Vous êtes sur la page 1sur 50

DECRET N 2004-453 du 6 avril 2004 DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA 2004- 453

fixant les conditions d'application de la loi n 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les tamin'ny 6 Aprily 2004 mametra ny fombafomba fampiharana ny lalna laharana faha 2003-
socits commerciales 036 taminny 30 janoary 2004 momba ny Fikambanam-barotra

(JO n2908 taminny 14.06.04, p.2218)

(JO n2908 du 14.06.04, p.2218) novainny didim-panjakana laharana faha 2005-151 taminny 22 martsa 2005

modifi par le dcret n2005-151 du 22 mars 2005 (JO n2971 taminny 30.05.05, p.3900).

(JO n2971 du 30.05.05, p.3900)

FIZARANA I
FEPETRA ANKAPOBENY

PARTIE I
Andininy voalohany : Ny fombafomba fampiharana ny lalna laharana faha-2003-036
DES DISPOSITIONS GENERALES
taminny 30 janoary 2004 momba ny fikambanam-barotra, dia voafetranny andinindininity didim-
panjakana ity.

Article premier. Les modalits d'application de la loi n 2003-036 du 30 janvier


2004 sur les socits commerciales, sont fixes par les dispositions du prsent
dcret.

Art. 2. procds laissant trace crite And. 2 : fomba fanaovana asa mamela dindo an-tsoratra

En application de l'article 2 et des dispositions de la loi sur les Socits Ho fampiharana ny andininy faha-2 sy ny fepetranny lalna mikasika ny Fikambanam-
commerciales relatives aux convocations et aux notifications en matire de droit barotra mifandraika aminny fiantsoana sy fampahafantarana atao aminilay olona voakasiky ny
des Socits, les procds laissant trace crite de la tentative de remise sont raharaha eo aminny lafiny lalnanny Fikambanam-barotra, ny fomba fanaovana asa mamela
notamment les suivants: dindo an-tsoratra momba ny fikasna fanolorana dia ireto manaraka ireto:

Taratasy aminny anaranizay mitondra azy atakalo tapakila


Taratasy tsy very mandeha miaraka aminny tapakila filazana naharaisana
Lettre au porteur contre rcpiss
Taratasy vitsivitsy alefa ho anny fandraisam-baovao ara-panjakana aminny
alalnny solosaina miaraka aminny filazana fanaovana peta-drindrina
Filazam-baovao mailaka alefa amin laharana ara-panjakana iray
Lettre recommande avec accus de rception
Courrier envoy une messagerie Internet officielle avec avis d'affichage

Fax adress un numro officiel

Art.3. montant nominal des actions And. 3 : tentim-bidy isam-bentinny anjara petra-bola

Le montant nominal des actions ou coupons d'actions prvu par l'article 64 de la loi Ny tentim-bidy isam-bentinny anjara petra-bola na tapakilanny petra-bola voatondronny
sur les Socits commerciales ne peut tre infrieur 100 000 Fmg (cent mille andininy faha -64 ao aminny lalna mikasika ny Fikambanam-barotra dia tsy azo atao
francs malgaches) ou 20 000 ariary. latsaky ny 100.000 Fmg (20.000 ariary).na roa alina ariary.

Art.4. appel public l'pargne - document d'information And. 4: fitaomam-bahoaka hampiasa ny tahirim-bolany - taratasin-draharaha
filazam-baovao
En application de l'article 80 de la loi sur les Socits commerciales, certaines
informations peuvent ne pas tre insres dans le document d'information prvu Ho fampiharana ny andininy faha-80 ao aminny lalna mikasika ny Fikambanam-barotra,
par cet article lorsque: misy vaovao sasantsasany mety ho tsy tafiditra anaty taratasin-draharaha voatondronity
andininy ity rehefa:
1. Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de
nature influencer l'apprciation porte sur le patrimoine, la situation 1. tsy manana afa-tsy halehibe maivana sy tsy afaka mahatarika mety hanova ny
financire, les rsultats ou les perspectives de l'metteur; fanombanana atao aminny harena, ny fitoeranny toe-bola , ny vokatra na ny tombantombanny
mpandefa ;
2. La divulgation de ces informations est contraire l'intrt public;
2. mifanohitra aminny tombontsoam-bahoaka ny fampielezana ireny vaovao ireny;
3. La divulgation de ces informations peut entraner un prjudice grave
pour l'metteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature 3. mety hitera-pahavoazana lehibe ho anny mpandefa ny fampielezana ireny vaovao ireny
induire le public en erreur; ary ny tsy fisianny famoahana an-tsoratra dia tsy natao hahatonga ny be sy ny maro ho
voafitaka;
4. La personne qui fait l'offre n'est pas l'metteur et ne peut avoir accs
ces informations.

4. tsy ilay mpandefa no olona nanao ny tolotra ary tsy mahita fomba hidirana aminireny
vaovao ireny

Art. 4.1 : document d'information (suite) - domaine And. 4.1: taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - sehatra

Le document d'information prvu par l'article 80 de la loi sur les Socits Ny taratasin-draharaha filazam-baovao voatondronny andininy faha-80 ao aminny lalna
commerciales peut faire rfrence tout document d'information vis par les mikasika ny fikambanam-barotra dia afaka mitodika aminizay rehetra mety ho taratasin-
autorits prvues l'article 3.2 ci-aprs, lorsque ce document a t tabli pour des draharaha filazam-baovao vita sonia fanamarinanny manam-pahefana voatondro ao aminny
titres de mme catgorie et qu'il comprend les derniers tats financiers annuels andininy faha- 3.2 etsy aoriana, rehefa naorina ho anny taratasim-bola mitovy karazana io
approuvs de l'metteur et l'ensemble des informations requises l'article 3 ci- taratasin-draharaha io sy ahitna ny filazalazana momba ny fitantanam-bola fandravonana
dessus. farany isan-taona nankatoavina anny mpandefa sy ny fitambaranny vaovao takiana ao aminny
andininy faha-3 etsy ambony.

Le document d'information vis est alors complt par une note d'opration qui Ny taratasin-draharaha filazam-baovao vita sonia fanamarinana dia fenoina noho izany
doit comprendre: aminny alalnny teny fitanisana lahasa izay tsy maintsy ahitna:

1. ny vaovao mifandraika aminireo taratasim-pananana natolotra;

2. ny singa-fototra eo aminnu kaonty navoaka an-tsoratra nanomboka taminny


sonia fanamarinana tany am-boalohany;
1 . Les informations relatives aux titres offerts;
3. ny singa-fototra mikasika ny toe-draharaha vaovao tena misy heviny, mety
hanana fiantraikany eo aminny fanombanana ny taratasim-pananana natolotra.

2. Les lments comptables qui ont t publis depuis le visa initial;

3. Les lments sur les faits nouveaux significatifs, de nature avoir une
incidence sur l'valuation des titres offerts.

Art. 4.2 : document d'information (suite) - visa - organisme de contrle And.4.2: taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - Sonia fanamarinana -
antokon-draharaha mpanao fanaraha-maso
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contrle
de la bourse des valeurs. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du Ny volavola taratasin-draharaha filazam-baovao dia dia tsy maintsy vita sonia
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. fanamarinanny antokon-draharaha mpanao fanaraha-maso ny toro-marika fanakalozam-
bola.Rehefa tsy misy io antokon-draharaha io, tsy maintsy vita sonia fanamarinanny Ministry
misahana ny Fitantanam-bola izy io.

Ces autorits s'assurent que l'opration ne comporte pas d'irrgularits et ne Ireo manam-pahefana ireo dia maka antoka fa tsy misy zavatra tsy ara-dalna ao
s'accompagne pas d'actes contraires aux intrts des souscripteurs ventuels. aminilay lahasa ary tsy miaraka aminny soratra mifanohitra aminny tombontsoanireo mpanao
tonom-bola mety hitranga.

Izy ireo no manondro ny filazana tokony hovaina na ny soratra fanampiny tokony


Elles indiquent les nonciations modifier ou les mentions complmentaires hampidirina. Afaka koa izy ireo mangataka izay rehetra mety ho fanazavana na fanamarinana,
insrer. Elles peuvent galement demander toutes explications ou justifications, indrindra indrindra momba ny fitoerana misy, ny asa aman-draharaha sy ny vokatrilay
notamment au sujet de la situation, de l'activit et des rsultats de la Socit. Elles Fikambanam-barotra. Afaka izy ireo mangataka aminny mpanamarin-kaonty, ny hisianny
peuvent demander des investigations complmentaires, aux frais de la Socit, aux famotopotorana fanampiny, ka ny Fikambanam-barotra no mizaka ny lany aminizany.na
Commissaires aux comptes ou une rvision effectue par un professionnel fanovna ataonolona z-draharaha iray, tendrena araky ny fankatoavanizy ireo, rehefa
indpendant, dsign avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des mihevitra izy fa tsy ampy ny fahakinganny mpanamarin-kaonty.
Commissaires aux comptes sont insuffisantes.
Afaka izy ireo mangataka ny hanortana ao anaty taratasin-draharaha filazam-baovao
fampandrenesana iray nosoratanizy ireo.Afaka koa izy ireo mitaky izay rehetra mety ho antoka
mifanandrify.
Elles peuvent demander de faire figurer sur le document d'information un
avertissement rdig par leurs soins. Elles peuvent galement requrir toute Ny manam-pahefana voatondro ao aminity andininy ity dia mankat ny sonia
garantie approprie. fanamarinana voalaza ao aminny andalana voalohany ao anatinny volana iray manaraka ny
vaninandro nanomezana ny tapakila filazana ny nanaterana ny taratasin-draharaha filazam-
baovao. Mety ho lasa roa volana io fe-potoana io raha toa izy ireo mangataka famotopotorana
fanampiny. Omena amininy andro iny ihany nandraisana ny taratasin-draharaha filazam-baovao
Les autorits vises au prsent article accordent le visa prvu l'alina ny tapakila filazana ny nanaterana ny taratasin-draharaha filazam-baovao.
premier dans le mois suivant la date de dlivrance du rcpiss de dpt du
document d'information. Ce dlai peut passer deux mois si elles sollicitent des Raha toa ny antokon-draharaha mpanao fanaraha-maso ny toro-mariky ny fanakalozam-
investigations complmentaires. Le rcpiss de dpt du document d'information bola na, raha mitranga ny toe-javatra, ny Ministry ny Fitantanam-bola manapaka ny tsy hankat
est dlivr le jour mme de la rception du document d'information. ny sonia fanamarinana, hampahafantariny ilay Fikambanam-barotra anaty fe-potoana mitovy
fepetra ny fandvany asiana antonantony.

Si l'organisme de contrle de la bourse des valeurs ou, le cas chant, le Ministre


des Finances dcide de ne pas accorder son visa, il notifie dans les mmes
conditions de dlai la socit son refus motiv.

And.4.3 : taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - fandvana sonia


fanamarinana
Art. 4.3 : document d'information (suite) - refus de visa
Raha toa ireo fangatahan ny antokon-draharaha mpanao fanaraha-maso ny toro-marika
Si les demandes de l'organisme de contrle de la bourse des valeurs, ou
dfaut, du Ministre charg des Finances ne sont pas satisfaites ou si l'opration fanakalozam-bola, na raha tsy misy izany, ireo anny Ministra misahana ny Fitantanam-bola tsy
s'accompagne d'actes contraires aux intrts des souscripteurs ventuels, le visa nahazo valiny maha-afa-po na ilay lahasa miaraka amin soratra mifanohitra aminny
prvu l'article 3.2 prcdent est refus. tombontsoanny mpanao tonom-bola mety hiseho, ny sonia fanamarinana voalaza ao aminny
andlana 3.2 dia lavina.

Art. 4.4 : document d'information (suite) - document complmentaire And. 4.4: taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - taratasin-draharaha
fanampiny
Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature avoir une incidence sur
l'valuation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa prvu Raha toa misy toe-draharaha vaovao tena misy heviny, mety hanana fiantraikany aminny
l'article 3.2 prcdent et le dbut de l'opration projete, l'metteur ou l'initiateur de taratasim-pananana natolotra ho anny be sy ny maro, nitranga teo anelanelanny
l'offre tablit un document complmentaire mis jour qui est, pralablement sa vaninandroilay sonia sonia fanamarinana voalaza ao aminny andininy 3.2 etsy aloha sy ny
diffusion, soumis au visa de l'organisme de contrle de la bourse des valeurs ou, fanombohanny lahasa vinavinaina, ny mpandefa na ilay tompon-kevitry ny fanolorana dia
dfaut, du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. manorina taratasin-draharaha fanampiny manaraka vaninandro izay tsy maintsy, mialoha ny
fampielezana azy, misy sonia fanamarinananny antokon-draharaha mpanao fanaraha-maso ny
toro-mariky ny fanakalozam-bola na,,raha tsy misy izany,ny anny Ministry misahana ny
Fitantanam-bola

And. 4.5: taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) -fampielezam-baovao


fombafomba fanatanterahana
Art. 4.5. document d'information (suite) - diffusion - modalits
Tsy maintsy anaovana fampielezam-baovao tena izy arakireto fombafomba ireto ny
Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) :
sous les formes suivantes:
1. Fampielezam-baovao amin gazety afaka mandray ny fampandrenesana araka ny
1. Diffusion dans les journaux habilits recevoir les annonces lgales; lalna;

2. Mise disposition d'une brochure accessible pour consultation toute 2. Fametrahana boky kely toro-lalana mba hovakiana eo am-pelatananizay olona rehetra
personne qui en fait la demande au sige de l'metteur et auprs des manao fangatahana eny aminny foibenny mpandefa sy eny aminireo antokon-draharaha
organismes chargs d'assurer le service financier des titres; une copie du nametrahana andraikitra hiantoka ny tombon-tsoa ara-bolanny taratasim-pananana; dika
document doit tre adresse sans frais tout intress. mitovinilay taratasin-draharaha dia tsy maintsy alefa, tsy misy sarany any aminizay rehetra mety
ho voakasiky ny raharaha

Art. 4.6 : document d'information (suite) - publicit And. 4.6:taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - famoahana an-tsoratra

Les publicits relatives l'opration font rfrence l'existence du document Ny famoahana an-tsoratra mifandraika aminilay lahasa dia mitodika aminny fisianny
d'information vis et indiquent les moyens de se le procurer. taratasin-draharaha voalaza sy manondro ny fomba ahazoana izany

Art. 4.7 : document d'information (suite) non-exigence And.4.7 : taratasin-draharaha filazam-baovao (tohiny) - tsy fitakiana

L'tablissement du document d'information n'est pas exig, lorsque: Ny fanorenana taratasin-draharaha filazam-baovao dia tsy takiana, rehefa :

1. L'offre est destine des personnes dans le cadre de leurs activits 1. natokana ho an olona eo aminny sehatry ny asa aman-draharahany ny fanolorana;
professionnelles;
2. ny tentim-bidy faobenny tolotra dia latsaky ny 500.000.000 FMG ( 100.000.000
2. Le montant global de l'offre est infrieur cinq cent millions ariary);
(500.000.000) de FMG ou 100 000 000 ariary ;
3. ny tolotra dia mikasika anjara petra-bola raisinny antokon-draharaha fametraham-
3. L'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement bola iombonana aminny alalnny sandanny fanana-manaraka ankoatrireo mikatona;
collectif en valeurs mobilires autres que ferms;
4. ny tentim-bidy dia natokana hanaramna aminny alalnny sandanny fanana-
4. L'offre est destine rmunrer en valeurs mobilires des apports manaraka, tolo-pananana natao na teny anivonny fampiraisan-troky na tolo-
effectus l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif; pananana ampahany eo aminny hana enti-mihetsika;

5. ny tolotra dia miompana aminny taratasim-pananana mirakitra renivola izay zaraina


maimaimpoana aminny fotoana fandoavana zara-tombo na fampidirana vola fiandry;
5. L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribus gratuitement lors
du paiement d'un dividende ou l'occasion d'une incorporation de 6. ny sandanny fanana-manaraka natolotra dia azo taminny fampiasana zo avy
rserves aminny sandanny fanana-manaraka izay nahatonga fanorenana taratasin-draharaha
filazam-baovao ny famoahana azy.
6. Les valeurs mobilires offertes proviennent de j'exercice d'un droit issu
de valeurs mobilires dont l'mission a donn lieu l'tablissement d'un 7. natolotra ho solonny anjara petra-bolanny fikambanam-barotra ihany ny sandanny
document d'information; fanana-manaraka ary ny famoahana azy ireny dia tsy mitarika fampitomboana
7. Les valeurs mobilires sont offertes en substitution d'actions de la renivolanny mpamoaka.
mme socit et leur mission n'entrane pas une augmentation de
capital de l'metteur.

Art.5. vote par correspondance And. 5 : latsa-bato aminny alalnny fifandraisana an-taratasy

En application de l'article 118 de la loi sur les Socits Commerciales, tout Ho fampiharana ny andininy faha-118 ao aminny lalna mikasika ny Fikambanam-barotra,
actionnaire dans une Socit Anonyme peut voter par correspondance au moyen izay rehetra mety ho tompon petra-bola anatina Fikambanam-barotra tsy anavahana anarana
d'un formulaire dont les mentions et modalits sont prvues par les articles 35 et 37 dia afaka mifidy aminny alalnny fifandraisana an-tsoratra ka taratasy efa vita soratra printy
37.2 du prsent texte. Les dispositions contraires des statuts sont rputes non mialoha hofenoina izay voatondronireo andininy faha-35 sy 37 hatraminny 37.2 ao aminity rijan-
crites. teny ity ny filazalazana sy ny fombafomba fanatanterahana no ampiasaina. Heverina ho toy ny
tsy voasoratra ireo fepetra mifanohitra ao anaty fitsipi-pikambanana.

Any aminny Fikambanam-barotra ankoatrireo tsy anavahana anarana, ny lata-bato aminny


Dans les Socits autres qu'anonymes, le vote par correspondance relve alalnny fifandraisana an-tsoratra dia voafehinny fitsipi-pikambananny Fikambanam-barotra na
des statuts de la Socit ou de la convention des parties. ny fifanekenny mpandray anjara.

Art.6. procs-verbaux - contenu

Les procs-verbaux prvus aux articles 119 121 de la loi sur les Socits And. 6: fitnana an-tsoratra - votoatiny
Commerciales indiquent la date et le lieu de la runion, les noms et prnoms des
associs prsents, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis discussion, Ny fitanana an-tsoratra voalaza ao aminireo andininy faha-119 hatraminny 121 ao aminny
un rsum des dbats, le texte des rsolutions mises aux voix, les rsultats des lalna mikasika ny Fikambanam-barotra dia manondro ny vaninandro sy ny toerana anaovana
votes. fivoriana, ny anarana sy fanampinanarana ny mpiombonantoka nanatrika fotoam-pivoriana, ny
fandaharam-potoanny fivoriana, ny taratasin-draharaha sy tatitra aroso aminny ady hevitra,
famintinana ny fifandaharana, ny rijan-teninny fanapahan-kevitra naroso ho fidiana, ny vokatry
ny latsa-bato.

Art. 6.1 : procs-verbaux (suite) - modalits And. 6.1 : fitnana an-tsoratra (tohiny) fombafomba enti-manatanteraka

Ny fitanana an-tsoratra dia tsy maintsy soniavina araky ny fepetra voatondro ho anny
endrika tsirairay anananny fikambanam-barotra. Raha sendra fanontaniana an-tsoratra, lazaina
Les procs-verbaux doivent tre signs dans les conditions prvues pour chaque ao anaty fitanana an-tsoratra ny mombamomba izany, ka tovanana eo ny valin-teninny
forme de socit. mpiombonantoka tsirairay ary soniavina araky ny fepetra voatondro ho anny endrika tsirairay
anny fikambanam-barotra.
En cas de consultation crite, il en est fait mention dans le procs-verbal,
auquel est annexe la rponse de chaque associ et qui est sign dans les
conditions prvues par le prsent texte pour chaque forme de socit.

Art. 6.2 : procs-verbaux (suite) - consignation sur registre spcial And.6.2: fitnana an-tsoratra (tohiny) - fanortana anaty rejistra manokana

Les procs-verbaux sont tablis sur un registre spcial tenu au sige social et cot Ny fitanana an-tsoratra dia arina anaty rejistra manokana tazomina ao aminny foibem-
paraph par le Greffier du Tribunal de Commerce. pikambanana sy nasianny Mpiraki-draharahanny Fitsarana momba ny varotra tarehi-marika
isan-takelaka vita sonia rango-pohy.
Toutefois, ils peuvent tre tablis sur des feuilles mobiles numrotes sans
discontinuit, paraphes dans les conditions prvues l'alina prcdent et Na izany aza, azo atao ny manorina azy ireny anaty ravin-taratasy afaka mandehadeha
revtues du sceau de l'autorit qui les a paraphes, Ds qu'une feuille a t misy laharana tsy voadingana, vita sonia rango-pohy araky ny fepetra voatondro ao aminny
remplie, mme partiellement, elle doit tre jointe celles prcdemment utilises. andlana etsy aloha sy misy fitomboky ny manam-pahefana nanao sonia rango-pohy azy ireny.
Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

Art.7. Etats financiers et de synthse - appel public l'pargne And.7: ftanisna momba ny fitantanam-bola fandravonana - fitaomam-bahoaka
hampiasa ny tahirim-bolany
En application du titre IV du livre II de la Premire Partie de la loi sur les
Socits Commerciales relatif aux tats financiers de synthses annuels, et dans Ho fampiharana ny lohateny faha-IV ao aminny boky faha-II , Fizarana Voalohany ao
le respect des article 3 3.7 du prsent dcret, les socits faisant publiquement aminny lalna mifehy ny Fikambanam-barotra mikasika ny filazalazana momba ny fitantanam-
appel l'pargne sont tenues d'annexer leurs comptes annuels un inventaire des bola fandravonana isan-taona, sy ho fanajna ireo andininy 3 hatraminny 3.7 ao aminity
valeurs mobilires dtenues en portefeuille la clture de l'exercice. didim-panjakana ity, ny fikambanam-barotra miantso eo imason ny vahoaka ny ahazoana ny
tahirim-bolany dia tsy maintsy manatvana aminireo kaontiny isan-taona ny sandanny fanana-
manaraka notazomina ho tahiry eo aminny fifarananny taom-piasana.

Elles annexent galement un tableau relatif la rpartition et l'affectation des Tovananizy ireo koa aminny tabilao mikasika ny fizarana sy ny fampiasana ny vola azo
sommes distribuables qui seront proposes l'assemble gnrale. zaraina izay haroso hodinihanny fivoriambe.

Ireny fikambanam-barotra ireny dia voatery ihany koa manorina sy mamoaka an-tsoratra,
fara- faha-ela anatinny efa-bolana manaraka ny enim-bolana voalohanny taom-piasana, tatitra
Ces socits, sont galement tenues d'tablir et. de publier, au plus tard dans iray mivaofy ny fahafantarana ara-tarehi-marika mikasika ny vola kirakiraina sy ny vokatry ny
les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport fikambanam-barotra nandritra ny enim-bolana lasa sy manoritsoritra ny asany nandritra io
commentant les donnes chiffres relatives au chiffre d'affaires et aux rsultats de vanim-potoana io ary ny fizotrany azo vinavinaina nandritra ny taom-piasana sy ny toe-java-misy
la socit au cours du semestre coul et dcrivant son activit au cours de cette lehibe niseho nandritra ny enim-bolana lasa.
priode ainsi que son volution prvisible au cours de l'exercice et les vnements
importants survenus au cours du semestre coul.

Art.8. responsabilit individuelle - faute sparable des fonctions And.8: andraikitra iantsorohanny tsirairay mpikambana - fahadisoana azo
sarahina aminny asa
En application de l'article 180 de la loi sur les Socits Commerciales, la
responsabilit personnelle d'un dirigeant l'gard des tiers ne peut tre retenue Ho fampiharana ny andininy faha-180 ao aminny lalna mifehy ny Fikambanam-barotra,
que s'il a commis une faute sparable de ses fonctions et qui lui soit imputable ny andraikitra irery zakain mptondra iray raha mifanandrina aminny olona ivelanny toe-
personnellement. draharaha dia tsy azo tazomina raha tsy hoe nanao fahadisoana azo sarahina aminny asa izy
ary azo itorohana azy irery izany.
Art.9. participations croises - cession dlai And.9: fandraisana anjara aminny renivolanny fikambanam-barotra hafa -
famindram-pitompoana - fe-potoana
Dans l'hypothse prvue par l'article 194 de la loi sur les socits
commerciales, 1 socit qui doit cder ses actions doit le faire dans un dlai Aminny toe-javatra mety hitranga voatondronny andininy faha-194 ao aminny lalna mifehy
maximum de 12 mois compter de la date laquelle les actions que la socit est ny Fikambanam-barotra, ny fikambanana izay tokony hamindra fitompoana ny petra-bolany dia
tenue d'aliner sont entres dans son patrimoine. tsy maintsy manao izany anatinny fe-potoana tsy mihoatra ny 12 volana manomboka ny vanim-
potoana maha-tafiditra anaty fari-pananany ireo petra-bola voatery amidinny fikambanana .

Art.10. fusion - scission - avis - contenu And.10: fampiraisan-troky fivakisana - fampandrenesana - votoatiny

L'avis prvu l'article 209 de la loi sur les socits commerciales contient les Ny fampandrenesana voalaza ao aminny andininy faha-209 ao aminny lalna mifehy ny
nonciations suivantes: Fikambanam-barotra dia mirakitra ireto filazalazana ireto:

1. la dnomination sociale suivie, le cas chant, de son sigle, la forme, 1. 1. ny anaram-pikambanana, raha ilaina izany, arahinny mari-pamantarana, ny
l'adresse du sige social, le montant du capital et les numros endrika , ny toeram-ponenananny foibem-pikambanana, ny tentim-bidinny renivola sy
d'immatriculation de chacune des socits participants l'opration; ny laharanny fisoratana anaty boky nataonny tsirairay aminireo fikambanana nandray
anjara taminny lahasa;
2. 2. ny anaram-pikambanana, raha ilaina izany, arahinny mari-pamantarana, ny
2. la dnomination sociale suivie, le chant, de son sigle, la forme,
endrika , ny toeram-ponenananny foibem-pikambanana, ny tentim-bidinny
l'adresse du sige social, le montant du capital de la ou des socits renivolanny na ireo fikambanana vaovao izay ho vokatry ilay lahasa na tentim-
nouvelle qui rsulteront de l'opration ou le montant du capital social des bidinny renivolam-pikambanananireo fikambanana efamisy;
socits existantes ; 3. 3. ny fanombnana ny hana enti-mihetsika sy ny ramby ka ny fampitna izany ho
anireo fikambanana mpandravona na vaovao dia voatondro;
3. l'valuation de l'actif et du passif dont la transmission aux socits 4. 4. ny tatitra momba ny fifanakalozana zom-pikambanana;
absorbantes ou nouvelles est prvue; 5. 5. ny tentim-bidy voatondronny vola fankasitrahana noho ny fampiraisan-troky na
fivakisana ;
Ny fametrahana ao aminny rejistry ny mpivarotra sy ny fikambanam-barotra sy ny famoahana
4. le rapport d'change des droits sociaux;
ho fantatry ny besinimaro voatondro ao aminity andininy ity dia tsy maintsy manaraka ny lahasa.
5. le montant prvu de la prime de fusion ou de scission; Le dpt au
registre du commerce et des socits et la publicit prvue au prsent article
doivent porter sur l'opration.

Art.11. constitution de la socit - formalits - avis contenu And.11: Fananganana ny fikambanam-barotra - fombafomba arahina - filazana -
votoatiny
L'avis prvu l'article 278 de la loi sur les socits commerciales contient les
nonciations suivantes: Ny filazana voatondro ao aminny andininy faha-278 ao aminny lalna mifehy ny
fikambanam-barotra dia mirakitra ireto filazalazana ireto:
1. la raison ou la dnomination sociale de la socit suivie, le cas chant, de son
sigle; 1. 1. ny antony na anaram-pikambanananny fikambanana arahinny mari-
pamantarana ,raha ilaina;
2. la forme de la socit; 2. 2. ny endriky ny fikambanam-barotra;
3. 3. ny tentim-bidinny renivolam-pikambanana;
3. le montant du capital social; 4. 4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana;
5. 5. ny antonasa aman-draharahanny fikambanam-barotra tondroina aminny fomba
fohifohy;
6. 6. ny fotoam-paharetanny fikambanam-barotra;
4. l'adresse du sige social; 7. 7. ny tentim-bidinny tolo-pananana efaina lelavola;
8. 8. ny fanoritana fohifohy sy fanombnana ny tolo-pananana mivaingana;
5. l'objet social indiqu sommairement; 9. 9. ny anarana, fanampinanarana mahazatra sy fonenanireo mpiombonantoka tsy
afa-miala mihitsy aminny trosam-pikambanana;
6. la dure de la socit; 10. ny anarana, fanampinanarana mahazatra sy fonenanireo mpitondra voalohany sy
mpanamarin-kaonty voalohany;
7. le montant des apports en numraire;
11.ny tsara ho fantatra momba ny fisoratana am-boky anaty rejistry ny mpivarotra sy ny
8. la description sommaire et "valuation des apports en nature; fikambanam-barotra.

9. les noms, prnoms usuels et domicile des associs tenus indfiniment


des dettes sociales;

10. les noms, prnoms et domicile des premiers dirigeants et des


premiers commissaires aux comptes;

11. les rfrences de l'immatriculation au registre du commerce et des


socits.

Art.12. modification des statuts - avis - contenu And.12: fanovna ny fitsipi-pikambanana - filazana - votoatiny

L'avis prvu "article 279 de la loi sur les socits commerciales contient les Ny filazana voatondro ao aminny andininy faha-279 ao aminny lalna mifehy ny
nonciations suivantes: fikambanam-barotra dia mirakitra ireto filazalazana ireto:

1. la raison ou la dnonciation sociale de la socit suivie, le cas chant, 1. ny antony na anaram-pikambanananny fikambanana arahinny mari-pamantarana,
de son sigle; raha ilaina;

2. la forme de la socit; 2. ny endriky ny fikambanam-barotra;

3. le montant du capital social; 3. ny tentim-bidinny renivolam-pikambanana;

4. l'adresse du sige social; 4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana;

5. le numro d'immatriculation au registre du commerce et des socits; 5 ny laharananny fisoratana am-boky anaty rejistry ny mpivarotra sy ny fikambanam-
barotra;
6. l'indication des modifications intervenues.
6. ny fanondroana ireo fiovana nitranga.

Art.13. liquidateurs - nomination - forme And.13: Ireo mpamarana fananana - fanendrena - fombafomba

Ny taratasy fanendrena ny mpamarana fananana voatondro ao aminny andininy faha-282


ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia mirakitra ireto filazalazana ireto:
L'acte de nomination des liquidateurs prvu "article 282 de la loi sur les socits
commerciales contient les indications suivantes: 1. ny antony na anaram-pikambanananny fikambanana arahinny mari-pamantarana, raha
1. la raison ou la dnonciation sociale de la socit suivie, le cas chant, ilaina;
de son sigle;
2. ny endriky ny fikambanam-barotra, arahinny filazana hoe fikambanam-barotra eo an-
2. la forme de la socit, suivie de la mention socit en liquidation ; dlam-pamaranana fananana ;

3. le montant du capital social; 3. ny tentim-bidinny renivolam-pikambanana;

4. l'adresse du sige social; 4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana;

5. le numro d'immatriculation au registre du commerce et des socits; 5. ny laharananny fisoratana am-boky anaty rejistry ny mpivarotra sy ny fikambanam- barotra;

6. la cause de la liquidation; 6. ny antony nahatonga ny famaranam-pananana;

7. les noms, prnoms usuels du ou des liquidateurs ; 7. ny anarana, fanampinanarana mahazatra anny na ireo mpamarana fananana;

8. ny toerana tokony andefasana ny taratasy ifandraisana sy ilay tokony ampahafantarana ny


soratra sy taratasin-draharaha mikasika ny famaranam-pananana ho anny mpikambana;
8. le lieu o la correspondance doit tre adresse et celui o les actes et
documents concernant la liquidation doivent tre notifis; 9. ny Fitsarana momba ny varotra izay ao aminny firaketan-draharahan io no anaovana ny
fametrahana ny soratra sy ny singa-taratasy mikasika ny famaranam-pananana.

9. le Tribunal de commerce au greffe duquel sera effectu, en annexe au


registre du commerce et de crdit mobilier, le dpt des actes et pices
relatifs la liquidation.

Art.14. liquidation - avis de clture contenu And.14: famaranam-pananana - filazana famaranana - votoatiny

L'avis de clture de liquidation prvu l'article 284 de la loi sur les socits Ny filazana famaranana ny famaranam-pananana voatondro ao aminny andininy faha-284
commerciales contient les nonciations suivantes: ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia mirakitra ny filazalazana manaraka toy
izao :
- les nonciations vises aux paragraphes 10, 2, 3 4, 5 et 7 de l'article
prcdent, ainsi que: - ny filazalazana voatondro ao aminireo antokony 1), 2), 3), 4), 5) sy 7)
ao aminny andininy etsy aloha, ary ny :
1. la date et le lieu de runion de l'assemble de clture, si les comptes
de la liquidation ont t approuvs par elle ou, le cas chant, la date de 1. ny vaninandro sy ny toerana fihaonanny fivoriana famaranana, raha toa ny
la dcision de la juridiction comptente statuant aux lieu et place de kaonty famaranam-pananana nankatoavinio fivoriana famaranana io na, raha ilaina, ny
l'assemble, ainsi que "indication du Tribunal qui l'a prononce; vaninandro nivoahanny didin ny fitsarana mahefa mitsara sady maka ny toeranny fivoriana
famaranana, ary ny fanondroana ny Fitsarana namoaka ny didy;
2. l'indication du greffe du Tribunal de commerce o sont dposs les
comptes des liquidateurs. 2. ny fanondroana ny mpiraki-draharahanny Fitsarana momba ny varotra izay
nametrahana ny kaontinny mpamarana fananana.

PARTIE II
FIZARANA II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

FEPETRA MANOKANA HO AN NY FIKAMBANAM-BAROTRA

LIVRE 1

BOKY I

La socit en nom collectif Ny fikambanam-barotra iombonana anarana

Art.15. procs-verbal de runion - modalits And.15: fitanana an-tsoratra ny fivoriana - fombafomba enti- manatanteraka

Toute dlibration des associs est constate par un procs-verbal qui indique la Izay mety ho fanapahan-kevitry ny mpiombonantoka dia marihana anaty fitanana an-
date et le lieu de la runion, les noms et prnoms des associs prsents, les tsoratra izay manondro ny vaninandro sy ny toerana anaovana ny fivoriana, ny anarana sy ny
documents et rapports soumis discussion, un rsum des dbats, le texte des fanampinanarananny mpiombonantoka niatrika fivoriana , ny taratasin-draharaha sy tatitra
rsolutions mises aux voix et le rsultat des votes. naroso eo aminny adi-hevitra, famintinana ny fifandaharana, ny rijan-teninny fanapahan-kevitra
natolotra holaniana sy ny vokatry ny latsa-bato. Tsy maintsy soniavin ny tsirairay aminny
Le procs-verbal doit tre sign par chacun des associs prsents. mpiombonantoka niatrika fivoriana ny fitanana an-tsoratra.

Rehefa hita fa mpitantana ny mpiombonantoka rehetra, ny fanapahan-kevitra ihany izay ny


votoatiny dia mihoatra ny fahefana azo omena ny mpitantana no fehezinireo fepetranny
Lorsque tous les associs sont grants, seules les dlibrations dont l'objet excde andalana voalohany.
les pouvoirs reconnus aux grants sont soumises aux dispositions de l'alina
prcdent. Raha sendra misy fanontaniana an-tsoratra, asiana filazana momba izany ao anaty fitanana
an-tsoratra izay tovanana ny valin-teninny mpiombonantoka tsirairay sy soniavinireo
mpitantana.

En cas de consultation crite, il en est fait mention dans le procs-verbal auquel est
annexe la rponse de chaque associ et qui est sign par les grants.

LIVRE II BOKY II

La socit en commandite simple Ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra tsotra

Art.16. procs-verbal de runion And.16 : fitanana an-tsoratra ny fivoriana

Les dispositions de l'article 14 alina 1 et 3 prcdents sont applicables la Ny fepetranny andininy faha-14 , andlana 1 sy 3 etsy aloha dia
socit en commandite simple. azo ampiharina aminny ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra tsotra.
LIVRE III BOKY III

La Socit Responsabilit Limite Ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra voafetra

Art.17.(D.2005-151 du 22.04.05) capital social montant And.17 (idem). renivolam-pikambanana - tentim-bidy

Le capital social de la Socit Responsabilit Limite prvu l'article 327 de Ny renivolam-pikambanan ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra
la loi sur les socits commerciales ne doit pas tre infrieur deux millions voafetra voatondronny andininy faha-327 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
ariary (2 000 000 Ar) si la socit compte plusieurs associs. barotra dia tsy tokony ho latsaky ny roa tapirisa (2 000 000 Ar) raha toa ka manana
mpiombonantoka maromaro ny fikambanana.
Tsy tokony ho latsaky ny iray tapitrisa Ariary (1 000.000 Ar) izy io raha toa ilay
Il ne doit tre infrieur un million Ariary (1.000.000 Ar.) si la socit est
fikambanana ka an-tnanolon-tokana.
unipersonnelle.
Ny tentim-bidy isam-bentinny anjaram-pikambanana dia roa alina ariary (20.000
La valeur nominale des parts sociales est de vingt mille Ariary (20 000 Ar).
ariary).

Art.18. parts sociales


And. 18 : anjaram-pikambanana
Les parts sociales doivent tre souscrites en totalit par les associs et Ny anjaram-pikambanana dia tsy maintsy ataonny mpiombonantoka tonom-bola
intgralement libres, lorsqu'elles reprsentent des apports en nature ou en daholo sy efaina manontolo, rehefa misolo vatana tolo-pananana mivaingana na
numraire. lelavola izy ireny.

Les parts sociales ne peuvent reprsenter des apports en industrie. Toutefois, Ny anjaram-pikambanana dia tsy afaka misolo vatana tolo-pananana ara-indostria.
lorsque l'objet de la socit porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou Na izany aza, raha toa ny asa aman-draharahanny fikambanam-barotra ka miompana
d'une entreprise artisanale apport la socit ou cr par elle partir d'lments aminny fitrandrahana tokotanim-barotra na tranom-barotra mpanao asa tnana nentina
corporels ou incorporels qui lui sont apports en nature, l'apporteur en nature - ou ho an ny fikambanana na noforoniny miainga aminny singa-fototra manam-batana na
son conjoint - peut apporter son industrie lorsque son activit principale est lie tsy manam-batana natao tolo-pananana mivaingana ho azy, ilay mpanao tolo-pananana
la ralisation de lobjet social. mivaingana - na ny vadiny dia afaka mitondra ny fahaizany raha toa ny fototrasa
aman-draharahany ka mifandray aminny fanatanterahana ny antonasam-
pikambanana.

La quote-part du conjoint apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes


Ny anjara raisinny vady manao tolo-pananana ara-indostria aminny
est dtermine par les statuts sans qu'elle puisse tre suprieure celle de
fiantsorohany ny fahaverezana dia voafaritry ny fitsipi-pikambanana nefa tsy azo atao
l'associ qui a le moins apport. Les statuts dterminent les modalits selon
mihoatra ny an ny mpiombonantoka nanao tolo-pananana kely indindra. Ny fitsipi-
lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
pikambanana dia mamaritra ny fombafomba entina manao tonom-bola ireny anjaram-
pikambanana ireny.

Voalaza anaty fitsipi-pikambanana ny fitsinjarana ny anjaram-pikambanana.


La rpartition des parts sociales est mentionne dans les statuts.
Art. 18.1 : parts sociales (suite) - libration And.18.1 : anjaram-pikambanana (tohiny) fanefana Ao anatinny valo andro
naharaisana azy ireny, ny tahirim-bola avy aminny fanefna anjaram-pikambanana dia
Dans les huit jours de leur rception, les fonds provenant de la libration des aterina aminny anaranny fikambanam-barotra an-dlam-piforonana sy arotsakireo
parts sociales sont dposs pour te compte de la socit en formation et par les olona naharay azy ireny na any aminny Tahiry momba ny Fametrahanentana sy
personnes qui les ont reus soit la caisse des dpts et consignations, soit chez fandrotsahana ny vola fandoa, na any aminny mpiraki-teny mpanat soratra, na any
un notaire, soit dans une banque. aminny banky.

Mention de la libration des parts et du dpt des fonds est porte dans Asiana filazana ny nanefana ny anjaram-pikambanana sy ny nametrahana ny
les statuts. vola tahiry anaty fitsipi-pikambanana.

Art. 18.2 : parts sociales (suite) - apports en nature - avantage particulier - And.18.2 : anjaram-pikambanana (tohiny) tolo-pananana mivaingana
seuil tombontsoa manokana fetra tsy azo ihoarana

L'valuation de chaque apport en nature prvue l'article 328 de la loi sur les Ny fanombnana ny tolo-pananana mivaingana tsirairay voatondronny andininy
socits commerciales doit tre faite par un commissaire aux apports ds lors que faha-328 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia tsy maintsy
la valeur de l'apport ou de l'avantage considr, ou que la valeur de l'ensemble ataonny mpanamarina tolo-pananana raha vantany vao hita fa ny tentim-
des apports ou avantages considrs, est suprieur cinquante millions bidinny tolo-pananana na ny tombontsoa resahina, na ny tentim-bidinny
(50.000.000) de FMG 10000000 ariary. fitambaranny tolo-pananana na tombontsoa resahina dia mihoatra ny
50.000.000 Fmg (10.000.000 ariary).

Art. 18.3: parts sociales (suite) - apports en nature - commissaire aux And.18.3: anjaram-pikambanana (tohiny) tolo-pananana mivaingana -
apports - associ unique mpanamarina tolo-pananana - mpiombonantoka tokana

En application de l'article 329 de la loi sur les socits commerciales, lorsque la Ho fampiharana ny andininy faha-329 ao aminny lalna mifehy ny
socit est constitue par une seule personne, le commissaire aux apports est fikambanam-barotra, rehefa natsanganolon-tokana ny fikambanam-barotra, ny
dsign par l'associ unique. mpiombonantoka tokana no manendry ny mpanamarina tolo-pananana.

Art.19. cession de parts - notification - forme And.19: famindram-pitompoana anjara-renivola - fampahafantarana atao
aminilay olona voakasiky ny raharaha fombafomba
La notification du projet de cession ou de nantissement des parts sociales,
prvues aux articles 338 et 342 de la loi sur les socits commerciales, est fait par Ny fampahafantarana ny volavola famindram-pitompoana na fametrahana ho
acte extrajudiciaire ou par lettre recommande avec demande d'avis de rception. antoka anjara-renivola, voatondro ao aminireo andininy faha -338 sy 342 ao aminny
lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia atao aminny allanny soratra ivelanny
fitsarana na taratasy tsy very mandeha misy fangatahana filazana naharaisana.

Art. 20. grance - socit unipersonnelle And. 20: fitantanana fikambanam-barotra an-tnan-olon-tokana

Les articles 343 349 de la loi sur les socits commerciales s'appliquent aux Mihatra aminny orinasa an-tnanolon-tokana iantsorohanandraikitra voafetra
entreprises unipersonnelles responsabilit limite qui peuvent, par voie de izay mety, noho izany, tantanina mpitantana iray na maromaro tsy manan-j ho
consquence, tre dirige par un ou plusieurs grants n'ayant pas la qualit mpiombonantoka ireo andininy faha-343 hatraminny 349 ao aminny lalna mifehy ny
d'associ. fikambanam-barotra.
Art.21. assemble - convocation - ordre du jour And.21: fivoriambe - fiantsoana - fandaharam-potoananny fivoriambe

Les associs sont convoqus, quinze jours au moins avant la runion de Ny mpiombonantoka dia antsoina, dimy ambinny folo andro raha kely indrindra
l'assemble, par lettre recommande. Celle-ci indique l'ordre du jour. alohanny fivoriambe, aminny allanny taratasy tsy very mandeha. Izy io no manondro
ny laha-dinika.
Sous rserve des questions diverses, qui ne doivent prsenter qu'une minime
importance, les questions inscrites l'ordre du jour sont libelles de telle sorte Tsy tohinina ny hisianny fanontaniana samihafa, izay tsy tokony hanana afa-tsy
que leur contenu et leur porte apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se hahalehibe maivana, ny fanontaniana voasoratra ao aminny laha-dinika dia atonta ka
reporter d'autres documents. kendrena aminizany ny hampivoaka mazava ny votoatiny sy ny heviny, ka tsy ilaina ny
mitodika aminny taratasin-draharaha hafa.
Le mandataire charg de convoquer l'assemble, dans le cas prvu par l'article
357 alina 3 de la loi sur les socits commerciales, est dsign par ordonnance Ilay iraka voatendry hiantso fivoriambe, ao aminny toe-javatra voatondronny
du Prsident du Tribunal de commerce statuant en rfr. andininy faha-357, andlana faha-3 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra
dia tendrena aminny allanny didy avoakanny Filohanny Fitsarana momba ny varotra
mitsara ny ady maika.

Art. 22. droit de communication - rapport du grant And. 22 : fizakan-j aminny fampahafantaran-draharaha - tatitry ny mpitantana

En application des articles 365 et 366 de la loi sur les socits commerciales, le Ho fampiharana ireo andininy faha-365 sy 366 ao aminny lalna mifehy ny
rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels tablis par les grants, sont fikambanam-barotra, ny tatitra mikasika ny fitantanan-draharaha, ny fitanisana sy ny
soumis l'approbation des associs runis en assemble, dans le dlai de six kaonty isan-taona nataon ny mpitantana, dia aroso mba ankatoavinireo
mois compter de la clture de l'exercice. mpiombonantoka mivory amin fivoriambe, anatinny fotoana enim-bolana manomboka
ny fifarananny taom-piasana.
A cette fin, les documents viss l'alina prcdent, le texte des rsolutions
proposes ainsi que le cas chant, le rapport des commissaires aux comptes, Mba ho fanatanterahana izany, ny taratasin-draharaha voatondro ao aminny
les comptes consolids et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqus andlana etsy aloha, ny rijan-teninny fanapahan-kevitra naroso sy, raha ilaina izany, ny
aux associs 15 jours au moins avant la date de l'assemble. Toute dlibration tatitry ny mpanamarin-kaonty, ny kaonty nohamafisina sy ny tatitry ny fitantanana
prise en violation des dispositions du prsent alina peut tre annule. nataonny mpiara-mivory dia ampitina aminireo mpiombonantoka 15 andro raha kely
indrindra mialoha ny vaninandro hisianny fivoriambe. Izay rehetra fanapahan-kevitra
noraisina ka tsy manaja ireo fepetranity andininy ity dia mety ho foanana.

Art.23. socit unipersonnelle - droit de communication And. 23 : fikambanam-barotra an-tnanolon-tokana - fizakan-j aminny
fampahafantaran-draharaha
L'article 21 prcdent du prsent dcret, de mme que les articles 353 alina 1 et
371 alina 1 et 2 de la loi sur les socits commerciales, ne sont pas applicables Ny andininy faha-21 etsy aloha ao aminity didim-panjakana ity, ary koa ireo
aux socits ne comprenant qu'un seul associ. andininy faha-353, andlana 1 sy 371, andlana 1 sy 2 ao aminny lalna
mifehy ny fikambanam-barotra dia tsy ampiharina aminny fikambanam-barotra
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont tablis tsy manana afa-tsy mpiombonantoka tokana.
par le grant. L'associ unique approuve les comptes, le cas chant aprs
rapport des commissaires aux comptes, dans le dlai de six mois compter de la Aminizay fisehoan-javatra izay, ny tatitra mikasika ny fitantanan-draharaha, ny
clture de l'exercice. fitanisana sy ny kaonty isan-taona dia ataonny mpitantana.

L'associ unique ne peut dlguer ses pouvoirs. Ses dcisions, prises au lieu et Ny mpiombonantoka dia mankat ny kaonty, raha ilaina izany, aorianny tatitry ny
place de l'assemble, sont rpertories dans un registre. mpanamarin-kaonty, anatinny fe-potoana enim-bolana manomboka ny fifarananny
Les dcisions prises en violation des dispositions du prsent article peuvent tre taom-piasana.
annules la demande de tout intress.
Tsy afaka mamindra ny fahefany ny mpiombonantoka tokana. Ny fanapahan-
keviny, noraisina taminny toeranny fivoriambe dia voarakitra anaty rejistra.

Ny fanapahan-kevitra noraisina ka tsy manaja ireo fepetranity andininy ity dia


mety ho foanana rehefa angatahinizay rehetra mety ho voakasiky ny raharaha.

Art. 23.1 : socit unipersonnelle (suite) - rapport de gestion And. 23.1: fikambanam-barotra an-tnanolon-tokana (tohiny) tatitra
mikasika ny fitantanana
Dans les socits qui comportent une seule personne et dont l'associ unique
n'est pas le seul grant, et en ce qui concerne les dcisions d'approbation des Any aminireo fikambanam-barotra manana olon-tokana ka ilay
comptes prises par l'associ unique en lieu et place de l'assemble, le rapport de mpiombonantoka tokana dia tsy mpitantana irery, ary mikasika ny fanapahan-kevitra
gestion, les comptes et, le cas chant, le rapport des commissaires aux comptes fankatoavana kaonty noraisinilay mpiombonantoka tokana teo aminny toeranny
sont adresss par le grant l'associ unique un mois au moins avant l'expiration fivoriambe, ny tatitra mikasika ny fitantanana, ny kaonty sy, raha ilaina izany, ny tatitry
du dlai prvu au deuxime alina de l'article 22 du prsent texte. ny mpanamarin-kaonty dia alefanny mpitantana any aminny mpiombonantoka tokana
iray volana raha kely indrindra mialohanny fe-potoana voatondro ao aminny andlana
Pendant ce dlai, l'inventaire est tenu au sige social la disposition de voalohanity rijan-teny ity. Mandritrio fe-potoana io, ny fitanisana dia tazomina ao
l'associ unique. aminny foibem-pikambanana mba ho azonny mpiombonantoka tokana jerena.

Art. 23.2 : socit uni personnelle (suite) - registre des dcisions - tonne And.23.2: fikambanam-barotra an-tnanolon-tokana (tohiny) rejistry ny
fanapahan-kevitra - fombafomba
Chaque dcision prise par l'associ unique en lieu et place de l'assemble
est consigne par l'associ unique sur le registre prvu au troisime alina de Ny fanapahan-kevitra tsirairay raisinny mpiombonantoka tokana eo aminny
l'article 22 prcdent. Le registre est tenu au sige social. Il est cot et paraph, toeranny fivoriambe dia raketinny mpiombonantoka ao aminny rejistra
par les soins du Greffier, par le Prsident du Tribunal de commerce. La voatondro ao aminny andlana fahatelonny andininy faha-22 etsy aloha.
certification des copies ou extraits du registre est faite conformment aux Tazomina ao aminny foibem-pikambanana ny rejistra. Asianny mpiraki-
dispositions de l'article 363 de la loi sur les socits commerciales. draharaha sy ny Filohanny Fitsarana momba ny varotra, isa ny takelaka
aminizany ary atao sonia rango-pohy.Ny fanamarinana ireo dika mitovy na
Les conventions mentionnes l'article 372 de la loi sur les socits andlan-tsoratra notsongaina tao aminny rejistra dia atao mifanaraka aminny
commerciales sont portes au registre dans les mmes conditions. lalna mifehy ny fikambanam-barotra.

Ny fifanekena voalaza ao aminny andininy faha-372 ao aminny lalna mifehy


ny fikambanam-barotra dia sortana ao anaty rejistra ka itovizana ny fepetra.

Art. 23.3 : Socit unipersonnelle (suite) - associ unique personne morale And.23.3 : fikambanam-barotra an-tnanolon-tokana (tohiny)
mpiombonantoka tokana mijoro ho fikambanana mizka zo
Une socit responsabilit limite ne peut avoir pour associ unique une autre amanandraikitra isam-batanolona.
socit responsabilit limite compose d'une seule personne.
Ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra voafetra iray dia tsy afaka
En cas de violation des dispositions de l'alina prcdent, tout intress peut mahazo ho mpiombonantoka tokana fikambanam-barotra
demander la dissolution des socits irrgulirement constitues. iantsorohanandraikitra voafetra hafa ahitna olon-tokana.

Lorsque l'irrgularit rsulte de la runion en une seule main de toutes les parts Raha misy fandikna ny fepetranny andlana etsy aloha, izay rehetra voakasiky
d'une socit ayant plus d'un associ, la demande de dissolution ne peut tre faite ny raharaha dia afaka mangataka ny fandravana ny fikambanam-barotra naorina
moins d'un an aprs la runion des parts. taminny fomba tsy ara-dalna. Raha toa ilay tsy fanarahan-dalna ka vokatry ny
famoriana an-tananolon-tokana ny anjaram-pikambanana rehetra anny fikambanana
Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un dlai maximal de six mois iray manana mpiombonantoka mihoatra ny iray, ny fangatahana fandravana dia tsy
pour rgulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il azo atao raha latsaky ny herin-taona aorianny famoriana ireo anjaram-pikambanana .
statue sur le fond, la rgularisation a eu lieu.
Aminny fisehoan-javatra rehetra, ny Fitsarana dia afaka manome fe-potoana tsy
mihoatra ny enim-bolana mba hamerenana ho ara-dalna ny toe-draharaha nefa tsy
afaka manonona fandravna raha toa, aminny andro hitsarany ny votoatin-draharaha,
nisy ny famerenana ho ara-dalna .

Art.24. augmentation du capital - apport en nature - commissaire aux And. 24 : fampitomboana ny renivola - tolo-pananana mivaingana - mpanamarina
apports ny tolo-pananana

En cas d'augmentation du capital ralise partiellement ou totalement par des Rehefa misy fampitomboana ny renivola novorianny mpanamarina tolo-
apports en nature telle que prvue par l'article 385 de la loi sur les socits pananana aminny ampahany na manontolo araky ny voatondronny andininy faha-385
commerciales, un commissaire aux apports doit tre dsign par les associs ds ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, misy mpanamarina tolo-pananana
lors que la valeur de chaque apport ou avantage particulier considr ou la valeur iray tsy maintsy tendrenny mpiombonantoka raha vantany vao tsapa fa mihoatra ny
de l'ensemble des apports ou avantages particuliers considrs est suprieure dimam-polo tapitrisa FMG (10.000.000 tapitrisa ariary) ny tentim-bidinny tolo-
cinquante millions (50.000.000) de FMG ou 10000 000 ariary. pananana tsirairay na tombontsoa manokana tiana ho resahina na tentim-bidinny
fitambaranny tolo-pananana na tombontsoa manokana tiana ho resahina.

Art.25. (D.2005-151 du 22.04.05) commissaire aux comptes - conditions - And. 25 : mpanamarina tolo-pananana - fepetra - fetra tsy azo ihoarana
seuil
Ho fampiharana ny andininy faha-398 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
En application de l'article 398 de la loi sur les socits commerciales, les SARL barotra, ny fikambanam-barotra iantsorohanandraikitra voafetra izay manana
dont le capital social est suprieur vingt millions Ariary (20 000 000 Ar) ou qui renivolam-pikambanana mihoatra ny zato tapitrisa FMG (20.000.000 tapitrisa ariary) na
remplissent l'une des deux conditions suivantes: mahafeno ny iray aminireto fepetra roa manaraka ireto :

1. chiffre d'affaires annuelles suprieur deux cent millions Ariary 1. vola kirakiraina isan-taona mihoatra ny 500.000.000 FMG
(200.000.000Ar) ; (100.000.000 ariary)
2. isanny mpiasa mihoatra ny 50, dia tsy maintsy manendry
2. effectif permanent suprieur 50 personnes, mpanamarin-kaonty iray raha kely indrindra.

sont tenues de dsigner au moins un commissaire aux comptes.

LIVRE IV BOKY IV

La socit anonyme Ny fikambanam-barotra tsy anavahana anarana

Art. 26. publicit permanente And. 26 : fampahafantarana maharitra


En application de l'article 408 de la loi sur les socits commerciales, les actes Ho fampiharana ny andininy faha-408 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
et documents manant de la socit et destins aux tiers, notamment les lettres, barotra, ny soratra sy ny taratasin-draharaha avy aminny fikambanam-barotra sy
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dnomination natokana ho anny olona ivelanny raharaha, indrindra indrindra ny taratasy, ny fakitiora,
sociale, prcde ou suivie immdiatement et lisiblement des mots socit ny filazana sy ny famoahana an-tsoratra isan-karazany, dia tsy maintsy manondro ny
anonyme ou des initiales SA ou, le cas chant, des mots socit en anaram-pikambanana, ialohavana na arahina avy hatrany sy mazava tsara ny soratra
commandite par actions , et de l'nonciation du montant du capital social. hoe fikambanam-barotra tsy anavahana anarana na ny litera voalohany hoe S. A
na, raha ilaina, ny andian-teny hoe fikambanana misy mpiara-miombonantoka amin
Dans le cas d'augmentation de capital rsultant de conversion d'obligations petra-bola , sy ny filazana ny mari-bolanny renivolam-pikambanana.
convertibles tout moment, de leve d'option de souscription d'actions possibles
tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation Rehefa misy fampitomboana ny renivolam-pikambanana avy aminny
de capital dpasse 10 % du montant antrieur du capital, la socit n'est tenue de famadihana taratasim-bola notrosaina azo avadika aminny fotoana rehetra,
mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents viss fanesorana ny safidy mikasika ny fanononam-bola ho anny petra-bola mety hisy
l'alina 1er qu' l'expiration d'un dlai de trois ans compter de la constatation de aminny fotoana rehetra sy ny fandoavana ny zara-tombo aminny alaln ny petra-bola,
l'augmentation de capital. ary raha tsy hoe ny fampitomboana ny renivola mihoatra ny 10 % ny mari-bola teo
aloha anny renivolam-pikambanana, ny fikambanana dia tsy voatery hilaza ny mari-
bola vaovaonny renivolam-pikambanana any anatinny soratra sy ny taratasin-
draharaha voatondro ao aminny andlana 1 raha tsy aminny fifarananny fe-potoana
telo taona manomboka ny fahitana fototra ny fampitomboana ny renivolam-
pikambanana.

Art.27. (D.2005-151 du 22.04.05) capital social - montant And.27 : renivolam-pikambanana - mari-bola Ny renivolam-pikambananny
fikambanam-barotra tsy anavahana anarana araky ny voalazanny andininy faha-409 ao
Le capital social de la socit anonyme tel que prvu par l'article 409 de la loi sur aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia tsy tokony ho latsaky ny 100.000.000
les socits commerciales ne doit pas tre infrieur dix millions Ariary FMG (20.000.000 ariary) raha toa ny fikambanana ka ahitna mpiombonantoka
(10 000 000 Ar) si la socit comprend plusieurs associs. Il ne peut tre infrieur maromaro. Tsy tokony ho latsaky ny 10.000.000 FMG (2.000.000 ariary) izy io raha toa
deux millions Ariary (2 000 000 ar.) si la socit est unipersonnelle. ny fikambanana ka an-tananolon-tokana.

Le montant nominal de l'action est de vingt mille Ariary (20 000 ar). Ny mari-bola isam-bentinny petra-bola dia 100.000 FMG (20.000 ariary).

Art.28. assemble gnrale constitutive - convocation - forme And.28: fivoriambe fanorenana - fiantsoana - fombafomba

L'avis de convocation de l'assemble gnrale constitutive vis par l'article Ny filazana fiantsoana ny fivoriambe fanorenana voalazanny andininy faha-427
427 de la lois sur les socits commerciales indique la dnomination sociale et la ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia manondro ny anaram-
forme de la socit, l'adresse prvue du sige social, le montant du capital social, pikambanana sy ny endriky ny fikambanana, ny toeram-ponenana voatondronny
les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemble. foibem-pikambanana, ny mari-bolanny renivolam-pikambanana, ny vaninandro, ora,
toerana sy laha-diniky ny fivoriambe.

Art.29. assemble constitutive - formalits - sanctions And.29 : fivoriambe fanorenana - fombafomba arahina - sazy

La socit est rpute n'avoir pas t constitue si les formalits prvues aux Heverina ho tsy niorina ny fikambanana raha toa ny fomba arahina voatondro ao
articles 427 435 de la loi sur les socits commerciales n'ont pas t aminireo andininy faha-427 hatraminny 435 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
accomplies avant l'expiration du dlai prvu par l'article 421 alina 3 de ladite loi. barotra tsy notanterahina alohanny fifarananny fe-potoana voatondron ny andininy
Le mandataire charg de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, faha-421 andlana faha-3 anity lalna ity.
dans l'hypothse vise l'alina prcdent, est nomm par le Prsident du
Tribunal de commerce du lieu du sige social statuant en rfr. Ilay solontena voatendry hisintona ny vola tahiry, mba haverina any aminny
mpanao fanononam-bola, raha ny mety ho fitrangan-javatra voalaza ao aminny
andlana etsy aloha, dia tendrenny Filohanny Fitsarana momba ny varotra
mitsara ny ady maika ao aminny toerana misy ny foibem-pikambanana.

Art.30. rmunration - rpartition - conseil d'administration And.30: fanaramana - fitsinjarana - Filankevi-pitantanana.

En application des articles 457 et 458 de la loi sur les socits commerciales, le Ho fampiharana ny andininy faha-457 sy 458 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
Conseil d'Administration rpartit librement entre ses membres les sommes barotra, ny Filankevi-pitantana dia mitsinjara malalaka aminny mpikambana ao aminy
globales alloues aux Administrateurs sous forme de jetons de prsence ou ny vola faobe omena ny Mpitantan-draharaha aminny allanny tokovato manambara
autrement; il peut notamment allouer aux Administrateurs, membres des comits ny fiatrehana fivoriana na fomba hafa; azony atao indrindra indrindra ny manome ho
prvus par l'article 30 alina 2 ci-aprs, une part suprieure celle des autres anny Mpitantan-draharaha, mpikambana ao aminny Komity voatondronny andininy
Administrateurs. faha-30 andlana faha- 2 etsy aoriana, anjara mihoatra ny anny Mpitantan-draharaha
hafa.
Le Conseil d'Administration peut autoriser le remboursement des frais de
voyage et de dplacement et des dpenses engages par les Administrateurs Ny Filankevi-pitantanana dia afaka manome allana ny fanonerana ny saran-
dans l'intrt de la socit. dlana, saram-piivezivezena sy ny fandaniana nataonny Mpitantan-draharaha
noho ny tombontsoanny fikambanana.

Art.31. conseil d'administration - mandats spciaux - comit d'tudes And.31: Filankevi-pitantanana - fanomezam-pahefana manokana - Komity
mpandinika
En vertu de "article 463 de la loi sur les socits commerciales, le Conseil
d'Administration peut confrer un ou plusieurs de ses membres ou des tiers, Araky ny andininy faha-463 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, ny
actionnaires ou non tous mandats spciaux pour un ou plusieurs objets, Filankevi-pitantanana dia afaka manome ho anny iray na maromaro aminny
dtermins. mpikambana ao aminy na olona ivelanny raharaha, tomponny petra-bola na tsia izay
rehetra mety ho fanomezam-pahefana manokana hanaovana antonasa iray na
Il peut dcider la cration de comits charge d'tudier les questions que lui- maromaro, voafaritra.
mme ou son Prsident soumet, pour avis leur examen. Il fixe la
composition et les attributions des comits qui exercent leur activit sous sa Afaka manapaka ny Filankevi-pitantanana ny fananganana Komity hiandraikitra
responsabilit. ny fandalinana ireo fanontaniana izay arosonny tenany na ny Filohany hodinihana mba
ahazoana tolo-kevitra. Izy no mametra ny firafitra sy ny anjara raharahanireo Komity
izay manao ny asa eo ambany fiandraiketany.

Art. 32. registre de prsence - registre des procs-verbaux - tonne And.32: rejistra mirakitra ny fiatrehana fivoriana - rejistra mirakitra ny fitanana an-
tsoratra - fombafomba
En application des articles 483 et 487 de la loi sur les socits commerciales, il
est tenu un registre de prsence, diffrent du registre des procs-verbaux prvu Ho fampiharana ny andininy faha-483 sy 487 ao aminny lalna mifehy ny
par l'alina 2 ci-aprs, qui est sign par les Administrateurs participant la sance fikambanam-barotra, dia misy rejistra mirakitra ny fiatrehana fivoriana, tsy mitovy
du Conseil d'Administration. aminny rejistra mirakitra ny fitanana an-tsoratra voatondronny andlana faha-2 etsy
ambany, soniavinny Mpitantan-draharaha mandray anjara aminny fotoam-pivorianny
Les dlibrations du Conseil d'Administration sont constates par des procs- Filankevi-pitantanana.
verbaux tablis sur un registre spcial tenu au sige social et cot et paraph par
le Prsident du Tribunal. Ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitantanana dia hita fototra aminny
allanny fitanana an-tsaratra miorina anaty rejistra manokana tazomina ao aminny
Toutefois, les dispositions de l'article 5.2 alina 2 du prsent dcret sont foibem-pikambanana, asianny Filohanny Fitsarana isa isan-takelaka sy sonia rango-
applicables. pohy.

Le procs-verbal de la sance indique le nom des Administrateurs prsents, Na iizany aza, azo ampiharina ny fepetranny andininy faha-5. 2 anity didim-panjakana
excuss ou absents. Il fait tat de la prsence ou de l'absence des personnes ity.
convoques la runion du Conseil d'Administration en vertu d'une disposition
lgale, et de la prsente de toute autre personne ayant assist tout ou partie de Ny fitnana an-tsoratry ny fotoam-pivoriana dia manondro ny anaranny
la runion. Mpitantan-draharaha nanatrika fivoriana, nitondra fialan-tsiny na tsy tonga. Izy io no
milaza mazava ny fahatongavana na tsy fahatongavanireo olona nantsoina ho ao
Le procs-verbal est revtu de la signature du Prsident de sance, il est aminny fivorianny Filankevi-pitantanana araky ny fepetra voatondronny lalna, sy ny
sign par deux Administrateurs au moins. fahatongavanizay mety ho olon-kafa nanatrika manontolo na ampahanny fivoriana.

Ahitna ny sonianny Filoha mitarika ny fotoam-pivoriana ny fitnana an-


tsoratra. Soniavinny Mpitantan-draharaha roa izy io raha kely indrindra.

Art. 33. dlgation temporaire - membres non-administrateurs des comits - . And.33 : famindram-pahefana mandritra ny fotoana fohy - mpikambana
rmunration tsy mpitantan-draharahanny Komity - fanaramna .

En application de l'article 496 de la loi sur les socits commerciales, le Ho fampiharana ny andininy faha-496 ao aminny lalna mifehy ny
Conseil d'Administration dtermine la rmunration de la personne dlgue fikambanam-barotra, ny Filankevi-pitantanana no mamaritra ny karamanny olona
temporairement dans les fonctions de Prsident, pendant la dure de la nomena fahefana tsy maharitra hisahana ny asanny Filoha, mandritra ny
dlgation et, le cas chant, des membres non-administrateurs des comits fotoananny fanomezam-pahefana sy, raha ilaina izany, sy ny karamanny
prvus par l'article 30 alina 2 du prsent dcret. mpikambana tsy mpitantan-draharahanny Komity voatondronny andininy faha-30,
andlana faha-2 anity didim-panjakana ity.

Art. 34. assemble gnrale - convocation - modalits And. 34 : fivoriambe - fiantsoana - fomba enti-manatanteraka

Lorsqu'une assemble n'a pu dlibrer rgulirement, faute du quorum requis, la Raha toa nisy fivoriambe iray tsy afaka nanapa-kevitra ara-dalna, noho ny tsy
deuxime assemble est convoque dans les conditions prvues par l'article 536 fahatratrarana fetranisa takiana, antsoina ny fivoriambe faharoa araky ny fepetra
de la loi sur les socits commerciales et l'avis de convocation rappelle la date de voatondronny andininy faha-536 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra ka
la premire. ny filazana fiantsoana no mampahatsiahy ny vaninandronilay voalohany.

Il en est de mme pour la convocation d'une assemble gnrale extraordinaire Toa izany koa no mitranga ho anny fiantsoana fivoriambe tsy ara-potoana na
ou d'une assemble spciale, proroge dans les conditions prvues aux articles fivoriambe manokana, nohalavaina fotoana araky ny fepetra voalaza ao aminireo
574 alina 2, et 577 alina 2, de la loi sur les socits commerciales. andininy faha-574, andlana faha-2, sy 577, andlana faha-2, ao aminny lalna
mifehy ny fikambanam-barotra.

Art. 35. assemble gnrale - avis de convocation - contenu And. 35 : fivoriambe - filazana fiantsoana - votoatiny

L'avis de convocation aux assembles gnrales prvu par l'article 537 de la Ny filazana fiantsoana ho aminny fivoriambe voatondro ao aminny andininy faha-
loi sur les socits commerciales indique la dnomination sociale, ventuellement 537 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra dia manondro ny anaram-
suivie de son sigle, la forme de la socit, le montant du capital social, l'adresse pikambanana, izay mety arahinny mari-pamantarana, ny endriky ny fikambanana, ny
du sige social, les numros d'immatriculation de la socit au registre du mari-bolanny renivolam-pikambanana, ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana, ny
commerce et des socits, les jours, heure et 1ieu de l'assemble, ainsi que sa laharana nisortanilay fikambanana ao aminny rejistry ny mpivarotra sy ny
nature, extraordinaire, ordinaire ou spciale, et son ordre du jour. Le cas chant, fikambanam-barotra, ny andro, ora sy toerana hisianny fivoriambe, sy ny karazany, tsy
il indique o doivent tre dposes les actions au porteur ou l'un des certificats ara-potoana, ara-potoana na manokana, sy ny fandaharam-potoanany. Raha ilaina, izy
viss l'article 39, alina 1er ci-aprs, pour ouvrir le droit de participer no manondro ny toerana hanaterana ny petra-bola aminny anaranizay mitondra azy
l'assemble, ainsi que la date avant laquelle ce dpt doit tre fait. na ny iray aminireo taratasy fanamarinana voalaza ao aminny andininy faha-39,
andlana voalohany atsy aoriana, mba ahazoana mizka ny zo handray anjara aminny
fivoriambe, sy ny vaninandro voatondro fa alohan io no tsy maintsy hanaovana io
fanaterana io.

Art.36. ordre du jour - vote par correspondance - convocation par les And.36: laha-dinika - latsa-bato aminny allanny fifandraisana an-
actionnaires taratasy - fiantsoana alefanny tompon petra-bola

En application de l'article 539 de la loi sur les socits commerciales, sous Ho fampiharana ny andininy faha-539 ao aminny lalna mifehy ny
rserve des questions diverses qui ne doivent prsenter qu'une minime fikambanam-barotra, tsy tohinina ny fanontaniana isan-karazany izay tsy
importance, les questions inscrites l'ordre du jour sont libelles de telle sorte tokony hanana afa-tsy hahalehibe maivana, ny fanontaniana voasoratra ao
que leur contenu et leur porte apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se aminny laha-dinika dia arafitra mba hivoaka tsara ny votoatiny sy ny fiantefany,
reporter d'autres documents. ka tsy ilaina ny hitodihana aminny taratasin-draharaha hafa.

L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires Ny filazana fiantsoana dia manondro ny fepetra ahafahanny tompon
peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils petra-bola mandatsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy, ny
peuvent obtenir les formulaires ncessaires et les documents qui y sont annexs. toerana sy ny fepetra ahafahanizy ireo mahazo ny taratasy vita printy mialoha
Des actionnaires reprsentant au moins le dixime du capital social ou le
natao hofenoina izay ilaina sy ny taratasin-draharaha natovana eo.
dixime des actions de la catgorie intress peuvent, leurs frais, charger l'un
d'entre eux de demander au Prsident du Tribunal de commerce statuant en Misy tompon petra-bola misolo tena fara-faha-keliny ny am-pahafolonny
rfr la dsignation du mandataire charg de convoquer l'assemble des renivolam-pikambanana na ny am-pahafolonny petra-bolanny karazana voakasiky ny
actionnaires dans les conditions prvues l'article 534-2 de la loi sur les socits raharaha afaka, nefa izy ireo no mandoa ny sara, maniraka ny iray aminizy ireo
commerciales. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemble. hangataka any aminny Filohanny Fitsarana momba ny varotra mitsara ny ady maika
ny fanendrena ilay solontena voatendry hiantso ny fivoriambenny tompon petra-bola
araky ny fepetra voalaza ao aminny andininy 534 2 ao aminny lalna mifehy ny
fikambanam-barotra. Ny didy avoakanny Filoha dia mametra ny laha-diniky ny
fivoriambe.

Art.37. projet de rsolutions And. 37 : volavola fanapahan-kevitra

En application de l'article 540 de la loi sur les socits commerciales, tout Ho fampiharana ny andininy faha-540 ao aminny lalna mifehy ny
actionnaire d'une socit ne faisant pas publiquement appel l'pargne, qui veut fikambanam-barotra, rehefa mety ho tompon petra-bola ao aminny fikambanam-
user de la facult de requrir l'inscription de projets de rsolution l'ordre du jour barotra tsy manao fitaomam-bahoaka hampiasa ny tahirim-bolany, maniry hampiasa ny
d'une assemble peut demander la socit de l'aviser, par lettre recommande, zony hitaky ny fanortana ny volavola fanapahan-kevitra ao aminny laha-diniky ny
des lieux o doivent tre dposs les actions ou l'un des certificats viss l'article fivoriambe dia afaka mangataka ny fikambanana mba hampandre azy, aminny
39 alina 1er ci-aprs dans les conditions prvues par cet article et la date prvue allanny taratasy tsy very mandeha , ny misy ireo toerana tokony hametrahana ny
pour la runion des assembles ou de certaines d'entre elles, trente cinq jours au petra-bola na ny iray aminireo taratasy fanamarinana voalaza ao aminny andininy
moins avant cette date. La socit est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui faha-39, andlana 1 etsy ambany araky ny fepetra voatondronio andininy io sy ny
adresse le montant des frais d'envoi. vaninandro voatondro ho anny fihaonanny fivoriambe na ny sasantsasany aminizy
ireny, raha kely indrindra dimy ambinny telo-polo andro mialoha io vaninandro io. Tsy
Les demandes d'inscription de projets de rsolution l'ordre du jour doivent maintsy mandefa io fiazana io ny fikambanana, raha toa ilay tompon petra-bola
tre envoyes cinq jours au moins avant la date de l'assemble runie sur mandefa any aminy ny mari-bolanny saram-pandefasana.
premire convocation.
Ny fangatahana fanortana ny volavola fanapahan-kevitra ho ao aminny laha-
dinika dia tsy maintsy alefa dimy ambinny roapolo andro raha kely indrindra mialoha ny
vaninandronny fivoriambe nivory raha vantany vao tonga ny fiantsoana voalohany.

Art.38. vote par correspondance And.38: latsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy

A compter de la convocation de l'assemble, conformment aux articles Manomboka ny fiantsoana fivoriambe , arakireo andininy faha-118 ao aminny lalna
118 de la loi sur les socits commerciales et 4 du prsent dcret, un mifehy ny fikambanam-barotra sy faha-4 ao aminity didim-panjakana ity, misy taratasy
formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou iray vita printy mialoha natao hofenoina momba ny latsa-bato aminny allanny
adresss, aux frais de la socit, tout actionnaire qui en fait la fifandraisana an-taratasy sy ny tovany atolotra na alefa, ka ny fikambanana no mizka
demande. La demande est faite par lettre recommande avec demande ny lany, ho anizay tompon petra-bola mangataka izany. Ny fangatahana dia atao
d'avis de rception. La socit doit faire droit une demande dpose aminny allanny taratasy tsy very mandeha miaraka aminny fangatahana filazana
ou reue au sige social au plus tard six jours avant la date de runion. naharaisana. Ny fikambanana dia tsy maintsy manaiky ny fangatahana iray napetraka
na voaray ao aminny foibem-pikambanana raha ela indrindra enina andro aorianny
vaninandronny fivoriana.

Art.38.1 : vote par correspondance (suite) -- formulaire - principe And.38.1: latsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy (tohiny) -
taratasy iray vita printy mialoha natao hofenoina - foto-kevitra Ny
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des taratasy vita printy mialoha natao hofenoina momba ny latsa-bato aminny
rsolutions, dans l'ordre de leur prsentation l'assemble; il doit offrir allanny fifandraisana an-taratasy dia tokony hamela ny hisianny latsa-bato
l'actionnaire la possibilit d'exprimer sur chaque rsolution un vote favorable ou mifanandrify aminny isam-panapahan-kevitra, araky ny filaharanny fanolorana
dfavorable son adoption ou sa volont de s'abstenir de voter. azy eny aminny fivoriambe; io taratasy io dia tokony hanome fahafahana ho
anny tompon petra-bola haneho eo aminny tandrifinny fanapahan-kevitra
Il doit informer l'actionnaire de manire trs apparente que toute abstention tsirairay latsa-bato iray mankasitraka na tsy mankasitraka ny fandaniana azy na
exprime dans le formulaire ou rsultant de l'absence d'indication de vote sera ny finiavany tsy hiroso aminny latsa-bato.
assimile un vote dfavorable l'adoption de la rsolution.
Io taratasy io dia tsy maintsy mampahafantatra aminny fomba mazava ny
Le formulaire peut, le cas chant, figurer sur le mme document que la formule tompon petra-bola fa ny tsy fandehanana mandatsa-bato voalaza anaty
de procuration; dans ce cas l'article 37.3 ci-aprs est applicable. taratasy vita printy mialoha natao hofenoina na avy aminny tsy fisiana
fanondroana latsa-bato dia adika ho toy ny latsa-bato tsy mankasitraka ny
Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxime alina de l'article fandaniana ilay fanapahan-kevitra.
37.2 ci-aprs et l'indication de la date avant laquelle, conformment aux statuts, il
doit tre reu par la socit pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a t convenu Raha ilaina, ny taratasy vita printy mialoha natao hofenoina dia mety ho hita
entre la socit et ses intermdiaires habilits par elle que ces derniers anaty taratasin-draharaha iray miaraka aminny teny fampiasa aminny
n'accepteraient plus de transmettre la socit des formulaires de vote reus par fanomezam-pahefana; aminio lafin-javatra io, azo ampiharina ny andininy faha-
eux aprs une date antrieure celle fixe par la socit, il est fait mention de 37.3 etsy aoriana. Ny taratasy vita printy mialoha natao hofenoina dia
cette date. ahitna ny fampahatsiahivana ireo fepetranny andlana faharoanny andininy
37.2 etsy aoriana sy ny fanondroana ny vaninandro izay alohanio no tsy
Sont annexs au formulaire: maintsy, araky ny fitsipi-pikambanana, andraisanny fikambanana azy mba ho
azo dinihana. Rehefa nifanarahanny fikambanana sy ny mpanelanelana
1. Le texte des rsolutions proposes accompagn d'un expos de nahazo fahefana avy aminy fa ireto farany dia tsy hanaiky intsony ny hampita
motifs et de l'indication de leur auteur; any aminny fikambanana ny taratasin-datsa-bato vita printy mialoha natao
hofenoina voarainizy ireo aorianny vaninandro talohanilay noferanny
2. Une demande d'envoi des documents et renseignements viss fikambanana, asiana filazana momba io vaninandro io.
l'article 38 du prsent dcret et informant l'actionnaire qu'il peut
demander bnficier des dispositions du troisime alina de l'article Ireto no tovana atao aminny taratasy vita printy mialoha natao
40 ci-aprs; hofenoina:

3. S'il s'agit de l'assemble gnrale ordinaire prvue l'article 567 de la loi 1. ny rijan-teninny fanapahan-kevitra naroso arahinny famelabelarana ny
sur les socits commerciales, l'expos et les documents prvus l'article antonantony sy ny fanondroana ireo nanoratra azy ireny.
42.2.3 du prsent dcret. 2. fangatahana iray handefasana ny taratasin-draharaha sy filan-kevitra
voalaza ao aminny andininy faha-38 ao aminity volavola didim-panjakana sy
mampahafantatra ny tompon petra-bola fa afaka izy mangataka ny ahazo
tombony aminny fepetranny andlana fahatelonny andininy faha-40 etsy
aoriana;

3. Raha toa ny fivoriambe ara-potoana voatondronny andininy faha-567 ao


aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra no voakasika, ny
famelabelarana sy ireo taratasin-draharaha voatondronny andininy 42.2.3
ao aminity didim-panjakana ity.

Art. 38.2 : vote par correspondance (suite) - formulaire - contenu And.38.2 : latsa-bato aminny alalnny fifandraisana an-taratasy (tohiny) - taratasy
vita printy mialoha natao hofenoina votoatiny
La date aprs laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reus
par la socit ne peut tre antrieure de plus de trois jours la date de la runion Ny vaninandro izay aorianizany dia tsy azo dinihina intsony ny taratasin-datsa-bato vita
de l'assemble, sauf dlai plus court prvu par les statuts. printy mialoha natao hofenoina voarainny fikambanana dia tsy mety ho mihoatra ny telo
andro alohanny fotoana hisianny fivoriambe, raha tsy hoe misy fe-potoana fohy kokoa
Les formulaires de vote par correspondance reus par la socit doivent voalazanny fitsipi-pikambanana .
comporter:
Ny taratasin-datsa-bato vita printy mialoha natao hofenoina voarainny
1. Les nom, prnom usuel et domicile de l'actionnaire; fikambanana dia tsy maintsy ahitna :

2. Une mention constatant le respect de l'une des formalits prvues par le 1. 1. ny anarana, fanampinanarana fampiasa andavanandro sy fonenanny
premier alina de l'article 39 du prsent texte, cette mention pouvant figurer sur tompon petra-bola;
un document annex au formulaire; 2. 2. filazana iray manamarika ny fanajana ny iray aminny fombafomba
arahina voatondronny andlana voalohanny andininy faha-39 anity rijan-
teny ity, io filazana io dia mety ho hita anaty taratasin-draharaha iray
3. La signature de l'actionnaire ou de son reprsentant lgal ou judiciaire.
natvana aminny taratasy vita printy mialoha natao hofenoina;
3. ny sonianny tompon petra-bola na ny solon-tenany ara-dalna na ara-pitsarana.
Le formulaire de vote par correspondance adress la socit par une
assemble vaut pour les assembles successives convoques avec le mme Ny taratasy vita printy mialoha natao hofenoina momba ny latsa-bato nalefan
ordre du jour. fivoriambe ho anny fikambanana dia manan-kery ho anny fivoriambe mifanesisesy
nantsoina aminny allanny laha-dinika iray ihany.
Art. 38.3 : vote par correspondance (suite) - document unique And.38.3 : latsa-bato aminny alalnny fifandraisana an-taratasy (tohiny) - taratasin-
draharaha tokana
Si la socit utilise le document unique prvu au troisime alina de l'article 37.1
ci-dessus, ce document doit comporter - outre les mentions prvues aux articles Raha toa ny fikambanana mampiasa ny taratasin-draharaha tokana voalaza ao aminny
37.1 et 37.2 et aux 5 et 6 de l'article 42.2-les indications suivantes: andlana faha-telonny andininy 37.

1. Qu'il peut tre utilis pour chaque rsolution soit pour un vote par 1. etsy ambony, io taratasin-draharaha io dia tsy maintsy ahitna - ankoatrireo
correspondance, soit pour un vote par procuration; filazana voatondronireo andininy 37.2 sy ny 5 ; 6 ao aminny andininy
42.2 ireto fanondroana manaraka ireto:
2. Qu'il peut tre donn procuration pour voter au nom du signataire un 2. azo ampiasaina ho anny fanapahan-kevitra tsirairay na ho anny latsa-bato iray
mandataire dsign dans les conditions des articles 559 de la loi sur les socits aminny allanny fifandraisana an-taratasy, na ho anny latsa-bato noho ny fanomezam-
commerciales et 42 du prsent dcret; pahefana,

azo atao ny manome fahefana ho anny solon-tena iray tendrena araky ny fepetranireo
andininy 559 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra sy 42 anity didim-
Que si des rsolutions nouvelles taient prsentes l'assemble le signataire a panjakana ity mba handatsa-bato aminny anaranny nanao sonia.
la facult soit d'exprimer dans ce document sa volont de s'abstenir, soit de
donner mandat au Prsident de l'assemble gnrale ou un mandataire dsign Raha toa nisy fanapahan-kevitra vaovao naroso eny aminny fivoriambe, ilay nanao
dans les conditions de l'article 559 prcit. sonia dia afaka na maneho anatinio taratasin-draharaha io ny finiavany tsy handatsa-
bato, na hanome fahefana ho anny Filohanny fivoriambe na ho anny solon-tena iray
tendrena araky ny fepetranny andininy 559 volaza etsy aloha.

Art.39. communication de documents And.39 : fampahafantarana taratasin-draharaha Ho fampiharana ny


andininy faha-547 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, ny fikambanana dia
En application de l'article 547 de la loi sur les socits commerciales, la socit tsy maintsy mandefa any aminireo tompon petra-bola na mametraka ho azonizy ireo
doit adresser aux actionnaires ou mettre leur disposition dans les conditions ampiasaina, araky ny fepetra voatondronireo andininy faha-544 ; 545 ao aminny
prvues aux articles 544 et 545 de la loi sur les socits commerciales et 40 du lalna mifehy ny fikambanam-barotra sy 40 anity didim-panjakana ity, ny filan-kevitra
prsent dcret, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs manaraka toa izao voarakitra anaty taratasin-draharaha iray na maromaro:
documents:
1. 1. ny anarana , fanampinanarana fampiasa andavanandro, anireo
1 les noms, prnom usuel, des administrateurs et ou directeurs mpitantan-draharaha sy / na tale jeneralinny fikambanana, ary , raha ilaina , ny
gnraux de la socit, ainsi que, le cas chant, l'indication des autres fanondroana ny fikambanam-barotra hafa izay hanatanterahan ireo olona ireo
socits dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de ny asa fitantanana, fitarihana, fitondrana na fiambenana;
2. 2. ny rijan-teninny volavola fanapahan-kevitra narosonny Filankevi-
gestion, de direction, d'administration ou de surveillance;
pitondrana ;
3. raha ilaina, ny rijan-teny sy ny famelabelarana ny antonantoninny volavola
2 Le texte des projets de rsolution prsents par le conseil fanapahan-kevitra narosonny tompon petra-bola;
d'administration;
4. ny tatitry ny Filankevi-pitondrana haroso eo aminny fivoriambe;
3 Le cas chant, le texte et l'expos des motifs des proJets de
rsolution prsents par des actionnaires: 5. 5. raha toa ny laha-dinika ahitna fanendrena mpitantan-draharaha :
a. ny anarana, fanampinanarana fampiasa andavanandro sy taonanireo kandid, ny
4 Le rapport du conseil d'administration qui sera prsent mombamomba azy eo aminny lafiny asa aman-draharaha sy ny antonasany nandritra
l'assemble; ny dimy taona farany, indrindra indrindra ny andraikitra sahaniny na nosahaniny tany
5 Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs : aminny fikambanam-barotra hafa;

a) Les nom, prnom usuel et Age des candidats, leurs rfrences b. ny asa na andraikitra sahaninny kandid ao aminny fikambanana sy ny isanny
professionnelles et leurs activits professionnelles au cours des cinq dernires petra-bolanny fikambanana izay izy ireo no tompony na aminny anaranizy ireo mitondra
annes, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exerces dans d'autres azy;
socits;
6. ny tatitry ny mpanamarin-kaonty izay aroso, raha ilaina, eo aminny
b) Les emplois ou fonctions occups dans la socit par les candidats et fivoriambe.
le nombre d'actions de la socit dont ils sont titulaires ou porteurs ;

6 le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas chant,


prsent l'assemble.

Art. 40. participant aux assembles - conditions And.40 : fandraisana anjara aminny fivoriambe - fepetra

Le droit de participer aux assembles peut tre subordonn, conformment Ny zo ahafahana mandray anjara aminny fivoriambe dia mety ho ankinina,
l'article 562 de la loi sur les socits commerciales, soit l'inscription de araky ny andininy faha-562 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, na aminny
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la socit, soit au dpt, fisoratanny tompon petra-bola ao aminny rejistry ny petra-bola mitonona anarana ao
aux lieux indiqus par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un aminny fikambanana, na aminny fampirimana, any aminny toerana tondroinny filazana
certificat de dpt dlivr par la banque, l'tablissement financier(tablissement de fiantsoana, ny petra-bola aminny anaranizay mitondra azy na ny taratasy fanamarinana
crdit) ou lagent de change le prestataire de services d'investissement) ny fametrahana nomenny banky, ny orinasa fitatanam-bola (antokon-draharaha
dpositaire de ces actions. Les dpositaires des actions au porteur ou de l'un des mpampisambo-bola) na ny sampan-draharaha fanakalozam-bola (ny mpanolotra
certificats ci-dessus mentionns doivent, la demande de tout actionnaire ayant atrikasa famatsiam-bola) nametrahana ireny petra-bola ireny. Ireo nametrahana ny
effectu la formalit, en attester sur le formulaire de vote par correspondance ou petra-bola aminny anaranizay mitondra azy na ny iray aminny iray aminny taratasy
sur la procuration tablie au nom de l'actionnaire ou sur un document spar tabli fanamarinana voalaza etsy ambony dia tsy maintsy, rehefa misy fangatahana ataonizay
la seule fin d'tre annex ce formulaire ou la procuration. A compter de la rehetra tompon petra-bola nahatontosa ny fombafomba arahina, manamarina izany
dlivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de anatinilay taratasy vita printy mialoha mba hofenoina momba ny latsa-bato aminny
participation l'assemble, sauf disposition contraire des statuts. allanny fifandraisana an-taratasy na anatinny fanomezam-pahefana natao aminny
anaranny tompon petra-bola na anaty taratasin-draharaha mitokana natao ka ny
La date avant laquelle ces formalits doivent tre accomplies est fixe par les tanjona tokana dia ny hanatvana izany anatinilay taratasy vita printy mialoha mba
statuts. Elle ne peut tre antrieure de plus de cinq jours la date de la runion de hofenoina na ilay fanomezam-pahefana. Manomboka ny nanomezana io fanamarinana
l'assemble. io, ny tompon petra-bola dia tsy afaka mifidy fomba hafa fandraisana anjara aminny
fivorambe, raha tsy hoe fepetra mifanohitra anaty fitsipi-pikambanana.

Ny fitsipi-pikambanana no mametra ny vaninandro voalaza fa alohanio no tsy


maintsy hanatanterahana ny fombafomba arahina. Io vaninandro io dia tsy mety ho
alohanny dimy andro mihoatra ny fotoana hisianny fivoriambe.

Art.41. communication de document - envoi aux actionnaires And. 41 : fampahafantarana ny taratasin-draharaha - fandefasana any aminireo
tompon petra-bola.
A compter de la convocation de l'assemble et jusqu'au cinquime jour
inclusivement avant la runion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut Manomboka ny fiantsoana ny fivoriambe sy mandra-pahatonganny andro faha-
demander la socit de lui envoyer l'adresse indique, les documents et dimy tafiditra anatiny ihany koa, izay rehetra tompon petra-bola manana sora-pizkana
renseignements viss aux articles 38 et 42.2 du prsent dcret. La socit est mitonona anarana dia afaka mangataka aminny fikambanana ny andefasana ho azy any
tenue de procder cet envoi avant la runion et ses frais. aminny toeram-ponenana voatondro, ny taratasin-draharaha sy filan-kevitra voalaza ao
Le mme droit est ouvert tout actionnaire propritaire de titres au porteur, qui aminireo andininy faha-38 sy 42.2 anity didim-panjakana ity. Tsy maintsy miroso aminio
justifie de cette qualit par l'accomplissement de la formalit prvue l'article 39 fandefasana io mialoha ny fivoriana ny fikambanana ary izy no mizka ny lany.
alina 1er.
Io zo io ihany dia misokatra ho anizay rehetra tompon petra-bola manana sora-
Les actionnaires mentionns l'alina 1er ci-dessus peuvent, par une demande pizakana aminny anaranizay mitondra azy, izay manamarina io maha-tompony io
unique, obtenir de la socit l'envoi des documents et renseignement prcit aminny allanny fanatanterahana ny fombafomba arahina voatondro ao aminny
l'occasion de chacune des assembles d'actionnaires ultrieures. andininy faha-39, andalana voalohany.

Si le droit de participer l'assemble est subordonn par les statuts la Ireo tompon petra-bola voalaza ao aminny andalana voalohany etsy ambony dia
possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci- mety, anaty fangatahana tokana, hahazo avy aminny fikambanana ny fandefasana ireo
dessus mentionns sont envoys au reprsentant du groupe d'actionnaire taratasin-draharaha sy filan-kevitra voalaza etsy ambony isaky ny fotoana any aoriana
remplissant les conditions requises. fivoriambenny tompon petra-bola.

Raha toa ny zo ahafahana mandray anjara aminny fivoriambe ka ankininny


fitsipi-pikambanana aminny fizakana isa kely indrindra anny petra-bola, ny taratasin-
draharaha sy filan-kevitra voalaza etsy ambony dia alefa any aminny solon-tenanny
vondrona tompon petra-bola mahafeno ny fepetra takiana.

Art.42. communication de documents - expert And.42 : fampahafantarana ny taratasin-draharaha - mpahay

Tout actionnaire exerant le droit prvu aux articles 544 549 de la loi sur les Izay rehetra tompon petra-bola mampiasa ny zo voatondro ao aminireo
socits commerciales d'obtenir communication de documents et renseignements andininy faha-544 ka hatraminny 549 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra
auprs de la socit peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes ahazoana fampahafantarana ny taratasin-draharaha sy filan-kevitra avy aminny
tablies par les cours et tribunaux. fikambanana dia afaka miantso mpahay iray voasoratra anatinny iray aminny lisitra
najoronny Fitsarana ambony sy fitsarana hanotrona azy .

Art.43. reprsentation des actionnaires And.43 : fisoloan-tena ireo tompon petra-bola

En application de l'article 559 de la loi sur les socits commerciales, la Ho fampiharana ny andininy faha-559 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
procuration donne pour se faire reprsenter une assemble par un actionnaire barotra, ny fanomezam-pahefana nomena mba hisianny fisoloan-tena ataonny tompon
est signe par celui-ci et indique ses nom, prnom usuel et domicile. petra-bola any aminny fivoriambe dia soniavinity farany ary manondro ny anarany,
fanampinanarana fampiasa andavanandro sy fonenana.. Afaka izy io manondro
Elle peut dsigner nommment un mandataire, qui n'a pas facult de se substituer anaranolona ho solon-tena, izay tsy manana fahefana hanendry olon-kafa ho solon-
une autre personne. tenany.

Le mandat est donn pour une seule assemble. Il peut cependant tre donn Ny fanomezam-pahefana hisolo-tena dia omena ho anny fivoriambe iray . Azo
pour deux assembles, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le mme jour atao anefa ny manome izany ho anny fivoriambe roa, ny andaniny ara-potoana, ny
ou dans un dlai de quinze jours. ankilany tsy ara-potoana, atao ny andro iray iny ihany na anaty fe-potoana dimy ambinny
folo andro.
Le mandat donn pour une assemble vaut pour les assembles successives
convoques avec le mme ordre du jour. Ny fanomezam-pahefana omena ho anny fivoriambe iray dia manan-kery ho
anny fivoriambe mifanesisesy nantsoina aminny allanny laha- dnika iray ihany.

Art.43.2 : reprsentation des actionnaires- procuration And.43.2: fisoloan-tena ireo tompon petra-bola - fanomezam-pahefana
A toute formule de procuration adresse aux actionnaires par la socit ou par le
mandataire qu'elle a dsign cet effet, doivent tre joints:
Aminny teny fanoratra anaty fanomezam-pahefana alefanny fikambanana na ny
1 L'ordre du jour de l'assemble; solon-tena notendreny, any aminireo tompon petra-bola dia tsy maintsy ahina:

2 Le texte des projets de rsolution prsents par le conseil 1. 1. ny laha-diniky ny fivoriambe;


d'administration et par des actionnaires dans les conditions prvues aux 2. 2. ny rijan-teninny volavola fanapahan-kevitra arosonny Filakevi-
articles 867 de la loi sur les socits commerciales et 36 du prsent pitantanana sy ny tompon petra-bola araky ny fepetra voalazanireo andininy
dcret; faha-867 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra sy 36 anity didm-
panjakana ity;
3. famelabelarana tsotsotra ny mombamomba ny fikambanana nandritra ny taom-
3 Un expos sommaire de la situation de la socit pendant l'Exercice piasana lasa, ampiarahina tabilao mampisongadina ny vokatry ny fikambanana
coul, accompagn d'un tableau faisant apparatre les rsultats de la nandritra ny tsirairay aminny taom-piasana dimy farany na ny tsrirairay
socit au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacune aminny taom-piasana nifarana manomboka taminny nananganana ny
des exercices clos depuis la constitution de la socit ou 1'absorption fananganana ny fikambanana na ny nandravonanity farany fikambanana hafa
par celle-ci d'une autre socit si leur nombre est infrieur cinq; raha toa mihoatra ny dimy ny isanizy ireo;

4 Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements 4. teny fanoratra iray ampiasaina aminny fandefasana taratasin-draharaha sy
filan-kevitra voatondro ao aminny andininy faha-40, andlana faha-3;
viss l'article 38 du prsent texte, informant l'actionnaire qu'il peut
demander bnficier des dispositions de l'article 40, alina 3; 5. taratasy vita printy mialoha hofenoina momba ny latsa-bato aminny allanny
fifandraisana an-taratasy;
5 Un formulaire de vote par correspondance;
6. ny filazana fa ny tompon petra-bola, noho ny tsy fahafahany manatrika am-
6 L'indication que l'actionnaire, dfaut d'assister personnellement batana ny fivoriambe, dia afaka misafidy ny iray amin ireto teny fanoratra
l'assemble, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes: ireto :

a) Donner une procuration un autre actionnaire ou son a. manome taratasy fahazoana misolo olona ho anny tompon
conjoint; petra-bola iray hafa na ho anny vadiny;

b) Voter par correspondance; b. mandatsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy;

c) Adresser une procuration la socit sans indication de mandat; c. mandefa taratasy fahazoana misolo olona any aminny
fikambanana ka tsy asiana filazana fanomezam-pahefana;
7 L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner la socit la fois
la formule de procuration et le formule de vote par correspondance. 7. ny filazana fa na aminny fomba ahoana na aminny fomba ahoana,
tsy azonny tompon petra-bola averina any aminny fikambanana indray miaraka ny teny
En cas de retour la fois de la formule de procuration et du formulaire ce vote par fanoratra anaty taratasy fahazoana misolo olona sy ny taratasy vita printy mialoha
correspondance en violation des dispositions du 7 du prsent article, la formule de hofenoina momba ny latsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy.
procuration est prise en considration, sous rserve des votes exprims dans le
formulaire de vote par correspondance. Raha sendra misy famerenana indray miaraka ny teny fanoratra anaty taratasy
fahazoana misolo olona sy ny taratasy vita printy mialoha hofenoina momba ny latsa-
bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy ho fandikna ny fepetranny 7. anity
andininy ity, ny teny fanoratra anaty taratasy fahazoana misolo olona no raisina
hodinihana, tsy tohinina ny latsa-bato asehonny ny taratasy vita printy mialoha
hofenoina momba ny latsa-bato aminny allanny fifandraisana an-taratasy.

Art.44. droit de vote de la socit And. 44 : zonny fikambanam-barotra handatsa-bato


En application de l'article 563 de la loi sur les socits commerciales, la socit ne Ho fampiharana ny andininy faha-563 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en barotra, tsy afaka mandatsa-bato araky ny tokony ho izy aminny allanny petra-bola
gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. nanaovany fanononam-bola, anazy manokana na nalainah antoka. Tsy heverina ho
misy ireny petra-bola ireny eo aminny fikajiana fetranisa tokony hotratrarina.

Art.45. droit de vote- usufruitier et nu-propritaire- crancier nanti And. 45 : zo handatsa-bato - mpisitraka ny zana-bola sy tomponny petra-
bola tsy omban-janany - tompon-trosa manana antoka
En application des articles 561 et 113 de la loi sur les socits commerciales, le
droit de vote attach l'action appartient l'usufruitier dans les assembles Ho fampiharana ireo andininy 561 sy 113 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
gnrales ordinaires et au nu-propritaire dans les assembles gnrales barotra,ny zo handatsa bato mifandraika aminny petra-bola dia anny mpisitraka ny
extraordinaires. zana-bola rehefa misy fivoriambe ara-potoana ary anny tompon petra-bola tsy omban-
janany rehefa misy fivoriambe tsy ara-potoana.
Les copropritaires d'actions indivises sont reprsentes aux assembles
gnrales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de dsaccord, le Ny mpiray fitompoana petra-bola tsy mizara dia voasolon-tenanny iray aminizy
mandataire est dsign en justice la demande du copropritaire le plus diligent. ireo na solon-tena tokana any aminny fivoriambe. Raha sendra tsy fitovian-kevitra, ny
solon-tena dia tendrenny fitsarana araky ny fangatahanny mpiray fitompoana
Le droit de vote est exerc par le propritaire des titres remis en gage. A cet mailamailaka indrindra.
effet, le crancier gagiste dpose, la demande de son dbiteur, les actions qu'il
dtient en gage, dans les conditions et dlais fixs par les articles 561 et 562 de la Ny z handatsa-bato dia ampiasainny tomponny sora-pizakna natolotra ho antoka.
loi sur les socits commerciales. Les statuts peuvent droger au premier alina. Noho izany, ny tompon-trosa manana antoka, rehefa mangataka izany ilay olona
ananany trosa, dia mametraka ireo petra-bola any aminy napetraka ho antoka, araky ny
fepetra sy fe-potoana voatondronireo andininy faha-561 sy 562 ao aminny lalna
mifehy ny fikambanam-barotra. Afaka mandingana ny andlana voalohany ny fitsipi-
pikambanana.

Art.46. Assemble ordinaire- acquisition d'un bien d'un actionnaire par la And.46: Fivoriambe ara-potoana - fahazoanny fikambanana ny fanananny
socit. tompon petra-bola iray. Ny fanombnana ny fananana azonny fikambanana sy
anjara fitompoanny mpiombonantoka iray dia tokony hanaovana ilay tatitra
L'valuation du bien acquis par la socit et appartenant un associ doit faire voatondronny andininy faha-568 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra rehefa
l'objet du rapport vis l'article 568 de la loi sur les socits commerciales lorsque fara- faha-keliny mitentina 100.000.000 FMG na (20.000.000 ariary) ny sandany.
sa valeur est au moins gale cent millions (100.000.000) de FMG ou 20000000
ariary.

Art.47. augmentation du capital- publicit pralable la souscription And.47: fampitomboana ny renivolam-pikambanana fampahafantarana
mialoha ny tonom-bola aroso.
En application de l'article 619 de la loi sur les socits commerciales les
actionnaires sont informs de l'mission d'actions nouvelles et ses modalits par Ho fampiharana ny andininy faha-619 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
un avis contenant notamment les indications suivantes: barotra, ny tompon petra-bola dia ampahafantarina ny famoahana petra-bola
vaovao sy fombafomba enti-manatanteraka izany aminny allanny filazana
1 la dnomination sociale suivie, le cas chant, de son sigle; ahitna indrindra indrindra ireto fanoroana ireto:

1. ny anaram-pikambanana arahinny mari-pamantarana, raha ilaina izany;


2 la forme de la socit; 2. ny endriky ny fikambanam-barotra;

3 le montant du capital social; 3. ny mari-bolanny renivolam-pikambanana ;

4 l'adresse du sige; 4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana;

5. ny laharana nisoratanny fikambanana ao aminny rejistry ny varotra sy ny


5 le numro d'immatriculation de la socit au registre du commerce et des
fikambanana;
socits;
6. ny isa sy ny lanjam-bidy isam-bentinny petra-bola sy ny mari-bolanny
6 le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation fampitomboana ny renivolam-mpikambanana ;
de capital;
7. ny saranny famoahana ny petra-bola hatao tonom-bola sy ny mari-bola
7 le prix d'mission des actions souscrire et le montant global de la prime ankapobenny valisoa azo avy aminny famoaham-bola, raha ilaina;
d'mission, le cas chant;
8. ny toerana sy ny vaninandro fisokafana sy fifarananny tonom-bola;
8 les lieux et dates d'ouverture et de clture de la souscription;
9. ny fisiana zo aminny tonom-bola,ho anireo tompon petra-bola;
9 l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit prfrentiel de souscription;
10. ny lelavola azo takiana avy hatrany isaky ny petra-bola nanaovana tonom-
bola;
10 la somme immdiatement exigible par action souscrite;

11 l'indication de la banque ou du notaire charg de recevoir les fonds; 11. ny fanondroana ny banky sy ny mpiraki-teny mpanat soratra miandraikitra ny
fandraisana ny vola tahiry; raha ilaina, ny filazalazana fohifohy, ny
12 le cas chant, la description sommaire, l'valuation et le mode de fanombnana sy ny fomba fanaramna ireo tolo-pananana mivaingana tafiditra
rmunration des apports en nature compris dans l'augmentation de capital, avec anaty fampitomboana ny renivolam-mpikambanana, miaraka aminny
fanondroana ny maha- vonjimaika io fanombnana sy fomba fanaramna io.
l'indication du caractre provisoire de cette valuation et de ce mode de
rmunration.

Art. 48. valeurs mobilires- forme And. 48 : sandanny fanana-manaraka - fombafomba

En application de l'article 140 de la loi sur les socits commerciales, les valeurs Ho fampiharana ny andininy faha-749 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
mobilires peuvent tre reprsentes par une inscription dans un compte ouvert au barotra, ny sandanny fanana-manaraka dia azo aseho aminny allanny fisortana
nom de leur propritaire. anaty kaonty misokatra aminny anaranireo tompony.

Le compte est tenu par l'metteur si les titres sont demands sous la formes Ny kaonty dia tazominny mpamoaka vola raha toa ny sora-pizkana ka
nominative, par un intermdiaire financier habilit par le Ministre charg des angatahina aminny endrika mitonona anarana, ary tazominny mpanelanelana ara-bola
finances s'ils sont demands au porteur. nahazo fahefana avy aminny Ministera miandraikitra ny fitantanam-bola raha toa izy ireo
ka angatahina aminny anaranizay mitondra azy.

Art. 48.1 : valeurs mobilires (suite)- transmission And. 48.1 : sandanny fanana-manaraka (tohiny) - fampitna

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte compte. Ny sora-pizakana nosoratna ho kaonty dia miampita aminny allanny
famindram-bola avy aminny kaonty mankaminny kaonty.
Art.48.2 : valeurs mobilires (suites) mandataire .Lorsque les And.48.2 : sandanny fanana-manaraka (tohiny) - solontena
metteurs dsignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent,
ils sont tenus de publier au journal officiel et dans un journal habilit recevoir les Rehefa ohatra ireo mpamoaka vola ka manendry solon-tena mba hitazona ny
annonces lgales la dnomination et l'adresse de leur mandataire, kaonty iandraiketanizy ireo, voatery izy ireo mampahafantatra anaty gazetim-panjakana
sy gazety afaka mandray ny fampandrenesana araky ny lalna ny anarana sy ny toeram-
ponenanny solon-tenanizy ireo.

Art.48.3 : valeurs mobilires (suite)- titres nominatifs- gestion par mandataire And.48.3: sandanny fanana-manaraka (tohiny) - sora-pizakna manondro anarana
- fitantnana ataonny solontena
Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermdiaire habilit de grer
son compte ouvert chez un metteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce Ny olona iray tomponny sora-pizakna manondro anarana dia afaka maniraka
compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermdiaire mpanelanelana nahazo fahefana mba hitantana ny kaontiny misokatra any amin
habilit et le titulaire s'oblige ne plus donner d'ordres qu' ce dernier. mpamoaka vola. Aminio lafiny io, ny fisoratana natao eo aminio kaonty io dia averina ao
amin kaotim-pitantanana iray tazominny mpanelanelana nahazo fahefana ary ny
tompony dia manao anki-bolana fa tsy hanome baiko afa-tsy aminity farany.

Art. 48.4 : valeurs mobilires (suite)- titres nominatifs And.48.4 : sandanny fanana-manaraka (tohiny) - sora-pizakna manondro
anarana.
Les valeurs obligatoirement nominatives peuvent tre ngocies en bourses aprs
avoir t places en compte d'administration. Ny sanda tsy maintsy manondro anarana dia azo amidy eny aminny toro-mariky ny
fanakalozam-bola rehefa avy napetraka tao aminny kaontim-pitantanana.
Les valeurs mobilires qui ne revtent par la forme obligatoirement nominative
sont ngocies en bourse sous la seule forme au porteur. Ny sandanny fanana-manaraka hafa izay tsy misalotra ny endrika voatendry
manondro anarana dia azo amidy eny aminny toro-mariky ny fanakalozam-bola
ka manana endrika tokana aminny anaran izay mitondra azy.

Art.49. montant nominal des actions And. 49 : ny habetsahanny petra-bola

En application de l'article 745 de la loi sur les socits commerciales, Le montant Ho fampiharana ny andininy faha-745 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
nominal des actions coupures d'action ne peur tre infrieur cent mille (100.000) barotra,ny habetsahanny petra-bola na petra-bola lelavola dia tsy ho latsaky ny roa
FMG ou 20 000 ariary. alina Fmg (20.000 ariary).

Art.50. obligataires- runion- avis de convocation And. 50 : tomponny vola nosamborina - fivoriana - filazana fiantsoana

Avant la runion de t'assemble des obligataires, l'avis de convocation des Alohanny hisianny fivoriambenny tompon-ny vola nosamborina, ny
obligations prvu par l'article 811 de la loi sur les socits commerciales et publi filazana fiantsoana ireo tomponny vola nosamborina voatondronny andininy faha-811 ao
dans les journaux habilits recevoir les annonces lgales contient: aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra sy navoaka any aminireo gazety afaka
mandray ny fampandrenesana araky ny lalna dia ahitna :
1 la dnomination sociale suivie, le cas chant, du sigles de la socit; 1. 1. ny anaram-pikambanana arahinny mari-pikambanana, raha ilaina;
2. 2. ny endriky ny fikambanana;
2 la forme de la socit; 3. 3. ny mari-bolanny renivolam-pikambanany;
4. 4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana;
3 le montant de son capital; 5. ny laharana nisorotanny fikambanana ao aminny rejistry ny varotra sy ny
fikambanam-barotra;
4 l'adresse du sige social;
6. ny laha-diniky ny fikambanana;

5 le numro d'immatriculation de la socit au registre du commerce et 7. ny vaninandro, ora sy toerana hisianny fivoriambe;
des socits;
8. raha ilaina izany, ny na ireo toerana tokony hametrahana ny taratasim-bola
6 l'ordre du jour de l'assemble; notrosaina mba ahafahana mizakna ny zo handray anjara aminny
fivoriambe;
7 les jour, heure et lieu de l'assemble;
9. ny fanondroana ny findramam-bola nekenny tomponny vola nosamborina ka
8 le cas chant, le ou les lieux o doivent tre dposes les ny vondronizy ireo dia nantsoina mba hiatrika fivoriambe;
obligations pour ouvrir le droit de participer l'assemble;
10. ny anarana sy ny fonenanilay olona tompon-kevitra taminny fiantsoana sy ny
fahefana entiny mihetsika;
9 l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est
convoque en assemble; 11. raha ilaina , ny vaninandronilay didy navoakanny fitsarana manendry ny
solon-tena hiandraikitra ny fiantsoana fivoriambe.
10 le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la
convocation et la qualit en laquelle elle agit;

11 le cas chant, la date de la dcision de justice dsignant le


mandataire charg de convoquer l'assemble

Art. 51. valeur mobilires composes And. 51 : sandanny fananana-manaraka natao mifangaro.

Conformment aux articles 845 et 849 de la loi sur les socits commerciales, Arakireo andininy faha-845 sy 849 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
une socit anonyme peut mettre des valeurs mobilires composes dont celles barotra, ny fikambanam-barotra iray tsy anavahana anarana dia afaka mamoaka
prvues aux articles 50.1 53.8 ci-aprs: sandanny fananana-manaraka natao mifangaro ka anisanizany ireo voatondronireo
andininy faha-50.1 hatraminny 62.8 etsy ambany.

A- obligations avec bons de souscription d'actions. A Taratasim-bola notrosaina miaraka amin tapakilanny tonom-bola atao
amin petra-bola.

Art. 51.1 : comptence- conditions


And. 51.1 : fahefana - fepetra
L'assemble gnrale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration et
sur le rapport spcial du commissaire aux comptes, autorise l'mission Ny fivoriambe tsy ara-potoana, miainga aminny tatitra ataonny Filankevi-
d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription d'actions. Ces bons pitantanana sy ny tatitra manokana ataonny mpanamarin-kaonty, dia manome allana
donnent le droit de souscrire des actions mettre par la socit un ou plusieurs ny famoahana taratasim-bola notrosaina miaraka amin iray na tapakilanny tonom-bola
prix et dans les conditions et dlais fixs par le contrat d'mission; la priode maromaro atao amin petra-bola. Ireny tapakila ireny dia manome hanao tonom-bola
d'exercice du droit de souscription ne peut dpasser de plus de trois mois amin petra-bola havoakanny fikambanana aminny vidiny iray na maro ary anaty
l'chance d'amortissement final de l'emprunt. fepetra sy fe-potoana voafaritry ny fifanarahana famoaham-bola; ny fe-potoana
hampiasana ny zo aminny tonom-bola dia tsy azo atao telo volana mahery mihoatra ny
Une socit filiale peut mettre des obligations avec bons de souscription des. paikandro fanavotam-bidy farany ny fisambiram-bola.
actions mettre par la socit mre qui possde, directement ou indirectement,
plus de la moiti de son capital. Dans ce cas, l'mission d'obligations doit tre Ny fikambanam-barotra masoivoho dia afaka mamoaka taratasim-bola notrosaina
autorise par l'assemble gnrale ordinaire de la socit filiale mettrice des miaraka aminny tapakilanny tonom-bola mikasika anjara petra-bola tokony avoakanny
obligations, et l'mission des actions par l'assemble gnrale extraordinaire de la fikambanana foibe izay manana, aminny fomba mivantana na tsy mivantana, mihoatra
socit appele mettre des actions. ny antsasaky ny renivolam-pikambanany. Aminizay lafin-javatra izay, ny famoahana
taratasim-bola notrosaina dia tsy maintsy mahazo allana avy aminny fivoriambe ara-
L'assemble gnrale extraordinaire se prononce notamment sur les modalits de potoananny fikambanam-barotra masoivoho namoaka ireo taratasim-bola notrosaina,
calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum ary ny famoahana ny petra-bola dia tsy maintsy mahazo allana avy aminny fivoriambe
des actions qui peut tre souscrit par les titulaires de bons. Le montant du ou des tsy ara-potoananny fikambanam-barotra tokony hamoaka ny petra-bola.
prix d'exercice du droit de souscription ne peut tre infrieur la valeur nominale
des actions souscrites sur prsentation des bons. Ny fivoriambe tsy ara-potoana dia mamoaka fanambarana indrindra indrindra mikasika
ny fombafomba enti-mikajy ny na ireo vidinny fampiasana ny zo aminny tonom-bola sy
Sauf stipulation contraire de contrat dmission, les bons de souscription peuvent ny tentim-bidy be indrindranny petra-bola izay azonny tompon tapakila atao tonom-
tre cds ou ngocis indpendamment des obligations. bola. Ny tentim-bidinny na ireo vidinny fampiasana ny zo aminny tonom-bola dia tsy azo
atao latsaky ny lanjam-bidy isam-bentinny petra-bola natao tonom-bola rehefa
mampiseho tapakila.

Raha tsy hoe misy fepetra mifanohitra ao anaty fifanarahana famoaham-bola, ny


tapakilanny tonom-bola dia azo afindra fitompoana na amidy ankoatranny taratasim-
bola notrosaina.

Art.51.2 : droit prfrentiel de souscription And. 51.2 : zo ananan-tombony aminny fanononam-bola

les actionnaires de la socit appele mettre des actions ont un droit Ny tompon petra-bolanny fikambanam-barotra tokony hamoaka petra-bola dia
prfrentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription; ce droit manana zo ananan-tombony aminny fanononam-bola mikasika ireo taratasim-bola
prfrentiel de souscription est rgi par les articles 594 618 de la loi sur les notrosaina ampiarahina aminny tapakila tonom-bola eo aminny anjara petra-bola; io zo
socits commerciales. ananan-tombony aminny fanononam-bola io dia fehezinireo andininy faha-594
hatraminny 618 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra.
L'autorisation d'mission par l'assemble gnrale extraordinaire emporte, au profil
des titulaires des bons, renonciation des actionnaires leur droit prfrentiel de Ny fahazoan-dalna hamoaka vola omenny fivoriambe tsy ara-potoana dia mitondra, ho
souscription aux actions qui seront souscrites lors de la prsentation de ces bons. anny tompon tapakila, famoizanireo tompon petra-bola ny zonizy ireo ananan-
tombony aminny fanononam-bola eo aminny anjara petra-bola hanaovana fanononam-
L'mission des obligations bons de souscription doit tre ralise dans le bola rehefa mampiseho ireny tapakila ireny.
dlai maximal de cinq ans compter de la dcision de l'assemble gnrale
extraordinaire. Ce dlai est ramen deux ans en cas de renonciation des Ny famoahana ny taratasim-bola notrosaina ampiarahina aminny tapakila tonom-bola
actionnaires leur droit prfrentiel de souscription aux obligations avec bons de dia tsy maintsy tanterahina anaty fe-potoana raha be indrindra dimy taona manomboka
souscription. ny fanapahan-kevitry ny fivoriambe tsy ara-potoana. Io fe-potoana io dia mihena ho roa
taona rehefa misy famoizanireo tompon petra-bola ny zonizy ireo ananan-tombony
aminny fanononam-bola mikasika ireo taratasim-bola notrosaina ampiarahina aminny
tapakila tonom-bola .
Art.51.3 : droits attachs aux titulaires des bons And. 51.3 : zo mifandrohy aminny tompon petra-bola

En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la socit appele Refa misy fampitomboana ny renivolam-pikambanana, firaisan-troky na fivakisanny
mettre des actions, le conseil d'administration peut suspendre l'exercice du droit fikambanana tokony hamoaka ny petra-bola, ny Filankevi-pitantanana dia afaka
de souscription pendant un dlai qui ne peut excder trois mois. mampihantona ny fampiasana ny zo hanao fanononam-bola mandritra ny fe-potoana tsy
mahazo mihoatra ny telo volana .
Les actions souscrites par les titulaires de bons souscription donnent droit
aux dividendes verss au titre de "exercice au cours duquel lesdites actions ont t Ny petra-bola nekenny tomponny tapa-kila ho anny fanononam-bola dia
souscrites. manome zo hahazo ireo zaratombo narotsaka noho ny taom-piasana izay nandritra io no
nanaovana fanononam-bola ireo petra-bola ireo.

Art.51.4 : obligations de la socit And. 51.4 : taratasim-bola notrosainny Fikambanam-barotra

A dater du vote de l'assemble gnrale extraordinaire de la socit appele Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe tsy ara-potoananny fikambanana tokony
mettre des actions et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de hamoaka petra-bola ary raha mbola misy foana tapakila ho anny fanononam-bola mitohy
validit, il est interdit cette socit d'amortir son capital ou de rduire par voie de manan-kery, tsy azonio fikambanana io atao ny manavo-bidy ny renivolany na
remboursement et de modifier la rpartition des bnfices. mampihena azy aminny allanny famerenam-bola sy ny manova ny fitsinjarana ny
tombom-barotra.
Toutefois, la socit peut crer des actions dividende prioritaire sans droit de
vote la condition de rserver les droits des obligations dans les conditions Na izany aza, ny fikambanana dia afaka mamorona petra-bola misy zaratombo nomen-
prvues l'article 50.5 ci-aprs. tombon-dahiny tsy misy zo handatsa-bato raha toa ka atokana ny zonny taratasim-bola
arakireo fepetra voatondro ao aminny andininy 50.5 etsy ambany.
En cas de rduction du capital motiv par des pertes et ralise par la
diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des titulaires Rehefa misy fampihenana renivola noho ny fahaverezana sy tanterahina
de bons de souscription sont rduits en consquence, comme si lesdits titulaires aminny allanny fihenanny mari-bola isam-benty na isanny petra-bola, ny zonny
avaient t actionnaires ds la dates d'mission des obligations avec bons de tompon tapakila ho anny fanononam-bola dia ahena arakizany,
souscription d'actions.

Art.51.5: obligations de la socit (suite) And. 51.5 : taratasim-bola notrosainny Fikambanam-barotra (tohiny)

A dater du vote de l'assemble gnrale extraordinaire de la socit appele Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe tsy ara-potoananny fikambanana
mettre des actions, et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de tokony hamoaka petra-bola ary raha mbola misy foana tapakila ho anny fanononam-bola
validit, l'mission d'actions souscrire contre numraire rserve aux mitohy manan-kery, ny famoahana petra-bola hanaovana fanononam-bola atakalo
actionnaires, l'incorporation au capital des rserves, bnfices ou primes lelavola, natokana ho anny tompon petra-bola, ny fampidirana ny vola fiandry anaty
d'mission, et la distribution de rserves en espces ou en titres de portefeuille ne renivola, tombom-barotra na valisoa azo avy aminny famoaham-bola, sy ny fizarana ny
sont autorises qu'a la condition de rserver les droits des titulaires de bons de vola fiandry ho lelavola na ho sora-pizakana atao tahiry dia tsy azahoana allana raha
souscription qui exerceraient leur droit de souscription. tsy atokana ny zonny tompon tapa-kila ho anny fanononam-bola izay mety hampiasa
ny zony eo aminny fanononam-bola.
A cet effet, la socit doit, dans des conditions fixes aux al1icles 52 52.5 du
prsent dcret permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit Mba ho fanatanterahana izany, ny fikambanana dia tokony, araky ny fepetra
de souscription li ces bons, selon le cas, de souscrire titre irrductible des voafaritrireo andininy faha-61.hatraminny 61.5 anity didim-panjakana ity, mamela ireo
actions ou d'obtenir des actions nouvelles titre gratuit, ou de recevoir des tompon tapakila ho anny fanononam-bola izay mampiasa ny zony eo aminny
espces ou des titres semblables aux titres distribus dans les mmes quantits fanononam-bola mifandraika aminireny tapakila ireny, araky ny fisehoan-javatra, hanao
ou proportions ainsi qu'aux mmes conditions, saufs en ce qui concerne la fanononam-bola tsy azo ahena aminny petra-bola na hahazo maimaim-poana petra-bola
jouissance, que s'ils avaient t, lors desdites missions, incorporations ou vaovao, na handray lelavola na sora-pizakana mitovy aminireo sora-panjakana
distributions, des actionnaires. nozaraina ka itovizana ny habetsany na ny fomba fizarana azy sy ny fepetra koa
itovizana, afa-tsy ny mikasika ny fizaknireo tompon petra-bola, fa toa ny nahitna azy,
Dans le cas d'mission de nouvelles obligations avec bons de souscriptions ou taminny famoaham-bola, fampidirana ny vola tahiry na fizarana.
d'obligations convertibles ou changeables, la socit en informe les titulaires ou
porteurs de bons de souscription par un avis publi dans les conditions fixes les Rehefa misy famoahana taratasim-bola vaovao arahinny tapakila ho anny
articles 52 52.5 du prsent dcret pour leur permettre, s'ils dsirent participer fanononam-bola na taratasim-bola azo avadika (petra-bola) na atakalo, ny fikambanana
l'opration. d'exercer leur droit de souscription dans le dlai fix par ledit avis. Si la dia mampandre izany ireo tompony na ireo mitondra tapakila ho anny fanononam-bola
priode d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix aminny allanny filazana avoaka araky ny fepetra voafaritrireo andininy faha-61.5 ka
d'exercice retenir est le premier figurant dans le contrat d'mission. Les hatraminny 61.5 anity didim-panjakana ity mba ahafahanizy ireo, raha toa misy
dispositions du prsent alina sont applicables toutes autre opration faniriana handray anjara aminilay lahasa, mampiasa ny zony eo aminny fanononam-
comportant un droit de souscription rserv aux actionnaires. bola anatinny fe-potoana voafaritrio filazana io. Raha toa ny vanim-potoananny taom-
piasana mikasika ny zony eo aminny fanononam-bola ka tsy mbola misokatra, ny vidy
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit la souscription d'actions admises miasa eo aminny taom-piasana dia ilay hita voalohany ao aminny fifanekena
aux ngociations sur un march rglement (bourse de valeur), le contrat famoaham-bola. Ny fepetranity andlana ity dia azo ampiharina aminizay mety ho
d'mission peut prvoir, au lieu des mesures mentionnes aux alina prcdents, lahasa hafa natokana ho anny tompon petra-bola.
un ajustement des conditions de souscription fixes l'origine pour tenir compte de
l'incidence des missions, incorporations ou distributions. Na izany aza, rehefa ny tapakila no manokatra zo aminny fanononam-bola ho anny
petra-bola nekena any aminny fifampiraharahana eny aminny tsena misy toro-mariky
ny fanakalozam-bola, ny fifanekena famoaham-bola dia afaka mitsinjo, ho solonny
andininy voalaza eny aminny andlana eny aloha, fanitsiana ny fepetra fanononam-
bola voafaritra tany am-boalohany mba handinihana ny fiantraikanny famoaham-bola,
fampidirana vola tahiry na fizarana.

Art.51.6 : augmentation du capital conscutif aux souscriptions- absence de And. 51. 6 : Fampitomboana ny renivola ho tohinny tonom-bola aroso ; tsy
formalits fisianny fombafomba arahina.

L'augmentation de capital rsultant de l'exercice du droit de souscription ne donne Ny fampitomboana ny renivola vokatry ny fampiasana ny zo aminny fanononam-
pas lieu aux formalits prvues aux articles 619, 625 631 de la loi sur les bola dia tsy mahatonga hampihatra ireo fombafomba arahina voatondro arahina ao
socits commerciales. Elle est dfinitivement ralise du seul fait du versement aminireo andininy faha-619, 625 hatraminny 631 ao aminny lalna mifehy ny
du prix de souscription accompagn du bulletin de souscription ainsi que, le cas fikambanam-barotra.Tena raikitra ny fanatanterahana azy io aminny allanny
chant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de fandrotsahana ny vidinny fanononam-bola ampiarahana tapakila fanononam-bola ary,
numraire dans le cas prvu l'article 50.5 ci-dessus. raha ilaina, ny fandrotsaham-bola noho ny fanononam-bola aroso aminny petra-bola
aloa lelavola araky ny fisehoan-javatra voalaza ao aminny andininy faha-50.5 .
Lors de sa premire runion suivant la clture de chaque exercice, le conseil
d'administration de la socit constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant Mandritra ny fivoriana voalohany manaraka ny fifarananny taom-piasana
nominal des actions souscrites par les titulaires de bons au cours de l'exercice tsirairay, ny Filankevi-pitantanana ny fikambanana dia mizaha fototra, raha ilaina , ny isa
coul et apporte les modifications ncessaires aux clauses des statuts relatives sy ny habetsahanny mari-bola isam-bentinny petra-bola nanaovanireo tompon tapakila
au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. prsident fanononam-bola nandritra ny taom-piasana lasa sy mitondra ny fanovna ilaina aminny
peut, sur dlgation du conseil d'administration, procder ces oprations dans le famarafaran-teninny fitsipi-pikambanana mikasika ny tentim-bidinny renivolam-
mois qui suit la clture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le prsident en pikambanana sy ny isanny petra-bola ao anatiny.Ny Filoha dia afaka, rehefa mahazo
cas de dlgation, peuvent galement, toute poque, procder cette fahefana avy aminny Filankevi-pitantanana, miroso aminireny lahasa ireny anatinny
constatation pour l'exercice en cour et apporter aux statuts le modifications iray volana manaraka ny fifarananny taom-piasana. Ny Filankevi-pitantanana na ny
correspondantes. Filoha raha toa nisy fanomezam-pahefana, dia afaka koa, aminny fotoana rehetra,
miroso aminio fizahana fototra io ho anny taom-piasana hitsahina sy mitondra ao
Lorsqu'en raison de l'une des oprations mentionnes aux articles 50.5 et 50.7 ci- aminny fitsipi-pikambanana ny fanovna mifanandrify aminizany.
aprs le titulaire de bons de souscription qui prsente ses titres a droit un
nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet Rehefa noho ny iray aminny lahasa voalaza ao aminireo andininy faha-50.5 sy
d'un versement en espces. 50.7 etsy ambany, ny tomponny tapakila ho anny fanononam-bola izay mampiseho ny
sora-pizakana dia manana zo amin isanny petra-bola ahitna ampahany midika ho tsy
fahampianny sora-pizakana, io ampahany io dia anaovana fandrotsahana aminny
allanny lelavola.

Article 51.7 : fusion ou absorption- consquences And. 51.7 : firaisan-troky na fandravonana - fiantraikany

Si la socit appele mettre des actions est absorbe par une autre socit ou Raha toa ny fikambanana tokony hamoaka petra-bola ka naravonny fikambanana
fusionne avec une ou plusieurs autres socits dans une socit nouvelle ou iray hafa na miray troky aminny fikambanana iray na maromaro hafa ho ao anaty
procde une scission, par appol1 des socits existantes ou nouvelles, les fikambanana vaovao na miroso aminny fivakisana, mihoatra aminny fikambanana misy
titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la socit na vaovao, ny tomponny tapakila ho anny fanononam-bola dia afaka manao
absorbante, de la ou des socits nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le fanononam-bola ho anny petra-bolanny fikambanana mpandravona, ny na ireo
droit de souscrire est dtermin en corrigeant le nombre des actions de la socit fikambanana vaovao. Ny isanny petra-bola azonizy ireo hanaovana fanononam-bola dia
appele mettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'change des fantatra eo am-panitsiana ny isanny petra-bolanny fikambanana tokony hamoaka petra-
actions de cette dernire socit contre les actions de la socit absorbante, de la bola izay nananany zo aminny allanny tatitra momba ny fifanakalozana eo aminny
ou des socits nouvelles, compte tenu, le cas chant, des dispositions de petra-bolanity fikambanana farany sy ny petra-bolanny fikambanana mpandravona, ny
l'articles 50.5. na ireo fikambanana vaovao, izany dia manaraka, raha ilaina, ny fepetranny andininy
faha-50.5.
L'assemble gnrale de la socit absorbante, de la ou des socits nouvelles
statue, selon les conditions prvues l'article 50.1 , premier alina, sur ta Ny fivoriambenny fikambanana mpandravona, ny na ireo fikambanana vaovao dia
renonciation au droit prfrentiel de souscription mentionn l'article 50.2 . manapa-kevitra, araky ny fepetra voatondro ao aminny andininy faha-50.1, andlana
voalohany, momba ny famoizana ny zo aminny tonom-bola voalaza ao aminny andininy
La socit absorbante, la ou les socits nouvelles sont substitues la faha-50.2 .
socit mettrice des actions pour l'application des dispositions des articles 50,1
50.6 . Ny fikambanana mpandravona, ny na ireo fikambanana vaovao no asolo ny
fikambanana mpamoaka ny petra-bola ho fampiharana ny andininy faha-50.1
hatraminny 50.6.

Art.51.8 : nullits And. 51.8 : fahafoanana

Sont nulles les dcisions prises en violation des articles 50.1 50.7 Foana ny fanapahan-kevitra noraisina teo am-pandikna ireo andininy faha-
50.1 hatraminny 50.7.

Art.51.9 : droit communications

Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans les And. 51.9 : fizakan-jo aminny fampahafantaran-draharaha
conditions fixes par les articles 545 549 de la loi sur les socits commerciales,
des documents sociaux, l'exception de l'inventaire, numrs aux 1, 2 et 3 de Ny tomponny tapakila ho anny fanononam-bola dia afaka mahazo
l'article 544 de la loi sur les socits commerciales et concernant les trois derniers fampahafantaran-draharaha, araky ny fepetra voafaritra ao aminireo andininy faha-545
exercices de la socit mettrice des actions. hatraminny 549 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, mikasika ny taratasin-
draharahanny fikambanana, afa-tsy ny fanisam-pananana, voatanisa ao aminny taom-
piasana telo farany anny fikambanana mpamoaka petra-bola.
Art. 51.10: bon acquis par la socit mettrice des actions And. 51.10: tapakila azonny fikambanana mpamoaka ny anjara petra-bola

Les bons de souscription d'actions achets par la socit mettrice des actions Ny tapakila fanononam-bola ho anireo anjara petra-bolanny fikambanana
ainsi que les bons utiliss pur les souscriptions d'actions sont annuls. mpamoaka petra-bola sy ny tapakila nampiasaina ho anny fanononam-bola ho anjara
petra-bola dia foana.

B- Obligations convertibles en actions B Taratasim-bola azo avadika ho anjara petra-bola

Art.52 : comptence- conditions And. 52 : fahefana - fepetra

L'assemble gnrale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration et Ny fivoriambe tsy ara-potoana, miainga aminny tatitry ny Filankevi-pitondrana sy
sur te rapport spcial des commissaires aux comptes relatif aux bases de ny tatitra manokanny mpanamarin-kaonty mikasika ireo fototry ny famadihana naroso,
conversion proposes, autorise l'mission d'obligations convertibles en actions dia manome allana ny famoahana taratasim-bola azo avadika ho anjara petra-bola izay
auxquelles les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de la Partie II de la ampiharana ny fepetranny Toko III, Boky IV , Fizarana II ao aminny lalna mifehy ny
loi sur les socits commerciales sont applicables. Sauf drogation dcide fikambanam-barotra.
conformment l'article 607 de ladite loi, le droit de souscrire des obligations
convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prvues pour la Raha tsy hoe fandinganana notapahana araky ny andininy faha-607 anio lalna
souscription des actions nouvelles. io, ny zo hanao fanononam-bola ho anireo taratasim-bola azo avadika dia anjara
fitompoanny tompon petra-bola araky ny fepetra voatondro ho anny fanononam-bola
L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation express des petra-bola vaovao.
actionnaires leur droit prfrentiel de souscription aux actions qui seront mises
par conversion des obligations. Ny fanomezana allana dia mitondra, ho an ny tomponny vola notrosaina ,
famoizana mazava tsara ataonireo tompon petra-bola ny zonizy ireo ananan-tombony
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gr des porteurs et seulement dans les aminny fanononam-bola ny petra-bola havoaka aminny allanny famadihana ny
conditions et sur les bases de conversion fixes par le contrat d'mission de ces taratasim-bola notrosaina.
obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des
priodes d'option dtermines, soit qu'elle aura lieu tout moment. Ny famadihana dia tsy azo atao raha tsy safidinireo mitondra ny taratasim-bola
notrosaina sy araky ny fepetra ary miainga aminny fototry ny famadihana voafetranny
Le prix d'mission des obligations convertibles ne peut tre infrieur la valeur fifanekena famoahana ireny taratasim-bola notrosaina ireny.Io fifanekena io no manondro
nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la na hoe ny famadihana dia atao mandritra ny iray na vanim-potoana fisafidianana fantatra
conversion. mazava, na aminizay fotoana tiana hanaovana azy.

A dater du vote de l'assemble et tant qu'il existe des obligations convertibles en Ny vidinny famoahana ny taratasim-bola azo avadika dia tsy azo atao latsaky ny
actions, il est interdit la socit d'amortir son capital ou de la rduire par voie de lanjam-bidy isam-bentinny petra-bola izay horaisinny tomponny vola notrosaina rehefa
remboursement et de modifier la rpartition des bnfices. Toutefois, la socit misy safidy ho anny famadihana.
peut crer des actions dividende prioritaire sans droit de vote la condition de
rserver les droits des obligataires dans les conditions prvues l'article 51.1 ci-
Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe ary raha mbola misy foana taratasim-
aprs
En cas de rduction du capital motive par des pertes, par diminution, soit du bola azo avadika ho anjara petra-bola, tsy azonny fikambanana atao ny manavo-bidy ny
montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des renivolany na ny mampihena izany aminny allanny famerenam-bola sy ny manova ny
obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront rduits en fitsinjarana ny tombom-barotra. Na izany aza, ny fikambanana dia afaka mamorona
consquence, comme si lesdits obligataires avaient t actionnaires ds la date petra-bola misy zaratombo nomen-tombon-dahiny tsy misy zo handatsa-bato nefa tsy
d'mission des obligations. maintsy atokana ny zonny tomponny vola notrosaina araka ny fepetra voatondronny
andininy faha-60.1ety ambany.
Rehefa misy fampihenana ny renivola noho ny antony fahaverezana, fihenana, na eo
aminny mari-bola isam-bentinny petra-bola, na ny isanizy ireny, ny zonireo tomponny
petra-bola nisafidy ny famadihana sora-pizakana dia ahena arakizany, ohatra ny hoe
ireny tomponny vola notrosaina ireny dia efa tompon petra-bola raha vao niantomboka
ny vaninandronny famoahana ny taratasim-bola notrosaina.

Art.52.1 : modalits - souscription titre irrductible And. 52.1 : fombafomba fanatatanterahana - fanononam-bola tsy azo ahena.

Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe voatondro ao aminny andininy etsy aloha


ary raha mbola misy foana taratasim-bola azo avadika petra-bola, ny famoahana petra-
A dater du vote de l'assemble prvu l'article prcdent et tant qu'il existe des bola hatao fanononam-bola atakalo lelavola, ny fampidirana anaty renivola ny vola
obligations convertibles en actions, l'mission d'actions souscrire contre fiandry, ny tombom-barotra, na valisoa azo avy aminny famoahana petra-bola sy ny
numraire, l'incorporation au capital de rserves, bnfices ou primes d'mission fizarana ny vola fiandry ho lelavola na ho sora-pizakna atao vola tahiry dia tsy azo atao
et la distribution de rserves en espces ou en titre du portefeuille ne sont raha tsy atokana ny zonireo tomponny vola notrosaina izay mety hisafidy ny famadihana
autorises qu'a la condition de rserver les droits des obligataires qui opteraient ho petra-bola.
pour la conversion.
Ho fanatanterahana izany, ny fikambanana dia tsy maintsy, araky ny fepetra
A cet effet, la socit doit, dans les conditions fixes aux articles 52.1 52.8 du voafaritra ao aminireo andininy 61.1 hatraminny 61.8 anity didim-panjakana ity, mamela
prsent dcret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, ireo tomponny vola notrosaina misafidy ny famadihana ho petra-bola, araky ny
de souscrire titre irrductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles titre fisehoanny toe-javatra, hanao fanononam-bola tsy azo ahena ho anny petra-bola na
gratuit, ou de recevoir des espces ou des titres semblables aux titre distribus hahazo petra-bola vaovao maimaim-poana, na handray lelavola na sora-pizakna mitovy
dans les mmes quantits ou propositions ainsi qu'aux mmes conditions, saufs aminny sora-pizakna nozaraina ka itovizana ny habetsahany na ny fomba fizarana sy
en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient t actionnaires, lors desdites ny fepetra koa itovizana, afa-tsy ny mikasika ny fizaknireo tompon petra-bola, fa toa
missions, incorporations ou distributions. ny nahitna azy taminireny famoaham-bola, fampidirana anaty renivola na fizarana.

Dans le cas d'mission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles Rehefa misy famoahana taratasim-bola notrosaina arahina tapakila fanononam-
obligations convertibles ou changeables, la socit en informe les obligations par bola, taratasim-bola vaovao azo avadika na atakalo, ny fikambanana dia mampandre
un avis publi dans des conditions fixes par l'article 52.5 ci-aprs, pour leur ireo tomponny vola notrosaina aminny allanny filazana avoaka araky ny fe-potoana
permettre d'opter pour la conversion dans le dlai fix par ledit avis. Si la priode voatondronio filazana io.
d'option n'est pas encore ouvert, la base de conversion retenir est la premire
base figurant dans le contrat d'mission. Les dispositions du prsent alina sont Raha toa ny fotoana fisafidianana mbola tsy misokatra, ny fototry ny famadihana
applicables toute autre opration comportant un droit de souscription rserv aux ho petra-bola tokony hotazomina dia ny fototra voalohany hita ao anaty fifanarahana
actionnaires. famoaham-bola. Ny fepetranity andlana ity dia azo ampiharina aminizay mety ho
lahasa hafa ahitna zo aminny fanononam-bola natokana ho anireo tompon petra-
Toutefois, la condition que les actions de socit soient admises aux bola.
ngociations sur un march rglement (bourse de valeurs), le contrat d'mission
peut prvoir au lieu des mesures mentionnes aux alinas prcdents, un Na izany aza, raha toa ka azo raisina eny aminny fifampiraharahana mikasika
ajustement des conditions des souscriptions fixes l'origine pour tenir compte ny tsena voafehinny toro-mariky ny fanakalozam-bola ny petra-bolanny fikambanana, ny
des mission, incorporations ou distributions. fifanarahana famoaham-bola dia afaka mitsinjo toa izay ny fepetra voalaza ao aminireo
andlana etsy aloha , ny fanitsiana ny fepetra fanononam-bola voafetra tany am-
En cas d'mission d'actions souscrire contre numraire ou de nouvelles boalohany mba handinihana ny famoaham-bola, fampidirana anaty renivola na fizarana.
obligations convertibles ou changeables, si l'assemble gnrale des actionnaires
a supprim le droit prfrentiel de souscription, cette dcision doit tre approuve Rehefa misy famoahana petra-bola hanaovana fanononam-bola atakalo lelavola
par l'assemble gnrale ordinaire des obligataires intresss. na taratasim-bola vaovao azo avadika na atakalo, raha toa ny fivoriambenny tompon
petra-bola nanafoana ny zo ananan-tombony aminny fanononam-bola, io fanapahan-
kevitra io dia tsy maintsy ankatoavinny fivoriambe ara-potoananny tompon petra-bola
voakasiky ny raharaha.

Art. 52.2 : obligations convertibles tout moment And. 52.2 : fombafomba fanatatanterahana - fanononam-bola tsy azo ahena.

En cas d'mission d'obligations convertibles en actions tout moment, la Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe voatondro ao aminny andininy etsy aloha
conversion peut tre demande pendant un dlai dont le point de dpart ne peut ary raha mbola misy foana taratasim-bola azo avadika petra-bola, ny famoahana petra-
tre postrieur ni la date de la premire chance de remboursement ni au bola hatao fanononam-bola atakalo lelavola, ny fampidirana anaty renivola ny vola
cinquime anniversaire du dbut de l'mission et qui expire trois mois aprs la fiandry, ny tombom-barotra, na valisoa azo avy aminny famoahana petra-bola sy ny
date laquelle l'obligation est appele remboursement. Toutefois, en cas fizarana ny vola fiandry ho lelavola na ho sora-pizakna atao vola tahiry dia tsy azo atao
d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, raha tsy atokana ny zonireo tomponny vola notrosaina izay mety hisafidy ny famadihana
selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un ho petra-bola.
dlai qui ne peut excder trois mois.
Ho fanatanterahana izany, ny fikambanana dia tsy maintsy, araky ny fepetra
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes verss au titre de voafaritra ao aminireo andininy 61.1 hatraminny 61.8 anity didim-panjakana ity, mamela
l'exercice au cours duquel la conversion a t demande. ireo tomponny vola notrosaina misafidy ny famadihana ho petra-bola, araky ny
fisehoanny toe-javatra, hanao fanononam-bola tsy azo ahena ho anny petra-bola na
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des oprations vises aux articles 51.1 hahazo petra-bola vaovao maimaim-poana, na handray lelavola na sora-pizakna mitovy
et 51.3 ci-aprs, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit un aminny sora-pizakna nozaraina ka itovizana ny habetsahany na ny fomba fizarana sy
nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet ny fepetra koa itovizana, afa-tsy ny mikasika ny fizaknireo tompon petra-bola, fa toa
d'un versement en espces dans les conditions fixes par l'article 52.8 du prsent ny nahitna azy taminireny famoaham-bola, fampidirana anaty renivola na fizarana.
dcret.
Rehefa misy famoahana taratasim-bola notrosaina arahina tapakila fanononam-
L'augmentation du capital rendu ncessaire par la conversion est dfinitivement bola, taratasim-bola vaovao azo avadika na atakalo, ny fikambanana dia mampandre
ralise du seul fait de la demande de conversion accompagne du bulletin de ireo tomponny vola notrosaina aminny allanny filazana avoaka araky ny fe-potoana
souscription et, le cas chant, des versements auxquels donne lieu la voatondronio filazana io.
souscription d'actions de numraire dans le cas vis larticle 51.1.
Raha toa ny fotoana fisafidianana mbola tsy misokatra, ny fototry ny famadihana
Lors de sa premire runion suivant la clture de chaque exercice, le conseil ho petra-bola tokony hotazomina dia ny fototra voalohany hita ao anaty fifanarahana
d'administration constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions famoaham-bola. Ny fepetranity andlana ity dia azo ampiharina aminizay mety ho
mises par conversion d'obligations au cours de l'exercice coul et apporte les lahasa hafa ahitna zo aminny fanononam-bola natokana ho anireo tompon petra-
modifications ncessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital bola.
social et au nombre des actions qui le reprsentent. Le prsident, le directeur
gnral sur dlgation du conseil d'administration, ou l'administrateur gnral Na izany aza, raha toa ka azo raisina eny aminny fifampiraharahana mikasika
selon le cas, peuvent procder ces oprations dans le mois qui suit la clture de ny tsena voafehinny toro-mariky ny fanakalozam-bola ny petra-bolanny fikambanana, ny
l'exercice. Ces dirigeants peuvent galement, toute poque, procder cette fifanarahana famoaham-bola dia afaka mitsinjo toa izay ny fepetra voalaza ao aminireo
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications andlana etsy aloha , ny fanitsiana ny fepetra fanononam-bola voafetra tany am-
correspondantes. boalohany mba handinihana ny famoaham-bola, fampidirana anaty renivola na fizarana.

Rehefa misy famoahana petra-bola hanaovana fanononam-bola atakalo lelavola na


taratasim-bola vaovao azo avadika na atakalo, raha toa ny fivoriambenny tompon
petra-bola nanafoana ny zo ananan-tombony aminny fanononam-bola, io fanapahan-
kevitra io dia tsy maintsy ankatoavinny fivoriambe ara-potoananny tompon petra-bola
voakasiky ny raharaha.

Art.52.3 : fusions- absorption And. 52.3 : firaisan-troky - fandravonana


A dater de l'mission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la socit mettrice par une autre socit ou la
fusion avec une ou plusieurs autres socits dans une socit nouvelle est Manomboka ny famoahana ny taratasim-bola notrosaina azo avadika petra-bola,
soumise l'approbation pralable de l'assemble gnrale extraordinaire des ary raha mbola misy foana taratasim-bola notrosaina toa ireny, ny fandravonana ny
obligataires intresss. Si l'assemble n'a pas approuv l'absorption ou la fusion, fikambanana mpamoaka vola ataonny fikambanana hafa iray na ny firaisan-troky
aminny fikambanana iray na maromaro hafa, dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavana
ou si elle n'a pu dlivrer valablement faute de quorum requis, les dispositions de
mialoha avy aminny fivoriambe tsy ara-potoananny tomponny vola notrosaina
l'article 823 de la loi sur les socits commerciales sont applicables. Les voakasiky ny raharaha. Raha toa ny fivoriambe tsy nankat ny fandravonana na ny
obligations convertibles en actions peuvent tre converties en actions de la socit firaisan-troky, na raha toa izy ka tsy afaka nanapa-kevitra araka ny tokony ho izy noho ny
'1sorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les dlais d'option prvus par le contrat tsy fahazoana fetrisa takiana, azo ampiharina ny fepetranny andininy faha-823 ao
d'mission, oit tout moment, selon le cas, Les bases de conversion sont aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra.
dtermines en corrigeant le rapport d'change fix par ledit contra, par le rapport Ny taratasim-bola notrosaina azo avadika ho petra-bola dia mety avadika ho petra-
d'change des actions de la socit mettrice contre les actions de la socit bolanny fikambanana mpandravona na vaovao, na mandritra ny na ireo fe-potoana
fisafidianana voatondro ao aminny fifanekena famoaham-bola, na aminny fotoana
absorbante ou nouvelle, compte tenu, te cas chant, des dispositions de l'article
rehetra, arakaraky ny fisehoan-javatra. Ireo fototry ny famadihana dia fantatra aminny
51.1, alaln ny fanovna ny tatitra fifanakalozana voafetranio fifanekena io, ho tatitra
fifanakalozanny fikambanana mpamoaka vola aminny petra-bolanny fikambanana
La socit absorbante ou nouvelle est substitue la socit mettrice pour mpandravona na vaovao, raha ilaina, araky ny fepetranny andininy faha 60.1.
l'application des dispositions des articles 51, 51.1 et, le cas chant, de t'article Ny fikambanana mpandravona na vaovao dia asolo ny fikambanana mpamoaka vola
51.2. mba ho fampiharana ny fepetran ireo andininy faha-60, 61.1 sy, raha ilaina, ny andininy
60.2.

Art.52.4 : nullits And. 52.4 : fanafoanana

Sont nulles, les dcisions prises en violation des dispositions des articles 51 , 51.1, Foana ireo fanapahan-kevitra noraisina eo am-pandikana ny fepetran ireo andininy
51.2 et 51.3. faha-60 , 60.1 ,60.2 sy 60.3.

Art.52.5 : procdures collectives And.52. 5 : paikady iombonana


Rehefa misy paikady fanarenana ara-pitsarana misokatra ho anny fikambanana
Lorsqu'une procdure de redressement judiciaire est ouverte l'gard d'une mpamoaka taratasim-bola azo notrosaina azo avadika, ny fe-potoana voatondro ho
socit mettrice d'obligations convertibles, le dlai prvu pour la conversion famadihana ireny taratasim-bola notrosaina ireny ho anjara petra-bola dia misokatra
desdites obligations en actions est ouvert ds le prononc du jugement dclaratif raha vantany vao manomboka ny fanononana ny didim-pitsarana fanambarana ka azo
et la conversion peut tre opre, au gr de chaque obligataire, dans les atao ny famadihana, araky ny fanirianny tsirairay tompon taratasim-bola notrosaina,
conditions prvues par te jugement. manaraka ny fepetra voatondronilay didim-pitsarana.

Art.53. Rgles communes aux OBSA et aux OCA - obligations de la socit- And.53 : fitsipika iombonana ho anny taratasim-bola notrosaina miaraka aminny
souscription des titres nouveaux au profil des obligataires tapakilanny tonom-bola mikasika anjara petra-bola sy ny taratasim-bola
notrosaina azo avadika ho anjara petra-bola - taratasim-bola notrosaina anny
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la fikambanam-barotra - fanononam-bola ny taratasim-pananana vaovao ho anny
tomponny vola nosamborina.
socit qui met des titres comportant un droit de souscription prfrentiel autres
Rehefa misy taratasim-bola notrosaina azo avadika na tapakila fanononam-bola, ny
que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit
fikambanana izay mamoaka taratasim-pananana, ahitna zom-pialohana aminny
prendre les dispositions ncessaires pour permettre aux obligataires qui procdent
tonom-bola, ankoatry ny taratasim-bola notrosaina azo avadika na taratasim-bola
la conversion, ou aux porteurs de bons qui exercent l'option, de souscrire des
notrosaina misy tapa-kila fanononam-bola, dia tsy maintsy mandray ny fepetra ilaina
titres nouveaux comme s'ils avaient t actionnaires au moment de lmission, la
mba ahafahanireo tomponny taratasim-bola notrosaina izay miroso aminny
seule exception de la date de jouissance.
famadihana, na ireo mitondra tapakila mampiasa ny safidy, manao fanononam-bola ho
anny taratasim-pananana vaovao ohatry ny hoe tompon petra-bola izy ireo taminny
fotoana famoaham-bola, afa-tsy ny vaninandro fizakna.

Art.53.1 : rgles communes (suite)- priode de souscription And. 53.1 : fitsipika iombonana (tohiny) vanim-potoana fanononam-bola.
Rehefa misy taratasim-bola notrosaina azo avadika na tapakila fanononam-bola, ny
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la socit fikambanana mamoaka taratasim-bola notrosaina azo avadika na taratasim-bola
qui met des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription notrosaina miaraka aminny tapakila fanononam-bola dia tsy maintsy, raha toa ny
famadihana na ny safidy tsy afaka miasa afa-tsy aminny vaninandro sasantsasany,
doit, si la conversion ou l'option ne peut s'exercer qu' certaines dates, ouvrir une
manokatra vanim-potoana manokana mba ahafahanireo tompon vola notrosaina mety
priode exceptionnelle pour permettre aux obligataires qui procderaient la hiroso aminny famadihana, na ireo mpitondra tapakila mety hampiasa ny safidy, hanao
conversion, ou aux porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des fanononam-bola vaovao ohatry ny hoe tompon petra-bola izy ireo taminny fotoananny
titres nouveaux comme s'ils avaient t actionnaires au moment de l'mission, la famoaham-bola, afa-tsy ny vaninandro fizakna.
seule exception de la date de jouissance. Tsy maintsy izy, raha toa azo ampiasaina aminny fotoana rehetra ny
famadihana na ny safidy, mandray ny fepetra ilaina mba ahafahanireo tompon vola
Elle doit, si la conversion ou l'option peut tre exerce tout moment, prendre notrosaina izay hiroso aminny famadihana na ireo mpitondra ny tapakila izay hampiasa
les dispositions ncessaires pour permettre aux obligataires qui procderont la ny safidy, hanao fanononam-bola ho anny taratasim-pananana vaovao ohatry ny hoe
conversion ou aux porteurs de bons qui exerceront l'option de souscrire des titres tompon petra-bola izy ireo taminny vaninandro fizakna.
nouveaux comme s'ils avaient t actionnaires au moment de l'mission. la seule
exception de la date de jouissance.

And. 53.2 : fitsipika iombonana (tohiny) - fanomezana anjara petra-bola


Art.53.2 : rgles communes (suite)- attributions d'actions gratuites $ maimaim-poana.
Rehefa misy taratasim-bola notrosaina azo avadika na tapakila fanononam-bola,
ny fikambanana izay miroso aminny fizarana anjara petra-bola maimaim-poana dia tsy
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la
maintsy mandefa ny vola ilaina any amin kaonty fiandry tsy azo ampiasaina mba
socit qui procde l'attribution d'actions gratuites doit virer un compte de hanolorana ny anjara petra-bola maimaim-poana ho anireo tompon taratasim-bola
rserve indisponible la somme ncessaire pour attribuer les actions gratuites aux notrosaina sy mpitondra tapakila izay mety hampiasa ny zonizy ireo any aoriana, ka ny
obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultrieurement, en isanizany dia mitovy aminizay mety ho voarainy raha toa izy ireo ka tompon petra-bola
nombre gal celui qu'ils auraient reu s'ils avaient t actionnaires su moment taminny fotoananny fizarana fototra.
de l'attribution principale.

Art.53.3 : rgles communes (suite)- distributions de rserves en espces ou And. 53.3 : fitsipika iombonana (tohiny) fizarana vola fiandry aminny alalnny
en titres de portefeuilles lelavola na taratasim-pananana atao tahiry
Rehefa misy taratasim-bola notrosaina azo avadika na tapakila fanononam-
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la bola, ny fikambanana izay miroso aminny fizarana vola fiandry atao lelavola na
socit qui procde la distribution de rserves en espces ou en titres du taratasim-pananana ho tahiry dia tsy maintsy mandefa ny vola any amin kaonty fiandry
portefeuille doit virer un compte de rserve indisponible la somme et, le cas tsy azo ampiasaina ary, raha ilaina, mitahiry ny taratasim-pananana ilaina mba
chant, conserver les titres ncessaires pour remettre aux obligataires et aux hanolorana, ho anireo tompon taratasim-bola notrosaina sy ny mpitondra tapakila izay
porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultrieurement la somme ou les titres mety hampiasa ny zonizy ireo any aoriana, ny vola na ny taratasim-pananana mety ho
qu'ils auraient reus s'ils avaient t actionnaires au moment de la distribution. voarainy raha toa izy ireo ka tompon petra-bola taminny fotoananny fizarana .
Art.53.4 : rgles communes (suite)- socits cotes And. 53.4: fitsipika iombonana (tohiny) - fikambanam-barotra voamarika eny
aminny fanakalozam-bola
Lorsque les actions de la socit sont inscrites la cote officiel d'une bourse de Rehefa voasoratra eny aminny toro-marika ara-panjakana ahitna fanakalozam-
valeurs, le contrat d'mission peut prvoir que, pour tout ou partie des catgories bola ny anjara petra-bolanny fikambanana, ny fifanarahana famoaham-bola dia afaka
mitsinjofa, ho anny manontolo na ampahanny karazana lahasa voatondro ao aminireo
d'oprations vises aux articles 52 52.3, il sera procd un ajustement des
andininy faha-61 hatraminny 61.3, hirosoana ny fanitsiana ireo fototry ny famadihana na
bases de conversion ou des droits de souscription des actions. ireo zo fanononam-bola ny anjara petra-bola.
Io fanitsiana io dia tsy maintsy mampitovy, eo aminny ampahazatonny anjara
Cet ajustement doit galiser, au centime d'action prs, la valeur de titres qui petra-bola, ny tentim-bidinireo taratasim-pananana izay horaisina rehefa tojo
seront obtenus en cas de conversion ou de leve de l'option aprs la ralisation famadihana na fanesorana safidy aorianny fanatanterahana ny lahasa sy ny tentim-
de l'opration et la valeur des titres qui auraient t obtenus en cas de conversion bidinireo taratasim-pananana izay mety ho azo raha sendra famadihana na
ou de leve de l'option avant la ralisation de l'opration. fanesorana safidy alohanny fanatanterahana ny lahasa.
Ho fitsinjovana izany, ny fototra vaovaonny famadihana na ny zo vaovao
fanononam-bola ireo anjara petra-bola dia kajiana eo am-pandinihana :
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de 1 rehefa misy lahasa ahitna zo ananan-tombony eo aminny fanononam-
souscription des; ions sont calcules en tenant compte: bola sy, arakaraky ny fepetranny fifanarahana famoaham-bola,
a ) na ny fifanantsahany eo aminny, andaniny, ny tentim-bidinny zo ananan-
1 En cas d'opration comportant un droit prfrentiel de souscription et, selon tombony aminny fanononam-bola sy, ankilany, ny tentim-bidinny petra-bola aorianny
les stipulations du contrat d'mission, fiendahanio zo io araky ny avoakanny salanisanny sandam-bola voalohany
voamarika eny aminny fanakalozam-bola mandritra ny fotoana rehetra hisianny
a) soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit prfrentiel de souscription fifanakalozam-bola tafiditra anaty vanim-potoana fanononam-bola.
b ) na ny isanny taratasim-pananana navoaka izay ahazoana zo noho ny
et, d'autre part, la valeur de l'action aprs dtachement de ce droit telles qu'elles
fizakna anjara petra-bola tranainy, ny saranny famoaham-bola mikasika ireny
ressortent de la moyenne des premiers cours cots pendant toutes les sances taratasim-pananana ireny sy ny tentim-bidinny petra-bola talohanny fiendahanio zo
de bourses incluses dans la priode de souscription. aminny tonom-bola. Io tentim-bidy io dia mitovy aminny salanisanny fara- faha keliny
sandam-bola roapolo voamarika eny aminny fanakalozam-bola mifanarakaraka fidiana
b) soit du nombre de titres mis auxquels donne droit une action ancienne, du prix ao anatinny efa-polo mialoha ilay sandam-bola taminny andro niantombohanny
d'mission de ces titres et de la valeur des actions avant dtachement du droit de famoaham-bola.
souscription. Cette valeur est gale la moyenne d'au moins vingt cours cots 2 rehefa misy fanomezana anjara petra-bola maimaim-poana, ny isanny petra-bola
izay ahazoana zo noho ny fizakna anjara petra-bola tranainy.
conscutifs choisis parmi les quarante qui prcdent celui du jour du dbut de
3 rehefa misy fizarana vola fiandry atao lelavola na atao taratasim-pananana ho
l'mission. tahiry, ny fifanantsahany eo aminny mari-bola isaky ny petra-bola nanaovana fizarana
sy ny tentim-bidinny petra-bola talohanny fizarana. Io tentim-bidy io dia mitovy aminny
2 En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit salanisanny fara- faha keliny sandam-bola roapolo voamarika eny aminny
une action ancienne. fanakalozam-bola mifanarakaraka fidiana ao anatinny efa-polo mialoha ilay sandam-
bola taminny andro niantombohanny fizarana.
3 En cas de distribution de rserves en espces ou en titre du portefeuille, du Ny mpitondra ny fikambanana dia tsy maintsy manao tatitra momba ireo singa-fototra
rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de "action avant fikajiana ny vokatry ny fanitsiana aminny tatitra isan-taona manaraka.
la distribution. Cette valeur est gale la moyenne d'au moins vingt cours cots
conscutifs choisis parmi les quarante qui prcdent celui du jour de la
distribution.

Les dirigeants de la socit doivent rendre compte des lments de calcul des
rsultats de l'ajustement dans le prochain rapport annuel.

Art. 53.5 : rgles communes (suite)- appel public l'pargne- droit And. 53.5 : fitsipika iombonana (tohiny) fitaomam-bahoaka hampiasa ny
prfrentiel de souscription tahirim-bolany - zo ananan-tombony aminny fanononam-bola.
Rehefa misy taratasim-bola azo avadika ho anjara petra-bola na tapakila
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de fanononam-bola, ny fikambanana izay miroso amin lahasa ahitna zo ananan-tombony
aminny fanononam-bola dia tsy maintsy, raha toa izy miantso ny besinimaro hanao
souscription, la socit qui procde une opration comportant un droit
tahiry, mampahafantatra ny tomponny vola notrosaina na ny mpitondra tapakila aminny
prfrentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel l'pargne, en allanny filazana avoaka any aminny gazetim-panjakana sy gazety afaka mandray ny
informer les obligations ou les porteurs de bons par un avis publi au journal fampandrenesana araka ny lalna alohanilay lahasa.
officiel et dans un journal habilit recevoir les annonces lgales avant le dbut Io filazana io dia manondro :
de l'opration. 1. ny anaram-pikambanana sy, raha ilaina, ny mari-pamantarana ;
2. ny endriky ny fikambanana ;
Cet avis mentionne: 3. ny mari-bolanny renivolam-pikambanana ;
4. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana ;
5. ny laharana nisoratnny fikambanana ao anaty rejistry ny varotra sy ny
1 La dnomination sociale et, le cas chant, le sigle de la socit;
fikambanam-barotra ;
6. ny karazanilay lahasa, ny lelavolanny sora-pizakna avoaka, ny sandanny
2 La forme de la socit; fanononam-bola, ny anjara raisina eo aminny zo fanononam-bola sy ny fepetra
fampiasana azy ;
3 Le montant du capital social; 7. ny fepetra noraisinny fikambanana ho fampiharana ireo andininy faha-61 ka
hatraminny 61.4.
4 L'adresse du sige social:

5 Les numros d'immatriculation de la socit au registre du commerce


et des socits;

6 La nature de l'opration, de l'espce des titre mettre, du prix de


souscription, de la quotit du droit de souscription et des conditions de
son exercice;

7 Les dispositions prises par la socit en application des articles 52


52.4.

Art. 53.6 : rgles communes (suite)- suspension des conversions And. 53.6 : fitsipika iombonana (tohiny) - fampiatoana ny famadihana petra-bola
ou des leves d'option na fanesorana safidy.
Ny filazana izay aminny alalnizany no ampiatonny Filankevi-pitondrana, ny
L'avis par laquelle conseil d'administration, le prsident directeur gnral ou Filoha Tale Jeneraly na ny Mpitantan-draharaha ankapobeny, ny famadihana na ny
fanesorana ny safidy dia avoaka ho fantatry ny besinimaro any aminny gazety afaka
l'administrateur gnral, suspend les conversions ou les leves d'options est
mandray ny fampandrenesana araky ny lalna dimy ambinny folo andro fara-faha-keliny
publi dans le journal habilit recevoir des annonces lgales quinze jours au mialoha ny vaninandro nanomboka nampanan-kery ny fampiatoana.
moins avant la date d'entre en vigueur de la suspension. Io filazana io dia manondro ny filazalazana hita ao aminny 1. ka hatraminny 5.
-andininy 61.5 anity volavola didim-panjakana ity, ny vaninandro nanomboka
Cet avis mentionne les indications vises du 1 au 5) de l'article 52.5 du nampanan-kery ny fampiatoana sy ny vaninandro hifarananizany.
prsent dcret, la date d'entre en vigueur de la suspension et la date
laquelle elle prendra fin.

Art. 53.7 : rgles communes (suite)- augmentation de capital And. 53.7 : fitsipika iombonana (tohiny) - fampitomboana ny renivola
(conscutive aux conversions ou leve d'option- absence de publicit mifanarakaraka aminny famadihana petra-bola na fanesorana ny safidy - tsy
fisianny famoahana an-tsoratra.
Les augmentations de capital rendues ncessaires par les conversions ou leves Ny fampitomboana ny renivola lasa ilaina noho ny famadihana na fanesorana
safidy azo atao aminny fotoana rehetra dia tsy manome allana hanaovana famoahana
d'option possibles tout moment ne donnent pas lieu la publicit prvue aux
an-tsoratra voatondro ao aminireo andininy faha-619 sy 620 ao aminny lalna mifehy
article 619 et. 620 de la loi sur les socits commerciales. ny fikambanam-barotra.
Ny tapakila fanononam-bola dia atao araky ny fombafomba enti-manatanteraka
Les bulletins de souscription sont tablis selon les modalits de l'article 624 de hita ao aminny andininy faha-624 anio lalna io afa-tsy ny filazalazana voatondro ao
ladite loi l'exception des mentions prvues aux 60 et 70. aminireo andininy 6. sy 7.
Ny andininy faha-628 sy 632 anio lalna io dia tsy azo ampiharina aminny
Les articles 628 632 de cette loi ne sont pas applicables aux augmentations de fampitomboana ny renivola notanterahina taminny alalnny famadihana taratasim-
capital ralises par conversion d'obligations convertibles tout moment. bola notrosaina azo avadika aminny fotoana rehetra.
Art. 53.8 : rgles communes (suite)- rompus And. 53.8 : fitsipika iombonana (tohiny) - tapaka
Rehefa mampiseho tapaka iray ny fampiasana ny zo famadihana na fanononam-
Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparatre un bola, arotsaka atao lelavola izy io. Io fandrotsahana io dia mira ny fampitomboana ny
rompu, celui-ci est vers espces. Ce versement est gal au produit de la fraction ampaham-petra-bola maneho tapaka aminny tentim-bidinny petra-bola.
Any aminny fikambanana manana petra-bola izay ekena ny fifampiraharahana
d'action formant rompu par la valeur de l'action.
eny aminny tsena voarindra araky ny lalna, io tentim-bidy io dia ilay sandam-bola vita
marika taminny fotoananny toro-mariky ny fanakalozam-bolanny andro mialoha ilay
nametrahana ny fangatahana.
Any aminny fikambanana hafa, io tentim-bidy io dia ferana araky ny fepetranny
Dans les socits dont les actions sont admises aux ngociations sur un march fifanarahana famoaham-bola, na miainga aminny fototrireo sanda hita ao aminilay
rglement, cette valeur est celle du cours cot lors de la sance de bourse du fanoratana isanandro., ireo tentim-bidy tsy nekena ho eny aminny toro-marika, na
jour qui prcde celui du dpt de la demande. miainga aminny renivola madiodio anny fikambanana.
Afaka mitsinjo ny fifanarahana famoaham-bola fa ny tomponny vola notrosaina na
ny mpitondra ny tapakila fanononam-bola dia manana zo hangataka ny fahazoana
ny isa manontolo anny petra-bola raha toa ka mandrotsaka any aminny
Dans les autres socits, cette valeur est fixe conformment aux stipulations du fikambanana nytentim-bidinny ampahan petra-bola fanampiny nangatahana,
contrat d'mission, soit sur la base des cours figurant au relev quotidien, des ferana araky ny fitsipika apetraky ny andlana roa voalohany.
valeurs non admises la cote soit sur la base des capitaux propres de la socit.

Le contrat d'mission peut prvoir que l'obligataire ou le porteur de bon de


souscription a le droit de demander la dlivrance du nombre entier d'actions
condition de verser la socit la valeur de la fraction d'action
supplmentaire demande, fixe conformment aux rgles poses dans les
deux alinas prcdents.

C- Obligations changeables contre des actions C.Taratasim-bola notrosaina azo atakalo anjara petra-bola.
And. 54 : foto-kevitra - sehatra fampiharana - fikambanana voamarka eny
aminny fanakalozam-bola.
Ny fikambanana manana petra-bola izay ekena ny fifampiraharahana eny
aminny tsena voarindra araky ny lalna dia afaka mamoaka taratasim-bola notrosaina
Art.54 : principe - domaine d'application - socits cotes
azo atakalo anjara petra-bola araky ny fepetra voafaritrireo andininy 62.1 hatraminny
62.8 etsy aoriana. Ny fepetranny toko III - Boky IV - Fizarana II ao aminny lalna
mifehy ny fikambanam-barotra dia azo ampiharina aminireny taratasim-bola notrosaina
ireny.
Les socits dont les actions sont admises aux ngociations sur un march
rglement peuvent mettre des obligations changeables contre des actions
dans les conditions dtermines par les articles 53.1 53.8 ci-aprs. Les
dispositions du chapitre III du titre 1\ du livre IV de la partie 1\ de la loi sur les
socits commerciales sont applicables ces obligations.
Art.54.1 : comptence And. 54.1 : fahefana
Ny fivoriambe tsy ara-potoananny tompon petra-bola, mianga aminny tatitry ny
L'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil Filankevi-pitantnana sy ny tatitra manokanny mpanamarin-kaonty, dia manome allana
d'administration et sur le rapport spcial des commissaires aux comptes, autorise ny famoahana taratasim-bola notrosaina izay mety atakalo petra-bola efa navoaka sy
eny an-tananolon-kafa ivelany na petra-bola naorina taminny fampitomboana
l'mission d'obligations qui pourront tre changes contre des actions dj
renivolam-pikambanana aminny fotoana miaraka.
mises et dtenues par des tiers ou contre des actions cres lors d'une Aminio fitrangan-javatra farany io, ny petra-bola dia anaovana fanononam-bola
augmentation simultane du capital social. na amin'ny alaln' ny banky iray na maromaro (orinasa mpampisambo-bola), na aminny
alalnny olona iray na maromaro nahazo antoka avy aminny banky (orinasa
Dans ce dernier cas les actions sont souscrites soit par une ou plusieurs banques mpampisambo-bola).
(tablissement de crdit), soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la Io fanomezan-dlana io dia mitondra famoizananny tompon petra-bola ny zo ananan-
caution de banques( tablissement de crdit). tombony aminny fanononam-bola, aminny fampitomboana renivolam-pikambanana.
Raha tsy hoe afoinizy ireo izany araky ny fepetra voatondronny andininy faha-615 ao
aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra, ny tompon petra-bola dia manana zo
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires leur droit prfrentiel
ananan-tombony aminireo taratasim-bola azo atakalo hivoaka. Io zo io dia fehezinireo
de souscription l'augmentation du capital.
andininy faha-614 hatraminny 618, faha-771 sy 772 ao aminio lalna io.
A moins qu'ils y renoncent dans les conditions prvues l'article 615 de la loi sur
les socits commerciales, les actionnaires ont un droit prfrentiel de
souscription aux obligations changeables qui seront mises. Ce droit est rgi par
les articles 614 618,771 et 772 de ladite loi.

Art. 54.2 : comptence (suite)- convention d'change And. 54.2 : fahefana (tohiny) - fifanarahana fifanakalozana
Ny fivoriambe tsy ara-potoana dia tsy maintsy mankat, miainga aminny tatitra
L'assemble gnrale extraordinaire doit approuver, sur les mmes mitovy aminireo voatondronny andlana voalohanny andininy etsy aloha, ny
rapports que ceux vises au premier alina de l'article prcdent, la convention fifanarahana natao teo aminny fikambanana sy ireo olona manao anki-bolana fa
conclue entre la socit et les personnes qui s'obligent assurer lchange des hiantoka ny fifanakalozana taratasim-bola notrosaina rehefa avy nanonom-bola ny
obligations aprs avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport isanny petra-bola mifanandrify aminizany. Ny tatitra manokanny mpanamarin-kaonty
spcial des commissaires aux comptes fait notamment tat de la rmunration dia milaza indrindra indrindra ny momba ny karama voatondro ho anireny olona ireny.
prvue en faveur de ces personnes.

Art.54.3 : prix des obligations changeables And. 54.3 : sandanny petra-bola azo atakalo
Ny vidiny amoahana ny taratasim-bola notrosaina azo atakalo dia tsy azo atao
Le prix d'mission des obligations changeable ne peut tre infrieur la valeur latsaky ny lanjam-bidy isam-bentinny petra-bola horaisinny tomponny vola notrosaina
nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'change. raha tojo fifanakalozana.
Ny fifanakalozana dia tsy azo atao raha tsy arakizay fanirianny tomponny vola
notrosaina. Atao izy io araky ny fepetra sy fototra voafaritry ny fifanekena famoaham-
L'change ne peut avoir lieu qu'au gr des obligataires. I1 est effectu dans bola sy ny fifanarahana voatondronny andininy etsy ambony. Azo angatahana aminny
les conditions et selon les bases fixes par le contrat d'mission et par la fotoana rehetra sy mandra-pahatonganny fifarananny fe-potoana telo volana manaraka
convention vise l'article prcdent. I1 peut tre demand tout moment et ny vaninandro tokony amerenana ny taratasim-bola notrosaina.
jusqu' l'expiration du dlai de trois mois qui suit la date laquelle l'obligation est
remboursable.

Art. 54.4 : obligations des personnes l'change And. 54.4 : adidinny olona ho aminny fifanakalozana Ireo olona nandray adidy fa
hiantoka ny fifanakalozana dia tsy maintsy, manomboka ny namoahana ny taratasim-
Les personnes qui se sont obliges assurer l'change doivent, ' compter bola notrosaina sy mandra-pahatonganny fe-potoana fisafidianana, mampiasa ny zo
de l'mission des obligations et jusqu' l'expiration du dlai d'option, exercer tous rehetra aminny fanonom-bola tsy azo ahena sy ny zo rehetra fahazoana anjara
les droits de souscription titre irrductible et tous les droits d'attribution attachs mifandrohy aminireo petra-bola nanaovana fanononam-bola. Ny sora-pizakna vaovao
azo noho izany dia tsy maintsy atolotra ho anireo tomponny vola notrosaina, rehefa
aux actions souscrites. Les titre nouveaux ainsi obtenus doivent tre offerts, en
misy fifanakalozana, ka anjaranizy ireo ny mamerina ny mari-bolanny vola narotsaka
cas d'change, aux obligataires, charge pour ceux-ci de rembourser le montant mba anaovana fanononam-bola sy hanefana ny sandanireny sora-pizakna ireny na
des sommes verses pour souscrire et librer lesdits titres ou pour acheter les hividianana ny zo fanampiny ilaina mba ahafahana mameno ny isanny zo mifandrohy
droits supplmentaires ncessaires l'effet de complter le nombre des droits aminny petra-bola tranainy, ary ny zana-bolanireny vola ireny raha toa ilay fifanarahana
attachs aux actions anciennes, ainsi que l'intrt de ces sommes si la voatondro ao aminny andininy faha-62.2 etsy aloha mamaritra izany.
'convention vise l'article 53.2 prcdent le stipule. En cas de rompus, Raha toa misy tapaka, ilay tomponny vola notrosaina dia manana zo fandrotsahana
l'obligataire a droit au versement en espces de la valeur desdits rompus aminny alalnny lelavola ny tentim-bidinireny tapaka ireny tombnana aminny
apprcie la date de l'change. vaninandronny fifanakalozana.

Art.54.5 : statut des actions changer And. 54.5: sata mifehy ny petra-bola atakalo
Ireo petra-bola ilaina mba hiantohana ny fifanakalozana ny taratasim-bola notrosaina
Les actions ncessaires pour assurer l'change des obligations sont, jusqu' dia, mandra-pahatonganny fahatanterahanio lahasa io, manondro anarana, tsy azo
ralisation de cette opration, nominatives, inalinables et insaisissables. Leur ovaina tompo sy tsy azo atao fandraisam-pananana. Ny fampitna azy ireny dia tsy azo
atao raha tsy misy fanamarinana ny fifanakalozana.
transmission ne peut tre effectue que sur justification de l'change.
Ankoatrizany, izy ireny no miantoka, mba ho antoka fanana-manaraka,
manoloana ireo tomponny vola notrosaina, ny fanatanterahana ny anki-bolanny olona
En outre, elles garantissent, titre de gage, l'gard des obligataires, l'excution izay nandray adidy fa hiantoka ny fifanakalozana.
des engagements des personnes qui se sont obliges assurer l'change. Ny fepetranny andlana roa etsy aloha dia azo ampiharina aminireo petra-bola
vaovao azo noho ny fampiharana ny andininy 62.4.
Les dispositions des deux alinas qui prcdent sont applicables aux actions
nouvelles obtenues par application de l'article 53.4.

Art. 54.6 : obligations de la socit And.54.6 : adidinny fikambanam-barotra


Manomboka ny latsa-batonny fivoriambe voatondronny andininy faha-62.1, tsy
A dater du vote de l'assemble prvu l'article 53.1 alina 1 er, il est interdit la azonny fikambanana atao, mandra-pahatonganny fotoana hanakalozana na ahazoana
socit, jusqu' ce que toutes les obligations mises soient changes ou mamerim-bola ny aminny taratasim-bola notrosaina navoaka, ny manavo-bidy ny
renivolany na mampihena izany aminny alalnny famerenam-bola sy manova ny
remboursables, d'amortir son capital ou de la rduire par voie de remboursement
fitsinjarana ny tombom-barotra. Na izany aza, ny fikambanana dia afaka manorina petra-
et de modifier la rparation des bnfices. Toutefois, la socit peut crer des bola misy zana-bola ananan-tombon-dahiny tsy misy zo aminny fandatsaham-bato.
actions dividendes prioritaires sans droit de vote. Raha tojo fizarana vola tahiry vita sora-pizakna, ataonny fikambanana,
mandritra ny vanim-potoana iray ihany, ny sora-pizakna nozaraina mba ho petra-bola
En cas de distribution de rserves en titres, par la socit, au cours de la mme ilaina aminny fifanakalozana dia voatery hanaraka ny fepetranny andininy faha-62.5,
priode, les titres attribus du chef des actions ncessaires l'change sont andlana 1 sy 2.
soumis aux dispositions de l'article 53.5 alina 1er et 2. Ny sora-pizakna dia tsy maintsy atolotra ho anireo tomponny vola notrosaina,
raha sendra fifanakalozana, hatraminny isanny sora-pizakna mifanandrify aminireo
petra-bola anananizy ireny zo. Ireo tapaka mety hitranga dia anaovana fandrotsahana
Les titres doivent tre remis aux obligataires, en cas d'change, concurrence du aminny alalnny lelavola kajiana araky ny tentim-bidinny sora-pizakna aminny
nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus vaninandronny fifanakalozana. Ny zaratombo sy zana-bola tokony aloha teo
ventuels font l'objet d'un versement en espces calcul d'aprs la valeur des anelanelanny vaninandro fizarana sy ny vaninandro fifanakalozana dia mijanona ho
titres la date de l'change. Les dividendes et intrts chus entre la date de la anny olona izay manana adidy hiantoka ny fifanakalozana.
distribution et la date de l'change restent acquis aux personnes qui sont obliges Raha tojo fizarana vola tahiry vita sora-pizakna, ataonny fikambanana,
assurer l'change. mandritra ny vanim-potoana voatondro ao aminny andlana voalohany etsy ambony, ny
tomponny vola notrosaina dia manana zo, eo aminny fotoana fifanakalozana ny sora-
pizaknizy ireo, amin vola mira ilay mety ho azo raha toa izy ireo tompon petra-bola
En cas de distribution de rserves en titres, par la socit, au cours de la taminny fotoana fizarana.
priode prvue l'alina premier ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de
l'change de leurs titres, une somme gale celle qu'ils auraient perue s'ils
avaient t actionnaires au moment de la distribution.

Art. 54.7: fusion - absorption And 54.7: firaisan-troky - fandravonana


Eo anelanelanny famoahana ireo taratasim-bola notrosaina azo atakalo petra-
Entre l'mission des obligations changeables contre des actions et la bola sy ny vanim-potoana maha-voatakalo na voasolo vola ireo taratasim-bola
date laquelle toutes les obligations auront t changes ou rembourses, notrosaina rehetra, ny fandravonana ilay fikambanana mpamoaka vola ataon
fikambanana hafa iray na firaisan-troky amin fikambanana iray na marpmaro hafa ho
l'absorption de la socit mettrice par une autre socit ou la fusion avec une ou
ao anaty fikambanana hafa vaovao dia miankina aminny fankatoavana mialoha
plusieurs autres socits dans une socit nouvelle est subordonne omenny fivoriambe tsy ara-potoananny tomponny vola notrosaina.
l'approbation pralable de l'assemble gnrale extraordinaire des obligations Aminizay toe-javatra izay, ireo taratasim-bola notrosaina azo atakalo petra-bola
intresses. dia azo atakalo ao anatinny fe-potoana voatondro ao aminny andininy 62.3, andlana
faha-2, petra-bolanny fikambanana mpandravona na vaovao voarainireo olona nandray
Les obligations changeables contre des actions peuvent, dans ce cas, tre adidy fa hiantoka ny fifanakalozana. Ny fototry ny fifanakalozana dia fantatra aminny
changes dans le dlai prvu l'article 53.3 alina 2, contre des actions de la alalnny fanitsiana ny tatitra fifanakalozana voafetranny fifanekena famoaham-bola ho
aminny tatitra fifanakalozanny petra-bolanny fikambanana mpandravona atakalo petra-
socit absorbante ou nouvelle reues par les personnes qui se sont obliges
bolanny fikambanana mpandravona na vaovao.
assurer l'change. Les bases d'change sont dtermines en corrigeant le rapport Ny fikambanana mpandravona na vaovao dia misolo ny fikambanana mpamoaka vola
d'change fix par le contrat d'mission, par le rapport d'change des actions de mba ho fampiharana ny fepetranny andininy faha-62.6 sy ny fifanarahana voatondro ao
la socit mettrice contre des actions de la socit absorbante ou nouvelle. aminny andininy faha 62.2.

La socit absorbante ou nouvelle est substitue la socit mettrice pour


l'application des dispositions de l'article 53.6 et de la convention vise l'article
53.2.

Art.54.8 : nullits And. 54.8: fahafoanana


Foana, ny fanapahan-kevitra noraisina eo am-pandikna ny fepetranireo andininy
Sont nulles, les dcision prises en violation des dispositions des article 53.1, 62.1, 62.2 , 62.3 , 62.6 sy 62.7.
53.2 , 53.3, 53.6 et 53.7.

Art.55. socit cote- capital And. 55: fikambanam-barotra voamarika eny aminny fanakalozam-bola - renivola
Ho fampiharana ny andininy faha-851 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra,
En application de l'article 851 de la loi sur les socits commerciales, le ny renivola kely indrindranny fikambanana izay manana sora-pizakna voarakitra eny
capital minimum de la socit dont les titres sont inscrits la bourses des valeurs aminny toro-mariky ny fanakalozam-bola na miantso ny besinimaro hampiasa ny
tahirim-bolany mba ho fametrahana ny taratasim-pananany dia iray lavitrisa iraimbilanja
ou faisant appel publiquement l'pargne pour le placement de leurs titres est de
na 200.000.000 ariary.
UN MILLIARD de francs malgaches ou 200 000 000 ariary.

Art.56. constitutions - appel public "pargne - notice And. 56: fananganana fitaomam-bahoaka hampiasa ny tahirim-bolany -
filazalazana fohifohy.
La notice vise l'Article 852 de la loi sur les socits Ny filazana votondronny andininy faha-852 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
barotra dia ahitna ny fanoroana manaraka toa izao:
1. ny anaranilay fikambanana hatsangana, arahinny mari-pamantarana, raha ilaina ;
Commerciales contient les indications suivantes: 2. ny endriky ny fikambanana ;
3. ny renivolam-pikambanana ;
1 la dnomination de la socit constituer, suivie le cas chant, de 4. ny antonasanny fikambanam-barotra ;
son sigle; 5. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana ;
6. ny fotoam-paharetanny fikambanana ;
7. .ny isanny petra-bola hanaovana fanononana atakalo lelavola sy ny vola azo takiana
2 la forme de la socit; avy hatrany ahitna, raha ilaina, ny vola tambiny noho ny famoaham-bola;
8. ny lanjam-bidy isam-bentinny petra-bola havoaka, ka anaovana fanavahana, raha
3 le capital social; ilaina, isaky ny karazan petra-bola ;
9. ny fanoritsoritana fohifohy ireo tolo-pananana mivaingana, ny fanombatombnana
4 l'objet social; faobe sy ny fomba fandoavana ny karamanizy ireny, ka asiana filazana ny maha
-vonjimaika io fanombatombnana io sy io fomba fandoavana karama io ;
5 l'adresse du sige social; 10. ny tombontsoa manokana voalaza any aminny volavola fitsipi-pikambanana, ho
anny olona rehetra ;
11. ny fepetra fidirana any aminireo fivoriambenny tompon petra-bola sy ny
6 la dure de la socit;
fampiasana ny zo aminny latsa-bato raha ilaina, miaraka aminny fanondroana ny
fepetra mikasika ny fanomezana zo aminny fandatsaham-bato in-droa ;
7 le nombre des actions souscrire contre numraire et la somme 12. raha ilaina, ny famarafaran-teny mikasika ny fankatoavana ireo nandray
immdiatement exigible comprenant, le cas chant, la prime fitompoana anjara petra-bola ;
d'mission ;' 13. ny fepetra mikasika ny fitsinjarana tombom-barotra, ny fanokanana vola atao
fiandry sy ny fitsinjarana ny tombony azo avy aminny famaranam-pananana. ;
8 la valeur nominale des actions mettre. distinction tant faite, le cas 14. ny anarana , fanampinanarana sy toeram-ponenanny mpiraki-teny mpanat
soratra na ny anaram-pikambanana sy ny foibenny banky izay handray ny tahirim-bola
chant. Entre chaque catgorie d'actions;
avy aminny fanononam-bola ;
15. ny fe-potoana misokatra ho anny fanononam-bola miaraka aminny fanondroana
9 la description sommaire des apports en nature, leur valuation ny mety hisianny fifaranana mialoha ny fotoana, raha sendra fanononam-bola
globale et leur mode de rmunration, avec indication de caractre manontolo mialoha ny fahataperanio fe-potoana io ;
provisoire de cette valuation et de ce mode de rmunration; 16. ny fombafomba enti-manatanteraka ny fiantsoana fivoriambe fananganana sy ny
toerana fivoriana.
10 les avantages particuliers stipuls dans les projets de statuts dans Ny filazalazana dia soniavinireo mpanorina izay manondro:
les projets de statuts au profil de toute personne; 1. raha toa izy ireo isam-batanolona, ny anaranizy ireo, ny fanampinanarana
fampiasa andavanandro, ny fonenana sy zom-pirenena ;
2. raha toa izy ireo fikambanana mizaka zo isam-batanolona , ny anaram-
11 les conditions d'admission aux assembles d'actionnaires et pikambanana, ny endrika, ny foibem-pikambananizy ireo sy, raha ilaina , ny
d'exercice du droit de vote avec, le cas chant, indication des habetsahanny renivolam-pikambanana.
dispositions relatives l'attribution du droit de vote double;

12 le cas chant, les clauses relatives il l'agrment des cessionnaires


d'actions;

13 les dispositions relatives la rpartition des bnfices, il la


constitution de rserves et la rpartition du boni de liquidation;

14 les nom, prnoms et l'adresse du domicile du notaire ou la


dnomination sociale et le sige social de la banque qui recevra les
fonds provenant de la souscription;

15 le dlai ouvert pour la souscription avec l'indication de la possibilit


de clture anticipe, en cas de souscription intgrale avant l'expiration
dudit dlai;

16 les modalits de convocation de i'assemble gnrale constitutive


et le lieu de runion.
La notice est signe par les fondateurs qui indiquent 1sils sont des personnes
physiques, leurs nom, prnoms usuels, domicile et nationalit; 2 s'ils sont des
personnes morales leur dnomination, leur forme, leur sige social et, le cas
chant, le mont de leur capital social.

Art.57. appel public l'pargne - augmentation de capital notice And. 57: fitaomam-bahoaka hampiasa ny tahirim-bola - fampitomboana ny
renivola - filazalazana
En application de l'article 857 de la loi sur les socits commerciales, la notice, Ho fampiharana ny andininy faha-857 ao aminny lalna mifehy ny fikambanam-
revtue de la signature sociale, et la lettre au porteur contre rcpiss ou par barotra, ilay filazana, misy ny soniam-pikambanana, sy ny taratasy aminny anaran izay
mitondra azy atakalo tapakila na tsy very mandeha miaraka aminny filazana
lettre recommande avec demande d'avis de rception contiennent les indications
naharaisana dia ahitna ny fanondroana manaraka toa izao :
suivantes: 1. ny anaram-pikambanana arahinny mari-pamantarana, raha ilaina ;
2. ny endriky ny fikambanana ;
1 la dnomination sociale suivie, le cas chant, de son sigle; 3. ny antonasan ny fikambanana lazaina fohifohy ;
4. ny mari-bolanny renivolam-pikambanana ;
2 la forme de la socit; 5. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana ;
6. ny laharana nisoratanny fikambanana ao aminny rejistry ny varotra sy ny
3 l'objet social sommairement indiqu; fikambanam-barotra ;
7. ny vaninandro fifaranny fikambanana raha ny tokony ho izy ;
8. ny mari-bolanny fampitomboana ny renivola ;
4 le montant du capital social; 9. ny vaninandro fisokafana sy fifarananny fanononam-bola ;
10. ny anarana sy fanampinanarana na anaram-pikambanana, ny toerana misy ny
5 l'adresse du sige social"; fonenana na ny foibenilay olona nametrahana ;
11. ny karazan petra-bola navoaka sy ny mombamomba azy ireny ;
6 le numro d'immatriculation de la socit au registre du commerce et 12. ny lanjam-bidy isam-bentinireo petra-bola atao tonom-bola lelavola, ary raha
des socits; ilaina, ny habetsahanny tombony azo avy aminny famoaham-bola ;
13. ny vola azo takiana avy hatrany isaky ny petra-bola nanaovana fanononam-bola ;
14. ny fisiana, ho anny tompon petra-bola, zo ananan-tombony aminny tonom-bola
7 la date d'expiration normale de la socit;
mikasika ireo petra-bola vaovao ary ny fepetra fampiasana io zo io ;
15. ny tombontsoa manokana voalazanny fitsipi-pikambanana ho anny olona
8 le montant de l'augmentation de capital; rehetra ;
16. raha ilaina, ny famarafaran-teny mametra ny famindram-pitompoana malalaka ny
9 les dates d'ouverture et de clture de la souscription; petra-bola ;
17. ny fepetra mikasika ny fizarana tombom-barotra, ny fanokanana vola fiandry sy
10 les nom et prnoms ou la dnomination sociale, l'adresse du ny fitsinjarana ny tombony azo avy aminny famaranam-pananana ;
domicile ou le sige social du dpositaire; 18. ny mari-bola tsy voavobidinireo taratasim-bola hafa navoaka taminny fotoana
taloha sy ny antoka miaraka aminizy ireny ;
19. ny mari-bolanny findramam-bola noho ny taratasim-bola notrosaina iantohanny
11 les catgories d'actions mises et leurs caractristiques;
fikambanana, taminny fotoananny famoaham-bola, ary raha ilaina , ny ampahany
iantohanireny findramam-bola ireny ;
12 la valeur nominale des actions souscrire en numraire, et le cas
20. 20. raha ilaina, ny fanoritsoritana fohifohy, ny fanombatombnana
chant, le montant de la prime d'mission;
sy ny fomba fandoavana ny karamanny tolo-pananana mivaingana voaray
ao anatinny fampitomboana ny renivola miaraka aminny filazana ny
13 la somme immdiatement exigible par action souscrite; maha- vonjimaika io fanombatombnana sy fomba fandoavana ny
karamanny tolo-pananana io ;
14 l'existence au profil des actionnaire, du droit prfrentiel de
souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de
ce droit;

15 les avantages particuliers stipuls par les statuts au profit de toute


personne
16 le cas chant, les clauses statutaires restreignant la libre cession
des actions;

17 les dispositions relatives la distribution des bnfices, la


constitution des rserves et la rpartition du boni de liquidation;

18 le montant non amorti des autres obligations antrieurement mises


et les garanties dont elles sont assorties.

19 le montant, lors de l'mission, des emprunts obligataires garantis


par la socit, ainsi que les cas chant, la fraction garantie de ces
emprunts;

20 le cas chant, la description sommaire, l'valuation et le mode de


rmunration des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec
l'indication du caractre provisoire de cette valuation et de ce mode de
rmunration.

Art. 58. appel public lpargne- placement d'obligations- notice And. 58 : fitaomana ny besinimaro hampiasa ny tahirim-bola - fametrahana ny
taratasim-bola notrosaina - filazalazana fohifohy
La notice prvue l'article 865 contient les indications suivantes: Ahitna ny fanondroana manaraka toa izao ny filazana voalazanny andininy faha-
865:
1. ny anaram-pikambanana arahinny mari-pamantarana, raha ilaina ;
1 la dnomination sociale suivie, le cas chant, de son sigle;
2. ny endriky ny fikambanana ;
3. ny toeram-ponenanny foibem-pikambanana ;
2 la forme de la socit; 4. ny mari-bolanny renivolam-pikambanana ;
5. ny laharana nisoratanny fikambanana anaty rejistry ny varotra sy ny
3 l'adresse du sige social; fikambanam-barotra ;
6. ny antonasanny fikambanam-barotra lazaina fohifohy ;
4 le montant du capital social; 7. ny vaninandro fifarananny fikambanana araky ny tokony ho izy ;
8. ny mari-bola tsy voavobidinireo taratasim-bola notrosaina navoaka taminny
5 le numro d'immatriculation de la socit au registre du commerce et fotoana taloha sy ny antoka nomena azy ireny ;
9. ny mari-bolanny findramam-bola noho ny taratasim-bola notrosaina iantohanny
des socits;
fikambanana, taminny fotoana famoaham-bola sy, raha ilaina, ny ampahany
iantohanireny findramam-bola ireny ;
6 lobjet social sommairement indiqu; 10. ny mari-bolanny famoaham-bola ;
11. ny lanjam-bidy isam-bentinny taratasim-bola notrosaina tokony havoaka ;
7 la date d'expiration normale de la socit; 12. ny habetsahana sy ny fomba fikajiana ny zana-bola sy vokatra hafa ary ny
fombafomba fandoavam-bola ;
8 le montant non amorti des obligations antrieurement mises ainsi 13. ny vanim-potoana sy ny fepetra famerenam-bola ary, mety hitranga izany, ny
que les garanties qui leur sont confres; fepetra fividianana indray ny taratasim-bola notrosaina ;
14. raha ilaina, ny antoka nomena ireo taratasim-bola notrosaina ;
Misy ny soniam-pikambanana ilay filazalazana fohifohy.
9 le montant, lors de l'mission, des emprunts obligataires garantis par
la socit et, le cas chant, la fraction garantie de ces emprunts;

10 le montant de l'mission;

11 la valeur nominale des obligations mettre;

12 le taux et le mode de calcul des intrts et autres produits ainsi que


les modalits de paiement;
13 l'poque et les conditions de remboursement ainsi qu'ventuellement les
conditions de rachat des ob1igations ;

14 les garanties confres, le cas chant aux obligations.

la notice est revtue de la signature sociale.

Art. 58.1 : notice - annexe And. 58.1: filazalazana fohifohy - tvana


Atvana aminilay filazalazana fohifohy voatondronny andininy faha- 865 ao
Sont annexs la notice vise l'article 865 de la loi sur les socits aminny lalna mifehy ny fikambanam-barotra:
commerciales: 1. dika mitovinny famisavisana ny toe-pananana sy trosa farany nankatoavinny
fivoriambenny tompon petra-bola, nohamarininny solontena ara-dalnanny
fikambanana fa mitovy ;
1 une copie du dernier bilan approuv par l'assemble gnrale des actionnaires, 2. raha toa io famisavisana ny toe-pananana sy trosa io nofaranana taminny
certifie conforme par le reprsentant lgal de la socit; vaninandro talohanny folo volana mihoatra ilay fiantombohanny famoaham-bola, ny
fitanisana toe-draharaha eo aminny lafiny hana enti-mihetsika sy ramby anilay
2 si ce bilan a t arrt une date antrieure de plus de dix mois fikambanana ka mihoatra ny folo volana sy natao eo ambany fiandraiketanny Filankevi-
celle du dbut de l'mission, un tat de la situation active et passive de pitantanana na ny mpitantana , arakaraky ny trangan-javatra ;
la socit datant de dix mois au plus et tabli sous la responsabilit du 3. filan-kevitra momba ny fandehananny raharaham-pikambanana manomboka
taminny fiantombohanny taom-piasana hitsahina sy, raha ilaina, momba ny taom-
conseil d'administration ou des grants, selon le cas;
piasana teo aloha raha toa ny fivoriambe ara-potoana tokony hanapaka momba ireo
taratasy fitanisana ny toe-bola fandravonana tsy mbola nivory
3 des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le Raha toa tsy mbola misy famisavisana toe-pananana sy trosa natao, ny filazana
dbut de l'exercice en cours et, le cas chant, sur le prcdent no manambara izany.
exercice si l'assemble gnrale ordinaire appele statuer sur les Ireo tovana voatondro ao aminny antokony 1 sy 2 anity andininy ity dia azo
tats financiers de synthse n'a pas encore t runie. soloina arakaraky ny fitrangan-javatra, aminny alalnny fampahafantarana anaty
gazety afaka mandray fampandrenesana araky ny lalna mikasika ny famisavisana
Si aucun bilan n'a encore t tabli, la notice en fait mention. farany ny toe-pananana sy trosa na fitoerana vonjimaikanny famisavisana ny toe-
pananana sy trosa nofaranana taminny vaninandro folo volana raha be indrindra
Les annexes prvues aux paragraphes 1 et 20 du prsent article peuvent talohanilay vaninandro famoaham-bola, rehefa hita fa navoaka an-tsoratra io
tre remplaces selon le cas, par la rfrence de la publicit dans les journaux famisavisana ny toe-pananana sy trosa na fitoerana io.
habilits recevoir les annonces lgales du dernier bilan ou d'une situation
provisoire du bilan arrt une date antrieure de dix mois au plus celle de
l'mission, lorsque ce bilan ou cette situation a dj t publi.
Art.59. filiales de socit cotes And. 59 : masoivohonny fikambanana marin-toerana
Ireo fikambanana, voatondro ao aminny andininy faha-875 ao aminny lalna
Les socits prvues par l'article 875 de la loi sur les socits commerciales, qui mifehy ny fikambanam-barotra, tsy voasoratra ao aminny toromarika fanakalozam-bola
ne sont pas inscrites la bourse des valeurs dont la moiti des titres est dtenue ka tannny fikambanana iray na maromaro marin-toerana, izay manana:
1. Famisavisana toe-pananana sy trosa mihoatra ny roa lavitrisa iraimbilanja na
par une ou plusieurs socits cotes qui ont:
400.000.000 ariary.
2. na manana zarapetra-bola iray momba ny sora-pizakana ka ny vidiny rehefa natao
1 un bilan suprieur deux milliards de FMG ou 400 000 000 ariary ; ny fitanisam-pananana na eo aminny fanakalozam-bola dia mihoatra ny 800.000.000
FMG na 160.000.000 ariary, dia tsy maintsy , ao anatinny dimy ambinny efa-polo
2 ou qui possdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur
andro manaraka ny fankatoavanny fivoriambe ny fitanisana ara-bola ho famintinana,
boursire excdent huit cent millions (800.000.000) de FMG ou 160 000 000
mamoaka amin gazety afaka mandray ny fampandrenesana araka ny lalna ny
ariary ;
tahirin-kevitra ny fitanisana ara-bola ho famintinana misy fankatoavana sy
fanamarinana ataonny mpanamarin-kaonty, ny fanapahana hamindrana ny tombom-
doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l'approbation des tats
barotra.
financiers de synthse par l'assemble, publier au journal habilit recevoir les
annonces lgales les documents les tats financiers de synthse approuvs et
revtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la dcision d'affectation
des rsultats.

PARTIE III FIZARANA III


FEPETRA FARANY
DES DISPOSITIONS FINALES
And. 60 : Izay rehetra fepetra mialoha sy mifanohitra aminity didim-panjakana ity dia
foana sy mijanona ho foana.

Art.60. Toutes dispositions antrieures et contraires celles du prsent dcret


sont et demeurent abroges.

Art.61. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de And. 61 : Ny Ministeranny Toekarena, Fitantanambola sy ny Tetibola, ny Ministry ny
lIndustrialisation, du Commerce et du Dveloppement du Secteur Priv, Le Garde Indostria, ny Varotra sy ny Fampandrosoana ny Sehatrasa tsy miankina, ny Mpitahiry
des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargs chacun en ce qui le concerne de ny Kasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, no miandraikitra, araky ny tandrifiny avy, ny
fanatanterahana anity didim-panjakana izay havoaka ao aminny Gazetim-panjakan ny
l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Officiel de la Rpublique.
Repoblika.

Natao teto Antananarivo, ny 06 aprily 2004.