Vous êtes sur la page 1sur 2

XXI wiek przynis ludzkoci dwie rzeczy.

Pierwsz bya klska nieurodzaju na globaln


skal. Drug dyktatura strachu po serii zamachw na gowy pastw Zachodniego wiata.

Pocztki obecnego stanu rzeczy datuje si na lata 30. ubiegego wieku, kiedy po utworzeniu
midzynarodowego thinktanku w Brukseli doszo do przegosowania w parlamencie Europejskim
ustawy o Wsparciu Gospodarki i Przeciwdziaaniu Przeludnieniu, a niedugo po tym bdc jej
przedueniem ustaw o Dostosowaniu Rolnictwa Metodami Bio- i Klimatotechnologicznymi.
Opracowywane latami rozwizania oparte na kontrolowaniu opadw atmosferycznych trafiy w
rce Komisji ds. Zarzdzania Rozwojem Rolnictwa, ktra udzielaa licencji koncernom
ywnociowym na cywilne wykorzystywanie dotychczas wojskowych technologii wyprowadzania
pociskw balistycznych do atmosfery. Byy to pierwsze na wiecie tak nowoczesne i odwane
rozwizania, ktre w krtkim czasie podchwyciy Stany Zjednoczone, a wkrtce potem Korea
Poudniowa, Rosja i Indie w bliskiej kooperacji z Chinami. Poszczeglne komisje w przecigu
zaledwie tygodni byy zmuszone nawiza i zacieni wspprac pomidzy nowo utworzonymi
Regionami Klimatycznymi. Jednak mimo podjcia szybkich i zdecydowanych dziaa, zabrako
dobrze przygotowanych narzdzi i przepisw regulujcych wykorzystanie rnych typw pociskw
klimatologicznych, w zwizku z czym rynek szybko doprowadzi do tzw. "drugiego wycigu
zbroje" (dzi nader czsto nazywanego "wycigiem Uroje"). Ju w rok po uchwaleniu UiWGPP
do atmosfery zostao wysanych okoo 2,5 tys. pociskw, szacuje si, e w cigu nastpnych dwch
lat liczba ta wzrosa dziesiciokrotnie.

Szybko okazao si jednak, e globalne dziaania klimatologiczne bd miay daleko wiksze


skutki, ni pocztkowo zakadano. Wystarczyo 12 miesicy aby pierwiastki chemiczne
wyprowadzone do troposfery zakciy balans mieszaniny gazw atmosferycznych (odchyy
signy od 0,6% do a 5,4%). Jako pierwszy wychwyci zaleno midzy zmianami w atmosferze
a rozwojem rolin uprawnych dr. Jeseph Klein ze swoim zespoem badawczym na Uniwersytecie
Kalifornijskim. Wedug jego bada, stosowana od lat do usprawniania hodowli zb inynieria
genetyczna popeniaa kluczowy bd przy wyodrbnianiu interesujcych, z punktu widzenia
dynamicznej wegetacji rolin, genomw. Jak si okazao, 79% wszystkich upraw na wiecie
zmodyfikowanych zostao tylko i wycznie w oparciu o szybki wzrost, recesywnymi genami
okazay si by odpowiedzialne za zdolno do adaptowania si do gwatownych zaburze balansu
gazw atmosferycznych, nazwane roboczo przez Kleina ZYX. Kiedy media zaczy bi na alarm,
byo ju za pno na interwencj wadz. Mimo wzorcowych warunkw uprawy zaczy zania
plony w zatrwaajcym tempie.

To, co nastpio potem okrela si dzi mianem "buntu ludzkoci". Wskutek oglnowiatowej klski
godu rzdy wiatowych mocarstw zgodnie upastwowiy najbardziej dotknite stratami koncerny,
aby nie dopuci do zupenej zapaci gospodarki midzynarodowej. Tymczasem bliskowschodnie,
ortodoksyjne rodowiska religijne zaczy nawoywa do bojkotu wadz, wieszczc zbliajcy si
koniec wiata. Pastwo islamskie do tej pory rosnce w si pod czujnym okiem najwikszych
mocarstw stao si niespodziewanie sojusznikiem innowiercw po obu stronach barykady. Jihadyci
upieni do tej pory przez lata nadzoru zaczli masowo przenika przez granice pastw za cichym
przyzwoleniem tworzcych si w Eurazji bojwek. Dziki naprdce zbudowanej globalnej siatce
wywiadowczej stao si dla nich moliwe zaplanowanie i przeprowadzenie wstpnie kilkudziesiciu
a domylnie ponad kilkuset skoordynowanych zamachw bombowych w stolicach pastw i
najwikszych miastach Europy i Azji. Stany Zjednoczone do tej pory uwaane za wzgldnie
bezpieczne po cakowitej likwidacji wiz i odciciu od ludnoci napywowej stay si celem ataku
wewntrznie utworzonych grup terrorystycznych. Dziaania te nie tylko nie przyniosy adnej
doranej w skutkach poprawy, ale przyczyniy si do oglnowiatowego chaosu i powstania
zbudowanej na zgliszczach dawnej demokracji tzw. mediokracji opartej na telematycznych
dziaaniach najwyszych wadz religijnych. Kiedy stao si jasne, e gd przybierze na sile podjto
decyzje o odciciu niektrych regionw wiata od dostaw zaopatrzenia a wkrtce take
zaciemniajc te obszary dla mediw i opinii publicznej. Szacuje si e w latach 2040-2050
cakowite zaludnienie Ziemi spado z 7mld do okoo 4mld, by pod koniec wieku zatrzyma si na
poziomie 3,5mld. Kryzys wyranie wskaza destrukcyjny wpyw ekspansji technologicznej na
rodowisko a take warunki bytowe czowieka. Tragedia jaka rozegraa si na oczach miliardw
ludzi skonia mediokratyczne centra do wsplnego dyskursu na temat przyszoci i wprowadzenia
jednolitej etycznie polityki. Jednoczesny komunikat rodkw masowego przekazu by jasny: ycie
ludzkie ma najwiksz warto. Powoli wprowadzane zmiany miay na celu ujednolicenie tradycji
religijnej w oparciu o wiar w warto jednostki. W myl tej zasady ograniczone zostao
przyzwolenie na stosowanie rodkw przymusu, w tym zaawansowanej technologicznie broni. W
latach 2057-2063 zdelegalizowano wszystkie jednostki militarne, a sprzt wojskowy zosta w
caoci zdemobilizowany. Przemys zbrojeniowy czekaa wkrtce gruntowna przebudowa. Skady
broni i amunicji zostay zniszczone lub zabezpieczone w byych bazach wojskowych i bunkrach
przeciwatomowych. Ostatni zanotowany skad zosta w roku 2064. zoony w tunelach
moskiewskiego metra i zalany betonem.

Druga poowa XXI wieku bya czasem wzmoonych przemian polityczno-spoecznych a ich
orodkiem niezmiennie pozostaway zmiany klimatyczne. Dugofalowym skutkiem dziaa w
troposferze by rwnie spadek przyswajalnoci powietrza atmosferycznego przez czowieka.
Drug po godzie przyczyn mierci sta si nowotwr puc i powikania po wszelkiego rodzaju
zapaleniach ukadu oddechowego. W latach 2055-2060 po demobilizacji wojsk wszystkie dziaajce
fabryki broni i sprztu wojskowego zostay przeksztacone w spki cywilne. Wojskowe patenty
dotyczce filtrowania powietrza zostay wprowadzone do obiegu publicznego i niedugo potem w
kadym domu pojawiy si klimatyzatory atmosferyczne. Nie zmienio to jednak faktu, e
przebywanie na otwartym powietrzu z czasem osabio zdolnoci motoryczne u wikszej czci
spoeczestwa. Prawdziw rewolucj w uytku cywilnym okaza si jednak znany wczeniej jako
kombinezon bojowy, tzw. egzoszkielet. Urzdzenia znacznie podniosy sprawno i efektywno
pracy, a take pozwoliy na znacznie wiksz kontrol nad nowo utworzon gazi przemysu.
Mowa tu oczywicie o nowo-robotyce (ang. reborn-robotics), wspieran przez ide mediokratycznej
wadzy, o koniecznoci automatyzacji i przekazaniu obowizku pracy w rce zrobotyzowanych
dronw. W ten sposb miao si zici marzenie o powszechnej rwnoci, a take doktryna o
szacunku ludzkiego ycia. Pierwsze modele robotw rolniczych zostay oddane do uytku w kilka
lat pniej, w roku 2071. Kolejne generacje powstaway ju jako jednostki stricte budowlane,
majce na celu tworzenie i serwisowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Ju w roku 2073
pojawiy si pierwsze, miae deklaracje dotyczce cakowitego wyczenia koniecznoci pracy
ludzkiej na rzecz robotw. Ponawiano je jeszcze kilkukrotnie przy prezentacjach generacji V, VI i
VII. Dzi wiemy jednak, e miao to nigdy nie nastpi.