Vous êtes sur la page 1sur 15

Copyright 2011 By Gavin Holmes.

All rights Reserved

1
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED
autorstwa Gavina Holmesa.

Pena wersja ksiki dostpna jest na stronie internetowej


www.vsatrader.eu
Copyright 2013 for Polish edition by VSA TRADER Sp. z o.o.
Autor: Gavin Holmes
Tytu: THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim.

Wykorzystanie niniejszej publikacji jest dopuszczalne wycznie na zasadach i w


zakresie odpowiadajcym wasnemu uytkowi osobistemu oraz dozwolonemu uytkowi
publicznemu. Zasady i zakres wasnego uytku osobistego i dozwolonego uytku
publicznego okrela ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ujawnienie wykorzystywania niniejszej publikacji lub jej fragmentw w sposb


niezgodny z zasadami wskazanymi powyej, stanowi naruszenie praw autorw i bdzie
podstaw do niezwocznego podjcia stosownych rodkw prawnych przeciwko
naruszycielom. Kopiowanie, uyczanie, odpatne udostpnianie niniejszej publikacji - w
czci lub caoci - innym podmiotom jest zabronione. Prawa autorskie do wydania
polskiego, jak rwnie prawa wasnoci intelektualnej posiada VSA TRADER Sp. z o.o.
oraz autorzy.

Treci prezentowane w niniejszej publikacji maj tylko i wycznie charakter


edukacyjny i nie stanowi adnej rekomendacji w rozumieniu przepisw
Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji
stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych lub ich emitentw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyszym autor oraz wydawca nie
ponosz jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za decyzje inwestycyjne podejmowane na
podstawie treci zawartych w tej publikacji. Autor oraz wydawca nie wiadcz
doradztwa w zwizku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielaj porad
inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, e treci
prezentowane w niniejszej publikacji nie maj charakteru porady inwestycyjnej lub
rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji zaley wycznie od osoby j
zawierajcej. Przed zawarciem transakcji kady powinien okreli jej ryzyko,
potencjalne korzyci oraz straty z ni zwizane, jak rwnie charakterystyk,
konsekwencje prawne, podatkowe i ksigowe transakcji oraz konsekwencje
zmieniajcych si czynnikw rynkowych.

ISBN: 978-83-936860-1-8

2
TradeGuider VSA
Sekwencyjne
Ukady Zagra
Przewodnik towarzyszcy ksice:
Trading in the Shadow of the Smart Money
By Gavin Holmes

3
WSTPNE INFORMACJE O VOLUME SPREAD ANALYSIS I TRADEGUIDER
SYSTEMS INTERNATIONAL
Oto krtki opis TradeGuider i podstaw metodologii VSA. Pokaemy przykady tego,
jak aktywno profesjonalistw jest dodrze widoczna na wszystkich rynkach i we
wszystkich ramach czasowych. Zobaczysz to, jeli wiesz czego szuka.
olx622p
TradeGuider jest oparty na metodologii zwanej Volume Spread Analysis.

Volume Spread Analysis (VSA) jest metod analizy rynku, zapocztkowan przez Toma
Williamsa (zaoyciela TradeGuider Systems). VSA jest uywane przez oprogramowanie
TradeGuider do analizy rynku pod ktem relacji pomidzy wolumenem, cen
i spreadem barw. Ta metoda jest szczeglnie dobra w uwidocznianiu braku rwnowagi
pomidzy poda a popytem.

TradeGuider by wczeniej znany jako Wyckoff VSA i by rozwijany przez ponad 20 lat.
Unikaln cech TradeGuider jest wbudowana sztuczna inteligencja. Program ten jest
zdolny do biecej analizy kadego pynnego rynku w rnych ramach czasowych
i wydobywania z wykresu informacji, pokazujcych brak rwnowagi midzy poda
a popytem. TradeGuider jest w stanie graficznie pokaza siy, ktre poruszaj kadym
rynkiem.

Program ten dziaa w dwch trybach: w czasie rzeczywistym Real-Time (RT) i na koniec
dnia End-of-Day (EOD). Pozwala uytkownikowi zauway, kiedy profesjonalne
pienidze si przyczaj, wychodz z rynku, lub w ogle nie bior udziau w grze. Daje
to uytkownikom wielk przewag pomagajc podj lepsze, inteligentniejsze decyzje
i to w odpowiedniej chwili. TradeGuider moe by uywany niezalenie, lub jako
nakadka na inne platformy. TradeGuider czy w sobie prostot uytkowania
z najlepszymi narzdziami do analizy poday i popytu. Obszerny system Expert ma
wbudowany modu, analizujcy dynamik rynku w powizaniu z wolumenem, co
oznacza moliwo analizy popytu i poday na kadym pynnym rynku.

Wskaniki s wywietlane automatycznie na wykresie. Nie ma adnej konfiguracji, nie


ma adnych ustawie parametrw lub optymalizacji. Wymaga naszej ingerencji, jeli
jaki wskanik lub automat potrzebuje dopasowania lub dostrojenia, aby mg
generowa pozytywne rezultaty; ze swej natury s one opnione i wymagaj staego
nadzoru aby generoway pozytywne wyniki. Z drugiej strony, TradeGuider ma
zakodowane logiczne sygnay oparte na wolumenie, dziaaj one zupenie odwrotnie ni
te opnione, dlatego TradeGuider moe by zastosowany w kadej ramie czasowej, co
znacznie polepsza osigane rezultaty. Podstaw tworzenia TradeGuider byo
zaprogramowanie zestawu narzdzi, ktre potwierdzaj ukady zagra w czasie, gdy si
pojawiaj, niezalenie od ramy czasowej.

Tak jak powiedziaem wczeniej, nie jest to nowy pomys. Tom Williams, ktry wynalaz
VSA, by traderem syndykatu i widzia, jak manipuluje si rynkami. Jest to klucz do
ukazania prawdy, lecej w relacji midzy wolumenem, spreadem bara i cen
zamknicia. Tom wiele lat zgbia koncepcje Richarda Wyckoffa (tradera z lat 20 i 30),
ktry napisa kilka ksiek na temat rynku i utworzy Stock Market Institute
w Phoenix, w Arizonie. Praca Wyckoffa opieraa si na oznaczeniu, kiedy rynek jest
w fazach: basing, markdown, dystrybucji albo markup. Wyjaniaa ona take, kto gwnie
bierze udzia w poszczeglnych fazach: weak hands zwykych graczy i Composite
Operator potocznie zwanych Smart Money.

4
Tom opuci Beverly Hills na pocztku lat osiemdziesitych i powrci do Anglii. Zaraz
po tym zacz szuka moliwoci skomputeryzowania systemu, jakiego uywa, bdc
traderem syndykatu. W tym okresie rozpocza si ewolucja VSA. Tom, razem
z dowiadczonym programist, przestudiowa tysice wykresw, aby rozpozna wzorce
zachowania rynku, gdy Smart Money byli aktywni. To postpowanie (mimo i proste
w swym zaoeniu), zajo wiele lat i zaowocowao powstaniem oprogramowania
TradeGuider.

VSA stara si znale powd ruchu cen. Powd jest do prosty: brak rwnowagi midzy
poda i popytem, bd sia lub sabo na jakimkolwiek pynnym rynku, tworzona
przez aktywno profesjonalistw, przez Smart Money. Uywajc TradeGuider
zobaczysz, jak wielk prac wykonuje on za ciebie, wykrywajc kluczowe momenty tego
braku rwnowagi, pozwalajc Ci skupi si na tradingu.

Znaczenie i waga wolumenu s lekcewaone przez wikszo nieprofesjonalnych


traderw. By moe z powodu niewielu dostpnych informacji i szkole z zakresu tej
techniki analizy. Korzystanie z wykresu bez wolumenu, jest jak kupowanie samochodu
bez zbiornika paliwa.

Aby poprawnie analizowa wolumen, trzeba zda sobie spraw z jednego: sama wielko
wolumenu zawiera tylko poow informacji, jakiej potrzebujemy do wykonania poprawnej
analizy. Drug poow jest spread ceny. Wolumen zawsze pokazuje nam aktywno na
rynku, spread bara pokazuje kierunek ruchu ceny. Wielu traderw twierdzi, e nie da si
uy wolumenu na rynkach FOREX, bo jest on niedostpny. Poka Ci, jak TradeGuider
moe zrobi co, co wikszo traderw uznaje za niemoliwe (powiem o tym pniej).

Niektre wskaniki prbuj czy wolumen i ruch ceny. Cz traderw twierdzi, e


takie podejcie ma ograniczenia, poniewa rynek moe i w gr na wysokim
wolumenie, ale moe robi to samo na niskim. Ceny mog nagle zacz trend boczny, lub
nagle spa na dokadnie tym samym wolumenie. Oczywicie, maj na to wpyw take
inne czynniki.

Cena i wolumen s w bardzo bliskiej relacji, co jest pierwszym powodem stworzenia


TradeGuider. System ten jest zdolny analizowa rynki w czasie rzeczywistym R (lub na
koniec dnia) i wywietla na ekranie kady z 400 wskanikw, by pokaza brak
rwnowagi midzy popytem, a poda.

(wicej informacji na www.tradeguider.com)

5
Czy mona zarabia pienidze
uywajc oprogramowania TradeGuider VSA?

Nie wierz MI na sowo. Przeczytaj, co Tim Rayment (zwycizca World Cup Trading
Championchip) ma do powiedzenia. Nie wygra on raz, tylko 2 razy, grajc prawdziwymi
pienidzmi w czasie rzeczywistym, uywajc VSA.

Dalej moesz przeczyta wywiad z Timem Raymentem, jak rwnie fragment mojej ksiki
(rozdziay 1 4) Trading In the Shadow of the Smart Money.

Gavin Holmes

6
7
8
9
THE VOLUME SPREAD ANALYSIS
(VSA) SEKWENCYJNE UKADY ZAGRA
Volume Spread Analysis lub VSA (tak bd odtd pisa), zostao wynalezione, by
analizowa brak rwnowagi midzy popytem a poda, na kadym rynku i we
wszystkich ramach czasowych. Wielu traderw jednak zapomina, e zaoeniem VSA nie
jest analiza pojedynczych barw, tylko sekwencji, w jakie ukadaj si grupy barw.

Od czasu, gdy Tom Williams opracowa ten system ponad 20 lat temu, pojawio si
wielu, ktrzy tworzyli wasne wersje VSA. Pobraem z sieci kilka tak zwanych
analizatorw VSA, ktrych twrcy twierdzili, e dziaaj tak, jak orygina Toma
Williamsa. Moesz mi uwierzy, e byy tak niedokadnie i niewaciwie
zaprogramowane, e stawiay prawdziw metod VSA w bardzo bladym wietle.

Geniusz Toma Williamsa zaowocowa poprawnym zaprogramowaniem VSA.


Wprowadzi on ograniczenia, dziki ktrym nie jestemy zasypywani sygnaami na
prawie kadym barze. To prawie jakby wynale komputer, ktry zaplanuje idealne
przyjcie. Taki komputer wymagaby pewnych informacji, eby da poprawny wynik,
takich jak:

1. Ile bdzie osb?


2. Czy przewidywana pogoda bdzie dobra czy za?
3. Czy bd tam wegetarianie, wymagajcy specjalnego menu?

wietn rzecz w TradeGuider jest to, i Tom Williams poprzez swoje dowiadczenie
z syndykatu, uywajc metody Wyckoffa odpowiedzia na wszystkie te pytania - za nas.
Gdy dostajemy sygna z TradeGuider, jednoczenie dostajemy objanienie. TradeGuider
i nakadki na inne platformy (TradeStation, eSignal, MetaTrader4, itp.) s cigle
rozwijane. Pomimo e VSA generuje sygnay na pojedynczych barach, to dopiero
sekwencje sygnaw daj due prawdopodobiestwo, e rynek pjdzie we wskazanym
kierunku.

Jeli zastosujesz zasady wyjanione w ksice Trading in The Shadow of The Smart
Money, nauczysz si gra w harmonii z wielkimi graczami, ktrzy poruszaj rynkiem,
a nie przeciwko nim.

Pozwl, e dam Ci przykad sekwencji, ktra czsto pojawia si na rynku srebra, zostaa
on wykryta przez skaner TradeGuider - wersji End of Day 25 kwietnia na tydzie PRZED
27% spadkiem na towarowym rynku srebra.

Zauwa, e skaner pokazuje zgrupowanie czerwonych wskanikw, ktre jest bardzo


znaczce. Gdy pojawia si akumulacja lub dystrybucja, Smart Money potrzebuj troch
czasu, aby dokoczy ten proces. Z tego powodu sekwencja, ktr pokazuj tworzy si
przez 20-25 barw, zanim rynek zawrci. Marzeniem kadego tradera i inwestora jest,
aby wiedzie z wyprzedzeniem kiedy formuje si szczyt lub doek. Ten podrcznik
pokae ci sekwencje, oznaczajce szczyty i doki na rynku.

10
Oto wykres srebra z TradeGuider, ze skanerem, ktry zebra liczne oznaki saboci
(Signs Of Weakness - SOW) pod koniec kwietnia 2011. Pokazywao to, e SM prowadzi
dystrybucj w kocu kwietnia w rezultacie tego ceny srebra spady o 27% na pocztku
maja 2011.

Jaka wic bya sekwencja sygnaw VSA? Zobaczmy

Ten wykres jest kurtuazj TradeGuider TradeGuider EOD wykres dzienny kontraktw
na srebro.
Sekwencja A, B i C oznacza szczyt. Objani teraz te trzy sygnay, za w dalszej czci
kady sygna, generowany przez TradeGuider.

A. SOW 1 The Buying Climax (pocztek dystrybucji)


B. SOW 104 Supply Coming In (nadchodzca poda, ma wygld Upthrusta)
C. SOW 199 No Demand (brak popytu na szczycie rynku)

11
Sygna VSA: SOW 1, za ktrym pojawiy si SOW 104 i SOW 199, zostay potwierdzone
w punkcie D, ktry zamkn si niej, ni punkt C.

Zauwa: gdy widzisz bar No Demand, NIE OTWIERAJ OD RAZU KRTKIEJ POZYCJI,
otwrz j dopiero kilka pipsw poniej bara No Demand.

No Demand wymaga potwierdzenia na nastpnym barze, ktry powinien zamkn si


niej, ni poprzedni.

Wykres Infinity AT Srebro SI N1

Moesz zapyta, dlaczego ujawniam te informacje dla wikszej iloci traderw?


Dlaczego po prostu sam nie uywam tych sekwencji?

Najkrtsza odpowied jest taka: jako firma chcemy zbudowa automatyczny system
tradingowy.

Mamy zesp, ktry si tym zajmuje, jednak jak wyjaniem to w mojej ksice, zoyem
obietnice Tomowi Williamsowi, e nie zachowam jego wiedzy wycznie dla siebie, oraz
e bd chtnie dzieli si ni z wieloma ludmi.

Robic to miaem szczcie spotka wielu interesujcych ludzi na caym wiecie. Byo to
najlepsz nagrod, jak moe otrzyma czowiek za pomaganie innym.

12
Aby zdobyd dokadniejsze informacje o systemie TradeGuider,
skontaktuj si z Darrenem, by umwid si na 45-minutow
niezobowizujc konsultacj.
Moesz si z nim skontaktowad mailem:
darrenh@tradeguider.com
lub telefonicznie 312-433-9334

Mamy nadziej, e bdziesz chcia si od nas uczyd,


jak grad w harmonii ze Smart Money.

13
Sekwencje zagra pozycj krtk: SOW Oznaki saboci

Sekwencja 1 (Przykad pokazany na srebrze)


SOW 1 The Buying Climax (pocztek dystrybucji) s.58
SOW 104 Supply Coming In (pojawi si Upthrust)... s.46
SOW 199 No Demand (Brak popytu na szczycie rynku)... s.50

Sekwencja 2 (Przykad ze srebrem, wykres Infinity AT)


SOW 26 Supply Coming In s.22
SOW 7 Supply Coming In s.47
SOW 146 No Demand s.50

W penej wersji znajdziesz 10 sekwencji zagra na pozycj krtk oraz 10


sekwencji zagra na pozycj dug.

Pena wersja ksiki


dostpna jest na stronie
internetowej
www.vsatrader.eu

14
15