Vous êtes sur la page 1sur 4

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG H BCH KHOA H NI c lp - T do - Hnh phc


S : 130/TB-HBK-TLT
H Ni, ngy 12 thng 05 nm 2017

THNG BO
TUYN SINH I HC VN BNG HAI CHNH QUY NM 2017
(Cc lp hc ngoi gi hnh chnh)
Trng i hc Bch Khoa H Ni (HBK HN) thng bo tuyn sinh i hc
vn bng hai chnh quy cp bng k s v c nhn, hc ngoi gi hnh chnh ti
trng nm 2017 nh sau:

I. NGNH O TO V BNG CP

Bng Thi
Vin chuyn nh hng
STT Ngnh o to chnh quy gian o
ngnh chuyn ngnh
c cp to
Qun tr kinh
Vin Kinh t doanh
1
v Qun l Qun l cng
C nhn 4 hc k
nghip
Vin Ngoi
2 Ngn ng Anh
ng
K thut iu
T ng ho cng
3 Vin in khin v T ng
nghip
ho
Vin CNTT v Cng ngh thng
4
Truyn thng tin
K thut C in
t
5 Vin C kh
Cng ngh Ch to
K thut C kh
my
K thut t

Vin C kh K thut C kh K thut ng c - Bng


6 t trong
ng lc ng lc k s: 4
K thut My thu hc k
kh K s/C
- Bng
nhn k
K thut Nng c nhn
Vin khoa hc thut
lng k thut:
7 v Cng ngh K thut Nhit 3 hc k
Nhit lnh My v thit b
nhit lnh
Vin in t - K thut in t, K thut Y sinh
8
Vin thng truyn thng KT in t v KT

1/4
my tnh
KT thng tin,
truyn thng
Vin Dt may Cng ngh may
9 Da giy v K thut dt
Thi trang Cng ngh da giy
Vin Khoa hc K thut Vt liu
10 v Cng ngh
K thut Vt liu
Vt liu
kim loi
Vin Cng K thut sinh hc
ngh sinh hc
11
v Cng ngh K thut thc
thc phm phm
CN Cc cht V c
CN Ch bin
khong sn
CN in ho v
Bo v kim loi
CN Vt liu Silicat
CN Ho dc v
Ho cht BV thc
vt
CN Hu c Ho
K thut Ho hc du
CN Vt liu
Polyme v
Vin K thut Compozit
12
Ho hc
CN Xenluloza v
Giy
Qu trnh Thit b
CN Ho hc
My v Thit b
Cng nghip ho
cht du kh
Ho hu c
Ho l
Ho hc
Ho phn tch
Ho v c
K thut In v KT In v Truyn
Truyn thng thng

2/4
II. IU KIN TUYN SINH V MN HC B TC KIN THC
2.1. Vn bng hai khi ngnh K thut Cng ngh v Kinh t
a) iu kin tuyn thng: Nhng ngi c bng tt nghip i hc chnh quy
ca cc ngnh K thut Cng ngh v Kinh t ca HBK HN. Ring nhng
ngi c bng C nhn cng ngh th phi d thi u vo.
b) Thi tuyn sinh u vo: Nhng ngi c bng tt nghip i hc chnh quy
chng trnh 4 5 nm ca tt c cc c s gio dc i hc khc phi thi
tuyn sinh u vo. Danh sch cc mn thi u vo c quy nh cho tng
nhm ngnh o to nh sau:

STT Nhm ngnh o to Mn thi u vo


Ton cao cp
1 Nhm ngnh K thut Cng ngh
Tin hc i cng
Ton b tr
2 Nhm ngnh Kinh t - Qun l
Xc sut thng k

c) iu kin hc b tc kin thc: Nhng ngi tt nghip i hc chnh quy


chng trnh 4 5 nm ca tt c cc c s gio dc i hc khc thuc khi
ngnh khoa hc X hi, Kinh t v Qun l phi hc b tc kin thc trc
khi thi tuyn sinh u vo. Danh sch cc mn hc b tc kin thc c quy
nh cho tng ngnh do cc Khoa/Vin chuyn ngnh quyt nh v s thng
bo sau.
d) iu kin hc d thnh: Cc sinh vin ang theo hc i hc h chnh quy ti
Trng HBK HN v cc Trng H khc c xt tuyn vo hc d thnh
trc khi c xt hc chnh thc:
- Sinh vin ca HBK HN: c th ng k hc ngnh th hai cc lp ngoi
gi hnh chnh t trnh nm th ba (s tn ch tch lu 64), c im
trung bnh tch lu 2.0 v cha ng k hc chng trnh song bng.
- Sinh vin h i hc chnh quy cc trng H khc: phi l sinh vin nm
cui h o to nin ch hoc trnh nm th 4 (s tn ch tch lu
96) v c im trung bnh tch lu 2.0 vi h o to tn ch.
Cc sinh vin hc d thnh ch c xt hc chnh thc sau khi c cng
nhn tt nghip ngnh hc th nht.
2.2. Vn bng hai ngnh Ngn ng Anh
a) iu kin d thi: Nhng ngi c bng tt nghip i hc th nht h chnh
quy chng trnh 4 5 nm ca tt c cc c s gio dc i hc; Sinh vin
H chnh quy cc trng theo quy nh mc II.2 ca thng bo ny.
b) Trnh ngoi ng u vo: Ting Anh trnh B.
c) Mn thi u vo: K nng c, K nng vit (yu cu im thi c hai mn t
5 im tr ln).
d) iu kin min thi: Nhng ngi c chng ch quc t IELTS 4.5,
TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 v TOEIC 350 tr
ln, cn thi hn cng nhn ti thi im xt tuyn.
III. H S V CC MC THI GIAN

3/4
3.1. Pht hnh h s
H s tuyn sinh, xt tuyn, ng k d thnh v ng k hc b tc c pht
hnh ti Phng tuyn sinh v cng tc sinh vin (TS&CTSV), Vin o to lin
tc (TLT), s 94 Ph L Thanh Ngh, Q. Hai B Trng, Tp. H Ni. in thoi:
043.868.0359, email: dtlt@hust.edu.vn. Cc th sinh cn c k hng dn bo
m chun b cc giy t cn thit khi np h s.
3.2. Cc mc thi gian d kin cn lu

STT Ni dung cng vic t 1 t 2


1 ng k d thi v xt tuyn thng 5/2017 thng 9/2017
2 Hc b tc kin thc v n tp thng 6 8/2017 thng 10 12/2017
3 Thi tuyn thng 8/2017 thng 12/2017
4 Nhp hc thng 9/2017 thng 1/2018

IV.KINH PH O TO V CC LOI PH
4.1. Kinh ph n tp kin thc: Vin o to lin tc s cn c theo nhu cu ca cc
th sinh phi hp vi cc Vin chuyn mn t chc n tp kin thc trc khi
thi tuyn sinh u vo cho cc th sinh. Kinh ph lp n tp c thu da trn
nguyn tc ly thu b chi cn c vo s lng th sinh thc t ng k n tp.
4.2. Kinh ph hc b tc kin thc: Khon kinh ph ny c thu da trn s tn ch
quy nh ca tng mn hc. Mc kinh ph ca mt tn ch s c quyt nh cn
c vo s lng thc t ca lp b tc kin thc v da trn nguyn tc ly thu b
chi bo m cc khon chi theo quy nh.
4.3. L ph thi v xt tuyn: 100.000 /th sinh
4.4. Hc ph o to: Hc ph c thu da trn s tn ch ca tng hc phn vi
mc hc ph / 1 tn ch hc ph c thu theo quyt nh hc ph hin hnh ca
Hiu trng Trng i hc Bch khoa H Ni p dng cho h o to vn bng
hai chnh quy theo tng ngnh o to.

V. LIN H
Thng tin chi tit c th tham kho thm trn trang thng tin ca Vin o to
lin tc trng HBK HN ti a ch: http://dtlt.hust.edu.vn, FB:
http://facebook.com/dtltbk, hoc lin h Phng TS v CTSV, Vin TLT, s 94
Ph L Thanh Ngh, Hai B Trng, H Ni. in thoi: 043.868.0359, email:
dtlt@hust.edu.vn.

TL. HIU TRNG


Ni nhn:
- Phng HCTH; VIN TRNG
- Phng TH; VIN O TO LIN TC
- Cc Vin chuyn mn; ( k v ng du)
- Lu Vin TLT.
PGS. Nguyn Tin Dng

4/4