Vous êtes sur la page 1sur 25

UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 1)


UNIT TOPIC : Kahalagahan ng Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu/ Mga Suliraning Pangkapaligiran
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Naipaliliwanag ang konsepto 1. Magagawa ko na mabigyang kahulugan Gawain 1. Cornell Notes 1. Lecture Inquiry
mga mag-aaral ay ng Kontemporaryong Isyu ang konsepto ng Kontemporaryung Isyu
may 2. Magagawa ko na maipapaliwanag ang
pag-unawa: konsepto ng Kontemporayong Isyu
sa sanhi at 2. Nasusuri ang kahalagahan ng Gawain 2. Ripple Effect and Frayers 1. Ripple Effect
implikasyon ng pagiging mulat sa mga 1. Magagawa ko na masuri ang Model and Frayers
mga lokal at kontemporaryong isyu sa kahalagahan ng pagiging mulat sa mga Model based from
pandaigdigang lipunan at daigdig kontemporaryung isyu sa lipunan at Website or
isyung pang- daigdig. Handout.
ekonomiya
tungo sa pagkamit Gawain 3. Reflection Paper 2. Swap Talk
ng 3. Naipaliliwanag ang ibat ibang 1. Magagawa ko na tukuyin ang ibat- Gawain 4. Identification 1. Carousel Talk
pambansang uri ng kalamidad na ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa
kaunlaran nararanasan sa komunidad at sa bansa komunidad at sa bansa.
2. Magagawa ko na maipaliwanag ang Gawain 5. Reaction Paper 2. Circle the Sage
PERFORMANCE ibat-ibang uri ng kalamidad na
: nararanasan sa komunidad at sa bansa.
Ang mga mag- 1. Magagawa ko na mabigyang halimbawa Gawain 6: Enumeration 1. Research
aaral ay: 4. Naiuugnay ang gawain at desisyon ng ang mga gawain at desisyon ng tao sa
nakabubuo ng tao sa pagkakaroon ng mga kalamidad.
programang pagkakaroon ng mga 2. Magagawa ko na maiugnay ang gawain Gawain 7: Venn Diagram 2. Venn Diagram
pangkabuhayan kalamidad at desisyon ng tao sa pagkakaroon ng mga
(livelihood kalamidad.
project) batay 5. Natutukoy ang mga 1. Magagawa ko na matutukoy ang mga Gawain 8: Fill in the blanks 1. Inquiry
sa mga paghahanda na nararapat paghahanda na nararapat Learning
pinagkukunang gawin sa harap ng mga gawin sa harap ng mga
yaman na kalamidad kalamidad
6. Natutukoy ang mga ahensiya 1. Magagawa ko na mutukoy ang mga Gawain 9: Modified True or False 1. Lecture Method
matatagpuan
ng pamahalaan na ahensiya ng pamahalaan na responsable sa
sa pamayanan o
responsable sa kaligtasan ng kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng
angkop na plano
mamamayan sa panahon ng kalamidad
upang
kalamidad
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
makatulong sa 7. Napahahalagahan ang 1. Magagawa ko na makakita ng mga Gawain 10:Cornell Notes 1. Cornell Notes
paglutas pagkakaroon ng disiplina at video presentation tungkol sa pagkakaroon
sa mga suliraning kooperasyon sa pagitan ng ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng
pangkabuhayan mga mamamayan at mga mamamayan at pamahalaan sa
na pamahalaan sa panahon ng panahon ng kalamidad
kinakaharap ng kalamidad 2. Magagawa ko na mapahalagahan ang Gawain 11: Reaction Paper 2. Video Analysis
mga pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon
mamamayan sa pagitan ng mga mamamayan at
pamahalaan sa panahon ng kalamidad
8. Naipaliliwanag ang aspektong 1. Magagawa ko na matukoy ang Gawain 12: Identification 1. Research
politikal, pang-ekonomiya, at aspektong politikal, pang-ekonomiya, at
panlipunan ng Climate Change panlipunan ng Climate Change.
2. Magagawa ko na maipaliwanag ang Gawain 13: Graphic Organizer 2. Graphic
aspektong politikal, pang-ekonomiya, at Organizer
panlipunan ng Climate Change.
9. Natatalakay ang ibat ibang 1. Magagawa ko na tukuyin ang ibat Gawain 14: Identification 1. Lecture
programa, polisiya, at ibang
patakaran ng pamahalaan at programa, polisiya, at patakaran ng
ng mga pandaidigang pamahalaan at ng mga pandaidigang
samahan tungkol sa Climate samahan tungkol sa Climate Change Gawain 15: Panel Discussion 2. Panel
Change 2. Magagawa ko na matalakay ang ibat Questionnaire Discussion
ibang programa, polisiya, at patakaran ng
pamahalaan at ng mga pandaidigang
samahan tungkol sa Climate Change
1. Magagawa ko na pag-isa-isahin ang Gawain 16: Cornell Notes 1. Cornell Notes
10. Natataya ang epekto ng epekto ng Climate Change sa kapaligiran,
Climate Change sa kapaligiran, lipunan, at kabuhayan ng tao
lipunan, at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdig
sa bansa at sa daigdig 2. Magagawa ko na mataya ang epekto ng Gawain 17: Reaction Paper 2. Reaction paper
Climate Change sa kapaligiran,
lipunan, at kabuhayan ng tao
sa bansa at sa daigdig

11. Natutukoy ang mga suliraning


pangkapaligiran na 1. Magagawa ko na matukoy ang mga Gawain 18: Enumeration 2. Video
nararanasan sa sariling suliraning pangkapaligiran na nararanasan Presentation
pamayanan sa sariling pamayanan
1. Magagawa ko na mabigyang kahulugan Gawain 19: Cornell Notes 1. Circle the Sage
12. Natatalakay ang mga hakbang ang mga hakbang ng pamahalaan sa
ng pamahalaan sa pagharap pagharap sa mga sulliraning
sa mga sulliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
pangkapaligiran sa sariling 2. Magagawa ko na matalakay ang mga Gawain 20:Panel Discusion questionnaire 2. Panel
pamayanan hakbang ng pamahalaan sa pagharap Discusion
sa mga sulliraning pangkapaligiran sa
sariling pamayanan
M EU: 1. Magagawa ko na tukuyin ang Guided Generalization for Understanding Post It/ Close
Mauunawaan ng mga mag-aaral na pangunahing sanhi at epekto ng Reading/Puzzle/
mapapabuti ang pamumuhay ng tao sa mga isyung pangkapaligiran EQ: Sa papaanong pamamaraan Guided
pamamagitan ng pagkakaroon ng angkop mapagpapabuti ang pamumuhay ng tao sa Generalization
na plano na tutugon sa hamon ng 2. Magagawa ko na mabigyang kanyang kapaligiran?
pangkapaligiran. suporta ang mga sanhi at epekto Gawain Gawain Gawain
ng mga isyung pangkapaligiran 21:Case 1: 22: Case 23: Case
EQ: Ang Tubig 2: Ang 3: Ang
3. Magagawa ko na mabigyang
Sa papaanong pamamaraan mapagpapabuti Alternatib Plantasyo
katwiran ang kahalagahan ng
ang pamumuhay ng tao sa kanyang ong ng Palm
pagiging aktibo sa pakikilahok sa
kapaligiran? Pagkukun Oil at ang
mga isyung pangkapaligiran sa
an ng mga
pamayanan upang mapanatili ang
Enerhiya katutubo
katatagan nito
Pangunahin Pangunahi Pangunahi
4. Magagawa ko na mahinuha o g Kaisipan ng ng
mabuo ang relasyon ng sanhi at Kaisipan Kaisipan
epekto ng mga isyung Mga Mga Mga
pangkapaligiran sa aktibong sumusuport sumusupo sumusupo
pakikilahok sa mga isyung ang detalye rtang rtang
pampulitikal sa pamayanan detalye detalye
Pangangatw Pangangat Pangangat
iran wiran wiran
Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
Pagbubuod
T Transfer Goal: 1. Magagawa ko na matukoy o makalikom 1. Research
Ang mga mag-aaral sa kanilang sariling ng mga problema o tanong na tumutugon Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
kakayahan ay nakabubuo ng angkop na sa mga hamong pangkapaligiran tungo sa Learning Module (PEAC)
plano sa pagtugon sa mga hamong pagpapabuti ng pamumuhay ng tao.
pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng tao. 2. Magagawa ko na mabigyan ng GRASPS
paliwanag ang mga problema o tanong na
(Level 1 and 2 combined) tumutugon sa mga hamong
Differentiated PT pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng tao.
Gawain 24: Performance Task 1:
Upang wakasan na nang tuluyan ang 3. Magagawa ko na mabigyang sagot o
pagkakabuwis ng buhay ng mga Pilipino plano ang mga problema o tanong na
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
tuwing may nagaganap na sakunang dulot tumutugon sa mga hamong Scaffold for
ng kalikasan, inatasan ng pamahalaang pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng Transfer
sentral ng Pilipinas ang lahat ng Provincial pamumuhay ng tao.
Disaster and Risk Reduction and
Management Council na magsagawa ng 4. Magagawa ko na mataya ang mga sagot
kanya-kanyang plano upang makabuo ng o plano na tumutugon sa mga hamong
komprehensibong pamamaraan kung pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
paano maabot ang zero casualty sa lahat ng pamumuhay ng tao.
uri ng kalamidad.Nagdesisyon naman ang
PDRRMC ng inyong lalawigan na atasan 5. Magagawa ko na bumuo ng
ang lahat ng pangkat at konprehensibong plano sa pamamagitan ng
institusyon(paaralan, pribado, at video play o kanta naglalaman ng mga
pampublikong opisina at pangkat, impormasyon o plano ukol sa pag-abot ng
simbahan, media, at iba) sa inyong lugar zero casualty na tumutugon sa hamong
na magsagawa ng malinaw at konkretong pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
planong tutugon sa kautusang ito. pamumuhay ng tao.

(Differentiated)
Goal: Makagawa ng isang plano, video
play, at kanta na naglalaman ng mga
impormasyon ukol sa kung paano maaabot
ang zero casualty tuwing may kalamidad at
na i-post fabook timeline ng mga kaibigan.

Role: Pinuno ng Baranggay,Tagapangulo


ng facebook page, at pinuno ng isang
banada na naatasang gumawa ng plano,
video play, at kanta na naglalaman ng mga
impormasyon ukol sa kung paano maabot
ang zero casualty tuwing may kalamidad.

Audiece: Pinuno ng lalawigan o


PDRRMC, mga kaibigan o kaklase na may
facebook account, ,mga guroat mag-aaral
sa paaralan

Product: Plano, Video Play, kanta

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 1)


UNIT TOPIC : Mga Isyung Pang-Ekonomiya
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Naipaliliwanag ang mga 1. Magagawa ko na matukoy ang mga Gawain 1: Identification 1. Reading
mga mag-aaral ay dahilan ng pagkakaroon ng dahilan ng pagkakaroon ng unemployment Gawain 2: Modified True or False 2. Panel
may unemployment 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang Discusion
pag-unawa: mga
sa sanhi at dahilan ng pagkakaroon ng
implikasyon ng unemployment
mga lokal at 2. Natataya ang implikasyon ng 1. Magagawa ko na matataya ang mga Gawain 3: Jerics Star Passage 1. Jerics Star
pandaigdigang unemployment sa pamumuhay epekto ng unemployment sa pamumuhay Passage
isyung pang- at sa pag-unlad ng ekonomiya at sa pag-unlad ng ekonomiya
ekonomiya ng bansa ng bansa
tungo sa pagkamit 3. Nakabubuo ng mga mungkahi 1. Magagawa ko makabuo ng mungkahi Gawain 4: Reaction Paper 1. Brainstorming
ng upang malutas ang sulliranin upang malutas ang suliranin ng
pambansang ng unemployment unemployment
kaunlaran 4. Naipaliliwanag ang konsepto 1. Magagawa ko na matukoy ang konsepto Gawain 5: Chart/Gawain 6-kabi-kabit na 1. Lecture
ng globalisasyon ng globalisasyon mundo (Grade 10 module) Method/website
PERFORMANCE 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang
: konsepto ng globalisasyon Gawain 6:Group Reporting 2. Group
Ang mga mag- Reporting
aaral ay: 5. Naipaliliwanag ang 1. Magagawa ko na malaman at Gawain 7: 1. Clarification
nakabubuo ng pangkasaysayan, pampulitikal, maipaliwanag ang pangkasaysayan at Daan Tungo sa Globalisasyon/ Pauses
programang pang-ekonomiya, at sosyokultural na pampulitikal na pinagmulan ng
pangkabuhayan pinagmulan ng globalisasyon Gawain 8: Ugatin
(livelihood globalisasyon 2. Magagawa ko na malaman at 2. Lecture
project) batay maipaliwanag ang pang-ekonomiya at Source: Grade 10 Module (PEAC)
sa mga sosyokultural na pinagmulan ng
pinagkukunang globalisasyon.
6. Nasusuri ang mga 1. Magagawa ko na masuri ang mga Gawain 9: Fill in gaps 1. Conceptual
yaman na
pangunahing institusyon na pangunahing institusyon na Approach
matatagpuan
may bahaging ginagampanan may bahaging ginagampanan
sa pamayanan
sa globalisasyon (pamahalaan, sa globalisasyon (pamahalaan,
upang
paaralan, mass media, paaralan, mass media,
makatulong sa
multinational na korporasyon, multinational na korporasyon,
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
paglutas NGO at mga internasyonal na NGO at mga internasyonal na
sa mga suliraning organisasyon) organisasyon)
pangkabuhayan
na 7. Naipaliliwanag ang konsepto 1. Magagawa ko na mabigyang kahulugan Gawain 10:True of False (Modified) 1. Clarification
kinakaharap ng ng sustainable development ang sustainable development Pauses
mga 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang 2. Socratic
mamamayan konsepto ng sustainable development
8. Natatalakay ang kasaysayan 1. Magagawa ko na malaman ang Gawain 12: Timeline Chart 1. Timeline Chart
ng pagkabuo ng konsepto ng kasaysayan ng pagkabuo ng konsepto ng
sustainable development sustainable development
2. Magagawa ko na matalakay ang Gawain 13: Reporting 2. Reporting
kasaysayan ng pagkabuo ng konsepto ng
sustainable development
9. Naipaliliwanag ang kaugnayan 1. Magagawa ko na matukoy ang mga Gawain 14: Matching Type 1. Idea Spinner
ng mga gawain at desisyon ng gawain at desisyon ng tao sa pagbabagong
tao sa pagbabagong pangkapaligiran
Pangkapaligiran 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang Gawain 15: Reflection Paper 2. Panel
mga gawain at desisyon ng tao sa Discussion
pagbabagong Pangkapaligiran
10. Nasusuri ang mga 1. Magagawa ko na mabigyang kahulugan Gawain 16:Identification 1. Circle the Sage
kasalukuyang hamon sa ang mga kasalukuyang hamon sa pagtamo
pagtamo ng sustainable development (hal.: ng sustainable development
consumerism, energy
sustainability, poverty, at
health inequalities)
11. Napaghahambing ang ibat 1. Magagawa ko na masuri ang ibat ibang Gawain 17: Enumeration 1.
ibang istratehiya at polisiya na istratehiya at polisiya na maykaugnayan sa Clarification
may kaugnayan sa pagtamo pagtamo ng sustaible development na Pauses
ng sustaibale development na ipinatutupad sa loob at labas ng bansa.
ipinatutupad sa loob at labas 2. Magagawa ko na maihambing ang ibat Gawain 18: Venn Diagram
ng bansa ibang istratehiya at polisiya na
2. Venn
maykaugnayan sa pagtamo ng sustaible
development na ipinatutupad sa loob at Diagram
labas ng bansa.
M EU: 5. Magagawa ko na tukuyin ang Guided Generalization for Understanding Post It/ Close
Mauunawaan ng mga mag-aaral na pangunahing sanhi at epekto ng Reading/Puzzle/
mapapabuti ang pamumuhay ng tao sa mga isyung pang-ekonomiya EQ: Sa papaanong pamamaraan Guided
pamamagitan ng pagkakaroon ng angkop mapagpapabuti ang pamumuhay ng tao sa Generalization
na plano na tutugon sa hamon ng pang- 6. Magagawa ko na mabigyang aspektong ekonomiya.
ekonomiya suporta ang mga sanhi at epekto Case 1: Case 2: Case 3:
ng mga isyung pang-ekonomiya

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


EQ:
Sa papaanong pamamaraan mapagpapabuti 7. Magagawa ko na mabigyang Pangunahin Pangunahi Pangunahi
ang pamumuhay ng tao sa aspektong katwiran ang kahalagahan ng g Kaisipan ng ng
ekonomiya? pagiging aktibo sa pakikilahok sa Kaisipan Kaisipan
mga isyung pang-ekonomiya sa Mga Mga Mga
pamayanan upang mapanatili ang sumusuport sumusupo sumusupo
katatagan nito ang detalye rtang rtang
detalye detalye
8. Magagawa ko na mahinuha o Pangangatw Pangangat Pangangat
mabuo ang relasyon ng sanhi at iran wiran wiran
epekto ng mga isyung pang- Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
ekonomiya sa aktibong Pagbubuod
pakikilahok sa mga isyung pang-
ekonomiya sa pamayanan

T Transfer Goal: 1. Magagawa ko na matukoy o makalikom 1. Research


Ang mga mag-aaral sa kanilang sariling ng mga problema o tanong na tumutugon Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
kakayahan ay nakabubuo ng angkop na sa mga hamong pangkapaligiran tungo sa Learning Module (PEAC) page 222
plano sa pagtugon sa mga hamong pagpapabuti ng pamumuhay ng tao.
pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng tao. 2. Magagawa ko na mabigyan ng
paliwanag ang mga problema o tanong na
(Level 3 and 4 combined) tumutugon sa mga hamong
Differentiated PT pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng tao.
Sa nalalapit na pagsisimula ng ASEAN
2015 Summit ay magkakarron ng 3. Magagawa ko na mabigyang sagot o
Regional Leaders Forum na dadaluhan plano ang mga problema o tanong na
ng mga ibat-ibang pinuno ng lipunan. tumutugon sa mga hamong Scaffold for
pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng Transfer
Ikaw bilang isang Barangay Youth
pamumuhay ng tao.
Leader, UNESCO Representative,
Economic Adviser o Pangulo ng bansa 4.Magagawa ko na makabuo ng angkop na
ay inaatasang makagawa ng isang plano sa pagtugon sa mga hamong
Strategic Development Plan for pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng
Livelihood Project na sasagot sa mga pamumuhay ng tao.
hamon ng globalisasyon tungo sa
matatag at nakikipagsaayang maunlad
na bansa. Ito ay ilalahad sa ibat-ibang
sektor ng lipunan upang malaman ang

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


kanilang opinion, solusyon at mga
rekomendasyon. Ang plano para sa
proyeckto ay tatayain ayon sa
Nilalaman, Praktikalidad at
Kaangkupan, Organisasyon, at
Estratehikong Pamamaraan.

UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 2)


UNIT TOPIC : Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Natutukoy ang mga dahilan ng 1. Magagawa ko na matukoy ang mga 1. Identification 1. Inquiry
mga mag-aaral ay migrasyon sa loob at labas ng dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng Learning
may bansa bansa
pag-unawa: 2. Naipaliliwanag ang epekto ng 1. Magagawa ko maipaliwanag ang epekto 1-3 . Graphic Organizer 1-3. Lecture
sa sanhi at epekto migrasyon sa aspektong ng migrasyon sa aspektong panlipunan Inquiry
ng mga panlipunan, pampulitika, at 2. Magagawa ko maipaliwanag ang epekto
isyung pangkabuhayan ng migrasyon sa aspektong pampulitika
pampulitikal sa 3. Magagawa ko maipaliwanag ang epekto
pagpapanatili ng ng migrasyon sa aspektong
katatagan pangkabuhayan
ng pamahalaan at 3. Natatalakay ang mga dahilan 1. Magagawa ko na masuri ang mga 1. Identification 1. Lecture
maayos na ng mga suliraning teritoryal at dahilan ng mga suliraning teritoryal at
ugnayan ng mga hangganan (territorial and hangganan (territorial and border conflicts.
bansa sa border conflicts) 2. Magagawa ko na matalakay ang mga 2. Visual Aid/ Reporting performance 2. Reporting
daigdig dahilan ng mga suliraning teritoryal at
hangganan (territorial and border conflicts.
PERFORMANCE 4. Nasusuri ang epekto mga 1. Magagawa ko na masuri ang epekto ng 1-2. Identification 1-2. Lecture
: suliraning teritoryal at mga suliraning teritoryal at
Ang mga mag- hangganan (territorial and hangganan (territorial and
aaral ay: border conflicts) sa aspektong border conflicts) sa aspektong
nakapagpapanuka panlipunan, pampulitika, panlipunan at pampulitika ng mga
la ng pangkabuhayan, at pangkapayapaan ng mamamayan
mga paraan na mga 2. Magagawa ko na masuri ang epekto ng
mamayan mga suliraning teritoryal at

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


nagpapakita ng hangganan (territorial and
aktibong border conflicts) sa aspektong
pakikilahok sa pangkabuhayan, at pangkapayapaan ng
mga mga mamamayan.
isyung
pampulitikal na 5. Naipaliliwanag ang konsepto 1. Magagawa ko na mabigyang kahulugan 1. Modified True or False 1. Clarification
nararanasan sa ng political dynasties at maipaliwanag ang konsepto ng politikal Pauses
pamayanan at sa dynasties.
bansa 6. Nasusuri ang sanhi at epekto 1. Magagawa ko na masuri ang sanhi at 1. Enumeration 1. Find Someone
ng political dynasties sa epekto who
pagpapanatili ng malinis at ng political dynasties sa
matatag na pamahalaan pagpapanatili ng malinis at
matatag na pamahalaan
7. Naipaliliwanag ang konsepto, 1. Magagawa ko na matukoy ang 1-2. Identification 1. Panel
uri at pamamaraan ng graft konsepto, uri , at pamamaraan ng graft and Discussion
and corruption corruption
2. Magagawa ko na maipaliwanag ang
konsepto, uri, at pamamaraan ng graft and
corruption
8. Natataya ang epekto ng graft 1. Magagawa ko na mataya ang epekto ng 1. Identification 1. Brainstorming
and corruption sa pagtitiwala graft and corruption sa pagtitiwala at
at partisipasyon ng mga partisipasyon ng mga mamayan sa mga
mamayan sa mga programa programa ng pamahalaan
ng pamahalaan
9. Nasusuri ang kaugnayan ng 1. Magagawa ko na masuri ang kaugnayan 1. Venn Diagram/Essay 1. Lecture
graft and corruption sa ng graft and corruption sa aspektong
aspektong pangkabuhayan at pangkabuhayan at panlipunan
panlipunan
10. Nakapagmumungkahi ng mga 1. Magagawa ko na magmungkahi ng mga 1. Debate questionnaire 1. Debate
paraan upang maiwasan ang paraan upang maiwasan ang graft and
graft and corruption sa lipunan corruption sa lipunan..

M Essential Understanding 9. Magagawa ko na tukuyin ang Guided Generalization for Understanding Post It/ Close
Mauunuwaan ng mga mag-aaral pangunahing sanhi at epekto ng Reading/Puzzle/
na ang pagpapanatili ng katatagan ng mga isyung pampulitika EQ: Sa papaanong pamamaraan Guided
pamahalaan at maayos na ugnayan ng mga mapagpapabuti ang pamumuhay ng tao sa Generalization

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


bansa ay nagpapakita ng aktibong 10. Magagawa ko na mabigyang kanyang kapaligiran?
pakikilahok sa mga isyung pampulitika. suporta ang mga sanhi at epekto Case 1: Case 2: Case 3:
ng mga isyung pampulitika

Essential Question 11. Magagawa ko na mabigyang Pangunahin Pangunahi Pangunahi


Sa papaanong pamamaraan katwiran ang kahalagahan ng g Kaisipan ng ng
napapanatili ang katatagan ng pamahalaan pagiging aktibo sa pakikilahok sa Kaisipan Kaisipan
at maayos na ugnayan ng mga bansa? mga isyung pampulitikal sa Mga Mga Mga
pamayanan upang mapanatili ang sumusuport sumusupo sumusupo
katatagan nito ang detalye rtang rtang
detalye detalye
12. Magagawa ko na mahinuha o Pangangatw Pangangat Pangangat
mabuo ang relasyon ng sanhi at iran wiran wiran
epekto ng mga isyung Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
pampulitikal sa aktibong Pagbubuod
pakikilahok sa mga isyung
pampulitikal sa pamayanan

T Transfer GoaL 1. Magagawa ko na matukoy ang mga 1. Research


Ang mga mag-aaral sa kanilang sitwasyon o suliraning kinakaharap ng Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
sariling kakayahan ay kritikal na pamayanan at bansa Learning Module (PEAC)
nakakakabuo ng panukala tungkol sa mga
alternatibong paraan na nagpapakita ng 2. Magagawa ko na matukoy ang mga
aktibong pakikilahok sa mga isyung hakbangin na isinasagawa ng ibatt ibang
pampulitikal na nararanasan sa pamayanan lugar upang matugunan ang mga hamong
at sa bansa. pang politikal at pangkapayapaan

Performance Task: 3. Magagawa ko na matataya ang mga


Ang bansa ay humaharap sa hamon ng suliraning pang politikal at
ibat-ibang suliranin sa larangan ng pangkapayapaan, at mga hakbangin na
pampulitika. Ikaw bilang isang Disc isinasagawa ng ibat-ibang bansa.
Jockey, Reporter, at Konsehal ay Scaffold for
inaatasang magbahagi, manghikayat at 4. Magagawa ko na makabuo ng programa Transfer
makapaimpluwensya ng mga kabataang na tumutugon sa ikakasaayos ng lipunan at
Asyano upang ipalaganap ang mga taong bayan sa pamamagitan ng paggawa
panukalang programa o batas na ng radio commercial, balita, at multimedia
tumutugon sa ikakasaayos ng lipunan at campaign na nagpapakita ng aktibong
taong bayan sa pamamagitan ng paggawa pakikilahok sa mga isyung pampulitikal at
ng radio commercial, balita, at multimedia pangkapayapaan na nararanasan sa
campaign na nagpapakita ng aktibong pamayanan at sa bansa
pakikilahok sa mga isyung pampulitikal na
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
nararanasan sa pamayanan at sa bansa. Ito
ay tatayain ayon sa : nilalaman,
pagkamalikhain, organisasyon, at
kapakinabangan.

CRITERIA KAPUGAY-PUGAY MAGALING UMUNLAD NAGSISIMULA RATING


4 3 2 1
NILALAMAN Kompleto at Kompleto ang Iilan lamang ang Konti at limitado lamang
napakadetalye ang impormasyon at datos impormasyon at datos na ang impormasyon at datos
impormasyon at datos na na nasaliksik tungkol sa nasaliksik tungkol sa na nasaliksik tungkol sa
nasaliksik tungkol sa pagpapalaganap ng pagpapanatili ng katatagan pagpapahalaga ng kalikasan
pagpapalaganap ng alternatibong paraan ng bansa ng bansa.
alternatibong paraan upang mapanatili ang
upang mapanatili ang katatagan ng bansa
katatagan ng bansa
ORGANISASYON Napakahusay, organisado Maayos ang daloy ng Hindi gaanong maayos ang Hindi maayos ang daloy ng
at maayos ang daloy ng pag-kakalahad ng daloy ng pag-kakalahad ng pag-kakalahad ng nilalaman
pag-kakalahad ng nilalaman ng produkto nilalaman ng produkto ng produkto
nilalaman ng produkto
PAGKAMALIKHAIN Ang output ay Ang output ay Ang output ay nagpapakita Ang output ay nagpapakita
nakapagpakita ng nakapagpapakita ng ng simpleng disenyo . ng kaunting disenyo
maganda at kaakit-akit na paggamit ng
disenyo mula sa ibat- magandang disenyo
ibang materyales. mula sa ibat-ibang
materyales
KAPAKINABANGAN Ang produkto ay kapaki- Ang produkto ay Ang produkto ay hindi Ang produkto ay hindi
pakinabang at importante dahil sa masyadong nagpapakita ng masyadong matatawag na
napakalahalaga sapagkat pinapakita, ginagamit o importansya sa magiging kapaki-pakinabang .
nagagamit ang panukala sinasalin ang mga pakinabang nito
sa kasalukuyang panahon napapanahong isyu.
at sa susunod na
henerasyon.

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 3)


UNIT TOPIC : Mga Isyu sa Karapatang Pantao
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Nasusuri ang epekto ng 1. Magagawa ko na masuri ang epekto ng 1. Cornell Notes 1. Lecture
mga mag-aaral ay paglabag sa karapatang pantao paglabag sa karapatang pantao
may
pag-unawa:
sa kahalagahan ng 2. Nasusuri ang mga halimbawa 1. Magagawa ko na mabigyang halimbawa 1. Identification 1. Lecture
karapatang pantao ng paglabag sa karapatang tungkol sa paglabag sa karapatang pantao
sa sa pamayanan, bansa, at daigdig.
pantao sa pamayanan, bansa,
pagsusulong ng
at daigdig
pagkapantay-
pantay at
respeto sa tao
bilang kasapi
ng pamayanan, 3. Nakapagmumungkahi ng 1. Magagawa ko na makapagmungkahi ng 1. Reaction Paper 1. Carousel Talk
bansa, at mga pamamaraan sa pamamaraan sa pangangalaga ng 2. Circle the Sage
daidig karapatang pantao.
pangangalaga ng karapatang
PERFORMANCE
: pantao
Ang mga mag-
aaral ay:
nakapagpaplano

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


ng 4. Nakapagmumungkahi ng mga 1. Magagawa ko na makapagmungkahi ng 1. Reaction Paper 1. Swap Talk
symposium na paran ng paglutas sa mga mga paraan ng paglutas sa mga paglabag
tumatalakay sa ng karapatang pantao
paglabag ng karapatang pantao
kaugnayan ng
karapatang pantao
at
pagtugon sa
responsibilidad
bilang
mamamayan
tungo sa
pagpapanatili ng
isang
pamayanan at
bansa na
kumikilala sa
karapatang
pantao

M Essential Understanding Guided Generalization for Understanding Post It/ Close


1. Magagawa ko na tukuyin ang Reading/Puzzle/
Mauunawaan ng mga mag-aaral na ang pangunahing sanhi at epekto ng EQ: Paano napapanatili ng mga Guided
ang pagpapanatili ng isang pamayanan at mga isyung pampulitika mamamayan ang isang bansa o pamayanan Generalization
bansa na kumilala sa karapatang pantao ay na kumikilala sa karapatang pantao na
nakakaapekto sa pagpaplano ng 2. Magagawa ko na mabigyang tumutugon sa responsibilidad bilang
symposium o aktiviti na tumatalakay sa suporta ang mga sanhi at epekto mamamayan?
kaugnayan ng ng mga isyung pampulitika
karapatang pantao at pagtugon sa Case 1: Case 2: Case 3:
3. Magagawa ko na mabigyang
responsibilidad bilang mamamayan
katwiran ang kahalagahan ng
pagiging aktibo sa pakikilahok sa
Pangunahin Pangunahi Pangunahi
mga isyung pampulitikal sa
Essential Question: g Kaisipan ng ng
pamayanan upang mapanatili ang
Paano napapanatili ng mga mamamayan Kaisipan Kaisipan
katatagan nito Mga Mga Mga
ang isang bansa o pamayanan na
kumikilala sa karapatang pantao na 4. Magagawa ko na mahinuha o sumusuport sumusupo sumusupo
tumutugon sa responsibilidad bilang mabuo ang relasyon ng sanhi at ang detalye rtang rtang
mamamayan? epekto ng mga isyung detalye detalye
Pangangatw Pangangat Pangangat
pampulitikal sa aktibong
iran wiran wiran
pakikilahok sa mga isyung
Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
pampulitikal sa pamayanan Pagbubuod
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
T Transfer GoaL 1. Magagawa ko na matukoy ang 1. Research
Ang mga mag-aaral sa kanilang sariling sitwasyon o mga problemang kinakaharap Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
kakayahan ay nakapagpaplano ng ng karapatang pantao. Learning Module (PEAC)
symposium na tumatalakay sa kaugnayan
ng karapatang pantao at pagtugon sa 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang
responsibilidad bilang mamamayan tungo mga nasabing sitwasyon mula sa mga
sa pagpapanatili ng isang pamayanan at suliraning kinakarap ng karapatang pantao.
bansa na kumikilala sa karapatang pantao
3. Magagawa ko na mabigyan ng mga
hakbangin o plano na maaaring maging
Performance Task: solusyon sa nalikom na suliranin.
Ikaw ay isang special UN ambassador para
sa karapatang pantao. Sa pagkakataong ito 4. Magagawa ko na bumuo ng produkto na
mayroon kang gagawin para sa planong maaaring makapanghihikayat sa mga tao Scaffold for
symposium na tumatalakay sa kaugnayan tungkol sa pagtalakay sa kaugnayan ng Transfer
ng karapatang pantao at pagtugon sa karapatang pantao at pagtugon sa
responsibilidad bilang mamamayan tungo responsibilidad bilang mamamayan tungo
sa pagpapanatili ng isang pamayanan at sa pagpapanatili ng isang pamayanan at
bansa na kumikilala sa karapatang pantao. bansa na kumikilala sa karapatang pantao
Parte ng mga plano ay ang paggawa ng
ulat, video presentation, at programa ng
karapatang pantao sa mga rehiyong iyong
nasasakupan. Sa iyong ulat, ay maglagay
ng mga hakbangin o kumprehensibong
plano upang tugunan ang hamon ng
karapatang pantao sa iyong rehiyong
tinalakay. Ganon din ang iyong gawin sa
video presentation at programa.
Siguraduhing maglagay ng mahalagang
datos, estadistika, at mga larawan sa iyong
prudukto. Ang iyong ulat ay hindi dapat
lumampas sa 10 pahina. Mamarkahan ang
iyong awtput para sa nilalaman,
kawastuhan, at paggamit ng estadistika at
mga larawan.

UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS


Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 3)
UNIT TOPIC : Mga Isyu na may Kaugnayan sa Kasarian
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Nasusuri ang ibat ibang salik 1. Magagawa ko na masuri ang ibat ibang 1. Cornell Notes 1. Lecture
mga mag-aaral ay na nagiging dahilan ng salik na nagiging dahilan ng pagkakroon
may pagkakaroon ng diskriminasyon ng diskriminasyon sa kasarian
pag-unawa: sa kasarian
sa kahalagahan ng 2. Natataya ang bahaging 1. Magagawa ko na matataya ang bahaging 1. Jerics Star Passage 1. Letcure and
pagtanggap at ginagampanan ng ginampanan ng kasarian sa larangan at Carousel Talk
paggalang sa kasarian(gender roles) sa ibat institusyong panlipunan (trabaho at
ibat ibang bang larangan at institusyong pamilya)
perspektibo na panlipunan (trabaho, 2. Magagawa ko na matataya ang bahaging
may kaugnayan sa edukasyon, pamilya, ginampanan ng kasarian sa larangan at
samut pamahalaan, at relihiyon) institusyong panlipunan (pamilya,
saring isyu sa pamahalaan, at relihiyon)
gender 3. Napaghahambing ang 1. Magagawa ko na mahambing ang 1. Identification 1. Socratic
katatayuan ng kababaihan, katayuan ng kababaihan at lesbians, gays,
PERFORMANCE lesbians, gays, bisexuals, at transgendern bisexuals, at transgender sa ibat ibang bans
: sa ibat ibang at rehiyon (3 days)
Ang mga mag- bansa at rehiyon
aaral ay: 4. Naipapaliwanag ang 1. Magagawa ko na matukoy ang mga 1-2. Enumeration/ Oral 1. Inquiry/Lecture
nakabubuo ng mahahalagang probisyon ng mahahalagang probisyon ng RH Law
dokyumentaryo Reproductive Health Law 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang
na mga mahahagang probisyon ng RH Law
nagsusulong ng 5. Naipapahayag ang sariling 1. Magagawa ko na maipahayag ang 1. Reflection 1. Reflection
paggalang sa saloobin sa Reproductive sariling saloobin sa RH Law
karapatan Health Law
6. Nasusuri ang epekto ng samesex 1. Magagawa ko na makatukoy ng artikulo 1. Fill in the blanks 1. Inquiry
ng mga
marriage sa mga bansang tungkol sa same sex marriage Learning
mamamayan sa
pinahihintulutan ito 2. Magagawa ko na masuri ang epekto ng 2. Cornell Notes
pagpili ng
samesex marriage sa mga bansang 2. Video Analysis
kasarian at
pinahihintulutan nito.
sekswalidad
7. Naipapahayag ang pananaw 1. Magagawa ko na makapanood ng video 1. Cornell Notes 1. Video
sa pagpapahintulot ng samesex marriage sa presentation na naglalaman ng mga
bansa pananaw tungkol sa pagpapahintulot ng
samesex marriage sa bansa 2. Reflection 2. Swap Talk
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
2. Magagawa ko na maipahayag ang
pananaw sa pagpapahintulot ng samesex
marriage sa bansa.
8. Natatalakay ang dahilan ng 1. Magagawa ko na matukoy ang dahilan 1. Identification 1. Lecture
prostitusyon at pang-aabuso ng prostitusyon at pang-aabuso
2. Magagawa ko na matalakay ang dahilan 2. Panel Discussion 2. Panel
ng prostitusyon at pang-aabuso. Discussion
9. Nasusuri ang epekto ng 1. Magagawa ko na masusuri ang epekto 1. Identification 1. Inquiry
prostitusyon at pang-aabuso ng prostitusyon at pang-aabuso sa buhay
sa buhay ng tao sa ng tao sa pamayanan at bansa.
pamayanan at bansa
10. Nakapagmumungkahi ng mga 1. Magagawa ko na matukoy ang mga
paraang tungo sa ikalulutas problemang kinakaharap tungo sa paglutas 1. Enumeration 2. Video
ang suliranin ng prostitusyon ng suliraning prostitusyon at pang-aabuso Presentation
at pang-aabuso sa sariling sa sariling pamayanan at bansa.
pamayanan at bansa 2. Magagawa ko na makapagmungkahi ng 1. Oral recitations score 1. Brainstorming
mga paraan tungo sa ikakalutas ng
suliraning prostitusyon at pang-aabuso sa
sariling pamayanan at bansa.
M EU: Mauunawaan ng mga mag-aaral na 1. Magagawa ko na tukuyin ang Guided Generalization for Understanding Post It/ Close
ang kahalagahan pangunahing sanhi at epekto ng Reading/Puzzle/
ng pagtanggap at paggalang sa iba't-ibang mga isyu na may Kaugnayan sa EQ: Ano ang dapat gawin upang Guided
perspektibo Kasarian mapahalagahan ang pagtanggap at Generalization
ay nakakaimpluwensya sa paggalang sa paggalang sa iba't-ibang perspektibo sa
karapatan ng mga pagpili ng kasarian at sekswalidad?
mamamayan sa pagpili ng kasarian at 2. Magagawa ko na mabigyang
sekswalidad suporta ang mga sanhi at epekto Case 1: Case 2: Case 3:
ng mga isyu na may Kaugnayan
EQ: Ano ang dapat gawin upang sa Kasarian
mapahalagahan ang pagtanggap at Pangunahin Pangunahi Pangunahi
paggalang sa iba't-ibang perspektibo sa g Kaisipan ng ng
pagpili ng kasarian at sekswalidad? 3. Magagawa ko na mabigyang Kaisipan Kaisipan
katwiran ang kahalagahan ng Mga Mga Mga
pagiging aktibo sa pakikilahok sa sumusuport sumusupo sumusupo
mga isyu na may Kaugnayan sa ang detalye rtang rtang
Kasarian sa pamayanan upang detalye detalye
mapanatili ang katatagan nito Pangangatw Pangangat Pangangat
iran wiran wiran
4. Magagawa ko na mahinuha o Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
mabuo ang relasyon ng sanhi at Pagbubuod
epekto ng mga isyu na may
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
Kaugnayan sa Kasarian
sa aktibong pakikilahok sa mga
isyu na may Kaugnayan sa
Kasarian
sa pamayanan

T Transfer Goal: 1. Magagawa ko na matukoy ang suliranin 1. Research


Ang mga mag-aaral sa kanilang sariling na kinakaharap ng mga isyu na may Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
kakayahan ay nakabubuo ng kaugnayan sa kasarian Learning Module (PEAC)
dokyumentaryo na nagsusulong ng
paggalang sa karapatan ng mga 2. Magagawa ko na makalikom ng mga
mamamayan sa pagpili ng kasarian at impormasyon sa internet o mga libro na
sekswalidad may kaugnayan sa pagpili ng kasarian at
sekswalidad

3. Magagawa ko na bumuo ng solusyon o


plano sa pagtugon sa paggalang sa
karapataan ng mga mamamayan sa pagpili
ng kasarian at sekswalidad
Scaffold for
4. Magagaw a ko na makabuo ng Transfer
dokyumentaryo na nagsusulong ng
paggalang sa karapatan ng mga
mamamayan sa pagpili ng kasarian at
sekswalidad

Performance Task Group 2 Group 3


Group 1 Ikaw ay isang digital artist. Pinagagawa ka Ikaw ay isang mamamahayag sa isang
Isa kang mamamahayag. Gagawa ka ng ng UNICEF ng desktop wallpaper na online news site. Naatasan kang
isang maikling video upang ipaalam ang nagpapakita ng pagpigil sa prostitusyon. kapanayamin ang isang pari tungkol sa
LGBT community at ang kontribusyon Lalamanin ng wallpaper ang pananaw ng Simbahan sa same-sex
nito sa lipunan at ipakilala ang ilang pagpapaunawa, sa pamamagitan ng marriage (maaaring ibang relihiyon, hal.
personalidad nito. Ang video podcast ay visuals, kung paano iiwasan o susugpuin Ay imam, pastor o iba pa). Kailangan ding
tatagal ng 10 minuto lamang. Layon nito ang mga gawaing prostitusyon. Gagawa ka matalakay sa panayam kung paano
na mapaintindi sa manonood ang ng limang disenyo. Kung maaprobahan mapagtitibay ang isang pamilya.Gagawa
mahalagang usapin tungkol sa pagtanggap ang iyong ginawa, magiging downloadable ka ng video podcast na 10 minuto ang
sa LGBT at paglaban sa diskriminasyon ito upang maipalaganap sa lahat. Susuriin haba. Isama ang mga mungkahi sa

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


laban sa kanila. Susuriin ang iyong ginawa ang iyong ginawa batay sa kasiningan, paglalahat ng panayam sa online site.
batay sa makabuluhang nilalaman, pagkamalikhain, papili ng visuals, at Kailangang maayos ang pagsasagawa ng
mahusay na presentasyon, at kaayusang kabuuang konsepto ng mga wallpaper. panayam, makabuluhan ang nilalaman, at
biswal. Ipalabas ito sa mga facebook maayos ang pagkaka-edit.
friends; timeline, at ipapanood sa mga
kapwa estudyante.

ACTIVITY Exemplary Proficient Partially Proficient Incomplete POINTS

Concept 15-20 points 10-14 points 5-9 points 0-4 points

Has a clear picture of what they Has a fairly clear picture of what Has brainstormed their Little effort has been spent on
are trying to achieve. Adequate they are trying to achieve. Can concept, but no clear focus brainstorming and refining a
description of what they are describe what they are trying to do has emerged. Goals/final concept. Unclear on the goals
trying to do and generally how overall but has trouble describing product not clearly defined. and how the project objectives
his/her work will contribute to the how his/her work will contribute to will be met.
final project. the final project.

Script/ 12-15 points 8-11 points 4-7 points 0-3 points


Storyboard

The storyboard illustrates the The storyboard includes thumbnail The thumbnail sketches on There is no evidence of a
video presentation structure with sketches of each video scene and the storyboard are not in storyboard or script.
thumbnail sketches of each includes text for each segment of logical sequence and do not
scene. Notes of proposed the presentation, descriptions of provide complete
transition, special effects, sound background audio for each scene, descriptions of the video
and title tracks incl: text, color, and notes about proposed shots scenes, audio background,
placement, graphics, etc. Notes and dialogue. or notes about the dialogue.
about proposed dialogue/
narration text are included.

Content/ 15-20 points 10-14 points 5-9 points 0-4 points


Organization

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


The content includes a clear Information is presented as a The content does not Content lacks a central theme,
statement of purpose or theme connected theme with accurate, present a clearly stated clear point of view and logical
and is creative, compelling and current supporting information that theme, is vague, and some sequence of information. Much
clearly written. A rich variety of contributes to understanding the of the supporting information of the supporting information is
supporting information in the projects main idea. Details are does not seem to fit the irrelevant to the overall message.
video contributes to the logical and persuasive information main idea or appears as a The viewer is unsure what the
understanding of the projects is effectively used. The content disconnected series of message is because there is little
main idea. Events and messages includes a clear point of view with a scenes with no unifying persuasive information and only
are presented in a logical order. progression of ideas and main idea. Includes few one or two facts about the topic
Includes properly cited sources. supporting information. Includes citations and few facts. are articulated. Information is
properly cited sources. incorrect, out of date, or
incomplete. No citations
included.

Quality 12-15 points 8-11 points 4-7 points 0-3 points

Movie was completed and had Movie was completed and Movie was made, but had There was no movie, or tape was
all required elements. The video contained all required items. very little if any editing. totally unedited with no
was well edited and moves Editing was not done as well as it Many poor shots remain. transitions or audio support of
smoothly from scene to scene should have been. Some poor Video was very fragmented any kind.
with proper use of transitions. shots remain. Movie is still and choppy with little to no
Audio and other enhancements somewhat choppy. Audio and other audio reinforcement.
were well used. enhancements were utilized, but
not for maximum effect.

Teamwork 12-15 points 8-11 points 4-7 points 0-3 points

Student met and had discussions Students met and had discussions Only a couple of team Meetings were not held and/or
regularly. All students on the regularly. Most of the students on meetings were held. Most of some of the team members did
team contributed to the the team contributed to the the students on the team not contribute at all to the
discussion and were part of the discussion and were part of the contributed at some level, project. Low levels of respect
final project. Team members final project. Team members mostly but a majority of the work were evident within the team.
showed respect with each other. showed respect with each other. was done by one or two.

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


Timeliness 12-15 points 8-11 points 4-7 points 0-3 points

All project deadlines were met. Most project deadlines were met. Many project deadlines were Deadlines were regularly missed,
Those that were late did not have not met, resulting in some having a significant impact on
significant impact on the finished impact on the finished the final project.
project. project.

Final Score

UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 4)


UNIT TOPIC : Mga Isyung Pang-edukasyon
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Nasusuri ang sistema ng 1. Magagawa ko na masuri ang sistema ng 1. Cornell Notes 1. Lecture
mga mag-aaral ay edukasyon sa bansa edukasyon sa bansa
may
pag-unawa:
sa kahalagahan ng
edukasyon tungo 2. Nasusuri ang mga programa 1. Magagawa ko na masuri ang mga 1. Identification 1. Lecture
sa ng pamahalaan na programa ng pamahalaan na nagsusulong
ikabubuti ng nagsusulong ng ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon
kalidad ng pagkakapantay-pantay sa
pamumuhay ng edukasyon
tao,
pagpapanatili ng 3. Nasusuri ang kalidad ng 1. Magagawa ko na masuri ang kalidad ng 1. Enumeration 1. Inquiry
kaayusang edukasyon sa bansa edukasyon sa bansa Learning
panlipunan, at

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


pag-unlad ng 4. Natatalakay ang mga 1. Magagawa ko na matukoy ang mga 1-2. Identification/Peer Tutoring Lecture/Peer
bansa suliraning kinakaharap ng suliraning kinakaharap ng sektor ng Tutoring
sektor ng edukasyon sa edukasyon sa bansa
bansa 2. Magagawa ko na matalakay ang mga
PERFORMANCE suliraning kinakaharap ng sektor ng
: edukasyon sa bansa.
nakagagawa ng 5. Nakapagmumungkahi ng mga 1. Magagawa ko na makapagmungkahi ng 1. Jerics Star Passage 1. Jerics Star
case pamamaraan na mga pamamaraan na makakatulong sa Passage
study na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa
tumatalakay sa pagpapataas ng kalidad ng pamayanan at bansa.
mga solusyon edukasyon sa pamayanan at
tungkol sa bansa
mga suliraning M Essential Understanding: 1. Magagawa ko na matukoy ang mga Guided Generalization for Understanding Post It/ Close
kinakaharap ng . pangunahing suliranin o isyu na Reading/Puzzle/
sistema Mauunawaan ng mga mag-aaral na kinakaharap ng edukasyon. EQ: Sa papaanong pamamaraan Guided
ng edukasyon sa mapapahalagahan mapagpapabuti ang pamumuhay ng tao sa Generalization
bansa ang edukasyon sa pamamagitan ng 2. Magagawa ko na makabigay ng suporta kanyang kapaligiran?
pagkakaroon ng mga sa mga impormasyong nalikom tungkol sa Case 1: Case 2: Case 3:
solusyon tungkol sa mga suliraning mga suliraning kinakaharap ng edukasyon
kinakaharap ng sistema
tungo sa ikabubuti ng pamumuhay ng tao , 3. Magagawa ko na mangatwiran o Pangunahin Pangunahi Pangunahi
pagpapanatili ng kaayusang maipaliwanag ang mga isyung kinakaharap g Kaisipan ng ng
panlipunan, at pag-unlad ng bansa ng edukasyon Kaisipan Kaisipan
Mga Mga Mga
Essential Question: 4. Magagawa kong mapahalagahan sa sumusuport sumusupo sumusupo
pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ang detalye rtang rtang
Ano ang dapat nating gawin upang solusyon tungkol sa mga suliraning detalye detalye
mapahalagahan ng mga mamamayan ang kinakaharap ng sistema Pangangatw Pangangat Pangangat
kalidad ng edukasyon? tungo sa ikabubuti ng pamumuhay ng tao , iran wiran wiran
pagpapanatili ng kaayusang Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
Pagbubuod
panlipunan, at pag-unlad ng bansa

T Transfer GoaL 1. Research


Ang mga mag-aaral sa kanilang sariling Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
kakayahan ay nakagagawa ng paraan na Learning Module (PEAC)
tumatalakay sa mga solusyon tungkol sa
mga suliraning kinakaharap ng sistema
ng edukasyon sa bansa tungo sa ikabubuti
ng pamumuhay ng tao , pagpapanatili ng
kaayusang panlipunan, at pag-unlad ng
bansa.
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
Performance Task 1: Performance Task 2
1. Ikaw ay isang kawani ng Deped. 2. Kayo ay mga investigative journalist.
Naanyayahan kang mabigay ng maikling Naatasa kayo ng inyong news director na Scaffold for
lektura hinggil sa lagay ng edukasyonsa mangalap ng impormasyon ukol sa mga Transfer
bansa sa kasalukuyan. Isama sa pagtalakay suliranin na kinakaharap ng edukasyon at
ang mga suliraning kinakaharap ng iyong mga hakbangin sa pagtigil ng nasabing
ahensya at ang iyong mga mungkahi kung suliranin sa isang piling paaralan.
paano matutugunan ang mga ito. Upang Kailangan ninyong magsaliksik ng isang
matiyak na malinaw and daloy ng lugar na pagtutuunan ng inyong report.
pagtalakay, gumamit ng mga graphic Maaari kayong gumawa ng panayam sa
organizer tulad ng tsart, talahanayan, o mga guro at sa mga mag-aaral upang
web map. Tiyaking wasto at sapat ang mga malaman ang mga pangunahing suliranin
impormasyon at malinaw ang iyong nila sa pagtuturo at pag-aaral. Ang iyong
paglalahad.. 10 minutong dokumentaryo ay ipapalabas
gamit ang social media. Siguraduhing
nakahingi ng permiso mula sa mga
kakapanayamin at naibigay sa kanila ang
layunin at dahilan ng panayam.
Mamarkahan ang iyong dokumentaryo sa
nilalaman nito, kaayusang visual, at
oagkamalikhain.

UNIT STANDARDS, LEARNING GOALS, COMPETENCIES, AND TARGETS

SUBJECT : ARALING PANLIPUNAN GRADE LEVEL: 10 (QUARTER 4)


UNIT TOPIC : Pansibiko at Pagkamamamayan
LEA
RNIN
UNIT
STANDARDS
G LEARNING COMPETENCIES LEARNING TARGETS ASSESSMENT STRATEGIES
GOA
LS
CONTENT: Ang A 1. Matutukoy ang mga katangian 1. Magagawa ko na matukoy ang mga 1. Cornell Notes 1. Lecture
mga mag-aaral ay na dapat taglayin ng isang katangian na dapat taglayin ng isang
may aktibong mamamayan na aktibong mamamayan na nakikilahok sa
pag-unawa: nakikilahok sa mga gawain at mga gawain ay usaping pansibiko.
sa kahalagahan ng usaping pansibiko

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


pagkamamayan at 2. Natatalakay ang ibat ibang 1. Magagawa ko na matukoy ang ibat 1. Fill in gaps 1. Peer Tutoring
pakikilahok sa gawaing pansibiko sa ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at
mga gawaing pamayanan at bansa bansa
pansibiko tungo 2. magagawa ko na matalakay ang ibat 2. Reporting 2. Reporting
sa ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at
pagkakaroon ng bansa.
isang 3. Nasusuri ang epekto ng 1. Magagawa ko na masuri ang epekto ng 1. Identification 1. Carousel Talk
pamayanan at pakikilahok ng mamamayan pakikilahok ng mamamamayan sa mga 2. Circle the Sage
bansang sa mga gawaing pansibiko sa gawaing pansibiko sa kabuhayan, pulitika,
maunlad, kabuhayan, pulitika, at at lipunan
mapayapa, at may lipunan
pagkakaisa

PERFORMANCE
: 4. Nasusuri ang epekto ng 1. Magagawa ko na masuri ang epekto ng 1. Enumeration 1. Research
Ang mga mag- pakikilahok ng mamamayan pakikilahok ng mamamayan sa mga
aaral ay sa mga gawain at usapin gawain at usapin pampulitika
nakagagawa ng pampulitika 1. Inquiry
pananaliksik Learning
tungkol sa
kalagayan ng
pakikilahok
sa mga gawaing 5. Naipapaliwanag ang 1. Magagawa ko na matukoy ang 1. Debate/Panel Discussion Score 1. Debate/Panel
pansibiko at kahalagahan ng pagkakaroon kahalagahan ng pagkakaroon ng Discussion
pulitikal ng ng kooperasyon ng kooperasyon ng mamamayan at
mga mamamayan mamamayan at pamahalaan pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning
sa sa paglutas sa mga suliraning panlipunan.
kanilang sariling panlipunan 2. Magagawa ko na maipaliwanag ang
pamayanan kahalagahan ng pagkakaroon ng
kooperasyon ng mamamayan at
pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning
panlipunan.
6. Naipapahayag ang saloobin sa 1. Magagawa ko na maipahayag ang 1. Essay 1. Reading
mahahalagang isyung saloobin sa mahalagang isyung
pampulitika na kinakaharap pampulitika na kinakaharap ng sariling
ng sariling pamayanan at pamayanan at bansa.
bansa

M EU: Guided Generalization for Understanding Post It/ Close


Mauunawaan ng mga mag-aaral na 1. Magagawa ko na tukuyin ang Reading/Puzzle/
Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department
mahalaga ang pagka pangunahing sanhi at epekto ng EQ: Sa papaanong pamamaraan Guided
mamayan at pakikilahok sa mga gawaing mga isyung Pansibiko at mapagpapabuti ang pamumuhay ng tao sa Generalization
pansibiko tungo Pagkamamamayan kanyang kapaligiran?
sa pagkakaroon ng isang pamayanan at Case 1: Case 2: Case 3:
bansang maunlad, mapayapa, 2. Magagawa ko na mabigyang
at may pagkakaisa suporta ang mga sanhi at epekto
ng mga isyung Pansibiko at Pangunahin Pangunahi Pangunahi
EQ: Pagkamamamayan g Kaisipan ng ng
Paano mapapahalagahan ng mga tao ang Kaisipan Kaisipan
3. Magagawa ko na mabigyang Mga Mga Mga
pagka
katwiran ang kahalagahan ng sumusuport sumusupo sumusupo
mamayan at pakikilahok sa mga gawaing
pagiging aktibo sa pakikilahok sa ang detalye rtang rtang
pansibiko tungo
mga isyung Pansibiko at detalye detalye
sa pagkakaroon ng isang pamayanan at
Pagkamamamayan l sa Pangangatw Pangangat Pangangat
bansang maunlad, mapayapa,
pamayanan upang mapanatili ang iran wiran wiran
at may pagkakaisa?
katatagan nito Pagkakatulad ng mga nabasang teksto
Pagbubuod
4. Magagawa ko na mahinuha o
mabuo ang relasyon ng sanhi at
epekto ng mga isyung Pansibiko
at Pagkamamamayan sa aktibong
pakikilahok sa mga isyung
pampulitikal sa pamayanan

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department


T Transfer GoaL 1. Research
Rubrics can be found in Grade 10 2. Group Activity
Learning Module (PEAC)
Performance Task:

Ikaw ays isang manunulat sa isang Isa kang ilustrador at multimedia designer.
estasyon ng telebisyon ng telebisyon. Pinagagawa ka ng poster na naglalaman ng
Pinasusulat ka ng iskrip para sa gagawing islogan at larawan na nagpapaalala sa
bagong station indentification. Lalamanin mamamayan ng mumunting bagay na
nito ang isang malakawakang kampanya maaari nilang gawin para sa kanilang
ng estasyon para sa pagpapaigting at komunidad. Ipapaskil ang patalastas na ito
papapaalab ng malasakit sa komunidad at sa mga pampublikong lugar matapo sang-
bansa sa anyo ng isang panata, kung saan ayunan ng sangguniang bayan ng iyong
nakapaloob ditto ang mga pananagutan at lugar. Susuriin ito batay sa nilalamang idea Scaffold for
tungkulin ng mamamayan. Ipabibigkas ang ng islogan, kaakupan ng mga larawan, Transfer
panata sa isang test run, saka gawin ang 3 pagiging malikhain, at pagsunod sa
minutong haba ng station identification. pormat.
Ipapakita ito sa mga ehekutibong opisyal
ng estasyon. Susuriin ang iyong video
ayon sa kabuuang ideya ng kamapanya,
pagkamalikhain, at ginamit na visuals.

Prepared by: MR. JERIC B. MARIBAO-Araling Panlipunan Department