Vous êtes sur la page 1sur 321

Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury


autorstwa wiatowej sawy fizyka
pracujcego w NASA

Ann Brennan

Donie pene wiata

Ksika ta dedykowana jest wszystkim podrnikom


znajdujcym si na ciece prowadzcej do domu
WSTP

Nadesza nowa era i parafrazujc Szekspira coraz wicej


jest rzeczy pomidzy niebem a ziemi, o ktrych si ludziom nie
nio. Ta ksika ma wanie pomc zrozumie bez zwracania
si ku medycynie konwencjonalnej procesy fizyczne i
psychiczne zachodzce w organizmie. Autorka przedstawia histori
naukowych bada aury i pola energii (biopola) czowieka, definiuje
przyczyny chorb spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje natur leczenia duchowego.
Osobiste dowiadczenia Barbary Ann Brennan fizyka i
psychoterapeutki, tworz jedyn w swoim rodzaju metod
poszerzania wiadomoci wykraczajc poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorco polecam t ksik wszystkim, ktrzy interesuj si
fenomenem ycia na paszczynie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynujc krain
pen cudw natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City
OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje ksik na temat wiata


duchowego i ywej energii biologicznej, biopola czowieka, i to
napisan przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracujcego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonaa szereg pomiarw za pomoc
urzdze stosowanych we wspczesnej fizyce. Znalaza
wspzaleno niektrych parametrw fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury czowieka. Amerykascy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzcych w aurze; cz z nich pokrywa si z
tradycyjn wiedz Indii, Chin czy Tybetu, czy si te z filozofi
wicze jogi. Autorka daje wspaniae opisy zwizku midzy
dziaaniami czowieka a ich wpywem na powstawanie chorb.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposb na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Staraem si dopasowa terminologi amerykask do
sownictwa uywanego przeze mnie i przez moich kolegw
bioenergoterapeutw, radiestetw i naukowcw badajcych ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dzikuj lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tumaczenia.
Wiedza zawarta w tej ksice umoliwia czenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
czowieka. Ksika przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelnikw, a szczeglnie dla studentw szk psychotronicznych
i uczestnikw kursw bioenergoterapii. Polecam j lekarzom i
naukowcom pragncym zapozna si z nowoczesnym spojrzeniem
na t problematyk. Gorco polecam lektur tej ksiki wszystkim
pragncym zrozumie
sens ycia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. ycie jest wiatem jak mwi profesor Wodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawizao wspprac z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutw Dyplomowanych; postanowio
wyda seri dobrych ksiek z dziedziny psychotroniki czcych
najnowsze badania naukowe z tradycjami rnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta


dyplomowany
CZ I

YCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uwaam, e kosmiczne odczucia religijne s najsilniejsz i
najszlachetniejsz zacht do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN
Rozdzia 1

DOWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komrki. Jenny bya przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miaam okazj pozna wielu wspa- Oboje z mem odkadali decyzj o powikszeniu
niaych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy bd lepiej sytuowani. Teraz
dziki ktrym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawao pod znakiem zapytania.
Moj pierwsz pacjentk bya w padzierniku Przychodzc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziaa mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pen ycia nauczycielk, majc problemach. Powiedziaa tylko: Potrzebuj twojej
jakie 165 cm wzrostu, o ciemnobkitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych wosach. Jej przyjaciele nazywaj j Musz podj wan decyzj".
lawendow dam, poniewa kocha lawend i ubiera W czasie seansu leczniczego, posugujc si
si na lawendowe Oprcz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysowym, zbadaam jej
prowadzi firm kwiaciarsk i przygotowuje pikne biopole. Ujrzaam nieprawidowe komrki w lewej
kompozycje na luby i inne witeczne okazje. dolnej czci macicy. Jednoczenie ujrzaam
Kiedy j poznaam, Jenny bya od kilku lat on okolicznoci towarzyszce poronieniu. Chore
dobrze zarabiajcego specjalisty w dziedzinie komrki znajdoway si tam, gdzie kiedy
reklamy. Kilka miesicy wczeniej poronia i teraz przyczepione byo oysko. Usyszaam te dane na
nie moga ponownie zaj w ci. Kiedy udaa si temat jej stanu i terapii, jak naley zastosowa.
do swojego lekarza, eby dowiedzie si, jaka jest Dowiedziaam si, e Jenny powinna wzi miesic
tego przyczyna, czekay j kiepskie wiadomoci. Po wolnego, pojecha nad ocean, bra pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu bada i uzyskaniu opinii przestrzega okrelonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, e naley jak najszybciej medytowa, spdzajc co najmniej dwie godziny w
przeprowadzi hysterektomi. W macicy, w samotnoci. Po miesicu samoleczenia miaa wrci
miejscu gdzie uprzednio usadowione byo oysko, do normalnego wiata i ponownie podda si
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy
14 Donie pene wiata

leczenie dobiegnie koca, nie bdzie potrzeby, by zarumienia si, a bl ustpi. Po dwch miesicach
Jenny odwiedzaa mnie ponownie. Podczas seansu leczenia Howard mg ponownie taczy.
odebraam informacje na temat nastawienia Zastosowaymy z Mary nakadanie rk przeplatane
psychicznego Jenny i tego, w jaki sposb wpywa on podawaniem mieszanek zioowych przepisanych
na jej zdrowie. Jenny obwiniaa siebie za poronienie. przez lekarza medycyny naturalnej, by oczyci
W efekcie ya w wielkim stresie i uniemoliwiaa arterie Howarda. Kontynuowaam wzmacnianie i
swemu ciau wyleczenie si po utracie ciy. Z tych wyrwnanie jego biopola. Poprawa stanu zdrowia
informacji wynikao rwnie (i bya to dla mnie Howarda bya oczywista dla jego lekarzy i
najtrudniejsza cz), e Jenny nie powinna przyjaci.
odwiedza lekarzy przez nastpny miesic, poniewa Innym pacjentem, ktrego przyjam tamtego
cige badania i presja, by zgodzia si na usunicie dnia, by Ed. Pojawi si u mnie, poniewa mia
macicy, powikszaj znacznie jej stres. Miaa problemy z nadgarstkami. Jego stawy ulegay coraz
zamane serce, poniewa tak bardzo pragna wikszemu osabieniu. Odczuwa rwnie ble
dziecka. Bya nieco spokojniejsza, kiedy wysza z podczas orgazmw. Od jakiego czasu take jego
mojego gabinetu; powiedziaa, e pomyli o krgosup sab coraz bardziej, a teraz sytuacja
wszystkim, co stao si podczas seansu. pogorszya si do tego stopnia, e Ed nie by ju w
W padzierniku, kiedy zjawia si ponownie, stanie udwign nawet kilku talerzy. Podczas
uciskaa mnie na powitanie i wrczya mi sodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola
wierszyk z podzikowaniami. Wyniki bada byy w aurycznego powiedzia" mi, e Ed dozna kontuzji
normie. Cay sierpie spdzia opiekujc si dziemi koci ogonowej, kiedy mia okoo 12 lat. W tamtym
przyjaci na wyspie Fire. Przestrzegaa diety, braa czasie Ed mia wielkie problemy z opanowaniem
witaminy i sporo czasu powicaa na praktykowanie kipicych w nim seksualnych dozna okresu
samoleczenia. Postanowia odczeka kilka miesicy i dojrzewania. Wypadek stumi jego nadmierny popd
sprbowa ponownie zaj w ci. Rok pniej i uatwi przejcie przez ten trudny okres.
dowiedziaam si, e urodzia zdrowego chopca. Jego ko ogonowa pozostaa jednak za-
Moim drugim klientem tamtego padzier- blokowana z lewej strony i odtd stanowia
nikowego dnia by Howard, ojciec Mary, ktr utrudnienie dla prawidowego obiegu pynu
leczyam jaki czas wczeniej. Mary miaa stan mzgowo-rdzeniowego. To powodowao wielk
przednowotworowy, ktry ustpi po mniej wicej nierwnowag i zaburzenia caego systemu ene-
szeciu seansach leczniczych. Od kilku lat jej stan rgetycznego. Nastpnym etapem tego procesu byo
utrzymuje si w normie. Mary, z zawodu osabienie dolnej, a potem rodkowej i grnej czci
pielgniarka, jest zaoycielk i szefow organizacji krgosupa. Za kadym razem gdy jaka cz ciaa
prowadzcej szkolenia dla pielgniarek i Eda ulegaa osabieniu na skutek braku przepywu
wyszukujcej pracownice dla szpitali w okolicy energii, inna prbowaa rekompensowa to
Filadelfii. Mary zainteresowaa si moj prac i osabienie. Stawy Eda napinay si coraz bardziej, a
regularnie przysya mi nowych klientw. wreszcie podday si i osaby. Cay ten proces trwa
Howard odwiedza mnie od kilku miesicy. lata.
Wczeniej by urzdnikiem, ale przeszed ju na Ed i ja przeprowadzilimy skuteczne lecz- ^ nie
emerytur. To wspaniay pacjent. Kiedy po raz podczas kilku miesicy. Najpierw pracowalimy nad
pierwszy si u mnie zjawi, by szary na twarzy i przepywem energii, by odblokowa ko ogonow i
cierpia na cige ble serca. Nawet przejcie na skorygowa jej pooenie, a nastpnie zwikszy i
drugi koniec pokoju sprawiao mu trudnoci. Po zrwnoway przepyw energii w caym organizmie.
pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracay siy. Tamtego popoudnia
do wyleczenia pozosta ju tylko lekki niedowad
lewego nadgarstka. Zanim si jednak nim zajam,
ponw-
Dowiadczenie uzdrawiania 15

nie zrwnowayam i wzmocniam cae pole Posugujc si nim, mona widzie, sysze, czu i
energetyczne pacjenta. Dopiero potem skierowaam dotyka rzeczy, ktre normalnie pozostayby nie
lecznicz energi na osabiony nadgarstek. zauwaone. Postrzeganie ponadzmyslowe jest
Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel, rodzajem widzenia, podczas ktrego tworzy si obraz
artystka i ona znanego chirurga. Bya to jej trzecia wewntrz umysu bez uycia normalnego zmysu
wizyta u mnie. Trzy tygodnie wczeniej pojawia si wzroku. Nie jest to wyobrania. Nazywa si to
w moim gabinecie ze znacznie powikszon czasami jasnowidzeniem. Postrzeganie
tarczyc. Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego
uyam mego postrzegania po-nadzmysowego, by wiata pynnych, wspzalenych pl energii wok i
uzyska informacje na temat dolegliwoci Muriel. wewntrz wszystkich przedmiotw materialnych,
Widziaam, e powikszona tarczyca nie ma nic mineraw, rolin, zwierzt i czowieka. Przez
wsplnego z rakiem i po dwch seansach wikszo mego ycia prowadziam taniec z ywym
leczniczych, w poczeniu z lekarstwami, ktre oceanem energii, w ktrym egzystujemy. Dziki temu
przepisali Muriel lekarze, nienormalny stan zniknie tacowi odkryam, e energia ta wspiera nas, karmi,
bez ladu. Widziaam, e nie bdzie potrzebna adna daje nam ycie. Uywajc jej, wyczuwamy jedni
operacja. Muriel potwierdzia, e bya ju u kilku drugich; jestemy ni; ona jest nami.
lekarzy, ktrzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta- Pacjenci i uczniowie pytaj mnie, kiedy po raz
rczycy. Lekarze ci stwierdzili, e leki odnios pierwszy ujrzaam pole energii wok ludzi. Kiedy po
pewien skutek, ale i tak niezbdna bdzie operacja, a raz pierwszy zdaam sobie spraw, e mona je
ponadto istnieje obawa, e rozwinie si rak. Termin wykorzystywa? Czy jest to moja wyjtkowa cecha,
operacji przypada na tydzie po naszym drugim czy te kady moe si tego nauczy? Jeli to drugie,
spotkaniu. Odbyymy dwa seanse lecznicze w to co mog zrobi, eby poszerzy granice swojej
odstpie jednego tygodnia. Gdy Muriel znalaza si percepcji i jakie znaczenie bdzie to miao dla ich
w szpitalu, lekarze ku swojemu zaskoczeniu ycia? Chcc wyczerpujco odpowiedzie na te
stwierdzili, e operacja przestaa ju by potrzebna. pytania, musz wrci do samego pocztku.
Muriel odwiedzia mnie tego dnia, by upewni si, Moje dziecistwo byo bardzo proste. Wy-
e wszystko wrcio do normy. Wysza kompletnie chowywaam si na farmie w Wisconsin. Poniewa w
uspokojona. okolicy nie byo zbyt wiele dzieci, spdzaam duo
Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. Godzinami przebywaam w lesie, siedzc
zdarze? Co robi, eby pomc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekajc, a zbli si do
Stosowan przez siebie metod nazywam mnie mae zwierzta. Dopiero duo pniej zaczam
nakadaniem rk, leczeniem wiar albo leczeniem rozumie znaczenie tych okresw oczekiwania i
duchowym. Nie jest to proces w adnym stopniu ciszy. Wchodziam wwczas w odmienny stan
tajemniczy, przeciwnie bardzo przejrzysty, cho wiadomoci, ktry pozwala mi na dostrzeganie
czsto mocno skomplikowany. Wymaga rzeczy poza normalnym zasigiem ludzkiego
zrwnowaenia istniejcego wok kadego z nas dowiadczenia. Pamitam, e bez patrzenia
pola energii, ktre nazywam biopolem lub Polem wiedziaam, gdzie znajduje si kade mae zwierz.
Energetycznym Czowieka. Kady z nas posiada Potrafiam wyczu stan, w jakim si znajduje. Kiedy
pole energetyczne, czyli aur, ktra otacza i przenika wiczyam chodzenie po lesie z zawizanymi oczami,
nasze ciao fizyczne. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwaam drzewa na dugo przed dotkniciem ich
zwizana ze zdrowiem. Postrzeganie rkami. Zdawaam sobie spraw, e drzewa s
ponadzmyslowe jest sposobem odbierania wiksze, ni wydaje si to oczom. Otacza je ywe
rzeczywistoci istniejcej poza zasigiem pole energii i ja wyczuwaam to
normalnych ludzkich zmysw.
16 Donie pene wiata

pole. Pniej nauczyam si widzie pola drzew i pniej), na tyle uwiarygodniy moje dowiadczenia,
maych zwierzt. Odkryam, e wszystko ma wok e mogam uzna je za realne". Zaczam wtedy
siebie pole energii przypominajce wygldem tworzy konstrukcj mylow umoliwiajc mi ich
pomie wiecy. Zaczam te rozumie, e pola te zrozumienie. Postrzeganie ponadzmysowe i Pole
cz wszystkie rzeczy ze sob, e nie istnieje Energetyczne Czowieka staway si stopniowo
przestrze pozbawiona pola energii. Wszystko, nie czci mojego ycia.
wyczajc mnie, yo w oceanie energii. Szczerze wierz, e mog si one sta czci
Nie byo to dla mnie ekscytujce odkrycie, lecz ycia kadego. W celu rozwinicia postrzegania
po prostu dowiadczenie, tak naturalne, jak ponadzmysowego naley wej w stan nadwia-
podgldanie wiewirki jedzcej orzeszek na gazi domoci. Jest wiele drg wiodcych do tego celu.
drzewa. Nigdy nie formuowaam na podstawie tych Najbardziej znan staa si ostatnio medytacja. Mona
dowiadcze adnych oglnych teorii na temat j praktykowa na rne sposoby; wane jest, by
funkcjonowania wiata. Przyjam je za co znale ten, ktry najlepiej wam odpowiada. W
cakowicie naturalnego, uznaam, e wszyscy o nich dalszej czci ksiki zaproponuj kilka wicze
wiedz i w kocu o nich zapomniaam. medytacyjnych, z ktrych bdziecie mogli skorzysta.
Kiedy dorosam, przestaam chodzi do lasu. Odkryam rwnie, e mona wej w stan
Zaczo mnie ciekawi, jak wszystko dziaa i poszerzonej wiadomoci wiczc jogging,
dlaczego rzeczy s takie, jakimi s. Kwestionowaam spacerujc, owic ryby, siedzc na piaszczystej
wszystko, by znale porzdek i zrozumie zasad, wyspie i obserwujc fale albo chowajc si w lesie,
na jakiej opiera si wiat. Poszam na studia, tak jak ja w dziecistwie. Na czym polega cay
ukoczyam wydzia fizyki i przez nastpnych kilka proces, bez wzgldu na to, czy nazwiemy go
lat pracowaam dla NASA. Pniej uzyskaam medytacj, zadum czy czymkolwiek innym?
odpowiednie przeszkolenie i zajam si udzielaniem Najwaniejsz rzecz jest danie sobie czasu na to, by
porad psychologicznych. Dopiero po kilku latach, wsucha si w siebie wyciszy haaliwy umys,
kiedy zaczam dostrzega kolory wok gw ludzi, ktry bez przerwy mwi o tym, co powiniene zrobi,
przypomniaam sobie swoje dowiadczenia z jak moge zwyciy w tamtej dyskusji, co
dziecistwa. Zrozumiaam, e dowiadczenia te byy powiniene by zrobi, co jest z tob nie tak etc.
pocztkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyczysz t ustawiczn paplanin, otworzy
albo jasnowidzenia. Te wspaniae, sekretne dziecice si przed tob nowy, wspaniale harmonijny wiat.
dowiadczenia doprowadziy mnie w kocu do Zaczniesz zlewa si ze swoim otoczeniem, tak jak ja
diagnozowania i leczenia ciko chorych ludzi. robiam to w lesie. W tym czasie nie tracisz wcale
Spogldajc wstecz, widz drog rozwoju moich swojej indywidualnoci, przeciwnie, zostaje ona
zdolnoci. Jest tak, jakby moim yciem kierowaa wzmocniona.
jaka niewidzialna rka, prowadzca mnie krok po Proces zlewania si z otoczeniem jest innym
kroku przez kolejne klasy szkoy szkoy ycia. sposobem opisania dowiadczenia poszerzonej
Dowiadczenia w lesie pomogy rozwin si wiadomoci. Rozwamy przykad wiecy i jej
moim zmysom. Potem dziki nauce na pomienia. Normalnie identyfikujemy siebie jako
uniwersytecie wyksztaciam w sobie logiczne ciao (wosk i knot) obdarzone wiadomoci
mylenie. Lata spdzone w poradni psychologicznej (pomie). Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej
sprawiy, e moje oczy i serce otworzyy si na wiadomoci, postrzegamy siebie rwnie jako
problemy blinich. Wreszcie nauki duchowe, jakie wiato emanujce z pomienia. Gdzie koczy si
odebraam (o ktrych pomie, a zaczyna wiato? Wydaje si, e granica
istnieje, ale czy potrafimy j okreli, kiedy
przygldamy si dokadniej? Pomie jest cakowicie
przeniknity przez wiato. Czy wiato w
pomieszczeniu, nie pochodzce ze wiecy
Dowiadczenie uzdrawiania 17

(oceanu energii), rwnie przenika pomie? Tak. Zrozumiaam, e pole energii jest nierozerwalnie
Gdzie zaczyna si wiato w pokoju, a koczy zczone ze zdrowiem i samopoczuciem danego
wiato wiecy? Wedug fizyki nie ma granicy dla czowieka. O tym, e kto jest chory, wiadczy
wiata wiecy, biegnie ono w nieskoczono. powstanie w jego polu zaburze w przepywie energii
Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie si nieruchomej energii, ktra przestaa
Dowiadczenie postrzegania ponadzmyslowego, pyn i przybraa ciemn barw. Dla odmiany czo-
pynce ze stanu poszerzonej wiadomoci, mwi wiek zdrowy charakteryzuje si jasnymi kolorami,
mi, e nie ma takiej granicy. Im bardziej poszerzam ktre kr bez kopotw w zrwnowaonym polu.
swoj wiadomo, tym bardziej rozwija si moje Dla kadej choroby istniej cile okrelone kolory i
postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafi powstajce z nich formy mylowe (myloksztaty).
dostrzec rzeczywisto, ktra dotd bya poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usugi w
zasigiem moich zmysw. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. Uywajc
moje widzenie stawao si coraz wyraniejsze. Z PP uzyskaam doskonae rezultaty w diagnozowaniu
pocztku widziaam tylko bardziej intensywne pola problemw fizycznych i psychicznych oraz w
energii wok osb, promieniujce jedynie na okoo znajdowaniu sposobw ich rozwizywania.
dwa centymetry od ciaa fizycznego czowieka. Kiedy uywa si PP, mechanizm choroby
Kiedy moje umiejtnoci wzrosy, ujrzaam, e pole psychosomatycznej pojawia si wprost przed twoimi
siga jeszcze dalej od ciaa fizycznego, ale oczami. PP ukazuje, e wikszo zaburze powstaje
zbudowane jest z delikatniejszej substancji mniej w biopolu czowieka, a potem, wraz z upywem czasu
intensywnego wiata. Cho wiele razy wydawao i poprzez przyzwyczajenia yciowe, przenosi si do
mi si, e znalazam granic, zawsze pniej ciaa fizycznego, zamieniajc si w prawdziwe cho-
musiaam korygowa t opini. Gdzie znajduje si roby. Wiele razy rdo albo pierwotna przyczyna
granica? Uznaam, e suszniej byoby powiedzie, tego procesu wie si z urazem fizycznym,
i istniej tylko warstwy: warstwa pomienia, potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacj tych dwu
wiato pomienia, a potem wiato pokoju. Kad czynnikw. Poniewa PP pokazuje, w jaki sposb
kolejn lini trudniej dostrzec. Percepcja kolejnych choroba zostaa zapocztkowana, uczy nas rwnie,
warstw zewntrznych wymaga coraz bardziej jak odwrci proces chorobowy.
rozwinitej wiadomoci i coraz lepiej wywiczo- W trakcie nauki postrzegania pola energii
nego PP. Gdy twoja wiadomo poszerza si, posiadam rwnie umiejtno wiadomego z nim
wiato, ktre dotychczas odbierae jako przy- wspdziaania, tak jak ze wszystkim innym, co
mione, staje si janiejsze i bardziej wyrane. widz. Zaczam sterowa swoim wasnym polem
Rozwijajc przez wiele lat postrzeganie po- tak, by wchodzio w harmoni z polem innej osoby.
nadzmyslowe, gromadziam obserwacje. Wikszo Wkrtce nauczyam si rwnoway zaburzone pole,
z nich pochodzia z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba moga powrci do zdrowia. Co
psychicznego. Ze wzgldu na moje wyksztacenie wicej, stwierdziam, e otrzymuj informacje na
do sceptycznie przyjam swoje postrzeganie temat rda choroby. Informacje te zdaway si
zjawisk energetycznych wok ludzkich cia. pochodzi od istoty o inteligencji wyszej ni moja.
Poniewa jednak zjawiska te nie znikay, nawet Proces otrzymywania informacji w ten wanie
kiedy zamykaam oczy albo zmieniaam sposb czsto nazywa si channelingiem. Informacje,
pooenie, uznaam, e naley zbada je uwaniej. w postaci sw, koncepcji albo symbolicznych
I taki by pocztek mojej osobistej drogi majcej obrazw, pojawiay si moim umyle, kiedy
zaprowadzi mnie ku wiatom, o ktrych istnieniu
nie miaam dotd pojcia, drogi, ktra cakowicie
zmienia sposb, w jaki postrzegam rzeczywisto,
ludzi, wszechwiat i mj z nim zwizek.
18 Donie pene wiata

rwnowayam energetyczne pole pacjenta. Robic Kwesti kluczow jest dotarcie do gbszych
to, zawsze przebywaam w stanie poszerzonej znacze naszej choroby. Musimy zada sobie pytanie:
wiadomoci. Nauczyam si odbiera te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mog si
na rne sposoby przy uyciu PP (za pomoc dziki niej nauczy? Choroba moe by po prostu
channelingu albo widzenia). czyam otrzymany wiadomoci od ciaa, ktre mwi: Poczekaj
symboliczny rysunek lub bezporedni wiadomo chwileczk, co jest nie tak. Nie suchasz samego
sown z tym, co zobaczyam w aurze pacjenta. siebie, ignorujesz co bardzo wanego. Co to jest?
Kiedy na przykad usyszaam dosownie Ona ma Przyczyny choroby naley poszukiwa na poziomie
raka i ujrzaam czarn plam w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub te na poziomie
pacjentki. Ksztat, wielko i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych
plamy potwierdziy si podczas pniejszych bada sytuacji yciowych. Powoduje to zmian w stanie
ultra-sonograficznych. To poczenie informacji zdrowia danej osoby. Dzieje si tak poza
uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem wiadomoci czowieka. Powrt do zdrowia
ponadzmysowym okazao si bardzo skuteczne. Moje wymaga mudnej osobistej pracy i zmian, a nie tylko
diagnozy s niezwykle trafne. Otrzymuj rwnie przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza.
informacje na temat dziaa sa-mouzdrawiajcych, Bez tych zmian organizm wytworzy nastpny prob-
jakie pacjent powinien podj w trakcie procesu lem, prowadzcy z powrotem ku rdu, ktre
leczenia. Proces ten skada si zazwyczaj z wielu wywoao pierwotn chorob. Odkryam, e rdo
seansw uzdrawiajcych, odbywajcych si przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Poradzenie
wiele tygodni albo nawet miesicy, w zalenoci od sobie ze rdem choroby wie si zazwyczaj ze
stanu pacjenta. Proces uzdrawiania polega na zmian postawy yciowej, dziki czemu czymy si
rwnowaeniu biopola, zmianie przyzwyczaje cilej z rdzeniem naszego istnienia. Prowadzi nas to
yciowych i zajciu si pierwotnym zaburzeniem ku gbszej czci nas samych, ktr nazywa si
psychiki, ktre spowodowao chorob. czasami wysz jani albo byskiem witoci.
Rozdzia 2

JAK KORZYSTA Z TEJ KSIKI

Ksika ta przeznaczona jest przede wszys- rzysta z niej latami. Studentom posuy ona jako
tkim dla tych, ktrym zaley na zrozumieniu podrcznik, do wykorzystania w trakcie zaj pod
samych siebie, a take dla tych, ktrzy interesuj okiem dowiadczonego uzdrowiciela. Na kocu
si now metod leczenia docierajc do kadego rozdziau znajduj si pytania. Proponuj,
najdalszych zaktkw wiata uzdrawiajc eby kady czytelnik prbowa odpowiedzie na nie
sztuk nakadania doni. Praca zawiera dogbne bez zagldania do tekstu. To oznacza przestudiowanie
studium na temat ludzkiej aury i jej zwizku z tekstu i wykonanie wicze, ktre s w nim zawarte.
procesem leczniczym, zarwno psychicznym, jak i wiczenia te koncentruj si nie tylko na technikach
fizycznym. Przedstawia szczegowy opis drogi widzenia i uzdrawiania, lecz take na samoleczeniu i
prowadzcej ku zdrowiu i rozwojowi. Napisana jest samodyscyplinie. Ich zadaniem jest zrwnowaenie
dla lekarzy, terapeutw, ksiy i wszystkich tych, twojego ycia i wyciszenie umysu, aby osign
ktrzy aspiruj do osignicia peni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistoci. Ksika nie
fizycznego, psychicznego i duchowego. zastpi kursu uzdrawiania. Powinno si jej uywa
Jeli chcesz nauczy si samoleczenia, ta cznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. Nie
ksika bdzie dla ciebie wyzwaniem, poniewa, lekcewacie te ogromu pracy, jak naley woy, by
jak mwilimy, leczenie jest rwnoznaczne z uzyska biego w postrzeganiu aury i
transformacj. Kada choroba, czy to psychiczna wyrwnywaniu biopola. Bdziecie potrzebowali
czy fizyczna, wie si z podr do samo- bezporednich dowiadcze i weryfikacji nauczyciela-
poznania i odkryciami, ktre kompletnie zmieni uzdrowiciela. Postrzeganie Pola Energetycznego
twoje spojrzenie na ycie. Ksika ta jest Czowieka (P.E.Cz.) wymaga nie tylko nauki i
przewodnikiem w tej podry, dotyczcym za- praktyki, lecz take osobistego rozwoju. Potrzebne s
rwno samoleczenia, jak i leczenia innych. wewntrzne zmiany, ktre zwiksz twoj wraliwo
Ludzie zajmujcy si leczeniem zawodowo, tak, by mg nauczy si dostrzega rnic
bez wzgldu na to, jak dyscyplin si zajmuj, pomidzy wewntrznym szumem a sub-
mog t ksik traktowa jako poradnik i ko-
20 Donie pene wiata

telnymi informacjami z zewntrz, moliwymi do Na przykad ju teraz potraficie rozpoznawa,


odebrania tylko poprzez wyciszenie umysu. kiedy kto jest wcieky. To nietrudne. Dziki PP
Jeli zacze ju postrzega zjawiska spoza bdziecie w stanie dostrzec czerwon powiat wok
zasigu normalnych zmysw, ksika ta moe rozgniewanej osoby. Chcc dowiedzie si, co dzieje
posuy jako weryfikacja tych dowiadcze. si z t osob na gbszym poziomie, naley
Chocia kady przypadek jest wyjtkowy, istniej skoncentrowa si na przyczynie gniewu, nie tylko w
pewne wsplne dowiadczenia, waciwe wszystkim teraniejszoci, lecz take w wietle przey
ludziom przechodzcym proces poszerzania zmysw dziecicych, oraz na stosunku danej osoby do jej
albo otwierania kanaw, jak si to czsto nazywa. rodzicw. Pod czerwon powiat pojawi si szara,
Potwierdzenie tych dowiadcze upewni ci w gsta, przypominajca pyn substancja, z ktrej ema-
susznoci obranej drogi. Nie, wcale nie postradae nuje wielki smutek. Koncentrujc si na tej
zmysw. Inni te sysz dwiki znikd" i widz substancji, ujrzycie by moe nawet scen z
wiata, ktrych nie powinno tam by. To wszystko dziecistwa, ktra spowodowaa ten gboko
jest pocztkiem cudownych zmian, ktre zachodz w zakorzeniony bl. Ujrzycie rwnie, w jaki sposb
twoim yciu w sposb by moe niezwyky, ale gniew rani ciao fizyczne. Zobaczycie, e dana osoba
cakowicie naturalny. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach,
Istnieje wiele dowodw na to, e ludzie podczas gdy pacz jest by moe lepszym sposobem
rozwijaj w sobie nowe metody rozumienia wyadowania emocji i rozwizania problemu. Dziki
rzeczywistoci. Wikszo mieszkacw Ziemi PP usyszycie sowa, ktre pomog jej uspokoi si,
posiada umiejtnoci postrzegania ponadzmy- poczy z jej podwiadomoci i znale
sowego, chocia czsto sami o tym nie wiedz. rozwizanie. W innej sytuacji moe jednak okaza
Wikszo potrafi poszerzy je za pomoc szczerego si, e wyraenie gniewu jest konieczne.
powicenia i nauki. Moliwe, e ju teraz dokonuje Kiedy mamy ju za sob to dowiadczenie, nic
si zmiana w powszechnej wiadomoci i ludzie nigdy nie bdzie takie samo. W naszym yciu
odkrywaj w sobie ten nowy zmys, dziki ktremu zachodz zmiany, ktrych nigdy bymy si nie
informacje odbierane s na innej, zapewne wyszej, spodziewali. Zrozumiemy zwizek pomidzy
czstotliwoci. Ja taki zmys w sobie rozwinam. Wy przyczyn i skutkiem; odkryjemy, e to, co mylimy,
te moecie to zrobi. Ten proces trwa we mnie wpywa na nasze biopole, co z kolei wpywa na nasze
dugo, zachodzi stopniowo, a w jego wyniku ciao i zdrowie. Okae si, e potrafimy zmieni bieg
poznaam nowe wiaty i osignam niemal cakowit naszego ycia i wyzdrowie. Odkryjemy, e poprzez
zmian wewntrznej rzeczywistoci. Wierz, e ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje
proces rozwijania w sobie postrzegania dowiadczenie rzeczywistoci. P.E.Cz. jest
ponadzmyslowego jest naturalnym, ewolucyjnym przekanikiem, ktry poredniczy w naszym
krokiem gatunku ludzkiego, otwierajcym now er, doskonaleniu si. Moe by zatem kluczem do
podczas ktrej, z powodu naszych nowo nabytych odkrycia, jak wsptworzy nasz rzeczywisto i jak
umiejtnoci, bdziemy musieli wykaza si gbok j zmienia, jeli taka bdzie nasza wola. Pole
szczeroci w stosunku do innych. Nasze uczucia i Energetyczne Czowieka stanie si przekanikiem,
prywatne opinie nie bd ju ukryte przed blinimi. dziki ktremu znajdziemy sposb dotarcia do naszej
Cay czas s one podwiadomie przekazywane przez najgbszej istoty. Stanie si ono pomostem ku naszej
nasze biopola. Kiedy wszyscy naucz si odbiera te duszy, ku naszemu yciu wewntrznemu, ku tej
informacje, zaczniemy rozumie si wzajemnie o iskrze boskoci w kadym z nas.
wiele lepiej ni teraz. Zachcam was, bycie zmienili swj osobisty
pogld na to, kim jestecie, podczas gdy ja bd
prowadzia was przez wiat postrzegania
Jak korzysta z tej ksiki 21

ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. Na podstawie tych informacji


Czowieka. Ujrzycie, w jaki sposb wasze dziaania zbudowany jest model Pola Energetycznego
i pogldy wpywaj na rzeczywisto i pomagaj j Czowieka, uyteczny w pracy psychologicznej i
zmieni na lepsze lub gorsze. Kiedy si o tym przy duchowym uzdrawianiu.
przekonacie, uwiadomicie sobie, e macie moc Cz III przedstawia moje przemylenia
zmieniania rzeczy, ktre si wam nie podobaj, i dotyczce zwizku P.E.Cz. z psychodynamik.
podtrzymywania cigoci tego, co wam odpowiada. Chocia moglicie nie interesowa si dotd
Umiejtno ta wymaga jednak odwagi, osobistych psychoterapi, ta cz bdzie dla was wielce
poszukiwa, pracy i szczeroci. Nie jest to atwa pouczajca w sensie samoodkrywania. Pomoe wam
cieka, ale z pewnoci warto na ni wkroczy. nie tylko zrozumie, co sprawia, e dziaacie, lecz
Ksika ta da wam sporo wskazwek, nie tylko take jak dziaacie. Te informacje bd bardzo istotne
przez nakrelenie nowego paradygmatu waszego dla tych, ktrzy chc przekroczy granice psychologii
stosunku do wasnego zdrowia, lecz take przez i psychoterapii ciaa i zyska szersze spojrzenie na
zmian waszego nastawienia do caego ycia i nas jako istoty ludzkie i na nasz energetyczn i
wszechwiata, w ktrym si znajdujecie. Powicie duchow rzeczywisto. Rozdziay czci III w
troch czasu na dowiadczenie tej zmiany. szczegowy sposb pomog poczy zjawiska Pola
Pozwlcie sobie stan w blasku wiecy, ktra Energetycznego Czowieka z praktyczn psychody-
owietla cay wszechwiat. namik. Zaprezentowane zostan rysunki zmian
Podzieliam ksik na czci, ktre dotycz P.E.Cz. zachodzcych podczas sesji terapeutycznych.
kolejnych aspektw Pola Energetycznego Czo- Zainteresowanych samopozna-niem rozdziay te
wieka i jego zwizku z tob. Jak zauwaye, cz wprowadz w nowy wymiar, w ktrym rzeczywisto
I zajmuje si miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaywa pola
twoim yciu. Co ten fenomen, ju dawno opisany energetycznego nabierze nowego, gbszego sensu.
przez mistykw, ma wsplnego z tob? Jaka jest Po przeczytaniu tej ksiki bdziecie mogli znale
jego rola w twoim yciu? Jak, jeli w ogle, mona praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego
go wykorzysta? Wyej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami,
pokazay nam, w jaki sposb wiedza o tym dziemi i przyjacimi. Ksika pomoe wam lepiej
fenomenie moe zmieni oblicze naszej zrozumie, jakie reakcje zachodz pomidzy wami a
rzeczywistoci. Jenny, na przykad, zdaa sobie waszymi wsppracownikami. Fragmenty czci III,
spraw, e przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne, zwyczajny czytelnik pewnie
powici wiele czasu na wyzdrowienie. Po prostu zechce opuci (rozdziay 11, 12, 13). Mona do nich
wzia sprawy swojego zdrowia i ycia we wasne powrci, kiedy zadacie sobie szczegowe pytania
rce (tam gdzie si zreszt zawsze znajdoway) i na temat funkcjonowania P.E.Cz.
unikna komplikacji, zapewniajc sobie szczliw Cz IV ksiki zajmuje si metodami
przyszo. Ten rodzaj wiedzy moe zaprowadzi zwikszania waszych zdolnoci odbierania bodcw
nas ku lepszemu wiatu: wiatu mioci zrodzonej z co to oznacza na poziomie personalnym, na
gbokiego zrozumienia, wiatu braterstwa, w kt- poziomie praktycznym i na wyszym poziomie w
rym dawni wrogowie staj si przyjacimi. odniesieniu do spoeczestwa, w ktrym yjemy.
Cz II zajmuje si bardziej szczegowo Wyjaniam zrozumiale moliwoci poszerzania
fenomenem pola energetycznego. Opisuje to zmysw, opisuj konkretne dowiadczenia i daj
zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazwki praktyczne. Prezentuj rwnie schemat
teoretycznej i dowiadczalnej. Po przedstawieniu teoretyczny, w ktrym mona umiejscowi zarwno
tych stanowisk krel obraz P.E.Cz. z mojego powysze dowiadczenia, jak i wynikajce z nich
wasnego punktu widzenia, ktry jest mieszanin szersze
obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar-
22 Donie pene wiata

implikacje istotne dla caej ludzkoci wkraczajcej w si na tym zna. Zweryfikowanie twoich umiejtnoci
nowe czasy. Zachodzce zmiany nie tylko wpywaj przez dowiadczonego uzdrowiciela jest bardzo
na nas jako jednostki, lecz take redefiniuj sens wane. Nauka uzdrawiania wymaga cikiej pracy
caego ludzkiego ycia. dydaktycznej, praktycznej i osobistej. Kady, kto
Cz V opisuje proces duchowego leczenia. naprawd tego chce, moe nauczy si uzdrawiania i
Nazywam to leczenie duchowym, poniewa zawsze channelingu. Trzeba studiowa i praktykowa, by
powizane jest z nasz wrodzon natur duchow. nabra odpowiednich umiejtnoci, tak jak w kadej
Cz ta przedstawia dowiadczenia i techniki innej profesji. Jestem pewna, e w niezbyt odlegej
lecznicze w odniesieniu do P.E.Cz. Zawiera rysunki przyszoci bdziemy mieli oficjalne szkoy uczce
zmian biopola zachodzcych w trakcie sesji leczenia przez nakadanie rk i channeling. By sta
leczniczych. Szczegowo wyjania techniki si zawodowym uzdrowicielem, musisz znale tak
uzdrawiania na poszczeglnych poziomach P.E.Cz. szko i zosta jej uczniem.
czy informacje na temat poszerzonego W czci VI przytaczam przypadek uzdrowienia,
postrzegania rzeczywistoci, podane w czci IV, z w ktrym chory Dawid bierze czynny udzia w
uzdrawianiem, skutecznie umoliwiajc leczeniu samego siebie. Przypadek ten pokazuje, w
uzdrowicielowi zapocztkowanie procesu poprawy jaki sposb pacjent sam staje si uzdrowicielem.
stanu zdrowia swojego i innych. Nastpnie koncentruj si na bezporednich
Poniewa wikszo z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruj dalsze kroki dla
atwa, bdziecie zapewne musieli studiowa je tych, ktrzy chc praktykowa uzdrawianie, radzc,
podczas kursu. Pisemne wskazwki su studentowi jak odzyska zdrowie i rwnowag w yciu i jak je
do zapoznania si z materiaem, ale nie wystarcz do utrzyma. Wreszcie opisane zostaj kolejne etapy
nauczenia si samych technik. Zanim zaczniesz stawania si uzdrowicielem, prowadzce do pyta:
skutecznie uzdrawia, musisz uzyska bezporednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczcym?
rady od kogo, kto ju

i
Rozdzia 3

UWAGI NA TEMAT
ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI
I DUCHOWEGO
PRZEWODNICTWA

Wierz, e dla uzdrowiciela bardzo wane jest Moje wyksztacenie obejmuje stopie magistra
posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki, ze specjalnoci w dziedzinie fizyki atmosfery,
terapeutycznych, anatomii, fizjologii, patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. Przez pi lat
technik masau, a take wiadomoci na temat: analizowaam dla NASA wyniki pomiarw z
akupunktury, homeopatii oraz leczenia diet i satelitw meteorologicznych. Ukoczyam dwuletni
zioami. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej, jednoroczny kurs
wie si z nakadaniem rk, czy to przez masau, przez dwa lata studiowaam anatomi i
uzdrowiciela, czy przez przeszkolonych fizjologi, przez dwa lata rwnie uczszczaam na
pracownikw medycznych zajmujcych si danym zajcia dotyczce odmiennych stanw wiadomoci, a
przypadkiem. Uzdrowiciel musi zna te metody, by w szczeglnoci technik gbokiego relaksu, przez
zrozumie, jak dopeniaj one proces leczenia, musi rok uczyam si homeopatii, trzy lata powiciam na
te umie komunikowa si z ludmi zwizanymi z nauk energetyki rdzenia, pi na Uzdrowicielski
chorym. Uzdrowiciel moe te zebra informacje na Program cieki, a do tego przez wiele lat uczyam
temat innych metod leczenia. Musi zatem zna si si od uzdrowicieli w caym kraju, zarwno
na anatomii i fizjologii, by mc zinterpretowa indywidualnie, jak i na warsztatach. Pracowaam te z
informacje, ktre uzyskuje. Przede wszystkim za ludmi na ich biopolach, pojedynczo i w grupach,
powinien umie wsppracowa z lekarzami, ktrzy przez ponad 15 lat. Poniewa praktykowaam ju jako
pomagaj pacjentowi w powrocie do zdrowia. tera-peutka, nikt nie mia kopotw z dotarciem do
24 Donie pene wiata

mnie. Ludzie po prostu umawiali si ze mn. Coraz nabiera codziennie nowych znacze; prowadzi mnie
wicej osb prosio o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia. Ujrzycie, jak
stopniowo praktyka terapeutyczna zamienia si w si to dzieje, przemierzajc wraz ze mn t opowie.
uzdrowicielsk. W kocu musiaam zostawi prac Czasem nazywam to po prostu metafor.
terapeutyczn innym i zaczam przyjmowa ludzi W rnych punktach tej ksiki bd przytaczaa
tylko jako uzdrawiacz. coraz bardziej oczywiste przykady duchowego
W tym czasie uczestniczyam rwnie w wielu przewodnictwa i jego siy. Teraz chciaabym pokaza
eksperymentach majcych na celu dokonanie wam jego prostot i sposb, w jaki dziaa.
pomiarw P.E.Cz. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie, i to
uznaam, e mam wystarczajce kwalifikacje, by wielokrotne, w formie blu. Heyoan mwi, e
praktykowa uzdrawianie w Nowym Jorku i sa- gdybymy tylko suchali tych rad, prawie nigdy nie
modzielnie prowadzi kursy i warsztaty. zapadalibymy na zdrowiu. Innymi sowy, zajcie si
Nieatwo zosta uzdrowicielem, tak jak nieatwo wasnym blem pozwala odzyska rwnowag, a co
robi cokolwiek dobrze. Konieczne jest za tym idzie, zdrowie. Bl moe istnie w twoim
wyksztacenie zarwno praktyczne, jak i duchowe. ciele fizycznym; moe te istnie na kadym innym
Naley wyznaczy sobie seri testw, ktre rzuc poziomie twojego jestestwa emocjonalnym,
wyzwanie sabym stronom naszej osobowoci i mentalnym albo duchowym. Moe zaatakowa kad
rozwin kreatywne skupienie, pragnienia i zamiary. sfer twojego ycia.
Uzdrowiciel moe odnosi wraenie, e testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwo w
pochodz z zewntrz, ale w rzeczywistoci jest twoim ciele lub yciu? Jak dugo o niej wiedziae?
inaczej. Uzdrowiciel tworzy je, by dowiedzie si, Co ona ci mwi? Co w zwizku z ni zrobie?
czy jest gotowy i czy potrafi panowa nad energi, Jeli szczerze odpowiesz na te pytania, dowiesz
si i jasnoci, ktre w sobie rozwija. Ta energia i si, jak bardzo lekcewaysz najlepszy sposb
sia musz by uywane ze szczeroci, uczciwoci i zapewnienia sobie zdrowia, szczcia i mdroci.
mioci, poniewa kade dziaanie podlega prawom Kade cierpienie, jakie odczuwasz, informuje ci
przyczyny i skutku. Zawsze otrzymuje si z powro- bezporednio, e yjesz w niezgodzie ze swoim
tem to, co si daje. Nazywamy to karm. Gdy energia prawdziwym ja.
pynca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta, to Suchanie rad na tym prostym poziomie oznacza,
samo dzieje si z twoj si. Jeli uyjesz tej siy do e naley odpoczywa, kiedy jest si zmczonym,
negatywnych celw, w ostatecznym rozrachunku je, kiedy jest si godnym i to je dokadnie to,
negatywna energia wrci do ciebie. czego potrzebuje twoje ciao. Oznacza to zmian tych
Wraz z upywem lat prowadzca mnie nie- aspektw twojego ycia, ktre ci nie odpowiadaj. W
widzialna rka stawaa si coraz bardziej wyrana. Z jakim stopniu potrafisz tego dokona? Nie jest to
pocztku ledwie j wyczuwaam. Nastpnie zaczam atwe, prawda?
widzie istoty duchowe, tak jak podczas wizji. Potem Kiedy zaczniesz sucha wewntrznych rad
zaczam sysze, jak do mnie mwi i czu ich docierajcych do ciebie w formie blu lub stresu i
dotyk. Teraz akceptuj to, e mam przewodnika. przykada wiksz wag do swoich osobistych
Mog go widzie, sysze i czu. On" mwi, e nie potrzeb, staniesz si bardziej zrwnowaony i czysty.
jest ani mczyzn, ani kobiet. Mwi, e w jego To przyniesie ci popraw zdrowia. Praktyka
wiecie nie ma podziau na pci, a wszystkie istoty na wsuchiwania si w siebie wywoa rwnie zjawisko
poziomie jego egzystencji s caoci. Jego imi bezporedniego lub werbalnego przewodnictwa".
brzmi Heyoan, co oznacza Wiatr szepczcy prawd Moesz zacz odbiera bardzo proste, sowne
poprzez stulecia". Poznawalimy si powoli i polecenia od wewntrznego" gosu gosu, ktry
stopniowo. Istota naszego zwizku syszysz wewntrz
Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25

siebie, ale rozpoznajesz jako pochodzcy z ze- umiejtnoci nie byabym w stanie zebra razem
wntrz. Naley tu wspomnie o dwch istotnych caego tego materiau. Kiedy pracowaam dla NASA,
kwestiach. Po pierwsze, bdziesz musia najpierw nie wiedziaam nic o kursach dla uzdrowicieli. Nigdy
nauczy si odbiera rady dla samego siebie, zanim nie syszaam o uzdrawianiu i nie byam
uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. Interesowa mnie sposb
rad innym. Po drugie, informacje albo dyrektywy, dziaania wiata, mechanizm, dziki ktremu
ktre otrzymasz, mog by bardzo proste i z wszystko si krcio. Wszdzie szukaam
pocztku wydawa si kompletnie nieistotne. odpowiedzi. Pragnienie zrozumienia byo jedn z
Podporzdkowanie si im uznasz za strat czasu. najpotniejszych si kierujcych moim yciem. Jakie
Doszam do wniosku, e istnieje po temu powd. jest twoje pragnienie? Jakie s twoje tsknoty? Bez
Zdarza si, e wane informacje na temat ycia wzgldu na odpowied, zaprowadz ci one ku temu,
innego czowieka lub szczegowe wiadomoci na co powiniene zrobi, by wykona swoje zadanie,
temat choroby, ktre odbiera zawodowy channeler, nawet jeli nie wiesz jeszcze, czym ono jest. Kiedy
pozornie nie maj adnego sensu lub sprawiaj pojawia si moliwo zrobienia czego, co wydaje
wraenie nieistotnych albo zwyczajnie bdnych. si wspaniae i mie, nie namylaj si, zrb to. Oto
Moe tak by, cho w wikszoci wypadkw mamy rada. Zatacz swobodnie w rytmie swego ycia. Jeli
do czynienia z racjonalnym umysem. Informacja tego nie zrobisz, zablokujesz dopyw rad i swj
docierajca przez czysty kana moe by czsto wasny rozwj. S dni, kiedy rady, jakie otrzymuj,
niezrozumiaa dla racjonalnego umysu channelera. s bardziej oczywiste ni kiedy indziej. Pewnego razu
Wtedy wanie chan-nelerowi potrzeba bdzie duo byy tak pikne i mdre, e udao mi si dziki nim
dowiadczenia, by przypomnie sobie wszystkie te przey wiele cikich momentw. Pracowaam
przypadki, kiedy nadchodzca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie.
wydawaa si zrazu bezsensowna, a dopiero pniej Podczas seansw z pacjentami zaczam widzie to,
okazaa si bardzo pomocna i zrozumiaa. co mona by nazwa ich przeszym yciem. Nagle
Stwierdzam teraz, e podczas godziny uzdrawiania pacjent stawa przede mn w diametralnie innej
i chan-nelingu otrzymuj w nielinearny sposb scenerii i innym czasie. Bez wzgldu na szczegy,
informacje, ktre nastpnie ukadaj si stopniowo scena zawsze miaa jakie znaczenie dla
w zrozumiay obraz, o wiele bogatszy, ni teraniejszego ycia danej osoby. Na przykad
gdyby nadchodziy w sposb racjonalny czy kobieta, ktra baa si wody, utona w jakim innym
linearny. yciu. W tym yciu miaa te problemy z
Jeli przyjrzysz si uwanie, zaczniesz od- poproszeniem o pomoc. W yciu, w ktrym utona,
krywa przewodnictwo rwnie na wyszych nikt nie sysza jej rozpaczliwego woania, kiedy wy-
poziomach swego ycia. Dlaczego jedno wyda- pada z odzi. Ten osobisty problem wpywa na jej
rzenie nastpio po innym? Jak wykorzystae ycie jeszcze bardziej ni strach przed wod. Ja
kade z nich? Nieprzypadkowo pracowaam jednak nie wiedziaam, jak wykorzysta te wszystkie
najpierw jako fizyk, potem jako psychoterapeut-ka informacje. Zaczam modli si o rad. Musiaam
i wreszcie zostaam uzdrowicielk. Wszystkie znale godn zaufania osob albo grup osb, ktre
wczeniejsze dowiadczenia przygotoway mnie do zajyby si tym, czego si dowiedziaam, w
wykonywania pracy mego ycia. Dziki studiom sposb profesjonalny.
fizycznym posiadam podstawy teoretyczne Odpowied nadesza pewnego wieczora, kiedy
umoliwiajce zbadanie aury. Wyksztacenie biwakowaam na play na wyspie Assateague w
psychoterapeutyczne pomogo mi zrozumie Maryland. Pada deszcz, okryam wic gow i
psychodynamik zwizan z przepywem energii w piwr peleryn z przezroczystego plastyku.
biopolu czowieka, dao mi te sposobno
obserwowania aury wielu ludzi. Bez powyszych
26 Donie pene wiata

W rodku nocy usyszaam, e kto woa mnie po i prbujemy kierowa naszym yciem tylko za
imieniu i obudziam si. Nikogo tu nie ma", pomoc racjonalnego umysu. To nas ogranicza.
pomylaam patrzc na niebo grze. I nagle zdaam Trzeba ponownie odkry w sobie dziecko, by zacz
sobie spraw, e patrz na plastykow oson sucha swego duchowego przewodnika. Musicie
nacignit na gow. Zrzuciam j szerokim gestem wrci do kochajcej, ufnej mdroci dziecka
i w zdumieniu podniosam wzrok na byszczce w wewntrz siebie, by rozwin zdolno odbierania i
grze gwiazdy. Usyszaam niebiask muzyk. suchania rad. Wszyscy tsknimy za wolnoci
Uznaam to zdarzenie za odpowied na moje osigniemy j wanie poprzez dziecko, ktre jest w
modlitwy. Wkrtce potem trafiam do Centrum nas. Gdy dacie temu dziecku nieco wicej swobody,
cieki" w Phoenicia. Przeprowadziam si tam i obie czci waszej osobowoci dorosa i dziecica
uzyskaam wyksztacenie potrzebne do zinterpre- bd mogy rozpocz dialog. Dialog ten
towania fenomenw przeszego ycia oraz materiau zintegruje woln, kochajc cz waszej osobowoci
ponadzmysowego, z jakim miaam do czynienia z wysublimowanym dorosym.
podczas nastpnych dziewiciu lat mego ycia i W tej ksice przeplataj si wypowiedzi
pracy. dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. Pomog
Nadszed czas, bym rozpocza praktyk wam one rozluni sztywne wizy yciowych
terapeutyczn w Nowym Jorku. Zorientowaam si o pogldw i poszerzy dowiadczenia. Ten dialog jest
tym, kiedy moje wewntrzne pragnienie stao si wejciem w wiat cudw. Znajd go w sobie i
niezwykle silne. Nie byo kopotw z wynajciem pielgnuj.
biura, a ja chciaam zmieni co w swoim yciu. Wszyscy jestemy prowadzeni przez duchowych
Skonsultowaam si wic uywajc pisma z nauczycieli, ktrzy przemawiaj do nas w snach,
przewodnikiem. Otrzymaam odpowied twierdzc i poprzez nasz intuicj i ktrzy wreszcie, jeli ich
zaczam dziaa. Stopniowo przewodnik pokierowa posuchamy, przemwi do nas bezporednio, by
mn w ten sposb, bym zmienia praktyk moe najpierw za pomoc pisma, a potem poprzez
terapeutyczn na uzdrowicielsk. Stao si to dwik, gos albo pojcia. Ci nauczyciele s peni
automatycznie", kiedy przychodzcy do mnie ludzie mioci i szacunku do nas. W ktrym momencie
zaczli pyta o uzdrawianie. Pniej otrzymaam bez- rwnie i ty moesz mie sposobno ujrzenia ich
poredni, sown rad, bym zamkna praktyk i albo porozumienia si z nimi. Zmieni to twoje ycie,
skupia si na nauczaniu i pisaniu tej ksiki w celu przekonasz si bowiem, e jeste cakowicie i
dotarcia do jak najwikszej liczby ludzi. Nadanie bezwarunkowo kochany, tak jak to dzieje si rwnie
za tymi zmianami nie jest atwe. Kada nowa zmiana w tym momencie. Zasugujesz na t mio i jeste jej
stanowi wyzwanie. Wydaje si, e za kadym razem, wart. Zasugujesz na zdrowie, szczcie i spenienie
gdy uoyam" sobie ycie, nadchodzi czas na w swoim yciu. Moesz je stworzy. Moesz krok po
zmian a wic i na rozwj. Nie wiem, co si kroku nauczy si, jak zmienia swoje ycie i czyni
wydarzy, ale wiem, e przez cay czas bd je penym. Wiele cieek prowadzi ku tej peni.
prowadzona krok po kroku. Popro o rad, w jakim kierunku pj albo ktr
W osobowoci kadego czowieka tkwi dziecko ciek wybra, a zostaniesz poprowadzony. Bez
(nisza ja). Kady pamita bycie dzieckiem, wzgldu na to czy masz grone dla ycia schorzenie,
odczuwanie waciwej dzieciom wewntrznej problem maeski, kopoty z wol, depresj czy
wolnoci i dowiadczanie ycia w najprostszy te walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy
sposb. To dziecko w nas jest bardzo mdre. Czuje moesz zacz si zmienia natychmiast, w tej chwili.
si zczone ze wszystkim, co yje. Zna mio bez Potrafisz zestroi si ze swoimi najgbszymi
pyta. Zapominamy o tym dziecku wewntrz nas, pragnieniami i najwikszym dobrem, jakie moesz
kiedy stajemy si doroli zaoferowa sobie
Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27

Innym. Najzwyczajniej w wiecie popro o po- Do przemylenia


no. Twoje proby zostan wysuchane.
3. Jakie s najbardziej doniose przykady prze-
Przegld rozdziau 3 wodnictwa, ktrych dowiadczye, i jaki miay
one wpyw na twoje ycie?
.. Jakiego rodzaju wyksztacenie potrzebne jest 4. Jak dobrze potrafisz stosowa si do rad swoich
uzdrowicielowi? Dlaczego? i. Jaka jest przewodnikw duchowych?
najprostsza forma wewntrznego 5. Czy sumiennie i skrupulatnie nasuchujesz rad
przewodnictwa w twoim yciu? albo prosisz o nie? Jak czsto?
CZ II

AURA CZOWIEKA
Cuda nie zdarzaj si wbrew naturze, lecz tylko
wbrew temu, co jest nam znane w naturze.

W. AUGUSTYN
Wstp

DOWIADCZENIE OSOBISTE

Pozwalajc sobie rozwin now wraliwo, pici w odek. Innym razem moe to przypomina
zaczynamy widzie cay wiat w zupenie nowym oblewanie gst, cignc si melas. Z drugiej strony
wietle. Zaczynamy zwraca wiksz uwag na te czujemy czsto, e otacza nas mio, e kpiemy si w
obszary naszych dowiadcze, ktre dotd mogy si nam morzu sodyczy, bogosawiestwa i wiata. Wszystkie te
wydawa marginalne. Okazuje si, e uywamy nowego dowiadczenia maj swoje rdo w polach energetycz-
jzyka, by opisa te nowe dowiadczenia. Takie nych. Nasz stary wiat skadajcy si z konkretnych
wyraenia, jak ze wibracje" czy to miejsce ma obiektw otoczony jest i przeniknity pynnym wiatem
wspania energi", staj si powszechnie znane. Zaczy- promieniujcej energii, poruszajcej si bezustannie i
namy zauwaa i przykada wiksz wag do takich zmieniajcej jak morze.
zdarze, jak to, e spotykamy kogo i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziaam
czujemy do niego sympati, mimo e wcale go nie odpowiedniki tych dowiadcze jako formy w obrbie
znamy. Lubimy jego wibracje". Potrafimy stwierdzi, e ludzkiej aury, ktra skada si z moliwych do
kto nas obserwuje, i podnosimy wzrok, eby zobaczy, zaobserwowania i zmierzenia skadnikw pola energii
kto to taki. Mamy przeczucie, e co si zdarzy i tak si otaczajcych i przenikajcych ciao fizyczne czowieka.
dzieje. Zaczynamy sucha naszej intuicji. Wiemy" Kiedy kto nadepnie nam na odcisk", ten odcisk jest w
pewne rzeczy, ale nie zawsze zdajemy sobie spraw, skd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. Kiedy
pochodzi ta wiedza. Odnosimy wraenie, e nasz czujesz, jakby wycigano ci co ze splotu sonecznego,
przyjaciel czuje si nie najlepiej albo e potrzebuje zazwyczaj tak wanie si dzieje. Uzdrowiciel moe to
czego, a kiedy pojawiamy si z pomocn doni, okazuje zobaczy. Ja te to widz. Rwnie i ty bdziesz mg si
si, e mielimy racj. Czasem w trakcie ktni z kim tego nauczy, jeli posuchasz gosu intuicji i rozwiniesz
mamy uczucie, jakby wycigano nam co ze splotu swoje zmysy.
sonecznego albo ukuto w brzuch. Zdarza si, i W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga
odnosimy wraenie, e uderzono nas przeanalizowanie tego, co wspczeni
32 Donie pene wiata

naukowcy odkryli na temat wiata dynamicznych pl znaczy czas owulacji u kobiet, wskazujc na
energii. Pozwoli to usun z naszych umysw istnienie nowej metody zapobiegania ciy.
blokady, ktre uniemoliwiaj nam zobaczenie, e W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni-
rwnie i my podlegamy uniwersalnym prawom. wersytetu Williama i Mary udowodni, e Pole
Wspczesna nauka mwi nam, e organizm ludzki Energetyczne Czowieka zalene jest od mentalnej i
nie jest tylko fizyczn struktur zbudowan z psychicznej stabilnoci danej osoby. Doktor Ravitz
moleku, ale e tak jak wszystko inne, rwnie i my zasugerowa, e pole powizane jest z procesami
jestemy zbudowani z energii. Ze wiata statycznych, mylenia. Zbudowa hipotez mwic, i zmiany w
nieruchomych form wkraczamy w wiat dynamicz- owym polu mylowym s rdem powstawania
nych pl energii. My te mamy przypywy i objaww psychosomatycznych.
odpywy tak jak morze. My te podlegamy cigej W roku 1979 inny naukowiec, doktor Robert
zmianie. Jak my, istoty ludzkie, mamy poradzi sobie Becker z Wyszej Szkoy Medycznej w Sy-racuse,
z tak informacj? Przystosowujemy si do niej. Jeli stan Nowy Jork, sporzdzi map pola elektrycznego
taka rzeczywisto istnieje, chcemy jej dowiadczy. wok ciaa. Nazwa to pole, uksztatowane w
A naukowcy ucz si mierzy te subtelne zmiany. sposb przypominajcy centralny system nerwowy,
Buduj instrumenty majce wykry pola energii Systemem Kontroli Prdu Staego i stwierdzi, e
powizane z naszymi ciaami i zmierzy ich czstot- zmienia ono ksztat i natenie wraz ze zmianami
liwoci. Mierz prdy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. Odkry rwnie
pomoc elektrokardiografu (EKG). Mierz prdy czsteczki wielkoci elektronw poruszajce si w
elektryczne mzgu za pomoc elektroencefalografu tym polu.
(EEG). Wykrywacz kamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka-
potencja skry. Nauka potrafi ju nawet zmierzy zachskiego zajmowa si szczegowo zagad-
pola elektromagnetyczne wok ciaa, posugujc nieniami Pola Energetycznego Czowieka od lat
si urzdzeniem zwanym MNIK (miernik pidziesitych. Na podstawie rezultatw swoich
nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). To eksperymentw zasugerowa istnienie bio-
urzdzenie nie musi nawet dotyka ciaa podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo-
pomiaru. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nw, wolnych protonw i wolnych elektronw.
Nowojorskiego twierdzi, e MNIK dostarcza wicej Poniewa jest to stan skupienia rny od czterech
informacji na temat funkcjonowania mzgu ni dotychczas znanych staego, pynnego gazowego
normalny encefalograf. i plazmowego Iniuszyn proponuje uzna, e
Podczas gdy medycyna coraz czciej zwraca si bioplazma tyczne pole energii jesi pitym stanem
ku tym skomplikowanym urzdzeniom, by zmierzy skupienia. Obserwacje Iniuszy na wykazay, e
impulsy wysyane przez ciao, definicje zdrowia i czsteczki bioplazmatyczne odnawiaj si bez
choroby, a nawet samego ycia zaczynaj przerwy w trakcie procesw chemicznych w
nawizywa do teorii pola energetycznego. Ju w komrkach i znajduj si w ci gym ruchu. W
roku 1939 doktorowie H. Burr i F. Northrop z bioplazmie zdaje si istniei rwnowaga czsteczek
Uniwersytetu Yale odkryli, e mierzc potencja dodatnich i ujemnych Jeli ta rwnowaga zostaje
energetyczny kiekujcego nasienia (nazwali je naruszona, wpyw to na stan zdrowia organizmu.
polem albo polem ycia), mog stwierdzi, czy Iniuszyn odkry e pomimo normalnej stabilnoci
rolina, ktra wyronie z tego nasienia, bdzie bioplazmy znaczca ilo jej energii
zdrowa. Odkryli, e mierzc pole abiego skrzeku, wypromieniowywanj jest w kosmos. W powietrzu
potrafi okreli przysze umiejscowienie systemu wykry mon. poruszajce si oboki czsteczek
nerwowego aby. Inny tego typu pomiar dokadnie bioplazmy ktre oderway si od ciaa.
wy- W ten sposb wkroczylimy w wiat ywycl
pl energii, pl mylowych i bioplazmatycznycl
32 ________________________ Donie pene wiata

naukowcy odkryli na temat wiata dynamicznych pl znaczy czas owulacji u kobiet, wskazujc na istnienie
energii. Pozwoli to usun z naszych umysw nowej metody zapobiegania ciy.
blokady, ktre uniemoliwiaj nam zobaczenie, e W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni-
rwnie i my podlegamy uniwersalnym prawom. wersytetu Williama i Mary udowodni, e Pole ;
Wspczesna nauka mwi nam, e organizm ludzki Energetyczne Czowieka zalene jest od mental- j nej i
nie jest tylko fizyczn struktur zbudowan z psychicznej stabilnoci danej osoby. Doktor Ravitz
moleku, ale e tak jak wszystko inne, rwnie i my zasugerowa, e pole powizane jest z procesami
jestemy zbudowani z energii. Ze wiata statycznych, mylenia. Zbudowa hipotez mwic, ,; i zmiany w
nieruchomych form wkraczamy w wiat dynamicz- owym polu mylowym s rdem powstawania
nych pl energii. My te mamy przypywy i odpywy objaww psychosomatycznych.
tak jak morze. My te podlegamy cigej zmianie. Jak W roku 1979 inny naukowiec, doktor Ro- ; bert
my, istoty ludzkie, mamy poradzi sobie z tak Becker z Wyszej Szkoy Medycznej w Sy-racuse, stan
informacj? Przystosowujemy si do niej. Jeli taka Nowy Jork, sporzdzi map pola elektrycznego wok
rzeczywisto istnieje, chcemy jej dowiadczy. A ciaa. Nazwa to pole, uksztatowane w sposb
naukowcy ucz si mierzy te subtelne zmiany. przypominajcy cent- !' ralny system nerwowy,
Buduj instrumenty majce wykry pola energii Systemem Kontroli Prdu Staego i stwierdzi, e
powizane z naszymi ciaami i zmierzy ich czstot- zmienia ono ksztat i natenie wraz ze zmianami
liwoci. Mierz prdy elektryczne serca za pomoc fizjologicznymi i psychologicznymi. Odkry rwnie
elektrokardiografu (EKG). Mierz prdy elektryczne czsteczki ; wielkoci elektronw poruszajce si w
mzgu za pomoc elektroencefalografu (EEG). tym polu.
Wykrywacz kamstw bada elektryczny potencja Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka
skry. Nauka potrafi ju nawet zmierzy pola zachskiego zajmowa si szczegowo zagad
elektromagnetyczne wok ciaa, posugujc si nieniami Pola Energetycznego Czowieka od lat
urzdzeniem zwanym MNIK (miernik pidziesitych. Na podstawie rezultatw swo-
nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). To ich eksperymentw zasugerowa istnienie bio- U.
urzdzenie nie musi nawet dotyka ciaa podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo- &
pomiaru. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nw, wolnych protonw i wolnych elektronw, i
Nowojorskiego twierdzi, e MNIK dostarcza wicej Poniewa jest to stan skupienia rny od czte- \
informacji na temat funkcjonowania mzgu ni rech dotychczas znanych staego, pynnego,
normalny encefalograf. gazowego i plazmowego Iniuszyn proponuje
Podczas gdy medycyna coraz czciej zwraca uzna, e bioplazmatyczne pole energii jest
si ku tym skomplikowanym urzdzeniom, by pitym stanem skupienia. Obserwacje Iniuszy-
zmierzy impulsy wysyane przez ciao, definicje na wykazay, e czsteczki bioplazmatyczne
zdrowia i choroby, a nawet samego ycia zaczynaj odnawiaj si bez przerwy w trakcie procesw
nawizywa do teorii pola energetycznego. Ju w chemicznych w komrkach i znajduj si w ci
roku 1939 doktorowie H. Burr i F. Northrop z gym ruchu. W bioplazmie zdaje si istnie
Uniwersytetu Yale odkryli, e mierzc potencja rwnowaga czsteczek dodatnich i ujemnych. \
energetyczny kiekujcego nasienia (nazwali je Jeli ta rwnowaga zostaje naruszona, wpywa \
polem albo polem ycia), mog stwierdzi, czy to na stan zdrowia organizmu. Iniuszyn odkry,
rolina, ktra wyronie z tego nasienia, bdzie e pomimo normalnej stabilnoci bioplazmy,
zdrowa. Odkryli, e mierzc pole abiego skrzeku, znaczca ilo jej energii wypromieniowywana
potrafi okreli przysze umiejscowienie systemu jest w kosmos. W powietrzu wykry mona \
nerwowego aby. Inny tego typu pomiar dokadnie poruszajce si oboki czsteczek bioplazmy, \
wy- ktre oderway si od ciaa. \
W ten sposb wkroczylimy w wiat ywych \ pl
energii, pl mylowych i bioplazmatycznych I
Dowiadczenie osobiste 33

form poruszajcych si i oddzielajcych od ciaa. czasie koncentrowaa si na poznawaniu wiata


Sami stalimy si wibrujc, promieniujc fizycznego. Teraz, kiedy ta wiedza rozwina si, a
bioplazma! Ale jeli zajrzymy do literatury, okae fizyka newtonowska ustpia teoriom:
si, e nie jest to nic nowego. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu, czsteczkowej i wzgldnoci,
tym fenomenie od zarania dziejw, tyle tylko e w dostrzegamy coraz wyraniej zwizek pomidzy
naszych czasach zosta on odkryty powtrnie. By obiektywnymi naukowymi opisami naszego wiata a
nie znany albo odrzucany przez zachodni myl wiatem subiektywnego ludzkiego dowiadczenia.
naukow, ktra w tym
Rozdzia 4

ANALOGIE POMIDZY TYM,


JAK WIDZIMY SIEBIE
I RZECZYWISTO, A ZACHODNIMI
POGLDAMI NAUKOWYMI

W wikszym stopniu, ni chcemy to przyzna, ujarzmienia elektrycznoci czy te powstania takich


jestemy produktami naszego zachodniego wynalazkw, jak wykorzystywane w medycynie
dziedzictwa. Sposb, w jaki mylimy, oraz wiele aparat rentgenowski, tomograf komputerowy czy
autodefinicji, jakimi okrelamy siebie i nasz laser.
rzeczywisto, opiera si na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane s nowe
naukowych, ktrymi fizycy opisuj wszechwiat. W zjawiska. Czsto nie daje si ich wyjani za pomoc
tej czci ksiki zawarty jest krtki rys historyczny, obowizujcych w danym czasie teorii. Powstaj
ktry pokazuje, w jaki sposb zmieniao si wic nowe teorie, szersze, oparte zazwyczaj na caej
spojrzenie naukowcw na wiat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy; planuje si i przeprowadza
zmiany wizay si z ewolucj naszych pogldw na nowe eksperymenty, a znaleziona zostanie zgodno
samych siebie. pomidzy wynikami dowiadcze a nowymi
Naley pamita, e sposb dziaania zachodniej dowodami matematycznymi. Nowe teorie
nauki polega na znajdowaniu zgodnoci pomidzy przeistaczaj si nastpnie w prawa fizyczne. Proces
dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. znajdowania sposobw na opisanie nowych zjawisk
Jeli tej zgodnoci nie ma, fizyk bdzie poszukiwa zawsze poszerza nasz wiedz, rzucajc wyzwanie
nowych teorii, a pojawi si dowody matematyczne aktualnie panujcym, ograniczonym pogldom na
i dowiadczalne wyjaniajce istnienie danego natur rzeczywistoci. Wczamy te nowe idee do
zestawu zjawisk. To wanie czyni zachodni nauk naszego codziennego ycia i zaczynamy widzie
tak potnym i skutecznym narzdziem i siebie w odmiennym wietle.
doprowadzio do
36 Donie pene wiata

Zachodnia nauka potwierdza, dowiemy si tego gia-materia, takie jak na przykad radio odtwarzajce
z tej czci ksiki, i zbudowani jestemy z pl muzyk dziki niewidzialnym falom radiowym, nie
energii. W istocie wybiega ona dalej ku sferze, ktr byy jeszcze znane. Nikomu nie przychodzio te do
dopiero zaczynamy postrzega, to znaczy ku gowy, e sam eksperymentator wpywa na rezultaty
holograficznej teorii wszechwiata. W takim dowiadczenia, nie tylko w eksperymentach
wszechwiecie wszystkie rzeczy s wzajemnie psychologicznych, lecz take w fizycznych, co
powizane, co odpowiada holistycznemu zdyli ju dowie wspczeni naukowcy.
dowiadczeniu rzeczywistoci. Najpierw jednak Pogldy newtonowskie byy bardzo uspokajajce
przeledmy nieco nasz histori. i wci s takie dla tych z nas, ktrzy wol postrzega
wiat jako stay i praktycznie niezmienny,
funkcjonujcy wedug przejrzystych, jasno
Fizyka newtonowska okrelonych prawide. Wiksza cz naszego
codziennego ycia wci opiera si na mechanice
A do ostatnich czasw, kiedy to wschodnie newtonowskiej. Z wyjtkiem elektrycznoci w
religie zaczy wywiera wikszy wpyw na nasz naszych domach wszystko jest w duej mierze
kultur, wikszo z (gwnie niewiadomych) newtonowskie. Dowiadczamy naszych cia na
autodefinicji, jakimi si posugujemy, opiera si na sposb mechanistyczny. Wikszo naszych
teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. Mwi tu o dowiadcze opisujemy w kategoriach ograniczonej,
uporze, z jakim nalegamy, by postrzega siebie jako trjwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu.
ciaa stae. Definicj wszechwiata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. Potrzebujemy ich, by
obiektw staych sformuowa przede wszystkim prowadzi nasze ycie, tak jak je uksztatowalimy
Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na gwnie linearnie.
pocztku XVIII wieku. Fizyk newtonowsk Zabiegani, w powodzi codziennych spraw,
poszerzono w wieku XIX, by opisa wszechwiat prbujc by zawsze na czas", moemy atwo uzna
zoony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnie o gbszych
atomami. Sdzono, e owe newtonowskie atomy zbu- przeyciach wewntrznych. Zapytajcie kogokolwiek,
dowane s z obiektw staych jdra z protonw i z czego zbudowany jest wszechwiat, a w
neutronw, z elektronami krcymi wok jdra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej
zupenie tak jak Ziemia kry wok Soca. newtonowski model atomu (elektrony krce wok
Newtonowskie zasady mechaniki byy przydatne jdra z protonw i neutronw). Jeli jednak
do opisu ruchu planet, maszyn i przepywu cieczy. potraktujemy t teori dosownie, nasza sytuacja
Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kaza fizykom stanie si niezbyt godna pozazdroszczenia, gdy
z pocztkw XIX wieku uwierzy, i wszechwiat okae si, ni mniej, ni wicej, e jestemy zbudowani
jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych pieczek pingpongowych wi-
poruszajcym si zgodnie z prawami Newtona. rujcych dokoa siebie.
Prawa te uznano za podstawowe prawa natury, a
newtonowsk mechanik za ostateczn teori wy-
janiajc zjawiska naturalne. Prawa Newtona Teoria pola
podtrzymyway idee absolutnego czasu i przestrzeni i
cisej przyczynowoci zjawisk fizycznych. Na pocztku XIX wieku odkryto zjawiska
Wszystko mona byo opisa obiektywnie. Wszystkie fizyczne, ktrych nie dao si wyjani za pomoc
reakcje fizyczne miay fizyczne przyczyny, troch na praw Newtona. Odkrycie i badanie zjawisk
podobiestwo kul zderzajcych si na stole elektromagnetyzmu spowodowao powstanie
bilardowym. Interakcje typu ener- koncepcji pola. Pole zdefiniowano jako stan
Analogie pomidzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywisto, a zachodnimi pogldami naukowymi 37

istniejcy w przestrzeni, ktry ma zdolno newtonowskiego pogldu na wiat. W wietle teorii


wyzwolenia siy. Stara newtonowska mechanika wzgldnoci przestrze nie jest trjwymiarowa, a
interpretowaa wzajemne oddziaywanie pomidzy czas nie jest odrbn waciwoci. Oba splataj si
dodatnio i ujemnie naadowanymi czsteczkami, ze sob cile i tworz czterowymia-rowe continuum,
takimi jak protony i elektrony, jako przyciganie si czasoprzestrze". Tak wic nie moemy nigdy
dwch obdarzonych mas czsteczek. Jednak mwi o przestrzeni, nie mwic
Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. Co wicej, nie istnieje
bardziej stosowne uycie koncepcji pola i uniwersalny przepyw czasu; czas nie jest linear
stwierdzili, i kady adunek tworzy zakcenie" ny, nie jest te bezwzgldny. Czas jest relatywny.
albo taki stan" w przestrzeni wok siebie, e inny Oznacza to, e dwaj obserwatorzy inaczej upo
adunek, kiedy si w niej pojawi, odczuwa si. W rzdkuj zdarzenia w czasie, jeli w trakcie ich
ten sposb narodzia si koncepcja wszechwiata trwania poruszaj si z odmiennymi prdkocia
wypenionego polami tworzcymi oddziaywajce na mi. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczce
siebie wzajemnie siy. Wreszcie powstaa naukowa czasu i przestrzeni trac swe bezwzgldne zna
teoria, za pomoc ktrej mona byo wyjani nasz czenie. Zarwno czas, jak i przestrze staj si
zdolno wpywania na znajdujcych si w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk.
ludzi sposobami innymi ni mowa czy wzrok. Wedug teorii wzgldnoci Einsteina, w pe-
Wszyscy mielimy do czynienia ze zjawiskiem, wnych warunkach dwaj obserwatorzy mog nawet
kiedy podnoszc suchawk telefonu, przed zaobserwowa dwa zdarzenia w czasie odwrotnym,
wypowiedzeniem jakichkolwiek sw, wiemy, kto to jest dla obserwatora numer
dzwoni. Matki czsto zdaj sobie spraw, kiedy ich 1 zdarzenie A wystpi przed B, podczas gdy dla
dziecko ma kopoty, bez wzgldu na to, gdzie si obserwatora numer 2 bdzie odwrotnie.
znajduj. Wszystkie te wyjtkowe przypadki mona Czas i przestrze s tak kluczowe dla sposobu, w
wyjani dziki teorii pola. W cigu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych, e
pitnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociga za sob modyfikacj caej
wikszo z nas wanie zaczyna korzysta z konstrukcji teoretycznej uywanej przy tym opisie.
powyszych koncepcji do opisywania swych Tej czci teorii wzgldnoci nie wczylimy jeszcze
osobistych przey. Zaczynamy dopiero przyznawa, do naszego codziennego ycia. Na przykad, kiedy
e sami zbudowani jestemy z energii. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebysk informacji o
obecno kogo innego w pomieszczeniu, nie widzc przyjacielu znajdujcym si w kopotach,
ani nie syszc go (wzajemne oddziaywanie pl); powiedzmy, spadajcym ze schodw, sprawdzamy,
mwimy o dobrych lub zych wibracjach albo o ktra jest godzina i tak szybko, jak tylko moemy,
przesyaniu energii innym, albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela, eby dowiedzie si, czy
mylach. Natychmiast wiemy, czy lubimy kogo nic mu si nie stao. Oczywicie chcemy te
czy nie, czy nawiemy z nim porozumienie, czy te wiedzie, czy takie wydarzenie rzeczywicie za-
si pokcimy. T wiedz" mona wyjani kwesti istniao, czy nasze przeczucie byo suszne.
harmonii lub jej braku w oddziaywaniu naszego Dzwonimy i okazuje si, e nic takiego si nie dziao.
pola. Stwierdzamy, e to wyobrania spataa nam figla i
uznajemy nasze dowiadczenie za nieistotne. Oto
mylenie newtonowskie.
Wzgldno Musimy widzie, e dowiadczamy zjawiska,
ktrego nie da si wyjani za pomoc mechaniki
W 1905 roku Albert Einstein opublikowa swoj newtonowskiej, ale jednoczenie uywamy jej do
szczegln teori wzgldnoci, rozbijajc w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysowego
py wszystkie podstawowe koncepcje dowiadczenia. Innymi sowy, zdarzenie, ktre
widzielimy, byo prawdziwe. Po-
38 Donie pene wiata

niewa czas nie jest linearny, mogo ono wydarzy maj dwa rodzaje czasu: czas mijajcy i Wielki Czas.
si ju wczeniej. Mogo wydarzy si wtedy, gdy je To, co dzieje si w Wielkim Czasie, ma kolejno,
obserwowalimy, moe te nastpi w przyszoci. ale nie moe by datowane.
To, e nie zdarzyo si w czasie, w ktrym Lawrence Le Shan, opierajc si na swych
prbowalimy je umiejscowi, nie oznacza, e nasze badaniach jasnowidzw, zdefiniowa dwa rodzaje
przeczucie byo bdne. Jeli jednak w naszej wizji na czasu: zwyky czas linearny i Czas Jasnowidzenia.
temat przyjaciela ujrzelimy te kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakoci czasu, ktrej
podajcy newtonowski czas, to w wizji zawarta dowiadczaj jasnowidzowie, kiedy uywaj swoich
byaby informacja okrelajca czasoprzestrzenne umiejtnoci. Jest podobny do Wielkiego Czasu. To,
continuum zdarzenia. atwiej byoby zweryfikowa co si wydarza, ma kolejno, ale moe by
je w newtonowskiej rzeczywistoci fizycznej. obserwowane tylko z zewntrz. Gdy jasnowidz
Nadszed czas, by przesta odbiera wiary- prbuje aktywnie wczy si w wydarzenia, ktrych
godno dowiadczeniom, ktre wykraczaj poza jest wiadkiem, zostaje natychmiast wyrzucony z
newtonowski sposb mylenia i poszerzaj nasze powrotem w czas linearny, gdzie nie dowiadcza ju
widzenie wiata. Wszyscy nieraz mielimy wraenie wydarze poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz.
przypieszajcego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupi swoj uwag na Czasie
czasu. Jeli zaczniemy uwanie obserwowa nasze Jasnowidzenia. Prawida rzdzce przechodzeniem z
stany psychiczne, spostrzeemy, i nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie s jeszcze dobrze
zmienia si w zalenoci od nastroju, w jakim zrozumiane. Wikszo jasnowidzw zgodnie z
jestemy, i przey, jakich dowiadczamy. zapotrzebowaniem danej osoby czyta" konkretny
Relatywno czasu atwo zaobserwowa, na odcinek czasu z jej teraniejszego albo przeszego
przykad, w trakcie przeraajco dugich chwil, kiedy ycia. Niektrzy jas-nowidzowie mog po prostu
nasz samochd ma zderzy si z innym. Te chwile, skupi si na tym odcinku czasu, o ktry si ich
jeli zmierzymy je zegarkiem, trwaj kilka sekund; poprosi.
nam jednak wydaje si, e czas zwolni. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina
dowiadczanego nie da si zmierzy zegarkiem, oznacza, e pozorna linearno wydarze zaley od
poniewa zegarek jest newtonowskim urzdzeniem obserwatora. Wszyscy zbyt chtnie uznajemy nasze
zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przesze ycia za rzeczywiste ycia fizyczne, ktre
newtonowskiej mechaniki. wydarzyy si w przeszoci w fizycznym otoczeniu,
Nasze dowiadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. Nasze przesze ycia mog
newtonowskiego systemu. Wiele razy spotykalimy toczy si teraz w odmiennym continuum
kogo po wieloletnim niewidzeniu i odnosilimy czasoprzestrzennym. Wielu z nas dowiadczyo
wraenie, e rozstalimy si z nim zaledwie wczoraj. przeszych egzystencji" i czuje ich efekty, tak jakby
W trakcie terapii regresyjnej wiele osb dowiadcza wydarzyy si one cakiem niedawno. Rzadko jednak
wydarze z dziecistwa tak, jakby odbyway si one mwimy o tym, w jaki sposb przesze ycia
teraz. Stwierdzamy rwnie, e nasza pami wpywaj na to, ktre wiedziemy tu i teraz. Poniewa
uporzdkowaa wydarzenia inaczej ni pami przeywamy nasze ycie teraz, staje si bardziej
kogo, kto rwnie w tych wydarzeniach moliwe, i na nowo piszemy nasz osobist histori,
uczestniczy. (Sprbujcie porwna wspomnienia z zarwno przesz, jak i przysz.
dziecistwa z waszym rodzestwem.) Inn wan konsekwencj einsteinowskiej
Rdzenni mieszkacy Ameryki, ktrzy nie mieli wzgldnoci jest zrozumienie, e materia i energia s
zegarw do mierzenia linearnego czasu, dzielili go wymienne. Masa nie jest niczym innym jak tylko
na dwie kategorie: teraniejszo i cay inny czas. form energii. Materia jest tylko zwolnion czy te
Rwnie australijscy aborygeni skrystalizowan energi. Nasze ciaa s energi. O
tym wanie jest ta ksika!
Ancdogie pomidzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywisto, a zachodnimi pogldami naukowymi 39

Wprowadziam do niej pojcie ciaa energetycz- skadnikw budowy materii musiay zosta
nego, ale nie podkreliam, e ciao fizyczne jest zarzucone, kiedy fizycy odkryli tak wiele czsteczek
rwnie form energii. elementarnych, e trudno byo je ju nazywa
elementarnymi. Dziki eksperymentom ostatnich
dziesicioleci fizycy stwierdzili, e materia jest
Paradoks cakowicie zmienna, a na poziomie subatomowym
nie istnieje z pewnoci w okrelonym miejscu, lecz
W latach dwudziestych fizyka znalaza si w raczej wykazuje tendencje istnienia". Wszystkie
dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistoci wiata czsteczki mog przeistoczy si w inne czsteczki.
subatomowego. Za kadym razem na eks- Mog by stworzone z energii i przeksztacone w
perymenty naukowcw natura odpowiadaa pa- inne czsteczki. Mog by stworzone z energii i za-
radoksem. Im silniej prbowali wyjani sytuacj, mieni si w ni ponownie. Nie potrafimy stwierdzi
tym paradoksy staway si dziwniejsze. Wreszcie dokadnie, gdzie i kiedy si to dzieje, ale wiemy, e
naukowcy zdali sobie spraw, e paradoks naley jest to nieustajcy proces.
do istoty wiata subatomowego, na ktrym opiera Rwnie gdy wkraczamy na teren wspczesnej
si caa nasza fizyczna rzeczywisto. psychologii i rozwoju duchowego, odkrywamy, e
Mona przeprowadzi eksperyment, ktry stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczaj si
udowodni, e wiato jest czsteczk. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. Nie jestemy ju ani
jednak niewielka zmiana w eksperymencie, by dobrzy, ani li; nie kochamy tylko albo tylko
udowodni, e wiato jest fal. Zatem aby opisa nienawidzimy. Znajdujemy wewntrz siebie o wiele
fenomen wiata, naley uy zarwno pojcia szersze zdolnoci. Czujemy zarwno mio, jak i
czsteczki, jak i fali. Wkraczamy wic do nienawi, a take wszystkie uczucia porednie,
wszechwiata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. wobec jednej osoby. Dziaamy odpowiedzialnie.
Fizycy nazywaj to komplementarno-ci. Oznacza Stwierdzamy, e stary dualizm Bg/Diabe znika i
to, e aby opisa jakie zjawisko (jeli nadal zamienia si cao, w ktrej Bogini/Bg z wewntrz
mylimy w kategoriach fal i czsteczek), musimy czy si z Bogini/Bogiem z zewntrz. Zo nie jest
uy obu tych poj. Te dwa typy dopeniaj si przeciwiestwem Bogini/Boga, ale oporem
raczej, zamiast przeciwstawia sobie, jak dziao si przeciwko sile Bogini/Boga. Wszystko zbudowane
to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. jest z tej samej energii. Sia Bogini/Boga jest zarwno
Max Planck odkry, na przykad, e energia biaa, jak i czarna, zarwno mska, jak i eska.
promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera si w niej i biae wiato, i aksamitna czarna
w waszym domu) nie jest emitowana cigle, lecz otcha.
pojawia si w formie oddzielnych pakietw Jak widzicie, wci uywamy poj opartych na
energii" zwanych kwantami. Einstein twierdzi, ze dualizmie, lecz jest to wiat pozornych"
wszystkie formy promieniowania elektromag- przeciwiestw, ktre dopeniaj si nawzajem, a nie
netycznego mog pojawia si nie tylko jako fale, przeciwiestw prawdziwych". W tym systemie
lecz take w postaci kwantw. Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnicia nas ku
pakiety energii zostay z penym przekonaniem jednoci.
uznane za czsteczki. Na tym etapie gry
czsteczka, ktra stanowi najdokadniejsz de-
finicj rzeczy, jest pakietem energii! Poza dualizmem hologram
Cho coraz dokadniej penetrujemy mate-li,
natura nie pokazuje nam adnych podstawowych Fizycy odkryli, e czsteczki mog by zarazem
skadnikw", jakie sugerowaa fizyka falami, poniewa nie s prawdziwymi falami
newtonowska. Poszukiwania podstawowych fizycznymi, takimi jak dwik czy fale na
40 Donie pene wiata

wodzie, lecz raczej falami prawdopodobiestwa. Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzyma Nagrod
prawdopodobiestwa nie reprezentuj pra- Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. Bya to
wdopodobiestwa rzeczy, lecz raczej prawdo- bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposb,
podobiestwo wzajemnych pocze. Jest to e falowe pole wiata rozproszone przez obiekt
koncepcja nieatwa do zrozumienia, jednak zostao zarejestrowane jako wzr interferencyjny na
generalnie fizycy mwi, e nie ma czego takiego pytce. Kiedy nagranie holograficzne albo
jak rzecz". Dotychczasowe rzeczy" s wedug fotograficzne umieci si w promieniu lasera albo
fizykw zdarzeniami" lub ciekami, ktre mog si wiata fazowego, oryginalny wzr fali zostaje
zdarzeniami sta. odtworzony w postaci trjwymiarowego obrazu.
Stary wiat staych obiektw i determinis- Kada cz hologramu jest dokadnym
tycznych praw natury przeksztaca si teraz w wiat odwzorowaniem caoci i moe posuy do jego
falopodobnych wzorw wzajemnych pocze. Takie zrekonstruowania.
pojcia, jak czsteczka elementarna", substancja Doktor Karl Pribram, znany badacz mzgu,
materialna" czy obiekt wyizolowany", straciy swoje zebra w cigu ostatniej dekady informacje
znaczenie. Cay wszechwiat przypomina wiadczce o tym, e gboka struktura mzgu jest w
dynamiczn pajczyn nierozcznych wzorw swej istocie holograficzna. Pribram twierdzi, e
energii. Wszechwiat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach
dynamiczna nierozczna cao, w ktrej centrum skomplikowane analizy czstotliwoci czasowych
tkwi obserwator. i/lub przestrzennych dowodz, i mzg strukturyzuje
Jeli istotnie wszechwiat zbudowany jest z wzrok, such, smak, zapach i dotyk na sposb
takiej pajczyny, to (logicznie) nie ma czego holograficzny. Informacja jest przesyana do systemu,
takiego jak cz. Nie jestemy zatem oddzielnymi tak e kady fragment moe wyprodukowa
czciami caoci. Jestemy Caoci. informacj o caoci. Pribram uywa modelu
Fizyk Dawid Bohm stwierdzi ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mzgu, lecz take
ksice Wewntrzny porzdek, e podstawowe prawa wszechwiata. Uwaa, e mzg uywa procesu
fizyczne nie mog by odkryte przez nauk, ktra holograficznego do abstrahowania z holograficznego
prbuje podzieli wiat na czci. Bohm napisa o terytorium, ktre przekracza przestrze i czas.
wewntrznym zoonym porzdku", ktry istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii, dziki ktrej
niejawnym stanie i jest podstaw, na ktrej opiera si moliwe s telepatia, psychokineza i uzdrawianie. Z
caa jawna rzeczywisto. Bohm nazywa t jawn punktu widzenia holograficznego wszechwiata
rzeczywisto zewntrznym rozwinitym zdarzenia te wyaniaj si z czstotliwoci
porzdkiem". Czci naley widzie w przekraczajcych przestrze i czas; nie musz by
bezporednim poczeniu, w ktrym ich dynamiczne transmitowane za pomoc adnej szczeglnej energii.
zwizki zale w niere-dukowalny sposb od stanu S potencjalnie jednoczesne i wszechobecne.
caego systemu... W ten sposb dochodzimy do Mwic w tej ksice o energetycznych polach
nowej koncepcji nierozcznej caoci, ktra aury, bdziemy uywali poj bardzo archaicznych z
przeciwstawia si klasycznej idei rozbierania wiata punktu widzenia powyszych fizykw. Fenomen
na oddzielne i niezalenie istniejce czci." aury niewtpliwie jednoczenie naley i nie naley
Bohm stwierdza, e holograficzna teoria wiata do linearnego czasu i trjwymiarowej przestrzeni.
jest miejscem, od ktrego naley zaczyna Tak jak w przypadkach, ktre cytowaam
rozumienie wewntrznego zoonego i zewntrznego widziaam" wydarzenia z modoci Eda, kiedy
rozwinitego porzdku. Wedle koncepcji hologramu zostaa uszkodzona jego ko ogonowa, poniewa Ed
kada cz jest dokadnym odwzorowaniem caoci zachowa wspomnienie tych wydarze w swojej
i moe by uyta do zrekonstruowania caego pamici. Kiedy kto nadepnie nam na odcisk", jest
hologramu. to
Analogie pomidzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywisto, a zachodnimi pogldami naukowymi ______ 41

widoczne od razu w naszym polu energii, a jas- my tej wzajemnej cznoci sta si czci naszego
nowidz moe cofn si w czasie i bezporednio procesu mylowego, bdziemy mogli postrzega
obserwowa cale wydarzenie. Do wyjanienia wielu wszystkie zdarzenia bez wzgldu na czas. Lecz wraz
zdarze opisanych w tej ksice potrzeba wicej ni ze sowem my" z powrotem wpadamy w sida
trzech wymiarw; cz z nich wydaje si dualizmu. Trudno jest dowiadcza tej
krtkotrwaa. Umiejtno patrzenia do wewntrz wszechogarniajcej wzajemnej cznoci, kiedy nasze
ciaa na kadym poziomie z rn dokadnoci postrzeganie wiata jest dualistyczne. Holistyczna
wydaje si sugerowa uycie dodatkowego wiadomo zaistnieje poza linearnym czasem i
wymiaru. Umiejtno obserwowania zdarze z trjwymiarow przestrzeni i dlatego nie bdzie atwo
przeszoci dziki zwykej probie o potrzebne rozpoznana. Musimy praktykowa holistyczne
informacje albo widzeniu moliwych zdarze i dowiadczenie, eby mc je rozpozna.
zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogaby Medytacja jest jednym ze sposobw prze-
sugerowa istnienie nieline-arnego czasu. kraczania ogranicze linearnego umysu i pozwala
Umiejtno widzenia czego, co wydarzy si w cznoci wszystkich rzeczy sta si dowiadczan
przyszoci, rwnie wykracza poza linearny czas. rzeczywistoci. T rzeczywisto bardzo trudno jest
Uywajc pojcia pola do opisywania aury nie przekaza sowami, poniewa uywamy sw w
unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole, bdziemy linearny sposb. Musimy wynale sownictwo, za
badali je" jako fenomen, ktry jest czci" nas. pomoc ktrego poprowadzimy si wzajemnie ku
Bdziemy uywa takich terminw, jak moje pole" nowym dowiadczeniom. W buddyzmie zen
czy jej aura" i tak dalej. To jest dualizm. Musz mistrzowie przydzielaj uczniom krtkie frazy, nad
przeprosi za to i przyzna szczerze, e na tym ktrymi ci maj si skupia. Taka fraza, zwana
etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem, ma pomc uczniowi przekroczy linearne
dowiadcze bez korzystania ze starych konstrukcji. mylenie. Oto jeden z moich ulubionych koanw: Jak
Zgodnie z holograficzn teori rzeczywistoci brzmi dwik jednej klaszczcej doni?
kada cz aury nie tylko przedstawia, lecz take Moj reakcj na ten dobrze znany koan jest
zawiera cao. Moemy zatem jedynie opisywa wraenie rozcigania si w gb wszechwiata na fali
nasze dowiadczenia ze zjawiskiem, ktre jedno- niesyszalnego dwiku, ktry zdaje si pyn bez
czenie obserwujemy i stwarzamy. Kada obser- koca.
wacja wywouje skutek w obserwowanym wzorze.
Nie jestemy tylko czci wzoru; jestemy samym
wzorem. On jest nami, a my jestemy nim, tylko e czno nadwietlna
sowo on" naley teraz porzuci i zastpi jakim
innym, bardziej odpowiednim, aby rozluni Naukowcy znajduj ju dowody uniwersalnej,
blokady, jakie powstaj w naszych umysach, kiedy natychmiastowej cznoci, zarwno matematycznie,
prbujemy si porozumiewa. jak i dowiadczalnie.
Fizycy uywali takich terminw jak praw- W 1964 roku fizyk J.S. Bell opublikowa dowd
dopodobiestwa wzajemnych pocze" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella.
dynamiczna pajczyna nie rozdzielny eh wzorw Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje
energii". Kiedy zaczynamy myle w kategoriach koncepcj, i czsteczki" subatomowe s poczone
dynamicznej pajczyny nierozdzielnych wzorw w sposb, ktry przekracza czas i przestrze, tak wic
energii, zjawiska auryczne opisane w tej ksice nie co, co przydarza si jednej czsteczce, wpywa
wydaj si nam szczeglnie dziwne czy niezwyke. zawsze na wszystkie pozostae. Ten efekt jest
Wszystkie dowiadczenia s wzajemnie po- natychmiastowy i nie wymaga czasu" na pene
czone. Jeli uwiadomimy to sobie i pozwoli- rozprzestrzenienie. Wedug teorii wzgldnoci
Einsteina czsteczka
42 Donie pene wiata

nie moe porusza si z prdkoci wiksz od wykraczaj poza bariery czasowe i przestrzenne,
prdkoci wiata. W twierdzeniu Bella efekty mog odnoszce si normalnie do energii. Oznacza to, e
by nadwietlne", czyli szybsze ni prdko ich wpyw jest rwnie silny z daleka, jak z bliskiej
wiata. Twierdzenie Bella zostao ju potwierdzone odlegoci.
dowiadczalnie. Mwimy teraz o zjawisku, ktre Zgodnie z t hipotez za kadym razem, gdy
wykracza poza teori wzgldnoci Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy si
Prbujemy wyj poza dualizm fala/czsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak wic ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choby nawet bya to zmiana
naukowa staje si coraz doskonalsza, pozwalajc nam bardzo drobna. Jeli zachowanie powtarza si
bardziej szczegowo bada materi, natykamy si na wystarczajco dugo, jego mor-ficzny rezonans"
zjawiska, ktrych nie mona wyjani za pomoc wpywa na cay gatunek. Sheldrake nazywa t
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przeom nastpi niewidzialn matryce polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektrycznoci od morph, forma" i genesis, powstajcy". Dziaanie
zrewolucjonizowao wiat i kazao nam jeszcze tego pola zawiera w sobie dziaanie na odlego"
gbiej zastanowi si na tym, kim jestemy. Nastp- zarwno w czasie, jak i przestrzeni. W odrnieniu
ny przeom nastpi w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawia si energia atomowa. Wydaje si, e czasem, zaley ono od morficznego rezonansu w
jestemy coraz bliej kolejnej wielkiej zmiany. Jeli poprzek czasu. Oznacza to, e pola morficzne mog
fizycy odkryj, jak dziaa ta natychmiastowa przenosi si w czasie i przestrzeni i e wydarzenia
czno, moglibymy nauczy si wiadomego przesze mog wpywa na inne wydarzenia
korzystania z naszych pocze ze wiatem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykad tego podaje Lyall
ludmi. To oczywicie zrewolucjonizowaoby Watson w swojej ksice Fala ycia: biologia
komunikacj. Zmienioby te drastycznie sposb, w wiadomoci, w ktrej opisuje to, co nazywa si teraz
jaki wzajemnie na siebie wpywamy. Ta popularnie Zasad Setnej Mapy. Watson odkry, e
natychmiastowa czno mogaby pozwoli nam kiedy grupa map poznaje jakie nowe zachowanie,
czyta sobie nawzajem w mylach. Moglibymy nagle mapy na innych wyspach, nie komunikujc si
wiedzie, co dzieje si w kadym z nas i naprawd midzy sob w aden normalny" sposb, rwnie
rozumie si gboko. Moglibymy te ujrze wykazuj znajomo tego zachowania.
bardziej wyranie, i nasze myli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i dziaania maj o wiele wikszy wpyw na wanym przez pismo Revisions, e to samo zjawisko
wiat, ni nam si dotychczas wydawao. zachodzi w fizyce kwantowej. Mwi on, e
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykaza istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne pocze pomidzy odlegymi czsteczkami. System
stanowiby wic cao i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej ksice Nowa nauka mogoby by przypisane tylko czsteczce. Mogoby
ycia stawia hipotez, i wszystkie systemy s by przypisane tylko caoci. W ten sposb co
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiajcego si odlegym czsteczkom
energetyczne i materialne, lecz take przez wpywaoby rwnie na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujce. Pola te s przy- czsteczek. Bohm twierdzi dalej, e zasada
czynowe, poniewa su jako schemat form i ponadczasowych praw rzdzcych wiatem wydaje
zachowa. Pola te nie maj energii w zwykym si nie do utrzymania, poniewa sam czas jest czci
sensie tego sowa, poniewa efekty ich dziaania koniecznoci, ktra si rozwina".
Analogie pomidzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywisto, a zachodnimi pogldami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siy (ktr postrzegamy jako mio) poprzez
konkluduje: Tak wic proces kreatywny, dajcy powtrn identyfikacj jani i stawanie si jedni z
pocztek nowym mylom, przez ktre realizuj si wszechwiatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe caoci, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechwiatem
kreatywnej rzeczywistoci, ktra daje pocztek jednoci jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym caociom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszoci
kreatywny moe by widziany jako sukcesywny oddzielnych czci i utosamienie si z byciem
rozwj bardziej skomplikowanych caoci wyszego polami energii. Jeli bdziemy potrafili zintegrowa
rzdu, odbywajcy si poprzez czenie oddzielnych t rzeczywisto z naszym yciem w praktyczny i
dotychczas czci." weryfikowalny sposb, nauczymy si oddziela fan-
tazj od moliwie szerszej rzeczywistoci. Kiedy
zaczniemy wiza nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wysza wiadomo stanie si zwizana z wyszymi
rzeczywisto czstotliwociami i wiksz zgodnoci.
Korzystajc z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzie wiat dokadnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, e czno po- nieco pniej w tej ksice: jako wiat aury i
nadwietlna moe istnie poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wysze ciaa
czywistoci istniejcy ponad" naszym. Sarfatti (wysze czstotliwoci auryczne) nale do
sugeruje, e rzeczy" s bardziej poczone albo wyszego porzdku i s mocniej poczone z
zdarzenia bardziej skorelowane" na wyszym ni wyszymi ciaami odmiennymi ni nasze ciaa
nasz poziomie rzeczywistoci, na ktrym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza wiadomo rozwija si
wszystko poczone jest poprzez poziom jeszcze ku wyszym czstotliwociom i wyszym ciaom,
wyszy. Tak wic, docierajc do wyszego poziomu, stajemy si coraz bardziej poczeni ze
moglibymy zrozumie, jak dziaa natychmiastowa wszechwiatem, a wreszcie stapiamy si z nim w
czno. jedno. W wietle zatem tej koncepcji dowiadczenie
medytacyjne mona opisa jako wznoszenie naszej
wiadomoci ku wyszym czstotliwociom, tak
Konkluzja bymy mogli postrzega rzeczywisto naszych
wyszych cia, naszej wyszej wiadomoci i
Fizycy twierdz, e nie istniej podstawowe wyszych wiatw, w ktrych egzystujemy.
skadniki budowy materii; e wszechwiat jest raczej Spjrzmy wic teraz na zjawiska pl energii, by
nierozczn caoci, rozleg pajczyn przekona si, co moe nam powiedzie nauka
wpywajcych na siebie wzajemnie, przeplatajcych dowiadczalna.
si prawdopodobiestw. Badania Bohma pokazuj,
e widzialna rzeczywisto wyania si z tej caoci.
Sugeruj, e skoro jestemy nierozdzielnymi
czciami tej caoci, moemy wej w holistyczny Przegld rozdziau 4
stan istnienia, sta si caoci i korzystajc z
twrczych si wszechwiata uzdrawia wszystkich i 1. W jaki sposb pogldy naukowe wpyny na
wszdzie. Niektrzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafi to robi, stapiajc si w jedno z 2. Dlaczego model staego wiata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. ju dla nas nieprzydatny?
Stawanie si uzdrowicielem oznacza poruszanie
si w kierunku tej uniwersalnej twrczej
44 Donie pene wiata

3. Jaki wpyw miay badania Faradaya i Max-wella wszechwiata pomaga opisa zjawisko Pola
na pogldy dotyczce sposobu dziaania wiata? Energetycznego Czowieka?
4. Co to jest czno nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego ycia? Do przemylenia
5. W jaki sposb koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobra sobie, e jeste hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?
Rozdzia 5

HISTORIA BADA NAUKOWYCH


NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZOWIEKA (P.E.Cz.)
Chocia mistycy nie wspominali o polach by utrzyma odmienne stany wiadomoci i unikn
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia si.
tyczne tradycje ostatnich piciu tysicy lat we Chiczycy, w trzecim tysicleciu przed
wszystkich czciach globu s zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie yciowej energii,
obserwacjami naukowcw. ktr nazwali ch'i. Wszelka materia, oywiona i
nieoywiona, zbudowana jest z tej energii i ni
przeniknita. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siy, yin i gang. Kiedy yin i yang s
zrwnowaone, ywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mwi o postrzeganiu znajduj si w nierwnowadze, pojawia si stan
wiata wok gw innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywouje nadmiern
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywno organiczn. Efektem dominujcego yin
osigaj oni stany poszerzonej wiadomoci, ktre jest sabe funkcjonowanie systemu. Kada
otwieraj ich utajone zdolnoci postrzegania nierwnowaga objawia si fizyczn chorob.
ponadzmysowego. Staroytna sztuka akupunktury koncentruje si na
Staroytna duchowa tradycja Indii, sigajca zrwnowaeniu yin i yang.
ponad pi tysicy lat, mwi o uniwersalnej energii Kabaa, ydowska teozofia mistyczna, ktrej
zwanej prana. T uniwersaln energi uwaa si za pocztki datuje si okoo roku 538 p.n.e., mwi o
podstawowy element i rdo wszelkiego ycia. tych wszystkich energiach jako o wietle astralnym.
Prana, oddech ycia, przenika wszystkie formy i daje Chrzecijaskie malowida religijne przedstawiaj
im ycie. Jogini praktykuj manipulowanie t Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pl
energi poprzez techniki oddechowe, medytacj i wiata. W Starym Testamencie znajduj si liczne
wiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych wiat-
46 Donie pene wiata

em i pojawiajcych si w postaci wiata, ale w ona zbudowana zarwno z siy, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciy swoje pierwotne yciowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykad Micha Anio w swojej wyobraa sobie uniwersalny fluid, przenikajcy
rzebie Mojesza pokaza karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie bdcy namacaln albo [
nie jako dwa promienie wiata, do ktrych kondensowaln materi, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosio si to sowo. Po hebrajsku yciowym, substancj, ktra jest obecna we j
karnaeem znaczy zarwno rg, jak i wiato. wszystkich ciaach. Matematyk Leibnitz pisa, e I
John White w ksice Nauka przyszoci kluczowymi elementami wszechwiata s centra l
wymienia dziewidziesit siedem kultur oraz siy zawierajce swoje wasne rda ruchu. I
okrelenia, jakimi kultury te opisuj zjawiska Inne waciwoci zjawisk zwizanych z uni- I
auryczne. wersaln energi zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemw ezoterycznych by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnie tylko staroytne hinduskie teksty wedyjs-kie, ktry da pocztek hipnozie. Ogosili oni, e |
teozofw, rokrzyowcw, szamanw p- obiekty oywione i nieoywione mona naado- t
nocnoamerykaskich, buddystw tybetaskich i wa owym fluidem" i e ciaa materialne mog j
hinduskich, japoskich buddystw zen, madame wpywa na siebie na odlego. To sugerowao I
Blavatsky i Rudolpha Steinera szczegowo istnienie pola, pod pewnymi wzgldami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowcw minajcego pole elektromagnetyczne.
zdoao doda do tych opisw konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewitnastowieczny ksi Wilhelm von I
Reichenbach spdzi trzydzieci lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z polem", ktre nazywa si i
od roku 500 p.n.e. do odyczn". Odkry, e pole wykazuje wiele waciwoci
upodabniajcych je do pola elektromagnetycznego,
koca XIX wieku ktre James Clerk Maxwell opisa na pocztku XIX
wieku. Odkry rwnie, e sia odyczna ma wiele
W cigu stuleci idea uniwersalnej energii waciwoci unikatowych. ; Wedug niego bieguny
przenikajcej ca natur intrygowaa zachodnie magnesu wytwarzaj nie tylko polaryzacj
umysy naukowe. Energia yciowa, postrzegana w magnetyczn, lecz take unikatow polaryzacj
formie wietlistego ciaa, zostaa pierwszy raz zwizan z tym polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za spraw przykad krysztay, rwnie wykazuj t polaryzacj,
pitagorejczykw okoo roku 500 przed Chrystusem. chocia same -: nie s magnetyczne. Wraliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, e jej wiato moe obserwatorzy - -opisuj bieguny pola odycznego jako
wywoywa w ludzkim ciele wiele rnych efektw, gorce, i czerwone i nieprzyjemne" lub niebieskie,
w tym take leczy choroby. chd- ;;ne
; i przyjemne". Co wicej, von Reichenbach .
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdzi, e przeciwlege bieguny odyczne nie
pocztku XII wieku, e istoty ludzkie posiadaj przycigaj si tak jak w elektromagnetyzmie.
energi, ktra moe wywoywa wzajemne Odwrotnie przycigaj si bieguny o tych samych
oddziaywanie pomidzy oddalonymi od siebie waciwociach. Jak zobaczymy p- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, e jeden czowiek moe bardzo wany fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mie korzystny lub niekorzystny wpyw na innego bada zwizek pomidzy I elektromagnetycznym
wycznie przez swoj obecno. Synny uczony promieniowaniem Soca f a koncentracjami pola
redniowiecza, Paracelsus, nada tej energii nazw odycznego. Odkry, e I najwiksze skupienie tej
sia ywotna" i twierdzi, e jest energii znajduje si J pomidzy czerwieni a bkito-
fioletem sonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustali, e ; przeciwne adunki wywouj subiektywne
wra-
Historia bada naukowych nad Polem Energetycznym Czowieka (P.E.Cz.) 47

eni ciepa i zimna w rnych nateniach, ktre W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porwna z tablic Mendelejewa poprzez seri ogosi wyniki swoich bada nad Polem
lepych testw. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Czowieka ogldanym poprzez
dodatnie daway wraenie ciepa i wywoyway kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdzi, e widzia
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanujc wiatem mg wok ciaa dzielc si na
daway wraenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) pcentymetrow ciemn warstw przy
czym intensywno rezultatw zaleaa od pozycji samej skrze, otoczon przez b) bardziej mglist
danego elementu w ukadzie okresowym. Zjawiska warstw o szerokoci dwch i p centymetra o
cieplne przechodzce od ciepa do chodu byy promieniach biegncych prostopadle od ciaa, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorw pomidzy nieco dalej, delikatn wietlisto zewntrzn o
czerwieni a indygo. nieokrelonych konturach i szerokoci pitnastu
Von Reichenbach odkry, e pole odyczne centymetrw. Kilner odkry, e wygld aury" (jak j
mona przesya za pomoc przewodu, e prdko nazwa} zaley od wieku pacjenta, jego pci,
przewodzenia jest bardzo niska (okoo 4 me- zdolnoci umysowych i stanu zdrowia. Pewne
trw/sekund) i e zaley ona raczej od gstoci choroby objawiay si w postaci smug albo
materiau, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- znieksztace aury, co pozwolio Kilnerowi rozwin
nego. Co wicej, obiekty mona byo adowa t system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energi w sposb podobny do adowania za pomoc faktury, wielkoci i oglnego wygldu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazay, e wykrywa w ten sposb midzy innymi zakaenie
cz pola mona skupi tak jak wiato przy uyciu wtroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostaa cz bdzie robaczkowego, padaczk i zaburzenia psychiczne
pyna wok soczewki, troch tak jak pomie takie jak histeria.
wiecy opywajcy obiekt umieszczony na jego Na pocztku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona cz pola zachowywaa si Ruth Brown skonstruowali nowe przyrzdy do
te jak pomie wiecy, kiedy poddano j dziaaniu pomiaru promieniowania ywych tkanek. Doktor De
prdu powietrznego, co sugerowao, e pole La Warr rozwin radionik, system wykrywania,
przypomina budow gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odlego, powizany z
dowodz, i pole aurycz-ne jest jednoczenie teori biopola czowieka. Najwiksze wraenie
czsteczkowe w naturze, jak pyn, i energetyczne, jak sprawiaj przedstawione przez De La Warra
fale wietlne. fotografie wykorzystujce wosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkry, e sia odyczna anten. Fotografie te pokazuj tworzce si w ywej
wywouje w ludzkim ciele polaryzacj podobn do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, ktra jest w krysztaach wzdu ich gwnych wtroby, grulic puc i zoliwe nowotwory mzgu.
krawdzi. Opierajc si na wynikach swoich bada, Nawet trzymiesiczny ywy pd zosta sfotografo-
opisa lew stron ciaa jako biegun ", a praw wany w onie matki.
jako biegun +". Jest to teoria podobna do opisanej Na pocztku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wczeniej chiskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i wsppracownik Freuda, zainteresowa
si uniwersaln energi, ktr nazwa orgonem".
Bada zwizek pomidzy zakceniami w przepywie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudowa system
psychoterapeutyczny czcy freudowskie
Widzimy, e przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania niewiadomoci z
obserwacje pola energii otaczajcego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowao si tym przepywie orgonu
zjawiskiem rwnie wielu lekarzy.
48 Donie pene wiata

w ciele. Przez usunicie tych blokad Reich leczy miernie aktywny, o barwie czerwonej i matowo-
negatywne stany mentalne i emocjonalne. szarej. Kiedy Dianne spojrzaa na sam tarczyc, bya
W latach 1930-1950 Reich eksperymentowa z ona zbyt gbczasta i mikka. Jej prawa cz nie
energi orgonu uywajc najnowoczeniejszych pracowaa tak dobrze jak lewa. Klasyczna medycyna
przyrzdw elektronicznych i medycznych pozwolia na rozpoznanie u tego chorego choroby
dostpnych w owym czasie. Zaobserwowa Gravesa, ktra powoduje powikszenie tarczycy, w
pulsowanie tej energii w powietrzu i wok tym przypadku jej prawego pata.
wszystkich obiektw oywionych i nieoywionych. Dora Kunz z amerykaskiego oddziau To-
Za pomoc specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowaa przez wiele lat
obserwowa pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. W Duchowych
mikroorganizmy. aspektach sztuki uzdrawiania zauwaya, e kiedy
Reich skonstruowa ca gam urzdze do pole yciowe jest zdrowe, istnieje w nim naturalny,
badania pola orgonowego. Jednym z tych urzdze autonomiczny rytm", oraz e kady organ ciaa ma
by akumulator", sucy do skupiania energii odpowiadajcy mu rytm energii w polu eterycznym.
orgonu i nastpnie adowania ni wybranych Pomidzy sferami poszczeglnych organw rytmy
obiektw. Reich zauway, i rura prniowa po wpywaj na siebie wzajemnie, jakby dziaaa funkcja
dugim adowaniu w akumulatorze" przewodzi prd transferu; kiedy ciao jest nie uszkodzone i zdrowe,
elektryczny przy potencjale o wiele niszym ni rytmy te przechodz pynnie od organu do organu. W
normalny. Twierdzi rwnie, e zdoa wyduy patologii jednak zmieniaj si zarwno rytmy, jak i
okres rozpadu radioizotopu, umieszczajc go w poziomy energii. Na przykad, skutki wycicia
akumulatorze orgonowym. wyrostka robaczkowego mona zaobserwowa w
W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. Tkanki, ktre po zabiegu przylegaj do siebie,
i Phoebe Bendit szczegowo badali Pole maj zmienion w stosunku do stanu wczeniejszego
Energetyczne Czowieka, wic jego istnienie ze zdolno transferu energii. W fizyce nazywa si
rowiem, leczeniem i rozwojem duszy. W swoich taki,stan bdnym przyleganiem albo przyleganiem
pracach podkrelaj wag znajomoci i rozumienia impedancyj-nym. Ssiednie tkanki s impedancyjnie
potnych eterycznych si formujcych, ktre przylegajce", co oznacza, e energia moe swobod-
stanowi podstaw zdrowia i leczenia ciaa. nie pyn przez wszystkie z nich. Operacja albo
Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowaa choroba zmieniaj przyleganie impedan-cyjne, tak e
obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia
zdolnociach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana.
medycznie zaburzeniami fizycznymi. Na przykad John Pierrakos rozszerzy system diagnozowania
jasnowidzca imieniem Dianne potrafia postrzega i leczenia zaburze psychicznych oparty na wizualnej
aury ludzi chorych i bardzo dokadnie opisywa, na obserwacji Pola Energetycznego Czowieka i badaniu
co cierpi od zaburze pracy mzgu po zaparcie w go za pomoc wahadeka. Informacje pochodzce z
okrnicy. Takie obserwacje ciaa eterycznego obserwacji cia energetycznych poczy z metodami
ujawniaj istnienie ciaa albo pola energii yciowej, psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawnoci
ktre tworzy matryc przenikajc ciao fizyczne na fizycznej pacjenta, rozwinitymi przez bioenergetyk,
podobiestwo pobyskujcej pajczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. Cay proces, zwany
wietlnych. Ta energetyczna matryca jest podstawo- energetyk rdzenia, jest ujednoliconym systemem
wym wzorem, wedug ktrego ksztatowana jest uzdrawiania, ktry koncentruje si na przebiciu zapr
fizyczna materia tkanek. Tkanki istniej jako takie ego i osobowoci w celu odblokowania si witalnych.
tylko za spraw wspierajcego je pola ycia. Energetyka rdzenia prbuje zrwnoway wszyst-
Karagulla powizaa rwnie zaburzenia w
pracy czakramw z chorob. Dianne opisaa czakram
garda pewnego chorego jako nad-
Historia bada naukowych nad Polem Energetycznym Czowieka (P.E.Cz.) 49

kie ciaa (fizyczne, eteryczne, emocjonalne, men- Doktor Zheng Rongliang z chiskiego Uni-
talne i duchowe), by osign harmonijne uzd- wersytetu Lanzhou zmierzy energi (zwan qi albo
rowienie caej osoby. ch'i) emitowan przez ciao czowieka, uywajc do
Wedug mnie, zarwno powyej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z yki
badania, jak i inne dowodz, e promieniowanie licia podczonej do urzdzenia fotokwantowego
emitowane przez ludzkie ciao ma zwizek ze (mierzcego wiato o niskim nateniu). Rongliang
zdrowiem. Uwaam, e bardzo istotne jest bada emanacje pola energetycznego mistrza Qigong
znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest staroytn form chiskich wicze
za pomoc wiarygodnych, standardowych urzdze zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. Wyniki
w celu udostpnienia tych informacji oficjalnej bada pokazuj, e system wykrywajcy reaguje na
medycynie do bada diagnostycznych i jednoczenie promieniowanie i daje reakcj w postaci pulsu. Puls
uczynienie samej energii uyteczn w procesie emanujcy z doni mistrza Qigong jest zupenie inny
leczenia. ni puls jasnowidza.
Przeprowadzilimy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej
wiele eksperymentw majcych na celu zmierzenie Akademii Chiskiej udowodniono, e niektre
P.E.Cz. W jednym z nich doktor Richard Dobrin, emanacje siy witalnej mistrzw Qigongu wydaj si
doktor John Pierrakos i ja mierzylimy poziom zawiera fal dwikow o bardzo niskiej
promieniowania o dugoci fali 350 nanometrw w czstotliwoci, fal, ktra przypomina zmienn fal
zaciemnionym pomieszczeniu przed, w trakcie i po non o niskiej czstotliwoci. W niektrych
pobycie w nim ludzi. Wyniki wykazuj niewielki przypadkach qi bya take wykrywalna jako
wzrost poziomu promieniowania w czasie, gdy w przepyw mikroczsteczek. Czsteczki te miay okoo
pomieszczeniu przebywaj ludzie. W jednym 60 mikronw rednicy i prdko okoo 20-50
przypadku poziom ten zmniejszy si; do pokoju cm/sekund.
wszed kto bardzo wyczerpany i smutny. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowcw z
eksperymencie, przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A.S. Popowa
Parapsychologicznym Organizacji Narodw powiadomia o odkryciu, i organizmy ywe emituj
Zjednoczonych, dziki urzdzeniu zwanemu wibracje energii dugoci pomidzy 300 i 2000
koloryzatorem pokazalimy na ekranie czarno- nanometrw. Rosjanie nazwali t energi biopolem
biaego telewizora cz pola aurycznego. albo bioplazma. Odkryli, e osoby skutecznie
Koloryzator umoliwia wzmocnienie zjawisk przekazujce bioenergi maj duo szersze i
wietlnych zachodzcych przy samym ciele. W silniejsze biopole. Te odkrycia zostay potwierdzone
jeszcze innym eksperymencie, ktry wykonano na przez Akademi Nauk Medycznych w Moskwie i s
Uniwersytecie Drexela, wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej
Eidsonem i Karen Gestia (medium, przez wiele lat Brytanii, Holandii, Niemczech i Polsce.
pracowaa z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spord znanych mi badania aury
udao nam si za pomoc energii aurycznej wpyn czowieka przeprowadzia doktor Vale-rie Hunt wraz
(odchylajc go albo osabiajc) na promie maego, z zespoem wsppracownikw z UCLA. W trakcie
dwumiliwatowego lasera. Wszystkie te eksperymenty bada nad wpywem masau na ludzkie ciao i
dostarczyy nowych dowodw na istnienie pl psychik {Analiza strukturalnego
energii, ale nie byy ostateczne. Oglnokrajowa sie neuromuskularnego pola energii i podejcia do
telewizyjna NBC doniosa o wynikach, lecz dalsze zagadnie dotyczcych stanw emocjonalnych)
prace zostay wstrzymane ze wzgldu na brak doktor Hunt zarejestrowaa czstotliwoci impulsw
funduszy. emitowanych przez ciao w trakcie sesji rolfingu.
W Japonii Hiroshi Motoyama zdoa zmierzy Impulsy te mierzone byy w mili-woltach. W tym
promieniowanie aury ludzi, ktrzy przez wiele lat celu doktor Hunt umiecia na
praktykowali jog. Uczyni to w ciemni, uywajc
kamery do zdj w ciemnoci.
50 Donie pene wiata

skrze zwyke elektrody sporzdzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane
chlorku srebra. Jednoczenie, wraz z rejestracj dowody, potwierdzajce ich indywidualne
sygnaw elektronicznych, wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji."
Bruyere z Centrum Leczenia wiatem w Glen-dale, Fakt, i ustalone dla poszczeglnych kolorw
Kalifornia, obserwowaa aury zarwno masaysty, aury czstotliwoci fal nie pokrywaj si z barwami i
jak i pacjenta. Jej komentarze zostay nagrane na czstotliwociami widma wiata biaego, nie osabia
magnetofon razem z danymi elektronicznymi. wymowy odkrycia. Musimy zda sobie spraw, e
Bruyere na bieco opisywaa kolor, wielko i ruchy kolory s to czstotliwoci odbierane okiem,
energetyczne czakramow i obokw aurycznych. rozrniane i opisane symbolami sownymi. Nie ma
Nastpnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodw, e centra analityczne oka i mzgu
wykresy zalenoci sinusoidalnych fal analizie interpretuj kolory tylko w wysokich
Fouriera i sonogramowej analizie czstotliwoci. W czstotliwociach. Ostatecznym sprawdzianem
obu wypadkach wyniki byy zastanawiajce. dowiadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna.
Sinusoidalne zalenoci wykresu fal i ich Wydaje si, e dziki lepszym urzdzeniom,
czstotliwoci byy cakowicie zgodne z kolorami dokadniejszej rejestracji i technice redukcji danych
aury, ktre opisywaa wielebna Bruyere. Innymi moe okaza si, e odbierane emisje barwne, teraz
sowy, kiedy Bruyere obserwowaa bkit w ktrym nie przekraczajce zazwyczaj 1500 Hz, mog z
miejscu aury, pomiary elektroniczne wykazyway atwoci obejmowa duo wysze czstotliwoci.
odpowiadajcy bkitowi ksztat wykresu fali i Hunt stwierdzia rwnie, e barwa czakramow
okrelon czstotliwo na skali przyrzdu. Doktor odpowiada czsto kolorom opisywanym w literaturze
Hunt powtrzya ten eksperyment z siedmioma metafizycznej, czyli kundalini czerwony,
innymi osobami potraficymi czyta aur. Kolory podbrzusze pomaraczowy, ledziona ty,
auryczne, ktre widzieli, odpowiaday serce zielony, gardo niebieski, trzecie oko
poszczeglnym wykresom fal i czstotliwociom. fioletowy i korona biay. Aktywno pewnych
Pochodzce z lutego 1988 roku wyniki bada czakramow zdawaa si wywoywa wzmoon
ujawniaj nastpujc korelacj kolorw i aktywno innych. Czak-ram serca by zdecydowanie
czstotliwoci: najbardziej aktywny. Masowanie poszczeglnych
czci ciaa przywoywao wiele dowiadcze
Niebieski
250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych poczonych z odwieaniem
Zielony pamici. To odkrycie dodaje wiarygodnoci
Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000-
ty pogldowi, i pami o przeszych dowiadczeniach
1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300-
Pomaraczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz skadowana jest w organizmie czowieka".
Czerwony Na przykad podczas gbokiego masau ng
Fioletowy Te przedziay czstotliwoci, pacjent moe przypomina sobie obrazy zwizane z
poza dodatkowymi przedziaami dla nauk korzystania z nocnika w dziecistwie. Bdzie
Biay koloru niebieskiego i fioletowego, nie tylko pamita cae dowiadczenie, ale odtworzy
postpuj w kolejnoci odwrotnej je emocjonalnie. Wiele razy rodzice prbuj nauczy
ni sekwencja kolorw tczy. Pomierzone czs- dziecko uywania nocnika, zanim jeszcze w ciele
totliwoci oznaczaj, e oprzyrzdowanie jest dziecka powstan poczenia mzgowo-miniowe
wystarczajce do mierzenia tych energii. odpowiedzialne za regulacj pracy zwieracza.
Doktor Hunt stwierdzia: Przez stulecia ludzie Poniewa dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologi
o paranormalnych zdolnociach widzieli i opisywali kontrolowa zwieracza, w zamian bdzie zaciska
promieniowanie aury. Teraz po raz minie ud. To wywouje powane stresy i napicia
w ciele. Bardzo czsto napicia te ut-
a Historia bada naukowych nad Polem Energetycznym Czowieka (P.E.Cz.) 51

rzymuj si przez cae ycie, a do czasu wykonania istnienie pitego stanu skupienia, ktry niektrzy
dogbnej pracy z ciaem takiej jak masa czy naukowcy nazywaj bioplazma".
bioenergoterapia. Wwczas, gdy rozluniaj si Badania pokazuj, e zwyky model ciaa
napicia mini, powstaje moliwo oczyszczenia zoonego z systemw (takich jak na przykad system
pamici ze starych stresw. Innym przykadem trawienny) jest niewystarczajcy. Zbudowa naley
napicia pamiciowego jest usztywnienie mini dodatkowy model oparty na koncepcji
barkw. Bierze si to z kumulowania strachu albo organizujcych si pl energii. Model
lku w postaci napi barkw. Moecie zapyta skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM)
samych siebie: co sprawia, e boj si niepowodze, nie jest cakowicie odpowiedni. Wielu zjawisk
albo co si stanie, jeli mi si nie powiedzie? fizycznych zwizanych z Polem Energetycznym
Czowieka, takich jak jasnowidzenie czy znajomo
informacji z przeszego ycia, nie da si wyjani za
Podsumowanie pomoc modelu PEM.
Wedug doktor Valorie Hunt, ludzkie ciao
Jeli mianem Pola Energetycznego Czowieka mona zbada posugujc si koncepcj energii
okrelimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanujcej z jego atomowej komrkowej natury,
ciaa, to okae si, e wiele dobrze znanych przenikajcej wszystkie tkanki i systemy". Doktor
skadnikw P.E.Cz. zostao ju zmierzonych w Hunt sugeruje, i holograficzny model P.E.Cz. byby
laboratoriach. S to elektrostatyczne, magnetyczne, bardzo odpowiedni. Koncepcja hologramu
elektromagnetyczne, dwikowe, termiczne i pojawiajca si w fizyce i badaniach mzgu zdaje si
wizualne elementy P.E.Cz. Wszystkie te pomiary dostarcza prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji
dotycz naturalnych procesw fizjologicznych rzeczywistoci, ktra zmusza do przeprowadzenia
zachodzcych w ciele czowieka i poza nim. Daj ponownej interpretacji wszystkich odkry
one podstaw do badania przebiegu procesw biologicznych na innym poziomie."
psychicznych i czynnoci wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdzia w Brain Mind
ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne Bulletin, i holistyczny model zosta opisany jako
psychosomatyka). wyaniajcy si paradygmat, integralna teoria,
Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt ktra uporzdkuje cay wspaniay chaos nauki i
okreliy konkretne czstotliwoci dla konkretnych ducha. Oto mamy wreszcie teori, ktra czy
kolorw aury. Czstotliwoci te mog mie wysze biologi z fizyk w otwartym systemie".
odpowiedniki, nie zarejestrowane ze wzgldu na
ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej.
Powysze pomiary wskazuj rwnie, e
P.E.Cz. ma natur czsteczkow i stosuje si do praw Przegld rozdziau 5
ruchu falowego, zachowujc si podobnie jak prdy
wodne czy powietrzne. Czsteczki Pola 1. W jaki sposb zmierzono P.E.Cz.?
Energetycznego Czowieka s bardzo mae, wedug 2. W jaki sposb ludzie dowiedzieli si po raz
niektrych badaczy nawet subatomowe. Naadowane pierwszy o zjawiskach aurycznych?
czsteczki maych rozmiarw, poruszajce si w 3. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser-
postaci obokw, nazywane s zazwyczaj przez wowano aur i kto to zrobi?
fizykw plazm. Zachowanie plazm kae fizykom 4. W jaki sposb fenomen P.E.Cz. wykracza poza
uznawa, i s one czym pomidzy materi i wiedz dzisiejszej nauki?
energi. Wiele waciwoci P.E.Cz. zmierzonych w 5. Jaki model z punktu widzenia wspczesnej nauki
laboratoriach sugeruje teoretycznej i dowiadczalnej dobrze wyjania
fenomen P.E.Cz.?
Rozdzia 6

POWSZECHNE POLE ENERGII


Kiedy jako osoba dorosa zaczam postrzega Okazao si, e zjawiska, ktre obserwuj, s
pola energii yciowej, byam bardzo zakopotana i bardzo podobne do znanego mi wiata, uporzd-
pena sceptycyzmu. Nie dotaram jeszcze do kowane pod wzgldem sinusoidalnych wykresw fal,
literatury (opisanej w dwch poprzednich ich czstotliwoci i koloru, wyranie oparte na
rozdziaach), nie otrzymaam te jeszcze rad, o zwizkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji
ktrych mwi rozdzia trzeci. Oczywicie jako daje odpowiedni kolor aury). Zawsze jednak byo co
naukowiec wiedziaam o polach energetycznych, ale wicej, co nie wyjanionego, jaka tajemnica.
byy one bezosobowe i zdefiniowane przez formuy Zaczam zdawa sobie spraw, jak nudny byby
matematyczne. Czy naprawd istniay? Czy miay wiat bez tej tajemnicy zawsze taczcej przed nami,
sens? A moe byy wytworem mojej wyobrani? Czy kiedy kroczymy przez... no wanie, co? Przez czas i
wszystko byo przykadem mylenia yczeniowego, przestrze? Tak kiedy mylaam. Teraz wiem, e
czy te naprawd dowiadczaam innego wymiaru poruszamy si przez osobiste dowiadczenia
rzeczywistoci, ktry mia sens, by uporzdkowany i rzeczywistoci" mylenie, czucie, bycie, czenie
stanowi wielk pomoc w zrozumieniu mojego si, indywidualizowanie, tylko po to by zatopi si
obecnego ycia, a w gruncie rzeczy rwnie ycia ponownie w nieskoczonym tacu przeistoczenia,
jako caoci? gdy dusza formuje si, ronie i przyblia do Boga.
Czytaam o dawnych cudach, ale wszystkie one Moje obserwacje byy zgodne z treci wielu
przytrafiy si w odlegej przeszoci ludziom, ezoterycznych ksiek traktujcych o aurze i polach
ktrych nie znaam. Wiele z nich wydawao si energii. Zgadzay si kolory, zgadzay ruchy, ksztaty
nalee raczej do sfery fantazji. Fizyk we mnie i formy. Wikszo z tego, czego si dowiedziaam,
domaga si obserwacji i kontroli, by stwierdzi, czy przyszo dopiero po bezporednich dowiadczeniach,
zjawiska te s prawdziwe czy nieprawdziwe". tak jakby owa niewidzialna do pilnowaa, bym
Zaczam wic zbiera dane, to jest osobiste najpierw dowiadczaa jakiego zjawiska, a dopiero
dowiadczenia, by zobaczy, czy bd pasoway do potem czytaa o nim, tak by adne oczekiwania czy
jakiego logicznego systemu albo modelu, tak jak uprzedzenia nie mogy zakci mi jego odbioru.
wiat fizyczny. Wierzyam, za Einsteinem, e Bg Wierz teraz mocno w to
nie gra w koci ze Wszechwiatem".
54 Donie pene wiata

dowiadczenie przewodnictwa, ktre przenika cae Jeli przyjrzysz si uwaniej rolinie domowej,
moje ycie jak pie, kierujc mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. Postaw rolin pod
dowiadczeniom, nowym lekcjom, podczas gdy ja mocn lamp na ciemnym tle. Moesz ujrze
rosn i rozwijam si jako istota ludzka. bkitnozielone linie biegnce wzdu lici w
kierunku wzrostu. Rozjaniaj si one nagle; potem
kolor powoli blaknie, po to tylko by zajanie
wiczenie: Postrzeganie ponownie, by moe po przeciwlegej stronie roliny.
Te linie bd reagowa na twoj rk albo kawaek
Powszechnych Pl Energii krysztau, kiedy przybliysz je do aury roliny. Kiedy
yciowej odsuniesz kryszta od roliny, okae si, e aura
roliny i aura krysztau rozcigaj si, by zachowa
Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. Cign si jak cukierki toffi (patrz rys. 6-1).
Powszechnego Pola Energii jest pooenie si na Prbowaam kiedy zaobserwowa efekt
plecach na ce w ciepy soneczny dzie i ucitego licia, o ktrym tak czsto mwi si w
wpatrywanie si w bkit nieba. Po jakim czasie fotografii kirlianowskiej. Polega on na tym, e
zaczniesz dostrzega malekie kuleczki orgonu zdjcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje
wirujce na tle nieba. Wygldaj one jak malekie cay li, mimo i przed chwil odcito jego kawaek.
biae kuleczki, czasem z czarn plamk, pojawiajce Zaobserwowaam aur licia. Bya zwyczajnie
si na sekund lub dwie, zostawiajce ledwie jasnoniebieska. Kiedy odciam kawaek licia, aura
widoczny lad i znikajce ponownie. Jeli bdziesz caoci zmienia kolor na krwawoka-sztanowaty.
kontynuowa obserwacj i poszerza zakres Odsunam si i przeprosiam rolin. Gdy niebieski
widzenia, spostrzeesz, e cae pole pulsuje w kolor powrci po minucie czy dwch, pojawiy si
zsynchronizowanym rytmie. W soneczny dzie te lady brakujcego kawaka, ale nie tak wyrane jak
malekie kuleczki energii s jasne i poruszaj si te, ktre wida na fotografiach kirlianowskich
szybko. W dni pochmurne s bardziej przezroczyste, (zobacz rys. 6-2).
poruszaj si wolniej i jest ich mniej. W Obiekty nieoywione rwnie maj aur.
zanieczyszczonym miecie jest ich jeszcze mniej, s Wikszo przedmiotw osobistych naadowuje si
ciemne i poruszaj si bardzo wolno. S energi waciciela i potem emanuje t energi.
niedoladowane. Najbardziej liczne i najjaniej Kamienie szlachetne i krysztay posiadaj ciekawe
naadowane energi czsteczki zaobserwowaam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych
Alpach Szwajcarskich, gdzie czsto wieci soce, a wzorach. Mona uywa ich do uzdrawiania. Na
nieg przykrywa wszystko grub pierzyn. przykad ametyst ma zot aur, ze zotymi
Najwyraniej soce aduje czsteczki pola. promieniami rozchodzcymi si z jego naturalnie
Teraz przenie wzrok na czubki drzew widoczne rzebionych krawdzi.
na tle nieba. Moesz ujrze wok nich zielon mg.
Co ciekawe, moesz rwnie zauway, e w tej
mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. Ale jeli
Charakterystyka
przyjrzysz si uwaniej, spostrzeesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii
krawdzi zielonej mgy, zmieniajce swj
zygzakowaty ruch, wpywajce w aur drzewa i Jak mwilimy w rozdziale pitym, PPE byo
znikajce w niej. Najwyraniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. Zajmowano si
pochania kuleczki energii. Ziele wok drzewa nim ju w najodleglejszych czasach. Kada kultura
pojawia si w okresie ulistniania, na wiosn i w lecie. nadawaa zjawisku pola energetycznego inn nazw i
Wczesn wiosn aura wikszoci drzew ma rowo- spogldaa na nie z waciwego sobie punktu
czerwonawy odcie, przypominajcy barw widzenia. Opisujc swoje odkrycia, kada kultura
czerwonych pkw. wymieniaa pew-
Powszechne Pole Energii

Rysunek 6-1: Wpyw krysztau na aur roliny

Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''i.


ij.x\>.

\ Wypustka

Jasnoniebieski

Rysunek 6-2: Efekt odcitego licia


56 Donie pene wiata

ne podstawowe waciwoci PPE. Wraz z rozwojem form wiadomoci, od wysoko rozwinitej po


nauki zachodnia kultura zacza bardziej bardzo prymitywn. Wysoko rozwinita wiadomo
szczegowo bada fenomen PPE. czy si z wyszymi wibracjami" i poziomami
Dziki temu e nasze przyrzdy naukowe staj energii.
si coraz doskonalsze, potrafimy mierzy bardziej Widzimy wic, e w pewien sposb PPE nie
subtelne waciwoci PPE. Z bada tych wynika, e rni si tak bardzo od tego, co znamy z natury.
PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysili umys, by zrozumie
definiowanej wczeniej przez zachodni nauk lub wszystkie waciwoci, jakie posiada. Na pewnym
by moe z materii delikatniejszej od tego, co poziomie jest materi naturaln", tak jak sl czy
zwyklimy za materi przyjmowa. Jeli okrelimy kamie; posiada cechy, ktre moemy opisa za
materi jako zagszczon energi, to PPE moe pomoc zwykych metod naukowych. Z drugiej
istnie pomidzy tymi dwoma stanami. Jak wiemy, jednak strony, jeli bdziemy dalej dry jego
niektrzy naukowcy nazywaj Powszechne Pole natur, zobaczymy, e wymyka si naukowym
Energii bioplazma. wyjanieniom. Staje si nieuchwytne. Mylimy, e
Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner przygwodzilimy" je wraz z elektrycznoci i
wymieniaj wiele waciwoci PPE: przenika ono innymi, nie tak znowu dziwnymi zjawiskami, ale ono
ca przestrze, obiekty oywione i nieoywione, wylizguje si nam nagle z rki i kae si
czc je wszystkie ze sob; przepywa od jednego zastanawia: Czym ono naprawd jest? A z drugiej
obiektu do drugiego; jego gsto jest odwrotnie strony czym waciwie jest elektryczno?"
proporcjonalna do odlegoci od rda. PPE podlega PPE istnieje w wicej ni trzech wymiarach. Co
rwnie prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma posta
rezonansu wsp-czulnego jest to zjawisko, ktre przestrzenn. Sprzeciwia si to drugiemu prawu
zachodzi, kiedy uderzy si w jeden kamerton, a drugi termodynamiki, ktre mwi, e entropia zawsze
zaczyna wibrowa na tej samej czstotliwoci, wzrasta, co oznacza, e nie mona wydoby z czego
wydajc ten sam dwik co pierwszy. wicej energii, ni si woyo. Zawsze otrzymuje si
Obserwacje wizualne wiadcz o tym, e pole nieco mniej energii, ni si woyo perpetuum
jest wysoce uporzdkowane w serie punktw mobile nigdy nie zostao zbudowane. W przypadku
geometrycznych, samodzielnych pulsujcych PPE jest inaczej. Wydaje si, e PPE cigle tworzy
punktw wiata, spiral, pajczyn linii, iskier i energi. Jak rg obfitoci zawsze pozostaje pene, bez
obokw. Pole pulsuje i mona je postrzega za wzgldu na to, jak wiele si z niego bierze. S to
pomoc dotyku, smaku i wchu, a take ekscytujce koncepcje, pozwalajce, pomimo
rozwinitych zmysw wzroku i suchu. wszechogarniajcego pesymizmu ery nuklearnej, z
Badacze stwierdzaj, e PPE jest w zasadzie nadziej patrze w przyszo. By moe ktrego
synergiczne synergia oznacza stan, w ktrym dnia zbudujemy maszyn, ktra bdzie moga pod-
wsplne dziaanie kilku si wywouje wikszy efekt, czy si do PPE i uzyskamy niewyczerpane rdo
w odrnieniu od stanu gdy siy te dziaaj bezpiecznej energii.
samodzielnie. Pole to jest przeciwiestwem entropii,
czyli zjawiska powolnego rozpadu, ktre tak
powszechnie obserwujemy w fizycznej
rzeczywistoci, stopniowej destrukcji formy i po- Przegld rozdziau 6
rzdku. PPE wpywa na materi w sposb
organizujcy i buduje formy. Wydaje si istnie w 1. Co to jest aura?
wicej ni trzech wymiarach. Wszelkie zmiany w 2. Czy moneta posiada aur?
wiecie materialnym poprzedzone s zmianami pola. 3. Co nie posiada aury?
PPE jest zawsze zwizane z jak 4. Opisz PPE.
I

Rozdzia 7

POLE ENERGETYCZNE CZOWIEKA

Ludzkie pole energetyczne jest manifestacj pola aurycznego kry dookoa. Wyczujcie jej
cile powizanej z ludzkim ciaem uniwersalnej pulsujcy przepyw. W ktr stron si porusza?
energii. Mona je opisa jako wietlist powlok Zapytaj o to swojego ssiada. Czy wasze odczucia s
otaczajc i przenikajc ciao fizyczne, ktra zgodne?
emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz, bez zmieniania czegokolwiek albo
i jest czsto okrelana mianem aury". Aura jest t poruszania rkami, zastopujcie przepyw energii.
czci PPE, ktra wie si z przedmiotami. Ludzka Utrzymajcie j w stanie spoczynku przez jaki czas
aura, czyli Pole Energetyczne Czowieka (P.E.Cz.), (wszyscy naraz), a potem ponownie pucie j w
jest czci PPE zwizan z ludzkim ciaem. Na ruch. Sprbujcie jeszcze raz. Czy wyczuwacie
podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze rnic? Co wolicie bardziej? Zrb teraz to samo z
stworzyli teoretyczne modele, ktre dziel aur na partnerem. Usidcie naprzeciw siebie dotykajc si
kilka warstw. Warstwy te, nazywane czasem domi. Pozwlcie energii pyn w naturalny sposb.
ciaami", przenikaj si i otaczaj wzajemnie. W ktr stron si porusza? Wylij energi przez
Kada kolejna warstwa zbudowana jest z swoj lew do; potem pozwl jej wpyn przez
delikatniejszej substancji i wyszych wibracji" ni praw. Odwr kierunek. Teraz zatrzymaj przepyw.
warstwa poprzednia. Nastpnie sprbuj wypchn j przez obie donie
jednoczenie. Teraz wcignij j przez obie donie.
wiczenie: Postrzeganie aury Pchanie, wciganie i zatrzymywanie to trzy
podstawowe sposoby manipulowania energi
czowieka uywane w uzdrawianiu. Naucz si ich.
Teraz opu donie i poruszajc rkami zbliaj je
Najprostszym sposobem na to, by zacz i oddalaj od siebie, przez cay czas starajc si
wyczuwa P.E.Cz., s nastpujce wiczenia. Jeli zachowa midzy nimi odlego piciu do dziesiciu
jest was kilka osb, stacie w krgu i zapcie si za centymetrw. Zbuduj co pomidzy swoimi domi.
rce. Pozwlcie energii waszego Czujesz to? Jakie to
58 Donie pene wiata

wraenie? Teraz oddal donie od siebie troch Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale
bardziej, na jakie pitnacie do dwudziestu dziewitym wicze w obserwowaniu aury innych
centymetrw. Powoli przybliaj je do siebie, a ludzi zaczniecie, by moe, widzie pierwsze
poczujesz przeciwstawne cinienie, ktrego opr warstwy aury, uwidocznione na rysunku 7-2A.
musisz pokona lekkim naciskiem. Zczye teraz Pniej, kiedy przyzwyczaicie si do postrzegania
krawdzie jednego ze swoich cia energetycznych. niszych warstw, bdziecie mogli rozpocz
Jeli twoje donie oddalone s od siebie o dwa i p wiczenia postrzegania ponadzmys-owego zgodnie
do trzech centymetrw, to zczyy si krawdzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziaach
twojego ciaa eterycznego (pierwsza warstwa aury). siedemnastym, osiemnastym i dziewitnastym. Kiedy
Jeli twoje donie dzieli siedem do dziesiciu wasze trzecie oko (szsty czakram) otworzy si nieco
centymetrw, to zetkny si zewntrzne krawdzie bardziej, zaczniecie widzie wysze poziomy aury
ciaa emocjonalnego (druga warstwa aury). Teraz (rysunek 7-2B).
bardzo ostronie zbliaj donie do siebie, a Teraz, kiedy wikszo z was poczua i zo-
poczujesz, jak zewntrzna krawd twojego ciaa baczya ju nisze poziomy aury, przyszed czas na
emocjonalnego albo pola energii prawej doni dotyka ich opis.
skry doni lewej. Zbli praw do o jakie dwa
centymetry do doni lewej. Poczuj szczypanie na
grzbiecie lewej doni, ktre nastpuje, kiedy dotyka Anatomia aury
jej krawd twojego pola energii. Pole energii twojej
prawej doni przeszo prosto przez do lew! Istnieje wiele systemw, ktre stworzyli ludzie,
Teraz oddal donie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisa pole
odlegoci okoo osiemnastu centymetrw od siebie. auryczne. Wszystkie te systemy dziel aur na
Wyceluj palec wskazujcy we wntrze lewej doni i warstwy, definiujc je nastpnie pod wzgldem
zbli go do niej na odlego jakich dwch umiejscowienia, koloru, jasnoci, formy, gstoci,
centymetrw. Zacznij kreli nim koa. Czy czujesz pynnoci i funkcji. Kady system przystosowany jest
askotanie? Jeli tak, to gdzie? do sposobu, w jaki jego twrca pracuje" z aur. Dwa
W sabo owietlonym pokoju unie donie najbardziej podobne do mojego to: system uywany
rwnolegle do ciaa i zbli do siebie czubki palcw. przez Jacka Schwarza, posiadajcy wicej ni siedem
Trzymaj donie na wysokoci twarzy, jakie warstw i opisany w ksice Systemy energetyczne
pidziesit centymetrw przed ni. Upewnij si, e czowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z
w tle jest tylko zwyka biaa ciana. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia wiatem w Glen-dale, Kalifornia.
patrz spokojnie na przestrze midzy czubkami System ten, opisany w ksice Kola wiata
palcw, ktra powinna wynosi trzy do czterech studium czakramw, wyrnia siedem warstw aury.
centymetrw. Nie patrz na rda jaskrawego wiata.
Pozwl, by twj wzrok si zrelaksowa. Co widzisz?
Zbli palce do siebie, a potem oddal je. Co dzieje si Siedem warstw pola
w przestrzeni pomidzy palcami? Co widzisz wok aurycznego
doni? Powoli uno jedn do i opuszczaj drug, tak
by poszczeglne palce celoway w siebie kolejno. Co Pracujc jako psychoterapeutka i uzdrowicielka,
si dzieje? Okoo 95 procent ludzi wykonujcych to zaobserwowaam siedem warstw aury. Z pocztku
wiczenie co widzi. Wszyscy co czuj. Odpowiedzi widziaam tylko nisze warstwy, ktre s najbardziej
na powysze pytania przyniesie dalsza cz tego gste i najatwiejsze do zobaczenia. W miar upywu
rozdziau. czasu dostrzegaam coraz wicej. Im wysza
warstwa, tym bardziej poszerzon musiaam mie
wiado-
Pole Energetyczne Czowieka 59

mo, by j zobaczy. Chcc zaobserwowa wysze ludzi bdnie zakada, e aura jest czym w rodzaju
warstwy, takie jak pita, szsta i sidma, musiaam cebuli, z ktrej mona zdejmowa kolejne warstwy.
zatopi si w medytacji, najczciej z zamknitymi Nic bardziej bdnego.
oczami. Po latach praktyki zaczam siga poza Warstwy o budowie strukturalnej zawieraj w
sidm warstw, opisz to pokrtce na kocu tego sobie wszystkie formy ciaa fizycznego, w tym
rozdziau. organy wewntrzne, naczynia krwionone i tak dalej,
Obserwacje aury, jakie przeprowadziam, jak rwnie dodatkowe formy, ktrych ciao fizyczne
wykazay interesujc dualistyczn cech pola. Co nie posiada. Istnieje te pionowy przepyw energii
druga warstwa pola jest uporzdkowana i pulsujcej w polu wzdu rdzenia krgowego.
przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciga si on poza ciao fizyczne ponad gow i
czstek wiata, podczas gdy warstwy pomidzy nimi poniej koci ogonowej. Nazywam to gwnym
wydaj si zbudowane z barwnych fluidw w pionowym strumieniem energii. W polu znajduj si
cigym ruchu. Fluidy te przepywaj przez stae wirujce, stokowe wiry, zwane czakramami. Ich
formy lnicych fal wiata. Kierunek przepywu jest czubki skierowane s ku gwnemu pionowemu
w jakiej mierze od tych form zaleny, poniewa strumieniowi energii, a otwarte koce sigaj
fluid przepywa wzdu wyznaczonych przez nie krawdzi tej warstwy pola, w ktrej s
linii. Stae formy wiata iskrz si, jakby byy zlokalizowane.
zbudowane ze sznurw wielu malekich,
byskajcych szybko i w rnym tempie wiate.
Wydaje si, e wzdu tych staych linii wiata
Siedem warstw i siedem
poruszaj si malekie adunki. czakramow pola aurycznego
Tak wic pierwsza, trzecia, pita i sidma
warstwa maj okrelon struktur, podczas gdy Kada warstwa ma sobie tylko waciwy wygld
druga, czwarta i szsta skadaj si z substancji i funkcje. Kada zwizana jest z czak-ramem. To
pynnych, pozbawionych okrelonej budowy. znaczy pierwsza warstwa zwizana jest z
Przepywajc przez warstwy stae, przybieraj one w pierwszym czakramem, druga z drugim i tak dalej. S
pewnej mierze ich form. Kada nastpna warstwa to na razie dane podstawowe, ktre pniej
przenika wszystkie poprzednie, nie wyczajc ciaa rozwiniemy o wiele bardziej szczegowo.
fizycznego. Tak wic ciao emocjonalne siga poza Wymienimy je teraz, by da oglny pogld na
ciao eteryczne i obejmuje zarwno ciao eteryczne, spraw. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram
jak i fizyczne. W gruncie rzeczy ciaa nie s wcale zwizane s z funkcjonowaniem i wraeniami
warstwami", chocia tak moemy je postrzega. S fizycznymi odczuwaniem fizycznej przyjemnoci
raczej ekspansywnymi wersjami naszej jani, albo blu. Pierwsza warstwa zwizana jest z
zawierajcej w sobie inne, bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciaa.
formy. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne s za
Z punktu widzenia naukowca kad warstw emocje czowieka. To dziki nim istnieje nasze ycie
mona uwaa za poziom wyszych wibracji, emocjonalne i uczucia. Trzecia warstwa wie si z
zajmujcy to samo miejsce co wibracja poniej i naszym yciem umysowym, z myleniem linearnym.
wykraczajcy poza ni. Chcc postrzega kolejne Dziki czwartej warstwie, cznie z czakramem serca,
warstwy, obserwator musi wchodzi w swojej kochamy, nie tylko naszych bliskich, ale take ca
wiadomoci na coraz wysze poziomy ludzko. Czwarty czakram metabolizuje energi
czstotliwociowe. Mamy zatem siedem cia mioci. Pita warstwa czy si z wysz wol,
zajmujcych to samo miejsce w tym samym czasie, z podobn woli witej. Pity czakram wie si z
ktrych kade wykracza poza zasig poprzedniego moc sowa, powoujcego rzeczy do istnienia,
co, do czego nie jestemy przyzwyczajeni w suchaniem i odpowiedzialnoci za nasze czyny.
normalnym" yciu. Wielu Szsty poziom
60 Donie pene wiata

Koronujcy
(czubek gowy)
Miedzybrwiowy
(trzecie oko)

Garda

Serca

Splotu
sonecznego

Krzyowy

Podstawowv

Czakramy pooone z
przodu ciaa
Czakramy pooone z
tvu ciaa

A. Siedem czakramow gwnych B. Dwadziecia jeden czakramow mniejszych

Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny)

i szsty czakram cz si z mioci niebiask. Jest glnych chorb, a take ogln natur zdrowia i
to mio, ktra przekracza granice ludzkiej mioci i choroby. Badania nad aur mog by zatem
obejmuje wszystko, co yje. Troszczy si, pomostem midzy tradycyjn medycyn a naszymi
podtrzymuje i chroni wszelkie ycie. Uwaa problemami psychicznymi.
wszystkie formy ycia za drogocenne manifestacje
Boga. Sidma warstwa i sidmy czakram to wyszy
umys, wiedza i poczenie w jedno elementw
Umiejscowienie
duchowych i fizycznych. siedmiu czakramow
Tak wic w naszym systemie energetycznym
znajduj si okrelone miejsca dla odczu, emocji, Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele
myli, wspomnie i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od-
dowiadcze, o ktrych mwimy naszym lekarzom i powiada gwnym splotom nerwowym w danej
terapeutom. Zrozumienie zwizku pomidzy czci ciaa.
symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoe Doktor David Tansely, specjalista od radio-niki,
nam zrozumie natur poszcze- stwierdza w swojej ksice Radioraka i sub-
a Pole Energetyczne Czowieka 61

telne ciaa czowieka, e siedem gwnych czak- czakramw ma siedem warstw, odpowiadajcych
ramw tworzy si w punktach, gdzie stae linie siedmiu warstwom pola aurycznego. Kady czakram
wiata przecinaj si 21 razy. wyglda inaczej w kolejnych warstwach, a wyjani
Dwadziecia jeden czakramw mniejszych to w opisach poszczeglnych warstw. Aby energia
zlokalizowanych jest w miejscach, gdzie strumienie moga przepyn z jednej warstwy do drugiej przez
energii krzyuj si 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). czakram, musi przej przez pieczcie danego
Znajduj si one w nastpujcych punktach: po czakramu. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z
jednym z przodu kadego ucha, po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikajcymi si
kad piersi, jeden w miejscu gdzie stykaj si wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma
obojczyki, po jednym na rodku kadej doni, po przenikajcymi si warstwami czakramw.
jednym na podeszwie kadej stopy, po jednym za Energia wpywa do wszystkich czakramw z
kadym uchem (niewidoczne na rysunku), po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). Kady
jednym nad kad gonad, jeden kolo wtroby, jeden obracajcy si wir energii zdaje si wciga albo
zwizany z odkiem, dwa ze ledzion, po jednym zatrzymywa energi PPE. Wydaje si, e czakramy
za kadym kolanem, jeden w pobliu grasicy i jeden dziaaj podobnie do wirw, jakie spotykamy w
w okolicy splotu sonecznego. Te czakramy maj rzekach, cyklonach i huraganach. Otwarty koniec
tylko siedem centymetrw rednicy i znajduj si w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma
odlegoci dwch i p centymetra od ciaa. Dwa okoo pitnastu centymetrw rednicy i znajduje si
mniejsze czakramy we wntrzach doni peni bardzo w odlegoci dwch i p centymetra od ciaa.
wan rol w uzdrawianiu. Tam gdzie linie energii
krzyuj si siedem razy, tworz si jeszcze mniejsze
wiry. Istnieje wiele malekich centrw energii, gdzie Funkcje siedmiu czakramw
linie te przecinaj si jeszcze rzadziej. Tansely
mwi, e te malekie wiry mog niewtpliwie Kady z tych wirw wymienia energi z PPE.
odpowiada chiskim punktom akupunkturowym. Kiedy zatem mwimy, e czujemy si otwarci", jest
Kady czakram gwny z przodu ciaa ma swj to prawda. Wszystkie czakramy gwne, mniejsze i
odpowiednik z tyu ciaa i wsplnie uznaje si je za mae oraz punkty akupunkturo we s otworami, przez
przedni i tylny aspekt czakramu. Aspekty przednie ktre energia wpywa i wypywa z aury. Jestemy na
wi si z uczuciami pacjenta, tylne z jego wol, a podobiestwo gbek zanurzonych w otaczajcym nas
trzy czakramy gowy z procesami mylowymi. oceanie energii. Poniewa energia ta zawsze
Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. Tak wic czakram zwizana jest z jak form wiadomoci,
nr 2 skada si z komponentw 2A i 2B, czakram nr dowiadczamy jej za pomoc wzroku, suchu, czucia,
3 z komponentw 3A i 3B, i tak dalej a do szstego intuicji albo bezporedniej wiedzy.
czakramu. Czakramy 1 i 7 mona uwaa za Widzimy zatem, e pozostawanie otwartym"
dwuczciowe, poniewa s one otwartymi na kocu oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, przetwarzanie
punktami gwnego pionowego strumienia energii, duej iloci energii z powszechnego pola dziki pracy
ktry porusza si wzdu krgosupa. Wszystkie wszystkich czakramw, duych i maych. Po drugie,
czakramy s we wycelowane. oznacza zdobywanie, a take w pewnym sensie
Wierzchoki albo koce czakramw, czce si przemian, caej wiadomoci, ktra zwizana jest z
z gwnym strumieniem energii, nazywa si przepywajc przez nas energi. Nie jest to atwe
korzeniami albo sercami czakramw. W tych zadanie i wikszo z nas nie potrafi tego robi.
sercach znajduj si pieczcie kontrolujce wymian Otrzymalibymy po prostu zbyt wiele informacji.
energii pomidzy warstwami aury zachodzc w Materia psychologiczny zwizany z funkcjono-
danym czakramie. Kady z siedmiu
Donie pene wiata
''O-?.

Rysunek 7-3: Siedem czakramow gwnych, widok z przodu i z tyu (obraz diagnostyczny)

Orodki
mentalne

Orodki
Orodki woli
czuciowe
ole Energetyczne Czowieka 63

'/W>
\ Ciao keteryczne
; ' -ii^'^'*^^-^-^^^^ (aspekt mentalny)
/ / / (f ,-.. \\ \ \ \
' i i ;!<* J J\ V \ ' t
I ' i Hf *^ ^J"" rai ! ' '
l
\
^
\
\ '
Ciao niebiaskie
(aspekt emocjonalny)
1
o

^ Eteryczne uwicone
(aspekt fizyczny)

[i f } y Ciao astralne

Ciao mentalne niszy


aspekt mentalny)

/^"\ ^i^ Ciao emocjonalne > H


K^.J !' (niszy aspekt emocjonalny)

Ciao eteryczne ; (niszy


aspekt eteryczny)

........... i^-^zii .

Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system cia auralnych (obraz diagnostyczny)


64 Donie pene wiata

Tablica 7-5: Czakramy gwne i odywiane


(zasilane energetycznie) przez obszary ciaa

CZAKRAM LICZBA MAYCH GRUCZO ZARZDZANY


WIRW DOKREWNY OBSZAR CIAA
7-Koronujcy 6- 972 Fioletowobiay Szyszynka Wysze orodki mzgu, prawe oko
Midzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Nisze orodki mzgu, lewe oko, uszy,
Trzecie oko" 5- nos, ukad nerwowy obwodowy
Garda 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krta, puca, przewd pokar-
mowy
4-Serca 12 Zielony Grasica Serce, krew, nerw bdny, ukad krenia
10 ty Trzustka odek, wtroba, pcherzyk ciowy,
3-S potu sonecznego ukad nerwowy
6 Pomaraczowy Gruczoy Ukad narzdw rozrodczych
2-Krzyowy pciowe
4 Czerwony Nadnercza Krgosup, nerki
1-Podstawowy
waniem czakramu wprowadza si do wiadomoci 2. Rozwijanie okrelonych przejaww samo-
przez zwikszanie przepywu energii przez ten wiadomoci. Kady czakram wie si z pewn
czakram. Zbyt wiele materii psychicznej zostaoby funkcj psychiczn. Rozdzia jedenasty traktuje o
uwolnione w wyniku nagego przepywu energii i nie psychologicznych efektach otwierania
potrafilibymy go przetworzy. Otwieramy zatem poszczeglnych czakramw w ciele eterycznym,
czakramy stopniowo, tak by mie czas na emocjonalnym i mentalnym.
przetworzenie osobistych informacji, ktre zostaj
uwolnione, i wczenie ich do naszego ycia. 3. Przesyanie energii pomidzy poziomami aury
Wane jest, by otwiera czakramy i zwiksza cznymi. Kady poziom auryczny ma swj wasny
przepyw energii, poniewa im wicej energii zestaw siedmiu czakramw gwnych,
pobieramy, tym jestemy zdrowsi. Chorob systemu odpowiadajce sobie czakramy nakadaj si na
wywouje brak rwnowagi energetycznej albo siebie. Jest to moliwe dlatego, e kolejne
zablokowanie przepywu energii. Innymi sowy, poziomy istniej w coraz wyszych oktawach
zakcenia w przepywie energii w ciele czowieka energii. Na przykad, dla czwartego czakramu
prowadz do choroby. Znieksztacaj rwnie nasze istnieje w rzeczywistoci siedem czakramw,
odczucia, uniemoliwiajc peni dozna. Nie kady o wyszym pamie czstotliwoci ni jego
jestemy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. Czakramy te wydaj si osadzone
pozostawanie otwartymi bez pracy nad nasz jeden w drugim, na podobiestwo kolejnych
dojrzaoci i jasnoci umysu. segmentw. Kady czakram siga gbiej w pole
Kady z piciu zmysw zwizany jest z okre- auryczne (do krawdzi danego poziomu
lonym czakramem. Dotyk czy si z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego
pierwszym; such, wch i smak z pitym (gardo), a poprzednika.
widzenie z szstym (trzecie oko). Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego
szczegowo w rozdziale na temat percepcji. poziomu na drugi poprzez przejcia w wierz-
Czakramy ciaa aurycznego maj trzy pod- chokach czakramw. U wikszoci ludzi
stawowe funkcje: przejcia te s zamknite. Otwieraj si w wyniku
duchowej pracy oczyszczajcej i w ten sposb
1. Zasilanie energi kadego ciaa aurycznego, a co staj si przekanikami energii z jednego
za tym idzie, ciaa fizycznego. poziomu na drugi. Kady czakram w cie-
Pole Energetyczne Czowieka 65

Napywajca energia pierwotna wielk prdkoci. Kady wir metabolizuje t


Ukad nerwowy
czstotliwo energii, ktra odpowiada czstotliwoci
jego obrotw. Czakram miedniczny, na przykad,
posiada cztery mae wiry i metabolizuje cztery
f t " podstawowe czstotliwoci energii, i tak dalej, dla
Ukad kadego kolejnego czakramu. Barwy widoczne w
wewntrzwydzielni
czy kadym czakramie powizane s z czstotliwoci
energii metabolizowanej przy danej prdkoci.
W/Krew
Poniewa czakramy su do witalizowania
ciaa, cz si bezporednio z patologi. Tablica 7-5
Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramw gwnych wraz z
Schemat odpowiadajcymi im obszarami ciaa. Kady
przeobraania si czakram zwizany jest z okrelonym gruczoem
napywajcej dokrewnym i gwnym splotem nerwowym. Cza-
energii pierwotnej kramy wchaniaj energi powszechn albo prymarn
oraz jej powizanie (ch'i, orgon, prana), dziel j na odpowiednie
z przemian materii skadniki, a nastpnie wysyaj wzdu strumieni
energii zwanych nadami do systemu nerwowego,
gruczow dokrewnych i wreszcie ukadu
krwiononego, tak jak pokazuje to rysunek 7-6.
Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramw,
ktre zostanie opisane szczegowo, czy si
gwnie z pierwszymi trzema ciaami aury,
zwizanymi z fizycznymi, mentalnymi i emocjo-
nalnymi interakcjami na planie ziemskim. Na
przykad kiedy czakram serca danej osoby dziaa
prawidowo, potrafi ona wspaniale kocha. Kiedy
pierwszy czakram jest zdrowy, czowiek ma siln
wol ycia i dobry kontakt z podoem. Jest to osoba
dobrze osadzona w yciu. Kiedy czakramy trzeci i
szsty dziaaj bez zakce, czowiek myli jasno.
Jeli funkcjonuj nieprawidowo, jego myli bd
chaotyczne.
le eterycznym jest bezporednio powizany z tym
samym czakramem w nastpnym delikatniejszym
Ciao eteryczne
ciele, ktre je otacza i przenika. Czakramy w ciele (pierwsza warstwa)
emocjonalnym s poczone z czakramami ciaa
nastpnego, mentalnego, i tak dalej, dla wszystkich Ciao eteryczne (od eter", stan pomidzy energi i
siedmiu warstw. materi) zbudowane jest z malekich linii energii jak
iskrzca si pajczyna promieni wiata", podobnych do
We wschodniej literaturze ezoterycznej kady z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). Ma ono t
czakramw zawiera okrelon liczb patkw. Po sam struktur co ciao fizyczne, wcznie z wszystkimi
bliszym przyjrzeniu, patki te wygldaj jak mae czciami anatomicznymi i organami.
wiry obracajce si z bardzo
66 ________________________ Donie pene wiata

Ciao eteryczne skada si z okrelonej struktury natowego ta, mona zobaczy pulsacje ciaa
kanaw do przepywu energii albo matrycy eterycznego. Pulsacja wznosi si, na przykad, w
energetycznej, wedug ktrej uksztatowana jest okolicy obojczyka, a potem spywa w d po
fizyczna materia tkanek ciaa. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. Jeli przyjrzycie si uwaniej,
istniej jako takie tylko dlatego, e wspiera je ciao pomidzy ramieniem a niebieskim mglistym
eteryczne; oznacza to, e pole jest sprawc, a nie wiatem pojawi si wolna przestrze; potem
rezultatem ciaa fizycznego. Ten zwizek nastpuje warstwa janiejszej niebieskiej mgy,
potwierdziy badania nad rozwojem rolin zanikajcej stopniowo wraz ze wzrostem odlegoci
przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciaa. Bdcie jednak wiadomi, e kiedy tylko j
Pierrakosa. Uywajc postrzeganiaponadzmys- zobaczycie, zniknie, poniewa porusza si tak
lowego zaobserwowalimy, e najpierw rolina szybko. Zdy ju spyn po ramieniu, zanim
wytwarza matryc pola energetycznego w ksztacie spojrzycie drugi raz, eby si upewni. Sprbujcie
licia, a dopiero potem li rosnc wypenia istniejc ponownie. Pochwycicie wzrokiem nastpn fal.
ju form przestrzenn.
Pajczynowata struktura ciaa eterycznego jest
w cigym ruchu. Iskry bkitnawobiaego wiata
Ciao emocjonalne
biegn wzdu kanaw energetycznych poprzez cae (druga warstwa)
ciao fizyczne. Ciao eteryczne siga od jednego do
piciu centymetrw poza ciao fizyczne i pulsuje z Drugie ciao auryczne (rysunek 7-8), nastpne
czstotliwoci 15-20 cyklw na minut. po ciele eterycznym, zwane jest ciaem
Barwa ciaa eterycznego waha si od jasno- emocjonalnym i ma zwizek z uczuciami. Ksztatem
niebieskiej do szarej. Barw jasnoniebiesk czy si przypomina mniej wicej ciao fizyczne. Jego
z subtelniejsz form ni szaro. Oznacza to, e struktura jest bardziej pynna ni w przypadku ciaa
osoba bardziej wraliwa, o wraliwym ciele, bdzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciaa
miaa pierwsz warstw w kolorze niebieskawym, fizycznego. Ciao emocjonalne przypomina raczej
podczas gdy w przypadku czowieka mocniej zabarwione oboki delikatnej substancji znajdujce
zbudowanego, w typie atletycznym, ciao eteryczne si w cigym, pynnym ruchu. Ciao emocjonalne
bdzie raczej szare. Wszystkie czakra-my ciaa siga od dwch do siedmiu centymetrw poza ciao
eterycznego maj barw tak jak ono. Wygldaj jak fizyczne.
wiry zbudowane z siatki wiata, tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gstsze ciaa, ktre otacza. Jej
ciaa eterycznego. Mona dostrzec wszystkie organy barwy mog by jasne i przejrzyste albo ciemne i
ciaa fizycznego, ale s one stworzone z tego samego mtne, w zalenoci od jakoci wytwarzajcych je
iskrzcego si niebieskawego wiata. Tak jak w uczu i energii. Czyste i wysoko naenergetyzowane
systemie energetycznym roliny, tak i tu struktura uczucia takie jak mio, podniecenie, rado albo
eteryczna wytwarza matryc, wedug ktrej komrki gniew s jasne i przejrzyste; uczucia pomieszane s
maj si rozwija; oznacza to, e komrki ciaa ciemne i mtne. Wraz z energetyzowaniem tych uczu
fizycznego rosn wzdu linii energetycznych poprzez osobiste wspzalenoci, psychoterapi
matrycy eterycznej i e matryca ta istnieje, zanim cielesn etc. kolory odzyskuj swe podstawowe
pojawi si komrki. Gdyby kto mia wyizolowa odcienie i rozjaniaj si. Proces ten opisany jest w
ciao eteryczne, przypominaoby ono mczyzn albo rozdziale dziewi- \ tym.
kobiet zbudowanych z niebieskawych, iskrzcych Ciao emocjonalne zawiera w sobie wszystkie
si linii wiata, troch na ksztat komiksowego barwy tczy. Kady czakram wyglda jak wir innego
Spidermana. koloru. Oto lista czakramw i od- j powiadajcych im
Obserwujc w przymionym wietle czyje kolorw:
rami na tle biaego, czarnego albo ciemnogra-
Pole Energetyczne Czowieka 67

Czakram 1 = czerwony dzo potnymi, dobrze uksztatowanymi" siami,


Czakram 2 = czerwonopomaraczowy ktre zaczynaj wpywa na nasze ycie.
Czakram 3 = ty Obserwacje tego ciaa zawsze nastrczay mi
Czakram 4 = jasnozielony najwicej trudnoci. Moe to by spowodowane
Czakram 5 = jasnoniebieski faktem, i istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero
Czakram 6 = indygo zaczynaj rozwija ciao mentalne i uywa intelektu
Czakram 7 = biay w przejrzysty sposb. Z tego powodu jestemy
bardzo wiadomi aktywnoci mentalnej i uwaamy
W rozdziale dziewitym znajduj si opisy ciaa si za spoeczestwo analityczne.
emocjonalnego, jakie sporzdzono w trakcie sesji
terapeutycznych. Na og, ciao emocjonalne
przypomina kolorowe kleksy poruszajce si Poza wiat fizyczny
wewntrz matrycy ciaa eterycznego i rwnie nieco
poza nim. Czasem czowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie, ktrego uywam w uzdrawianiu
energii w powietrze wok siebie. Wida to (rysunek 7-4), trzy nisze warstwy auryczne
szczeglnie wyranie, kiedy kto uwalnia uczucia zwizane s ze wiatem fizycznym, a trzy wysze
podczas sesji terapeutycznej. przeobraaj energie nalece do wiata duchowego.
Czwarta warstwa albo poziom astralny, zwizana z
czakramem serca, jest transformujcym tyglem, przez
Ciao mentalne ktry musi przej caa energia przepywajca z
(trzecia warstwa) jednego wiata do drugiego. Oznacza to, e energia
duchowa musi przej przez ogie serca, by zmieni
Trzecim ciaem aurycznym jest ciao mentalne si w nisze energie fizyczne, a energie fizyczne
(rysunek 7-9). Siga ono dalej ni ciao emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) musz przej
i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujcy ogie serca, by sta si
substancji, ktre maj zwizek z mylami i energiami duchowymi. W leczeniu penospe-
procesami mentalnymi. Wyglda zazwyczaj jak ktralnym, opisanym w rozdziale dwudziestym
jasnote wiato promieniujce wok gowy i drugim, uywamy energii zwizanych z wszystkimi
ramion i rozcigajce si wok caego ciaa. warstwami i czakramami, i przesyamy je przez serce
Powiksza si i rozjania, kiedy jego waciciel orodek mioci.
koncentruje si na myleniu. Ciao mentalne siga od Jak dotd w naszych rozwaaniach koncen-
siedmiu do dwudziestu centymetrw poza ciao. trowalimy si na trzech niszych warstwach.
Ciao mentalne jest rwnie ciaem struk- Wedug moich obserwacji wikszo psycho-
turalnym. Zawiera w sobie struktur naszych myli. terapeutw w USA pracuje gwnie z nimi oraz z
Jest zazwyczaj te. W jego zasigu znajduj si sercem. Gdy otworzycie sw percepcj na warstwy
formy mylowe (myloksztaty). Przypominaj powyej trzeciej 1 zaczniecie je bada, wszystko si
kleksy rnice si co do jasnoci i ksztatu. Na te zmieni, zaczniecie bowiem postrzega ludzi, lub inne
formy mylowe nakadaj si dodatkowe kolory, istoty, ktre zamieszkiij te warstwy, ale nie maj cia
najczciej emanujce z poziomu emocjonalnego. fizycznych. Z moich obserwacji i spostrzee innych
Kolor reprezentuje emocj, ktra zwizana jest z jasnowidzw wynika, e poza wiatem fizycznym ist-
myloksztatem. Im janiejsza i lepiej uformowana niej jeszcze inne warstwy czy pasma czstot-
idea, tym janiejszy i lepiej uformowany jest liwoci" tworzce inne rzeczywistoci. Cztery wysze
zwizany z t ide myloksztat. Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadaj czterem
koncentrujemy si na konkretnych mylach, rzeczywlstociom. Powtarzam jednak,
odpowiadajce im formy powikszaj si. Codzienne
myli staj si bar-
68 Donie pene wiata

e ponisze informacje s tylko prb stworzenia ciaa emocjonalnego, kady jest jednak przepeniony
systemu majcego za cel wyjanienie ob- rowym wiatem mioci. Czakram serca osoby
serwowanych zjawisk; jestem pewna, e w przy- kochajcej jest peen tego rowego wiata na
szoci zostan stworzone lepsze. Ja uywam swego. poziomie astralnym.
Na rysunku 7-4 powizaam trzy grne Kiedy ludzie zakochuj si w sobie, pomidzy
czakramy z fizycznym, emocjonalnym i mentalnym ich sercami wida przepikne uki rowego wiata
funkcjonowaniem ludzkiego ciaa w jego mioci, a na normalne zote pulsacje gruczou
rzeczywistoci duchowej. Jest tak, poniewa przysadkowego nakada si wspaniay rowy
wikszo z nas uywa tej czci siebie tylko w tym odcie. Kiedy ludzie tworz ze sob zwizki, midzy
ograniczonym zakresie. To wysza wola, wysze ich czakramami pojawiaj si czce ich wizy.
odczucia mioci i wysza wiedza, gdzie cae pojcia Wizy te istniej na wielu poziomach pola
s rozumiane bezporednio. Czwarty poziom aurycznego, nie tylko na poziomie astralnym. S tym
zwizany jest z mioci. Jest on bram, przez ktr mocniejsze i gciejsze, im duszy i gbszy jest
moemy wej w inne stany rzeczywistoci. zwizek. Kiedy zwizek dobiega koca, zostaj
Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom- zerwane, powodujc czsto wiele blu. Okres do-
plikowana. Kada z warstw powyej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu zwizku jest
bowiem pen rzeczywistoci, z istotami, formami i zazwyczaj okresem odczania wizw na niszych
osobistymi funkcjami, ktre wykraczaj poza to, co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w
normalnie nazywamy ludzkim". Kada jest jani.
niepodzielnym wiatem, w ktrym istnieje ycie. Na poziomie astralnym midzy ludmi zachodzi
Wikszo z nas dowiadcza tych rzeczywistoci bardzo intensywna wymiana myli. Due kleksy barw
podczas snu, ale ich nie pamita. Niektrzy z nas o rnych ksztatach przemieszczaj si w powietrzu.
potrafi wej w te wiaty poszerzajc wiadomo Cz z nich jest przyjemna, cz nie tak bardzo.
za pomoc technik medytacyjnych. Techniki te Potraficie przecie wyczu rnic. Wasz niepokj
otwieraj pieczcie pomidzy kolejnymi warstwami moe wywoywa kto, kto siedzi po przeciwlegej
kadego czak-ramu i w ten sposb umoliwiaj stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie
podre wiadomoci. Obecnie skoncentruj si tylko nawet sprawy z waszej obecnoci jednak na gb-
na opisie poziomw aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa si wymiana myli. Nieraz
funkcji. W dalszej czci ksiki zajmiemy si obserwowaam ludzi, ktrzy stali obok siebie i
ponownie wyszymi warstwami albo czs- udawali, e si nie widz, podczas gdy na poziomie
totliwociami" rzeczywistoci. energetycznym odbywaa si oywiona komunikacja i
wiele myloksztatw przemieszczao si midzy
nimi. Sami niewtpliwie dowiadczylicie czego
Poziom astralny takiego, szczeglnie pomidzy mczyznami i
(czwarta warstwa) kobietami. Nie jest to tylko jzyk ciaa; jest to
rzeczywiste zjawisko energetyczne, ktre mona
Ciao astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwowa. Przykadowo kiedy mczyzna
i zbudowane z obokw o barwach pikniejszych ni albo kobieta, w kawiarni lub na przyjciu, wyobraa
ciao emocjonalne. Ciao astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jak osob, pomidzy jego polem a
stay zestaw barw, myli si je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania, majcy
rowym wiatem mioci. Ciao to siga od na celu sprawdzenie, czy pola s zbiene i czy ludzie
pitnastu do trzydziestu centymetrw poza ciao ci bd do siebie pasowali. Wicej o zjawisku
fizyczne. Czakramy nale do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale
kolorw co tcza dziewitym.
Pole Energetyczne Czowieka 69

przez wszystkie stykajce si paszczyzny okrela


Ciao eteryczne uwicone pust przestrze kuli.
(pita warstwa) Tak wic eteryczny uwicony poziom aury
tworzy pust albo negatywn przestrze, w ktrej
Nazywam pit warstw aury uwiconym moe istnie pierwszy albo eteryczny poziom aury.
ciaem eterycznym (rysunek 7-11), poniewa zawiera Poziom eteryczny uwicony jest wzorem dla ciaa
ona w sobie wszystkie formy istniejce na planie eterycznego, tworzcego z kolei struktur siatkow
fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. (uporzdkowane pole energii), w oparciu o ktr
Przypomina zatem negatyw fotografii. Uwicona powstaje ciao fizyczne. Warstwa eteryczna
forma warstwy eterycznej, jak ju wspomniano, jest uwicona powszechnego pola energii zawiera zatem
uwicon form ciaa fizycznego. Eteryczna wszystkie ksztaty i odwzorowania przestrzenne,
warstwa pola energetycznego wywodzi swoj ktre istniej na planie fizycznym, tyle e na
struktur z warstwy eterycznej uwiconej. Jest to poziomie uwiconym. Formy te istniej w
idealna forma, ktr moe przybra warstwa przestrzeni negatywowej, tworzc pust przestrze, w
eteryczna. Siga ona od czterdziestu piciu do ktrej ronie struktura eteryczna bdca podstaw
szedziesiciu centymetrw poza ciao. W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych.
choroby, kiedy warstwa eteryczna ulega Chcc wyizolowa pit warstw aury, naley w
znieksztaceniu, praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrowa si na
uwiconej pomaga jej odzyska pierwotny ksztat. czstotliwoci wibracji pitego poziomu. Kiedy to
To wanie na tym poziomie dwik tworzy materi. robi, widz ksztat ciaa eterycznego danej osoby,
To na tym poziomie uzdrawianie dwikiem jest ktre siga do siedemdziesiciu piciu centymetrw
najskuteczniejsze. Zostanie to opisane w rozdziale poza ciao fizyczne. Jest to ksztat wskiego owalu.
dwudziestym trzecim dotyczcym uzdrawiania. Zawiera si w nim caa struktura pola, wcznie z
Mojemu widzeniu ponadzmysowemu warstwa czakra-mami, organami energetycznymi oraz
eteryczna uwicona ukazuje si w postaci fizycznymi czciami ciaa (koczynami itp.),
bezbarwnych albo przezroczystych linii kanaw na wszystko w negatywowej formie. Struktury te zdaj
kobaltowonie-bieskim tle, troch jak rysunek si powstawa z przezroczystych linii na ciemno-
techniczny, tylko e ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle, ktre jest stae. Kiedy dostroj si do
wymiarze. Jest to tak, jakby po kompletnym tego poziomu wymiaru rzeczywistoci, potrafi
wypenieniu ta przestrzeni pozostaa pusta postrzega rne formy przestrzenne znajdujce si w
przestrze tworzya form (ksztat). tym wymiarze, w pobliu mnie. Wydaje si, e
Dobrym przykadem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie, wraz z przystosowaniem
byoby porwnanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. Najpierw moja uwaga
geometrii euklidesowej ze sposobem, w jaki kula przenosi si oglnie na pity poziom, potem skupiam
powstaje w przestrzeni eterycznej. Aby stworzy si na osobie, ktr obserwuj.
kul, w geometrii euklidesowej naley najpierw
zaznaczy punkt. Promie wykrelony z tego punktu
we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciao niebiaskie
powierzchni kuli. W przestrzeni eterycznej, ktr (szsta warstwa)
mona by nazwa przestrzeni negatywow,
zachodzi odwrotny proces. Nieskoczona liczba Szsty poziom jest emocjonalnym poziomem
paszczyzn pojawia si ze wszystkich kierunkw i planu duchowego, zwanym ciaem niebiaskim
wypenia przestrze, zostawiajc wolny jedynie (rysunek 7-12). Siga on od szedziesiciu do
pusty obszar o ksztacie kuli. W ten sposb zostaje osiemdziesiciu centymetrw poza
zdefiniowana kula. A zatem to przestrze nie
wypeniona
70 Donie pene wiata

ciao. Jest to poziom, przez ktry odczuwamy ma ma ksztat jajka i zawiera w sobie wszystkie ciaa
duchow ekstaz. Moemy dotrze do niego poprzez auryczne zwizane z obecn inkarnacj danego
medytacj i wiele innych technik transformacyjnych, czowieka. Rwnie to ciao jest bardzo podobne do
o ktrych wspomniaam w tej ksice. Kiedy wityni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. W
docieramy do punktu bycia", w ktrym jestemy mojej wyobrani wyglda ono jak zbudowane z
wiadomi naszego zwizku z caym wszechwiatem, malekich nici zotosrebrnego wiata o wielkiej
kiedy widzimy wiato i mio we wszystkim, co trwaoci, ktre podtrzymuje ksztat caej aury.
yje, kiedy jestemy przeniknici wiatem i Zawiera zot struktur siatkow ciaa fizycznego i
czujemy, e jestemy nim, a ono jest nami i jestemy wszystkich czakramw.
jednym z Bogiem, oznacza to, e podnielimy nasz Dostrajajc si do poziomu wibracji sidmej
wiadomo na szsty poziom aury. warstwy postrzegam wspaniae zote wiato, ktre
Niczym nie uwarunkowana mio przepywa, pulsuje tak szybko, e nazywam je migoczcym".
kiedy istnieje poczenie pomidzy otwartym Przypomina to tysice zotych nici. Forma kojarzy si
czakramem serca a otwartym czakra-mem ze zotym jajkiem sigajcym od stu do stu dziesiciu
niebiaskim. W poczeniu tym wiemy mio centymetrw poza ciao, z mniejszym kocem pod
ludzkoci, nasz podstawow ludzk mio do stopami i wikszym okoo stu centymetrw nad
blinich, z duchow ekstaz waciw duchowej gow. Jeli osoba jest bardzo naenergetyzowana,
mioci, ktra wykracza poza rzeczywisto fizyczn ciao to moe rozszerzy si jeszcze bardziej.
i siga wszystkich wymiarw istnienia. Powizanie Zewntrzna krawd przypomina mi skorupk jajka;
tych dwch cza-kramw tworzy dowiadczenie wydaje si, e jego grubo wynosi od p do jednego
bezwarunkowej mioci. centymetra. Ta zewntrzna cz sidmej warstwy
Ciao niebiaskie ukazuje mi si w przepiknym jest bardzo mocna i elastyczna, odporna na
migoczcym wietle, zoonym gwnie z przenikanie i suy jako ochrona pola, tak jak
pastelowych barw. wiato to ma zotosrebrny poysk skorupka chronica mae kurcztko. Wszystkie
i opalizuje lekko, jak macica perowa. Forma ciaa czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiaj
niebiaskiego jest delikatniejsza ni ciaa wraenie zbudowanych ze zotego wiata. Jest to
eterycznego uwiconego w tym sensie, e przejawia najmocniejsza, najbardziej elastyczna warstwa pola
si ono jako wiato promieniujce z ciaa podobnie aurycznego.
jak blask wok wiecy. Wewntrz tego blasku Mona by j porwna do stacjonarnej fali
znajduj si te janiejsze, mocniejsze promienie wiata o skomplikowanym ksztacie, wibrujcej z
wiata. niezwykle wysok czstotliwoci. Niemal syszy si
dwik, kiedy si na ni patrzy. Jestem pewna, e
mona by go usysze drog medytacji nad takim
Ciao keteryczne uwicone myloksztatem. Zoty poziom uwicenia zawiera
albo przyczynowe (sidmy te gwny strumie energii, kana centralny, ktry
biegnie wzdu krgosupa odywiajc cae ciao.
poziom) Wspinajc si po krgosupie i spywajc
pulsujcymi falami na d, strumie ten
Sidmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie kadego
planu duchowego i nazywa si go ciaem kete- czakramu i zlewa energie wpywajce przez kady z
rycznym uwiconym (rysunek 7-13). Siga od nich.
siedemdziesiciu piciu do stu dziesiciu cen- Gwny strumie energii wzbudza inne
tymetrw poza ciao. Kiedy wznosimy nasz strumienie pod ktem prostym do siebie. Powstaj
wiadomo na sidmy poziom aury, wiemy, e zote wypustki odchodzce od ciaa. Wypustki z
tworzymy jedno ze Stwrc. Zewntrzna for- kolei wzbudzaj nowe prdy, ktre
Pole Energetyczne Czowieka 71

kr wok pola, tak e cale pole auryczne i Postrzeganie pola


wszystkie poziomy poniej niego s otoczone i
przytrzymywane przez t plecion siatk. Siatka ta Musicie pamita, e kiedy otworzycie swj
pokazuje potg zotego wiata, witego umysu, zmys jasnowidzenia, bdziecie zapewne z pocztku
ktry zapewnia caemu polu integralno i trwao. postrzega tylko pierwsze warstwy aury. Bdziecie
Dodatkowo na poziomie keterycznym u- widzieli tylko kolory i formy. W miar upywu czasu
wiconym znajduj si rwnie pasma przeszego uwraliwicie si na coraz wysze czstotliwoci, co
ycia. S to zabarwione pasma wiata, ktre pozwoli wam postrzega wysze ciaa. Nauczycie si
cakowicie otaczaj aur; mona je znale na caej rwnie rozrnia poszczeglne warstwy i
powierzchni skorupki jajka. Pasmo zauwaone w koncentrowa si na wybranej.
pobliu szyi lub gowy zawiera zazwyczaj przesze Wikszo ilustracji z kilku nastpnych rozdziaw
ycie, ktre aktualnie prbujesz oczyci. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery nisze warstwy aury.
Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym, jak Pomidzy warstwami nie czyni si adnego
pozna ich znaczenie na podstawie koloru. Pniej, rozrnienia. Sprawiaj wraenie wymieszanych i
w czci dotyczcej leczenia przeszego ycia, dziaaj wsplnie w wikszoci opisanych
wyjani, jak pracowa z tymi pasmami. Poziom wspzalenoci. Przez duszy czas nasze nisze
keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje, podstawowe procesy mylowe i odczucia
planie duchowym. Zawiera plan ycia i jest midzyludzkie s wymieszane i chaotyczne. Nie
bezporednio powizany z obecn inkarnacj. Poza najlepiej potrafimy je rozrnia. Cz tego zamtu
tym poziomem jest ju plan kosmiczny, ktrego nie mona nawet obserwowa w aurze. Bardzo czsto
mona dowiadczy z ograniczonego punktu ciao mentalne i emocjonalne zdaj si dziaa jak
widzenia tylko jednej inkarnacji. jedna pomieszana forma. W poniszych opisach
procesw terapeutycznych nie czyni si wielkiego
rozrnienia pomidzy poszczeglnymi ciaami. Jed-
Plan kosmiczny nak dziki terapii i wszelkim innym procesom
rozwojowym warstwy istnienia staj si wyraniejsze.
Dwa poziomy ponad sidmym, ktre potrafi Pacjent uczy si znajdowa rnice pomidzy
dostrzec na tym etapie, to poziomy smy i dziewity. podstawowymi emocjami, procesami mylowymi i
S one zwizane z czakramami smym i dziewitym, wyszymi odczuciami nieograniczonej mioci
zlokalizowanymi ponad gow. Oba poziomy wydaj zwizanymi z wyszymi poziomami aury. Ta
si przejrzyste jak kryszta i zbudowane z bardzo zdolno rozrniania pojawia si w wyniku
delikatnych, wysokich wibracji. Poziomy smy i zrozumienia procesw przyczynowo--skutkowych
dziewity zachowuj si jak tre (poziom smy) lub opisanych w rozdziale pitnastym. Innymi sowy,
forma (poziom dziewity) w tym sensie, e poziom pacjent zaczyna rozumie, w jaki sposb jego system
smy sprawia wraenie, e jest gwnie substancj przekona wpywa na idee w ciele mentalnym, jak to,
pynn, a dziewity krysztaowym uwiceniem z kolei, wpywa na ciao emocjonalne, potem
wszystkiego, co jest poniej. Nie znalazam eteryczne i wreszcie fizyczne. Dziki zrozumieniu
wzmianek o tych poziomach w literaturze, cho o tego mona rozrni poszczeglne warstwy pola
niczym to nie przesdza. Wiem bardzo mao o tych aurycznego. Warstwy pola staj si wyraniejsze i
poziomach, znam jedynie pewne bardzo potne bardziej przejrzyste, gdy pacjent lepiej rozumie swoje
techniki uzdrawiajce, ktrych nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myli i
przewodnicy. Opisz te techniki w rozdziale dwu- dziaania. Pniej, w czciach powiconych uzdra-
dziestym drugim. wianiu, okae si, jak istotne jest znajdowanie rnic
pomidzy poszczeglnymi warstwami aury.
72 Donie pene wiata

wstaje uczucie askotania i napicia na powierzchni


skry. Kiedy rysujesz koa na doni, czujesz ich
askoczcy zarys.
Wikszo ludzi, prbujc zaobserwowa aur,
widzi mg wok palcw i doni. Wyglda to mniej
wicej jak fala gorca unoszca si nad kaloryferem.
Moe mie rne odcienie, na przykad bkitny. Na
pocztku ludzie widz j zazwyczaj jako bezbarwn.
Ciaa energetyczne cign si pomidzy palcami jak
cukierki toffi, a mga z jednego palca czy si z
mg palca w drugiej doni. Kiedy poruszasz palcami,
mga z pocztku bdzie trzyma si palca jednej
doni, a potem przeskoczy do najbliszego koniuszka
palca drugiej doni (rysunek 7-14).

Przegld rozdziau 7
1. Jaki jest zwizek pomidzy Powszechnym
Polem Energii a Polem Energetycznym Czo-
wieka?
2. Jak wyglda ciao eteryczne? Czym rni si od
ciaa emocjonalnego?
c 3. Jakie s trzy gwne funkcje czakramw?
4. Dlaczego czakram ma okrelony kolor?
Rysunek 7-14: Aura wok palcw
5. Gdzie znajduje si serce czakramu?
6. Z jakimi strukturami anatomicznymi zwizane
s czakramy?
Odpowiedzi na pytania 7. Opisz siedem najniszych warstw pola au-
rycznego i ich funkcje.
zawarte w wiczeniach 8. Opisz zwizek pomidzy czakramami a war-
postrzegania ludzkiej aury stwami aury.
9. Gdzie zlokalizowane s czakramy smy i
dziewity?
Energia niemal zawsze porusza si ruchem
kolistym zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Jej 10. Opisz ktry z czakramw sidmej warstwy
zatrzymanie (blok) wywouje bardzo nieprzyjemne pola.
uczucie, chocia cakowite zatrzymanie nie jest 11. Ktrdy przebiega gwny strumie energii?
zazwyczaj moliwe. Odczucie zbudowania czego 12. Ktra warstwa zapewnia integralno Polu
pomidzy domi powoduje askotanie i lekkie Energetycznemu Czowieka?
napicie, przypominajce nieco statyczne napicie 13. W ktrej warstwie P.E.Cz. pojawiaj si
elektryczne. Kiedy krawd ciaa energetycznego emocje?
dotyka skry, po-
CZSC III

AKTYWNO PSYCHICZNA I
POLE ENERGETYCZNE
CZOWIEKA
Zote wiato pomienia wiecy wspiera si na tronie ciemnego wiata, ktre lgnie do knota.
\
ZOHAR
Wstp

DOWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE

Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczam r charakterologiczn w rozumieniu bioener-


po raz pierwszy jako czowiek dorosy wiadomie getycznym. Zaczniemy jednak od podstaw psy-
dostrzega aury. W czasie dugich godzin praktyki choterapii od rozwoju dziecka.
mogam swobodnie obserwowa zachowania wielu Na temat rozwoju czowieka prowadzono wiele
ludzi. Jestem pewna, e wszyscy mielicie okazj bada. Erik Erikson wsawi si swoimi pracami na
zainteresowa si obc osob w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powizanego z wiekiem.
kawiarni i po krtkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczeglne fazy stay si czci naszego
patrzya wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawaa codziennego jzyka: faza oralna, wiek modzieczy,
do zrozumienia, ebycie si od niej odczepili. Po pokwitanie itd. Jednak aden z badaczy nie wspomina
pierwsze, skd ta osoba wiedziaa, e patrzycie? o aurze, poniewa jest ona praktycznie nie znana w
Wyczua was poprzez pole energii. Po drugie, wiecie psychologii. Aura dostarcza jednak bardzo
dlaczego kazaa wam przesta patrze? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho-
bardzo si denerwuj, kiedy kto ich obserwuje. logicznej danego czowieka i jego osobistego
Wikszo z nas nie chce, by inni poznali nasze rozwoju. To, co rozwija si w aurze na danym etapie
zachowania. Zazwyczaj wstydzimy si tego, co wzrostu, jest bezporednio powizane z
pozwoliaby wykry blisza obserwacja. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. W gruncie
mamy problemy, wszyscy prbujemy ukry rzeczy, z aurycznego punktu widzenia, rozwj mona
przynajmniej cz z nich. W tej czci ksiki uzna za naturalny rezultat tego, co dzieje si w polu
opisz, jak nasze prywatne dowiadczenia, w tym aurycznym. Przeledmy teraz, jak rozwija si nasze
nasze problemy, ujawniaj si w aurze. Powi to z pole energii od narodzin do mierci.
psychoterapi ciaa i struktu-
Rozdzia 8

WZROST I ROZWJ
CZOWIEKA W AURZE

W celu opisania zakresu ludzkiego do- i wiadomo staj si dostpne osobowoci i


wiadczenia od narodzin do mierci i poza ni, bd umoliwiaj jej rozwj. Kada faza oznacza nowe
korzystaa ze rde zarwno psychologicznych, jak i obszary dowiadczenia i nauki. Z tego punktu
metafizycznych. Jeli metafizyka drani was, widzenia ycie jest ekscytujcym odkrywaniem i
potraktujcie j jako metafor. wyzwaniem dla duszy.
Proces inkarnowania kierowany jest przez
wysz ja. Ten wzr ycia jest przechowywany w
Ink ar nacja sidmej warstwie aury, na poziomie kete-rycznym
uwiconym. Jest to dynamiczny schemat, ktry
Proces inkarnacji trwa przez cae ycie. Nie jest zmienia si cigle pod wpywem decyzji
to co, co zaczyna si i koczy przy narodzinach. By podejmowanych przez czowieka w trakcie procesu
opisa inkarnacj, musimy uy poj ycia i wzrostu. Gdy trwa rozwj, czowiek otwiera
metafizycznych. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoj zdolno do podtrzymywania wyszych
duszy, w ktrym wysze, delikatniejsze wibracje poziomw wibracji/energii wpywajcych do i przez
albo aspekty duszy stopniowo promieniuj w d, jego ciaa auryczne i czakramy. Postpujc w ten
przez delikatniejsze ciaa auryczne do gciejszych, sposb, czowiek poszerza swoj wiedz o
a po ciao fizyczne. Te kolejne energie s wykorzys- rzeczywistoci. Wraz z rozwojem pojedynczego
tywane przez czowieka w trakcie jego rozwoju czowieka nastpuje rozwj caej ludzkoci. Kada
yciowego. kolejna generacja potrafi funkcjonowa na poziomie
Kada gwna faza ycia odpowiada nowym i wyszych wibracji ni jej poprzedniczka, tak e caa
wyszym wibracjom i aktywacji poszczeglnych ludzko postpuje w swoim planie ewolucyjnym ku
czakramw. Z kad faz nowa energia wyszym wibracjom i poszerzonej percepcji wiata.
Ta regua rozwoju czowieka wystpuje
78 Donie pene wiata

w wielu tekstach religijnych, takich jak Kabaa, Powrmy do przykadu przywdztwa. Dana
Bhagavad Gita, Upaniszady i inne. osoba bdzie musiaa nabra odpowiednich
Proces inkarnacji przed poczciem zosta umiejtnoci, zanim obejmie rol przywdcz w
omwiony przez Madame Blavatsky, a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. By moe bdzie j
Alice Bailey, Phoebe Bendit i Ew Pierrakos. oniemielaa duga linia przodkw, ktrzy byli
Wedug Pierrakos inkarnujca dusza napotyka wspaniaymi przywdcami, a moe tradycja ta da jej
swoich przewodnikw duchowych, by zaplanowa impuls do rozwinicia wasnych zdolnoci. Kade
nadchodzce ycie. Podczas tego spotkania dusza i dowiadczenie yciowe indywidualnego czowieka
przewodnicy dyskutuj o zadaniach, ktre dusza jest inne, tak jak niepowtarzalna jest dusza, ktra
musi zrealizowa, o karmie, ktra j czeka, i zaczyna si uczy.
faszywych systemach przekona, ktre naley Plan yciowy zawiera wiele moliwych rze-
oczyci poprzez dowiadczenie. T prac yciow czywistoci, co pozwala na podejmowanie wolnych
nazywa si zwykle zadaniem danej osoby. decyzji. W materi ycia wplecione jest dziaanie
Na przykad, czowiek moe potrzebowa prawa przyczyny i skutku. Sami tworzymy nasz
rozwinicia zdolnoci przywdczych. W trakcie ycia wasn wizj rzeczywistoci. To tworzenie wypywa
na planie fizycznym znajdzie si w sytuacjach, w z wielu rnych czci naszego istnienia. Tworzenia
ktrych gwnym celem bdzie przywdztwo. tego nie da si atwo zrozumie na prostym poziomie
Szczegy bd rne dla kadej osoby, ale nacisk przyczynowo--skutkowym, cho wiele naszych
pozostanie skierowany na przywdztwo. Jedna osoba dowiadcze jest na tym poziomie cakowicie
moe urodzi si w rodzinie o dugiej tradycji zrozumiaych. Sami dosownie tworzymy to, co
przywdczej, takiej jak duga linia szanowanych chcemy. Nasze pragnienia s przechowywane w
prezesw firm albo przywdcw politycznych, podwiadomoci, wiadomoci, nadwiadomoci i
podczas gdy inna znajdzie si w rodzinie, gdzie wiadomoci zbiorowej. Wszystkie te kreatywne siy
tradycje przywdcze nie istniej, a przywdcw mieszaj si i tworz dowiadczenia na wielu
uwaa si za negatywne postacie, przeciwko ktrym poziomach naszego ycia. To, co nazywa si karm,
naley si buntowa lub je obala. Zadanie kadego jest dla mnie dugofalowym zwizkiem przyczyny i
czowieka polega na tym, by nauczy si utrzymywa skutku, wynikajcym rwnie z wielu inkarnacji
dystans do sytuacji, ktre go spotykaj w yciu, w rnych poziomw naszego istnienia. Tworzymy
sposb zrwnowaony i spokojny. zatem ze rda osobistego i ze rda grupowego,
Wedug Ewy Pierrakos ilo determinujcych wewntrz wikszych grup za istniej oczywicie
przysze ycie rad, jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze, wszystkie wchodzce w skad
przewodnikw, zaley od jej dojrzaoci. Wybrani wielkiej materii twrczych dowiadcze yciowych.
zostaj tacy rodzice, ktrzy zapewni wymagane Z tego punktu widzenia atwo jest spojrze okiem
otoczenie i konkretne dowiadczenia. W wyniku tych dziecka na bogactwo ycia.
decyzji nastpuje okrelenie skadu energii Po planowaniu" dusza rozpoczyna proces
stanowicych fizyczny wehiku dla inkarnacji duszy powolnego tracenia wiadomoci wiata duchowego.
do jej zadania. Dusza przyjmuje zarwno zadanie W momencie poczcia pomidzy dusz i
osobiste (takie jak np. przywdztwo"), jak i zapodnionym jajem tworzy si energetyczna ni.
zadanie wiatowe", uniwersalne", wice si z Wtedy te powstaje eteryczne ono, ktre chroni
dziaalnoci dla wiata. Ich poczenie jest tak dusz przed wpywami zewntrznymi i dopuszcza
wyjtkowe, e poprzez wypenienie osobistego tylko wpyw matki. Gdy ciao rozwija si stopniowo
zadania czowiek przygotowuje si do wykonania w onie matki, dusza zaczyna by wiadoma jego
zadania uniwersalnego. Zadanie osobiste uwalnia obecnoci i powoli zaczyna si z nim czy. W
dusz, wyzwalajc energie, ktre s nastpnie pewnym momencie zdaje sobie spraw z tego
wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. poczenia; do formujcego
Wzrost i rozwj czowieka w aurze 79

si ciaa dociera silny bysk wiadomej energii. lokrotnie przybieraj wygld duchw ponad-
Przed urodzeniem dusza ponownie traci wia- czterometrowej wysokoci. Tocz cik walk,
domo, po to tylko by stopniowo obudzi si do prbujc otworzy dolny czakram i poczy si z
fizycznego wiata. Ten silny bysk wiadomoci ziemi.
odpowiada okresowi oywienia w ciele fizycznym. Przykadem takiego procesu by chopczyk
urodzony w miesic po planowanym terminie
porodu. Po bardzo szybkim porodzie dosta gorczki.
Narodziny Lekarze dokonali punkcji ldwiowej, by sprawdzi,
czy nie nastpio zapalenie opon mzgowych. Wkuli
Narodziny nastpuj w wyjtkowym okresie dla si w okolice czakramu krzyowego. Niemowl
wchodzcej duszy. W tym momencie dusza traci starao si wanie uwolni od dwch przyjaci i
swoj eteryczn ochron i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety, ktra rwnie nie chciaa odej.
wystawiona na dziaanie czynnikw zewntrznych. W trakcie tej walki niemowl otwierao si i czyo z
Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii, ktre ziemi, gdy tylko pojawia si jego przewodnik.
otacza nas wszystkich. Zostaje dotknita przez to Potem tracio kontakt z przewodnikiem, natrafiao na
pole. Wiksze, silniejsze pola cia niebieskich, swoich towarzyszy zabaw i kobiet, i ponownie
gwiazd i planet rwnie po raz pierwszy wpywaj zaczynao szarpa si gwatownie pomidzy dwoma
na nowe pole energetyczne duszy w momencie wiatami. W tym czasie chopiec czu si silniej
narodzin. Lecz take nowe pole wpywa na w zwizany z duchow kobiet ni ze swoj fizyczn
wszechobecny ocean energii, powikszajc go i matk. Walczc, by si nie inkarnowa, wyrzuca
wzbogacajc. To tak jakby zagrano now nut i energi z czakramu krzyowego i kierowa j na
dodano do ju istniejcej symfonii ycia. prawo, by unikn wypuszczenia korzeni przez
najniszy czakram (czakram podstawowy).
Umoliwiaa mu to midzy innymi dziura powstaa w
Niemowlctwo wyniku punkcji. Po okresie walki chopiec czy si
ponownie ze swoim przewodnikiem, uspokaja,
Proces powolnego budzenia si duszy do otwiera czakram i raz jeszcze rozpoczyna proces
fizycznego wiata trwa dalej po narodzinach. zakorzeniania si w wiecie fizycznym.
Niemowl czsto pi w tym okresie; dusza przebywa Prbowaam go uzdrowi. Za pierwszym razem
w wyszych rejonach energetycznych kosmosu. W nie sprzeciwia si zbytnio, ale potem odmwi
czasie snu dusza opuszcza ciao fizyczne i eteryczne, wsppracy. Za kadym razem, gdy prbowaam
pozwalajc im w przyspieszonym tempie zaj si przesa energi do jego aury, podnosi krzyk.
wzrostem tych cia. Wiedzia, co chc zrobi i nie dopuszcza mnie do
W trakcie pierwszych faz ycia niemowl musi siebie. Zamierzaam zamkn dziur w czakramie
przyzwyczai si do ogranicze zwizanych z krzyowym w sidmej warstwie jego aury i
bodcami fizycznymi i trjwymiarowoci wiata. skierowa energi w d. Nie pozwoli mi na to.
Widziaam wiele nowo narodzonych dzieci, ktre Wreszcie postanowiam zaskoczy go, kiedy bdzie
miay z tym trudnoci. Niemowlta wci maj pogrony w gbokim nie. Gdy zbliyam si na
pewn wiadomo wiata duchowego i walcz, by odlego p metra, obudzi si i zacz wydziera
wyzwoli si od duchowych przyjaci i postaci wniebogosy. Bya to ostra walka i najwyraniej nie
rodzicielskich i przenie uczucia na nowych chcia, eby ktokolwiek mu w niej pomaga. Jednym
rodzicw. Walcz, by wcisn si w ograniczon z objaww fizycznych tej walki byy kopoty z
przestrze malekiego niemowlcego ciaa. Kiedy jelitami, wynike z cigego naduywania czakramu
widz, jak opuszczaj ciao fizyczne, w swoich splotu sonecznego, odpowiedzialnego za krzyk i
wyszych ciaach wie- pacz. Lekarze zajli si tym problemem w
momencie, gdy
80 Donie pene wiata

chopiec podj wreszcie decyzj o pozostaniu w


wiecie fizycznym. Jego horoskop wyranie
wskazuje na zdolnoci przywdcze.
Tak wic przybywajca dusza wchodzi i wy-
chodzi z ciaa przez najwyszy czakram, pracujc
jednoczenie nad otwarciem czakramu dolnego w
celu zapuszczenia korzeni w wiecie fizycznym. Na
tym etapie dolny czakram wyglda jak bardzo wski
lejek, a czakram koronny rwnie jak lejek, ale
bardzo szeroki. Pozostae czakramy

<^

Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka

przypominaj mae, pytkie chiskie filianki do


herbaty z wskim kanaem energii prowadzcym w
gb ciaa do krgosupa (rysunek 8-1). Oglne pole
niemowlcia jest amorficzne, bezksztatne i ma
barw niebieskaw lub szaraw.
Gdy niemowl skupia sw uwag na jakim
obiekcie wiata fizycznego, aura teje i janieje,

i 4.--
szczeglnie wok gowy. Gdy zaciekawienie znika,
aura blaknie; zachowuje jednak cz dowiadczenia
w postaci barwy. Kade dowiadczenie wzmacnia
zabarwienie aury i umoliwia nabranie
indywidualnej postaci. Tak wic budowanie aury
trwa przez cae ycie i mona w niej znale
wszystkie dowiadczenia yciowe danego czowieka.
Po narodzinach nadal istnieje silna wi
energetyczna pomidzy dzieckiem a matk. T wi
nazywa si czasem plazm zarodkow. Jest ona
najsilniejsza w chwili narodzin, ale trwa przez cae
ycie, cho nie bdzie ju tak widoczna. To za
spraw tej psychicznej ppowiny dzieci pozostaj w
kontakcie ze swoimi rodzicami przez cae ycie.
Czsto jedno zdaje sobie spraw z zaburze
emocjonalnych drugiego, chocia na poziomie
fizycznym dzieli ich moe wielka odlego.
Pole dziecka jest cakowicie bezbronne i otwarte
na wpywy zewntrznego otoczenia. Bez wzgldu na
to, czy sprawy s przed nim ukrywane czy nie,
dziecko wyczuwa to, co dzieje si pomidzy
rodzicami. Stale reaguje na swoje otoczenie
energetyczne w sposb, ktry odpowiada jego
temperamentowi. Moe cierpie na nieokrelone lki,
fantazje, napady zego humoru albo choroby.
Wszystkie czakramy dziecka s otwarte w tym
sensie, e nie ma wok nich ochronnej powoki,
ktra zatrzymywaaby psychiczne wpywy z
zewntrz. To sprawia, e dziecko jest praktycznie
bezbronne i atwo ulega wpywom. A wic, pomimo
e czakramy dziecka nie s jeszcze rozwinite tak jak
u czowieka dorosego, a energia wchodzca przez
nie odczuwana jest w sposb mao okrelony, wci
wpywa ona bezporednio na pole dziecka, a ono
musi sobie z ni w jaki sposb poradzi (zobacz
rysunek 8-2 porwnujcy czakramy czowieka
dorosego i dziecka).
Okoo sidmego roku ycia wok otworw
poszczeglnych czakramw formuje si ochronna
powoka, ktra przechwytuje wiele wpyww z
powszechnego pola energii. Dziecko nie jest ju wic
tak bezbronne jak wczeniej. Etap ten mona
zaobserwowa, gdy dziecko ronie i przechodzi
proces zdobywania cech indywidualnoci. Jest to
rwnie czas, kiedy pojawia si rozsdek.
Wzrost i rozwj czowieka w aurze 81

niem piersi dostarcza dziecku energii eterycznej. W


kadym sutku znajduje si may czakram, przez ktry
dziecko chonie energi. Pamitajcie, czakramy
dziecka nie s jeszcze rozwinite i nie przyswajaj
wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych
do podtrzymania ycia.

Wczesne dziecistwo
Gdy dziecko ronie i drugi czakram zaczyna si
rozwija, wzbogaca jego si ycie emocjonalne.
Tworzy dla siebie fantastyczne wiaty, poniewa
zaczyna uwiadamia sobie swoje oddzielenie od
matki, a wiaty te pomagaj mu zrealizowa to
oddzielenie. Wewntrz tych fantazyjnych wizji
znajduj si myloksztaty nalece do dziecka.
Bdzie ono wysyao amebopo-dobne projekcje ze
swego pola eterycznego i otaczao nimi
myloksztaty. Im wiksz rol bdzie peni
myloksztat w wizualizacji wiata, tym wiksz
iloci energii wiadomoci zostanie przez dziecko
otoczony. Myloksztat staje si wiadom czci
jani. Kiedy wyrywa si go przemoc z rki dziecka,
niszczy si pole i rani dziecko, zarwno psychicznie,
jak i fizycznie.
Rysunek 8-2: Czakramy czowieka dorosego i dziecka Od mniej wicej wicej drugiego roku ycia
dziecko postrzega rodzicw jako swoj wasno: ja,
Czsto widzimy, jak modsze dziecko ukada si mj tatu, moja mamusia etc". Barwy
na kolanach ojca albo matki. Jest wtedy chronione czerwonopomaraczowa i rowa staj si nar-dziej
przed wpywami zewntrznymi przez pole rodzica. Z widoczne w aurze. Dziecko uczy si odnosi do
powodu tej dziecicej bezbronnoci moje pogldy na innych, uczc si podstawowego rodzaju mioci. W
temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi ju odczy si od pola
grupach terapeutycznych dla dorosych s bardzo swojej matki, chocia eteryczna ppowina wci
konserwatywne. Dorosy nie ma pojcia, co czuje czy ich dwoje. W ten sposb rozpoczyna si proces
dziecko, chyba e sam cofn si do tego stanu separacji i tworzenia niezalenej tosamoci. Dziecko
bezbronnoci. Widziaam rodzicw nieumylnie kreuje wyimaginowan przestrze, yje w niej, lecz
naraajcych swoje dzieci na niepotrzebne wstrzsy wci poczone jest z matk poprzez eteryczn
psychiczne przez to, e ulegajc naciskowi grupy ppowin. Wci moe obejrze si i stwierdzi, e
albo uwaajc to za rzecz postpow, przyprowadzali mama jest w pobliu. Wyimaginowana przestrze
swoje dzieci na dorose sesje terapii grupowej dla ukazuje si w widzeniu ponadzmysowym jako
dorosych. Gniew dorosego poraa system dziecka zbudowana gwnie z energii poziomu bkitnego,
jak wstrzs elektryczny, a smutek i przygnbienie s eterycznego. Jest to przestrze, w ktrej dziecko woli
przez dziecko wchanianie jak przez gbk. bawi si samo, a jeli dopuszczony zostaje
Matka oprcz bliskoci fizycznej, karmie- towarzysz, to jest uwanie obserwowany, by nie
spowodowa
82 ________________________ Donie pene wiata

zbytniego zamieszania. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczy zarwno o sobie, jak i posiadaczu
jeszcze na tyle rozwinitego ego, by mogo znale danej przestrzeni. Zacznij tylko dostraja si do
rnice pomidzy sob a innymi. Walczy, by znale przestrzeni, ktre regularnie odwiedzasz. Wejd do
sw indywidualno, a mimo to wci czuje si pokoju swojego przyjaciela. Jak si czujesz? Czy ci
poczone ze wszystkimi rzeczami. Przedmioty si tu podoba? Chcesz zosta, czy wolaby wyj?
osobiste staj si rodkami definiowania odrbnoci. Jeli masz dzieci, wejd do pokoju kadego z
Prywatna przestrze energii rwnie wspomaga to nich. Zaobserwuj panujc w kadym pokoju
definiowanie. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energi. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie
pokj picio- czy siedmiolatka, gospodarz rozdarty jego cechy wyraa? Czy kolor jest dla niego
jest midzy chci nawizania komunikacji z waciwy, czy te jest to kolor, ktry ty mu
gociem a potrzeb ochronienia wizji swojej osoby. narzucie? Zastanw si nad tym.
Walczy wic o kontrol nad obiektami osobistymi, Sprbuj tego samego ze sklepami, do ktrych
ktre pomagaj mu zdefiniowa, kim jest, i ktre chodzisz. Ja nie potrafi przebywa w pewnych
otoczyo swoj wiadom energi. Walka toczy si o sklepach duej ni przez kilka sekund, ze wzgldu
rozpoznanie i podtrzymanie wasnej na energi, ktra z nich emanuje.
indywidualnoci, a jednoczenie o poczucie kontaktu Teraz zrb niewielki eksperyment z przed-
z inn istot". miotami. Usid w krgu z kilkoma osobami
Okoo sidmego roku ycia dziecko zaczyna (najlepiej takimi, ktrych nie znasz zbyt dobrze),
wplata due iloci zotej energii w swoj przestrze. popro o kilka przedmiotw osobistych. Po je
Przestrze ta staje si swobodniejsza, wiksza, mniej porodku i wybierz ten, ktry najbardziej ci
przywizana do matki i bardziej otwarta na goci. przyciga. We go do rki. Jaki jest? Ciki, ciepy,
Posiadajc wyraniejsze poczucie jani, dziecko przyjazny, nieprzyjazny, smutny, szczliwy,
zaczyna dostrzega swoje podobiestwo do innych bezpieczny, niebezpieczny, zdrowy, chory? Czy
ludzi. Moe teraz pozwoli innemu" na odbierasz jakie obrazy? Nie piesz si, pozwl sobie
swobodniejsze wyraenie siebie w swojej prywatnej dostroi si do nich. Sprawd wyniki z wacicielem
przestrzeni. Go moe tworzy w tej przestrzeni obiektu. Zao si, e cz z tego, co odebrae,
wszelkiego rodzaju formy energetyczne. To czyni potwierdzi si. wicz, a nastpnym razem pjdzie ci
rzeczy bardziej fajnymi" i wesoymi" i wzmacnia jeszcze lepiej.
wyobrani dziecka. Dzieci wkraczaj w faz pa-
czek". A umoliwia to wszystko fakt, e okoo
sidmego roku ycia wszystkie czakramy maj ju
wok siebie ochronn powok, ktra filtruje
Pne dziecistwo
energetyczne wpywy z pola zewntrznego. Dziecko Po ukoczeniu sidmego roku ycia nastpuje
czuje si bezpieczniejsze", poniewa naprawd rozwj zdolnoci umysowych, powizany z
istnieje w swoich ciaach aurycznych. rozwojem trzeciego czakramu. W aurze pojawia si
wicej koloru umysowego tego. Chocia
wiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne, a dziecko chodzi
do szkoy, to energie te uywane s gwnie do
przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistoci. Na scen
wkraczaj gbokie trendy teleologiczne i zwizki z
Doroli rwnie wypeniaj swoj przestrze dug histori rozwoju ludzkoci. Dziecko staje si
energi. Te psychiczne przestrzenie s gniazdami, w wodzem Indian, ksiniczk, krlewn niek. S to
ktrych ludzie mog mieszka i y. Sprbuj wyczu gboko idealistyczne popdy, ktre ujawniaj
przestrzenie psychiczne, ktre tworz inni ludzie. tsknoty duszy i najczciej maj zwizek z jej
Moesz si dziki nim wiatowym zadaniem. W ramach tych
archetypalnych
Wzrost i rozwj czowieka w aurze 83

form znajdujemy gbokie duchowe potrzeby samopoczucie zaley od odpowiedniego upo-


czowieka, jego cele i aspiracje, zgodne z cechami rzdkowania wszystkich nie-ja", ty, oni. Jest to po
wyraanymi na podwrku albo boisku szkolnym. W czci spowodowane faktem, e czowiek nie
tym okresie pierwsze trzy centra fizyczne, posiada" ju obiektu mioci, tak jak w przypadku
emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego rodzicw albo zabawek. Teraz jego szczcie zaley
pracuj wsplnie nad wyraeniem pierwszej fazy od umiejtnoci zrwnowaenia dziaa i
inkarnacji duszy. przekonania" kochanej osoby, by odwzajemnia
kierowan ku niej mio tak przynajmniej widzi
to sam zainteresowany. Powoduje to powstanie
Dojrzewanie napicia w psychice, wynikego z rozziewu pomidzy
tym, za kogo czowiek siebie uwaa, a tym, kim mu
Wyzwaniem dojrzewania, tak jak i wszystkich si wydaje, e powinien by (czyli jakim go chce
etapw wzrostu, jest odnalezienie wasnego ja. widzie ukochana osoba). Oczywicie ten sam
Gdy dziecko zaczyna dojrzewa, w caym ciele i problem wystpowa ju w przypadku rodzicw, ale
w otaczajcym je polu energii wystpuj wielkie teraz ujawni si z wiksz si, poniewa w kadym
zmiany. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba moe wybra innego i
czowieka pojawia si wicej koloru zielonego. czsto to robi.
Przestrze zostaje nasycona wibracjami" przyjaci.
Gdy czakram serca otwiera si na nowe poziomy
uczu, a zacztek erosa i mioci wyania si z gbin Doroso
psychiki, przepikny rowy kolor wypenia aur.
Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia si, Po zakoczeniu okresu dojrzewania czakramy i
a ciao zaczyna dojrzewa. Zmiany te maj wpyw na wzory energetyczne uywane przez danego
wszystkie czakra-my. Te nowe wysze wibracje s czowieka s ju okrelone. Wszystkie czakramy
czasem witane przez danego czowieka z przyjy form doros. W tym momencie czowiek
entuzjazmem, lecz kiedy indziej mog by moe dokona prby ustabilizowania si i
znienawidzone, poniewa przynosz ze sob nowe zakoczenia procesu zmian. Niektrym si to udaje, a
tsknoty i nowe zagroenia, ktrych mody czowiek ich ycie ulega stagnacji i przeistacza si w
dotd nie dowiadcza. Czasami cae pole ulega bezpieczny, sztywny zestaw wzorcw rzdzcych
przerwaniu, a wszystkie czakramy zostaj kompletnie jasno okrelon i ograniczon rzeczywistoci.
wytrcone z rwnowagi, kiedy indziej za wszystko Wikszo ludzi jednak, poruszonych yciowymi
odbywa si harmonijnie. Czowiek dowiadcza w dowiadczeniami, widzi, e rzeczywisto nie jest tak
tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i atwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia, na-
jego dziaania odzwierciedlaj powstay chaos. W potykajc na swej drodze cige wyzwania
jednym momencie jest dzieckiem, w nastpnym prowadzce ku gbszym dowiadczeniom spenienia.
osob doros. U osoby dojrzaej ja-ty" rozszerza si na
Czowiek powtarza teraz wszystkie etapy najblisz rodzin, ktra tworzy swoj wasn form
rozwoju, przez ktre przeszed, ale z pewn rnic. energetyczn. Nowe energie pynce przez czakram
W trakcie pierwszych trzech faz ja stanowia garda pomagaj w tym procesie osobistego dawania
centrum wszechwiata. Dziecko mwio wtedy: ja, i brania. Wraz z postpem czasu ja-ty" moe
mj tatu, moja mamusia, moi przyjaciele" etc. Teraz rozszerzy si z pojedynczego czowieka na grup.
powsta zwizek ja-ty. Ja" nie istnieje ju w Serce moe otworzy si i by przepenione mioci
izolacji, a jego dobre nie tylko do partnera i wasnych dzieci, ale take do
caej ludz-
84 Donie pene wiata

koci. W aurze objawia si to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel czcy ycie ze
kolorem. Gdy trzecie oko otwiera si na wysze mierci. Jest to dugi, ciemny tunel z jasnym
wibracje, czowiek zaczyna dostrzega jedno wiatem na kocu. Dowiadczenie to moe rwnie
wszystkich rzeczy, a jednoczenie widzi bezcenn dotyczy duszy wspinajcej si wraz z gwnym
wyjtkowo kadej duszy w ramach tej jednoci. strumieniem energii przez kana centralny i
wychodzcej przez jasne wiato czakramu
koronnego.
Staro W momencie mierci dusza spotyka zmarych
ju przyjaci i swoich przewodnikw. Cae ycie
Gdy czowiek osiga wiek starczy i zblia si do przesuwa si przed ni bardzo szybko i wyranie, tak
mierci, do cia energetycznych mog docza e nie ma wtpliwoci, co dokadnie si wydarzyo,
kolejne wysze wibracje. Wosy czowieka janiej, jakie podjto decyzje, jakie lekcje zostay
gdy krce po nim biae wiato wzmacnia jego przeanalizowane, a jakie musz poczeka do
powinowactwo ze wiatem duchowym. Teraz do nastpnej inkarnacji. Nastpuje okres celebracji
zwizku ja-ty" dodany zostaje bardzo gboki wykonanego zadania, po ktrym dusza przez jaki
osobisty zwizek z Bogiem. Nisza energia ziemska, czas przebywa w wiecie duchowym.
przetwarzana przez dolne czakramy, sabnie i jest Ludzi, ktrzy umarli w wyniku przewlekej
stopniowo zastpowana przez wysze, delikatniejsze choroby, widziaam czsto, jak odpoczywali,
energie, majce o wiele wicej wsplnego z duchem otoczeni przez biae wiato, jeszcze przez jaki czas
ni z yciem na planie fizycznym. Czowiek po mierci. Wyglda to tak, jakby zajmowa si nimi
przygotowuje si do powrotu w wiat duchowy. Jeli jaki szpital" po drugiej stronie.
zrozumie si te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyo mi si kiedy obserwowa przez kilka
rozwj w psychice, spokj i mio wypeni osobiste dni dwoje umierajcych ludzi. Oboje umierali na raka
ycie czowieka. Dziki rozwojowi trwajcemu przez i ju od jakiego czasu byli chorzy. Trzy dolne ciaa
cae ycie, wszystko zaczyna do siebie pasowa. rozryway si i odczay od ciaa w postaci
Szczeglnie harmonijnie dziaa czakram splotu sone- opalizujcych, przypominajcych oboki kleksw. W
cznego. Czowiek umie poszerzy gbi swego wyniku tego otaczaa ich biaa opalizujca powiata.
postrzegania, co sprawia, e ycie (pomimo Trzy dolne czakramy rwnie si rozpaday, a ze
zanikajcych si fizycznych) staje si coraz ciekawsze splotu sonecznego wydobyway si dugie nitki
i bardziej bogate. Szkoda, e nasza kultura nie energii. Cztery grne czakramy byy bardzo szeroko
szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobw otwarte, niemal jak ziejce dziury. Nie miay ju
mdroci i wiata, tak jak robi to na przykad wok siebie ochronnej powoki. Obie przechodzce
pnocnoamerykascy Indianie, u ktrych prababki i na drug stron osoby spdzay wikszo czasu poza
pradziadkowie posiadaj wadz decyzyjn dla dobra ciaem. Zapewne udaway si gdzie ze swymi
caej spoecznoci. przewodnikami. Kiedy wracay do cia, w
pomieszczeniu pojawiao si wiele duchw. Ktrego
razu ujrzaam Azraela strzegcego drzwi. Umierajca
mier osoba cierpiaa bardzo z powodu blu, zapytaam
wic Azraela, dlaczego nie pomoe jej umrze.
Wedug Phoebe Bendit w momencie mierci Odpowiedzia: Nie dostaem jeszcze rozkazw."
dusza opuszcza ciao przez czakram korony, a (Azrael jest anioem mierci i wyglda bardzo
czowiek opuszcza plan ziemski. Dowiadczenie potnie i piknie, nie przeraajco, jak sugeroway
wychodzenia przez koron byo czsto niektre rda.)
Wzrost i rozwj czowieka w aurze 85

Heyoan na temat mierci padaj si. Dezintegruj si rwnie, podkrelam


sowo dezintegruj, trzy dolne ciaa. Ci z was,
Mj przewodnik poucza mnie na temat procesu ktrzy obserwowali umierajcych, pamitaj, jak
umierania i chciaabym go tutaj zacytowa. Po opalizuje twarz, skra, donie. Przypomina to
pierwsze, Heyoan mwi, e mier nie jest tym, co opalizujc macic perow. Kiedy czowiek umiera,
zrozumielimy, ale przejciem z jednego stanu od ciaa odrywaj si wspaniae opalizujce oboki.
wiadomoci do innego. Heyoan mwi, e Te oboki to nisze ciaa energetyczne, ktre su do
zapominajc kim jestemy, ju umarlimy. Te czci integrowania ciaa fizycznego. Rozpadaj si one,
nas, ktre popady w zapomnienie, s odgrodzone od odrywajc od ciaa, a z otwartych czakramw
rzeczywistoci, a my inkarnu-jemy si, by je wydzielaj si sznury energii, podobne do ppowiny.
odzyska. Wic chocia boimy si mierci, Grne czakramy s wielkimi otworami prowadzcymi
zdylimy ju umrze i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarw. Moment, kiedy pole
procesie reintegracji z naszym wyszym istnieniem energetyczne zaczyna si rozdziela, jest wic
znajdujemy nowe ycie. Heyoan mwi, e jedynym, pocztkow faz mierci. Dolne czci pola
co umiera, jest mier. energetycznego oddzielaj si od grnych. A potem w
yjc, odgradzamy te dowiadczenia, o ktrych trakcie mniej wicej trzech godzin w pobliu mierci
chcemy zapomnie. Robimy to tak skutecznie, e nie nastpuje obmycie ciaa, rodzaj chrztu, duchowy
pamitamy wielu z nich. Rozpoczynamy ten proces chrzest, podczas ktrego energia tryska jak fontanna
odgradzania we wczesnym dziecistwie i wzdu kanau centralnego w krgosupie. Fontanna
kontynuujemy przez cae ycie. Odgrodzone czci zotego wiata przepywa przez gwny strumie
naszej wiadomoci, ktre mona zobaczy w polu energii i wszystkie blokady zostaj zniesione. Aura
aurycznym w postaci blokad, bd omwione w staje si biaozota. W jaki sposb zapamita to
rozdziale dotyczcym zmiany natenia psychiki. umierajcy czowiek? Ju syszaa. Czowiek widzi,
Heyoan mwi, e prawdziw mierci jest jak przepywa obok niego cae jego ycie. C, to
pojawienie si tej wewntrznej psychicznej ciany. wszystko. Nastpuje oczyszczenie aury. Wszystkie
Jak wiesz, jedyn rzecz, ktra oddziela ci od zapomniane dowiadczenia obecnego ycia zostaj
wszystkiego innego, jeste ty sama. A najwaniejsze uruchomione. Wszystkie manifestuj si na ekranie
jest to, e mier nastpia ju w tych czciach wiadomoci. A zatem przypomina si caa historia
ciebie, ktre s odgrodzone. To byaby zapewne z danego ycia, a mier na planie fizycznym jest
naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego, rwnoznaczna z odejciem lub utrat wiadomoci.
co ludzie nazywaj mierci. Jest to bycie Nastpuje rozpad wielu cian, ktre zostay stworzone
odgrodzonym i odizolowanym. Jest to zapominanie. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym
Zapominanie, kim jeste. Oto czym jest mier. Ty yciu. Dokonuje si potne zjednoczenie.
ju umara. Inkarnowaa si, by przywrci do Wraz z rozpadem wewntrznych cian za-
ycia te czci siebie, ktre s, jak mwisz, martwe, pomnienia przypominasz sobie, kim naprawd jeste.
jeli w ogle powinnimy uywa tego sowa. Te Uwiadamiasz sobie swoj integracj z wysz jani
czci ju umary. i czujesz jej lekko i ogrom. A zatem mier, w
Proces umierania, ktry nazwalibymy przeciwiestwie do popularnego pogldu, jest
przejciem do wyszej wiadomoci, mona opisa cudownym dowiadczeniem. Wielu z was czytao
jako proces zachodzcy w polu energetycznym. wspomnienia tych, ktrzy zostali uznani za klinicznie
Dokonamy tego opisu teraz, eby moga zrozumie martwych i powrcili do ycia. Wszyscy mwi o
proces umierania z aurycznego punktu widzenia. tunelu z jaskrawym wiatem na kocu. Mwi o
Najpierw dokonuje si oczyszczenie pola, cudownej istocie, ktr spotykaj na kocu tego
rozjanienie i otworzenie wszystkich czakramw. tunelu. Wikszo przypomina sobie cae ycie i
Kiedy umierasz, przechodzisz do innego wymiaru. rozmawia
Trzy dolne czakramy roz-
86 Donie pene wiata

o nim z t istot. Przyznaj, e postanowili wrci do Przegld rozdziau 8


wiata fizycznego, by zakoczy sw nauk, mimo
e tam, dokd dotarli, byo tak piknie. Wikszo z 1. Kiedy dusza przejmuje kontrol nad ciaem?
nich nie boi si ju mierci, lecz patrzy na ni jak na 2. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola
wielkie uwolnienie ku spokojowi. Energetycznego Czowieka?
A wic to twoja ciana oddziela ci od prawdy: 3. Jakie s dwie gwne rnice pomidzy
to, co nazywasz mierci, jest w rzeczywistoci czakramami maego dziecka i osoby dorosej?
przejciem w wiato. mier, ktrej si spodziewasz, 4. Co ma wsplnego aura z rozwojem dziecka?
mona znale wewntrz twojej ciany. Za kadym 5. Dlaczego, w sensie aurycznym, dziecko krzyczy,
razem gdy oddzielasz si w jakikolwiek sposb, w kiedy zabiera mu si co z doni?
pewnym stopniu umierasz. Za kadym razem gdy 6. Dlaczego dziecko lubi siedzie w aurze osoby
blokujesz przepyw wspaniaej siy yciowej, dorosej?
tworzysz ma mier. A zatem, gdy przypominasz 7. Jakie zmiany nastpuj w aurze podczas
sobie te odizolowane czci i integrujesz je ponownie nastpujcych faz rozwoju: przed porodem,
ze sob, to ju umara. Teraz wracasz do ycia. Gdy podczas porodu, niemowlctwa, wczesnego
poszerzasz swoj wiadomo, ciana oddzielajca dziecistwa, pnego dziecistwa, dojrzewania,
rzeczywisto duchow od fizycznej rozpada si. wieku dorosego, wieku redniego, staroci,
Tym samym mier ulega dezintegracji, nie jest mierci?
niczym innym, jak tylko uwolnieniem ciany iluzji, 8. Kiedy nastpuje zakoczenie procesu in-karnacji
kiedy jeste gotowa i dalej. A to, kim jeste, zostaje w danym yciu?
powtrnie zdefiniowane jako wysza rzeczywisto. 9. Opisz dowiadczenie mierci w oparciu o
Jeste wci swoj indywidualn jani; kiedy wiadectwa obserwatorw P.E.Cz.
porzucisz ciao, wci utrzymasz esencj jani.
Moesz poczu t esencj w medytacjach
przeszoci/przyszoci, ktre podaj w rozdziale
dwudziestym sidmym (Rozwj uzdrowiciela). Do przemylenia
Twoje fizyczne ciao umiera, ale ty przechodzisz na
inny plan rzeczywistoci. Utrzymujesz esencj jani 10. Omw zwizek pomidzy P.E.Cz. a osobist
poza ciaem, poza inkarnacj. A kiedy opuszczasz przestrzeni czowieka.
ciao, moesz poczu, e jeste punktem zotego 11. Omw zwizek pomidzy osobistymi granicami
wiata, ale wci bdziesz czua si sob." a P.E.Cz.

I
Rozdzia 9

PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE
SIEDMIU GWNYCH CZAKRAMW

Gdy czowiek dojrzewa, kady rozwijajcy si albo do tyu (odwrotnie do ruchu wskazwek
czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara), a nawet, w przypadku choroby, ulegaj
zachodzce w jego yciu. Wikszo z nas reaguje na powanemu odksztaceniu albo rozerwaniu.
nieprzyjemne doznania blokowaniem uczu i Kiedy czakramy funkcjonuj normalnie, s
zatrzymywaniem przepywu energii. To wpywa na otwarte" i obracaj si zgodnie z ruchem wska-
rozwj i dojrzewanie czak-ramw i uniemoliwia zwek zegara, przetwarzajc potrzebne energie z
osignicie penej rwnowagi psychicznej. Dla powszechnego pola. Obroty zgodne z ruchem
przykadu, jeli dziecko jest wielokrotnie odrzucane, wskazwek zegara przycigaj energi z PPE do
kiedy prbuje okaza komu mio, to czakramu, podobnie jak w elektromagnetyzmie,
prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prb. Bdzie gdzie zasada prawej rki gosi, i zmienianie pola
si starao zablokowa wewntrzne uczucia mioci, magnetycznego wok drutu doprowadzi do indukcji
na ktre reaguje okrelonym dziaaniem. Sprbuje prdu w tym drucie. Chwy drut praw rk, celujc
zatem zatrzyma przepyw energii przez czakram ser- palcami w stron bieguna dodatniego. Kciuk wskae
ca. Kiedy przepyw energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prdu. To
zatrzymany albo osabiony, zaburzony zostaje rozwj samo odnosi si do czakramw. Jeli umiecisz
czakramu. Kocowym rezultatem bdzie zapewne praw do nad czakramem w taki sposb, e palce
choroba. uo si zgodnie z ruchem wskazwek zegara wok
Ten sam proces zachodzi w przypadku zewntrznych krawdzi czakramu, to kciuk bdzie
wszystkich pozostaych czakramw. Kiedy kto skierowany ku ciau i w stron prdu". Okrelamy
blokuje jakie doznanie, blokuje te swoje czak- zatem czakram jako otwarty" na napywajc
ramy, ktre w efekcie ulegaj znieksztaceniu. S one energi. I odwrotnie, jeli zwiniesz palce prawej
wtedy zablokowane", zapchane przez stagnujc doni nad czakramem przeciwnie do ruchu
energi, obracaj si nieregularnie wskazwek zegara, kciuk bdzie
88 Donie pene wiata

wskazywa na zewntrz, w kierunku przepywu Pracuj bezporednio z czakramami, by wywoa


prdu. Kiedy czakram obraca si przeciwnie do zmian w psychice. I odwrotnie, odkrylimy, e
ruchu wskazwek zegara, energia wypywa z ciaa, psychiczne schematy opisane przez terapeutw cz
zaburzajc dostarczanie energii. Innymi sowy, si z polem energetycznym czowieka, na co
energie, ktrych potrzebujemy i ktre postrzegamy wskazuj dajce si przewidzie miejsca zaburze,
jako psychiczn rzeczywisto, nie napywaj do ich ksztaty i kolory.
czakramu, jeli ten obraca si przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu
wskazwek zegara. Czakram taki nazywamy gwnych orodkw energetycznych czakramw,
zamknitym" na napywajc energi. ktrych uywa si do diagnozowania stanw
U wikszoci ludzi, ktrych obserwowaam, trzy psychicznych. Dzieli si je na orodki mentalne,
lub cztery czakramy zawsze obracaj si w orodki woli i orodki odczuwania. Jeli czowiek
niewaciwym kierunku. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy, wszystkie trzy typy czakramw
wpywem terapii zaczynaj si otwiera. Poniewa rozsdek, wola i emocje powinny by
czakramy nie tylko przetwarzaj energi, lecz take zrwnowaone i otwarte. Trzy czakramy w gowie i
wyczuwaj j", su nam do uzyskiwania gardle kieruj rozsdkiem; czakramy z przodu ciaa
informacji o wiecie zewntrznym. Jeli je kieruj emocjami, ich odpowiedniki za z tyu ciaa
zamykamy", odcinamy dopyw informacji. A zatem, wol. Tablica 9-1 pokazuje czakramy gwne i
jeli nasze czakramy obracaj si przeciwnie do odpowiadajce im funkcje psychiczne.
ruchu wskazwek zegara, to dzieje si tak, e Zajmijmy si teraz gwnymi obszarami
wysyamy nasz energi w wiat, wyczuwamy, czym funkcjonowania psychicznego dla kadego czakramu.
jest wysyana przez nas energia i mwimy, e to jest Pierwszy czakram (orodek koci ogonowej) (1)
wiat. Psychologia nazywa ten proces projekcj. odpowiada za ilo fizycznej energii i woli ycia w
Wyimaginowana rzeczywisto, ktr pro- fizycznej rzeczywistoci. Jest to pierwsza
jektujemy na zewntrz, powizana jest z dziecicym manifestacja siy yciowej w wiecie fizycznym.
wyobraeniem tego wiata, powstaym w naszym Kiedy sia yciowa funkcjonuje prawidowo dziki
wczesnym umyle i opartym na wczesnych temu orodkowi, czowiek posiada potn wol
(dziecinnych) dowiadczeniach. Poniewa kady ycia w wiecie fizycznym. Kiedy sia yciowa
czakram zwizany jest z pewn szczegln funkcj funkcjonuje prawidowo w trzech dolnych
psychiczn, to, co projektujemy przez dany czakram, czakramach, w poczeniu z silnym przepywem
bdzie naleao do cile okrelonego zbioru i bdzie wzdu ng niesie ze sob wyrane i bezporednie
jednoczenie czym bardzo charakterystycznym, jako stwierdzenie fizycznej mocy. Ko ogonowa dziaa
e wszystkie dowiadczenia yciowe s cakowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna,
indywidualne. A zatem mierzc stan czakramw pomaga energii wspina si w gr po krgosupie,
moemy postawi zarwno dugoterminow wzdu kanau centralnego.
prognoz, jak i aktualn diagnoz dotyczc ycia To dowiadczenie fizycznej mocy, poczone z
czowieka. wol ycia, daje czowiekowi odczucie siy i
Wraz z Johnem Pierrakosem powizalimy witalnoci. Mwi on zatem: Jestem tutaj teraz" i jest
zakcenia w pracy czakramw z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistoci.
psychicznymi. Wszelkie nieprawidowoci dotyczce Obecno" siy i witalnoci emanuje z niego w
pracy czakramw, zmierzone za pomoc wahadeka postaci energii witalnej. Dziaa czsto jak generator,
(patrz: rozdzia dziesity), ujawniaj zaburzenia pobudzajc otaczajcych go ludzi, adujc na nowo
okrelonych funkcji psychicznych. A zatem, mierzc ich systemy energetyczne.
stan czakramw, jestemy w stanie pozna Kiedy orodek jest zablokowany albo za-
psychiczne potrzeby pacjenta. mknity, wiksza cz fizycznej witalnoci, siy
Psychologiczne Junkcje siedmiu gwnych czakramow 89

Tablica 9-1 CZAKRAMY GWNE I


ZWIZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE

CENTRA MENTALNE ZWIZANY Z:


7 Orodek korony ............................................................ integracj osobowoci z yciem oraz ducho
wymi aspektami ludzkoci
6A Orodek midzybrwiowy (trzecie oko) ................. umiejtnoci wizualizowania i rozumienia
poj abstrakcyjnych
6B Mentalny wykonawczy .......................................... zdolnoci do realizowania idei w sposb
praktyczny

CENTRA WOLI
5B Podstawa karku ....................................................... poczuciem swego ja w ramach spoeczestwa
i wykonywanego zawodu
4B Pomidzy opatkami ............................................. wol ego lub wol skierowan ku wiatu
zewntrznemu
3B Orodek diafragmy ................................................. uzdrawianiem, intencjonalnym podejciem
do wasnego zdrowia
2B Orodek krzyowy ................................................. iloci energii seksualnej
1 Orodek koci ogonowej ....................................... iloci energii fizycznej, wol ycia

ORODKI ODCZUWANIA
5A Orodek garda ....................................................... przyjmowaniem i asymilowaniem
4A Orodek serca ........................................................ serdecznymi uczuciami mioci do innych
ludzi, otwartoci wobec ycia
3A Splot soneczny .......................................................... wielk przyjemnoci i ekspansywnoci, du
chow mdroci i wiadomoci uniwersal
noci ycia. Wie si to z tym, kim jeste we
wszechwiecie
2A Orodek onowy ......................................................... jakoci mioci do pci przeciwnej, dawa
niem i przyjmowaniem fizycznej, mentalnej
i duchowej przyjemnoci

yciowej pozostaje zablokowana, a czowiek nie ny ze stosunkw seksualnych i zdolny do prze-


zaznacza zbyt wyranie swej obecnoci w wiecie ywania orgazmw. Peny orgazm cielesny moliwy
fizycznym. Nie jest tutaj". Unika aktywnoci jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich
fizycznej, ma mao energii i moe by nawet czakramow.
chorowity". Brakuje mu siy fizycznej. Orodek krzyowy (czakram 2B) czy si z
Orodek onowy (czakram 2A) zwizany jest z iloci seksualnej energii czowieka. Dziki otwarciu
iloci energii seksu, jak czowiek moe da pci tego orodka czowiek czuje swoj seksualn si.
przeciwnej. Kiedy jest otwarty, umoliwia dawanie i Jeli zablokuje ten czakram, jego moc seksualna i
odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemnoci. Jeli potencja bd sabe i rozczarowujce. Nie bdzie
ten orodek jest otwarty, czowiek ten bdzie mia zbyt silnego popdu, raczej skonnoci do
prawdopodobnie zadowolo- unikania seksu oraz
90 ________________________ Donie pene wiata

zaprzeczania jego znaczenia i pyncej z niego dalini czy tradycja tantryczna, pouczaj, e powysze
przyjemnoci. Wpynie na osabienie tego obszaru. rozadowanie nie jest ju konieczne dla osignicia
Poniewa orgazm kpie ciao w energii yciowej, przyjemnoci. (Wikszo ludzi nie naley do tej
bdzie ono niedokarmione, a do tego nie otrzyma kategorii.) [Zauwamy, e rwnie medycyna chiska
psychicznego pokarmu w postaci zczenia i od stuleci gosi podobny pogld: wytrysk nasienia,
bezporedniego kontaktu z ciaem innego czowieka. tosamy z zachodnim orgazmem", naley cile
Zwizek pomidzy czakramami 2A i 2B. Ko ogranicza, poniewa wie si z du utrat energii.
krzyowa dziaa w parze z czakramem onowym. W Porwnaj np. J.Chang, Tao mioci i seksu.
dwch punktach, gdzie orodek przedni i tylny Wydawnictwo Godnych Duchw, Warszawa 1991
stykaj si ze sob, w sercu czakramu, w krgosupie, przyp.tum.] Wiele systemw religijnych przy
sia yciowa okazuje swj drugi co do intensywnoci pomocy technik medytacyjnych magazynuje,
popd i cel podanie seksualnego zjednoczenia. przemienia i kieruje energi wzdu okrelonych
Ta potna sia pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanaw energetycznych, wczajc j do gwnego
ograniczenia i przyciga ich do siebie. Tak wic pionowego strumienia energii w krgosupie, gdzie
seksualno czowieka wie si z jego si yciow. zostanie przemieniona w energi o wyszej
(Tak samo jest oczywicie i z pozostaymi czstotliwoci, suc do budowy wyszych
czakramami: zablokowanie ktrego z nich blokuje duchowych cia energetycznych. S to bardzo silne i
rwnie si yciow na danym obszarze). Poniewa potencjalnie niebezpieczne praktyki, tote nie naley
obszar miednicy jest rdem witalnoci, wykonywa ich samodzielnie. Gopi Krishna w swojej
zablokowanie tam ktregokolwiek orodka ksice Kundalini mwi o przemianie fizycznego
doprowadzi do obnienia fizycznej i seksualnej nasienia spermy w energi duchow, kundalini.
witalnoci. U olbrzymiej wikszoci ludzi energia Wiele systemw religijnych zaleca powstrzymywanie
seksualna porusza si w t i z powrotem, adujc si i spermy albo nasienia duchowego w celu osignicia
rozadowujc w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji.
seksualne czakramy. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. Zablokowanie
oczyszcza ciao kpiel energii. Likwiduje zastan orodka onowego moe spowodowa niemono
energi, produkty odrzucone i gbokie napicia. osignicia orgazmu u kobiety, ktra nie potrafi
Seksualny orgazm w istotny sposb wpywa na otworzy si i odebra seksualnego podarunku od
fizyczne zdrowie czowieka. swojego partnera. Kobieta taka nie bdzie zapewne
Wsplne wejcie w gbokie zjednoczenie, miaa cznoci ze swoj pochw, nie bdzie te
dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpaa przyjemnoci ze stosunku. Ponad penetracj
stosunku seksualnego, jest jednym z gwnych moe przedkada stymulacj echtaczki. Moe rw-
sposobw pozbywania si oddziel-noci" ego i nie odczuwa potrzeb zajmowania agresywnej
dowiadczania jednoci. Realizowane z mioci i postawy w stosunku seksualnym, to znaczy chcie
szacunkiem dla indywidualnoci partnera, staje si by zawsze na wierzchu i inicjowa wikszo
witym dowiadczeniem opartym na gbokim ruchw. Jej problemem jest nieustajcy przymus
pierwotnym popdzie sp-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. Gdyby bya
fizycznym i rwnie gbokim duchowym pragnieniu zdrowa, chciaaby raz by stron aktywn, a kiedy
zczenia si ze witoci. S to zalubiny zarwno indziej pasywn, ale teraz podwiadomie boi si
duchowych, jak i fizycznych aspektw dwojga ludzi. mocy swojego partnera. Pod wpywem agodnej,
Tych, ktrzy osignli ju takie zczenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera,
przeszli na wyszy etap duchowej cieki, niektre kobieta taka moe powoli, stopniowo otworzy swj
szkoy duchowe, takie jak yoga kun- czakram onowy na przyjmowanie penetracji i
czerpanie
Psychologiczne funkcje siedmiu gwnych czakramow 91

z niej zadowolenia. Musi te przeanalizowa Czsto pary czakramow pracuj u ludzi wanie w ten
ograniczajce j gbsze uczucia strachu i izolowania sposb. Jeden z nich jest nadaktywny, podczas gdy
si od partnera, by zrozumie wyobraenia, z drugi pracuje sabo, poniewa czowiek nie potrafi
ktrych pochodz te uczucia, zgodnie z tym, co znie siy dwch przeciwnie pracujcych aspektw
napisalimy wczeniej w tym rozdziale. Nie czakramu. Na przykad wielu ludziom bardzo trudno
sugeruj, e kobieta nie powinna by agresywna w jest odczuwa moc seksualn i jednoczenie
zwizkach seksualnych. Mwi raczej o pewnej swobodnie bra i dawa podczas stosunku. Czsto
nierwnowadze w braniu i dawaniu. moc seksualna rozpywa si w fantazjach, zamiast
Powanej blokadzie w czakramie onowym u rozwin si poprzez zanurzenie jani w osobistych
mczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny gbiach i tajemnicach partnera. Istoty ludzkie s
wytrysk albo niemono osignicia erekcji. nieskoczenie piknymi i skomplikowanymi cudami
Mczyzna na jakim poziomie boi si odda ca natury. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wej bez
swoj si seksualn, wic j wstrzymuje. Przepyw obaw w to pikno i cudowno.
energii jest u niego czsto zakcony, energia Na przykad, kiedy tylny orodek dziaa
zapycha si albo kieruje w ty, uciekajc przez prawidowo we waciwym kierunku, a przedni jest
czakram krzyowy, tak e przy orgazmie mczyzna saby albo zamknity, czowiek bdzie mia silny
wystrzeliwuje j z drugiego czak-ramu zamiast z pocig seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie
penisa. Jest to nierzadko bolesne, tote nabiera on na zwizki intymne. Problemem jest to, e duej
niechci do orgazmu i unika stosunkw. To iloci energii i popdu seksualnego nie towarzyszy
przyspiesza kopoty w kontaktach z partnerem na zdolno seksualnego dawania i odbierania. Takiemu
innych poziomach, tak jak dzieje si to w przypadku czowiekowi bdzie zatem bardzo trudno zaspokoi
kobiety niezdolnej do orgazmu. Wielokrotnie, silny popd. Jeli tylny orodek pracuje mocno, ale w
zgodnie z zasad przycigania podobiestw", ludzie niewaciwym kierunku, zachodzi ten sam proces;
tacy spotykaj si i dziel swoim wsplnym tyle e popdowi towarzyszy bd negatywne
problemem. Wielokrotnie prbuj rozwiza" swj wyobraenia, by moe nawet fantazje oparte na
problem przez zrzucenie winy na drugiego czowieka przemocy. To oczywicie sprawi, e popd bdzie
i prby znalezienia nowego partnera. Przedua to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia, a czowiek moe
tylko sytuacj, a posiadacz" problemu przyzna si uciec si do zmiany obiektu uczu, by unikn
wreszcie do niego. W tym momencie moe si wstydu zwizanego z odczuciami, jakich doznaje. Z
rozpocz trud poznawania rda tych wyobrae drugiej strony czowiek taki moe mie wielu
albo przekona. partnerw seksualnych, a mimo to nie
W takich przypadkach bogosawiestwem jest wykorzystywa szansy na osignicie gbokiego
akceptujcy, wyrozumiay i mocno zaangaowany zczenia dusz podczas stosunku seksualnego.
partner. Jeli oboje zamiast wini si nawzajem, Splot soneczny (czakram 3A} zwizany jest z
przyznaj si do swojego problemu, bd mogli wielk przyjemnoci, pochodzc z gbokiej
skupi si na dawaniu mioci, rozumieniu i wiadomoci wasnego miejsca we wszechwiecie.
wspomaganiu i w ten sposb rozwin now form Czowiek z otwartym orodkiem 3A moe podnie
wsplnoty. Takie dziaanie wymaga czasu i wzrok na gwiadziste niebo w nocy i poczu, e jest
cierpliwoci. Tylko dawanie bez wypowiadania czci kosmosu. Czowiek taki jest mocno
da doprowadza do spenienia. Jeli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechwiecie.
porzucenia oskare i dawania mioci wzronie Stanowi centrum wasnego, unikatowego obrazu
wzajemne zaufanie i szacunek, zazwyczaj rwnie widzialnego wszechwiata i z tego czerpie sw
seksualno otworzy si i zapocztkuje oywcz duchow mdro.
wymian. Nie jest niczym niezwykym sytuacja, gdy
np. orodek przedni jest otwarty, a tylny zamknity.
92 Donie pene wiata

Chocia czakram splotu sonecznego jest silniejszy jest zwizek, tym silniejsze i liczniejsze
orodkiem mentalnym, jego prawidowe funk- bd wizy. Gdy zwizek dobiega koca, wizy
cjonowanie wie si bezporednio z yciem rozczaj si powoli.
emocjonalnym czowieka. Jest tak, poniewa umys Wizy rozwijaj si te pomidzy innymi
albo procesy mentalne dziaaj jak regulatory ycia czakramami, ale sznury trzeciego czakramu s
uczuciowego. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zalenoci czcej matk i dziecko, i
umiejscawia je w schemacie porzdku i w graj niezwykle istotn rol w analizie transakcyjnej
akceptowalny sposb definiuje rzeczywisto. w ramach procesu terapeutycznego. Analiza
Jeli orodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metod okrelania natury twojego
harmonijnie, czowiek ma gboko spenione ycie zachowania wobec innych ludzi. Czy zachowujesz si
emocjonalne, ktre go nie przytacza. Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodzicw
czakram jest otwarty, ale ochronna membrana wok (dziecko/rodzic)? Czy te zachowujesz si tak, jakby
niego ulega uszkodzeniu, czowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem, a ty rodzicem (dorosy/ dziecko)?
kontrolowane, ekstremalne emocje. Mog na niego Czy te i ty, i oni jestecie doroli? Tego typu analiza
wpywa rda astralne, co jest przyczyn chaosu. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych
Moe zagubi si we wszechwiecie i gwiazdach. zwizkw z innymi ludmi. Typ wizw czcych
Nadwerenie czakramu spowoduje w kocu fizycz- czakramy, ktre zbudujesz w ramach swojej
ny bl i moe doprowadzi do powstania choroby, pierwszej rodziny, bdzie powtarzany we wszystkich
takiej jak niewydolno kory nadnerczy. pniejszych zwizkach. Kiedy jeste dzieckiem,
Jeli orodek jest zamknity, czowiek blokuje wizy dziecko/matka reprezentuj wanie to
swoje uczucia, moe nawet nic nie czu. Nie jest zwizek dziecko /matka. Jako czowiek dorosy
wiadom gbszego znaczenia swoich emocji, rozwiniesz najprawdopodobniej wizy zalenoci
nadajcych jego egzystencji nowego wymiaru. Nie dziecko/matka pomidzy sob i swoim partnerem.
moe przejawia si we wszechwiecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem wizy
niepowtarzalna indywidualno. dziecko/matka bd si zamieniay w wizy
Czsto czakram ten dziaa jak blokada pomidzy dorosy/dorosy.
sercem a seksualnoci. Jeli s one otwarte, a Orodek diafragmy (czakram 3B), umiej-
czakram jest zablokowany, to bd funkcjonoway scowiony za splotem sonecznym, zwizany jest ze
oddzielnie, inaczej mwic seks nie bdzie stosunkiem do wasnego zdrowia fizycznego. Jeli
poczony z mioci i vice versa. Te dwie rzeczy czowiek kocha swoje ciao i chce utrzymywa je w
cz si ze sob doskonale, kiedy czowiek zdaje zdrowiu, orodek ten jest otwarty. Nazywa si go
sobie spraw ze swojej silnie zakorzenionej czsto Orodkiem Uzdrawiania, gdy czy si z
egzystencji w fizycznym wszechwiecie i pamita o leczeniem duchowym. Mwi si, e u niektrych
dugim acuchu ludzi, dziki ktrym ta egzystencja uzdrowicieli orodek ten jest bardzo duy i dobrze
staa si moliwa. Nie wolno nam nigdy lekceway rozwinity. Jest to take orodek woli, tak jak ten
tego, jak bardzo gboko utosamiamy si z wasn pomidzy opatkami, ale rozmiarami ustpuje
fizy-cznoci. swojemu odpowiednikowi, chyba e czowiek jest
Orodek splotu sonecznego ma wielkie uzdrowicielem. Orodek ten ma zwizek z przednim
znaczenie dla ludzkiej umiejtnoci tworzenia czakramem splotu sonecznego (3A), a jego otwarcie
zwizkw. Po narodzinach midzy matk i dzie- zaley od otwarcia pierwszego. Jeli czowiek ma
ckiem pozostaje eteryczna ppowina. Jest to sznur otwarty orodek splotu sonecznego i jest dobrze
czcy ze sob ludzi. Kiedy czowiek tworzy poczony ze swoim miejscem we wszechwiecie,
zwizek z innym czowiekiem, pomidzy ich gdy rozumie, e pasuje do niego tak samo dobrze jak
czakramami 3A wyrastaj takie wizy. Im kade dbo trawy do trawnika, to jego
samoakceptacja zama-
Psychologiczne funkcje siedmiu gwnych czakramow 93

nifestuje si na poziomie fizycznym jako fizyczne celw. Dowiadczenia potwierdz to nastawienie,


zdrowie. Warunkiem penego zdrowia poniewa bdziemy yli zgodnie z nim.
mentalnego, emocjonalnego i duchowego jest Dowiadczymy naszej woli i witej woli w po-
otwarcie i zrwnowaenie wszystkich czakramow. rozumieniu. Ujrzymy wol naszych przyjaci
Czakram serca (4A) jest orodkiem, poprzez zrwnan z nasz wol. Na przykad, jeli chcecie
ktry kochamy. Przez niego pynie energia napisa ksik, wyobrazicie sobie swoich przyjaci
poczenia ze wszystkim co ywe. Im bardziej pomagajcych wam i wydawcw akceptujcych wasz
otwarty jest ten orodek, tym wiksza nasza pomys, mwicych: Tak, to jest to, czego
zdolno kochania wci potniejcego krgu szukalimy."
ycia. Kiedy orodek ten funkcjonuje prawidowo, Jeli orodek ten obraca si przeciwnie do ruchu
kochamy samych siebie i oywion przyrod. wskazwek zegara, sytuacja bdzie odwrotna. Bdzie
Znacie zapewne wyraenie wizy serca", ktre nam si wydawao, e wola Boga i wola innych ludzi
odnosi si do tych pocze. Uczucia mioci pynce stawia opr naszej woli. Ludzie bd postrzegani jak
przez czakram serca wywouj czsto potrzeb przeszkody, uniemoliwiajce nam osignicie
paczu. Kiedy dowiadczylimy ju stanu otwartoci i naszych celw. By zdoby to, na czym nam zaley,
mioci, zdajemy sobie spraw, jak bardzo brakowao bdziemy musieli przebi si przez nie albo je obali
nam go dotd i zaczynamy paka. Kiedy czakram zamiast traktowa ludzi jako sprzymierzecw.
jest otwarty, czowiek widzi swojego bliniego w Bdziemy wierzyli w takie stwierdzenia, jak: moja
caej jego indywidualnoci. Widzi w nim wola ponad twoj" albo moja wola ponad wol
wyjtkowo, wewntrzne pikno i wiato, lecz Boga". W gr wchodz tutaj gboko zakorzenione
take negatywne bd nierozwinite aspekty. Gdy pogldy na temat sposobu funkcjonowania
czakram jest zamknity, czowiek ma kopoty z wszechwiata.
kochaniem w sensie dawania mioci bez Obraz wszechwiata jako generalnie wrogiego
oczekiwania niczego w zamian. miejsca, gdzie wygrywaj ludzie silni i agresywni,
Czakram serca jest najwaniejszym czak-ramem sprowadza si czasem do stwierdzenia: nie dostaem
uywanym przy uzdrawianiu. Wszystkie energie tego, co chc, a wic moje przetrwanie jest
przetwarzane przez czakramy pyn gwnym miertelnie zagroone". Czowiek prbuje uczyni
pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swj wiat bezpiecznym przez kontrolowanie innych.
wszystkich czakramow i do czak-ramu serca, zanim Rozwizaniem dla takiego czowieka jest
opuszcz rce albo oczy uzdrowiciela. W procesie uwiadomienie sobie, w jaki sposb kreuje
uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoj agresj, a
ziemskiego w energie duchowe i vice versa, nastpnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie,
umoliwiajc korzystanie z nich przez pacjenta. czy przetrwanie jest bez niej moliwe. Podjcie
Opiszemy to dokadniej w rozdziale powiconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do
uzdrawianiu. dowiadczania wszechwiata jako yczliwego,
Porodku midzy opatkami znajduje si hojnego i bezpiecznego miejsca, w ktrym istnienie
czakram 4B, zwizany z wol ego albo wol czowieka wspomagane jest przez wszystko i
zewntrzn. Jest to orodek, poprzez ktry dziaamy wszystkich.
w wiecie fizycznym. Szukamy tego, czego W innym wypadku orodek ten moe by
podamy. nadmiernie czynny. Moe by bardzo duy i obraca
Jeli czakram ten obraca si zgodnie z ruchem si zgodnie z ruchem wskazwek zegara, przy
wskazwek zegara, bdziemy mieli pozytywne maym czakramie serca. Wwczas wola czowieka
nastawienie do osigania celw w yciu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie; uywa si jej do
ludzi jako pomoc w osigniciu tych wykonywania funkcji nalecych do czakramu serca.
Czowiek, ktry nie umie rozlunia si, ufa i
kocha, to znaczy prze-
94 Donie pene wiata

prowadza wicej energii przez orodek serca (4A), rwnie przycign negatywne bodce zaraz po
kompensuje to sobie za pomoc woli. Przeprowadza otwarciu orodka w wyniku przekonania, e
wicej energii przez tylny aspekt czakramu 4, uczynia to jego wola. Kiedy bdzie umia to
pomidzy opatkami. Czowiek taki moe mwi w przezwyciy, poczy si z pierwotn przyczyn
skrytoci: Chc robi wszystko po swojemu, bez we wntrzu samego siebie i znajdzie wewntrzn
zwracania uwagi na twoje czowieczestwo". ufno, jego orodek garda otworzy si ponownie.
Funkcjonuje gwnie kierujc si wol, a nie Ten proces otwierania si i zamykania trwa, a
mioci, czyli si pokonywania, a nie si wszystkie bdne przekonania dotyczce przyjmowa-
wewntrzn. Jest to znieksztacenie, w wyniku nia/asymilowania zostan przeksztacone w ufno
ktrego czowiek chce posiada" swego partnera, do yczliwego, karmicego wszechwiata.
zamiast by mu rwnym. Aspekt asymilacyjny, ktry pojawia si w
Czakram garda (5A), umiejscowiony z przodu czakramie pitym tylnym (5B), zwanym rwnie
garda, pozwala bra odpowiedzialno za osobiste czakramem zawodowym, wie si z miejscem
potrzeby. Noworodek zostaje przybliony do piersi, czowieka w ramach spoeczestwa, zawodu i pord
ale musi ssa, by si nasyci. Ta sama zasada dziaa wsppracownikw. Jeli czowiek nie jest
przez cae ycie. Gdy czowiek dorasta, spenienie zadowolony z tego obszaru swego ycia, pokrywa to
potrzeb zaley coraz bardziej od niego samego. dum, kompensujc w ten sposb brak szacunku do
Osiga dojrzao i czakram pracuje prawidowo, samego siebie.
jeli czowiek przestaje wini innych za Orodek z tyu szyi jest otwarty, jeli czowiek
niepowodzenia yciowe i zaczyna sam tworzy to, odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje j
czego potrzebuje i poda. jako swoje zadanie yciowe. Jeli wybra zawd,
Orodek ten pokazuje te, jak czowiek ktry jest jednoczenie wyzwaniem i spenieniem, i
przyjmuje to, co kierowane jest w jego stron. Jeli pracuje ze wszystkich si, orodek ten bdzie w
czakram 5A obraca si przeciwnie do ruchu penym rozkwicie. Czowiek taki odnosi sukcesy
wskazwek zegara, czowiek nie przyjmuje tego, co zawodowe, a cay wszechwiat karmi go i wspomaga.
mu si daje. W odwrotnej sytuacji bdzie powstrzymywa si
Wie si to zazwyczaj z wyobraeniami tego, przed dawaniem z siebie wszystkiego. Nie bdzie
co mamy zaakceptowa. Jeli czowiek widzi wiat odnosi sukcesw, a ich brak pokryje dum. W
jako negatywne, generalnie wrogie miejsce, bdzie z skrytoci ducha wie", e byby lepszy", gdyby
wielk ostronoci i negatywnymi oczekiwaniami wyty wszystkie siy albo znalaz bardziej
traktowa to, co zblia si w jego stron. Moe wymagajc prac. Z jakiego powodu nigdy tego nie
oczekiwa wrogoci, przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronn barier dumy, by unikn
zamiast mioci i pomocy. Poniewa swoimi negaty- prawdziwej rozpaczy. Wie, e nie odnosi sukcesu w
wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole, yciu. Bdzie zapewne gra rol ofiary, goszc, jak
przyciga negatywne reakcje. Jeli spodziewa si to ycie nie dao mu szans na rozwinicie jego
przemocy, ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentw. T dum trzeba uwolni, a rozpacz
przyciga j, zgodnie z prawem przycigania i bl poczu i rwnie uwolni.
podobiestw wyjanionym w rozdziale szstym. W tym orodku odkryjemy rwnie strach przed
Gdy czowiek otwiera czakram garda, stop- porak, blokujcy wykorzystanie szansy wyjcia na
niowo przyciga coraz wicej pozytywnych wibracji, zewntrz i wykreowania tego, czego tak bardzo
a wreszcie jest w stanie bra tak duo, e moe podamy. Dzieje si tak midzy innymi w
utrzymywa orodek garda w pozycji otwartej przez osobistych przyjaniach i oglnie
wikszo czasu. Moe jednak
Psychologiczne Junkcje siedmiu gwnych czakramow 95

w yciu spoecznym. Unikajc kontaktu, czowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obraca si
unika rwnie ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Ruch w
strachu przed antypati innych z jednej strony, a kierunku przeciwnym wykryje dowiadczony
wspzawodnictwem i dum w rodzaju: Jestem terapeuta na podstawie okrelonych symptomw. Na
lepszy ni ty; nie jeste dla mnie do dobry" z przykad, kiedy czakram porusza si ruchem
drugiej. Poniewa uczucia odrzucenia pochodz z chaotycznym, oznacza to, e jaka kwestia dotyczca
wewntrz i odnosz si do drugiego czowieka, koncepcji rzeczywistoci pacjenta silnie wstrzsa
unikamy go, by unikn odrzucenia. Wykorzystanie jego osobowoci.
szansy zdobycia zawodu, o ktrym marzymy, Mentalny orodek wykonawczy (czakram
nawizanie kontaktw, na ktrych nam zaley, i 6BJ, umiejscowiony z tyu gowy, zwizany jest z
ujawnienie naszych odczu na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formuowanymi przez orodek
otworzenia czakramu 5B. czoa. Jeli orodek woli wykonawczej jest otwarty,
Orodek midzybrwiowy (trzecie oko) w lad za ideami id czyny, powodujce
(czakram 6A) zwizany jest z umiejtnoci zmaterializowanie idei w wiecie fizycznym. Jeli
wizualizowania i rozumienia koncepcji mylowych. jest zamknity, czowiek ma problemy z
S to zarwno osobiste koncepcje rzeczywistoci i urzeczywistnianiem swoich pomysw.
wszechwiata, jak i sposb, w jaki czowiek widzi rdem szczeglnej frustracji jest sytuacja
wiat i przewiduje jego reakcje. Jeli orodek ten otwarcia przedniego orodka (6A) przy zamknitym
pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym. Czowiek ma wtedy wiele twrczych idei, ale
wskazwek zegara, czowiek dowiadcza nigdy nie moe ich zrealizowa. Towarzyszy temu
pomieszania poj albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymwka w postaci przerzucania winy na
negatywne wyobraenia wszechwiata. Nastpnie na wiat zewntrzny. Czowiek taki potrzebuje zwykle
ich podstawie kreuje swj wiat. Jeli orodek prostego treningu, uczcego, jak ma, krok po kroku,
czoowy jest zablokowany albo saby, czowiek nie przeprowadzi to, co chce osign. W trakcie
potrafi myle twrczo, poniewa ilo energii prze- takiego treningu wyoni si wiele uczu. Nie dam
pywajca przez ten orodek jest po prostu zbyt maa. rady czeka tak dugo." Nie chc bra za to
Jeli czakram 6A jest silny, ale obraca si przeciwnie odpowiedzialnoci." Nie chc sprawdza tego
do ruchu wskazwek zegara, to czowiek ma pomysu w fizycznej rzeczywistoci." Nie akceptuj
tendencj do tworzenia silnych, negatywnych idei. W tego dugiego procesu twrczego, chc, eby
poczeniu z mocno funkcjonujcym orodkiem wszystko stao si natychmiast." Ty pracuj, ja bd
wykonawczym, umiejscowionym z tyu gowy (6B), czowiekiem od pomysw." Czowiek taki nie
moe to spowodowa spustoszenia w jego yciu. nauczy si zapewne wczeniej, jak, za pomoc
W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych dziaa w wiecie fizycznym, osiga
albo porzdkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. Broni si zarwno przed istnieniem
przekona, kiedy jakie wyobraenie pojawia si w w rzeczywistoci fizycznej, jak i zajmowaniem
systemie energetycznym i zaczyna dominowa, pozycji ucznia.
orodek ten bdzie zapewne obraca si przeciwnie Z drugiej strony, jeli orodek wykonawczy
do ruchu wskazwek zegara, nawet jeli zwykle obraca si zgodnie z ruchem wskazwek zegara, a
obraca si zgodnie z nim. Proces terapeutyczny orodek idei przeciwnie do niego, sytuacja staje si
wydobywa owo wyobraenie na powierzchni i kae jeszcze bardziej niepokojca. Nawet jeli
mu zamanifestowa si w yciu czowieka. Z podstawowe koncepcje czowieka nie s osadzone w
pomoc terapeuty pacjent zrozumie to i wyranie rzeczywistoci, bdzie on realizowa je z pewn doz
zobaczy. skutecznoci. Na przykad, jeli wierzysz, e wiat
jest zym miejscem, w ktrym kady moe liczy
tylko na siebie,
96 Donie pene wiata

wic trzeba bra to, na co ma si ochot" i jeste w ich przeyciach duchowych. Jeli orodek korony jest
stanie tak dziaa, poniewa wiesz, jak to robi (twj otwarty, czowiek dowiadcza zapewne duchowoci
orodek wykonawczy funkcjonuje prawidowo), to na swj wasny, bardzo indywidualny sposb. Jest to
moesz zacz zachowywa si jak przestpca. W duchowo nie ograniczona przez dogmat i nie
takim wypadku serce jest prawdopodobnie rwnie poddajca si atwo sowom. To raczej stan bycia,
zablokowane. Twoje ycie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistoci w
stopniu twoje idee. Bdziesz odnosi sukcesy, dopki nieskoczono. Duchowo taka wykracza poza
nie zostaniesz zapany. Przy takiej konfiguracji wiat fizyczny i daje czowiekowi poczucie peni,
moesz te sprbowa zrobi co, co jest zwyczajnie pokoju i wiary, a take poczucie sensu ycia.
niemoliwe w fizycznym wiecie. Moesz te by
wykonawc, ktry realizuje pomysy innych ludzi,
bez wzgldu na ich tre.
Orodek korony (czakram 7) zwizany jest z Przegld rozdziau 9
duchowoci czowieka i integracj caej jego istoty
fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej.
Jeli ten orodek jest zamknity, to czowiek nie 1. Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza-
dowiadcza cznoci ze swoj duchowoci. Nie kramw.
majc owej kosmicznej wiadomoci", nie rozumie 2. Wyjanij pojcia czakramu otwartego i za-
ludzi mwicych o swo- mknitego, zgodnie z informacjami podanymi w
powyszym rozdziale.
i

Rne
kolory

Jasnoni
ebieski

Rnobarwna
opalizacja
Zoty

A. Widoczne siedem warstw


B. Widoczne trzy warstwy

Rysunek 7-1: Normalna aura


m.
Linie Oboki
bkitnego rnobarwnego
wiata wiata

Rysunek 7-7: Ciao eteryczne Rysunek 7-8: Ciao emocjonalne


Linie Oboki
tego wiata rnobarwnego
wiata

m- m s
*^ J " ~

/
m
^
i

.&&
%

Rysunek 7-9: Ciao mentalne Rysunek 7-10: Ciao astralne


Rozdzia 10

DIAGNOZOWANIE
NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW,
CZYLI ORODKW ENERGETYCZNYCH

Istnieje kilka sposobw na okrelenie stanu dzania, czy energia pynie swobodnie, czy te jest
funkcjonowania czakramw. Na pocztku bdziesz zablokowana. Czy jest saba czy silna. Moesz zrobi
musia sprawdzi, ktra technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwyke
najatwiejsza i najbardziej uyteczna. pooenie na nim palca. Przy tego rodzaju
W celu pobudzenia wraliwoci radiestezyjnej diagnozowaniu moesz uzyska w swoim ciele
naley wiczy przy uyciu wahadeka. Najlepsze pewne fizyczne reakcje dajce ci informacje, ktrych
wahadeka, jakie udao mi si znale do tego celu, potrzebujesz.
byy zrobione z drewna bukowego i miay ksztat W kocu, kiedy rozwiniesz postrzeganie
pery. Maj dwa i p centymetra rednicy i trzy i p ponadzmysowe w odpowiednim stopniu, wystarczy,
centymetra dugoci. Ich pole energetyczne jest e spojrzysz na czakram i bdziesz wiedzia, jak si
rozproszone, atwo prze-nikalne i rwnie obraca (regularnie czy nieregularnie), jak ma barw
przypomina ksztatem per. Jest symetryczne (ciemny i zablokowany, zmatowiay i saby, albo
wzgldem osi pionowej, co jest istotne przy tego typu czysty, jasny i o mocnym wyrazie). Bdziesz rwnie
pomiarach. umia stwierdzi, czy i jak jest znieksztacony.
Jeli rozwine ju pewn wraliwo doni Moliwe, e nauczysz si postrzega czakramy w
albo lubisz dotyka, moesz wiczy wyczuwanie kadej warstwie pola aurycznego.
przepywu energii w czakramach poprzez nakadanie Ale najpierw przewiczmy uywanie wahadeka.
doni. Pomaga to nauczy si stwier-
98 Donie pene wiata

wielko rednicy okrgu zakrelonego przez


wiczenie: Jak diagnozowa na wahadeko ma zwizek z si czakramu lub iloci
podstawie siy czakramow za przepywajcej przez niego energii. W moim kodzie
wychylenie wahadeka zaley rwnie od rnicy
pomoc wahadeka potencjaw energetycznych midzy pacjentem a
uzdrawiaczem w chwili zabiegu. Jeli zatacza
W celu dokonania pomiaru przednich czak-
wiksze krgi, oznacza to, e uzdra-wiacz przesya
ramow, popro pacjenta, eby pooy si na plecach.
do pacjenta wicej energii. Jeli krgi s mae, do
W celu zmierzenia czakramow tylnych, po
pacjenta dociera mniej energii.
pacjenta na brzuchu.
Wane jest, by pamita, e rednica okrgu
eby zmierzy stan czakramu, umie za- zataczanego przez wahadeko nie jest identyczna z
wieszone na pitnastocentymetrowej nitce wahadeko wielkoci czakramu, ale wie si z niedoborem lub
nad czakramem i oczy umys ze wszystkich myli szybkoci przekazu energii. rednica okrgu zaley
dotyczcych stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zalenoci trzech parametrw:
cz i wymaga praktyki). Wahadeko powinno by biopola pacjenta, biopola terapeuty i wibracji
jak najbliej ciaa, ale nie dotyka go. Twoja energia przesyanej za pomoc wahadeka, tak jak
wpywa do pola wahadeka, eby je wyjaniono powyej. Jeli biopola terapeuty i
naenergetyzowa. To poczone pole wahadeka i
pacjenta s sabe, wszystkie czakramy wydadz si
twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i
mniejsze. Jeli po zabiegu poziom energetyczny jest
wprawia wahadeko w ruch (zobacz: rys. 10-1).
wysoki, rwnie i czakramy robi wraenie
Wahadeko bdzie si zapewne poruszao ruchem
wikszych. Naley skoncentrowa si na porwnaniu
obrotowym, wirujc nad ciaem twojego pacjenta.
wielkoci czakramow wzgldem siebie. Zdrowie
Moe te kry w prawo i w lewo ruchem
osiga si przez zrwnowaenie wszystkich
eliptycznym albo waha si po linii prostej. Moe czakramow, by zapewni rwnomierny przepyw
porusza si zupenie nieregularnie. Wielko i energii przez nie. Wszystkie czakramy powinny
kierunek ruchu wahadeka odpowiadaj iloci i zatem by mniej wicej tej samej wielkoci, aby
kierunkowi energii przepywajcej przez czakram. pacjent osign zdrowie.
Doktor John Pierrakos odkry, e obrt Pomidzy podstawowymi ruchami okrnymi w
wahadeka zgodny z ruchem wskazwek zegara
prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele porednich
oznacza, i czakram jest otwarty. Oznacza to, e kombinacji ruchu wahada, oddajcych swoim
uczucia i psychiczne dowiadczenia regulowane ruchem poszczeglne stany psychiczne. Tablica 10-2
przez dany czakram s zrwnowaone i w peni
wymienia rne odwzorowania ruchu zakrelane
obecne w yciu czowieka. Jeli wahadeko obraca przez wahadeko. Chocia na pierwszy rzut oka
si w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek
tablica ta mogaby si wydawa skomplikowana,
zegara, czakram jest zamknity, co wskazuje na nie naprawd jest bardzo prosta. Kady ruch wyznaczany
rozwizany problem w odpowiadajcym mu obszarze przez wahadeko zawiera si w przedziale pomidzy
psychicznym. Oznacza to, e uczucia i dowiadczenia
dwoma biegunami: ruchem cakowicie otwartego
psychiczne regulowane przepywem energii przez ten
czakramu (obrt w prawo, rednica 15 cm), P15, i
czakram nie s zrwnowaone, poniewa energia jest
ruchem czakramu cakowicie zamknitego (obrt w
zablokowana, czowiek za ma do nich negatywny lewo), LI5. Rzadko spotykam ludzi majcych
stosunek. czakramy o rednicy wikszej ni 15 cm, chyba e
Aby dobrze pracowa wahadem, trzeba
pacjent przecia funkcj danego czakramu albo jest
zakodowa w podwiadomoci system ruchw
bardzo otwarty na wiat, np. po przeyciu duchowym.
wahada dla okrelonych parametrw, np. e
Wtedy jednak wszystkie czakramy s powikszone.
Mierzyam ju czakramy o wielkoci P25
Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow, czyli orodkw energetycznych

Czakram pacjenta

Opisana figura

Rys. 10-1: Badanie czakramu za pomoc wahadeka


100 Donie pene wiata

(obrt zgodny z ruchem wskazwek zegara, rednica kto inny zrobi wszystko za niego albo da mu
25 cm). podan rzecz. Nie bdzie rwnie potrafi walczy
Jedynym wyjtkiem od reguy biegunw P15 i o swoje prawa albo o swoj kolej. Wielokrotnie
L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N), kiedy faszywe upokorzenie podaje si jako powd
wahadeko nie wykazuje w ogle adnego ruchu. W pasywnoci takiego czowieka, ale w rzeczywistoci
takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi si on agresji, zazwyczaj ze wzgldu na bardzo
obrotu, albo czowiek tak naduy lub stumi i gboko zakodowane wyobraenia tego, co znaczy
zablokowa dan funkcje psychologiczn, e by agresywnym.
zwizany z ni czakram w ogle przesta si obraca Wyobraenia na temat agresji pochodz
i nie przekazuje ju energii z Powszechnego Pola bezporednio z dziecistwa. Na przykad, dziecko
Energii na tym poziomie. Jeli taki stan utrzymuje si mogo mie bardzo agresywnego ojca, ktry ponia
przez duszy czas, z ca pewnoci wywoa albo przytacza je za kadym razem, gdy sigao po
chorob, gdy ciao nie moe funkcjonowa co, na co miao ochot. To przekonao dziecko, e
prawidowo bez korzystania z energii zewntrznej. siganie po co, na co ma si ochot, nie jest
(Rozdzia pitnasty opisuje zaleno pomidzy najlepszym sposobem zdobycia tego. Dzieci s
chorob i czakramami). bardzo twrcze, a wic nasze dziecko wyprbowao
Eliptyczny ruch wahadeka wskazuje na lewo- inne sposoby zdobycia tego, na co miao ochot albo
lub prawostronn nierwnowag przepywu energii w przynajmniej zdobycia czego innego jako
ciele pacjenta. Lewy i prawy odnosz si tutaj do rekompensaty. To, co si dziao, zostao przyjte
stron ciaa pacjenta, to znaczy wahadeko wychyla si przez dziecko za obowizujcy wzorzec zachowania.
w gr i w lewo (PEL) albo w gr w kierunku Dziecko bdzie go wykorzystywao, a przestanie on
prawej strony ciaa pacjenta (PEP). Oznacza to przynosi sukcesy w yciu. Niestety, przyzwyczajenia
rwnie, e jedna strona ciaa jest silniejsza od trudno jest porzuci, a zmiana wzorca wymaga pracy,
drugiej. Prawa strona (PEP, LEP) reprezentuje natur poniewa agresja postrzegana jest negatywnie.
yang, aktywn, agresywn, msk". Strona lewa Zazwyczaj pod grub warstw pasywnoci znajduje
(PEL, LEL) reprezentuje natur yin, pasywn, si bardzo destrukcyjny, agresywny skadnik
receptywn, esk". Kiedy wahadeko opisuje osobowoci, ktry chciaby wyrzuca uczucia na
elips odchylon ku prawej czci ciaa pacjenta, zewntrz bez adnych ogranicze i bra to, na co ma
wedug obserwacji doktora Johna Pierrakosa mski ochot. Jeli dokona si tego wielokrotnie w trakcie
aspekt osobowoci jest bardziej rozwinity od terapii, czowiek nauczy si, jak zintegrowa zdrow
eskiego. Czowiek taki bdzie zapewne agresj z reszt swojej osobowoci. Prac nad agresj
nadaktywny" w tym sensie, e w momentach naley poczy z dziaaniami, ktre przeistaczaj
wymagajcych okazania wraliwoci ujawni si pasywno w zdrow wraliwo.
agresja. Bdzie si tak dziao w kwestiach Im bardziej znieksztacony jest ruch obrotowy
bezporednio zwizanych z funkcj psychologiczn wahadeka wok danego czakramu, tym
regulowan przez czakram wykazujcy ruch powaniejsze jest zaburzenie psychiczne. Naj-
eliptyczny. groniejsze pknicie lewa/prawa wykazywane jest
Przy eliptycznym ruchu wahadeka w gr i w przez ruch wahadeka w przd i w ty pod ktem 45
lewo (PEL, LEL), czowiek bdzie pasywny w stopni do pionowej osi ciaa (P8, L10 z tablicy 10-2).
sytuacjach zwizanych z zakresem dziaania danego Im wiksze wychylenie wahadeka, tym wicej
czakramu. Na przykad, jeli orodek woli pomidzy energii zawarte jest w zaburzeniu. Na przykad,
opatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza, e czowiek
wychylony w gr i w lewo), to czowiek nie bdzie bdzie agresywnie i bez wtpliwoci bra to, na co ma
w stanie sign po to, czego poda. Bdzie ochot, nie liczc si z okolicznociami.
pasywny w sytuacjach, gdy wymagana jest agresja.
Bdzie czeka, a
Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow, czyli orodkw energetycznych 101

Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE


ORODKW ENERGETYCZNYCH

SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE


P15 obrt w prawo, rednica 15 cm Orodek otwarty i harmonijny z czyst
O percepcj rzeczywistoci

PEP8 obrt eliptyczny w prawo, skierowany w Otwarty. Pknicie aktywno/receptywnos z


^> prawo, rednica 8 cm aktywn czci osobowoci bardziej rozwinit od
receptywnej. Percepcja rzeczywistoci o odcieniu
aktywnym, mskim, yang

PEL8 obrt eliptyczny wprawo, skierowany w Otwarty. Pknicie aktywno/receptywnos z

/2 lewo, rednica 8 cm czci receptywn bardziej rozwinit. Percepcja


rzeczywistoci nacechowana odcieniem
receptywnym, eskim, yin

PEW8 obrt eliptyczny w prawo, wertykalny, Otwarty. Przemieszczenie energii ku grze, w


rednica 8 cm stron duchowoci, w celu uniknicia
A wspzalenoci z innymi ludmi

PEH15 obrt eliptyczny w prawo, Otwarty. Pewne wstrzymanie i zagszczenie energii


horyzontalny, rednica 15 cm w celu uniknicia energetycznej wspzalenoci z
innymi ludmi

L15 obrt w lewo, rednica 15 cm Zamknity i nieharmonijny, z aktywnymi


projekcjami rzeczywistoci

LEP8 obrt eliptyczny w lewo, skierowany w Zamknity. Pknicie, agresywny aspekt bardziej

CS prawo, rednica 8 cm rozwinity od pasywnego z projekcj pasywnej


rzeczywistoci o cechach yang

LEL5 obrt eliptyczny w lewo, skierowany w Zamknity. Pknicie, aspekt pasywny bardziej

7 lewo, rednica 5 cm rozwinity od agresywnego z projekcj rzeczywistoci


o odcieniu agresywnym

LEW8 obrt eliptyczny w lewo, wertykalny, Zamknity. Przemieszczenie energii w gr w

0 rednica 8 cm kierunku duchowoci w celu uniknicia


wspzalenoci z ludmi

LEH12 obrt eliptyczny w lewo, Zamknity. Wstrzymanie i zagszczenie energii w celu


horyzontalny, rednica 12 cm uniknicia energetycznej wspzalenoci z innymi
ludmi

W15 ruch wertykalny, wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczu i energii w kierunku

X duchowoci w celu uniknicia osobistej


wspzalenoci

* Zapamitaj te symboliczne znaki narysowane tak, jak je wida z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahada)
102 Donie pene wiata

Tablica 10-2, kontynuacja

SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE


H10 ruch horyzontalny, wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepywu energii i uczu w celu
uniknicia osobistych wspzalenoci. Silny blok

RP8 ruch w prawo, wychylenie 8 cm Powane pknicie agresywno/pasywno, strona


"M
agresywna bardziej rozwinita od pasywnej

J1 RL10 ruch w lewo, wychylenie 10 cm Powane pknicie agresywno/pasywno, strona


pasywna bardziej rozwinita od agresywnej

N nieruchomy Czakram w ogle nie funkcjonuje, prowadzi do


patologii w ciele fizycznym

PEZO 12 obrt eliptyczny w prawo, zmiana osi, Ogromne zmiany w czowieku, ktry aktywnie i
rednica 12 cm gboko pracuje nad kwestiami zwizanymi z danym
czakramem. Nadmiar informacji. Chaos czuciowy

LEZ015 obrt eliptyczny w lewo, zmiana osi, Tak samo jak PEZO, chaos negatywny
rednica 15 cm

Ta sama oglna zasada odnosi si do prostego dzioby to do izolacji. Czakram mgby znieru-
ruchu wahadeka w przd i w tyl, wertykalnego chomie zupenie (N) z powodu niedostatecznego
(rwnolegego do pionowej osi ciaa W) i uycia i stumienia. W takim wypadku konieczna
horyzontalnego (prostopadego do pionowej osi ciaa byaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia
H). Ruch wertykalny wskazuje, e pacjent kieruje psychiki.
energi pionowo w gr, by unikn interakcji z Kiedy czowiek koncentruje dziaania psy-
innymi ludmi. Horyzontalny ruch wahadeka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego
oznacza, e czowiek wstrzymuje i zagszcza istnienia, zgodnie ze swoj wasn decyzj lub bdc
przepyw energii i uczucia, by unikn interakcji. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewntrzne,
przykad, odczyt W12 dla czakramu 3A mwi nam, odpowiednie czakramy bd zapewne poruszay si
e czowiek kieruje swoj osobowo w stron pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO, LEZO z
i duchowoci, i unika osobistych zwizkw z innymi tablicy 10-2). To spowoduje chaotyczny ruch
ludmi. Definiuje swoje miejsce we wszechwiecie wahadeka, najczciej eliptyczny, poczony ze
na podstawie przekona duchowych i neguje aspekt zmianami osi. Ruch taki moe zrazu sprawi kopoty
cznoci z innymi ludmi. Pomiar H12 dla tego pocztkujcemu, jeli jednak bdzie si trzymao
samego czakramu oznaczaby, e czowiek nie czy wahadeko nad czakramem przez duszy czas,
si z nikim, tak na poziomie duchowym, jak na zmiany osi stan si wyranie widoczne. Wzr
ludzkim. Prowa- zakrelany przez wahadeko bdzie podobny do
dwch
Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow, czyli orodkw energetycznych 103

ostatnich figur z tablicy 10-2. Natykajc si na taki wiedzmy w sercu czy splocie sonecznym, potrafi w
ruch, terapeuta bdzie wiedzia, e wewntrz cigu piciu minut intensywnego paczu odwrci si
organizmu pacjenta zachodz powane zmiany. i zamieni w PI5. Ten stan nie utrzyma si dugo, ale
Nadszed czas na gbok prac nad okrelonymi jeli czowiek bdzie kontynuowa prac, czakram
kwestiami, lecz jednoczenie trzeba da pacjentowi pozostanie otwarty" przez coraz duszy czas z
duo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i kadym kolejnym otwarciem (zmian kierunku
transformacji. Jeli pacjent moe wzi kilka dni obrotu na prawostronny, zgodny z ruchem
urlopu i uwolni si od obowizkw dnia wskazwek zegara). Zwikszy to oglny czas
codziennego, najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania, a czowiek bdzie
siebie. Wielokrotnie obserwowaam podobne czciej czu si szczliwy. W kocu, po jakim
zjawisko u ludzi biorcych udzia w trwajcych czasie, czakram ustabilizuje si w pozycji otwartej i
tydzie intensywnych odosobnieniach. prawie w ogle nie bdzie si zamyka. Czowiek
Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia- zaczyna wtedy zazwyczaj pracowa nad nastpnym
gnozy wahadekowej terapeuta bdzie obserwowa nieharmonijnie funkcjonujcym czakramem,
coraz wicej rnych moliwoci pomiarowych. przeszkadzajcym w osigniciu codziennego
Okres wychylenia (szybko poruszania si szczcia.
wahadeka) wskazuje na ilo energii przetwarzanej Odkryam jednak, e kiedy chronicznie za-
przez dany czakram. Dziki praktyce terapeuta moe mknity czakram otwiera si w trakcie sesji
rwnie wychwytywa takie cechy, jak mocne terapeutycznej, inny czakram, ktry jest zazwyczaj
napicie, tryskanie zdrowiem, ociao, smutek, otwarty, moe zamkn si na krtko dla
al, spokj i jasno umysu. Ruch wirowy moe by przeciwwagi. Na pocztku pracy z pacjentem, jego
szybki i o maym wychyleniu, wskazujc na osobowo nie potrafi znie nowego otwartego"
przepracowanie, napicie i przecienie stresem. stanu bez jakiego rodzaju ochrony".
Szybki ruch obrotowy moe by rwnie poczony z
uczuciem entuzjazmu, wskazujcym na du ilo
pozytywnej zacitoci w zakresie badanych cech. A Przypadek
zatem rozwijajc wiksz wraliwo na rodzaj intensywnego odosobnienia
czstotliwoci (koloru radiestezyjnego) pyncej
przez czakram, terapeuta uzyska dokadniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z
informacje na temat stanu pacjenta. Bdzie mg autentycznego przypadku. Chodzio o kobiet, ktra
okreli, jak stabilny jest czakram, jak dugo mniej dwukrotnie przybya do Orodka cieki w
wicej znajdowa si w obecnym stanie, czy jest w Phoenicia, stan Nowy Jork, eby odby tygodniowe
rwnowadze lub stanie chwiejnym. Czakram moe odosobnienie i bardzo intensywnie pracowa nad
by otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu. sob. Za drugim razem przyjechaa z mem i
Wyszkolony terapeuta potrafi to okreli. Potrzebna pracowali wsplnie. Pomiary czakramow zostay
jest, oczywicie, praktyka i pomoc nauczyciela. dokonane przed rozpoczciem odosobnienia, a
Czakramy przechodz rne fazy, otwierajc si nastpnie po jego zakoczeniu. Pomiarw
pod wpywem terapii. Proces zmieniania systemu dokonywano, kiedy kobieta znajdowaa si w bardzo
przekona odwraca kierunek ruchu czakramu. spokojnym, wyciszonym stanie. Sumuje je tablica
Czakram, ktry jest stale zamknity przy duej 10-3. W celu zinterpretowania wynikw naley
rednicy (LI5), moe z czasem zmniejszy sw posuy si tablicami 7-3, 9-1 oraz 10-2.
rednic, zmieni kierunek, a potem stopniowo Jak widzicie, najbardziej harmonijnie funk-
zwiksza rednic, a stanie si PI5. Albo, czciej, cjonujcymi orodkami byy orodki umysu,
czakram LI5, po- nastpnie uczu, a najgorzej dziaay orodki
104 Donie pene wiata

Tablica 10-3: mo nie utrzymaa si ani nie zamienia w har-


PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijn prac, jak czsto dzieje si po pewnym
czasie. Dwa lata pniej, kiedy kobieta przybya na
ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie, orodek by ponownie
ODCZYTY CZAKRAMW agresywny i nie zmieni si w trakcie odosobnienia.
Ostatnie pomiary wykazay, e osoba nadal ma
CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem
Przed Po Przed Po swoich idei. By to jedyny przypadek, kiedy w pracy
terapi terapii terapi terapii czakramu nie zasza zmiana. Wszystkie pozostae
Orodek orodki pod koniec drugiego odosobnienia pracoway
korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie.
Wola wykonaw Inne orodki woli rwnie dziaay nie najlepiej,
cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 kady z nich by zablokowany w tym czy innym
Wola zawodowa okresie ktrego z odosobnie. Kiedy pacjentka
(5B) L8 PEP8 L8 PIO przybya do Phoenicia po raz pierwszy, orodki 5B,
Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonoway waciwie. Oznacza to, e
Wola zdrowia wykazywaa negatywn agresj w postaci dumy (5B),
(3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osabiania swojej seksualnej
Wola mocy. Osabianie seksualnej mocy polegao na roz-
seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepywu energii w czakramie 2B na
Umyslowo cztery czci (wahadeko wykazywao cztery
(6A) PIO P12 P12 P12 wyranie oddzielne okrgi) i uywaniu energii do
Receptywno / / negatywnych celw, takich jak ktnie z eks--mem.
odpowiedzia - Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastpia
no(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy, ktra osaba i zacza
Mio (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonowa pozytywnie na obszarze zwizanym z
Uniwersalna prac zawodow (5B). Jednak wola wci miaa w
wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element, ktry zaj
Wraliwo miejsce dumy uytej do kompensacji poczucia
seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-nioci na tym obszarze. Kiedy po dwch
latach kobieta przybya na drugie odosobnienie, wci
woli. Oznacza to, e kobieta ta miaa dobrze miaa te same kopoty z funkcjonowaniem woli.
funkcjonujcy umys, szczeglnie jeli chodzi o Zostay one rozwizane w trakcie tego odosobnienia i
pojmowanie rzeczywistoci (6A) i integracj wszystkie orodki woli zaczy pracowa normalnie.
osobowoci z duchowoci (7). Orodki uczu rwnie szwankoway, cho nie
Mentalny orodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak orodki woli. Orodek serca (4A)
wikszo czasu wykazywa niezgodno pra- pozostawa niezmiennie otwarty (u-mie bardzo
wa/lewa, co oznacza, e w sytuacjach zwizanych ze dobrze kocha). Stan orodka garda (5A) wskazywa
stopniow realizacj idei kobieta ta reaguje agresj, na problemy z przyjmowaniem energii i na
cho bardziej odpowiednie byoby podejcie agresywne wyparcie si wasnych potrzeb. Problem
receptywne. Decyduje, co chce zrobi i robi to krok ten ustpi czciowo pod koniec pierwszego
po kroku, nie zwracajc uwagi, czy jest to odosobnienia, a kiedy kobieta przybya ponownie po
odpowiedni moment. Kiedy przybya na pierwsze dwch latach, zosta rozwizany do koca, gwnie
odosobnienie, orodek 6B by agresywny. Po poprzez ustano-
zakoczeniu pierwszego odosobnienia orodek
uspokoi si, nie by ju agresywny, a raczej
nieruchomy. Ta nierucho-
Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow, czyli orodkw energetycznych 105

wlenie wspaniaego zwizku z ukochanym m- jest rozsdek, a kobieta kompensuje i broni si


czyzn. Z drugiej strony orodek splotu sonecznego przeciw uczuciom bezradnoci za pomoc zbyt
(3A), zwizany z tym, kim jeste we wszechwiecie, napastliwej woli.
by zamknity, kiedy kobieta przybya pierwszy raz. Jak powiedziaam wczeniej, pod koniec
Otworzy si w trakcie odosobnienia, ale potem, w drugiego odosobnienia wszystkie orodki poza
dwuletnim okresie pomidzy wizytami, zamkn si orodkiem woli wykonawczej dziaay prawidowo.
ponownie. Pod koniec drugiego odosobnienia by Jeli stan taki utrzyma si, pacjentka bdzie
ponownie otwarty i metabolizowa wicej energii. zrwnowaona w swym rozsdku, woli i funkcjach
Zauwacie, e jej orodek mocy seksualnej emocjonalnych, a jej ycie stanie si szczliwsze i
oczyci si, kiedy zwizek z ukochanym mczyzn spokojniejsze.
sta si bardziej stabilny i janiej okrelony dziki
wsplnej pracy podczas drugiego odosobnienia.
W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzya
orodki emocjonalne i zacza czu si bezpiecznie w Przegld rozdziau 10
uniwersalnym wiecie uczu. W trakcie drugiego
odosobnienia, po poprawieniu dziaania orodkw 1. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu
uczuciowych, ktre nie byy tak zablokowane, jak czwartego czakramu?
orodki woli, przeanalizowaa bdy, jakie popeniaa 2. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu
uywajc swej woli i zdoaa zrwnoway j. Jak trzeciego czakramu?
pokazuj odczyty, wikszo czakramow miaa due 3. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu
rednice, co wiadczy o tym, e osoba o takim drugiego czakramu?
systemie energetycznym jest bardzo silna. 4. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu pitego
Interesujce, e orodki korony, trzeciego oka i przedniego, tak fizycznie, jak i psychicznie?
serca pozostaway otwarte w trakcie dwuletniego 5. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu
okresu pomidzy wizytami. Oznacza to, e kobieta ta drugiego czakramu?
miaa bardzo dobr czno ze swoj duchowoci i
z rzeczywistoci rozumow, a take umiaa kocha.
Oglny obraz by taki, e gwn czyst funkcj Do przemylenia
6. Jeli udao ci si otworzy orodki serca
i seksu pacjenta, to dlaczego w efekcie moe
on zamkn orodek splotu sonecznego?
Czy jest to w porzdku?
Rozdzia 11

OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI


TERAPEUTYCZNYCH
Aura jest w gruncie rzeczy brakujcym ogniwem" znaczenie stanie si jasne. Jeli uzdrowiciel
pomidzy biologi i medycyn fizyczn a psychoterapi. nabierze wraliwoci dziki uywaniu swego talentu,
Jest to miejsce", gdzie ulokowane s wszystkie uczucia, odczytywanie znaczenia kolorw nie bdzie nastrczao
myli, wspomnienia i wzorce zachowa, o ktrych tak adnych trudnoci. (O kolorach traktuje szczegowo
niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii. Nie rozdzia dwudziesty trzeci.)
unosz si one swobodnie w naszej wyobrani, ale s Jedna z pierwszych eksplozji" pola energe-
umiejscowione w czasie i przestrzeni. Myli i uczucia tycznego czowieka, jak zaobserwowaam, pozostaje
poruszaj si midzy ludmi w czasie i przestrzeni nadal jedn z najbardziej widowiskowych. W roku
poprzez pole energetyczne czowieka, a poznanie zasad 1972, w trakcie intensywnego warsztatu
rzdzcych tym ruchem pozwala na nie wpywa. bioenergetycznego pierwotnego krzyku" ujrzaam, jak
Przyjrzyjmy si niektrym formom przepywu energii Linda rozjania si niczym boonarodzeniowa choinka,
zaobserwowanym w trakcie codziennego ycia i podczas krzyczc o mierci swojego ojca na raka. Jasne
terapii. Skupimy si teraz na poruszajcych si promienie czerwieni, ci, pomaraczu, a take bkitu
barwnych ksztatach dolnych czterech warstw, a do wytrysny z jej gowy. Zamrugaam oczami, ale obraz
naszej dyskusji o czakramach powrcimy w nastpnym nie znika. Zmruyam oczy; zrobiam kilka krokw po
rozdziale. pokoju; przyjrzaam si jeszcze raz. Wszystko byo tak
jak przed chwil. Widziaam co". Nie mogam ju
wypiera si wielu wczeniejszych dowiadcze, kiedy
Postrzeganie kolorw w polu widziaam wyrane kolory wok gw innych ludzi.
Postanowiam przyjrze si bliej temu zjawisku.
Kiedy czowiek dopiero zaczyna czyta z aury,
Kiedy nabraam ju nieco wprawy w ogldaniu
znaczenie kolorw moe nie by do koca zrozumiae.
aury, zaczam porwnywa uzyskane
Potem, wraz z praktyk, ich oglne
108 Donie pene wiata

wyniki z indywidualnym stanem kadego pacjenta. eby zobaczy aur, musisz uy swojego
Odkryam, e ludzie byskaj jasnymi kolorami, nocnego wzroku", tak jak wtedy gdy idziesz w
kiedy dziaaj albo odczuwaj. Gdy s spokojni, pole ciemnociach i zauwaasz, e lepiej widzisz rzeczy,
auryczne powraca do normalnego" stabilnego stanu jeli nie patrzysz na nie bezporednio. Uywasz
waciwego danemu czowiekowi. prcikw, a nie czopkw siatkwki swego oka.
Spostrzegam, e normalna" albo spokojna" Prciki s o wiele bardziej wraliwe na przymione
aura wyglda tak jak na rysunku 7-1. Ma wiato, podczas gdy czopki pracuj przy wietle
ciemnoniebieskawo-purpurow albo przezroczyst dziennym i jasnych kolorach.
pulsujc powok w odlegoci od piciu Spjrz na przestrze wok wierzchoka gowy
milimetrw do ponad trzech i p centymetra od twojego przyjaciela lub wok jego szyi i ramion.
skry. Powoka ta pulsuje bezustannie z Rozlunij wzrok tak, eby patrzy na pewien obszar
czstotliwoci pitnastu uderze na minut. Pulsacje przestrzeni, a nie na konkretny obiekt. Wpatrujc si
tworz zazwyczaj falisty ruch wzdu rk, ng i spokojnie w przestrze od dziesiciu do pitnastu
tuowia. Aura jest z pocztku otoczona centymetrw wok gowy, pozwl, by wiato
jasnoniebiesk, przechodzc w szar, mglist wpado ci do oczu. Stwrz wraenie, e to co
warstw, janiejsz przy ciele i zanikajc wraz z wpywa do twoich oczu, nie za one sigaj, by co
oddalaniem si od ciaa. Kolor niebieski przechodzi schwyta, jak dzieje si czsto, kiedy usilnie
w ty okoo siedmiu do dziesiciu centymetrw od prbujesz co zobaczy. Bd cierpliwy. Sprbuj
gowy. Z palcw rk i ng oraz z wierzchoka gowy tego samego z rnymi ludmi, najlepiej z kim, kto
wychodz zazwyczaj promienie janiejszego bkitu. sam widzi aury, ebycie mogli porwna wyniki.
Odkryam, e wikszo ludzi jest w stanie zaob- Moesz myle, e co widzisz, a gdy tylko si
serwowa te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie, to co" zniknie, zanim jeszcze zdysz
instrukcji i kilku minutach wicze. Chocia przez zawoa: Jest!". Upewnij si, e jeli wpatrujesz si
wikszo czasu promienie s bkitne, mog rwnie w pust cian, nie widzisz tego samego. Byby to
przyjmowa odcienie czerwieni i purpury. Mog efekt tzw. powidoku, kiedy to twoje oko
przybra praktycznie kad barw. zapamituje" obraz z powodu kom-plementarnoci
(dopenienia si) barwy albo intensywnoci kontrastu.
Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krtkotrwae.
wiczenie: Obserwowanie Pulsuje. Moesz zobaczy, jak spywa po ramieniu
aury innych ludzi albo byska kolorem w gr i poza pole. Moesz
ujrze wok ciaa mg, ktra wcale nie wyglda
Po wykonaniu podanych w rozdziale sidmym ekscytujco. Nie bd rozczarowany; to dopiero
wicze obserwowania aury wok kocw pocztek.
wasnych palcw moecie zaj si obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej
aury innych ludzi. ksigarni holistycznej i uyj ich zgodnie z doczon
Ponownie uyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcj. Okulary takie pomagaj rozwin
najlepsze jest pnopopoudniowe wiato, ale nie umiejtno widzenia i zwikszaj wraliwo oka.
cakowity zmrok. Powinnicie bez problemw Najlepsze s szka o barwie kobaltowego bkitu, ale
widzie nawzajem swoje twarze. Popro przyjaciela, najtrudniej je kupi. Wikszo okularw ma szka
eby stan na tle biaej ciany albo ekranu. Upewnij ciemnopurpurowe, ktre rwnie sprawuj si bez
si, e w pobliu nie ma adnych rde, na ktre zarzutu.
mgby przypadkowo spojrze. Powiniene Nie rb adnych wicze zbyt dugo; po jakim
zrelaksowa wzrok. czasie okae si, e jeste bardzo zmczony.
Przekonaam si, e grupa ludzi ulega
Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109

wielkiemu podnieceniu, kiedy po raz pierwszy co odbioru nastpnego utworu. Zarwno piewak, jak i
zobaczy; potem z upywem czasu nadchodz publiczno wchaniaj energi tworzon przez
wtpliwoci, co widzimy, i systemy energetyczne muzyk. Cz tej energii zostanie uyta do
czonkw grupy mcz si. Wkrtce masz przed sob przeamania blokad w ciele, cz bdzie
gromadk bardzo cichych zmczonych ludzi. wykorzystana przy suchaniu nastpnego utworu.
Prbujcie wic po trochu kadego dnia. Porwnujcie Gdy kto inny wykada swj ulubiony przedmiot,
te wyniki z ilustracjami i opisami z nastpnych jego aura powiksza si i staje tozota ze
stron. srebrnozotymi albo opalizujcymi bkitem iskrami
Jeli czowiek doznaje silnego uczucia, jego (rysunek 11-1C). Dzieje si to samo, co przy muzyku,
spokojna" aura nabierze nowego odcienia i ksztatu, zjawisko poczenia mwcy i publicznoci, tym
waciwych dla danej emocji. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne, objawiajce
ucichnie, aura odzyska swj pierwotny wygld. si w postaci tozotej barwy. Po wykadzie aura
Dugo caego procesu jest rna dla kadego mwcy pozostaje przez jaki czas powikszona, gdy
czowieka i zaley od kilku czynnikw. Jeli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. Nastpia
czowiek nie uwolni emocji, pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-wiadomoci. Cz
aurze (zazwyczaj zmatowiaej), dopki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie.
doprowadzi do jej uwolnienia. Jeli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje czowieka mwicego z
cz emocji, to ta cz zostanie uwolniona. Kolory pasj o edukacji. Ci, ktrzy suchaj, przejm
i ksztaty mog byskawicznie wytryskiwa i zapewne cz jego ciemnorowo-brzowego
wyania si z pola aurycz-nego, mog te zanika koloru. Uczyni to poprzez podniesienie wasnych
przez kilka minut, a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomoc harmonijnej
wicze. Mog by nawet przykryte albo indukcji. Mio byszczy w aurze delikatnym,
zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu piknym rem. Czsto towarzyszy jej te barwa
warstwowego. Niektre formy myloksztatw, ktre zota. Odczucia duchowe maj wiele odcieni: bkitny
opisz pniej, pozostaj w aurze latami. Wszystkie dla mwicego prawd, purpurowy dla duchowoci i
myli, uczucia i dowiadczenia wywieraj wpyw na srebrnozoty dla czystoci.
aur i powoduj w niej zmiany. Niektre zmiany Ludzie promieniuj czasem kolorami podobnymi
utrzymuj si przez lata. do tych, ktre nosz. Rysunek 11-1E pokazuje
Rysunek 11-1A pokazuje normaln aur kobiet, ktra prowadzia przed chwil zajcia
czowieka. Kiedy czowiek piewa (rysunek 11-1B), energetyki rdzenia (wiczenia fizyczne koncentrujce
jego aura powiksza si i rozjania. Jasne byski i si na wydobywaniu uczu w celu lepszego
iskry opalizujcego bkitu i fioletu wytryskuj po zrozumienia ich aktywnoci psychicznej). Ziele,
kadym wdechu, przed rozpoczciem kadego ktr czsto nosi, wie si ze zdrowiem fizycznym i
nowego wersu. Gdy publiczno zaczyna reagowa uzdrawianiem. Inny przykad, pokazany na rysunku
ywiej, jej oglna aura powiksza si. Wielkie uki 11-1F, mczyzna, ktry czsto promieniuje kolorem
wiata biegn od piewaka ku widowni i dwie aury liliowym, odpowiadajcym kolorowi jednej z jego
cz si. Zaczynaj si tworzy wsplne koszul. Kolor ten zdaje si reprezentowa uczucia
myloksztaty, podczas gdy uczucia przepywaj mioci i wewntrzn agodno. Rysunek 11-1G
pomidzy piewakiem i publicznoci. Te formy przedstawia kobiet medytujc w celu zwikszenia
energii--wiadomoci zwizane s struktur i barw energii pola, emanujc wieloma kolorami, z ktrych
ze wsplnymi mylami i uczuciami grupy oraz z cz spywa przed ni. Orodek woli pomidzy
odtwarzan muzyk. Na kocu kadej piosenki opatkami jest czciowo widoczny.
myloksztaty wykonawcy i widowni zostaj
rozczone i pokawakowane przez aplauz, ktry
oczyszcza pole, by przygotowa je do
110 Donie pene wiata

Kiedy kobieta zajdzie w ci, jej pole rozszerza bieta dgna si w serce swoim wasnym
si i staje o wiele janiejsze. Na rysunku 11-1H gniewem.
pokazana jest kobieta w szstym miesicu ciy, Strach z kolei przybiera w aurze biaawosza-re,
majca urodzi dziewczynk. Wzdu ramion kujce formy. Mwimy wszak blady ze strachu".
przyszej matki przetaczaj si przepikne, delikatne Wyglda bardzo nieprzyjemnie i ma odraajcy
kule bkitu, ru, ci i zieleni. zapach. Zazdro jest brudnozielona, zgodnie z
Byo to tylko kilka przykadw na to, jak cile wyraeniem zielony z zazdroci", ciemna i kleista.
pole energetyczne czowieka powizane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciki, tak jak w
wszystkimi zjawiskami, zachodzcymi na poziomach komiksach, gdzie ludzie maj ciemne chmury nad
czysto fizycznym i psychicznym. gowami. Frustracja i poirytowanie bd zapewne
miay czerwonawe akcenty (czerwie gniewu), ale
najczciej objawiaj si nieregularnymi wibracjami,
Gniew i inne ktre uderzajc o pole drugiego czowieka, powoduj
negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. Zazwyczaj nasi
przyjaciele prbuj w takim wypadku wydoby z nas
Czerwie zawsze czono z gniewem. Mimo to bezporednie potwierdzenie negatywnych odczu, z
ktrego dnia mj bardzo szczliwy, energiczny, ktrymi o wiele atwiej jest sobie poradzi. Kto
jedenastoletni syn, bawic si wesoo, wyglda jak zapyta na przykad: Jeste wcieky?" i usyszy w
na rysunku 11-2A: z jego gowy wychodziy odpowiedzi gniewne Nie!" W ten sposb cz
jasnoczerwone i pomaraczowe promienie. Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona.
ciemnoczerwony oznacza gniew. Jasna czerwie jest
czym innym; reprezentuje rozwibrowan si
yciow. Gwatowna reakcja kobiety uczestniczcej Wpyw narkotykw na aur
w warsztacie pierwotnego krzyku" ukazana jest na
rysunku 11 2B. Kobieta ta doznaje wielu uczu Substancje takie jak LSD, marihuana, kokaina
jednoczenie, co wyjania mnogo kolorw. czy alkohol maj szkodliwy wpyw na jasne, zdrowe
Uczucia te s bardzo intensywne, co objawia si w kolory aury i powoduj powstawanie eterycznego
aurze jasnoci i mocnymi promieniami luzu", podobnie jak choroba. Rysunek 11-2E
odchodzcymi prosto od ciaa. pokazuje efekt, jaki wywoao w aurze wcignicie
Kto, kto jest rozgniewany, ma kolor ciemno- porcji kokainy. Za kadym razem, gdy mczyzna
czerwony. Gniew wyraony wystrzeliwuje w postaci przyjmowa kokain w sobotni wieczr, podczas
byskawic albo okrgych iskier, tak jak na rysunku wtorkowej sesji wida byo du ilo szarego,
11-2C. Wielokrotnie obserwowaam to zjawisko kleistego, eterycznego luzu po prawej stronie jego
podczas sesji grupowych. twarzy i gowy, podczas gdy strona lewa pozostawaa
Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. Zapytaam go, czy uywa jednego
kobiet, ktry nie uwolnia swego gniewu i blu. nozdrza czciej ni drugiego; odpowiedzia, e chyba
Czerwona plama wyonia si w okolicy jej garda i nie. Moje czste rozmowy z nim doskonale
zacza oddala od ciaa. Chwil pniej lider grupy wiedziaam, kiedy wzi znowu i szczegowy opis
poczyni pod jej adresem uwag, ktra wedug mnie eterycznego kataru" pomogy mu opanowa nag.
bya krzywdzca. Dokadnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aur czowieka,
momencie czerwona plama zawrcia popiesznie i ktry zbyt czsto bra LSD i pi duo alkoholu. Aura
skierowaa si w okolic serca. Kiedy dotara do jest brudnozielonkawobrzowa. Brudnozielona
serca, kobieta zacza paka. Nie by to pacz plama, ktra powoli przesuna si w d i nie zostaa
katarktyczny, oczyszczajcy; oznacza raczej jestem uwolniona, odpowiada
biedn ofiar". Interpretuj to zdarzenie w ten
sposb, e ko-
Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111

wymieszanym, nie rozrnialnym, wstrzymanym uniesione. W tym momencie zauwayam duy


uczuciom gniewu, zazdroci i blu. Gdyby kleks" luzu na czubku jej gowy. Najwyraniej luz
mczyzna, potrafi rozdzieli te uczucia, zrozumie zosta uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebra
ich przyczyn, wyrazi i uwolni je, plama z si nad gow. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie
pewnoci rozdzieliaby si na janiejsze, czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane.
odcienie ssiednich kolorw czerwonego, Silny przepyw energii wyzwala szkodliwe substancje
zielonego i szarego i oderwaaby si od ciaa. przechowywane w komrkach. Czasem ludzie
Jednak z powodu duego zatrucia pola mczyzna choruj" po szczeglnie intensywnych zajciach.
ten musi dokona powanego oczyszczenia Chorob tak nazywa si gryp szczcia".) Moja
energetycznego, by usun eteryczny luz i mc klientka nie zachowywaa si ju buntowniczo", a
nastpnie na tyle podnie poziom energii, eby raczej wykazywaa do masochistyczn postaw
oczyci i wprawi w ruch swoje uczucia. samoukarania. Zaproponowaam, ebymy
rozpoczy sesj od wicze fizycznych. Poprosiam
moj pacjentk, by pochylia si do przodu. Gdy to
Pozorny" ciar aury zrobia, luzowata kula wystrzelia z jej gowy,
rozcigajc si na okoo siedemdziesit centymetrw.
Na rysunku 11-2G widzimy czowieka, ktry Moja klientka zachwiaa si, jakby cign j jaki
rwnie przez wiele lat zaywa LSD i marihuan, co ciar (rysunek 11-2H). Zapaa jednak rwnowag, a
objawio si brudnozielonym kolorem aury. Odpad wtedy kula luzu cofna si z powrotem do jej
pozostay po tych dowiadczeniach widoczny jest u gowy, jakby przycignita elastyczn gumk.
gry po prawej stronie gowy. Wydaje si, e ma on Kobieta nieomal runa do tyu. Baa si powtrzy
ciar, gdy mczyzna zawsze trzyma gow pod ten ruch, rozpoczlimy wic wiczenia koncentru-
ktem, co zdawao si rwnoway obecno formy jce si na poczuciu energii w stopach, staniciu
odpadowej. Forma ta zawsze pozostawaa w tym pewnie na nogach i poczuciu cznoci z ziemi.
samym miejscu, tydzie za tygodniem. Kiedy mu o Proces ten nazywa si zakorzenianiem. Do koca sesji
niej powiedziaam, uy lustra, eby j zobaczy. luz zdy rozprowadzi si cienk warstw wok
eby j usun, musia te (oprcz tego, co ju ciaa. Bl gowy usta. Jednak dopiero po kilku
powiedzielimy) odstawi narkotyki i oczyci pole. tygodniach wicze relaksacyjnych warstwa luzu
Oprcz pracy z ciaem zaleciam te godwk, a znikna zupenie.
nastpnie diet oczyszczajc. Po zwikszeniu siy
swego biopola mczyzna mgby wic wnikn w
form odpadow i rozproszy j.
Interesujcy przykad pozornego" ciaru
wiczenie: Dowiadczanie
zwizanego ze luzowat konsystencj ukazuje ciaru pola energetycznego
rysunek 11-2H. Ta kobieta przez wiele lat bya typem
dobrej dziewczynki", a wreszcie znalaza si na wiczenie wykonywane czsto na treningach
krawdzi buntu. Przestaa by tak mia" i wcieka aikido pomoe wam dowiadczy efektu ciaru w
si bardzo podczas swojej sesji. Kopaa krzesa w aurze.
pokoju i nawet podeptaa pudeko z chusteczkami, Niech dwaj ludzie stan po twoich bokach (po
rozrywajc je na kawaki. Opucia sesj czujc si jednym z kadej strony). Maj sprbowa podnie
wyzwolona. Jednak w nastpnym tygodniu skurczya ci przez chwycenie za okie i rami. Kiedy bd ci
si i zamkna bardzo gboko w sobie. Przysza do podnosi, niech zrobi to w taki sposb, eby unis
mnie z okropnym blem gowy; poruszaa si bardzo si prosto do gry, bez pchania w bok na pocztku,
ostronie i trzymaa ramiona wysoko gdy mogoby to zerwa twoje korzenie.
112 ________________________ Donie pene wiata
I

Najpierw zrbcie kilka prb, eby sprawdzi, i konkretne, tym bardziej okrelona jest ich j forma.
jak ciki si czujesz. Wyczuj, czy jest im atwo ci Natura i sia emocji zwizanych z myl- i mi nadaj
podnie. Teraz polij energi w gr. Pomyl w formie kolor, natenie i moc. Myli te ! mog by
gr"; skup wzrok na suficie. Kiedy ju si wiadome albo nie. Na przykad mylo-ksztat moe
skoncentrowae, popro, eby sprbowali ci powsta w wyniku cigego mylenia o lku, np. On
podnie. Czy byo im atwiej czy trudniej? mnie zostawi". Twrca formy mylowej bdzie si
Teraz skoncentruj si na wzmacnianiu po- zachowywa tak, jakby to wanie miao si wydarzy.
czenia z gruntem. Wypu korzenie z kocw Pole energetyczne myloksztatu w negatywny sposb
palcw i spodw stp i wronij gboko w ziemi. wpynie na pole osoby, ktrej towarzyszy. Odepchnie
Skoncentruj si na powstaym w ten sposb mocnym, zapewne t osob. Im wicej siy otrzyma, w postaci
energetycznym poczeniu. Kiedy ju si skupie, wiadomej albo niewiadomej energii, tym skuteczniej
popro, eby ponownie sprbowali ci unie. Czy urzeczywistni napawajcy lkiem rezultat. Zazwyczaj
jeste ciszy i trudniejszy do podniesienia? formy mylowe s tak naturaln czci osobowoci, e
Zapewne. czowiek w ogle ich nie zauwaa. Zaczynaj powstawa
w dziecistwie i opieraj si na rozumowaniu dziecka, a
potem zostaj wczone w osobowo. S jak dodatkowy
Dysocjacyjne formy baga, ktry czowiek nosi wewntrz siebie, nie
mylowe" w aurze zauwaajc, jak wielki wywieraj na niego wpyw.
Poczone formy mylowe albo systemy przekona
W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio- powoduj wiele efektw" w rzeczywistoci zewntrznej
energetycznej zaobserwowaam zjawisko, ktre czowieka.
okrelam jako ruchome przestrzenie rzeczywistoci. Poniewa formy te nie s ukryte gboko w
Przestrzenie" owe s podobne do tych, ktre opisuje podwiadomoci, lecz znajduj si na krawdzi
topografia, gdzie dany obszar" albo terytorium" wiadomoci, mona je wydoby dziki takim
zawiera zestaw cech definiujcych operacje metodom, jak energetyka rdzenia, sowne gry
matematyczne moliwe w ramach tego terytorium. W skojarzeniowe czy medytacja. Kiedy formy docieraj
ramach aktywnoci psychicznej istniej przestrzenie do wiadomoci poprzez wyraenie i uwolnienie
rzeczywistoci" albo systemy przekona" zwizanych z nimi uczu, mona dokonywa w nich
zawierajce grupy form mylowych zmiany. Dziki temu procesowi uzyskuje si
myloksztatw, zwizanych z pogldami janiejszy wgld w dotyczce rzeczywistoci
susznymi lub bdnymi na temat rzeczywistoci. zaoenia, z ktrych skadaj si formy. Kiedy bdne
Kada forma mylowa zawiera swoje wasne opisy zaoenia (pamitajcie, e oparte s one na logice z
rzeczywistoci, takie jak: wszyscy mczyni s dziecistwa) zostan odkryte, zauwaone i
okrutni; mio rwna si saboci; sprawowanie uwolnione, mona je zastpi bardziej dojrzaym,
kontroli daje bezpieczestwo i si. Z moich przejrzystszym pogldem na rzeczywisto, co z
obserwacji wynika, e ludzie dowiadczaj ycia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych
poprzez pryzmat rnych przestrzeni" albo dowiadcze yciowych.
poziomw rzeczywistoci. wiat jest odbierany W pewnego typu osobowociach formy te s
inaczej w kadej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powizane, a wiadomo czowieka
rzeczywistoci. rzadko kiedy zanurzona jest cakowicie w jednej
Myloksztaty s energetycznymi, postrze- przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. Czowiek
galnymi rzeczywistociami, ktre promieniuj ten utrzymuje wysoki stopie integracji wielu
kolorami o rnej intensywnoci. Ich natenie i paszczyzn i form rzeczywistoci w swoim
ksztat s rezultatem energii albo znaczenia, jakie codziennym yciu.
nada im czowiek. Waciciele myloksztatw Inny typ osobowoci potrafi gorliwie prze-
tworz je, buduj i odywiaj na podstawie
codziennych myli. Im bardziej s one okrelone
Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113

pywa z jednej przestrzeni rzeczywistoci do jeli systematycznie osdzasz si z jakiego powodu,


nastpnej, nie uwiadamiajc sobie cznoci midzy twoje dziaania i uczucia bd zgodne z tym osdem i
nimi. Nie umie zintegrowa albo zrozumie tego wkrtce, dziki jednym i drugim, ludzie, ktrych
dynamicznego przepywu i dlatego yje w znasz, odbior sygna i zgodz si z tob, tym samym
pomieszaniu, zwaszcza jeli konkretny cykliczny przesyajc ci energi w postaci myli i uczu na
przepyw zostaje uruchomiony wewntrznie. Moe temat ciebie, ktre bd zgodne z twoimi wasnymi.
wtedy zosta pochwycony w automatyczny przepyw Na przykad, jeli wmawiasz sobie, e jeste gupi, nic
od jednej myli do drugiej, beznadziejnie zapltany i nie wart, brzydki albo gruby, wkrtce inni ludzie
niezdolny do przerwania powtarzalnoci cyklu, pki zaczn zgadza si z tob. Ich energia zostanie
rzecz nie rozegra si do koca. dodana do twojego osobistego magazynu, a forma
Wwczas moe przenie si do innego stanu mylowa bdzie miaa wystarczajco duo energii
rzeczywistoci, poniewa cykliczne dziaanie (osignie mas krytyczn), by zosta uruchomiona
myloksztatu wyczerpao ca dostpn energi. Nie (oy). Znajdziesz si wtedy w stanie, w ktry
bdzie zatem wiedzia, w jaki sposb wydosta si z wierzysz, e jeste gupi, nic nie wart, brzydki albo
cyklicznego wzorca i przy nastpnym jego gruby. Bdzie tak do czasu, a energia formy
uruchomieniu nie bdzie umia si z niego wyzwoli. mylowej rozproszy si na jaki czas. Moesz te
Stany rzeczywistoci, o ktrych mwi, mog by oczywicie przycign zdarzenie zewntrzne, ktre
euforyczne. Czowiek myli, e dokona wielkich uruchomi j wraz z wybuchem energii. W obu
rzeczy i stanie si sawny albo bogaty, a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. Takie uruchomienie
sobie sprawy z iloci praktycznej pracy, jakiej myloksztatu nie musi by negatywne. Jeli czowiek
wymaga osignicie takiego celu. Moe by te znajduje si w trakcie terapii, by moe, zdoa
odwrotnie, kiedy czowiek uwaa swoj sytuacj za o wyrwa si ze swego chronicznego cyklu i na tyle
wiele gorsz, ni jest w rzeczywistoci. W jednym i skutecznie rozerwie cykliczn form, e bdzie w
drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolowa j, gdy zostanie uruchomiona po
siebie. Widzi zapewne tylko cz swojej raz kolejny.
osobowoci i wyolbrzymia j. Moe mie potencja Jeli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistoci i
wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoe pacjentowi je opisa, to moe
rzeczy, ktre sobie zamierzy, ale potrzebna jest by w stanie pomc mu uwolni si przy
jeszcze praca i czas. W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistoci do drugiej.
negatywnego, widzi te czci swojej osobowoci, Dokonany przez terapeut opis kadego stanu
ktre musi zmieni, ale zapomina, e zmiana jest rzeczywistoci, tak jak pacjent go dowiadcza, da
moliwa. pacjentowi oglny obraz caego procesu. To pomoe
William Butler w swojej ksice Jak czyta mu stworzy wewntrznego obiektywnego
aur, zauway, e konkretne myloksztaty obserwatora, ktry potrafi te definiowa kad
pozostaj w polu energii do czasu, a zostan przestrze, wchodzc do niej i wychodzc z niej. Na
uruchomione przez wewntrzny albo zewntrzny podstawie tego terapeuta i pacjent bd mogli cilej
bodziec energetyczny. Myloksztaty przepywaj zdefiniowa chroniczny cykl pacjenta i znale
nastpnie przez aur w chronicznej sekwencji, ale nie sposb wyjcia z niego. Mog znale metod
zostaj uwolnione. Odgrywaj po prostu swj rozerwania go nastpnym razem, gdy si rozpocznie.
program i nieruchomiej, a zbior do energii, by Na przykad, kiedy szczeglnie schizoidalny
ponownie wyruszy w drog. Formy mylowe pacjent (patrz: rozdzia 13) jest uwiziony w takiej
pozyskuj energi poprzez codzienne, na p formie, podchodz po prostu do tablicy
wiadome myli i zwizane z nimi odczucia. Zbieraj
rwnie energi przez przyciganie podobnych sobie
myli i uczu od innych ludzi. Innymi sowy,
114 Donie pene wiata

Jestem
wcieka
Dlaczego on mnie
Boli
tak traktuje -
Nie wiem V mnie Nie obchodzi
co robi mnie to
Zmieni to
Nie wytrzymam Boj si
tego
Nie ma To nie moja
Dlaczego ja to > Potrzebuj go i
wyjcia Nienawidz go wina
robi?

Jestem Odejd od niego Nic na to


To jego
wcieka wina nie poradz
Pomocy! Jestem
Nikt inny by mnie nie
przegrana
chcia
Nigdy!
Nienawidz Robisz to
Nigdy wicej tego nie zrobi
dla mnie Nikt inny by
siebie

Boli mnie
4 mnie nie chcia

Gdyby tylko...
Boli mnie

Jestem
Jestem wszystko byoby wcieka

Jestem
niczym w porzdku

Me"
t
wcieka wytrzymam Nie wiem
tego co robi

Czuj
bl
Droga
wyjcia

Rysunek 11-3: Forma mylowa dysocjacyjna

i zaczynam rysowa i nazywa kad myl z chwil, te ze wszystkich si wierzy, e jest ofiar yciow.
gdy j wyraa. Gdy pacjent powtarza myli na gos, Moment przeomowy nadchodzi, gdy zdoa
rysuj strzak od poprzedniej myli do tej wanie pochwyci jedn z myli, ktra niesie ze sob
wyraanej. Wkrtce wszystkie cykliczne myli s szczeglnie silny adunek emocjonalny, na tak dugo,
wymienione na tablicy. Zewntrzna powierzchnia by wyrazi t emocj. Zazwyczaj, jeli pacjent potrafi
tych form jest zazwyczaj cakiem ograniczona, co zaakceptowa cierpienie, moe wyrwa si z tego
oznacza, e pacjent dowiadcza tylko bardzo wskiej zakltego krgu i popatrze na niego jakby z boku".
rzeczywistoci, w ktrej definicje i/lub rozrnienia Umoliwi to poczenie z gbszymi poziomami
s postrzegane jako negatywne i czasem paskie energetycznymi i pomoe rozwiza problem.
na przykad gdy wszyscy ludzie wydaj si dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykad. W
albo nawet niebezpieczni. Pacjent moe tym wypadku pacjentka, podczas rysowania
Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115

Obok energii-wiadomoci

Nagl eksplozja energii-wiadomoci

Rysunek 11-4: Mczyzna wiczcy na krzele do wicze relaksacyjnych

swoich wizji, ujrzaa oglny obraz swojego prob- z poczucia uwizienia, a potem w tkwice poniej
lemu. To pene zrozumienie pomogo jej wyciszy si cierpienie utrwalone w postaci myloksztatu.
i wydosta z chronicznego cyklu. Wesza" w swoje Zazwyczaj unikaa tego problemu zostajc na
cierpienie, wyrazia je, a potem ujrzaa jego powierzchni formy mylowej (a zatem w nie-
przyczyn, a o to chodzio terapeucie. Wikszo rzeczywistoci). Teraz, dziki odczuciu przyczyny
zewntrznej powierzchni tego myloksztatu jest stresu, moe zintegrowa dziecko wewntrz
mask, w ktrej czowiek nie widzi przyczyn i (podwiadomo), ktre czuje si ze", ze swoim
skutkw i nie bierze za nie odpowiedzialnoci. Za wewntrznym dorosym (wiadomo), ktry wie, e
swoje niepowodzenia wini innych. Ona robi to po to, wcale taki nie jest.
by uchodzi za dobr". To, naturalnie, czyni j Wyraenie i uwolnienie uczu jest kluczem do
bezsiln do czasu, a zostanie osignita gbsza wyrwania si z cyklicznego schematu mylowego.
rzeczywisto bdca sercem tego myloksztatu. Zwykle formy te zostaj rozdzielone po to, by
Kiedy moja pacjentka odkrya, e z powodu stresu w czowiek nie musia dowiadcza zawartych w nich
dziecistwie jest po prostu za" i nic nie mona na to uczu. Dany osobnik wkada codziennie wiele
poradzi, zrozumiaa, e w przyszoci bdzie moga wysiku, by unikn oywienia myloksztatu,
ujrze i zrozumie przyczyn, wej" najpierw w poniewa mogoby to przywoa niepodane
swj stres wynikajcy uczucia. Nawet jeli czowiek unika wiadomie
sytuacji, ktre mogyby takie
116 ________________________ Donie pene wiata

uczucia wzbudzi, nie osiga zbyt wiele, gdy wczenie. Ojciec Susan zgin w wypadku na dwa
mylc o tym bez przerwy, take je wzmacnia. W tygodnie przed jej urodzeniem. Matka zostaa sama z
miar trwania terapii myloksztat staje si coraz nowo narodzon crk i dwoma chopcami.
cilej powizany z reszt osobowoci; dziki Poniewa miaa bardzo mao pienidzy, musiaa
wasnej pracy negatywne aspekty przemieniaj si w prosi innych ludzi, eby wzili Susan do siebie.
pozytywne dziaania i zostaj wczone do Susan dorastaa w dwch domach: jeden by bardzo
normalnej" aury czowieka jako bezksztatne, czysty, porzdny i prawdziwie katolicki; drugim by
czyste, jasne kolory. Cz przyczyn stresw zostaje zaniedbany dom jej matki. Matka Susan nigdy nie
rozwizana przez sam ich akceptacj, to znaczy, e zdoaa zasklepi rany wywoanej strat ma w tak
miay prawo si pojawi i przemin. wanym dla niej okresie i nie wysza ponownie za
m, chocia miaa wielu kandydatw.
Susan nigdy nie miaa ojca, tote wczenie
Oczyszczanie aury zawarte maestwo zaspokoio jej potrzeb
podczas terapii posiadania kogo, kto by si o ni troszczy. Nosia
jednak w sobie lk, e maestwo jej si nie uda (tak
Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomc jak w przypadku jej matki) lub e uda si tylko
czowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy, gdy bdzie idealna (tak jak uczono j w
poprzez koncentracj i wysiek fizyczny. Rysunek katolickim domu).
11-4 przedstawia takie wanie uwolnienie. Kiedy Kiedy pewnego ranka przysza na sesj,
uoymy si na plecach na mikkim krzele, minie sprawiaa wraenie bardzo szczliwej i uradowanej.
klatki piersiowej rozcigaj si i zaczynaj Mwic i gestykulujc wytworzya rowy i biay
rozlunia. To wywouje z kolei energetyczne obok szczcia" (rysunek 11-5). To pozorne
uwolnienie i blokady puszczaj. Pacjent ma silny szczcie suyo jednak do przykrywania gbszych
blok energetyczny w miniach koo krgosupa, uczu ujawniajcych si w jej biopolu. Moje
blisko zawiasu diafragmatycznego. W trakcie obserwacje wykazay istnienie bloku, majcego
wicze na krzele do relaksacji blok ten puci wygld ciemnoszarej plamy umiejscowionej w
nagle, czemu towarzyszya eksplozja energii. w splocie sonecznym (obszar brzucha), zwizanego ze
obok energii" przesun si nastpnie szybko strachem i innymi uczuciami. Dodatkowy blok
wzdu krgosupa. Kiedy dotar do gowy pacjenta i znajdowa si w czole (mia janiejsz barw,
wdar si do jego wiadomoci, pacjent przenis si wskazujc na chaos umysowy), co czyo si
do nowego wymiaru rzeczywistoci. Zacz paka i bezporednio z emocjonalnym blem w sercu
odczu objawy stresu z okresu zwizanego z (czerwie). Susan wykazywaa spor aktywno
dziecistwem. Kiedy wyraa swe uczucia, coraz umysow (wysoki poziom energii) po obu stronach
bardziej uwalnia si obok energii, a wreszcie gowy (ty). Miaa rwnie duo wibrujcej energii
cakowicie opuci jego biopole. yciowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwie-
Poniej podaj opis tego, co wydarzyo si pomaracz).
podczas typowej sesji terapeutycznej. Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowaa i mwia radonie,
podstawowych informacji na temat pacjentki, ktr wyrzucajc mikkie, rowe i biae oboki, jasno-
bd nazywaa Susan. ta energia promieniujca z bokw jej gowy
Susan bya pikn, zbliajc si do trzydziestki zacza przykrywa albo maskowa zaatakowany
blondynk, zawodow terapeutk, matk dwuletniej szaroci rejon czoa. Susan dosownie przekonywaa
creczki. Ona i jej m, rwnie terapeuta, stanowili sam siebie, e jest szczliwa, maskujc szaro
bardzo udane i stabilne maestwo, i zajmowali ci (energi mentaln). Kiedy powiedziaam jej,
wysok pozycj w swoim rodowisku. Poznali si i co widz, natychmiast przestaa wytwarza
pobrali bardzo faszywe" oboki radoci. Szary obszar w gowie
odzyska swoj pierwotn wielko.
Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117

Zachowanie Susan zmienio si natychmiast w wodoway one to, e Susan odrzucia swoj matk.
pene lku i emocjonalnego cierpienia. Potem zacza Tak wic biopole Susan pokazywao tkwicy w niej
opowiada, co naprawd si dzieje. Na krtko przed wewntrzny konflikt. Z jednej strony czua mio do
przybyciem na cotygodniow sesj dowiedziaa si, matki, ktra bya w tym czasie ciko chora, a z
e jej matka znajduje si w szpitalu z czym w drugiej odczuwaa gniew odrzucenia, na zasadzie:
rodzaju poraenia wzroku. Lekarz dyurny Ty si o mnie nie troszczya; dlaczego ja miaabym
zasugerowa, e dolegliwo moe by si troszczy o ciebie?". Uwiadomienie sobie
spowodowana powan chorob, tak jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczo
stwardnienie rozsiane. Susan bya bardzo proces uwalniania szaroci z rejonu czoa.
zdenerwowana t sytuacj i potrzebowaa siy, by da Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu sone-
sobie rad ze wszystkimi atakujcymi j uczuciami. cznego wymagao intensywnej pracy z ciaem. Susan
Blokujc yciow--seksualn energi w rejonie wycigna si na krzele, eby rozcign minie i
miednicy i nie pozwalajc jej pyn w d wzdu rozluni blok. Potem zacza wykonywa mczce
ng, odcia si od podoa i swego umiejscowienia wiczenie, polegajce na wyrzucaniu tuowia w przd
jako istoty ludzkiej na ziemi. W tym momencie sesji i w d w celu wydalenia bloku i wszystkiego, co si
naleao wic skierowa t energi do ziemi i z nim wizao. Blok ten symbolizowa nie tylko od-
poczy Susan z jej energetycznym fundamentem. rzucenie matki, lecz take ch obarczenia jej
Poprzez wiczenia ng i miednicy zaczymy odpowiedzialnoci za wszystkie nieszczcia, jakie
kierowa energi miedniczn w d, do ng, by kiedykolwiek spotkay Susan. W tym czasie Susan
stworzy podstaw dla bardziej skomplikowanych utrzymywaa bezpieczny" stan de-prywacji;
dziaa. Energia popyna szybko w d, czc dziecica deprywacja zostaa zastpiona przez
Susan z podoem. Potem opyna cae ciao i samodeprywacj. Ciemna plama (10 cm rednicy) w
naadowaa bardziej rwnomiernie cay organizm. splocie sonecznym rozjania si i rozszerzya na
Gdy blok w miednicy puci, zmiana poziomu energii wikszy obszar (20 cm rednicy), lecz pewna jej
pozwolia Susan poczu si bezpiecznie w dziedzinie cz miaa kontakt z jej biopolem, co oznaczao, e
jej odczu seksualnych i siy yciowej. Ow blok kwestia nie zostaa rozwizana do koca. Uwolnienie
miedniczny wiza si z matk, ktra nie radzia sobie tej ciemnej plamy wymagao wiele czasu, gdy
dobrze ze swoj energi seksualn. Susan wci zawieray si w niej najwaniejsze problemy yciowe.
obawiaa si bycia tak jak matka. Poniewa jednak Kiedy mwi o bezpiecznym" stanie de-
miaa silne poczenie serce-seks, niebezpieczestwo prywacji, mam na myli to, e pewna doza
to jej nie grozio, dlatego te terapia odniosa taki deprywacji nie sprawiaa Susan kopotw. Ten stan
szybki sukces. Kiedy energia zakorzenia si, Susan wydawa si jej normalny. My, istoty ludzkie,
wiedziaa ju, e moe doznawa przyjemnych uczu czujemy si najbezpieczniej w tym, co uwaamy za
i jednoczenie kontrolowa je, a wic moga robi z norm, bez wzgldu czy jest to istotnie co
nimi to, co chciaa. normalnego czy nie; norma ta zbudowana jest w
Susan zgodzia si nastpnie porozmawia o oparciu o nasze dziecice dowiadczenia.
stresie, ktry odczuwaa w sercu w zwizku z Na przykad dla Susan norma" manifestowaa
chorob matki. Zacza paka. To uwolnio si poprzez jej przestrze yciow. Kiedy bya
czerwie z rejonu serca. Zaczymy nastpnie dzieckiem, kwestia domu wywoywaa u niej zamt
pracowa nad gwnym blokiem umiejscowionym w umysowy. Ktry dom by tym prawdziwym? W
splocie sonecznym, wicym si z nie gruncie rzeczy aden. Problem
zaspokojonymi potrzebami z dziecistwa. Spo-
118 Donie pene wiata

trwa. Przez wiksz cz swego omioletniego Przegld rozdziau 11


maestwa Susan mieszkaa w nie ukoczonym
domu. Nigdy nie miaa wasnego cakowicie 1. Co to jest blok energetyczny?
wykoczonego i umeblowanego domu. 2. W jaki sposb blok energetyczny powstaje w
Wraz z postpami terapii przestrze yciowa P.E.Cz.?
Susan stawaa si coraz bardziej harmonijnie 3. Skd wiadomo, e P.E.Cz. zostao oczyszczone?
umeblowana i piknie wykoczona. Bya to w jej 4. Skd wiadomo, e kto uwalania uczucia, w
przypadku prawdziwie zewntrzna manifestacja odrnieniu od ograniczania ich?
wewntrznego stanu. 5. Co powstaje najpierw zjawiska auryczne czy
Na podstawie tych obserwacji biopola czowieka fizyczne?
zaczynacie ju zapewne wyraniej dostrzega 6. Jakimi kolorami objawiaj si w aurze na-
zwizek pomidzy chorob a problemami stpujce uczucia: strach, gniew, mio, rado,
psychologicznymi. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamt, zazdro, nienawi?
blokowanie przepywu energii. Przez to w naszych 7. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrujca
systemach tworz si zastane obszary energii, ktre jasna czerwie koo miednicy czy adna soczysta
po jakim czasie wywouj chorob w ciele ziele w rejonie piersi /splotu sonecznego?
fizycznym. Zostanie to opisane dokadniej w czci 8. Jaki wpyw krtko- i dugoterminowy ma
IV. Zwizek pomidzy terapi a uzdrawianiem staje na aur palenie marihuany?
si oczywisty, kiedy w ten sposb patrzy si na 9. Co to jest dysocjacyjna forma mylowa?
chorob. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania
potwierdza fakt, e czowiek jest caoci. W
uzdrawianiu nie ma rozrnienia pomidzy ciaem i Do przemylenia
umysem, uczuciami i duchem wszystkie musz
znajdowa si w rwnowadze, by czowiek by 10. Wykonaj wiczenia obserwowania aury innych
zdrowy. Uzdrowiciel koncentruje si na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki.
funkcji fizycznych, psychicznych i duchowych. Nie 11. Przeled od pocztku do koca cykl jednej z
mona uzdrawia nie dotykajc psychicznych form mylowych, w ktr zostae zapany. Co
poziomw osobowoci. Im lepiej uzdrowiciel j zapocztkowao? Jakie s jej przyczyny? Jak
rozumie aktywno psychiczn swojego pacjenta, moesz si z niej wydosta? Jakie gbsze
tym skuteczniej pomoe mu uzdrowi samego siebie. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni?
Rozdzia 12

BLOKADY ENERGETYCZNE I
SYSTEMY OBRONNE W AURZE

Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nicia w tych miejscach. Energia blokady ble" jest
polach innych ludzi, zaczam dzieli je na typy. do saba, co wie si z rozpacz. Jeli blokada ta
Odkryam, e istnieje sze gwnych rodzajw utrzyma si duej, moe wywoa zapalenie
blokad energetycznych. Spostrzegam rwnie, e okrnicy albo chorob wiecow. Ma barw
ludzie uywaj swoich pl w celach obronnych, by szaroniebiesk, jest kleista i cika jak luz. Jest w
uchroni si przed wyimaginowanymi przez siebie niej rwnie gniew, zazwyczaj zwizany z
nieprzyjemnymi dowiadczeniami. Organizuj cae obwinianiem si. Czowiek skapitulowa i czuje si
swoje pola auryczne w co, co nazywam bezsilny. Na przykad znana mi kobieta, ktra
energetycznym systemem obronnym. nieszczliwie wysza za m i powicia dla
Najpierw przyjrzyjmy si szeciu kategoriom maestwa swoj karier, miaa taki blok. Teraz, po
blokad energetycznych. przekroczeniu pidziesitki, odkrya, e nie potrafi
wrci do wiata biznesu i ponownie rozpocz
kariery. Win za swoje nieszczcie zrzucaa na ma.
Typy blokad daa, by jej crki robiy to, czego ona nigdy nie
energetycznych robia. Prbowaa y poprzez ycie swoich crek, ale
oczywicie nic z tego nie wyszo.
Rysunki 12-1 i 12-2 pokazuj, w jakiej postaci Blokada zagszczenia energii (rysunek 12-
blokady te ukazay si moim oczom. Blokada ble" 1B), ktra tumi uczucia, zawiera duo za-
(rysunek 12-1A) jest rezultatem osabiania przez kumulowanej wciekoci, podobnie jak wulkan
czowieka uczu i energii, ktre w efekcie przestaj law. Jest barwy ciemnoczerwonej, a jej wygld
si porusza i powoduj skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako zowrogi. Efektem tego
rejonie pynnych tkanek (krew, limfa). Ciao ma bloku jest akumulacja tuszczu albo tkanki
tendencje do puch- miniowej w danym rejonie ciaa. Jeli to
120 Donie pene wiata

A. Blokada ble" B. Zagszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C. Zbroja siatkowa

blokad energetycznych

zgszczenie trwa odpowiednio dugo, moe wywoa teczn blokad w tym sensie, e pomaga czowiekowi
takie choroby jak zapalenie przydatkw. Jedna z w unikniciu uczu, szczeglnie strachu, przez
kobiet, ktr przyjmowaam, uznaa w dziecistwie, szybkie przemieszczanie poszczeglnych blokw
e uczucia zwizane z seksem prowadz do skadowych budujcych siatk. Jeli czowiek
upokorzenia. Jej ojciec poniy j w zwizku z jej znajdzie si w niebezpieczestwie czy to w yciu, czy
seksualnoci, iiedy bya maa. W efekcie w trakcie terapii, moe si zabezpieczy. Na
zablokowaa swe silne uczucia seksualne, przykad, jeli terapeuta prbuje rozluni blokad
zatrzymujc energi w miednicy. Wstrzymywane poprzez wiczenia albo gboki masa, ta wiadoma
uczucia zamieniy si stopniowo w agresj. Kiedy nie blokada przesunie si po prostu do innej czci ciaa.
zostay uwolnione ze strachu przed upokorzeniem, Blokada tego rodzaju nie wywouje choroby tak
akumulacja zastaej energii w miednicy spowodowaa szybko, jak inne bloki powstae po stresach.
chorob. Po latach drobnych chronicznych zapale Wszystko w yciu pacjenta bdzie wygldao
lekarze stwierdzili wreszcie, e pacjentka cierpi na cudownie. Bdzie odnosi sukcesy, mia idealn"
zapalenie przydatkw. on i modelowe dzieci, a mimo to przez cay czas
Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku- bdzie mu towarzyszyo niejasne przeczucie, e
Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121

B. Oprnienie energetyczne

A. Zbroja pytkowa

C. Wyciek energii

Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych

co jest nie tak. Czowiek taki bdzie w stanie znosi czstotliwoci. Pomaga ono skutecznie czowiekowi
gbokie emocje tylko przez krtki czas, by zaraz w zbudowaniu starannie uporzdkowanego ycia na
potem pozby si ich. W kocu stworzy zapewne poziomie zewntrznym. Ciao bdzie dobrze
jak sytuacj kryzysow w swoim yciu, by dotrze zbudowane, minie twarde. Na poziomie osobistym
do nich ponownie. Kryzysem takim moe by ycie nie bdzie jednak przynosio takiego
wszystko: naga niespodziewana choroba, wypadek, zadowolenia, poniewa zbroja pytkowa skutecznie
romans*. blokuje wszystkie uczucia. To powoduje powstanie
Zbroja pytkowa, pokazana na rysunku 12-2A, pola o duej czstotliwoci wibrujcego wok caego
wstrzymuje wszystkie rodzaje uczu przez ciaa, a w efekcie rozwj kilku typw schorze:
zamroenie ich. Uczucia utrzymywane s wok wrzody z przepracowania albo problemy z sercem
ciaa przez pole o wyrwnanej wysokiej wynikajce z przepychania" si w yciu bez
osobistej wymiany energetycznej. Poniewa czowiek
* Dlatego czowiek posiadajcy ten typ blokady, aby unikn nie czuje dobrze swojego ciaa, to znaczy napicia w
kopotw, powinien wiadomie j kontrolowa (przypis M. K.). swoich dugich miniach, bdzie zapewne
122 Donie pene wiata

przemcza je, powodujc pknicia goleni albo pozostaych. Ta blokada jest rwnie przyczyn
zapalenia cigien. Czowiek taki bdzie mia problemw ze stawami*.
idealnie" wygldajce ycie, pozbawione gbszych To, jaki rodzaj blokad rozwinie si u danego
osobistych zwizkw. W kocu stworzy te zapewne czowieka, zaley od wielu rzeczy, w tym jego
jaki kryzys yciowy, w rodzaju tych wymienionych osobowoci i przey z dziecistwa. Wszyscy
powyej, by poczy si ze swoj gbsz uywamy kombinacji kilku blokad. Ktre nale do
rzeczywistoci. W wypadku niektrych mczyzn twoich ulubionych?
atak serca doskonale spenia to zadanie. Znam
pewnego bardzo bogatego biznesmena, ktry by
posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakadach. Energetyczne systemy
Pracowa tak ciko, e straci zupenie czno ze obronne
swoj rodzin. Po ataku serca jego dzieci przyszy do
niego i powiedziay: Musisz przesta, bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady, poniewa wiat
umrzesz. Naucz nas pomaga ci w interesach." wydaje si nam niebezpieczny. Blokujemy wzory
Nauczy je i rodzina znowu bya razem. zachowa, ktre dotycz caego naszego systemu
Blokada oprnienie energetyczne (rysunek energetycznego. Nasze energetyczne systemy
12-2B) jest po prostu osabieniem energii pyncej obronne maj za zadanie odpiera ataki, broni
wzdu koczyny w kierunku jej koca. Czowiek agresywnie lub pasywnie przed siami dziaajcymi z
odcina koczyn, nie pozwalajc energii do niej zewntrz. Maj okazywa si i w ten sposb
wpyn. Wywouje to osabienie koczyny, a odstrasza ewentualnego agresora lub zwraca na nas
czasem nawet fizyczny niedorozwj caego obszaru. uwag w sposb poredni, bez zdradzania, e tego
Taka osoba bdzie unika uywania danej koczyny, wanie chcemy.
eby unikn wraenia saboci, a take gbszych Przykady energetycznych systemw obronnych,
uczu pokrewnych nieumiejtnoci stanicia na ktre zaobserwowaam, pokazane s na rysunku 12-
wasnych nogach w yciu albo poczucia yciowej 3. Systemy te s uruchamiane, kiedy czowiek czuje
przegranej. si zagroony.
Wyciek energii (rysunek 12-2C) nastpuje Przy jeozwierzu" (zazwyczaj barwy biaa-
wtedy, gdy czowiek wytryskuje energi ze staww, woszarej) aura czowieka staje si kolczasta i bolesna
zamiast pozwoli jej pyn wzdu koczyny. Robi w dotyku. Wielokrotnie, kiedy kadam rk na kim,
to (niewiadomie), eby zmniejszy przepyw energii kto tego nie chcia, czuam, jak przechodz przez ni
przez koczyny do momentu, w ktrym nie bdzie kolce. Wikszo ludzi reaguje na to przez
ju mia siy albo potrzeby reagowania na pewne odsunicie si.
bodce z otoczenia. Niech do reagowania na te Przy obronie przez wycofanie" ta cz
bodce oparta jest na dziecicym przewiadczeniu, i wiadomoci i aury, ktra jest zagroona, opuszcza
reakcja jest niewaciwa albo niebezpieczna. Na ciao pod postaci oboku jasnoniebieskiej energii.
przykad, dziecko, kiedy sigao po co, na co miao Oczy staj si szkliste, chocia dana osoba udaje, e
ochot, mogo dosta klapsa w rk. Efektem jest po- sucha ci uwanie.
nownie kiepska koordynacja koczyny, jej sabo i To samo dzieje si z czowiekiem, ktry jest
niech do posugiwania si ni. Dwa ostatnie typy obok siebie". Ta konstrukcja jest bardziej du-
blokad powoduj rwnie ochodzenie koczyn.
Miejsca, w ktrych wystpuj wycieki energii, s * Wymienione typy blokad energetycznych mog powsta
rwnie o wiele sabsze i bardziej naraone na wiadomie (lk czy obawa przed koniecznoci rozwizania
niebezpieczestwo od yciowego problemu) lub niewiadomie (np. w dziecistwie).
Zaley to od postrzegania wiata przez danego czowieka oraz
jego losu w yciu, jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis
M. K.).
Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123

^nWWM.,.,,,_
,.
"
/' N ^ """"".,,
,...,
/
''V/f/frfrrii
X ||iiii|ll*,i
Hl|"l|^>

.../
?i 7/

o
s
a
O

I
iUv
...*
s
N

III

i C
c
S
.a
o

co
GO

Cl
w

c
3 co
\
l

\
i
124 ________________________ Donie pene wiata
_____________________ \
gotrwaa ni wycofanie", ktre moe trwa od
zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagroenie i tworz hak" na szczycie gowy. Jeli
obok siebie" trwa duej, przez cae dnie, a nawet sytuacja pogorszy si, ciskaj hakiem" w tego, kogo
lata. Widziaam ludzi, ktrzy latami znajdowali si uznaj za agresora. Hakowi" temu towarzyszy
czciowo poza swoimi ciaami z powodu jakiego zazwyczaj wypowied sowna. Z drugiej strony, jeli
zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w czowiek tego typu chce kogo zaatakowa, moe
dziecistwie operacji chirurgicznej. Pewna moda sprbowa chwyci go za gow przy pomocy energii
kobieta przesza operacj na otwartym sercu w wieku mentalnej. Osoba zaatakowana zostaje uwiziona w
dwch lat. Miaa lat dwadziecia jeden, kiedy z ni polu energetycznym atakujcego, a ten uzna, e jego
pracowaam, prbujc usadowi jej ciaa argumenty zaakceptowano, tak jak tego chce. Ten
energetyczne w ciele fizycznym. Wysze ciaa rodzaj obrony/ataku jest bardzo grony dla odbiorcy,
odczay si czciowo i odpyway na zewntrz, w poniewa, wedle wszelkich sygnaw, kontakt skada
gr i w ty. To rozczenie powodowao brak si z cakowicie racjonalnych krokw, prowadzcych
cznoci z uczuciami. logicznie do waciwej" konkluzji i tylko midzy
Odmowa sowna" wie si z du iloci wierszami" zawarty jest sygna, by odbiorca lepiej nie
energii, zazwyczaj tej, w gowie, powanym prbowa protestowa. Wymianie tego typu to-
blokiem w szyi i oprnion energi w dolnej czci warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja, i osoba
ciaa, ktra jest blada i nieruchoma. By utrzyma zaatakowana jest za" i nie ma racji, podczas gdy
status quo, czowiek pozostaje werbalnie czynny, atakujcy ma racj i jest dobry".
chce bowiem utrzyma wraenie bycia ywym". Macki" s ociekajce, liskie, ciche i cikie.
Wymiana sowna podtrzymuje przepyw energii w Sigaj twojego splotu sonecznego, by pochwyci
gowie. esencj i wycign j na zewntrz, gdzie zostaje
Wysysanie oralne" ma bliski zwizek z pochonita przez poszukiwacza bezpieczestwa.
odmow sown" w tym sensie, e skutecznie Czowiek ten jest peny swojej wasnej esencji, ale
wysysa energi z innych ludzi, by napeni pole nie wie, co z ni zrobi, poniewa czuje, e jeli
ssajcego", ktry zazwyczaj nie potrafi pobra pozwoli jej si porusza, to dozna upokorzenia.
energii z naturalnego otoczenia. Innymi sowy, w Wpada wic w rozpacz i traci kontakt nawet z wasn
zdolnoci czowieka do metabolizowania orgonu z esencj. Na jaki czas moe przyj milczc, zamy-
otoczenia istnieje jaki bd, co sprawia, e czowiek lon postaw. Potem macki" pracuj nad jego
potrzebuje energii przetworzonej przez innych. Ten wasn esencj, cigajc go w d. Milczce
rodzaj wysysania objawia si paplanin, ktra jest zamylenie" jest bardzo gone na poziomie
nuca i mczca dla suchacza, albo w energetycznym. Czowiek taki stoi samotnie w
pochaniajcych oczach", ktre posiadaj niektrzy pomieszczeniu, gdzie ludzie bawi si aktywnie.
ludzie. Ludzie ci uwielbiaj uczestniczy we Wkrtce zostanie otoczony przez tych, ktrzy chc
wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. S te mu pomc, i bdzie niewiadomie, cho sprytnie i z
inni, ktrzy potrzebuj rozadowywa nadmiar ener- wdzikiem, dzikowa kadej osobie za zaoferowan
gii (typy masochistyczne). Zostaj oni czsto pomoc, wyjaniajc, e to nic nie pomoe, i proszc o
dobrymi partnerami oralnych wysysaczy, gdy dalsze sugestie. I tak gra bdzie toczya si dalej.
zaspokajaj nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdzia Zamac-kowany" czowiek myli, e potrzebuje
trzynasty). czego z zewntrz, ale tym, czego potrzebuje napraw-
Haki", ktre widziaam na gowach niektrych d, jest dawanie z wewntrz. Moe nastpnie
ludzi, wystpuj najczciej u osobnikw o sprbowa wysyania strza sownych", by
charakterze psychopatycznym, ktrzy na przykad sprowokowa czyj gniew. Strzay te s nie tylko
staj twarz w twarz z grup ludzi. Zaczynaj w werbalnie, ale i energetycznie bolesne.
takiej sytuacji odczuwa wielkie
Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125

Trafiaj odbiorc precyzyjnie i skutecznie. ucznik ich wobec siebie. Nikt nie jest zmuszony do
ma niewiadom nadziej, e spowoduj one do uczestniczenia w tych wspzalenociach; s one
blu, by wywoa gniew, co daoby mu nastpnie dobrowolne. Na niektrych poziomach naszej
podstaw do uwolnienia jego wasnego blu w osobowoci sprawiaj nam nawet przyjemno. Nie
sposb pozwalajcy unikn upokorzenia. W ten musimy si ba, kiedy dostrzegamy je u innych ludzi.
wiadomy, precyzyjny, mentalny sposb czowiek Zawsze moemy zareagowa tolerancyjnie, zamiast
prbuje upokorzy drugiego i jednoczenie unikn defensywnie. Musimy pamita, e zawsze istnieje
doznawania uczu w dolnej czci swego ciaa. powd, dla ktrego kto si broni by ochroni
Czowiek uywajcy obrony histerycznej" jak bezbronn cz siebie, ktr chce utrzyma
skwapliwie odpowie na strzay" eksplozj. Uderzy pod kontrol. Ukrywa j czy to przed nami, czy przed
w pole wszystkich obecnych byskawicami i sob. Wikszo systemw obronnych rozwijamy we
kolorowymi adunkami z tak furi, by ich wczesnym dziecistwie. Jak widzielimy w rozdziale
przestraszy czyst si potgi i chaosu. Jego celem smym, aura dziecka nie jest jeszcze w peni
jest oprnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. uksztatowana, tak jak i jego ciao. Ona rwnie
Czowiek stosujcy zamknicie" wycofa si z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju, a w ich
sytuacji, wzmacniajc i pogrubiajc swoj oson, by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne.
nie zosta dotknitym. Przekazywanym w ten sposb Reprezentuj one zarwno swoje silne, jak i sabe
sygnaem jest wyszo! Kto inny moe ogosi strony, ktre wraz z rozwojem czowieka staj si
swoj supremacj za pomoc uporzdkowanego, wyrane.
kontrolowanego pokazu siy/woli, ktry rozszerza i
rozjania jego aur, tak e nie ma wtpliwoci co do
tego, kto jest przywdc i z kim nie naley zadziera!
Przegld rozdziau 12
wiczenie: Znajdowanie 1. Nazwij i opisz sze gwnych typw blokw
swojego gwnego systemu energetycznych.
2. Wymie gwne systemy obronne i sposb ich
obronnego dziaania. Ktrych z nich uywasz? Czy s one
skuteczne? Jaki byby lepszy sposb radzenia
Wyprbuj kady z wymienionych systemw; sobie z dowiadczeniami yciowymi?
ktrego z nich uywasz? Wyprbujcie je w grupie.
Niech kady przespaceruje si wok pokoju,
uywajc po kolei kadego systemu. Jak dobrze s Do przemylenia
znane? Ktrych uywasz, przy jakich okazjach?
Istnieje zapewne wiele innych systemw 3. Na jakim systemie opierasz twj gwny system
obronnych. Sam niewtpliwie potrafiby wymieni obronny?
kilka z nich te, ktrych sam uywasz, i te, ktrych 4. W jaki sposb polepszyoby si/pogorszyo twoje
uywaj twoi przyjaciele. Naley pamita, e ycie, gdyby przesta uywa swojego systemu
stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy si, obronnego?
wiadomie czy nie, na uywanie 5. Wymie typy i umiejscowienie blokw men-
talnych, ktre stworzye w swoim ciele/systemie
energetycznym. Z jakimi przeyciami z
dziecistwa wie si kady z nich?
Rozdzia 13

WZORCE AUR I CZAKRAMOW


DLA GWNYCH TYPW
CHARAKTEROLOGICZNYCH

Struktura charakterologiczna" to termin, jakim pole zmieniaj si wraz z kolejnymi fazami rozwoju
wielu psychoterapeutw posuguje si przy (patrz rozdzia smy).
opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy- W tym rozdziale podamy podstawowe opisy
chologicznych typw ludzi. Po wieloletnich ob- poszczeglnych struktur charakterologicznych,
serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdzi, e wczajc w to etiologi, formy fizyczne i kon-
wikszo ludzi, ktrych leczy, mona zaliczy do figuracje auryczne. Omwimy rwnie natur
piciu gwnych kategorii. Odkry, e ludzie o wyszej jani i osobistego zadania yciowego dla
podobnych dowiadczeniach z dziecistwa i kadej struktury w takim stopniu, w jakim jest to
stosunkach z rodzicami maj podobne ciaa. Odkry moliwe. Wysza ja i zadanie yciowe s rne dla
rwnie, e ludzie o podobnych ciaach maj podobne kadego czowieka, ale mona poczyni pewne uwagi
podstawowe zachowania psychologiczne. oglne.
Zachowania te zale nie tylko od typu relacji Wysz ja czowieka postrzega si jako
dziecko/rodzice, lecz take od wieku, w ktrym wewntrzn iskr boskoci albo ja Boga w kadym
dziecko po raz pierwszy dowiadcza wiata w sposb z nas, miejsce gdzie jestemy zjednoczeni z Bogiem.
tak zaburzony, e zaczyna blokowa swe uczucia, a W kadej komrce naszego fizycznego i duchowego
zatem i przepyw energii oraz budowa przyszy istnienia tkwi owa iskra boskoci, w ktrej zawarta
system obronny. Uraz dowiadczony w onie matki jest wewntrzna wita wiadomo.
bdzie blokowany lub chroniony zupenie inaczej ni Zadanie yciowe ma dwa przejawy. Pierwszym,
uraz z fazy oralnej, nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym, jest zadanie osobiste,
okresu dojrzewania. Jest to naturalne, poniewa polegajce na tym, e czowiek ma nauczy si
czowiek, a wraz z nim jego wyraania nowej czci swojej oso-
128 Donie pene wiata

bowoci. Te czci duszy, ktre nie s zjednoczone z rozpocz od siebie. Czy potrafimy kocha samych
Bogiem, pomagaj w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo, nawet jeli widzimy swoje
inkarnacji, by czowiek mg nauczy si, jak by wady? Czy potrafimy przebaczy sobie, jeli
jednoci ze swoim stwrc, a jednoczenie narobilimy baaganu? Czy potrafimy, zaraz po
zachowa indywidualno. Zadanie wiatowe to zrobieniu baaganu, wsta i powiedzie: C, to bya
podarunek, z jakim kada dusza wkracza w ycie kolejna nauczka"? Jestem mczyzn/kobiet Boga."
fizyczne, by nastpnie wrczy go wiatu. cz si ze wiatem i pokonujc wszelkie
Wielokrotnie jest ono tosame z prac yciow, ktra przeszkody, dalej szukam drogi do Boga w sobie i
w naturalny sposb pojawia si we wczesnym miejsca, ktre jest moim domem." Pamitajc o tym
okresie. Artysta przynosi swoj sztuk, lekarz dar przejdmy teraz do struktur charakterologicznych.
uzdrawiania, muzyk swoj muzyk, matka trosk i Miejmy jednak wiadomo, e dotarcie do gbszych
mio itd. W innych wypadkach czowiek musi kwestii sprawiajcych, e jestemy tak, a nie inn
prze uparcie do przodu, poprzez wielokrotne zmiany kombinacj typw charakteru, potrwa zapewne cae
pracy, a znajdzie t, ktra okae si prac jego ycie.
ycia. Sia i jasno, z jakimi podejmowane jest Pracujc wsplnie doktorzy Al Lowan i John
zadanie yciowe, zale w wielkim stopniu od wype- Pierrakos jako pierwsi uporzdkowali gwne aspekty
nienia zadania osobistego, ktrego treci jest nauka. struktur charakterologicznych na poziomach
Indywidualne ciao jest obecn w wiecie fizycznym i osobowociowym. Nastpnie John
fizycznym krystalizacj pl energii, ktre otaczaj Pierrakos doda aspekty duchowe i energetyczne.
i s czci kadego czowieka. Te pola energii Doktor Pierrakos zmieni znaczenie struktur
zawieraj w sobie zadanie kadej duszy. Struktur charakterologicznych przez dodanie duchowego
charakterologiczn mona zatem uwaa za wymiaru ludzkoci do czysto biologicznych i
krystalizacj podstawowych problemw lub chorobowych elementw, ktre rozwin Reich. Jako
osobistego zadania, ktre czowiek postanowi cz swej pracy Pierrakos powiza funkcje
inkarnowa i wypeni. Problem (rwnoznaczny z czakramw ze strukturami charakteru. Ja
zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze- kontynuowaam te badania i opisaam oglne wzory
chowywany tam, by czowiek mg go atwo dostrzec auryczne dla poszczeglnych struktur charakteru, tak
i z nim pracowa. Poprzez analiz odpowiadajcej jak na rysunkach 13-4 do 13-8, oraz dla
nam struktury charakterologicznej i jej zwizkw z energetycznych systemw obronnych znanych z
naszym ciaem moemy znale klucz do rozdziau dwunastego.
uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1, 13-2 i 13-3 podaj gwne cechy
wiatowego zadania. kadej struktury. Tablice te zostay sporzdzone w
Gwn chorob, jak wykryam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego
ludzi, z ktrymi kiedykolwiek pracowaam, jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zaj
nienawi do samego siebie. Sposb, w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora
nienawi do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975, w ktrych
manifestuj si w wiecie zewntrznym, tworzy uczestniczyam jako studentka. Informacje dotyczce
podstaw poszczeglnych struktur charakteru. waciwoci pola energii pochodz z moich wasnych
Pracujc nad zrozumieniem naszych codziennych bada.
zachowa, moemy nauczy si akceptowa samych
siebie. Moemy latami y opieraj si o bosk wol
(Boga wewntrz nas), o prawd i o mio s to Struktura schizoidalna
wszystko kroki prowadzce do samorealizacji ale
dopki nie zaczniemy kocha bezwarunkowo, nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza
osigniemy peni. Oznacza to, e prac musimy w tym sensie, e odcicie energii yciowej nastpio
najwczeniej) nosi nazw struktury
Wzorce aur i czakramow dla gwnych typw charakterologicznych 129

Tablica 13-1
GWNE ASPEKTY POSZCZEGLNYCH STRUKTUR
CHARAKTEROLOGICZNYCH
KONSTRUKCJA OSOBOWOCI

SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY


Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra- Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie
kcie narodzin niemowlce dziecistwo autonomiczna genitalne
Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola, zmu- Odmowa
Zdrada szanie do jedzenia i
seksualna Zdrada
wyprniania si
serca
Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie si Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie

Seksualno Seks, by poczu Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogard


si yciow, bliskoci Fantazje Silne zaintereso-
fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografi
Bd Strach Chciwo Nieszczero Nienawi Duma
da prawa do Bycia/egzysto- Opieki Bycia Bycia Uczu
wania i spenienia wspieranym i niezalenym (mio/seks)
omielanym
Wstpna skarga Strach/zdener- Pasywno Poczucie Napicie Brak uczu
wowanie (zmczenie) przegranej
Negatywny zamiar Bd Zmusz ci, Niech si stanie Kocham Nie poddam si

rozdzielony" eby mi to da" moja wola" wszystko, co


Nie bd negatywne"
potrzebowa"
Mechanizm negatywnego Jedno/ Potrzeba/ Wola/ Wolno/ Seks/ mio
zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie si
Potrzebuje Wzmocni Mie potrzeby Zaufanie By asertywnym. Poczy serce

granice i stan na wasnych By wolnym. Ot- z genitaliami


nogach worzy poczenia
duchowe
schizoidalnej. W tym przypadku pierwsze do- poczuo si opuszczone. Rozpito takich wydarze
wiadczenie traumatyczne miao miejsce przed jest bardzo wielka; niewielki brak cznoci z matk
narodzeniem, w jego trakcie lub w przecigu kilku moe by ogromnym wstrzsem dla jednego dziecka,
pierwszych dni ycia. Zaburzenie wie si a na inne nie wywrze w ogle adnego wpywu.
zazwyczaj z wrogoci przekazan dziecku przez Wie si to z natur pojawiajcej si duszy i
rodzica, na przykad, jeli rodzic by zy lub nie zadaniem, jakie wybraa dla siebie w tym yciu.
chcia dziecka, albo z negatywnymi dowiadczeniami Naturaln obron energetyczn uywan
z porodu jeli na przykad matka odczya si przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie ycia
emocjonalnie i dziecko
130 Donie pene wiata

Tablica 13-2
GWNE ASPEKTY POSZCZEGLNYCH STRUKTUR
CHARAKTEROLOGICZNYCH
SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY

SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY


Budowa fizyczna Wyduenie Chudo Rozdta klatka Gowa pochylona Sztywne plecy
Nierwnowaga Zapadnita piersiowa do przodu Miednica
lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do
budowa tyu
Napicia cielesne .Piercienie" Zwiotczae Grna poowa Ciao zwarte Ciao spastyczne
napicia. Brak minie gadkie zwarta. Dolna Zbroja siatkowa
koordynacji poowa Zbroja pytkowa
Sabe stawy spa tyczna
Krenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne poladki Zimna miednica
onie/stopy piersiowa i miednica
Poziomy energii Hiperaktywno Hyp oaktywno Hiperaktywno Hypoaktywno Hiperaktywno
Brak Niski poziom prowadzca do (internalizowana (wysoki poziom
zakorzenienia energii zaamania energia) energii)
Umiejscowienie energii Zamroona W gowie Grna poowa Wrzenie Na peryferiach
w rdzeniu Generalnie brak ciaa wewntrzne Nie dopuszczona do
energii rdzenia
Funkcjonujce Sidmy. Szsty Sidmy. Szsty Sidmy. Szsty Szsty przedni Orodki woli
czakramy podstawowe przedni. Trzeci przedni. Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szsty przedni
przedni. Drugi tylny. przedni
Asymetria
Aktywno psychiczna Duchowo Duchowo Umysowo Umysowo Wola
otwartych czakramw Wola Umysowo Wola Czucie. Wola Umysowo
Umysowo Mio
Energetyczny system Wycofanie Oralne Hak" Milczce Pokaz siy/woli
obronny Jeozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamylenie Zamknicie"
Obok siebie Odmowa sowna Histeria Macki"
Histeria
jest po prostu cofnicie si do duchowego wiata, z rbach na poziomie osobowociowym. Jego gwnym
ktrego nadchodzi dusza. Obron rozwija si i uywa bdem jest strach strach, e nie przysuguje mu
tak, e czowiekowi bardzo atwo wycofa si prawo do ycia. W zalenoci od innych czy to od
dokd", czyli do wiata duchowego (patrz: rysunek terapeuty, czy przyjaci bdzie mwi
12-3). Obrona staje si czym zwyczajnym i bezosobowym jzykiem, penym kategorycznych
czowiek uywa jej za kadym razem, gdy czuje si stwierdze z tendencj do intelektualizowania. To
zagroony. W celu kompensacji obrony polegajcej bdzie tylko wzmacniao jego przewiadczenie, e
na odpywaniu w dal czowiek prbuje utrzyma si jest odseparowany od ycia i nie istnieje naprawd.
w ka-
Wzorce aur i czakrmw dla gwnych typw charakterologicznych _____________________________ 131

Tablica 13-3
GWNE ASPEKTY POSZCZEGLNYCH STRUKTUR
CHARAKTEROLOGICZNYCH
ZWIZKI MIDZYLUDZKIE

SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY


Przywouje Intelektualizacj Opiek matczyn Poddanie si Dranienie Wspzawodnic-
two
Reakcja Wycofanie si do , Pasywno Sprawowanie Wina. Wstyd Wycofanie do
przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadno kontroli Wstrzymanie wstrzymania
Zaleno Pyta
Komunikuje si za Stwierdze Polece Jczcego Kwalifikatorw
pomoc kategorycznych Poredni obrzydzenia
Jzyk Bezosobowy Bezporednia Porednia Uwodzicielski
manipulacja manipulacja
(Powiniene") (uprzejme
Jeli poprosz, wyraenia)
Podwjny wze Egzystowa nie bdzie to Musz mie racj Jeli si Oba wyjcia s
znaczy umrze" mio; jeli nie albo umr" wciekn, ze"
poprosz, nie zostan
dostan tego" upokorzony; jeli
si nie wciekn,
te zostan
Nie potrzebuj upokorzony"
Stwierdzenie Odrzuc ciebie, ci." Nie bd Ja mam racj; ty Zabij (zrani) si, Tak, ale...
maskujce zanim ty odrzucisz prosi" jej nie masz" zanim ty to
mnie" Ty te nie Zaopiekuj si zrobisz" Zrobi ci
Owiadczenie niszej jani istniejesz" mn" Bd ci na zo, eby ci Nie bd ci
kontrolowa" sprowokowa" kocha"
Owiadczenie wyszej Jestem Jestem Jestem wolny"
jani rzeczywisty" zadowolony, Oddaj si" Zgadzam si,
speniony" kocham"

Na pocztku terapii osoba taka uskara si W trakcie procesu terapeutycznego, gdy pacjent
gwnie na uczucia strachu i zdenerwowania, a przestanie ju udawa wobec terapeuty rwnego
gwnym problemem w trakcie leczenia bdzie fakt, faceta i zacznie pracowa, pierwsz warstw
e aby poczu, i istnieje, musi dozna jednoci, osobowoci, ktra si ujawni, bdzie cz
jednoczenie jednak wierzy, e chcc przetrwa musi obwiniajca, ktra mwi: Odrzuc ciebie, zanim ty
si rozdzieli. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie". Po dokopaniu si do gbszych
rozdzielenia si. To tworzy podwjny wze: warstw osobowoci pojawi si uczucia podstawowe,
Egzystowa znaczy umrze". By rozwiza ten zwane czasem nisz jani albo jani cienia, ktre
problem podczas terapii, charakter schizoidalny musi powiedz: Ty te nie istniejesz". Potem, kiedy
wzmocni granice, ktre okrelaj, kim jest, oraz zawita rozwizanie, wyej rozwinita cz
poczu swoj si w wiecie fizycznym. osobowoci, zwana czasem wysz si albo wysz
jani,
132 Donie pene wiata

wyoni si, by powiedzie: Jestem rzeczy- Charakter schizoidalny moe uwolni si od tego
wisty". przeraenia, jeli jako czowiek dorosy zda sobie
Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafi z spraw, e jest ono obecnie zwizane bardziej z jego
atwoci opuszcza swoje ciao i robi to cakiem wewntrznym gniewem ni z czymkolwiek innym.
regularnie. Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku cigego
ciao, ktre zdaje si kombinacj czci nie dowiadczania wiata jako bardzo zimnego, wrogiego
poczonych cile, nie zintegrowanych. Ludzie tacy miejsca, gdzie kadego, kto chce przey, zmusza si
s zazwyczaj wysocy i chudzi, cho w niektrych do izolacji. Cz osobowoci schizoida wierzy
wypadkach mog by potnej budowy. Napicie cakowicie, i gniew ten jest esencj materialnej
umiejscowione jest najczciej w piercieniach wok rzeczywistoci. Pod gniewem znajduje si wielkie
ciaa. Stawy s zazwyczaj sabe, ciao cierpienie wypywajce ze wiadomoci, i tak na-
nieskoordynowane, a donie i stopy zimne. Czowiek prawd potrzebuje penych mioci, ciepych,
jest hiperaktywny i sabo zakorzeniony. Gwna troskliwych zwizkw z innymi ludmi; w wielu
blokada energetyczna znajduje si w szyi, blisko jednak wypadkach czowiek ten nie jest w stanie ich
podstawy czaszki, i ma zwykle barw ciemnoszar stworzy.
lub niebiesk. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt- Schizoid boi si panicznie, e jego gniew
rysku] e energia. Wielokrotnie wystpuje zwyro- rozsadzi go na kawaki, ktre rozlec si po caym
dnienie krgosupa, wywoane czstym odwracaniem wszechwiecie. Rozwizaniem jest stopniowe
si od rzeczywistoci materialnej, co ma miejsce, gdy stawanie twarz w twarz z wasn agresj bez
czowiek wypywa z ciaa. Ciao ma sabe, cienkie obronnego odpywania. Jeli schizoid zdoa
nadgarstki, kostki i ydki, i zazwyczaj brak mu dotrzyma pola i pozwoli, by przeraenie i agresja
poczenia z ziemi. Jedno rami moe by wiksze wyszy na zewntrz, uwolni swj wewntrzny gniew i
od drugiego (nawet jeli czowiek nie gra w tenisa). tsknot za zwizkami z innymi ludmi, i uczyni w
Wielokrotnie gowa jest przekrzywiona, a wzrok sobie miejsce dla mioci do samego siebie. Mio
nieco bdny, jakby schizoid przebywa czciowo do samego siebie wymaga praktyki. Wszyscy jej
gdzie indziej. Przebywa. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez wzgldu na to, jak struktur
eks-centryka". Wielu z tych ludzi zaczo mastur- charakteru posiadamy. Mio do samego siebie
bowa si ju we wczesnym dziecistwie, odk- powstaje dziki takiemu yciu, w ktrym czowiek
rywajc, e sposobem poczenia si z si yciow nie zdradza samego siebie. Powstaje dziki yciu
jest ich seksualno. Umoliwio im to poczucie si zgodnemu z wewntrzn prawd czowieka, bez
ywymi", kiedy nie mogli poczy si z innymi wzgldu na to, czym ona jest. Powstaje dziki
wok siebie. niezdradzaniu samego siebie. Mona j praktykowa
Tym, czego czowiek o charakterze schizoida- poprzez proste wiczenia opisane w kocowej czci
lnym unika poprzez uycie swego systemu obron- ksiki.
nego, jest jego wewntrzne przeraenie, strach przed
anihilacj. Oczywicie nie mg robi tego jako
dziecko, poniewa by wtedy cakowicie zaleny od Pole energetyczne
tych, ktrzy wywoywali jego przeraenie lub przez struktury schizoidalnej
ktrych czu si opuszczony w godzinie najwikszej
potrzeby, w trakcie narodzin. Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje si
schizoidalny doznawa wrogich uczu od gwnie niecigociami biopola, takimi jak za-
przynajmniej jednego z rodzicw ludzi, od chwiania rwnowagi energetycznej czy dziury w
ktrych zaleao jego przetrwanie. To dowiadczenie aurze. Gwna energia czowieka trzymana jest
dao pocztek jego egzystencjalnemu przeraeniu. gboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamroona,
a terapia i uzdrawianie zdoaj j
Wzorce aur i czakramw dla gwnych typw charakterologicznych 133

uwolni. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowoci, na ktr schizoid jest zwykle bardzo
przerywany zarys ciaa eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim yciu. Funkcjonuje
widocznymi wyciekami energii w rejonie staww. rwnie dziki woli (drugi czakram). Te konfiguracje
Ciao eteryczne ma zazwyczaj barw bardzo jasnego czakramw mog podlega zmianom pod wpywem
bkitu. Nastpna warstwa i ciao mentalne s albo transformacyjnych wysikw pacjenta. Czsto tylny
cile wstrzymane i momentami zamroone, albo, orodek seksualny jest zamknity na pocztku terapii.
kiedy indziej, poruszaj si wokoo na olep przy Dolna cz rysunku 13-4 pokazuje strefy
braku rwnowagi energetycznej pomidzy przodem i aktywnoci energetycznej w rejonie mzgu. Naj-
tyem, stron praw i lew. Pole jest zazwyczaj janiejsza, najbardziej aktywna energia zbiera si w
janiejsze od wikszej iloci energii skumulowanej rejonie potylicy, a najmniejsza aktywno wystpuje
po jednej stronie ciaa i z tyu gowy. Duchowe ciaa w czci przedniej. Drugim co do aktywnoci
schizoida s zwykle silne i mieni si wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mzgu,
jasnymi kolorami w szstej warstwie aury albo ciele poczone pomostem jasnej energii. Potem id paty
niebiaskim. Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne, zwizane z jzykiem. Due obszary mzgu
uwicona jest zwykle bardzo jasna, bardziej srebrna zdaj si wykazywa nisk aktywno.
ni zota. Ma najczciej niestae granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej czci mzgu
cakiem wypeniona w rejonie stp, gdzie czasem mona wykry w bdnym, nieobecnym" spojrzeniu,
wystpuje sabo. czstym u schizoida. Kieruje on zwykle swoj
Nierwnowaga aury, ktr znajdujemy gwnie energi w gr krgosupa i wyrzuca na zewntrz
w trzech niszych ciaach, rozszerza si na czakramy przez ty gowy, tworzc wybrzuszenie energetyczne
u schizoida, ktry nie rozpocz jeszcze procesu w rym rejonie. Jest to sposb unikania kontaktu tu-i-
leczenia; wiele czakramw obraca si w lewo, w teraz na planie fizycznym.
kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara. Energetyczne systemy obronne, ktrych uywa
Oznacza to, e wysyaj one na zewntrz wicej schizoid, to gwnie jeozwierz", wycofanie i bycie
energii, ni pobieraj. Zaburzone czakramy obok siebie, tak jak opisuje to rysunek 12-3 w
odpowiadaj tym cechom struktury rozdziale dwunastym. Oczywicie przedstawiciel
charakterologicznej, ktre wymagaj transformacji. kadej struktury moe uywa rnych systemw
Czakramy obracajce si w prawo (otwarte) s obronnych w rnym czasie.
zazwyczaj asymetryczne, co oznacza, e nie
funkcjonuj prawidowo, mimo e s otwarte".
Przez jedn cz czakramu wpywa wicej energii Wysza ja
ni przez inn. Ta nierwnowaga ma zwykle
charakter lateralny, czyli e wicej energii wpywa
i zadanie yciowe
albo przez lew stron czakramu, albo przez praw. charakteru schizoidalnego
Czowiek bdzie zatem bardziej aktywny, czy nawet
agresywny, w strefie ycia zarzdzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju naley
czakram. Asymetria ta zostaa opisana w rozdziale by zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w
dziesitym jako rozdwik aktywno /receptywno. kwestii niedocigni osobowoci, naley pracowa,
Ukony albo eliptyczny ruch wahadeka oznacza by je zmieni. Nie jest jednak rzecz zdrow
asymetryczny czakram, ukazujcy si widzeniu wgbianie si w negatywne aspekty osobowoci
ponadzmysowemu tak jak na rysunku 13-4. przez zbyt dugi czas. Trzeba zawsze rwnoway
Otwarte s zazwyczaj: tylny orodek seksualny uwag powican tym czciom, ktre wymagaj
(drugi), splot soneczny (trzeci), czoo (szsty) i transformacji, z uwag powican na odnalezienie
korona (sidmy). Orodki szsty i sidmy zwizane natury wyszej jani, wspieranie jej, wzmacnianie i
s z mentaln i niefizyczn du- pozwalanie,
134 Donie pene wiata

s iM tu ^>t. Liaia Ciaa duchowe


a\
Otwarty

) Znieksztacony

Zamknity

Wzr aktywnoci
energetycznej w mzgu

jWb,
Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny)
Wzorce aur i czakramow dla gwnych typw charakterologicznych 135

by ujawnia si w peni. W kocu to wanie jest choroby lub wycofania. Matka opiekowaa si
celem transformacji, prawda? dzieckiem ale w niedostatecznym stopniu.
Ludzie o charakterze cakowicie lub czciowo Wielokrotnie udawaa" tylko, e si nim opiekuje
schizoidalnym s zazwyczaj bardzo uduchowieni. albo robia to wbrew sobie. Dziecko, by
Maj gbokie poczucie ostatecznych celw ycia. zrekompensowa strat, zbyt wczenie stao si
Czsto prbuj wprowadzi rzeczywisto duchow niezalene", czsto bardzo wczenie zaczynajc
do egzystencji swoich bliskich. S ludmi niezwykle mwi i chodzi. Z tego powodu czowiek o
kreatywnymi, o wielu talentach i twrczych charakterze oralnym ma teraz problemy z
pomysach, ktrych mona porwna do wspaniaego wraliwoci i boi si poprosi o to, czego naprawd
paacu o wielu pokojach, bogato i ze smakiem potrzebuje, gdy w gbi duszy jest przekonany, e
udekorowanych przez projektantw z rnych tego nie dostanie. Poczucie potrzeby oddania si
stylw, okresw, kultur. Kady pokj jest elegancki, komu pod opiek wywouje w efekcie zaleno,
poniewa schizoid mia wiele inka-rnacji, podczas tendencj do lgnicia, kurczowe chwytanie si innych
ktrych rozwin szerok gam swoich talentw i osabion agresywno. Charakter oralny
(udekorowane pokoje). Problemem jest to, e midzy kompensuje te cechy niezalenym dziaaniem, ktre
pokojami nie ma drzwi. eby przej z jednego do prowadzi do zapaci pod wpywem stresu. Wra-
drugiego, schizoid musi wydosta si przez okno, liwo staje si zoliw pasywnoci, a agre-
zej po jednej drabinie, wspi si po nastpnej i sywno przeradza w chciwo.
dopiero wej przez okno do wybranego pokoju. Jest Czowiek o strukturze oralnej jest generalnie
to wielce niewygodne. Schizoid musi zintegrowa wyjaowiony, czuje si pusty i nie chce przyjmowa
swoj istot, zbudowa przejcia pomidzy piknymi odpowiedzialnoci. Ciao jest sabo rozwinite, o
komnatami, eby mie atwiejszy dostp do dugich, cienkich, zwiotczaych miniach, czsto
wszystkich czci swego istnienia. zgarbione. Czowiek nie wyglda na osob doros i
Oglnie mona powiedzie, e osobiste zadanie dojrza, ma zimn, zapadnit klatk piersiow i
charakteru schizoidalnego polega na staniciu twarz pytki oddech, a jego oczy mog wysysa twoj
w twarz z wewntrznym przeraeniem i gniewem, energi. W relacjach psychicznych osobowo oralna
ktry blokuje umiejtno materializo-wania jego lgnie i przykleja si do innych z powodu lku przed
wspaniaej kreatywnoci. Przeraenie i gniew porzuceniem. Osoba taka nie potrafi by sama i w
utrzymuj czci jego osobowoci w separacji, gdy przesadny sposb poda wsparcia i ciepa innych.
schizoid boi si potnego zczenia wszystkich Prbuje dosta je z zewntrz", by zrekompensowa
swych twrczych talentw. Zadanie yciowe potne poczucie wewntrznej pustki. Tumi
schizoida wie si rwnie ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tsknoty i agresji. Gniew
albo zamanifestowaniem jego duchowoci w wiecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany
materialnym. Moe to uczyni wyraajc wewntrz, seks uywany do osignicia bliskoci i
rzeczywisto duchow poprzez swoj twrczo kontaktu.
pisanie, wynalazki, pomaganie ludziom itd. Zadania Czowiek o strukturze oralnej dowiadczy wielu
te s kwesti bardzo indywidualn i nie naley ich niepowodze w yciu, wielu poraek, gdy prbowa
generalizowa. nawiza kontakt. Staje si wic zgorzkniay i czuje,
e cokolwiek dostanie, nie bdzie wystarczajce. Nie
moe dozna zadowolenia, poniewa prbuje
Struktura oralna usatysfakcjonowa wewntrzn tsknot, ktr
odrzuca przez zastpienie jej czym innym. Na
Charakter oralny powstaje, gdy normalny poziomie osobistym da, by si o niego troszczono i
rozwj zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go. W kontaktach z innymi bdzie uywa
wzrostu. Przyczyn jest porzucenie. Dziecko po-
dowiadczyo utraty matki z powodu mierci,
136 Donie pene wiata

rednich pyta, wywoujcych uczucia matczyne. To mog by w wikszoci zamknite albo pozbawione
jednak nie bdzie go zadowalao, poniewa jest energii. Korona i orodek midzy-brwiowy bd
czowiekiem dorosym, a nie dzieckiem. zapewne otwarte, co wyjania umysow i duchow
Jego wstpn skarg, kiedy rozpoczyna terapi, jasno. Jeli czowiek pracowa nad sob, jego
jest pasywno i zmczenie. Gwnym zadaniem przedni orodek seksualny rwnie moe by
terapii bdzie znalezienie syccej energii w yciu. otwarty. Jest zatem zainteresowany seksem i ma
Charakter oralny wierzy jednak, e spenienie jego uczucia seksualne.
potrzeb moe wiza si z odrzuceniem przez Wzr aktywnoci pola energetycznego w rejonie
innych. A zatem jego negatywnym zamiarem jest: gowy przedstawiony jest w dolnej czci rysunku
Zmusz ci, eby mi to da" albo Nie bd 13-5. Jak wida, wikszo energii umiejscowiona
potrzebowa". To z kolei tworzy podwjny wze: jest w pacie czoowym i patach bocznych, a
Jeli poprosz, nie bdzie to mio; jeli nie najmniej energii znajduje si w rejonie potylicznym.
poprosz, nie dostan tego". eby rozwiza ten Charakter oralny skoncentrowany jest wic na
problem poprzez terapi, charakter oralny musi aktywnoci intelektualnej i werbalnej, a nie fizycznej.
odnale i zaakceptowa swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne, ktrych najczciej
nauczy si tak y, by mc te potrzeby spenia. uywa czowiek o strukturze oralnej, to odmowa
Musi nauczy si sta na swoich wasnych nogach. sowna, oralne wysysanie i zapewne strzay sowne
W trakcie procesu terapeutycznego pierwsz suce bardziej do zwracania uwagi ni do
napotkan warstw osobowoci bdzie maska. Mwi wywoywania gniewu inaczej ni u czowieka o
ona: Nie potrzebuj ciebie" albo Nie bd prosi". strukturze masochistycznej, jak mwilimy w
Gdy wkopiemy si gbiej w osobowo, nisza ja rozdziale dwunastym.
albo ja cienia powie: Zaopiekuj si mn." Potem,
kiedy zacznie si powrt do zdrowia, wysza ja
osobowoci wyoni si, by powiedzie: Jestem Zadanie yciowe i wysza
zadowolony, speniony." ja charakteru oralnego
Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczy si ufnoci w
hojno wszechwiata i odwrci proces chwytania.
struktury oralnej Musi dawa. Musi porzuci rol ofiary i
zaakceptowa to, co dostaje. Musi stan twarz w
Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczciej
twarz ze swoim strachem przed samotnoci, wej
oprnione, ciche i spokojne pole. Gwna energia
gboko w wewntrzn pustk i przekona si, e jest
umiejscowiona jest w gowie. Ciao eteryczne
pena ycia. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta-
utrzymuje si przy samej skrze i ma jasnoniebiesk
nie na wasnych nogach, bdzie mg powiedzie:
barw. Ciao emocjonalne rwnie trzyma si blisko
Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzy si i
ciaa, nie ma specjalnego zabarwienia i jest
pyn.
generalnie oprnione. Ciao mentalne jest jasne i
zazwyczaj tawe. Wysze poziomy aury nie s zbyt Wewntrzny krajobraz charakteru oralnego jest
jak delikatny instrument muzyczny, jak skrzypce
jasne. Zewntrzna forma w ksztacie jajka (sidma
warstwa) nie jest cakiem wypeniona ani jasna, ma Stradivariusa. Czowiek musi delikatnie nastroi swj
srebr-nozoty poysk i jest oprniona w rejonie stp. instrument i skomponowa wasn symfoni. Kiedy
zagra t melodi w symfonii ycia, dozna spenienia.
U czowieka o charakterze oralnym, ktry nie
pracowa zbyt wiele nad sob, czakramy
Wzorce aur i czakramow dla gwnych typw charakterologicznych 137

/' \\\N*,,'^"-'.>i
Ciaa duchowe

Ciao mentalne

|t
a- l Ciao emocjonalne

Ciao eteryczne

I
S
Wzr aktywnoci
energetycznej w mzgu

Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny)


138 Donie pene wiata

Kiedy wysza ja zostanie uwolniona, czo- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczy si
wiek o charakterze oralnym moe wykorzysta ufa.
swoj inteligencj w sztuce albo nauce. Bdzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwsz
doskonaym nauczycielem, poniewa jest zainte- napotkan warstw osobowoci bdzie maska, ktra
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi poczy powie: Ja mam racj; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedz z mioci pync prosto z serca. gbiej nisza ja albo ja cienia powie: Bd ci
kontrolowa." Gdy zacznie si rozwizywanie
problemu, pojawi si wysza ja osobowoci,
Struktura przesunita mwic: Oddaj si."
albo psychopatyczna Grna poowa ciaa wydaje si rozdta, a
pomidzy obiema poowami nie ma przepywu
We wczesnym dziecistwie czowiek o prze- energii. Miednica jest sabo naenergetyzowana,
sunitej strukturze mia do czynienia z potajemnie zimna i spita. Silne napicie wystpuje rwnie w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej pci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chcia czego od dziecka. Psychopata znajdowa si psychopaty s sabe i nie jest on zakorzeniony.
w trjkcie z rodzicami i nie otrzymywa wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej pci. Stan po stronie rodzica pci strachu przed niepowodzeniem i przegran.
przeciwnej, nie dosta tego, czego potrzebowa, Psychopata szarpie si pomidzy swoj zalenoci
poczu si zdradzony i w drodze kompensacji zacz od ludzi a potrzeb kontrolowania ich. Boi si bycia
manipulowa tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak rwnie
Jego reakcj na t sytuacj jest prba znalezienia si w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie moliwe cakowicie upokarzajce. Seksualno stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzyma si w niego narzdzie zdobywania wadzy; przyjemno
garci i nawet kama, jeli zajdzie taka potrzeba. jest mniej wana ni podboje. Psychopata stara si
da, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywa swoje potrzeby sprawiajc, eby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi bdzie posugiwa si wali go inni.
bezporedni manipulacj, typu Powiniene...", by
wywoa ulego. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemon
dz wadzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Gwna energia znajduje si w grnej czci
sposoby osignicia kontroli: przez brutalne ciaa. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytaczanie oraz przez podkopywanie za pomoc potem zaamuje si. Pole czowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualno jest pena przesunitej (rysunek 13-6) jest oglnie mwic
wrogoci i fantazji. Zainwestowa w idealny obraz oprnione u dou na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomoc intensywnych uczu aurycznych i naenergetyzowane u gry; ksztat jajka
wyszoci i pogardy przykrywa gbokie kompleksy jest rwnie znieksztacony w ten sposb. Ciao
niszoci. eteryczne sabnie w miar zbliania si do stp; jego
Jego wstpn skarg, kiedy rozpoczyna terapi, odcie jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygra. Ale by ciemniejsza ni u osobnikw schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulacj, a to, wierzy oralnych. Ciao emocjonalne jest peniejsze u gry.
psychopata, oznacza klsk. Jego negatywnym Ciao mentalne wysuwa si bardziej ku przodowi ni
zamiarem jest zatem: Niech si stanie moja wola." ku tyowi ciaa fizycznego, podczas gdy ciao emoc-
To tworzy podwjny wze: Musz mie racj albo jonalne moe by wybrzuszone pomidzy opat-
umr." By rozwiza ten prob-
Wzorce aur i czakramw dla gwnych typw charakterologicznych 139

Ciaa duchowe
^t*"**,',,^
\ Vv^^
Ciao mentalne Otwarty

Ciao emocjonalne

Zamknity

Ciao eteryczne

<T/

9
Wzr aktywnoci
energetycznej w mzgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)


140 ________________________ Donie pene wiata

kami, w orodku woli, zwykle powanie powik- zwyciaj ci, ktrzy maj w sobie prawd i
szonym. Wysze warstwy auryczne s rwnie szczero. wiat obraca si wok szlachetnych idei,
silniejsze i janiejsze w grnej poowie. wspieranych przez wytrwao i mstwo. Jake
Ukad czakramw w strukturze psychopatycznej bardzo chciaby psychopata przenie te zalety
jest zazwyczaj nastpujcy: otwarte orodki woli u swego wiata wewntrznego do realnoci wiata
podstawy szyi i ramion, orodki woli pomidzy zewntrznego. Ktrego dnia to zrobi.
opatkami ekstremalnie due i przepracowane, Kiedy energie wyszej jani zostaj uwolnione,
otwarty orodek frontalny i orodek korony. Reszta, czowiek o strukturze przesunitej jest bardzo
przede wszystkim orodki czuciowe, zamknita. uczciwy i moralny. Dziki swemu wysoko
Tylny orodek seksualny moe by czciowo rozwinitemu intelektowi moe godzi ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem gwnie pomagajc znale waciw im prawd. Poprzez
dziki energii mentalnej i woli. swoj uczciwo prowadzi innych ku ich uczciwoci.
Jeli chodzi o mzg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarzdza skomplikowanymi
w patach czoowych. Aktywno ta zmniejsza si projektami i ma wielkie serce pene mioci.
wraz ze zblianiem si do tyu gowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednoczenie ciemniejc. Oznacza to, e czowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest gwnie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnoci cielesn, chyba e Mio, ktr w dziecistwie otrzymywa
ta suy aktywnej woli. Rwnie intelekt jest czowiek o charakterze masochistycznym, bya
podlegy woli. warunkowa. Matka dominowaa i powicaa si
To z tych potnych patw czoowych psy- do tego wrcz stopnia, e kontrolowaa jedzenie i
chopata wysya uki energii, ktre ciskaj gow funkcje wydalnicze dziecka. Kady przejaw
drugiego czowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, kada prba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata uywa rwnie wolnoci wizay si z narzucanym przez matk
odmowy sownej. Moe wybuchn wulkaniczn poczuciem winy. Wszelkie prby przeciwstawienia
wciekoci podobn do tej, jaka wystpuje w si temu potnemu naciskowi byy dawione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposb kontrolowany, masochista czuje si zapany w puapk, pokonany i
zrwnowaony, bez waciwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcj na powysz sytuacj byo
wstrzymanie uczu i kreatywnoci. W gruncie rzeczy
prba wstrzymania wszystkiego. To prowadzio do
Zadanie yciowe gniewu i nienawici. Masochista da niezalenoci,
i wysza ja psychopaty ale kiedy kontaktuje si z innymi, uywa uprzejmych
stwierdze podbarwionych jczcym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnale prawdziwe poddanie by manipulowa nimi porednio. To wywouje
si przez stopniowe rozlunianie grnej poowy ciaa, dranienie ze strony innych. Dranienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i si rozgniewa. By gniewny ju wczeniej, ale teraz
pozwolenie na dojcie do gosu swojej gbszej uzyska prawo wyraenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposb zdoa sposb zostaje zapany w cykl, ktry trzyma go w
zaspokoi swoj tsknot znalezienia si w zalenoci.
rzeczywistoci, nawizania kontaktu z przyjacimi i Jeli chodzi o stron negatywn, masochista jest
poczucia si jak istota ludzka. czowiekiem, ktry cierpi, jczy i narzeka, pozostaje
Wewntrzny pejza psychopaty peen jest ulegy na zewntrz, ale naprawd nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygd opartych na honorze. Tutaj Wewntrz zablokowane s silne
Wzorce aur i czakramw dla gwnych typw charakterologicznych 141

uczucia niechci, negatywnoci, wrogoci, wy- (rysunek 13-7) jest cakowicie wypenione. Ciao
szoci i strachu przed eksplozj gwatownego eteryczne jest gste, cikie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista moe by impotentem i ni niebieskie. Ciao emocjonalne jest pene,
przejawia silne zainteresowanie pornografi. wielokolorowe i stosunkowo rwnomiernie
Kobieta bdzie miaa kopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciao eteryczne. Ciao
czucie, e jej seksualno jest nieczysta. mentalne jest due i jasne nawet w dolnej czci
Wstpn skarg masochisty jest napicie. Chce ciaa. Intelekt i emocje s bardziej zintegrowane.
uwolni si od tego napicia, ale podwiadomie Ciao niebiaskie jest jasne wok caego ciaa, o
wierzy, e uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brzowej i niebieskiej. Jajko jest
wewntrz, prowadzi do ulegoci i upokorzenia. cakowicie wypenione i ma ciemnozoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt cikie u dou i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowan krawd
prowadzi do podwjnego wza: Jeli si wciekn, zewntrzn, odrobin zbyt napit i grub.
zostan upokorzony; jeli si nie wciekn, te Czakramy, ktre u masochisty przed roz-
zostan upokorzony". By rozwika ten problem, poczciem terapii s zwykle otwarte, to: orodek
masochista musi sta si asertywny (oczyszczony) i midzybrwiowy, splot soneczny, czasem jest te
wolny, i otworzy swoj duchow czno. czciowo otwarty tylny orodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwsz napotkan Masochista funkcjonuje zatem opierajc si na
warstw osobowoci bdzie maska, mwica: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzr
Zabij (zrani) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywnoci mzgu pokazuje najwiksz aktywno w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czoowym, grno-bocznym i w komorach,
wewntrznego krajobrazu nisza ja stanie si przy czym cz tej aktywnoci rozszerza si na
wiadoma. Mwi ona: Zrobi ci na zo, eby ci niewielki obszar porodku potylicy, otoczony
sprowokowa". W kocu uwolniona zostanie wysza mniejsz aktywnoci. Najczciej uywane przez
ja, ktra rozwie problem, mwic: Jestem masochist systemy obronne to macki", milczce
wolny". oczywiste zamylenie i strzay sowne.
Fizycznie masochista jest otyy i krpy, ma
nadmiernie rozwinite minie i skrcon szyj i pas.
Silne napicia wystpuj w szyi, szczce, gardle i Zadanie yciowe
miednicy, ktra jest schowana w d. Poladki s
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie garda, a
i wysza ja
gowa ciy do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w rodku, gdzie jczy, narzeka, Masochista musi uwolni si od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiada
si uda, zyskuje powd do wybuchu. Nie jest si aktywnie w odpowiadajcy mu sposb, kiedy
wiadom tego i sdzi, e stara si by miy. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewntrzny pejza masochisty jest jak mozaika
ze srebra i zota. Jego sia twrcza wyraa si w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, penych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Kady niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewntrzni sw
Gwna energia znajduje si wewntrz. Ma- wysoko rozwinit kreatywno, wiat bdzie peen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje si podziwu.
wewntrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyszej jani pene s troski o in-
142 Donie pene wiata

Zamknity

Ciaa duchowe

mm
4 !

Wzr aktywnoci
energetycznej w mzgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)


Wzorce aur i czakramow dla gwnych typw charakterologicznych 143

nych. Czowiek o charakterze masochistycznym jest od wypywajcych i napywajcych uczu wysokim


urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogard, nie z mioci.
ludzi i potrafi wiele da, zarwno w sensie energii, Wstrzymujc uczucia powiksza tylko dum.
jak i zrozumienia. Jest peen gbokiego da mioci i seksualnych uczu od innych, ale w
wspczucia, a zarazem potrafi cieszy si i bawi. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twrczej zabawy i radoci. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by unikn zaangaowania. To
talenty i bdzie pierwszy we wszystkim, za co si prowadzi do wspzawodnictwa, nie do mioci. Jego
wemie. duma zostaje uraona, a on wzmaga
wspzawodnictwo. Jest w zakltym krgu, z ktrego
nie potrafi si wydosta.
Struktura sztywna Jego wstpn skarg w terapii (jeli w ogle si
na ni zgosi) jest to, e nie posiada uczu. Chce
Czowiek o sztywnej strukturze rzeczywistoci podda si uczuciom, ale sdzi, e zrani go one
dowiadczy w dziecistwie odrzucenia przez rodzica tylko, std jego negatywny zamiar brzmi: Nie
przeciwnej pci. Dziecko odebrao to jako zdrad poddam si", Przedkada seks ponad mio, ale to go
mioci, poniewa dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi si podwjny wze: Oba
przyjemno, seksualno i mio s jednym. W wyjcia s ze." Poddanie si oznacza bl, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwia ten
postanowio kontrolowa wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi poczy
zwizane bl, wcieko, jak rwnie dobre serce z genitaliami.
uczucia przez wstrzymanie ich. Poddanie si jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czym strasznym dla czowieka o charakterze powie: Tak, ale"... Po jakim czasie nisza ja albo
sztywnym, poniewa oznacza ponowne uwolnienie ja cienia pojawi si w wiadomoci, mwic: Nie
wszystkich tych uczu. Nie bdzie zatem prbowa bd ci kocha". Potem gdy w wyniku pracy z
bezporednio spenia swoich potrzeb, lecz uyje ciaem uczucia zaczn pyn, wysza ja rozwie
manipulacji, by dosta to, czego pragnie. Duma problem stwierdzajc: Zgadzam si, kocham".
zwizana jest z uczuciami mioci. Odrzucenie Czowiek o strukturze sztywnej ma ciao
seksualnej mioci rani jego dum. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pene
W kategoriach psychodynamicznych czowiek energii. Moe mie dwa rodzaje blokw zbroj
sztywny wstrzymuje uczucia i dziaania, by nie pytkow jak stalowe pytki rozmieszczone na ciele
wyj na gupca. Jest wiatowcem, ambitnym i albo zbroj oczkow, podobn do drucianej siatki.
penym przebojowej energii. Mwi: Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W rodku odczuwa
gbokie przeraenie wywoane zdrad; bezbronnoci
naley unika za wszelk cen. Czowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi si zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesion gow i wy-
prostowanym krgosupem. Odznacza si wysokim Gwna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewntrznej samokontroli i siln dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacj z fizyczn rzeczywistoci. Ta mocna Cechuj go rwnowaga i moralno, widoczne w
pozycja ego suy mu jako wymwka, pozwalajca polu jako silna, jasna i rwnomiernie rozmieszczona
unikn uwolnienia uczu. Boi si mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i rwne, o
procesw fizycznych zachodzcych w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i redniej szorstkoci. Ciao
poniewa nie s one zalene od ego. Jego emocjonalne
wewntrzna ja odgrodzona jest
144 Donie pene wiata

wykazuje spokojn rwnowag i jest rwnomiernie to pokaz siy/woli, zamknicie i czasem histeria
rozmieszczone. Moe nie by tak barwne, jak w (rysunek 12-3).
przypadku innych struktur charakterologicznych, jeli
czowiek nie pracowa nad otwarciem swoich uczu.
Moe by wiksze z tyu, poniewa wszystkie
Zadanie yciowe i wysza
orodki s tam otwarte. Ciao mentalne jest ja charakteru sztywnego
rozwinite i jasne. Ciao niebiaskie moe nie by
bardzo jasne, jeli czowiek nie otworzy si Czowiek o charakterze sztywnym musi ot-
wystarczajco na bezwarunkow mio lub swoj worzy orodki uczuciowe i pozwoli swoim
duchowo. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom pyn i by widzianymi przez innych.
uwicone jest silne, elastyczne, doskonale Musi si nimi dzieli, jakiekolwiek one s. To
uksztatowane i jasno zabarwione na zotosrebrno, pozwoli energiom wpywa i wypywa z rdzenia
z przewag zota. jego istoty i wyzwoli unikalno jego wyszej jani.
Przed rozpoczciem terapii u czowieka o W wewntrznym krajobrazie czowieka szty-
charakterze sztywnym otwarte s zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody, namitnoci i mio.
czakramy woli i seksualnoci oraz czak-ramy S tam gry do zdobycia, cele do osignicia i
mentalne. Czowiek taki yje zatem gwnie w mioci do spenienia. Tak jak Ikar, nasz sztywny"
oparciu o umys i wol. Korona i splot soneczny s czowiek poleci ku socu. Tak jak Mojesz
czasami otwarte. Gdy czowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej.
odkrywania i akceptowania swoich uczu, przednie Zainspiruje innych swoj mioci i pasj ycia.
orodki uczuciowe zaczynaj si otwiera. Bdzie zatem naturalnym liderem w kadej profesji,
Najwiksza aktywno w mzgu ma miejsce w ktr wybierze. Bdzie zdolny do gbokiego
patach bocznych i porodku tylnej czci mzgu. W kontaktu z innymi i caym wszechwiatem. Bdzie
niektrych przypadkach paty przednie s rwnie umia bawi si we wszechwiecie i w peni cieszy
aktywne, w zalenoci od sfery ycia, na ktrej dany yciem.
czowiek postanowi si skoncentrowa. Jeli zaj si Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest
poszukiwaniami intelektualnymi, paty przednie bd pamitanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta.
rwnie jasne i aktywne; jeli nie, bd drugim co do Pomoe ci to dostosowa metod uzdrawiania do pacjenta
aktywnoci obszarem mzgu. Jeli odkry, e jego i wzmocni jej skuteczno. Ju podejcie do uzdrawiania
powoaniem jest sztuka, na przykad, malarstwo, w kategoriach zwizku kadego pacjenta z jego granicami
muzyka czy inne formy kreatywnoci, to janiejsze jest bardzo pomocne. Jeli mamy do czynienia z
bd paty boczne. Zauwayam, e kiedy ludzie czowiekiem o charakterze schizoidalnym, naley
pracuj w ramach terapii, rozwijaj si i zbliaj do zidentyfikowa i wzmocni jego granice. Naley rwnie
owiecenia, aktywno we wszystkich czciach potwierdzi jego duchow rzeczywisto. Postrzeganie
mzgu przedniej, bocznej i potylicznej staje si ponadzmysowe odda tutaj wielkie usugi. Aur schizoida
zrwnowaona. Zaczynaj powstawa pomosty, trzeba naadowa energi, a jego samego nauczy, jak
tworzce form krzya, jeli spojrze na gow z zatrzymywa energi. Naley zatrzyma wycieki >
gry. Kiedy czowiek zaczyna rozwija swoj energii. Aur charakteru oralnego trzeba naadowa, a
duchowo i mie dowiadczenia duchowe, na czakramy otworzy. Granice wymagaj wzmocnienia.
przykad dziki medytacji, aktywno ronie w Czowieka trzeba nauczy, jakie to uczucie by otwartym,
centralnej czci mzgu. tak by mg utrzymywa otwarte czakramy podczas
Energetyczne systemy obronne uywane przez wicze t i medytacji. Czowiek oralny potrzebuje duo
osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. Czowiek o przesunitej strukturze charakteru
musi naadowa doln poow swe-

'I
Wzorce aur i czakramw dla gwnych typw charakterologicznych 145

Ciaia duchowe ^y**^\y

3 \
Zamknite

99999999994

^ "1//. O '

t
Wzr aktywnoci
energetycznej w mzgu

Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny)


146 ________________________ Donie pene wiata

go pola, otworzy dolne czakramy i nauczy si y si nastpnie w jaskraw wietln kul. W miar
bardziej poprzez uczucia ni poprzez wol. Wane rozwoju czowieka kula ta ronie i wkrtce siga poza
jest, by bardzo ostronie podchodzi do kwestii ciao. Jest ona ziarnem, ktre daje wiato ciau
seksualnych w przypadku struktury przesunitej. niebiaskiemu i przeksztaca je w janiejszy, bardziej
Drugim czakramem naley zaj si z trosk, rozwinity organ, zaczynajcy nastpnie postrzega i
zrozumieniem i akceptacj. Uzdrowiciel musi by wpywa na rzeczywisto poza wiatem fizycznym.
bardzo ostrony i wraliwy podczas dotykania dolnej wiato to wytryska jakby z korzenia korony i
czci ciaa. Czowiek o masochistycznym polu trzeciego oka, tam gdzie znajduj si przysadka i
energii musi nauczy si, jak porusza i wyzwala szyszynka. Wraz z janieniem ciaa mentalnego
ca energi, ktr zablokowa. Jego granice naley rozwijaj si nowe zmysy, wykraczajce poza wiat
szanowa ponad wszystko. Nigdy nie dotyka bez fizyczny. Sposb ycia czowieka zmienia si w
pozwolenia. Im chtniej bdzie leczy si sam, tym naturalny przepyw wymiany energii i transformacji z
szybciej wyzdrowieje. Uzdrowienie bdzie zawsze wszechwiatem. Zaczynamy postrzega siebie jako
zwizane z kreatywnoci, ktra jest ukryta unikalny aspekt wszechwiata, cakowicie zinte-
wewntrz, a musi by wyprowadzona na zewntrz i growany z caoci. Widzimy nasz system energe-
wyraona. Aur charakteru sztywnego trzeba zmik- tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierajcy
czy". Czowiek sztywny musi otworzy czakram energi z zewntrz, rozbijajcy j na prostsze
serca i poczy go z mioci i innymi uczuciami. skadniki, przeksztacajcy j, a nastpnie ponownie
Trzeba zaktywizowa drug warstw aury, a jej czcy i wysyajcy z powrotem we wszechwiat w
dziaanie wprowadzi do wiadomoci. Uzdrowiciel wyszym stanie duchowym. A zatem kady z nas jest
musi to robi powoli, pozwalajc pacjentowi na ywym systemem transformacyjnym. Poniewa
stopniowe dowiadczanie uczu przez krtki czas. Do energia, ktr przeksztacamy, ma wiadomo,
gbszych, centralnych energii osobowoci naley transformujemy wiadomo. Jestemy prawdziw
dotrze poprzez nakadanie rk. Wane jest, by uduchowion materi.
uzdrowiciel z mioci akceptowa osobowo
pacjenta, kiedy kadzie rce na jego ciele.
Struktura charakteru i
zadanie yciowe
Poza struktur charakteru
Kada struktura charakterologiczna jest
W miar jak kady czowiek pracuje nad modelem szwankujcego systemu transformacyjnego.
rozwojem aktywnoci swojej psychiki, fizycznie i Najpierw blokujemy energi, ktra nieruchomieje w
duchowo, aura ulega zmianom. Pole staje si bardziej naszym systemie energetycznym. Robimy tak, gdy
zrwnowaone, czakramy otwieraj si coraz szerzej. yjemy opierajc si na naszych bdnych
Wyobraenia i bdne koncepcje na temat przekonaniach. Naprawd przez wikszo czasu nie
rzeczywistoci, zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistoci, poniewa yjemy i
systemie przekona, przejaniaj si powoli, tworzc reagujemy na taki wszechwiat, jaki sobie
wicej wiata, mniej stagnacji i wysze wibracje w wymylilimy, a nie taki, jaki jest naprawd. To
polu energetycznym. Pole staje si bardziej jednak nie moe trwa dugo. yjc w ten sposb
elastyczne i pynne. Wraz ze wzrostem skutecznoci tworzymy cierpienie. Prdzej czy pniej dostajemy
systemu przemiany energii wzrasta kreatywno. wiadomo, e robimy co zego. Zmieniamy siebie i
Pole rozszerza si i zaczynaj zachodzi gbsze nasz system energetyczny, eby umierzy to
zmiany. cierpienie. Odblokowujemy system i przeksztacamy
U wielu ludzi pojawia si porodku gowy energi. Robic to, nie tylko likwidujemy nasze
pikny, zotosrebrny punkt wiata, rozwijajcy osobiste negatywne przekonania, lecz
Wzorce aur i czakramow dla gwnych typw charakterologicznych 147

take wpywamy w pozytywny sposb na blinich. Pytam wic ponownie, co jest tym, co najbardziej
W ten sposb transformujemy energi. chcesz robi w yciu, bardziej ni wszystko inne na
Kiedy zaczynamy rozlunia blokady, wy- wiecie? Odkryj, w jaki sposb si blokujesz.
peniamy nasze osobiste zadanie. To uwalnia nasz Zlikwiduj te bloki. Rb to, co chcesz robi, a
energi, tak e nareszcie moemy zrealizowa wszystko bdzie dobrze.
gbok tsknot towarzyszc nam od dziecistwa,
ten sekretny sen, ktry jest naszym zadaniem
yciowym. To, co zawsze chciae robi bardziej ni wiczenie:
wszystko inne, jest twoim zadaniem yciowym. Znajdowanie swojej struktury
Wanie po to, by to realizowa, pojawie si tutaj.
Likwidujc swe osobiste blokady, torujesz drog do charakterologicznej
spenienia najgbszej tsknoty. Pozwl, by ta
tsknota ci prowadzia. Id za ni. Ona da ci Przyjrzyj si sobie w lustrze. Do ktrej kategorii
szczcie. zaliczyby swoje ciao? Przeanalizuj tablice i opisy
Zaprojektowae swoje ciao i system ene- wszystkich struktur charakteru. Potem odpowiedz na
rgetyczny jako narzdzie do wykonania zadania pytania 7-10.
yciowego. Narzdzie to jest kombinacj energii-
wiadomoci, ktra najlepiej zrealizuje cel twojej
inkarnacji. Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i
nikt nie chce zrobi dokadnie tego samego co ty. Przegld rozdziau 13
Jeste jedyny w swoim rodzaju. Kiedy blokujesz
przepyw energii w systemie, ktry stworzye do 1. Opisz ogln konfiguracj P.E.Cz. dla kadej z
wykonania swego zadania, blokujesz rwnie to piciu gwnych struktur charakterologicznych.
zadanie. Oglne wzorce takiego blokowania 2. Opisz najlepsze cechy kadej ze struktur.
nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3. Ktre obszary mzgu s najbardziej aktywne w
systemami obronnymi. S to sposoby, za pomoc poszczeglnych strukturach?
ktrych izolujesz si od tego, co powiniene zrobi na
planie ziemskim. S to rwnie bezporednie
manifestacje tego, czego nie wiesz na temat ycia, Do przemylenia
ktrego masz si tutaj nauczy. Tak wic lekcja,
ktr musisz pobra, jest wbudowana w twoje ciao i 4. Jakie jest zadanie yciowe kadej ze struktur?
system energetyczny. Zbudowae swoj szkoln kla- 5. W jaki sposb struktura charakterologiczna
s dokadnie tak, jak tego chciae. yjesz w niej. wie si z zadaniem yciowym?
Jak dowiesz si wkrtce, blokady energetyczne 6. W jaki sposb choroba wie si z zadaniem
prowadz do zaburze fizycznych. Rodzaj tych yciowym?
blokw mona wyprowadzi z twojej struktury 7. Wypisz procentowo, jakie struktury tworz twoj
charakterologicznej albo ze sposobu, w jaki osobowo. Na przykad:
blokujesz swoje energie twrcze. Bez wzgldu wic 50 proc. schizoidalna 20 proc.
na to, jaka jest twoja choroba, bezporednio wie oralna 15 proc. przesunita 5
si ona z twoim zadaniem yciowym. Twoja choroba proc. masochistyczna 10 proc.
jest bezporednio powizana, poprzez system sztywna
energetyczny, z twoim najgbszym pragnieniem. 8. Przeled tablic 13-1. Znajd odpowia
Chorujesz, poniewa nie realizujesz swojego dajce ci cechy osobowoci w kadej z ru
najgbszego pragnienia. bryk.
148 Donie pene wiata

9. Przeled tablic 13-2. Znajd odpowiadajce ci cechy fizyczne i energetyczne w kadej z rubryk.
10. Przeled tablic 13-3. Sprawd, w jaki sposb kontaktujesz si z innymi ludmi na podstawie swojej
struktury charakteru.
11. W wietle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania, jakie moe by twoje osobiste zadanie? A zadanie
wiatowe?
12. Jeli cierpisz na jakie zaburzenia fizyczne, odnie je do pytania 11.
13. Odpowiedz na pytania 712 odnoszc je do kadego z twoich pacjentw.
CZ IV
i

POSTRZEGANIE METOD
PRACY UZDROWICIELA
Choby ci da Pan chleb ucisku i wod utrapienia, twj Nauczyciel ju nie odstpi,
ale oczy twoje patrze bd na twego Mistrza.

Twoje uszy usysz sowa rozlegajce si za tob: To jest droga,


idcie ni!", gdyby zboczy na prawo lub na lewo.

BIBLIA TYSICLECIA. KSIGA IZAJASZA 30, 20-21.


Wstp

PRZYCZYNY CHORB

Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest staw jest idea, e indywidualizacja i caocio-wo


rezultatem nierwnowagi. Nierwnowaga jest s jednym. Cao bowiem z zaoenia stworzona jest
wynikiem zapomnienia, kim si jest. Kiedy z indywidualnych czci, s one zatem nie tylko
zapominasz, kim jeste, tworzysz myli i dziaania, czci caoci, lecz jak w hologramie rwnie
ktre prowadz do niezdrowego trybu ycia i w caoci.
efekcie do choroby. Choroba jest zatem sygnaem, i W trakcie mojego osobistego rozwoju, ktry
znajdujesz si w stanie nierwnowagi, poniewa trwa latami, gdy czyniam obserwacje auryczne jako
zapomniae, kim jeste. Jest to bezporednia psychoterapeutka, zaszy dwie powane zmiany, ktre
wiadomo dla ciebie, mwica ci nie tylko, e drastycznie zmieniy mj sposb pracy z ludmi. Po
znalaze si w stanie nierwnowagi, lecz take pierwsze, w trakcie sesji zaczam otrzymywa od
wskazujca ci kroki, dziki ktrym wrcisz do Duchowych Nauczycieli wskazwki dotyczce
zdrowia i swego prawdziwego ja. Informacje te s prowadzenia terapii, zaczam te prosi o informacje
bardzo cise, jeli wiesz, jak uzyska do nich dostp. na temat poszczeglnych warstw aury. Po drugie, za-
Chorob mona zatem rozumie jako lekcj, czam rozwija to, co nazywam widzeniem
ktr otrzymujesz, by lepiej pamita, kim jeste. wewntrznym", to znaczy, mogam zaglda w gb
Natychmiast pomylisz o wszystkich wyjtkach ciaa, troch tak jak aparat rentgenowski. Powoli z
zaprzeczajcych temu twierdzeniu. Jednak wikszo psychoterapeutki zamieniaam si w duchow
z nich ograniczy ci do postrzegania rzeczywistoci uzdrowicielk.
obejmujcej tylko jedno konkretne ycie i jedno Uzdrawianie stao si najpierw przedueniem
konkretne ciao. Moje pogldy s bardziej psychoterapii, a potem podstaw wszelkiego
transcendentalne. Powysze twierdzenia zrozumiesz leczenia, poniewa dotyka wszystkich wymiarw
w caociowy i zdrowy sposb tylko pod warunkiem, duszy i ciaa, sigajc o wiele dalej ni jakakolwiek
e ju akceptujesz siebie jako istniejcego poza terapia. Zaczam lepiej rozumie to, co robi.
fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. Ich pod- Uzdrawiaam dusz albo stawaam si przekanikiem
przypominajcym
152 Donie pene wiata

duszy, kim jest i dokd zmierza, kiedy zapominaa budzi pradawne wspomnienie tego, kim jest dusza.
albo mylia drog w czasie choroby. Ta praca staa Dotyka iskry Boga w kadej komrce ciaa i agodnie
si dla mnie wielce satysfakcjonujca, pena ekstazy przypomina mu, e jest ju Bogiem i, bdc Bogiem,
w dowiadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwoalnie pynie z Uniwersaln Wol ku
zjawiajcych si, by uzdrawia. Jednoczenie zdrowiu i peni.
wyzwaniem jest stawienie czoa blowi strasznej W nastpnych kilku rozdziaach opisz proces
fizycznej choroby, ktrego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania, tak jak widz je
pewnego stopnia dowiadczy, by leczy. Musiaam Duchowi Nauczyciele. Podziel si z wami
otworzy si na ogromne zachwiania rwnowagi niektrymi dowiadczeniami duchowego prze-
duszy i energii, z ktrymi yje wiele ludzi. Ludzko wodnictwa i szczegowo opisz postrzeganie
niesie ze sob straszliwy bl, samotno i gbokie ponadzmystowe jak dziaa i jak moecie si go
pragnienie wolnoci. Praca uzdrowiciela jest prac nauczy. Przedstawi rwnie Heyoanowy pogld na
mioci. Uzdrowiciel siga w bolesne rejony duszy i rzeczywisto. Wszystko to naley zrozumie, by
agodnie budzi nadziej. agodnie nauczy si technik uzdrawiania z czci V.
Rozdzia 14

ROZDZIELNO RZECZYWISTOCI

Jak ju powiedziaam w rozdziale czwartym, im najlepiej pomc? Jak mog ich najlepiej kocha?
zaprezentowany przez newtonowsk mechanik Jak mog pomc im przypomnie sobie, kim s?"
pogld, i rzeczywisto zbudowana jest z Kady, kto podchodzi do ycia w ten sposb, nie
rozdzielnych elementw materii, sta si mocno znajduje sprzecznoci pomidzy odpowiedzialnoci
nieaktualny ju na pocztku XX wieku. Wiele i mioci, ale wielk rnic pomidzy
dowodw przedstawionych przez naukowcw odpowiedzialnoci i win.
pokazuje, i wszyscy stanowimy pewn cao. Nie Pogld oparty na indywidualizacji i holizmie
jestemy oddzielnymi istotami, jestemy istotami obiecuje szacunek i akceptacj wszystkiego, czego
zindywidualizowanymi. To tylko nasze stare dowiadczaj inne istoty ludzkie. I odwrotnie,
newtonowskie przyzwyczajenia ka nam myle o stwierdzenia takie, jak Och, ty doprowadzie do
naszym oddzieleniu od caoci. S one po prostu tego raka; ja bym czego takiego nie zrobi",
nieprawdziwe. Pozwlcie, e przedstawi przykad wypowiadane s z perspektywy rozdzielnoci.
na to, do czego potrafi doprowadzi interpretowanie Rozdzielno tworzy strach i poczucie przegranej;
sa-moodpowiedzialnoci z punktu widzenia roz- strach i poczucie przegranej tworz iluzj bezsilnoci.
dzielnoci. Z kolei odpowiedzialno i akceptacja promuj si,
Zamy, e mae dziecko zarazio si AIDS w wewntrzn si tworzenia wasnej rzeczywistoci.
trakcie transfuzji krwi. Jeli interpretujemy to Bo jeli niewiadomie uczynie rzeczy takimi, jakimi
wydarzenie z punktu widzenia rozdzielnoci, s, to moesz te uczyni je takimi, jakimi chcesz,
moemy powiedzie: Och, biedne dziecko". W eby byy. Przyjrzyjmy si bliej procesowi zapo-
oparciu o popularne rozumienie samoodpo- minania.
wiedzialnoci kto mgby powiedzie: Och, ono Gdy jestemy dziemi, tylko niewielka cz
samo to wywoao, to jego wina". Ale holista powie: naszego wewntrznego dowiadczenia weryfikowana
Och, jake trudn lekcj ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wok nas. To powoduje
postanowiy odebra od swojej wyszej
rzeczywistoci. Co mog zrobi, eby
154 Donie pene wiata

wewntrzn walk pomidzy samozachowa-niem


(prezerwacj) a potwierdzenie ze strony innych. Jako wiczenie: Badanie
dzieci bardzo potrzebowalimy konfirmacji; bylimy
na etapie uczenia si, a nauka ta opieraa si na
swojego wewntrznego
potwierdzeniach docierajcych do nas ze wiata muru
zewntrznego. W rezultacie albo kreowalimy
sekretne wyimaginowane wiaty, albo odrzucalimy eby zbada swj mur, moesz przeprowadzi
du cz naszej nie potwierdzonej wewntrznej nastpujce wiczenia. Przypomnij sobie szczeglnie
rzeczywistoci i znajdowalimy metod ma- nieprzyjemn sytuacj, tak, z ktr walczysz
gazynowania jej w oczekiwaniu na pniejsz obecnie lub nie rozwizan sytuacj z przeszoci.
konfirmacj. Proces ten moemy wyjani rwnie w Zacznij dowiadcza zwizanych z ni uczu,
ten sposb, e blokowalimy nasze dowiadczenia wyobra j sobie, usysz sowa albo dwiki z ni
czy to obrazy, czy myli, czy uczucia. Skuteczne zwizane. Znajd zawarty w niej strach. Strach
blokowanie odgradza nas od danej czci wypywa z poczucia bycia oddzielonym. Gdy
dowiadczenia, przynajmniej na jaki czas. wprowadzasz si na nowo w zwizany z dan
Odgradzamy si od samych siebie. Innymi sowy, sytuacj stan strachu, zacznij rwnie postrzega mur
zapominamy, kim jestemy. W rozdziaach strachu. Dotknij go, posmakuj, zobacz, powchaj.
dziewitym i dziesitym szczegowo opisalimy Jaka jest jego faktura, jaka barwa? Jest jasny czy
blokady wystpujce w polu aurycznym. Z ciemny, ostry, a moe twardy? Z czego jest zrobiony?
aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Sta si nim. Co on myli, mwi, widzi, czuje? Jakie
blokad jest zaburzenie przepywu energii w polu s pogldy tej czci twojej wiadomoci na temat
aurycznym i w kocu powstanie choroby. Staj si rzeczywistoci?
one tym, co nazywa si czasem zasta substancj Heyoan poda nastpujce wyjanienie muru:
duszy. S to odseparowane od nas kleksy" energii- Powrcimy do idei muru, ktry sama stworzya, by
wiadomoci. Spjrzmy na to, uywajc pochodzcej podtrzyma to, co uwaaa wtedy za wewntrzn
z terapii Gestalt koncepcji muru. rwnowag, lecz co w istocie jest zewntrzn
Za kadym razem gdy le si poczujesz, nierwnowag, tak jak w przypadku tamy albo luzy,
dowiadczasz muru, ktry zbudowae pomidzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyszy
wikszym zintegrowanym sob a czci siebie. Mur ni w ssiednim. Moesz wic zobaczy siebie za tym
suy do oddzielania tej czci ciebie, ktrej nie murem, a take wielk powd, wielki napr siy z
chcesz w danym momencie dowiadcza. Z czasem zewntrz, z tob wewntrz. Twj mur rekompensuje
mur staje si coraz mocniejszy i zapominasz, e jest zatem to, czego, jak sdzisz, brakuje ci na poziomie
za nim cz ciebie, ktr oddzielie, to znaczy coraz wewntrznym. Innymi sowy, w twoj stron zblia
bardziej zapominasz. Zaczyna ci si wydawa, e to, si wielka sia, a ty mylisz, e jeste od niej sabsza.
co oddzielie, pochodzi z zewntrz, e ciana Wznosisz zatem mur, eby si ochroni, tak jak w
powstrzymuje napr jakiej przeraajcej ze- redniowiecznych zamkach. Ty, ktra znajdujesz si
wntrznej siy. Te wewntrzne ciany tworzone s wewntrz muru, musisz zbada jego istot, poniewa
podczas eonw dowiadcze duszy. Im duej stoj, jest on zbudowany z ciebie. Jest zbudowany z twojej
tym skuteczniej zdaj si oddziela co innego ni esencji i peen stwierdze dotyczcych tego, co
cz nas od reszty nas. Im duej stoj, tym bardziej musisz zrobi, eby pozosta bezpieczna.
zdaj si zapewnia bezpieczestwo, lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to, e twj
rzeczy powikszaj tylko dowiadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w
rozdzielnoci. sobie si. T si mona przeksztaci i rozprowadzi
jako fundament siy wewntrznej jani. Mona j te
Rozdzielno rzeczywistoci 155

widzie jako schody prowadzce do wewntrznej Spjrzmy na kwesti muru z punktu widzenia
jani, gdzie ta sil ju istnieje. Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. Jak powiedzielimy wczeniej, mur
za swoim murem bezpieczestwa, a jednoczenie mona uwaa za blok energetyczny obecny w aurze.
siedzisz w nim, poniewa jeste nim. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur, dowiadczania i
mostem wiadomoci czcym to, co mwisz ty oywiania go, rozjaniasz rwnie blok. Blok
jako mur, z tym, co mwi ukryta wewntrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna si porusza,
osoba". po czym nieruchomieje, zakcajc naturalny
przepyw energii.
Bloki istniej na wszystkich poziomach aury.
wiczenie: Rozbrajanie Oddziaywaj na siebie wzajemnie. Zobaczmy teraz,
swojego wewntrznego jak blok w jednej warstwie aury
wyraony oczywicie w rzeczywistoci tej aury,
muru to jest jako myl, przekonanie lub uczucie
moe w efekcie doprowadzi do powstania
Nawi rozmow pomidzy sob-murem a sob- choroby w fizycznym ciele.
wewntrz muru. Kiedy ju to zrobisz, nawi tak
sam rozmow pomidzy sob a tym, co jest poza
murem, a nawet pomidzy samym murem a tym, co
jest poza nim, i kontynuuj te rozmowy, a zaistnieje
przepyw przez mur. Przegld rozdziau 4
Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie
psychodynamicznym. Widzisz go rwnie jako 1. Co jest przyczyn choroby?
przedstawiciela muru pomidzy tym, kim jeste, a
tym, kim mylisz, e jeste, poniewa jeste rwnie
t si po drugiej stronie muru, bez wzgldu na jego
form. Masz wadz wewntrz niego, nie nad nim. Do przemylenia
Mur reprezentuje wiar we wadz nad wiatem,
wadz rozdzielenia, ktra jest jednym z 2. Jaka jest natura twojego wewntrznego muru?
najwikszych nieszcz ludzkoci na planie 3. Nawi rozmow ze swoim murem. Co mwi
ziemskim. A zatem jeli potrafisz znale t metafor twj mur? Co mwi ta cz ciebie, ktra znajduje
wewntrz i na zewntrz siebie, nie tylko na poziomie si za murem? Co mwi ta cz ciebie, ktra jest
psychodynamicznym, lecz take duchowym i na zewntrz muru? Od czego chroni ci twj mur?
ziemskim, moesz uy jej jako narzdzia Jaka jest natura twojej siy, ktr zamkne za
wewntrznej eksploracji i uzdrawiania. Moesz uy murem? Jak moesz j uwolni?
jej jako narzdzia do przypomnienia sobie, kim
jeste".
Rozdzia 15

OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ
DO CHOROBY FIZYCZNEJ

Poniewa aura jest mechanizmem, poprzez ktry


Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyszych
i wiadomoci rzeczywistoci przechodz do rzeczywistoci
fizycznej, moemy uy pola aurycznego do
Spogldajc na siebie z perspektywy szerszej ni ponownego podniesienia naszej wiadomoci (w
dotychczas, widzimy, e jestemy czym o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do
wicej ni tylko naszymi fizycznymi ciaami. rzeczywistoci boskiej jani. By to zrobi, musimy
Jestemy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzie si dokadniej, jak te kreatywne impulsy
wiadomoci. Moemy wyczuwa to wewntrznie. s przekazywane, warstwa po warstwie, do wiata
W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego, gdzie pomagaj tworzy nasze
graficzny opis naszego dowiadczenia uczu i myli. dowiadczenie codziennoci.
Nasza wewntrzna iskra boskoci istnieje na o Po pierwsze, rozwamy raz jeszcze, czym jest
wiele wyszym od naszej codziennej wiadomoci aura. Jest nie tylko przekanikiem czy polem. Jest
planie rzeczywistoci i rozwinitej wiadomoci. samym yciem. Kada warstwa jest ciaem, tak samo
Jestemy t wysz wiadomoci, tak samo jak rzeczywistym, ywym i funkcjonujcym jak nasze
jestemy nasz codzienn wiadomoci. Do tej ciao fizyczne. Kade ciao istnieje w wiadomej
wyszej wiadomoci moemy wczy si dziki rzeczywistoci, pod niektrymi wzgldami
praktyce. Kiedy ju j znajdziemy, nie bdzie wcale przypominajcej a pod innymi nie
zaskoczeniem. Czowiek ma uczucie: Och, tak! rzeczywisto fizyczn. Kada warstwa jest w
Wiedziaem to od pocztku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym wiatem, jednak
posiada najwysz mdro; moemy uywa jej do wiaty te s wzajemnie powizane i egzystuj
kierowania naszym codziennym yciem, rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni, w ktrej my
wzrostem. dowiadczamy naszej fizycznej rzeczywistoci.
158 Donie pene wiata

Tablica 15-1:,
PLANY RZECZYWISTOCI, NA KTRYCH ISTNIEJEMY 2? o
(w powizaniu z warstwami aury) W P
03
N
cti Plan duchowy
^ P
t>
fi <u Poziom keteryczny uwicony
a
N
Poziom niebiaski P
co
N t
r> 'u Poziom eteryczny uwicony PS en
'o1
"i
N
Plan astralny t--
p
a>
o
73 aj 2 Gradacja wiata tr
o
N
d a
N
', Plan fizyczny
N ^
Poziom mentalny Poziom
"ST
emocjonalny Poziom
rH eteryczny Poziom
"o;
Q fizyczny

Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistoci, Tablica 15-2 pokazuje sposb, w jaki wia-
w ktrych egzystujemy i ktre koreluj z kolejnymi domo wyraa si w poszczeglnych warstwach
warstwami albo ciaami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez ni stwierdzenie.
rozdziale sidmym. Plan fizyczny skada si z Na planie fizycznym wiadomo przyjmuje posta
czterech poziomw: fizycznego, eterycznego, instynktu, odruchw bezwarunkowych i
emocjonalnego i mentalnego. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organw
pomostem midzy poziomami fizycznym i wewntrznych. Tutaj wiadomo stwierdza: Is-
duchowym; plan duchowy znajduje si ponad nim i tniej". Na poziomie eterycznym wiadomo wyraa
zawiera gradacje owiecenia. Jak wspomniaam w si w postaci uczu takich jak fizyczna przyjemno
rozdziale sidmym, mamy przynajmniej trzy czy bl. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo
warstwy w naszych ciaach duchowych poziom gd s sygnaami, e naley zrwnoway nasz
eteryczny uwicony, poziom niebiaski i poziom energi, by moga ona ponownie pyn w harmonii.
keteryczny uwicony. Na poziomie emocjonalnym wiadomo wyraa si
Kreacja albo manifestacja nastpuje, kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami
pojcie albo pogld transmitowany jest ze swego takimi jak strach, gniew i mio. Wikszo tych
rda na wysokich poziomach do gstszych emocji wie si z jani. Na poziomie mentalnym
poziomw rzeczywistoci, a skrystalizuje si w wiadomo wyraa si w postaci racjonalnego
rzeczywisto fizyczn. Tworzymy zgodnie z mylenia. Jest to plan linearnego analitycznego
naszymi pogldami. Oczywicie to, co dzieje si na umysu.
niszych poziomach, wpywa rwnie na poziomy Na poziomie astralnym wiadomo odbierana
wysze. Aby zrozumie proces tworzenia si zdrowia jest jako silne emocje, ktre wykraczaj poza ja, by
i choroby, zbadajmy dokadniej, w jaki sposb obj ca ludzko. Z kolei na planie astralnym,
wiadomo manifestuje si w kolejnych warstwach ktry jest zupenie innym wiatem, maj miejsce
pola aurycznego. podre astralne, a wiat ten, wedle
Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159

Tabjica 15-2: , WYRAZ innym, zmieniasz rwnie kierunek ruchu. Sia


WIADOMOCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo wana na tym planie!
AURYCZNYCH Podobiestwa i rnice pomidzy planami fizycznym
i astralnym nie byyby zaskoczeniem dla fizyka,
Poziom Wyraz Stwierdzenie poniewa prawa rzdzce planem astralnym
wiadomoci wypowiadane opierayby si na naturalnym prawie, ktre rzdzi
przez delikatniejsz substancj, wysz energi i szybszymi
wiadomo wibracjami. Odpowiadayby one oczywicie tym,
ktre znamy z naszego wiata fizycznego. Twierdz,
7 Wysze Wiem e nasze prawa fizyczne s w gruncie rzeczy po
Poziom pojcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami oglnych praw,
keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych, rzdzcych
caym wszechwiatem.
6 Wysze Kocham Na planie duchowym znajduje si jeszcze jeden
Poziom uczucia wszystko, wiat ze swoj wasn rzeczywistoci, wiat, ktry
niebiaski Wysza co yje przynajmniej mnie wydaje si duo pikniejszy, duo
5 wola Wyraam bardziej rozwietlony i kochajcy ni nasz. W pitej
Poziom swoj wol warstwie eterycznej uwiconej wiadomo
eteryczny wyraa si jako wysza wola, dziki ktrej
uwicony powoujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i
definiowanie ich. Na poziomie niebiaskim
wiadomo wyraa si w postaci wyszych uczu
4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna mio, to jest mio, ktra
Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaci i blinich, i staje si
astralny powszechn mioci do wszystkiego co ywe. Na
3 Mylenie Myl sidmym poziomie wiadomo wyraa si wyszymi
Poziom pojciami systemw wiedzy albo przekona. To tutaj
mentalny pocztkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej
wiedzy, nie tylko linearnej, lecz wiedzy
2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej.
Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna sia kreatywna zostaje
emocjonalny zainicjowana w najwyszym ciele duchowym, a
1 potem przemieszcza si do ciaa astralnego. Z innego
Doznania Odczuwam
Poziom punktu widzenia mona by powiedzie, e
fizyczne fizycznie
eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciaach
duchowych indukuj harmonijny rezonans w as trau,
Poziom Funkcjonowanie Istniej
ktry z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech
fizyczny fizyczne Staj si
dolnych ciaach. Ten proces trwa nastpnie a do
poziomu czstotliwoci ciaa fizycznego. (Zjawisko
opisw ludzi, ktrzy go dowiadczyli, w nastpujcy harmonijnej indukcji wystpuje, gdy uderzenie w
sposb rni si od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywouje rezonans drugiego znaj-
maj form pynn; wiato promieniuje z dujcego si w pobliu.) Kade ciao wyraa ten
przedmiotw, zamiast gwnie odbija si od ich impuls w kategoriach swej wiadomej rzeczy-
powierzchni; aby podrowa, wystarczy tylko
skoncentrowa si na miejscu, w ktre chcemy si
uda. Kierunek zmienia si wraz ze skupieniem
uwagi, wic kiedy skupiasz uwag na czym
160 ____________________________________________________________________ Donie pene wiata

Tablica 153: TWRCZY PROCES


ZDROWIA

Ciao keteryczne uwicone ............................... Boska wiedza: Wiem, e jestem jednym z Bogiem

1
Ciao niebiaskie ................................................ Boska mio: Kocham wszystko, co yje

i
Ciao eteryczne uwicone ..................................... Boska wola: Twoja i moja wola s jednym

1
Ciao astralne................................................................... Mio: Kocham ludzko

l
Ciao mentalne ............................................... Jasne mylenie: Jasne mylenie suce do realizowania
mioci i woli

1
Ciao emocjonalne ............................ Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakcony przepyw uczu
odpowiadajcy boskiej rzeczywistoci;
tworzy: mio

i
Ciao eteryczne ............................................................. Istnienie: Naturalna przemiana energii, ktra ut
rzymuje struktur i funkcje ciaa etery
cznego; rwnowaga yin/yang, tworzy:
jestemy w porzdku

I
Ciao fizyczne .................................................................... Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej;
rwnowaga systemw fizycznych, tworzy:
zdrowie fizyczne
-

wistoci na wasnym poziomie. Na przykad, XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL


kreatywny impuls z poziomu duchowego, prze
mieszczajcy si do astralu, bdzie wyraony Stan zdrowia utrzymuje si, kiedy kreatyw-
w postaci szerokich uczu. Wchodzc w warst- na sia pochodzca z ludzkiej rzeczywistoci
wy niszych czstotliwoci, najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra-
wyraony w postaci myli, potem szczegowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica
uczu, potem dozna fizycznych, a ciao fizycz- 15-3). Kiedy ciao keteryczne skorelowane jest
ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz- z wysz rzeczywistoci duchow, manifestuje
ny system nerwowy. Rozluni si, jeli odczyta bosk wiedz tej rzeczywistoci. Wypowiada
impuls pozytywny, albo skurczy, jeli odebrany twierdzenie: Wiem, e jestem jednym z Bo-
impuls bdzie negatywny. giem". Jest to dowiadczenie jednoci ze stwr-
Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161

c, a zarazem byt indywidualnego. Ta rzeczywisto pierwotna sia kreatywna wyania si z ludzkiej


indukuje zatem uczucie uniwersalnej mioci w ciele rzeczywistoci duchowej, ulega znieksztaceniu i
niebiaskim. Uczucie jednoci z Bogiem tworzy z zaczyna dziaa przeciwko prawu uniwersalnemu.
kolei w ciele eterycznym uwiconym korelacj Znieksztacenie to nastpuje, gdy pierwotny impuls
indywidualnej woli z wol bosk. To za wyraa si kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne
na poziomie astralnym jako mio do ludzkoci. zaburzenie w aurze. Gdy impuls zostanie
Dowiadczenie mioci do wszystkich ludzi wpywa znieksztacony w drodze do gstszych warstw aury,
na warstw mentaln i formuje percepcj znieksztacenie to utrzymuje si na wszystkich
rzeczywistoci w tej warstwie. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach. Widziaam znieksztacenia ju
mentalnym jest nastpnie transmitowana zgodnie z w sidmej warstwie aury, gdzie wyglday jak
prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz- rozdarcia albo spltane linie wiata. Te duchowe
nego do materii i energii ciaa emocjonalnego, znieksztacenia" s zawsze powizane z systemem
wyraajcego si nastpnie w postaci uczu. Jeli przekona uformowanym w trakcie obecnego ycia
percepcja rzeczywistoci jest zgodna z prawem lub ktrego z wczeniejszych, s zatem karmiczne.
kosmicznym, uczucia bd akceptowane przez Ja widz karm po prostu jako dowiadczenie
czowieka i harmonijne. Ich przepyw nie bdzie yciowe stworzone na podstawie systemw
blokowany. przekona, ktre s przenoszone z jednego ycia do
Ten przepyw jest nastpnie przekazywany do nastpnego, a zostan oczyszczone i skorelowane z
ciaa eterycznego, ktre reaguje naturaln harmoni. wiksz rzeczywistoci.
Jego rezultatem s przyjemne doznania cielesne, Znieksztacona sidma warstwa wie si ze
ktre wspomagaj naturalny metabolizm energii z znieksztaconym systemem przekona. Przykadem
Powszechnego Pola Energii. Energia ta suy do moe by: Wierz, e jestem najlepszy". To
odywiania ciaa eterycznego i podtrzymywania jego znieksztacenie wpywa na warstw niebiask przez
struktury i funkcji. Utrzymywana jest rwnie zablokowanie niebiaskiej mioci i znieksztacenie
naturalna rwnowaga energii yin/yang w ciele jej. W rezultacie czowiek akceptuje wizj, e jest
eterycznym. Przy tej rwnowadze naturalna najlepszy. wiato na poziomie niebiaskim moe
wraliwo ciaa, moliwa dziki naturalnemu wyglda na bardzo sabe. To wpynie na pit
przepywowi uczu, wywouje zwikszon warstw pola, ktra bdzie znieksztacona. Czowiek
wiadomo dozna cielesnych, ktra z kolei sprbuje by najlepszym. Poziom astralny odpowie
prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i dz bycia najlepszym, co spowoduje powstanie blo-
wicze fizycznych. Zdrowe ciao eteryczne kw albo ciemnych kleksw unieruchomionej energii
wspomaga zdrowe ciao fizyczne, w ktrym systemy w ciele astralnym. Ciao mentalne kae czowiekowi
chemiczne i fizyczne znajduj si w stanie rwno- myle, e jest najlepszy. Na szczcie nikt nie moe
wagi i funkcjonuj normalnie, warunkujc stan oszukiwa si przez cay czas, wic prdzej czy
zdrowia fizycznego. W zdrowym systemie energie pniej w umyle powstanie myl odwrotna. Jeli nie
wszystkich cia s zrwnowaone i podtrzymuj jestem najlepszy, musz by najgorszy. W czowieku
rwnowag w pozostaych ciaach. Zdrowie powstaje mentalny impas, ktry jest rwnie
przyciga zatem jeszcze wicej zdrowia. znieksztaceniem struktury ciaa mentalnego.
Nastpuje rozpoo-wienie siy yciowej na dwa
przeciwstawne prdy i czowiek wpada w
Dynamiczny proces dualistyczne pknicie. Nastpnym przykadem tego
choroby konfliktu jest Nie mog tego zrobi", a jednak
Mog to zrobi". Mamy zatem impas mentalny
W chorujcym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. Impas ten wyraa si
ten sam stopniowy proces. Jednak gdy w energii
162 Donie pene wiata

Td.bl.ic2L X5"~4*
DYNAMICZNY PROCES CHOROBY
Ciao keteryczne Wierz, e jestem Wierzy, e jest najlepszy ze Spltanie albo rozerwanie w
uwicone wszystkich sidmej warstwie

Ciao Kocham to, Kocha bycie najlepszym Sabe albo zablokowane


niebiaskie w co wierz wiato niebiaskie

Ciao eteryczne Przy pomocy woli Prbuje by najlepszym Znieksztacenie ciaa


uwicone urzeczywistniam eterycznego uwiconego
moje przekonania

Ciao astralne Podam zgodnie Poda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym,
z moimi ciemne formy,
przekonaniami unieruchomiona energia

Ciao mentalne Myl zgodnie Myl, e mog by najlepszy. Zaburzenia formy ciaa
z moimi Myl, e nie mog by mentalnego, dysocjacyjne
przekonaniami. najlepszy. (Impas) formy mylowe
Tak/Nie

Ciao Czuj zgodnie Strach. Ciemne bloki


emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo
przekonaniami \ Zal oprnionej energii
Gniew

Ciao eteryczne Jestem zgodnie Bl fizyczny Spltania, dziury albo


z moimi znieksztacenia
przekonaniami w warstwie eterycznej
(brak rwnowagi
yin/yang), przeadowanie
splotu sonecznego

Ciao Egzystuj zgodnie Choroba Fizyczne zmiany


emocjonalne z moimi chorobowe, np. wrzody
przekonaniami
Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163

i wibracjach. Jeli nie zostanie rozwizany przez e w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje
czowieka, moe zamieni si w dysocjacyjn form posta blokw opisanych wczeniej w tej ksice
mylow i przenie do niewiadomoci. To wpynie niedoadowanej, przeadowanej albo unieruchomionej
na ciao emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. W nieparzystych warstwach pola
wibracje, tak jak opisalimy to powyej) i spowoduje choroba przyjmuje posta znieksztacenia, zaburzenia
strach, poniewa czowiek nie bdzie w stanie albo spltania. W kadej nieparzystej warstwie aury
rozwiza problemu. Strach opiera si na mog pojawi si dziury w strukturze siatki. Leki
nierzeczywistoci i jest nie do przyjcia dla bardzo szkodz aurze. Widziaam w wtrobie formy
czowieka. Jest zatem zablokowany i po jakim ciemnej energii bdce pozostaoci po lekach
czasie moe rwnie przej do niewiadomoci. wzitych w trakcie poprzednich chorb. W wyniku
Poniewa nie ma ju swobodnego przepywu uczu hepatitis w wtrobie przez cae lata po pozornym
w ciele emocjonalnym, gdzie pojawiaj si kolejne wyleczeniu pozostaje pomaraczo-woty kolor. W
ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo sabej dziesi lat po zabiegu widziaam wprowadzony do
energii, znieksztacenie przeniesie si do ciaa krgosupa w celach diagnostycznych radioopalizujcy
eterycznego w postaci spltanych albo barwnik, chocia rzekomo zostaje on wydalony w
porozrywanych linii siy wietlnej. Poniewa s to cigu miesica czy dwch. Chemoterapia uszkadza
linie siy albo struktury, wedle ktrych rosn cae pole auryczne, lecz przede wszystkim wtrob,
komrki ciaa fizycznego, problem w ciele zielonka wobrzow energi przypominajc luz.
eterycznym zostanie przekazany do ciaa fizycznego Radioterapia strzpi warstwy pola, zamieniajc je w
i stanie si chorob. co na podobiestwo spalonej nylonowej poczochy.
W naszym przykadzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powoduj blizny w pierwszej
mg zaburzy ciao eteryczne w splocie sonecz- warstwie pola a czasem gbiej, a do sidmej
nym, powodujc nadmiar yin na tym obszarze, gdyby warstwy. Te blizny, znieksztacenia i uszkodzenia
czowiek nie potrafi rozwiza tego konkretnego mona wyleczy pomagajc ciau leczy si samemu;
problemu. Jeli nieprawidowo nie zostanie jeli zostawimy je nietknite, ciau fizycznemu bdzie
usunita, spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokona. Jeli jaki organ
chemicznej w ciele fizycznym, zaburzenie zostanie usunity, organ eteryczny wci bdzie
rwnowagi systemw fizycznych i w efekcie mona jeszcze zrekonstruowa, by suy do utrzymy-
chorob. W naszym przykadzie nadmiar yin w wania harmonii w ciaach aurycznych ponad ciaem
splocie sonecznym mgby spowodowa fizycznym. Jestem przekonana, e pewnego dnia,
zwikszon kwasowo odka i w rezultacie dziki znajomoci pola aurycznego i biochemii,
doprowadzi do powstania wrzodw. bdziemy w stanie sprawia, eby usunite organy
A zatem w chorujcym systemie wytrcone z rozwijay si ponownie.
rwnowagi energie w ciaach wyszych s kolejno Poniewa czakramy s punktami maksymalnego
transmitowane do cia niszych, powo-" dujc poboru energii, s te istotnymi punktami rwnowagi
wreszcie chorob w ciele fizycznym. Wraliwo na w systemie energetycznym. Jeli cza-kram jest nie
doznania cielesne jest zmniejszona i moe prowadzi zrwnowaony, rozwinie si choroba. Im wikszy
do obojtnoci na potrzeby ciaa, manifestujcej si w jest stan nierwnowagi, tym powaniejsza bdzie
postaci niewaciwej diety, co spowoduje negatywn choroba. Jak pokazalimy w rozdziale smym, na
ptl zwrotn kolejnych nie zrwnowaonych energii. rysunku 8-2, czakramy wygldaj jak wiry energii
Kade ciao, ktre jest zaburzone albo nie zrwnowa- utworzone z pewnej iloci mniejszych spiralnych
one, ma negatywny wpyw na swojego ssiada z stokw energii. Dorose czakramy maj wok
gry. Choroba tworzy now chorob. siebie ochronn powok. W zdrowym systemie te
Obserwacje, jakich dokonaam dziki po- spiralne stoki
strzeganiu ponadzmysowemu, wiadcz o tym,
164 Donie pene wiata

wiruj rytmicznie, w synchronizacji z innymi, Czsto wystpuje jako zaburzenie pooperacyjne w


cigajc energi z PPE do swojego orodka, gdzie czakramie znajdujcym si na obszarze, na ktrym
zostanie wykorzystana przez ciao. Kady stoek przeprowadzono operacj. Na rysunku 15-5C widzimy
dostrojony" jest do okrelonej czstotliwoci, ktrej zanieczyszczony czakram. Kady, kto choruje na
ciao potrzebuje, by funkcjonowa normalnie. Jednak angin, ma zanieczyszczon ciemn energi w
w chorym systemie wiry te nie pracuj czakramie serca. Troje ludzi chorych na AIDS,
synchronicznie. Spiralne stoki energii, z ktrych ktrych badaam, miao zanieczyszczone pierwsze i
zbudowane s wiry, mog obraca si za szybko, za trzecie czakramy, a czasem nawet cae biopole,
wolno lub nierwnomiernie, mog by wszystkie siedem warstw, w zalenoci od tego, jak
przekrzywione. Czasem daje si zaobserwowa wielkie postpy poczynia choroba. Rozerwany
zaamania w przepywie energii. Spiralny stoek czakram, jak na rysunku 15-5D, wystpowa u
moe cakowicie lub czciowo opa lub odwrci kadego pacjenta chorego na raka, z jakim miaam do
si. Te zaburzenia powizane s z jak czynienia. Rwnie ta konfiguracja sigaa a do
niedoczynnoci lub patologi w danym rejonie ciaa sidmej warstwy. Czakram moe by rozerwany, a
fizycznego. Na przykad Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni si w ciele dopiero rok czy dwa lata
swojej ksice Przeom w kreatywnoci, e pniej. Ochronna powoka tego czakramu jest
zaobserwowaa, i w przypadku zaburze pracy kompletnie oddzielona. U ludzi z bardzo powanymi
mzgu jeden z mniejszych wirw czakramu korony nowotworami widziaam sidm warstw rozdart od
opada w d, zamiast stercze ku grze tak jak stp poprzez czakramy pierwszy, drugi, trzeci, a do
zwykle. W matrycy w mzgu chorego byy rwnie czakramu serca. Rezultatem rozerwanej sidmej
dziury", przez ktre energia musiaa przeskakiwa. warstwy jest utrata duej iloci energii z pola. Na
Dziura iskrowa odpowiadaa tej czci mzgu, ktra dodatek pacjent naraony jest na wszelkiego rodzaju
zostaa chirurgicznie usunita. John Pierrakos pisze w wpywy zewntrzne, ktre oddziaywaj na niego nie
Przypadku zamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie, lecz take fizycznie. Pole nie jest w
czakramu serca u osb cierpicych na dusznic stanie obroni czowieka od napywajcych energii,
bolesn i chorob wiecow. Czak-ramy, zamiast ktre s niezdrowe dla systemu. Rysunek 15-5E
przypomina jasne, obracajce si wiry, wygldaj na pokazuje przykad czakramu, ktry zosta cakowicie
zanieczyszczone ciemn gst substancj. przekrzywiony na jedn stron. Spotykaam si z tym
Rysunek 15-5 pokazuje niektre z zaobser- czsto w pierwszym czakramie u ludzi, ktrzy czyli
wowanych przeze mnie zaburze czakramw. swoj energi z ziemi tylko poprzez jedn nog,
Pierwszy przykad (15-5A) pokazuje konfiguracj podczas gdy druga bya saba. Wie si to rwnie z
wystpujc przy wszystkich przepuklinach rozworu koci ogonow, ktra zostaa zablokowana z jednej
przeykowego, jakie miaam okazj oglda. strony.
Czakram splotu sonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myle, e kady wir czakramu
wirw. May wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii okrelonemu organowi. Za-
ciaa, w lewym grnym kwadrancie, wyglda jak uwayam, e za kadym razem, gdy wystpuj
spryna, ktra zostaa zwolniona. To znieksztacenie zaburzenia trzustki, zaburzona jest rwnie praca
pojawia si a do sidmej warstwy pola. Rysunek 15- okrelonego wiru po lewej stronie czakramu splotu
5B pokazuje wycignity czubek jednego z sonecznego, zaraz poniej wiru zwizanego z
mniejszych wirw. Obserwowaam to w wielu przepuklin rozziewow, podczas gdy kopoty z
czakramach. Znieksztacenie takie wystpuje w wtrob maj wpyw na inny wir tego samego
pierwszym czakramie, kiedy nastpio jakie czakramu, znajdujcy si bliej wtroby.
uszkodzenie koci ogonowej. Pojawia si w Rysunek 15-5F pokazuje znieksztacenie,
czakramie splotu sonecznego w wyniku powanego
zaburzenia psychicznego.
Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165

Rysunek 15-5: Czakramy, ktre ulegy znieksztaceniu


166 Donie pene wiata

ktre pojawio si w wyniku cikiego maratonu


terapeutycznego. Po odbyciu wraz ze swym synem
wiczenie:
narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej, Okrelenie indywidualnego
moja pacjentka wrcia do domu z szeroko
rozepchnitym wirem czakramu splotu sonecznego. znaczenia twojej choroby
Wir by blady, prawie si nie obraca i nie mia wok Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra-
siebie ochronnej powoki. Poniewa dostrzegam wiania-edukacji jest: Co ta choroba dla mnie
problem wkrtce po sesji, mogam wyleczy aur, oznacza? Jak wiadomo przekazuje mi ciao? Jak to
zanim pojawiy si dalsze zaburzenia. Gdybym tego si stao, e zapomniaem o tym, kim jestem?".
nie zrobia, kobieta miaaby due kopoty z wtrob, Chorobajest szczegow odpowiedzi na pytanie:
organem powizanym z osabionym wirem, lub te w Do czego suy mi ten bl?"
jaki sposb wyleczyaby si sama. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorob
Istnieje wiele moliwych konfiguracji. Niektre, w naszych ciaach fizycznych. Jeli spojrzysz na
jak zauwaylicie, s tylko strukturalnymi pierwotn przyczyn, zawsze polega ona na
nieregularnociami. Widziaam czakra-my, ktre byy zapomnieniu, kim jestemy. Tak dugo, jak dugo
wywrcone na drug stron, powanie powikszone wierzymy, e musimy by oddzieleni od wasnej
albo zmniejszone. Wszystkie te znieksztacenia jani, bdziemy tworzyli choroby. I tak oto
wywouj w kocu chorob i wszystkie maj zwizek powrcilimy do punktu wyjcia do holistycznego
z wyraaniem dowiadcze i systemu przekona pogldu na rzeczywisto.
danego czowieka, tak jak opisalimy to wczeniej.
Innymi sowy, choroba w danej warstwie pola wyrazi
si na odpowiadajcym tej warstwie poziomie
wiadomoci. Dokona si to za pomoc blu, czy to
Przegld rozdziau 15
fizycznego, czy emocjonalnego, mentalnego lub 1. Jaki jest zwizek pomidzy zaburzeniami
duchowego. Bl jest wbudowanym mechanizmem, psychosomatycznymi a aur?
ktry ostrzega nas, ebymy naprawili sytuacj. 2. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich
Zwraca nasz uwag na fakt, i co jest nie tak i kae chorb z punktu widzenia P.E.Cz.?
nam w zwizku z tym co zrobi. Jeli wczeniej nie 3. Opisz, w jaki sposb choroba objawia si w ciele
suchalimy siebie, jeli ignorowalimy to, o czym fizycznym P.E.Cz.
wiemy lub chcemy i powinnimy zrobi, bl pomoe
nam odzyska wiadomo tego. Bl uczy nas prosi Do przemylenia
o pomoc i uzdrowienie, a zatem jest kluczem do
edukacji duszy. 4. Zastanw si, w jaki sposb proces chorobowy
objawia si w twoim ciele. Opisz go.
5. W jaki sposb wyznawane przez nas przekonania
uksztatoway nasze pogldy i jak rol grao w
tym P.E.Cz.?
Rozdzia 16

PROCES LECZENIA - RYS OGLNY

Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy


oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania przypominania sobie,
spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jeste. W ramach aury proces uzdrawiania ma za
leczenia; dostp do informacji na temat dowolnej zadanie zrwnoway energie w kadym ciele. Kiedy
sytuacji medycznej czy yciowej, ktre to informacje wszystkie energie w kadym ciele s zrwnowaone,
mog by nieosigalne innymi sposobami; oraz przychodzi proces wyzdrowienia. Dusza odebraa
bezporedni prac z pacjentem nad zwikszeniem przeznaczon dla siebie lekcj i tym samym zdobya
jego zdolnoci samoleczenia. Bez wzgldu na to, jak wicej kosmicznej mdroci.
wspaniay bdzie wynik, uzdrowiciel skania pacjenta Istniej dwa gwne podejcia do uzdrawiania.
do leczenia si poprzez naturalne procesy, nawet jeli Pierwszym jest uzdrawianie wewntrzne", ktre
wykraczaj one poza to, co wydaje si naturalne ustanawia rwnowag i zdrowie na wszystkich
ludziom nie znajcym uzdrawiania. Twoje ciao i poziomach czowieka poprzez koncentracj i
system energetyczny w naturalny sposb zmierzaj bezporedni prac nad fizycznymi, emocjonalnymi,
ku zdrowiu. Uzdrowiciel zna sposoby wywoania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej,
zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. czyli na tym, jak czowiek tworzy swj system
Oczywicie, rwnie lekarz medycyny pracuje przekona i swoj rzeczywisto. Drugie to
opierajc si na tych samych zasadach. Jednak pod uzdrawianie zewntrzne", ktre pomaga odzyska
ciarem tylu bezosobowych przypadkw, przy rwnowag w poszczeglnych warstwach aury, jak
bezustannym stykaniu si z chorob, wielu lekarzy rwnie w systemach ciaa fizycznego, poprzez
zaczyna koncentrowa si na leczeniu okrelonego dziaanie energi pozyskiwan z Powszechnego Pola
zestawu symptomw, co nie oznacza koncentracji na Energii.
zdrowiu. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruj, e wewntrzne" uzdrawianie jest
zdrowia w ciele fizycznym, lecz take rwnowag i najwaniejsze, lecz metody uzdrawiania ze-
harmoni we wszystkich sferach ycia. wntrznego" s potrzebne do jego uzupenienia.
168 Donie pene wiata

Tablica 16-1: PROCES


Ciao keteryczne uwicone Uzdrawianie
sidmej warstwy

Uzdrawianie szstej
Ciao niebiaskie warstwy

Chirurgia pitej
warstwy

Oczyszczanie
Ciao astralne czwartej warstwy,
Ciao mentalne mio
Ciao emocjonalne
Ciao eteryczne Oczyszczanie
Ciao fizyczne i zmiana
kierunkw mylenia

Oczyszczanie
i zmiana
kierunku
przepywu emocji

Oczyszczanie i
reperacja struktury

WEWNTRZNEGO UZDRAWIANIA

Atakuje bdny system przekona Zanurza

si w uniwersalnej mioci

Ciao eteryczne uwicone Ponownie czy indywidualn wol z Wol Bosk

Daje mio i akceptacj

Atakuje mylenie dualistyczne

Odblokowuje uczucia i bl w celu


uwolnienia energetycznego przepywu
emocji
Uwalnia przepyw energii i wibracje w
ciele eterycznym. Restrukturyzuje je.
Rwnoway szybko przyswajania
orgonu

Masa Odywia i karmi ciao fizyczne energi, rwnoway


procesy chemiczne, co prowadzi do
zrwnowaenia systemw fizycznych.
Zdrowie

Proces uzdrawiania wewntrznego, zwany


Proces wewntrznego leczeniem pelnospektralnym, bdzie opisany
uzdrawiania szczegowo w rozdziale dwudziestym drugim. Tutaj
opiszemy go tylko pokrtce.
Proces wewntrznego uzdrawiania rwnoway Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego
energi w kadym z cia, skupiajc si na efekcie uwiconego bdny system przekona zostaje
wywoanym przez nierwnowag, korygujc j i wprowadzony do wiadomoci i zaatakowany.
naprawiajc odpowiedni warstw aury przez Uzdrawianie dokonuje si w sidmej warstwie pola.
nakadanie doni (patrz: tablica 16-1). Polega gwnie na reperowaniu i restrukturyzowaniu
Wyregulowanie jednego ciaa pomaga ustanowi tego ciaa, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.
rwnowag w pozostaych. Naprawa sidmej warstwy automaty-
Proces leczenia rys oglny 169

cznie otwiera warstw szst na wicej niebiaskiej


mioci.
Proces zewntrznego
Na poziomie niebiaskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania
si w niebiaskiej albo uniwersalnej mioci i kieruje
j na pacjenta. By wzmocni i przyspieszy podstawowe
Na poziomie eterycznym uwiconym ciao uzdrawianie, uywa si metod uzdrawiania ze-
auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgi wntrznego, gdy z usuniciem fizycznych sym-
duchow. Powoduje to zczenie indywidualnej woli ptomw generowanych przez bdny system
z Wol Bosk. przekona nie zawsze mona czeka do momentu
Na poziomie astralnym uzdrawianie nastpuje skorygowania tego systemu. Czasem trzeba
poprzez oczyszczanie i mio. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzi uzdrawianie zewntrzne, eby
si w stanie mioci do ludzi i kieruje t energi do uratowa czyje ycie. Jeli jednak nie rozpocznie si
pacjenta. To pozwala poziomowi mentalnemu rwnie uzdrawiania wewntrznego i bdny system
rozluni si i porzuci cz blokw obronnych. przekona nie zostanie zaatakowany, choroba
W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie si w ciele fizycznym, nawet po
bdne procesy mylenia, ktre wywouj nier- usuniciu obecnych symptomw.
wnowag. Procesy te oparte s na logice dziecka, Wraz z rozwojem praktycznej medycyny
ktre dowiadczyo zaburzenia. Kiedy dorosy holistycznej udowodniona zostaje przydatno wielu
zaczyna zdawa sobie z nich spraw, widzi, czym s nowych metod leczenia. Wielu lekarzy kadzie nacisk
i wtedy mona je zastpi procesami bardziej na diet, skadniki uzupeniajce takie jak
dojrzaymi. Uzdrowiciel restrukturyzuje t warstw witaminy i mineray, wiczenia fizyczne i programy
pola, pomagajc pacjentowi znale nowe utrzymania zdrowia. Ho-meopaci, krgarze,
rozwizania starych problemw. specjalici od akupunktury, kinezjolodzy, masayci i
W warstwie emocjonalnej, uywajc techniki inni uzdrowiciele pracujcy z ciaem praktykuj w
oczyszczania, uzdrowiciel pomaga pacjentowi caym kraju, by pomc ludziom utrzyma zdrowie.
uwolni zablokowane uczucia. Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonuj si do regularnych wicze
przeywa stare urazy i dowiadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych bada, eby wykry
uczu w trakcie sesji. Czasem urazy zostaj ewentualne zaburzenia, zanim jeszcze stan si one
zlikwidowane, zanim pacjent zda sobie spraw z ich powane. Leczenie przez nakadanie rk jest obecnie
istnienia. praktykowane w wielu formach w caym kraju.
Warstw eteryczn naley wyprostowa i Ludzie interesuj si szamanizmem i innymi
zregenerowa, eby przywrci pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia. Chirurdzy psychiczni
zadowolenia i siy. regularnie odwiedzaj Stany Zjednoczone i pracuj z
W trakcie bezporedniej pracy z ciaem uywa setkami pacjentw. Jestemy uczestnikami rewolucji
si wicze fizycznych, okrelonych pozycji ciaa medycznej. Dlaczego?
oraz gosu, tak by doprowadzi do uwolnienia Wraz z nadejciem nowoczesnej technologii i
fizycznych blokw, na przykad napicia znikniciem lekarza rodzinnego medycyna staa si
miniowego, otyoci ub saboci. bezosobowa. Lekarz rodzinny bra odpowiedzialno
W procesie leczenia penospektralnego pracuje za zdrowie rodziny, poniewa zna jej histori,
si nad wszystkimi ciaami razem. Odbywa si to na czasem nawet sigajc wielu pokole. Dzisiaj lekarz
indywidualnych sesjach, a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentw, poniewa ma
prowadzonych przez uzdrowiciela. W rezultacie tego ich tak wielu. Wskutek korzystania z nowoczesnej
leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia si jako technologii, ktra czsto ratuje ycie wielu ludziom,
ostatnie, w wyniku zrwnowaenia pozostaych cia. lekarz nie moe ju bra odpowiedzialnoci za
Moe to zaj jedn sesj, a moe cay rok. zdrowie kadego ze swoich pacjentw.
Odpowiedzia-
170 Donie pene wiata

no spada z powrotem na pacjenta, tam gdzie tw j uzupeniajcych oraz wicze fizycznych.


powinna si znajdowa. To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel moe ledzi przypadek wraz z lekarzem
medycznej. Wielu ludzi chce teraz wzi wiksz i ponownie dziki postrzeganiu ponad-zmysowemu
odpowiedzialno za swoje zdrowie. Aby zachodzca doradza, jak dozowanie lekw i czynnikw
zmiana dokonaa si gadko, naley zintegrowa dodatkowych powinno zmienia si w skali miesica,
dostpne metody i ponownie uczyni leczenie aktem tygodnia, a nawet dnia. Pracujc razem, lekarz i
bardzo osobistym, jakim byo ju kiedy. uzdrowiciel mog w ten sposb osign
niewyobraalny dotd stopie wyspecjalizowanej
opieki nad pacjentem. Uzdrowiciel moe
W jaki sposb lekarze obserwowa pole energetyczne pacjenta i sprawdza,
jak leki i inne metody lecznicze wpywaj na jego
i uzdrowiciele oglny stan.
mog pracowa razem Sama robiam to przez pewien czas i bya to
praca bardzo efektywna. Poznaam uzdrowiciela,
Dziki wsplnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa, ktry przez trzy lata wsppracowa
stanie si moliwe pene wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy IZIS" w Warszawie, w Polsce.
technologii i najlepszej osobistej opieki dostpnej dla Z przechowywanych IZIS" akt wynika, e
kadego pacjenta. Wyobramy sobie, jak bdzie to nakadanie rk, zwane w Polsce bioenergoterapi
wyglda. (BET), jest najskuteczniejsze w leczeniu chorb
Uzdrowiciele mog pomaga lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorb bdcych konsekwencj
sposoby; opisalimy je we wstpie do tego rozdziau. migreny, a take w leczeniu astmy oskrzelowej,
S to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego, zaburze na tle nerwowym,
choroby, dostarczenie informacji, ktrych nie mona chorb psychosomatycznych, wrzodw odka,
uzyska za pomoc standardowych metod niektrych rodzajw alergii, torbieli na jajniku,
diagnostycznych lub ktrych nie mona uzyska w nowotworw agodnych, niepodnoci, blw
wymaganym czasie, oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajw blu. BET
nakadania rk w celu zrwnowaenia systemu pomaga umierzy bl powodowany przez raka i
energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszy ilo lekw przeciwblowych
przyspieszenia procesu leczniczego. Czstokro to podawanych pacjentowi. Dobre efekty zaobserwowa-
ostatnie dziaanie pomaga pacjentowi odzyska siy no rwnie przy leczeniu dzieci chorych na guchot.
na tyle, e ratuje mu ycie. Niemal w kadym przypadku lekarze zauwaali, e
W praktyce klinicznej uzdrowiciel moe po zastosowaniu BET pacjenci stawali si
pracowa bezporednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani, bl znika albo
stawiajc pierwsz diagnoz okrelajc problem, zmniejsza si wyranie, a proces rehabilitacyjny
dajc oglny pogld na to, dlaczego system (szczeglnie po operacjach albo zapaleniach) ulega
energetyczny wytrcony jest z rwnowagi (a zatem przyspieszeniu. W Stanach Zjednoczonych wielu
jak powany jest problem), poszerzajc spojrzenie na uzdrowicieli rwnie zaczyna pracowa z lekarzami.
przyczyny choroby i wreszcie analizujc z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger ju przed laty zapoznaa z
znaczenie choroby w jego yciu. nakadaniem rk pielgniarki z Centrum Medycznego
Metody diagnostyczne uywane przez uzd- w Nowym Jorku i teraz uywaj one tej metody w
rowiciela opisane zostan w nastpnym rozdziale. praktyce szpitalnej. Rosalyn Bruyere, dyrektor
Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porzdmysowe Centrum Leczenia wiatem w Glendale w Kalifornii,
moe otrzyma informacje na temat rodzajw i iloci ma dostp do wielu szpitali, gdzie praktykuje uzdra-
rekomendowanych lekw, dodatkowych technik wianie, bierze rwnie udzia w kilku projektach
leczniczych, diety i produk- badawczych majcych na celu potwierdzenie
Proces leczenia rys oglny 171

skutecznoci nakadania rk w leczeniu rnych doni, uzdrawiajca medytacja oraz leczenie wiat-
typw chorb. em, kolorem, dwikiem i krysztaami oddziaywaj
Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe mona by na wszystkie warstwy pola. Poprzez badania
rwnie pomc naukowcom znale przyczyny i moglibymy nauczy si, jak uywa tych metod,
sposoby leczenia nieuleczalnych dotd chorb takich eby osiga najlepsze rezultaty.
jak rak. Dziki widzeniu wewntrznemu, opisanemu Wiele ksiek napisano na temat powyszych
w nastpnym rozdziale, uzdrowiciel moe rodzajw leczenia. Proponuj midzy innymi
obserwowa rozwj choroby wewntrz ciaa. C za nastpujce tytuy: Nauka homeopatii George'a
wspaniaa pomoc dla naukowcw! Vithoulkasa, Wymiary radioniki DavidaTansely,
Dziki uyciu postrzegania ponadzmysloiuego Krgarstwo, nowoczesna metoda osignicia zdro-
uzdrowiciel moe te stwierdzi, ktra z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun-
holistycznych metod leczenia bdzie najskutecz- ktura: Prawo piciu elementw Dianne M.Connelly.
niejsza dla pacjenta. Polecajc pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych
si na najbardziej efektywnych metodach, skupia si gwnie na ciele fizycznym i
przyspieszymy leczenie. W trakcie moich bada wyspecjalizowaa w leczeniu poszczeglnych
zauwayam na przykad, e rne metody i leki organw i chorb systemowo-organowych. Gw-
dziaaj na rnych poziomach pola aurycznego. nymi stosowanymi metodami s leki i chirurgia.
Aubrey Westlake w swojej ksice Wzorzec zdrowia Jednym z gwnych problemw wystpujcych przy
podaa, ktre z lekw Bach Flower lecz ich stosowaniu s bardzo powane efekty uboczne,
poszczeglne poziomy pola. Ja zaobserwowaam, e jakie czsto wywouj. Leki przepisywane s na
im wyszy jest potencja homeopatycznego podstawie znajomoci ciaa fizycznego, lecz
lekarstwa, tym wysze ciao auryczne jest przez nie zawieraj te energie w wyszych wymiarach, ktre
leczone. Wysze potencjay (powyej IM) pracuj w oczywicie wpywaj na wysze ciaa aury. Wpyw
czterech grnych warstwach pola aurycznego, a lekw na ciaa auryczne nie jest badany, kiedy leki
nisze w warstwach dolnych. Ze wzgldu na ogromn poddawane s testom. Jest on widoczny dopiero
si wyszych potencjaw, modych adeptw uczy wtedy, gdy lek zostanie ju zaaplikowany. Osobicie
si, by zaczynali od niszych potencjaw (niszych miaam do czynienia z przypadkiem, gdzie uboczne
cia energetycznych), a nastpnie przechodzili efekty dziaania leku byy jeszcze widoczne w aurze
stopniowo do potencjaw wyszych, kiedy w dziesi lat po jego podaniu. Preparat, ktrego
odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. Wielu kiedy uywano do leczenia zapalenia wtroby
uzdrowicieli pracujcych przez nakadanie rk moe (hepatitis) powodowa niewydolno
samodzielnie wybiera, na ktrym ciele chc immunologiczn pi lat pniej. Czerwony barwnik
pracowa. Tak samo jest przy samoleczcej wprowadzony do krgosupa w celach
medytacji, gdzie mona pracowa ze wszystkimi diagnostycznych utrudnia wyleczenie nerww
ciaami. Radionika jest metod cigania leczcych krgowych dziesi lat pniej.
energii z Powszechnego Pola Energii przy uyciu
urzdze, ktre generuj prdkoci" albo
czstotliwoci". Tak jak radiatezja, radionika
Ku holistycznemu
poprzez PPE wysya energie do pacjentw znajdu- systemowi leczenia
jcych si w sporej odlegoci od uzdrowiciela.
Prbki krwi albo kosmyka wosw pacjenta uywa Ufam, i w przyszoci holistyczny system
si jako anteny". Uzdrowiciel radioniczny moe leczenia poczy obszern analityczn" wiedz
wybiera, nad ktr z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z syntetyczn" wiedz sys-
momencie pracowa. temw energetycznych wyszych cia. Przysze
Krgarstwo z pewnoci wpywa na pierwsze holistyczne systemy leczenia bd diagnozoway i
trzy warstwy aury, podobnie jak zioa, witaminy, planoway terapi dla wszystkich cia energetycznych
lekarstwa i chirurgia. Oczywicie nakadanie i ciaa fizycznego rozumianych cznie,
172 Donie pene wiata

oraz uyway zarwno uzdrawiania wewntrznego, Wyobracie sobie, jak rozwinaby si me-
jak i zewntrznego. Lekarze medycyny, krgarze, dycyna dziki wyszkolonym i wykwalifikowanym
homeopaci, uzdrowiciele, terapeuci, specjalici od ludziom, ktrzy potrafi obserwowa wewntrzne
akupunktury wszyscy bd pracowali nad procesy cielesne. Zamiast analizowa zachowanie
odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia. zwierzt w laboratoriach, moglibymy
Pacjenta bdzie si postrzega jako dusz skoncentrowa si na ywym pacjencie i jego
podrujc z powrotem ku swej prawdziwej jani, osobistych potrzebach. Kiedy bdzie mona bez-
jani boskiej, chorob za jako jeden z porednio odczyta", jaki rodzaj terapii potrzebny
drogowskazw w tej podry. jest pacjentowi, zaczniemy planowa leczenie
By to osign, musimy uy analitycznych dostosowane do indywidualnego czowieka.
metod rozwinitych przez oficjaln medycyn do Heyoan stwierdzi, e okrelona substancja
zagbienia si w tajemnice wyszych cia, by podana w okrelonej dawce o okrelonym czasie
uzyska praktyczn wiedz na temat ich struktury i dziaa jak rodek przeobraajcy, ktry wywouje
funkcjonowania. Potrzebujemy wsplnych projektw zdrowie w najbardziej skuteczny sposb, przy
badawczych, gdzie metody uzdrawiania wyszych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrtszym
cia bdzie si testowao razem z metodami obecnej moliwym czasie". Zdrowie nie jest tutaj tylko
naukowej medycyny alopa-tycznej, by pozna ich zdrowiem fizycznym; jest to cakowita rwnowaga
czny efekt. Jakie jest poczone dziaanie lekw na wszystkich poziomach.
alopatycznych i homeopatycznych? Ktre dziaaj Majc taki potencja, spjrzmy teraz na
harmonijnie i wzmacniaj efekt leczniczy? Ktre si poszczeglne sposoby uzyskiwania informacji na
wzajemnie znosz i nie naley ich uywa razem? wszystkich poziomach aury.
Musimy skupi si na znalezieniu metody
obserwowania cia energetycznych. Poniewa ciao
eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii, Przegld rozdziau 16
najbardziej przypomina ciao fizyczne i jest zapewne
najatwiejsze do wykrycia, powinnimy zacz od 1. Opisz proces uzdrawiania wewntrznego.
niego. Jakie potne narzdzie mielibymy, 2. Opisz proces uzdrawiania zewntrznego.
gdybymy potrafili sfotografowa struktur ciaa 3. Na ktrych poziomach P.E.Cz. dziaaj leki?
eterycznego, by pokaza rejony rwnowagi i 4. Na ktrych poziomach P.E.Cz. dziaanie lekw
nierwnowagi energetycznej. Dziki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce
informacjom i dalszym badaniom moglibymy medycznej?
znale bardziej praktyczne i efektywne metody 5. W jaki sposb potencja lekarstwa homeo-
rwnowaenia energii w ciele eterycznym. W patycznego zwizany jest z aur? Na ktrych
przyszoci nauczylibymy si postpowa tak samo poziomach aurycznych dziaaj leki homeo-
z wyszymi ciaami. patyczne?
W ten sposb moglibymy likwidowa za-
burzenia, zanim jeszcze objawiyby si one w ciele
fizycznym w postaci choroby. Do przemylenia
Przede wszystkim za chciaabym nauczy
lekarzy postrzegania pl energii, tak eby i oni mogli 6. Jakie s gwne efekty zrozumienia procesu
ujrze dynamiczny proces choroby zachodzcy w chorobowego poprzez P.E.Cz. w praktyce medy-
ywym ciele pacjenta. Niektrzy lekarze ju cznej? W odpowiedzi uwzgldnij stosowanie,
zwracaj si o pomoc. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne, odpowie-
przypadki odsyaj do uzdrowicieli. Zazwyczaj robi dzialno pacjenta i samopostrzeganie.
to potajemnie. Czas wyj z ukrycia i zacz 7. W jaki sposb uzdrawianie poprzez pola auryczne
pracowa wsplnie. mona wczy do normalnej praktyki
medycznej?
Rozdzia 17

BEZPOREDNIE POZYSKIWANIE
INFORMACJI

Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesw wzrokowych i dotykowych albo su-


sposobami moe ogromnie pomc w uzdrawianiu. chowych i dotykowych lub te wizualnych i su-
Dziki metodzie bezporedniego pozyskiwania chowych. Kada kombinacja jest moliwa. Czowiek
mona otrzyma niemal kady rodzaj informacji. uywa konkretnych kombinacji dla konkretnego
Bezporednie pozyskiwanie naley rozumie procesu wewntrznego. Moesz nie wiedzie, czy
dosownie. Nawizujesz bezporednie poczenie i mylisz gwnie za pomoc obrazw, dwikw czy
otrzymujesz te informacje, na ktrych ci zaley. uczu. Sugeruj, eby si dowiedzia, poniewa od
Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu, w jaki normalnie uzyskujesz informacje,
ponadzmysowym, jasnosyszeniem, jasnowidzeniem, powiniene rozpocz rozwijanie postrzegania
jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. ponadzmyso-wego.
Przyjrzyjmy si temu procesowi bliej. Na przykad, jeli kto podaje mi czyje imi,
Informacje docieraj do ciebie za pored- najpierw sysz je, a potem kinestetycznie szukam we
nictwem piciu zmysw. S to tradycyjnie: wzrok, wszystkich kierunkach, a poczuj poczenie z dan
dotyk, smak, such i wch. Wikszo ludzi osob. Od tego momentu widz obrazy i sysz
rozwina niektre z tych zmysw bardziej od informacje o osobie, o ktrej mi si opowiada.
innych. Zachodzce w tobie procesy mylenia, Jeszcze kilka lat temu nie potrafiam tego robi.
czucia i bycia maj wiele wsplnego ze sposobem Pierwszym wyszym zmysem, jaki rozwinam,
uzyskiwania informacji, jak opisali to by zmys kinestetyczny. Spdzaam wiele godzin
neurolingwistyczni programici Richard Ban-dler i praktykujc psychoterapi cielesn, dotykajc ludzi i
John Grinder w swojej ksice Frogs to princes. ich pl energetycznych. Potem moja orientacja w
Twoje wewntrzne dowiadczenie pynie pewnymi przestrzeni zmienia si w widzenie". Zaczam
ustalonymi kanaami. Moesz dziaa gwnie widzie rzeczy, ktre
opierajc si na kombinacji
174 Donie pene wiata

czyy si z tym, co czuam. Po wielu wiczeniach pomieszczenia, potem, zamknwszy oczy, stwrz
zaczam sysze informacje. Kadej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyle. Teraz przejd
mona si nauczy dziki wiczeniom i medytacjom. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z
Kiedy uspokoisz umys i skoncentrujesz si na zamknitymi oczami. Co widzisz"?
jednym zmyle, wzmacniasz go. Wymaga to tylko Pamitaj, mwimy o percepcji wizualnej. Rni
praktyki. Trzeba si tylko nauczy uspokaja umys i si ona od wizualizacji, ktra jest tworzeniem
nie traci koncentracji. obrazw tego, co chce si osign.

wiczenia wzmacniajce twoje By wzmocni zmys suchu, usid w pozycji


medytacyjnej i suchaj wntrza swego ciaa. Jeli
postrzeganie potrzebujesz pomocy, po do na tej czci, ktrej
suchasz, i poczuj j albo spjrz na ni. Potem wyjd
By wzmocni swj zmys kinestetycz- na zewntrz i suchaj wszystkich dwikw wok
ny, usid w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. Jeli robisz to w lesie, zaczniesz sysze
skoncentruj si na odczuwaniu wntrza swego ciaa. synchroniczno dwikw. Razem tworz one
Skup si na czciach ciaa i organach symfoni. Suchaj jeszcze bardziej uwanie. Co
wewntrznych. Jeli to pomaga, dotykaj tej czci jeszcze syszysz? Dwiki, ktre nie istniej?
swego ciaa, na ktrej si koncentrujesz. Jeli jeste Nadstaw uszu ktrego dnia mog one nabra dla
wzrokowcem, moesz spojrze na t cz ciaa. Jeli ciebie znaczenia. Icchak Bentov w swojej ksice
jeste suchowcem, suchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim
serca, by utrzyma koncentracj. dwiku, ktry czsto sysz osoby medytujce.
Teraz zrb to samo z przestrzeni wok siebie. Znajduje si on poza normalnym zasigiem suchu.
Usid z zamknitymi oczami i poczuj Bentov zdoa zmierzy czstotliwo tego dwiku.
pomieszczenie, w ktrym si znajdujesz. Koncentruj Rozwijajc moje zdolnoci widzenia", od-
si na poszczeglnych czciach pomieszczenia i kryam, e obrazy docieraj do mnie w dwch
poszczeglnych obiektach. Jeli potrzebujesz formach. Jedna jest symboliczna, druga dosowna. W
pomocy, otwrz oczy albo dotknij danego obiektu, a przypadku obrazu symbolicznego widzi si po prostu
potem wr do siedzenia i czucia. Teraz niech co, co ma znaczenie dla czowieka, dla ktrego si
przyjaciel zasoni ci oczy i zaprowadzi do czyta". Moe to by mgawica wirujca na niebie
nieznanego pomieszczenia. Usid i poczuj albo due ciastko z kremem. W przypadku obrazu
przestrze kinestetycznie, tak jak robie to ze swoim dosownego widzi si obrazy zdarze albo rzeczy.
ciaem. Czego si dowiedziae? Zdejmij opask z Mona by wiadkiem wydarzenia, jakie pacjent
oczu i sprawd uzyskane informacje. Wykonaj to przey w przeszoci. Tak przy widzeniu symbolicz-
samo wiczenie w stosunku do ludzi, zwierzt i nym, jak i czytaniu" wydarzenia, uzdrowiciel
rolin. zajmuje pozycj wiadka. Oznacza to, e wchodzi do
danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia,
By wzmocni zmys wzroku, usid ponownie tak jak one si odbyway. Tak samo przy widzeniu
w pozycji medytacyjnej i z zamknitymi oczami symbolicznym. Uzdrowiciel patrzy na rozwijajc si
spjrz do wntrza swego ciaa. Jeli sprawia ci to wizj i opisuje to, co widzi. Nazywam to
kopoty, znajd zmys, ktry ci pomoe. Dotknij channelingiem receptyw-nym. Bardzo wane, by
danej czci ciaa albo suchaj zachodzcych w uzdrowiciel nie interpretowa i nie zakca wizji, gdy
twoim wntrzu procesw do chwili, gdy je sobie si ona rozwija. Znaczenie wizji moe by rne dla
wyobrazisz. Zrb teraz to samo z pomieszczeniem, w uzdrowiciela i pacjenta. Jeli, na przykad, widzisz
ktrym przebywasz. Najpierw z otwartymi oczami sym-
zbadaj szczegy
Bezporednie pozyskiwanie informacji 175

boliczn scen, w ktrej niebieski samochd jedzie due odlegoci s cakiem dokadne, ale efekty
szos, nie moesz natychmiast zawoa: Co to lecznicze nie tak silne, jak wtedy gdy jestem w
oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadcy samochd jednym pomieszczeniu z pacjentem.
i czekasz na rozwj wypadkw. Dziki temu
procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i
powoli zbudujesz zrozumiay obraz. Czy obraz ten
Bezporednie pozyskiwanie
ma znaczenie symboliczne, czy te jest dosowny (to informacji i jasnowidzenie
znaczy, przedstawia co, co si wydarzyo albo
wydarzy), moesz dowiedzie si dopiero pniej. Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze-
Uzyskiwanie informacji w ten sposb wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczce przyszoci. Zawsze
wiary. Zebranie ich w zrozumiay obraz moe zaj odpowiada, e mona rozmawia o moliwych
ci nawet godzin. przyszych rzeczywistociach, ale nie o absolutnie
Niektrzy uzdrowiciele uywaj swoich okrelonej przyszoci, poniewa kady z nas ma
wasnych symboli i na ich podstawie interpretuj woln wol tworzenia tego, co chce. Mj przewodnik
odczyty". System ten dziaa tylko przy duej mwi rwnie, e nie bdzie przewidywa
praktyce, poniewa uzdrowiciel musi najpierw przyszoci, ale potem wybiega naprzd i udziela
stworzy przejrzysty zestaw symboli, poprzez ktre odpowiedzi na zadane pytanie. Jak dotd wikszo z
bdzie uzyskiwa informacje. tego, co przepowiedzia, zdarzyo si. Na przykad
W innej metodzie widzenia dosownego uz- Heyoan powiedzia pewnej kobiecie, e moe by
drowiciel odbiera obraz organu wewntrznego zainteresowana prac w ONZ. Od tamtego czasu
pacjenta. Obraz pojawia si jak na ekranie w umyle otrzymaa dwie propozycje pracy w tej organizacji.
uzdrowiciela lub te wydaje si umiejscowiony w Innej osobie powiedzia, e wyjedzie na placwk do
ciele pacjenta, tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dziki znajomoci zawartej w Portugalii.
przenika ciao na podobiestwo promieni Tak te si stao. Pewni ludzie dowiedzieli si, e
Roentgena. Ten rodzaj uzyskiwania informacji maj uporzdkowa swoje sprawy, poniewa bd si
nazwaam widzeniem wewntrznym. Przy widzeniu wyprowadza. Wyprowadzaj si wanie, chocia
wewntrznym uzyskujesz informacje w sposb wczeniej nie mieli takiego zamiaru. Na pocztku
bezporedni i aktywny. Oznacza to, e sigasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziaam si, e
razu po te informacje, o ktre ci chodzi. Uywajc pacjentka ma raka i umrze. Tak te si stao. Raka nie
widzenia wewntrznego mog zajrze w kade podejrzewano jeszcze, kiedy kobieta przybya na
miejsce ciaa. Mog zdecydowa, gdzie chc sesj, a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu
spojrze, na jakiej gbokoci, na jakim poziomie tomograficznym, jakie cztery miesice pniej.
aury i w jakiej skali, makro czy mikro. Tomografia wykazaa taki sam (ksztat, wielko,
umiejscowienie) nowotwr jak ten, ktry ujrzaam za
pomoc widzenia wewntrznego. Oczywicie, kiedy
Postrzeganie uzyskaam t informacj, byam bardzo
dugodystansowe zdenerwowana. Nie powiedziaam pacjentce prawdy.
Powiedziaam jej za to, eby jak najszybciej posza do
Odkryam, e bezporednie pozyskiwanie lekarza. Niestety nie miaam kontaktu z tym
informacji dziaa bez wzgldu na to, czy pacjent lekarzem. Przy takich dowiadczeniach rodzi si
znajduje si w tym samym pomieszczeniu co ty, czy pytanie o odpowiedzialno uzdrowiciela. Postaramy
te jest gdzie indziej. Kiedy dokonaam odczytu si na nie odpowiedzie w dalszej czci ksiki.
aury podczas rozmowy telefonicznej midzy Nowym Najdokadniejsze badania nad procesem
Jorkiem i Wochami, i by to mj rekord. W obecnej bezporedniego pozyskiwania informacji prze-
chwili moje odczyty na
176 Donie pene wiata

prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mzgu informacja nie jest
Research Institute. Odkryli, e widzcy", znajdujcy skadowana w naszych umysach, sigamy po ni po
si w piwnicy laboratorium w Stanford, by w stanie prostu, kiedy jest nam potrzebna. Pamita to znaczy
w miar dokadnie okreli pooenie grupy ludzi dostroi si ponownie do uniwersalnego hologramu i
wysanych do wczeniej ustalonych punktw. Targ i ponownie odczyta informacje, a nie przeszukiwa
Puthoff rozpoczli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysu, eby odzyska potrzebne dane.
eks-trasensami, a potem odkryli, e kady, kogo Poniewa dane te istniej poza ograniczeniami
wybrali, nawet jeli by najbardziej sceptycznie linearnego czasu, tak jak pokazalimy to w rozdziale
nastawiony, potrafi dokona tego samego. Wierz, czwartym, bdziemy zapewne potrafili w jakim
e robi co bardzo podobnego, tyle e w dziedzinie stopniu czyta przyszo, tak jak zrobi to
uzdrawiania. Nostradamus, przewidujc w Europie rzdy dyktatora
Mwic krtko, wierz, e wikszo ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem.
moe uywa jakiego rodzaju bezporedniego
pozyskiwania informacji w swoim codziennym
yciu. Jakie informacje pozwoliyby ci lepiej
prowadzi firm? Zapewne moesz je uzyska dziki Przegld rozdziau 17
swojemu postrzeganiu pomadzmysowe-mu. A zatem
jako istoty ludzkie mamy wiele sposobw 1. Jakie s gwne sposoby pozyskiwania in-
uzyskiwania potrzebnych informacji jeli tylko formacji?
poprosimy o nie i bdziemy wystarczajco otwarci, 2. Opisz sposoby wzmacniania zmysw wzroku,
eby je przyj. suchu i dotyku.
Bezporednie pozyskiwanie informacji ma 3. Jeli czowiek jest kinestetykiem, jaki rodzaj
wielkie implikacje dla przyszoci. Jeli my, jako medytacji i bezporedniego pozyskiwania
gatunek, nauczymy si nowego sposobu ich informacji bdzie dla niego najlepszy?
pozyskiwania, to zmianie ulegnie cay nasz system 4. Jaka jest rnica pomidzy aktywnym patrzeniem
edukacyjny, a take, oczywicie, oblicze na aur a postrzeganiem jej symbolicznie?
spoeczestwa, w ktrym yjemy. Bdziemy chodzili 5. Czy bezporednie pozyskiwanie informacji dziaa
do szkoy nie tylko po to, by uczy si dedukcyjnego na odlego? Na jak du? Jakie jest fizyczne
i indukcyjnego mylenia, by zdobywa informacje i wyjanienie tego zjawiska?
rozwija pami, lecz take po to, by uczy si, jak 6. Jaka jest rnica pomidzy aktywnym a re-
byskawicznie zdobywa dokadnie te informacje, na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem
ktrych nam zaley. Zamiast spdza cae godziny na informacji?
zapamitywaniu rzeczy, nauczymy si pozyskiwa
informacje zmagazynowane ju w pamici
Powszechnego Pola Energii. W terminologii Do przemylenia
ezoterycznej ten zasb informacji nazywa si
ksigami akaszy. Ksigi te s energetycznym 7. Czy jeste przede wszystkim wzrokowcem,
wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym suchowcem czy te typem kinestetycznym?
hologramie wszystkiego, co si dotd zdarzyo lub
byo znane. Przy tym
Rozdzia 18

WIDZENIE WEWNTRZNE

Po raz pierwszy dowiadczyam widzenia organu albo jak jego cz, koncentruj si na tym.
wewntrznego pewnego ranka, kiedy lec w ku Jeli chc zobaczy mikroorganizm, ktry wdar si
obserwowaam interesujc struktur mini i koci do ciaa, koncentruj si na nim. W rezultacie
karku mojego ma, ktry spa obok mnie. Sposb, w wszystko pokazuje mi si w formie obrazw,
jaki minie czyy si z krgami szyjnymi, wyda przypominajcych normalne zdjcia. Na przykad,
mi si bardzo ciekawy. Nagle zdaam sobie spraw z zdrowa wtroba jest w widzeniu wewntrznym
tego, co robi, i szybko wyczyam to dziwne ciemnoczerwona. Jeli zostaa zaatakowana wirusem
widzenie. Przez jaki czas nie wracaam" do tego taczki, bdzie chorobliwie tobrzowa. Jeli
poziomu rzeczywistoci, wmawiajc sobie, e pacjent przechodzi albo przechodzi chemioterapi,
wszystko wymyliam. Oczywicie i tak przyszo to wtroba bdzie zielonobrzowa. Mikroorganizmy
do mnie samo. Zaczam widzie" wntrza moich wygldaj mniej wicej tak samo jak pod mikro-
klientw. Z pocztku byo to niepokojce, ale skopem.
widzenie nie ustpowao, podobnie jak ja. Widzenie Moje dowiadczenia widzenia wewntrznego,
wewntrzne potwierdzao informacje na temat ktre z pocztku pojawiay si spontanicznie, pniej
pacjentw, ktre otrzymywaam od nich samych albo stay si bardziej kontrolowane. Zaczam rozumie,
od ich lekarzy. e aby widzie w ten sposb, musz znajdowa si w
Widzenie wewntrzne jest ludzk wersj szczeglnie otwartym stanie, w ktrym moje trzecie
promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szsty czakram) bdzie zaktywizowane, a reszta
rezonansu magnetycznego (NMR) i jest rwnie ciaa uspokojona i skoncentrowana. Pniej odkryam
skomplikowane. Widzenie wewntrzne umoliwia techniki wywoujce ten stan, tak e mogam
zajrzenie do wntrza ciaa na dowoln gboko i z zaglda do wntrza ciaa, kiedy tylko miaam na to
du rozdzielczoci (w pewnych granicach). Jest to ochot, oczywicie pod warunkiem, e udao mi si
nowa metoda postrzegania. Jeli chc zobaczy jaki ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osign.
organ, koncentruj si na nim. Jeli chc obejrze Czasem, gdy by-
wntrze tego
178 Donie pene wiata

am zmczona, okazywao si to niemoliwe, midzy mnoczerwona plama w aurze, nie. Do 15 stycznia


innymi dlatego, e trudniej jest si wtedy skupi i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszya si do czterech
wyciszy umys. Trudniejsze jest rwnie wwczas centymetrw, a lekarz potwierdzi zapalenie
podniesienie czstotliwoci wibracji. Odkryam te, przydatkw. 21 stycznia (18-2C) torbiel miaa tylko
e to, czy moje oczy s otwarte czy zamknite, nie dwa centymetry rednicy, ale robia si coraz
ma wielkiego znaczenia, jeli nie bra pod uwag czarniejsza i wyksztacia dziwn spiraln form
dodatkowych informacji docierajcych do mzgu, poczon ze sob. Pacjentka bya wtedy na diecie
jeli oczy s otwarte. Czasem te informacje pomagaj oczyszczajcej, ktra rozwizywaa problem. (W tym
w skupieniu, czasem w nim przeszkadzaj. przypadku nie aplikowaam sesji uzdrawiajcych, ob-
Niejednokrotnie uywam oczu, by atwiej skon- serwowaam tylko postp leczenia.) 29 stycznia (18-
centrowa si na miejscu, w ktre patrz. Kiedy 2D) torbiel powikszya si do trzech centymetrw,
indziej zamykam oczy, by odci dopyw informacji, w zwizku ze zblianiem si miesiczki (czsta
ktre mog odwraca moj uwag. reakcja w przypadku torbieli). 6 lutego (18-2E)
torbiel zmalaa do jednego centymetra; 3 marca (18-
2F) znikna zupenie, zastpiona przez du ilo
Przykady widzenia dobrej, zdrowej energii przedmenstruacyjnej.
wewntrznego Wszystkie moje obserwacje byy potwierdzane przez
oficjalne badania rejonu miednicy.
Przykad takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu
rysunku 18-1. Rysunek w grnym lewym rogu 21 stycznia zarwno lekarz, jak i ja zalecilimy
pokazuje zewntrzny widok auryczny z przodu, w podanie antybiotyku. Zapalenie przydatkw
grnym prawym rogu widzimy widok wewntrzny, a utrzymujce si przez tak dugi okres (w tym
dolna ilustracja przedstawia widok z tyu. Jest to wypadku trzy lata) czsto prowadzi do rozwoju raka,
przypadek mojej przyjaciki, ktry upada na lodzie czego chcielimy unikn przez pozbycie si
i zrania si w rami. Pracujc nad ni, widziaam zapalenia. Pacjentka przez cay czas pozostawaa na
auryczny krwotok" w przedniej czci ramienia, tam diecie oczyszczajcej. Jest moliwe, e zapalenie
gdzie dochodzio do utraty energii. W tylnej czci ustpioby bez antybiotyku, ale nie chcielimy
linie energetyczne minia czworobocznego byy ryzykowa. W widzeniu wewntrznym torbiel bya
spltane i naleao je rozprostowa. Umieciam prawie czarna. Rak we wczesnej fazie ma barw
zwinit do nad krwotokiem, by go zatrzyma, i ciemno-szaroniebiesk. Potem staje si czarny.
zaczam rozczesywa linie placami. Robic to, Nastpnie na tle czerni pojawiaj si biae plamki.
dostrzegam, e koniec dalszy koci ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrz si i wybuchaj jak wyrzucone
zmiadony, co pniej potwierdzio badanie przez wulkan, oznacza to, e nastpi przerzut. W tym
rentgenowskie. W wyniku tej krtkiej" przypadku torbiel robia si zbyt ciemna, by mona
(pgodzinnej) sesji krwotok i spltanie energetyczne byo zostawi spraw samej tylko diecie.
zostay usunite, co umoliwio szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny
naruszonej koci. przypadek zapalenia przydatkw: torbiel jajnika i
Innym przykadem, pokazanym na rysunku 18- wkniak. Jak widzicie, przy postrzeganiu
2, jest torbiel jajnika, ktra wedug moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje si atwo odrni od
miaa rednic zblion do piki tenisowej, okoo wkniakw, majcych w polu barw
siedem centymetrw. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrzow.
bya barwy cie-mnoniebieskawoszarej. Obecno Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje
torbieli zostaa ju wczeniej potwierdzona przez przykad uycia zdalnego widzenia wewntrz-
lekarza, ale zapalenie przydatkw, widoczne jako
cie-
Widzenie wewntrzne 179

Widok z przodu

Czerwony

Ogld zewntrzny Ogld wewntrzny

Widok z tviu

Szaroniebieski

Spltane linie energii

Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewntrzne


Ciemnoczerwony
Ciemnoczerwony

Ciemny
Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny
szaroniebieski
2 cm

B. 15 stycznia C. 21 stycznia
A. 3 stycznia

Ciemny szaroniebieski
Byszczcy Ciemnoczerwony
^^A'1''^
Jasnoniebieski
ciemnoczerwony / Szary
Ciemnoczerwony czakram
,^

lem

f E. 6 lutego

D. 29 stycznia F. 3 marca

Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatkw i cysty na jajniku (widzenie wewntrzne; obrazy diagnostyczne)
Szarozielona unieruchomiona 00
energia ThS przesunity w lewo to

Emocjonalne bloki w gardle


i splocie sonecznym &&''! Poczenie unieruchomionej energii z przodu i z tyu

2
o*
3
n

Ol W*

SI
Rysunek 18-
4:
Wewntrzne
widzenie
chorb serca
(obraz diagnostyczny)
Widzenie wewntrzne 183

si u mnie, a ja ujrzaam biae, podobne do nasion


obiekty w jej krwi. Podczas pierwszej sesji obiekty
zostay rozproszone przez uderzenie lawendowego, a
nastpnie srebrnego wiata, po czym zostay
wyssane na zewntrz. Przeprowadzone zaraz potem
badanie wykazao, e po raz pierwszy od wykrycia
biaaczki krew Ros jest cakowicie czysta.
B. Krew pacjentki chorej na biaaczk Oczywicie nie ja odegraam kluczow rol w
tym uzdrowieniu; wsparam tylko Ros i oczyciam
jej krew. Dziki widzeniu wewntrznemu mogam
zapewni j, e jej krew jest zdrowa. Potwierdzay to
badania lekarskie, a wreszcie wsplnie doszymy
do wniosku, e Ros nie musi ju mnie widywa.
Sprostanie swej wasnej prawdzie nie byo dla niej
atwe. Potrzebowaa mojego wsparcia, poniewa
lekarze cakiem szczerze bali si, e umrze bardzo
szybko, jeli przerwie chemioterapi, i mwili jej o
tym przy kadym badaniu. Nie oznaczao to kryty-
kowania lekarzy; robili wszystko, co mogli, eby
uratowa jej ycie. Lecz w tym przypadku w gr
wchodziy inne czynniki, o ktrych oni nie mieli
pojcia. Jako uzdrowicielka miaam do nich dostp.
Oni nie. Oto przykad sytuacji, gdzie otwarta
wsppraca midzy duchowymi uzdrowicielami a
lekarzami medycyny dobrze przysuyaby si
pacjentowi. Moemy da sobie nawzajem bardzo
wiele, eby waciwie pokierowa procesem leczenia.

Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewntrzne Proces


wiato i wiedziaa ju, e nie umrze. Na kadej widzenia wewntrznego
butelce pynu, ktry podawano jej w trakcie caego
pobytu w szpitalu, pisaa czysta mio". Mam nastpujce wyjanienie fenomenu
Chemioterapia nie wywoaa skutkw ubocznych. widzenia wewntrznego. Zaobserwowaam ciek
Nastpia remisja. wiata wchodzc do ciaa przy moim widzeniu
Kontynuujc chemioterapi po wyjciu ze wewntrznym albo rentgenowskim. Oto co ujrzaam.
szpitala, Ros zacza odbywa sesje channelin-gowe wiato wchodzi jednoczenie przez trzecie oko i
z moj przyjacik Pat (Rodegast) de Vitalis, ktra oczy fizyczne i pynie wzdu nerww wzrokowych,
jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. wiato to ma
Emmanuel. Emmanuel powiedzia Ros, eby wysz czstotliwo ni wiato widzialne i moe
przerwaa chemioterapi, poniewa uniemoliwia przechodzi przez skr. Mija skrzyowanie nerww
ona jej wyzdrowienie. Lekarze stwierdzili, e jeli wzrokowych i okra przysadk, umieszczon zaraz
przerwie chemioterapi, to umrze bardzo szybko, za tym skrzyowaniem. Nastpnie rozdziela si na
poniewa badania krwi wykazyway, e wci nie dwie
jest w peni wyleczona. Nie bya to atwa decyzja, ale
Ros postanowia posucha Emmanuela. Wtedy
wanie pojawia
184 Donie pene wiata

Szyszynka

^% Kora wzrokowa

cieka zotego wiata

Dwie cieki
zotego wiata

Przysadka

Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewntrznego


Widzenie wewntrzne 185

cieki. Jedna biegnie do patw potylicznych, do pl Niekiedy uywam innej metody. Prosz o
wzrokowych, a druga do wzgrza, do jdra nerwu wyjanienie sytuacji i otrzymuj mentalny obraz
okoruchowego. Zauwayam, e pewne techniki problemu trapicego pacjenta.
medytacyjne i oddechowe mog sprawi, e
przysadka zacznie wibrowa i promieniowa zotym
(albo rowym, jeli czowiek jest zakochany)
wiczenia:
wiatem aurycznym. Ta wibracja i zote wiato Tworzenie i rozwijanie
zwikszaj ilo wiata kierujcego si w rejon
wzgrza. Wedug moich obserwacji to auryczne zdolnoci widzenia
wiato przechodzi ukiem ponad ciaem wewntrznego
modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki,
ktra w widzeniu wewntrznym odgrywa rol
wykrywajc. Poprzez specjalne oddychanie, w 1. Podrowanie \>TZ.*2. ciao
wyniku ktrego powietrze ociera si o grn tyln
cz garda i podniebienie mikkie, potrafi Najlepsz metod nauki widzenia wewntrznego
wzbudzi t wibracj w przysadce. To medytacyjne s wiczenia gbokiej relaksacji poczone z tym, co
oddychanie pomaga mi rwnie skoncentrowa si i nazywa si podrowaniem przez ciao.
wyciszy umys. Kieruje zote wiato z podstawy do Po pierwsze, po si i rozlunij wszystkie
tyu krgosupa i rowe wiato do jego przodu. Oba ciasne czci garderoby. Oddychaj gboko i zre-
strumienie przechodz nad sob ukowato w rejonie laksuj si. Sprbuj ponownie. Teraz we gboki
thalamusa. To przyciga energi do rodka czoa i oddech i napnij cae ciao tak mocno, jak tylko
centralnych obszarw mzgu, dziki ktrym widz. moesz. Wstrzymaj oddech; potem wypu powietrze
Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala, i rozlunij ciao. Powtrz wszystko jeszcze raz, ale
by co (energia, informacje) dotaro do rejonu trze- napnij ciao o poow sabiej ni poprzednio, nie
ciego oka. Dziki takiemu widzeniu mona patrze pomijaj jednak adnej jego czci. Wypu powietrze
na dowoln gboko, z bardzo du i rozlunij si.
rozdzielczoci, a do poziomu komrkowego, a Teraz we gboki oddech i rozlunij si
nawet wirusowego. wydychajc powietrze. Powtrz to trzy razy bez
Mam wraenie, jakbym miaa w gowie skaner. napinania ciaa. Wyobra sobie napicie spywajce z
Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mzgu, twojego ciaa jak gsty mid na powierzchni pod
za trzecim okiem i jakie pi centymetrw w ty, tob. Poczuj, jak twoje serce zwalnia do miego,
tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka rwnomiernego, zdrowego rytmu.
przeciaby si z prost wytyczon pomidzy Teraz wyobra sobie, e jeste bardzo maleki,
skroniami. Miejsce to wydaje si sercem skanera. Z jak punkcik wiata, i wejd do swojego ciaa w
tego punktu mog patrze w kadym kierunku nie dowolnym miejscu. Twoja maleka ja pynie do
poruszajc gow, chocia zwykle dobrze jest lewego ramienia, rozluniajc cae napicie po
skierowa wzrok bezporednio na to, co akurat drodze. Wpywa do lewej rki i doni i rozlunia
skanuj. napicie powodujc uczucie lekkiego askotania,
Kiedy przychodzi do mnie pacjent, ogldam ciepa i energii. Twoja lewa rka jest cika i ciepa.
(skanuj) pobienie cae jego ciao, eby odnale Teraz twoja miniaturowa ja wpywa z po-
interesujce rejony. Ciekawi mnie te obszary, ktre wrotem do lewego ramienia, po czym spywa w d
wymagaj pomocy. Potem dostrajam si do danego do lewej nogi rozluniajc cae obecne tam napicie,
obszaru i skanuj go z wiksz rozdzielczoci. nastpnie kieruje si do prawej nogi i w gr do
Czasem kad donie na analizowanym obszarze, prawego ramienia. Cae twoje ciao jest cikie i
gdy uatwia to prac. ciepe. Teraz za pomoc swojej
186 Donie pene wiata

malekiej jani zaczynasz bada ukady wewntrzne obszar, ktry wzbudza twoje zainteresowanie.
ciaa. Wejd do serca i popy z krwi pompowan Moesz z pocztku uy doni, ale nie dotykaj nimi
do caego ciaa. Czy ten ukad dziaa prawidowo? swojego przyjaciela. Potem nie bdziesz ju ich
Czy sprawia wraenie zdrowego? Teraz popy przez potrzebowa. Kiedy intuicyjnie czujesz si
puca badajc tkank pucn. Skieruj si do organw przycigany do jakiej czci ciaa, po prostu
trawiennych. Przeled szlak, jaki przebywa jedzenie skoncentruj si na niej mocniej. Skup si na organach
w twoim ciele. Przeled drog od ust do odka. Jak znajdujcych si na tym obszarze. Wierz w to, co
wyglda ten ukad? Czy otrzymuje odpowiedni ilo widzisz. Moesz odbiera kolor, faktur, emocj lub
energii? Czy poziom enzymw trawiennych jest tylko niejasne poczucie czego. Pozwl, by obrazy
prawidowy? Teraz opu odek i wraz z jedzeniem wpyway do twojej gowy.
udaj si do jelita cienkiego, a nastpnie grubego. Czy Kiedy jeste ju zadowolony z tego, czego si
wszystko jest w porzdku? Wejd do wtroby, dowiedziae, pozwl przycign si do innego
trzustki, ledziony. Czy wszystkie funkcjonuj rejonu i powtrz cay proces. Jeli aden obszar
prawidowo? Zbadaj genitalia. Czy s otoczone pen specjalnie ci nie przyciga, zacznij od pocztku
mioci trosk, na ktr zasuguj? skanowa cae ciao.
Jeli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce, Moesz skanowa kolejne obszary albo, jeli
ktre ci niepokoi, polij tam swoj malek ja z znasz si na anatomii (a powiniene, jeli chcesz by
mioci i energi. Przyjrzyj si dobrze temu uzdrowicielem), kolejne ukady wewntrzne. Notuj w
obszarowi. Jeli czego mu brakuje, pozwl swojej umyle, co widzisz.
malekiej jani zaj si tym. Jeli trzeba go Kiedy jeste ju zadowolony ze swoich eks-
oczyci, oczy go. Jeli potrzeba mu energii, niech ploracji, wr powoli do siebie i otwrz oczy.
twoja miniaturowa ja wyle mu energi. Omw to, co odebrae, ze swoim przyjacielem.
Kiedy bdziesz ju usatysfakcjonowany, Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co si zgadza,
pozwl, by twoja maleka ja urosa do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjani dlaczego? By moe
rozmiarw i zczya si z twoj prawdziw jani. odpowied stanowi czynione przez ciebie zaoenia.
Moesz wykonywa tak podr przez samego By moe problem tkwi w twoim ciele. By moe to
siebie, kiedy tylko tego chcesz. ty masz racj, a twj przyjaciel bdnie rozumie
Wr do stanu normalnej wiadomoci, ale sytuacj, ktr zaobserwowae". Zamiecie si
pozosta gboko zrelaksowany, pewny siebie i teraz rolami i niech twj przyjaciel przeskanuje
wiadomy. Skanowae swoje wasne ciao. ciebie. Bd pasywny, eby mu to uatwi.

2. Skanowanie przyjaciela 3. Medytacje w celu otwarcia


skanera trzeciego oka
Usid na krzele naprzeciw przyjaciela. Jedna
osoba bdzie obserwatorem, druga ma si otworzy i Jeden z moich nauczycieli, Wielebny C.B.,
by obserwowan. Ucisz umys za pomoc proponuje nastpujce wiczenie. Po si na
medytacji. agodnie skup si na swoim przyjacielu. plecach albo usid z wyprostowanym krgosupem.
Nie otwieraj oczu. Przypomnij sobie uczucie Upewnij si, e jest ci wygodnie. We gboki
towarzyszce podrowaniu przez wasne ciao. oddech przez nos. Napenij najpierw doln cz
Teraz moesz odby wizualn podr przez ciao brzucha powietrzem, potem rodkow, potem klatk
przyjaciela. Tym razem bdzie to nieco inne uczucie, piersiow. Teraz otwrz usta, najszerzej jak moesz.
poniewa skanujesz ciao z zewntrz. Przysu koniec jzyka do tylnej czci garda i
Najpierw przeskanuj ciao, eby znale uformuj gardo tak, eby powietrze uciekao ocierajc
si, trc o grn tyln cz garda przy mikkim
pod-
Widzenie wewntrzne 187

niebieniu. Niech zaczyna ociera si jak najgbiej. Kiedy widzenie ponadzmysowe poczy si ze
Powstajcy dwik powinien by delikatny, a nie syszeniem ponadzmysowym, odbierane informacje
gulgoczcy. Nie odchylaj gowy do tyu. Trzymaj j staj si jeszcze bardziej uyteczne.
dokadnie na szczycie krgosupa. Pozwl, by
powietrze wolno opucio twoje ciao. Najpierw
powietrze z dou brzucha, potem z jego rodkowej Znajdowanie przyczyny
czci, a wreszcie z klatki piersiowej. Wypu cae
powietrze. Zaczerpnij oddech i rozlunij si.
choroby: cofanie si w
Powtrz ten oddech. Kiedy ju poczujesz si z tym przeszo
swobodnie, dodaj nastpujc wizualizacj.
Gdy wydychasz powietrze, wyobra sobie zoty Odkryam sposb czytania" przyczyny kon-
strumie wiata zaczynajcy si w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. czy on w sobie
miednicznego i biegncy wzdu krgosupa do dwie techniki. Pierwsza to normalny sposb, w jaki
centralnej czci mzgu. Powtrz to trzykrotnie wywoujemy wspomnienia. Po prostu, wr myl do
czc z trzema trcymi oddechami. Teraz skup si czasw, kiedy bye modszy. Wybierz okrelony
na przodzie swojego ciaa. Strumie wiata jest wiek albo miejsce, w ktrym mieszkae, i
rowy w jego przedniej czci. Powtrz to trzy razy przypomnij je sobie. Teraz cofnij si jeszcze bardziej
z trzema trcymi oddechami. Zauwa, e dwa w czasie. Czym jest twj wewntrzny proces
strumienie wiata krzyuj si ukowato i wpywaj przywoywania wspomnie? Jakie niesie ze sob
do rodka mzgu. uczucie? Kiedy przypominam sobie co z przeszoci,
Gdy ju opanujesz to wiczenie, nigdy nie uywam mojego umysu w okrelony sposb. Wiem,
wykonuj wicej ni trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. Mam wspomnienia uczu, obrazw
kadej czci swego ciaa, gdy moesz dosta albo dwikw. atwo jest cofn si w czasie;
zawrotw gowy. Traktuj to ostatnie wiczenie z wszyscy to robimy. Wikszo z nas sdzi, e mona
nalenym szacunkiem, bo jest ono bardzo potne. to robi tylko dla siebie, dla innych nie. Jest to tylko
Dochod do wszystkiego powoli. Nie moesz ograniczone przekonanie. Odkryam, e ten
przyspieszy swojej ewolucji w nieorganiczny wewntrzny proces cofania si w czasie suy do
sposb. To nigdy si nie udaje (chocia wikszo z odczytywania" historii choroby.
nas chciaaby, eby byo odwrotnie.) Drug technik jest uycie cznoci kine-
Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuj krtkie stetycznej i widzenia wewntrznego. cz si z
wiczenia oddechowe, ktre pomagaj mi podnie interesujc mnie czci ciaa, uywajc mojego
wibracje i poziom energii, tak ebym moga lepiej zmysu kineste tycznego. Otrzymuj obraz chorego
widzie aur, widzie wysze jej poziomy, a take obszaru opisujcy jego aktualny stan. Utrzymuj
przesya wysze czstotliwoci przez moje pole. W poczenie, a nastpnie cofam si w czasie, czytajc
tym celu tr powietrzem o grn tyln cz garda, przeszo i poznajc histori danej czci ciaa.
lecz robi to zaczer-pujc krtkie, szybkie oddechy Cofam si, a wreszcie docieram do przyczyny
przez nos. Poniewa tyle razy wykonywaam choroby. Mog na przykad zobaczy uraz dotykajcy
powysze wiczenia, jest to dla mnie teraz atwe. okrelonej czci ciaa. Potem widz nastpny,
Czasem oddycham te dugimi, spokojnymi, jeszcze wczeniejszy, i tak dalej. Najpowaniejsze
rwnymi seriami bez przerwy i tr powietrzem o ty choroby wystpuj w efekcie dugiej serii takich
garda, eby skupi uwag, oczyci umys i urazw. Cofam si po prostu w czasie, a do
zrwnoway pole energii. Nazywam t technik momentu przed wystpieniem pierwszego urazu,
nosowym oddechem trcym. ktry by pierwotn przyczyn obecnego problemu.
188 Donie pene wiata

Przegld rozdziau 18 4. Wymie trzy wiczenia suce rozwijaniu


widzenia wewntrznego.
1. Co mona zobaczy dziki widzeniu wewnt- 5. Ktry gruczo wydzielniczy jest narzdem
rznemu? W ktre rejony ciaa mona zaglda? widzenia wewntrznego?
Na jak gboko?
2. W jakiej skali mona postrzega obiekty w Do przemylenia
widzeniu wewntrznym?
3. Czy widzenia wewntrznego mona uywa na 6. Jaka jest rnica pomidzy wizualizacj
odlego? a postrzeganiem?
Rozdzia 19

POSTRZEGANIE PONADSUCHOWE I
KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI
DUCHOWYMI

Informacje, ktre otrzymywaam za pored- powied przyjdzie do ciebie. Po jakim czasie


nictwem zmysu suchu, byy z pocztku oglne, zaczniesz j odbiera. Odpowied moe przyby do
pniej stay si bardziej szczegowe. Syszaam na ciebie w formie obrazw, uczu, oglnych poj,
przykad sowa mioci i otuchy dla osoby, ktra sw, a nawet zapachw. Zapisz j na kartce, bez
przybya na sesj uzdrawiajc. Pniej zaczam wzgldu na to, jaka jest. Moesz myle, e do
odbiera rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci si nie przyda, ale pisz dalej. Forma
nazwisko pacjenta, nazwy chorb, na ktre cierpia, przekazywanej ci odpowiedzi moe si zmienia. Nie
a w niektrych przypadkach skad diety, mieszanki przejmuj si i pisz dalej. Pod wpywem pisania
witaminowej czy leku homeopatycznego, ktre nadchodzce informacje zaczn wreszcie przeradza
pomogyby mu w odzyskaniu zdrowia. Wielu ludzi, si w dwiki. Skup si na bezporednim syszeniu
ktrzy skorzystali z tych wskazwek, wyzdrowiao. sw, ktre do ciebie docieraj. wicz, wicz, wicz.
Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko, co odbierasz. Nic nie opuszczaj.
postrzegania ponadsuchowego jest medytacja. We Kiedy skoczysz, od papier na bok na
kartk i owek, usid w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. Pniej wr do niego i
medytacyjnej, skoncentruj si i oczy umys. Jak przeczytaj wszystko, co napisae. Uznasz to za
najwyraniej sformuuj w umyle pytanie. Skup si interesujce. Za specjalny notatnik.
na chci uzyskania odpowiedzi na to pytanie, bez Po tym, jak wykonywaam to wiczenie
wzgldu na to, jaka ona bdzie. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie soca przez trzy miesice,
na kartce. Po owek i kartk w zasigu rki. informacje sowne nadchodziy w takim tempie, e
Skoncentruj si i uspokj umys. Poczekaj, a od- nie nadaam z pisaniem. Gos zasugerowa, ebym
kupia maszyn do pisania.
190 Donie pene wiata

Wkrtce nie nadaam ze stukaniem w klawisze. dalej, w kocu je zrozumiesz. Kontakt z prze-
Gos zasugerowa, ebym wyposaya si w wodnikiem moe da czowiekowi informacje spoza
magnetofon. Zrobiam to. Z pocztku trudno byo linearnego umysu, moe czowieka bardzo gboko
przej od pisania do powtarzania sw na gos. dotkn; siga on duszy nie zwaajc na ludzkie
Dwik gosu przeszkadza mi w utrzymaniu ograniczenia. Zazwyczaj na pocztku seansu mwi
spokojnego umysu. Po jakim czasie trudnoci te mj przewodnik Heyoan. Oznacza to, e uzyskuj
jednak ustpiy. Nastpnym krokiem byo odbieranie informacje w sposb pasywny i bezporedni. Potem,
informacji dla drugiego czowieka, a potem w w ktrym momencie, Heyoan proponuje, eby
obecnoci caej grupy. To byo szczeglnie pacjent zacz zadawa pytania. Uwaam, e jest to
zawstydzajce, poniewa channeling werbalny dziaa waciwa kolejno, poniewa przewodnicy z reguy
w ten sposb, e odbierajcy syszy tylko kilka lepiej od nas wiedz, gdzie ley prawdziwy problem.
pierwszych sw tego, co ma zosta powiedziane. Z miejsca przelizguj si pod obronnymi zasiekami
Uchwycenie pocztku zdania i pozwolenie, by czowieka i docieraj do samego sedna. Zatem, kiedy
nieznana reszta zacza pyn, wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans, nie marnujemy czasu,
ufnoci. tylko od razu przechodzimy do ukrytych gbiej
Dowiadczenie uzyskiwania informacji drog informacji, ktre bd nam pomocne.
werbaln nieodwoalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaj rwnie Heyoano-wi
pytania: Kto mwi?". Bez wtpienia sysz czyj pytania. Zazwyczaj robi to bezgonie. Mog
gos. Czy sama go wymylam, czy te ma on jakie poprosi o obraz sytuacji albo konkretnej czci ciaa,
inne rdo? Najlepszy sposb na to, eby si mog te poprosi o opisanie okrelonego problemu.
dowiedzie? Zapyta jego samego! Zapytaam. Zadaj nawet takie pytania, jak: Czy to jest rak?"
Odpowiedzia: Jestem Heyoan, twj duchowy Zazwyczaj dostaj cakiem szczegowe odpowiedzi,
przewodnik." ale nie zawsze jest atwo, szczeglnie kiedy niepokoi
Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna tre odpowiedzi. W takim
Wiatr Szepczcy Prawd Poprzez Stulecia." momencie blokuj docierajc do mnie informacj.
Skd pochodzisz? Musz skoncentrowa si ponownie, eby
Z Kenii." kontynuowa prac. Teraz sprbujcie wy.
To prawda, e miaam wczeniej wizje duchw i
aniow, ale traktowaam je wanie jako wizje. Teraz
zaczy do mnie mwi. Wkrtce czuam ich dotyk, a wiczenie:
czasem, kiedy widziaam je w pokoju, do moich Otrzymywanie wskazwek od
nozdrzy dochodzi cudowny zapach. Tylko metafora
czy rzeczywisto? Caa moja osobista rzeczywisto przewodnikw duchowych
dociera do mnie za porednictwem zmysw, a teraz,
kiedy s one rozszerzone, mj odbir rzeczywistoci Usid w pozycji medytacyjnej z prostym
rwnie si poszerzy. Inni ludzie o wzmocnionej krgosupem, ale z niewielkim wgbieniem w dole
percepcji te jej dowiadczaj. Dla mnie jest ona plecw. Moesz usi na krzele, opierajc si
prawdziwa. Zadecydowa moesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze
wasnych dowiadcze. skrzyowanymi nogami. Upewnij si tylko, czy jest
Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie.
tyle inne, e wchodzisz w metafor, w ktrej prosisz
o informacje osob mdrzejsz i bardziej 1. Jeli jeste typem kinestetycznym, zamknij oczy i
zaawansowan w rozwoju od ciebie. Nadchodzce led oddech wchodzcy do twojego ciaa i
informacje s poza obszarem twojego rozumienia, ale wychodzcy z niego. Raz na jaki czas moesz
jeli pozwolisz im pyn powtrzy sobie przypomnienie: Podam za
Postrzeganie ponadsuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191

oddechem do centrum." Okiem umysu py za przychodzi mi trudniej, uywam wic kombinacji


oddechem kierujcym si poprzez wntrze ciaa do powyszych medytacji, eby uwolni umys od jego
twojego centrum. Twoja percepcja moe wzrosn i gadaniny. Innym razem potrzebuj tylko prostej
moesz zacz ledzi przepyw energii we wasnym mantry.
ciele. Wicej medytacji i wicze zwikszajcych
wraliwo i pozwalajcych osign ten spokojny
2. Jeli jeste wzrokowcem, wyobra sobie zoty stan samoakceptacji znajdziecie w ksice Jacka
kana biegncy wzdu twojego krgosupa, tam Schwarza Vohmtary Controls. Ksika ta zawiera
gdzie znajduje si gwny strumie energii. Zwizu- cae serie takich wicze, przystosowanych do
alizuj biaozot kul nad swoj gow. Gdy zachodniego umysu i bardzo skutecznych.
spokojnie oddychasz, kula opada powoli przez Teraz, kiedy jeste ju skoncentrowany, a twj
kana i centraln cz twojego ciaa do splotu umys uspokojony, moesz usi w oczekiwaniu na
sonecznego. Patrz nastpnie, jak zota kula ronie duchowe przewodnictwo.
w twoim splocie sonecznym niczym soce.
Moesz kontynuowa wzrost zotej kuli w
swoim splocie sonecznym. Pozwl, eby najpierw Odbieranie przewodnictwa od
napenia ciao zotym wiatem. Potem niech napeni osobistych nauczycieli
zotym wiatem twoje pole aurycz-ne. Niech
wypeni pomieszczenie, w ktrym si znajdujesz. duchowych
Jeli znajdujesz si w grupie medytujcych osb,
patrz, jak ich zote kule powikszaj si, tworzc Kady czowiek ma kilku przewodnikw, ktrzy
zoty krg wypeniajcy pomieszczenie. Niech pozostaj z nim i kieruj go poprzez wiele inkarnacji.
ronie, stajc si wikszy od pomieszczenia, Dodatkowo kady ma nauczycieli--przewodnikw,
dorwnujc wielkoci budynkowi, w ktrym si ktrzy towarzysz czowiekowi w okresach
znajdujecie, obszarowi wok budynku, wsi albo konkretnej nauki i s wybierani pod jej ktem. Na
miastu, regionowi, krajowi, kontynentowi, ziemi, i przykad, jeli jeste studentem szkoy artystycznej,
dalej. Rb to powoli. Porusz wiadomoci bdziesz mia wok siebie kilku przewodnikw-
powikszajc zot kul wiata, tak eby signa artystw dla inspiracji. Bez wzgldu na to, w jakiej
ksiyca i gwiazd. Wypenij wszechwiat jaskrawym pracy wyraasz swoj kreatywno, jeste z
zotym wiatem. Zobacz siebie jako cz tego pewnoci inspirowany przez przewodnikw
wszechwiata, cz tworzc jedno z nim, a zatem majcych czno z prac tego rodzaju w wiecie
i z Bogiem. duchowym, gdzie formy s pikniejsze i bardziej
Teraz utrzymujc jasno wiata sprowad je z idealne ni te, ktre udaje nam si zamanifestowa na
powrotem, krok po kroku, tak jak je wysae. planie ziemskim.
Wypenij swoje wntrze caym tym wiatem i Aby skontaktowa si ze swoim przewodnikiem,
wiedz wszechwiata. Upewnij si, e robisz to usid z cichym, spokojnym poczuciem zrozumienia,
wolno, krok po kroku wracajc w siebie. Poczuj e jeste jednoci z Bogiem, e owa iskra boskoci
ogromny adunek, obecny teraz w twoim polu istnieje w kadej czci ciebie i e jeste cakowicie
aurycznym. Sprowadzie do swojego pola wia- bezpieczny. To nastawienie pozwoli ci osign stan
domo tego, e stanowisz jedno ze Stwrc. wewntrznego spokoju, umoliwiajcy syszenie.
Zazwyczaj, kiedy wchodz w podwyszony stan
3. Jeli jeste suchowcem, moesz przez ca wiadomoci dla uzyskania przewodnictwa,
medytacj uywa mantry. Moesz uy jako przeywam nastpujce dowiadczenie wewntrzne.
mantry witego imienia, takiego jak Om, Czuj podniecenie, poniewa zdaj sobie
Sat-Nam, Jezus albo Bd spokojny i wiedz, e
jestem Bogiem". Moesz te wydoby jak
nut. Zauwaam, e w pewne dni koncentracja
192 Donie pene wiata

spraw z obecnoci przewodnika penego mioci i powoli zcz si ze sowami przewodnikw i


wiata. Potem zaczynam sobie uwiadamia kontakt zostanie nawizany ponownie. Jeli to nie
istnieniepromienia biaego wiata nade mn i unosz podziaa, przel mi obraz, ktry zaczn opisywa,
si ku niemu. (Mona powiedzie, e wchodz we pozwalajc, by pacjent sam poj jego znaczenie.
okiem umysu.) Moje podniecenie maleje, kiedy Moje wewntrzne dowiadczenia werbalnego
spostrzegam rowy obok mioci spywajcy na channellingu s nastpujce. Siedz ze skrzyowanymi
mnie z gry. Wypenia mnie poczucie mioci i nogami, z domi na udach. Najpierw si koncentruj.
bezpieczestwa. Potem czuj, jak zostaj uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie si w
wyszy stan wiadomoci. W tym momencie moje ciele. Jest to takie uczucie, jakbym budowaa mocny
ciao moe zmieni nieco pozycj, na przykad energetyczny fundament wok dolnej czci mojego
miednica przesunie si nieco do przodu, a krgosup ciaa. Kiedy ten fundament jest gotowy, zaczynam unosi
wyprostuje. Mog bezwiednie ziewn, eby wiadomo poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu
dopomc w otwarciu czakramu garda. (To przez ten w gr i wizualne koncentrowanie si na wietle nade
czakram czowiek syszy swoich przewodnikw.) mn. Odwracam donie wntrzem do gry. W pewnym
Unisszy si jeszcze, wchodz w stan witego momencie unoszenia nastpuje kontakt z przewodnikiem.
uspokojenia. Wtedy zazwyczaj widz i sysz Czuj to kinestetycznie. Widz przewodnika za moim
przewodnikw. Przez ca pocztkow cz seansu prawym ramieniem i sysz kilka pierwszch sw z
nieustannie si unosz. Zazwyczaj kieruje mn tamtego kierunku. Kiedy i ja, i przewodnik jestemy
trzech nauczycieli. Osobie, ktra przysza do mnie gotowi, unosz donie i stykam je koniuszkami palcw na
po pomoc, towarzyszy jej przewodnik albo wysokoci serca albo splotu sonecznego. To rwnoway
przewodnicy. moje pole energii i pomaga utrzyma stan wyszego
Wanie to dowiadczenie wiata, mioci i poziomu wiadomoci. Trcy oddech nosowy jest
spokoju potwierdza twoj czno z przewodnikami. rwnie pomocny. W tym momencie zaczynam
Jeli nie odbierasz go w trakcie prb nawizania zazwyczaj odbiera przekaz werbalny. Z pocztku sowa
kontaktu, oznacza to najprawdopodobniej, e nie nadchodz z rejonu prawego ramienia. Im mocniej
masz cznoci ze swoimi przewodnikami. wczam si w proces channelingu (odbioru informacji),
Przewodnik bdzie komunikowa si z tob w tym blisze wydaj si sowa. Przewodnik rwnie zdaje
najbardziej odpowiadajcej ci formie. Bd to oglne si zblia. Wkrtce nie ma ju luki czasowej pomidzy
pojcia, sowa, symboliczne obrazy albo dosowne usyszeniem a wypowiedzeniem sw, a kierunek, z
wyobraenia przeszych zdarze lub inkarnacji. ktrego nadchodz, przesuwa si ponad moj gow i
Kiedy jaka forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wntrza. i Przewodnik zdaje si
albo boisz si tego, co jest ci przekazywane, dopasowywa do mnie fizycznie jak rkawiczka. Porusza
przewodnicy przejd szybko na inn form kontaktu moimi rkami i ramionami w rytm rozmowy. Uywa
albo podejd do problemu z innej strony. Na rwnie moich doni do zrwnowaenia pola energetycz-
przykad, jeli obawiam si, e sowa, ktre nego i wlewania energii w moje czakramy. To sprawia,
odbieram, maj pewne znaczenie, albo jeli kto e energia jest skupiona i czysta. Moja osobowa ja
zada szczeglnie kontrowersyjne pytanie, to zdaje si unosi w grze, syszc i widzc wszystko.
uciekn" z tego miejsca wewntrznego spokoju i Jednoczenie czuj si stopiona z przewodnikiem, tak
harmonii i nie bd ju syszaa tego, co mwi do jakbym nim bya. * Jako przewodnik czuj si duo
mnie przewodnik. Minie minuta albo dwie, zanim wiksza ni jako ja Barbara.
ponownie znajd to miejsce w sobie. Jeli i teraz nie
jestem w stanie odbiera sw, przewodnicy przel
mi oglny koncept, ktry bd si staraa wyjani
wasnymi sowami. Moje sowa
Postrzeganie ponadsuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193

Pod koniec rozmowy przewodnik rozcza si roba pacjenta. Moe czu bl nogi pacjenta w swojej
delikatnie i unosi, podczas gdy moja wiadomo nodze albo w rce, ktr kadzie na jego nodze.
opada w d czc si z ciaem i osobow jani. W Wszystkie te informacje docieraj do nas poprzez
tym momencie jestem zazwyczaj oniemielona. pierwszy czakram i mog by bardzo przydatne w
terapii, jeli uzdrowiciel oczyci si na tyle, by jego
wasne ciao stao si pudem rezonansowym. Musi
Zmysy czakramw zna rnic pomidzy dolegliwociami wasnego
ciaa a ciaa pacjenta. Jeli czuje bl w nodze, musi
Dotd mwiam tylko o pozyskiwaniu infor- wiedzie, czy by on ju tam wczeniej, czy te
macji poprzez cztery z piciu normalnych zmysw odbiera go od pacjenta. Ten sposb uzyskiwania
wzrok, such, dotyk i wch. Cho jest to rzadkie, informacji ma naturalnie swoje wady. Odbieranie
sdz, e daoby si rwnie odbiera informacje czyjego blu jest bardzo mczce.
poprzez smak. Badajc proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat
informacji, odkryam, e kady kana albo zmys stanw emocjonalnych, zarwno uzdrowiciela, jak i
powizany jest z okrelonym czakra-mem, oznacza innych ludzi. Ponownie uzdrowiciel musi uy
to, e pozyskujemy informacje poprzez zmysowy swojego pola, eby znale rnic pomidzy
mechanizm poszczeglnych czakramw. Tablica 19- wasnymi emocjami a tymi, ktre nale do pacjenta.
1 przedstawia zmysy aktywne w kadym czakramie. Mona si tego nauczy dziki wiczeniom i dobrej
Kiedy obserwuj kogo w trakcie channelingu, komunikacji z polem pacjenta. Na przykad,
potrafi stwierdzi, ktrego czakramu uywa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane
odbioru informacji. Czakram ten jest zazwyczaj blem w nodze. Pacjent moe by wcieky lub
bardzo aktywny i pynie przez niego wicej energii wystraszony. Moe obawia si, e bl w nodze jest
ni zwykle. Zauwacie, e normalnie nie czynimy efektem jakiej bardzo powanej choroby. Wane
rnicy midzy zmysem kinestetycznym, dotykiem i jest, by wykorzysta te informacje, poniewa kadej
intuicj, ale wedug mnie rni si one bardzo od chorobie towarzysz negatywne emocje, ktre naley
siebie, tak jak opisuje to tablica 19-1. Mioci w jaki sposb oczyci.
rwnie nie nazywamy zmysem, cho sdz, e Trzeci czakram udziela niejasnych informacji,
powinnimy. Zwr po prostu wiksz uwag na to, midzy innymi takich jak wtedy, gdy kto mwi
co si dzieje, kiedy kochasz albo wyczuwasz Mylaem, e zadzwonisz i zrobie to" albo
mio". Mio naley do innej kategorii ni reszta Intuicja mwi mi, ebym nie lecia dzi tym
uczu. Oczywicie, mio jest czym wicej ni samolotem; co moe si sta." Jeli kto wyczuwa
zmysem. Jest rwnie sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomoc trzeciego
zsynchronizowanym z innymi ludmi. czakramu, bdzie mia niejasne poczucie obecnoci
Poprzez kady czakram otrzymujesz inny rodzaj kogo/czego w pokoju, jego pooenia, oglnego
informacji. Pierwszy czakram przynosi informacje ksztatu, wielkoci, zamiarw (czy ta istota jest
kinestetyczne uczucia cielesne, takie jak poczucie przyjazna czy wroga). Pierwszy czakram dostarcza
rwnowagi albo jej braku, dreszcze biegnce po kinestetycz-nych informacji na temat obecnoci
krgosupie, fizyczny bl w jakiej czci ciaa, istoty, a drugi przekazuje nam jej uczucia. W przyk-
poczucie zdrowia albo choroby, bezpieczestwa albo adzie z blem nogi, trzeci czakram da nam niejasne
zagroenia. Uzdrowiciel moe dziki tym poczucie tego, jakie jest gbsze znaczenie blu nogi
informacjom dowiedzie si, w jakim stanie znajduje w yciu danego czowieka, a take udzieli pewnych
si pacjent. Jeli uzdrowiciel wyczuwa chorob i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn.
wie, e nie jest to jego wasna, bdzie wiedzia, e to
cho-
194 Donie pene wiata

Tablica 191: ZMYSY


SIEDMIU CZAKRAMOW
Percepcja Praktyka
Czakram Natura informacji
czakramu medytacyjna

Znajomo Zaakceptowanie caego pojcia, ktre Bd spokojny


caego wykracza poza kady z wymienionych niej i wiedz,
pojcia zmysw e jestem Bogiem

Widzenie Widzenie wyranych obrazw, wiadomo


Wizualizowanie symbolicznych albo dosownych mesjaniczna albo
Chrystusowa

Syszenie Syszenie dwikw, sw albo muzyki, a Brzmienie


Mwienie take smak i wch Suchanie

Mio Odczucie kochania kogo Rowe wiato


mioci
Kochanie kwiatu

Intuicja Niejasne poczucie wiedzy, ktra nie jest Jednopunktowosc


okrelona niejasne poczucie wielkoci, umysu
ksztatu i istoty problemu odczuwane
zmysami

Emocjonalno Emocje rado, strach, gniew Medytacja nad


odczuwaniem
spokoju i
zadowolenia

Dotyk. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele poczucie Chodzenie


i obecno. rwnowagi, dreszczy, wosw stajcych Medytacja
Kinestetyka dba, pyncej energii, fizycznej Dotykanie
przyjemnoci albo blu Gboka relaksacja

Czwarty czakram przynosi uczucia mioci. samego siebie. Czakram ten daje te poczucie
Mioci sigajcej szerzej poza ciebie, partnera czy cznoci z wszystkimi istotami, ktre kiedykolwiek
rodzin, dotykajcej ludzkoci i samego ycia. Za odczuway bl nogi.
pomoc czwartego czakramu mona wyczuwa Pity czakram pozwala odbiera dwiki,
mio drugiego czowieka, a take jej jako i ilo, muzyk, sowa, zapachy i smaki. Uzyskiwane
bez wzgldu na to, czy zawarta jest w ciele informacje bywaj bardzo szczegowe, w zalenoci
fizycznym, czy nie. Czuje si take wspln mio od tego, z ktrego poziomu poa aurycz-nego
ludzkoci. W przykadzie z blem nogi uzdrowiciel pochodz (patrz: cz V). Na przykad dla pacjenta z
czuby mio do swojego pacjenta, a take jako bolc nog uzdrowiciel moe otrzyma nastpujcy
mioci pacjenta do opis problemu: To zapale-
Postrzeganie ponadsuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195

nie y" albo To nadwerenie minia spowo- moesz wywoa wizualizowan sytuacj w realnym
dowane now par butw, stopa skrca si, gdy yciu. Nadasz zatem obrazowi form i tre. Im
pacjent chodzi." Pity czakram moe rwnie wyraniejszy jest obraz i im wicej emocjonalnej
ujawni dwik, ktry bdzie bardzo pomocny przy energii mu dae, tym atwiej przyjdzie ci stworzenie
leczeniu nogi. go w realnym yciu.
Szsty czakram odkrywa obrazy. Mog by one Sidmy czakram ujawnia informacje w formie
symboliczne, o bardzo osobistym znaczeniu dla penego pojcia rzeczywistoci. Informacje te
pacjenta, albo dosowne. Dosowne obrazy wykraczaj poza ograniczenia ludzkich zmysw i
przedstawiaj sytuacje, dziej si teraz albo wydarz systemu porozumie. Odbierajcy, po wchoniciu i
si w przyszoci. S rwnie odwzorowaniami gbokim zrozumieniu rzeczywistoci, musi uy
pewnej sytuacji. Kiedy mwi odwzorowaniami", swoich wasnych sw, eby opisa to, co zrozumia.
nie oznacza to koniecznie, e widzisz je na wasne Czsto, kiedy zaczynam wyjania co wasnymi
oczy, lecz e w twoim umyle pojawia si obraz na sowami, pojawia si Heyoan (poprzez pity
tyle wyrany, i w razie potrzeby mgby go czakram) i wyjania to o wiele precyzyjniej ni ja.
narysowa albo zreprodukowa w inny sposb. Na Zrozumienie danego pojcia oddaje peny sens tej
przykad, w przypadku blu w nodze, szsty czakram wiedzy. W naszym przykadzie z bolc nog sidmy
moe przedstawi obraz skrzepu zwizanego z czakram przekae ca sytuacj yciow wic si
zapaleniem y lub te uzdrowiciel zobaczy po prostu z blem w nodze.
nadwerony misie, w zalenoci od tego, jaka jest
przyczyna blu. Obraz moe pojawi si w umyle
uzdrowiciela jak na ekranie telewizora, lecz moe te Otwieranie czakramw na
nadchodzi bezporednio z wntrza nogi, tak jak poszczeglne poziomy
zostaby odczytany przez wzrok. Szsty czakram
moe rwnie przekaza obraz symboliczny, ktry rzeczywistoci
ma zapewne jakie znaczenie dla pacjenta, ale nie dla
uzdrowiciela. Obraz symboliczny pojawia si na Teraz, kiedy orientujesz si ju, jakie informacje
ekranie umysu uzdrowiciela. Szsty czakram moe docieraj do nas przez kady z czakramw,
rwnie ujawni w formie obrazu przesze przyjrzyjmy si poszczeglnym poziomom
dowiadczenie pacjenta, ktre wie si z blem rzeczywistoci, o ktrych mwilimy w rozdziaach
nogi, moe to by, na przykad, obraz dziecka sidmym i pitnastym. Opisaam tam fizyczny
spadajcego z trjkoowego rowerka i uderzajcego poziom rzeczywistoci, poziom astralny, poziom
si w nog, w dokadnie to samo miejsce, ktre boli eteryczny uwicony, niebiaski, keteryczny
teraz, powiedzmy, dwadziecia lat pniej. Ten uwicony oraz istoty egzystujce na kadym z tych
rodzaj bezporedniego pozyskiwania informacji poziomw. Stwierdziam rwnie, e istniej
podobny jest do ogldania filmu. poziomy wysze ni sidmy. By mc postrzega
Zauwacie, e mwiam o odbieraniu obrazw. ktrykolwiek z tych poziomw, czakram, przez ktry
Postrzeganie oznacza odbieranie. Postrzeganie to chcecie postrzega, musi by otwarty na ten poziom.
odbieranie tego, co ju jest, w formie symbolicznej Jeli chcecie zobaczy ktr z warstw aury,
lub dosownej. Wizualizowanie jest zupenie inn powinnicie otworzy wasz szsty czakram na t
funkcj. Proces wizualizacji jest aktywnym warstw. Jeli chcecie zobaczy pierwszy poziom
tworzeniem. Wizualizujc tworzysz obraz w swoim pola aurycznego, musicie otworzy wasz szsty czak-
umyle i napeniasz go energi. Jeli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. Jeli chcecie
nieruchomo w umyle i kontynuujesz napenianie zobaczy drug warstw aury, musicie otworzy wasz
energi, szsty czakram w drugiej warstwie aury. Kiedy
pocztkujcy zaczynaj widzie aur,
196 Donie pene wiata

widz zazwyczaj jej pierwsz warstw, poniewa szenie czstotliwoci wibracji, na jakiej ta wia-
otwieraj swj szsty czakram wanie na pierwszym domo funkcjonuje. Nie jest to zadanie atwe, gdy
poziomie aury. W miar postpw otwieraj szsty jak widzielicie w rozdziale powiconym
czakram na kolejne warstwy i zaczynaj je widzie. aktywnoci psychicznej, kady wzrost przepywu
Otwarcie czakramw na poziomach powyej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalajce
czwartego oznacza, e zaczniecie postrzega istoty z przeycia, ktre zakopae gboko w swojej
innych planw egzystencji. Wprowadza to spory podwiadomoci, poniewa byy zbyt grone, by
chaos w waszym yciu osobistym i wymaga odczu je w czasie, kiedy nastpiy.
pewnego czasu na przyzwyczajenie si. Wielokrotnie
bdziecie musieli wybiera pomidzy
kontynuowaniem rozmowy, ktr toczycie, a Medytacje wzmacniajce
zamilkniciem i wysuchaniem przewodnika, ktry
chce wam co powiedzie. Spdziam wiele czasu w
dowiadczanie poziomw
tym podwjnym wiecie. Kto, kto postrzega aurycznych
obecno istot i odpowiada im, wydaje si ludziom z
zewntrz bardzo ekscentryczny. Odkryam rne praktyki medytacyjne majce
Aby usysze istot yjc na poziomie wzmocni dowiadczanie przez was poziomw
astralnym, musicie otworzy wasz pity czakram na aurycznych. Podaj je rwnie w tablicy 19-1. By
tym poziomie. Jeli chcecie sysze przewodnika z zwikszy dowiadczanie pierwszej warstwy swojej
pitego poziomu, musicie otworzy pity czakram na aury, praktykuj medytacj dotykow, w chodzie lub
pitym poziomie waszego pola aurycznego. Jeli gbok relaksacj. W celu wzmocnienia
chcecie widzie przewodnika astralnego, musicie dowiadczania drugiej warstwy aury, medytuj nad
otworzy szsty czakram na czwartym poziomie. spokojnym poczuciem zadowolenia. By
Chcc zobaczy przewodnika z pitego poziomu, zintensyfikowa dowiadczanie trzeciej warstwy
musicie otworzy szsty czakram na pitym twojego pola aurycznego, wicz jednopunktowo
poziomie i tak dalej. umysu. Chcc zwikszy dowiadczanie czwartego
Jak powiedzielimy w rozdziale sidmym, poziomu, medytuj nad rowym wiatem mioci lub
gboko w sercach czakramw znajduj si drzwi skoncentruj si na kochaniu kwiatu. Dla wzmocnienia
albo pieczcie czce poziomy aury. Te pieczcie odbioru pitej warstwy pola, uywaj medytacji
albo drzwi trzeba otworzy, eby przej z jednego dwikowych albo suchowych. Chcc powikszy
poziomu na nastpny. Robi si to poprzez dowiadczanie ciaa niebiaskiego, medytuj nad
podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem si w jedno ze wiadomoci chrystusow
energetycznego. Zwikszenie poziomu wibracji i albo mesjaniczn. W celu dowiadczenia sidmej
utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczajcej. warstwy istnienia, oddaj si medytacji i powtarzaj
Pole musi by czyste, ebycie mogli postrzega mantr: Bd spokojny i wiedz, e jestem jednym z
wysze poziomy pola aurycznego. Efektem tego Bogiem."
bdzie rwnie zwikszona wraliwo w yciu
codziennym. Oznacza to trosk o samego siebie w
kwestiach diety, wicze i praktyk duchowych
ktre opiszemy w czci VI.
Przegld rozdziau 19
Kady poziom reprezentuje oktaw o wibracjach 1. W jaki sposb mona nauczy si postrzegania
wyszych ni poprzednia. Wzniesienie wiadomoci ponadsuchowego?
na wyszy poziom oznacza zwik- 2. W jaki sposb naley wiczy odbieranie
przewodnictwa duchowego? Wykonaj te
wiczenia przynajmniej trzy razy w tym
tygodniu.
Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197

3. W jakiej formie przewodnicy bd starali Do przemylenia


skomunikowa si z tob? Opisz cay proces.
4. Opisz zmysy zwizane z kadym z siedmiu 10. W jaki sposb zmienioby si twoje ycie,
czakramw. gdyby intensywniej szuka i uwaniej sucha
5. Jeli chcesz zobaczy" przewodnika z poziomu rad przewodnikw?
keterycznego uwiconego, ktry czakram 11. Co gwnie utrudnia ci aktywne szukanie
musisz otworzy i na jakim poziomie pola przewodnictwa w yciu?
aurycznego? 12. Popro o rady dotyczce tego, jak lepiej
6. Jeli chcesz usysze" przewodnika z poziomu wykorzysta przewodnictwo w yciu. Jaka jest
astralnego, ktry czakram musisz otworzy i na odpowied?
jakim poziomie? 13. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo
7. Jeli powiem, e miaam niejasne poczucie obraz zych rzeczy, ktre mog si wydarzy,
obecnoci jakiej istoty w kcie pomieszczenia i jeli bdziesz sucha rad przewodnikw? W jaki
e istota ta nie bya zbyt przyjazna, to przez sposb wie si to z twoimi dziecicymi
ktry czakram wyczuwaam jej obecno? dowiadczeniami z wadz? W jaki sposb wie
8. W jaki sposb otwiera si okrelony czakram na si to z twoim wyobraeniem Boga?
okrelonym poziomie pola aurycznego? 14. W jaki sposb dziaa jasnowidzenie, jeli
9. Jaka jest gwna rnica pomidzy widzeniem posiadamy woln wol?
wewntrznym a odbieraniem informacji od 15. W jaki sposb korzystanie z tego rodzaju
przewodnikw? odczucia moe zmieni twoje ycie?
16. Jaka jest rnica pomidzy wizualizowaniem a
postrzeganiem?
Rozdzia 20

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOCI
OPISANE PRZEZ HEYOANA

Stoek percepcji twa zmysw, lecz take ich przedue, takich jak
mikroskop czy teleskop. Wszystko w granicach
W ostatnim rozdziale omwiam otwieranie naszego stoka percepcji jest realne, wszystko poza
odczu na wysze poziomy rzeczywistoci poprzez nim jest nierealne. Istnieje tylko to, co postrzegamy.
zwikszanie czstotliwoci wibracyjnej twojego pola Za kadym razem gdy konstruujemy nowy
aurycznego. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrzd, powikszamy nasz stoek percepcji, a w
wielowymiarowego wszechwiata zbudowanego z efekcie wicej zjawisk jest postrzeganych i
czstotliwoci wibracyjnych istniejcych w ramach uznawanych za rzeczywiste. To samo zachodzi w
jednej przestrzeni. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego, ale
wysublimowany poziom, tym peniejszy odbir przyrzdem jest tutaj nasze wasne ciao i system
rzeczywistoci. Wysza jest czstotliwo jego energetyczny. Dziki postrzeganiu po-
wibracji. Chciaabym teraz opisa ten nadzmysowemu poznajemy nowe rzeczy, ktre staj
wielowymiarowy wszechwiat w kategoriach si dla nas realne.
odbioru odczu i wrae emocjonalnych na rnych Podjam prb odzwierciedlenia tego zjawiska
poziomach. przez narysowanie wykresu, w ktrym uyam
Heyoan mwi, e kady z nas posiada stoek znajomej krzywej w ksztacie dzwonka (rysunek 20-1
percepcji, poprzez ktry postrzegamy rzeczywisto. A). O pionowa reprezentuje przejrzysto odczucia,
Do wyjanienia tej koncepcji mona uy metafory a pozioma czstotliwo zasigu odczucia. Obszar
czstotliwoci, co oznacza, e kady z nas postrzega odgraniczany przez krzyw w ksztacie dzwonka
rzeczywisto w granicach pewnej czstotliwoci. reprezentuje zasig odczuwania przez normalnego
Istoty ludzkie maj tendencj do opisywania czowieka, grupy ludzi albo, w gruncie rzeczy, caej
rzeczywistoci poprzez to, co postrzegaj. ludzkoci. Wikszo z nas postrzega wyranie
Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko wiadec-
200 Donie pene wiata

:i:

100%
Czstotliwo zasigu odczuwania

Normalny zasig odczu


Obszar uzyskany czowieka definiuje
dziki przyrzdom fizyczn rzeczywisto
pomiarowym

A. Graficzne odzwierciedlenie naszego stoka odczu

Niski poziom odczu


niepewna rzeczywisto
/

100% "

Brahman
rzeczywisto niejawna porzdek
wewntrzny zoony
i

Czstotliwo odczuwania

B. Duchowa interpretacja naszego stoka percepcji

Rysunek 20-1: Nasz stoek percepcji (postrzegania zmysowego)


Odwzorowanie rzeczywistoci opisane przez Heyoana 201

tylko w granicach prostych linii przerywanych. Poza Heyoan mwi, e uzdrawianie jest w ostatecznym
tym progiem odczucia s tak sabe, e nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasony.
za realne tego, co postrzegamy. Jeli jednak Niezwykle wane jest rwnie to, e poniewa
zaakceptujemy wszystko, co postrzegamy, przestrze nasze definicje dotyczce samych siebie budujemy, co
zakrelana przez nasz krzyw definiowa bdzie to, nazywamy rzeczywistym, wraz z powikszaniem si
co nazywamy rzeczywistym wszechwiatem. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistoci, powikszamy
przerywane biegnce wzdu krawdzi krzywej si i my. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stoek
zaznaczaj wzrost odczu, moliwy dziki odczu, teraz jednak opisaam go w kategoriach
instrumentom naukowym. Wikszo z nas akceptuje autodefinicji. W granicach krzywej mamy
t przestrze jako realn. ograniczon auto-definicj nasze przekonania
Spjrzmy na to pod ktem tego, co buddyci dotyczce samych siebie s zbudowane na podstawie
nazywaj Brahmanem i Maj. Maja to wiat jawny, ograniczonego odbioru rzeczywistoci. Na zewntrz
ktry wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzj. mamy definicj bez ogranicze, a wic ostatecznie
Brahman to podstawowa rzeczywisto, ktra ley Boga. Krawd krzywej staje si granic pomidzy
pod Maj i wspiera to, co postrzegalne. Okrelenia nasz subiektywn opini o nas samych a tym, kim
Brahman" nie naley myli ze sowem Brahmin", jestemy naprawd. Heyoan powtarza wielokrotnie,
oznaczajcym uczonego kapana w hinduskim e te dwie zasony (pomidzy wiatem materialnym a
systemie kastowym. Medytacj praktykuje si w duchowym oraz pomidzy tym, kim mylimy, e
buddyzmie, by wyj poza iluzj Mai, ktra jestemy, a tym, kim jestemy naprawd) s jednym i
powoduje wszelki bl, i sta si Brahmanem, czyli tym samym. Ta zasona jest rwnie granic
owieconym. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomidzy tym, co nazywamy yciem i mierci.
naszego stoka odczu. Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy, e jestemy duchem, nie przestajemy
stoek z buddyjskiego punktu widzenia. Po- istnie w momencie mierci; opuszczamy tylko ciao
strzegalny wiat Mai ley w granicach naszego fizyczne, wehiku, ktry sami jako duch
stoka odczu, podczas gdy niejawna rzeczywisto stworzylimy, eby si inkar-nowa. Obserwowaam
Brahmanu ley poza nim. Zewntrzny rozwinity kiedy (za pomoc postrzegania ponadzmysowego),
porzdek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdzia jak w momencie mierci duch pewnego czowieka
czwarty) ley w granicach naszego stoka percepcji, opuszcza jego ciao i docza do innych duchw w
a jego wewntrzny zoony porzdek" poza nim. pomieszczeniu. W momencie mierci zasona znika i
Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoywany powracamy do domu, do tego, kim jestemy
przez postrzeganie ponadzmysowe. To, co na- naprawd.
zywalimy nierzeczywistym albo nie istniejcym,
oznaczyam jako rzeczywisto duchow. Kiedy
zwikszajcy si zasig naszej percepcji obejmuje wiat zamanifestowany
coraz to wysze poziomy wibracji, coraz wiksza (objawiony)
cz duchowego (niefizycznego) wiata staje si dla
nas rzeczywista. Im intensywniej uywamy Podczas jednego z seansw Heyoan wyjani mi,
postrzegania ponadzmyslo-wego, tym wiksze czym jest manifestacja. Oto transkrypcja nagrania.
obszary wiata duchowego zdolni jestemy Heyoan: A zatem, czym jest manifestacja? Jest
postrzega, tym bardziej wydobywamy si z iluzji i ona zwizana z umiejtnoci wyczucia tego, co byo
przybliamy do Brahmanu, czyli owiecenia. Z tego objawione. Umiejtno ta wie si z Jedni, a take
punktu widzenia krawd krzywej stoka odczu z indywidualizacj kadego czowieka i tym, gdzie
staje si zason oddzielajc wiat duchowy od znajduje si jego zmys
materialnego.
202 Donie pene wiata

100%
Rzeczywisto duchowa

1 S~ '
4
/ ' / \ '' *> >' < .''/ %
~N______________
' x

............................................................... ' 1 \; 2 V 3 \ ;
4 ', i 5 '. / 6 ', / 7 \
Rzeczywisto fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie
< \ ' < ' ' ,' ponadzmysowe zwiksza
* ;\ /' \' ? \i \i zasig percepcji

'/ < i \ i'

\ \ \ \ < v-
%
\ V " / '- ' \
/\
.'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ - <-
V
:T7iTH??r ...................
*^ i? i ...........................................................................

Czstotliwo percepcji

A. Stoek percepcji powikszany dziki postrzeganiu ponadzmysowemu

100%
Zasona pomidzy tym,
czym myl, e jestem, a
tym, czym jestem

............ ..................... *
Czstotliwo percepcji

B. Stoek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistoci (zaprogramowanie)

Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stoka percepcji


Odwzorowanie rzeczywistoci opisane przez Heyoana 203

wyczuwajce okno. To, co postrzegane jest w rysunek 20-1). Krzyw percepcji naleaoby uwaa
ramach tego okna wyczuwania zmysami, okrela si za wskanik pokazujcy ograniczenia ludzkiego
mianem wiata jawnego. Kiedy wskie ramy, umysu w danym momencie ewolucji. Powinnimy
poprzez ktre wyczuwasz jawno, powikszaj si, dy, by cay zasig postrzegania ludzkiego umysu
powiksza si te zamanifestowany wiat. Na funkcjonowa na szczycie stoka percepcji,
przykad, kiedy zaczynasz sysze nasz gos, obejmujc wszystkie czstotliwoci percepcji, tak by
dowiadczasz wikszej czci wiata jawnego. wiat duchowa rzeczywisto staa si rwnie konkretna
ten wydaje si mniej trway albo zbudowany z jak na przykad ten magnetofon, ktry trzymasz w
delikatniejszej materii, ale wci jest wiatem rkach. Stoek percepcji poszerzaby si, a staby si
jawnym. Wraenie delikatnoci wynika bardziej z zupenie paski. Kiedy cao zostaje osignita,
twojej umiejtnoci wyczuwania wyszych jawne i niejawne staj si jednym.
czstotliwoci ni z tego, e rzeczywisto wyszych Mona to rwnie powiedzie w ten sposb: W
czstotliwoci posiada cech delikatnoci. To miar jak rozszerzasz swj stoek percepcji, nasz
ograniczenie twojego wyczuwania, ktre sprawia, e wiat staje si dla ciebie coraz bardziej jawny i
wysze rzeczywistoci wydaj si delikatniejsze, zaczynasz odnosi si do niego jak do wiata
wywouje rwnie wraenie, e wysze jawnego. Potem, w miar jak poprzez osobist
czstotliwoci zanikaj w niejawno. Nie jest to ewolucj rozszerzasz swoj percepcj, coraz wiksza
jednak prawda." cz wszechwiata staje si dla ciebie jawna i
Barbara: A zatem to, co widz, jest siganiem zbliasz si do Powszechnej Jednoci. W pewnym
zmysami w to, co nazywamy zamanifestowanym. sensie wracasz z powrotem do domu.
Jest to po prostu ukad wyczuwania, ktry nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy-
jawnym. Gdy ten zasig wzrasta, gdy kt patrzenia wistoci czowiek moe wybra i wybiera, ktre
(by uy tej analogii) staje si coraz szerszy lub gdy czstotliwoci chce postrzega, a nawet w ktrych
nasze dowiadczenie powiksza si, jestemy w czstotliwociach chce istnie w jawnym
stanie wyczuwa wiksz cz tego, co nazywamy wszechwiecie. Jest to narzdzie zrozumienia
wiatem nie-zamanifestowanym... Och, to dziaa w wewntrznego porzdku. Mona by powiedzie, e
obie strony, a wic kiedy rozwijamy nasze nisze ten proces jest gr ycia. Kiedy porzdki wewntrzny
wibracje, dzieje si to samo." i zewntrzny staj si jednym, z powodu rozszerzenia
Heyoan: Z jakiego powodu ludzko po- percepcji w czowieku osignite zostaje owiecenie.
stanowia postrzega lub opisywa nisze wibracje Uyjmy dla przykadu nastpujcej analogii: pisanie
jako negatywno, ciemno, nieprzyjemne formy. bia kred na biaej tablicy oznaczaoby to, co
Mona tak robi, chocia wynika to tylko z niejawne. Czarna tablica z bia kred byoby to
dualistycznej natury czowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczajce w dualizm.
percepcyjnego. To cz systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorow kred oznaczaaby
nisze wibracje jako negatywne." wielowymiarowy wszechwiat. Mona to widzie jak
Barbara: A co z ewolucj ludzkoci?". kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania
Heyoan: Zamiast o ewolucji, mwilibymy po czowieka, albo tego, kim jeste, albo Boga/Bogini w
prostu o umiejtnoci poszerzania okna wyczuwania. ramach postrzegania jego/jej jani. A zatem, gdy
Mona by powiedzie, e konkretna rzeczywisto sigamy w szersze wymiary rzeczywistoci, kolory
mieci si w najwikszej czci stoka percepcji. staj si bardziej wyrane i wielowymiarowe, tak jak
Ludzie z reguy nie wierz w to, co postrzegaj, jeli w przypadku wielowymiarowych kolorw
wykracza to poza jedn standardow dewiacj albo zawierajcych si w sobie nawzajem. O to wanie
poza maksymaln cz stoka percepcji. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o ucz-
rozwojem ludzkoci na ewolucyjnej ciece stoek
percepcji staje si coraz szerszy i szerszy. (Patrz:
204 ________________________ Donie pene wiata

nie ludzkoci nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: Nie chodzi o to, by prbowa
ponadzmyslowego). Twoje widzenie wewntrzne dosign, lecz o to, by pozwoli sobie by tam,
daje ci mono wyboru, gdzie patrze, w jakiej skali gdzie si ju jest. Jest tutaj ogromne pomieszczenie.
i w jakim pamie czstotliwoci. Czy spojrzaaby na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzeni. Nie ma
fizyczn jawno, czy te na to, co nazywasz powodu si pieszy. O to wanie prosi dusza."
fizyczn rzeczywistoci? Czy te chcesz spojrze na A potem wkroczyam w otwarte wrota pomidzy
niszy poziom eteryczny albo emocjonalny, albo na dwoma apami Wielkiego Sfinksa. Heyoan siedzia
wyszy eteryczny, lub nawet na smy czy dziewity przede mn na tronie.
poziom aury? Gdzie chcesz umieci swoj Heyoan: A wic, moja droga, kiedy mwisz o
percepcj? Ty rwnie decydujesz o rozdzielczoci. uzdrawianiu, wiedz, e jest ono otwieraniem wrt
Czy wolisz patrze na mikroorganizm czy na makro- percepcji, by mona byo wej do wityni i sta si
organizm? Jawny Bg postanawia ujawnia si tylko jednym ze Stwrc. Nie chodzi o nic wicej, o nic
poprzez percepcj, to znaczy wybiera, na ktrej mniej. Owiecenie jest celem; uzdrawianie jest
czci oblicza ciemnoci zamanifestuje si poprzez produktem ubocznym. A wic za kadym razem, gdy
zmysy. Pomidzy wami s istoty, ktre nie widz dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie, wiedz w
ciebie, i takie, ktrych ty nie widzisz. Postanowiy gbi, e prosi wanie o owiecenie.
one y w innym oknie postrzegania. Rozumiesz, Pamitaj, e gdy kto przychodzi do ciebie po
moja droga?" pomoc albo uzdrowienie, zwraca si do ciebie
Barbara: Nie, jestem ju zmczona. Ta poprzez swoje wrota percepcji. Wrota te mog by
rozmowa jest zbyt linearna." wskie albo szerokie. Bolcy palec, zagraajca yciu
Heyoan: To dlatego e cieniamy te infor- choroba czy te poszukiwanie Prawdy to, co jest
macje na potrzeby twojej wskiej percepcji. Pozwl prob, nadchodzi poprzez wrota percepcji, ale tym,
swojej percepcji rozszerzy si, gdy prowadzimy ci co trzeba da, jest odpowied na tsknot duszy.
w inny wymiar wiata. Wchodzc do tego pokoju, Dusza mwi: Pom mi znale drog powrotn do
ujrzyj wiato, poczuj rado..." domu. Pom mi znale drog do wityni, do
Od tego momentu byam prowadzona w coraz pokoju wiekw, do Wiatru Szepczcego Prawd
wysze i wysze wymiary. Kady wymiar by Poprzez Stulecia*."
wspanialszy od poprzedniego. Ich percepcja stawaa W tym momencie medytacji zadraam i za-
si coraz trudniejsza. Kady by sub-telniejszy od pakaam z radoci. Heyoan mwi mi czsto, e jego
poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. imi oznacza Wiatr Szepczcy Prawd Poprzez
Prowadzi mnie mj przewodnik Heyoan. Stulecia". Teraz zrozumiaam. Poprzez medytacj
Dotarlimy do samego kraca mojej percepcji, Heyoan doprowadzi mnie do zrozumienia, e ja i on
gdzie Heyoan powiedzia: I oto stanlimy przed jestemy jednym. Dowiadczaam tego kad
wrotami wityni, gdzie kady czowiek pragnie komrk mego ciaa, tego e jestem Prawd
wstpi." Szepczc Poprzez Stulecia.
Widziaam moje przesze ycia przepywajce Heyoan mwi dalej: A zatem tutaj siedz ja,
pode mn, a jednoczenie wyczuwaam aromat Heyoan, korona klejnotw, z ktrych kady jest
jaminu w nocnym powietrzu. Czuam ch zajrzenia prawd, wiadom prawd. Tutaj istniej, istniaem i
z powrotem w rzeczywisto. Ch ta wywoywaa bd zawsze istnia; poza przestrzeni i czasem, poza
uczucie podobne do spadania. Prbowaam zosta z zamieszaniem; jawny, a mimo to niejawny; znany,
poczuciem bycia, poza Barbar, poza czasem, poza lecz nieznany. I tak siedzi tutaj rwnie kady z was.
inkarna-cjami... Tsknicie po prostu za tym, eby to wiedzie, z
Prbowaam dosign wrt wityni. miejsca, w ktrym stoicie w swojej ograniczonej per-
cepcji."
Odwzorowanie rzeczywistoci opisane przez Heyoana 205

Przegld rozdziau 20 (omwionym w rozdziale czternastym), murem


dzielcym to, kim mylisz, e jeste, z tym, kim
1. Wyjanij koncepcj okna percepcji. jeste naprawd, zason pomidzy wiatem
materialnym i duchowym i granic pomidzy
yciem i mierci.
Do przemylenia 3. Czym jest mier?
4. Jaki jest zwizek pomidzy tob a twoim
2. W wietle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w wietle ostatniego stwierdzenia
metafory rzeczywistoci opisz zwizek po Heyoana? W jaki sposb rni si to od twojej
midzy swoim wewntrznym murem strachu wyszej jani? Od iskry boskoci?
A S

CZSC V

UZDRAWIANIE DUCHOWE
Kto we mnie wierzy, bdzie take dokonywa tych dzie, ktrych ja dokonuj,
owszem, i wiksze od tych uczyni...

BIBLIA TYSICLECIA. EWANGELIA W. JANA 14, 12


Skanowanie przez widzenie wewntrzne

Wokniaki
Emocjonalne czerwonawobrzowe
wstrzymanie.
Szarawe kleksy
delikatne jak obok

tam, gdzie dopyw energii do


Jczakramu jest fprzerwany,
aura jest i wybrzuszona

Wokniaki ;
Czakram krzyowy
wykazuje przerwanie
Zapalenie spowodowane
przydatkw usuniciem jajnika U
wycofaniem si \ tego
s* rejonu ciaa
ocjonalnego
Czerwie
delikatna Czakram onowy.
jak obok
Kolor zmienia si w szary al

Jasnopomaraczowoczerwony
Torbiel jajnika.
Szaroniebieski Wkniak owinity
jest wok okrnicy i ciska j

A Zapalenie przydatkw B Wokniaki i znieksztacony czakram

Rysunek 18-3: Widzenie wewntrzne (obraz diagnostyczny)


Rozdarcie w splocie sonecznym

Znieksztacony czakram
splotu sonecznego

* >-,

Blokada w aurze objawia si ciemnymi kolorami.


Przepuklina wywouje rozdarcie na sidmym poziomie aury

Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powikszeniem


znieksztaconego czakramu splotu sonecznego
Rysunek 22-6: Rwnowaenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz
Powszechnego Pola Energii
2fi

**

f,;

S"
^#

Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu


Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy smego poziomu niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki,
pacjentka poza ciaem z prawej strony, zmara matka pacjentki z lewej
;

V\
;

Rysunek 24-1: A. Zaburzenia psychiki z przeszego ycia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze. B.
Znieksztacony pionowy strumie energii
Rysunek 24-2: Usuwanie luzu aurycznego przy pomocy krysztau. Kryszta
zahacza si o luz i wyciga go
w-

/?jt%t*r >:
Rysunek 24-6: Rce pene wiata
Wstp

UYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII

Teraz, kiedy wiesz ju dobrze, czym jest twojej ewolucji, poniewa zmiany czstotliwoci i
uzdrawianie na poziomie osobistym, ludzkim, intensywnoci rozpuszcz dotychczasowe
naukowym i duchowym, moemy przyjrze si wstrzymania i uwolni blokady w twoim polu. Jeli
technikom uzdrawiania, ktrych nauczyam si w nie bdziesz utrzymywa si w najwyszej formie,
trakcie lat praktyki. moesz dozna osabienia. Uzdrawiajc, nie
Jak wszystko, uzdrawianie zaczyna si u rda. generujesz energii, ktr transmitujesz, lecz musisz
Pierwszym koniecznym warunkiem, ktry musi najpierw podnie swoj czstotliwo do tej, ktrej
speni uzdrowiciel, jest troska o samego siebie. Jeli potrzebuje pacjent, by mc nastpnie czerpa energi
praktykujesz uzdrawianie, a nie troszczysz si o z PPE. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i
siebie, rozchorujesz si zapewne szybciej ni w wymaga duej iloci energii i skupienia. Tak dugo,
jakiejkolwiek innej sytuacji. Jest tak, poniewa jak dugo twoja energia wykazuje wysze napicie ni
uzdrawianie wymaga duego wysiku od twojego u pacjenta, bdziesz mu j przekazywa. Jeli jednak
pola energii, jak rwnie odgrywa wielk rol w bdziesz prbowa uzdrawia w stanie silnego
twoim yciu. Oznacza to, e oprcz utrzymywania zmczenia, napicie twojej energii moe by sabsze
ci w zdrowiu i rwnowadze, twoje pole bdzie ni napicie energii u pacjenta. Prd pynie od
przekanikiem uzdrawiajcych energii, ktrych napicia wyszego do niszego. W ten sposb
potrzebuj inni. Twoje pole nie moe potrzebowa mgby przechwyci od swojego pacjenta negatywne
transmitowanych czstotliwoci, ale eby przekaza energie chorobowe. Jeli jeste bardzo zdrowy, twj
jak czstotliwo, musi wibrowa w harmonii z ni. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie
A zatem uzdrawianie bdzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. Jeli jeste zmczony, oczyszczenie
jazda na szalonej karuzeli. Bdziesz cigle zmienia negatywnych energii moe zaj wicej czasu. Jeli
czstotliwo jego wibracji. Bdziesz cigle masz skonnoci do zapadania na okrelon chorob,
przekazywa wiato o rnej intensywnoci. Wpynie mgby pogorszy swoj sytuacj. Z drugiej strony,
to na ciebie. W dobry sposb w tym sensie, e jeli zatroszczysz si o siebie,
przypieszy proces
210 Donie pene wiata

uzdrawianie kogo, kto cierpi na chorob, do ktrej udowodni rwnie, e meridian serca uzdrowiciela
masz skonnoci, moe pomc ci wygenerowa jest zazwyczaj silniejszy po seansie, co oznacza, e
czstotliwoci potrzebne do uleczenia samego siebie. czakramu serca zawsze uywa si przy uzdrawianiu,
Hiroshi Motoyama bada si linii akupun- o czym bdziemy mwili w kolejnych rozdziaach.
kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla
leczniczym i po nim. W wielu wypadkach linie poszczeglnych warstw aury, zaprezentujemy
okrelonego narzdu byy u uzdrowiciela bardzo przykady uzdrowie i podamy specjalne wiczenia
sabe po seansie. Odzyskiway jednak pierwotn si dla uzdrowicieli.
w cigu kilku godzin. Motoyama
Rozdzia 21

PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA

Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawia, dobrze jest wykona nieco wicze


fizycznych z samego rana, a take odby medytacj
Przygotowujc si do leczenia, uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania si i otwarcia czakramw.
najpierw otworzy si i poczy z kosmicznymi Nie musi to zajmowa wiele czasu. P godziny do
siami. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania, trzech kwadransw w zupenoci wystarczy. Ponisze
ale oglnie w yciu. Musi powici si prawdzie i wiczenia uznaj za bardzo skuteczne. Zmieniam je
by cakowicie szczery wobec siebie we wszystkich cigle, dostosowujc do wci zmieniajcych si
dziedzinach ycia. Potrzebuje wsparcia przyjaci i potrzeb mojego systemu energetycznego.
jakiej formy duchowej dyscypliny albo procesu
oczyszczajcego. Potrzebuje nauczycieli, zarwno
duchowych, jak i fizycznych. Musi utrzymywa ciao Codzienne wiczenia
w zdrowiu poprzez wiczenia i odpowiedni trosk,
zrwnowaon diet (zawierajc due iloci
otwierajce linie
witamin i mineraw, ktrych potrzebuje ciao akupunkturowe
przekazujce wysokie energie), odpoczynek i
zabaw. Dziki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. Po si na plecach z ramionami wzdu
swj organizm w stanie, ktry pozwala na bokw, z wntrzami doni skierowanymi ku grze.
podniesienie wibracji i uzyskanie cznoci z Oddal lekko stopy od siebie, tak by byo ci wygodnie.
powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. Rozlunij ciao, koncentrujc si
energiami uzdrawiajcymi, ktre bd przez niego kolejno na wszystkich jego czciach, jedna po
przepyway. Uzdrowiciel musi najpierw podnie drugiej. Oddychaj naturalnie. Skup si na oddechu i
swoje wasne wibracje i poczy si z licz wydech jeden, wdech jeden, wydech dwa,
uzdrawiajcymi energiami, zanim moliwe bdzie wdech dwa, i tak dalej przez pi minut. Jeli twj
rozpoczcie channelingu. umys zaczyna bdzi gdzie indziej, wr do
Przed rozpoczciem dnia, w ktrym bdzie- liczenia;
212 Donie pene wiata

jeli zapomniae, na czym skoczye, zacznij z od ziemi, obracaj kostkami po dziesi razy w obu
powrotem od jednego. kierunkach.
Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwag na
liczeniu oddechw, twoje ciao i umys stopniowo si 6. Wci siedzc tak jak poprzednio, zegnij
relaksuj. i unie praw nog, przycigajc pit jak
najbliej prawego poladka. Wyprostuj nog
2. Najlepsze wiczenie na pocztek dnia nie dotykajc ziemi pit ani palcami. Powtrz
mona wykona nie wychodzc z ka (jeli dziesi razy, a potem zrb to samo z lew
nie bdzie to przeszkadzao twojemu partne nog. Rysunek 21-1C.
rowi, a jest moliwe, e bdzie). Po si na
plecach, rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. W tej samej pozycji siedzcej zap si obiema
ciaa i podcignij kolana nie podnoszc stp. rkami za udo przy pachwinie i poruszaj nog w
Nie odrywajc ramion pozwl kolanom opa kolanie dziesi razy w gr i dziesi razy w d.
w prawo i jednoczenie przekr gow, eby Powtrz to samo z drug nog.
spojrze w lewo. Wr kolanami do poczt
kowej pozycji i pozwl im opa w lewo, je 8. Zegnij lew nog i umie lew stop na
dnoczenie przekrcajc gow w prawo. Po prawym udzie. Zap lewe kolano lew rk i umie
wtarzaj to wiczenie, a poczujesz, e twoje praw do na lewej kostce. Delikatnie podno i
plecy s rozcignite. opuszczaj lew rk zgit nog, rozluniajc
minie. Powtrz ten sam proces z praw nog.
wiczenia staww s szczeglnie wskazane dla Rysunek 21-ID.
tworzenia swobodnego przepywu energii w kanaach
akupunkturowych poprzez regulacj staww. 9. Siedzc tak jak w wiczeniu smym,
Poniewa wszystkie meridiany przebiegaj przez zap si za prawe kolano i obracaj nog w stawie
stawy, poruszanie stawami aktywizuje je. wiczenia biodrowym dziesi razy w prawo i dziesi
staww otwierajce kanay akupunkturowe zostay razy w lewo. Powtrz to samo dla lewej nogi.
opracowane przez Hiroshi Motoyam. Znajdziecie je Rysunek 21-1E.
w broszurce Funkcjonalny zwizek pomidzy
asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. 10. Siedzc w pocztkowej pozycji z nogami
wyprostowanymi z przodu, unie rce na wyso
3. Usid wyprostowany na pododze z no ko barkw. Rozcignij i napr palce obu
gami wycignitymi do przodu. Umie donie doni. Zacinij palce w pi, chowajc kciuk.
na pododze przy biodrach i odchyl si do tyu, Powtrz dziesi razy. Rysunek 21-1F.
wspierajc na prostych ramionach. Skoncentruj
si na palcach stp. Poruszaj tylko nimi. Zginaj 11. Zosta w powyszej pozycji. Dziesi razy
je i rozczapierzaj, nie poruszajc nogami w ko zegnij donie w nadgarstkach w gr i w d.
lanach ani kostkach. Powtrz dziesi razy. Rysunek 21-1G.
Rysunek 21-1 A.
12. W tej samej pozycji dziesi razy obr
4. Pozosta w pozycji siedzcej opisanej domi w prawo i w lewo.
powyej. Odchylaj i rozcigaj stopy w kostkach tak
daleko, jak to moliwe. Powtrz dziesi razy. 13. Nie zmieniajc pozycji, wycignij przed
Rysunek 21-1B. siebie rce powierzchni grzbietow doni ku grze.
Nastpnie zegnij rce w okciach i dotknij ramion
5. Wci siedzisz tak jak w punkcie trzecim. koniuszkami palcw. Powtrz dziesi razy, a potem
Rozszerz nieco nogi. Nie odrywajc pit wykonaj to samo wiczenie kolej-
Przygotowanie do uzdrawiania 213

Rysunek 21-1: wiczenia otwierajce linie akupunkturowe


214 Donie pene wiata

ne dziesi razy, ale z rkami wycignitymi na boki. Codzienne wiczenia


Rysunek 21-1H.
otwierajce i adujce
14. W tej samej pozycji, nie odrywajc czakramy
czubkw palcw od ramion, unie okcie jak
najwyej. Potem opu je. Powtrz dziesi razy. Istniej trzy zestawy wicze otwierajcych i
Teraz wyceluj okciami przed siebie. Powtrz. adujcych kanay. Pierwszy zestaw bardzo dobrze
Rysunek 21-11. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury.
Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na
15. W tej samej pozycji, wykonujc koliste poziomie astralnym. Trzeci zestaw jest kombinacj
ruchy okciami, obracaj stawami ramion. Zrb oddychania i pozycji, ktre otwieraj czakramy na
to dziesi razy w przd i dziesi razy w ty. wyszych poziomach pola aurycznego.
Zakrelaj jak najwiksze koa zbliajc okcie do
siebie przed klatk piersiow. Rysunek 21-1J.
Kiedy nauczysz si wykonywa te wiczenia,
wiczenia fizyczne
bdziesz mg wiczy jednoczenie palce rk i ng otwierajce i adujce
oraz kostki i nadgarstki. czakramy (poziomy 1-3
16. Zrb teraz kilka przysiadw, robic pola aurycznego)
wydech z kadym zgiciem ng. Zacznij od co
najmniej dziesiciu. Stopniowo dojd do dwu wiczenia ponisze pokazuje rysunek 21-2.
dziestu. Czakram 1. Sta wygodnie w szerokim rozkroku.
Zegnij nogi w kolanach tak mocno, jak moesz.
7. Wycignij si i dotknij palcw stp bez Powiniene mc zej tak nisko, eby twoje poladki
zginania ng w kolanach. Nogi trzymaj razem, znalazy si na wysokoci kolan. Wyprostuj nogi i
wyprostowane przed sob. Zrb to dziesi razy. zegnij je ponownie kilka razy. Teraz dodaj
Nastpnie pochyl si i chwy za palce stp, nie wahadowy ruch miednicy. Wypychaj miednic w
zginajc ng w kolanach. Pozosta w tej pozycji przd i w ty, jak najdalej moesz. Po nacisk na
przez trzy minuty. ruch do przodu. Zakoysz si w przd i ty schodzc w
d. Zosta w przysiadzie i zakoysz si w przd i w
18. Rozszerz nogi jak najdalej i powtrz ty trzy razy, a potem zrb to samo podnoszc si.
ostatnie wiczenie, dotykajc najpierw palcw Najwaniejszym ruchem w tym wiczeniu jest
prawej stopy, a potem obracajc si w drug stron i koysanie si, kiedy twoje nogi s mocno zgite w
dotykajc palcw lewej. Powtrz, pochylajc si kolanach. Powtrz cao trzykrotnie.
prosto przed siebie. Pozosta w tej pozycji przez trzy
minuty. Czakram 2. Sta ze stopami oddalonymi od
siebie na szeroko ramion. Zakoysz miednic w
19. wiczenia karku. Pochyl gow w przd i przd i w ty zginajc lekko nogi w kolanach.
odchyl do tyu dziesi razy. Teraz popatrz na boki Powtrz kilka razy.
dziesi razy. Poobracaj gow w prawo i w lewo, a Wyobra sobie, e znajdujesz si wewntrz
rozluni ci si szyja. cylindra, ktry trzeba wygadzi. Wygadzaj go
biodrami. Umie donie na biodrach. Poruszaj si
20. Wsta. Rozstaw nogi na okoo szedziesit nastpnie ruchem okrnym, upewniajc si, e
centymetrw i zegnij si w pasie w lewo, wycigajc gadzisz rwnomiernie wszystkie czci cylindra.
praw rk nad gow i w lewo. Powtrz dziesi
razy. Teraz zegnij si w prawo, wycigajc lew
rk.
Przygotowanie do uzdrawiania 215

Rysunek 21-2: wiczenia fizyczne otwierajce i adujce czakramy


216 Donie pene wiata

**

Rysunek 21-2 (d.c.)

Czakram 3. Skakanie. Do tego wiczenia skierowane byy w gr. Twoje rce uywane s jako
potrzebny jest partner. Zapcie si mocno za rce. podpora. Odcigaj poladki do tyu, a poczujesz
Podczas gdy jedna osoba pomaga, druga skacze, napicie midzy opatkami (niektrzy mczyni z
starajc si podcign kolana jak najbliej klatki rozwinitymi miniami ramion poczuj je w
piersiowej. Skacz bez przerwy przez kilka minut. ramionach, wic uwaajcie). Kiedy poczujesz
Odpocznij. Nie zginaj si w pasie dla odpoczynku. napicie midzy opatkami, umie tam napicie
Zamiecie si i teraz niech twj partner skacze. izometryczne, wypychajc cae ciao w przd na jaki
czas, a potem cofajc si. Moesz robi to z bioder i
Czakram 4. Jest to wiczenie izometryczne. ng. wiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu
Klknij, a nastpnie zegnij si w pasie, kadc gow serca albo orodka woli.
na ziemi i ukadajc rce, tak by okciami
Przygotowanie do uzdrawiania 217

Dla przedniego aspektu czakramu serca znajd serwuj tylko, jak barw ma powietrze. Powtarzaj, a
co duego i okrgego jak beczka, mikkie oparcie powietrze tak przy wdechu, jak i przy wydechu
kanapy albo stoek do wicze relaksacyjnych, o bdzie czerwone. Jeli przy wydechu czerwie jest
ktry moesz oprze si plecami. Stp nie odrywaj janiejsza albo zmcona, oznacza to, e musisz
od ziemi, rozlunij si i pozwl miniom klatki zrwnoway swoje czerwone energie. Jeli jest
piersiowej na rozcignicie. janiejsza, potrzebujesz wicej czerwieni w swoim
polu. Jeli jest zmcona, musisz oczyci swj dolny
Czakram 5. wiczenia karku. Patrzc przed czakram. Uczy to poprzez powtarzanie tego
siebie, poruszaj gow w gr i w d oraz w prawo i wiczenia, a kolory wdechu i wydechu bd takie
w lewo. Potem w gr w lewo i w d w prawo. same. Postpuj podobnie w przypadku wszystkich
Teraz odwrotnie. Jak najwyej w prawo, jak najniej pozostaych czakramw.
w lewo. Teraz pokr gow w obu kierunkach, Utrzymujc obraz pierwszego czakramu, przejd
zataczajc jak najwiksze koa. Czakram garda do drugiego umiejscowionego okoo piciu
reaguje bardzo dobrze na dwik. piewaj! Jeli nie centymetrw nad twoj koci onow. Wyobra
piewasz, wydawaj jakiekolwiek odgosy. sobie dwa wiry. Jeden z przodu ciaa, drugi z tyu.
Patrz, jak obracaj si w prawo, promieniujc jasn,
Czakram 6. Powtrz ruchy dla czakramu 5. czerwonopomaranczow barw. Wcignij
oczami. czerwonopomaraczowe powietrze. Wypu je.
Powtrz. Zanim przejdziesz dalej, sprawd, czy
Czakram 7. Pocieraj koron swojej gowy w kolory wdechu i wydechu s takie same.
prawo praw doni. Utrzymujc obraz dwch pierwszych czak-
ramw, przejd do trzeciego w splocie sonecznym.
Tutaj zwizualizuj dwa obracajce si te wiry.
Wizualizacja otwierajca Zaczerpnij tego powietrza. Wypu je. Powtarzaj,
czakramy a bdzie rwnie jasna przy wdechu jak przy
wydechu.
(czwarty poziom pola Zajmij si sercem. Zobacz obracajce si w
aurycznego) prawo zielone stoki. Oddychaj zielonym
powietrzem, a kolory zrwnowa si. Spjrz w d,
Aby wykona to wiczenie, usid w wygodnym by upewni si, e widzisz wszystkie czakramy, ktre
krzele albo w pozycji lotosu na poduszce uoonej ju naadowae, zanim przejdziesz do czakramu
na pododze. Krgosup trzymaj wyprostowany. garda.
Najpierw, po uspokojeniu umysu za pomoc jednego Aby naadowa gardo, oddychaj bkitem przez
ze znanych ci wicze medytacyjnych, skup swoj obracajce si w prawo wiry.
wiadomo na pierwszym czakramie. Wyobra go Przy czakramie trzeciego oka wyobra sobie
sobie jako wir czerwonego wiata obracajcy si obracajce si zgodnie z ruchem wskazwek zegara
zgodnie z ruchem wskazwek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyu gowy. Powtarzaj
obserwowa to czowiek stojcy naprzeciw ciebie). wiczenia oddechowe.
Czakram ten umieszczony jest bezporednio pod Przejd teraz do korony. Ma ona opalizujc
tob, z podstaw wirujcego stoka otwart ku ziemi bia barw i umieszczona jest na czubku twojej
i czubkiem celujcym w dolny koniec twojego gowy. Obraca si w prawo. Zaczerpnij biaego
krgosupa. Obserwujc, jak si obraca, zaczerpnij powietrza. Wypu je. Powtrz. Ujrzyj wszystkie
czerwonego powietrza. Wypu je. Wdychajc siedem czakramw obracajce si w prawo. Zobacz
wyobraaj sobie, e powietrze jest czerwone. Robic gwny strumie energii pyncy w gr i w d
wydech, nic nie wizualizuj, ob- twojego krgosupa. Energia pulsuje
218 Donie pene wiata

w rytm twoich oddechw. Gdy robisz wdech, wznosi szerz nogi na boki, robic wdech; wydychajc
si. Gdy wydychasz, opada. Ujrzyj czak-ramy skrzyuj nogi w kolanach bez zginania. Powtrz
poczone z gwnym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. Unie nogi nieco wyej i wykonaj to
korony tworzcy grne wejcie i wyjcie dla energii jeszcze kilka razy. wicz, a twoje nogi znajd si
pola. Zobacz pulsujc energi wpywajc przez okoo osiemdziesiciu centymetrw nad ziemi, a
wszystkie czakramy razem z wdechem. Cae twoje potem opu je, powtarzajc t sam procedur.
pole wypenione jest teraz du iloci wietlistej Odpocznij. Wykonaj kilka razy.
energii. Jest to dobre wiczenie na otwarcie i
naadowanie czakramw przed uzdrawianiem. Czakram 3. Usid ze skrzyowanymi nogami;
chwy si za ramiona, tak eby palce znalazy si z
przodu, a kciuki z tyu. Zrb wdech i obr si w
wiczenia oddechu i lewo; wypu powietrze i zrb skrt w prawo.
postawy otwierajce i Oddech jest gboki i dugi. Upewnij si, e masz
wyprostowany krgosup. Powtrz kilka razy, zmie
adujce czakramy kierunek i wicz dalej. Odpocznij jedn minut.
(poziomy 5-7 pola Powtrz cae wiczenie klczc.
aurycznego) Czakram 3 pozycja alternatywna. Po si
na plecach ze zczonymi nogami i unie pity
Najsilniejsze wiczenia adujce, rozjaniajce, pitnacie centymetrw nad ziemi. Unie gow i
oczyszczajce i wzmacniajce pole wykonuj adepci ramiona rwnie pitnacie centymetrw; spjrz na
jogi kundalini (Kriya Yogi), ktrzy koncentruj si na palce stp; wyceluj palcami doni w palce stp, nie
postawie, oddechu i elastycznoci krgosupa. zginajc rk. W tej pozycji oddychaj przez nos, liczc
Sugeruj, ebycie nauczyli si ich bezporednio w do trzydziestu. Rozlunij si; odpocznij, liczc do
aszramie kundalini, jeli macie tak moliwo. Dla trzydziestu. Powtrz kilka razy.
pozostaych przygotowaam uproszczone wersje
wicze, ktre pokazuje rysunek 21-3. Czakram 4. Siedzc ze skrzyowanymi nogami,
zahacz domi o siebie i wyceluj okciami na boki.
Czakram 1. Usid na pitach na pododze. Teraz okcie zaczynaj porusza si jak hutawka w
Donie umie pasko na udach. Zrb skon do gr i w d. Oddychaj gboko i powoli. Powtrz
przodu z wdechem i odchyl si do tyu wypuszczajc kilka razy, zrb wdech, potem wydech i pocignij
powietrze. Moesz wypowiada mantr z kadym mocno domi. Odpocznij przez minut.
oddechem. Powtrz kilka razy. Powtrz, siedzc na pitach. To wzmocni
przepyw energii.
Czakram 2. Usid na pododze ze skrzyo- Nie zapomnij o wypchniciu miednicy w przd
wanymi nogami. Chwy si za kostki i oddychaj dla zachowania prostego krgosupa.
gboko. Pochyl si do przodu i wypchnij klatk
piersiow do gry; kolistym ruchem cofnij miednic. Czakram 5. Usid ze skrzyowanymi nogami i
Przy wydechu wygnij krgosup do tyu, a miednic chwy si mocno za kolana. okcie proste. Zacznij
wypchnij do przodu. Powtrz kilkakrotnie, uywajc zgina grn cz krgosupa. Przy wdechu w
mantry, jeli chcesz. przd, robic wydech w ty. Powtrz kilka razy.
Odpocznij.
Czakram 2 pozycja alternatywna. Lec na Teraz zegnij krgosup, podnoszc ramiona do
plecach, zaprzyj si okciami. Unie nogi okoo gry przy wdechu i opuszczajc je z wyde-
trzydziestu centymetrw nad ziemi. Roz-
Przygotowanie do uzdrawiania 219

chem. Powtrz kilkakrotnie. Zrb wdech i zatrzymaj


powietrze na pitnacie sekund, nie opuszczajc Medytacja oddychania
ramion. Rozlunij si. kolorami w celu
Powtrz powysze wiczenie, siedzc na
pitach. naadowania aury
Czakram 6. Siedzc ze skrzyowanymi nogami, Sta ze stopami na szeroko wasnej stopy i
zahacz domi o siebie na wysokoci garda. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. Za kadym
Zaczerpnij powietrza; wstrzymaj oddech, po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w d, rb
cinij brzuch i zwieracze, i wypchnij energi ku wydech. Podnoszc si, rb wdech. Schod jak
grze, jakby wyciska past z tubki. Wypu energi najniej bez poruszania pitami. Rozlunij ramiona.
przez czubek gowy, unoszc rce do gry z domi Krgosup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj si
wci zahaczonymi. Powtrz. do przodu. Doln cz miednicy wypchnij nieco do
Wykonaj to samo, siedzc na pitach. przodu.
Teraz wycignij rce przed siebie, wntrzami
Czakram 7. Usid ze skrzyowanymi nogami, z doni w d. Dodaj okrny ruch rk do ruchw w
rkami wycignitymi nad gow. Sple palce z gr i w d, ktre ju wykonujesz. Wycigaj rce jak
wyjtkiem palcw wskazujcych, ktre celuj w najdalej przy ruchu w gr. Gdy ju wyprostujesz
gr. Zaczerpnij powietrza przepon (doln czci nogi, przycignij rce do ciaa (wntrzami doni w
brzucha), mwic sat". Wypu powietrze mwic d) i pozosta w ten sposb przy ruchu w d. Gdy
nam" i rozlunij przepon. Oddychaj szybko przez obniysz si ju maksymalnie, ponownie wycignij
kilka minut. Potem nabierz powietrza i wypchnij rce przed siebie (rysunek 21-4).
energi z podstawy krgosupa do czubka gowy Dodaj wizualizacj. Bdziesz oddycha kolorami
przez napicie i przytrzymanie mini zwieracza, a z ziemi poprzez donie i stopy, i kolorami z
potem mini brzucha. Wstrzymaj oddech. Potem otaczajcego ci powietrza. Wydychajc powietrze,
wypu powietrze, nie rozluniajc mini. Rozlunij wydychaj kolory. Kadym kolorem oddychaj kilka
je i odpocznij. Jeli sat nam" nie wydaje ci si razy.
odpowiednie, uyj innej mantry. Zacznij od czerwieni. Kiedy maksymalnie
Powtrz wiczenie, siedzc na pitach. Od- zegniesz kolana, zaczerpnij czerwonego powietrza.
pocznij. Zobacz, jak cay balon twojej aury napenia si
Powtrz bez wypowiadania mantry. Zamiast czerwieni. Po wyprostowaniu ng i rozpoczciu
tego oddychaj szybko przez nos. ponownego ruchu w d, wypu kolor z powietrzem.
Sprbuj ponownie. Czy okiem umysu wyranie
Czakram 7 pozycja alternatywna. Usid ze widzisz czerwie? Jeli nie, powtarzaj wiczenie, a
skrzyowanymi nogami. Unie rce pod ktem j ujrzysz. Kolory, ktre trudno jest ci zwizualizowa,
szedziesiciu stopni z prostymi okciami i s najbardziej potrzebne twojemu polu. Ponownie
nadgarstkami, wntrzami doni do gry. Oddychaj przygldaj si tylko kolorowi, ktry wydychasz; nie
szybko przez nos, trc powietrzem o grn tyln kontroluj go. Kiedy jest jasny i przejrzysty, przejd
cz garda przez okoo jedn minut. Zaczerpnij do nastpnego.
powietrza, wstrzymaj oddech, wcigajc i Teraz prostujc nogi, wcignij pomaraczowe
wypychajc brzuch szesnacie razy. Wypu powietrze. Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i
powietrze; rozlunij si. Powtrz dwa albo trzy razy. donie, i w caego ciebie z powietrza wokoo. Jeli
Odpocznij. masz kopoty z wizualizowaniem
220 Donie pene wiata

Rysunek 21-3: wiczenia oddechu i postawy adujce i otwierajce czakramy


Przygotowanie do uzdrawiania 221

Rysunek 21-3: (d.c.)


222 Donie pene wiata

T T

Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojco

kolorw, popatrz na barwne plamy w tych kolorach;


moesz te sprbowa zamkn oczy. Raz jeszcze
wiczenie wibrujce
wykonaj cae wiczenie z pomaraczowym kolorem. pomocne w uzyskaniu
wicz dalej z nastpujc sekwencj kolorw:
ty, zielony, niebieski, fioletowy i biay. Upewnij
zakorzenienia
si, e widzisz, jak cale jajo twojej aury wypenia si Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciaa w
danym kolorem, zanim przejdziesz do nastpnego. pozycji napicia, co wywouje mimowolne wibracje
Jeli chciaby doda jeszcze wysze wibracje do fizyczne. Zwiksza to przepyw energii i uwalnia
swojej aury, wicz z kolejnymi kolorami: srebrnym, bloki. wiczenia te s czsto uywane w terapii
zotym, platynowym i krystalicznym; potem wr do bioenergetycznej i energetyki rdzenia.
biaego. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Sta ze stopami rozsunitymi na szeroko
powinny by opalizujce. wasnej stopy. Po wykonaniu wicze adujcych
aur ponownie wydychaj powietrze, schodzc w d i
nabieraj, prostujc si. Zginaj nogi w kolanach tak
bardzo, jak to moliwe; poczuj zmczenie w nogach.
Jeli bdziesz robi to
Przygotowanie do uzdrawiania 223

wystarczajco dugo, twoje nogi zaczn mimowolnie


wibrowa (dre). Jeli tak si nie dzieje, sam
Troska o przestrze
wywoaj wibracje, podnoszc si i opadajc szybko uzdrawiania
na pity. Pozwl wibracjom ogarn uda i miednic.
Z czasem zaczn wypenia cae twoje ciao. Jest to Wane jest, by pracowa w czystym pokoju,
bardzo dobry sposb tworzenia silnego przepywu ktry zosta oprniony z niskich energii, zych
energii w caym ciele. Kiedy ju wyczujesz, o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO), jak
chodzi, moesz wymyla wiczenia wprawiajce w nazwa j Wilhelm Reich. Jeli to moliwe, wybierz
wibracj dowoln cz ciaa, by zwikszy przepyw pokj, ktry jest peen bezporedniego wiata
energii przez t cz. W takim wypadku naley sonecznego i ma dostp do wieego powietrza.
wprowadzi w wibracj rejon miednicy, by Moesz te oczyci pokj zgodnie z tradycj
wzmocni energie ziemskie przepywajce przez pnocnoamerykaskich Indian uywajc specjalnej
pierwszy i drugi czakram. Pniej, przed uzdra- trawy i drewna cedru albo szawii i cedru.
wianiem, moesz powoli obraca miednic w przd i Aby oczyci pokj dymem, umie nieco
w ty (w pozycji siedzcej), a potem doda nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej
krtkich, szybkich wibracji do ruchu obrotowego. To szawii w pojemniku i spal je. Indianie odymiaj
powinno je wzmocni. Poczujesz wzmoony pomieszczenia uywajc muszli limaka z gatunku
przepyw energii przez cae ciao. Haliotis, tak e reprezentowane s wszystkie cztery
ywioy ogie, ziemia, powietrze i woda. Jeli
Medytacje na siedzco w jednak nie masz odpowiedniej muszli, moesz uy
zwykej patelni. Kiedy dua ilo cedru i szawii ju
celu zerodkowania si pali, wycz ogie. Najlepiej przykryj patelni.
Dym bdzie wydostawa si we wszystkich kierun-
Sied teraz medytujc przez dziesi do kach. Indianie zaczynaj od wschodniego kraca
pitnastu minut. Upewnij si, e jest ci wygodnie i e domu albo pomieszczenia i przesuwaj si zgodnie z
masz wyprostowany krgosup. ruchem wskazwek zegara. Otwrz drzwi przed
Dobr mantr do uspokojenia umysu przy tym rozpoczciem odymiania. Dym przyciga MEO i
wiczeniu jest: Bd spokojny i wiedz, e jestem unosi j poza dom.
Bogiem." Utrzymuj po prostu koncentracj na tej Aby zakoczy odymianie, moesz wrzuci do
mantrze. Jeli twj umys zaczyna bdzi, sprowad ognia nieco mki kukurydzianej jako ofiar
go z powrotem. dzikczynn. Jeli chcesz dowiedzie si wicej na
Innym dobrym sposobem uciszenia umysu jest temat tradycji Indian pnocnoamerykaskich,
liczenie do dziesiciu. Licz jeden z wydechem, dwa z skontaktuj si z Oh-Shinnah, Four Cor-ners
wdechem, trzy z wydechem, cztery z wdechem, a Foundation, 632 Oak Street, San Francisco,
dotrzesz do dziesiciu. Za kadym razem gdy California 94117. Oh-Shinnah odymia kadego ze
pozwolisz umysowi odbiec gdzie indziej i zarzuci swoich pacjentw przed rozpoczciem uzdrawiania.
liczenie, musisz zacz od nowa, od jednego. Oczyszcza to pole z MEO. Moesz odymi samego
Medytacja tego typu pokazuje, jak bekotliwe s w siebie, jeli czujesz si wyczerpany. Niektrzy ludzie
istocie nasze umysy! Mao komu udaje si doj do pal siarczek magnezu polewajc go odrobin
dziesiciu za pierwszym razem. alkoholu w garnku i podpalajc.
Teraz jeste ju gotw (wypij jeszcze du Krysztay rozmieszczone wok pokoju zbieraj
szklank wody) do rozpoczcia dnia uzdrawiania. martw energi orgonow. Oczyszcza si je przez
zanurzenie na noc w naczyniu zawierajcym p litra
wody rdlanej i jedn czwart
224 Donie pene wiata

yeczki soli morskiej. Generatory negatywnych tyst mona nosi na splocie sonecznym, by
jonw rwnie pomagaj oczyci pokj. Nigdy nie wzmocni swoje pole i uczyni je mniej przeni-
pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. Rowy kwarc pomaga ochroni serce,
albo wyposaonym w wiato fluorescencyjne. kiedy si go na nim nosi. Uzdrawianie krysztaami to
wiata te generuj czstotliwo, ktra kci si z szeroki temat. Zazwyczaj uywam czterech
normaln pulsacj aury i tworzy w polu negatywne krysztaw przy kadym pacjencie, poza tymi, ktre
wibracje. Rwnie spektrum tego wiata jest nosz ametystem i rowym kwarcem. Kad duy
niezdrowe. rowy kwarc w lewej doni pacjenta (meridian
Jeli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duy kryszta grski w doni prawej. Ich
owietlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu, promieniowanie dotyka MEO, ktra uwalnia si w
zapewne si rozchorujesz. MEO zacznie gromadzi trakcie seansu. Uywam duego ametystu z
si w twoim ciele, twoje wibracje bd coraz domieszk elaza na drugim albo pierwszym
wolniejsze i sabsze. Wreszcie bdziesz musia czakramie, eby pole pacjenta pulsowao
przerwa prac, prawdopodobnie na kilka miesicy, odpowiednio silnie. elazo pomaga choremu w
a twj system energetyczny oczyci si ponownie. zakorzenieniu si. Krysztay zazwyczaj
Moesz nawet nie zauwaa, e czstotliwoci twojej uniemoliwiaj pacjentowi wyjcie z ciaa. Bardzo
energii pomniejszaj si, gdy twoja wraliwo dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie
bdzie zmniejszaa si wraz z nimi. sonecznym.
Jeli nosisz kryszta, upewnij si, e jest
waciwy. Zbyt silny kryszta zwikszy wibracje
Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osabi je, gdy czstotliwo
twojej podstawowej przemiany bdzie zbyt saba i nie
Jeli okae si, e odkadasz w ciele MEO, dotrzyma kroku czstotliwoci, ktr kryszta
oczy swoj aur, biorc dwudziestominutow wzbudzi w twoim polu, to znaczy, nie bdziesz mg
ciep kpiel w wannie; do wody dodaj pl kilograma dostarczy swojemu polu tyle energii, by mogo
soli morskiej i p kilograma sody oczyszczonej. podtrzyma wysze wibracje. Bdziesz w efekcie
Kpiel taka moe ci powanie osabi, poniewa traci energi. Jeli jednak wybierzesz kryszta, ktry
wyciga duo energii z ciaa, wic bd jest nieco tylko silniejszy od twojego pola, zostanie
przygotowany na odpoczynek i odzyskanie si. ono wzmocnione.
Leenie w socu pomaga naadowa system. Jeli nosisz kryszta wibrujcy sabiej od
Dugo opalania zaley tylko od twojego systemu. twojego pola, bdzie on dla niego ciarem i
Kieruj si intuicj: wierz swemu ciau, gdy mwi, e spowolni twoje wibracje. Musisz po prostu by
ju mu wystarczy. Czasem trzeba bra takie kpiele wiadomym tego, jak kady kryszta na ciebie
soneczne kilka razy w tygodniu, eby oczyci si wpywa. Wraz z nabieraniem siy bdziesz mg
gruntownie. nosi silniejsze krysztay. Bdziesz rwnie po-
Po kadym seansie uzdrawiajcym trzeba wypi trzebowa rnych krysztaw w rnych okresach
pen szklank rdlanej wody; odnosi si to rwnie swojego ycia, zalenie od okolicznoci.
do pacjenta. Przepuszczenie wody przez ciao Krysztay w postaci starych klejnotw albo
pomaga wydali MEO i przeciwdziaa wzdciom. pamitek zatrzymay energi swoich poprzednich
Wzdcia, wbrew pozorom, powodowane s przez wacicieli i naley je dokadnie oczyci trzymajc
picie zbyt maych iloci wody. Twoje ciao przez tydzie w litrze wody rdlanej z wier
zachowuje wod, by zatrzyma MEO i nie dopuci yeczk soli morskiej lub w wodzie oceanicznej.
do jej przeniknicia w gb tkanek. Obecnie czsto organizowane s warsztaty na temat
Rwnie krysztay ochraniaj system ener- leczenia za pomoc krysztaw, proponuj wic,
getyczny uzdrowiciela. Czysty kwarc albo ame- bycie wzili w nich udzia i poszerzyli swoj
wiedz.
Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225

Przy uzdrawianiu uywam stou do masau i Przegld rozdziau 21


fotela obrotowego. Nie musz sta przez cay dzie,
a moje plecy otrzymuj wsparcie. Kka fotela 1. Opisz wiczenia otwierajce kanay aku-
pozwalaj na swobodne poruszanie si, a ja mog punkturowe. Na jakiej zasadzie dziaaj?
sta albo siedzie w odpowiednim miejscu podczas 2. Opisz wiczenia oczyszczajce pole aurycz-ne
uzdrawiania. Uywam rwnie olejku do nacierania uzdrowiciela.
stp. Dziki temu energia atwiej wchodzi do ciaa. 3. Jakie dwie rzeczy powinien zrobi uzdrowiciel
Jedn z najwaniejszych rzeczy, jakich po- przed rozpoczciem seansu?
trzebuje uzdrowiciel, by zachowa zdrowie, jest 4. Dlaczego uzdrowiciel musi pi duo wody?
odpoczynek. Nie jest to atwe, poniewa uzdro- 5. W jaki sposb mona oczyci pokj z martwej
wiciele s zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody.
Uzdrowiciel musi jednak mc powiedzie: Nie, 6. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczy si o
teraz potrzebuj czasu dla siebie", bez wzgldu na to, przestrze, w ktrej uzdrawia? O swj system
jak wielkie jest zapotrzebowanie. Oznacza to, e energetyczny? Co si stanie, jeli je zaniedba?
kiedy potrzebujesz odpoczynku, dajesz go sobie bez 7. W jaki sposb moesz unikn wchonicia
wzgldu na wszystko inne. Jeli tego nie zrobisz, MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych
osabisz si i bdziesz musia przerwa praktyk na warunkach yciowych?
jaki czas. Nie czekaj na moment, w ktrym nie 8. Jakich trzech rzeczy trzeba, by utrzyma
bdziesz ju mia co dawa. Odpocznij teraz. Znajd pomieszczenie do uzdrawiania w czystoci?
czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemnoci. 9. Dlaczego atwiej jest zazwyczaj uzdrawia w
Jest bardzo wane, by uzdrowiciel mia czas na ycie specjalnym pomieszczeniu, a nie w domu
osobiste i troszczy si o swoje potrzeby. W przeciw- pacjenta?
nym razie bdzie w kocu chcia, eby te potrzeby 10. W jaki sposb moesz oczyci swoje pole, jeli
speniali jego pacjenci. Stanie si zaleny od nich, co przeje jak ilo MEO wskutek uzdrawiania?
le wpynie na proces uzdrawiania. Zot regu 11. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za
uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze, ja i to, co j pomoc krysztaw.
karmi; potem gboka pauza dla zastanowienia, a 12. W jaki sposb mona zachorowa od noszenia
nastpnie troska o innych. Uzdrowiciele postpujcy krysztau? Jakie jest dziaanie krysztau?
inaczej wypalaj si i ryzykuj chorob z powodu
braku energii.
Rozdzia 22

UZDRAWIANIE PENOSPEKTRALNE

Wan rzecz, ktr musi zna uzdrowiciel, jest na swoich celach. Medytuj poprzedniego wieczora
to, e uzdrawiajc, pracuje si w rnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. Przeznacz jedn
biopola, a podejmowane dziaania s inne dla kadej minut dla kadego pacjenta. Utrzymujc kompletnie
warstwy. Stanie si to bardziej zrozumiae, kiedy wyciszony umys, pobieraj energi dla kolejnych
opisz szczegowo kolejne etapy zabiegu pacjentw. Innym sposobem jest koncentrowanie si
uzdrawiania. Nastpn wan rzecz jest to, e na pacjencie, bez adnych innych myli, podczas
uzdrawiajce energie przechodz przez czakram pobierania energii. I tym razem na kadego pacjenta
serca, zamieniajc si z energii ducha w materi i przypada jedna minuta koncentracji. Wyobra sobie
odwrotnie, tak jak stwierdzilimy to ju w rozdziale albo poczuj wpywajc w ciebie energi.
szesnastym. Potrzebujesz rwnie sporo dowiadczenia w
diagnozowaniu, co omwilimy w rozdziale
dziewitnastym. Upewnij si, e wspiera ci kilku
wiczenie zbierania energii przyjaci, ktrzy znaj si na tych sprawach. Te dwie
potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie s dodatkami,
ale warunkami koniecznymi dla kogo, kto chce
dniu pracy dziaa jako przekanik w trakcie uzdrawiania. Jest to
praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktowa jej
Zanim rozpoczniesz sesj z pacjentem, musisz lekko lub z przymrueniem oka. Niewaciwe uycie
poczy si z najwyszymi energiami oraz wykona poznawanych technik moe prowadzi, i czsto
kilka wicze z ostatniego rozdziau, by oczyci i prowadzi, do bardzo nieprzyjemnych rezultatw,
naadowa wszystkie czakramy, umoliwiajc wcznie z zaszkodzeniem osobie, ktra pracuje bez
energii zharmonizowanie si z twoim biopolem. odpowiedniej dyscypliny duchowej. Channelling jest
Wykonuj wiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej.
miesicy, a opanujesz je dogbnie. Przed Kiedy powysze warunki zostan spenione,
rozpoczciem dnia pracy musisz skumulowa
energi i skoncentrowa si
228 Donie pene wiata

mona wykona podane w tym rozdziale wiczenie,


ktre umoliwi przewodnikom wejcie w twoje pole.
Szczegowa sekwencja
Na razie, przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania
wykonaj wiczenia z rozdziau dwudziestego
pierwszego.
Po powitaniu pacjenta opisz pokrtce, co 1. Oglna analiza systemu
bdziesz robi, jeli osoba ta nie pracowaa z tob energetycznego pacjenta
wczeniej. Wane jest, by komunikowa si z
pacjentem uywajc zrozumiaego dla jzyka. Mw Rozpoczynajc pierwsz sesj uzdrawiajc,
jak najprociej. Jeli odkryjesz, e ma on wiedz na dokonuj zazwyczaj szybkiej analizy, by przekona
temat aury i uzdrawiania, dostosuj si do jego si, jak pacjent uywa swojego systemu
poziomu zrozumienia. Ustal wspln platform energetycznego, a jednoczenie staram si na
komunikacji, co sprawi, e chory rozluni si i podstawie cech ciaa pacjenta okreli jego struktur
bdziesz mg rozpocz proces uzdrawiania. charakterologiczn. Kiedy ju j znam, wiem, e bd
W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj prac od zapewne pracowaa gwnie z czakramami, ktre s w
niszych cia aurycznych, a potem przechodz do takich przypadkach zablokowane. Ka pacjentowi
cia wyszych. Skrt sekwencji uzdrawiania stan ze stopami rwnolegymi i rozstawionymi na
przedstawia tablica 22-1. szeroko jednej stopy. Prosz go nastpnie, by zgina
i prostowa nogi w kolanach, oddychajc jednoczenie
w harmonii z tym ruchem. Daje to bardzo wiele
Tablica 22-1 informacji na temat sposobu, w jaki pacjent
SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoj energi i jakie bdy przy tym
popenia, co ostatecznie jest przyczyn powstania
1. Oglna analiza systemu energetycznego pa- choroby. Na przykad, energia nie pynie zazwyczaj
cjenta. rwno w obu nogach; jedna strona ciaa otrzymuje jej
2. Poczenie trzech systemw energetycznych, wicej ni druga; pewne obszary ciaa dostaj wicej
ktre zostan uyte do uzdrawiania: systemu energii ni inne. Wszystkie te zaburzenia rwnowagi
uzdrowiciela, pacjenta i przewodnikw oraz powizane s z kwestiami mentalnymi i
Powszechnego Pola Energii. emocjonalnymi, ktre pacjent musi uwiadomi sobie
3. Uzdrowienie czterech dolnych cia (1, 2, 3 i 4 i rozwiza. Kto, kto boi si kocha, bdzie zapewne
warstwa aury): wysya wiksz cz energii do tylnej czci ciaa w
A. Wyczesywanie: naadowanie i oczyszcze pobliu rejonu serca (orodek woli), zabierajc
nie aury pacjenta. pokarm potrzebny kochajcemu orodkowi serca.
B. Oczyszczenie krgosupa. Kiedy po dokadnym stwierdzeniu, w jaki
C. Oczyszczenie wybranych obszarw aury sposb pacjent uywa swojego systemu ener-
pacjenta. getycznego, przeprowadzaam analiz czakramw za
4. Uzdrowienie poziomu eterycznego uwiconego pomoc wahadeka. Teraz po prostu psychicznie
(duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). czytam" problem.
5. Uzdrowienie poziomu keterycznego uwi- Pocztkujcym proponuj, eby przyjrzeli si
conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciaa fizycznego. Przypomnijcie sobie to,
A. Rekonstrukcja organw. czego nauczylicie si na temat struktur
B. Rekonstrukcja czakramw. charakterologicznych. Jaka struktura jest
6. Uzdrowienie poziomu niebiaskiego (6 warstwa dominujca? Jaka bdzie zatem aktywno psychiki
aury). pacjenta? Porwnaj tablice w rozdziale
7. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9
warstwa aury).
Uzdrawianie penospektralne 229

trzynastym. Uzyskasz informacje na temat rw- si, by by kanaem dla mioci, prawdy i uzdra-
nowagi rozumu, woli i emocji oraz pierwiastkw wiania w imi Chrystusa i uniwersalnych si wiata."
aktywnoci i receptywnoci obecnych w psychice Jeli nie poczuwasz si do zwizku z Chrystusem,
pacjenta. Dowiesz si rwnie, w jaki sposb pacjent uyj poczenia, ktre masz z Uniwersaln Caoci,
funkcjonuje na obszarach zarzdzanych przez Bogiem, wiatem itd. Nastpnie uciszam umys,
poszczeglne czakramy. Spjrz na struktur ciaa zamykajc oczy i biorc dugie, powolne, gbokie
fizycznego. Wszystkie te informacje pomog oddechy przez nos, tak by powietrze ocierao si o
pacjentowi uzyska gbsze zrozumienie samego podniebienie mikkie. Siadam przy stopach pacjenta i
siebie i sposobu, w jaki funkcjonuje na co dzie. kad kciuki na punkcie akupresurowym
Nastpnie prosz chorego, by zdj buty i odpowiadajcym splotowi sonecznemu na stopie.
wszelk biuteri (ktra moe blokowa przepyw Punkt ten, zgodnie z systemem refleksologii stp,
energii) i pooy si na plecach na stole do masau. zlokalizowany jest mniej wicej porodku stopy
(W tym momencie moesz przeprowadzi analiz (patrz: rysunek 22-2). Koncentruj si nastpnie na
czakramw za pomoc wahadeka, wedug opisu z pacjencie, by wyregulowa trzy systemy
rozdziau dziesitego). Teraz wyjmuj zazwyczaj energetyczne: mj, jego i potnych si wiata.
moje krysztay, jeli wydaje si to odpowiednie. Jak Osiga si to przez skanowanie ciaa uzdrowiciela a
wspomniaam w poprzednim rozdziale, wkadam do korony, a potem powtrzenie tego z ciaem
duy rowy kwarc w lew do pacjenta, a duy pacjenta. Nastpnie mona przeprowadzi szybk
kryszta grski w praw. Uywam duego ametystu z analiz organw wewntrznych, dotykajc punktw
domieszk elaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwajc stan
czakramie, eby wzmocni pulsacje pola pacjenta i energetyczny kadego z nich. Najwaniejsze z nich
uniemoliwi mu wyjcie z ciaa. Czwarty kryszta okazuj si zazwyczaj przyporzdkowane do
jest moim czerpakiem. Jest to kryszta grski, szeroki gwnych organw ciaa i krgosupa.
na jakie cztery centymetry i dugi na osiem. Nie zrwnowaone punkty na stopach bd albo
Wikszy byby za ciki, a mniejszy nie zdoaby za mikkie, albo za twarde. Skra stopy moe
wycign tyle energii. Z wierzchoka tego krysztau pozosta wgnieciona po tym, jak naci-niesz j
wychodzi bardzo silny promie biaego wiata, ktry palcem, dowodzc braku elastycznoci. Moe by
dziaa jak laser, odcinajc zanieczyszczenia odoone zbyt twarda i w ogle nie podda si naciskowi palca.
w aurze. Uywam go przy oczyszczaniu wybranych Moe zachowywa si tak, jakby ogarn j skurcz.
obszarw aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Moesz te odnie wraenie, e maa fontanna
uzdrawiania). energii wytryskuje z punktu w stopie albo e wchodzi
we may energetyczny wir. To samo odnosi si do
2. Poczenie systemw nie zrwnowaonych punktw akupunkturowych.
energetycznych uzdrowiciela, Punkty akupunkturo we wygldaj jak mae wiry
pacjenta i przewodnikw energii albo miniaturowe czakramy. Nie
zrwnowaony punkt akupunkturowy bdzie
Bardzo wane jest, by przed pierwszym wypluwa energi lub te przypomina maleki wir
fizycznym kontaktem z pacjentem poczy si z wcigajcy j do rodka. Pniej bdziesz mg
zawsze obecnymi wyszymi energiami. W tym celu wprowadza energi konkretnie do tych punktw,
szybko przepuszczam energi przez wszystkie ktre jej potrzebuj.
czakramy, tak jak w wiczeniach z poprzedniego
rozdziau. Poprzez afirmacj cz si z Chrystusem i A. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu
uniwersalnymi siami wiata. Modl si, na gos
albo w milczeniu. Modl Przechodzc przez kolejne etapy uzdrawiania
moesz doda nowy wymiar do channelingu
230 Donie pene wiata

<
-

<

s s J=
)
2
S. C
S
t
ste

.*
=5 0
JA
S
3 >
S
- ,

Rysunek 22-2: Gwne punkty refleksologiczne stp


Uzdrawianie penospektralne 231

sucego pozyskiwaniu informacji. W chan-nelingu wnie aur energi, tak jak przy pompowaniu balonu,
dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie rwnoway j. Wykonuje si to
przewodnikom wykorzysta wicej energii twojego wprowadzajc energi do ciaa krok po kroku,
pola na dwa gwne sposoby. W pierwszym zaczynajc od stp. Najlepiej jest wprowadza
pozwalasz przepuci przez swoje pole rne energi w jak najbardziej naturalny sposb; tworzy to
poziomy albo wibracje wiata. Barwy te i ich rwnowag i zdrowie w caym systemie. Energi
intensywno okrela zazwyczaj przewodnik. Osoba wtacza si do ciaa poczynajc od stp, poniewa
dziaajca jako przekanik utrzymuje tylko czno z normalnie czowiek pobiera energi z ziemi poprzez
biaym wiatem albo wiatem Chrystusa. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w
sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. Te ziemskie energie s zawsze potrzebne
czciowe wejcie w twoje pole i bezporedni przy uzdrawianiu ciaa fizycznego, gdy zawieraj w
manipulacj polem pacjenta. W obu przypadkach sobie nisze fizyczne wibracje. Wtaczasz zatem ener-
pozwl, by duchowy nauczyciel kierowa twoimi gi do osabionego systemu w moliwie najbardziej
domi. W pierwszym przypadku ruchy doni s naturalny sposb. Dziki temu ciao energetyczne
oglne i mog si rozpocz, kiedy tylko pooysz pobiera energi i wykorzystuje j tam, gdzie jest
donie na stopach pacjenta. W drugim s one zarazem najbardziej potrzebna. Z drugiej strony, jeli
bardzo skomplikowane i delikatne, i zazwyczaj zaczniesz od miejsca, na ktre uskara si pacjent,
wykonywane na wyszych poziomach pola (5-7 ciao energetyczne moe posa energi w inne
warstwa). Czsto przewodnik wyciga do poza do miejsce, zanim zacznie zajmowa si obszarem
uzdrowiciela i wchodzi bezporednio w ciao pierwotnego zainteresowania. Poniewa nie jest to
pacjenta. Wymaga to najwyszego skupienia uwagi naturalny przepyw, skuteczno takiego posunicia
od uzdrowiciela, tak by nie przeszkodzi jest znikoma. Spjrzcie na schemat kolejnoci
przewodnikom. Na przykad, jeli twoje donie wyczesywania (rysunek 22-3). Za chwil pokaemy,
zmcz si przy uzdrawianiu na pitym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniaa si w trakcie
aury i bdziesz chcia odpocz, musisz bardzo sesji.
wyranie przekaza to przewodnikowi i da mu czas Kiedy Mary przysza do mnie po raz pierwszy,
na umoliwienie takiej energetycznej przerwy. jej pole byo zatkane, przymione i nie
Przedwczesne zabranie doni spowoduje zrwnowaone (rysunek 22-4). Bloki, widoczne jako
energetyczny wstrzs u pacjenta, ktry zapewne obszary ciemnoczerwone i brzowawe, znajdoway
podskoczy jak oparzony. Musisz wtedy cofn si i si w kolanach, rejonie miednicy, splocie sonecznym
naprawi zamieszanie, ktre spowodowae. Z i ramionach. Czakram splotu sonecznego by
czasem, kiedy lepiej zaznajomisz si z kolejnymi znieksztacony: z jego grnej lewej czci wystawa
fazami uzdrawiania, bdziesz mg wprowadza niewielki wir podobny do puszczonej spryny.
przerwy w miar potrzeb. Znieksztacenie to rozcigao si na pit i sidm
warstw pola. Konfiguracj tak wie si zazwyczaj
3. Regulacja przepywu energii z przepuklin rozworu przeykowego. Mary uskaraa
w czterech dolnych warstwach aury si na bl w tej czci ciaa, miaa rwnie w yciu
osobistym problemy z nawizaniem penego kontaktu
A. Wyczesywanie: naadowanie i oczyszczenie aury z ludmi. Proces uzdrawiania, ktry trwa kilka
pacjenta tygodni, nie tylko zrwnoway, naadowa i
zharmonizowa jej pole energii, lecz take nauczy
Wyczesywanie", technika opracowana przez Mary, jak kontaktowa si z ludmi. Dokonao si to
Wielebn Rosalyn Bruyere, polega na oczyszczeniu dziki pozyskanym drog channelingu informacjom
aury pacjenta przez usunicie aurycznych mieci. na temat dziecicych dowiadcze Mary, ktra
Wyczesywanie napenia r-
232 Donie pene wiata

ca z tej pozycji aktywizuje cae pole. Nie prbuj