Vous êtes sur la page 1sur 2

Dlaczego prawa robotyki Asimova wymagaj w XXI wieku aktualizacji

Prace prowadzone w ramach wielu finansowanych ze rodkw UE projektw skupiaj si na rozwijaniu robotyki
w kierunku wspomagania ludzi w pokonywaniu wyzwa spoecznych, takich jak zapewnianie opieki osobom
starszym lub niesienie pomocy w sytuacjach klsk ywioowych. Nauczyciel akademicki pracujcy nad jednym z
takich projektw argumentuje, e prawa robotw wg Isaaca Asimova nie s wytycznymi moralnymi, na jakie
wygldaj, i wymagaj aktualizacji.

imr e de s iuk, Shut t e r s t o c k Is aac As imov je s t je dnym z najs awnie js z ych pis arz y nurtu s cie nce -fiction,
a je go najgo nie js z ym dokonanie m s z ape wne trz y prawa robotyki.
Prz e ds tawiajc je pokrtce : robot nie mo e z rani cz owie ka ani, w
nas t ps twie z anie chania dz iaania, poz woli, aby cz owie k wyrz dz i s obie
krz ywd ; robot mus i wykonywa pole ce nia wydawane prz e z ludz i, z a
wyjtkie m tych, ktre byyby s prz e cz ne z pie rws z ym prawe m oraz mus i
chroni was ne is tnie nie tak dugo, jak dugo nie je s t to s prz e cz ne z
pie rws z ym i drugim prawe m.

Stos owanie praw As imova dz is iaj

Prof. Tom Sore ll z Uniwe rs yte tu w Warwick, Zje dnocz one Krle s two,
dowodz i os tatnio, e trz y prawa As imova wydaj s i naturaln
odpowie dz i w oblicz u konce pcji, we dle ktre j roboty s tan s i pe wne go
dnia pos politym z jawis kie m i trz e ba je tak z aprogramowa we wn trz nie , aby nie wyrz dz ay krz ywdy ludz iom. Je dnak,
jak argume ntuje , ponie wa prawa As imova s kupiaj s i wok warto ci moralne j, jak je s t z apobie ganie wyrz dz aniu
krz ywdy ludz iom, nie atwo je z inte rpre towa. Prof. Sore ll, e ks pe rt w dz ie dz inie e tyki robotycz ne j, pracowa nad
finans owanym z e rodkw UE proje kte m ACCOMPANY, aby s tworz y robotycz ne go as ys te nta, ktre go z adanie
pole gaoby na ws pomaganiu os b s tars z ych w prowadz e niu nie z ale ne go ycia.

Sore ll pis z e , e prawa As imova wci wydaj s i na pie rws z y rz ut oka s us z ne , gdy is tnie j uz as adnione obawy o
krz ywd , jak roboty mog wyrz dz i ludz iom, jak na prz ykad nie dawne prz ypadki ofiar mie rte lnych w Stanach
Zje dnocz onych z powodu nie prawidowo dz iaajcych s amochodw autonomicz nych. yje my tak e w e poce , w ktre j
coraz bardz ie j z aawans owane roboty s wykorz ys tywane do wykonywania coraz bardz ie j z o onych z ada, ktrych
ce le m je s t ochrona ludz i i opie ka nad nimi.

Po rd nich s nie tylko roboty z aproje ktowane do opie ki nad os obami s tars z ymi, jak w proje kcie ACCOMPANY (z ob.
CORDIS Re s ults Pack nt. TIK w s u bie nie z ale ne go ycia, aby dowie dz ie s i wi ce j o finans owanych z e rodkw UE
proje ktach wykorz ys tujcych roboty do ws pomagania os b s tars z ych), ale tak e roboty prz e z nacz one do nie s ie nia
pomocy w prz ypadku kl s k ywioowych. Je dnym z prz ykadw je s t robot wykorz ys tany prz e z partne rw finans owane go
z e rodkw UE proje ktu do oce ny us z kodz e z abytkowych budynkw w nawie dz onym prz e z trz s ie nie z ie mi wos kim
mie cie Amatrice .

Nowe roboty, nowe paradoks y nowe prawa?

Prawa As imova nie wydaj s i ju tak s olidne , kie dy we mie my pod uwag kie rowane prz e z ludz i drony wojs kowe
z aproje ktowane do z abijania innych ludz i z oddali. Paradoks alnie , je e li s te rowany prz e z cz owie ka robot ma ratowa
ycie ws pobywate li s te rujce go z abijajc innych ludz i, ktrz y ich atakuj, to mo na powie dz ie , e prz e s trz e ga
pie rws z e go prawa As imova i je amie .

Ponadto, je e li dron je s t s te rowany prz e z cz owie ka, mo na argume ntowa, e bd le y po s tronie cz owie ka, a nie
drona, w raz ie utraty ycia w s ytuacjach bojowych. W wojs kach wypos a onych w drony z nacz nie s padnie oglna licz ba
ofiar w rd ludz i by mo e le pie j u ywa robotw ni ludz i jako mi s a armatnie go.

Z drugie j s trony prawa As imova s prawdz aj s i , je e li nadrz dnym ce le m robota je s t z ape wnie nie be z pie cz e s twa
os obie s tars z e j. Cz s to robotyka wpis uje s i w cay s z e re g te chnologii ws pomagajcych, ktre pomagaj os obom
s tars z ym z achowa nie z ale no , co je s t ce le m proje ktu ACCOMPANY. To oz nacz a tak e umo liwie nie im pode jmowania
s amodz ie lnych de cyz ji, mi dz y innymi takich, ws kute k ktrych mog doz na us z cz e rbku, jak w nas t ps twie upadku.
Robot, ktry poz woli cz owie kowi na podj cie nie z ale nych de cyz ji, mogcych s kutkowa obra e niami z powodu upadku,
z amaby pie rws z e prawo z powodu z anie chania dz iaania majce go z apobie c doz naniu krz ywdy prz e z cz owie ka.

Sore ll dowodz i je dnak, e nie z ale no cz owie ka mus i by s z anowana z arwno prz e z innych ludz i, jak i roboty. Os oby
s tars z e , ktrych wybory gwarantuj im dals z e nie z ale ne ycie , ale mog tak e naraz i ich na ryz yko obra e , rwnie

St ro na 1 z 2

Badania
naukowe
i innowacje
wymagaj us z anowania.

Podcz as gdy prawa As imova prz e z de kady prz y wie cay proje ktantom robotw, te raz nads z e d by mo e cz as na
ponown oce n ich s kute cz no ci i otwarcie dys kus ji nad nowym z biore m praw, ktry dobrz e s i s prawdz i w wie tle
wz budz ajcych podz iw prz e omowych os igni , jakie s i dokonuj w robotyce i te chnologii s z tucz ne j inte lige ncji w
Europie i na wie cie .

Wi ce j informacji:
witryna proje ktu ACCOMPANY

rdo: Na pods tawie donie s ie me dialnych

Po wizane info rmacje

Projekt y ACCOMPANY - Acce ptable robotiCs COMPanions for Age iNg Ye ars

Wiadomoci Etyka w e poce cyfrowe j i prz ys z o w s komunikowanym wie cie

Wyz nacz anie tre ndw w nauce : Cz y androidy marz o e le ktrycz nych
nadgodz inach?

Programy H2020-EU.1.1.

Kraje Zje dnocz one Krle s two

T ematy

Etyka bada - Nauki s poe cz ne i humanis tycz ne - Robotyka - Te chnologie informacyjne i komunikacyjne

Ost at nia akt ualizacja 2017-03-29


Kate goria: Pos t py naukowe
Dos tawca tre ci: e c
Wyniki wyszukiwania na dzie 2017-03-30

Permalink: http://cordis .e uropa.e u/ne ws /rcn/127860_pl.html


Europe an Union, 2017

St ro na 2 z 2

Badania
naukowe
i innowacje