Vous êtes sur la page 1sur 1

1. Wymie jakie znasz rewolucje XVIII i XIX wieku, jedna opisz.

Ktra wedug
Ciebie dokonaa najwikszych przemian politycznych i dlaczego?
- Rewolucja Francuska
- Rewolucja Amerykaska
- Rewolucja Przemysowa
- Wiosna Ludw Wedug mnie najwikszych przemian dokonaa Wiosna
Ludw, poniewa w jej czasie doszo do wytpie praktycznie w caej
Europie. W czasie jej trwania schwytani generaowie i politycy byli
rozstrzeliwani a ludzie dyli do obalenia rzdw absolutnych, rzdali
rwnie wprowadzenia konstytucji oraz swobody dziaa politycznych.
2. Wymie wspczesnych anarchistw oraz polakw biorcych udzia w
komunie paryskiej.
Wspczenie anarchistami s subkultury modzieowe, rnice si od
reszty spoeczestwa punki - hipisi - artyci
(odrzucajcy obyczajowe ograniczenia)
Polacy biorcy udzia w komunie paryskiej:
- Jarosaw Dbrowski - Walery Wrblewski - pk. Roman Czarnowski -
Florian Trawiski
3. Wyjanij:
- 26 sierpnia 1789r. ogoszenie Deklaracji praw czowieka i obywatela,
wwczas najwaniejszymi zasadami goszonymi w kraju stay si wolno,
rwno i braterstwo, a poddani zyskali prawo do przeciwstawienia si
krlowi
- Karol Marks niemiecki filozof, socjolog, ekonomista, historyk, dziennikarz
i dziaacz rewolucyjny. Twrca socjalizmu naukowego
- Wiosna Ludw seria ludowych zryww rewolucyjnych i narodowych jakie
miay miejsce w Europie w latach 1848 1849.

- Anarchici ludzie, ktrzy za przyczyn nierwnoci i niesprawiedliwoci


spoecznej uwaali pastwo. Wedug nich to wasnie pastwo dzielio ludzi
na biednych i bogatych, wierzyli, e spoeczestwo mona wyzwolic na
drodze rewolucji, majcej na celu zniesienie wadzy. Anarchici uwaali, e
pastwo nie jest ludziom do niczego potrzebne i e dopki istnieje wadza
to czowiek nigdy nie bdzie do koca wolny.
- Fryderyk Engels Niemiecki filozof i socjolog. By jednym z gwnych
ideologw socjalizmu naukowego.
- Bostoskie picie herbaty protest polityczny panujcy w 1773 r. w
koloniach amerykaskich, skierowany przeciwko Wielkiej Brytanii,
polegajcy na bojkotowaniu angielskich towarw. Uwaa si go za pocztek
rewolucji amerykaskiej.
- Rewolucja Amerykaska konflikt panujcy pomidzy mieszkacami
kolonii a Wielk Brytani, wybuch w 1775 r. Wielka Brytania ostaa
pokonana i powstao nowe pastwo Stany Zjednoczone. Kolonici byli
wspierani przez wiele krajw europejskich
4 lipca 1776 r. powstanie Deklaracji niepodlegoci Stanw
Zjednoczonych