/socict.i ~ii__ --1---------------J---c_a_l_it_a_t_ea_r_e~sp ._ec_t_i_v_a_ _-1

B. Co ntracte, inclusiv cele de asistenta juridica, de consultanta ~i civile, incheiate sau aflate in
deru lare, finantate de la bu get ul de sta t, din bugetul local ~i/sa u din fonduri externe ori incheiate
cu societati comerciale C tl_ ca ,ital de stat
~~~~~=T'~~~~~~"i=~~~~~--=~~~~~-==~~~~~

Ni-. Beneliciarul lnstit upa/ T ip ul Data Durata Valoarea


crt. contractului uq~an i.1.:t~ia contrnct11l11i inchcierii contractului totata a
contractului

>--; --+------- 1
-== =--=---~-+-----==------=--=--=--~----~~---_-_-_-=._t-_-_-_-_-_-_~~-_.-t-_-_-_~---_-_-_:
;, ,_ ==
Sotul/sotia sau concubi nul/com:u bina
- r - - - --
c. Calitatea de administrator autor izat ~i/sau de membru al organelor colegiale din cadrul
organizatiilor oublice
Nr. Calit a tea de tin u Iii Data obtinerii licentei, Documentul care
crt. numiiru l licentei sau certifica calitatea
data respectiva
-- -- dcscmna rii/numirii
l
2
,.,.)

Prezenta declaratie estc u11 ac t public ~1 raspund po trivit Jegi i pentru caracterul inexact sau
incomplet al datelor prezentate.

Data completarii __29.03.201 7_ _ _ _ _ _ __