Vous êtes sur la page 1sur 144

MONITEUR BELGISCH

BELGE STAATSBLAD
Publication conforme aux articles 472 478 de la loi- Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de
programme du 24 dcembre 2002 publie au Moniteur belge du programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het
31 dcembre 2002. Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.
Le Moniteur belge peut etre consult ladresse Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden
www.moniteur.be op : www.staatsblad.be
Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42,
1000 Bruxelles, tl. 02 552 22 11 - Conseiller : A. Van Damme 1000 Brussel, tel. 02 552 22 11 - Adviseur : A. Van Damme

173e ANNEE N. 51 173e JAARGANG

MARDI 18 FEVRIER 2003 DINSDAG 18 FEBRUARI 2003

SOMMAIRE INHOUD

Lois, dcrets, ordonnances et rglements Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Service public fdral Justice Federale Overheidsdienst Justitie


14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations, p. 7847. 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent, bl. 7847.

14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations, p. 7848. 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent, bl. 7848.

14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations, p. 7853. 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent, bl. 7853.

14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations, p. 7855. 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent, bl. 7855.

Service public fdral Mobilit et Transports Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


27 JANVIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal du 27 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
13 novembre 2000 concernant les modalites demission de la loterie a` koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoor-
billets, appelee LOXO , loterie publique organisee par la Loterie schriften van de loterij met biljetten, LOXO genaamd, een openbare
Nationale, p. 7901. loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, bl. 7901.

Service public fdral Finances Federale Overheidsdienst Financien


30 JANVIER 2003. Arrt royal pris en excution de larticle 26 30 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26
de la loi du 24 dcembre 2002 modifiant le rgime des socits en van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschaps-
matire dimpts sur les revenus et instituant un systme de dcision regeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem
anticipe en matire fiscale, p. 7902. van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, bl. 7902.

Service public fdral Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Environnement Voedselketen en Leefmilieu
29 JANVIER 2003. Arrete royal fixant, pour lannee 2003, les 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor
conditions et les re`gles specifiques relatives a` la fixation et a` la het dienstjaar 2003, van de specifieke voorwaarden en regelen betref-
liquidation du budget des moyens financiers des hopitaux, p. 7902. fende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiele
middelen van de ziekenhuizen, bl. 7902.

29 JANVIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal du 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation du budget des koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de
moyens financiers des hopitaux, p. 7903. vereffening van het budget van financiele middelen van de ziekenhuizen,
bl. 7903.

144 pages/bladzijden
7844 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Ministre des Affaires sociales, de la Sant publique et de lEnvironne- Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
ment
16 JANVIER 2003. Arrete royal fixant les conditions auxquelles 16 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot vaststelling van de
une intervention de lassurance obligatoire soins de sante et indemnites voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzeke-
peut etre accordee dans le cadre de projets temporaires et experimen- ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden
taux en rapport avec les services de garde des medecins generalistes, verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot
p. 7905. huisartsenwachtdiensten, bl. 7905.

14 FEVRIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 14 FEBRUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire soins de van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
sante et indemnites dans le cout des specialites pharmaceutiques, koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
p. 7907. en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 7907.

14 FEVRIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 14 FEBRUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire soins de van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
sante et indemnites dans le cout des specialites pharmaceutiques, koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
p. 7915. en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 7915.

20 JANVIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 20 JANUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire soins de van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
sante et indemnites dans le cout des specialites pharmaceutiques. koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Errata, p. 7917. en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Errata,
bl. 7917.

Service public fdral Intrieur Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


6 FEVRIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal du 6 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
31 aot 1993 portant creation du comite consultatif de lincendie, koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het
p. 7917. raadgevend comite voor de brandweer, bl. 7917.

5 FEVRIER 2003. Arrt du Commissaire gnral aux rfugis et 5 FEBRUARI 2003. Besluit van de Commissaris-generaal voor de
aux apatrides portant dlgation des pouvoirs confrs par la loi du vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende
15 dcembre 1980 sur laccs au territoire, le sjour, ltablissement machten door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
et lloignement des trangers, p. 7918. het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, bl. 7918.

Service public fdral Emploi, Travail et Concertation sociale Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
11 FEVRIER 2003. Arrt royal portant des mesures daide 11 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit houdende tewerkstellings-
lemploi au profit des communes ctires, pour le nettoyage de la maatregelen ten gunste van de kustgemeenten, voor het opruimen van
pollution ptrolire exceptionnelle sur la cte belge, p. 7919. de uitzonderlijke olievervuiling aan de Belgische kust, bl. 7919.

Gouvernements de Communaut et de Rgion Gemeenschaps- en Gewestregeringen


Communaut flamande Vlaamse Gemeenschap
Ministre de la Communaut flamande Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
17 JANVIER 2003. Arrete du Gouvernement flamand portant 17 JANUARI 2003. Besluit van de Vlaamse regering houdende de
subventionnement dinitiatives culturelles et internationales pour la subsidiering van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de
jeunesse, p. 7927. jeugd, bl. 7921.

Communaut franaise Franse Gemeenschap


Ministre de la Communaut franaise Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 NOVEMBRE 2002. Arrete du Gouvernement de la Commu- 21 NOVEMBER 2002. Besluit van de Regering van de Franse
naute francaise pris en application de larticle 12 du decret du Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 12 van het decreet
17 juillet 2002 definissant le certificat daptitude pedagogique appro- van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische
prie a` lenseignement superieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de
conditions dobtention, p. 7934. hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan,
bl. 7935.

19 DECEMBRE 2002. Arrete du Gouvernement de la Communaute 19 DECEMBER 2002. Besluit van de Regering van de Franse
francaise relatif au delegue general de la Communaute francaise aux Gemeenschap betreffende de algemeen afgevaardigde van de Franse
droits de lenfant, p. 7936. Gemeenschap voor de rechten van het kind, bl. 7937.

20 JUIN 2002. Arrt du Gouvernement de la Communaut 20 JUNI 2002. Besluit van de Regering van de Franse Gemeen-
franaise portant excution du dcret du 8 fvrier 1999 relatif leuro schap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de
en ce qui concerne les dispositions relatives la R.T.B.F. Errata, p. 7939. euro met betrekking tot de bepalingen over de R.T.B.F. Errata, bl. 7939.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7845

Autres arrts Andere besluiten

Service public fdral Justice Federale Overheidsdienst Justitie


4 FEVRIER 2003. Arrete royal portant nomination du president 4 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit houdende benoeming van
de la Commission des jeux de hasard, p. 7940. de voorzitter van de Kansspelcommissie, bl. 7940.

Service public fdral Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Environnement Voedselketen en Leefmilieu
29 JANVIER 2003. Arrete royal portant designation des membres 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit houdende aanduiding van
honoraires et des membres du Conseil superieur dHygie`ne, p. 7940. ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad, bl. 7940.

Service public fdral Scurit sociale Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


Institut national dassurances maladie-invalidit. Conseil gnral de Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Algemene
lassurance soins de sant. Dmissions. Nominations, p. 7942. raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Ontslag-
verleningen. Benoemingen, bl. 7942.

Service public fdral Emploi, Travail et Concertation sociale Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
30 JANVIER 2003. Arrete royal nommant les membres de la 30 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot benoeming van de
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, p. 7942. leden van het Paritair Comite voor het tuinbouwbedrijf, bl. 7942.

Gouvernements de Communaut et de Rgion Gemeenschaps- en Gewestregeringen


Vlaamse Gemeenschap
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Uitvoering van een project inzake
sociale huisvesting. Machtiging tot onteigening. Spoedprocedure, bl. 7944.

Departement Wetenschap, Innovatie en Media


Vlaamse Mediaraad. Benoeming van een plaatsvervangend lid van
de Vlaamse Mediaraad, bl. 7944.

Departement Onderwijs
Erkenning van vormingsprogrammas die voor de vervulling van de
deeltijdse leerplicht in aanmerking komen, bl. 7945.

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur


Medisch verantwoorde sportbeoefening. Forfaitaire toelage voor
2003 aan erkende keuringscentra, bl. 7945.

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegen-


heden en Landbouw
Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.s,
bl. 7945.

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Wegen. Onteigeningen. Spoedprocedure, bl. 7946.

Communaut franaise Franse Gemeenschap


Ministre de la Communaut franaise Ministerie van de Franse Gemeenschap
Dlgation de lautorit, p. 7947. Afvaardiging van de overheid, bl. 7947.

Rgion wallonne Waals Gewest


Ministre de la Rgion wallonne Ministerie van het Waalse Gewest
9 JANVIER 2003. Arrete du Gouvernement wallon modifiant 9 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
larrete du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 portant la van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot
designation de commissaires de la Societe wallonne du Logement au aanwijzing van de commissarissen van de Societe wallonne du
sein des societes de logement de service public, p. 7947. Logement (Waalse Huisvestingsmaatschappij) binnen de openbare
huisvestingsmaatschappijen, bl. 7948.
7846 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Gemeinschafts- und Regionalregierungen


Wallonische Region

Ministerium der Wallonischen Region

9. JANUAR 2003 Erlass der Wallonischen Regierung zur Abanderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. September 2002
zur Bezeichnung von Kommissaren der Societe wallonne du Logement (Wallonische Wohnungsbaugesellschaft) innerhalb der Wohnungsbau-
gesellschaften offentlichen Dienstes, S. 7947.

Avis officiels Officile berichten

Cour darbitrage Arbitragehof

Extrait de larrt n 165/2002 du 13 novembre 2002, p. 7950. Uittreksel uit arrest nr. 165/2002 van 13 november 2002, bl. 7949.

Schiedshof

Auszug aus dem Urteil Nr. 165/2002 vom 13. November 2002, S. 7952.

Service public fdral Intrieur Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

29 JANVIER 2003. Circulaire GPI 32 concernant les directives et 29 JANUARI 2003. Omzendbrief GPI 32 betreffende de richtlijnen
les formalits suivre dans le cadre de la procdure de statutarisation en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de
des membres du personnel du cadre administratif et logistique des procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het admini-
services de police, p. 7953. stratief en logistiek kader van de politiediensten, bl. 7953.

Ordres du jour Agendas

Snat de Belgique, p. 7954. Belgische Senaat, bl. 7954. Vlaams Parlement, bl. 7954. Vlaams
Parlement, bl. 7957.

Conseil de la Rgion de Bruxelles-Capitale, p. 7959. Conseil de Brusselse Hoofdstdelijke Raad, bl. 7959. Brusselse Hoofdstedelijke
la Rgion de Bruxelles-Capitale, p. 7961. Raad, bl. 7961.

Assemble runie de la Commission communautaire commune, Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
p. 7962. commissie, bl. 7962.

Assemble runie de la Commission communautaire commune de Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
la Rgion de Bruxelles-Capitale, p. 7962. commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 7962.

Les Publications lgales et Avis divers ne sont pas repris dans ce De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor-
sommaire mais figurent aux pages 7963 7986. den niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van
bl. 7963 tot bl. 7986.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7847

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS


WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


F. 2003 659 [C 2003/09099] N. 2003 659 [C 2003/09099]

14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

La Chambre des representants a adopte et Nous sanctionnons ce qui De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
suit : bekrachtigen hetgeen volgt :

Article 1er. La presente loi re`gle une matie`re visee a` larticle 74 de la Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
Constitution. artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. En application de larticle 19, dernier alinea, de la loi du Art. 2. Bij toepassing van artikel 19, laatste lid, van de wet van
28 juin 1984 relative a` certains aspects de la condition des etrangers et 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de
instituant le Code de la nationalite belge, la naturalisation avec vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de
assimilation de la residence a` letranger a` la residence en Belgique, est Belgische nationaliteit, wordt de naturalisatie met gelijkstelling van
accordee a` : verblijf in het buitenland met verblijf in Belgie verleend aan :

Janane, Mohammed, ne a` Casablanca (Maroc) le 6 novembre 1955. Janane, Mohammed, geboren te Casablanca (Marokko) op 6 novem-
ber 1955.

Art. 3. En application de la loi du 28 juin 1984 relative a` certains Art. 3. Bij toepassing van de wet van 28 juni 1984 betreffende
aspects de la condition des etrangers et instituant le Code de la sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende
nationalite belge, la naturalisation est accordee a` : invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, wordt de
naturalisatie verleend aan :

Ali, Hussein, ne a` Afrine (Algerie) le 1er avril 1953. Ali, Hussein, geboren te Afrine (Algerije) op 1 april 1953.

Ernaga, Rosa, nee a` Sierra Grande (Rio Negro, Argentine) le Ernaga, Rosa, geboren te Sierra Grande (Rio Negro, Argentinie) op
10 janvier 1941. 10 januari 1941.

Ghaouat, Amina, nee a` Tanger (Maroc) en 1943. Ghaouat, Amina, geboren te Tanger (Marokko) in 1943.

Kholti, Rahma, nee a` Telata de Raissama (Maroc) en 1945. Kholti, Rahma, geboren te Telata de Raissama (Marokko) in 1945.

Luk, Shu Cheung, ne a` Hong Kong (Chine) le 13 janvier 1965. Luk, Shu Cheung, geboren te Hong Kong (China) op 13 januari 1965.

Rabhiou, Farida, nee a` Beni Sidel (Tlat Louta, Maroc) le 7 juin 1975. Rabhiou, Farida, geboren te Beni Sidel (Tlat Louta, Marokko) op
7 juni 1975.

Shalaby, Kadria, nee a` Alexandrie (Egypte) le 13 mai 1951. Shalaby, Kadria, geboren te Alexandrie (Egypte) op 13 mei 1951.

Promulguons la prsente loi, ordonnons quelle soit revetue du sceau Kondigen deze wet af bevelen dat zij met s Lands zegel worden
de lEtat et publie par le Moniteur belge. bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Donne a` Bruxelles, le 14 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 14 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN

Scelle du sceau de lEtat : Met s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,


M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
7848 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


F. 2003 660 [C 2003/09100] N. 2003 660 [C 2003/09100]
14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
La Chambre des representants a adopte et Nous sanctionnons ce qui De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
suit : bekrachtigen hetgeen volgt :
Article 1er. La presente loi re`gle une matie`re visee a` larticle 74 de la Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
Constitution. artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. En application de la loi du 13 avril 1995 modifiant la Art. 2. Bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van
procedure de naturalisation et le Code de la nationalite belge, la de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische
naturalisation est accordee a` : nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan :
Ablaboutian, Lussin, nee a` Alep (Syrie) en 1943. Ablaboutian, Lussin, geboren te Aleppo (Syrie) in 1943.
er
Abrak, Noureddine, ne a` Tanger (Maroc) le 1 mai 1966. Abrak, Noureddine, geboren te Tanger (Marokko) op 1 mei 1966.
Adamcsik epouse Balog, Eva, nee a` Budapest (Hongrie) le 1er octo- Adamcsik echtgenote Balog, Eva, geboren te Boedapest (Hongarije)
bre 1966. op 1 oktober 1966.
Adames Alvarez, Ana Luisa, nee a` Saint-Domingue (Repub. Domi- Adames Alvarez, Ana Luisa, geboren te Saint-Domingue (Domini-
nicaine) le 16 mars 1975. kaanse Republiek) op 16 maart 1975.
Adamovic, Gordana, nee a` Belgrade (Yougoslavie) le 23 avril 1953. Adamovic, Gordana, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 23 april 1953.
Adel, Batool, nee a` Hamadan (Iran) le 28 juin 1955. Adel, Batool, geboren te Hamadan (Iran) op 28 juni 1955.
Agirman, Ali, ne a` Midyat (Turquie) le 3 avril 1954. Agirman, Ali, geboren te Midyat (Turkije) op 3 april 1954.
Agoudavi, Kokou Monyo, ne a` Tche`kpo-Dedekpoe` (Togo) le 17 sep- Agoudavi, Kokou Monyo, geboren te Tche`kpo-Dedekpoe` (Togo) op
tembre 1978. 17 september 1978.
Aissa, Abdessamad, ne a` Douar Mrabet Rouadi (Maroc) en 1962. Aissa, Abdessamad, geboren te Douar Mrabet Rouadi (Marokko) in
1962.
Akka, Khadija, nee a` Douar Isfoula, Beni Guemil (Maroc) le Akka, Khadija, geboren te Douar Isfoula, Beni Guemil (Marokko) op
10 juin 1976. 10 juni 1976.
Akrif, l Mektar, ne a` Bni Aarouss (Maroc) en 1948. Akrif, I Mektar, geboren te Bni Aarouss (Marokko) in 1948.
Al Habboby, Abbas, ne a` Al Sammawa (Irak) le 1er janvier 1966. Al Habboby, Abbas, geboren te Al Sammawa (Irak) op 1 januari 1966.
Alhamraoui, Younes, ne a` Iayaden Beni Oulichek (Maroc) le Alhamraoui, Younes, geboren te Iayaden Beni Oulichek (Marokko)
15 aot 1967. op 15 augustus 1967.
Alitane, Ahamida, ne a` Massaghra - CR Sfassif (Maroc) le 1er octo- Alitane, Ahamida, geboren te Massaghra - CR Sfassif (Marokko) op
bre 1966. 1 oktober 1966.
Amine, Ahmed, ne a` Tetouan (Maroc) le 20 mai 1964. Amine, Ahmed, geboren te Tetouan (Marokko) op 20 mei 1964.
Aoulad Said, Omar, ne a` Douar Tazourarht B.Bouayach (Maroc) le Aoulad Said, Omar, geboren te Douar Tazourarht B.Bouayach
10 avril 1977. (Marokko) op 10 april 1977.
Asif, Masooda, nee a` Kaboul (Afghanistan) le 22 octobre 1970. Asif, Masooda, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 22 oktober 1970.
Azmani, Abdesselam, ne a` Tanger (Maroc) en 1949. Azmani, Abdesselam, geboren te Tanger (Marokko) in 1949.
Batar, Amina, nee a` Tanger (Maroc) le 15 janvier 1955. Batar, Amina, geboren te Tanger (Marokko) op 15 januari 1955.
Bak, Orhan, ne a` Akcaabat (Turquie) le 15 mars 1979. Bak, Orhan, geboren te Akcaabat (Turkije) op 15 maart 1979.
Bakir, Asim, ne a` Artvin (Turquie) le 28 mars 1946. Bakir, Asim, geboren te Artvin (Turkije) op 28 maart 1946.
Bakun, Beatrice, nee a` Auvelais (Belgique) le 12 juin 1964. Bakun, Beatrice, geboren te Auvelais (Belgie) op 12 juni 1964.
er
Balog, Tibor, ne a` Kakucs (Hongrie) le 1 mars 1966. Balog, Tibor, geboren te Kakucs (Hongarije) op 1 maart 1966.
Baltit, Hassan, ne a` Oran (Algerie) le 6 aot 1964. Baltit, Hassan, geboren te Oran (Algerije) op 6 augustus 1964.
Barisic epouse Milos, Ljubica, nee a` Azapovici-Kiseljak (Bosnie- Barisic echtgenote Milos, Ljubica, geboren te Azapovici-Kiseljak
Herzegovine) le 23 aot 1942. (Bosnie-Herzegovina) op 23 augustus 1942.
Bekkaoui, Mohamed, ne a` Berkane (Maroc) le 12 dcembre 1965. Bekkaoui, Mohamed, geboren te Berkane (Marokko) op 12 decem-
ber 1965.
Bekor, Mohamed, ne a` Tetouan (Maroc) en 1938. Bekor, Mohamed, geboren te Tetouan (Marokko) in 1938.
Ben Kabbach, Ahmed, ne a` Douar Izakiren Beni Bouayach (Maroc) Ben Kabbach, Ahmed, geboren te Douar Izakiren Beni Bouayach
en 1950. (Marokko) in 1950.
Benaouda, Abdelghani, ne a` Douar Ouled Benaouda (Maroc) en 1955. Benaouda, Abdelghani, geboren te Douar Ouled Benaouda (Marok-
ko) in 1955.
Benkaddour, Abdelaziz, ne a` Tanger (Maroc) le 13 fevrier 1961. Benkaddour, Abdelaziz, geboren te Tanger (Marokko) op
13 februari 1961.
Benouda, Chrifa, nee a` Douar Oulad Benouda Ahfir (Maroc) le Benouda, Chrifa, geboren te Douar Oulad Benouda Ahfir (Marokko)
19 mars 1955. op 19 maart 1955.
Benradi, Fatima, nee a` Mekne`s (Maroc) en 1948. Benradi, Fatima, geboren te Meknes (Marokko) in 1948.
Berehab, Fatna, nee a` Dr El Khodrane (Maroc) en 1930. Berehab, Fatna, geboren te Dr El Khodrane (Marokko) in 1930.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7849

Bitout, Rachida, nee a` Tanger (Maroc) en 1959. Bitout, Rachida, geboren te Tanger (Marokko) in 1959.
Blakaj, Gani, ne a` Vrela Istok (Yougoslavie) le 15 aot 1971. Blakaj, Gani, geboren te Vrela Istok (Joegoslavie) op 15 augustus 1971.
Bogdanov, Bogdan Gueorguiev, ne a` Bourgas (Bulgarie) le Bogdanov, Bogdan Gueorguiev, geboren te Bourgas (Bulgarije) op
20 juillet 1947. 20 juli 1947.
Botongo-Kotahunyi, nee a` Mbandaka (Congo) le 28 juin 1977. Botongo-Kotahunyi, geboren te Mbandaka (Kongo) op 28 juni 1977.
Bouazza, Abdeslam, ne a` Beni Ensar (Maroc) le 2 juin 1959. Bouazza, Abdeslam, geboren te Beni Ensar (Marokko) op 2 juni 1959.
Bouhamed, Ahmed, ne a` Ihaddadene Beni-Chiker (Maroc) le 7 jan- Bouhamed, Ahmed, geboren te Ihaddadene Beni-Chiker (Marokko)
vier 1965. op 7 januari 1965.
Boulakhrif, Khadija, nee a` Douar Ibardaan-Midar (Maroc) en 1967. Boulakhrif, Khadija, geboren te Douar Ibardaan-Midar (Marokko)
in 1967.
Boushah, El Hassan, ne a` Ihbouchata Selouane (Maroc) le 4 aot 1965. Boushah, El Hassan, geboren te Ihbouchata Selouane (Marokko) op
4 augustus 1965.
Buduh, Mohamed, ne a` Imzouren (Maroc) le 5 aot 1981. Buduh, Mohamed, geboren te Imzouren (Marokko) op 5 augus-
tus 1981.
Buhlal, Fatoma, nee a` Martil-Tetouan (Maroc) en 1957. Buhlal, Fatoma, geboren te Martil-Tetouan (Marokko) in 1957.
Caglayan, Arslan, ne a` Emirdag (Turquie) le 20 fvrier 1962. Caglayan, Arslan, geboren te Emirdag (Turkije) op 20 februari 1962.
q akar epouse Maral, Naciye, nee a` C
C q ayirli (Turquie) le 5 fvrier 1960. q akar echtgenote Maral, Naciye, geboren te C
C q ayirli (Turkije) op
5 februari 1960.
q etinkaya, Emir, ne a` Emirdag (Turquie) le 8 juin 1948.
C q etinkaya, Emir, geboren te Emirdag (Turkije) op 8 juni 1948.
C
Chantah, Mohamed, ne a` Driouch (Maroc) en 1956. Chantah, Mohamed, geboren te Driouch (Marokko) in 1956.
Chea, Heng, ne a` Phnom Penh (Cambodge) le 3 dcembre 1958. Chea, Heng, geboren te Phnom Penh (Cambodja) op 3 decem-
ber 1958.
Cherack, Abdelghani, ne a` Bab El Oued, Alger (Algerie) le 2 avril 1968. Cherack, Abdelghani, geboren te Bab El Oued, Algiers (Algerije) op
2 april 1968.
Cousina, Irina Alexandrovna, nee a` Leningrad (Russie) le 26 dcem- Cousina, Irina Alexandrovna, geboren te Leningrad (Rusland) op
bre 1937. 26 december 1937.
da Ernestho-Melenya, Kossi, ne a` Lome (Togo) le 28 novembre 1969. da Ernestho-Melenya, Kossi, geboren te Lome (Togo) op 28 novem-
ber 1969.
Dada, Ahmed, ne a` Douar Imouallen C.R. Trougout (Maroc) en 1955. Dada, Ahmed, geboren te Douar Imouallen C.R. Trougout (Marokko)
in 1955.
Damraoui, El Bachir, ne a` Beni Bouifrour (Maroc) le 25 aot 1965. Damraoui, El Bachir, geboren te Beni Bouifrour (Marokko) op
25 augustus 1965.
Daniel, Bandlakazi Violet, nee a` Ncera Loc., Victoria East (Afrique du Daniel, Bandlakazi Violet, geboren te Ncera Loc., Victoria East
sud) le 31 octobre 1947. (Zuid-Afrika) op 31 oktober 1947.
Dauti, Redzep, ne a` Letovice (Yougoslavie) le 3 septembre 1972. Dauti, Redzep, geboren te Letovice (Joegoslavie) op 3 septem-
ber 1972.
Dave, Pragna Niranjan, nee a` Bombay (Inde) le 26 septembre 1951. Dave, Pragna Niranjan, geboren te Bombay (India) op 26 septem-
ber 1951.
Dejescu, Nicolae, ne a` Bucarest (Roumanie) le 15 avril 1968. Dejescu, Nicolae, geboren te Boekarest (Roemenie) op 15 april 1968.
er
q orum (Turquie) le 1
Deniz, Solmaz, nee a` C mai 1960. q orum (Turkije) op 1 mei 1960.
Deniz, Solmaz, geboren te C
Dhoume, Mohamed, ne a` Douar Azkayoud c.r. Bounrar (Maroc) Dhoume, Mohamed, geboren te Douar Azkayoud c.r. Bounrar
en 1963. (Marokko) in 1963.
Di Liberto, Filippa, nee a` Palerme (Italie) le 4 octobre 1957. Di Liberto, Filippa, geboren te Palermo (Italie) op 4 oktober 1957.
Diouani, Abdeslam, ne a` Ijarmaouas (Maroc) en 1952. Diouani, Abdeslam, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1952.
er
Doganyigit epouse Ibis, Nursel, nee a` Darili (Turquie) le 1 jan- Doganyigit echtgenote Ibis, Nursel, geboren te Darili (Turkije) op
vier 1964. 1 januari 1964.
Donko, Rasema, nee a` Sarajevo (Yougoslavie) le 6 avril 1957. Donko, Rasema, geboren te Sarajevo (Joegoslavie) op 6 april 1957.
Douaoui, Abdesselam, ne a` Douar Bouayad (Maroc) en 1949. Douaoui, Abdesselam, geboren te Douar Bouayad (Marokko) in 1949.
Duong Nguyen, Minh Khoa, ne a` Ho Chi Minh (Viet-nam) le Duong Nguyen, Minh Khoa, geboren te Ho Chi Minh (Vietnam) op
24 septembre 1979. 24 september 1979.
Duran, Osman, ne a` Emirdag (Turquie) le 4 fvrier 1949. Duran, Osman, geboren te Emirdag (Turkije) op 4 februari 1949.
Eeke Ileondeonga, Aime, ne a` Mbandaka (Congo) le 2 juillet 1966. Eeke Ileondeonga, Aime, geboren te Mbandaka (Kongo) op 2 juli 1966.
El Asbat, Khaddouj, nee a` Ouled Ziane (Maroc) en 1952. El Asbat, Khaddouj, geboren te Ouled Ziane (Marokko) in 1952.
El Barham, Abdellah, ne a` Agadir (Maroc) en 1953. El Barham, Abdellah, geboren te Agadir (Marokko) in 1953.
El Fehmi, Said, ne a` Douar Hammouda Tafersit (Maroc) en 1962. El Fehmi, Said, geboren te Douar Hammouda Tafersit (Marokko)
in 1962.
El Haji, Moufadila, nee a` Dr Aoudan Beni Derkoul (Maroc) en 1952. El Haji, Moufadila, geboren te Dr Aoudan Beni Derkoul (Marokko)
in 1952.
El Hanafy, Abdelhamid, ne a` Tanger (Maroc) le 18 fvrier 1958. El Hanafy, Abdelhamid, geboren te Tanger (Marokko) op
18 februari 1958.
7850 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

El Haouzi, Ali, ne a` Beni Touzine c.r. Midar (Maroc) en 1967. El Haouzi, Ali, geboren te Beni Touzine c.r. Midar (Marokko) in 1967.
El Khayari, Mimouna, nee a` Ijarmaouas (Maroc) le 28 decembre 1971. El Khayari, Mimouna, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 28 decem-
ber 1971.
El Mahmoudi, El Hassan, ne a` Aoulad Ali Amar Beni Sidel (Maroc) El Mahmoudi, El Hassan, geboren te Aoulad Ali Amar Beni Sidel
en 1931. (Marokko) in 1931.
El Makkaoui, Mouna, nee a` An Orma (Maroc) le 20 avril 1979. El Makkaoui, Mouna, geboren te An Orma (Marokko) op 20 april 1979.
El Mayori, Ali, ne a` Douar Igardouhane C.R.Azlef (Maroc) en 1961. El Mayori, Ali, geboren te Douar Igardouhane C.R.Azlef (Marokko)
in 1961.
El Yattouti, Laaziz, ne a` Douar At Lahcen Oalla Midar (Maroc) le El Yattouti, Laaziz, geboren te Douar At Lahcen Oalla Midar
4 novembre 1974. (Marokko) op 4 november 1974.
El Youssoufi, Noura, nee a` Douar Issouikken Beni Bouayach (Maroc) El Youssoufi, Noura, geboren te Douar Issouikken Beni Bouayach
le 11 mai 1975. (Marokko) op 11 mei 1975.
El-Alami, Fettoum, nee a` Douar Gharouzim (Maroc) en 1946. El-Alami, Fettoum, geboren te Douar Gharouzim (Marokko) in 1946.
Elatifi, Daouia, nee a` Tridi Ameur Bouknadel (Maroc) en 1934. Elatifi, Daouia, geboren te Tridi Ameur Bouknadel (Marokko) in 1934.
Essalhi, Tahar, ne a` Dr Issalhiouan Beni Said (Maroc) en 1943. Essalhi, Tahar, geboren te Dr Issalhiouan Beni Said (Marokko) in
1943.
Forodian, Toraj, ne a` Chemiran (Iran) le 2 septembre 1970. Forodian, Toraj, geboren te Chemiran (Iran) op 2 september 1970.
Gallouche, Mohamed, ne a` Mijiene - Temsaman (Maroc) le 15 avril 1964. Gallouche, Mohamed, geboren te Mijiene - Temsaman (Marokko) op
15 april 1964.
Gharbaoui Khlifi, Amina, nee a` Tanger (Maroc) le 1er janvier 1955. Gharbaoui Khlifi, Amina, geboren te Tanger (Marokko) op
1 januari 1955.
Gourirane, Ahmed, ne a` Boujaad (Maroc) le 17 octobre 1965. Gourirane, Ahmed, geboren te Boujaad (Marokko) op 17 okto-
ber 1965.
Hajdinaj, Skender, ne a` Gnjilane (Yougoslavie) le 15 septembre 1953. Hajdinaj, Skender, geboren te Gnjilane (Joegoslavie) op 15 septem-
ber 1953.
Hamane, Ali, ne a` El Aoun (Maroc) le 30 mai 1953. Hamane, Ali, geboren te El Aoun (Marokko) op 30 mei 1953.
Hasanovik, Berlina, nee a` Skopje (Macedoine) le 25 septembre 1973. Hasanovik, Berlina, geboren te Skopje (Macedonie) op 25 septem-
ber 1973.
Hazard, Jean Jacques, ne a` Saigon (Viet-nam) le 21 mai 1957. Hazard, Jean Jacques, geboren te Saigon (Vietnam) op 21 mei 1957.
Hemmit, Mohamed, ne a` Idoudouhan Beni-Chiker (Maroc) en 1935. Hemmit, Mohamed, geboren te Idoudouhan Beni-Chiker (Marokko)
in 1935.
Hetemi, Alajdin, ne a` Oraovica (Yougoslavie) le 13 janvier 1964. Hetemi, Alajdin, geboren te Oraovica (Joegoslavie) op 13 januari 1964.
Ibrahim Robleh, Roukia, nee a` Zela (Somalie) le 2 avril 1972. Ibrahim Robleh, Roukia, geboren te Zela (Somalie) op 2 april 1972.
Ip, Chee Piu, ne a` Hong Kong (Chine) le 16 janvier 1951. Ip, Chee Piu, geboren te Hong Kong (China) op 16 januari 1951.
Jakovleski, Andreja, ne a` Gari (Yougoslavie) le 11 juin 1943. Jakovleski, Andreja, geboren te Gari (Joegoslavie) op 11 juni 1943.
Jarkassian epouse Marikian, Alize, nee a` Bourj-Hammoud (Liban) le Jarkassian echtgenote Marikian, Alize, geboren te Bourj-Hammoud
5 janvier 1940. (Libanon) op 5 januari 1940.
Kaka-Mbaku, Ire`ne, nee a` Kalemie (Congo) le 12 aot 1971. Kaka-Mbaku, Ire`ne, geboren te Kalemie (Kongo) op 12 augus-
tus 1971.
Kale, Muharrem, ne a` Genk (Belgique) le 19 fvrier 1970. Kale, Muharrem, geboren te Genk (Belgie) op 19 februari 1970.
Kausar, Rehana, nee a` Rawalpindi (Pakistan) le 12 aout 1967. Kausar, Rehana, geboren te Rawalpindi (Pakistan) op 12 augus-
tus 1967.
Kayowa Mukendi, nee a` Kinshasa (Congo) le 18 dcembre 1968. Kayowa Mukendi, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 decem-
ber 1968.
Kerrad, Achour, ne a` Tamazirt (Algerie) le 17 dcembre 1945. Kerrad, Achour, geboren te Tamazirt (Algerije) op 17 december 1945.
Khelaf, Arbia, nee a` Akouda (Tunisie) le 21 septembre 1953. Khelaf, Arbia, geboren te Akouda (Tunesie) op 21 september 1953.
Kiangudi Wey, Beatrice, nee a` Kinshasa (Congo) le 3 aout 1960. Kiangudi Wey, Beatrice, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 augus-
tus 1960.
Kibadiku Lutelo, nee a` Kinshasa (Congo) le 19 aot 1964. Kibadiku Lutelo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 19 augustus 1964.
Kingu Mikanda Mampasi, ne a` Kinshasa (Congo) le 7 dcembre 1969. Kingu Mikanda Mampasi, geboren te Kinshasa (Kongo) op 7 decem-
ber 1969.
Kuyaka Mani, Pepin, ne a` Kinshasa (Congo) le 5 janvier 1970. Kuyaka Mani, Pepin, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 januari 1970.
Ladram, Amor, ne a` Tunis (Tunisie) le 14 avril 1967. Ladram, Amor, geboren te Tunis (Tunesie) op 14 april 1967.
Lam, Quoc Cuong, ne a` Phu Tam (Viet-nam) le 31 mars 1961. Lam, Quoc Cuong, geboren te Phu Tam (Vietnam) op 31 maart 1961.
Lawson, Anani Papavi, ne a` Lome (Togo) le 21 dcembre 1964. Lawson, Anani Papavi, geboren te Lome (Togo) op 21 december 1964.
Lezrek, Abdellatif, ne a` Rabat (Maroc) le 26 juin 1962. Lezrek, Abdellatif, geboren te Rabat (Marokko) op 26 juni 1962.
Likulia Agbiano, ne a` Kinshasa (Congo) le 29 aot 1973. Likulia Agbiano, geboren te Kinshasa (Kongo) op 29 augustus 1973.
er
Liman, Miyase, nee a` Emirdag (Turquie) le 1 janvier 1954. Liman, Miyase, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 januari 1954.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7851

Lin, Dayue, ne a` Hangzhou City (Chine) le 14 fvrier 1959. Lin, Dayue, geboren te Hangzhou City (China) op 14 februari 1959.
Lofeko Bolila, ne a` Mompono (Congo) le 9 juin 1952. Lofeko Bolila, geboren te Mompono (Kongo) op 9 juni 1952.
Lukaya, Kimbulakani, nee a` Kinshasa (Congo) le 8 fevrier 1960. Lukaya, Kimbulakani, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 februari 1960.
Mabchour, Hamid, ne a` Fe`s (Maroc) le 2 avril 1963. Mabchour, Hamid, geboren te Fez (Marokko) op 2 april 1963.
Madodokolo, Kalusemesoko, ne a` Boma (Congo) le 18 juin 1968. Madodokolo, Kalusemesoko, geboren te Boma (Kongo) op 18 juni 1968.
Maimoun, Habiba, nee a` Tanger (Maroc) en 1955. Maimoun, Habiba, geboren te Tanger (Marokko) in 1955.
Manoukian, Adelada Tigran, nee a` Verin-Ardan (Russie) le Manoukian, Adelada Tigran, geboren te Verin-Ardan (Rusland) op
21 juin 1939. 21 juni 1939.
Marinkovic, Ljubica, nee a` Belgrade (Yougoslavie) le 28 dcem- Marinkovic, Ljubica, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 28 decem-
bre 1980. ber 1980.
Matungala-Mungoo, ne a` Kinshasa (Congo) le 20 juin 1974. Matungala-Mungoo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 juni 1974.
Mboa Georges Ngoie, ne a` Kinshasa (Congo) le 30 avril 1960. Mboa Georges Ngoie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 30 april 1960.
Mejjati, Mimouna, nee a` Douar Oulad Slimane (Maroc) en 1961. Mejjati, Mimouna, geboren te Douar Oulad Slimane (Marokko)
in 1961.
Mekonnen Woldemariam, Lulsegede, ne a` Addis Abeba (Ethiopie) le Mekonnen Woldemariam, Lulsegede, geboren te Addis Abeba (Ethi-
26 octobre 1967. opie) op 26 oktober 1967.
Mert, Mehmet, ne a` Sakarcalik (Turquie) le 1er fvrier 1964. Mert, Mehmet, geboren te Sakarcalik (Turkije) op 1 februari 1964.
Mezher, Marwan, ne a` Machghara (Liban) le 15 fvrier 1968. Mezher, Marwan, geboren te Machghara (Libanon) op 15 februari 1968.
Miloud, Mohamed, ne a` Tanger (Maroc) en 1944. Miloud, Mohamed, geboren te Tanger (Marokko) in 1944.
Mobasher, Bushra, nee a` Rabwah (Pakistan) le 1er septembre 1969. Mobasher, Bushra, geboren te Rabwah (Pakistan) op 1 septem-
ber 1969.
Mok, Chhouk, nee a` Prenerin-Battambang (Cambodge) le 5 jan- Mok, Chhouk, geboren te Prenerin-Battambang (Cambodja) op
vier 1942. 5 januari 1942.
Mongita-Koy, nee a` Kinshasa (Congo) le 21 septembre 1959. Mongita-Koy, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 september 1959.
Mousati, Nama, nee a` Metalsa (Maroc) le 9 aot 1976. Mousati, Nama, geboren te Metalsa (Marokko) op 9 augustus 1976.
Moutanabi, Kaustali, nee a` Casablanca (Maroc) le 16 septembre 1959. Moutanabi, Kaustali, geboren te Casablanca (Marokko) op 16 sep-
tember 1959.
Muanza-Mukoko, Jean Marie, ne a` Madimba (Congo) le 24 dcem- Muanza-Mukoko, Jean Marie, geboren te Madimba (Kongo) op
bre 1958. 24 december 1958.
Muhula Mukatuana, Gertrude, nee a` Kinshasa (Congo) le 29 octo- Muhula Mukatuana, Gertrude, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1962. 29 oktober 1962.
Murat, Mustafa, ne a` Karasih (Turquie) le 7 janvier 1957. Murat, Mustafa, geboren te Karasih (Turkije) op 7 januari 1957.
Murat, Safiye, nee a` Sorgun (Turquie) le 1er juin 1966. Murat, Safiye, geboren te Sorgun (Turkije) op 1 juni 1966.
Musasa-Nkanka, Eric, ne a` Kinshasa (Congo) le 15 decembre 1971. Musasa-Nkanka, Eric, geboren te Kinshasa (Kongo) op 15 decem-
ber 1971.
Mvulu-Muana, Mundele, ne a` Kinshasa (Congo) le 21 mai 1962. Mvulu-Muana, Mundele, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 mei 1962.
Nahimana, Aboubacar, ne a` Buyenzi-Bujumbura (Burundi) le Nahimana, Aboubacar, geboren te Buyenzi-Bujumbura (Burundi) op
22 novembre 1978. 22 november 1978.
Ndahiro, Angelique, nee a` Gikoro-Kigali (Rwanda) le 2 octobre 1963. Ndahiro, Angelique, geboren te Gikoro-Kigali (Ruanda) op 2 okto-
ber 1963.
Ndala Fundu, ne a` Kinshasa (Congo) le 10 septembre 1973. Ndala Fundu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 september 1973.
Ndour, Paul Rene Jean Baptiste Sitor, ne a` Dakar (Senegal) le Ndour, Paul Rene Jean Baptiste Sitor, geboren te Dakar (Senegal) op
6 septembre 1969. 6 september 1969.
Nsimba, Andre, ne a` Damba (Angola) le 5 mai 1955. Nsimba, Andre, geboren te Damba (Angola) op 5 mei 1955.
Nzonga, Franck Lynel, ne a` Brazzaville (Congo (rep. pop.)) le Nzonga, Franck Lynel, geboren te Brazzaville (Kongo (Volksrepub.))
22 septembre 1974. op 22 september 1974.
Obasi, Chims, ne a` Amaigbo (Nigeria) le 25 juillet 1964. Obasi, Chims, geboren te Amaigbo (Nigeria) op 25 juli 1964.
Osongo Ngoy, ne a` Lubumbashi (Congo) le 12 juin 1977. Osongo Ngoy, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 12 juni 1977.
Ouahiani, Rabia, nee a` Tlemcen (Algerie) le 22 janvier 1939. Ouahiani, Rabia, geboren te Tlemcen (Algerije) op 22 januari 1939.
Ouanes, Nabil, ne a` Menzel Bourguiba (Tunisie) le 26 juin 1966. Ouanes, Nabil, geboren te Menzel Bourguiba (Tunesie) op 26 juni 1966.
er
Oujjit, Jama, nee a` Douar Mahjouba (Maroc) le 1 fevrier 1969. Oujjit, Jama, geboren te Douar Mahjouba (Marokko) op 1 februari 1969.
z, Ahmet, ne a` A. Piribeyli (Turquie) le 1er janvier 1956.
O z, Ahmet, geboren te A. Piribeyli (Turkije) op 1 januari 1956.
O
zkonakci, Ahmet, ne a` C
O q atalli (Turquie) le 10 octobre 1953. zkonakci, Ahmet, geboren te C
O q atalli (Turkije) op 10 oktober 1953.
Pala, Gulbahar, nee a` Sogukkuyu (Turquie) le 11 fvrier 1960. Pala, Gulbahar, geboren te Sogukkuyu (Turkije) op 11 februari 1960.
Prado Sanchez, Eliseo, ne a` Chepen (Perou) le 10 novembre 1947. Prado Sanchez, Eliseo, geboren te Chepen (Peru) op 10 novem-
ber 1947.
Prifti, Bani, ne a` Grabova (Albanie) le 15 juillet 1954. Prifti, Bani, geboren te Grabova (Albanie) op 15 juli 1954.
Rachidi, Abdelaziz, ne a` Rabat (Maroc) le 19 novembre 1970. Rachidi, Abdelaziz, geboren te Rabat (Marokko) op 19 novem-
ber 1970.
Radosavljevic, Gordana, nee a` Belgrade (Yougoslavie) le 11 septem- Radosavljevic, Gordana, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 11 sep-
bre 1956. tember 1956.
Redjep epouse Lazic, Ajsa, nee a` Aleksinac (Yougoslavie) le 22 dcem- Redjep echtgenote Lazic, Ajsa, geboren te Aleksinac (Joegoslavie) op
bre 1972. 22 december 1972.
7852 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Sac epouse Narin, Nazmiye, nee a` Afyon (Turquie) le 27 dcem- Sac echtgenote Narin, Nazmiye, geboren te Afyon (Turkije) op
bre 1967. 27 december 1967.
Sadiki, Badia, nee a` Rhahoua (Maroc) en 1968. Sadiki, Badia, geboren te Rhahoua (Marokko) in 1968.
Sadiqi epouse Ahmadi, Safia, nee a` Kaboul (Afghanistan) en 1964. Sadiqi echtgenote Ahmadi, Safia, geboren te Kaboel (Afghanistan)
in 1964.
Sahin, Ekrem, ne a` Oruclu (Turquie) le 10 dcembre 1954. Sahin, Ekrem, geboren te Oruclu (Turkije) op 10 december 1954.
Salhi, Mohamed, ne a` Alhoceima (Maroc) en 1944. Salhi, Mohamed, geboren te Alhoceima (Marokko) in 1944.
Salim Kalonda Ndjolu, nee a` Kindu (Congo) le 31 decembre 1969. Salim Kalonda Ndjolu, geboren te Kindu (Kongo) op 31 decem-
ber 1969.
Smits, Jan Baptist Herman Jozef, ne a` Goirle (Pays-Bas) le 2 dcem- Smits, Jan Baptist Herman Jozef, geboren te Goirle (Nederland) op
bre 1935. 2 december 1935.
Souhail, Sad, ne a` Casablanca (Maroc) le 22 janvier 1960. Souhail, Sad, geboren te Casablanca (Marokko) op 22 januari 1960.
Souihla, Fatna, nee a` Casablanca (Maroc) en 1936. Souihla, Fatna, geboren te Casablanca (Marokko) in 1936.
Szlachta, Anna, nee a` Parczew (Pologne) le 10 mars 1969. Szlachta, Anna, geboren te Parczew (Polen) op 10 maart 1969.
Tabich, Abdelfettah, ne a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le Tabich, Abdelfettah, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie) op
6 mai 1973. 6 mei 1973.
Tahri, Abdeladim, ne a` Douar Ourtass (Maroc) le 25 septembre 1966. Tahri, Abdeladim, geboren te Douar Ourtass (Marokko) op 25 sep-
tember 1966.
Talbi, Mohamed, ne a` Beni Boughafer (Maroc) le 3 avril 1947. Talbi, Mohamed, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op 3 april 1947.
Talib, Ahmed, ne a` Ouled Arif (Maroc) en 1972. Talib, Ahmed, geboren te Ouled Arif (Marokko) in 1972.
Tshabantu-Kalanga, nee a` Lubumbashi (Congo) le 18 octobre 1971. Tshabantu-Kalanga, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 18 okto-
ber 1971.
Tshanga Diumba, ne a` Kinshasa (Congo) le 2 mars 1974. Tshanga Diumba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 2 maart 1974.
Tshibanda, ne a` Leopoldville (Kinshasa) (Congo) le 19 aot 1938. Tshibanda, geboren te Leopoldstad (Kinshasa) (Kongo) op 19 augus-
tus 1938.
nal, Sureyya, nee a` Ankara (Turquie) le 9 dcembre 1964.
U nal, Sureyya, geboren te Ankara (Turkije) op 9 december 1964.
U
Uwizeyimana, Agne`s, nee a` Rurembo-Karago (Rwanda) le 1er jan- Uwizeyimana, Agne`s, geboren te Rurembo-Karago (Ruanda) op
vier 1963. 1 januari 1963.
Uwumutima, Claire, nee a` Bujumbura (Burundi) le 12 aout 1972. Uwumutima, Claire, geboren te Bujumbura (Burundi) op 12 augus-
tus 1972.
van Iersel, Carla Josepha Maria, nee a` Helvoirt (Pays-Bas) le van Iersel, Carla Josepha Maria, geboren te Helvoirt (Nederland) op
28 fvrier 1940. 28 februari 1940.
Vinet Opazo, Leslie Alexandra, nee a` Vina Del Mar (Chili) le Vinet Opazo, Leslie Alexandra, geboren te Vina Del Mar (Chili) op
20 novembre 1973. 20 november 1973.
Yahyaoui, Fatiha, nee a` Ouled Mansour Abdouna Beni Chiker Yahyaoui, Fatiha, geboren te Ouled Mansour Abdouna Beni Chiker
(Maroc) le 10 octobre 1961. (Marokko) op 10 oktober 1961.
Ye, Xiao Peng, ne a` Zhejiang (Chine) le 1er fvrier 1964. Ye, Xiao Peng, geboren te Zhejiang (China) op 1 februari 1964.
Yildiz, Mahmut, ne a` Karaman (Turquie) le 24 novembre 1966. Yildiz, Mahmut, geboren te Karaman (Turkije) op 24 november 1966.
rde, Sukran, nee a` Emirdag (Turquie) le 25 aot 1955.
Yuce epouse O rde, Sukran, geboren te Emirdag (Turkije) op
Yuce echtgenote O
25 augustus 1955.
Zaitit, Moulay Boubaker, ne a` Agadir (Maroc) le 9 juin 1970. Zaitit, Moulay Boubaker, geboren te Agadir (Marokko) op 9 juni 1970.
Zhu, Mou Zheng, ne a` Shanghai (Chine) le 15 dcembre 1947. Zhu, Mou Zheng, geboren te Shanghai (China) op 15 december 1947.
Ziyani, Fattouch, nee a` Metalsa - Driouch (Maroc) le 10 juillet 1974. Ziyani, Fattouch, geboren te Metalsa - Driouch (Marokko) op
10 juli 1974.
Znati, Rquia, nee a` Dr Ouled Abderrahmane (Maroc) en 1942. Znati, Rquia, geboren te Dr Ouled Abderrahmane (Marokko) in 1942.
Promulguons la prsente loi, ordonnons quelle soit revetue du sceau Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden
de lEtat et publie par le Moniteur belge. bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Donne a` Bruxelles, le 14 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 14 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scelle du sceau de lEtat : Met s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,


M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7853

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


F. 2003 661 [C 2003/09101] N. 2003 661 [C 2003/09101]
14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
La Chambre des representants a adopte et Nous sanctionnons ce qui De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
suit : bekrachtigen hetgeen volgt :
Article 1er. La presente loi re`gle une matie`re visee a` larticle 74 de la Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
Constitution. artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. En application de la loi du 22 dcembre 1998 modifiant le Art. 2. Bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging
Code de la nationalite belge en ce qui concerne la procedure de van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatie-
naturalisation, la naturalisation est accordee a` : procedure betreft, wordt de naturalisatie verleend aan :
Abittan, Motse, ne a` Casablanca (Maroc) le 27 juin 1955. Abittan, Motse, geboren te Casablanca (Marokko) op 27 juni 1955.
Aboufariss, Abderrahim, ne a` Casablanca (Maroc) le 15 octobre 1957. Aboufariss, Abderrahim, geboren te Casablanca (Marokko) op 15 okto-
ber 1957.
Agblemegah, Kwasi William, ne a` Kpando (Ghana) le 29 mai 1960. Agblemegah, Kwasi William, geboren te Kpando (Ghana) op
29 mei 1960.
Ahmed, Ben Mohamed, ne a` Oran (Algerie) le 25 fvrier 1955. Ahmed, Ben Mohamed, geboren te Oran (Algerije) op 25 februari 1955.
Ajerrad, Hanane, nee a` Mekne`s (Maroc) le 17 mars 1971. Ajerrad, Hanane, geboren te Meknes (Marokko) op 17 maart 1971.
Altuntas, Emin, ne a` Arakli (Turquie) le 5 avril 1965. Altuntas, Emin, geboren te Arakli (Turkije) op 5 april 1965.
Aniter, Rachid, ne a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 28 fvrier 1969. Aniter, Rachid, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie ) op
28 februari 1969.
Arabaci, Lutfiye, nee a` Elbistan (Turquie) le 5 mars 1974. Arabaci, Lutfiye, geboren te Elbistan (Turkije) op 5 maart 1974.
Arslan, Kemalettin, ne a` Gerede (Turquie) le 5 novembre 1969. Arslan, Kemalettin, geboren te Gerede (Turkije) op 5 november 1969.
Azbiri, Ahmed, ne a` Oran (Algerie) le 30 octobre 1951. Azbiri, Ahmed, geboren te Oran (Algerije) op 30 oktober 1951.
Azeem, Butt, ne a` Gujrat (Pakistan) le 10 janvier 1960. Azeem, Butt, geboren te Gujrat (Pakistan) op 10 januari 1960.
Bahtiri epouse Shala, Adifete, nee a` Dobranja-Lipljan (Yougoslavie) le Bahtiri echtgenote Shala, Adifete, geboren te Dobranja-Lipljan (Joe-
10 septembre 1972. goslavie) op 10 september 1972.
Baker, Mohammed Abu, ne a` Moulvibazar (Bangladesh) le 21 jan- Baker, Mohammed Abu, geboren te Moulvibazar (Bangladesh) op
vier 1957. 21 januari 1957.
Bakhouche, Abdellaziz, ne a` Amizour (Algerie) le 1er avril 1954. Bakhouche, Abdellaziz, geboren te Amizour (Algerije) op 1 april 1954.
Balla, Ahmet, ne a` Durres (Albanie) le 4 fvrier 1954. Balla, Ahmet, geboren te Durres (Albanie) op 4 februari 1954.
Batoba Lengo, ne a` Kinshasa (Congo) le 25 mai 1966. Batoba Lengo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 25 mei 1966.
Bellafkih, Jamal, ne a` Labaoule Tsaft Beni Touzine (Maroc) en 1960. Bellafkih, Jamal, geboren te Labaoule Tsaft Beni Touzine (Marokko)
in 1960.
Ben Kaddour, Abdeslem, ne a` Dr Ouled Abderrahmane (Maroc) Ben Kaddour, Abdeslem, geboren te Dr Ouled Abderrahmane
en 1958. (Marokko) in 1958.
Bensabbahia, Fatiha, nee a` Ben Slimane (Maroc) le 16 avril 1959. Bensabbahia, Fatiha, geboren te Ben Slimane (Marokko) op
16 april 1959.
Beramela, Kheira, nee a` Oran (Algerie) le 22 novembre 1968. Beramela, Kheira, geboren te Oran (Algerije) op 22 november 1968.
Bialach epouse Lusiakowski, Iwona, nee a` Szczecin (Pologne) le Bialach echtgenote Lusiakowski, Iwona, geboren te Szczecin (Polen)
20 novembre 1974. op 20 november 1974.
Boukhatem, Abdelkader, ne a` Ouled Moudjeur (Algerie) le 20 mai 1963. Boukhatem, Abdelkader, geboren te Ouled Moudjeur (Algerije) op
20 mei 1963.
Boulafdal, Mohamed, ne a` Yarmaous (Maroc) le 26 juin 1972. Boulafdal, Mohamed, geboren te Yarmaous (Marokko) op 26 juni 1972.
Boumaaza, Malika, nee a` Berkane (Maroc) en 1961. Boumaaza, Malika, geboren te Berkane (Marokko) in 1961.
er
Boutuil, Nadia, nee a` Berkane (Maroc) le 1 aot 1966. Boutuil, Nadia, geboren te Berkane (Marokko) op 1 augustus 1966.
Bouzakou, Said, ne a` Afra Beni Bouifrour (Maroc) le 28 juillet 1965. Bouzakou, Said, geboren te Afra Beni Bouifrour (Marokko) op
28 juli 1965.
Cakpo Tozo, Segla Gninassou Marcel, ne a` Cotonou (Benin) le Cakpo Tozo, Segla Gninassou Marcel, geboren te Cotonou (Benin) op
1er avril 1981. 1 april 1981.
Chara, Zahra, nee a` Bouarfa (Maroc) en 1962. Chara, Zahra, geboren te Bouarfa (Marokko) in 1962.
Cherif, Hassan, ne a` Karia Zaouia Beni Hadifa (Maroc) le 1er jan- Cherif, Hassan, geboren te Karia Zaouia Beni Hadifa (Marokko) op
vier 1964. 1 januari 1964.
Dang, Thi Tiet, nee a` Qui Nhon (Viet-nam) le 10 mai 1969. Dang, Thi Tiet, geboren te Qui Nhon (Vietnam) op 10 mei 1969.
Demirkazik, Dudus, nee a` Emirdag (Turquie) le 21 fvrier 1959. Demirkazik, Dudus, geboren te Emirdag (Turkije) op 21 februari 1959.
er
Domingos, Martins, ne a` Negage (Angola) le 1 septembre 1957. Domingos, Martins, geboren te Negage (Angola) op 1 septem-
ber 1957.
Dribika, Akram Abdelmajid, ne a` Tripoli (Libye) le 7 novembre 1966. Dribika, Akram Abdelmajid, geboren te Tripoli (Libie) op 7 novem-
ber 1966.
El Abdi, Abdelkader, ne a` Tetouan (Maroc) le 2 octobre 1948. El Abdi, Abdelkader, geboren te Tetouan (Marokko) op 2 okto-
ber 1948.
El Amri, Elyes, ne a` Tunis (Tunisie) le 15 septembre 1965. El Amri, Elyes, geboren te Tunis (Tunesie) op 15 september 1965.
7854 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

El Boubsi, Mostapha, ne a` Douar Tarmaksin Midar (Maroc) le El Boubsi, Mostapha, geboren te Douar Tarmaksin Midar (Marokko)
14 aot 1969. op 14 augustus 1969.
El Bouchtaoui, Mohamed, ne a` Ijarmaouas (Maroc) en 1955. El Bouchtaoui, Mohamed, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1955.
El Hajjioui, MHand, ne a` Dr Talamghaite Beni Touzine (Maroc) El Hajjioui, MHand, geboren te Dr Talamghaite Beni Touzine
en 1937. (Marokko) in 1937.
El Khallouki, Fatima, nee a` Oulad MBarek (Maroc) en 1956. El Khallouki, Fatima, geboren te Oulad MBarek (Marokko) in 1956.
El Mahjoubi, Mohamed, ne a` Tisguan Ait Tament (Maroc) en 1959. El Mahjoubi, Mohamed, geboren te Tisguan Ait Tament (Marokko) in
1959.
Fejzula, Skender, ne a` Grusino Skopje (Yougoslavie) le 20 juin 1962. Fejzula, Skender, geboren te Grusino Skopje (Joegoslavie) op
20 juni 1962.
Gao, Huixian, nee a` Beijing (Chine) le 3 juillet 1959. Gao, Huixian, geboren te Beijing (China) op 3 juli 1959.
Guerra Leon, Daniel Augusto, ne a` Guayaquil Guayas (Equateur) le Guerra Leon, Daniel Augusto, geboren te Guayaquil Guayas (Ecua-
31 mai 1971. dor) op 31 mei 1971.
Habets, Jean Fernand Francois Alphonse, ne a` Saint-Georges-sur- Habets, Jean Fernand Francois Alphonse, geboren te Saint-Georges-
Meuse (Belgique) le 4 juin 1952. sur-Meuse (Belgie) op 4 juni 1952.
Haskovic, Zijad, ne a` Sarajevo (Bosnie-Herzegovine) le 26 novem- Haskovic, Zijad, geboren te Sarajevo (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1958. 26 november 1958.
Hassani, Fatima, nee a` Skhirat (Maroc) le 10 avril 1958. Hassani, Fatima, geboren te Skhirat (Marokko) op 10 april 1958.
Hassouni, Abdellatif, ne a` Douar Kaitoune Zarkett (Maroc) en 1963. Hassouni, Abdellatif, geboren te Douar Kaitoune Zarkett (Marokko)
in 1963.
Hussami, Angie, nee a` Al Khobar (Arabie saoudite) le 21 octo- Hussami, Angie, geboren te Al Khobar (Saoedi-Arabie) op 21 okto-
bre 1976. ber 1976.
Ilunga-Malela, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 aot 1973. Ilunga-Malela, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 augustus 1973.
Karaman, Makbule, nee a` Dogansehir (Turquie) le 6 juin 1942. Karaman, Makbule, geboren te Dogansehir (Turkije) op 6 juni 1942.
er
Kaya, Abdulselam, ne a` Karakocan (Turquie) le 1 janvier 1966. Kaya, Abdulselam, geboren te Karakocan (Turkije) op 1 januari 1966.
Khayati, Abdelkerim, ne a` La Marsa (Tunisie) le 14 novembre 1949. Khayati, Abdelkerim, geboren te La Marsa (Tunesie) op 14 novem-
ber 1949.
Kirimlilar, Yildiz, nee a` Konya (Turquie) le 21 octobre 1959. Kirimlilar, Yildiz, geboren te Konya (Turkije) op 21 oktober 1959.
Kisile-Kate-Kyaboba, nee a` Moba (Congo) le 30 novembre 1961. Kisile-Kate-Kyaboba, geboren te Moba (Kongo) op 30 novem-
ber 1961.
Kombe Wa Kombe, ne a` Lubumbashi (Congo) le 10 mai 1970. Kombe Wa Kombe, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 10 mei 1970.
er
Kurtcan, Hamide, nee a` Ceyhan (Turquie) le 1 octobre 1960. Kurtcan, Hamide, geboren te Ceyhan (Turkije) op 1 oktober 1960.
Litofe, Anita, nee a` Kisangani (Congo) le 2 mars 1974. Litofe, Anita, geboren te Kisangani (Kongo) op 2 maart 1974.
Maamar, Ahmed, ne a` Ahl Oued Za Taourirt (Maroc) en 1948. Maamar, Ahmed, geboren te Ahl Oued Za Taourirt (Marokko)
in 1948.
Mafoua, Joseline Flora, nee a` Pato Pato Brazzaville (Congo (rep. Mafoua, Joseline Flora, geboren te Pato Pato Brazzaville (Kongo
pop.)) le 11 aot 1964. (Volksrepubliek)) op 11 augustus 1964.
Mahassine, Sad, ne a` Casablanca (Maroc) le 9 janvier 1964. Mahassine, Sad, geboren te Casablanca (Marokko) op 9 januari 1964.
Manyari Cruz, Julia Rosa, nee a` Lima (Perou) le 24 juillet 1952. Manyari Cruz, Julia Rosa, geboren te Lima (Peru) op 24 juli 1952.
er
Martin, Dana Marie, nee a` Joliette (Canada) le 1 fvrier 1972. Martin, Dana Marie, geboren te Joliette (Canada) op 1 februari 1972.
Masala-Lukisonga, nee a` Kinshasa (Congo) le 13 septembre 1966. Masala-Lukisonga, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 septem-
ber 1966.
Massong, Isidore, ne a` Kumba (Cameroun) le 4 aot 1970. Massong, Isidore, geboren te Kumba (Kameroen) op 4 augustus 1970.
Matinunguina, Godelva, nee a` Uige (Angola) le 24 avril 1965. Matinunguina, Godelva, geboren te Uige (Angola) op 24 april 1965.
Mbaga-Yabebe, Sandra, nee a` Kinshasa (Congo) le 22 avril 1980. Mbaga-Yabebe, Sandra, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 april 1980.
Mugabo, Constantin, ne a` Gisenyi (Rwanda) le 18 septembre 1970. Mugabo, Constantin, geboren te Gisenyi (Ruanda) op 18 septem-
ber 1970.
Muller, Cedric, ne a` Saint-Remy (France) le 3 juillet 1975. Muller, Cedric, geboren te Saint-Remy (Frankrijk) op 3 juli 1975.
Nejjar, Fouzia, nee a` Sale (Maroc) le 12 juin 1954. Nejjar, Fouzia, geboren te Sale (Marokko) op 12 juni 1954.
Niyonzima, Edmond, ne a` Bujumbura (Burundi) le 28 fevrier 1973. Niyonzima, Edmond, geboren te Bujumbura (Burundi) op
28 februari 1973.
Nkangot Ekende, Josiane Laure, nee a` Yaounde (Cameroun) le Nkangot Ekende, Josiane Laure, geboren te Yaounde (Kameroen) op
31 janvier 1979. 31 januari 1979.
Nsiangangu, Mfumuakanda, ne a` Kinshasa (Congo) le 12 avril 1958. Nsiangangu, Mfumuakanda, geboren te Kinshasa (Kongo) op
12 april 1958.
Ntambwe, Matala, ne a` Tshofa (Congo) le 25 mai 1962. Ntambwe, Matala, geboren te Tshofa (Kongo) op 25 mei 1962.
Ntem Ntem II, Samuel Blaise, ne a` Bibia Lolodorf (Cameroun) le Ntem Ntem II, Samuel Blaise, geboren te Bibia Lolodorf (Kameroen)
13 fvrier 1963. op 13 februari 1963.
Nzaramba, Eric, ne a` Ath (Belgique) le 27 juillet 1977. Nzaramba, Eric, geboren te Aat (Belgie) op 27 juli 1977.
Oussibella, Mohamed, ne a` Dr Talmeste (Maroc) en 1941. Oussibella, Mohamed, geboren te Dr Talmeste (Marokko) in 1941.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7855

Rodi, Jonyor, ne a` Sinjar (Irak) le 3 juin 1977. Rodi, Jonyor, geboren te Sinjar (Irak) op 3 juni 1977.
Sari, Hasan, ne a` Karakocan (Turquie) le 10 mars 1969. Sari, Hasan, geboren te Karakocan (Turkije) op 10 maart 1969.
Seyhan, Aysel, nee a` Susurluk (Turquie) le 16 aot 1962. Seyhan, Aysel, geboren te Susurluk (Turkije) op 16 augustus 1962.
Shala ex Krasniqi, Olimbi, nee a` Lille (France) le 22 janvier 1982. Shala ex Krasniqi, Olimbi, geboren te Rijsel (Frankrijk) op
22 januari 1982.
Simplay-Houwaer, Jagir-Lal, ne a` Anokharwal (Inde) le 22 aot 1966. Simplay-Houwaer, Jagir-Lal, geboren te Anokharwal (India) op
22 augustus 1966.
Smami, Rkia, nee a` Douar Ouled Breik (Maroc) en 1940. Smami, Rkia, geboren te Douar Ouled Breik (Marokko) in 1940.
Sojeva, Driton, ne a` Urosevac (Yougoslavie) le 15 janvier 1974. Sojeva, Driton, geboren te Urosevac (Joegoslavie) op 15 januari 1974.
Tabech, Abir, nee a` Beyrouth (Liban) le 25 juillet 1977. Tabech, Abir, geboren te Beiroet (Libanon) op 25 juli 1977.
Tabech, Zakaria, ne a` Beyrouth (Liban) le 7 janvier 1936. Tabech, Zakaria, geboren te Beiroet (Libanon) op 7 januari 1936.
Tas epouse Kara, Selfet, nee a` Demircili-Emirdag (Turquie) le Tas echtgenote Kara, Selfet, geboren te Demircili-Emirdag (Turkije)
1er janvier 1966. op 1 januari 1966.
Tembe Buya, nee a` Kinshasa (Congo) le 30 septembre 1953. Tembe Buya, geboren te Kinshasa (Kongo) op 30 september 1953.
Ucar, Asiye, nee a` Emirdag (Turquie) le 10 mars 1954. Ucar, Asiye, geboren te Emirdag (Turkije) op 10 maart 1954.
nal, Aysel, nee a` Samsun (Turquie) le 1er mars 1964.
U nal, Aysel, geboren te Samsun (Turkije) op 1 maart 1964.
U
Yang, Zuwei, ne a` Qingtian, Zhejiang (Chine) le 12 janvier 1969. Yang, Zuwei, geboren te Qingtian, Zhejiang (China) op 12 januari 1969.
Yossem, Marceline, nee a` NGonba-Ndjamena (Tchad) en 1953. Yossem, Marceline, geboren te NGonba-Ndjamena (Tsjaad) in 1953.
Youssef, Shamiran, nee a` Kameshli (Syrie) le 1er novembre 1973. Youssef, Shamiran, geboren te Kameshli (Syrie) op 1 november 1973.
Yucel, Bilal, ne a` Candircalis (Turquie) le 10 avril 1959. Yucel, Bilal, geboren te Candircalis (Turkije) op 10 april 1959.

Promulguons la prsente loi, ordonnons quelle soit revetue du sceau Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden
de lEtat et publie par le Moniteur belge. bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Donne a` Bruxelles, le 14 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 14 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scelle du sceau de lEtat : Met s Lands zegel gezegeld :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


F. 2003 662 [C 2003/09102] N. 2003 662 [C 2003/09102]
14 JANVIER 2003. Loi accordant des naturalisations 14 JANUARI 2003. Wet die naturalisaties verleent
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
La Chambre des representants a adopte et Nous sanctionnons ce qui De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
suit : bekrachtigen hetgeen volgt :
Article 1er. La presente loi re`gle une matie`re visee a` larticle 74 de la Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
Constitution. artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. En application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines Art. 2. Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van
dispositions relatives a` la nationalite belge, la naturalisation avec een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, wordt de
assimilation de la residence a` letranger a` la residence en Belgique, est naturalisatie met gelijkstelling van verblijf in het buitenland met
accordee a` : verblijf in Belgie verleend aan :
Abakhour, Abderrahim, ne a` Genk (Belgique) le 2 juillet 1973. Abakhour, Abderrahim, geboren te Genk (Belgie) op 2 juli 1973.
Abakhour, Mustafa, ne a` Genk (Belgique) le 1er mai 1974. Abakhour, Mustafa, geboren te Genk (Belgie) op 1 mei 1974.
Anane, Yasmina, nee a` Bruxelles (Belgique) le 1er septembre 1959. Anane, Yasmina, geboren te Brussel (Belgie) op 1 september 1959.
Basila, Lydie Marie Patricia, nee a` Ixelles (Belgique) le 14 avril 1965. Basila, Lydie Marie Patricia, geboren te Elsene (Belgie) op 14 april 1965.
Bauna, Jean-Louis Bertin Dieudonne, ne a` Saint-Josse-ten-Noode Bauna, Jean-Louis Bertin Dieudonne, geboren te Sint-Joost-ten-Node
(Belgique) le 30 octobre 1961. (Belgie) op 30 oktober 1961.
Benadis, Rabha, nee a` Frameries (Belgique) le 6 janvier 1969. Benadis, Rabha, geboren te Frameries (Belgie) op 6 januari 1969.
Benadis, Zoleha, nee a` Frameries (Belgique) le 17 septembre 1967. Benadis, Zoleha, geboren te Frameries (Belgie) op 17 september 1967.
Berthoud, Philippe Francis David, ne a` Vevey (Suisse) le 11 fvrier 1951. Berthoud, Philippe Francis David, geboren te Vevey (Zwitserland)
op 11 februari 1951.
Bokoko Balengo, Marie-Jeanne, nee a` Kinshasa (Congo) le Bokoko Balengo, Marie-Jeanne, geboren te Kinshasa (Kongo) op
2 fvrier 1956. 2 februari 1956.
7856 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Bujosa, Danielle Eva, nee a` Bronx New York (Etats-Unis) le 26 sep- Bujosa, Danielle Eva, geboren te Bronx New York (Verenigde Staten)
tembre 1973. op 26 september 1973.
Canli, Hayati, ne a` Koersel (Belgique) le 8 novembre 1969. Canli, Hayati, geboren te Koersel (Belgie) op 8 november 1969.
Dargent Chamot, Carlos Eduardo Ambiorix, ne a` San Isidro (Perou) Dargent Chamot, Carlos Eduardo Ambiorix, geboren te San Isidro
le 23 juillet 1947. (Peru) op 23 juli 1947.
Debab, Fatima, nee a` Montignies-Sur-Sambre (Belgique) le 4 dcem- Debab, Fatima, geboren te Montignies-Sur-Sambre (Belgie) op 4 decem-
bre 1958. ber 1958.
Demir, Abdullah, ne a` Charleroi (Belgique) le 3 dcembre 1971. Demir, Abdullah, geboren te Charleroi (Belgie) op 3 december 1971.
DSilva, Rowena, nee a` Mumbai (Inde) le 27 janvier 1952. DSilva, Rowena, geboren te Mumbai (India) op 27 januari 1952.
Ducret, Benot Marie Jean Andre, ne a` Chene-Bougeries (Suisse) le Ducret, Benot Marie Jean Andre, geboren te Chene-Bougeries
16 fvrier 1956. (Zwitserland) op 16 februari 1956.
Es-Salhi, Acha Aline, nee a` Bernissart (Belgique) le 27 fvrier 1965. Es-Salhi, Acha Aline, geboren te Bernissart (Belgie) op 27 februari 1965.
Fadel, Joseph, ne a` Segou (Mali) le 15 novembre 1935. Fadel, Joseph, geboren te Segou (Mali) op 15 november 1935.
Gerding, Andres Eduardo, ne a` Buenos Aires (Argentine) le 27 octo- Gerding, Andres Eduardo, geboren te Buenos Aires (Argentinie) op
bre 1976. 27 oktober 1976.
Ghezaui Halul, Mohamed, ne a` Tetouan (Maroc) le 2 septembre 1947. Ghezaui Halul, Mohamed, geboren te Tetouan (Marokko) op 2 sep-
tember 1947.
Gomez Chantraine, Paola, nee a` Cundinamarca-Bogota (Colombie) le Gomez Chantraine, Paola, geboren te Cundinamarca-Bogota (Colom-
11 fvrier 1977. bia) op 11 februari 1977.
Gomez Schouben, Ana Lucia, nee a` Manizales Caldas (Colombie) le Gomez Schouben, Ana Lucia, geboren te Manizales Caldas (Colom-
23 avril 1972. bia) op 23 april 1972.
Jaques, Eric Joseph, ne a` Neuchatel (Suisse) le 16 mars 1958. Jaques, Eric Joseph, geboren te Neuchatel (Zwitserland) op
16 maart 1958.
Kabeya, Kupa Boniface, ne a` Luambo (Congo) le 12 decembre 1952. Kabeya, Kupa Boniface, geboren te Luambo (Kongo) op 12 decem-
ber 1952.
Kajosch, Hendrik, ne a` Nettetal (Allemagne) le 10 octobre 1972. Kajosch, Hendrik, geboren te Nettetal (Duitsland) op 10 oktober 1972.
Karagoz epouse Tura, U lku, nee a` Karaman (Turquie) le 1er juin 1968. Karagoz echtgenote Tura, U lku, geboren te Karaman (Turkije) op
1 juni 1968.
Kasamba Mutumba, ne a` Kipushi (Congo) le 24 dcembre 1977. Kasamba Mutumba, geboren te Kipushi (Kongo) op 24 decem-
ber 1977.
Kherkouche, Narima, nee a` Hyon (Belgique) le 30 octobre 1957. Kherkouche, Narima, geboren te Hyon (Belgie) op 30 oktober 1957.
Klaessens, Johannes Pieter Maria, ne a` Sint Geertruid (Pays-Bas) Klaessens, Johannes Pieter Maria, geboren te Sint Geertruid (Neder-
le 12 mars 1949. land) op 12 maart 1949.
Laoufi, Taieb, ne a` Boussaada (Algerie) le 21 mai 1965. Laoufi, Taieb, geboren te Boussaada (Algerije) op 21 mei 1965.
Loukili, Kadija, nee a` Bruxelles (Belgique) le 9 avril 1974. Loukili, Kadija, geboren te Brussel (Belgie) op 9 april 1974.
Lusalusa-Opelele, ne a` Kisangani (Congo) le 8 dcembre 1976. Lusalusa-Opelele, geboren te Kisangani (Kongo) op 8 december 1976.
MGalula, Tumba, nee a` Kananga (Congo) le 24 aot 1962. MGalula, Tumba, geboren te Kananga (Kongo) op 24 augustus 1962.
Morel, Liliane Fausto, nee a` Brasilia (Bresil) le 6 mai 1963. Morel, Liliane Fausto, geboren te Brasilia (Brazilie) op 6 mei 1963.
Mourhit, Hassan, ne a` Khouribga (Maroc) le 2 janvier 1982. Mourhit, Hassan, geboren te Khouribga (Marokko) op 2 januari 1982.
Mussa, Ahmed Mussa, ne a` Keren (Erythree) le 27 janvier 1958. Mussa, Ahmed Mussa, geboren te Keren (Eritrea) op 27 januari 1958.
Necipoglu, Hakki Osman, ne a` Sisli (Turquie) le 14 avril 1981. Necipoglu, Hakki Osman, geboren te Sisli (Turkije) op 14 april 1981.
Ocantos, Maria Eugenia, nee a` Buenos Aires (Argentine) le 15 mai 1979. Ocantos, Maria Eugenia, geboren te Buenos Aires (Argentinie) op
15 mei 1979.
Ounane, Haed, nee a` Frameries (Belgique) le 17 dcembre 1968. Ounane, Haed, geboren te Frameries (Belgie) op 17 december 1968.
zkaya, Ertan, ne a` Montegnee (Belgique) le 11 dcembre 1975.
O zkaya, Ertan, geboren te Montegnee (Belgie) op 11 december 1975.
O
Penaherrera, Carmen Elvira, nee a` Quito (Equateur) le 18 dcem- Penaherrera, Carmen Elvira, geboren te Quito (Ecuador) op 18 decem-
bre 1952. ber 1952.
Rouabhi, Euria, nee a` Hornu (Belgique) le 21 fvrier 1957. Rouabhi, Euria, geboren te Hornu (Belgie) op 21 februari 1957.
Sambwa, Antoine John Max, ne a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le Sambwa, Antoine John Max, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie)
31 octobre 1963. op 31 oktober 1963.
Sancur, Sepha, ne a` Montegnee (Belgique) le 2 octobre 1967. Sancur, Sepha, geboren te Montegnee (Belgie) op 2 oktober 1967.
Sefer epouse Tekin, O znur, nee a` Heusden (Belgique) le 4 septem- Sefer echtgenote Tekin, O znur, geboren te Heusden (Belgie) op
bre 1970. 4 september 1970.
Sefer epouse Tokeser, Nuran, nee a` Heusden (Belgique) le 4 aot 1967. Sefer echtgenote Tokeser, Nuran, geboren te Heusden (Belgie) op
4 augustus 1967.
Simba Tasi, Jean-Baptiste, ne a` Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) Simba Tasi, Jean-Baptiste, geboren te Sint-Agatha-Berchem (Belgie)
le 22 dcembre 1979. op 22 december 1979.
Thigpen, Eric Robert, ne a` Uccle (Belgique) le 25 mars 1969. Thigpen, Eric Robert, geboren te Ukkel (Belgie) op 25 maart 1969.
Triffin, Molly Catlin Elizabeth Orsini, nee a` New Haven (Etats-Unis) Triffin, Molly Catlin Elizabeth Orsini, geboren te New Haven
le 20 mars 1981. (Verenigde Staten) op 20 maart 1981.
Tshivuadi, Mokondi Ariette, nee a` Bruxelles (Belgique) le 27 mars 1979. Tshivuadi, Mokondi Ariette, geboren te Brussel (Belgie) op
27 maart 1979.
Verswyvel Villamizar, Paul, ne a` Bogota (Colombie) le 1er juillet 1947. Verswyvel Villamizar, Paul, geboren te Bogota (Colombia) op
1 juli 1947.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7857

Villar, Andres Pablo, ne a` Lomas de Zamora (Argentine) le 17 dcem- Villar, Andres Pablo, geboren te Lomas de Zamora (Argentinie)
bre 1962. op 17 december 1962.
Villar, Bruno Felipe, ne a` Buenos Aires (Argentine) le 11 fvrier 1959. Villar, Bruno Felipe, geboren te Buenos Aires (Argentinie) op
11 februari 1959.
Wazen epouse Bou Nader, Lama, nee a` Dekwaneh Metn (Liban) le Wazen echtgenote Bou Nader, Lama, geboren te Dekwaneh Metn
17 aot 1968. (Libanon) op 17 augustus 1968.
Weber, Roy, ne a` Petah-Tikva (Israel) le 28 fvrier 1957. Weber, Roy, geboren te Petah-Tikva (Israel) op 28 februari 1957.
Yuksel, Ilhan, ne a` Namur (Belgique) le 26 octobre 1970. Yuksel, Ilhan, geboren te Namen (Belgie) op 26 oktober 1970.
er
Art. 3. En application de la loi du 1 mars 2000 modifiant certaines Art. 3. Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van
dispositions relatives a` la nationalite belge, la naturalisation est een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, wordt de
accordee a` : naturalisatie verleend aan :
Aaiar, Fatima, nee a` Dr El-Bour Talsint (Maroc) en 1956. Aaiar, Fatima, geboren te Dr El-Bour Talsint (Marokko) in 1956.
alilou, Noura, nee a` Tanger (Maroc) le 2 novembre 1974.
A aalilou, Noura, geboren te Tanger (Marokko) op 2 november 1974.
Aarab, Lala, nee a` Nador (Maroc) le 15 aot 1979. Aarab, Lala, geboren te Nador (Marokko) op 15 augustus 1979.
Abazi, Eljife, nee a` Dobri Do (Yougoslavie) le 20 mars 1971. Abazi, Eljife, geboren te Dobri Do (Joegoslavie) op 20 maart 1971.
Abbou, Allal, ne a` Dr Iabouten Metalsa (Maroc) en 1969. Abbou, Allal, geboren te Dr Iabouten Metalsa (Marokko) in 1969.
er
Abdelali, Ouahiba, nee a` Laghouat (Algerie) le 1 octobre 1969. Abdelali, Ouahiba, geboren te Laghouat (Algerije) op 1 oktober 1969.
Abdennebi, Meryem, nee a` Tarourirt (Maroc) en 1975. Abdennebi, Meryem, geboren te Tarourirt (Marokko) in 1975.
Abdillahi Awaleh, Kadija, nee a` Mogadishu (Somalie) le 4 dcem- Abdillahi Awaleh, Kadija, geboren te Mogadishu (Somalie) op
bre 1975. 4 december 1975.
Abdouni, Ahmed, ne a` Ahfir (Maroc) le 27 fvrier 1978. Abdouni, Ahmed, geboren te Ahfir (Marokko) op 27 februari 1978.
Abdul, Naveed, ne a` Lahore (Pakistan) le 12 septembre 1965. Abdul, Naveed, geboren te Lahore (Pakistan) op 12 september 1965.
Abena Messomo, Pascale Aurore Marie, nee a` Yaounde (Cameroun) Abena Messomo, Pascale Aurore Marie, geboren te Yaounde (Kame-
le 16 novembre 1969. roen) op 16 november 1969.
Abgso, Jean-Marie Vincent, ne a` Yaounde (Cameroun) le 25 jan- Abgso, Jean-Marie Vincent, geboren te Yaounde (Kameroen) op
vier 1965. 25 januari 1965.
Abid, Hazoor, ne a` Nowshera (Pakistan) le 14 juin 1959. Abid, Hazoor, geboren te Nowshera (Pakistan) op 14 juni 1959.
Abidi, Mahmoud, ne a` Jendouba (Tunisie) le 15 mai 1971. Abidi, Mahmoud, geboren te Jendouba (Tunesie) op 15 mei 1971.
Abidi, Nouredinne, ne a` Mazouja Beni Ensar (Maroc) le 2 aot 1971. Abidi, Nouredinne, geboren te Mazouja Beni Enzar (Marokko) op
2 augustus 1971.
Abizzaad, Batoul, nee a` Fahs Tanger (Maroc) en 1938. Abizzaad, Batoul, geboren te Fahs Tanger (Marokko) in 1938.
Abrafi, Forstina, nee a` Bekwai (Ghana) le 15 janvier 1960. Abrafi, Forstina, geboren te Bekwai (Ghana) op 15 januari 1960.
Abrahamyan, Gagik, ne a` Erevan (Armenie) le 16 mars 1961. Abrahamyan, Gagik, geboren te Jerevan (Armenie) op 16 maart 1961.
Abraim, Mustapha, ne a` Dr Tilkad Ali Idaougnane Biougra (Maroc) Abraim, Mustapha, geboren te Dr Tilkad Ali Idaougnane Biougra
le 3 aot 1977. (Marokko) op 3 augustus 1977.
Acar, Selcuk, ne a` Posof (Turquie) le 1er janvier 1970. Acar, Selcuk, geboren te Posof (Turkije) op 1 januari 1970.
Achalhi, Jamila, nee a` Dr Talamghait Tsaft Beni Touzine (Maroc) Achalhi, Jamila, geboren te Dr Talamghait Tsaft Beni Touzine
le 28 fvrier 1978. (Marokko) op 28 februari 1978.
Achalhi, Khadija, nee a` Imahmouden Beni Oulichek (Maroc) le Achalhi, Khadija, geboren te Imahmouden Beni Oulichek (Marokko)
20 avril 1953. op 20 april 1953.
Achargui, Abderrahman, ne a` Ijarmaouas (Maroc) en 1939. Achargui, Abderrahman, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1939.
Adahchour, Mohamed, ne a` Dr Ichahchouhen CR Trougout (Maroc) Adahchour, Mohamed, geboren te Dr Ichahchouhen CR Trougout
le 12 mai 1974. (Marokko) op 12 mei 1974.
Adamska, Dominika Anna, nee a` Cracovie (Pologne) le 7 avril 1980. Adamska, Dominika Anna, geboren te Krakow (Polen) op 7 april 1980.
Adanlete, Ablavi, nee a` Lome (Togo) le 13 fvrier 1968. Adanlete, Ablavi, geboren te Lome (Togo) op 13 februari 1968.
Addal, Khadija, nee a` Marrakech (Maroc) le 28 janvier 1969. Addal, Khadija, geboren te Marrakech (Marokko) op 28 januari 1969.
Addou, Ibrahim, ne a` Kebdana (Maroc) le 13 dcembre 1965. Addou, Ibrahim, geboren te Kebdana (Marokko) op 13 decem-
ber 1965.
Adel, Yamina, nee a` Bechar (Algerie) le 1er mai 1964. Adel, Yamina, geboren te Bechar (Algerije) op 1 mei 1964.
Ademaj, Fana, nee a` Raushiq-Peje (Yougoslavie) le 30 janvier 1971. Ademaj, Fana, geboren te Raushiq-Peje (Joegoslavie) op 30 januari 1971.
Ademaj, Halim, ne a` Istog (Yougoslavie) le 2 aot 1972. Ademaj, Halim, geboren te Istog (Joegoslavie) op 2 augustus 1972.
Adiguzel, Mustafa, ne a` Kirsehir (Turquie) le 10 juin 1979. Adiguzel, Mustafa, geboren te Kirsehir (Turkije) op 10 juni 1979.
Afelouat, Mustapha, ne a` Tetouan (Maroc) le 4 mars 1968. Afelouat, Mustapha, geboren te Tetouan (Marokko) op 4 maart 1968.
Affara, Hadia, nee a` Sada (Liban) le 25 janvier 1934. Affara, Hadia, geboren te Sada (Libanon) op 25 januari 1934.
Affara, Ismal, ne a` Beyrouth (Liban) le 17 mars 1934. Affara, Ismal, geboren te Beiroet (Libanon) op 17 maart 1934.
Afia, Jamil, ne a` Tanger (Maroc) le 9 avril 1965. Afia, Jamil, geboren te Tanger (Marokko) op 9 april 1965.
Afia, Sada, nee a` Tanger (Maroc) en 1971. Afia, Sada, geboren te Tanger (Marokko) in 1971.
Agirbas, Mesut, ne a` Saint-Nicolas (Belgique) le 28 decembre 1978. Agirbas, Mesut, geboren te Saint-Nicolas (Belgie) op 28 decem-
ber 1978.
Agirbas, Yesim, nee a` Saint-Nicolas (Belgique) le 12 decembre 1981. Agirbas, Yesim, geboren te Saint-Nicolas (Belgie) op 12 decem-
ber 1981.
Agnin, Farid, ne a` Kebdana (Maroc) le 28 octobre 1974. Agnin, Farid, geboren te Kebdana (Marokko) op 28 oktober 1974.
7858 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Agovic epouse Berisha, Zinka, nee a` Ljubovo-Istok (Yougoslavie) Agovic echtgenote Berisha, Zinka, geboren te Ljubovo-Istok (Joego-
le 6 septembre 1961. slavie) op 6 september 1961.
Agrebi, Faouzi, ne a` Ksour Essef (Tunisie) le 5 octobre 1969. Agrebi, Faouzi, geboren te Ksour Essef (Tunesie) op 5 oktober 1969.
Agwazie, Augustine Kingsley, ne a` Agbor (Nigeria) le 14 avril 1969. Agwazie, Augustine Kingsley, geboren te Agbor (Nigeria) op
14 april 1969.
Ahammed, Romi, nee a` Sreenager Comilla (Bangladesh) le 1er jan- Ahammed, Romi, geboren te Sreenager Comilla (Bangladesh) op
vier 1975. 1 januari 1975.
Ahassad, Hamid, ne a` Douar Taounil Rouadi (Maroc) le 2 dcem- Ahassad, Hamid, geboren te Douar Taounil Rouadi (Marokko) op
bre 1972. 2 december 1972.
Ahimi, Ahmed, ne a` Temsaman Iaabouten CR Boudinar (Maroc) le Ahimi, Ahmed, geboren te Temsaman Iaabouten CR Boudinar
20 dcembre 1970. (Marokko) op 20 december 1970.
Ahmad, Yassar, nee a` Beyrouth (Liban) le 1er janvier 1976. Ahmad, Yassar, geboren te Beiroet (Libanon) op 1 januari 1976.
Ahmadi epouse Sadat, Sonia, nee a` Kaboul (Afghanistan) le Ahmadi echtgenote Sadat, Sonia, geboren te Kaboel (Afghanistan) op
16 avril 1981. 16 april 1981.
Ahmadouch, Karima, nee a` Nador (Maroc) le 14 avril 1977. Ahmadouch, Karima, geboren te Nador (Marokko) op 14 april 1977.
Ahmaidi, Abdellah, ne a` Dr Ihmidaten Amejjaou Beni Sad (Maroc) Ahmaidi, Abdellah, geboren te Dr Ihmidaten Amejjaou Beni Sad
le 5 novembre 1971. (Marokko) op 5 november 1971.
Ahmed, Ali, ne a` Rawalpindi (Pakistan) le 1er juin 1963. Ahmed, Ali, geboren te Rawalpindi (Pakistan) op 1 juni 1963.
Ahmed, Farrukh, ne a` Raypur (Pakistan) le 31 janvier 1971. Ahmed, Farrukh, geboren te Raypur (Pakistan) op 31 januari 1971.
Ahmed, Imtiaz, ne a` Dodha-Sargodha (Pakistan) le 15 avril 1975. Ahmed, Imtiaz, geboren te Dodha-Sargodha (Pakistan) op 15 april 1975.
Ahmed, Naim, ne a` Pasrur-Sialkot (Pakistan) le 15 fevrier 1962. Ahmed, Naim, geboren te Pasrur-Sialkot (Pakistan) op 15 februari 1962.
Ahmeti epouse Latifi, Shemsije, nee a` Oraovica (Yougoslavie) le Ahmeti echtgenote Latifi, Shemsije, geboren te Oraovica (Joegoslavie)
12 mars 1963. op 12 maart 1963.
Ahmeti, Mirvet, nee a` Pustenik Kacanik SRJ (Macedoine) le Ahmeti, Mirvet, geboren te Pustenik Kacanik SRJ (Macedonie) op
20 juillet 1953. 20 juli 1953.
Ahmeti, Nailje, nee a` Polje (Yougoslavie) le 5 mai 1969. Ahmeti, Nailje, geboren te Polje (Joegoslavie) op 5 mei 1969.
Ahossoude, Komi Abalo Mawulawoe`, ne a` Hahotoe (Togo) le Ahossoude, Komi Abalo Mawulawoe`, geboren te Hahotoe (Togo)
26 octobre 1968. op 26 oktober 1968.
Aich, Ahmed, ne a` El Menzel (Maroc) le 18 avril 1966. Aich, Ahmed, geboren te El Menzel (Marokko) op 18 april 1966.
Ait Eddouch, Larbi, ne a` Casablanca (Maroc) le 29 mai 1970. Ait Eddouch, Larbi, geboren te Casablanca (Marokko) op 29 mei 1970.
At Taleb Sad, Fatima Lahcen, nee a` Midelt Centre (Maroc) vers At Taleb Sad, Fatima Lahcen, geboren te Midelt Centre (Marokko)
1er janvier 1946. rond 1 januari 1946.
At-Darham, El Habib, ne a` Douar A rride Ouled Teima (Maroc) le At-Darham, El Habib, geboren te Douar A rride Ouled Teima
15 novembre 1971. (Marokko) op 15 november 1971.
Aizina, Anna Semenovna, nee a` Moscou (Russie) le 6 novembre 1977. Aizina, Anna Semenovna, geboren te Moskou (Rusland) op 6 novem-
ber 1977.
Ajalian, Mohamed, ne a` Larache (Maroc) le 5 mai 1971. Ajalian, Mohamed, geboren te Larache (Marokko) op 5 mei 1971.
Ajaoud, Mimoun, ne a` Amar Old Tanout Metalsa (Maroc) en 1966. Ajaoud, Mimoun, geboren te Amar Old Tanout Metalsa (Marokko)
in 1966.
Ajbabdi, Lahoucine, ne a` Ahal Ghmad (Maroc) en 1940. Ajbabdi, Lahoucine, geboren te Ahal Ghmad (Marokko) in 1940.
Ajnain, El Hamid, ne a` Douar El Madina, Bani Mansour, Chef- Ajnain, El Hamid, geboren te Douar El Madina, Bani Mansour,
chaouen (Maroc) le 10 avril 1972. Chefchaouen (Marokko) op 10 april 1972.
Akana, Alice, nee a` Kigali (Rwanda) le 18 avril 1972. Akana, Alice, geboren te Kigali (Ruanda) op 18 april 1972.
Akbib Boukraba, Zohra, nee a` Quadrass (Maroc) en 1950. Akbib Boukraba, Zohra, geboren te Quadrass (Marokko) in 1950.
Akessour, Jamal, ne a` Hasselt (Belgique) le 25 avril 1983. Akessour, Jamal, geboren te Hasselt (Belgie) op 25 april 1983.
Akessour, Omar, ne a` Hasselt (Belgique) le 28 avril 1981. Akessour, Omar, geboren te Hasselt (Belgie) op 28 april 1981.
Akgedik epouse Karsikaya, Ayse, nee a` Sivrihisar (Turquie) le Akgedik echtgenote Karsikaya, Ayse, geboren te Sivrihisar (Turkije)
20 mai 1976. op 20 mei 1976.
Akgedik, Kader, nee a` Sivrihisar (Turquie) le 1er mars 1983. Akgedik, Kader, geboren te Sivrihisar (Turkije) op 1 maart 1983.
Akhaminova epouse Pavlova, Irina Rabigovna, nee a` Sverdlovsk Akhaminova echtgenote Pavlova, Irina Rabigovna, geboren te
(Russie) le 15 fvrier 1964. Sverdlovsk (Rusland) op 15 februari 1964.
Akoulik, Galina Arsenievna, nee a` Baranovitchi (Belarus) le 21 sep- Akoulik, Galina Arsenievna, geboren te Baranovitchi (Wit-Rusland)
tembre 1957. op 21 september 1957.
Akrapovic, Josipa, nee a` Zenica (Bosnie-Herzegovine) le 25 octo- Akrapovic, Josipa, geboren te Zenica (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1966. 25 oktober 1966.
Aksan, Mehmet, ne a` Carsamba (Turquie) le 20 aot 1941. Aksan, Mehmet, geboren te Carsamba (Turkije) op 20 augustus 1941.
mer, ne a` Guney (Turquie) le 5 novembre 1963.
Aksit, O mer, geboren te Guney (Turkije) op 5 november 1963.
Aksit, O
Aktas, Necdet, ne a` Eskisehir (Turquie) le 20 janvier 1970. Aktas, Necdet, geboren te Eskisehir (Turkije) op 20 januari 1970.
Aktekin, Cennet Viviane, nee a` Ixelles (Belgique) le 6 mars 1969. Aktekin, Cennet Viviane, geboren te Elsene (Belgie) op 6 maart 1969.
Al Ali, Mariam, nee a` El Rachidiye (Liban) le 8 octobre 1978. Al Ali, Mariam, geboren te El Rachidiye (Libanon) op 8 oktober 1978.
Al Ekery, Salah Abdulaziz Hasan, ne a` Manama (Bahren) le Al Ekery, Salah Abdulaziz Hasan, geboren te Manama (Bahrein) op
25 novembre 1970. 25 november 1970.
Al Hajami, Ahmed Hossein Kadim, ne a` Bagdad (Irak) le 6 juillet 1976. Al Hajami, Ahmed Hossein Kadim, geboren te Bagdad (Irak) op
6 juli 1976.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7859

Al Meriouh, Mohammed Aziz, ne a` Tanger (Maroc) le 10 janvier 1968. Al Meriouh, Mohammed Aziz, geboren te Tanger (Marokko) op
10 januari 1968.
Al Nashif, Mohammad, ne a` Beit Lahem (Jordanie) le 9 novem- Al Nashif, Mohammad, geboren te Beit Lahem (Jordanie) op
bre 1966. 9 november 1966.
Al Uariachy, Jamal, ne a` Asilah (Maroc) le 13 octobre 1971. Al Uariachy, Jamal, geboren te Asilah (Marokko) op 13 oktober 1971.
Al Ubady, Salim, ne a` Bagdad (Irak) le 1er janvier 1960. Al Ubady, Salim, geboren te Bagdad (Irak) op 1 januari 1960.
Al Yasnari, Brahim, ne a` Tanger (Maroc) en 1970. Al Yasnari, Brahim, geboren te Tanger (Marokko) in 1970.
Al Zhirawi, Hatm, ne a` Al Mamouna-Missane (Irak) le 1er jan- Al Zhirawi, Hatm, geboren te Al Mamouna-Missane (Irak) op
vier 1963. 1 januari 1963.
Alaoui, Sad, ne a` Ixelles (Belgique) le 24 juillet 1970. Alaoui, Sad, geboren te Elsene (Belgie) op 24 juli 1970.
Alba, Claudinei, ne a` Ouro Fino Minas Gerais (Bresil) le 17 juin 1966. Alba, Claudinei, geboren te Ouro Fino Minas Gerais (Brazilie) op
17 juni 1966.
Albayrak, Abdil, ne a` Emirdag (Turquie) le 10 aot 1983. Albayrak, Abdil, geboren te Emirdag (Turkije) op 10 augustus 1983.
Albayrak, Hacer, nee a` Emirdag (Turquie) le 21 janvier 1982. Albayrak, Hacer, geboren te Emirdag (Turkije) op 21 januari 1982.
Alem, Khalilolah, ne a` Herat (Afghanistan) le 22 avril 1973. Alem, Khalilolah, geboren te Herat (Afghanistan) op 22 april 1973.
Al-Hayali, Talal, ne a` Mossoul (Irak) le 11 avril 1964. Al-Hayali, Talal, geboren te Mossoul (Irak) op 11 april 1964.
Ali, Chama, nee a` Gafsa (Tunisie) le 3 juillet 1969. Ali, Chama, geboren te Gafsa (Tunesie) op 3 juli 1969.
Alikhachkine, Oleg Grigorievitch, ne a` Sadovniki Leninski (Russie) le Alikhachkine, Oleg Grigorievitch, geboren te Sadovniki Leninski
28 avril 1959. (Rusland) op 28 april 1959.
Alimi, Redzije, nee a` Miratovac (Yougoslavie) le 26 avril 1951. Alimi, Redzije, geboren te Miratovac (Joegoslavie) op 26 april 1951.
Alioui, Mohammed-Hichame, ne a` Tanger (Maroc) le 12 novem- Alioui, Mohammed-Hichame, geboren te Tanger (Marokko) op
bre 1975. 12 november 1975.
Aliphon, Desire Josian, ne a` Port Louis (Ile Maurice) le 12 dcem- Aliphon, Desire Josian, geboren te Port Louis (Mauritius) op
bre 1981. 12 december 1981.
Aliphon, Ulric Jose, ne a` Port Louis (Ile Maurice) le 8 avril 1948. Aliphon, Ulric Jose, geboren te Port Louis (Mauritius) op 8 april 1948.
Alizade epouse Iakobi, Djamila, nee a` Herat (Afghanistan) le Alizade echtgenote Iakobi, Djamila, geboren te Herat (Afghanistan)
25 mars 1968. op 25 maart 1968.
Al-Khatib, Abdelaziz, ne a` Tanger (Maroc) le 19 mars 1965. Al-Khatib, Abdelaziz, geboren te Tanger (Marokko) op 19 maart 1965.
er
Allamani, Fatmir, ne a` Milot Kruje (Albanie) le 1 juin 1961. Allamani, Fatmir, geboren te Milot Kruje (Albanie) op 1 juni 1961.
Allamani, Sanie, nee a` Milot Kruje (Albanie) le 11 septembre 1967. Allamani, Sanie, geboren te Milot Kruje (Albanie) op 11 septem-
ber 1967.
Allouchi, Hamid, ne a` Oujda (Maroc) le 25 octobre 1959. Allouchi, Hamid, geboren te Oujda (Marokko) op 25 oktober 1959.
Almazian, Khachatur, ne a` Erevan (Armenie) le 14 juillet 1971. Almazian, Khachatur, geboren te Jerevan (Armenie) op 14 juli 1971.
Almeida Ramos, Jose, ne a` Luanda (Cap-vert) le 10 novembre 1970. Almeida Ramos, Jose, geboren te Luanda (Kaapverdische eil.) op
10 november 1970.
Al-Nasiry, Salwan, ne a` Bagdad (Irak) le 28 juillet 1972. Al-Nasiry, Salwan, geboren te Bagdad (Irak) op 28 juli 1972.
Alouat, Abdeslam, ne a` Madchar Taghlimine Bani Tlid Akhmas Alouat, Abdeslam, geboren te Madchar Taghlimine Bani Tlid Akh-
Soufla (Maroc) en 1964. mas Soufla (Marokko) in 1964.
Aloui, Abdelkader, ne a` Tanger (Maroc) en 1979. Aloui, Abdelkader, geboren te Tanger (Marokko) in 1979.
Alsahlani, Abdelhalim, ne a` Al-Basra (Irak) le 14 juillet 1961. Alsahlani, Abdelhalim, geboren te Al-Basra (Irak) op 14 juli 1961.
Amaach, Abdelkader, ne a` Dr Imazaan Trougout (Maroc) en 1962. Amaach, Abdelkader, geboren te Dr Imazaan Trougout (Marokko) in
1962.
Amina, Josephine, nee a` Bujumbura (Burundi) le 4 mai 1973. Amina, Josephine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 4 mei 1973.
Amougou, Andre Marie Gide, ne a` Yop (Cameroun) le 11 jan- Amougou, Andre Marie Gide, geboren te Yop (Kameroen) op
vier 1967. 11 januari 1967.
Amouzou, Jim Eric, ne a` Allada (Benin) en 1970. Amouzou, Jim Eric, geboren te Allada (Benin) in 1970.
Amri, Abdelwahab, ne a` Sidi Bel Abbes (Algerie) le 17 decembre Amri, Abdelwahab, geboren te Sidi Bel Abbes (Algerije) op 17 decem-
1968. ber 1968.
Amuli, Jolie, nee a` Bukavu (Congo) le 28 novembre 1980. Amuli, Jolie, geboren te Bukavu (Kongo) op 28 november 1980.
Amyay, Hamid, ne a` Ijarmaouas (Maroc) le 11 mars 1973. Amyay, Hamid, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 11 maart 1973.
An, Purificacion Rosales, nee a` Tagkawayan Quezon (Philippines) le An, Purificacion Rosales, geboren te Tagkawayan Quezon (Filippij-
2 fvrier 1969. nen) op 2 februari 1969.
Anaket, Olivia-Bienvenue, nee a` Port-Gentil (Gabon) le 27 mars 1972. Anaket, Olivia-Bienvenue, geboren te Port-Gentil (Gabon) op
27 maart 1972.
Andich, Naziha, nee a` Bruxelles (Belgique) le 18 aot 1979. Andich, Naziha, geboren te Brussel (Belgie) op 18 augustus 1979.
Andjelkovic, Bratislav, ne a` Krusevac (Yougoslavie) le 12 mai 1967. Andjelkovic, Bratislav, geboren te Krusevac (Joegoslavie) op
12 mei 1967.
Andrade de Jesus, Luciana, nee a` Itabuna (Bresil) le 5 septembre 1974. Andrade de Jesus, Luciana, geboren te Itabuna (Brazilie) op 5 sep-
tember 1974.
Angulo Sanchez, Martha Lucia, nee a` Cali (Colombie) le 6 mars 1972. Angulo Sanchez, Martha Lucia, geboren te Cali (Colombia) op
6 maart 1972.
Angulo Sanchez, Ricardo Adolfo, ne a` Cali Valle (Colombie) le Angulo Sanchez, Ricardo Adolfo, geboren te Cali Valle (Colombia)
24 mai 1979. op 24 mei 1979.
7860 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Antonenko, Alekse Lengvardovitch, ne a` Saint-Petersbourg (Fed. de Antonenko, Alekse Lengvardovitch, geboren te Sint-Petersburg
Russie) le 7 janvier 1977. (Russische Federatie) op 7 januari 1977.
Aouida, Naziha, nee a` Constantine (Tunisie) le 8 septembre 1962. Aouida, Naziha, geboren te Constantine (Tunesie) op 8 septem-
ber 1962.
Aouite, Aziz, ne a` Khemisset (Maroc) le 25 avril 1968. Aouite, Aziz, geboren te Khemisset (Marokko) op 25 april 1968.
Apendeki Manzano, nee a` Bondo (Congo) le 20 dcembre 1960. Apendeki Manzano, geboren te Bondo (Kongo) op 20 december 1960.
Arab, Fatah, ne a` El Biar (Algerie) le 29 aot 1968. Arab, Fatah, geboren te El Biar (Algerije) op 29 augustus 1968.
Arap, Ebullgasem, ne a` Teheran (Iran) le 20 janvier 1966. Arap, Ebullgasem, geboren te Teheran (Iran) op 20 januari 1966.
Archakian, Anna, nee a` Erevan (Armenie) le 27 octobre 1982. Archakian, Anna, geboren te Jerevan (Armenie) op 27 oktober 1982.
Ardalic, Daliborka, nee a` Knin (Yougoslavie) le 4 mars 1977. Ardalic, Daliborka, geboren te Knin (Joegoslavie) op 4 maart 1977.
Arellano Gomez, Lupita del Rocio, nee a` Milagro Guayas (Equateur) Arellano Gomez, Lupita del Rocio, geboren te Milagro Guayas
le 1er mars 1970. (Ecuador) op 1 maart 1970.
Argos, Marie Sylvie, nee a` Rose-Hill (Ile Maurice) le 10 janvier 1944. Argos, Marie Sylvie, geboren te Rose-Hill (Mauritius) op
10 januari 1944.
Arhioui, Mohammed, ne a` Douar Chhalfa (Maroc) le 22 mai 1969. Arhioui, Mohammed, geboren te Douar Chhalfa (Marokko) op
22 mei 1969.
Aria, Mohammad Ashaq, ne a` Kapisa (Afghanistan) le 22 mai 1951. Aria, Mohammad Ashaq, geboren te Kapisa (Afghanistan) op
22 mei 1951.
Arif, Muzaffar, ne a` Gujrat (Pakistan) le 26 juin 1975. Arif, Muzaffar, geboren te Gujrat (Pakistan) op 26 juni 1975.
Arihi, Taoufik, ne a` Nador (Maroc) le 13 dcembre 1973. Arihi, Taoufik, geboren te Nador (Marokko) op 13 december 1973.
Aristizabal Zapata, Cesar, ne a` Cali-Valle (Colombie) le 16 jan- Aristizabal Zapata, Cesar, geboren te Cali-Valle (Colombia) op
vier 1968. 16 januari 1968.
Arnautovic, Zlatan, ne a` Bijeljina (Bosnie-Herzegovine) le 3 fvrier 1962. Arnautovic, Zlatan, geboren te Bijeljina (Bosnie-Herzegovina) op
3 februari 1962.
Arzoumanian, Albert Minassovitch, ne a` Letchkop (Georgie) le Arzoumanian, Albert Minassovitch, geboren te Letchkop (Georgie)
20 fvrier 1956. op 20 februari 1956.
Arzoumanian, Artour Albertovna, ne a` Soukhoumi (Georgie) le Arzoumanian, Artour Albertovna, geboren te Soukhoumi (Georgie)
3 avril 1981. op 3 april 1981.
Arzoumanian, Varsenik Albertovna, nee a` Soukhoumi (Georgie) Arzoumanian, Varsenik Albertovna, geboren te Soukhoumi (Georgie)
le 19 novembre 1978. op 19 november 1978.
Asamoah, Kofi, ne a` Akim Oda (Ghana) le 3 aot 1960. Asamoah, Kofi, geboren te Akim Oda (Ghana) op 3 augustus 1960.
Asare, Rose, nee a` Accra (Ghana) le 2 fvrier 1964. Asare, Rose, geboren te Accra (Ghana) op 2 februari 1964.
Asif epouse Ghous, Workhmeena, nee a` Kabul (Afghanistan) le Asif echtgenote Ghous, Workhmeena, geboren te Kabul (Afghanis-
1er janvier 1951. tan) op 1 januari 1951.
Aslan, Selamet, nee a` Nusaybin (Turquie) le 5 octobre 1975. Aslan, Selamet, geboren te Nusaybin (Turkije) op 5 oktober 1975.
Asmat, Maryam, nee a` Karachi (Pakistan) le 22 aot 1979. Asmat, Maryam, geboren te Karachi (Pakistan) op 22 augustus 1979.
Assbai, Aissa, ne a` Dr Lagdira Amejjaou Beni Sad (Maroc) le Assbai, Aissa, geboren te Dr Lagdira Amejjaou Beni Sad (Marokko)
17 janvier 1967. op 17 januari 1967.
Atalay, Sibel, nee a` Kucukhasan (Turquie) le 20 mars 1979. Atalay, Sibel, geboren te Kucukhasan (Turkije) op 20 maart 1979.
Atnafu Mamo, Yonas, ne a` Addis Abeba (Ethiopie) le 13 septem- Atnafu Mamo, Yonas, geboren te Addis Abeba (Ethiopie) op
bre 1981. 13 september 1981.
Attaf, Ahmed, ne a` Dr Ouled Ben Salah (Maroc) en 1962. Attaf, Ahmed, geboren te Dr Ouled Ben Salah (Marokko) in 1962.
Attewa, Hayam Abdel Latif Ibrahim, nee a` El Karia El Markazia Attewa, Hayam Abdel Latif Ibrahim, geboren te El Karia El Markazia
(Egypte) le 6 mars 1972. (Egypte) op 6 maart 1972.
Attia, Hassen, ne a` Zeramdine (Tunisie) le 26 octobre 1970. Attia, Hassen, geboren te Zeramdine (Tunesie) op 26 oktober 1970.
Attivi, Ekue Adodo, ne a` Glidji (Togo) en 1959. Attivi, Ekue Adodo, geboren te Glidji (Togo) in 1959.
Attou, Mohamed, ne a` Madchar Zaouia (Maroc) en 1968. Attou, Mohamed, geboren te Madchar Zaouia (Marokko) in 1968.
Avdic epouse Ramic, Rukija, nee a` Tarevo-Kladanj (Bosnie- Avdic echtgenote Ramic, Rukija, geboren te Tarevo-Kladanj (Bosnie-
Herzegovine) le 11 mars 1956. Herzegovina) op 11 maart 1956.
Avedisian, Havik, ne a` Dahuk (Irak) le 2 fvrier 1980. Avedisian, Havik, geboren te Dahuk (Irak) op 2 februari 1980.
Avedisian, Kaysar, ne a` Dahuk (Irak) le 1er juillet 1972. Avedisian, Kaysar, geboren te Dahuk (Irak) op 1 juli 1972.
er
Avedisian, Mahetar, ne a` Salifane-Zakho (Irak) le 1 juillet 1954. Avedisian, Mahetar, geboren te Salifane-Zakho (Irak) op 1 juli 1954.
Avedisian, Vahik, ne a` Dahuk (Irak) le 1er juillet 1978. Avedisian, Vahik, geboren te Dahuk (Irak) op 1 juli 1978.
Aya Restrepo, Yomaira Lucia, nee a` Medellin (Colombie) le Aya Restrepo, Yomaira Lucia, geboren te Medellin (Colombia) op
30 mars 1963. 30 maart 1963.
Aydin, Fatma, nee a` Giresun (Turquie) le 1er juillet 1964. Aydin, Fatma, geboren te Giresun (Turkije) op 1 juli 1964.
Aydin, Mustafa, ne a` Tortum (Turquie) le 2 septembre 1972. Aydin, Mustafa, geboren te Tortum (Turkije) op 2 september 1972.
Aydogmus, Aysegul, nee a` Emirdag (Turquie) le 1er mars 1974. Aydogmus, Aysegul, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 maart 1974.
Ayirugari, Madeleine, nee a` Cyangugu (Rwanda) le 1er janvier 1942. Ayirugari, Madeleine, geboren te Cyangugu (Ruanda) op
1 januari 1942.
Azariah, Malika, nee a` Tanger (Maroc) le 5 juin 1975. Azariah, Malika, geboren te Tanger (Marokko) op 5 juni 1975.
Azeggaghe, Zoulikha, nee a` Beni Boughafer (Maroc) le 24 juin 1975. Azeggaghe, Zoulikha, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op
24 juni 1975.
Azidin, George, ne a` Khartoum (Soudan) en 1960. Azidin, George, geboren te Khartoum (Soedan) in 1960.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7861
zizi, Malika, nee a` Mohammedia (Maroc) le 23 octobre 1963.
A zizi, Malika, geboren te Mohammedia (Marokko) op 23 okto-
A
ber 1963.
Azzir, Rachida, nee a` Shouliyne, Sebt Beni-Gorfete (Maroc) en 1975. Azzir, Rachida, geboren te Shouliyne, Sebt Beni-Gorfete (Marokko) in
1975.
Azziyani, Ahmed, ne a` Dr Imhaouchen Trougout (Maroc) le 15 dcem- Azziyani, Ahmed, geboren te Dr Imhaouchen Trougout (Marokko)
bre 1975. op 15 december 1975.
Azzouzi, Aziza, nee a` Rabat (Maroc) le 19 octobre 1970. Azzouzi, Aziza, geboren te Rabat (Marokko) op 19 oktober 1970.
Ba, Abou, ne a` Nouakchott (Mauritanie) le 12 mars 1954. Ba, Abou, geboren te Nouakchott (Mauritanie) op 12 maart 1954.
Ba, Khadidiatou, nee a` Kaolack (Senegal) le 10 novembre 1975. Ba, Khadidiatou, geboren te Kaolack (Senegal) op 10 november 1975.
Babakhani, Bahman, ne a` Teheran (Iran) le 9 dcembre 1970. Babakhani, Bahman, geboren te Teheran (Iran) op 9 december 1970.
Baberiar epouse Hakimi, Roia, nee a` Kabul (Afghanistan) le 6 sep- Baberiar echtgenote Hakimi, Roia, geboren te Kabul (Afghanistan) op
tembre 1959. 6 september 1959.
Bachraoui, Malika, nee a` Casablanca (Maroc) le 23 novembre 1974. Bachraoui, Malika, geboren te Casablanca (Marokko) op 23 novem-
ber 1974.
Bader, Rafika, nee a` Beni Kalthoum (Tunisie) le 28 juin 1969. Bader, Rafika, geboren te Beni Kalthoum (Tunesie) op 28 juni 1969.
Badiata, Aline Patrick Alice, nee a` Anvers (Belgique) le 26 fvrier 1965. Badiata, Aline Patrick Alice, geboren te Antwerpen (Belgie) op
26 februari 1965.
Bah, Ibrahima Kalilou, ne a` Sonde (Guinee) le 18 octobre 1967. Bah, Ibrahima Kalilou, geboren te Sonde (Guinee) op 18 okto-
ber 1967.
Bahaji, Aziz, ne a` Ain Orma (Maroc) en 1957. Bahaji, Aziz, geboren te Ain Orma (Marokko) in 1957.
Bahloul, Boujamaa, ne a` Dr Ouled Hammou Mlouka Hassi Berkane Bahloul, Boujamaa, geboren te Dr Ouled Hammou Mlouka Hassi
(Maroc) en 1966. Berkane (Marokko) in 1966.
Bahry, Khalid, ne a` Ben Slimane (Maroc) le 17 juillet 1963. Bahry, Khalid, geboren te Ben Slimane (Marokko) op 17 juli 1963.
Bain, Thomas Richard William, ne a` St. Pancras (Grande-Bretagne) le Bain, Thomas Richard William, geboren te St. Pancras (Groot-
7 juillet 1964. Brittannie) op 7 juli 1964.
Bajram, Mirsada, nee a` Suto Orizari (Slovenie) le 16 aout 1975. Bajram, Mirsada, geboren te Suto Orizari (Slovenie) op 16 augus-
tus 1975.
Bajyambere, Gaudence, nee a` Kigali (Rwanda) le 28 avril 1973. Bajyambere, Gaudence, geboren te Kigali (Ruanda) op 28 april 1973.
Bakana Mavungu, ne a` Boma (Congo) le 22 dcembre 1969. Bakana Mavungu, geboren te Boma (Kongo) op 22 december 1969.
Bakoto, Sen Nathalie, nee a` Neuilly-sur-Seine (France) le 25 mars 1972. Bakoto, Sen Nathalie, geboren te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) op
25 maart 1972.
Bala Wa MBala, Caroline, nee a` Yumbi (Congo) le 25 juin 1948. Bala Wa MBala, Caroline, geboren te Yumbi (Kongo) op 25 juni 1948.
Balatan, Gulbeden, nee a` Igdir (Turquie) le 24 janvier 1960. Balatan, Gulbeden, geboren te Igdir (Turkije) op 24 januari 1960.
Balbir Chand, ne a` Kahma Jullundur (Inde) le 12 avril 1954. Balbir Chand, geboren te Kahma Jullundur (India) op 12 april 1954.
Balekomenatoote, nee a` Kisangani (Congo) le 11 avril 1982. Balekomenatoote, geboren te Kisangani (Kongo) op 11 april 1982.
Bameta Luemba, Euge`ne, ne a` Kinshasa (Congo) le 30 juin 1955. Bameta Luemba, Euge`ne, geboren te Kinshasa (Kongo) op 30 juni 1955.
Bamurangirwa, Rose, nee a` Ngoma (Rwanda) le 1er novembre 1957. Bamurangirwa, Rose, geboren te Ngoma (Ruanda) op 1 novem-
ber 1957.
Banez, Lolita Pemado, nee a` Manueva Santa Ilocos Sur (Philippines) Banez, Lolita Pemado, geboren te Manueva Santa Ilocos Sur (Filip-
le 30 mai 1950. pijnen) op 30 mei 1950.
Banguwiha, Vedaste, ne a` Mururu (Rwanda) le 19 juin 1963. Banguwiha, Vedaste, geboren te Mururu (Ruanda) op 19 juni 1963.
Bano Khan, Rifaqat, nee a` Mardan (Pakistan) en 1948. Bano Khan, Rifaqat, geboren te Mardan (Pakistan) in 1948.
Baouider, Abdesselam, ne a` Malines (Belgique) le 26 septembre 1972. Baouider, Abdesselam, geboren te Mechelen (Belgie) op 26 septem-
ber 1972.
Bapa-Banze Mujinga, nee a` Kinshasa (Congo) le 22 janvier 1970. Bapa-Banze Mujinga, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 januari 1970.
Barakat, Hayate, nee a` Mekne`s (Maroc) le 30 juillet 1971. Barakat, Hayate, geboren te Meknes (Marokko) op 30 juli 1971.
Barangeza, Cilius, ne a` Muhanga (Burundi) le 4 octobre 1981. Barangeza, Cilius, geboren te Muhanga (Burundi) op 4 oktober 1981.
Baranyanka, Sonia, nee a` Bujumbura (Burundi) le 20 mai 1971. Baranyanka, Sonia, geboren te Bujumbura (Burundi) op 20 mei 1971.
Barayandema, Justine, nee a` Kinama (Burundi) le 17 aout 1962. Barayandema, Justine, geboren te Kinama (Burundi) op 17 augus-
tus 1962.
Baron Baretzky, Ricardo, ne a` Capetown (Afrique du sud) le Baron Baretzky, Ricardo, geboren te Capetown (Zuid-Afrika) op
27 juillet 1968. 27 juli 1968.
Barry, Mamadou, ne a` Dar el Barka (Mauritanie) le 8 fevrier 1956. Barry, Mamadou, geboren te Dar el Barka (Mauritanie) op
8 februari 1956.
Barumbanze, Beatrice, nee a` Rusaka (Burundi) le 27 octobre 1969. Barumbanze, Beatrice, geboren te Rusaka (Burundi) op 27 okto-
ber 1969.
Basraoui, Ahmed, ne a` Berkane (Maroc) le 24 aot 1967. Basraoui, Ahmed, geboren te Berkane (Marokko) op 24 augus-
tus 1967.
Basri, Abdelouahed, ne a` Casablanca (Maroc) le 27 janvier 1968. Basri, Abdelouahed, geboren te Casablanca (Marokko) op
27 januari 1968.
Bassengue, Charmant, ne a` Ndokognor (Cameroun) en 1965. Bassengue, Charmant, geboren te Ndokognor (Kameroen) in 1965.
Bassiouni, Ikbal, ne a` Casablanca (Maroc) le 26 mai 1974. Bassiouni, Ikbal, geboren te Casablanca (Marokko) op 26 mei 1974.
Bassoum, Thierno Bocar, ne a` Bagodine (Mauritanie) en 1970. Bassoum, Thierno Bocar, geboren te Bagodine (Mauritanie) in 1970.
7862 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Baticam, Alvaro Domingos, ne a` Bissau (Guinee Bissau) le 17 avril 1953. Baticam, Alvaro Domingos, geboren te Bissau (Guinee Bissau) op
17 april 1953.
Batoka, Nzuzi, nee a` Kinshasa (Congo) le 1er fvrier 1974. Batoka, Nzuzi, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 februari 1974.
Batuzolele, Ndunga-Konongo, nee a` Kinshasa Kasa-Vubu (Congo) le Batuzolele, Ndunga-Konongo, geboren te Kinshasa Kasa-Vubu
12 dcembre 1963. (Kongo) op 12 december 1963.
Bavumiragira, Veronique, nee a` Buyenzi-Bujumbura (Burundi) le Bavumiragira, Veronique, geboren te Buyenzi-Bujumbura (Burundi)
24 janvier 1972. op 24 januari 1972.
Bayar epouse Altinay, Emine, nee a` Kucukhasan (Turquie) le Bayar echtgenote Altinay, Emine, geboren te Kucukhasan (Turkije) op
5 juillet 1964. 5 juli 1964.
Bazalar Vera, Marisol, nee a` Surquillo (Perou) le 1er juillet 1962. Bazalar Vera, Marisol, geboren te Surquillo (Peru) op 1 juli 1962.
Bazarouji, Bachir, ne a` Tanger (Maroc) le 20 mai 1971. Bazarouji, Bachir, geboren te Tanger (Marokko) op 20 mei 1971.
Bazgouti, Mimoun, ne a` Douar Ihajjaman Selouane (Maroc) le Bazgouti, Mimoun, geboren te Douar Ihajjaman Selouane (Marokko)
27 dcembre 1968. op 27 december 1968.
Beirekdar, Abdo, ne a` Daraya (Syrie) le 10 novembre 1967. Beirekdar, Abdo, geboren te Daraya (Syrie) op 10 november 1967.
Beka, Elheme, nee a` Mitrovice/Mitrovica (Yougoslavie) le 25 mars 1980. Beka, Elheme, geboren te Mitrovice/Mitrovica (Joegoslavie) op
25 maart 1980.
Beka, Rrahman, ne a` Mitrovice/Mitrovica (Yougoslavie) le 28 sep- Beka, Rrahman, geboren te Mitrovice/Mitrovica (Joegoslavie) op
tembre 1981. 28 september 1981.
Beka, Skender, ne a` Kqiq i Madh, Mitrovice (Yougoslavie) le Beka, Skender, geboren te Kqiq i Madh, Mitrovice (Joegoslavie) op
30 janvier 1943. 30 januari 1943.
Belafhal, Nawal, nee a` Sidi Bennour (Maroc) le 7 mars 1977. Belafhal, Nawal, geboren te Sidi Bennour (Marokko) op 7 maart 1977.
Belaissaoui, Khadija, nee a` El Borouj (Maroc) le 24 avril 1965. Belaissaoui, Khadija, geboren te El Borouj (Marokko) op 24 april 1965.
Belay Abebe, Abebe, ne a` Addis Abeba (Ethiopie) le 16 mai 1969. Belay Abebe, Abebe, geboren te Addis Abeba (Ethiopie) op 16 mei 1969.
Belfakiri, Mustapha, ne a` Beni Bouyahie (Maroc) le 26 dcembre 1964. Belfakiri, Mustapha, geboren te Beni Bouyahie (Marokko) op 26 decem-
ber 1964.
Belharati, Lhoussain, ne a` Messaghra (Maroc) le 2 mars 1972. Belharati, Lhoussain, geboren te Messaghra (Marokko) op 2 maart 1972.
Belkhodja, Mokhtar, ne a` Oran (Algerie) le 26 novembre 1966. Belkhodja, Mokhtar, geboren te Oran (Algerije) op 26 november 1966.
Bella, Petr, ne a` Jablonec nad Nisou (Slovaquie) le 4 mars 1967. Bella, Petr, geboren te Jablonec nad Nisou (Slowakije) op 4 maart 1967.
Belmehdi, Mohssen, ne a` Asilah (Maroc) le 15 avril 1969. Belmehdi, Mohssen, geboren te Asilah (Marokko) op 15 april 1969.
Ben Abdessadak, Amina, nee a` Tetouan (Maroc) le 20 juillet 1962. Ben Abdessadak, Amina, geboren te Tetouan (Marokko) op 20 juli 1962.
Ben Achir, Ahmed, ne a` Tanger (Maroc) en 1938. Ben Achir, Ahmed, geboren te Tanger (Marokko) in 1938.
Ben Ali, Naima, nee a` Tetouan (Maroc) le 22 septembre 1965. Ben Ali, Naima, geboren te Tetouan (Marokko) op 22 september 1965.
Ben Allal, Mohamed, ne a` Quadrass (Maroc) en 1940. Ben Allal, Mohamed, geboren te Quadrass (Marokko) in 1940.
Ben Amor, Sonia, nee a` Bekalta (Tunisie) le 20 janvier 1975. Ben Amor, Sonia, geboren te Bekalta (Tunesie) op 20 januari 1975.
Ben Boubker, Hassan, ne a` Rabat (Maroc) le 18 aot 1983. Ben Boubker, Hassan, geboren te Rabat (Marokko) op 18 augus-
tus 1983.
Ben Driss, Abdelhamid, ne a` Tanger (Maroc) le 15 juillet 1960. Ben Driss, Abdelhamid, geboren te Tanger (Marokko) op 15 juli 1960.
Ben El-Bey, Mourad, ne a` Menzel (Tunisie) le 8 janvier 1965. Ben El-Bey, Mourad, geboren te Menzel (Tunesie) op 8 januari 1965.
Ben Josef epouse Tohar, Iris Pesia, nee a` Haifa (Israel) le 14 mars 1966. Ben Josef echtgenote Tohar, Iris Pesia, geboren te Haifa (Israel) op
14 maart 1966.
Ben Moussa, Khalil, ne a` Tanger (Maroc) le 25 novembre 1970. Ben Moussa, Khalil, geboren te Tanger (Marokko) op 25 novem-
ber 1970.
Ben Othman, Ingy, nee a` Gaafour (Tunisie) le 20 septembre 1975. Ben Othman, Ingy, geboren te Gaafour (Tunesie) op 20 septem-
ber 1975.
Benabbou, Fatima, nee a` Douar Askimen, Beni Amart (Maroc) le Benabbou, Fatima, geboren te Douar Askimen, Beni Amart (Marok-
4 mars 1962. ko) op 4 maart 1962.
Benabdelkader, Mohammed, ne a` Oujda (Maroc) le 22 janvier 1975. Benabdelkader, Mohammed, geboren te Oujda (Marokko) op
22 januari 1975.
Benabdelmalek, Bouchra, nee a` Sale (Maroc) le 30 novembre 1970. Benabdelmalek, Bouchra, geboren te Sale (Marokko) op 30 novem-
ber 1970.
Benali, Rachid, ne a` Oujda (Maroc) le 15 aot 1971. Benali, Rachid, geboren te Oujda (Marokko) op 15 augustus 1971.
Benalla, Sad, ne a` Berkane (Maroc) le 23 janvier 1969. Benalla, Sad, geboren te Berkane (Marokko) op 23 januari 1969.
Benamar, Bouchab, ne a` Douar Ouled Moussa (Maroc) le 18 novem- Benamar, Bouchab, geboren te Douar Ouled Moussa (Marokko) op
bre 1959. 18 november 1959.
Benamari, Nama, nee a` Ijarmaouas (Maroc) le 2 juin 1980. Benamari, Nama, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 2 juni 1980.
Benameur, El-Hassane, ne a` Touissit (Maroc) le 19 fevrier 1964. Benameur, El-Hassane, geboren te Touissit (Marokko) op
19 februari 1964.
Benaziza, Rachid, ne a` Tlemcen (Algerie) le 28 juin 1964. Benaziza, Rachid, geboren te Tlemcen (Algerije) op 28 juni 1964.
Benchenouna, Kheira, nee a` Ouled Moudjeur (Algerie) le 9 septem- Benchenouna, Kheira, geboren te Ouled Moudjeur (Algerije) op
bre 1944. 9 september 1944.
Bendjelida, Nabila, nee a` Oran (Algerie) le 6 novembre 1967. Bendjelida, Nabila, geboren te Oran (Algerije) op 6 november 1967.
Benghezal, Mohamed-Amine, ne a` Constantine (Algerie) le 7 septem- Benghezal, Mohamed-Amine, geboren te Constantine (Algerije) op
bre 1972. 7 september 1972.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7863

Bengtson Ferreira, Fernanda, nee a` Sao Paulo (Bresil) le 15 juin 1973. Bengtson Ferreira, Fernanda, geboren te Sao Paulo (Brazilie) op
15 juni 1973.
Benhammou, Jamila, nee a` Tanger (Maroc) en 1956. Benhammou, Jamila, geboren te Tanger (Marokko) in 1956.
Benharbet-Alami, Selma, nee a` Etterbeek (Belgique) le 1er jan- Benharbet-Alami, Selma, geboren te Etterbeek (Belgie ) op
vier 1978. 1 januari 1978.
Benmbouh, Rachida, nee a` Casablanca (Maroc) le 12 fvrier 1967. Benmbouh, Rachida, geboren te Casablanca (Marokko) op
12 februari 1967.
Benradi, Saber, ne a` Mekne`s (Maroc) le 21 mars 1972. Benradi, Saber, geboren te Meknes (Marokko) op 21 maart 1972.
Benramdane Laghrissi, Karim, ne a` Rabat (Maroc) le 27 mai 1972. Benramdane Laghrissi, Karim, geboren te Rabat (Marokko) op
27 mei 1972.
Bensaid, Mohamed-Ali, ne a` Casablanca (Maroc) le 20 septem- Bensaid, Mohamed-Ali, geboren te Casablanca (Marokko) op 20 sep-
bre 1964. tember 1964.
Bensad, Nadia, nee a` s-Gravenhage (Pays-Bas) le 26 mai 1978. Bensad, Nadia, geboren te s-Gravenhage (Nederland) op 26 mei 1978.
Benselloum, Majdouline, nee a` El Borouj (Maroc) le 24 juin 1981. Benselloum, Majdouline, geboren te El Borouj (Marokko) op
24 juni 1981.
Bentefour, El Hassane, ne a` Douar El Hnasla (Maroc) en 1968. Bentefour, El Hassane, geboren te Douar El Hnasla (Marokko)
in 1968.
Benzerga, Dounia, nee a` Lie`ge (Belgique) le 22 septembre 1982. Benzerga, Dounia, geboren te Luik (Belgie) op 22 september 1982.
Beramela, Safia, nee a` Oran (Algerie) le 11 juin 1971. Beramela, Safia, geboren te Oran (Algerije) op 11 juni 1971.
Berhanu Kebede, Solome, nee a` Addis Abeba (Ethiopie) le 1er dcem- Berhanu Kebede, Solome, geboren te Addis Abeba (Ethiopie) op
bre 1979. 1 december 1979.
Berhanu Kebede, Thewodros, ne a` Addis Abeba (Ethiopie) le Berhanu Kebede, Thewodros, geboren te Addis Abeba (Ethiopie) op
11 mars 1982. 11 maart 1982.
Berisha epouse Gjyrevci, Remzije, nee a` Siqevo-Pristina (Yougoslavie) Berisha echtgenote Gjyrevci, Remzije, geboren te Siqevo-Pristina
le 25 fvrier 1966. (Joegoslavie) op 25 februari 1966.
Berisha, Ramadan, ne a` Kasica-Istok (Yougoslavie) le 15 avril 1956. Berisha, Ramadan, geboren te Kasica-Istok (Joegoslavie) op
15 april 1956.
Bernardo, Enrique Miranda, ne a` Manila (Philippines) le 26 mai 1963. Bernardo, Enrique Miranda, geboren te Manila (Filippijnen) op
26 mei 1963.
Berrag, RKia, nee a` Guercif (Maroc) le 24 octobre 1976. Berrag, RKia, geboren te Guercif (Marokko) op 24 oktober 1976.
Besic, Maida, nee a` Prijedor (Bosnie-Herzegovine) le 13 fvrier 1975. Besic, Maida, geboren te Prijedor (Bosnie -Herzegovina) op
13 februari 1975.
Besic, Sandra, nee a` Prijedor (Bosnie-Herzegovine) le 7 octobre 1979. Besic, Sandra, geboren te Prijedor (Bosnie-Herzegovina) op 7 okto-
ber 1979.
Betelhem, Bekele, nee a` Addis Abeba (Ethiopie) le 26 avril 1978. Betelhem, Bekele, geboren te Addis Abeba (Ethiopie) op 26 april 1978.
Beya-Sikuyuwa, nee a` Lubumbashi (Congo) le 14 novembre 1969. Beya-Sikuyuwa, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 14 novem-
ber 1969.
Bhatti, Mohammad Zubair, ne a` Lahore (Pakistan) le 25 janvier 1961. Bhatti, Mohammad Zubair, geboren te Lahore (Pakistan) op
25 januari 1961.
Bia-Manda-Ngalula, nee a` Kinshasa (Congo) le 19 fevrier 1973. Bia-Manda-Ngalula, geboren te Kinshasa (Kongo) op 19 februari 1973.
er
Bibi Peneyewo, Marie, nee a` Katako-Kombe (Congo) le 1 jan- Bibi Peneyewo, Marie, geboren te Katako-Kombe (Kongo) op
vier 1960. 1 januari 1960.
Bickici veuve Caliskan, Melek, nee a` Goksun (Turquie) en 1931. Bickici weduwe Caliskan, Melek, geboren te Goksun (Turkije) in
1931.
Bigirimana, Isaac, ne a` Masango-Gitarama (Rwanda) le 24 avril 1951. Bigirimana, Isaac, geboren te Masango-Gitarama (Ruanda) op
24 april 1951.
Bikie Owono, Malice Loise, nee a` Mbalmayo (Cameroun) le 12 dcem- Bikie Owono, Malice Loise, geboren te Mbalmayo (Kameroen) op
bre 1967. 12 december 1967.
Bikuki-Mamoni, Gilbert, ne a` Kinshasa (Congo) le 22 decembre 1982. Bikuki-Mamoni, Gilbert, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 decem-
ber 1982.
Bile Njanjo, Nelly Christiane, nee a` Yaounde (Cameroun) le 14 dcem- Bile Njanjo, Nelly Christiane, geboren te Yaounde (Kameroen) op
bre 1971. 14 december 1971.
Bilen, Aylin, nee a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 9 avril 1980. Bilen, Aylin, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie) op 9 april 1980.
Biley, Maithe M.C., nee a` Bafoussam (Cameroun) le 17 juin 1973. Biley, Maithe M.C., geboren te Bafoussam (Kameroen) op 17 juni 1973.
Biloa, Ade`le, nee a` Mbadoumou (Cameroun) le 17 avril 1972. Biloa, Ade`le, geboren te Mbadoumou (Kameroen) op 17 april 1972.
Binici, Cetin, ne a` Silopi (Turquie) le 11 mai 1973. Binici, Cetin, geboren te Silopi (Turkije) op 11 mei 1973.
er
Binici, Leyla, nee a` Silopi (Turquie) le 1 octobre 1973. Binici, Leyla, geboren te Silopi (Turkije) op 1 oktober 1973.
Birihanyuma, Nama Parfait, ne a` Kibumbu (Burundi) le 22 fvrier 1962. Birihanyuma, Nama Parfait, geboren te Kibumbu (Burundi) op
22 februari 1962.
Birinci, Mustafa, ne a` Zonguldak (Turquie) le 6 aot 1981. Birinci, Mustafa, geboren te Zonguldak (Turkije) op 6 augustus 1981.
Bitariho, Fleurie, nee a` Bujumbura (Burundi) le 17 aot 1975. Bitariho, Fleurie, geboren te Bujumbura (Burundi) op 17 augus-
tus 1975.
Bjelosevic, Mirsada, nee a` Jakes (Bosnie-Herzegovine) le 20 novem- Bjelosevic, Mirsada, geboren te Jakes (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1971. 20 november 1971.
Bllaca, Fatime, nee a` Bllace Suha Reke (Yougoslavie) le 20 fvrier 1952. Bllaca, Fatime, geboren te Bllace Suha Reke (Joegoslavie) op
20 februari 1952.
7864 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Boahen, Cynthia, nee a` Kumasi (Ghana) le 29 mai 1982. Boahen, Cynthia, geboren te Kumasi (Ghana) op 29 mei 1982.
Boakye Yiadom, Theresa, nee a` Accra (Ghana) le 4 octobre 1979. Boakye Yiadom, Theresa, geboren te Accra (Ghana) op 4 okto-
ber 1979.
Bobanza-Nzele, ne a` Kinshasa (Congo) le 4 mai 1970. Bobanza-Nzele, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 mei 1970.
Bodaraia, Mostafa, ne a` Mekne`s (Maroc) le 24 janvier 1968. Bodaraia, Mostafa, geboren te Meknes (Marokko) op 24 januari 1968.
Bogdan, Gena-Marilena, nee a` Bucarest (Roumanie) le 9 fvrier 1975. Bogdan, Gena-Marilena, geboren te Boekarest (Roemenie) op
9 februari 1975.
Bogol, Adolph Olivier, ne a` Poutloloma Edea (Cameroun) le Bogol, Adolph Olivier, geboren te Poutloloma Edea (Kameroen) op
14 juillet 1968. 14 juli 1968.
Boguz, Hanane, nee a` Tanger (Maroc) le 4 mai 1974. Boguz, Hanane, geboren te Tanger (Marokko) op 4 mei 1974.
Bokule, Teca Alberto, ne a` Luanda (Angola) le 18 mars 1982. Bokule, Teca Alberto, geboren te Luanda (Angola) op 18 maart 1982.
Bolhandia, Abderrahim, ne a` Boukidad Beni Oulichek C.R. Bentieb Bolhandia, Abderrahim, geboren te Boukidad Beni Oulichek C.R.
(Maroc) le 11 septembre 1979. Bentieb (Marokko) op 11 september 1979.
Boller, Freddy, ne a` Anvers (Belgique) le 8 juillet 1932. Boller, Freddy, geboren te Antwerpen (Belgie) op 8 juli 1932.
Bolozi Bangia Movoto, ne a` Gemena (Congo) le 11 septembre 1970. Bolozi Bangia Movoto, geboren te Gemena (Kongo) op 11 septem-
ber 1970.
Bompoko, Biyenga, nee a` Kinshasa (Congo) le 23 mai 1970. Bompoko, Biyenga, geboren te Kinshasa (Kongo) op 23 mei 1970.
Bonnouh, Abdelhafid, ne a` Douar Imadiouan Eljabel Midar (Maroc) Bonnouh, Abdelhafid, geboren te Douar Imadiouan Eljabel Midar
le 2 juillet 1979. (Marokko) op 2 juli 1979.
Bonzo Balinas, Georgia, nee a` Santo Nino (Philippines) le 31 mai 1973. Bonzo Balinas, Georgia, geboren te Santo Nino (Filippijnen) op
31 mei 1973.
Bordeianu, Nicoleta, nee a` Racari (Roumanie) le 15 aout 1973. Bordeianu, Nicoleta, geboren te Racari (Roemenie) op 15 augus-
tus 1973.
Borshevskaya epouse Vyrvich, Galina Nikolaevna, nee a` Parosozero Borshevskaya echtgenote Vyrvich, Galina Nikolaevna, geboren te
(Belarus) le 27 avril 1964. Parosozero (Wit-Rusland) op 27 april 1964.
Bosnjak, Anica, nee a` Potocani, Tesanj (Bosnie-Herzegovine) le Bosnjak, Anica, geboren te Potocani, Tesanj (Bosnie-Herzegovina) op
19 fvrier 1940. 19 februari 1940.
Bosnjak, Danica, nee a` Orasac (Bosnie-Herzegovine) le 29 fvrier 1972. Bosnjak, Danica, geboren te Orasac (Bosnie-Herzegovina) op
29 februari 1972.
Botchak Leumaleu, Caroline Blanche, nee a` Bafang (Cameroun) le Botchak Leumaleu, Caroline Blanche, geboren te Bafang (Kameroen)
14 juin 1970. op 14 juni 1970.
Boto, Loki Nyengo, ne a` Kinshasa (Congo) le 1er octobre 1982. Boto, Loki Nyengo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 oktober 1982.
Bouahmed, Saida, nee a` Ksar El Kebir (Maroc) en 1924. Bouahmed, Saida, geboren te Ksar El Kebir (Marokko) in 1924.
Bouassrya, Khalifa, ne a` Lafaija (Maroc) en 1941. Bouassrya, Khalifa, geboren te Lafaija (Marokko) in 1941.
Bouayad, Fatiha, nee a` Tanger (Maroc) le 10 septembre 1976. Bouayad, Fatiha, geboren te Tanger (Marokko) op 10 september 1976.
Boubekhadda, Kassem, ne a` Mekne`s (Maroc) en 1964. Boubekhadda, Kassem, geboren te Meknes (Marokko) in 1964.
Bouchih, Mohamed, ne a` Dr Boumaddour CR Midar (Maroc) le Bouchih, Mohamed, geboren te Dr Boumaddour CR Midar (Marok-
27 septembre 1977. ko) op 27 september 1977.
Bouchti, Nouzha, nee a` Tanger (Maroc) le 1er janvier 1957. Bouchti, Nouzha, geboren te Tanger (Marokko) op 1 januari 1957.
Boudjema, Ghania, nee a` Sidi-Mhammed (Algerie) le 26 aot 1963. Boudjema, Ghania, geboren te Sidi-Mhammed (Algerije) op 26 augus-
tus 1963.
Boudou, Abdelmajid, ne a` Afra, Beni Bouifrour (Maroc) le 22 aot 1975. Boudou, Abdelmajid, geboren te Afra, Beni Bouifrour (Marokko)
op 22 augustus 1975.
Bougrea, Said, ne a` Dr Beni Youssef Beni Khalid Tafersit (Maroc) le Bougrea, Said, geboren te Dr Beni Youssef Beni Khalid Tafersit
15 mai 1967. (Marokko) op 15 mei 1967.
Bougrine, Acha, nee a` Tata (Maroc) en 1943. Bougrine, Acha, geboren te Tata (Marokko) in 1943.
Bouhaddane, Mohamed, ne a` At Haddou Ouchab At Khalfene Bouhaddane, Mohamed, geboren te At Haddou Ouchab At
Guouriane du Sud (Maroc) le 4 juillet 1972. Khalfene Guouriane du Sud (Marokko) op 4 juli 1972.
Bouhataou, Kamal, ne a` Dr Kaddour Beni-Sidel (Maroc) le 17 octo- Bouhataou, Kamal, geboren te Dr Kaddour Beni-Sidel (Marokko)
bre 1976. op 17 oktober 1976.
Bouhjar, Salah Eddine, ne a` Boubcker (Maroc) le 16 mars 1969. Bouhjar, Salah Eddine, geboren te Boubcker (Marokko) op
16 maart 1969.
Bouhmida, Mostafa, ne a` Oujda (Maroc) le 25 aot 1958. Bouhmida, Mostafa, geboren te Oujda (Marokko) op 25 augus-
tus 1958.
Bouhoudan, Narjise, nee a` Beni Touzine (Maroc) le 10 septem- Bouhoudan, Narjise, geboren te Beni Touzine (Marokko) op 10 sep-
bre 1976. tember 1976.
Boukhlij, Abdelhafid, ne a` Temsamane (Maroc) en 1967. Boukhlij, Abdelhafid, geboren te Temsamane (Marokko) in 1967.
Boulaid, Mina, nee a` Iniflass Tiznit (Maroc) le 4 octobre 1963. Boulaid, Mina, geboren te Iniflass Tiznit (Marokko) op 4 okto-
ber 1963.
Boumedmed, Lahbib, ne a` Mers-El-Kebir (Algerie) le 25 juin 1953. Boumedmed, Lahbib, geboren te Mers-El-Kebir (Algerije) op
25 juni 1953.
Bououdina, Farid, ne a` Birkhadem (Algerie) le 28 septembre 1960. Bououdina, Farid, geboren te Birkhadem (Algerije) op 28 septem-
ber 1960.
Bouras, Abdelghani, ne a` Kouba Alger (Algerie) le 8 septembre 1966. Bouras, Abdelghani, geboren te Kouba Alger (Algerije) op 8 septem-
ber 1966.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7865

Bourguiba, Olfa, nee a` Tebourba (Tunisie) le 24 septembre 1965. Bourguiba, Olfa, geboren te Tebourba (Tunesie) op 24 septem-
ber 1965.
Boussaada, El Bekkay, ne a` Oued El Heimer (Maroc) le 1er septem- Boussaada, El Bekkay, geboren te Oued El Heimer (Marokko) op
bre 1969. 1 september 1969.
Boussaada, Faysal, ne a` Oujda (Maroc) le 14 aot 1978. Boussaada, Faysal, geboren te Oujda (Marokko) op 14 augustus 1978.
Boutagrat, Moussa, ne a` Dr Timadghart C.R. Midar (Maroc) le Boutagrat, Moussa, geboren te Dr Timadghart C.R. Midar (Marokko)
20 mars 1969. op 20 maart 1969.
Boutaher, Zohra, nee a` Tanger (Maroc) le 15 octobre 1967. Boutaher, Zohra, geboren te Tanger (Marokko) op 15 oktober 1967.
Boutsakourin, Bouchra, nee a` Dr Izemmouren (Maroc) le 7 mars 1977. Boutsakourin, Bouchra, geboren te Dr Izemmouren (Marokko) op
7 maart 1977.
Boutzoukhant, Nabil, ne a` Nador (Maroc) le 6 mars 1975. Boutzoukhant, Nabil, geboren te Nador (Marokko) op 6 maart 1975.
Bouzaadalla, Abdeslam, ne a` B. Bouiyahie (Maroc) le 30 octobre 1969. Bouzaadalla, Abdeslam, geboren te B. Bouiyahie (Marokko) op
30 oktober 1969.
Bouzzamaz, El Bachir, ne a` Oulad Abderrahman Beni Oulichek Bouzzamaz, El Bachir, geboren te Oulad Abderrahman Beni Oulichek
(Maroc) le 22 janvier 1975. (Marokko) op 22 januari 1975.
Bowoko Nsombola, Mado, nee a` Mbandaka (Congo) le 9 fvrier 1970. Bowoko Nsombola, Mado, geboren te Mbandaka (Kongo) op
9 februari 1970.
Bram, Christel Monique, nee a` Paramaribo (Surinam) le 2 dcem- Bram, Christel Monique, geboren te Paramaribo (Suriname) op
bre 1968. 2 december 1968.
Bravo Giler, Marilin Monserrate, nee a` Convento Chone Manabi Bravo Giler, Marilin Monserrate, geboren te Convento Chone Manabi
(Equateur) le 19 juin 1978. (Ecuador) op 19 juni 1978.
Brik, Mustapha, ne a` Alger (Algerie) le 19 mai 1952. Brik, Mustapha, geboren te Algiers (Algerije) op 19 mei 1952.
Brnzei epouse Gradinaru, Iuliana, nee a` Puteni, Galati (Roumanie) le Brnzei echtgenote Gradinaru, Iuliana, geboren te Puteni, Galati
27 janvier 1962. (Roemenie) op 27 januari 1962.
Brown, Fred, ne a` Monrovia (Liberia) le 17 fvrier 1967. Brown, Fred, geboren te Monrovia (Liberia) op 17 februari 1967.
Brubaker, Deborah Everett, nee a` Rockville Centre New York Brubaker, Deborah Everett, geboren te Rockville Centre New York
(Etats-Unis) le 5 mars 1949. (Verenigde Staten) op 5 maart 1949.
Buchana Musafiri, ne a` Lubumbashi (Congo) le 20 avril 1982. Buchana Musafiri, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 20 april 1982.
Bugugu Mwidja, nee a` Costermansville (Congo) le 18 mars 1963. Bugugu Mwidja, geboren te Costermansstad (Kongo) op 18 maart 1963.
q ivril (Turquie) le 14 octobre 1976.
Buharali epouse Kilic, Hacer, nee a` C q ivril (Turkije) op
Buharali echtgenote Kilic, Hacer, geboren te C
14 oktober 1976.
Bukeye, Joseph, ne a` Bwakira-Kibuye (Rwanda) le 23 octobre 1959. Bukeye, Joseph, geboren te Bwakira-Kibuye (Ruanda) op 23 okto-
ber 1959.
Bukuru, Eurydiane, nee a` Bujumbura (Burundi) le 25 avril 1983. Bukuru, Eurydiane, geboren te Bujumbura (Burundi) op 25 april 1983.
Bukuru, Marcel, ne a` Mugano (Burundi) le 5 fvrier 1962. Bukuru, Marcel, geboren te Mugano (Burundi) op 5 februari 1962.
Bula-Bula Muhala, ne a` Menga (Congo) le 26 dcembre 1956. Bula-Bula Muhala, geboren te Menga (Kongo) op 26 december 1956.
Bulgar, Ludmila, nee a` Cahul (Moldavie) le 11 juillet 1975. Bulgar, Ludmila, geboren te Cahul (Moldavie) op 11 juli 1975.
Bungur, Nedzad, ne a` Osijek (Croatie) le 29 avril 1970. Bungur, Nedzad, geboren te Osijek (Kroatie) op 29 april 1970.
Bungur, Nedzada, nee a` Gradacac (Bosnie-Herzegovine) le 11 jan- Bungur, Nedzada, geboren te Gradacac (Bosnie-Herzegovina) op
vier 1976. 11 januari 1976.
Burgic, Hamdija, ne a` Turija (Bosnie-Herzegovine) le 3 mars 1959. Burgic, Hamdija, geboren te Turija (Bosnie-Herzegovina) op
3 maart 1959.
Butare, Lydia Joelle, nee a` Bujumbura (Burundi) le 12 septembre Butare, Lydia Joelle, geboren te Bujumbura (Burundi) op 12 septem-
1970. ber 1970.
Butoyi, Eurydice, nee a` Bujumbura (Burundi) le 25 avril 1983. Butoyi, Eurydice, geboren te Bujumbura (Burundi) op 25 april 1983.
Bwanakweli, Charlotte, nee a` Kicukiro (Rwanda) le 20 juillet 1974. Bwanakweli, Charlotte, geboren te Kicukiro (Ruanda) op 20 juli 1974.
Byilingiro, Jean-Baptiste, ne a` Kagogo (Rwanda) le 2 juin 1953. Byilingiro, Jean-Baptiste, geboren te Kagogo (Ruanda) op 2 juni 1953.
Bznouni, Karine, nee a` Erevan (Armenie) le 12 avril 1952. Bznouni, Karine, geboren te Jerevan (Armenie) op 12 april 1952.
Cabrera, Wilfredo, ne a` Tipolo, Mandaue (Cebu) (Philippines) le Cabrera, Wilfredo, geboren te Tipolo, Mandaue (Cebu) (Filippijnen)
24 octobre 1956. op 24 oktober 1956.
Caceres, Elena, nee a` Barranca La Vega (Repub. Dominicaine) le Caceres, Elena, geboren te Barranca La Vega (Dominikaanse Repu-
9 octobre 1942. bliek) op 9 oktober 1942.
q akmak epouse Kale, Yasemin, nee a` Eskisehir (Turquie) le 13 octo-
C q akmak echtgenote Kale, Yasemin, geboren te Eskisehir (Turkije)
C
bre 1968. op 13 oktober 1968.
Camacho Munoz, Lilia Lucila, nee a` Nanegalito Quito Pichincha Camacho Munoz, Lilia Lucila, geboren te Nanegalito Quito Pichincha
(Equateur) le 25 dcembre 1965. (Ecuador) op 25 december 1965.
Cammalleri, Gaetana Anne-Marie, nee a` Ougree (Belgique) le Cammalleri, Gaetana Anne-Marie, geboren te Ougree (Belgie) op
4 mai 1959. 4 mei 1959.
Cammas, Alain Yves Louis, ne a` Rochefort-sur-mer (France) le Cammas, Alain Yves Louis, geboren te Rochefort-sur-mer (Frankrijk)
6 mars 1962. op 6 maart 1962.
Cano Hincapie, Monica Maria, nee a` Medellin Antioquia (Colombie) Cano Hincapie, Monica Maria, geboren te Medellin Antioquia
le 22 novembre 1975. (Colombia) op 22 november 1975.
Canto Vila, Varinia Angela, nee a` Santiago (Chili) le 21 janvier 1976. Canto Vila, Varinia Angela, geboren te Santiago (Chili) op
21 januari 1976.
7866 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Cardona Carmona, Natalia Maria, nee a` Medellin (Colombie) le Cardona Carmona, Natalia Maria, geboren te Medellin (Colombia)
13 janvier 1983. op 13 januari 1983.
Cardozo Moreno, Gloria Maria, nee a` Bogota (Colombie) le 5 juin 1952. Cardozo Moreno, Gloria Maria, geboren te Bogota (Colombia) op
5 juni 1952.
Carillo, Teresita, nee a` Manille (Philippines) le 24 septembre 1954. Carillo, Teresita, geboren te Manilla (Filippijnen) op 24 septem-
ber 1954.
Carlos, Manuel, ne a` Luanda (Angola) le 2 mai 1974. Carlos, Manuel, geboren te Luanda (Angola) op 2 mei 1974.
Casij Pena, Fernando, ne a` Cundinamarca Bogota (Colombie) le Casij Pena, Fernando, geboren te Cundinamarca Bogota (Colombia)
20 aot 1975. op 20 augustus 1975.
Cassaro, Antonio, ne a` Agrigento (Italie) le 24 mai 1961. Cassaro, Antonio, geboren te Agrigento (Italie) op 24 mei 1961.
Celik, David, ne a` Charleroi (Belgique) le 2 avril 1982. Celik, David, geboren te Charleroi (Belgie) op 2 april 1982.
Celili, Osman, ne a` Istanbul (Turquie) le 16 juillet 1956. Celili, Osman, geboren te Istanboel (Turkije) op 16 juli 1956.
Ceravadiku, Afrim, ne a` Poklek (Yougoslavie) le 28 avril 1964. Ceravadiku, Afrim, geboren te Poklek (Joegoslavie) op 28 april 1964.
Cesnik, Patricia Catherina Angela, nee a` Leernes (Belgique) le Cesnik, Patricia Catherina Angela, geboren te Leernes (Belgie) op
1er dcembre 1963. 1 december 1963.
Ceylan epouse Olcauz, Guli, nee a` Hesana (Turquie) le 8 mai 1953. Ceylan echtgenote Olcauz, Guli, geboren te Hesana (Turkije) op
8 mei 1953.
Chaaibi, Lotfi, ne a` Tunis (Tunisie) le 26 juillet 1974. Chaaibi, Lotfi, geboren te Tunis (Tunesie) op 26 juli 1974.
Chaami, Mohamed, ne a` Boumaad C.R. Boudinar Temsamane Chaami, Mohamed, geboren te Boumaad C.R. Boudinar Temsamane
(Maroc) le 24 avril 1964. (Marokko) op 24 april 1964.
Chachtari Naboulsi, Abdul-Rahman Khaled, ne a` Mazraa (Liban) Chachtari Naboulsi, Abdul-Rahman Khaled, geboren te Mazraa
le 24 octobre 1960. (Libanon) op 24 oktober 1960.
Chahid, Abdelmajid, ne a` Ras El Ain (Maroc) en 1972. Chahid, Abdelmajid, geboren te Ras El Ain (Marokko) in 1972.
Chaba, Bahija, nee a` Safi Sidi Boudheb (Maroc) le 3 janvier 1972. Chaba, Bahija, geboren te Safi Sidi Boudheb (Marokko) op
3 januari 1972.
Chan, Mei Ieng, nee a` Nanhai City (Chine) le 28 janvier 1973. Chan, Mei Ieng, geboren te Nanhai City (China) op 28 januari 1973.
Chandi, Visai, ne a` Battambang (Cambodge) le 2 mai 1970. Chandi, Visai, geboren te Battambang (Cambodja) op 2 mei 1970.
Chaouiche, Farouq, ne a` Khemisset (Maroc) le 2 aot 1971. Chaouiche, Farouq, geboren te Khemisset (Marokko) op 2 augus-
tus 1971.
Chara, Khadija, nee a` Rabat (Maroc) en 1969. Chara, Khadija, geboren te Rabat (Marokko) in 1969.
Charif, Jamal, ne a` Beni Touzine (Maroc) en 1960. Charif, Jamal, geboren te Beni Touzine (Marokko) in 1960.
Charni, Monia, nee a` Tunis (Tunisie) le 16 mai 1970. Charni, Monia, geboren te Tunis (Tunesie) op 16 mei 1970.
Chebane, Ihabe, ne a` Damas (Syrie) le 15 novembre 1967. Chebane, Ihabe, geboren te Damascus (Syrie) op 15 november 1967.
Chebli, Nabil, ne a` Ait Boubidmane (Maroc) le 26 mars 1980. Chebli, Nabil, geboren te Ait Boubidmane (Marokko) op 26 maart 1980.
Chehab, Ali, ne a` Tyr (Liban) le 12 fvrier 1974. Chehab, Ali, geboren te Tyr (Libanon) op 12 februari 1974.
Chen, Zhe, ne a` Wenzhou, Zhejiang (Chine) le 28 juillet 1959. Chen, Zhe, geboren te Wenzhou, Zhejiang (China) op 28 juli 1959.
Cheng, Suichun, nee a` Wencheng Zhejiang (Chine) le 26 dcem- Cheng, Suichun, geboren te Wencheng Zhejiang (China) op 26 decem-
bre 1954. ber 1954.
Chennak, Najat, nee a` Casablanca (Maroc) le 14 janvier 1973. Chennak, Najat, geboren te Casablanca (Marokko) op 14 januari 1973.
Cherradi, Fateh, ne a` Sidi Kacem (Maroc) en 1945. Cherradi, Fateh, geboren te Sidi Kacem (Marokko) in 1945.
Chery, Sabine, nee a` Port-au-Prince (Hati) le 13 aot 1965. Chery, Sabine, geboren te Port-au-Prince (Hati) op 13 augustus 1965.
Chesa epouse Riza, Rodica, nee a` Gradistea (Roumanie) le 9 mars 1948. Chesa echtgenote Riza, Rodica, geboren te Gradistea (Roemenie)
op 9 maart 1948.
Chikhi, Khadija, nee a` Sidi Slimane (Maroc) en 1956. Chikhi, Khadija, geboren te Sidi Slimane (Marokko) in 1956.
Chliah, Sanaa, nee a` Montbeliard (France) le 28 mars 1980. Chliah, Sanaa, geboren te Montbeliard (Frankrijk) op 28 maart 1980.
Chokrani, Karima, nee a` Tanger (Maroc) le 8 fvrier 1971. Chokrani, Karima, geboren te Tanger (Marokko) op 8 februari 1971.
Chong Chon, Susana, nee a` Tapachula (Mexique) le 29 dcem- Chong Chon, Susana, geboren te Tapachula (Mexico) op 29 decem-
bre 1959. ber 1959.
Chouaib, Ali, ne a` Mazraa District Beyrouth (Liban) le 1er jan- Chouaib, Ali, geboren te Mazraa District Beiroet (Libanon) op
vier 1968. 1 januari 1968.
Choueiry, Danie`le, nee a` Beyrouth (Liban) le 2 avril 1967. Choueiry, Danie`le, geboren te Beiroet (Libanon) op 2 april 1967.
Chtayna, Karima, nee a` Khmalcha Meziat Taounate (Maroc) le Chtayna, Karima, geboren te Khmalcha Meziat Taounate (Marokko)
10 juillet 1971. op 10 juli 1971.
Chtibat Reby, Touraya, nee a` Fahs Tanger (Maroc) le 20 mars 1958. Chtibat Reby, Touraya, geboren te Fahs Tanger (Marokko) op
20 maart 1958.
Chu, Thi Thanh My, nee a` Hanoi (Viet-nam) le 30 dcembre 1983. Chu, Thi Thanh My, geboren te Hanoi (Vietnam) op 30 december
1983.
Cibotaru, Liviu, ne a` st. Chisinau (Moldavie) le 18 avril 1958. Cibotaru, Liviu, geboren te st. Chisinau (Moldavie) op 18 april 1958.
Cilmi Bulaale, Khadija, nee a` Mogadiscio (Somalie) le 5 mai 1969. Cilmi Bulaale, Khadija, geboren te Mogadiscio (Somalie) op 5 mei 1969.
Cinar, Gulnaz, nee a` Pazarcik (Turquie) le 25 mai 1960. Cinar, Gulnaz, geboren te Pazarcik (Turkije) op 25 mei 1960.
Cisse, Cheikh Abdoul Khadr Dieyli Macalau, ne a` Dakar (Senegal) le Cisse, Cheikh Abdoul Khadr Dieyli Macalau, geboren te Dakar
11 mars 1957. (Senegal) op 11 maart 1957.
Citgiden, Mustafa, ne a` Carsamba (Turquie) le 1er janvier 1981. Citgiden, Mustafa, geboren te Carsamba (Turkije) op 1 januari 1981.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7867

Civi, Tayfun, ne a` Adana (Turquie) le 19 juin 1983. Civi, Tayfun, geboren te Adana (Turkije) op 19 juni 1983.
Cizmecioglu, Ekmel, ne a` Istanbul (Turquie) le 10 janvier 1973. Cizmecioglu, Ekmel, geboren te Istanboel (Turkije) op 10 januari 1973.
Clima epouse Cibotaru, Raisa, nee a` Domulgeni Soroca (Moldavie) le Clima echtgenote Cibotaru, Raisa, geboren te Domulgeni Soroca
13 juin 1960. (Moldavie) op 13 juni 1960.
Cobaj, Besnik, ne a` Vorfe-Shkoder (Albanie) le 26 fvrier 1970. Cobaj, Besnik, geboren te Vorfe-Shkoder (Albanie) op 26 februari 1970.
Consolacion Sandoval, Marites, nee a` Manila (Philippines) le 11 jan- Consolacion Sandoval, Marites, geboren te Manila (Filippijnen) op
vier 1969. 11 januari 1969.
Cruz Naveo, Mary Luz, nee a` Villa Gonzalez (Repub. Dominicaine) le Cruz Naveo, Mary Luz, geboren te Villa Gonzalez (Dominikaanse
1er janvier 1982. Republiek) op 1 januari 1982.
Cruz Sarria, Viviana, nee a` Cali, Valle del Cauca (Colombie) le Cruz Sarria, Viviana, geboren te Cali, Valle del Cauca (Colombia) op
9 mai 1981. 9 mei 1981.
Cseki epouse Lakatos, Ibolya, nee a` Budapest (Hongrie) le 7 novem- Cseki echtgenote Lakatos, Ibolya, geboren te Boedapest (Hongarije)
bre 1967. op 7 november 1967.
Cugno, Enza, nee a` Siracusa (Italie) le 29 dcembre 1973. Cugno, Enza, geboren te Siracusa (Italie) op 29 december 1973.
Cvijetinovic, Ivka, nee a` Bijeljina (Bosnie-Herzegovine) le 4 aot 1968. Cvijetinovic, Ivka, geboren te Bijeljina (Bosnie-Herzegovina) op
4 augustus 1968.
Cyiza, Marcel, ne a` Bukende-Satinsyi (Rwanda) le 5 janvier 1976. Cyiza, Marcel, geboren te Bukende-Satinsyi (Ruanda) op 5 januari 1976.
Cyubahiro-Bahire, Jean-Paul, ne a` Bulinga (Rwanda) le 3 fvrier 1973. Cyubahiro-Bahire, Jean-Paul, geboren te Bulinga (Ruanda) op
3 februari 1973.
Czurikow, Iwona Elsbieta, nee a` Narew (Pologne) le 18 avril 1968. Czurikow, Iwona Elsbieta, geboren te Narew (Polen) op 18 april 1968.
Dahdah, Irena Marie, nee a` Cotonou (Benin) le 12 fvrier 1971. Dahdah, Irena Marie, geboren te Cotonou (Benin) op 12 februari 1971.
Dahma, Hafid, ne a` Fe`s (Maroc) le 1er juillet 1964. Dahma, Hafid, geboren te Fez (Marokko) op 1 juli 1964.
Dalvir, Kaur, nee a` Chotala (Inde) le 10 janvier 1960. Dalvir, Kaur, geboren te Chotala (India) op 10 januari 1960.
Daoudi, Yousef, ne a` Vilvorde (Belgique) le 2 aot 1973. Daoudi, Yousef, geboren te Vilvoorde (Belgie) op 2 augustus 1973.
Darraz, Ahmed, ne a` Dr. Amayar Beni Yetteft, Snada (Maroc) en 1962. Darraz, Ahmed, geboren te Dr. Amayar Beni Yetteft, Snada (Marok-
ko) in 1962.
Daskal, Yosef, ne a` Haifa (Israel) le 13 juin 1960. Daskal, Yosef, geboren te Haifa (Israel) op 13 juni 1960.
Dassoa Kongo, Aymar, ne a` Brazzaville (Congo (rep. pop.)) le Dassoa Kongo, Aymar, geboren te Brazzaville (Kongo (Volksrepub.))
16 mai 1975. op 16 mei 1975.
de Graaff, Tim, ne a` Oostburg (Pays-Bas) le 24 juillet 1978. de Graaff, Tim, geboren te Oostburg (Nederland) op 24 juli 1978.
De Los Santos Felix, Alba Eunice, nee a` Barahona (Repub. Domini- De Los Santos Felix, Alba Eunice, geboren te Barahona (Domini-
caine) le 26 juin 1964. kaanse Republiek) op 26 juni 1964.
de Sousa Calado, Julieta, nee a` Dala-Uso (Angola) le 28 aot 1961. de Sousa Calado, Julieta, geboren te Dala-Uso (Angola) op 28 augus-
tus 1961.
Defaee Boeini, Ali, ne a` Foman (Iran) le 22 dcembre 1957. Defaee Boeini, Ali, geboren te Foman (Iran) op 22 december 1957.
Dehbi, Salim, ne a` An Beda (Algerie) le 24 janvier 1954. Dehbi, Salim, geboren te An Beda (Algerije) op 24 januari 1954.
Del Bravo, Simona, nee a` Rome (Italie) le 23 mai 1961. Del Bravo, Simona, geboren te Rome (Italie) op 23 mei 1961.
Deme, Sophie, nee a` Kaolack (Senegal) le 24 mars 1962. Deme, Sophie, geboren te Kaolack (Senegal) op 24 maart 1962.
Demedo-Nguyamba, ne a` Kinshasa (Congo) le 16 avril 1971. Demedo-Nguyamba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 april 1971.
Demirel, Bekir, ne a` Afyon (Turquie) le 30 septembre 1969. Demirel, Bekir, geboren te Afyon (Turkije) op 30 september 1969.
Demirtas, Arzu, nee a` Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 23 octo- Demirtas, Arzu, geboren te Sint-Agatha-Berchem (Belgie) op 23 okto-
bre 1980. ber 1980.
Demirtas, Hidayet, ne a` Yesilyuva (Turquie) le 15 janvier 1954. Demirtas, Hidayet, geboren te Yesilyuva (Turkije) op 15 januari 1954.
Demiryurek, Gullu, nee a` Aksaray (Turquie) le 5 fvrier 1942. Demiryurek, Gullu, geboren te Aksaray (Turkije) op 5 februari 1942.
Deng, Sian Da, ne a` Guangzhou City (Chine) le 15 juin 1962. Deng, Sian Da, geboren te Guangzhou City (China) op 15 juni 1962.
Dentcheva, Elitza Milenova, nee a` Kirovograd (Ukraine) le Dentcheva, Elitza Milenova, geboren te Kirovograd (Oekrane) op
16 aot 1977. 16 augustus 1977.
Dervisevic, Asmira, nee a` Gradacac (Bosnie-Herzegovine) le Dervisevic, Asmira, geboren te Gradacac (Bosnie-Herzegovina) op
21 fvrier 1980. 21 februari 1980.
Destine, Altagrace, nee a` Thiotte (Hati) le 6 dcembre 1956. Destine, Altagrace, geboren te Thiotte (Hati) op 6 december 1956.
Develi, Ismet, nee a` Emirdag (Turquie) le 1er janvier 1977. Develi, Ismet, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 januari 1977.
Dhaskali, Alban, ne a` Elbasan (Albanie) le 8 avril 1981. Dhaskali, Alban, geboren te Elbasan (Albanie) op 8 april 1981.
Dhert, Ineke Rachelle Leon, nee a` Axel (Pays-Bas) le 3 juin 1959. Dhert, Ineke Rachelle Leon, geboren te Axel (Nederland) op 3 juni 1959.
Diabate, Ibrahima, ne a` Bamako (Mali) le 24 novembre 1969. Diabate, Ibrahima, geboren te Bamako (Mali) op 24 november 1969.
Diagne, Farmata, nee a` Dakar (Senegal) le 9 novembre 1970. Diagne, Farmata, geboren te Dakar (Senegal) op 9 november 1970.
Diallo, Boubacar, ne a` Manassigui (Guinee) le 11 novembre 1958. Diallo, Boubacar, geboren te Manassigui (Guinee) op 11 novem-
ber 1958.
Diallo, Boubakar, ne a` Conakry (Guinee) le 15 octobre 1979. Diallo, Boubakar, geboren te Conakry (Guinee) op 15 oktober 1979.
Dibin, Irina Vassilieva, nee a` Arkhangelsk (Russie) le 11 juillet 1964. Dibin, Irina Vassilieva, geboren te Arkhangelsk (Rusland) op
11 juli 1964.
Dikomaki Oyumbu, nee a` Kananga (Congo) le 2 aot 1969. Dikomaki Oyumbu, geboren te Kananga (Kongo) op 2 augustus 1969.
Diler, Hediye, nee a` Hinis (Turquie) le 20 mars 1961. Diler, Hediye, geboren te Hinis (Turkije) op 20 maart 1961.
zlem, nee a` Eskisehir (Turquie) le 20 mai 1982.
Diler, O zlem, geboren te Eskisehir (Turkije) op 20 mei 1982.
Diler, O
7868 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Dillo, Joselito, ne a` Bagumbayan Libmanan (Philippines) le 21 juin 1972. Dillo, Joselito, geboren te Bagumbayan Libmanan (Filippijnen) op
21 juni 1972.
Dilukila Monga, Mayongo, ne a` Kinshasa (Congo) le 4 septem- Dilukila Monga, Mayongo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 sep-
bre 1967. tember 1967.
Dimitrov, Anton Iordanov, ne a` Sliven (Bulgarie) le 27 avril 1972. Dimitrov, Anton Iordanov, geboren te Sliven (Bulgarije) op
27 april 1972.
Dinu, Carmen-Maria, nee a` Brasov (Roumanie) le 9 mars 1977. Dinu, Carmen-Maria, geboren te Brasov (Roemenie) op 9 maart 1977.
Djafer, Bachir, ne a` Bou Saada (Algerie) le 10 juillet 1969. Djafer, Bachir, geboren te Bou Saada (Algerije) op 10 juli 1969.
Djieutie, Petronille, nee a` Betcy Nkongsamba (Cameroun) le Djieutie, Petronille, geboren te Betcy Nkongsamba (Kameroen) op
8 avril 1969. 8 april 1969.
Dogan, Ibrahim, ne a` Saray (Turquie) le 1er janvier 1970. Dogan, Ibrahim, geboren te Saray (Turkije) op 1 januari 1970.
Doghani, M. Farouk, ne a` Alep (Syrie) le 9 avril 1964. Doghani, M. Farouk, geboren te Aleppo (Syrie) op 9 april 1964.
Domingo, Dante Galapon, ne a` Quirino Isabela (Philippines) le Domingo, Dante Galapon, geboren te Quirino Isabela (Filippijnen)
30 avril 1968. op 30 april 1968.
Domokos epouse Droc, Margit, nee a` Gheorgheni (Roumanie) le Domokos echtgenote Droc, Margit, geboren te Gheorgheni (Roeme-
15 juillet 1961. nie) op 15 juli 1961.
dos Santos epouse Cnops, Manuela, nee a` Mindelo, Sao Vicente dos Santos echtgenote Cnops, Manuela, geboren te Mindelo, Sao
(Cap-vert) le 15 dcembre 1962. Vicente (Kaapverdische eil.) op 15 december 1962.
Dos Santos Garcia, Nike, ne a` Quissango-Nassuca (Angola) le Dos Santos Garcia, Nike, geboren te Quissango-Nassuca (Angola)
3 mars 1970. op 3 maart 1970.
Douiri, Mimoun, ne a` Beni Bouyahie (Maroc) le 1er janvier 1970. Douiri, Mimoun, geboren te Beni Bouyahie (Marokko) op
1 januari 1970.
Doumbanene, Jean Joseph, ne a` Brazzaville (Congo (rep. pop.) Doumbanene, Jean Joseph, geboren te Brazzaville (Kongo (Volks-
le 27 avril 1969. repub.) op 27 april 1969.
Doumbe, Rose Eugenie, nee a` Yaounde (Cameroun) le 18 juin 1969. Doumbe, Rose Eugenie, geboren te Yaounde (Kameroen) op
18 juni 1969.
Doumbouya, Seydou, ne a` Conakry (Guinee) le 27 mai 1977. Doumbouya, Seydou, geboren te Conakry (Guinee) op 27 mei 1977.
er
Dowo Onehese, Pascal, ne a` Leningrad (Russie) le 1 juin 1974. Dowo Onehese, Pascal, geboren te Leningrad (Rusland) op 1 juni 1974.
Drissi, Chihab-Ahmed, ne a` Kenitra (Maroc) le 12 septembre 1965. Drissi, Chihab-Ahmed, geboren te Kenitra (Marokko) op 12 septem-
ber 1965.
Drissi, MHammed, ne a` Talsint Centre (Maroc) le 20 janvier 1966. Drissi, MHammed, geboren te Talsint Centre (Marokko) op
20 januari 1966.
Drissi, Nadia, nee a` Rabat (Maroc) le 15 juillet 1970. Drissi, Nadia, geboren te Rabat (Marokko) op 15 juli 1970.
Dristaru, Cornelia, nee a` Constanta (Roumanie) le 6 fevrier 1964. Dristaru, Cornelia, geboren te Constanta (Roemenie) op 6 februari 1964.
Drnda, Hamdo, ne a` Ustipraca-Goradze (Yougoslavie) le 16 juin 1933. Drnda, Hamdo, geboren te Ustipraca-Goradze (Joegoslavie) op
16 juni 1933.
Droc, Bucur Dumitru Horatiu, ne a` Sibiu (Roumanie) le 4 fvrier 1958. Droc, Bucur Dumitru Horatiu, geboren te Sibiu (Roemenie) op
4 februari 1958.
Dubinovic epouse Hurtic, Suvada, nee a` Sjenina Doboj (Bosnie- Dubinovic echtgenote Hurtic, Suvada, geboren te Sjenina Doboj
Herzegovine) le 12 novembre 1967. (Bosnie-Herzegovina) op 12 november 1967.
Dukundane, Epaphrodite, ne a` Rugerero-Gisenyi (Rwanda) le Dukundane, Epaphrodite, geboren te Rugerero-Gisenyi (Ruanda)
29 juin 1964. op 29 juni 1964.
Dulak, Jozef, ne a` Kosice (Slovaquie) le 24 novembre 1968. Dulak, Jozef, geboren te Kosice (Slowakije) op 24 november 1968.
Dulger epouse Dilen, Hanne, nee a` Hesana (Turquie) le 4 mai 1963. Dulger echtgenote Dilen, Hanne, geboren te Hesana (Turkije) op
4 mei 1963.
Dumitrasc, Lovin, ne a` Barcea (Roumanie) le 18 novembre 1971. Dumitrasc, Lovin, geboren te Barcea (Roemenie) op 18 novem-
ber 1971.
Durmus, Bayram, ne a` O. Karabag (Turquie) le 1er janvier 1960. Durmus, Bayram, geboren te O. Karabag (Turkije) op 1 januari 1960.
Dusabemariya, Epiphanie, nee a` Mushongi-Nyamugali (Rwanda) le Dusabemariya, Epiphanie, geboren te Mushongi-Nyamugali (Ruan-
30 octobre 1970. da) op 30 oktober 1970.
Duspara, Minela, nee a` Sarajevo (Yougoslavie) le 20 fevrier 1968. Duspara, Minela, geboren te Sarajevo (Joegoslavie) op 20 februari 1968.
Dywan, Zofia Kazimiera, nee a` Pokrzywianka (Pologne) le Dywan, Zofia Kazimiera, geboren te Pokrzywianka (Polen) op
16 aot 1947. 16 augustus 1947.
Ebou, Ahmad, ne a` Barzan (Irak) en 1958. Ebou, Ahmad, geboren te Barzan (Irak) in 1958.
Ebrahimzadehmahi, Farnoosh, nee a` Teheran (Iran) le 3 fvrier 1970. Ebrahimzadehmahi, Farnoosh, geboren te Teheran (Iran) op
3 februari 1970.
Ed-Defli, El Mostafa, ne a` Casablanca (Maroc) le 19 juin 1973. Ed-Defli, El Mostafa, geboren te Casablanca (Marokko) op 19 juni 1973.
Edderkaoui, Lissane Dine, ne a` Mekne`s (Maroc) le 9 juillet 1968. Edderkaoui, Lissane Dine, geboren te Meknes (Marokko) op 9 juli 1968.
er
Edissiki, Melanie, nee a` Douala (Cameroun) le 1 juillet 1973. Edissiki, Melanie, geboren te Douala (Kameroen) op 1 juli 1973.
Efong Nzolo, Jerome, ne a` Bikondome Ekorete (Gabon) le 21 septem- Efong Nzolo, Jerome, geboren te Bikondome Ekorete (Gabon) op
bre 1974. 21 september 1974.
Ekila Basanga, nee a` Kinshasa (Congo) le 11 novembre 1975. Ekila Basanga, geboren te Kinshasa (Kongo) op 11 november 1975.
Ekoue, Kangni Siva, ne a` Port Gentil (Gabon) le 20 fevrier 1963. Ekoue, Kangni Siva, geboren te Port Gentil (Gabon) op 20 februari 1963.
Eksen, Isayo, ne a` Hesana (Turquie) le 2 mars 1937. Eksen, Isayo, geboren te Hesana (Turkije) op 2 maart 1937.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7869

Eksi epouse Irbik, Selma, nee a` Emirdag (Turquie) le 15 fvrier 1974. Eksi echtgenote Irbik, Selma, geboren te Emirdag (Turkije) op
15 februari 1974.
El adfaoui, Bouazza, ne a` Boulanouar (Maroc) le 30 aout 1971. El adfaoui, Bouazza, geboren te Boulanouar (Marokko) op 30 augus-
tus 1971.
El Alaoui, Fatima, nee a` Dr Bouzarianate Meknassa (Maroc) en 1966. El Alaoui, Fatima, geboren te Dr Bouzarianate Meknassa (Marokko)
in 1966.
El Alaoui, Hayat, nee a` Oujda (Maroc) le 23 mai 1969. El Alaoui, Hayat, geboren te Oujda (Marokko) op 23 mei 1969.
El Alaoui, Meryem, nee a` Rabat (Maroc) le 31 dcembre 1959. El Alaoui, Meryem, geboren te Rabat (Marokko) op 31 decem-
ber 1959.
El Allali, Fatima-Zohra, nee a` Agadir (Maroc) le 24 mars 1977. El Allali, Fatima-Zohra, geboren te Agadir (Marokko) op 24 maart 1977.
El Allali, Mohamed-Aziz, ne a` Agadir (Maroc) le 24 mars 1977. El Allali, Mohamed-Aziz, geboren te Agadir (Marokko) op
24 maart 1977.
El Aloua, Driss, ne a` Casablanca (Maroc) le 14 juin 1964. El Aloua, Driss, geboren te Casablanca (Marokko) op 14 juni 1964.
El Arabi, Nabil, ne a` Fquih Ben Salah (Maroc) le 24 mai 1971. El Arabi, Nabil, geboren te Fquih Ben Salah (Marokko) op 24 mei 1971.
El Arbaoui, Moustapha, ne a` Ouled Driss Ouled Hammou Driouch El Arbaoui, Moustapha, geboren te Ouled Driss Ouled Hammou
(Maroc) en 1971. Driouch (Marokko) in 1971.
El Ari, Najem, ne a` Berkane (Maroc) le 23 dcembre 1973. El Ari, Najem, geboren te Berkane (Marokko) op 23 december 1973.
El Arif, Mohamed, ne a` Dr Timadghart CR Midar (Maroc) le El Arif, Mohamed, geboren te Dr Timadghart CR Midar (Marokko)
23 juillet 1975. op 23 juli 1975.
El Arrassi, Acha, nee a` Beni Bouifrour (Maroc) en 1950. El Arrassi, Acha, geboren te Beni Bouifrour (Marokko) in 1950.
El Asmi, Mohamed, ne a` Douar Kraiz Souk Laarba (Maroc) en 1949. El Asmi, Mohamed, geboren te Douar Kraiz Souk Laarba (Marokko)
in 1949.
El Asri, Abderrafik, ne a` El Jadida (Maroc) le 15 aot 1963. El Asri, Abderrafik, geboren te El Jadida (Marokko) op 15 augus-
tus 1963.
El Bakkali, Driss, ne a` Targuist (Maroc) le 16 mars 1974. El Bakkali, Driss, geboren te Targuist (Marokko) op 16 maart 1974.
El Bakkoury, Mohamed, ne a` Douar Machkour Mtioua (Maroc) en El Bakkoury, Mohamed, geboren te Douar Machkour Mtioua
1965. (Marokko) in 1965.
El Banak, Chafik, ne a` Tetouan (Maroc) le 4 janvier 1963. El Banak, Chafik, geboren te Tetouan (Marokko) op 4 januari 1963.
El Bay, Ali, ne a` Tlat Jbel Beni Sidel (Maroc) le 26 decembre 1967. El Bay, Ali, geboren te Tlat Jbel Beni Sidel (Marokko) op 26 decem-
ber 1967.
El Bghiel, Amina, nee a` Tetouan (Maroc) le 21 mars 1971. El Bghiel, Amina, geboren te Tetouan (Marokko) op 21 maart 1971.
El Bouazzati, Youssef, ne a` Oran (Algerie) le 2 juillet 1963. El Bouazzati, Youssef, geboren te Oran (Algerije) op 2 juli 1963.
El Boujjoufi, Jamila, nee a` Dr Ibarbiane Beni Sad (Maroc) en 1963. El Boujjoufi, Jamila, geboren te Dr Ibarbiane Beni Sad (Marokko)
in 1963.
El Bounouhi, Abderhamane, ne a` Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) El Bounouhi, Abderhamane, geboren te Sint-Agatha-Berchem (Bel-
le 22 aot 1982. gie) op 22 augustus 1982.
El Bourki, Mina, nee a` Kariat El Jamaa (Maroc) le 28 decembre 1958. El Bourki, Mina, geboren te Kariat El Jamaa (Marokko) op 28 decem-
ber 1958.
El Boussamaki, MHamed, ne a` Ijarmaouas (Maroc) en 1956. El Boussamaki, MHamed, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1956.
El Boutaheri, Mohamed Seghir, ne a` Ijarmaouas (Maroc) le El Boutaheri, Mohamed Seghir, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op
15 mars 1970. 15 maart 1970.
El Boutayby, Saliha, nee a` Mazouja Beni Enzar (Maroc) le 14 mai 1970. El Boutayby, Saliha, geboren te Mazouja Beni Enzar (Marokko) op
14 mei 1970.
El Bouyousfi, Aziz, ne a` Rabat (Maroc) le 2 mai 1968. El Bouyousfi, Aziz, geboren te Rabat (Marokko) op 2 mei 1968.
El Fari, El Hassan, ne a` Iajouchen Beni Oulichek (Maroc) le El Fari, El Hassan, geboren te Iajouchen Beni Oulichek (Marokko)
6 fvrier 1980. op 6 februari 1980.
El Ghadfi, Fatima, nee a` El Jadida (Maroc) le 20 septembre 1972. El Ghadfi, Fatima, geboren te El Jadida (Marokko) op 20 septem-
ber 1972.
El Ghord, Amel, nee a` Sousse (Tunisie) le 17 octobre 1973. El Ghord, Amel, geboren te Sousse (Tunesie) op 17 oktober 1973.
El Hachimy, Abdelhamid, ne a` Beni Ansar Nador (Maroc) le El Hachimy, Abdelhamid, geboren te Beni Ansar Nador (Marokko)
14 mai 1967. op 14 mei 1967.
El Haddad, Nasera, nee a` Larache (Maroc) le 26 novembre 1970. El Haddad, Nasera, geboren te Larache (Marokko) op 26 novem-
ber 1970.
El Hajali, Said, ne a` Khemisset (Maroc) le 4 novembre 1974. El Hajali, Said, geboren te Khemisset (Marokko) op 4 november 1974.
El Hamdi, Aziza, nee a` Mediouna (Maroc) en 1955. El Hamdi, Aziza, geboren te Mediouna (Marokko) in 1955.
El Hammouchi, Abdelmajid, ne a` Douar Kodiat Dieb Midar (Maroc) El Hammouchi, Abdelmajid, geboren te Douar Kodiat Dieb Midar
le 27 octobre 1970. (Marokko) op 27 oktober 1970.
El Haouzy, Khadija, nee a` Lmattar (Algerie) le 2 septembre 1968. El Haouzy, Khadija, geboren te Lmattar (Algerije) op 2 septem-
ber 1968.
El Hayani, Fatima, nee a` Madchar Tamarselt Ouaoukda Metioua El Hayani, Fatima, geboren te Madchar Tamarselt Ouaoukda Metioua
(Maroc) en 1967. (Marokko) in 1967.
El Helwe, Mahmoud, ne a` Al Basra (Irak) le 2 aot 1964. El Helwe, Mahmoud, geboren te Al Basra (Irak) op 2 augustus 1964.
El Houri, Sad, ne a` Rabat (Maroc) le 27 juillet 1972. El Houri, Sad, geboren te Rabat (Marokko) op 27 juli 1972.
El Idrissi, Abdelouahid, ne a` Tanger (Maroc) le 26 decembre 1969. El Idrissi, Abdelouahid, geboren te Tanger (Marokko) op 26 decem-
ber 1969.
7870 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

El Idrissi, Sidi Naoufel, ne a` Rabat (Maroc) le 20 septembre 1979. El Idrissi, Sidi Naoufel, geboren te Rabat (Marokko) op 20 septem-
ber 1979.
El Jami, Sada, nee a` Kebdana (Maroc) le 13 avril 1971. El Jami, Sada, geboren te Kebdana (Marokko) op 13 april 1971.
El Kadi, Fatiha, nee a` Ijarmaouas (Maroc) le 1er mars 1976. El Kadi, Fatiha, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 1 maart 1976.
El Kebbachi, Mhamed, ne a` Dr Izakiren Beni Bouayach (Maroc) El Kebbachi, Mhamed, geboren te Dr Izakiren Beni Bouayach
en 1952. (Marokko) in 1952.
El Khattabi, Ismail, ne a` Dr Tamajout, Izemmouren (Maroc) le El Khattabi, Ismail, geboren te Dr Tamajout, Izemmouren (Marokko)
10 fvrier 1962. op 10 februari 1962.
El Khattabi, Mannouha, nee a` Tetouan (Maroc) en 1936. El Khattabi, Mannouha, geboren te Tetouan (Marokko) in 1936.
El Kouy, Houssein, ne a` Beni Boughafer (Maroc) le 1er aot 1972. El Kouy, Houssein, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op
1 augustus 1972.
El Ktiri, Youness, ne a` Sale (Maroc) le 4 septembre 1969. El Ktiri, Youness, geboren te Sale (Marokko) op 4 september 1969.
El Maghraoui, Malika, nee a` Nador (Maroc) le 23 janvier 1961. El Maghraoui, Malika, geboren te Nador (Marokko) op 23 januari 1961.
El Mahsini, Hayat, nee a` Midar (Maroc) le 12 septembre 1977. El Mahsini, Hayat, geboren te Midar (Marokko) op 12 septem-
ber 1977.
El Makrini, Samir, ne a` Boom (Belgique) le 8 septembre 1983. El Makrini, Samir, geboren te Boom (Belgie) op 8 september 1983.
El Mallouli, Omar, ne a` Douar Talamghait Beni Touzine (Maroc) en El Mallouli, Omar, geboren te Douar Talamghait Beni Touzine
1963. (Marokko) in 1963.
El Massoudi, Khalika, nee a` Dr Iayadan DImrabten (Maroc) le El Massoudi, Khalika, geboren te Dr Iayadan DImrabten (Marokko)
20 octobre 1976. op 20 oktober 1976.
El Mastour, Sada, nee a` Fe`s (Maroc) le 24 janvier 1965. El Mastour, Sada, geboren te Fez (Marokko) op 24 januari 1965.
El Mohor, Tamam, nee a` Chouna Sud (Jordanie) le 17 avril 1974. El Mohor, Tamam, geboren te Chouna Sud (Jordanie) op 17 april 1974.
El Mokni, Lamek, ne a` Elmozia (Tunisie) le 14 mai 1969. El Mokni, Lamek, geboren te Elmozia (Tunesie) op 14 mei 1969.
El Morabit, Ismael, ne a` Hilversum (Pays-Bas) le 3 avril 1975. El Morabit, Ismael, geboren te Hilversum (Nederland) op 3 april 1975.
El Morabit, Saida, nee a` Imzouren Centre (Maroc) le 18 septem- El Morabit, Saida, geboren te Imzouren Centre (Marokko) op
bre 1979. 18 september 1979.
El Mrabet, Hassan, ne a` Oran (Algerie) le 1er juin 1965. El Mrabet, Hassan, geboren te Oran (Algerije) op 1 juni 1965.
El Mrabt, Noura, nee a` Sidi Ifni (Maroc) le 2 novembre 1978. El Mrabt, Noura, geboren te Sidi Ifni (Marokko) op 2 november 1978.
El Nakhayli, Larbi, ne a` Sale (Maroc) le 24 janvier 1980. El Nakhayli, Larbi, geboren te Sale (Marokko) op 24 januari 1980.
El Oche, Mustapha, ne a` Hammouda Tafersit (Maroc) le 25 novem- El Oche, Mustapha, geboren te Hammouda Tafersit (Marokko) op
bre 1963. 25 november 1963.
El Ouadghiri, Abdelilah, ne a` Casablanca (Maroc) le 8 dcembre 1969. El Ouadghiri, Abdelilah, geboren te Casablanca (Marokko) op
8 december 1969.
El Ouali, El Bachir, ne a` Jrada (Maroc) le 18 fvrier 1968. El Ouali, El Bachir, geboren te Jrada (Marokko) op 18 februari 1968.
El Ouali, Hanan, nee a` Asilah (Maroc) le 8 octobre 1970. El Ouali, Hanan, geboren te Asilah (Marokko) op 8 oktober 1970.
El Ouamari, Najat, nee a` Dr Imghouchen Beni Touzine (Maroc) le El Ouamari, Najat, geboren te Dr Imghouchen Beni Touzine (Marok-
10 mai 1978. ko) op 10 mei 1978.
El Rhachi, Mina, nee a` Rabat (Maroc) le 29 juin 1970. El Rhachi, Mina, geboren te Rabat (Marokko) op 29 juni 1970.
El Samadi, Mohamed Larbi, ne a` Larache (Maroc) le 30 septem- El Samadi, Mohamed Larbi, geboren te Larache (Marokko) op
bre 1975. 30 september 1975.
El Yaghmouri, Driss, ne a` Midar (Maroc) le 1er novembre 1974. El Yaghmouri, Driss, geboren te Midar (Marokko) op 1 novem-
ber 1974.
El Yahyaoui, Hossain, ne a` Douar Ifarmi C.R. de Midar (Maroc) El Yahyaoui, Hossain, geboren te Douar Ifarmi C.R. de Midar
en 1967. (Marokko) in 1967.
El Yakhloufi, Hayate, nee a` Rumst (Belgique) le 2 septembre 1979. El Yakhloufi, Hayate, geboren te Rumst (Belgie) op 2 september 1979.
El Yatouti, MHamed, ne a` Douar At Lahcen Oualla (Maroc) en 1948. El Yatouti, MHamed, geboren te Douar At Lahcen Oualla (Marokko)
in 1948.
El Yatouti, Said, ne a` Dr Timadghart CR Midar (Maroc) le 3 jan- El Yatouti, Said, geboren te Dr Timadghart CR Midar (Marokko) op
vier 1970. 3 januari 1970.
El-Abdellaoui, Sad, ne a` Anvers (Belgique) le 15 septembre 1983. El-Abdellaoui, Sad, geboren te Antwerpen (Belgie) op 15 septem-
ber 1983.
El-Azaoui, Belkacem, ne a` Zekara Mestferki (Maroc) en 1967. El-Azaoui, Belkacem, geboren te Zekara Mestferki (Marokko) in 1967.
Elesse Bwala, nee a` Kinshasa (Congo) le 9 dcembre 1981. Elesse Bwala, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 december 1981.
El-Haouari, El Houssain, ne a` Douar Jouahra Beni Bouifrour (Maroc) El-Haouari, El Houssain, geboren te Douar Jouahra Beni Bouifrour
le 1er aot 1969. (Marokko) op 1 augustus 1969.
El-Jabri, Assia, nee a` Chefchaouen (Maroc) le 30 avril 1973. El-Jabri, Assia, geboren te Chefchaouen (Marokko) op 30 april 1973.
Elmatili, Rachid, ne a` Paris (France) le 30 avril 1972. Elmatili, Rachid, geboren te Parijs (Frankrijk) op 30 april 1972.
Elmoualij, Benassa, ne a` Mekne`s (Maroc) le 15 janvier 1969. Elmoualij, Benassa, geboren te Meknes (Marokko) op 15 januari 1969.
Eloko Emilie, nee a` Kinshasa (Congo) le 17 juin 1974. Eloko Emilie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 17 juni 1974.
Eltejaie, Mariam, nee a` Kabul (Afghanistan) le 22 mars 1981. Eltejaie, Mariam, geboren te Kabul (Afghanistan) op 22 maart 1981.
Eltejaie, Mohammad Ayoub, ne a` Kaboul (Afghanistan) le Eltejaie, Mohammad Ayoub, geboren te Kaboel (Afghanistan) op
22 fvrier 1946. 22 februari 1946.
Eltejaie, Mustafa, ne a` Kabul (Afghanistan) le 23 fvrier 1982. Eltejaie, Mustafa, geboren te Kabul (Afghanistan) op 23 februari 1982.
Epopo Iyeli, ne a` Kinshasa (Congo) le 12 aot 1967. Epopo Iyeli, geboren te Kinshasa (Kongo) op 12 augustus 1967.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7871

Ercul, Nazan, nee a` Igdir (Turquie) le 25 mai 1976. Ercul, Nazan, geboren te Igdir (Turkije) op 25 mei 1976.
Erdem, Guney, nee a` Yunak (Turquie) le 5 novembre 1983. Erdem, Guney, geboren te Yunak (Turkije) op 5 november 1983.
Erdem, Yilmaz, ne a` Yunak (Turquie) le 5 novembre 1983. Erdem, Yilmaz, geboren te Yunak (Turkije) op 5 november 1983.
Erdogan, Muzaffer, ne a` Aksaray (Turquie) le 1er novembre 1973. Erdogan, Muzaffer, geboren te Aksaray (Turkije) op 1 november 1973.
q icekdagi (Turquie) le 16 octobre 1972.
Erkilic, Dondu, nee a` C q icekdagi (Turkije) op 16 oktober 1972.
Erkilic, Dondu, geboren te C
Eroglu, Hanife, nee a` Kozan (Turquie) le 15 septembre 1963. Eroglu, Hanife, geboren te Kozan (Turkije) op 15 september 1963.
Erradi, Hicham, ne a` Taounate (Maroc) le 25 octobre 1976. Erradi, Hicham, geboren te Taounate (Marokko) op 25 oktober 1976.
Eslahi Omandani, Koosha, ne a` Rasht (Iran) le 26 aout 1982. Eslahi Omandani, Koosha, geboren te Rasht (Iran) op 26 augus-
tus 1982.
Eslamian, Sousan, nee a` Teheran (Iran) le 19 juillet 1959. Eslamian, Sousan, geboren te Teheran (Iran) op 19 juli 1959.
Esrefi epouse Kajkus, Arifka, nee a` Globocica-Dragas (Yougoslavie) le Esrefi echtgenote Kajkus, Arifka, geboren te Globocica-Dragas (Joe-
7 janvier 1952. goslavie) op 7 januari 1952.
Es-sadiqi, Said, ne a` Mechra Bel Ksiri (Maroc) le 8 mars 1966. Es-sadiqi, Said, geboren te Mechra Bel Ksiri (Marokko) op 8 maart 1966.
Essaihe, Khaled, ne a` Dr Hammouda Tafersit (Maroc) le 6 fvrier 1972. Essaihe, Khaled, geboren te Dr Hammouda Tafersit (Marokko) op
6 februari 1972.
Essbai, Lahbib, ne a` Oujda (Maroc) le 17 janvier 1972. Essbai, Lahbib, geboren te Oujda (Marokko) op 17 januari 1972.
Esslimani, Hassan, ne a` Taza (Maroc) le 21 fvrier 1963. Esslimani, Hassan, geboren te Taza (Marokko) op 21 februari 1963.
Essola, Basile, ne a` Ayos (Cameroun) le 13 janvier 1968. Essola, Basile, geboren te Ayos (Kameroen) op 13 januari 1968.
Etibou, Koffi Francois, ne a` Soubre (Cote dIvoire) le 10 octobre 1964. Etibou, Koffi Francois, geboren te Soubre (Ivoorkust) op 10 okto-
ber 1964.
Etogo Asse, Frederique Estelle, nee a` Yaounde (Cameroun) le Etogo Asse, Frederique Estelle, geboren te Yaounde (Kameroen) op
13 septembre 1974. 13 september 1974.
Etogo Embolo Abeng, Josephine Danielle Caroline, nee a` Douala Etogo Embolo Abeng, Josephine Danielle Caroline, geboren te
(Cameroun) le 16 septembre 1967. Douala (Kameroen) op 16 september 1967.
Etogo Tah, Dominique Claudine, nee a` Yaounde (Cameroun) le Etogo Tah, Dominique Claudine, geboren te Yaounde (Kameroen) op
30 avril 1969. 30 april 1969.
Etoko Tshokote Shosola, Marie Luzette, nee a` Kananga (Congo) Etoko Tshokote Shosola, Marie Luzette, geboren te Kananga (Kongo)
le 22 fvrier 1977. op 22 februari 1977.
Ettaghi, Yahya, ne a` Dr Ouediyine (Maroc) le 5 avril 1972. Ettaghi, Yahya, geboren te Dr Ouediyine (Marokko) op 5 april 1972.
Ettnaiji, El Houssain, ne a` Sale (Maroc) le 18 aot 1982. Ettnaiji, El Houssain, geboren te Sale (Marokko) op 18 augustus 1982.
Ettnaiji, Hasnaa, nee a` Rabat (Maroc) le 10 novembre 1980. Ettnaiji, Hasnaa, geboren te Rabat (Marokko) op 10 november 1980.
Ettnaiji, Lahcen, ne a` Sale (Maroc) le 18 aot 1982. Ettnaiji, Lahcen, geboren te Sale (Marokko) op 18 augustus 1982.
Ettnaiji, Latifa, nee a` Sale (Maroc) le 27 juin 1978. Ettnaiji, Latifa, geboren te Sale (Marokko) op 27 juni 1978.
Ettouhami, Aziza, nee a` Ouazzane (Maroc) le 6 septembre 1963. Ettouhami, Aziza, geboren te Ouazzane (Marokko) op 6 septem-
ber 1963.
Eveedang MbozoO, Bernadette, nee a` Ndjantom (Cameroun) le Eveedang MbozoO, Bernadette, geboren te Ndjantom (Kameroen)
29 dcembre 1949. op 29 december 1949.
Eyenga Lokilo, nee a` Boloko (Congo) le 12 juillet 1946. Eyenga Lokilo, geboren te Boloko (Kongo) op 12 juli 1946.
Eyob Tekelegiorgis, Habtegiorgis, ne a` Addis Abeba (Ethiopie) le Eyob Tekelegiorgis, Habtegiorgis, geboren te Addis Abeba (Ethiopie)
10 octobre 1981. op 10 oktober 1981.
Ezoumaity, Mbarka, nee a` Timtnous (Maroc) le 15 aout 1979. Ezoumaity, Mbarka, geboren te Timtnous (Marokko) op 15 augus-
tus 1979.
Fabijanec epouse Kralj, Ljubica, nee a` Rakitovec (Croatie) le Fabijanec echtgenote Kralj, Ljubica, geboren te Rakitovec (Kroatie)
21 mars 1957. op 21 maart 1957.
Faz, Abdelbasst, ne a` Kebdana (Maroc) le 15 septembre 1972. Faz, Abdelbasst, geboren te Kebdana (Marokko) op 15 septem-
ber 1972.
Fall, Djeinaba, nee a` Nouakchott (Mauritanie) le 19 mai 1978. Fall, Djeinaba, geboren te Nouakchott (Mauritanie) op 19 mei 1978.
Famba Ramazani, ne a` Kinshasa (Congo) le 18 novembre 1977. Famba Ramazani, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 novem-
ber 1977.
Fameni Djengoue, Monique Hortense, nee a` Douala (Cameroun) Fameni Djengoue, Monique Hortense, geboren te Douala (Kameroen)
le 1er mars 1965. op 1 maart 1965.
Faouzi, Mohammed, ne a` Dkhissa (Maroc) le 17 janvier 1962. Faouzi, Mohammed, geboren te Dkhissa (Marokko) op 17 januari 1962.
Farahy, Amina, nee a` Ben Slimane (Maroc) le 25 janvier 1968. Farahy, Amina, geboren te Ben Slimane (Marokko) op 25 januari 1968.
Farhang, Rashin, nee a` Mashad (Iran) le 28 aot 1974. Farhang, Rashin, geboren te Mashad (Iran) op 28 augustus 1974.
Farooq, Shabaz, ne a` Daho (Pakistan) le 10 avril 1971. Farooq, Shabaz, geboren te Daho (Pakistan) op 10 april 1971.
Farrukh, Tahira, nee a` Raypur (Pakistan) le 6 aot 1968. Farrukh, Tahira, geboren te Raypur (Pakistan) op 6 augustus 1968.
Faska, Hmad, ne a` Marrakech (Maroc) en 1940. Faska, Hmad, geboren te Marrakech (Marokko) in 1940.
Fathi, Abbas, ne a` Qom (Iran) le 18 janvier 1958. Fathi, Abbas, geboren te Qom (Iran) op 18 januari 1958.
Fathi, Otman, ne a` Ait Khiyar (Maroc) en 1965. Fathi, Otman, geboren te Ait Khiyar (Marokko) in 1965.
Faye, Khalifa Ababacar, ne a` Pikine (Senegal) le 2 juin 1979. Faye, Khalifa Ababacar, geboren te Pikine (Senegal) op 2 juni 1979.
Fayed, El Hajja, nee a` Casablanca (Maroc) le 4 avril 1970. Fayed, El Hajja, geboren te Casablanca (Marokko) op 4 april 1970.
Fayida, Consolee, nee a` Ngarama-Byumba (Rwanda) le 6 septem- Fayida, Consolee, geboren te Ngarama-Byumba (Ruanda) op 6 sep-
bre 1972. tember 1972.
7872 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Fecko, Jan, ne a` Chomranice (Pologne) le 25 aot 1942. Fecko, Jan, geboren te Chomranice (Polen) op 25 augustus 1942.
Fellague Chebra, Malika, nee a` Chlef (Algerie) le 7 juin 1962. Fellague Chebra, Malika, geboren te Chlef (Algerije) op 7 juni 1962.
Fermanian epouse Arzoumanian, Anada Achotovna, nee a` Soukhoumi Fermanian echtgenote Arzoumanian, Anada Achotovna, geboren te
(Georgie) le 9 aot 1958. Soukhoumi (Georgie) op 9 augustus 1958.
Fidan, Fedakar, ne a` Aydin (Turquie) le 15 mai 1957. Fidan, Fedakar, geboren te Aydin (Turkije) op 15 mei 1957.
Filipovic, Senka, nee a` Banja Luka (Bosnie-Herzegovine) le 6 septem- Filipovic, Senka, geboren te Banja Luka (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1983. 6 september 1983.
Fitzgerald Laverde, John Freddy, ne a` Cali (Colombie) le 31 mai 1966. Fitzgerald Laverde, John Freddy, geboren te Cali (Colombia) op
31 mei 1966.
Freidlin, Margarita Zalmanovna, nee a` Omsk, Kouibichev (Russie) le Freidlin, Margarita Zalmanovna, geboren te Omsk, Kouibichev
5 mars 1949. (Rusland) op 5 maart 1949.
Frmic, Ramiz, ne a` Krasulje (Bosnie-Herzegovine) le 27 juin 1971. Frmic, Ramiz, geboren te Krasulje (Bosnie -Herzegovina) op
27 juni 1971.
Ftaqi, Zeke, ne a` Raushiq-Peje (Yougoslavie) le 15 decembre 1958. Ftaqi, Zeke, geboren te Raushiq-Peje (Joegoslavie) op 15 decem-
ber 1958.
Fulin, Edis, ne a` Sarajevo (Bosnie-Herzegovine) le 11 juin 1981. Fulin, Edis, geboren te Sarajevo (Bosnie-Herzegovina) op 11 juni 1981.
Funken, Kay Ingo, ne a` Siegburg (Allemagne) le 20 septembre 1979. Funken, Kay Ingo, geboren te Siegburg (Duitsland) op 20 septem-
ber 1979.
Gabay, Yosef, ne a` Naharya (Israel) le 26 mai 1960. Gabay, Yosef, geboren te Naharya (Israel) op 26 mei 1960.
Gabiam, Koessan Coco, ne a` Lome (Togo) le 2 fvrier 1982. Gabiam, Koessan Coco, geboren te Lome (Togo) op 2 februari 1982.
Gaidamaviciute epouse Kanovich, Jurga, nee a` Vilnius (Lituanie) le Gaidamaviciute echtgenote Kanovich, Jurga, geboren te Vilnius
12 mai 1966. (Litouwen) op 12 mei 1966.
Gajol, Leonida Brioso, nee a` Lucena City Quezon (Philippines) le Gajol, Leonida Brioso, geboren te Lucena City Quezon (Filippijnen)
25 mars 1965. op 25 maart 1965.
Gakwaya, Claudine, nee a` Bujumbura (Burundi) le 26 decembre 1965. Gakwaya, Claudine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 26 decem-
ber 1965.
Gan, Huixian, nee a` Shunde Guangdong (Chine) le 2 septembre 1974. Gan, Huixian, geboren te Shunde Guangdong (China) op 2 septem-
ber 1974.
Gangina epouse Berezko, Alla Michailovna, nee a` Bain-Toumen Gangina echtgenote Berezko, Alla Michailovna, geboren te Bain-
(Mongolie) le 23 dcembre 1940. Toumen (Mongolie) op 23 december 1940.
Gaouzi, Kheira, nee a` Oulad Mimoun Houara Angad (Maroc) le Gaouzi, Kheira, geboren te Oulad Mimoun Houara Angad (Marok-
20 aot 1967. ko) op 20 augustus 1967.
Garabed, David, ne a` Begova (Irak) le 30 juin 1967. Garabed, David, geboren te Begova (Irak) op 30 juni 1967.
Gashi, Sehare, nee a` Terrnje Suhareke (Yougoslavie) le 30 mars 1974. Gashi, Sehare, geboren te Terrnje Suhareke (Joegoslavie) op
30 maart 1974.
Gasmi, Leyla, nee a` Grombalia (Tunisie) le 21 janvier 1959. Gasmi, Leyla, geboren te Grombalia (Tunesie) op 21 januari 1959.
Gatabazi, Arse`ne, ne a` Nyamagabe-Gikongoro (Rwanda) le 12 sep- Gatabazi, Arse`ne, geboren te Nyamagabe-Gikongoro (Ruanda) op
tembre 1983. 12 september 1983.
Gatariki Shoza, ne a` Kinshasa (Congo) le 1er octobre 1981. Gatariki Shoza, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 oktober 1981.
er
Gautam, Vinod, ne a` Khajuraho (Inde) le 1 mars 1961. Gautam, Vinod, geboren te Khajuraho (India) op 1 maart 1961.
Gavriel, Imad, ne a` Chaloumie (Syrie) le 1er juin 1972. Gavriel, Imad, geboren te Chaloumie (Syrie) op 1 juni 1972.
Gecer, Hane, nee a` Keferzi (Turquie) le 12 septembre 1961. Gecer, Hane, geboren te Keferzi (Turkije) op 12 september 1961.
Geljman, Pavel Michailovich, ne a` Moscou (Russie) le 1er juillet 1982. Geljman, Pavel Michailovich, geboren te Moskou (Rusland) op
1 juli 1982.
q ifteler (Turquie) le 14 janvier 1959.
Genc, Mustafa, ne a` C q ifteler (Turkije) op 14 januari 1959.
Genc, Mustafa, geboren te C
Ghafari, Rahmatullah, ne a` Maidan (Afghanistan) en 1951. Ghafari, Rahmatullah, geboren te Maidan (Afghanistan) in 1951.
Ghallit, Omar, ne a` Douar Iatmanan-Imrabten (Maroc) le 10 dcem- Ghallit, Omar, geboren te Douar Iatmanan-Imrabten (Marokko) op
bre 1974. 10 december 1974.
Ghantous, Karim, ne a` Bab Mareh (Liban) le 15 octobre 1934. Ghantous, Karim, geboren te Bab Mareh (Libanon) op 15 okto-
ber 1934.
Gharwal, Khanbat, ne a` Paktya (Afghanistan) le 22 avril 1940. Gharwal, Khanbat, geboren te Paktya (Afghanistan) op 22 april 1940.
Gherdaoui, Ali, ne a` Ouled Moudjeur (Algerie) le 14 novembre 1933. Gherdaoui, Ali, geboren te Ouled Moudjeur (Algerije) op 14 novem-
ber 1933.
Ghous, Palwasha, nee a` Kabul (Afghanistan) le 7 novembre 1983. Ghous, Palwasha, geboren te Kabul (Afghanistan) op 7 novem-
ber 1983.
Ghous, Samiuddin, ne a` Kabul (Afghanistan) le 2 janvier 1941. Ghous, Samiuddin, geboren te Kabul (Afghanistan) op 2 januari 1941.
Giang, Thuy Duong, nee a` Binh-Thanh (Viet-nam) le 9 juillet 1977. Giang, Thuy Duong, geboren te Binh-Thanh (Vietnam) op 9 juli 1977.
Gierasimiuk, Anna, nee a` Bialystok (Pologne) le 25 mai 1968. Gierasimiuk, Anna, geboren te Bialystok (Polen) op 25 mei 1968.
Giler Cusme, Clara Isabel, nee a` Pichincha/Germud (Equateur) le Giler Cusme, Clara Isabel, geboren te Pichincha/Germud (Ecuador)
7 octobre 1960. op 7 oktober 1960.
Giler Loor, Sofia Lorena, nee a` Carbo-Concepcion Guayaquil (Equa- Giler Loor, Sofia Lorena, geboren te Carbo-Concepcion Guayaquil
teur) le 30 avril 1968. (Ecuador) op 30 april 1968.
Girgin epouse Yapi, Done, nee a` Emirdag (Turquie) le 16 dcem- Girgin echtgenote Yapi, Done, geboren te Emirdag (Turkije) op
bre 1980. 16 december 1980.
Gjonaj, Halil, ne a` Zhebel-Dakovica (Yougoslavie) le 17 mai 1958. Gjonaj, Halil, geboren te Zhebel-Dakovica (Joegoslavie) op 17 mei 1958.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7873

Gjyrevci, Shemsi, ne a` Dobrevo (Yougoslavie) le 22 avril 1960. Gjyrevci, Shemsi, geboren te Dobrevo (Joegoslavie) op 22 april 1960.
Glibic, Suvad, ne a` Kotorsko (Bosnie-Herzegovine) le 17 octobre 1969. Glibic, Suvad, geboren te Kotorsko (Bosnie-Herzegovina) op 17 okto-
ber 1969.
Goga Kobale Ndango, ne a` Kananga (Congo) le 10 juin 1974. Goga Kobale Ndango, geboren te Kananga (Kongo) op 10 juni 1974.
Gogirla, Carmen Camelia, nee a` Timisoara (Roumanie) le 12 juin 1968. Gogirla, Carmen Camelia, geboren te Timisoara (Roemenie) op
12 juni 1968.
Gok, Erol, ne a` Emirdag (Turquie) le 10 avril 1970. Gok, Erol, geboren te Emirdag (Turkije) op 10 april 1970.
q ay (Turquie) le 23 aot 1973.
Gokmen, Erkan, ne a` C q ay (Turkije) op 23 augustus 1973.
Gokmen, Erkan, geboren te C
Goma Mbaya, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 novembre 1978. Goma Mbaya, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 november 1978.
Gondal, Kaneez Umay Arbab, nee a` Sialkot (Pakistan) le 4 jan- Gondal, Kaneez Umay Arbab, geboren te Sialkot (Pakistan) op
vier 1979. 4 januari 1979.
Gorjestani, Abbas, ne a` Teheran (Iran) le 23 juin 1931. Gorjestani, Abbas, geboren te Teheran (Iran) op 23 juni 1931.
Gorska, Urszula, nee a` Bielsk Podlaski (Pologne) le 31 mai 1967. Gorska, Urszula, geboren te Bielsk Podlaski (Polen) op 31 mei 1967.
Grigoryan, Gayane, nee a` Erevan (Armenie) le 25 decembre 1956. Grigoryan, Gayane, geboren te Jerevan (Armenie) op 25 decem-
ber 1956.
Gucha, Nama, nee a` Ksar essouk (Maroc) le 17 dcembre 1962. Gucha, Nama, geboren te Ksar essouk (Marokko) op 17 decem-
ber 1962.
Gudacu, Violeta-Iuliana, nee a` Sinaia Prahova (Roumanie) le 1er octo- Gudacu, Violeta-Iuliana, geboren te Sinaia Prahova (Roemenie) op
bre 1963. 1 oktober 1963.
Guernaoui, Abdeljalil, ne a` Casablanca (Maroc) le 22 fevrier 1956. Guernaoui, Abdeljalil, geboren te Casablanca (Marokko) op
22 februari 1956.
Gul, Ali, ne a` Yumurtalik (Turquie) le 5 mai 1974. Gul, Ali, geboren te Yumurtalik (Turkije) op 5 mei 1974.
Gumus, Afet, nee a` Elbistan (Turquie) le 4 fvrier 1962. Gumus, Afet, geboren te Elbistan (Turkije) op 4 februari 1962.
Gunaydin, Selim, ne a` Akcaabat (Turquie) le 13 novembre 1967. Gunaydin, Selim, geboren te Akcaabat (Turkije) op 13 novem-
ber 1967.
Gunes, Mustafa, ne a` Ank (Turquie) le 1er janvier 1963. Gunes, Mustafa, geboren te Ank (Turkije) op 1 januari 1963.
Gungoren veuve Paydas, Meryem, nee a` Cibin (Turquie) en 1932. Gungoren weduwe Paydas, Meryem, geboren te Cibin (Turkije) in
1932.
Gupong, Everdelina P, nee a` McKinley, Sulop, Davao del Sur Gupong, Everdelina P, geboren te McKinley, Sulop, Davao del Sur
(Philippines) le 23 novembre 1965. (Filippijnen) op 23 november 1965.
Guroy, Fadil, ne a` Midyat (Turquie) le 1er janvier 1974. Guroy, Fadil, geboren te Midyat (Turkije) op 1 januari 1974.
Gutiakulova epouse Katamashvili, Inga Iurovna, nee a` Tbilisi Gutiakulova echtgenote Katamashvili, Inga Iurovna, geboren te
(Georgie) le 17 aot 1964. Tbilisi (Georgie) op 17 augustus 1964.
Habib Mohamed, Mohamed, ne a` Djibouti (Djibouti) le 27 octo- Habib Mohamed, Mohamed, geboren te Djibouti (Djibouti) op
bre 1967. 27 oktober 1967.
Habimana Intwari, ne a` Lubumbashi (Congo) le 12 novembre 1980. Habimana Intwari, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 12 novem-
ber 1980.
Habimana Makamba, ne a` Bweza (Congo) le 24 fvrier 1937. Habimana Makamba, geboren te Bweza (Kongo) op 24 februari 1937.
Habimana Minani, nee a` Costermansville (Congo) le 2 novem- Habimana Minani, geboren te Costermansstad (Kongo) op 2 novem-
bre 1963. ber 1963.
Habimana Mucyo, ne a` Lubumbashi (Congo) le 9 novembre 1982. Habimana Mucyo, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 9 novem-
ber 1982.
Habimana Niyibizi, ne a` Costermansville (Congo) le 19 mai 1960. Habimana Niyibizi, geboren te Costermansstad (Kongo) op
19 mei 1960.
Habimana Nyirasugira, nee a` Lubumbashi (Congo) le 11 avril 1976. Habimana Nyirasugira, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
11 april 1976.
Habimana, Ngaruye Jean-Paul, ne a` Louvain (Belgique) le 10 avril 1972. Habimana, Ngaruye Jean-Paul, geboren te Leuven (Belgie) op
10 april 1972.
Habimana, Zacharie, ne a` Taba-Gitarama (Rwanda) le 1er jan- Habimana, Zacharie, geboren te Taba-Gitarama (Ruanda) op
vier 1978. 1 januari 1978.
Habul, Anesa, nee a` Banja Luka (Bosnie-Herzegovine) le 16 mai 1975. Habul, Anesa, geboren te Banja Luka (Bosnie-Herzegovina) op
16 mei 1975.
Habyarimana, Patrice, ne a` Nyarugenge (Rwanda) le 25 octobre 1970. Habyarimana, Patrice, geboren te Nyarugenge (Ruanda) op 25 okto-
ber 1970.
Hachem, Gaby, ne a` Hasbaya (Liban) le 16 juillet 1962. Hachem, Gaby, geboren te Hasbaya (Libanon) op 16 juli 1962.
Haddad Malha, Mustafa, ne a` Tanger (Maroc) le 8 janvier 1974. Haddad Malha, Mustafa, geboren te Tanger (Marokko) op
8 januari 1974.
Haddade, El Khamis, ne a` Beni Boughafar (Maroc) le 25 septem- Haddade, El Khamis, geboren te Beni Boughafar (Marokko) op
bre 1967. 25 september 1967.
Haddi, Nama, nee a` Tetouan (Maroc) le 7 fvrier 1958. Haddi, Nama, geboren te Tetouan (Marokko) op 7 februari 1958.
Hadji, Abdellah, ne a` Casablanca (Maroc) le 1er fvrier 1945. Hadji, Abdellah, geboren te Casablanca (Marokko) op 1 februari 1945.
Hadouchi, Mohamed, ne a` Midar (Maroc) le 17 aot 1979. Hadouchi, Mohamed, geboren te Midar (Marokko) op 17 augus-
tus 1979.
Hadzialijagic, Sadika, nee a` Gradacac (Bosnie-Herzegovine) le Hadzialijagic, Sadika, geboren te Gradacac (Bosnie-Herzegovina) op
14 dcembre 1970. 14 december 1970.
7874 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Hadzic, Sanela, nee a` Bosanski Novi (Bosnie-Herzegovine) le 16 octo- Hadzic, Sanela, geboren te Bosanski Novi (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1978. 16 oktober 1978.
Hadzic, Zijad, ne a` Agici (Bosnie-Herzegovine) le 31 mars 1949. Hadzic, Zijad, geboren te Agici (Bosnie-Herzegovina) op 31 maart 1949.
Haidar, Anis, ne a` Hanine (Liban) le 23 octobre 1973. Haidar, Anis, geboren te Hanine (Libanon) op 23 oktober 1973.
Hazoune, Drissia, nee a` Fe`s (Maroc) le 13 juillet 1955. Hazoune, Drissia, geboren te Fez (Marokko) op 13 juli 1955.
Hajdler, Lajos, ne a` Tokod (Hongrie) le 4 juillet 1932. Hajdler, Lajos, geboren te Tokod (Hongarije) op 4 juli 1932.
Haji Mohamed, Alwad, ne a` Gelemso (Ethiopie) le 4 juin 1971. Haji Mohamed, Alwad, geboren te Gelemso (Ethiopie) op 4 juni 1971.
Hajjaj, Jamila, nee a` Rabat (Maroc) le 17 fvrier 1962. Hajjaj, Jamila, geboren te Rabat (Marokko) op 17 februari 1962.
Hajrizaj, Teuta, nee a` Pec (Yougoslavie) le 25 novembre 1974. Hajrizaj, Teuta, geboren te Pec (Joegoslavie) op 25 november 1974.
Hakimi, Mohammad Amin, ne a` Kabul (Afghanistan) le 23 septem- Hakimi, Mohammad Amin, geboren te Kabul (Afghanistan) op
bre 1949. 23 september 1949.
Halilovic, Dzenana, nee a` Gradacac (Bosnie-Herzegovine) le 29 octo- Halilovic, Dzenana, geboren te Gradacac (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1981. 29 oktober 1981.
Halilovic, Fajko, ne a` Tarevci Modrica (Bosnie-Herzegovine) le Halilovic, Fajko, geboren te Tarevci Modrica (Bosnie-Herzegovina)
5 mars 1959. op 5 maart 1959.
Halilovic, Refika, nee a` Tarevci - Modrica (Bosnie-Herzegovine) le Halilovic, Refika, geboren te Tarevci - Modrica (Bosnie-Herzegovina)
24 novembre 1963. op 24 november 1963.
Haliti epouse Krasniqi, Elhame, nee a` Ljubovac-Srbica (Yougoslavie) Haliti echtgenote Krasniqi, Elhame, geboren te Ljubovac-Srbica
le 1er juillet 1961. (Joegoslavie) op 1 juli 1961.
Hallal, Amine, ne a` Alger (Algerie) le 9 septembre 1973. Hallal, Amine, geboren te Algiers (Algerije) op 9 september 1973.
Hamdan, Sobhi, ne a` Alep (Syrie) le 13 mai 1967. Hamdan, Sobhi, geboren te Aleppo (Syrie) op 13 mei 1967.
Hamdy, Mourad, ne a` Mohammadia (Maroc) le 13 dcembre 1965. Hamdy, Mourad, geboren te Mohammadia (Marokko) op 13 decem-
ber 1965.
Hamecha, Jamila, nee a` Hicher (Tunisie) le 26 janvier 1958. Hamecha, Jamila, geboren te Hicher (Tunesie) op 26 januari 1958.
Haouari, Aouicha, nee a` Tanger (Maroc) en 1945. Haouari, Aouicha, geboren te Tanger (Marokko) in 1945.
Harchaoui, Rachida, nee a` Dr Kerdad (Maroc) le 29 aout 1958. Harchaoui, Rachida, geboren te Dr Kerdad (Marokko) op 29 augus-
tus 1958.
Harcho, Abdullah, ne a` Alep (Syrie) le 12 avril 1971. Harcho, Abdullah, geboren te Aleppo (Syrie) op 12 april 1971.
Harelimana, Chantal, nee a` Kigali (Rwanda) le 11 mai 1967. Harelimana, Chantal, geboren te Kigali (Ruanda) op 11 mei 1967.
Harikou, Hassania, nee a` Souira (Maroc) le 9 octobre 1966. Harikou, Hassania, geboren te Souira (Marokko) op 9 oktober 1966.
Hartiti, Khalid, ne a` Khouribga (Maroc) le 17 mai 1975. Hartiti, Khalid, geboren te Khouribga (Marokko) op 17 mei 1975.
Harushimana, Gaspard, ne a` Musongati (Burundi) en 1958. Harushimana, Gaspard, geboren te Musongati (Burundi) in 1958.
Hasan, Masood, ne a` Karachi (Pakistan) le 25 janvier 1967. Hasan, Masood, geboren te Karachi (Pakistan) op 25 januari 1967.
Hasanbasic epouse Drnda, Dzemila, nee a` Modrica (Yougoslavie) Hasanbasic echtgenote Drnda, Dzemila, geboren te Modrica (Joego-
le 29 juin 1937. slavie) op 29 juni 1937.
Hasani, Fitim, ne a` Podujeve (Yougoslavie) le 2 mars 1969. Hasani, Fitim, geboren te Podujeve (Joegoslavie) op 2 maart 1969.
Hasanovic, Nedzad, ne a` Zvornik (Bosnie-Herze govine) le Hasanovic, Nedzad, geboren te Zvornik (Bosnie-Herzegovina) op
22 mars 1971. 22 maart 1971.
Hassan Muhamed Ahmed Sabri, Suhaib, ne a` Bahri (Soudan) le Hassan Muhamed Ahmed Sabri, Suhaib, geboren te Bahri (Soedan)
21 juin 1975. op 21 juni 1975.
Hassoun, Nadia, nee a` Bruxelles (Belgique) le 19 juin 1964. Hassoun, Nadia, geboren te Brussel (Belgie) op 19 juni 1964.
Hategekimana, Fide`le, ne a` Huye-Butare (Rwanda) le 21 mai 1981. Hategekimana, Fide`le, geboren te Huye-Butare (Ruanda) op
21 mei 1981.
Hategekimana, Jules, ne a` Kabuga-Mbazi (Rwanda) le 12 mai 1969. Hategekimana, Jules, geboren te Kabuga-Mbazi (Ruanda) op
12 mei 1969.
Hatia, Petrit, ne a` Sulaj Fier (Albanie) le 13 fvrier 1964. Hatia, Petrit, geboren te Sulaj Fier (Albanie) op 13 februari 1964.
Hatipoglu, Atalay, ne a` Kayseri (Turquie) le 2 septembre 1949. Hatipoglu, Atalay, geboren te Kayseri (Turkije) op 2 september 1949.
Havugimana, Jean Bosco, ne a` Nkuli (Rwanda) le 5 juin 1977. Havugimana, Jean Bosco, geboren te Nkuli (Ruanda) op 5 juni 1977.
Haxhia, Xhalibe, nee a` Titova Mitrovica (Yougoslavie) le 1er jan- Haxhia, Xhalibe, geboren te Titova Mitrovica (Joegoslavie) op
vier 1965. 1 januari 1965.
Hayef, Abdelmajid, ne a` Oujda (Maroc) le 17 octobre 1976. Hayef, Abdelmajid, geboren te Oujda (Marokko) op 17 oktober 1976.
Hechelef, Ghoutia, nee a` Tlemcen (Algerie) le 26 fvrier 1951. Hechelef, Ghoutia, geboren te Tlemcen (Algerije) op 26 februari 1951.
Hechelef, Hafidha, nee a` Tiaret (Algerie) le 28 dcembre 1965. Hechelef, Hafidha, geboren te Tiaret (Algerije) op 28 december 1965.
Heglund, Kristin Kathryn, nee a` Lynn Massachusetts (Etats-Unis) le Heglund, Kristin Kathryn, geboren te Lynn Massachusetts (Verenig-
21 juillet 1979. de Staten) op 21 juli 1979.
Heglund, Leigh Margaret, nee a` Concord Massachusetts (Etats-Unis) Heglund, Leigh Margaret, geboren te Concord Massachusetts (Vere-
le 5 novembre 1981. nigde Staten) op 5 november 1981.
Heglund, Norman Charles, ne a` Lynn Massachusetts (Etats-Unis) le Heglund, Norman Charles, geboren te Lynn Massachusetts (Verenig-
1er janvier 1949. de Staten) op 1 januari 1949.
Hermann, Carren Mwende, nee a` Mombasa (Kenya) le 29 mai 1976. Hermann, Carren Mwende, geboren te Mombasa (Kenya) op
29 mei 1976.
Hernandez Ortiz, Ana Lissett, nee a` La Havane (Cuba) le 26 juillet 1962. Hernandez Ortiz, Ana Lissett, geboren te Havana (Cuba) op
26 juli 1962.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7875
Hidic epouse Racic, Safeta, nee a` Gornja Grapska (Bosnie- Hidic echtgenote Racic, Safeta, geboren te Gornja Grapska (Bosnie-
Herzegovine) le 31 mars 1959. Herzegovina) op 31 maart 1959.
Hitimana, Ayyub, ne a` Gihundwe-Cyangugu (Rwanda) le 11 juin 1950. Hitimana, Ayyub, geboren te Gihundwe-Cyangugu (Ruanda) op
11 juni 1950.
Hitti, Rachid, ne a` Touissit (Maroc) le 28 aot 1970. Hitti, Rachid, geboren te Touissit (Marokko) op 28 augustus 1970.
Hizmo, Avenir, ne a` Vlora (Albanie) le 17 mai 1966. Hizmo, Avenir, geboren te Vlora (Albanie) op 17 mei 1966.
Hmala, Zahra, nee a` Rabat (Maroc) en 1951. Hmala, Zahra, geboren te Rabat (Marokko) in 1951.
Holtrust, Hermannus Onno, ne a` de Bilt (Pays-Bas) le 21 aot 1931. Holtrust, Hermannus Onno, geboren te de Bilt (Nederland) op
21 augustus 1931.
Hosseinian, Seyed Hossein, ne a` Babol (Iran) le 5 mai 1952. Hosseinian, Seyed Hossein, geboren te Babol (Iran) op 5 mei 1952.
Hoti, Alban, ne a` Jashanica-Klina (Yougoslavie) le 15 aout 1977. Hoti, Alban, geboren te Jashanica-Klina (Joegoslavie) op 15 augus-
tus 1977.
Hoti, Ardite, nee a` Klina (Yougoslavie) le 20 fvrier 1981. Hoti, Ardite, geboren te Klina (Joegoslavie) op 20 februari 1981.
Hoti, Imer, ne a` Klina (Yougoslavie) le 1er octobre 1952. Hoti, Imer, geboren te Klina (Joegoslavie) op 1 oktober 1952.
Houdabi, Khalid, ne a` Tanger (Maroc) le 10 juillet 1966. Houdabi, Khalid, geboren te Tanger (Marokko) op 10 juli 1966.
Houssian, Hrant, ne a` Erevan (Armenie) le 15 mars 1959. Houssian, Hrant, geboren te Jerevan (Armenie) op 15 maart 1959.
Hramch, Mbark, ne a` Douar Agadir, Tiliouine (Maroc) en 1955. Hramch, Mbark, geboren te Douar Agadir, Tiliouine (Marokko) in
1955.
Hu, Guofeng, nee a` Qingtian County Zhejiang (Chine) le 1er septem- Hu, Guofeng, geboren te Qingtian County Zhejiang (China) op
bre 1976. 1 september 1976.
Huamancondor Diaz, Lidia, nee a` Miraflores Ancash (Perou) le Huamancondor Diaz, Lidia, geboren te Miraflores Ancash (Peru) op
3 aot 1948. 3 augustus 1948.
Huang, Qianyi, nee a` Nan Ha, Guangdong (Chine) le 20 juillet 1966. Huang, Qianyi, geboren te Nan Ha, Guangdong (China) op
20 juli 1966.
Huang, Ruisi, nee a` Panyu Guangdong (Chine) le 17 novembre 1937. Huang, Ruisi, geboren te Panyu Guangdong (China) op 17 novem-
ber 1937.
Huimad, Khalil, ne a` Casablanca (Maroc) le 22 juin 1962. Huimad, Khalil, geboren te Casablanca (Marokko) op 22 juni 1962.
Hurree, Anju Bye, nee a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le 5 octo- Hurree, Anju Bye, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op
bre 1981. 5 oktober 1981.
Hurree, Poonam Bye, nee a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le Hurree, Poonam Bye, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op
11 novembre 1982. 11 november 1982.
Hurtic, Halid, ne a` Tarevci (Bosnie-Herzegovine) le 13 septem- Hurtic, Halid, geboren te Tarevci (Bosnie-Herzegovina) op 13 sep-
bre 1955. tember 1955.
Hurumov, Yevgeny, ne a` Groznyj (Russie) le 31 mai 1972. Hurumov, Yevgeny, geboren te Groznyj (Rusland) op 31 mei 1972.
Hysenaj epouse Aljija, Zahide, nee a` Tusilje (Yougoslavie) le Hysenaj echtgenote Aljija, Zahide, geboren te Tusilje (Joegoslavie) op
21 fvrier 1954. 21 februari 1954.
Iabassin, Nadia, nee a` Tanger (Maroc) le 2 mai 1970. Iabassin, Nadia, geboren te Tanger (Marokko) op 2 mei 1970.
Iachi, Nour-Ddine, ne a` Beni Ensar Mazouja (Maroc) le 15 juillet 1968. Iachi, Nour-Ddine, geboren te Beni Ensar Mazouja (Marokko) op
15 juli 1968.
Iachtchouk, Oleg Rostislavovitch, ne a` Grybova Lanivetski Ternopil Iachtchouk, Oleg Rostislavovitch, geboren te Grybova Lanivetski
(Ukraine) le 26 octobre 1977. Ternopil (Oekrane) op 26 oktober 1977.
Iakobi, Mohsen, ne a` Herat (Afghanistan) le 31 mai 1961. Iakobi, Mohsen, geboren te Herat (Afghanistan) op 31 mei 1961.
Iakovleva, Lioubov, nee a` Calmicka (Russie) le 21 juillet 1954. Iakovleva, Lioubov, geboren te Calmicka (Rusland) op 21 juli 1954.
Iberdemaj, Musa, ne a` Nabergjan-Pec (Yougoslavie) le 20 fvrier 1976. Iberdemaj, Musa, geboren te Nabergjan-Pec (Joegoslavie) op
20 februari 1976.
Ibnou El Moubarak, Slimane, ne a` Mekne`s (Maroc) le 27 octobre 1967. Ibnou El Moubarak, Slimane, geboren te Meknes (Marokko) op
27 oktober 1967.
Ibrahim, Nader El-Sayed, ne a` Kafr El Salahate (Egypte) le 31 dcem- Ibrahim, Nader El-Sayed, geboren te Kafr El Salahate (Egypte) op
bre 1972. 31 december 1972.
Ibrahim, Ramatu, nee a` Kumasi (Ghana) le 26 juin 1964. Ibrahim, Ramatu, geboren te Kumasi (Ghana) op 26 juni 1964.
Ibraj, Shefqet, ne a` Peje (Yougoslavie) le 20 septembre 1965. Ibraj, Shefqet, geboren te Peje (Joegoslavie) op 20 september 1965.
Idahosa, Angela Agbonta, nee a` Benin City (Nigeria) le 3 fvrier 1972. Idahosa, Angela Agbonta, geboren te Benin City (Nigeria) op
3 februari 1972.
Idrissa Seyni, Mahamadou, ne a` Karma (Niger) le 31 decembre 1966. Idrissa Seyni, Mahamadou, geboren te Karma (Niger) op 31 decem-
ber 1966.
Ifanga Bolumbu, nee a` Gisenyi (Congo) le 21 aot 1967. Ifanga Bolumbu, geboren te Gisenyi (Kongo) op 21 augustus 1967.
Ifeko Nselala, nee a` Boteka (Congo) le 15 janvier 1969. Ifeko Nselala, geboren te Boteka (Kongo) op 15 januari 1969.
Ikkan, Radi, ne a` Dr Ijounane Tsaft Beni Touzine (Maroc) le Ikkan, Radi, geboren te Dr Ijounane Tsaft Beni Touzine (Marokko)
11 avril 1976. op 11 april 1976.
Ikomo Mokotoy, nee a` Kinshasa (Congo) le 25 dcembre 1972. Ikomo Mokotoy, geboren te Kinshasa (Kongo) op 25 december 1972.
Ilanga-Iyela, Ernestine, nee a` Bikoro (Congo) le 29 mai 1960. Ilanga-Iyela, Ernestine, geboren te Bikoro (Kongo) op 29 mei 1960.
Ilunga Muasa, ne a` Kinshasa (Congo) le 4 novembre 1979. Ilunga Muasa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 november 1979.
Ilunga Wa Mukadi, ne a` Bulungu (Congo) le 9 mars 1972. Ilunga Wa Mukadi, geboren te Bulungu (Kongo) op 9 maart 1972.
Ilyivuze, Pierre Leon, ne a` Nyamirambo (Rwanda) le 20 fvrier 1979. Ilyivuze, Pierre Leon, geboren te Nyamirambo (Ruanda) op
20 februari 1979.
7876 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Imishti, Mrtez, ne a` Dubrave, Kacanik (Yougoslavie) le 23 jan- Imishti, Mrtez, geboren te Dubrave, Kacanik (Joegoslavie) op
vier 1947. 23 januari 1947.
Inonga Boyengi, ne a` Leopoldville (Congo) le 7 novembre 1965. Inonga Boyengi, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 7 novem-
ber 1965.
Inyongo Ambot, nee a` Kinshasa (Congo) le 8 novembre 1978. Inyongo Ambot, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 november 1978.
Inyongo Wemi Ikanguno, nee a` Kinshasa (Congo) le 21 mai 1977. Inyongo Wemi Ikanguno, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 mei 1977.
Ion, Diana, nee a` Mangalia (Roumanie) le 15 mai 1974. Ion, Diana, geboren te Mangalia (Roemenie) op 15 mei 1974.
Iraki, Rajae, nee a` Fe`s (Maroc) le 7 octobre 1972. Iraki, Rajae, geboren te Fez (Marokko) op 7 oktober 1972.
Irkli, Yusuf, ne a` Terme (Turquie) le 12 avril 1977. Irkli, Yusuf, geboren te Terme (Turkije) op 12 april 1977.
Irohalen, Abdelmjid, ne a` Casablanca (Maroc) le 18 janvier 1974. Irohalen, Abdelmjid, geboren te Casablanca (Marokko) op
18 januari 1974.
Isaba Mbo, nee a` Kinshasa (Congo) le 24 juillet 1978. Isaba Mbo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 24 juli 1978.
Isik, Saadet, nee a` Haine-Saint-Paul (Belgique) le 31 mars 1965. Isik, Saadet, geboren te Haine-Saint-Paul (Belgie) op 31 maart 1965.
Isljami, Muharem, ne a` Skopje (Macedoine) le 16 mars 1971. Isljami, Muharem, geboren te Skopje (Macedonie) op 16 maart 1971.
Ispenoglu epouse Gunaydin, Makbule, nee a` Kadirli (Turquie) le Ispenoglu echtgenote Gunaydin, Makbule, geboren te Kadirli (Tur-
1er juillet 1950. kije) op 1 juli 1950.
Issa, Mariam, nee a` Kinshasa (Congo) le 3 novembre 1977. Issa, Mariam, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 november 1977.
Issa, Nedal, ne a` Nazareth (Israel) le 12 dcembre 1982. Issa, Nedal, geboren te Nazareth (Israel) op 12 december 1982.
Issa, Salame, ne a` Nazareth (Israel) le 13 aot 1981. Issa, Salame, geboren te Nazareth (Israel) op 13 augustus 1981.
Ivankovic, Krsto, ne a` Dubrovnik (Croatie) le 17 mai 1961. Ivankovic, Krsto, geboren te Dubrovnik (Kroatie) op 17 mei 1961.
Ivis, Marinko, ne a` Zenica (Bosnie-Herzegovine) le 6 juin 1966. Ivis, Marinko, geboren te Zenica (Bosnie-Herzegovina) op 6 juni 1966.
Iyampango Balasale, Valentin, ne a` Kutu (Congo) le 2 juin 1964. Iyampango Balasale, Valentin, geboren te Kutu (Kongo) op 2 juni 1964.
Iyenguiga Zaygondo, ne a` Leopoldville (Congo) le 24 aout 1956. Iyenguiga Zaygondo, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 24 augus-
tus 1956.
Jabateh, Luseene Aliou, ne a` Bahn Nimba County (Liberia) le Jabateh, Luseene Aliou, geboren te Bahn Nimba County (Liberia) op
28 aot 1958. 28 augustus 1958.
Jalloh, Tjerno, ne a` Bo (Sierra Leone) le 16 juin 1980. Jalloh, Tjerno, geboren te Bo (Sierra Leone) op 16 juni 1980.
Jankovic, Dusan, ne a` Beograd (Yougoslavie) le 8 mars 1961. Jankovic, Dusan, geboren te Beograd (Joegoslavie) op 8 maart 1961.
Janusz, Beata Danuta, nee a` Bielawa (Pologne) le 6 mars 1969. Janusz, Beata Danuta, geboren te Bielawa (Polen) op 6 maart 1969.
Jerrari, Oussama, ne a` Tanger (Maroc) le 14 juin 1978. Jerrari, Oussama, geboren te Tanger (Marokko) op 14 juni 1978.
Jin, Zhu, nee a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 10 septembre 1974. Jin, Zhu, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 10 september 1974.
Jirari, Farida, nee a` Rabat (Maroc) le 15 dcembre 1970. Jirari, Farida, geboren te Rabat (Marokko) op 15 december 1970.
Johnson Johnson, Claricia, nee a` Samana (Repub. Dominicaine) le Johnson Johnson, Claricia, geboren te Samana (Dominikaanse
11 octobre 1971. Republ.) op 11 oktober 1971.
Jouhri, Saliha, nee a` Dr Old El Haj (Maroc) le 1er mai 1978. Jouhri, Saliha, geboren te Dr Old El Haj (Marokko) op 1 mei 1978.
Juric, Janja, nee a` Bukovica Konjic (Bosnie-Herzegovine) le Juric, Janja, geboren te Bukovica Konjic (Bosnie-Herzegovina) op
15 fvrier 1970. 15 februari 1970.
Jwad, Dinah Sabah, nee a` Al-Tamim (Irak) le 28 aot 1972. Jwad, Dinah Sabah, geboren te Al-Tamim (Irak) op 28 augustus 1972.
Kaba, Kadiatou, nee a` Conakry (Guinee) le 4 fvrier 1972. Kaba, Kadiatou, geboren te Conakry (Guinee) op 4 februari 1972.
Kabale Mirindi, ne a` Bukavu (Congo) le 15 novembre 1966. Kabale Mirindi, geboren te Bukavu (Kongo) op 15 november 1966.
Kabany, Khadija, nee a` Casablanca (Maroc) le 24 mai 1961. Kabany, Khadija, geboren te Casablanca (Marokko) op 24 mei 1961.
Kabazayire, Mediatrice Joelle, nee a` Bujumbura (Burundi) le 13 dcem- Kabazayire, Mediatrice Joelle, geboren te Bujumbura (Burundi) op
bre 1980. 13 december 1980.
Kabbari, Karima, nee a` At Bourezouine (Maroc) en 1946. Kabbari, Karima, geboren te At Bourezouine (Marokko) in 1946.
Kabi Dibidibi, ne a` Costermansville (Congo) le 21 juillet 1955. Kabi Dibidibi, geboren te Costermansstad (Kongo) op 21 juli 1955.
Kacar, Kamil, ne a` Kurtusagi (Turquie) le 25 dcembre 1976. Kacar, Kamil, geboren te Kurtusagi (Turkije) op 25 december 1976.
Kaddouri, Ahmed, ne a` Oran (Algerie) le 24 mai 1975. Kaddouri, Ahmed, geboren te Oran (Algerije) op 24 mei 1975.
Kafi, Hassan, ne a` Oujda (Maroc) le 15 avril 1975. Kafi, Hassan, geboren te Oujda (Marokko) op 15 april 1975.
Kahilu, Bwambulu, nee a` Kinshasa (Congo) le 9 avril 1973. Kahilu, Bwambulu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 april 1973.
Kahite Muyumba, ne a` Elisabethville (Congo) le 17 mars 1964. Kahite Muyumba, geboren te Elisabethstad (Kongo) op 17 maart 1964.
Kajkus, Nevzat, ne a` Globocica-Dragas (Yougoslavie) le 8 mai 1937. Kajkus, Nevzat, geboren te Globocica-Dragas (Joegoslavie) op
8 mei 1937.
Kakay, Yusufu, ne a` Kinshasa (Congo) le 13 fvrier 1969. Kakay, Yusufu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 februari 1969.
Kakkar, Seema, nee a` Kaboul (Afghanistan) le 20 avril 1971. Kakkar, Seema, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 20 april 1971.
Kalala Kalombo, ne a` Lubumbashi (Congo) le 25 janvier 1978. Kalala Kalombo, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 25 januari 1978.
Kalala Misumba, Dalida, nee a` Kinshasa (Congo) le 13 juillet 1971. Kalala Misumba, Dalida, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 juli 1971.
Kalender, Mutlu, ne a` Emirdag (Turquie) le 3 janvier 1980. Kalender, Mutlu, geboren te Emirdag (Turkije) op 3 januari 1980.
Kalenga Mamba, nee a` Kinshasa (Congo) le 30 janvier 1980. Kalenga Mamba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 30 januari 1980.
Kalenga Mbu, nee a` Kinshasa (Congo) le 8 octobre 1981. Kalenga Mbu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 oktober 1981.
Kalengayi Kanku, Anastasie, nee a` Kinshasa (Congo) le 1er dcem- Kalengayi Kanku, Anastasie, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1976. 1 december 1976.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7877

Kalinowski, Grzegorz, ne a` Elk (Pologne) le 9 novembre 1970. Kalinowski, Grzegorz, geboren te Elk (Polen) op 9 november 1970.
Kalmykova, Tatiana, nee a` Oufa (Russie) le 15 mars 1962. Kalmykova, Tatiana, geboren te Oufa (Rusland) op 15 maart 1962.
Kalombo Binn Tshiamu, ne a` Lubumbashi (Congo) le 29 mars 1957. Kalombo Binn Tshiamu, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
29 maart 1957.
Kalvanda Obeseyen, ne a` Kikwit (Congo) le 6 dcembre 1957. Kalvanda Obeseyen, geboren te Kikwit (Kongo) op 6 december 1957.
Kamba Mulumba, ne a` Lubumbashi (Congo) le 9 novembre 1970. Kamba Mulumba, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 9 novem-
ber 1970.
Kamba, Yvette Tshilongo, nee a` Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le Kamba, Yvette Tshilongo, geboren te Sint-Agatha-Berchem (Belgie)
15 dcembre 1972. op 15 december 1972.
Kamdem, Pascal Blaise, ne a` Douala (Cameroun) le 17 octobre 1966. Kamdem, Pascal Blaise, geboren te Douala (Kameroen) op 17 okto-
ber 1966.
Kamodoka, Diane, nee a` Louvain (Belgique) le 18 janvier 1973. Kamodoka, Diane, geboren te Leuven (Belgie) op 18 januari 1973.
Kamsu Koyou, Willy Flore, nee a` Douala (Cameroun) le 8 juillet 1972. Kamsu Koyou, Willy Flore, geboren te Douala (Kameroen) op
8 juli 1972.
Kande-Mupompa, ne a` Kananga (Congo) le 23 septembre 1950. Kande-Mupompa, geboren te Kananga (Kongo) op 23 septem-
ber 1950.
Kaneza Munyantore, ne a` Rusinga (Congo) le 24 avril 1972. Kaneza Munyantore, geboren te Rusinga (Kongo) op 24 april 1972.
Kaneza, Sandrine, nee a` Bujumbura (Burundi) le 27 janvier 1983. Kaneza, Sandrine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 27 januari 1983.
Kangni, Dela Eynovi, nee a` Lome (Togo) le 29 aot 1969. Kangni, Dela Eynovi, geboren te Lome (Togo) op 29 augustus 1969.
Kangudia Mutambayi, ne a` Bakwanga (Congo) le 3 decembre 1964. Kangudia Mutambayi, geboren te Bakwanga (Kongo) op 3 decem-
ber 1964.
Kangulumba Mbambi Mutanga, Vincent, ne a` Lobo (Congo) le Kangulumba Mbambi Mutanga, Vincent, geboren te Lobo (Kongo)
11 fvrier 1956. op 11 februari 1956.
Kani Luzolo, nee a` Kinshasa (Congo) le 15 dcembre 1975. Kani Luzolo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 15 december 1975.
Kankindi Kinani, nee a` Costermansville (Congo) le 23 septem- Kankindi Kinani, geboren te Costermansstad (Kongo) op 23 septem-
bre 1941. ber 1941.
Kankundiye, Virginie, nee a` Runda-Gitarama (Rwanda) le 10 aot 1958. Kankundiye, Virginie, geboren te Runda-Gitarama (Ruanda) op
10 augustus 1958.
Kanlis, Dimitrios, ne a` Kilkis (Gre`ce) le 8 janvier 1962. Kanlis, Dimitrios, geboren te Kilkis (Griekenland) op 8 januari 1962.
Kantcheva, Tatiana Kirilova, ne a` Sofia (Bulgarie) le 31 aot 1972. Kantcheva, Tatiana Kirilova, geboren te Sofia (Bulgarije) op 31 augus-
tus 1972.
Kantengwa, Priscille, nee a` Rwamagana (Rwanda) le 26 juillet 1963. Kantengwa, Priscille, geboren te Rwamagana (Ruanda) op 26 juli 1963.
Kanturska, Prisli, ne a` Wurselen (Allemagne) le 15 aout 1972. Kanturska, Prisli, geboren te Wurselen (Duitsland) op 15 augus-
tus 1972.
Kanyanduga, Gaston, ne a` Luboga-Rutshuru (Congo) le 3 aot 1959. Kanyanduga, Gaston, geboren te Luboga-Rutshuru (Kongo) op
3 augustus 1959.
Kanza Mpeyila, nee a` Kinshasa (Congo) le 8 novembre 1973. Kanza Mpeyila, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 november 1973.
Kapinga Kunonga, Antoinette, nee a` Kamonia (Congo) le 17 jan- Kapinga Kunonga, Antoinette, geboren te Kamonia (Kongo) op
vier 1957. 17 januari 1957.
Kaplan, Yildiz, nee a` Istanbul (Turquie) le 19 avril 1982. Kaplan, Yildiz, geboren te Istanboel (Turkije) op 19 april 1982.
Kapoor, Kapil Kumar, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 6 avril 1963. Kapoor, Kapil Kumar, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 6 april 1963.
Kapoor, Shiv Ram, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 10 aout 1971. Kapoor, Shiv Ram, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 10 augus-
tus 1971.
Kara, Kadir, ne a` Alaca (Turquie) le 10 mars 1974. Kara, Kadir, geboren te Alaca (Turkije) op 10 maart 1974.
Karabila, Abdellah, ne a` Kebdana (Maroc) le 4 janvier 1965. Karabila, Abdellah, geboren te Kebdana (Marokko) op 4 januari 1965.
Karabyt, Rafi, ne a` Batnya (Irak) le 13 fvrier 1969. Karabyt, Rafi, geboren te Batnya (Irak) op 13 februari 1969.
Karaca, Duran, ne a` Kayseri (Turquie) le 29 avril 1975. Karaca, Duran, geboren te Kayseri (Turkije) op 29 april 1975.
Karangwa, Jean-Marie Vianney, ne a` Ngoma (Rwanda) le 5 octo- Karangwa, Jean-Marie Vianney, geboren te Ngoma (Ruanda) op
bre 1962. 5 oktober 1962.
Karasin epouse Polic, Fatima, nee a` Ivica (Bosnie-Herzegovine) le Karasin echtgenote Polic, Fatima, geboren te Ivica (Bosnie -
16 avril 1961. Herzegovina) op 16 april 1961.
Karemera, Pierre, ne a` Nyawera-Rukara (Rwanda) le 2 juillet 1935. Karemera, Pierre, geboren te Nyawera-Rukara (Ruanda) op 2 juli 1935.
Karera Kagaba, ne a` Costermansville (Congo) le 1er janvier 1957. Karera Kagaba, geboren te Costermansstad (Kongo) op 1 januari 1957.
Karerangabo Masumbuko, Didier, ne a` Kigali (Rwanda) le Karerangabo Masumbuko, Didier, geboren te Kigali (Ruanda) op
22 fvrier 1983. 22 februari 1983.
Karim, Dana, ne a` Sulaymaniyah (Irak) le 15 dcembre 1966. Karim, Dana, geboren te Sulaymaniyah (Irak) op 15 december 1966.
Karim, Naser, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 1er mai 1966. Karim, Naser, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 1 mei 1966.
Karimi, Mahnaz, nee a` Sanandaj (Iran) le 26 septembre 1955. Karimi, Mahnaz, geboren te Sanandaj (Iran) op 26 september 1955.
Karpuzi, Azem, ne a` Debar (Macedoine) le 25 fvrier 1969. Karpuzi, Azem, geboren te Debar (Macedonie) op 25 februari 1969.
Kartal epouse Yildiz, Sevim, nee a` Saylakkaya (Turquie) le 5 octo- Kartal echtgenote Yildiz, Sevim, geboren te Saylakkaya (Turkije)
bre 1972. op 5 oktober 1972.
Kasabian, Hasmig, nee a` Alep (Syrie) le 19 septembre 1953. Kasabian, Hasmig, geboren te Aleppo (Syrie) op 19 september 1953.
Kaseba Kabulo, Philippine, nee a` Kinshasa (Congo) le 21 novem- Kaseba Kabulo, Philippine, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 novem-
bre 1982. ber 1982.
7878 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Kashama Kalongo, Hillaire, ne a` Lubumbashi (Congo) le 27 juillet 1963. Kashama Kalongo, Hillaire, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
27 juli 1963.
Kaskar, Ercin, ne a` Igdir (Turquie) le 8 fvrier 1979. Kaskar, Ercin, geboren te Igdir (Turkije) op 8 februari 1979.
Kasmi, Halima, nee a` Oujda (Maroc) le 21 janvier 1959. Kasmi, Halima, geboren te Oujda (Marokko) op 21 januari 1959.
Kasprzak, Radoslaw, ne a` Poznan (Pologne) le 3 juin 1983. Kasprzak, Radoslaw, geboren te Poznan (Polen) op 3 juni 1983.
Kassmi, Mounir, ne a` Dr Ouled Boubker (Maroc) le 20 septem- Kassmi, Mounir, geboren te Dr Ouled Boubker (Marokko) op
bre 1972. 20 september 1972.
Katamashvili, Genadi Shota, ne a` Tbilisi (Georgie) le 9 juin 1961. Katamashvili, Genadi Shota, geboren te Tbilisi (Georgie) op 9 juni 1961.
Katsaya Nzola, ne a` Bruxelles (Belgique) le 16 octobre 1982. Katsaya Nzola, geboren te Brussel (Belgie) op 16 oktober 1982.
Katsaya Yengo, ne a` Leopoldville (Congo) le 4 octobre 1946. Katsaya Yengo, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 4 oktober 1946.
Katshimuka Bin Katshi, ne a` Leopoldville (Congo) le 6 octobre 1958. Katshimuka Bin Katshi, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 6 okto-
ber 1958.
Katungutere-Chuma, ne a` Bukavu (Congo) le 30 aot 1968. Katungutere-Chuma, geboren te Bukavu (Kongo) op 30 augus-
tus 1968.
Kaur, Balvir, nee a` Mansoorpur (Inde) le 4 avril 1967. Kaur, Balvir, geboren te Mansoorpur (India) op 4 april 1967.
Kaur, Kamaljit, nee a` Jalandhar (Inde) le 2 fvrier 1963. Kaur, Kamaljit, geboren te Jalandhar (India) op 2 februari 1963.
Kausar, Rukhsana, nee a` Pind Aziz Gujrat (Pakistan) le 29 jan- Kausar, Rukhsana, geboren te Pind Aziz Gujrat (Pakistan) op
vier 1976. 29 januari 1976.
Kaya, Tahsin, ne a` Diyadin (Turquie) le 10 mars 1973. Kaya, Tahsin, geboren te Diyadin (Turkije) op 10 maart 1973.
Kayembe Kabongo Mutungilayi, ne a` Mbuji-Mayi (Congo) le Kayembe Kabongo Mutungilayi, geboren te Mbuji-Mayi (Kongo) op
10 aot 1957. 10 augustus 1957.
Kayembe Milambo, ne a` Kinshasa (Congo) le 16 avril 1973. Kayembe Milambo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 april 1973.
Kayi, Auguste, ne a` Mayama (Congo (rep. pop.)) le 28 fevrier 1950. Kayi, Auguste, geboren te Mayama (Kongo (Volksrepub.)) op
28 februari 1950.
Kayishimire, Vestine, nee a` Kigali (Rwanda) le 11 novembre 1973. Kayishimire, Vestine, geboren te Kigali (Ruanda) op 11 novem-
ber 1973.
Kayomo Mibier, Olivier, ne a` Kinshasa (Congo) le 2 aout 1971. Kayomo Mibier, Olivier, geboren te Kinshasa (Kongo) op 2 augus-
tus 1971.
Kazadi Likenge Ndanda, nee a` Lubumbashi (Congo) le 25 septem- Kazadi Likenge Ndanda, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
bre 1971. 25 september 1971.
Kazigamwa, Antoinette, nee a` Rabiro (Burundi) le 26 decembre 1956. Kazigamwa, Antoinette, geboren te Rabiro (Burundi) op 26 decem-
ber 1956.
Keci, Lejla, nee a` Tirane (Albanie) le 8 octobre 1966. Keci, Lejla, geboren te Tirana (Albanie) op 8 oktober 1966.
Keita, Keletigui Moris, ne a` Conakry (Guinee) le 6 juillet 1968. Keita, Keletigui Moris, geboren te Conakry (Guinee) op 6 juli 1968.
Keli, Anila, nee a` B.Curr (Albanie) le 22 octobre 1978. Keli, Anila, geboren te B.Curr (Albanie) op 22 oktober 1978.
Kelo-Kunaye, nee a` Kinshasa (Congo) le 2 dcembre 1960. Kelo-Kunaye, geboren te Kinshasa (Kongo) op 2 december 1960.
Kengni, Anne, nee a` Douala (Cameroun) le 18 aot 1977. Kengni, Anne, geboren te Douala (Kameroen) op 18 augustus 1977.
Keputa epouse Hysa, Nimete, nee a` Burrel (Albanie) le 30 avril 1962. Keputa echtgenote Hysa, Nimete, geboren te Burrel (Albanie) op
30 april 1962.
Keskesiadis, Konstadinia, nee a` Kokkinochori-Kavalas (Gre`ce) le Keskesiadis, Konstadinia, geboren te Kokkinochori-Kavalas (Grieken-
27 mars 1963. land) op 27 maart 1963.
Kesse, Kwabena, ne a` Kumasi (Ghana) le 22 novembre 1954. Kesse, Kwabena, geboren te Kumasi (Ghana) op 22 november 1954.
Khaled Ahmad, Shafih, ne a` Binjwi Dirah (Irak) le 1er juillet 1970. Khaled Ahmad, Shafih, geboren te Binjwi Dirah (Irak) op 1 juli 1970.
Khaliquar, Mohamad Najib, ne a` Kabul (Afghanistan) le 6 jan- Khaliquar, Mohamad Najib, geboren te Kabul (Afghanistan) op
vier 1981. 6 januari 1981.
Khelifa, Jean-Pierre Abdelcader Theophile, ne a` Montignies-sur- Khelifa, Jean-Pierre Abdelcader Theophile, geboren te Montignies-
Sambre (Belgique) le 22 mars 1962. sur-Sambre (Belgie) op 22 maart 1962.
Khlas, Mohammed Raouf, ne a` Tunis (Tunisie) le 13 septembre 1944. Khlas, Mohammed Raouf, geboren te Tunis (Tunesie) op 13 septem-
ber 1944.
Khltent, Amina, nee a` Courtrai (Belgique) le 17 fvrier 1981. Khltent, Amina, geboren te Kortrijk (Belgie) op 17 februari 1981.
Khodir, Ahmed Mohamed Yehia Mahmoud, ne a` Tanta I (Egypte) le Khodir, Ahmed Mohamed Yehia Mahmoud, geboren te Tanta I
21 octobre 1966. (Egypte) op 21 oktober 1966.
Kiganahe, Paul, ne a` Murama-Gitarama (Rwanda) le 3 juillet 1960. Kiganahe, Paul, geboren te Murama-Gitarama (Ruanda) op 3 juli 1960.
Kimambi Bitangalo, Abel, ne a` Kinshasa (Congo) le 20 septem- Kimambi Bitangalo, Abel, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 sep-
bre 1963. tember 1963.
Kingambo Kivunge, Evelyne, nee a` Kinshasa (Congo) le 18 fvrier 1969. Kingambo Kivunge, Evelyne, geboren te Kinshasa (Kongo) op
18 februari 1969.
Kinsala, Guy Roger, ne a` Bordeaux (France) le 31 janvier 1969. Kinsala, Guy Roger, geboren te Bordeaux (Frankrijk) op 31 januari 1969.
Kipcak, Sevgi, nee a` Yunak (Turquie) le 17 juin 1982. Kipcak, Sevgi, geboren te Yunak (Turkije) op 17 juni 1982.
Kipcak, Sultan, nee a` Yesilyayla (Turquie) le 1er juillet 1981. Kipcak, Sultan, geboren te Yesilyayla (Turkije) op 1 juli 1981.
Kisalu, Arcene, ne a` Cabinda (Angola) le 24 aot 1966. Kisalu, Arcene, geboren te Cabinda (Angola) op 24 augustus 1966.
Kisudi Ntoya, Eulalie, nee a` Kinshasa (Congo) le 7 juillet 1966. Kisudi Ntoya, Eulalie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 7 juli 1966.
Kitenge, Mubenga, nee a` Lubumbashi (Congo) le 15 aout 1977. Kitenge, Mubenga, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 15 augus-
tus 1977.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7879

Klapchuk, Iryna Anatolivna, nee a` Odessa (Ukraine) le 7 fvrier 1975. Klapchuk, Iryna Anatolivna, geboren te Odessa (Oekrane) op
7 februari 1975.
Klein, Shaul, ne a` Hadera (Israel) le 3 aot 1966. Klein, Shaul, geboren te Hadera (Israel) op 3 augustus 1966.
Koca epouse Akgun, Sibel, nee a` Igdir (Turquie) le 1er juillet 1974. Koca echtgenote Akgun, Sibel, geboren te Igdir (Turkije) op 1 juli 1974.
Kodomalo, Inoua, ne a` Lama-Kara (Togo) en 1961. Kodomalo, Inoua, geboren te Lama-Kara (Togo) in 1961.
Kolly, Demba Abou, ne a` Monguel (Mauritanie) le 1er janvier 1970. Kolly, Demba Abou, geboren te Monguel (Mauritanie) op
1 januari 1970.
Kolompar, Rozalija, nee a` Conoplja (Yougoslavie) le 18 fvrier 1956. Kolompar, Rozalija, geboren te Conoplja (Joegoslavie ) op
18 februari 1956.
Kometa, Magdalene, nee a` Mankom-Bamenda (Cameroun) le Kometa, Magdalene, geboren te Mankom-Bamenda (Kameroen) op
26 juin 1969. 26 juni 1969.
Konde Konde, ne a` Baudouinville (Congo) le 11 septembre 1963. Konde Konde, geboren te Boudewijnstad (Kongo) op 11 septem-
ber 1963.
Konjevic epouse Frmic, Sajma, nee a` Prijedor (Bosnie-Herzegovine) le Konjevic echtgenote Frmic, Sajma, geboren te Prijedor (Bosnie-
1er juillet 1973. Herzegovina) op 1 juli 1973.
Konnov, Alexandre Anatolievitch, ne a` Leningrad (Russie) le Konnov, Alexandre Anatolievitch, geboren te Leningrad (Rusland) op
12 aot 1958. 12 augustus 1958.
Korkis, Gabriel, ne a` Kamechli (Syrie) le 31 mars 1968. Korkis, Gabriel, geboren te Kamechli (Syrie) op 31 maart 1968.
Kortsch, Maria, nee a` Lubon (Pologne) le 29 janvier 1952. Kortsch, Maria, geboren te Lubon (Polen) op 29 januari 1952.
Kosakovski, Stanislav Borisovitch, ne a` Vinnitsa (Ukraine) le Kosakovski, Stanislav Borisovitch, geboren te Vinnitsa (Oekrane)
4 fvrier 1975. op 4 februari 1975.
Koshi, Jehon, ne a` Gjakove (Yougoslavie) le 23 mai 1974. Koshi, Jehon, geboren te Gjakove (Joegoslavie) op 23 mei 1974.
Kossenko, Iryna Serguivna, nee a` Lviv (Ukraine) le 13 dcem- Kossenko, Iryna Serguivna, geboren te Lviv (Oekrane) op 13 decem-
bre 1978. ber 1978.
Koster, Hendrik, ne a` Hoogeveen (Pays-Bas) le 16 juillet 1944. Koster, Hendrik, geboren te Hoogeveen (Nederland) op 16 juli 1944.
Kostic, Jasmina, nee a` Zajecar (Yougoslavie) le 26 octobre 1956. Kostic, Jasmina, geboren te Zajecar (Joegoslavie) op 26 oktober 1956.
Kosumovic, Ibrahim, ne a` Pancevo (Yougoslavie) le 30 juin 1969. Kosumovic, Ibrahim, geboren te Pancevo (Joegoslavie) op 30 juni 1969.
Kotmilo epouse Kacelli, Shpresa, nee a` Tirana (Albanie) le 6 mai 1951. Kotmilo echtgenote Kacelli, Shpresa, geboren te Tirana (Albanie)
op 6 mei 1951.
Kouadio Amoin, There`se, nee a` Daoulebo Ouelle (Cote dIvoire) le Kouadio Amoin, There`se, geboren te Daoulebo Ouelle (Ivoorkust)
20 mars 1969. op 20 maart 1969.
Kouam, Justin, ne a` Tombel (Cameroun) le 23 dcembre 1967. Kouam, Justin, geboren te Tombel (Kameroen) op 23 december 1967.
Kouksov, Vladimir Vladimirovich, ne a` Kokshetau (Russie) le Kouksov, Vladimir Vladimirovich, geboren te Kokshetau (Rusland)
20 juin 1981. op 20 juni 1981.
Koutroubas, Theodoros, ne a` Athe`nes (Gre`ce) le 4 juillet 1970. Koutroubas, Theodoros, geboren te Athene (Griekenland) op 4 juli 1970.
Kowalski, Andre, ne a` Charleroi (Belgique) le 16 octobre 1961. Kowalski, Andre, geboren te Charleroi (Belgie) op 16 oktober 1961.
Koyuncu, Mahmut, ne a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 15 octo- Koyuncu, Mahmut, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie) op
bre 1978. 15 oktober 1978.
Kraied, Nabiha, nee a` Kalaa-Kebira (Tunisie) le 15 aot 1965. Kraied, Nabiha, geboren te Kalaa-Kebira (Tunesie) op 15 augus-
tus 1965.
Krasniqi, Besa, nee a` Suva Reka (Yougoslavie) le 15 septembre 1982. Krasniqi, Besa, geboren te Suva Reka (Joegoslavie) op 15 septem-
ber 1982.
Krasniqi, Ismal, ne a` Rastane (Yougoslavie) le 12 fevrier 1981. Krasniqi, Ismal, geboren te Rastane (Joegoslavie) op 12 februari 1981.
Krasniqi, Kamer, ne a` Pagarusa (Yougoslavie) le 12 fevrier 1956. Krasniqi, Kamer, geboren te Pagarusa (Joegoslavie) op 12 februari 1956.
Kraus epouse Klein, Ronit, nee a` Kefar-Saba (Israel) le 15 octo- Kraus echtgenote Klein, Ronit, geboren te Kefar-Saba (Israel) op
bre 1967. 15 oktober 1967.
Kredy Thahab, Safaa, ne a` Basra (Irak) le 8 mars 1973. Kredy Thahab, Safaa, geboren te Basra (Irak) op 8 maart 1973.
Kreka, Skipe, nee a` Struga (Macedoine) le 25 mars 1976. Kreka, Skipe, geboren te Struga (Macedonie) op 25 maart 1976.
Krimu, Abdelmalek, ne a` Tanger (Maroc) le 20 juin 1974. Krimu, Abdelmalek, geboren te Tanger (Marokko) op 20 juni 1974.
Kucin epouse Kucun, Sureyya, nee a` Silopi (Turquie) le 1er jan- Kucin echtgenote Kucun, Sureyya, geboren te Silopi (Turkije) op
vier 1970. 1 januari 1970.
Kucuk, Osman, ne a` Yukaripiribeyli (Turquie) le 10 janvier 1962. Kucuk, Osman, geboren te Yukaripiribeyli (Turkije) op 10 januari 1962.
Kucukovic, Bajro, ne a` Kljuc (Bosnie-Herzegovine) le 4 mai 1963. Kucukovic, Bajro, geboren te Kljuc (Bosnie-Herzegovina) op 4 mei 1963.
Kucuksahin, Nejla, nee a` Findikli (Turquie) le 3 mai 1963. Kucuksahin, Nejla, geboren te Findikli (Turkije) op 3 mei 1963.
Kul, Nurcan, nee a` Midyat (Turquie) le 15 dcembre 1976. Kul, Nurcan, geboren te Midyat (Turkije) op 15 december 1976.
Kuren, Meryem, nee a` Hesana (Turquie) le 1er janvier 1974. Kuren, Meryem, geboren te Hesana (Turkije) op 1 januari 1974.
Kurtis, Resat, ne a` Skopje (Macedoine) le 30 juillet 1980. Kurtis, Resat, geboren te Skopje (Macedonie) op 30 juli 1980.
Kwiatkowska, Ewa Joanna, nee a` Lublin (Pologne) le 22 septem- Kwiatkowska, Ewa Joanna, geboren te Lublin (Polen) op 22 septem-
bre 1959. ber 1959.
Kyereh, John Kwame, ne a` Fumso (Ghana) le 9 octobre 1956. Kyereh, John Kwame, geboren te Fumso (Ghana) op 9 oktober 1956.
Kziber, Younes, ne a` Casablanca (Maroc) le 15 janvier 1975. Kziber, Younes, geboren te Casablanca (Marokko) op 15 januari 1975.
Laabid, Fatima Zohra, nee a` Mghiten (Maroc) le 27 octobre 1967. Laabid, Fatima Zohra, geboren te Mghiten (Marokko) op 27 okto-
ber 1967.
7880 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Laaraj, Samira, nee a` Casablanca (Maroc) le 25 aot 1981. Laaraj, Samira, geboren te Casablanca (Marokko) op 25 augus-
tus 1981.
LAaz, Moulay Lahcen, ne a` At Rami At Atman (Maroc) le LAaz, Moulay Lahcen, geboren te At Rami At Atman (Marokko) op
20 fvrier 1958. 20 februari 1958.
Laghzaoui, Fattouma, nee a` Ksar El Kebir (Maroc) le 22 janvier 1940. Laghzaoui, Fattouma, geboren te Ksar El Kebir (Marokko) op
22 januari 1940.
Lagrosa, Melody, nee a` Lucena City (Philippines) le 27 juillet 1982. Lagrosa, Melody, geboren te Lucena City (Filippijnen) op 27 juli 1982.
Lahmer, Atika, nee a` Mekne`s (Maroc) en 1958. Lahmer, Atika, geboren te Meknes (Marokko) in 1958.
Lahmidi, Acha, nee a` Douar Ouled El Amri (Maroc) en 1937. Lahmidi, Acha, geboren te Douar Ouled El Amri (Marokko) in 1937.
Lahnachi, Ahmed, ne a` Driouch (Maroc) le 4 novembre 1969. Lahnachi, Ahmed, geboren te Driouch (Marokko) op 4 novem-
ber 1969.
Lai, Inacio, ne a` Turiscai Timor (Portugal) le 20 juillet 1968. Lai, Inacio, geboren te Turiscai Timor (Portugal) op 20 juli 1968.
Lai, Sui Ha, nee a` Hong Kong (Chine (ex Hong Kong) le 13 mai 1967. Lai, Sui Ha, geboren te Hong Kong (China (ex Hong Kong) op
13 mei 1967.
Lakatos, Robert Gyorgy, ne a` Budapest (Hongrie) le 16 aot 1965. Lakatos, Robert Gyorgy, geboren te Boedapest (Hongarije) op
16 augustus 1965.
Lakbiech, Ahmed, ne a` Dr Beni-Yarroul Tafersit (Maroc) le Lakbiech, Ahmed, geboren te Dr Beni-Yarroul Tafersit (Marokko)
5 fvrier 1968. op 5 februari 1968.
Lakhbir Singh, Gill, ne a` Pawadra (Inde) le 25 avril 1966. Lakhbir Singh, Gill, geboren te Pawadra (India) op 25 april 1966.
Lale Ghomi, Zahra, nee a` Qom (Iran) le 24 janvier 1961. Lale Ghomi, Zahra, geboren te Qom (Iran) op 24 januari 1961.
Lamouadane, Rachid, ne a` Bouznika (Maroc) le 18 juin 1981. Lamouadane, Rachid, geboren te Bouznika (Marokko) op 18 juni 1981.
Lamrani, Zohra, nee a` Tanger (Maroc) en 1975. Lamrani, Zohra, geboren te Tanger (Marokko) in 1975.
Landu Kiazola, nee a` Kinshasa (Congo) le 12 juin 1970. Landu Kiazola, geboren te Kinshasa (Kongo) op 12 juni 1970.
Landu MVila Ekarre, ne a` Leopoldville (Congo) le 29 juin 1960. Landu MVila Ekarre, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 29 juni 1960.
Lanjri Boujida, Mohammed, ne a` Tanger (Maroc) le 24 juillet 1965. Lanjri Boujida, Mohammed, geboren te Tanger (Marokko) op
24 juli 1965.
Laref, Djamel, ne a` Annaba (Algerie) le 16 fvrier 1970. Laref, Djamel, geboren te Annaba (Algerije) op 16 februari 1970.
Lasri, Rafia, nee a` Tanger (Maroc) le 7 juillet 1971. Lasri, Rafia, geboren te Tanger (Marokko) op 7 juli 1971.
Latani, Charlotte, nee a` Kumba Meme (Cameroun) le 13 juin 1969. Latani, Charlotte, geboren te Kumba Meme (Kameroen) op 13 juni 1969.
Latifi, Skender, ne a` Oraovica (Yougoslavie) le 3 juillet 1958. Latifi, Skender, geboren te Oraovica (Joegoslavie) op 3 juli 1958.
Latify, Adjmal, ne a` Pol-e-Homri (Afghanistan) le 16 mai 1983. Latify, Adjmal, geboren te Pol-e-Homri (Afghanistan) op 16 mei 1983.
Law, Yat Wai, ne a` Hong Kong (Chine (ex Hong Kong)) le Law, Yat Wai, geboren te Hong Kong (China (ex Hong Kong)) op
17 janvier 1971. 17 januari 1971.
Lawe-Yadibebe, nee a` Kinshasa (Congo) le 19 juillet 1979. Lawe-Yadibebe, geboren te Kinshasa (Kongo) op 19 juli 1979.
Lazar, Daniel, ne a` Ploiesti Prahova (Roumanie) le 24 mai 1970. Lazar, Daniel, geboren te Ploiesti Prahova (Roemenie) op 24 mei 1970.
Lee, Mei Hua, nee a` Hsinchu (Tawan) le 31 dcembre 1966. Lee, Mei Hua, geboren te Hsinchu (Taiwan) op 31 december 1966.
Lekic, Fadil, ne a` Dolice-Sjenica (Bosnie-Herzegovine) le 1er novem- Lekic, Fadil, geboren te Dolice-Sjenica (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1952. 1 november 1952.
Lemrabet, Abdelaziz, ne a` Oujda (Maroc) le 4 fvrier 1966. Lemrabet, Abdelaziz, geboren te Oujda (Marokko) op 4 februari 1966.
Lemrani, Lalla Rabia, nee a` Tddas Khemisset (Maroc) le 15 octo- Lemrani, Lalla Rabia, geboren te Tddas Khemisset (Marokko) op
bre 1977. 15 oktober 1977.
Lenglemez, Sandrine, nee a` Valenciennes (France) le 13 mars 1971. Lenglemez, Sandrine, geboren te Valenciennes (Frankrijk) op
13 maart 1971.
Lentini, Rosa Maria, nee a` Lercara Friddi (Italie) le 18 octobre 1964. Lentini, Rosa Maria, geboren te Lercara Friddi (Italie) op 18 okto-
ber 1964.
Lesic, Silvo, ne a` Travnik (Bosnie-Herzegovine) le 5 fevrier 1973. Lesic, Silvo, geboren te Travnik (Bosnie -Herzegovina) op
5 februari 1973.
LHassouni, Jafaar, ne a` Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 26 octo- LHassouni, Jafaar, geboren te Sint-Joost-ten-Node (Belgie) op 26 okto-
bre 1975. ber 1975.
LHassouni, Marouan, ne a` Bruxelles (Belgique) le 11 fevrier 1981. LHassouni, Marouan, geboren te Brussel (Belgie) op 11 februari 1981.
LHassouni, Raja, nee a` Bruxelles (Belgique) le 3 fvrier 1979. LHassouni, Raja, geboren te Brussel (Belgie) op 3 februari 1979.
Li, Dan, nee a` Xian-Shaanxi (Chine) le 10 dcembre 1967. Li, Dan, geboren te Xian-Shaanxi (China) op 10 december 1967.
Liambou, Ange`le, nee a` Makoua (Congo) le 12 dcembre 1956. Liambou, Ange`le, geboren te Makoua (Kongo) op 12 december 1956.
Lin, Hong, nee a` Lanxi, Zhejiang (Chine) le 10 octobre 1971. Lin, Hong, geboren te Lanxi, Zhejiang (China) op 10 oktober 1971.
Ljvova-Pashkina, Anna Alekseevna, nee a` Saratov (Russie) le Ljvova-Pashkina, Anna Alekseevna, geboren te Saratov (Rusland) op
17 juillet 1980. 17 juli 1980.
Lloyd, Philip Lawrence, ne a` Bridgnorth (Grande-Bretagne) le Lloyd, Philip Lawrence, geboren te Bridgnorth (Groot-Brittannie) op
4 mars 1953. 4 maart 1953.
Lo Bue, Tommy Fabrice, ne a` Ottignies (Belgique) le 18 novem- Lo Bue, Tommy Fabrice, geboren te Ottignies (Belgie) op 18 novem-
bre 1973. ber 1973.
Loaiza Gomez, Carmenza de la Trinidad, nee a` Cali-Valle (Colombie) Loaiza Gomez, Carmenza de la Trinidad, geboren te Cali-Valle
le 14 avril 1961. (Colombia) op 14 april 1961.
Loango, Emenga There`se, nee a` Djombwa (Congo) le 8 juin 1947. Loango, Emenga There`se, geboren te Djombwa (Kongo) op 8 juni 1947.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7881

Lofeko Ali Lomboto, ne a` Kinshasa (Congo) le 7 septembre 1977. Lofeko Ali Lomboto, geboren te Kinshasa (Kongo) op 7 septem-
ber 1977.
Lokembo Woto, ne a` Kinshasa (Congo) le 9 septembre 1970. Lokembo Woto, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 september 1970.
Lonia, Bosembe, ne a` Kinshasa (Congo) le 27 mai 1968. Lonia, Bosembe, geboren te Kinshasa (Kongo) op 27 mei 1968.
Lopera Mira, Luz Dari del Socorro, nee a` Medellin-Antioquia Lopera Mira, Luz Dari del Socorro, geboren te Medellin-Antioquia
(Colombie) le 15 novembre 1966. (Colombia) op 15 november 1966.
Lopusjanskij, Sergej Konstantinovitsj, ne a` Saint-Petersbourg (Russie) Lopusjanskij, Sergej Konstantinovitsj, geboren te Sint-Petersburg
le 26 mai 1980. (Rusland) op 26 mei 1980.
Loukili, Khalid, ne a` Douar Ahl Oued (Maroc) le 22 mars 1973. Loukili, Khalid, geboren te Douar Ahl Oued (Marokko) op
22 maart 1973.
Loulinti, Mostapha, ne a` Tanger (Maroc) le 1er janvier 1963. Loulinti, Mostapha, geboren te Tanger (Marokko) op 1 januari 1963.
Loutati, Adil, ne a` Kenitra (Maroc) le 22 juin 1970. Loutati, Adil, geboren te Kenitra (Marokko) op 22 juni 1970.
Lu, Yongqiang, ne a` Shanghai (Chine) le 13 septembre 1957. Lu, Yongqiang, geboren te Shanghai (China) op 13 september 1957.
Lufua Massembo, Nadine, nee a` Kinshasa Bandalungwa (Congo) le Lufua Massembo, Nadine, geboren te Kinshasa Bandalungwa
16 septembre 1979. (Kongo) op 16 september 1979.
Lufwa Ba Lufwa, nee a` Kinshasa (Congo) le 12 novembre 1975. Lufwa Ba Lufwa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 12 november 1975.
Lulashi, Marin, ne a` Shkodra (Albanie) le 21 fvrier 1971. Lulashi, Marin, geboren te Shkodra (Albanie) op 21 februari 1971.
Lundulla, Marie-There`se-Augustine, nee a` Jadotville (Congo) le Lundulla, Marie-There`se-Augustine, geboren te Jadotville (Kongo)
3 dcembre 1945. op 3 december 1945.
Lusala Mbuka Lubelu, Nana, nee a` Kinshasa (Congo) le 14 mars 1973. Lusala Mbuka Lubelu, Nana, geboren te Kinshasa (Kongo) op
14 maart 1973.
Lushiku Kabasele, nee a` Bujumbura (Burundi) le 31 juillet 1954. Lushiku Kabasele, geboren te Bujumbura (Burundi) op 31 juli 1954.
Lutete Ngitukulu, ne a` Kinshasa (Congo) le 18 mars 1978. Lutete Ngitukulu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 maart 1978.
Luvuma-Nsambu, Louise, nee a` Kinshasa (Congo) le 26 septem- Luvuma-Nsambu, Louise, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 sep-
bre 1966. tember 1966.
Luwizana Nsambi, Francoise, nee a` Kinshasa (Congo) le 26 dcem- Luwizana Nsambi, Francoise, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1948. 26 december 1948.
Luyeye Ndombe Panou Panou, nee a` Kinshasa (Congo) le 18 novem- Luyeye Ndombe Panou Panou, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1975. 18 november 1975.
Ly, Aliou, ne a` Ndouloumadja Founebe (Senegal) le 22 mars 1964. Ly, Aliou, geboren te Ndouloumadja Founebe (Senegal) op
22 maart 1964.
Lyssoivan, Anatoli Ivanovitch, ne a` Berlin (Allemagne) le 21 juin 1946. Lyssoivan, Anatoli Ivanovitch, geboren te Berlijn (Duitsland) op
21 juni 1946.
Maani, Mustapha, ne a` Casablanca (Maroc) le 2 aot 1966. Maani, Mustapha, geboren te Casablanca (Marokko) op 2 augus-
tus 1966.
Maataoui, Abdelaziz, ne a` Ait El Haj Ouled Ftata Beni Khirane Maataoui, Abdelaziz, geboren te Ait El Haj Ouled Ftata Beni Khirane
(Maroc) en 1966. (Marokko) in 1966.
Mabogu Mucema Ndumba, nee a` Bandundu (Congo) le 21 avril 1949. Mabogu Mucema Ndumba, geboren te Bandundu (Kongo) op
21 april 1949.
Macalou, Boubacar, ne a` Mahina (Mali) le 7 novembre 1960. Macalou, Boubacar, geboren te Mahina (Mali) op 7 november 1960.
Madamu-Matiba-Nginda Mado, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 mai 1965. Madamu-Matiba-Nginda Mado, geboren te Kinshasa (Kongo) op
16 mei 1965.
Madina, Andriamifidy Francis Aimerancia, nee a` Marojala (Mada- Madina, Andriamifidy Francis Aimerancia, geboren te Marojala
gascar) le 9 janvier 1971. (Madagascar) op 9 januari 1971.
Mado, Mari, nee a` Begova (Irak) le 17 novembre 1970. Mado, Mari, geboren te Begova (Irak) op 17 november 1970.
Madzar, Aleksandar, ne a` Belgrade (Yougoslavie) le 31 mai 1968. Madzar, Aleksandar, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 31 mei 1968.
Magbunduku Moyandumba, Desire, ne a` Kisangani (Congo) le Magbunduku Moyandumba, Desire, geboren te Kisangani (Kongo)
22 fvrier 1970. op 22 februari 1970.
Mahboub, Meriem Amal, nee a` Alger (Algerie) le 28 aout 1971. Mahboub, Meriem Amal, geboren te Algiers (Algerije) op 28 augus-
tus 1971.
Mahdi Bushra, Bashir, ne a` Madani (Soudan) le 2 juin 1963. Mahdi Bushra, Bashir, geboren te Madani (Soedan) op 2 juni 1963.
Mahoromeza, Valentine, nee a` Karama (Rwanda) le 23 avril 1972. Mahoromeza, Valentine, geboren te Karama (Ruanda) op 23 april 1972.
Mahroug, Jamal, ne a` Douar Tanout (Maroc) en 1962. Mahroug, Jamal, geboren te Douar Tanout (Marokko) in 1962.
Mahsini, Habiba, nee a` Ijarmaouas (Maroc) en 1960. Mahsini, Habiba, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1960.
Makarenko epouse Dencheva, Nataliya Anisimovna, nee a` Kirovo- Makarenko echtgenote Dencheva, Nataliya Anisimovna, geboren
grad (Ukraine) le 11 mars 1957. te Kirovograd (Oekrane) op 11 maart 1957.
Makarischew, Vladimir, ne a` Tula (Fed. de Russie) le 19 mai 1951. Makarischew, Vladimir, geboren te Tula (Russische Federatie) op
19 mei 1951.
Makarova, Elena Vladimirovna, nee a` Komsomolsk Donetsk (Russie) Makarova, Elena Vladimirovna, geboren te Komsomolsk Donetsk
le 7 aot 1979. (Rusland) op 7 augustus 1979.
Makarushina, Yelena Viktorovna, nee a` Tambov (Fed. de Russie) le Makarushina, Yelena Viktorovna, geboren te Tambov (Russische
12 juin 1962. Federatie) op 12 juni 1962.
Makaya Mbambi, Alexandre, ne a` Temvo (Congo) le 2 juin 1970. Makaya Mbambi, Alexandre, geboren te Temvo (Kongo) op 2 juni 1970.
Makiese, Victorina, nee a` Kingama Ntambu (Angola) le 8 mars 1961. Makiese, Victorina, geboren te Kingama Ntambu (Angola) op
8 maart 1961.
7882 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Makita Lokassa, Liliane, nee a` Kinshasa (Congo) le 10 octobre 1966. Makita Lokassa, Liliane, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 okto-
ber 1966.
Makri, Fouad, ne a` Midar (Maroc) le 30 juin 1975. Makri, Fouad, geboren te Midar (Marokko) op 30 juni 1975.
Malek, Mohamed, ne a` Ahermoumou (Maroc) le 25 avril 1961. Malek, Mohamed, geboren te Ahermoumou (Marokko) op
25 april 1961.
Malenga Mwanga, Bernadette, nee a` Kinshasa (Congo) le 25 jan- Malenga Mwanga, Bernadette, geboren te Kinshasa (Kongo) op
vier 1966. 25 januari 1966.
Malik, Basharat Mehmood, ne a` Ghoghiat (Pakistan) le 15 avril 1966. Malik, Basharat Mehmood, geboren te Ghoghiat (Pakistan) op
15 april 1966.
Malinowska, Malgorzata, nee a` Tykocin (Pologne) le 29 mars 1968. Malinowska, Malgorzata, geboren te Tykocin (Polen) op 29 maart 1968.
Mamic, Boro, ne a` Golijesnica Zepce (Bosnie-Herzegovine) le 28 sep- Mamic, Boro, geboren te Golijesnica Zepce (Bosnie-Herzegovina)
tembre 1973. op 28 september 1973.
Mamouni, Olaya, nee a` Casablanca (Maroc) en 1969. Mamouni, Olaya, geboren te Casablanca (Marokko) in 1969.
Mampaka Mbombo, nee a` Kinshasa (Congo) le 1er juillet 1976. Mampaka Mbombo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 juli 1976.
Mampengu Naoum, nee a` Kisangani (Congo) le 22 novembre 1959. Mampengu Naoum, geboren te Kisangani (Kongo) op 22 novem-
ber 1959.
Mana, Sad, ne a` Oran (Algerie) le 13 mai 1967. Mana, Sad, geboren te Oran (Algerije) op 13 mei 1967.
Maneno Habimana, ne a` Kolwezi (Congo) le 11 mai 1982. Maneno Habimana, geboren te Kolwezi (Kongo) op 11 mei 1982.
Maneno, Bernard, ne a` Costermansville (Congo) le 13 decembre 1949. Maneno, Bernard, geboren te Costermansstad (Kongo) op 13 decem-
ber 1949.
Mangaiko Bulanga, nee a` Bukavu (Congo) le 25 dcembre 1965. Mangaiko Bulanga, geboren te Bukavu (Kongo) op 25 december 1965.
Manirampa, Violette, nee a` Buhoro-Mugongo Manga (Burundi) le Manirampa, Violette, geboren te Buhoro-Mugongo Manga (Burundi)
22 juillet 1965. op 22 juli 1965.
Mankasi Kasila, nee a` Mukila (Congo) le 2 janvier 1960. Mankasi Kasila, geboren te Mukila (Kongo) op 2 januari 1960.
Mansare, Abiba, nee a` Bangui (Rep. centrafricaine) le 3 mai 1981. Mansare, Abiba, geboren te Bangui (Centraal Afrik. Rep.) op
3 mei 1981.
Mansilua Duki, ne a` Kinshasa (Congo) le 6 aot 1969. Mansilua Duki, geboren te Kinshasa (Kongo) op 6 augustus 1969.
er
Manzi, Shaida, nee a` Nyarugenge-Kigali (Rwanda) le 1 septem- Manzi, Shaida, geboren te Nyarugenge-Kigali (Ruanda) op 1 septem-
bre 1980. ber 1980.
Mapee Pala, nee a` Lomela (Congo) le 30 juin 1970. Mapee Pala, geboren te Lomela (Kongo) op 30 juni 1970.
Marhoub Ziani, Zohra, nee a` Amer Fahs-Madchar Aoulad Zian Marhoub Ziani, Zohra, geboren te Amer Fahs-Madchar Aoulad Zian
(Maroc) en 1935. (Marokko) in 1935.
Mariam, Abdallah, nee a` Buyenzi (Burundi) le 26 dcembre 1969. Mariam, Abdallah, geboren te Buyenzi (Burundi) op 26 decem-
ber 1969.
Marin Sarria, Juan Carlos, ne a` Miranda-Cauca (Colombie) le Marin Sarria, Juan Carlos, geboren te Miranda-Cauca (Colombia)
4 juillet 1973. op 4 juli 1973.
Markhachkinova epouse Dachkova, Tatiana Matveevna, nee a` Angarsk Markhachkinova echtgenote Dachkova, Tatiana Matveevna, geboren
Irkoutsk (Fed. de Russie) le 13 juillet 1969. te Angarsk Irkoutsk (Russische Federatie) op 13 juli 1969.
Markos Youssef, Magdy, ne au Caire (Egypte) le 15 juin 1968. Markos Youssef, Magdy, geboren te Karo (Egypte) op 15 juni 1968.
Marrou, Mohamed, ne a` Ouled Yahia (Maroc) le 20 mai 1970. Marrou, Mohamed, geboren te Ouled Yahia (Marokko) op 20 mei 1970.
Martineau, Brice, ne a` Marmande (France) le 18 dcembre 1976. Martineau, Brice, geboren te Marmande (Frankrijk) op 18 decem-
ber 1976.
Martinez Cifuentes, Nibaldo Nicanor, ne a` San Clemente (Chili) Martinez Cifuentes, Nibaldo Nicanor, geboren te San Clemente
le 7 fvrier 1961. (Chili) op 7 februari 1961.
Martinez Matos, Antonio Gerardo, ne a` Lima (Perou) le 13 aot 1971. Martinez Matos, Antonio Gerardo, geboren te Lima (Peru) op
13 augustus 1971.
Marwane, Majida, nee a` Marrakech (Maroc) le 2 janvier 1972. Marwane, Majida, geboren te Marrakech (Marokko) op 2 januari 1972.
Maryogo, Victoire, nee a` Bisoro (Burundi) le 25 dcembre 1959. Maryogo, Victoire, geboren te Bisoro (Burundi) op 25 december 1959.
er
Masaki Nzasi Abala, ne a` Feshi (Congo) le 1 juillet 1962. Masaki Nzasi Abala, geboren te Feshi (Kongo) op 1 juli 1962.
Masela Tula, Caroline, nee a` Kinshasa (Congo) le 20 novembre 1936. Masela Tula, Caroline, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 novem-
ber 1936.
Mashavu Mukayitesi, nee a` Costermansville (Congo) le 25 fvrier 1956. Mashavu Mukayitesi, geboren te Costermansstad (Kongo) op
25 februari 1956.
Maslova, Elena, nee a` Kizel Perm (Russie) le 6 dcembre 1956. Maslova, Elena, geboren te Kizel Perm (Rusland) op 6 decem-
ber 1956.
Massamba Kokolo, ne a` Kinshasa (Congo) le 18 septembre 1972. Massamba Kokolo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 septem-
ber 1972.
Masumbu, Paul, ne a` Cabinda (Angola) le 22 octobre 1968. Masumbu, Paul, geboren te Cabinda (Angola) op 22 oktober 1968.
Matic, Milica, nee a` Belgrade (Yougoslavie) le 5 aot 1959. Matic, Milica, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 5 augustus 1959.
Matondo, Mick Michel, ne a` Maquela do Zombo (Angola) le Matondo, Mick Michel, geboren te Maquela do Zombo (Angola) op
20 dcembre 1955. 20 december 1955.
Matsanga, Gaston, ne a` Pointe-Noire (Congo) le 27 avril 1966. Matsanga, Gaston, geboren te Pointe-Noire (Kongo) op 27 april 1966.
Mattar, Hafid, ne a` Guelmin (Maroc) le 26 mars 1982. Mattar, Hafid, geboren te Guelmin (Marokko) op 26 maart 1982.
Matuku Kida, Yvette, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 juin 1970. Matuku Kida, Yvette, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 juni 1970.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7883

Matuyindula, Mvangi, ne a` Kinshasa (Congo) le 6 octobre 1959. Matuyindula, Mvangi, geboren te Kinshasa (Kongo) op 6 okto-
ber 1959.
Mavakala Ngangu, Lionel, ne a` Kinshasa (Congo) le 27 aot 1983. Mavakala Ngangu, Lionel, geboren te Kinshasa (Kongo) op 27 augus-
tus 1983.
Mawalla, Jonely, nee a` Marangu Moshi (Tanzanie) le 6 aot 1968. Mawalla, Jonely, geboren te Marangu Moshi (Tanzania) op 6 augus-
tus 1968.
Maya Botuli, ne a` Mankakiti (Congo) le 6 juin 1910. Maya Botuli, geboren te Mankakiti (Kongo) op 6 juni 1910.
Mayanda Kataku, ne a` Kananga (Congo) le 20 mai 1975. Mayanda Kataku, geboren te Kananga (Kongo) op 20 mei 1975.
Mayda, Muge, nee a` Igdir (Turquie) le 14 janvier 1979. Mayda, Muge, geboren te Igdir (Turkije) op 14 januari 1979.
Mayda, Serpil, nee a` Igdir (Turquie) le 19 mars 1980. Mayda, Serpil, geboren te Igdir (Turkije) op 19 maart 1980.
Mayor, Alain, ne a` Lausanne (Suisse) le 20 novembre 1968. Mayor, Alain, geboren te Lausanne (Zwitserland) op 20 novem-
ber 1968.
Mazaza, Kisiedi, nee a` Kinshasa (Congo) le 10 octobre 1970. Mazaza, Kisiedi, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 oktober 1970.
Mazdoui, Louazna, nee a` Dr Ibouharganan CR Midar (Maroc) le Mazdoui, Louazna, geboren te Dr Ibouharganan CR Midar (Marok-
28 juillet 1971. ko) op 28 juli 1971.
Mazili, Sad, ne a` Casablanca (Maroc) le 26 septembre 1966. Mazili, Sad, geboren te Casablanca (Marokko) op 26 september 1966.
Mbali Kanda, Julie, nee a` Kisangani (Congo) le 22 fevrier 1980. Mbali Kanda, Julie, geboren te Kisangani (Kongo) op 22 februari 1980.
Mbayo-Kapongo, ne a` Kinshasa (Congo) le 26 juin 1967. Mbayo-Kapongo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 juni 1967.
Mbonihankuye, Michel, ne a` Rango-Ndava (Burundi) le 22 mars 1981. Mbonihankuye, Michel, geboren te Rango-Ndava (Burundi) op
22 maart 1981.
Mbonzi Nyalibeke, nee a` Kinshasa (Congo) le 4 avril 1976. Mbonzi Nyalibeke, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 april 1976.
Mbunga Muzela, Bruce, ne a` Kinshasa (Congo) le 20 decembre 1978. Mbunga Muzela, Bruce, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 decem-
ber 1978.
Mbungu Nkandamana, ne a` Wombali (Congo) le 12 septembre 1923. Mbungu Nkandamana, geboren te Wombali (Kongo) op 12 septem-
ber 1923.
Mbutshu-Omoyi, nee a` Shenga (Congo) le 4 septembre 1967. Mbutshu-Omoyi, geboren te Shenga (Kongo) op 4 september 1967.
Mechouek, Farid, ne a` Collo-Skikda (Algerie) le 22 mars 1976. Mechouek, Farid, geboren te Collo-Skikda (Algerije) op 22 maart 1976.
Medgyesi, Emese, nee a` Tirgu-Mures (Roumanie) le 29 juillet 1961. Medgyesi, Emese, geboren te Tirgu-Mures (Roemenie) op 29 juli 1961.
Medina Medina, Hector Alejandro, ne a` Medellin (Colombie) le Medina Medina, Hector Alejandro, geboren te Medellin (Colombia)
13 septembre 1980. op 13 september 1980.
Medina Medina, Hector, ne a` Santa Rosa de Osos (Colombie) le Medina Medina, Hector, geboren te Santa Rosa de Osos (Colombia)
27 dcembre 1945. op 27 december 1945.
Medina Orrego epouse Medina, Margarita Maria, nee a` Bello Medina Orrego echtgenote Medina, Margarita Maria, geboren te
(Colombie) le 17 octobre 1946. Bello (Colombia) op 17 oktober 1946.
Medina, Elizabeth, nee a` Barahona (Repub. Dominicaine) le 2 octo- Medina, Elizabeth, geboren te Barahona (Dominikaanse Republ.)
bre 1968. op 2 oktober 1968.
Medvedeva epouse Baeyens, Veronika Gennadjevna, nee a` Arda Medvedeva echtgenote Baeyens, Veronika Gennadjevna, geboren te
(Fed. de Russie) le 31 octobre 1967. Arda (Russische Federatie) op 31 oktober 1967.
Mehana, Gani, ne a` Okrastice (Yougoslavie) le 19 janvier 1953. Mehana, Gani, geboren te Okrastice (Joegoslavie) op 19 januari 1953.
Mehenni, Meriem, nee a` El-Harrach Alger (Algerie) le 14 octo- Mehenni, Meriem, geboren te El-Harrach Algiers (Algerije) op
bre 1939. 14 oktober 1939.
Mehmeti, Lirie, nee a` Oraovica (Albanie) le 15 fvrier 1973. Mehmeti, Lirie, geboren te Oraovica (Albanie) op 15 februari 1973.
Mehra, Shameela Devi, nee a` Kaboul (Afghanistan) le 30 avril 1968. Mehra, Shameela Devi, geboren te Kaboel (Afghanistan) op
30 april 1968.
Mekinda Edima, Aurelie Patience, nee a` Douala (Cameroun) le Mekinda Edima, Aurelie Patience, geboren te Douala (Kameroen)
4 dcembre 1969. op 4 december 1969.
Melal, Hocine, ne a` Relizane (Algerie) le 14 septembre 1974. Melal, Hocine, geboren te Relizane (Algerije) op 14 september 1974.
Melhem, Jawad, ne a` Zarqa (Jordanie) le 21 novembre 1972. Melhem, Jawad, geboren te Zarqa (Jordanie) op 21 november 1972.
Melingui Evenga, Denise, nee a` Douala (Cameroun) le 12 mars 1973. Melingui Evenga, Denise, geboren te Douala (Kameroen) op
12 maart 1973.
Mellese Woldesilasie, Yocabed, nee a` Addis Abeba (Ethiopie) le Mellese Woldesilasie, Yocabed, geboren te Addis Abeba (Ethiopie)
14 avril 1974. op 14 april 1974.
Meneses Lagraba, Elena, nee a` Potosi (Bolivie) le 4 novembre 1943. Meneses Lagraba, Elena, geboren te Potosi (Bolivia) op 4 novem-
ber 1943.
Merabet, Mohamed, ne a` Mekne`s (Maroc) le 4 avril 1966. Merabet, Mohamed, geboren te Meknes (Marokko) op 4 april 1966.
Mercedes Ubiera, Isabelita, nee a` El Seibo (Repub. Dominicaine) le Mercedes Ubiera, Isabelita, geboren te El Seibo (Dominikaanse
13 octobre 1963. Republ.) op 13 oktober 1963.
Merrouch, Amal, nee a` Tanger (Maroc) le 22 aot 1961. Merrouch, Amal, geboren te Tanger (Marokko) op 22 augustus 1961.
Mesa Garcia, Idalid, nee a` Montenegro (Colombie) le 29 septem- Mesa Garcia, Idalid, geboren te Montenegro (Colombia) op 29 sep-
bre 1957. tember 1957.
Mesbahi, Kholoud, nee a` Asilah (Maroc) le 29 aot 1970. Mesbahi, Kholoud, geboren te Asilah (Marokko) op 29 augustus 1970.
Meselmani, Mohammed, ne a` Al Sarafand (Liban) le 16 septem- Meselmani, Mohammed, geboren te Al Sarafand (Libanon) op
bre 1965. 16 september 1965.
Messaoudi, Benaissa, ne a` Oujda (Maroc) le 16 septembre 1975. Messaoudi, Benaissa, geboren te Oujda (Marokko) op 16 septem-
ber 1975.
7884 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Messaoudi, Rachida, nee a` Tanger (Maroc) le 10 octobre 1966. Messaoudi, Rachida, geboren te Tanger (Marokko) op 10 okto-
ber 1966.
Messari, Imad, ne a` Tetouan (Maroc) le 30 aot 1970. Messari, Imad, geboren te Tetouan (Marokko) op 30 augustus 1970.
Meta, Kolomba, nee a` Tirane (Albanie) le 12 avril 1981. Meta, Kolomba, geboren te Tirana (Albanie) op 12 april 1981.
Meta, Sali, ne a` Leshan (Yougoslavie) le 13 octobre 1974. Meta, Sali, geboren te Leshan (Joegoslavie) op 13 oktober 1974.
Metaj, Senad, ne a` Istok (Yougoslavie) le 22 fvrier 1979. Metaj, Senad, geboren te Istok (Joegoslavie) op 22 februari 1979.
Metaj, Senada, nee a` Istok (Yougoslavie) le 30 mai 1977. Metaj, Senada, geboren te Istok (Joegoslavie) op 30 mei 1977.
Michael, Kyriacos, ne a` Pegeia Pafos (Chypre) le 22 janvier 1928. Michael, Kyriacos, geboren te Pegeia Pafos (Cyprus) op 22 januari 1928.
Micic, Goran, ne a` Ulice (Bosnie-Herzegovine) le 11 juillet 1973. Micic, Goran, geboren te Ulice (Bosnie-Herzegovina) op 11 juli 1973.
Minani, Innocent, ne a` Murama-Gitarama (Rwanda) le 14 juillet 1967. Minani, Innocent, geboren te Murama-Gitarama (Ruanda) op
14 juli 1967.
Mirerekano, Innocent, ne a` Bujumbura (Burundi) le 18 aot 1959. Mirerekano, Innocent, geboren te Bujumbura (Burundi) op 18 augus-
tus 1959.
Mirik epouse Aksan, Nafia, nee a` Ahula (Turquie) le 1er janvier 1950. Mirik echtgenote Aksan, Nafia, geboren te Ahula (Turkije) op
1 januari 1950.
Misamu Dieya, nee a` Kinshasa (Congo) le 5 aot 1981. Misamu Dieya, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 augustus 1981.
Misela, Dondo, ne a` Kinshasa (Congo) le 27 dcembre 1978. Misela, Dondo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 27 december 1978.
Mitil, Meryem, nee a` Pazarcik (Turquie) le 1er janvier 1972. Mitil, Meryem, geboren te Pazarcik (Turkije) op 1 januari 1972.
Miti-Miti Mumbeta, Margueritte, nee a` Kinshasa (Congo) le Miti-Miti Mumbeta, Margueritte, geboren te Kinshasa (Kongo) op
23 aot 1957. 23 augustus 1957.
Mitrovic, Ljilja, nee a` Beograd (Yougoslavie) le 11 fvrier 1978. Mitrovic, Ljilja, geboren te Beograd (Joegoslavie) op 11 februari 1978.
Miu, Marinel, ne a` Titu (Roumanie) le 13 dcembre 1960. Miu, Marinel, geboren te Titu (Roemenie) op 13 december 1960.
Mivumbi, Jacqueline, nee a` Kamembe (Rwanda) le 18 avril 1949. Mivumbi, Jacqueline, geboren te Kamembe (Ruanda) op 18 april 1949.
MKadmich, Mohammed-Bachir, ne a` Tanger (Maroc) le 30 jan- MKadmich, Mohammed-Bachir, geboren te Tanger (Marokko) op
vier 1980. 30 januari 1980.
Mkhanet, Boujemaa, ne a` Fe`s (Maroc) le 9 janvier 1953. Mkhanet, Boujemaa, geboren te Fez (Marokko) op 9 januari 1953.
Mkrtchian epouse Houssian, Nara, nee a` Erevan (Armenie) le Mkrtchian echtgenote Houssian, Nara, geboren te Jerevan (Armenie)
29 juillet 1966. op 29 juli 1966.
Moalim Jama, Fahima, nee a` Mogadishu (Somalie) le 21 octobre 1966. Moalim Jama, Fahima, geboren te Mogadishu (Somalie) op 21 okto-
ber 1966.
Mobin Zadeh epouse Fakiri, Simin Mohamad Moubin, nee a` Kaboul Mobin Zadeh echtgenote Fakiri, Simin Mohamad Moubin, geboren
(Afghanistan) en 1967. te Kaboel (Afghanistan) in 1967.
Mohamad Said, Alan, ne a` Sulaymaniyah (Irak) le 2 mai 1974. Mohamad Said, Alan, geboren te Sulaymaniyah (Irak) op 2 mei 1974.
Mohamed Cherif, Chems-Eddine, ne a` Oum-El Bouagui (Algerie) Mohamed Cherif, Chems-Eddine, geboren te Oum-El Bouagui
le 23 aot 1951. (Algerije) op 23 augustus 1951.
Mohammad, Neda, nee a` Faisalabad (Pakistan) le 16 fevrier 1983. Mohammad, Neda, geboren te Faisalabad (Pakistan) op
16 februari 1983.
Mohammed Saeed, Riyad, ne a` Dire Dawa (Ethiopie) le 23 mars 1974. Mohammed Saeed, Riyad, geboren te Dire Dawa (Ethiopie) op
23 maart 1974.
Mohamud Nur, Ali, ne a` Marka (Somalie) le 14 mai 1935. Mohamud Nur, Ali, geboren te Marka (Somalie) op 14 mei 1935.
Mohsen, Wala Fuad, ne a` Kowet (Kowet) le 4 mars 1977. Mohsen, Wala Fuad, geboren te Koeweit (Koeweit) op 4 maart 1977.
er
Mojovic, Rade, ne a` Uzice (Yougoslavie) le 1 juin 1971. Mojovic, Rade, geboren te Uzice (Joegoslavie) op 1 juni 1971.
Molimbi Malolo, ne a` Kinshasa (Congo) le 5 mars 1979. Molimbi Malolo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 maart 1979.
Molina Villagomez, Martha Cecilia, nee a` Quito (Equateur) le Molina Villagomez, Martha Cecilia, geboren te Quito (Ecuador) op
16 octobre 1961. 16 oktober 1961.
Mondjobe Massangu, nee a` Kinshasa (Congo) le 10 juillet 1971. Mondjobe Massangu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 juli 1971.
Monshe Ne Mbonisi Mpela, Thomas, ne a` Mongobele (Congo) le Monshe Ne Mbonisi Mpela, Thomas, geboren te Mongobele (Kongo)
15 dcembre 1936. op 15 december 1936.
Montenegro Zuluaga, Luis Enrique, ne a` Cali-Valle (Colombie) Montenegro Zuluaga, Luis Enrique, geboren te Cali-Valle (Colombia)
le 24 janvier 1966. op 24 januari 1966.
Mopunga Mawindjo, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 avril 1969. Mopunga Mawindjo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 april 1969.
Morad, Saydi, nee a` Malkieh (Syrie) en 1924. Morad, Saydi, geboren te Malkieh (Syrie) in 1924.
Morchide El Idrissi, Rachida, nee a` Agadir (Maroc) le 17 fvrier 1968. Morchide El Idrissi, Rachida, geboren te Agadir (Marokko) op
17 februari 1968.
Moses, Gloria S, nee a` Bo (Sierra Leone) le 7 janvier 1969. Moses, Gloria S, geboren te Bo (Sierra Leone) op 7 januari 1969.
Moshena, Begum, nee a` Dhaka (Bangladesh) le 31 decembre 1961. Moshena, Begum, geboren te Dhaka (Bangladesh) op 31 decem-
ber 1961.
Moukharski, Denis Olegovich, ne a` Minsk (Belarus) le 25 avril 1982. Moukharski, Denis Olegovich, geboren te Minsk (Wit-Rusland)
op 25 april 1982.
Moula, Mohamed, ne a` Temsaman (Maroc) en 1967. Moula, Mohamed, geboren te Temsaman (Marokko) in 1967.
Mouna, Rachid, ne a` Dr Izeroualen Beni Yeteft (Maroc) le 29 septem- Mouna, Rachid, geboren te Dr Izeroualen Beni Yeteft (Marokko) op
bre 1964. 29 september 1964.
Mousleh, Noureddine, ne a` Sefrou (Maroc) le 1er mai 1964. Mousleh, Noureddine, geboren te Sefrou (Marokko) op 1 mei 1964.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7885

Moussabahou, Patricia, nee a` Pointe-Noire (Congo (rep. pop.)) le Moussabahou, Patricia, geboren te Pointe-Noire (Kongo (Volksrepu-
27 dcembre 1976. bliek)) op 27 december 1976.
Moussaoui, Hanane, nee a` Beni Drar (Maroc) le 28 juillet 1977. Moussaoui, Hanane, geboren te Beni Drar (Marokko) op 28 juli 1977.
Moutaouakkil, Rabiaa, nee a` Ouled Mrah Settat (Maroc) le Moutaouakkil, Rabiaa, geboren te Ouled Mrah Settat (Marokko) op
20 mars 1959. 20 maart 1959.
Mouti, Zouhair, ne a` Casablanca (Maroc) le 15 janvier 1977. Mouti, Zouhair, geboren te Casablanca (Marokko) op 15 januari 1977.
Mpemba Lubadi, nee a` Kiliba (Congo) le 28 octobre 1976. Mpemba Lubadi, geboren te Kiliba (Kongo) op 28 oktober 1976.
Mpeti Lusamba Lilika, nee a` Kinshasa (Congo) le 15 novembre 1976. Mpeti Lusamba Lilika, geboren te Kinshasa (Kongo) op 15 novem-
ber 1976.
MRabet, Jamal, ne a` Tanger (Maroc) le 3 mars 1973. MRabet, Jamal, geboren te Tanger (Marokko) op 3 maart 1973.
Muabi Motukabene, nee a` Bolobo (Congo) le 10 juillet 1939. Muabi Motukabene, geboren te Bolobo (Kongo) op 10 juli 1939.
Muadi Milambo, nee a` Kinshasa (Congo) le 16 octobre 1982. Muadi Milambo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 oktober 1982.
Muamangani Masuamina, Pauline, nee a` Kinshasa (Congo) le Muamangani Masuamina, Pauline, geboren te Kinshasa (Kongo) op
24 juillet 1967. 24 juli 1967.
Muehombo, Julio Francisco Junior, ne a` Andulo (Angola) le Muehombo, Julio Francisco Junior, geboren te Andulo (Angola) op
10 fvrier 1962. 10 februari 1962.
Mufuta Kankolongo, ne a` Leopoldville (Congo) le 3 octobre 1963. Mufuta Kankolongo, geboren te Leopoldstad (Kongo) op 3 okto-
ber 1963.
Mughal, Ahmed Jamal, ne a` Rawalpindi (Pakistan) le 13 juillet 1969. Mughal, Ahmed Jamal, geboren te Rawalpindi (Pakistan) op
13 juli 1969.
Mugure, Eunice Wambui, nee a` Nyina Wa Mumbi (Kenya) le Mugure, Eunice Wambui, geboren te Nyina Wa Mumbi (Kenya)
30 aot 1977. op 30 augustus 1977.
Muhammad, Jemal Aziz, ne a` Derbandikhan (Irak) le 11 janvier 1974. Muhammad, Jemal Aziz, geboren te Derbandikhan (Irak) op
11 januari 1974.
Muhire, Emmanuel, ne a` Ngoma-Butare (Rwanda) le 25 dcem- Muhire, Emmanuel, geboren te Ngoma-Butare (Ruanda) op 25 decem-
bre 1970. ber 1970.
Muhire, Euge`ne, ne a` Rugarama (Rwanda) le 20 aot 1968. Muhire, Euge`ne, geboren te Rugarama (Ruanda) op 20 augus-
tus 1968.
Muhire, Jean Philippe, ne a` Kigali (Rwanda) le 18 fvrier 1982. Muhire, Jean Philippe, geboren te Kigali (Ruanda) op 18 februari 1982.
Mujan, Jusuf, ne a` Mostar (Bosnie-Herzegovine) le 6 juin 1946. Mujan, Jusuf, geboren te Mostar (Bosnie-Herzegovina) op 6 juni 1946.
Mujan, Merima, nee a` Sarajevo (Bosnie-Herzegovine) le 2 mai 1980. Mujan, Merima, geboren te Sarajevo (Bosnie-Herzegovina) op
2 mei 1980.
Mujawamaliya, Immaculee, nee a` Ruhunga (Rwanda) le 1er jan- Mujawamaliya, Immaculee, geboren te Ruhunga (Ruanda) op
vier 1965. 1 januari 1965.
Mujawayezu, Josepha, nee a` Gitovu-Nyabikenke (Rwanda) le Mujawayezu, Josepha, geboren te Gitovu-Nyabikenke (Ruanda)
30 mai 1964. op 30 mei 1964.
Mujawimana, Immaculee, nee a` Ngabo-Kayove (Rwanda) le Mujawimana, Immaculee, geboren te Ngabo-Kayove (Ruanda) op
20 mars 1966. 20 maart 1966.
Mukabaranga, Odette, nee a` Tambwe (Rwanda) le 25 aout 1965. Mukabaranga, Odette, geboren te Tambwe (Ruanda) op 25 augus-
tus 1965.
Mukagahaya Bideli, Perpetue, nee a` Gitinda (Rwanda) le 7 mars 1976. Mukagahaya Bideli, Perpetue, geboren te Gitinda (Ruanda) op
7 maart 1976.
Mukakimenyi Seminega, Grace, nee a` Kicukiro-Gikondo (Rwanda) Mukakimenyi Seminega, Grace, geboren te Kicukiro-Gikondo
le 10 octobre 1983. (Ruanda) op 10 oktober 1983.
Mukamana, Jeanne dArc, nee a` Rutobwe (Rwanda) le 25 jan- Mukamana, Jeanne dArc, geboren te Rutobwe (Ruanda) op
vier 1981. 25 januari 1981.
Mukamuligo, Eugenie, nee a` Byumba (Rwanda) le 30 octobre 1944. Mukamuligo, Eugenie, geboren te Byumba (Ruanda) op 30 okto-
ber 1944.
Mukangamije, Taciana, nee a` Rusatira (Rwanda) le 24 octobre 1958. Mukangamije, Taciana, geboren te Rusatira (Ruanda) op 24 okto-
ber 1958.
Mukankubito, Daphrose, nee a` Kamembe (Rwanda) le 17 juillet 1961. Mukankubito, Daphrose, geboren te Kamembe (Ruanda) op
17 juli 1961.
Mukankusi, Frida, nee a` Gacuba (Rwanda) le 6 octobre 1960. Mukankusi, Frida, geboren te Gacuba (Ruanda) op 6 oktober 1960.
Mukantabana, Marie-Jeanne, nee a` Goma (Congo) le 15 avril 1950. Mukantabana, Marie-Jeanne, geboren te Goma (Kongo) op
15 april 1950.
Mukantwali, Francoise, nee a` Musasa (Rwanda) le 11 avril 1970. Mukantwali, Francoise, geboren te Musasa (Ruanda) op 11 april 1970.
er
Mukasafari, Jeannette, nee a` Kinyamakara (Rwanda) le 1 dcem- Mukasafari, Jeannette, geboren te Kinyamakara (Ruanda) op 1 decem-
bre 1955. ber 1955.
Mukashema, Dometrie, nee a` Cyanika (Rwanda) le 23 septem- Mukashema, Dometrie, geboren te Cyanika (Ruanda) op 23 septem-
bre 1963. ber 1963.
Mukasine, Eugenie, nee a` Kinihira (Rwanda) le 1er janvier 1964. Mukasine, Eugenie, geboren te Kinihira (Ruanda) op 1 januari 1964.
Mulanda Chawdisa, Sacha, ne a` Fort-Lamy (Tchad) le 18 septem- Mulanda Chawdisa, Sacha, geboren te Fort-Lamy (Tsjaad) op 18 sep-
bre 1972. tember 1972.
Mulomba Kitenge, ne a` Kinshasa (Congo) le 27 avril 1977. Mulomba Kitenge, geboren te Kinshasa (Kongo) op 27 april 1977.
Mulunda Kazela, Albert-Thierry, ne a` Kamina (Congo) le 20 juillet 1971. Mulunda Kazela, Albert-Thierry, geboren te Kamina (Kongo) op
20 juli 1971.
7886 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Munawer, Jahan Zaib, ne a` Multan (Pakistan) le 20 aout 1970. Munawer, Jahan Zaib, geboren te Multan (Pakistan) op 20 augus-
tus 1970.
Munda Ntumba, Yvonne, nee a` Kinshasa (Congo) le 21 novem- Munda Ntumba, Yvonne, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 novem-
bre 1954. ber 1954.
Munezero, Nadia, nee a` Bujumbura (Burundi) le 1er mai 1976. Munezero, Nadia, geboren te Bujumbura (Burundi) op 1 mei 1976.
Munganyinka, Venantie, nee a` Butare (Rwanda) le 29 aout 1970. Munganyinka, Venantie, geboren te Butare (Ruanda) op 29 augus-
tus 1970.
Munteanu, Tatiana, nee a` Galati (Roumanie) le 27 avril 1930. Munteanu, Tatiana, geboren te Galati (Roemenie) op 27 april 1930.
Muntumpe-Ngoie, nee a` Lubumbashi (Congo) le 28 novembre 1957. Muntumpe-Ngoie, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 28 novem-
ber 1957.
Munyampundu, Alphonse, ne a` Binyoni (Rwanda) le 1er janvier 1966. Munyampundu, Alphonse, geboren te Binyoni (Ruanda) op
1 januari 1966.
Mupenda, Amini, ne a` Bujumbura (Burundi) le 8 novembre 1974. Mupenda, Amini, geboren te Bujumbura (Burundi) op 8 novem-
ber 1974.
Murat, Mehmet, ne a` Sorgun (Turquie) le 1er janvier 1965. Murat, Mehmet, geboren te Sorgun (Turkije) op 1 januari 1965.
Muratovic, Fatima, nee a` Gasic Dosac (Bosnie-Herzegovine) le Muratovic, Fatima, geboren te Gasic Dosac (Bosnie-Herzegovina) op
4 septembre 1937. 4 september 1937.
Murekatete, Zamda-Amisi, nee a` Kamembe (Rwanda) le 27 juillet 1967. Murekatete, Zamda-Amisi, geboren te Kamembe (Ruanda) op
27 juli 1967.
Murerangabo, Remy, ne a` Nyarugenge-Kigali (Rwanda) le 15 jan- Murerangabo, Remy, geboren te Nyarugenge-Kigali (Ruanda) op
vier 1975. 15 januari 1975.
Muric, Emina, nee a` Klanac (Yougoslavie) le 3 fvrier 1936. Muric, Emina, geboren te Klanac (Joegoslavie) op 3 februari 1936.
Musabeyezu, Beatrice, nee a` Kipushi (Congo) le 27 juillet 1963. Musabeyezu, Beatrice, geboren te Kipushi (Kongo) op 27 juli 1963.
er
Musabyimana, Alphonse, ne a` Gitesi (Rwanda) le 1 aout 1967. Musabyimana, Alphonse, geboren te Gitesi (Ruanda) op 1 augus-
tus 1967.
Music, Ibrahim, ne a` Korita-Bijelo Polje (Yougoslavie) le 3 juin 1943. Music, Ibrahim, geboren te Korita-Bijelo Polje (Joegoslavie) op
3 juni 1943.
Mustafa, Azad, ne a` Ras elAin (Syrie) le 6 janvier 1980. Mustafa, Azad, geboren te Ras elAin (Syrie) op 6 januari 1980.
Mutaga Umulinga, nee a` Isiro (Congo) le 15 mai 1980. Mutaga Umulinga, geboren te Isiro (Kongo) op 15 mei 1980.
Mutaka Kabemba, Caroline, nee a` Lubumbashi (Congo) le 20 juin 1977. Mutaka Kabemba, Caroline, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
20 juni 1977.
Mutaka Mwansa, Charlotte, nee a` Lubumbashi (Congo) le 5 dcem- Mutaka Mwansa, Charlotte, geboren te Lubumbashi (Kongo) op
bre 1967. 5 december 1967.
Mutesi, Julienne, nee a` Bujumbura (Burundi) le 8 dcembre 1971. Mutesi, Julienne, geboren te Bujumbura (Burundi) op 8 decem-
ber 1971.
Muteta-Wa-Lupele, nee a` Lubumbashi (Congo) le 21 decembre 1969. Muteta-Wa-Lupele, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 21 decem-
ber 1969.
Mutlu, Yakup, ne a` Bakisyan (Turquie) le 1er fvrier 1972. Mutlu, Yakup, geboren te Bakisyan (Turkije) op 1 februari 1972.
Mutombo Kalombo, ne a` Lubumbashi (Congo) le 6 avril 1979. Mutombo Kalombo, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 6 april 1979.
Mutshipayi, Marie Henriette, nee a` Louvain (Belgique) le 16 avril 1970. Mutshipayi, Marie Henriette, geboren te Leuven (Belgie) op
16 april 1970.
Muyembe, Mamfum Mawete, nee a` Louvain (Belgique) le 12 octo- Muyembe, Mamfum Mawete, geboren te Leuven (Belgie) op 12 okto-
bre 1972. ber 1972.
Mwamba Kaniki, ne a` Ilebo (Congo) le 10 septembre 1956. Mwamba Kaniki, geboren te Ilebo (Kongo) op 10 september 1956.
Mwambutsa Mbaga, Martin, ne a` Mugambazi-Kigali (Rwanda) le Mwambutsa Mbaga, Martin, geboren te Mugambazi-Kigali (Ruanda)
2 mai 1981. op 2 mei 1981.
Mwela Mwabi, ne a` Kananga (Congo) le 17 dcembre 1954. Mwela Mwabi, geboren te Kananga (Kongo) op 17 december 1954.
Mzoughi, Yacine, ne a` Paris (France) le 25 fvrier 1976. Mzoughi, Yacine, geboren te Parijs (Frankrijk) op 25 februari 1976.
Nabimana, Emmanuel, ne a` Nyarugenge (Rwanda) le 17 mars 1981. Nabimana, Emmanuel, geboren te Nyarugenge (Ruanda) op
17 maart 1981.
Naciri, Abdellah, ne a` Sidi Kacem (Maroc) en 1962. Naciri, Abdellah, geboren te Sidi Kacem (Marokko) in 1962.
Nacouzi, Abdo, ne a` Beyrouth (Liban) le 19 novembre 1964. Nacouzi, Abdo, geboren te Beiroet (Libanon) op 19 november 1964.
Nacsa, Szilvia, nee a` Pecs (Hongrie) le 23 avril 1961. Nacsa, Szilvia, geboren te Pecs (Hongarije) op 23 april 1961.
Nadirou, Mohamed, ne a` Tafersit (Maroc) en 1965. Nadirou, Mohamed, geboren te Tafersit (Marokko) in 1965.
Nadrljanski epouse Andelkovic, Radmila, nee a` Novi Knezevac Nadrljanski echtgenote Andelkovic, Radmila, geboren te Novi Kne-
(Yougoslavie) le 5 juillet 1967. zevac (Joegoslavie) op 5 juli 1967.
Nafisa, Ihsanullah, nee a` Kaboul (Afghanistan) en 1976. Nafisa, Ihsanullah, geboren te Kaboel (Afghanistan) in 1976.
Nahimana, Claude Francis, ne a` Bujumbura (Burundi) le Nahimana, Claude Francis, geboren te Bujumbura (Burundi) op
28 fvrier 1979. 28 februari 1979.
Naimarevic, Zoran, ne a` Brajkovici Travnik (Bosnie-Herzegovine) le Naimarevic, Zoran, geboren te Brajkovici Travnik (Bosnie -
2 juin 1964. Herzegovina) op 2 juni 1964.
Najem, Abdelaziz, ne a` Casablanca (Maroc) le 17 octobre 1962. Najem, Abdelaziz, geboren te Casablanca (Marokko) op 17 okto-
ber 1962.
Nakaguno Chideka, nee a` Bukavu (Congo) le 27 juillet 1974. Nakaguno Chideka, geboren te Bukavu (Kongo) op 27 juli 1974.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7887

Nakok epouse Van den Abeele, Thongpoon, nee a` Udon Thani Nakok echtgenote Van den Abeele, Thongpoon, geboren te Udon
(Thalande) le 10 janvier 1975. Thani (Thailand) op 10 januari 1975.
Nalbant, Yusuf, ne a` Sagmacilar (Turquie) le 25 mai 1967. Nalbant, Yusuf, geboren te Sagmacilar (Turkije) op 25 mei 1967.
Nalukenge, Edina Josephine, nee a` Nsambya Hospital (Ouganda) le Nalukenge, Edina Josephine, geboren te Nsambya Hospital (Oegan-
19 mars 1974. da) op 19 maart 1974.
Naourine, Mohamed, ne a` Hadjout (Algerie) le 20 juin 1964. Naourine, Mohamed, geboren te Hadjout (Algerije) op 20 juni 1964.
Naranjo Ramirez, Martha Ligia, nee a` Medellin (Colombie) le Naranjo Ramirez, Martha Ligia, geboren te Medellin (Colombia) op
4 dcembre 1959. 4 december 1959.
Narbute epouse Savicka, Ineta, nee a` Daugavpils (Lettonie) le Narbute echtgenote Savicka, Ineta, geboren te Daugavpils (Letland)
15 mars 1971. op 15 maart 1971.
Nasri, Fatima, nee a` Dr El Khodrane (Maroc) le 2 janvier 1968. Nasri, Fatima, geboren te Dr El Khodrane (Marokko) op 2 januari 1968.
Naz epouse Ahmed, Saima, nee a` Karachi (Pakistan) le 1er jan- Naz echtgenote Ahmed, Saima, geboren te Karachi (Pakistan) op
vier 1965. 1 januari 1965.
Naz, Sumaira, nee a` Lahore (Pakistan) le 31 dcembre 1976. Naz, Sumaira, geboren te Lahore (Pakistan) op 31 december 1976.
er
Nazir, Hassan Nazir, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 1 janvier 1951. Nazir, Hassan Nazir, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 1 januari 1951.
Ndadaye, Hyacinthe, nee a` Murama-Nyabihanga (Burundi) le 20 octo- Ndadaye, Hyacinthe, geboren te Murama-Nyabihanga (Burundi) op
bre 1972. 20 oktober 1972.
Ndahimana Shyaka, Bernard, ne a` Nyamagabe-Gikongoro (Rwanda) Ndahimana Shyaka, Bernard, geboren te Nyamagabe-Gikongoro
le 18 aot 1980. (Ruanda) op 18 augustus 1980.
Ndaje, Marie Alice, nee a` Nyamabuye-Gitarama (Rwanda) le Ndaje, Marie Alice, geboren te Nyamabuye-Gitarama (Ruanda) op
20 avril 1979. 20 april 1979.
Ndam Mouicha, Serge Magloire, ne a` Bagom (Cameroun) le Ndam Mouicha, Serge Magloire, geboren te Bagom (Kameroen)
8 aot 1972. op 8 augustus 1972.
Ndame Ebongue, Samuel, ne a` Douala (Cameroun) le 17 mai 1970. Ndame Ebongue, Samuel, geboren te Douala (Kameroen) op
17 mei 1970.
Ndayambaje Bahati, nee a` Goma (Congo) le 15 aot 1974. Ndayambaje Bahati, geboren te Goma (Kongo) op 15 augustus 1974.
Ndayisaba, Charles, ne a` Musebeya-Gikongoro (Rwanda) le 10 sep- Ndayisaba, Charles, geboren te Musebeya-Gikongoro (Ruanda)
tembre 1968. op 10 september 1968.
Ndayisaba, Thierry, ne a` Mukike-Bujumbura (Burundi) le 6 avril 1975. Ndayisaba, Thierry, geboren te Mukike-Bujumbura (Burundi) op
6 april 1975.
Ndikumazambo, Clement, ne a` Muramvya (Burundi) le 5 jan- Ndikumazambo, Clement, geboren te Muramvya (Burundi) op
vier 1966. 5 januari 1966.
Ndjibu Kabundji, ne a` Kinshasa (Congo) le 8 aot 1975. Ndjibu Kabundji, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 augustus 1975.
Ndjudi Adihe Samangua, nee a` Bena-Nkoy (Congo) le 21 avril 1958. Ndjudi Adihe Samangua, geboren te Bena-Nkoy (Kongo) op
21 april 1958.
Ndompetelo-Ntela, ne a` Kinshasa (Congo) le 31 mai 1962. Ndompetelo-Ntela, geboren te Kinshasa (Kongo) op 31 mei 1962.
Nduwa, Kakwata Basile, ne a` Luena (Congo) le 19 juin 1960. Nduwa, Kakwata Basile, geboren te Luena (Kongo) op 19 juni 1960.
Nduwamungu, Jean-Marie, ne a` Bihororo-Giheta (Burundi) le 7 novem- Nduwamungu, Jean-Marie, geboren te Bihororo-Giheta (Burundi)
bre 1971. op 7 november 1971.
Nduwimana, Anne-Mariette, nee a` Muhanga (Burundi) le 8 septem- Nduwimana, Anne-Mariette, geboren te Muhanga (Burundi) op
bre 1977. 8 september 1977.
Nduwumwami, Christella, nee a` Bujumbura (Burundi) le 21 sep- Nduwumwami, Christella, geboren te Bujumbura (Burundi) op
tembre 1972. 21 september 1972.
Neacsu, Toma, ne a` Voinesti (Roumanie) le 10 aot 1973. Neacsu, Toma, geboren te Voinesti (Roemenie) op 10 augustus 1973.
Nedelcu, Elena, nee a` Constanta (Roumanie) le 19 aout 1973. Nedelcu, Elena, geboren te Constanta (Roemenie) op 19 augus-
tus 1973.
Neelam, Devi, nee a` Panchhat (Inde) le 2 avril 1973. Neelam, Devi, geboren te Panchhat (India) op 2 april 1973.
Negoescu, Eugenia, nee a` Baicoi (Roumanie) le 31 mai 1960. Negoescu, Eugenia, geboren te Baicoi (Roemenie) op 31 mei 1960.
Nezhmedinova, Ekaterina, nee a` Alma-Ata (Kazakhstan) le 30 novem- Nezhmedinova, Ekaterina, geboren te Alma-Ata (Kazakstan) op
bre 1981. 30 november 1981.
Ng, Yun Ming, ne a` Hong Kong (Chine (ex Hong Kong)) le Ng, Yun Ming, geboren te Hong Kong (China (ex Hong Kong))
22 juin 1962. op 22 juni 1962.
Ngainsu Noukumo, Bertrand Sylvain, ne a` Douala (Cameroun) le Ngainsu Noukumo, Bertrand Sylvain, geboren te Douala (Kameroen)
12 janvier 1972. op 12 januari 1972.
Ngalula Mbuyi Luboya, ne a` Kinshasa (Congo) le 9 septembre 1979. Ngalula Mbuyi Luboya, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 septem-
ber 1979.
Ngalula Mbuyi, Ange`le, nee a` Kinshasa (Congo) le 1er janvier 1975. Ngalula Mbuyi, Ange`le, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 januari 1975.
Ngalula Mbuyi, Pascal, ne a` Kinshasa (Congo) le 26 decembre 1978. Ngalula Mbuyi, Pascal, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 decem-
ber 1978.
Ngalula Mulomba, nee a` Katende (Congo) le 23 fvrier 1956. Ngalula Mulomba, geboren te Katende (Kongo) op 23 februari 1956.
Ngambi-Ngelevulu, ne a` Kindu (Congo) le 12 dcembre 1969. Ngambi-Ngelevulu, geboren te Kindu (Kongo) op 12 december 1969.
Ngangu Mata Mbuta, nee a` Kinshasa (Congo) le 12 septembre 1953. Ngangu Mata Mbuta, geboren te Kinshasa (Kongo) op 12 septem-
ber 1953.
Ngbama Ngode Babala Diko, ne a` Kinshasa (Congo) le 16 septem- Ngbama Ngode Babala Diko, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1974. 16 september 1974.
7888 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Ngendakumana, Marie-Josee, nee a` Kiryama (Burundi) le 9 novem- Ngendakumana, Marie-Josee, geboren te Kiryama (Burundi) op
bre 1969. 9 november 1969.
Ngilase Da Guzu, Gilbert, ne a` Kinshasa (Congo) le 15 dcem- Ngilase Da Guzu, Gilbert, geboren te Kinshasa (Kongo) op 15 decem-
bre 1968. ber 1968.
NGom, Mamadou Amadou, ne a` Nouakchott (Mauritanie) le NGom, Mamadou Amadou, geboren te Nouakchott (Mauritanie) op
2 juin 1960. 2 juni 1960.
NGoma, Evelyne, nee a` Anderlecht (Belgique) le 6 septembre 1982. NGoma, Evelyne, geboren te Anderlecht (Belgie) op 6 septem-
ber 1982.
Ngoue, David Roger, ne a` Mabel (Cameroun) le 31 juillet 1971. Ngoue, David Roger, geboren te Mabel (Kameroen) op 31 juli 1971.
Ngovea Mbatshi, Agostinho, ne a` Yabi (Angola) le 10 mars 1962. Ngovea Mbatshi, Agostinho, geboren te Yabi (Angola) op
10 maart 1962.
Ngudia-Ntabala, Celine, nee a` Kinshasa (Congo) le 21 juillet 1976. Ngudia-Ntabala, Celine, geboren te Kinshasa (Kongo) op 21 juli 1976.
NGuessan Adjo, Isabelle Patricia, nee a` Anyama (Cote dIvoire) NGuessan Adjo, Isabelle Patricia, geboren te Anyama (Ivoorkust)
le 19 fvrier 1976. op 19 februari 1976.
Nguimgo, Pascal, ne a` Fongo-Tongo (Cameroun) vers 1er jan- Nguimgo, Pascal, geboren te Fongo-Tongo (Kameroen) rond
vier 1964. 1 januari 1964.
Nguyen Thi Thao, nee a` Cao Thang Saigon (Viet-nam) le 23 mars 1971. Nguyen Thi Thao, geboren te Cao Thang Saigon (Vietnam) op
23 maart 1971.
Nguyen, Thi Tinh Thuy, nee a` Dieu-Hoa, Dinh-Tuong (Viet-nam) Nguyen, Thi Tinh Thuy, geboren te Dieu-Hoa, Dinh-Tuong (Vietnam)
le 7 janvier 1966. op 7 januari 1966.
Nibigira, Potamie, nee a` Gatara (Burundi) le 27 juillet 1976. Nibigira, Potamie, geboren te Gatara (Burundi) op 27 juli 1976.
Nika epouse Cibaj, Rovena, nee a` Burrel (Albanie) le 4 avril 1978. Nika echtgenote Cibaj, Rovena, geboren te Burrel (Albanie) op
4 april 1978.
Nimmakayala, Vijaya, nee a` Cuddapah (Inde) le 14 mai 1974. Nimmakayala, Vijaya, geboren te Cuddapah (India) op 14 mei 1974.
Nino, Rosemarie Pablo, nee a` Ilocos Norte, Marcos, Escoda (Philip- Nino, Rosemarie Pablo, geboren te Ilocos Norte, Marcos, Escoda
pines) le 20 janvier 1967. (Filippijnen) op 20 januari 1967.
Nirere, Viviane, nee a` Kigina (Rwanda) le 1er dcembre 1964. Nirere, Viviane, geboren te Kigina (Ruanda) op 1 december 1964.
Nissan, Sonia, nee a` Tall Jomaa (Syrie) le 12 janvier 1977. Nissan, Sonia, geboren te Tall Jomaa (Syrie) op 12 januari 1977.
Nistor, Florina, nee a` Buftea (Roumanie) le 20 avril 1962. Nistor, Florina, geboren te Buftea (Roemenie) op 20 april 1962.
Nitufuidi, Bayoyele, nee a` Boma (Congo) le 29 octobre 1953. Nitufuidi, Bayoyele, geboren te Boma (Kongo) op 29 oktober 1953.
Nizami, Izatulah, ne a` Maidan (Afghanistan) en 1955. Nizami, Izatulah, geboren te Maidan (Afghanistan) in 1955.
Njoya Ngapna, Antonin, ne a` Foumban (Cameroun) le 26 mars 1969. Njoya Ngapna, Antonin, geboren te Foumban (Kameroen) op
26 maart 1969.
Nkele, Madeleine, nee a` Bujumbura (Burundi) le 23 janvier 1972. Nkele, Madeleine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 23 januari 1972.
Nkizamacumu, Desire, ne a` Nyamugali (Rwanda) le 1er aot 1962. Nkizamacumu, Desire, geboren te Nyamugali (Ruanda) op 1 augus-
tus 1962.
Nkusi, Sonia, nee a` Kisangani (Congo) le 23 fvrier 1977. Nkusi, Sonia, geboren te Kisangani (Kongo) op 23 februari 1977.
Nkusi-Kamy, nee a` Masisi (Congo) le 18 septembre 1962. Nkusi-Kamy, geboren te Masisi (Kongo) op 18 september 1962.
Nono, Marie-There`se, nee a` Bafoussam (Cameroun) le 10 dcem- Nono, Marie-There`se, geboren te Bafoussam (Kameroen) op 10 decem-
bre 1966. ber 1966.
Nono-Kamga, Anatole Marius, ne a` Douala (Cameroun) le 1er sep- Nono-Kamga, Anatole Marius, geboren te Douala (Kameroen) op
tembre 1974. 1 september 1974.
Nourica, Vasilica Corina, nee a` Ruginoasa (Roumanie) le 1er jan- Nourica, Vasilica Corina, geboren te Ruginoasa (Roemenie) op
vier 1973. 1 januari 1973.
Nsakala Makona, Sylvie, nee a` Matadi (Congo) le 14 aout 1979. Nsakala Makona, Sylvie, geboren te Matadi (Kongo) op 14 augus-
tus 1979.
Nsegue Essomba, Jeanne Marie Michel, nee a` Yaounde (Cameroun) Nsegue Essomba, Jeanne Marie Michel, geboren te Yaounde (Kame-
le 14 aot 1975. roen) op 14 augustus 1975.
Nsengiyumva, Donat, ne a` Nyakinama (Rwanda) le 28 mars 1971. Nsengiyumva, Donat, geboren te Nyakinama (Ruanda) op
28 maart 1971.
Nsengiyumva, Nade`ge, nee a` Bujumbura (Burundi) le 30 juin 1979. Nsengiyumva, Nade`ge, geboren te Bujumbura (Burundi) op
30 juni 1979.
Nsona, Makaya, nee a` Kinshasa (Congo) le 22 septembre 1978. Nsona, Makaya, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 september 1978.
Nsubila Mazaba, nee a` Kinshasa (Congo) le 18 mars 1981. Nsubila Mazaba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 maart 1981.
Ntamuhanga, Gaspard, ne a` Bungwe (Rwanda) le 11 novembre 1970. Ntamuhanga, Gaspard, geboren te Bungwe (Ruanda) op 11 novem-
ber 1970.
Ntibimenya, Norbertine, nee a` Rugarama-Kibirira (Rwanda) le Ntibimenya, Norbertine, geboren te Rugarama-Kibirira (Ruanda) op
2 janvier 1970. 2 januari 1970.
Ntsimbo Bosimpoko, nee a` Kinshasa (Congo) le 9 novembre 1974. Ntsimbo Bosimpoko, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 novem-
ber 1974.
Ntumba Mpesa, ne a` Lubumbashi (Congo) le 29 dcembre 1963. Ntumba Mpesa, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 29 decem-
ber 1963.
Ntumba Nkongolo, ne a` Kinshasa (Congo) le 13 septembre 1969. Ntumba Nkongolo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 septem-
ber 1969.
Ntumba Tshiloz, nee a` Lubumbashi (Congo) le 19 juillet 1976. Ntumba Tshiloz, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 19 juli 1976.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7889

Nur Ulusow, Muhudin, ne a` Mogadishu (Somalie) le 9 aout 1965. Nur Ulusow, Muhudin, geboren te Mogadishu (Somalie) op 9 augus-
tus 1965.
Nusrat, Jabeen, nee a` Chakwal (Pakistan) le 5 dcembre 1971. Nusrat, Jabeen, geboren te Chakwal (Pakistan) op 5 december 1971.
Nwaka, Paulina, nee a` Issele uku Delta State (Nigeria) le 23 dcem- Nwaka, Paulina, geboren te Issele uku Delta State (Nigeria) op
bre 1969. 23 december 1969.
Nyagatare, Jean Luc, ne a` Nyabisindu-Butare (Rwanda) le 25 aot 1980. Nyagatare, Jean Luc, geboren te Nyabisindu-Butare (Ruanda)
op 25 augustus 1980.
Nyamweru, Maliza Cinama, nee a` Kinshasa (Congo) le 2 avril 1977. Nyamweru, Maliza Cinama, geboren te Kinshasa (Kongo) op
2 april 1977.
Nyamweru, Ndagano Kalembe Jean-Paulin, ne a` Kinshasa (Congo) Nyamweru, Ndagano Kalembe Jean-Paulin, geboren te Kinshasa
le 11 janvier 1976. (Kongo) op 11 januari 1976.
Nyina, Georges, ne a` Ntoui Essang (Cameroun) le 30 mars 1964. Nyina, Georges, geboren te Ntoui Essang (Kameroen) op 30 maart 1964.
Nyirabanguka, Vere`ne, nee a` Mururu-Cyimbogo (Rwanda) le Nyirabanguka, Vere`ne, geboren te Mururu-Cyimbogo (Ruanda)
17 juillet 1971. op 17 juli 1971.
Nyirabashongore, Beatrice, nee a` Nyarugenge-Kigali (Rwanda) le Nyirabashongore, Beatrice, geboren te Nyarugenge-Kigali (Ruanda)
7 mai 1974. op 7 mei 1974.
Nyirahabimana, Ancille, nee a` Rugerero (Rwanda) le 22 aot 1966. Nyirahabimana, Ancille, geboren te Rugerero (Ruanda) op 22 augus-
tus 1966.
Nyirakiroji Bugiro, nee a` Nyakariba (Congo) le 16 decembre 1948. Nyirakiroji Bugiro, geboren te Nyakariba (Kongo) op 16 decem-
ber 1948.
Nyirangondo, Agne`s, nee a` Ngobagoba-Kivumu (Rwanda) le Nyirangondo, Agne`s, geboren te Ngobagoba-Kivumu (Ruanda)
28 avril 1972. op 28 april 1972.
Nyiransabimana, Espe rance, ne e a` Cyangugu (Rwanda) le Nyiransabimana, Esperance, geboren te Cyangugu (Ruanda) op
28 juillet 1982. 28 juli 1982.
Nyiransengimana, Christine, nee a` Taba Gitarama (Rwanda) Nyiransengimana, Christine, geboren te Taba Gitarama (Ruanda)
le 10 dcembre 1969. op 10 december 1969.
Nzabonimpa, Donatilla, nee a` Gaseke-Gisenyi (Rwanda) en 1954. Nzabonimpa, Donatilla, geboren te Gaseke-Gisenyi (Ruanda) in 1954.
NZamba, Pascal Bernard Urbain, ne a` Bruxelles (Belgique) le NZamba, Pascal Bernard Urbain, geboren te Brussel (Belgie) op
8 octobre 1969. 8 oktober 1969.
Nzambiyumva, Antoinette, nee a` Mweya (Burundi) le 1er aot 1960. Nzambiyumva, Antoinette, geboren te Mweya (Burundi) op 1 augus-
tus 1960.
Nzanywayimana, Aimable, ne a` Rwamatamu (Rwanda) le 4 dcem- Nzanywayimana, Aimable, geboren te Rwamatamu (Ruanda) op
bre 1979. 4 december 1979.
Nzembela Kayembe, ne a` Mue`ne Ditu (Congo) le 30 juin 1956. Nzembela Kayembe, geboren te Mue`ne Ditu (Kongo) op 30 juni 1956.
Nzeyimana, Alimasi, ne a` Buyenzi-Bujumbura (Burundi) le 8 novem- Nzeyimana, Alimasi, geboren te Buyenzi-Bujumbura (Burundi) op
bre 1968. 8 november 1968.
Nzeyimana, Mireille, nee a` Bujumbura (Burundi) le 1er octobre 1978. Nzeyimana, Mireille, geboren te Bujumbura (Burundi) op 1 okto-
ber 1978.
Nzomwita, Aline, nee a` Kamenge (Burundi) en 1971. Nzomwita, Aline, geboren te Kamenge (Burundi) in 1971.
Nzomwita, Godelieve, nee a` Bujumbura (Burundi) le 22 octobre 1958. Nzomwita, Godelieve, geboren te Bujumbura (Burundi) op 22 okto-
ber 1958.
Nzopfabarushe, Melchiade, ne a` Bujumbura (Burundi) le 4 juillet 1971. Nzopfabarushe, Melchiade, geboren te Bujumbura (Burundi) op
4 juli 1971.
Nzumba Tusevo, Annie, nee a` Kinshasa (Congo) le 18 novem- Nzumba Tusevo, Annie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 novem-
bre 1966. ber 1966.
Ofosuhene, Willipep, ne a` Kumasi (Ghana) le 2 aot 1965. Ofosuhene, Willipep, geboren te Kumasi (Ghana) op 2 augustus 1965.
Okader, Rahma, nee a` Douar Hziam Trougout (Maroc) en 1964. Okader, Rahma, geboren te Douar Hziam Trougout (Marokko) in
1964.
Okic, Lejla, nee a` Gradacac (Bosnie-Herzegovine) le 24 aot 1977. Okic, Lejla, geboren te Gradacac (Bosnie-Herzegovina) op 24 augus-
tus 1977.
Okic, Samir, ne a` Tarevci-Modicra (Yougoslavie) le 7 octobre 1968. Okic, Samir, geboren te Tarevci-Modicra (Joegoslavie) op 7 okto-
ber 1968.
Olcauz epouse Eke, Fehime, nee a` Silopi (Turquie) le 28 octobre 1973. Olcauz echtgenote Eke, Fehime, geboren te Silopi (Turkije) op
28 oktober 1973.
Olcauz, Binyamin, ne a` Hesana (Turquie) le 9 septembre 1952. Olcauz, Binyamin, geboren te Hesana (Turkije) op 9 september 1952.
Olcauz, Filiz, nee a` Silopi (Turquie) le 2 octobre 1983. Olcauz, Filiz, geboren te Silopi (Turkije) op 2 oktober 1983.
Olcauz, Sezgin, ne a` Silopi (Turquie) le 20 dcembre 1979. Olcauz, Sezgin, geboren te Silopi (Turkije) op 20 december 1979.
Olszewska epouse Kalinowska, Barbara, nee a` Elk (Pologne) Olszewska echtgenote Kalinowska, Barbara, geboren te Elk (Polen)
le 4 mars 1970. op 4 maart 1970.
Omosivie, Abieyiuwa Blessing, nee a` Benin City (Nigeria) le Omosivie, Abieyiuwa Blessing, geboren te Benin City (Nigeria) op
11 mars 1975. 11 maart 1975.
O ner epouse Suzer, Gullu, nee a` Kulundere (Turquie) le 20 jan- O ner echtgenote Suzer, Gullu, geboren te Kulundere (Turkije) op
vier 1937. 20 januari 1937.
Orlovac, Ivo, ne a` Bukovica - Laktasi (Bosnie-Herzegovine) le Orlovac, Ivo, geboren te Bukovica - Laktasi (Bosnie-Herzegovina)
24 octobre 1965. op 24 oktober 1965.
Orofei, Christine, nee a` Sarh (Tchad) le 11 octobre 1957. Orofei, Christine, geboren te Sarh (Tsjaad) op 11 oktober 1957.
7890 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Osei, Constance, nee a` Accra (Ghana) le 10 juin 1967. Osei, Constance, geboren te Accra (Ghana) op 10 juni 1967.
Osfera, Walid, ne a` Alep (Syrie) le 5 septembre 1967. Osfera, Walid, geboren te Aleppo (Syrie) op 5 september 1967.
Ouazzi, Khadija, nee a` Safi (Maroc) le 18 mai 1970. Ouazzi, Khadija, geboren te Safi (Marokko) op 18 mei 1970.
Oubairouk, Rachid, ne a` Maaseik (Belgique) le 20 avril 1977. Oubairouk, Rachid, geboren te Maaseik (Belgie) op 20 april 1977.
Ouerghi, Hassenne, ne a` Touireuf (Tunisie) le 1er juin 1974. Ouerghi, Hassenne, geboren te Touireuf (Tunesie) op 1 juni 1974.
Ouglova, Nina Alexandrovna, nee a` Pystchoug, Kostroma (Russie) le Ouglova, Nina Alexandrovna, geboren te Pystchoug, Kostroma
6 aot 1964. (Rusland) op 6 augustus 1964.
Ouhab, Moussa, ne a` Beni Boughafer (Maroc) le 24 juillet 1974. Ouhab, Moussa, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op 24 juli 1974.
Ouidad, Hanane, nee a` Marrakech (Maroc) le 5 septembre 1974. Ouidad, Hanane, geboren te Marrakech (Marokko) op 5 septem-
ber 1974.
Oulad Soukaina, Othman, ne a` Tanger (Maroc) le 4 janvier 1973. Oulad Soukaina, Othman, geboren te Tanger (Marokko) op
4 januari 1973.
Oulare, Aboubacar, ne a` Conakry (Guinee) le 8 octobre 1976. Oulare, Aboubacar, geboren te Conakry (Guinee) op 8 oktober 1976.
Ouraghi, Freddy, ne a` Lille (France) le 24 mai 1980. Ouraghi, Freddy, geboren te Rijsel (Frankrijk) op 24 mei 1980.
Ouriaghli Taouil, Ali, ne a` Tanger (Maroc) le 29 octobre 1973. Ouriaghli Taouil, Ali, geboren te Tanger (Marokko) op 29 okto-
ber 1973.
Ovali, Arif, ne a` Kilbasan (Turquie) le 18 mars 1967. Ovali, Arif, geboren te Kilbasan (Turkije) op 18 maart 1967.
zgunes, Meric Vedia, nee a` Mons (Belgique) le 1er juin 1978.
O zgunes, Meric Vedia, geboren te Bergen (Belgie) op 1 juni 1978.
O
zgur, Erol, ne a` Madjacova (Bulgarie) le 18 dcembre 1964.
O zgur, Erol, geboren te Madjacova (Bulgarije) op 18 december 1964.
O

Ozhan epouse Akpinar, Tekmile, nee a` Alaca (Turquie) le 21 aot 1965. O zhan echtgenote Akpinar, Tekmile, geboren te Alaca (Turkije) op
21 augustus 1965.
zkaya, Fadim, nee a` Karaman (Turquie) le 28 mars 1983.
O O zkaya, Fadim, geboren te Karaman (Turkije) op 28 maart 1983.

Ozkulluk, Sefa, ne a` Ortakoy (Turquie) le 18 mai 1976. O zkulluk, Sefa, geboren te Ortakoy (Turkije) op 18 mei 1976.
zluk, U
O zeyir, ne a` Tavas (Turquie) le 23 septembre 1968. zluk, U
O zeyir, geboren te Tavas (Turkije) op 23 september 1968.
Ozog, Wojciech, ne a` Sokolow Malopolski (Pologne) le 13 avril 1965. Ozog, Wojciech, geboren te Sokolow Malopolski (Polen) op
13 april 1965.
zozan, Mehmet Arif, ne a` Ankara (Turquie) le 25 avril 1969.
O O zozan, Mehmet Arif, geboren te Ankara (Turkije) op 25 april 1969.
zturk, Hava, nee a` Igdir (Turquie) le 2 fvrier 1975.
O O zturk, Hava, geboren te Igdir (Turkije) op 2 februari 1975.
Padilla Avalos, Madelaine Angelica, nee a` Pichari, Cusco (Perou) le Padilla Avalos, Madelaine Angelica, geboren te Pichari, Cusco (Peru)
4 fvrier 1969. op 4 februari 1969.
Pajevic, Ivan, ne a` Belgrade (Yougoslavie) le 25 novembre 1958. Pajevic, Ivan, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 25 november 1958.
Palta, Mehmet, ne a` Halfeti (Turquie) le 1er janvier 1967. Palta, Mehmet, geboren te Halfeti (Turkije) op 1 januari 1967.
Paluku Mukokoma, ne a` Goma (Congo) le 1er janvier 1960. Paluku Mukokoma, geboren te Goma (Kongo) op 1 januari 1960.
Panait, Cristian, ne a` Ploiesti Prahova (Roumanie) le 9 octobre 1971. Panait, Cristian, geboren te Ploiesti Prahova (Roemenie) op 9 okto-
ber 1971.
Pang, Zuyin, nee a` Shanghai (Chine) le 18 aot 1974. Pang, Zuyin, geboren te Shanghai (China) op 18 augustus 1974.
Papaproko epouse Beleraj, Belina, nee a` Tirana (Albanie) le 10 mai 1976. Papaproko echtgenote Beleraj, Belina, geboren te Tirana (Albanie)
op 10 mei 1976.
Paramonov, Mikhal Albertovitch, ne a` Leningrad (Russie) le Paramonov, Mikhal Albertovitch, geboren te Leningrad (Rusland)
29 mars 1965. op 29 maart 1965.
Pascaru, Meer, ne a` Chisinau (Roumanie) en 1921. Pascaru, Meer, geboren te Chisinau (Roemenie) in 1921.
Passalacqua, Giuseppe, ne a` Charleroi (Belgique) le 25 fvrier 1975. Passalacqua, Giuseppe, geboren te Charleroi (Belgie ) op
25 februari 1975.
Patel, Anjnaben, nee a` Kosmada (Inde) le 7 fvrier 1974. Patel, Anjnaben, geboren te Kosmada (India) op 7 februari 1974.
Pathak, Ram Chandra, ne a` Doti Seti Zone (Nepal) le 22 mars 1943. Pathak, Ram Chandra, geboren te Doti Seti Zone (Nepal) op
22 maart 1943.
Paudel, Sudarsan, ne a` Geylephug (Bhoutan) le 16 septembre 1970. Paudel, Sudarsan, geboren te Geylephug (Bhutan) op 16 septem-
ber 1970.
Paulat, Wolfgang, ne a` Munchen Gladbach (Allemagne) le 7 avril 1951. Paulat, Wolfgang, geboren te Munchen Gladbach (Duitsland) op
7 april 1951.
Pehlic epouse Sahinovic, Hajra, nee a` Konjodor (Bosnie-Herzegovine) Pehlic echtgenote Sahinovic, Hajra, geboren te Konjodor (Bosnie-
le 19 octobre 1949. Herzegovina) op 19 oktober 1949.
Pena Juncal, Maria Renee, nee a` Montevideo (Uruguay) le 7 avril 1949. Pena Juncal, Maria Renee, geboren te Montevideo (Uruguay) op
7 april 1949.
Pena Romero, Angelina, nee a` Chavinda Michoacan (Mexique) Pena Romero, Angelina, geboren te Chavinda Michoacan (Mexico)
le 5 mars 1958. op 5 maart 1958.
Penava e pouse Mujan, Mirsada, ne e a` Jablanica (Bosnie- Penava echtgenote Mujan, Mirsada, geboren te Jablanica (Bosnie-
Herzegovine) le 25 juillet 1955. Herzegovina) op 25 juli 1955.
Pepels, Wilhelmus Philippus Leonardus, ne a` Geleen (Pays-Bas) le Pepels, Wilhelmus Philippus Leonardus, geboren te Geleen (Neder-
3 avril 1945. land) op 3 april 1945.
Perez, Lucrecio, ne a` Cabrera (Repub. Dominicaine) le 10 mars 1965. Perez, Lucrecio, geboren te Cabrera (Dominikaanse Republ.) op
10 maart 1965.
Pesi Nzei Kafuti, nee a` Kinshasa (Congo) le 28 mai 1970. Pesi Nzei Kafuti, geboren te Kinshasa (Kongo) op 28 mei 1970.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7891

Petrov, Victor Vladimirovitch, ne a` Polevskoi Severski (Fed. de Petrov, Victor Vladimirovitch, geboren te Polevskoi Severski (Russi-
Russie) le 8 juillet 1945. sche Federatie) op 8 juli 1945.
Pham, Thi Hong Ngoc, nee a` Dong Da (Viet-nam) le 29 novem- Pham, Thi Hong Ngoc, geboren te Dong Da (Vietnam) op 29 novem-
bre 1969. ber 1969.
Picco, Claude Joseph, ne a` Saint-Mard (Belgique) le 20 octobre 1971. Picco, Claude Joseph, geboren te Saint-Mard (Belgie) op 20 okto-
ber 1971.
Pinto Carvalho do Amaral epouse Angelini, Monica, nee a` Bela Vista Pinto Carvalho do Amaral echtgenote Angelini, Monica, geboren
Sao Paulo (Bresil) le 6 juin 1962. te Bela Vista Sao Paulo (Brazilie) op 6 juni 1962.
Pinto Tabacof, Guilherme, ne a` Ibirapuera Sao Paulo (Bresil) Pinto Tabacof, Guilherme, geboren te Ibirapuera Sao Paulo (Brazilie)
le 2 fvrier 1983. op 2 februari 1983.
Piotrovskaya, Irina Vladimirovna, nee a` Moscou (Russie) le Piotrovskaya, Irina Vladimirovna, geboren te Moskou (Rusland)
21 mai 1977. op 21 mei 1977.
Piotrovski, Vladimir Konstantinovitch, ne a` Moscou (Russie) le Piotrovski, Vladimir Konstantinovitch, geboren te Moskou (Rusland)
12 fvrier 1946. op 12 februari 1946.
Pires Lage, Andre Luiz, ne a` Belo Horizonte (Bresil) le 12 mai 1968. Pires Lage, Andre Luiz, geboren te Belo Horizonte (Brazilie) op
12 mei 1968.
Pitroipa, Solange, nee a` Samandin Ouagadougou (Burkina Faso) Pitroipa, Solange, geboren te Samandin Ouagadougou (Burkina
le 28 dcembre 1969. Faso) op 28 december 1969.
Pllana, Besa, nee a` Shtitarice (Yougoslavie) le 2 aot 1977. Pllana, Besa, geboren te Shtitarice (Joegoslavie) op 2 augustus 1977.
Polanco, Yanett Marin, nee a` Villa Vasquez (Repub. Dominicaine) Polanco, Yanett Marin, geboren te Villa Vasquez (Dominikaanse
le 12 novembre 1962. Republ.) op 12 november 1962.
Polic, Rasim, ne a` Proslap (Bosnie-Herzegovine) le 29 mai 1960. Polic, Rasim, geboren te Proslap (Bosnie-Herzegovina) op 29 mei 1960.
Pompa, Yuliya Anatoliivna, nee a` Liviv Lvivska (Ukraine) le Pompa, Yuliya Anatoliivna, geboren te Liviv Lvivska (Oekrane)
12 octobre 1983. op 12 oktober 1983.
Ponjevic epouse Hadzic, Fatima, nee a` Tod. Celinja (Bosnie- Ponjevic echtgenote Hadzic, Fatima, geboren te Tod. Celinja (Bosnie-
Herzegovine) le 3 avril 1950. Herzegovina) op 3 april 1950.
Popovic, Sandra, nee a` Zagreb (Yougoslavie) le 17 fevrier 1983. Popovic, Sandra, geboren te Zagreb (Joegoslavie) op 17 februari 1983.
Posante, Vincenzo, ne a` Agrigento (Italie) le 28 fvrier 1967. Posante, Vincenzo, geboren te Agrigento (Italie) op 28 februari 1967.
Poyraz, Fatma, nee a` Schaerbeek (Belgique) le 21 mars 1973. Poyraz, Fatma, geboren te Schaarbeek (Belgie) op 21 maart 1973.
Pracalic epouse Dug, Zijada, nee a` Vlasinje, M.Grad (Bosnie- Pracalic echtgenote Dug, Zijada, geboren te Vlasinje, M.Grad (Bosnie-
Herzegovine) le 21 juin 1974. Herzegovina) op 21 juni 1974.
Pradhan, Nutan, nee a` Bunchhu (Bhoutan) le 1er dcembre 1980. Pradhan, Nutan, geboren te Bunchhu (Bhutan) op 1 december 1980.
Presiga, Pedro Nolasco, ne a` Medellin-Antioquia (Colombie) le Presiga, Pedro Nolasco, geboren te Medellin-Antioquia (Colombia)
23 aot 1954. op 23 augustus 1954.
Qahoui, Nadia, nee a` Oujda (Maroc) le 4 aot 1967. Qahoui, Nadia, geboren te Oujda (Marokko) op 4 augustus 1967.
Qaroli, Remzi, ne a` Brasaljc (Yougoslavie) le 21 septembre 1974. Qaroli, Remzi, geboren te Brasaljc (Joegoslavie) op 21 septem-
ber 1974.
Qejiou, El Mokhtar, ne a` Oujda (Maroc) le 23 septembre 1972. Qejiou, El Mokhtar, geboren te Oujda (Marokko) op 23 septem-
ber 1972.
Qerimi, Luan, ne a` Urosevac (Yougoslavie) le 1er avril 1972. Qerimi, Luan, geboren te Urosevac (Joegoslavie) op 1 april 1972.
Qiu, Shuangmiao, nee a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 1er mai 1982. Qiu, Shuangmiao, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 1 mei 1982.
Quinanola, Jeanefield, nee a` Cebu (Philippines) le 3 janvier 1957. Quinanola, Jeanefield, geboren te Cebu (Filippijnen) op 3 januari 1957.
Quinta, Muanda Blanchard, ne a` Cabinda (Angola) le 15 octo- Quinta, Muanda Blanchard, geboren te Cabinda (Angola) op 15 okto-
bre 1980. ber 1980.
Quintero Mesa, Luz Adriana, nee a` Armenia (Colombie) le 14 jan- Quintero Mesa, Luz Adriana, geboren te Armenia (Colombia) op
vier 1982. 14 januari 1982.
Rabbani, Rachida, nee a` Hattane Khouribga (Maroc) le 2 septem- Rabbani, Rachida, geboren te Hattane Khouribga (Marokko) op
bre 1976. 2 september 1976.
Rabib, Khalid, ne a` Charleroi (Belgique) le 14 septembre 1980. Rabib, Khalid, geboren te Charleroi (Belgie) op 14 september 1980.
Radenkovic, Gebrijela, nee a` Kraljevo (Yougoslavie) le 28 septem- Radenkovic, Gebrijela, geboren te Kraljevo (Joegoslavie) op 28 sep-
bre 1970. tember 1970.
Radic, Marko, ne a` Donji Lug (Bosnie-Herzegovine) le 3 septem- Radic, Marko, geboren te Donji Lug (Bosnie-Herzegovina) op
bre 1965. 3 september 1965.
Rafamatanantsoa, Lala Elisa, nee a` Antananarivo (Madagascar) Rafamatanantsoa, Lala Elisa, geboren te Antananarivo (Madagascar)
le 19 avril 1968. op 19 april 1968.
Rafiq, Irfan, ne a` Chakwal (Pakistan) le 9 dcembre 1964. Rafiq, Irfan, geboren te Chakwal (Pakistan) op 9 december 1964.
Rafoyan, Sirvart, nee a` Dahuk (Irak) le 25 mars 1977. Rafoyan, Sirvart, geboren te Dahuk (Irak) op 25 maart 1977.
Rahantasoanirina, Lydia, nee a` Antsirabe (Madagascar) le 15 octo- Rahantasoanirina, Lydia, geboren te Antsirabe (Madagascar) op
bre 1972. 15 oktober 1972.
Raharimampianina, Nivo-Harisoa, nee a` Vatomandry (Madagascar) Raharimampianina, Nivo-Harisoa, geboren te Vatomandry (Mada-
le 22 fvrier 1965. gascar) op 22 februari 1965.
Rahimi, Wahid, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 22 juillet 1978. Rahimi, Wahid, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 22 juli 1978.
Rahmani, Mounia, nee a` Oujda (Maroc) le 11 juin 1971. Rahmani, Mounia, geboren te Oujda (Marokko) op 11 juni 1971.
Rahmouni, Sabah, nee a` Casablanca (Maroc) le 8 fevrier 1977. Rahmouni, Sabah, geboren te Casablanca (Marokko) op 8 februari 1977.
7892 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Rahoerason, Haingo Tiana, nee a` Soavinandriana-Antananarive Rahoerason, Haingo Tiana, geboren te Soavinandriana-Antananarive
(Madagascar) le 10 septembre 1967. (Madagascar) op 10 september 1967.
Rahou, MHamed, ne a` Dr Beni Youssef Tafersit (Maroc) le 1er jan- Rahou, MHamed, geboren te Dr Beni Youssef Tafersit (Marokko)
vier 1952. op 1 januari 1952.
Raji, Mohamed, ne a` Douar Aifre Ait Ouassif MGouna (Maroc) le Raji, Mohamed, geboren te Douar Aifre Ait Ouassif MGouna
16 mai 1966. (Marokko) op 16 mei 1966.
Rakha, Allah, ne a` Faisalabad (Pakistan) le 20 juin 1973. Rakha, Allah, geboren te Faisalabad (Pakistan) op 20 juni 1973.
Ramic, Razija, nee a` Jelacici Visegrad (Bosnie-Herzegovine) le Ramic, Razija, geboren te Jelacici Visegrad (Bosnie-Herzegovina)
10 octobre 1953. op 10 oktober 1953.
Ramzan, Aqsa Parveen, nee a` Bondy (France) le 23 mars 1984. Ramzan, Aqsa Parveen, geboren te Bondy (Frankrijk) op 23 maart 1984.
Ramzan, Mohammad, ne a` Wazirabad (Pakistan) le 2 decembre 1956. Ramzan, Mohammad, geboren te Wazirabad (Pakistan) op 2 decem-
ber 1956.
Ranjbar, Mohammad Ebrahim, ne a` Kaboul (Afghanistan) le Ranjbar, Mohammad Ebrahim, geboren te Kaboel (Afghanistan)
23 mars 1968. op 23 maart 1968.
Rashidi, Shabani, ne a` Kinshasa (Congo) le 28 avril 1979. Rashidi, Shabani, geboren te Kinshasa (Kongo) op 28 april 1979.
Rasolo, Nantenaina Harimisa, nee a` Morondava (Madagascar) le Rasolo, Nantenaina Harimisa, geboren te Morondava (Madagascar)
8 septembre 1976. op 8 september 1976.
Rassouli epouse Latify, Norzia, nee a` Pol-e-Homri (Afghanistan) le Rassouli echtgenote Latify, Norzia, geboren te Pol-e-Homri (Afgha-
9 janvier 1956. nistan) op 9 januari 1956.
Rasuly, Laila, nee a` Kabul (Afghanistan) le 2 novembre 1957. Rasuly, Laila, geboren te Kabul (Afghanistan) op 2 november 1957.
Rasuly, Lida, nee a` Kabul (Afghanistan) le 19 juin 1982. Rasuly, Lida, geboren te Kabul (Afghanistan) op 19 juni 1982.
Ratbi, Malika, nee a` Tanger (Maroc) le 10 avril 1958. Ratbi, Malika, geboren te Tanger (Marokko) op 10 april 1958.
Rayna, Begum, nee a` Moulvibazar (Bangladesh) le 20 octobre 1962. Rayna, Begum, geboren te Moulvibazar (Bangladesh) op 20 okto-
ber 1962.
Raziki, Rabia, nee a` Casablanca (Maroc) le 8 novembre 1960. Raziki, Rabia, geboren te Casablanca (Marokko) op 8 november 1960.
Razin, Khalil, ne a` Marrakech (Maroc) le 11 septembre 1966. Razin, Khalil, geboren te Marrakech (Marokko) op 11 septem-
ber 1966.
Rebrova, Olga Andreevna, nee a` Moscou (Russie) le 18 mars 1948. Rebrova, Olga Andreevna, geboren te Moskou (Rusland) op
18 maart 1948.
Reda, Brahim, ne a` Fe`s (Maroc) le 7 avril 1977. Reda, Brahim, geboren te Fez (Marokko) op 7 april 1977.
Regaiguia, Abdelkrim, ne a` Souk Ahras (Algerie) le 2 decembre 1959. Regaiguia, Abdelkrim, geboren te Souk Ahras (Algerije) op 2 decem-
ber 1959.
Regragi, Youssef, ne a` Tetouan (Maroc) le 23 aot 1966. Regragi, Youssef, geboren te Tetouan (Marokko) op 23 augustus 1966.
Rehelis epouse Pascaru, Brana, nee a` Chisinau (Roumanie) le Rehelis echtgenote Pascaru, Brana, geboren te Chisinau (Roemenie)
27 mars 1922. op 27 maart 1922.
Remesha, Simeon, ne a` Isha (Rwanda) le 2 mars 1956. Remesha, Simeon, geboren te Isha (Ruanda) op 2 maart 1956.
Rexhbogaj, Hava, nee a` Pavljane-Pec (Yougoslavie) le 21 avril 1969. Rexhbogaj, Hava, geboren te Pavljane-Pec (Joegoslavie ) op
21 april 1969.
Rexhepi, Agron, ne a` Irbid (Jordanie) le 19 aot 1982. Rexhepi, Agron, geboren te Irbid (Jordanie) op 19 augustus 1982.
Rezig, Wafa, ne a` Alger (Algerie) le 27 janvier 1967. Rezig, Wafa, geboren te Algiers (Algerije) op 27 januari 1967.
Rguig, Yahya, ne a` Oujda (Maroc) le 3 juin 1970. Rguig, Yahya, geboren te Oujda (Marokko) op 3 juni 1970.
Riad, Nadiya, nee a` Khemisset (Maroc) le 23 novembre 1977. Riad, Nadiya, geboren te Khemisset (Marokko) op 23 november 1977.
Riahi, Babak, ne a` Isfahan (Iran) le 19 septembre 1975. Riahi, Babak, geboren te Isfahan (Iran) op 19 september 1975.
Riahi, Baharak, nee a` Isfahan (Iran) le 5 janvier 1974. Riahi, Baharak, geboren te Isfahan (Iran) op 5 januari 1974.
Riahi, Faranak, nee a` Isfahan (Iran) le 26 fvrier 1978. Riahi, Faranak, geboren te Isfahan (Iran) op 26 februari 1978.
Riahi, Mazdak, ne a` Isfahan (Iran) le 25 novembre 1981. Riahi, Mazdak, geboren te Isfahan (Iran) op 25 november 1981.
Ribeiro Pinto, Antonio Manuel, ne a` Negage (Angola) le 21 juillet 1966. Ribeiro Pinto, Antonio Manuel, geboren te Negage (Angola) op
21 juli 1966.
Ribeiro Wanderley, Flavia, nee a` Rio de Janeiro (Bresil) le 23 juin 1967. Ribeiro Wanderley, Flavia, geboren te Rio de Janeiro (Brazilie) op
23 juni 1967.
Rifat, Bano, nee a` Sialkot (Pakistan) le 5 juin 1960. Rifat, Bano, geboren te Sialkot (Pakistan) op 5 juni 1960.
Rigamonti Pena, Martin Carlos Alberto, ne a` Buenos Aires (Argenti- Rigamonti Pena, Martin Carlos Alberto, geboren te Buenos Aires
ne) le 1er mai 1979. (Argentinie) op 1 mei 1979.
Riouch, Abdelhakim, ne a` Beni Chiker (Maroc) le 19 decembre 1975. Riouch, Abdelhakim, geboren te Beni Chiker (Marokko) op 19 decem-
ber 1975.
Rizoug Zeghlache, Brahim, ne a` El-Harrach Alger (Algerie) le Rizoug Zeghlache, Brahim, geboren te El-Harrach Alger (Algerije)
3 avril 1935. op 3 april 1935.
Rizq, Mina, nee a` Casablanca (Maroc) le 22 mai 1966. Rizq, Mina, geboren te Casablanca (Marokko) op 22 mei 1966.
Rodrigues De Sousa, Cleiton, ne a` Tocantinia (Bresil) le 10 octo- Rodrigues De Sousa, Cleiton, geboren te Tocantinia (Brazilie) op
bre 1978. 10 oktober 1978.
Rodriguez Maden, Orlando Guillermo, ne a` La Havane (Cuba) Rodriguez Maden, Orlando Guillermo, geboren te Havana (Cuba) op
le 28 octobre 1963. 28 oktober 1963.
Rodriguez Munoz, Gladys Emilse, nee a` Medellin (Colombie) le Rodriguez Munoz, Gladys Emilse, geboren te Medellin (Colombia)
30 mai 1965. op 30 mei 1965.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7893

Roldan, Evangeline Empleo, nee a` Tondo Manille (Philippines) Roldan, Evangeline Empleo, geboren te Tondo Manille (Filippijnen)
le 18 avril 1950. op 18 april 1950.
Roman Velasquez, Sandra Patricia, nee a` Medellin Antiquia (Colom- Roman Velasquez, Sandra Patricia, geboren te Medellin Antiquia
bie) le 29 avril 1976. (Colombia) op 29 april 1976.
Ros, Phensy, nee a` Banteaydey (Cambodge) le 25 juillet 1979. Ros, Phensy, geboren te Banteaydey (Cambodja) op 25 juli 1979.
Rouiha, Sanaa, nee a` Casablanca (Maroc) le 28 juillet 1982. Rouiha, Sanaa, geboren te Casablanca (Marokko) op 28 juli 1982.
Rubasha, Zirimwabagabo, ne a` Bukavu (Congo) le 5 janvier 1961. Rubasha, Zirimwabagabo, geboren te Bukavu (Kongo) op
5 januari 1961.
Rudahigibinyoma, Ange-Valery, ne a` Ngoma (Rwanda) le 6 juin 1980. Rudahigibinyoma, Ange-Valery, geboren te Ngoma (Ruanda) op
6 juni 1980.
Rudasingwa, Jean Bosco, ne a` Karambi-Masango (Rwanda) le Rudasingwa, Jean Bosco, geboren te Karambi-Masango (Ruanda)
5 janvier 1978. op 5 januari 1978.
Rudasingwa, Marie-Claire, nee a` Bujumbura (Burundi) le 13 septem- Rudasingwa, Marie-Claire, geboren te Bujumbura (Burundi) op
bre 1975. 13 september 1975.
Rukeratabaro, Nicole, nee a` Costermansville (Congo) le 26 juillet 1955. Rukeratabaro, Nicole, geboren te Costermansstad (Kongo) op
26 juli 1955.
Rungin, Kersley, ne a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le 2 juin 1982. Rungin, Kersley, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op 2 juni 1982.
Rungin, Marie Kate, nee a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le 15 mai 1980. Rungin, Marie Kate, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op
15 mei 1980.
Rurangwa-Kamikazi, Nadine, nee a` Bujumbura (Burundi) le Rurangwa-Kamikazi, Nadine, geboren te Bujumbura (Burundi)
25 juillet 1983. op 25 juli 1983.
Rwigamba Mukarwambali, Marie Virginie, nee a` Rusatira (Rwanda) Rwigamba Mukarwambali, Marie Virginie, geboren te Rusatira
le 20 janvier 1966. (Ruanda) op 20 januari 1966.
Sabanic, Enisa, nee a` Sarajevo (Yougoslavie) le 20 octobre 1965. Sabanic, Enisa, geboren te Sarajevo (Joegoslavie) op 20 oktober 1965.
Sabbani, Tijani Ahmed, ne a` Ramla Rghioua (Maroc) le 1er dcem- Sabbani, Tijani Ahmed, geboren te Ramla Rghioua (Marokko) op
bre 1971. 1 december 1971.
Sabotic epouse Music, Nafija, nee a` Gornje Streoc-Decani (Yougo- Sabotic echtgenote Music, Nafija, geboren te Gornje Streoc-Decani
slavie) le 31 dcembre 1948. (Joegoslavie) op 31 december 1948.
Sacma, Sari, nee a` Sarkisla (Turquie) le 22 avril 1977. Sacma, Sari, geboren te Sarkisla (Turkije) op 22 april 1977.
Saddouki, Abdelhamid Ibn-Badis, ne a` Oran (Algerie) le 20 mai 1968. Saddouki, Abdelhamid Ibn-Badis, geboren te Oran (Algerije) op
20 mei 1968.
Safonov, Pavel Igorevitch, ne a` Moscou (Russie) le 22 mars 1964. Safonov, Pavel Igorevitch, geboren te Moskou (Rusland) op
22 maart 1964.
Sagbas, Ayla, nee a` Emirdag (Turquie) le 13 avril 1978. Sagbas, Ayla, geboren te Emirdag (Turkije) op 13 april 1978.
Saghafi, Azam, nee a` Teheran (Iran) le 4 mai 1934. Saghafi, Azam, geboren te Teheran (Iran) op 4 mei 1934.
Sahil, El Louiza, nee a` Beni Bouifrour (Maroc) le 20 juin 1951. Sahil, El Louiza, geboren te Beni Bouifrour (Marokko) op 20 juni 1951.
Sahin, Huseyin, ne a` Belfort (France) le 14 aot 1975. Sahin, Huseyin, geboren te Belfort (Frankrijk) op 14 augustus 1975.
Sahinovic epouse Bungur, Esma, nee a` Mrazovac (Bosnie- Sahinovic echtgenote Bungur, Esma, geboren te Mrazovac (Bosnie-
Herzegovine) le 8 juin 1977. Herzegovina) op 8 juni 1977.
Sahinovic, Ibrahim, ne a` Mrazovac (Bosnie-Herzegovine) le Sahinovic, Ibrahim, geboren te Mrazovac (Bosnie-Herzegovina)
27 aot 1951. op 27 augustus 1951.
Sahinovic, Suvad, ne a` Mrazovac (Bosnie-Herzegovine) le 23 aot 1981. Sahinovic, Suvad, geboren te Mrazovac (Bosnie-Herzegovina) op
23 augustus 1981.
Saidi, Moulay Mustapha, ne a` Talsint Centre (Maroc) le 16 mars 1966. Saidi, Moulay Mustapha, geboren te Talsint Centre (Marokko)
op 16 maart 1966.
Saidi, Noureddin, ne a` Douar Ikannien (Maroc) le 20 octobre 1974. Saidi, Noureddin, geboren te Douar Ikannien (Marokko) op 20 okto-
ber 1974.
Sakovic, Amar, ne a` Derventa (Bosnie-Herzegovine) le 5 avril 1983. Sakovic, Amar, geboren te Derventa (Bosnie-Herzegovina) op
5 april 1983.
Salal Hassan, Mahad, ne a` Kismaayo (Somalie) le 1er decembre 1983. Salal Hassan, Mahad, geboren te Kismaayo (Somalie) op 1 decem-
ber 1983.
Salazar Neumann, Martha, nee a` Mexico (Mexique) le 17 fvrier 1966. Salazar Neumann, Martha, geboren te Mexico (Mexico) op
17 februari 1966.
Salem, Sabah, nee a` Berkane (Maroc) le 25 juillet 1970. Salem, Sabah, geboren te Berkane (Marokko) op 25 juli 1970.
Salem, Yasser, ne a` Tyr (Liban) le 10 juillet 1970. Salem, Yasser, geboren te Tyr (Libanon) op 10 juli 1970.
Salem, Yasser, ne a` Mankaf (Kowet) le 5 fvrier 1970. Salem, Yasser, geboren te Mankaf (Koeweit) op 5 februari 1970.
Salhi, Ali, ne a` Isser (Algerie) le 23 septembre 1955. Salhi, Ali, geboren te Isser (Algerije) op 23 september 1955.
Salhi, Khalid, ne a` Dr Ain Karmous Amejjaou Beni Said (Maroc) Salhi, Khalid, geboren te Dr Ain Karmous Amejjaou Beni Said
le 5 aot 1983. (Marokko) op 5 augustus 1983.
Salhi, Mimoun, ne a` Douar Ain Karmous Amejjaou Beni Said (Maroc) Salhi, Mimoun, geboren te Douar Ain Karmous Amejjaou Beni Said
le 7 juillet 1980. (Marokko) op 7 juli 1980.
Salhi, Sada, nee a` Dr Ain Karmous Amejjaou Beni Said (Maroc) Salhi, Sada, geboren te Dr Ain Karmous Amejjaou Beni Said
le 27 septembre 1981. (Marokko) op 27 september 1981.
Salhi, Saliha, nee a` Douar Ain Karmous Amejjaou Beni Said (Maroc) Salhi, Saliha, geboren te Douar Ain Karmous Amejjaou Beni Said
le 5 mai 1979. (Marokko) op 5 mei 1979.
Sali, Zurkani, ne a` Skopje (Macedoine) le 14 mars 1969. Sali, Zurkani, geboren te Skopje (Macedonie) op 14 maart 1969.
7894 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

skup (Turquie) le 28 novem-


Salihler epouse Veis, Raziye, nee a` U skup (Turkije) op
Salihler echtgenote Veis, Raziye, geboren te U
bre 1960. 28 november 1960.
Salumu-Fatuma, Sophie, nee a` Kinshasa (Congo) le 29 septem- Salumu-Fatuma, Sophie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 29 septem-
bre 1958. ber 1958.
Salur epouse Somay, Suzan, nee a` Silopi (Turquie) le 11 fvrier 1976. Salur echtgenote Somay, Suzan, geboren te Silopi (Turkije) op
11 februari 1976.
Samat, Bayram, ne a` Kucukhasan (Turquie) le 7 juin 1983. Samat, Bayram, geboren te Kucukhasan (Turkije) op 7 juni 1983.
Samat, Sibel, nee a` Kucukhasan (Turquie) le 1er janvier 1981. Samat, Sibel, geboren te Kucukhasan (Turkije) op 1 januari 1981.
Sanabria Retureta, Mercedes, nee a` La Havane (Cuba) le 28 dcem- Sanabria Retureta, Mercedes, geboren te Havana (Cuba) op 28 decem-
bre 1958. ber 1958.
Saouab, Lekbir, ne a` Ouled MRah (Maroc) en 1945. Saouab, Lekbir, geboren te Ouled MRah (Marokko) in 1945.
Saoud, Nama, nee a` Tetouan (Maroc) le 7 dcembre 1973. Saoud, Nama, geboren te Tetouan (Marokko) op 7 december 1973.
Saoudi, Najet, nee a` Anderlecht (Belgique) le 11 novembre 1983. Saoudi, Najet, geboren te Anderlecht (Belgie) op 11 november 1983.
Sapra, Mohammad Munir, ne a` Gujrat (Pakistan) le 4 mai 1968. Sapra, Mohammad Munir, geboren te Gujrat (Pakistan) op 4 mei 1968.
Sarhdaoui, Fatima, nee a` Douar Saghdaoua (Maroc) le 20 aot 1970. Sarhdaoui, Fatima, geboren te Douar Saghdaoua (Marokko) op
20 augustus 1970.
Sarikaya epouse Bicer, Yeliz, nee a` Emirdag (Turquie) le 30 jan- Sarikaya echtgenote Bicer, Yeliz, geboren te Emirdag (Turkije) op
vier 1977. 30 januari 1977.
Sariyildiz, Hasan, ne a` Tirkel (Turquie) le 1er avril 1936. Sariyildiz, Hasan, geboren te Tirkel (Turkije) op 1 april 1936.
Sayad, Abdul Salam, ne a` Tulukan (Afghanistan) en 1972. Sayad, Abdul Salam, geboren te Tulukan (Afghanistan) in 1972.
Saykan, Onur, ne a` Konya (Turquie) le 1er aot 1942. Saykan, Onur, geboren te Konya (Turkije) op 1 augustus 1942.
Sbai, Hicham, ne a` Fe`s (Maroc) le 4 septembre 1979. Sbai, Hicham, geboren te Fez (Marokko) op 4 september 1979.
er
Sbaiby, Hassan, ne a` Ben-Slimane (Maroc) le 1 avril 1965. Sbaiby, Hassan, geboren te Ben-Slimane (Marokko) op 1 april 1965.
Schluk epouse Hondshoven, Vera, nee a` Frolovka (Russie) le Schluk echtgenote Hondshoven, Vera, geboren te Frolovka (Rusland)
16 juin 1957. op 16 juni 1957.
Schoonderwoerd, Johanna Catharina Anna Margaritha, nee a` Son Schoonderwoerd, Johanna Catharina Anna Margaritha, geboren
en Breugel (Pays-Bas) le 28 mai 1952. te Son en Breugel (Nederland) op 28 mei 1952.
Sebaa, Kadda, ne a` Relizane (Algerie) le 20 septembre 1979. Sebaa, Kadda, geboren te Relizane (Algerije) op 20 september 1979.
Sebageni, Theoneste, ne a` Nkuli-Ruhengeri (Rwanda) en 1967. Sebageni, Theoneste, geboren te Nkuli-Ruhengeri (Ruanda) in 1967.
Sebushishi, Hamidou, ne a` Kavumu (Rwanda) le 1er avril 1966. Sebushishi, Hamidou, geboren te Kavumu (Ruanda) op 1 april 1966.
Seddiki, Nama, nee a` El Biar (Algerie) le 10 fvrier 1972. Seddiki, Nama, geboren te El Biar (Algerije) op 10 februari 1972.
Sedikian epouse Rahmani, Fahima, nee a` Kaboul (Afghanistan) le Sedikian echtgenote Rahmani, Fahima, geboren te Kaboel (Afghanis-
6 juillet 1961. tan) op 6 juli 1961.
Sedira, Louiza, nee a` Sidi Embarek (Algerie) en 1925. Sedira, Louiza, geboren te Sidi Embarek (Algerije) in 1925.
Seghir, Mouloud, ne a` Sidi Mhamed (Algerie) le 4 septembre 1973. Seghir, Mouloud, geboren te Sidi Mhamed (Algerije) op 4 septem-
ber 1973.
Seghirate, Lela, nee a` Alger (Algerie) le 15 juillet 1975. Seghirate, Lela, geboren te Algiers (Algerije) op 15 juli 1975.
Seghirate, Nafissa, nee a` Alger (Algerie) le 11 mars 1973. Seghirate, Nafissa, geboren te Algiers (Algerije) op 11 maart 1973.
Sekkaki, Ismal, ne a` Dr Zaouit Elhara Toundoute (Maroc) en 1960. Sekkaki, Ismal, geboren te Dr Zaouit Elhara Toundoute (Marokko)
in 1960.
Selmani epouse Imishti, Shqipe, nee a` Ferizaj Urosevac (Yougoslavie) Selmani echtgenote Imishti, Shqipe, geboren te Ferizaj Urosevac
le 10 avril 1955. (Joegoslavie) op 10 april 1955.
Senhaji, Mohammed, ne a` Fe`s (Maroc) le 3 septembre 1983. Senhaji, Mohammed, geboren te Fez (Marokko) op 3 september 1983.
Serban, Marinela, nee a` Bucarest (Roumanie) le 24 aout 1967. Serban, Marinela, geboren te Boekarest (Roemenie) op 24 augus-
tus 1967.
Serehen, Richard Martial, ne a` Alger (Algerie) le 24 janvier 1951. Serehen, Richard Martial, geboren te Algiers (Algerije) op
24 januari 1951.
Sermet, Emin, ne a` Eruh (Turquie) le 1er janvier 1973. Sermet, Emin, geboren te Eruh (Turkije) op 1 januari 1973.
Sert, Feti, ne a` Yunak (Turquie) le 15 janvier 1982. Sert, Feti, geboren te Yunak (Turkije) op 15 januari 1982.
Sert, Tulay, nee a` Yunak (Turquie) le 15 aot 1979. Sert, Tulay, geboren te Yunak (Turkije) op 15 augustus 1979.
Setvat, Molouk, nee a` Isfahan (Iran) le 7 aot 1956. Setvat, Molouk, geboren te Isfahan (Iran) op 7 augustus 1956.
Seve-Bayonzola, nee a` Kinshasa (Congo) le 26 mars 1969. Seve-Bayonzola, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 maart 1969.
Shabanpoor Nechary, Maryam, nee a` Rasht (Iran) le 2 fvrier 1965. Shabanpoor Nechary, Maryam, geboren te Rasht (Iran) op
2 februari 1965.
Shahbazkhan, Samiullah, ne a` Darinour-Nangarhar (Afghanistan) Shahbazkhan, Samiullah, geboren te Darinour-Nangarhar (Afghanis-
le 20 novembre 1961. tan) op 20 november 1961.
Shahin Zand, Abolfazl, ne a` Mashad (Iran) le 7 aot 1943. Shahin Zand, Abolfazl, geboren te Mashad (Iran) op 7 augustus 1943.
Shala, Arsim, ne a` Penuhe (Yougoslavie) le 29 novembre 1973. Shala, Arsim, geboren te Penuhe (Joegoslavie) op 29 november 1973.
Shala, Mihane, nee a` Podujeve (Yougoslavie) le 15 aout 1968. Shala, Mihane, geboren te Podujeve (Joegoslavie) op 15 augus-
tus 1968.
Shamal, Mohammad Bashir, ne a` Jabal-us-Siraj (Afghanistan) le Shamal, Mohammad Bashir, geboren te Jabal-us-Siraj (Afghanistan)
22 mars 1964. op 22 maart 1964.
Shao, Jianmin, nee a` Wenzhou, Zhejiang (Chine) le 17 janvier 1964. Shao, Jianmin, geboren te Wenzhou, Zhejiang (China) op
17 januari 1964.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7895

Sheikh Yusuf, Mohamed, ne a` Mogadishu (Somalie) le 10 mai 1949. Sheikh Yusuf, Mohamed, geboren te Mogadishu (Somalie) op
10 mei 1949.
Sherpa, Pemba Gelbu, ne a` Solukhumbu (Nepal) le 28 mai 1959. Sherpa, Pemba Gelbu, geboren te Solukhumbu (Nepal) op 28 mei 1959.
Shiv Gopal, ne a` Nawanshahr, Jalandhar (Inde) le 21 juin 1963. Shiv Gopal, geboren te Nawanshahr, Jalandhar (India) op 21 juni 1963.
Shumbusho, Pascal, ne a` Nyarugenge-Kigali (Rwanda) le 14 avril 1982. Shumbusho, Pascal, geboren te Nyarugenge-Kigali (Ruanda) op
14 april 1982.
Sibomana, Florien, ne a` Kamembe-Cyangugu (Rwanda) le 3 octo- Sibomana, Florien, geboren te Kamembe-Cyangugu (Ruanda)
bre 1953. op 3 oktober 1953.
Siddiqui, Khalid Mohammad Ayub, ne a` Karachi (Pakistan) le Siddiqui, Khalid Mohammad Ayub, geboren te Karachi (Pakistan) op
11 aot 1972. 11 augustus 1972.
Siddiqui, Munnaza Tayyaba, nee a` Karachi (Pakistan) le 31 juillet 1973. Siddiqui, Munnaza Tayyaba, geboren te Karachi (Pakistan) op
31 juli 1973.
Silinder epouse Yucesan, Dilek, nee a` Eskisehir (Turquie) le 5 aot 1976. Silinder echtgenote Yucesan, Dilek, geboren te Eskisehir (Turkije)
op 5 augustus 1976.
Silva Barros, Luisete, nee a` Mindelo (Cap-vert) le 31 juillet 1970. Silva Barros, Luisete, geboren te Mindelo (Kaapverdische eil.) op
31 juli 1970.
Simenya, Michaella, nee a` Bujumbura (Burundi) le 19 decembre 1978. Simenya, Michaella, geboren te Bujumbura (Burundi) op 19 decem-
ber 1978.
Simion epouse Parghel, Anca, nee a` Cimpulung Moldovenesc Simion echtgenote Parghel, Anca, geboren te Cimpulung Moldo-
(Roumanie) le 16 septembre 1957. venesc (Roemenie) op 16 september 1957.
Siu Encinas, Celeste, nee a` Lima (Perou) le 8 mars 1967. Siu Encinas, Celeste, geboren te Lima (Peru) op 8 maart 1967.
Smirnov, Leonid Kostjantynowytsch, ne a` Winnyzja (Ukraine) le Smirnov, Leonid Kostjantynowytsch, geboren te Winnyzja (Oekrane)
20 avril 1982. op 20 april 1982.
Sogut, Ruken, nee a` Adana (Turquie) le 19 fvrier 1977. Sogut, Ruken, geboren te Adana (Turkije) op 19 februari 1977.
Sogutlu, Arif Hikmet, ne a` Yunak (Turquie) le 1er octobre 1972. Sogutlu, Arif Hikmet, geboren te Yunak (Turkije) op 1 oktober 1972.
Sohhbany, Tima, nee a` Temsamane (Maroc) le 26 decembre 1976. Sohhbany, Tima, geboren te Temsamane (Marokko) op 26 decem-
ber 1976.
Solak, Ramazan, ne a` Goutroux (Belgique) le 24 mai 1971. Solak, Ramazan, geboren te Goutroux (Belgie) op 24 mei 1971.
Solomon Beyed, Adhanet, nee a` Asmara (Erythree) le 8 novem- Solomon Beyed, Adhanet, geboren te Asmara (Eritrea) op 8 novem-
bre 1957. ber 1957.
Solomon, Selwyn Christopher, ne a` Johannesbourg (Afrique du sud) Solomon, Selwyn Christopher, geboren te Johannesburg (Zuid-
le 1er mai 1968. Afrika) op 1 mei 1968.
Somogyi, Peter, ne a` Budapest (Hongrie) le 3 juillet 1949. Somogyi, Peter, geboren te Boedapest (Hongarije) op 3 juli 1949.
Sondag, Victor Cornelis Henricus Jozef, ne a` Erp (Pays-Bas) le Sondag, Victor Cornelis Henricus Jozef, geboren te Erp (Nederland)
2 septembre 1948. op 2 september 1948.
Souidi, Mustapha, ne a` Chtouka (Maroc) en 1972. Souidi, Mustapha, geboren te Chtouka (Marokko) in 1972.
Souissi Ksiri, Hakim, ne a` Tanger (Maroc) le 5 novembre 1964. Souissi Ksiri, Hakim, geboren te Tanger (Marokko) op 5 novem-
ber 1964.
Sriphiboon, Sawitree, nee a` Saothong, Ron Phibun (Thalande) le Sriphiboon, Sawitree, geboren te Saothong, Ron Phibun (Thailand)
18 fvrier 1965. op 18 februari 1965.
Stamberger, Hagai, ne a` Kfar Sava (Israel) le 18 aot 1971. Stamberger, Hagai, geboren te Kfar Sava (Israel) op 18 augustus 1971.
Stanisavljevic, Emina, nee a` Pozarevac (Yougoslavie) le 29 septem- Stanisavljevic, Emina, geboren te Pozarevac (Joegoslavie) op 29 sep-
bre 1978. tember 1978.
Stankovic, Mirko, ne a` Belgrade (Yougoslavie) le 25 mai 1960. Stankovic, Mirko, geboren te Belgrado (Joegoslavie) op 25 mei 1960.
Stanojevic, Smiljana, nee a` Ljig (Yougoslavie) le 21 novembre 1965. Stanojevic, Smiljana, geboren te Ljig (Joegoslavie) op 21 novem-
ber 1965.
Steptchuk epouse Bilik, Natalia Gueorguievna, nee a` Chumsk Steptchuk echtgenote Bilik, Natalia Gueorguievna, geboren te Chumsk
Ternopil (Ukraine) le 5 dcembre 1961. Ternopil (Oekrane) op 5 december 1961.
Stoica, Viorel, ne a` Bucarest (Roumanie) le 4 juillet 1966. Stoica, Viorel, geboren te Boekarest (Roemenie) op 4 juli 1966.
Sumic, Fatima, nee a` Ljubija (Bosnie-Herzegovine) le 6 mai 1933. Sumic, Fatima, geboren te Ljubija (Bosnie-Herzegovina) op 6 mei 1933.
Sundanum, Anamah, nee a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le Sundanum, Anamah, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op
26 aot 1945. 26 augustus 1945.
Suresh epouse Shah, Neelam, nee a` Mumbai, Huis Dr. D.M. (Inde) le Suresh echtgenote Shah, Neelam, geboren te Mumbai, Huis Dr. D.M.
28 octobre 1973. (India) op 28 oktober 1973.
Suszek, Beata, nee a` Bolestawiec (Pologne) le 3 mars 1970. Suszek, Beata, geboren te Bolestawiec (Polen) op 3 maart 1970.
q orum (Turquie) le 6 aot 1976.
Suzer epouse Ergin, Sevil, nee a` C q orum (Turkije) op
Suzer echtgenote Ergin, Sevil, geboren te C
6 augustus 1976.
Suzer, Sabri, ne a` Hamzali (Turquie) le 7 juin 1933. Suzer, Sabri, geboren te Hamzali (Turkije) op 7 juni 1933.
Svyetova, Svitlana Mykolavna, nee a` Boryspil (Ukraine) le Svyetova, Svitlana Mykolavna, geboren te Boryspil (Oekrane)
4 fvrier 1970. op 4 februari 1970.
Tadlaoui, Fethi, ne a` Oran (Algerie) le 30 dcembre 1968. Tadlaoui, Fethi, geboren te Oran (Algerije) op 30 december 1968.
Tahiri, Abderahim, ne a` Dr Aounout (Maroc) le 28 mai 1973. Tahiri, Abderahim, geboren te Dr Aounout (Marokko) op 28 mei 1973.
Tahri, Mohamed, ne a` Kebdana (Maroc) le 3 mars 1974. Tahri, Mohamed, geboren te Kebdana (Marokko) op 3 maart 1974.
Tai, Kam On, ne a` Shek Wu Hui (Chine (ex Hong Kong)) le Tai, Kam On, geboren te Shek Wu Hui (China (ex Hong Kong)) op
29 juin 1970. 29 juni 1970.
7896 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Taibi, Fatiha, nee a` Sidi Bel Abbes (Algerie) le 19 janvier 1960. Taibi, Fatiha, geboren te Sidi Bel Abbes (Algerije) op 19 januari 1960.
Talabani, Dildar, ne a` Arbil (Irak) le 2 septembre 1965. Talabani, Dildar, geboren te Arbil (Irak) op 2 september 1965.
Taleb, El Houssein, ne a` Rabat (Maroc) le 15 septembre 1961. Taleb, El Houssein, geboren te Rabat (Marokko) op 15 septem-
ber 1961.
Tamat, Nama, nee a` Oujda (Maroc) le 28 aot 1966. Tamat, Nama, geboren te Oujda (Marokko) op 28 augustus 1966.
Tamseeram, Phensiri, nee a` Stug Buriram (Thalande) le 14 fvrier 1965. Tamseeram, Phensiri, geboren te Stug Buriram (Thailand) op
14 februari 1965.
Tantush, Abdulbaset, ne a` Zanzur (Libye) le 9 janvier 1966. Tantush, Abdulbaset, geboren te Zanzur (Libie) op 9 januari 1966.
Tapmaz, Tufan, ne a` Emirdag (Turquie) le 6 juin 1973. Tapmaz, Tufan, geboren te Emirdag (Turkije) op 6 juni 1973.
Tarachtchenko, Radmila Alexeevna, nee a` Gorky (Russie) le 8 dcem- Tarachtchenko, Radmila Alexeevna, geboren te Gorky (Rusland)
bre 1949. op 8 december 1949.
Tarhan, Ilker, ne a` Afyon (Turquie) le 18 juin 1971. Tarhan, Ilker, geboren te Afyon (Turkije) op 18 juni 1971.
Tarhlissia, Djounoudi, ne a` Douar Kimmel (Algerie) le 25 avril 1933. Tarhlissia, Djounoudi, geboren te Douar Kimmel (Algerije) op
25 april 1933.
Tarik, Mohamed Said, ne a` Larache (Maroc) le 10 juin 1973. Tarik, Mohamed Said, geboren te Larache (Marokko) op 10 juni 1973.
Tariki, Mimoun, ne a` Bouhfoura Tafersit (Maroc) en 1959. Tariki, Mimoun, geboren te Bouhfoura Tafersit (Marokko) in 1959.
Tasyurek, Tuba, nee a` Eskisehir (Turquie) le 9 octobre 1976. Tasyurek, Tuba, geboren te Eskisehir (Turkije) op 9 oktober 1976.
Tavitian, Isabelle Anahide Nora Diane, nee a` Uccle (Belgique) Tavitian, Isabelle Anahide Nora Diane, geboren te Ukkel (Belgie)
le 12 juillet 1963. op 12 juli 1963.
Tayiyo Lunda, ne a` Kinshasa (Congo) le 13 mars 1983. Tayiyo Lunda, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 maart 1983.
Tchede, Andre, ne a` Aneho (Togo) le 18 fvrier 1970. Tchede, Andre, geboren te Aneho (Togo) op 18 februari 1970.
Tchepeleva epouse Lyssoivan, Tetiana Mikhalivna, nee a` Kharkiv Tchepeleva echtgenote Lyssoivan, Tetiana Mikhalivna, geboren te
(Ukraine) le 8 mars 1953. Kharkiv (Oekrane) op 8 maart 1953.
Tcherkassov, Vladimir Michailovitch, ne a` Tachkent (Ouzbekistan) le Tcherkassov, Vladimir Michailovitch, geboren te Tachkent (Oezbe-
25 novembre 1965. kistan) op 25 november 1965.
Tchouambou, Huguette Marlyse, nee a` Garoua (Cameroun) le Tchouambou, Huguette Marlyse, geboren te Garoua (Kameroen)
17 dcembre 1970. op 17 december 1970.
Tchoupe Happi, Pierre, ne a` Nkongsamba (Cameroun) le 31 octo- Tchoupe Happi, Pierre, geboren te Nkongsamba (Kameroen) op
bre 1963. 31 oktober 1963.
Teberek, Yeliz, nee a` Kayseri (Turquie) le 22 septembre 1977. Teberek, Yeliz, geboren te Kayseri (Turkije) op 22 september 1977.
zlem, nee a` C
Teke, O q ankiri (Turquie) le 25 fvrier 1974. zlem, geboren te C
Teke, O q ankiri (Turkije) op 25 februari 1974.
Teko, Ayoko Adzoavi, nee a` Kpalime (Togo) en 1971. Teko, Ayoko Adzoavi, geboren te Kpalime (Togo) in 1971.
Teko, Dede Esiawonam, nee a` Lome (Togo) le 18 mars 1973. Teko, Dede Esiawonam, geboren te Lome (Togo) op 18 maart 1973.
Tembo, Anders Edgar, ne a` Malembo (Angola) le 31 mai 1973. Tembo, Anders Edgar, geboren te Malembo (Angola) op 31 mei 1973.
Teng, Weizhong, ne a` Beijing (Chine) le 28 mars 1970. Teng, Weizhong, geboren te Beijing (China) op 28 maart 1970.
Tepe, Sevim, nee a` Emirdag (Turquie) le 6 aot 1983. Tepe, Sevim, geboren te Emirdag (Turkije) op 6 augustus 1983.
Tete, Mouna, nee a` Larache (Maroc) le 18 octobre 1972. Tete, Mouna, geboren te Larache (Marokko) op 18 oktober 1972.
Tezolo, Bakelana, nee a` Kinshasa (Congo) le 26 novembre 1967. Tezolo, Bakelana, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 november 1967.
Thapa, Nirbal, ne a` Choongtoong (Inde) le 5 avril 1954. Thapa, Nirbal, geboren te Choongtoong (India) op 5 april 1954.
Thenuwara Acharige, Hemalatha, nee a` Kandy (Sri Lanka) le Thenuwara Acharige, Hemalatha, geboren te Kandy (Sri Lanka)
28 juin 1953. op 28 juni 1953.
Thiam, Papa Bougouma, ne a` Pikine (Senegal) le 24 decembre 1968. Thiam, Papa Bougouma, geboren te Pikine (Senegal) op 24 decem-
ber 1968.
Thookdee, Thongphian, nee a` Udorn Thani (Thalande) le Thookdee, Thongphian, geboren te Udorn Thani (Thailand) op
18 juillet 1971. 18 juli 1971.
Tihadi, Fatna, nee a` Casablanca (Maroc) le 25 septembre 1954. Tihadi, Fatna, geboren te Casablanca (Marokko) op 25 septem-
ber 1954.
Timouzar, Khadija, nee a` Genk (Belgique) le 2 mai 1978. Timouzar, Khadija, geboren te Genk (Belgie) op 2 mei 1978.
Tjakina epouse Igrishta, Irina, nee a` Gomel (Belarus) le 27 aot 1968. Tjakina echtgenote Igrishta, Irina, geboren te Gomel (Wit-Rusland)
op 27 augustus 1968.
Todorov, Sabin Gueorguiev, ne a` Bourgas (Bulgarie) le 13 octo- Todorov, Sabin Gueorguiev, geboren te Bourgas (Bulgarije) op
bre 1966. 13 oktober 1966.
Tohadi, Justine, nee a` Bujumbura (Burundi) le 22 mai 1975. Tohadi, Justine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 22 mei 1975.
Tomala, Alicja Natalia, nee a` Varsovie (Pologne) le 27 juillet 1956. Tomala, Alicja Natalia, geboren te Warschau (Polen) op 27 juli 1956.
Tomic, Dejana, nee a` Sarajevo (Bosnie-Herzegovine) le 30 aot 1980. Tomic, Dejana, geboren te Sarajevo (Bosnie-Herzegovina) op 30 augus-
tus 1980.
Torabi, Mostafa, ne a` Broudjerd (Iran) le 4 fvrier 1962. Torabi, Mostafa, geboren te Broudjerd (Iran) op 4 februari 1962.
Torello, Carmela, nee a` Monteforte Irpino (Italie) le 3 septembre 1965. Torello, Carmela, geboren te Monteforte Irpino (Italie) op 3 septem-
ber 1965.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7897

Tosun, Huseyin, ne a` Kurtusagi (Turquie) le 15 mai 1976. Tosun, Huseyin, geboren te Kurtusagi (Turkije) op 15 mei 1976.
Toualla, Ahmed, ne a` Dr Beni Bouhoulla B. Touzine (Maroc) en 1955. Toualla, Ahmed, geboren te Dr Beni Bouhoulla B. Touzine (Marokko)
in 1955.
Touba, Mohammed, ne a` Nador (Maroc) le 20 mars 1948. Touba, Mohammed, geboren te Nador (Marokko) op 20 maart 1948.
Tounsi, Lamjed, ne a` Tunis (Tunisie) le 2 dcembre 1975. Tounsi, Lamjed, geboren te Tunis (Tunesie) op 2 december 1975.
Touqir, Afzal, ne a` Digri (Pakistan) le 26 avril 1978. Touqir, Afzal, geboren te Digri (Pakistan) op 26 april 1978.
Touray, Momodou, ne a` Banjul (Gambie) le 28 fvrier 1970. Touray, Momodou, geboren te Banjul (Gambia) op 28 februari 1970.
Towakel, Danoantee, nee a` Plaines Wilhems (Ile Maurice) le 9 sep- Towakel, Danoantee, geboren te Plaines Wilhems (Mauritius) op
tembre 1957. 9 september 1957.
Tozoglu, Umut, ne a` Saray (Turquie) le 1er dcembre 1979. Tozoglu, Umut, geboren te Saray (Turkije) op 1 december 1979.
Trabelsi, Foued, ne a` Tunis (Tunisie) le 11 juillet 1966. Trabelsi, Foued, geboren te Tunis (Tunesie) op 11 juli 1966.
Trabelsi, Houda, nee a` La Marsa (Tunisie) le 16 janvier 1966. Trabelsi, Houda, geboren te La Marsa (Tunesie) op 16 januari 1966.
Tran Nguyen Phuong, Oanh, nee a` Nhatrang (Viet-nam) le 28 dcem- Tran Nguyen Phuong, Oanh, geboren te Nhatrang (Vietnam) op
bre 1968. 28 december 1968.
Tran, Nguyen Diem Chuong, nee a` Long Chau - Vinh Long Tran, Nguyen Diem Chuong, geboren te Long Chau - Vinh Long
(Viet-nam) le 24 mars 1975. (Vietnam) op 24 maart 1975.
Tran, Thi Thu Tam, nee a` Khanh Hoa (Viet-nam) le 17 aout 1973. Tran, Thi Thu Tam, geboren te Khanh Hoa (Vietnam) op 17 augus-
tus 1973.
Tran, Van Sang, ne a` Thai Binh (Viet-nam) le 1er octobre 1962. Tran, Van Sang, geboren te Thai Binh (Vietnam) op 1 oktober 1962.
Trepca, Ferki, ne a` Vidisic (Yougoslavie) le 15 avril 1975. Trepca, Ferki, geboren te Vidisic (Joegoslavie) op 15 april 1975.
Troenaru, Mona Mihaela, nee a` Brasov (Roumanie) le 11 avril 1968. Troenaru, Mona Mihaela, geboren te Brasov (Roemenie ) op
11 april 1968.
Trokic, Dzevida, nee a` Mionica Gradacac (Bosnie-Herzegovine) Trokic, Dzevida, geboren te Mionica Gradacac (Bosnie-Herzegovina)
le 12 fvrier 1948. op 12 februari 1948.
Trokic, Husein, ne a` Modrica (Bosnie-Herzegovine) le 20 mars 1946. Trokic, Husein, geboren te Modrica (Bosnie-Herzegovina) op
20 maart 1946.
Tshiamala Kasanka, ne a` Mbuji-Mayi (Congo) le 24 avril 1970. Tshiamala Kasanka, geboren te Mbuji-Mayi (Kongo) op 24 april 1970.
Tshibassu Sona, Nick, ne a` Kinshasa (Congo) le 10 mai 1966. Tshibassu Sona, Nick, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 mei 1966.
Tshingela Mutach, ne a` Lubumbashi (Congo) le 29 decembre 1972. Tshingela Mutach, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 29 decem-
ber 1972.
Tshiunza Ngalula, nee a` Kinshasa (Congo) le 5 mars 1975. Tshiunza Ngalula, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 maart 1975.
Tsing, Hongping, nee a` Qingtian County (Chine) le 29 novembre Tsing, Hongping, geboren te Qingtian County (China) op 29 novem-
1949. ber 1949.
Tugrul, Omer Faruk, ne a` Imranli (Turquie) le 10 mai 1963. Tugrul, Omer Faruk, geboren te Imranli (Turkije) op 10 mei 1963.
Tumba Miezi, Sandra Priscilla, nee a` Kinshasa (Congo) le 28 juillet 1981. Tumba Miezi, Sandra Priscilla, geboren te Kinshasa (Kongo) op
28 juli 1981.
Tumusenge, Anicet, ne a` Murambi-Kivumu (Rwanda) le 11 juillet 1959. Tumusenge, Anicet, geboren te Murambi-Kivumu (Ruanda) op
11 juli 1959.
Twagirayesu, Jacques, ne a` Rusatira-Butare (Rwanda) le 15 octo- Twagirayesu, Jacques, geboren te Rusatira-Butare (Ruanda) op
bre 1970. 15 oktober 1970.
Ukwadi, Angela, nee a` Ubuli Okiti (Nigeria) le 8 fvrier 1973. Ukwadi, Angela, geboren te Ubuli Okiti (Nigeria) op 8 februari 1973.
Ulgut, Reyhan, nee a` Elbistan (Turquie) le 12 mars 1975. Ulgut, Reyhan, geboren te Elbistan (Turkije) op 12 maart 1975.
Ulhaq, Ehsan, ne a` Karachi (Pakistan) le 8 mars 1967. Ulhaq, Ehsan, geboren te Karachi (Pakistan) op 8 maart 1967.
Umutesi, Claudine, nee a` Lubumbashi (Congo) le 16 janvier 1970. Umutesi, Claudine, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 16 januari 1970.
Umutoni, Jeannine, nee a` Nyarugenge-Kigali (Rwanda) le 20 dcem- Umutoni, Jeannine, geboren te Nyarugenge-Kigali (Ruanda) op
bre 1979. 20 december 1979.
nal, Sati, nee a` Koyunaglili C
U q orum (Turquie) en 1936. nal, Sati, geboren te Koyunaglili C
U q orum (Turkije) in 1936.
Usneev, Said Isa, ne a` Tlek-Talin (Armenie) le 3 fvrier 1931. Usneev, Said Isa, geboren te Tlek-Talin (Armenie) op 3 februari 1931.
Usneev, Shora Sadovitch, ne a` Arteni-Talin (Armenie) le 15 aot 1963. Usneev, Shora Sadovitch, geboren te Arteni-Talin (Armenie) op
15 augustus 1963.
Ustiyanych, Andriy Romanovitch, ne a` Lviv (Ukraine) le Ustiyanych, Andriy Romanovitch, geboren te Lviv (Oekrane)
14 fvrier 1983. op 14 februari 1983.
Utri, Michele Ermanno, ne a` Haine-Saint-Paul (Belgique) le Utri, Michele Ermanno, geboren te Haine-Saint-Paul (Belgie) op
18 aot 1956. 18 augustus 1956.
Uwajeneza, Huguette, nee a` Kigali (Rwanda) le 27 mars 1980. Uwajeneza, Huguette, geboren te Kigali (Ruanda) op 27 maart 1980.
Uwamariya, Drocella, nee a` Birembo (Rwanda) le 20 novembre 1968. Uwamariya, Drocella, geboren te Birembo (Ruanda) op 20 novem-
ber 1968.
Uwamariya, Emeritha, nee a` Rambura (Rwanda) le 24 octobre 1966. Uwamariya, Emeritha, geboren te Rambura (Ruanda) op 24 okto-
ber 1966.
7898 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Uwambazisa, Esperance, nee a` Gacaca-Mabanza (Rwanda) le Uwambazisa, Esperance, geboren te Gacaca-Mabanza (Ruanda)
19 avril 1961. op 19 april 1961.
Uwamungu, Basilissa, nee a` Kararo (Rwanda) le 25 octobre 1961. Uwamungu, Basilissa, geboren te Kararo (Ruanda) op 25 okto-
ber 1961.
Uwanyiligira, Anastasie, nee a` Zaza (Rwanda) le 14 octobre 1969. Uwanyiligira, Anastasie, geboren te Zaza (Ruanda) op 14 okto-
ber 1969.
Uwanyirigira, Bonaventure, ne a` Lyinyo-Nkuli (Rwanda) le 4 dcem- Uwanyirigira, Bonaventure, geboren te Lyinyo-Nkuli (Ruanda)
bre 1980. op 4 december 1980.
Uwase Lizinde, Justine, nee a` Kigali (Rwanda) le 25 octobre 1976. Uwase Lizinde, Justine, geboren te Kigali (Ruanda) op 25 okto-
ber 1976.
Uwimana, Aline, nee a` Bujumbura (Burundi) le 1er aot 1973. Uwimana, Aline, geboren te Bujumbura (Burundi) op 1 augus-
tus 1973.
Uwimana, Antoinette, nee a` Rubavu (Rwanda) le 10 octobre 1966. Uwimana, Antoinette, geboren te Rubavu (Ruanda) op 10 okto-
ber 1966.
Uwimana, Asiya, nee a` Nyamirambo (Rwanda) le 1er janvier 1959. Uwimana, Asiya, geboren te Nyamirambo (Ruanda) op 1 januari 1959.
Uwimbabazi Maziyateke, Sandrine, nee a` Nyarugenge-Kigali (Rwan- Uwimbabazi Maziyateke, Sandrine, geboren te Nyarugenge-Kigali
da) le 10 mars 1981. (Ruanda) op 10 maart 1981.
Uwimbabazi, Laurence, nee a` Burega (Rwanda) le 25 juillet 1973. Uwimbabazi, Laurence, geboren te Burega (Ruanda) op 25 juli 1973.
Uwimbabazi, Sonia, nee a` Ngoma-Butare (Rwanda) le 14 fvrier 1981. Uwimbabazi, Sonia, geboren te Ngoma-Butare (Ruanda) op
14 februari 1981.
Uwizeye, Nadia, nee a` Ngoma-Butare (Rwanda) le 1er avril 1978. Uwizeye, Nadia, geboren te Ngoma-Butare (Ruanda) op 1 april 1978.
Uyanik epouse Turkoz, Ilknur, nee a` Emirdag (Turquie) le 15 aot 1980. Uyanik echtgenote Turkoz, Ilknur, geboren te Emirdag (Turkije)
op 15 augustus 1980.
Uzamukunda, Epiphanie, nee a` Bungwe (Rwanda) le 10 avril 1966. Uzamukunda, Epiphanie, geboren te Bungwe (Ruanda) op
10 april 1966.
Uzarama, Domitila, nee a` Nyamagabe (Rwanda) le 15 novem- Uzarama, Domitila, geboren te Nyamagabe (Ruanda) op 15 novem-
bre 1955. ber 1955.
Vaaknin epouse Daskal, Hana, nee a` Beer Sheva (Israel) le 4 septem- Vaaknin echtgenote Daskal, Hana, geboren te Beer Sheva (Israel)
bre 1960. op 4 september 1960.
Vakos, Marian, ne a` Topolcany (Slovaquie) le 2 aot 1959. Vakos, Marian, geboren te Topolcany (Slowakije) op 2 augustus 1959.
Valencia Santana, Juan Carlos, ne a` Manizales Caldas (Colombie) Valencia Santana, Juan Carlos, geboren te Manizales Caldas (Colom-
le 24 janvier 1965. bia) op 24 januari 1965.
Vamesu, Georgica, ne a` Poiana (Roumanie) le 3 novembre 1968. Vamesu, Georgica, geboren te Poiana (Roemenie) op 3 novem-
ber 1968.
Vanda Mayivangwa, ne a` Kinshasa (Congo) le 7 septembre 1961. Vanda Mayivangwa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 7 septem-
ber 1961.
Vanlelo Wasisua Mombembe, ne a` Kias-Col (Congo) le 10 jan- Vanlelo Wasisua Mombembe, geboren te Kias-Col (Kongo) op
vier 1949. 10 januari 1949.
Vargas Espinal, Lesbia, nee a` Magua (Repub. Dominicaine) le Vargas Espinal, Lesbia, geboren te Magua (Dominikaanse Republ.)
28 mai 1971. op 28 mei 1971.
Vasilescu, Robertino-Cristian, ne a` Bucarest (Roumanie) le 24 jan- Vasilescu, Robertino-Cristian, geboren te Boekarest (Roemenie)
vier 1968. op 24 januari 1968.
Veizaga Castillo, Marco Antonio, ne a` Cochabamba (Bolivie) le Veizaga Castillo, Marco Antonio, geboren te Cochabamba (Bolivia)
8 mars 1971. op 8 maart 1971.
Velasco Zambrano, Maria Del Carmen, nee a` Mercaderes-Cauca Velasco Zambrano, Maria Del Carmen, geboren te Mercaderes-Cauca
(Colombie) le 24 mars 1971. (Colombia) op 24 maart 1971.
Velez Insignares, Rosana Maria, nee a` Cartagena Bolivar (Colombie) Velez Insignares, Rosana Maria, geboren te Cartagena Bolivar
le 19 fvrier 1973. (Colombia) op 19 februari 1973.
Velkova, Evelina Ilieva, nee a` Doupnitza Sofia (Bulgarie) le Velkova, Evelina Ilieva, geboren te Doupnitza Sofia (Bulgarije)
16 avril 1974. op 16 april 1974.
Venguerenko, Alexandre, ne a` Moscou (Russie) le 13 septembre 1958. Venguerenko, Alexandre, geboren te Moskou (Rusland) op 13 sep-
tember 1958.
Venguerenko, Maria, nee a` Moscou (Russie) le 12 octobre 1982. Venguerenko, Maria, geboren te Moskou (Rusland) op 12 okto-
ber 1982.
Verhoost, Murielle Nathalie, nee a` Jeumont (France) le 1er avril 1967. Verhoost, Murielle Nathalie, geboren te Jeumont (Frankrijk) op
1 april 1967.
Vicente Santillan, Genevive, nee a` Patnongon Antigue (Philippines) Vicente Santillan, Genevive, geboren te Patnongon Antigue (Filippij-
le 12 dcembre 1963. nen) op 12 december 1963.
Vishnevska epouse Pashkina, Marina Victorovna, nee a` Zaporijja Vishnevska echtgenote Pashkina, Marina Victorovna, geboren te
(Ukraine) le 19 septembre 1959. Zaporijja (Oekrane) op 19 september 1959.
Visnjic, Majda, nee a` Vares (Bosnie-Herzegovine) le 13 juillet 1963. Visnjic, Majda, geboren te Vares (Bosnie-Herzegovina) op 13 juli 1963.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7899

Vohra, Mina Diwi, nee a` Kandahar (Afghanistan) le 19 juillet 1970. Vohra, Mina Diwi, geboren te Kandahar (Afghanistan) op 19 juli 1970.
Vreugdenhil, Pieter Adriaan, ne a` Naaldwijk (Pays-Bas) le 29 dcem- Vreugdenhil, Pieter Adriaan, geboren te Naaldwijk (Nederland)
bre 1977. op 29 december 1977.
Vrioni, Albana, nee a` Kucove (Albanie) le 18 mars 1970. Vrioni, Albana, geboren te Kucove (Albanie) op 18 maart 1970.
Vrioni, Irush, ne a` Fier (Albanie) le 2 avril 1969. Vrioni, Irush, geboren te Fier (Albanie) op 2 april 1969.
Vukovic echt-epse Draganovic, Dragica, nee a` Kljuc (Bosnie- Vukovic echt-epse Draganovic, Dragica, geboren te Kljuc (Bosnie-
Herzegovine) le 16 juin 1961. Herzegovina) op 16 juni 1961.
Vulpe, Alexandru, ne a` Brinza Vulcanesti (Moldavie) le 17 mai 1957. Vulpe, Alexandru, geboren te Brinza Vulcanesti (Moldavie) op
17 mei 1957.
Wabi Mongu, ne a` Bango-Kungu (Congo) le 27 mars 1956. Wabi Mongu, geboren te Bango-Kungu (Kongo) op 27 maart 1956.
Wadiwa Makanzu, Marceline, nee a` Kinshasa (Congo) le 30 septem- Wadiwa Makanzu, Marceline, geboren te Kinshasa (Kongo) op
bre 1966. 30 september 1966.
Wahbi, Charkaoui, ne a` Rabat (Maroc) en 1957. Wahbi, Charkaoui, geboren te Rabat (Marokko) in 1957.
Wakim, Rose, nee a` Mieh-Mieh-Saida (Liban) le 18 avril 1962. Wakim, Rose, geboren te Mieh-Mieh-Saida (Libanon) op 18 april 1962.
Wamen Ngatchou, Sandrine Carole, nee a` Caen (France) le 15 jan- Wamen Ngatchou, Sandrine Carole, geboren te Caen (Frankrijk)
vier 1969. op 15 januari 1969.
Wang, Yanqin, nee a` Yueqing Zhejiang (Chine) le 7 mars 1971. Wang, Yanqin, geboren te Yueqing Zhejiang (China) op 7 maart 1971.
Wang, Yi, nee a` Shanghai (Chine) le 30 octobre 1961. Wang, Yi, geboren te Shanghai (China) op 30 oktober 1961.
Wanko Nankam, Caroline, nee a` Yaounde (Cameroun) le 4 fvrier 1971. Wanko Nankam, Caroline, geboren te Yaounde (Kameroen) op
4 februari 1971.
Wei, Hong, nee a` Shenyang Liaoning (Chine) le 20 decembre 1956. Wei, Hong, geboren te Shenyang Liaoning (China) op 20 decem-
ber 1956.
Weiss, Moshe Zecharia Zeev, ne a` Tel-Aviv (Israel) le 23 mai 1973. Weiss, Moshe Zecharia Zeev, geboren te Tel-Aviv (Israel) op
23 mei 1973.
Wembo Omonende, ne a` Wembo Nyama (Congo) le 12 fvrier 1962. Wembo Omonende, geboren te Wembo Nyama (Kongo) op
12 februari 1962.
William, Friday, ne a` Monrovia (Liberia) le 20 fvrier 1968. William, Friday, geboren te Monrovia (Liberia) op 20 februari 1968.
Willkie, Angelique Tere`se, nee a` Kingston (Jamaque) le 12 novem- Willkie, Angelique Tere`se, geboren te Kingston (Jamaica) op 12 novem-
bre 1961. ber 1961.
Worschinski, Rudy Dieter, ne a` Lobbes (Belgique) le 9 avril 1963. Worschinski, Rudy Dieter, geboren te Lobbes (Belgie) op 9 april 1963.
Xie, Wenguang, ne a` Kaiping, Guangdong (Chine) le 27 janvier 1972. Xie, Wenguang, geboren te Kaiping, Guangdong (China) op
27 januari 1972.
Xu, Ailing, nee a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 7 dcembre 1963. Xu, Ailing, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 7 december 1963.
Xu, Oufeng, ne a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 23 juillet 1979. Xu, Oufeng, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 23 juli 1979.
Xu, Shuangfeng, ne a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 3 decembre 1982. Xu, Shuangfeng, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 3 decem-
ber 1982.
Yabatu, Ozcan, nee a` Tunceli (Turquie) le 18 juillet 1970. Yabatu, Ozcan, geboren te Tunceli (Turkije) op 18 juli 1970.
Yafi, Acha, nee a` El Jadida (Maroc) en 1948. Yafi, Acha, geboren te El Jadida (Marokko) in 1948.
Yaghi, Nazih, ne a` Younin, Baalbeck (Liban) le 16 juillet 1966. Yaghi, Nazih, geboren te Younin, Baalbeck (Libanon) op 16 juli 1966.
Yakici, Emre, ne a` Sivrihisar (Turquie) le 2 aot 1982. Yakici, Emre, geboren te Sivrihisar (Turkije) op 2 augustus 1982.
Yanko, Youssoufa, ne a` Ndjamena (Tchad) le 10 avril 1983. Yanko, Youssoufa, geboren te Ndjamena (Tsjaad) op 10 april 1983.
Yatziv, Gilad, ne a` Nahariya (Israel) le 30 octobre 1972. Yatziv, Gilad, geboren te Nahariya (Israel) op 30 oktober 1972.
Yawangata Ngongo, Myle`ne, nee a` Gemena (Congo) le 10 mai 1969. Yawangata Ngongo, Myle`ne, geboren te Gemena (Kongo) op
10 mei 1969.
Yaya Tshiama, Daniel, ne a` Lufu Toto (Congo) le 26 octobre 1948. Yaya Tshiama, Daniel, geboren te Lufu Toto (Kongo) op 26 okto-
ber 1948.
Yayici, Sit, ne a` Afsin (Turquie) le 7 janvier 1974. Yayici, Sit, geboren te Afsin (Turkije) op 7 januari 1974.
Ye, Zhiqian, nee a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 3 fvrier 1975. Ye, Zhiqian, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 3 februari 1975.
Yeboah, Bernard, ne a` Accra (Ghana) le 25 dcembre 1982. Yeboah, Bernard, geboren te Accra (Ghana) op 25 december 1982.
Yemenkwa Atekabina, Genevie`ve, nee a` Kinshasa (Congo) le Yemenkwa Atekabina, Genevie`ve, geboren te Kinshasa (Kongo)
28 avril 1974. op 28 april 1974.
Yerlikaya epouse Eryoruk, Aise Nur, nee a` Bolu (Turquie) le Yerlikaya echtgenote Eryoruk, Aise Nur, geboren te Bolu (Turkije)
10 janvier 1972. op 10 januari 1972.
Yildirim epouse Karaca, Ayse, nee a` Yildizeli (Turquie) le 10 juin 1967. Yildirim echtgenote Karaca, Ayse, geboren te Yildizeli (Turkije)
op 10 juni 1967.
Yildirim epouse Palit, Sahander, nee a` Eskisehir (Turquie) le Yildirim echtgenote Palit, Sahander, geboren te Eskisehir (Turkije)
14 mai 1972. op 14 mei 1972.
Yilmaz epouse Yilmaz, Emine, nee a` Emirdag (Turquie) le 26 juin 1977. Yilmaz echtgenote Yilmaz, Emine, geboren te Emirdag (Turkije)
op 26 juni 1977.
Yilmaz, Aycan, nee a` Macka (Turquie) le 3 juin 1972. Yilmaz, Aycan, geboren te Macka (Turkije) op 3 juni 1972.
rfiye, nee a` Emirdag (Turquie) le 20 octobre 1976.
Yilmazer, U rfiye, geboren te Emirdag (Turkije) op 20 oktober 1976.
Yilmazer, U
Yim, Yung Tim, ne a` Zhongshan, Guangdong (Chine) le 21 jan- Yim, Yung Tim, geboren te Zhongshan, Guangdong (China) op
vier 1955. 21 januari 1955.
7900 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Yousfi, Abdelmalek, ne a` Dr Ouled Boutchiche An Sfa (Maroc) Yousfi, Abdelmalek, geboren te Dr Ouled Boutchiche An Sfa
le 10 avril 1971. (Marokko) op 10 april 1971.
Youssef, Nissane, nee a` Routane (Syrie) le 4 mai 1972. Youssef, Nissane, geboren te Routane (Syrie) op 4 mei 1972.
Yu, Weinian, ne a` Guangzhou (Chine) le 30 dcembre 1969. Yu, Weinian, geboren te Guangzhou (China) op 30 december 1969.
Yuksel, Done, nee a` Kaman (Turquie) le 20 mai 1975. Yuksel, Done, geboren te Kaman (Turkije) op 20 mei 1975.
Zairovic, Nehat, ne a` Biljaca (Yougoslavie) le 3 janvier 1971. Zairovic, Nehat, geboren te Biljaca (Joegoslavie) op 3 januari 1971.
Zaizaoui, Louiza, nee a` Douar Koudiat Dib Midar (Maroc) le Zaizaoui, Louiza, geboren te Douar Koudiat Dib Midar (Marokko)
24 aot 1969. op 24 augustus 1969.
Zakarya, Rachida, nee a` Ouled Frej (Maroc) en 1977. Zakarya, Rachida, geboren te Ouled Frej (Marokko) in 1977.
Zaki, Said, ne a` Larache (Maroc) le 9 novembre 1964. Zaki, Said, geboren te Larache (Marokko) op 9 november 1964.
Zaoui, Zohra, nee a` Oran (Algerie) le 24 octobre 1963. Zaoui, Zohra, geboren te Oran (Algerije) op 24 oktober 1963.
Zarat, Mohammed, ne a` Kenitra (Maroc) le 29 avril 1972. Zarat, Mohammed, geboren te Kenitra (Marokko) op 29 april 1972.
Zariouh, Hamid, ne a` Kebdana (Maroc) en 1963. Zariouh, Hamid, geboren te Kebdana (Marokko) in 1963.
er
Zarrouk, Malika, nee a` Douar Machkour (Maroc) le 1 janvier 1966. Zarrouk, Malika, geboren te Douar Machkour (Marokko) op
1 januari 1966.
Zatchoupeiko epouse Aroutiounian, Lubov Fedorovna, nee a` Tche- Zatchoupeiko echtgenote Aroutiounian, Lubov Fedorovna, geboren
liabinsk (Russie) le 7 fvrier 1956. te Tcheliabinsk (Rusland) op 7 februari 1956.
Zazai, Atahulla, ne a` Kaboul (Afghanistan) le 10 mai 1977. Zazai, Atahulla, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 10 mei 1977.
Zbakh, Said, ne a` Chefchaouen (Maroc) le 19 mai 1970. Zbakh, Said, geboren te Chefchaouen (Marokko) op 19 mei 1970.
Zeghouani, Nadia, nee a` Sidi Mhamed (Algerie) le 30 septem- Zeghouani, Nadia, geboren te Sidi Mhamed (Algerije) op 30 sep-
bre 1969. tember 1969.
Zekaj, Ajmane, nee a` Klina (Yougoslavie) le 5 mai 1953. Zekaj, Ajmane, geboren te Klina (Joegoslavie) op 5 mei 1953.
Zekri, Aziza, nee a` Charleroi (Belgique) le 14 novembre 1982. Zekri, Aziza, geboren te Charleroi (Belgie) op 14 november 1982.
Zenasni, Souad, nee a` Beni Saf An Temouchent (Algerie) le Zenasni, Souad, geboren te Beni Saf An Temouchent (Algerije)
18 mars 1968. op 18 maart 1968.
Zhang, Chaai, nee a` Qingtian Zhejiang (Chine) le 3 novembre 1959. Zhang, Chaai, geboren te Qingtian Zhejiang (China) op 3 novem-
ber 1959.
Zhang, Hao, ne a` Tianjin (Chine) le 9 avril 1977. Zhang, Hao, geboren te Tianjin (China) op 9 april 1977.
Zhang, Minyi, ne a` Qingtian, Zhejiang (Chine) le 9 juillet 1974. Zhang, Minyi, geboren te Qingtian, Zhejiang (China) op 9 juli 1974.
Zhang, Zhiwei, ne a` Pucheng County Fujian (Chine) le 16 dcem- Zhang, Zhiwei, geboren te Pucheng County Fujian (China) op
bre 1968. 16 december 1968.
Zhao, Yuqing, nee a` Liaoning (Chine) le 11 mai 1956. Zhao, Yuqing, geboren te Liaoning (China) op 11 mei 1956.
er
Zhao, Zhaoquan, ne a` Taishan (Chine) le 1 mai 1973. Zhao, Zhaoquan, geboren te Taishan (China) op 1 mei 1973.
Zhou, Cuihong, nee a` Qing Tian, Zhejiang (Chine) le 22 fvrier 1974. Zhou, Cuihong, geboren te Qing Tian, Zhejiang (China) op
22 februari 1974.
Zhu, Ka, ne a` Shenyang (Chine) le 4 septembre 1954. Zhu, Ka, geboren te Shenyang (China) op 4 september 1954.
Ziae, Elaheh, nee a` Shemiran (Iran) le 21 mars 1957. Ziae, Elaheh, geboren te Shemiran (Iran) op 21 maart 1957.
Ziani, Nama, nee a` Oujda (Maroc) le 27 fvrier 1976. Ziani, Nama, geboren te Oujda (Marokko) op 27 februari 1976.
Zicos, Zo, ne a` Kolwezi (Congo) le 20 juin 1959. Zicos, Zo, geboren te Kolwezi (Kongo) op 20 juni 1959.
Ziylan, Mitat, ne a` Acipayam (Turquie) le 1er fvrier 1973. Ziylan, Mitat, geboren te Acipayam (Turkije) op 1 februari 1973.
er
Zor, Kasim, ne a` Bahce (Turquie) le 1 fvrier 1972. Zor, Kasim, geboren te Bahce (Turkije) op 1 februari 1972.
q icekdagi (Turquie) le 25 fvrier 1971.
Zorlu, Muhterem, ne a` C q icekdagi (Turkije) op 25 februari 1971.
Zorlu, Muhterem, geboren te C
Zounaki, Mohammed, ne a` Fe`s (Maroc) le 8 mai 1967. Zounaki, Mohammed, geboren te Fez (Marokko) op 8 mei 1967.
Zrelli, Mounir, ne a` Beni Khalled (Tunisie) le 21 juillet 1971. Zrelli, Mounir, geboren te Beni Khalled (Tunesie) op 21 juli 1971.
Zukanovic, Mediha, nee a` D. Biljani Kljuc (Bosnie-Herzegovine) Zukanovic, Mediha, geboren te D. Biljani Kljuc (Bosnie-Herzegovina)
le 5 juin 1961. op 5 juni 1961.
Zumberovik, Dzevat, ne a` Kumanovo (Macedoine) le 20 septem- Zumberovik, Dzevat, geboren te Kumanovo (Macedonie ) op
bre 1973. 20 september 1973.

Promulguons la prsente loi, ordonnons quelle soit revetue du sceau Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden
de lEtat et publie par le Moniteur belge. bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Donne a` Bruxelles, le 14 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 14 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scelle du sceau de lEtat : Met s Lands zegel gezegeld :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7901

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


F. 2003 663 [C 2003/14005] N. 2003 663 [C 2003/14005]

27 JANVIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal du 27 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
13 novembre 2000 concernant les modalites demission de la loterie koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgifte-
a` billets, appelee LOXO , loterie publique organisee par la voorschriften van de loterij met biljetten, LOXO genaamd, een
Loterie Nationale openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative a` la rationalisation du fonctionne- Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking
ment et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment larticle 3, en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, 1,
1er, alinea 1er, et larticle 6, 1er, 1, modifies par la Loi-programme du eerste lid, en artikel 6, 1, 1, gewijzigd bij de Programmawet van
24 dcembre 2002; 24 december 2002;

Vu larrete royal du 13 novembre 2000 concernant les modalites Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de
demission de la loterie a` billets, appelee LOXO , loterie publique uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, LOXO genaamd,
organisee par la Loterie Nationale, notamment les articles 2, 3, 6, 9 et 15; een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonder-
heid op de artikelen 2, 3, 6, 9 en 15;

Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnees le 12 janvier 1973, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op
notamment larticle 3, 1er, remplace par la loi du 4 juillet 1989 et 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van
modifie par la loi du 4 aot 1996; 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Vu lurgence; Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Considerant quafin de rendre plus attrayante la loterie a` billets Overwegende dat, teneinde de loterij met biljetten, Loxo
appelee LOXO , il est opportun daugmenter le nombre total des lots; genaamd, aantrekkelijker te maken, het aangewezen is het totale aantal
loten te verhogen;

Considerant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir le Overwegende dat de zorg van de Nationale Loterij om de Loxo te
LOXO en vue daccrotre, dans linteret general, son benefice et stimuleren teneinde, in het algemeen belang, haar winst te vergroten en
dhonorer lensemble de ses obligations legales rele`ve dune saine al haar wettelijke verplichtingen na te komen, voortvloeit uit een
gestion; gezond beheer;

Considerant qua` defaut de promouvoir tre`s rapidement le nouveau Overwegende dat bij gebrek aan een snelle lancering van het nieuwe
plan des lots du LOXO , la Loterie Nationale risque de perdre le lotenplan van Loxo , de Nationale Loterij extra inkomsten dreigt mis
benefice de realiser des recettes supplementaires; te lopen;

Considerant quil est imperieux pour la Loterie Nationale de prendre Overwegende dat het dringend is dat de Nationale Loterij onverwijld
sans delai une serie de preparatifs sur le plan administratif, commercial een reeks voorbereidingen treft op administratief, commercieel en
et technique aux fins de pouvoir realiser le dessein du present arrete technisch vlak teneinde het voornemen van dit besluit te kunnen
dans les delais voulus; verwezenlijken binnen de gewenste termijn;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en
publiques, Participaties,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. Dans larticle 2, alinea 2, de larrete royal du 13 novem- Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van
bre 2000 concernant les modalites demission de la loterie a` billets, 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij
appelee LOXO , loterie publique organisee par la Loterie Nationale, met biljetten, LOXO genaamd, een openbare loterij georganiseerd
les mots 50 francs sont remplaces par les mots 1 EUR . door de Nationale Loterij, worden de woorden 50 frank vervangen
door de woorden 1 EUR .

Art. 2. Larticle 3 du meme arrete est remplace par la disposition Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
suivante :

Art. 3. Par quantite dun million de billets emis : Art. 3. Per hoeveelheid van een miljoen uitgegeven biljetten :

1 le montant total des lots sele`ve a` 580.000 EUR; 1 is het totale bedrag van de loten vastgesteld op 580.000 EUR;

2 le nombre de lots est fixe a` 324.333, lesquels se repartissent en 1 lot 2 is het aantal loten vastgesteld op 324.333, verdeeld over 1 lot van
de 25.000 EUR, 2 lots de 10.000 EUR, 30 lots de 1.000 EUR, 300 lots de 25.000 EUR, 2 loten van 10.000 EUR, 30 loten van 1.000 EUR, 300 loten
100 EUR, 3.000 lots de 10 EUR, 6.000 lots de 5 EUR, 100.000 lots de van 100 EUR, 3.000 loten van 10 EUR, 6.000 loten van 5 EUR,
2 EUR et 215.000 lots de 1 EUR. . 100.000 loten van 2 EUR en 215.000 loten van 1 EUR.

Art. 3. Dans larticle 6, 3, du meme arrete, les mots un code a` Art. 3. In artikel 6, 3, van hetzelfde besluit, worden de woorden
barres visible sont remplaces par les mots deux codes a` barres een zichtbare streepjescode vervangen door de woorden twee
visibles . zichtbare streepjescodes .
7902 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Art. 4. Dans larticle 9, du meme arrete, les mots Les lots de Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden De
1.000.000 de francs sont remplaces par les mots Les lots de loten van 1.000.000 frank vervangen door de woorden De loten van
25.000 EUR . 25.000 EUR .
Art. 5. Larticle 15 du meme arrete est complete par lalinea suivant : Art. 5. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het
volgende lid :
La Loterie Nationale et les intermediaires de son reseau de De Nationale Loterij en de medewerkers van haar verkoopnet
distribution respectent lanonymat des participants sauf si ceux-ci y respecteren de anonimiteit van de deelnemers behalve wanneer die
renoncent. ervan afzien.
Art. 6. Le present arrete entre en vigueur le 24 fvrier 2003. Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 24 februari 2003.
Art. 7. Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions Art. 7. De Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij, is belast met
est charge de lexecution du present arrete. de uitvoering van dit besluit.

Donne a` Bruxelles, le 27 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 27 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
R. DAEMS R. DAEMS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


F. 2003 664 (2003 574) [2003/03100] N. 2003 664 (2003 574) [2003/03100]
30 JANVIER 2003. Arrt royal pris en excution de larticle 26 de 30 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26
la loi du 24 dcembre 2002 modifiant le rgime des socits en van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennoot-
matire dimpts sur les revenus et instituant un systme de schapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van
dcision anticipe en matire fiscale een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Au Moniteur belge n 45 du 12 fvrier 2003, acte n 2003/03539, In het Belgisch Staatsblad nr. 45 van 12 februari 2003, akte nr. 2003/03539,
page 7035, il faut lire le titre comme ci-dessus. blz. 7035, moet de titel gelezen worden zoals hierboven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,


SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
ET ENVIRONNEMENT
F. 2003 665 (2003 574) [C 2003/22106] N. 2003 665 (2003 574) [C 2003/22106]

29 JANVIER 2003. Arrete royal fixant, pour lannee 2003, les 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor
conditions et les re`gles specifiques relatives a` la fixation et a` la het dienstjaar 2003, van de specifieke voorwaarden en regelen
liquidation du budget des moyens financiers des hopitaux betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van
financiele middelen van de ziekenhuizen

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aot 1987, notamment Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoordineerd op 7 augus-
larticle 97 remplace par la loi du 14 janvier 2002; tus 1987, inzonderheid op artikel 97, vervangen bij de wet van
14 januari 2002;

Vu larrete royal du 25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de
du budget des moyens financiers des hopitaux, notamment larticle 3, vaststelling en de vereffening van het budget van financiele middelen
1er; van de ziekenhuizen, inzonderheid op het artikel 3, 1;

Vu lavis du Conseil national des etablissements hospitaliers, Section Gelet op het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoor-
financement, donne le 24 octobre 2002; zieningen, Afdeling financiering, van 24 oktober 2002;

Vu lavis de lInspection des Finances, donne le 6 novembre 2002; Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op
6 november 2002;

Vu laccord de Notre Ministre du Budget, donne le 17 dcembre 2002; Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting
gegeven op 17 december 2002;
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7903

Vu lurgence motivee par le fait quil y a lieu de connatre avant le Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
1er janvier 2003 la part du budget des moyens financiers a` charge du omstandigheid dat het gedeelte van het budget van financiele middelen
budget de lEtat; que la fixation de cette part ne peut entraner de dat ten laste is van de Staat gekend moet zijn voor 1 januari 2003; dat
depenses supplementaires pour lEtat et que les organismes assureurs de vaststelling van dit gedeelte geen bijkomende uitgaven voor de Staat
doivent en etre immediatement avertis; mag meebrengen en dat de verzekeringsinstellingen hiervan onmid-
dellijk op de hoogte gebracht moeten worden;
Vu lavis 34.699/3 du Conseil dEtat, donne le 16 janvier 2003, en Gelet op het advies 34.699/3 van de Raad van State, gegeven op
application de larticle 84, alinea 1er, 2, des lois coordonnees sur le 16 januari 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de
Conseil dEtat; gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


er er
Article 1 . Au 1 janvier 2003 et jusquau 30 juin 2003, la sous- Artikel 1. Op 1 januari 2003 en tot 30 juni 2003, wordt het
partie B2 du budget des moyens financiers des hopitaux aigus est onderdeel B2 van het budget van financiele middelen van de acute
augmentee dun montant de 32.239.807 EUR repartis entre les hopitaux ziekenhuizen verhoogd met een bedrag van 32.239.807 EUR verdeeld
concernes sur base du nombre de points octroyes en application de onder de betrokken ziekenhuizen op basis van het aantal punten
larticle 46, 3, alinea 2, 2, c), alinea 1er, troisie`me tiret de larrete royal toegekend in toepassing van het artikel 46, 3, tweede lid, 2, c), eerste
du 25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation du budget des lid, derde streepje van het koninklijk besluit van 25 april 2002
moyens financiers des hopitaux. betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van
financiele middelen van de ziekenhuizen.
Art. 2. Le present arrete produit ses effets le 1er janvier 2003. Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est charge de lexecution Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
du present arrete. van dit besluit.
Donne a` Bruxelles, le 29 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 29 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Affaires sociales, De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
ET ENVIRONNEMENT
F. 2003 666 [C 2003/22107] N. 2003 666 [C 2003/22107]

29 JANVIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal du 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation du budget des koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en
moyens financiers des hopitaux de vereffening van het budget van financiele middelen van de
ziekenhuizen

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, notamment Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoordineerd op 7 augus-
larticle 97 remplace par la loi du 14 janvier 2002; tus 1987, inzonderheid op artikel 97, vervangen bij de wet van
14 januari 2002;

Vu larrete royal du 25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de
du budget des moyens financiers des hopitaux, modifie par les arretes vaststelling en de vereffening van het budget van financiele middelen
royaux des 22 octobre 2002 et 11 novembre 2002; van de ziekenhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
22 oktober 2002 en 11 november 2002;

Vu lavis du Conseil national des etablissements hospitaliers, Section Gelet op het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuis-
financement, donne le 24 octobre 2002; voorzieningen, Afdeling financiering, van 24 oktober 2002;

Vu lavis de lInspection des Finances, donne le 6 novembre 2002; Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op
6 november 2002;

Vu laccord de Notre Ministre du Budget, donne le 17 decembre 2002; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
gegeven op 17 december 2002;

Vu lurgence motivee par le fait quil y a lieu de connatre, avant le Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
1er janvier 2003, la part du budget des moyens financiers a` charge du omstandigheid dat het gedeelte van het budget van financiele middelen
budget de lEtat; que la fixation de cette part ne peut entraner de dat ten laste is van de Staat gekend moet zijn voor 1 januari 2003; dat
depenses supplementaires pour lEtat et que les organismes assureurs de vaststelling van dit gedeelte geen bijkomende uitgaven voor de Staat
doivent en etre immediatement avertis; mag meebrengen en dat de verzekeringsinstellingen hiervan onmid-
dellijk op de hoogte gebracht moeten worden;
7904 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Vu lavis 34.698/3 du Conseil dEtat, donne le 16 janvier 2003, en Gelet op het advies 34.698/3 van de Raad van State, gegeven op
application de larticle 84, alinea 1er, 2, des lois coordonnees sur le 16 januari 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de
Conseil dEtat; gecoordineerde wetten op de Raad van State;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. A larticle 46, 3, alinea 2, 2, b.3), de larrete royal du Artikel 1. In artikel 46, 3, tweede lid, 2, b.3), van het koninklijk
25 avril 2002 relatif a` la fixation et a` la liquidation du budget des besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening
moyens financiers des hopitaux, modifie par les arrete royaux des van het budget van financiele middelen van de ziekenhuizen, gewij-
22 octobre 2002 et 11 novembre 2002, les alineas 3 et 4 sont supprimes. zigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 2002 en 11 novem-
ber 2002, worden het derde en het vierde lid geschrapt.

Art. 2. Le point b.4) de larticle 46, 3, alinea 2, 2, du meme arrete, Art. 2. Het punt b.4) van artikel 46, 3, tweede lid, 2, van hetzelfde
est remplace par la disposition suivante : besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

Le maintien des points precites est subordonne a` la collecte et la Het behoud van het voormelde aantal punten is afhankelijk van het
transmission de donnees relatives a` lactivite du service durgences verzamelen en overzenden van de gegevens met betrekking tot de
faisant lobjet de la convention visee a` larticle 55, 1er, alinea 2. activiteit van de dienst spoedgevallen overeenkomstig de overeen-
komst bedoeld in het artikel 55, 1, tweede alinea.

Art. 3. Lalinea 2 de larticle 55, 1er, est remplace par la disposition Art. 3. Het tweede lid van het artikel 55, 1, wordt vervangen door
suivante : de volgende bepaling :

Les montants par lit seront augmentes : De bedragen per bed zullen verhoogd worden met :

respectivement de 25,38 EUR (index 1er janvier 2002) et de respectievelijk 25,38 EUR (index 1 januari 2002) en 25,10 EUR
25,10 EUR (index 1er janvier 2002) a` la date deffet de la convention (index 1 januari 2002) vanaf de datum van inwerkingtreding van de
passee entre le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions et overeenkomst tussen de Minister die de Volksgezondheid onder zijn
letablissement hospitalier concernant lenregistrement et la collecte des bevoegdheid heeft en de ziekenhuisinstelling betreffende de registratie
donnees relatives aux SMUR; en de verzameling van de gegevens met betrekking tot de MUGs;

respectivement de 38,23 EUR (index 1er janvier 2002) et 37,81 EUR respectievelijk 38,23 EUR (index 1 januari 2002) en 37,81 EUR
(index 1er janvier 2002) a` la date deffet de la convention passee entre le (index 1 januari 2002) vanaf de datum van inwerkingtreding van de
Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions et letablissement overeenkomst tussen de Minister die de Volksgezondheid onder zijn
hospitalier concernant lenregistrement et la collecte des donnees bevoegdheid heeft en de ziekenhuisinstelling betreffende de registratie
relatives aux urgences. en de verzameling van de gegevens met betrekking tot spoedgevallen-
diensten.

Art. 4. Lalinea 2 de larticle 68 est remplace par la disposition Art. 4. Het tweede lid van het artikel 68 wordt vervangen door de
suivante : volgende bepaling :

Le maintien de ce financement est subordonne a` la collecte et a` la Het behoud van deze financiering is afhankelijk van het verzame-
transmission de donnees relatives a` lactivite de la fonction SMUR len en overzenden van de gegevens met betrekking tot de activiteit van
faisant lobjet de la convention visee a` larticle 55, 1er, alinea 2. de MUG-functie overeenkomstig de overeenkomst bedoeld in arti-
kel 55, 1, tweede alinea.

Art. 5. A lannexe 2 du meme arrete, les points 2 et 3 sont Art. 5. In de bijlage 2 van hetzelfde besluit, worden de punten 2 en
supprimes ainsi que la numerotation 1. 3 geschrapt evenals de nummering 1.

Art. 6. Un article 80bis, redige comme suit, est insere dans le meme Art. 6. Een artikel 80bis, opgesteld als volgt, wordt ingevoegd in
arrete : hetzelfde besluit :

Section IIbis. Dispositions communes a` la partie B, hors B6, du Afdeling IIbis. Gemeenschappelijke bepalingen voor deel B, met
budget. uitzondering van B6, van het budget.

Art. 80bis. En vue de couvrir les augmentations baremiques decou- Art. 80bis. Teneinde de baremieke verhogingen te dekken, voort-
lant de levolution de lanciennete pecuniaire, les budgets fixes en vloeiend uit de evolutie van de geldelijke ancienniteit, worden de
application des articles 33, 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, budgetten zoals bepaald in uitvoering van de artikelen 33, 3, 42, 43,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
77, 79 et 80, 1, sont augmentes de 0,39 %. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 en 80, 1, verhoogd met
0,39 %.

Art. 7. Le present arrete produit ses effets le 1er janvier 2003. Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales est charge de lexecution Art. 8. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
du present arrete. van dit besluit.

Donne a` Bruxelles, le 29 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 29 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Affaires sociales, De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7905

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,


DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LENVIRONNEMENT VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
F. 2003 667 [C 2003/22141] N. 2003 667 [C 2003/22141]

16 JANVIER 2003. Arrete royal fixant les conditions auxquelles une 16 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot vaststelling van de
intervention de lassurance obligatoire soins de sante et indemnites voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verze-
peut etre accordee dans le cadre de projets temporaires et experi- kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden
mentaux en rapport avec les services de garde des medecins verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking
generalistes tot huisartsenwachtdiensten

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi relative a` lassurance obligatoire soins de sante et Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, notamment larticle 56, 2, kundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994,
alinea 1er, 1, remplace par la loi du 10 aot 2001 et modifie par la loi du inzonderheid op artikel 56, 2, eerste lid, 1, vervangen bij de wet van
22 aot 2002; 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002;

Vu lavis du Comite de lassurance soins de sante de lInstitut Gelet op het advies van het Comite van de verzekering voor
national dassurance maladie-invalidite, donne le 16 septembre 2002; geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 september 2002;

Vu lavis de la Commission de controle budgetaire du 25 septem- Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van
bre 2002; 25 september 2002;

Vu lavis du Conseil general de lassurance soins de sant, donne le Gelet op het advies van de Algemene raad van de verzekering voor
30 septembre 2002; geneeskundige verzorging, gegeven op 30 september 2002;

Vu lavis de lInspecteur des finances, donne le 21 octobre 2002; Gelet op het advies van de Inspecteur van financien, gegeven op
21 oktober 2002;

Vu laccord du Ministre du Budget, donne le 14 novembre 2002; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van
14 november 2002;

Vu lurgence motivee par la circonstance que sur le terrain la Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de
necessite de services de garde de medecins generalistes bien organises omstandigheid dat op het terrein steeds meer de nood blijkt aan goed
et structures apparat de plus en plus, et que tant dans linteret des georganiseerde en gestructureerde huisartsenwachtdiensten, en dat
patients, que des medecins et de lassurance soins de sante, puisque ces zowel in het belang van de patienten, de geneesheren en de verzekering
services de garde des medecins generalistes peuvent contribuer a` une voor geneeskundige verzorging, vermits deze huisartsen- wachtdien-
meilleure dispensation de soins, plus de securite pour le dispensateur sten kunnen bijdragen tot een betere zorgverlening, meer veiligheid
de soins et une mise en oeuvre plus adequate des diverses possibilites voor de zorgverlener en een adequatere aanwending van de verschil-
de soins; de sorte que le present arrete, qui permet de mettre en oeuvre lende verzorgingsmogelijkheden; zodat dit besluit, dat in het raam van
des experiences de services de garde des medecins generalistes dans le de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging experimen-
cadre de lassurance obligatoire soins de sante, doit etre pris et publie ten omtrent huisartsenwachtdiensten mogelijk maakt, dringend geno-
le plus vite possible; men en bekend gemaakt moet worden;

Vu lavis 34.416/1 du Conseil dEtat, donne le 25 novembre 2002, en Gelet op het advies 34.416/1 van de Raad van State, gegeven op
application de larticle 84, alinea 1er, 2, des lois coordonnees sur le 25 november 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de
Conseil dEtat; gecoordineerde wetten op de Raad van State;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioe-
Pensions, nen,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. 1er. Aux conditions enoncees dans le present arrete Artikel 1. 1. Onder de in onderhavig besluit vermelde voorwaar-
royal, des conventions peuvent etre conclues entre le Comite de den kunnen tussen het Verzekeringscomite van de Dienst voor
lassurance du Service des soins de sante de lInstitut national geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
dassurance maladie-invalidite et un pouvoir organisateur vise a` invaliditeitsverzekering en een inrichtende macht zoals bedoeld in
larticle 2, precisant les modalites dans lesquelles lassurance obligatoire artikel 2, overeenkomsten gesloten worden waarin de modaliteiten
soins de sante et indemnites octroie, par derogation aux dispositions worden bepaald waaronder de verplichte verzekering voor geneeskun-
reglementaires et legales en vigueur dans le cadre de cette assurance, dige verzorging en uitkeringen, in afwijking van de in het kader van die
des interventions dans le cout de projets temporaires et experimentaux verzekering geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, tegemoet-
en matie`re de services de garde organises par les medecins generalistes. komingen verleent in tijdelijke en experimentele projecten inzake door
huisartsen georganiseerde wachtdiensten.
7906 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

2. Chaque projet a une duree determinee qui peut etre de trois ans 2. Elk project heeft een welbepaalde duur die maximaal drie jaar
au maximum. mag bedragen.
3. Le projet doit couvrir une region de medecins generalistes bien 3. Het project moet een in de overeenkomst vastgelegde welbe-
definie fixee par la convention. paalde regio van huisartsen van het land bestrijken.

Art. 2. Les conventions visees dans larticle 1er peuvent etre conclues Art. 2. De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 kunnen gesloten
entre le Comite de lassurance du Service des soins de sante de lInstitut worden tussen het Verzekeringscomite van de Dienst voor geneeskun-
national dassurance maladie-invalidite et une association temporaire dige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
de personnes, qui assure lorganisation de services de garde de zekering en een tijdelijke vereniging van personen, die instaat voor een
medecins generalistes. organisatie van huisartsenwachtdiensten.

Art. 3. Seuls les projets relatifs aux services de garde qui conforme- Art. 3. Enkel de projecten betreffende wachtdiensten die overeen-
ment a` larticle 9, 1er, de larrete royal n 78 relatif a` lexercice des komstig artikel 9, 1, van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de
professions des soins de sante sont communiques a` la Commission uitoefening van de gezondheidsberoepen worden meegedeeld aan de
medicale competente entrent en ligne de compte pour lintervention bevoegde geneeskundige commissie komen in aanmerking voor de
visee dans le present arrete. tegemoetkoming bedoeld in dit besluit.

Art. 4. Pour etre pris en consideration pour lintervention visee dans Art. 4. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming
le present arrete, les services de garde doivent se rapporter : bedoeld in dit besluit moeten de wachtdiensten betrekking hebben op :
- aux week-ends (du vendredi soir 19 heures au lundi matin - de weekends (van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur);
7 heures);
- aux jours feries legaux, a` partir de 19 heures le soir du jour - de wettelijke feestdagen, vanaf 19 uur de avond ervoor tot 7 uur de
precedent jusqua` 7 heures du jour suivant. dag erna.
Lintervention peut egalement porter sur les gardes de nuit les jours De tegemoetkoming kan ook betrekking hebben op de nachtwachten
de la semaine. op weekdagen.

Art. 5. Pour entrer en ligne de compte pour lintervention visee dans Art. 5. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming
le present arrete, les projets doivent porter une attention particulie`re a` : bedoeld in dit besluit moeten de projecten bijzondere aandacht
besteden aan :
- linformation des patients sur les possibilites et les avantages des - de informatie voor de patienten betreffende de mogelijkheden en de
services de garde organises par les medecins generalistes; voordelen van de door de huisartsen georganiseerde wachtdiensten;
- laccessibilite du service de garde; - de bereikbaarheid van de wachtdienst;

- la qualite de lintervention; - de kwaliteit van de interventie;

- la securite des medecins generalistes, en particulier sur le chemin - de veiligheid van de huisartsen, in het bijzonder op weg naar en
des visites a` domicile et durant celles-ci; tijdens de huisbezoeken;

- lefficacite du moyen transport; - de efficientie van het vervoer;

- la collaboration et la communication avec les autres dispensateurs - de samenwerking en de communicatie met de andere zorgverleners,
de soins, en particulier les medecins generalistes agrees qui ge`rent le in het bijzonder de erkende huisartsen die het globaal medisch dossier
dossier medical global des patients ainsi que les services des urgences van de patienten beheren en de spoeddiensten van de ziekenhuizen.
des hopitaux.

Art. 6. Lintervention visee dans le present arrete peut se rapporter Art. 6. De tegemoetkoming bedoeld in dit besluit kan betrekking
aux : hebben op :

- frais dinformation et de sensibilisation; - informatie- en sensibiliseringskosten;

- charges salariales; - loonkosten;

- frais de communication; - communicatiekosten;

- frais dadministration et a` linformatique; - administratiekosten en informatica;

- frais de transport; - vervoerkosten;

- frais dutilisation, damenagement et dentretien des locaux, y - kosten van gebruik, inrichting en onderhoud van lokalen, met
compris le materiel medical et les commodites. inbegrip van medisch materiaal en nutsvoorzieningen.

Art. 7. 1er. Les demandes de conclusion des conventions visees Art. 7. 1. Aanvragen tot het afsluiten van overeenkomsten zoals
dans le present arrete doivent etre adressees, sous pli recommande, au bedoeld in onderhavig besluit moeten, aangetekend, gericht aan de
Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de sante. Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

2. Pour pouvoir etre prise en consideration, la demande doit 2. Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moet de
comporter une description comple`te du projet, de laquelle il ressort aanvraag een volledige beschrijving van het project omvatten, waaruit
notamment que celui-ci repond aux dispositions du present arrete. ondermeer blijkt dat het aan de bepalingen van onderhavig besluit
beantwoordt.

Art. 8. 1er. A la fin de chaque convention est etabli un rapport Art. 8. 1. Op het einde van elke overeenkomst wordt een
devaluation sur le deroulement global du projet et, en particulier, sur evaluatieverslag opgemaakt betreffende het globaal verloop van het
les poles dinteret specifiques vises a` larticle 5. project en betreffende de specifieke aandachtspunten bedoeld in
artikel 5 in het bijzonder.

2. Chaque convention fixe les modalites denregistrement des 2. Elke overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de registratie
activites dans le cadre du projet ainsi que celles de leur traitement van de activiteiten binnen het project en voor de wetenschappelijke
scientifique. verwerking ervan.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7907

3. Dans le courant du premier trimestre suivant la fin de chaque 3. In de loop van het eerste kwartaal na het einde van elk jaar van
annee dapplication de la convention, un rapport annuel financier est de overeenkomst wordt aan de Dienst voor geneeskundige verzorging
transmis au Service des soins de sante. een financieel jaarverslag overgemaakt.

Art. 9. Chaque convention comporte une clause precisant que si elle Art. 9. Elke overeenkomst bevat een beding dat voorziet, in geval ze
nest pas appliquee ou ne lest que partiellement par le pouvoir door de inrichtende macht bedoeld in artikel 2 niet of slechts
organisateur vise a` larticle 2, le Comite de lassurance peut decider du gedeeltelijk wordt uitgevoerd dat het Verzekeringscomite kan beslissen
remboursement des montants qui nauraient pas ete utilises conforme- tot het terugvorderen, van de bedragen die niet conform de overeen-
ment a` la convention. komst werden aangewend.

Art. 10. Le montant maximum qui peut etre paye par annee en Art. 10. Het maximaal bedrag dat per jaar mag worden betaald in
execution des conventions visees dans le present arrete sele`ve a` uitvoering van de overeenkomsten bedoeld in dit besluit bedraagt
743.863,12 euros. 743.863,12 euro.

Art. 11. Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
au Moniteur belge. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est Art. 12. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast
charge de lexecution du present arrete. met de uitvoering van dit besluit.

Donne a` Bruxelles, le 16 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 16 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,


DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LENVIRONNEMENT VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
F. 2003 668 [C 2003/22151] N. 2003 668 [C 2003/22151]

14 FEVRIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 14 FEBRUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
soins de sante et indemnites dans le cout des specialites pharma- de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
ceutiques dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

Le Ministre des Affaires sociales, De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative a` lassurance obligatoire soins de sante et Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, notamment larticle 35bis, kundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994,
1er et 2, inseres par la loi du 10 aot 2001; inzonderheid op artikel 35bis, 1 en 2, ingevoegd bij de wet van
10 augustus 2001;

Vu larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire soins de van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
sante et indemnites dans le cout des specialites pharmaceutiques, tel ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
quil a ete modifie a` ce jour; uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op
heden gewijzigd;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Genees-
Medicaments, emises le 26 novembre 2002 et les 3, 10 et 17 dcem- middelen, uitgebracht op 26 november 2002, 3, 10 en 17 december 2002
bre 2002 et 7 janvier 2003; en 7 januari 2003;

Vu les avis emis par lInspecteur des Finances; Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financien;

Vu les accords du Ministre du Budget; Gelet op de akkoordbevindingen van Onze Minister van Begroting;

Vu les notifications aux demandeurs; Gelet op de notificaties aan de aanvragers;


7908 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Vu lurgence, motivee par la circonstance que larrete doit respecter Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
les delais prevus a` larrete royal du 21 dcembre 2001. Ces delais ont ete omstandigheid dat het besluit de termijnen bepaald in het koninklijk
fixes en application de la directive 89/105/CEE du 21 dcembre 1988 besluit van 21 december 2001 moet naleven. Deze termijnen werden
du Conseil des Communautes europeennes concernant la transparence bepaald in toepassing van de richtlijn 89/105/EEG van 21 decem-
des mesures regissant la fixation des prix des medicaments a` usage ber 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de
humain et leur inclusion dans le champ dapplication des syste`mes doorzichtigheid van de maatregelen ter regeling van de prijsstelling
nationaux dassurance maladie; van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan
in de nationale stelsels van gezondheidszorg;
Vu lavis n 34.817/1 du Conseil dEtat, donne en application de Gelet op advies nr. 34.817/1 van de Raad van State, gegeven met
larticle 84, alinea 1er, 2, des lois coordonnees sur le Conseil dEtat, toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de gecoordineerde wetten
op de Raad van State,

Arrete : Besluit :

Article 1er. A lannexe Ire de larrete royal du 21 dcembre 2001 Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 decem-
fixant les procedures, delais et conditions en matie`re dintervention de ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden
lassurance obligatoire soins de sante et indemnites dans le cout des inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
specialites pharmaceutiques, sont apportees les modifications suivan- kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
tes : specialiteiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1 au chapitre Ier : 1 in hoofdstuk I :
1) inserer les specialites suivantes : 1) de volgende specialiteiten invoegen :
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7909
7910 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

2) modifier comme suit linscription des specialites suivantes : 2) als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende specialiteiten :

3) supprimer les specialites suivantes : 3) de volgende specialiteiten schrappen :

4) ajouter une note en bas de page renvoyant a` la specialite 4) een naar de specialiteit HEPARINE Leo pr. 1.000 I.U. (5.000 I.U./
HEPARINE Leo pr. 1.000 I.U. (5.000 I.U./5 ml), libellee comme suit : 5 ml), verwijzende voetnoot, luidend als volgt, toevoegen :

Conformement aux dispositions de larticle 95 du present arrete, le Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de
montant du par lassurance est calcule par 25.000 I.U. ; verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25.000 I.U. ;

5) ajouter une note en bas de page renvoyant aux specialites 5) een naar de specialiteiten FLUCLOXACILLINE FAULDING
FLUCLOXACILLINE FAULDING 250 mg, 500 mg et 1 g, libellee 250 mg, 500 mg en 1 g, verwijzende voetnoot, luidend als volgt,
comme suit : toevoegen :
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7911

Conformement aux dispositions de larticle 95 du present arrete, le Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de
montant du par lassurance est calcule par 3 flacons. ; verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 flacons. ;
6) ajouter une note en bas de page renvoyant aux specialites 6) een naar de specialiteiten ACICLOVIR EG 250 mg en 500 mg
ACICLOVIR EG 250 et 500 mg Eurogenerics et FLUCLOXACILLINE Eurogenerics en FLUCLOXACILLINE FAULDING 2 g, verwijzende
FAULDING 2 g, libellee comme suit : voetnoot, luidend als volgt, toevoegen :
Conformement aux dispositions de larticle 95 du present arrete, le Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de
montant du par lassurance est calcule par flacon. ; verzekering verschuldigde bedrag berekend per flacon. ;
2 au chapitre IV-B : 2 in hoofdstuk IV-B :
1) au 15 , inserer la specialite suivante : 1) in 15, de volgende specialiteit invoegen :

2) au 24, sous 1) : 2) in 24, sub 1) :


a) supprimer la specialite CAPTOPRIL-RATIOPHARM 100 mg a) de specialiteit CAPTOPRIL-RATIOPHARM 100 mg Ratiopharm
Ratiopharm; schrappen;
b) inserer la specialite suivante : b) de volgende specialiteit invoegen :

3) au 33 : 3) in 33 :
a) remplacer les conditions de remboursement du 12e alinea par les a) de vergoedingsvoorwaarden van het 12e lid door de volgende
dispositions suivantes : bepalingen vervangen :
k) Les vaccins ENGERIX B JUNIOR, HBVAXPRO 5g/0,5 ml fl. et k) De entstoffen ENGERIX B JUNIOR, HBVAXPRO 5g/0,5 ml fl.
HBVAXPRO 5g/0,5 ml ser. peuvent egalement etre rembourses sils en HBVAXPRO 5g/0,5 ml ser. mogen eveneens worden vergoed als ze
sont prescrits pour des beneficiaires de 0 a` 1 an ou de 11 a` 12 ans y voorgeschreven worden voor rechthebbenden van 0 tot 1 jaar of van 11
compris. tot en met 12 jaar.
b) inserer les specialites suivantes : b) de volgende specialiteiten invoegen :
7912 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

4) au 44, sous a) : 4) in 44, sub a) :

a) inserer les specialites suivantes : a) de volgende specialiteiten invoegen :

b) modifier comme suit linscription de la specialite suivante : b) als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende specialiteit :

5) au 44, sous b) et d) supprimer les specialites suivantes : 5) in 44, sub b) en d) de volgende specialiteiten schrappen :

6) au 97, supprimer la specialite suivante : 6) in 97, de volgende specialiteit schrappen :


MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7913

7) au 120, remplacer les conditions de remboursement par les 7) in 120, de vergoedingsvoorwaarden door de volgende vervan-
suivantes : gen :

120. La specialite suivante ne peut faire lobjet dun rembourse- 120. De volgende specialiteit mag slechts worden vergoed als ze
ment que dans lune des situations suivantes : is voorgeschreven in een van de volgende situaties :

1) Dans la migraine, chez les patients remplissant les crite`res de 1) Migraine bij patienten die voldoen aan de I.H.S.-diagnosecriteria
diagnostic IHS de migraine et presentant des crises seve`res et en die ernstige en invaliderende crisissen vertonen die onvoldoende
invalidantes insuffisamment controlees par les autres traitements de la beheerst worden door andere behandelingen van de crisis die gebruikt
crise utilises a` la dose adequate. worden in de adequate dosis.

1.1. Sur base dun rapport du medecin traitant attestant que ces 1.1. Op basis van een verslag van de behandelende geneesheer dat
conditions sont remplies, le remboursement peut etre accorde pour une verklaart dat aan die voorwaarden voldaan is, kan de vergoeding
periode de six mois a` concurrence de 7 conditionnements maximum. worden toegekend voor een periode van zes maanden naar rata van
maximum 7 verpakkingen.

1.2. Sur base dun rapport motive du medecin traitant demontrant 1.2 Op basis van een gemotiveerd verslag van de behandelende
lefficacite du traitement, le medecin-conseil peut prolonger le rembour- geneesheer dat de doeltreffendheid van de behandeling aantoont, kan
sement pour une periode de douze mois a` concurrence de 14 de adviserend geneesheer de vergoeding verlengen voor een periode
conditionnements maximum. van twaalf maanden naar rata van maximum 14 verpakkingen.

1.3. En cas de reponse therapeutique insuffisante ou si 7 condition- 1.3. In geval van een onvoldoende therapeutische respons of als 7
nements par six mois ne suffisent pas, un medecin specialiste en verpakkingen per zes maand niet volstaan, moet een geneesheer-
neurologie ou en neuropsychiatrie doit reorienter la prise en charge specialist in de neurologie of de neuropsychiatrie de therapeutische
therapeutique. Dans ce cas, lautorisation de remboursement peut etre aanpak herzien. In dat geval kan de machtiging tot vergoeding
prolongee pour de nouvelles periodes de douze mois maximum a` verlengd worden met nieuwe periodes van twaalf maanden maximum
concurrence chaque fois de 14 conditionnements maximum sur base naar rata van telkens maximum 14 verpakkingen op basis van een
dun rapport motive du medecin specialiste vise ci-dessus confirmant la gemotiveerd verslag van de voornoemde geneesheer specialist dat de
necessite de la poursuite du traitement. noodzakelijkheid van de verderzetting van de behandeling bevestigt.

2) Dans lalgie vasculaire de la face (Cluster headache) chez les 2) Bij vasculaire gelaatspijn (Cluster headache) bij patienten die
patients remplissant les crite`res de diagnostic IHS dalgie vasculaire de voldoen aan de I.H.S.-diagnosecriteria voor vasculaire gelaatspijn op
la face sur base dun rapport du medecin specialiste en neurologie ou basis van een rapport van de geneesheer-specialist in de neurologie of
neuropsychiatrie. de neuropsychiatrie.

2.1. Sur base dun rapport du medecin traitant attestant que ces 2.1. Op basis van een verslag van de behandelende geneesheer dat
conditions sont remplies, le remboursement peut etre accorde a` verklaart dat aan die voorwaarden voldaan is, kan de vergoeding
concurrence de 7 conditionnements maximum pour une periode dun worden toegekend naar rata van maximum 7 verpakkingen voor een
mois maximum. periode van maximum 1 maand.

2.2. Cette autorisation de remboursement peut etre renouvelee pour 2.2. Deze machtiging tot vergoeding kan vernieuwd worden voor
chaque grappe (cluster) algique ulterieure, sur base dune demande elke latere pijncluster op basis van een gemotiveerde aanvraag van de
motivee du medecin traitant, a` concurrence chaque fois de 7 condition- behandelende geneesheer naar rata van maximum 7 verpakkingen
nements maximum pour une periode dun mois maximum. Le voor een periode van maximum 1 maand. De vergoeding wordt
remboursement est accorde pour autant quune periode de minimum toegekend voor zover er een periode van minstens zes maanden
six mois se soit ecoulee depuis la fin du remboursement du traitement verstreken is sinds het einde van de vergoeding van de voorgaande
de la grappe precedente. clusterbehandeling.

2.3. Si le traitement dune grappe (cluster) algique save`re necessaire 2.3. Als de behandeling van een pijncluster noodzakelijk is gedu-
pendant une duree excedant un mois, le renouvellement de lautorisa- rende een periode van langer dan een maand, wordt de verlenging van
tion est demande sur base mensuelle par le medecin specialiste en de machtiging gevraagd op maandelijkse basis door de geneesheer-
neurologie ou neuropsychiatrie a` concurrence chaque fois de specialist in de neurologie of de neuropsychiatrie naar rata van telkens
7 conditionnements maximum par mois. maximum 7 verpakkingen per maand.

A cet effet, sur base du type de demande prevu par la reglementation Daartoe reikt de adviserend geneesheer, op basis van het soort
qui prece`de, le medecin-conseil delivre au beneficiaire une attestation aanvraag dat voorzien is in de voorgaande reglementering, aan de
dont le mode`le est fixe sous e de lannexe III du present arrete, et dont rechthebbende een attest uit, waarvan het model is vastgesteld onder
la duree de validite et le nombre de conditionnements remboursables e van de bijlage III bij dit besluit en waarvan de geldigheidsduur en
sont limites en fonction des conditions precitees. het aantal vergoedbare verpakkingen beperkt zijn overeenkomstig de
bovenvermelde voorwaarden.

8) au 186, modifier comme suit linscription de la specialite 8) in 186, als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende
suivante : specialiteit :
7914 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

9) au 195 : 9) in 195 :

a) inserer la specialite suivante : a) de volgende specialiteit invoegen :

b) modifier comme suit linscription de la specialite suivante : b) als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende specialiteit :

10) au 202, remplacer les conditions de remboursement du 10) in 202, de vergoedingsvoorwaarden van het 2e lid door de
2e alinea par les dispositions suivantes : volgende bepalingen vervangen :

Le medecin specialiste en neurologie, en neuropsychiatrie ou pour De geneesheer specialist in de neurologie, in de neuropsychiatrie of


les patients ages de moins de 18 ans, en pediatrie, transmet au voor patienten jonger dan 18 jaar, in de pediatrie, verstrekt aan de
medecin-conseil un rapport circonstancie demontrant que le patient adviserend geneesheer een omstandig verslag waarin wordt aange-
repond aux crite`res vises ci-dessus. toond dat de patient aan de bovengenoemde criteria voldoet.

11) aux 244 et 245, supprimer la lettre T mentionnee dans la 11) in 244 en 245, de letter T vermeld in de kolom Opmerkin-
colonne Observations; gen schrappen;

12) ajouter un 250 redige comme suit : 12) een als volgt opgesteld 250 toevoegen :

250. La specialite suivante ne fait lobjet dun remboursement que 250. De volgende specialiteit wordt slechts vergoed indien zij
si elle est utilisee pour le traitement du glaucome a` angle ouvert et/ou gebruikt wordt voor de behandeling van open-kamerhoekglaucoom
dhypertension oculaire chez des beneficiaires qui presentent une en/of oculaire hypertensie bij die rechthebbenden die onvoldoende
reponse insuffisante aux -bloquants a` usage ophtalmique ou qui ne les reageren op -blokker oogdruppels of deze niet tolereren of waarbij
tole`rent pas ou pour lesquels les -bloquants a` usage ophtalmique sont -blokker-oogdruppels tegenaangewezen zijn (bij rechthebbenden met
contre-indiques (chez des beneficiaires avec (momentanement ou (momenteel of vroeger) bronchiaal astma, ernstige chronische aspeci-
anterieurement) asthme bronchique, affection respiratoire chronique fieke respiratore aandoening, met een sinusale bradycardie, A-V-blok
non specifique seve`re, avec une bradycardie sinusale, bloc A-V de van tweede of derde graad, een manifeste hartinsufficientie, een
grade deux ou trois, une insuffisance cardiaque manifeste, un shock cardiogene shock).
cardioge`ne).

Lautorisation ne peut etre accordee quapre`s une therapie dessai De machtiging kan slechts verleend worden na een proeftherapie van
dun mois, demontrant lefficacite de ce medicament chez le benefi- een maand, die de doeltreffendheid van dit geneesmiddel bij de
ciaire. rechthebbende aantoont.

A cet effet, le medecin prescripteur, specialiste en ophtalmologie, Daartoe bezorgt de voorschrijvende geneesheer-specialist in de
delivre un rapport circonstancie au medecin-conseil, ainsi que la oftalmologie aan de adviserend geneesheer een omstandig verslag,
vignette didentification detachable du conditionnement dessai. Le alsook het afneembaar identificatielabel van de proefverpakking. De
medecin specialiste en ophtalmologie conserve les resultats des mesu- geneesheer-specialist in de oftalmologie bewaart de resultaten van de
res de pression dans le dossier du beneficiaire. drukmetingen in het dossier van de rechthebbende.

Sur base de ce rapport circonstancie, le medecin-conseil delivre au Op basis van dit omstandig verslag levert de adviserend geneesheer
beneficiaire lattestation dont le mode`le est fixe sous b de lannexe III aan de rechthebbende het attest uit waarvan het model vastgelegd is
du present arrete et dont la duree de validite est limitee a` douze mois onder b van de bijlage III bij dit besluit en waarvan de geldigheids-
maximum. duur beperkt is tot maximaal twaalf maanden.

Lautorisation de remboursement peut etre prolongee pour de De toestemming tot vergoeding kan op een gemotiveerd verzoek van
nouvelles periodes de douze mois maximum a` la demande motivee du de geneesheer-specialist in de oftalmologie verlengd worden voor
medecin specialiste en ophtalmologie. nieuwe perioden van maximum twaalf maanden.

Les modalites additionnelles de la therapie dessai sont definies De bijkomende modaliteiten van de proeftherapie worden als volgt
comme suit : gedefinieerd :

pour les nouveaux beneficiaires : voor de nieuwe rechthebbenden :

Lemballage exterieur du conditionnement unitaire posse`dera une De buitenverpakking van de eenheidsverpakking zal worden voor-
vignette detachable (avec la mention : LUMIGAN 0,3 mg/ml 1 x 3 ml zien van een afneembaar vignet (met vermelding van LUMIGAN
+ code-barres). 0,3 mg/ml 1 x 3 ml + streepjescode).
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7915

Pour des beneficiaires pour lesquels lefficacite a ete demontree, le Voor rechthebbenden waarbij de doeltreffendheid aldus werd aange-
medecin-prescripteur peut introduire aupre`s du medecin-conseil une toond kan de voorschrijvende arts een aanvraag tot terugbetaling voor
demande de remboursement pour le conditionnement remboursable de de terugbetaalbare verpakking van 3 flesjes indienen bij de adviserend
3 flacons. Le medecin prescripeur doit coller la vignette detachable du geneesheer. Het afneembaar vignet van de gratis eenheidsverpakking
conditionnement unitaire gratuit sur le formulaire de demande. dient hiervoor door de voorschrijvende arts op het aanvraagformulier
te worden gekleefd.

A la demande du medecin, un conditionnement unitaire non- Een niet terugbetaalde eenheidsverpakking zal op aanvraag van de
remboursable sera delivre comme echantillon gratuit dessai par la arts als gratis monster worden verstrekt door het bedrijf teneinde de
firme en vue de permettre au prescripteur de demarrer un traitement voorschrijvers toe te laten een gratis proefbehandeling van n maand
dessai gratuit dun mois pour les beneficiaires concernes. te starten voor de betrokken rechthebbenden.

pour les beneficiaires qui sont deja` traites de facon chronique avec voor de rechthebbenden die reeds chronisch worden behandeld
LUMIGAN : met LUMIGAN :

Ces beneficiaires ont ete deja` traites avec les conditionnements de Deze rechthebbenden werden reeds behandeld met de bestaande,
LUMIGAN non remboursables existants et ne disposent donc pas dun niet-terugbetaalde LUMIGAN-verpakkingen en beschikken dus niet
conditionnement unitaire muni dune vignette detachable. Pour ces over een eenheidsverpakking met een afneembaar vignet. Voor deze
beneficiaires, une demande de remboursement (sans vignette) suffit, rechthebbenden volstaat een aanvraag tot terugbetaling (zonder vignet)
etayee par un rapport et une declaration du medecin prescripteur et ondersteund door verslag en verklaring van de voorschrijvende arts en
ceci pendant une periode transitoire de six mois a` partir de lentree en dit gedurende een overgangsperiode van zes maanden vanaf het in
vigueur du remboursement. werking treden van de terugbetaling.

Le remboursement simultane de la specialite LUMIGAN avec les Gelijktijdige terugbetaling van de specialiteit LUMIGAN met de
specialites XALATAN, TRAVATAN et XALACOM nest jamais autorise. specialiteiten XALATAN, TRAVATAN en XALACOM is nooit toegela-
ten.

Art. 2. Le present arrete entre en vigueur le premier jour du mois qui Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
suit lexpiration dun delai de dix jours prenant cours le jour suivant sa die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
publication au Moniteur belge. dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le 14 fvrier 2003. Brussel, 14 februari 2003.

F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,


DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LENVIRONNEMENT VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
F. 2003 669 [C 2003/22148] N. 2003 669 [C 2003/22148]
14 FEVRIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 14 FEBRUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
soins de sante et indemnites dans le cout des specialites pharma- de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
ceutiques dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

Le Ministre des Affaires sociales, De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative a` lassurance obligatoire soins de sante et Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, notamment larticle 35ter, kundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994,
alinea 5, insere par la loi du 2 janvier 2002; inzonderheid op artikel 35ter, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van
2 januari 2002;

Vu larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire soins de van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
sante et indemnites dans le cout des specialites pharmaceutiques, tel ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
quil a ete modifie a` ce jour; uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op
heden gewijzigd;

Vu lavis emis par lInspecteur des Finances, donne le 13 fvrier 2003; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op
13 februari 2003;

Vu laccord du Ministre du Budget, donne le 17 janvier 2003; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
17 januari 2003;
7916 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Vu lurgence, motivee par la circonstance que larrete doit permettre Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
la realisation dune economie; que celle-ci, avec les autres mesures qui omstandigheid dat het besluit moet toelaten een besparing te verwe-
ont ete decidees, est indispensable pour atteindre lequilibre du budget zenlijken; dat deze, met de andere maatregelen die werden getroffen,
du secteur des soins de sante; quelle est dautant plus essentielle que onontbeerlijk is om een evenwichtige begroting te bereiken voor de
les estimations techniques ont revele que, a` politique inchangee, sector van de gezondheidszorg; dat het des te meer essentieel is daar de
lobjectif budgetaire legal serait largement depasse; technische ramingen hebben doen blijken dat, bij onveranderd beleid
zou het budgetaire objectief reeds ruim overschreden zijn;

Vu lavis n 34.811/1 du Conseil dEtat, donne le 4 fvrier 2003, en Gelet op advies nr. 34.811/1 van de Raad van State, gegeven op
application de larticle 84, alinea 1er, 2, des lois coordonnees sur le 4 februari 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de
Conseil dEtat, gecoordineerde wetten op de Raad van State,

Arrete : Besluit :

Article 1er. A lannexe 1re de larrete royal du 21 dcembre 2001 Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 decem-
fixant les procedures, delais et conditions en matie`re dintervention de ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden
lassurance obligatoire soins de sante et indemnites dans le cout des inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
specialites pharmaceutiques, modifier comme suit linscription des kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialites suivantes : specialiteiten, als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende
specialiteiten :

Art. 2. Le present arrete entre en vigueur le premier jour du mois qui Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
suit lexpiration dun delai de dix jours prenant cours le jour suivant sa die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
publication au Moniteur belge. dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le 14 fvrier 2003. Brussel, 14 februari 2003.

F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7917

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,


DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LENVIRONNEMENT VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
F. 2003 670 (2003 460) [C 2003/22149] N. 2003 670 (2003 460) [C 2003/22149]
20 JANVIER 2003. Arrete ministeriel modifiant la liste jointe a` 20 JANUARI 2003. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
larrete royal du 21 dcembre 2001 fixant les procedures, delais et gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
conditions en matie`re dintervention de lassurance obligatoire vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
soins de sante et indemnites dans le cout des specialites pharma- de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
ceutiques. Errata kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceu-
tische specialiteiten. Errata

Au Moniteur belge du 4 fvrier 2003, page 4728 : In het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2003, blz. 4728 :

OFLOXACINE BC Biochemie, 0772-293 pr. compr. 1 x 400 mg, lire OFLOXACINE BC Biochemie, 0772-293 pr. compr. 1 x 400 mg, lees
1,6955 S et 1,3925 S au lieu de 6,7820 S et 5,57 S ; 1,6955 S en 1,3925 S in plaats van 6,7820 S en 5,57 S ;
TRAMADOL EG Eurogenerics, lire C au lieu de G dans la TRAMADOL EG Eurogenerics, lees C in plaats van G in de
colonne Observations . kolom Opmerkingen ;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


F. 2003 671 [C 2003/00094] N. 2003 671 [C 2003/00094]

6 FEVRIER 2003. Arrete royal modifiant larrete royal 6 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit tot wijziging van het
du 31 aot 1993 portant creation du comite consultatif de lincendie koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van
het raadgevend comite voor de brandweer

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 31 dcembre 1963 sur la Protection civile, notamment Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele
larticle 9, 1er, alinea 1er; Bescherming, inzonderheid op artikel 9, 1, eerste lid;

Vu larrete royal du 31 aot 1993 portant creation du comite Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende
consultatif de lincendie; oprichting van het raadgevend comite voor de brandweer;

Vu lavis de lInspecteur des Finances, donne le 8 avril 2002; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op
8 april 2002;

Vu laccord du Ministre du Budget, donne le 20 dcembre 2002; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
20 december 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de lInterieur, Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. Larticle 2 de larrete royal du 31 aot 1993 portant Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1993
creation du comite consultatif est remplace par la disposition suivante : houdende oprichting van het raadgevend comite wordt vervangen als
volgt :

Art. 2. Le Comite est compose : Art. 2. Het Comite bestaat uit :

a) dun membre de lAssociation des Officiers Sapeurs-pompiers a) een lid van de Vereniging van Beroepsbrandweerofficieren van
professionnels de Belgique; Belgie;

b) de huit membres de la Federation royale des Corps des Sapeurs- b) acht leden van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, meer
pompiers de Belgique dont quatre proposes par laile neerlandophone bepaald vier leden van de Nederlandstalige vleugel en vier leden van
et quatre par laile francophone et germanophone, representant les de Franstalige-Duitstalige vleugel, die de X, Y, Z en de gemeentelijke
corps X, Y, Z et autonome; korpsen vertegenwoordigen;
7918 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Les membres sont designes par le Ministre, pour une duree de De leden worden aangewezen door de Minister, voor een vernieuw-
quatre ans renouvelable, sur proposition des associations concernees. bare periode van 4 jaar, op voordracht van de betrokken verenigingen.
Il est designe, selon le meme mode, un suppleant a` chaque membre. Volgens dezelfde wijze wordt er voor elk lid een plaatsvervanger
aangewezen.
Le membre suppleant remplace le membre effectif empeche. Het plaatsvervangend lid vervangt het gewone lid dat verhinderd is.
La presidence du Comite est assuree par le Directeur general de Het voorzitterschap van het Comite wordt waargenomen door de
la Securit civile ou son delegue. directeur-generaal van de Civiele Veiligheid of zijn afgevaardigde.
Le president peut inviter des experts afin quils pretent leur concours De voorzitter kan deskundigen uitnodigen opdat zij hun bijdrage
aux activites du Comite consultatif. zouden leveren aan de activiteiten van het Raadgevend Comite.
Art. 2. Notre Ministre de lInterieur est charge de lexecution du Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
present arrete. uitvoering van dit besluit.

Donne a` Bruxelles, le 6 fvrier 2003. Gegeven te Brussel, 6 februari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de lInterieur, De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


F. 2003 672 [2003/00101] N. 2003 672 [2003/00101]

5 FEVRIER 2003. Arrt du Commissaire gnral aux rfugis et 5 FEBRUARI 2003. Besluit van de Commissaris-generaal voor de
aux apatrides portant dlgation des pouvoirs confrs par la loi du vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende
15 dcembre 1980 sur laccs au territoire, le sjour, ltablissement machten door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
et lloignement des trangers tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen

Le Commissaire gnral aux rfugis et aux apatrides, De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staat-
lozen,

Vu la loi du 15 dcembre 1980 sur laccs au territoire, le sjour, Gezien de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
ltablissement et lloignement des trangers, modifie notamment par grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
la loi du 14 juillet 1987 crant notamment un Commissaire gnral aux delingen, aangepast in het bijzonder door de wet van 14 juli 1987 die
rfugis et aux apatrides; met name de functie van Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen creerde;

Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973, Gezien de gecordineerde wetten van de Raad van State van
notamment larticle 3, 1er, modifi par la loi du 4 juillet 1989; 12 januari 1973, in het bijzonder artikel 3, 1, aangepast door de wet
van 4 juli 1989;

Vu lurgence; Gezien de dringende noodzaak;

Considrant que pour des raisons de scurit juridique et de In overweging nemende dat het huidige besluit zo snel mogelijk
continuit du service, le prsent arrt doit tre pris dans les plus brefs moet worden genomen, omwille van redenen van juridische veiligheid
dlais afin de tenir compte des dispositions de larrt royal du en omwille van de continuteit van de dienst, en teneinde rekening te
5 septembre 2002 portant rforme de la carrire de certains agents des houden met de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 septem-
administrations de lEtat, ber 2002 dat de loopbaan van bepaalde overheidsambtenaren her-
vormt,

Arrte : Besluit :

Article 1er. Pour lapplication des articles 57/8, alina 1er, 57/9, Artikel 1. De afgevaardigden van de Commissaris-generaal, voor
alina 2, et 62, alina 1er de la loi du 15 dcembre 1980 sur laccs au het toepassen van artikelen 57/8, alinea 1, 57/9, alinea 2, en 62, alinea 1
territoir, le sjour, ltablissement et lloignement des trangers, les van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
dlgus du Commissaire gnral aux rfugis et aux apatrides sont les grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
agents du Commissariat gnral aux rfugis titulaires dun grade delingen zijn de medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de
class au moins au niveau D. Vluchtelingen die houder zijn van een graad van minstens niveau D.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7919

Art. 2. Pour lapplication de larticle 57/15 de la mme loi, les Art. 2. De afgevaardigden van de Commissaris-generaal, voor het
dlgus du Commissaire gnral aux rfugis et aux apatrides sont les toepassen van artikel 57/15 van diezelfde wet zijn de medewerkers van
agents du Commissariat gnral aux rfugis titulaires dun grade het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen die houder zijn van
class au moins au rang 10. een graad van minstens rang 10.

Art. 3. Larrt du Commissaire gnral aux rfugis et aux apatri- Art. 3. Het besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelin-
des du 19 mai 1993 portant dlgation des pouvoirs du Commissaire gen en de staatlozen van 19 mei 1993 houdende de machten van de
gnral en application de la loi du 14 juillet 1987 apportant des Commissaris-generaal overeenkomstig de wet van 14 juli 1987, die
modifications, en ce qui concerne notamment les rfugis, la loi du wijzigingen aanbracht aan de wet van 15 december 1980 betreffende de
15 dcembre 1980 sur laccs, le sjour, ltablissement et lloignement toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijderingen van vluchte-
des trangers, est abrog. lingen, in het bijzonder wat betreft de vluchtelingen, wordt ingetrokken.

Art. 4. Le prsent arrt entre en vigueur ds sa publication au Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Moniteur belge. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bruxelles, le 5 fvrier 2003. Brussel, 5 februari 2003.

P. SMET P. SMET

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,


TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
F. 2003 673 [2003/200132] N. 2003 673 [2003/200132]

11 FEVRIER 2003. Arrt royal portant des mesures daide 11 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit houdende tewerkstellings-
lemploi au profit des communes ctires, pour le nettoyage de la maatregelen ten gunste van de kustgemeenten, voor het opruimen
pollution ptrolire exceptionnelle sur la cte belge (1) van de uitzonderlijke olievervuiling aan de Belgische kust (1)

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu larrt-loi du 28 dcembre 1944 concernant la scurit sociale des Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
travailleurs, notamment larticle 7, 1er, alina 3, i, remplac par la loi maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7,
du 14 fvrier 1961; 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Vu larrt royal du 25 novembre 1991 portant rglementation du Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
chmage, notamment larticle 79bis, modifi en dernier lieu par larrt werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79bis, laatst
royal du 13 juillet 2001; gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juli 2001;

Vu larrt royal du 19 dcembre 2001 de promotion de mise Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering
lemploi des demandeurs demploi de longue dure, notamment les van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, inzonderheid op
Chapitres II et III et larticle 16, modifi par les arrts royaux du de Hoofdstukken II en III en artikel 16, gewijzigd bij koninklijke
27 novembre 2002 et du 9 dcembre 2002; besluiten van 27 november 2002 en van 9 december 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes dintrt Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
public de scurit sociale et de prvoyance sociale, notamment instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voor-
larticle 15; zorg, inzonderheid op artikel 15;

Vu lurgence; Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op
notamment larticle 3, 1er, modifi par les lois des 4 juillet 1989 et 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten
4 aot 1996; van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Vu lurgence motive par le fait que la pollution ctire exception- Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de
nelle provoque par le ptrole provenant du Tricolore ncessite la prise uitzonderlijke kustvervuiling veroorzaakt door de olie afkomstig van
de mesures par lesquelles les communes ctires peuvent faire appel de Tricolor noodzaakt tot het nemen van maatregelen waardoor de
immdiatement au plus daide possible; que les chmeurs doivent kustgemeenten onmiddellijk een beroep kunnen doen op zo veel
avoir lopportunit de simpliquer au maximum dans cette action de mogelijk helpende handen; dat werklozen de kans moeten hebben om
nettoyage; zich maximaal in te zetten bij deze opruimactie;
7920 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Sur la proposition de Notre Ministre de lEmploi et Notre Ministre Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze
des Affaires sociales et de lavis de nos Ministres qui en ont dlibr en Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad
Conseil, vergaderde Ministers,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. Le prsent arrt sapplique en cas doccupation comme Artikel 1. Dit besluit geldt in geval van tewerkstelling als PWA-
travailleur ALE ou en cas doccupation par une commune, en werknemer of in geval van tewerkstelling door een gemeente in
application de larrt royal du 19 dcembre 2001 de promotion de mise toepassing van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot
lemploi des demandeurs demploi de longue dure, en vue de lutter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met
contre la pollution exceptionnelle par hydrocarbures la cte belge, het oog op het bestrijden van de uitzonderlijke olievervuiling aan de
pendant les mois de fvrier, mars et avril 2003. Belgische kust, gedurende de maanden februari, maart en april 2003.

Le Ministre de lEmploi, peut prolonger la priode mentionne De Minister van Werkgelegenheid kan de in het eerste lid vermelde
lalina 1er, si cela savre ncessaire. periode verlengen indien dit noodzakelijk blijkt.

Art. 2. Par drogation aux chapitres II et III et larticle 16 de larrt Art. 2. In afwijking van de Hoofdstukken II en III en van artikel 16
royal prcit du 19 dcembre 2001, les avantages mentionns ci-aprs van het voormeld koninklijk besluit van 19 december 2001, gelden,
sappliquent, pour autant que le travailleur engag soit chmeur voor zover de aangeworven werknemer op het ogenblik van de
complet indemnis au moment de lengagement : indienstneming uitkeringsgerechtigde volledige werkloze is, naver-
melde voordelen :

1 la commune est dispense du paiement des cotisations patronales 1 de gemeente wordt vrijgesteld van de betaling van de werkge-
pour la scurit sociale vises larticle 61, 2, de la loi prcite du versbijdragen voor sociale zekerheid bedoeld in artikel 61, 2, van
21 dcembre 1994, concurrence de 100 % pendant la priode voormelde wet van 21 december 1994 ten belope van 100 % gedurende
doccupation vise larticle 1er; de in artikel 1 bedoelde periode van tewerkstelling;

2 le travailleur a droit une allocation de travail de maximum 2 de werknemer is gerechtigd op een werkuitkering van ten hoogste
500 EUR par mois calendrier. Si le travailleur nest pas occup temps 500 EUR per kalendermaand. Dit bedrag wordt, indien de werknemer
plein, ce montant est ramen un montant proportionnel la dure niet voltijds is tewerkgesteld, teruggebracht tot een bedrag in verhou-
hebdomadaire de travail contractuellement prvue dans lemploi ding tot de contractueel wekelijks voorziene arbeidsduur in de
temps partiel. deeltijdse betrekking.

Art. 3. Par drogation larticle 79bis, 4, de larrt royal du Art. 3. In afwijking van artikel 79bis, 4, van het koninklijk besluit
25 novembre 1991 portant la rglementation du chmage, les activits van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
effectues par le travailleur ALE en vue de lutter contre la pollution par worden de activiteiten verricht door de PWA-werknemer met het oog
hydrocarbures la cte belge, pendant les mois de op het bestrijden van de olievervuiling aan de Belgische kust,
fvrier, mars et avril 2003, ne sont pas prises en compte pour le calcul gedurende de maanden februari, maart en april 2003, niet in rekening
de la limite des 630 heures par anne calendrier. gebracht voor het bereiken van de grens van 630 uren per kalenderjaar.

Le Ministre de lEmploi peut prolonger la priode mentionne De Minister van Werkgelegenheid kan de in het eerste lid vermelde
lalina 1er, si cela savre ncessaire. periode verlengen indien dit noodzakelijk blijkt.

Art. 4. Cet arrt entre en vigueur le jour de sa publication au Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking in het
Moniteur belge. Belgisch Staatsblad.

Art. 5. Notre Ministre de lEmploi et Notre Ministre des Affaires Art. 5. Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van
sociales sont chargs de lexcution du prsent arrt. Sociale Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Donn Bruxelles, le 11 fvrier 2003. Gegeven te Brussel, 11 februari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
La Ministre de lEmploi, De Minister van Werkgelegenheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales, De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE

Note Nota
(1) Rfrences au Moniteur belge : (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Arrt-loi du 28 dcembre 1944, Moniteur belge du 30 dcembre 1944. Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 decem-
ber 1944;
Loi du 14 fvrier 1961, Moniteur belge du 15 fvrier 1961. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.
Arrt royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 dcem- Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van
bre 1991. 31 december 1991.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7921

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION


GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


N. 2003 674 [C 2003/35241]
17 JANUARI 2003. Besluit van de Vlaamse regering
houdende de subsidiering van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd

De Vlaamse regering,
Gelet op het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, inzonderheid op artikel 29, 30, 31 en 32;
Gelet op de adviezen met de nummers 15/02 en 16/02 van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, gegeven
op 3 oktober 2002;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2002;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat krachtens artikel 68 van het decreet van
29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid en artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002
betreffende de uitvoering van het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid, artikel 29, 30, 31 en 32 van voornoemd decreet
in werking treden op 1 januari 2003;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 31 van het decreet er al aanvragen voor project- of productsubsidies
ingediend kunnen worden vanaf 15 januari 2003;
Overwegende dat de Jeugdraad pas op 3 oktober 2002 haar advies over dit uitvoeringsbesluit heeft uitgebracht,
dat de Inspectie van Financien slechts op 13 november gunstig adviseerde; dat het in het kader van het principe van
behoorlijk bestuur en de rechtszekerheid absoluut noodzakelijk is dat de verenigingen of jongeren die op basis van de
bovenvermelde artikelen een aanvraag willen formuleren, op de hoogte zijn van alle te volbrengen formaliteiten en
geldende voorwaarden, dat dit uitvoeringsbesluit de nadere voorwaarden en procedureregels beschrijft waaraan die
aanvragen moeten voldoen, dat het uitstellen van de eerste uiterste aanvraagdatum van 15 januari 2003 ernstige
nadelen heeft, omdat de aanvragen dan pas kunnen ingediend worden voor 15 mei 2003;
Overwegende dat verschillende internationale of artistieke projecten en initiatieven zijn gepland voor begin 2003
en dat het geringste uitstel van de publicatie en inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit er toe zou leiden dat vele
voorbereidingen van jongeren of verenigingen tevergeefs geweest zijn, dat zou bovendien betekenen dat Vlaamse
jongeren niet kunnen deelnemen aan de activiteiten, waardoor een aantal interessante kansen verloren gaan;
Gelet op advies 34.591/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2002, met toepassing van artikel 84,
eerste lid, 2, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,
HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1 de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur;
2 de administratie : de afdeling Jeugd en Sport van de administratie Cultuur;
3 decreet : het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid;
4 een artistiek project : een activiteit of geheel van activiteiten binnen een artistieke discipline of een combinatie
van disciplines, al dan niet resulterend in een artistiek product;
5 kunsteducatie : alle vormen van educatie waarbij het erfgoed of de kunst als doel of als middel worden ingezet;
6 adviescommissie : de adviescommissie, opgericht op basis van het besluit van de Vlaamse regering van
7 juni 2002 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid of een door deze
adviescommissie opgerichte expertcommissie;
7 Jint : de vereniging zonder winstgevend doel Jint - coordinatieorgaan voor internationaal jongerenwerk.
HOOFDSTUK II. Jeugdcultuur
Afdeling I. Subsidiering van artistieke initiatieven door en voor kinderen en jongeren
Art. 2. 1. Ter uitvoering van artikel 30 van het decreet worden subsidies toegekend aan jongeren en verenigingen
die een artistiek initiatief realiseren door en voor kinderen en jongeren.
Komen in aanmerking voor subsidiering :
1 jongeren die op de startdatum van hun project ten minste 14 en ten hoogste 25 jaar oud zijn;
2 verenigingen zonder winstgevend doel, die in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn.
2. Verenigingen zonder winstgevend doel die kunsteducatie tot doel hebben, dienen hun aanvraag in voor
1 augustus van het jaar dat voorafgaat aan de subsidieringsperiode. In afwijking hiervan dienen genoemde
verenigingen hun aanvraag voor subsidiering in 2003 in voor 15 januari 2003 of 15 mei 2003.
7922 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Art. 3. 1. Jongeren of verenigingen die in aanmerking willen komen voor subsidiering van een artistiek project,
dienen een aanvraag in, overeenkomstig met het formulier dat de administratie ter beschikking stelt.

Verenigingen zonder winstgevend doel die kunsteducatie tot doel hebben, tonen bij hun aanvraag de relevantie
van de werking op Vlaams niveau aan.

2. Als twee of meer jongeren samenwerken, wordt een van hen aangewezen als hoofdaanvrager, die
subsidieaanvraag indient. De subsidie wordt aan deze jongere uitgekeerd.

Als de hoofdaanvrager minderjarig is, moet de subsidieaanvraag mee worden ondertekend door een van zijn
ouders of voogden.

3. Jongeren die een subsidie aanvragen, moeten het artistieke project realiseren buiten de uitoefening van hun
hoofdzakelijke en bijkomstige beroepsbezigheden.

4. Initiatieven in schoolverband, zoals schooltaken, themadagen of eindwerken komen evenmin in aanmerking


voor subsidiering op basis van dit hoofdstuk. Een uitzondering wordt gemaakt voor verenigingen zonder winstgevend
doel die kunsteducatie tot doel hebben.

5. De subsidieaanvrager zorgt ervoor dat het artistieke initiatief of het uit het initiatief resulterende product op
een interactieve, receptieve of vormende manier wordt voorgesteld aan een publiek dat overwegend uit jongeren
bestaat, behalve indien intergenerationele doelstellingen worden nagestreefd. Een uitnodiging voor dit toonmoment
moet ten minste 14 dagen vooraf aan de administratie worden bezorgd.

Art. 4. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt voorrang gegeven aan :

1 artistieke initiatieven die inspelen op de meest actuele tendensen binnen de jeugdcultuur;

2 artistieke initiatieven die blijk geven van een eigen artistieke en creatieve aanpak;

3 artistieke initiatieven die voor de Vlaamse Gemeenschap een uitzonderlijke relevantie bezitten.

Art. 5. 1. De subsidie wordt als volgt beschikbaar gesteld :

1 een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het besluit waarin de
subsidie wordt toegekend;

2 het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de
voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de
doeleinden waarvoor ze werd verleend.

2. Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan de nettokosten, dat zijn de aangetoonde kosten, verminderd
met de uit de realisatie van het initiatief voortvloeiende inkomsten. Als de nettokosten minder bedragen dan de
ontvangen subsidie, wordt het verschil teruggevorderd. Deze bepaling geldt niet voor verenigingen zonder
winstgevend doel.

3. Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan 5000 euro. Deze bepaling geldt niet voor verenigingen zonder
winstgevend doel.

Art. 6. Het financieel en werkingsverslag, bedoeld in artikel 32, 3, van het decreet, wordt opgemaakt aan de
hand van het formulier dat de administratie ter beschikking stelt.

Bij dit financieel en werkingsverslag worden fotos, videobanden, geluidsdragers, krantenartikels of brochures
gevoegd die het artistieke initiatief, gerealiseerd met de subsidie, voorstellen en toelichten.

Afdeling II. Internationale culturele initiatieven

Art. 7. Ter uitvoering van artikel 30 van het decreet kunnen subsidies worden verleend voor het opzetten van
internationale culturele initiatieven voor de jeugd, het deelnemen door jongeren aan internationale festivals, grote
internationale wedstrijden of tentoonstellingen in het buitenland, op voorwaarde dat ze hiervoor uitgenodigd worden.

De aanvragen kunnen worden ingediend door individuele jongeren of door verenigingen.

Art. 8. De jongeren zijn ten hoogste 25 jaar oud.

Jongeren die een subsidie aanvragen, moeten het internationale project realiseren buiten de uitoefening van hun
hoofdzakelijke en bijkomstige beroepsbezigheden.

Art. 9. 1. Voorzover de internationale projecten voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7 en 8 van dit
besluit, wordt 75 procent van de reiskosten gesubsidieerd, tot een maximum van 1850 euro per aanvraag.

Voor reiskosten van minder dan 500 km komt alleen het tarief van een treinkaartje in aanmerking voor
subsidiering, ongeacht het gekozen vervoermiddel. Voor reiskosten van meer dan 500 km, kan ook de prijs van een
vliegtuigticket in aanmerking worden genomen.

Voor alle verplaatsingen met de wagen wordt voor de eerste en vervolgens iedere vierde deelnemer, 75 procent van
de tegenwaarde van een treinkaartje tweede klas terugbetaald.

Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan de netto kosten, dat zijn de aangetoonde kosten verminderd met
de uit de realisatie van het initiatief voortvloeiende inkomsten. Als de netto kosten minder bedragen dan de ontvangen
subsidie, wordt het verschil teruggevorderd. Deze bepaling geldt niet voor verenigingen zonder winstgevend doel die
kunsteducatie tot doel hebben.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7923

2. De aanvraag tot subsidiering wordt ingediend overeenkomstig met het formulier dat de administratie ter
beschikking stelt.
Een aanvrager die uitgenodigd werd door een buitenlandse partner, voegt een kopie van de uitnodiging bij het
aanvraagformulier.

Art. 10. 1. De subsidie wordt als volgt beschikbaar gesteld :


1 een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het besluit waarin de
subsidie wordt toegekend;
2 het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de
voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de
doeleinden waarvoor ze werd verleend.
2. De vereniging die een subsidiebelofte kreeg, moet de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar
bestuurders en haar medewerkers aan de door haar georganiseerde activiteiten, bedoeld in artikel 1382 tot en met 1386
van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken. De vereniging moet een kopie van de polissen en de
betalingsbewijzen naar de administratie sturen, uiterlijk 3 maanden nadat de minister de beslissing tot subsidiering aan
de vereniging heeft meegedeeld.
3. Jongeren die een subsidiebelofte kregen, hebben de verplichting een verzekering af te sluiten inzake burgerlijke
aansprakelijkheid, alsook een bijstandsverzekering inzake ziekte, ongeval, blijvende invaliditeit en repatriering. Ze
bezorgen een kopie van die documenten aan de administratie.

Art. 11. Het financieel en werkingsverslag, bedoeld in artikel 32, 3, van het decreet, wordt opgemaakt aan de
hand van het formulier dat de administratie ter beschikking stelt.
Bij dit financieel en werkingsverslag worden fotos, videobanden, geluidsdragers, krantenartikels of brochures
gevoegd die het artistieke initiatief, gerealiseerd met de subsidie, voorstellen en toelichten.
HOOFDSTUK III. Andere internationale projecten en initiatieven

Afdeling I. Humanitaire projecten om de solidariteit met de jeugd


in door rampspoed getroffen gebieden te bevorderen

Art. 12. Ter uitvoering van artikel 29, 1, 1, van het decreet worden subsidies toegekend aan verenigingen uit het
Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die ontvangstprogrammas in Vlaanderen
organiseren voor kinderen en jongeren uit regios die getroffen werden door rampspoed of die bi- of multilaterale
vormingsprojecten met jongeren of jeugdwerkers uit dergelijke landen organiseren. Ze organiseren die initiatieven en
projecten om de solidariteit met en het begrip voor de problemen van kinderen, jongeren en jeugdwerkers in deze
regios te stimuleren of om bestaand jeugdwerk te versterken of nieuwe jeugdwerkvormen in die regios uit te bouwen
door het opzetten van bi- of multilaterale vormingsprojecten met jeugdwerkers uit die regios.
De vereniging bouwt een samenwerking uit met een publieke of private partner uit de regio waarmee een project
wordt opgezet. Via dat partnerschap zorgt de vereniging, na beeindiging van het project, voor de voortgang ter plaatse.

Art. 13. Verenigingen die al subsidies van een overheid ontvangen, moeten in hun begroting of aanvraagdossier
aangeven hoeveel ze ontvangen, van welke overheid en waarvoor de middelen gebruikt worden.

Art. 14. De maximale toelage bedraagt per jaar en per vereniging 15.000 euro. Het toegekende bedrag kan niet
hoger zijn dan de aangetoonde uitgaven.
Enkel de volgende kosten komen geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor subsidiering :
1 reiskosten;
2 verzekeringskosten van het project;
3 kosten, gemaakt voor vertalers en tolken;
4 kosten voor visa en paspoorten, inclusief kosten voor kopieen en fotos;
5 kosten voor telefoon, fax, e-mail en post.
Voor vormingsprojecten kunnen bijkomend volgende kosten in aanmerking komen :
1 verblijfkosten;
2 didactisch materiaal dat noodzakelijk is voor het vormingsproject;
3 honoraria van externe lesgevers voor vormingssessies.
Reis- en verblijfkosten voor de voorbereiding van projecten komen niet in aanmerking voor subsidiering.

Art. 15. De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald :


1 een voorschot van 80 procent wordt na ondertekening van het subsidiebesluit in uitbetaling gesteld;
2 het saldo van 20 procent wordt na indiening van een financieel en werkingsverslag in uitbetaling gesteld.

Art. 16. 1. Een aanvraag voor subsidiering wordt voor 1 februari ingediend bij de administratie met het
formulier dat ze hiervoor ter beschikking stelt. De indiener van de subsidieaanvraag geeft in zijn aanvraag aan waarom
de gekozen regio moet worden beschouwd als een regio die getroffen werd door rampspoed.
Uiterlijk op 30 maart bezorgt de administratie het met redenen omkleed advies van de adviescommissie aan de
minister. Uiterlijk op 30 april wordt de aanvrager genformeerd over de beslissing van de minister.
7924 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

2. Onverminderd de toepassing van 1 dient voor 2003 een aanvraag voor subsidiering voor 15 maart 2003 te
worden ingediend bij de administratie met het formulier dat de administratie hiervoor ter beschikking stelt. De
indiener van de subsidieaanvraag geeft in zijn aanvraag aan waarom de gekozen regio moet worden beschouwd als een
regio die getroffen werd door rampspoed.
Uiterlijk op 1 mei 2003 bezorgt de administratie het met redenen omkleed advies van de adviescommissie aan de
minister. Uiterlijk op 1 juni 2003 wordt de aanvrager genformeerd over de beslissing van de minister.
Art. 17. De vereniging moet de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar
medewerkers aan de door haar georganiseerde activiteiten, bedoeld in artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk
Wetboek, door een verzekering te laten dekken. De vereniging moet een kopie van de polissen en de betalingsbewijzen
naar de administratie sturen, uiterlijk 3 maanden nadat de minister de beslissing tot subsidiering aan de vereniging
heeft meegedeeld.
Art. 18. De vereniging stuurt uiterlijk op 1 maart van het volgende jaar een financieel en werkingsverslag naar de
administratie, volgens de door de administratie geformuleerde voorwaarden. Het financieel verslag maakt afzonderlijk
melding van de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen. Uit het werkingsverslag blijkt hoe het project werd
gerealiseerd.
Afdeling II. Initiatieven om de kansen tot individuele deelname van de jeugd
aan internationale initiatieven te vergroten

Art. 19. 1. Ter uitvoering van artikel 29, 1, 2, van het decreet worden subsidies toegekend aan verenigingen
die gesubsidieerd worden op basis van het decreet op het Vlaams jeugdbeleid om jongeren afkomstig uit situaties van
sociale uitsluiting en armoede de kans bieden internationale ervaring op te doen.
2. Het internationale initiatief moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
1 het profileert zich duidelijk als verschillend van louter toeristische activiteiten;
2 het streeft naar een zo groot mogelijke samenwerking met ondermeer plaatselijke partners, jongeren,
instellingen en verenigingen, zodat het ruime kansen biedt tot intercultureel contact. Uitgangspunt is dat de jongere de
samenleving waarin deze terechtkomt leert begrijpen en daar ook in kan functioneren;
3 de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt minimaal een maand;
4 het initiatief brengt respect op voor de culturele eigenheid van het land van bestemming en is verzoenbaar met
het streven naar duurzame ecologische en economische ontwikkeling;
5 het initiatief voorziet in een degelijke voorbereiding van de jongere voor wie subsidies worden aangevraagd,
zowel wat de realisatie van de geplande actie, als wat de interculturele ervaring tijdens het initiatief betreft.
De volgende initiatieven komen niet in aanmerking voor subsidiering :
1 initiatieven die als doel hebben een opleiding in het buitenland te volgen die leidt tot een erkend diploma of
getuigschrift;
2 initiatieven met de bedoeling betaald te werken of werk te zoeken in het buitenland;
3 initiatieven met een louter toeristisch programma;
4 initiatieven die in aanmerking komen voor de programmas van de Europese Unie;
5 stages in het kader van een opleiding;
6 wetenschappelijk onderzoek;
7 initiatieven, gerealiseerd in een land of regio waarvoor het ministerie van buitenlandse zaken een negatief
reisadvies heeft gegeven.
3. De jongere moet voldoen aan volgende voorwaarden :
1 tussen 16 en 25 jaar oud zijn;
2 nog niet eerder deelgenomen hebben aan initiatieven in het kader van dit besluit of aan individuele initiatieven
met een minimale duur van een maand, in het kader van de programmas van de Europese Unie;
3 afkomstig zijn uit situaties van sociale uitsluiting en armoede.

Art. 20. 1. De vereniging die het initiatief organiseert en ondersteunt, dient de aanvraag in.
Ze gaat na of de jongere beantwoordt aan de criteria, vastgelegd in artikel 19 van dit besluit. Daarbij maakt ze
gebruik van een vragenlijst die door de administratie ter beschikking wordt gesteld.
Elke aanvraag wordt mee ondertekend door de jongere voor wie de subsidie wordt aangevraagd. Als de jongere
minderjarig is, moet de aanvraag ook worden ondertekend door een van zijn ouders of voogden.
2. Aanvragen kunnen worden ingediend tot vier maanden voor de start van het initiatief.
Deelnemers moeten uiterlijk ten laatste negen maanden na de goedkeuring van het initiatief vertrekken.
3. De minister beslist over de subsidieaanvraag, na ontvangst van het met redenen omklede advies van de
adviescommissie. Binnen de termijn van twee maanden na indiening wordt de aanvrager genformeerd over het
resultaat van de selectie. In afwijking hiervan geldt voor 2003 dat deze termijn begint te lopen op de dag van de
publicatie van dit besluit van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad.

Art. 21. Binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet, kunnen goedgekeurde initiatieven een toelage
krijgen die wordt bepaald als volgt :
1 maximaal 75 procent van de internationale reiskosten, op basis van een zo goedkoop mogelijk tarief;
2 een maximumbedrag van 250 euro per maand voor verblijf- en andere kosten in het buitenland. De toelage kan
maximaal drie maanden worden uitgekeerd. Het bedrag kan nooit hoger zijn dan de korting die de vereniging toestond
aan de deelnemer.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7925

Het bedrag, toegekend op basis van 1, kan nooit meer bedragen dan 750 euro.
Voor reiskosten van minder dan 500 km komt alleen het tarief van een treinkaartje tweede klas in aanmerking voor
subsidiering, ongeacht het gekozen vervoermiddel. Voor reiskosten van meer dan 500 km, kan ook de prijs van een
vliegtuigticket, in aanmerking worden genomen. Voor alle verplaatsingen met de wagen wordt 75 procent van de
tegenwaarde van een treinkaartje tweede klas terugbetaald.

Art. 22. De subsidie wordt als volgt beschikbaar gesteld :


1 een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het besluit waarin de
subsidie wordt toegekend;
2 het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de
voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de
doeleinden waarvoor ze werd verleend. Hiervoor legt de vereniging het bewijs voor dat de toegestane korting minstens
even hoog was als het bedrag van de subsidies en legt ze de bewijzen van de gemaakte reiskosten voor.
De administratie bepaalt de datum waarop de verantwoordingsstukken worden ingediend.
Afdeling III. Internationale projecten genitieerd door de jeugd

Art. 23. Ter uitvoering van artikel 29, 1, 3, van het decreet worden subsidies toegekend voor internationale
projecten die :
1 door jongeren zelf worden bedacht, voorgesteld en gerealiseerd;
2 zich inhoudelijk profileren als duidelijk verschillend van louter toeristische activiteiten, doordat ze intercultureel
contact meebrengen;
3 in het buitenland worden gerealiseerd.
In deze afdeling wordt met het woord project bedoeld : het geheel van activiteiten, die bestaan uit de planning
en de voorbereiding van de internationale ervaring, de deelname aan voorbereidingsdagen, de buitenlandse ervaring
zelf, de te leveren tegenprestatie, de deelname aan de terugkomdag en de indiening van het verslag.

Art. 24. 1. Jongeren die op de startdatum van hun project ten minste 16 en ten hoogste 25 jaar oud zijn komen
in aanmerking.
Jongeren die al ondersteuning kregen in het kader van dit besluit of deelgenomen hebben aan individuele
projecten met een duur van ten minste een maand in het kader van de programmas van de Europese Unie, kunnen
niet worden gesubsidieerd.
De minimale duur van het verblijf in het buitenland bedraagt vier weken, de maximale duur 13 weken. Na
grondige motivatie kan hiervan worden afgeweken, evenwel zonder dat de financiele tussenkomst verhoogt.
2. De volgende projecten komen niet in aanmerking voor subsidiering :
1 projecten die als hoofddoel hebben een opleiding in het buitenland te volgen;
2 projecten met de bedoeling betaald te werken of werk te zoeken in het buitenland;
3 projecten met een toeristisch programma;
4 projecten, georganiseerd door derden;
5 projecten die in aanmerking komen voor de programmas van de Europese Unie;
6 stages in het kader van een opleiding;
7 wetenschappelijk onderzoek;
8 projecten, gerealiseerd in een land of regio waarvoor het ministerie van buitenlandse zaken een negatief
reisadvies heeft gegeven.
Als twee of meer jongeren samenwerken, wordt een van hen aangewezen als hoofdaanvrager, die de
subsidieaanvraag indient. De subsidie wordt aan die jongere uitgekeerd.
Als een of meer aanvragers minderjarig zijn, moet de aanvraag mee worden ingediend en ondertekend door een
van de ouders of voogden.
3. Projecten kunnen individueel worden genitieerd en gerealiseerd. Meerdere jongeren kunnen ook samen een
project initieren en realiseren, met een maximum van vier jongeren per project. Gemotiveerde uitzonderingen hierop
zijn mogelijk, als het profiel van de jongerengroep of de inhoudelijke doelstellingen dat zouden vereisen.
Het project voorziet in een degelijke voorbereiding, zowel wat de realisatie van de geplande actie, als wat de
interculturele ervaring tijdens het project betreft.
De indieners moeten vooraf duidelijk maken hoe ze hun voorbereiding en vorming zullen aanpakken. Hiervoor
nemen ze contact op met Jint, die zorgt voor de coaching van de voorbereiding en de vorming.
Het project moet zinvol zijn, vanuit jongeren zelf vertrekken en door hen worden voorgesteld en gerealiseerd. Elk
project wordt opgebouwd rond een concrete actie of doelstelling die de indieners in het buitenland willen realiseren.
Het project moet streven naar een zo groot mogelijke samenwerking met onder meer plaatselijke partners,
jongeren, instellingen en verenigingen, zodat het ruime kansen biedt tot intercultureel contact. Het is de bedoeling dat
de jongere de samenleving waarin hij of zij terechtkomt leert te begrijpen en daarin kan functioneren. Het project brengt
respect op voor de culturele eigenheid van het land van bestemming en is verzoenbaar met het streven naar duurzame
ecologische en economische ontwikkeling. De jongere verbindt er zich toe om de wetten en leefgewoonten van het land
waar hij naar toe gaat te respecteren.
7926 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

4. Elke indiener verricht, na afloop van het project, een tegenprestatie die erop gericht is de ervaringen die
werden opgedaan te delen met genteresseerden. De indiener geeft vooraf aan welke tegenprestatie zal worden
gerealiseerd en wanneer en op welke manier dit zal gebeuren. Bij terugkeer neemt de indiener contact op met Jint voor
een terugkomactiviteit.

Art. 25. 1. Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend bij de administratie, met een formulier dat
hiervoor ter beschikking wordt gesteld. De jongere moet bij het indienen van de aanvraag informatie geven over
bestemming, duur, eventuele partners of contacten, reisplan en dergelijke meer.
2. Een aanvraag kan op elk moment worden ingediend, tot drie maanden voor de start van het project in het
buitenland. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en tot het beschikbare budget is opgebruikt. Het
project wordt beoordeeld rekening houdend met :
1 de doelstelling en de mogelijkheden voor interculturele contacten;
2 het realiteitsgehalte van project en budget;
3 de degelijkheid van de voorbereiding;
4 de aanvaardbaarheid van de tegenprestatie.
3. De minister beslist over de toekenning van de ondersteuning, na ontvangst van het met redenen omklede
advies van de adviescommissie. Binnen de termijn van twee maanden na indiening, wordt de aanvrager genformeerd
over het resultaat van de selectie. In afwijking hiervan geldt voor 2003 dat deze termijn begint te lopen op de dag van
de publicatie van dit besluit van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad.
Bij toekenning van een subsidie ondertekent de deelnemer een overeenkomst waarbij de verbintenissen aangaande
het project worden vastgelegd. Als de jongere minderjarig is, wordt de overeenkomst ook door zijn ouders of voogd
ondertekend.
Als de administratie na afloop vaststelt dat een deelnemer de bovengenoemde verbintenissen niet is nagekomen,
moet het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.
4. Binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet, kunnen goedgekeurde projecten een subsidie krijgen,
die wordt bepaald als volgt :
1 maximaal 75 procent van de internationale reiskosten van en naar een land van bestemming, op basis van een
zo laag mogelijk tarief;
2 een maximumbedrag van 250 euro per maand voor verblijf- en andere kosten in het buitenland. Dat bedrag kan
nooit hoger zijn dan de kosten opgegeven in de begroting.
Het bedrag, toegekend op basis van 1, kan nooit meer bedragen dan 750 euro.
Voor reiskosten van minder dan 500 km komt alleen het tarief van een treinkaartje in aanmerking voor
subsidiering, ongeacht het gekozen vervoermiddel. Voor reiskosten van meer dan 500 km kan ook de prijs van een
vliegtuigticket in aanmerking worden genomen. Voor alle verplaatsingen met de wagen wordt voor de eerste en
vervolgens iedere vierde deelnemer 75 procent van de tegenwaarde van een treinkaartje tweede klas terugbetaald.
5. De subsidie wordt als volgt beschikbaar gesteld :
1 een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het besluit, waarin de
subsidie wordt toegekend;
2 het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de realisatie met inbegrip van de tegen-
prestatie - van het project en na voorlegging van de bewijzen van de gemaakte reiskosten. De administratie bepaalt de
datum waarop de verantwoordingsstukken worden ingediend.
6. Voor hun vertrek dienen de jongeren die een subsidiebelofte hebben gekregen deel te nemen aan een
voorbereidingsactiviteit georganiseerd door Jint. Ze ontvangen er alle begeleiding die noodzakelijk is.
7. Jongeren die een subsidiebelofte kregen, hebben de verplichting een verzekering af te sluiten inzake burgerlijke
aansprakelijkheid, alsook een bijstandsverzekering inzake ziekte, ongeval, blijvende invaliditeit en repatriering. Een
kopie van die documenten moeten ze aan de administratie bezorgen.
De Vlaamse Gemeenschap en Jint kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvoorzich-
tigheid of overmachtsituaties waarvan de jongere tijdens het verblijf in het buitenland slachtoffer wordt.
8. De deelnemers vertrekken uiterlijk negen maanden na goedkeuring van het project. Binnen een maand na hun
terugkeer moeten ze de administratie daarvan op de hoogte brengen. Ze melden tevens hoe ze binnen drie maanden
hun tegenprestatie zullen realiseren. Daarnaast nemen ze ook deel aan een terugkomactiviteit en zijn ze bereid
informatiemateriaal in verband met hun project ter beschikking te stellen voor promotiedoeleinden.
Afdeling IV. Prioriteiten

Art. 26. Ter uitvoering van artikel 29, 1, 4, van het decreet worden subsidies toegekend aan verenigingen zonder
winstgevend doel uit het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor bijzondere
internationale projecten, die beantwoorden aan de prioriteiten, vastgelegd in het jeugdbeleidsplan.

Art. 27. 1. De aanvraag voor subsidiering wordt bij de administratie ingediend uiterlijk op 1 maart of
1 september. De aanvragen worden voorgelegd aan de adviescommissie die tegen 15 april, respectievelijk 15 oktober,
een met redenen omkleed advies uitbrengt. De minister beslist tegen 15 mei, respectievelijk 15 november.
2. Onverminderd de toepassing van 1 dient voor 2003 een aanvraag voor subsidiering voor 15 maart 2003 en
1 september 2003 te worden ingediend bij de administratie.
Uiterlijk op 1 mei 2003, respectievelijk 15 oktober 2003 bezorgt de administratie het met redenen omkleed advies
van de adviescommissie aan de minister. Uiterlijk op 1 juni 2003, respectievelijk 15 november 2003 wordt de aanvrager
genformeerd over de beslissing van de minister.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7927

3. Om voor subsidiering in aanmerking te komen bevat de aanvraag :


1 een kopie van de statuten van de vereniging zoals die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn;
2 de nodige identificatiegegevens van de aanvragers : naam, adres, telefoon, fax en e-mailadres van de vereniging;
3 de namen van de verantwoordelijken;
4 het rekeningnummer waarop de subsidie kan worden gestort;.
5 een algemene beschrijving van het initiatief, met ten minste de volgende elementen :
a) inhoud van het project;
b) doelstellingen van het project;
c) doelgroep van het project;
d) concrete realisaties die het poject beoogt;
e) fasering en duur van de subsidieringstermijn die men wil verkrijgen;
f) een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste
ondersteuning. Als er tot extra middelenverwerving overgegaan wordt, moeten de voorwaarden hiervan duidelijk
omschreven te worden.
Als twee of meer verenigingen samenwerken, dient een van hen namens dat samenwerkingsverband de
subsidieaanvraag in. De subsidie wordt dan aan die vereniging uitgekeerd.
Art. 28. De subsidie wordt als volgt beschikbaar gesteld :
1 een voorschot van 80 procent wordt na ondertekening van het subsidiebesluit in uitbetaling gesteld;
2 het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de
toekenningsvoorwaarden nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd
verleend.
Uiterlijk twee maanden na afloop van de subsidieringsperiode wordt een financieel en werkingsverslag bezorgd
aan de administratie, overeenkomstig de door de administratie geformuleerde voorwaarden.
HOOFDSTUK V. Slotbepalingen
Art. 29. 1. De administratie kan steeds ter plaatse onderzoeken of de toegekende subsidie wordt aangewend
voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend en of aan de subsidieringsvoorwaarden wordt voldaan. Als uit dat
onderzoek blijkt dat misbruiken werden gepleegd, kan dat aanleiding geven tot een gedeeltelijke of een volledige
terugvordering van de subsidie.
2. Als controlemaatregel kan de administratie de ontvangers van een subsidie steeds verzoeken om het
tussentijdse resultaat voor te leggen.
3. Als de administratie vaststelt dat het project niet werd uitgevoerd, wordt de subsidie teruggevorderd.
Art. 30. De in dit besluit vermelde bedragen worden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.
Art. 31. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
Art. 32. De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 17 januari 2003.
De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


F. 2003 674 [C 2003/35241]
17 JANVIER 2003. Arrete du Gouvernement flamand
portant subventionnement dinitiatives culturelles et internationales pour la jeunesse

Le Gouvernement flamand,
Vu le decret du 29 mars 2002 sur la Politique de la Jeunesse, notamment les articles 29, 30, 31 et 32;
Vu les avis ns 15/02 et 16/02 du Conseil de la Jeunesse pour la Communaute flamande rendus le 3 octobre 2002;
Vu laccord du Ministre flamand charge du budget, donne le 9 dcembre 2002;
Vu lurgence motivee par le fait, quen vertu de larticle 68 du decret du 29 mars 2002 sur la politique de la jeunesse
et de larticle 14 de larrete du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant execution du decret sur la Politique
flamande de la Jeunesse, les articles 29, 30, 31 et 32 du decret precite entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
Considerant que, conformement a` larticle 31 du decret, des demandes de subventionnement de projets ou de
produits peuvent etre introduites a` partir du 15 janvier 2003;
7928 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Considerant que le Conseil de la Jeunesse na rendu son avis sur cet arrete dexecution que le 3 octobre 2002, que
lInspection des Finances na donne un avis favorable que le 13 novembre, quau vu du principe dune bonne
administration et de la securite juridique, il est indispensable que les associations ou jeunes desirant introduire une
demande sur la base des articles precites soient au courant des formalites a` remplir et des conditions valables, que cet
arrete dexecution decrit les modalites et les re`gles de procedure auxquelles lesdites demandes doivent satisfaire, que
la remise de la premie`re date limite de demande du 15 janvier 2003 a de serieux desavantages, parce que dans ce cas,
les demandes ne peuvent etre introduites avant le 15 mai 2003;
Considerant que differents projets et initiatives internationaux ou artistiques sont projetes pour debut 2003 et que
le moindre delai de la publication et de lentree en vigueur de cet arrete dexecution aurait pour consequence que
beaucoup de preparatifs de jeunes ou dassociations aient ete vains et que les jeunes flamands ne puissent pas participer
aux activites, de sorte quun nombre de chances interessantes se perdraient;
Vu lavis 34 591/3 du Conseil dEtat, donne le 20 dcembre 2002, en application de larticle 84, premier alinea, 2,
des lois coordonnees sur le Conseil dEtat;
Sur la proposition du ministre flamand des Affaires interieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction
publique;
Aprs dlibration,
Arrete :
CHAPITRE Ier. Dispositions generales

Article 1er. Dans le present arrete on entend par :


1 le Ministre : le Ministre flamand charge de la culture;
2 ladministration : la Division de la Jeunesse et des Sports de lAdministration de la Culture;
3 decret : le decret du 29 mars 2002 sur la Politique de la Jeunesse;
4 un projet artistique : une activite ou un ensemble dactivites au sein dune discipline artistique ou dune
combinaison de disciplines, resultant ou non dans un produit artistique;
5 education artistique : toutes les formes deducation ou` le patrimoine ou lart sont engages comme but ou comme
moyen;
6 commission consultative : la commission consultative, instituee sur la base de larrete du Gouvernement
flamand du 7 juin 2002 portant execution du decret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse ou une
commission dexperts creee par cette commission consultative;
7 Jint : lassociation sans but lucratif Jint organe de coordination pour lanimation internationale des jeunes.
CHAPITRE II. Culture des jeunes
re
Section I . Subventionnement dinitiatives par et pour enfants et jeunes
er
Art. 2. 1 . En execution de larticle 30 du decret, des subventions sont octroyees a` des jeunes et des associations
qui realisent une initiative artistique par et pour enfants et jeunes.
Entrent en ligne de compte pour loctroi de subventions :
1 les jeunes ayant 14 ans au minimum et 25 ans au maximum a` la date de debut du projet;
2 les associations sans but lucratif etant etablies dans la region de langue neerlandaise ou la region bilingue de
Bruxelles-Capitale.
2. Les associations sans but lucratif ayant leducation artistique pour but introduisent leur demande avant le
1er aot de lannee precedant la periode de subventionnement. Par derogation a` cette disposition, les associations
precitees introduisent leur demande de subventionnement en 2003 avant le 15 janvier 2003 ou le 15 mai 2003.

Art. 3. 1er. Les jeunes ou associations qui veulent entrer en ligne de compte pour loctroi de subventions dun
projet artistique, introduisent une demande, au moyen du formulaire que ladministration met a` disposition.
Les associations sans but lucratif qui ont leducation artistique pour but, demontrent, lors de leur demande,
limportance de leur fonctionnement au niveau flamand.
2. Lorsque deux ou plusieurs jeunes coope`rent, un dentre eux est designe demandeur principal introduisant la
demande de subventionnement. La subvention est payee a` ce dernier.
Si le demandeur principal est mineur dage, la demande de subventionnement doit etre co-signee par un de ses
parents ou tuteurs.
3. Les jeunes demandant une subvention doivent realiser le projet artistique en dehors de lexercice de leurs
activites professionnelles principales et accessoires.
4. Des initiatives dans le cadre scolaire, telles que des devoirs scolaires, des journees thematiques ou des travaux
finaux nentrent pas non plus en ligne de compte pour loctroi de subvention(s) sur la base du present chapitre. Une
exception est faite pour les associations sans but lucratif ayant leducation artistique pour but.
5. Le demandeur de subventions fait en sorte que linitiative artistique ou le produit qui en resulte soit presente
dune manie`re interactive, receptive ou formative a` un public essentiellement compose de jeunes, sauf si des objectifs
intergenerationnels sont poursuivis. Une invitation a` ce temps de presentation doit etre adressee a` ladministration au
moins 14 jours a` lavance.

Art. 4. Lors de levaluation des demandes de subvention, la priorite est donnee :


1 a` des initiatives artistiques qui repondent aux tendances les plus actuelles dans la culture des jeunes;
2 a` des initiatives artistiques qui temoignent dune approche artistique et creative propre;
3 a` des initiatives artistiques qui sont dune importance exceptionnelle pour la Communaute flamande.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7929

Art. 5. 1er. La subvention est payee comme suit :


1 une avance de 80 pour cent de la subvention est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la
subvention;
2 le solde de 20 pour cent de la subvention est paye apre`s que ladministration ait constate que les conditions
auxquelles la subvention a ete octroyee ont ete respectees et que la subvention a ete utilisee aux fins pour lesquelles elle
a ete octroyee.
2. Le montant octroye ne peut depasser les frais nets, c.-a`-d. les frais prouves, diminues des revenus resultant de
la realisation de linitiative. Si les frais nets sont inferieurs au montant de la subvention recue, la difference est repetee.
Cette disposition ne sapplique pas aux associations sans but lucratif.
3. Le montant octroye ne peut depasser 5000 euros. Cette disposition ne sapplique pas aux associations sans but
lucratif.

Art. 6. Le rapport financier et le rapport dactivite vises a` larticle 32, 3, du decret sont etablis au moyen du
formulaire que ladministration met a` disposition.
Ces rapports financier et dactivite sont assortis de photos, de bandes video, de supports sonores, darticles de
journaux ou de brochures, qui presentent et expliquent linitiative artistique realisee avec la subvention.
Section II. Initiatives culturelles internationales

Art. 7. En execution de larticle 30 du decret, des subventions peuvent etre octroyees pour lorganisation
dinitiatives culturelles internationales pour la jeunesse, la participation de jeunes a` des festivals internationaux, de
grands concours internationaux ou des expositions a` letranger, a` condition quils y soient invites.
Les demandes peuvent etre introduites par des jeunes, a` titre individuel, ou par des associations.

Art. 8. Les jeunes sont ages de moins de 26 ans.


Les jeunes demandant une subvention doivent realiser le projet international en dehors de lexercice de leurs
activites professionnelles principales et accessoires.

Art. 9. 1er. Dans la mesure ou` les projets internationaux remplissent les conditions mentionnees aux articles 7 et
8 du present arrete, 75 pour cent des frais de voyage sont subventionnes jusqua` un maximum de 1850 euros par
demande.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif dun billet de train est admis aux subventions, quel que
soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de deplacement de plus de 500 km, le prix dun billet davion peut
egalement entrer en ligne de compte.
Pour tous les deplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur dun billet de train en deuxie`me classe sont
rembourses pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrie`me passager.
Le montant octroye ne peut depasser les frais nets, c.-a`-d. les frais prouves, diminues des revenus resultant de la
realisation de linitiative. Si les frais nets sont inferieurs au montant de la subvention recue, la difference est repetee.
Cette disposition ne sapplique pas aux associations sans but lucratif ayant leducation artistique pour but.
2. La demande de subventionnement est introduite au moyen du formulaire que ladminsitration met a`
disposition.
Un demandeur ayant ete invite par un partenaire etranger joint une copie de linvitation au formulaire de
demande.

Art. 10. 1er. La subvention est payee comme suit :


1 une avance de 80 pour cent de la subvention est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la
subvention;
2 le solde de 20 pour cent de la subvention est paye apre`s que ladministration ait constate que les conditions
auxquelles la subvention a ete octroyee ont ete respectees et que la subvention a ete utilisee aux fins pour lesquelles elle
a ete octroyee.
2. Lassociation ayant obtenu une promesse de subvention, doit prevoir la couverture par une assurance de la
responsabilite civile de lassociation, de ses dirigeants et de ses collaborateurs aux activites organisees par elle, visees
aux articles 1382 a` 1386 inclus du Code civil. Dans les 3 mois de la notification a` lassociation de la decision de
subventionnement par le Ministre, lassociation doit envoyer a` ladministration une copie des polices et des quittances.
3. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obliges de conclure une assurance responsabilite
civile, ainsi quune assurance maladie, accident, invalidite permanente et rapatriement. Ils adressent une copie de ces
documents a` ladministration.

Art. 11. Le rapport financier et le rapport dactivite vises a` larticle 32, 3, du decret sont etablis au moyen du
formulaire que ladministration met a` disposition.
Ces rapports financier et dactivite sont assortis de photos, de bandes video, de supports sonores, darticles de
journaux ou de brochures, qui presentent et expliquent linitiative artistique realisee avec la subvention.
CHAPITRE III. Autres projets et initiatives internationaux
re
Section I . Projets humanitaires visant a` stimuler la solidarite avec les jeunes de regions sinistrees

Art. 12. En execution de larticle 29, 1er, 1, du decret, des subventions sont octroyees a` des associations de la
region de langue neerlandaise ou la region bilingue de Bruxelles-Capitale organisant des programmes daccueil en
Flandre pour des enfants et des jeunes de regions sinistrees ou organisant des projets de formation bi- ou multilateraux
avec des jeunes ou des animateurs de jeunesse de tels pays.
7930 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Ces associations organisent ces initiatives et projets, afin de stimuler la solidarite avec les enfants, jeunes et
animateurs de jeunesse dans ces regions ainsi que la comprehension de leurs proble`mes, ou afin dintensifier
lanimation des jeunes qui existe deja` ou de developper de nouvelles formes danimation des jeunes dans ces regions,
par le biais de projets de formation bi- ou multilateraux avec des animateurs de jeunesse desdites regions.
Lassociation entame une cooperation avec un partenaire public ou prive de la region en vue de developper un
projet. Lorsque le projet est realise, lassociation assure, par le biais de ce partenariat, le suivi dudit projet sur les lieux.
Art. 13. Les associations qui recoivent deja` des subventions dun pouvoir public, doivent mentionner dans leur
budget ou dossier de demande le montant quelles touchent, lautorite qui le leur accorde et laffectation des moyens.
Art. 14. Lallocation maximum sele`ve par an et par association a` 15.000 euros. Le montant octroye ne peut
depasser les depenses prouvees.
Seul les frais suivants sont, en tout ou en partie, admis aux subventions :
1 frais de voyage;
2 frais dassurance du projet;
3 frais de traduction et dinterpretariat;
4 frais pour visa et passeports, y compris frais pour copies et photos;
5 frais de telephone, fax, e-mail et poste.
Pour des projets de formation, les frais suivants peuvent egalement etre pris en compte :
1 frais de sejour;
2 materiel didactique necessaire pour le projet de formation;
3 honoraires denseignants externes pour les sessions de formation.
Les frais de voyage et de sejour engages pour la preparation de projets nentrent pas en ligne de compte pour
loctroi de subventions.
Art. 15. La subvention est payee en deux tranches :
1 une avance de 80 pour cent est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la subvention;
2 le solde de 20 pour cent est paye apre`s lintroduction dun rapport financier et dun rapport de fonctionnement.
Art. 16. 1er. Une demande de subventionnement est introduite avant le 1er fvrier aupre`s de ladministration, au
moyen du formulaire que celle-ci met a` disposition pour ce propos.
Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la region choisie doit etre
consideree comme une region sinistree.
Au plus tard le 30 mars, ladministration remet lavis motive de la commission consultative au Ministre. Le
30 avril au plus tard, le demandeur est informe de la decision du Ministre.
2. Sans prejudice de lapplication du 1er, une demande de subventionnement pour 2003 doit etre introduite
avant le 15 mars 2003 aupre`s de ladministration, au moyen du formulaire que celle-ci met a` disposition pour ce propos.
Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la region choisie doit etre
consideree comme une region sinistree.
Au plus tard le 1er mai 2003, ladministration remet lavis motive de la commission consultative au Ministre. Le
1er juin 2003 au plus tard, le demandeur est informe de la decision du Ministre.
Art. 17. Lassociation doit prevoir la couverture par une assurance de la responsabilite civile de lassociation, de
ses dirigeants et de ses collaborateurs aux activites organisees par elle, visees aux articles 1382 a` 1386 inclus du Code
civil. Dans les 3 mois de la notification a` lassociation de la decision de subventionnement par le Ministre, lassociation
doit envoyer a` ladministration une copie des polices et des quittances.
Art. 18. Au plus tard le 1er mars de lannee suivante, lassociation envoie un rapport financier et un rapport de
fonctionnement a` ladministration, aux conditions formulees par celle-ci. Le rapport financier mentionne separement
les frais entrant en ligne de compte pour loctroi dune subvention. Il ressort du rapport de fonctionnement comment
le projet a ete realise.
Section II. Initiatives visant a` ameliorer les opportunites
de participation individuelle des jeunes a` des initiatives internationales

Art. 19. 1er. En execution de larticle 29, 1er, 2, du decret, des subventions sont octroyees a` des associations
subventionnees sur la base du decret sur la Politique flamande de la Jeunesse, afin de donner aux jeunes qui vivent des
situations dexclusion sociale et de pauvrete des chances dacquerir une experience internationale.
2. Linitiative internationale doit remplir les conditions suivantes :
1 son profil est nettement different de celui dactivites purement touristiques;
2 elle vise une cooperation maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, etablissements et associations
locaux, de manie`re a` ce que damples opportunites de contacts interculturels soient creees. Cette initiative a pour
objectif, dapprendre au jeune de comprendre la societe dans laquelle il se retrouve et dy fonctionner;
3 la duree du sejour a` letranger est dun mois au minimum;
4 linitiative se montre respectueuse de lidentite culturelle du pays de destination et est conciliable avec
laspiration a` un developpement ecologique et economique durable.
5 linitiative implique une serieuse preparation du jeune faisant lobjet dune demande de subventions, au niveau
de laction envisagee tout comme en ce qui concerne lexperience interculturelle au cours de linitiative.
Les initiatives suivantes nentrent pas en ligne de compte pour loctroi de subventions :
1 les initiatives visant a` suivre une formation a` letranger conduisant a` un diplome ou certificat reconnu;
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7931

2 les initiatives visant a` travailler contre remuneration ou a` trouver du travail a` letranger;


3 les initiatives ayant un programme purement touristique;
4 les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de lUnion europeenne;
5 les stages dans le cadre dune formation;
6 la recherche scientifique;
7 les initiatives realisees dans un pays ou une region etant deconseille(e) par le Ministe`re des Affaires etrange`res
comme destination de voyage.
3. Le jeune doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 avoir entre 16 et 25 ans;
2 ne pas avoir participe, jusqua` present, a` des initiatives dans le cadre du present arrete ou a` des initiatives
individuelles dune duree minimale dun mois, dans le cadre des programmes de lUnion europeenne;
3 provenir de situations dexclusion sociale et de pauvrete.

Art. 20. 1er. Lassociation qui organise et soutient linitiative introduit la demande.
Elle verifie si le jeune repond aux crite`res fixes a` larticle 19 du present arrete, en utilisant le questionnaire mis a`
disposition par ladministation.
Chaque demande est cosignee par le jeune faisant lobjet dune demande de subventions. Si le jeune est mineur
dage, la demande doit etre cosignee par un de ses parents ou tuteurs.
2. Des demandes peuvent etre introduites jusqua` quatre mois avant lamorce de linitiative.
Le depart des participants doit se situer dans les neuf mois qui suivent lapprobation de linitiative.
3. Le Ministre statue sur la demande de subventionnement, apre`s reception de lavis motive de la commission
consultative. Le demandeur est informe du resultat de la selection dans les deux mois qui suivent lintroduction. Par
derogation a` cette disposition, ce delai prend cours, pour ce qui est de lannee 2003, le jour de la publication du present
arrete du Gouvernement flamand au Moniteur belge.

Art. 21. Dans les limites du credit budgetaire disponible, des initiatives approuvees peuvent beneficier dune
subvention fixee comme suit :
1 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux, sur la base dun tarif le moins cher possible;
2 un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de sejour et autres a` letranger. La subvention peut etre
payee pendant trois mois au maximum. Le montant ne peut jamais depasser la reduction que lassociation avait
accordee au participant.
Le montant, accorde sur la base du point 1, ne peut jamais etre superieur a` 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif dun billet de train en deuxie`me classe est admis aux
subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix dun billet
davion peut egalement entrer en ligne de compte. Pour tous les deplacements en voiture, 75 pour cent de la
contre-valeur dun (1) billet de train en deuxie`me classe sont rembourses.

Art. 22. La subvention est payee comme suit :


1 une avance de 80 pour cent de la subvention est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la
subvention;
2 le solde de 20 pour cent de la subvention est paye apre`s que ladministration ait constate que les conditions
auxquelles la subvention a ete octroyee ont ete respectees et que la subvention a ete utilisee aux fins pour lesquelles elle
a ete octroyee. A cet effet, lassociation produit la preuve, que la reduction accordee egale au moins le montant des
subventions et produit egalement les quittances des frais de voyage encourus.
Ladministration fixe la date de remise des pie`ces a` lappui.
Section III. Projets internationaux lances par des jeunes

Art. 23. Des subventions sont octroyees en execution de larticle 29, 1er, 3, du decret pour des projets
internationaux :
1 qui sont concus, presentes et realises par des jeunes eux-memes;
2 dont le profil est nettement different de celui dactivites purement touristiques, puisquils engendrent des
contacts interculturels;
3 qui sont realises a` letranger.
Dans la presente section on entend par projet : lensemble dactivites qui consistent dans le planning et la
preparation de lexperience internationale, la participation aux journees preparatoires, lexperience etrange`re sur soi, la
contrepartie a` livrer, la participation a` la journee de rentree et la presentation du rapport.

Art. 24. 1er. Les jeunes ayant 16 ans au minimum et 25 ans au maximum a` la date de debut du projet entrent en
ligne de compte.
Les jeunes ayant deja` beneficie dune aide dans le cadre du present arrete ou ayant participe a` des initiatives
individuelles dune duree minimale dun mois, dans le cadre des programmes de lUnion europeenne, ne sont pas
admis aux subventions.
La duree minimum du sejour a` letranger est de quatre semaines, la duree maximum de 13 semaines. Apre`s
motivation solide, il peut etre deroge a` cette disposition, sans que lintervention financie`re naugmente toutefois.
7932 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

2. Les projets suivants nentrent pas en ligne de compte pour loctroi de subventions :
1 les projets ayant pour but principal de suivre une formation a` letranger;
2 les projets visant a` travailler contre remuneration ou a` trouver du travail a` letranger;
3 les projets ayant un programme touristique;
4 les projets organises par des tiers;
5 les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de lUnion europeenne;
6 les stages dans le cadre dune formation;
7 la recherche scientifique;
8 les projets realises dans un pays ou une region etant deconseille(e) par le Ministe`re des Affaires etrange`res
comme destination de voyage.
Lorsque deux ou plusieurs jeunes coope`rent, un dentre eux est designe demandeur principal introduisant la
demande de subventionnement. La subvention est payee a` ce dernier.
Si un ou plusieurs demandeurs sont mineurs dage, un des parents ou des tuteurs doit participer a` lintroduction
de la demande de subventionnement et cosigner celle-ci.
3. Des projets peuvent etre inities et realises sur une base individuelle. Plusieurs jeunes peuvent egalement initier
et realiser un projet, avec un maximum de quatre jeunes par projet. Des exceptions motivees a` cette re`gle sont possibles,
si le profil du groupe de jeunes ou les objectifs de fond le requie`rent.
Le projet prevoit une preparation serieuse, au niveau de la realisation de laction envisagee tout comme pour ce
qui est de lexperience interculturelle au cours du projet.
Les depositaires du projet doivent preciser au prealable comment ils aborderont leurs preparation et formation. A
cet effet, ils prennent contact avec Jint, qui se charge du coaching de la preparation et de la formation.
Le projet doit etre sense, concu par des jeunes eux-memes et presente et realise par eux. Tout projet est elabore sur
la base dune action ou dun objectif concret que les introducteurs veulent realiser a` letranger.
Le projet doit viser une cooperation maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, etablissements et
associations locaux, de manie`re a` ce que damples opportunites de contacts interculturels soient creees. Lobjectif est
que le jeune apprenne a` comprendre la societe dans laquelle il se retrouve et quil reussisse a` y fonctionner. Le projet
se montre respectueux de lidentite culturelle du pays de destination et est conciliable avec laspiration a` un
developpement ecologique et economique durable. Le jeune sengage a` respecter les lois et les coutumes du pays ou`
il se rendra.
4. Au terme du projet, tout depositaire livre une contrepartie visant a` partager les experiences acquises avec des
interesses. Le depositaire du projet indique au prealable quelle est la contrepartie qui sera realisee, et a` quel moment
et de quelle manie`re cela se fera. De`s son retour, le depositaire prend contact avec Jint en vue dune activite de rentree.
Art. 25. 1er. Les demandes de soutien sont introduites aupre`s de ladministration, au moyen dun formulaire mis
a` disposition a` cet effet. Lors de lintroduction de la demande, le jeune doit fournir des informations quant a` la
destination, la duree, les partenaires ou contacts eventuels, le plan de voyage etc.
2. Une demande peut etre introduite a` tout moment, jusqua` trois mois avant lamorce du projet a` letranger. Les
demandes sont traitees par ordre de reception et jusqua` epuisement du budget disponible. Le projet est evalue en
tenant compte :
1 de lobjectif et des possibilites de contacts interculturels;
2 le taux de realite du projet et du budget;
3 la solidite de la preparation;
4 lacceptabilite de la contrepartie.
3. Le Ministre statue sur loctroi du soutien, apre`s reception de lavis motive de la commission consultative. Le
demandeur est informe du resultat de la selection dans les deux mois qui suivent lintroduction. Par derogation a` cette
disposition, ce delai prend cours, pour ce qui est de lannee 2003, le jour de la publication du present arrete du
Gouvernement flamand au Moniteur belge.
A loctroi dune subvention, le participant signe un contrat stipulant les engagements relatifs au projet. Si le jeune
est mineur dage, le contrat est cosigne par ses parents ou son tuteur.
Si ladministration constate par apre`s, quun participant na pas respecte les engagements susmentionnes, le
montant de la subvention doit etre rembourse en tout ou en partie.
4. Dans les limites du credit budgetaire disponible, des initiatives approuvees peuvent beneficier dune
subvention fixee comme suit :
1 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux vers et en provenance dun (1) pays, sur la base
dun tarif le moins cher possible;
2 un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de sejour et autres a` letranger. Ce montant ne peut jamais
exceder les frais indiques au budget.
Le montant, accorde sur la base du point 1, ne peut jamais etre superieur a` 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif dun billet de train est admis aux subventions, quel que
soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix dun billet davion peut egalement
entrer en ligne de compte. Pour tous les deplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur dun billet de train
en deuxie`me classe sont rembourses pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrie`me passager.
5. La subvention est payee comme suit :
1 une avance de 80 pour cent de la subvention est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la
subvention;
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7933

2 le solde de 20 pour cent de la subvention est paye apre`s la realisation y compris la contrepartie du projet et
apre`s production des pie`ces justificatives des frais de voyage faits. Ladministration fixe la date de remise des pie`ces a`
lappui.
6. Avant leur depart, les jeunes ayant recu une promesse de subvention doivent participer a` une activite
preparatoire organisee par Jint. Ils y recoivent toute la guidance necessaire.
7. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obliges de conclure une assurance responsabilite
civile, ainsi quune assurance maladie, accident, invalidite permanente et rapatriement. Ils doivent adresser une copie
de ces documents a` ladministration.
La Communaute flamande et Jint ne peuvent a` aucun moment etre rendues responsables deventuelles fautes,
dimprudence ou de cas de force majeure dont le jeune tomberait victime pendant son sejour a` letranger.
8. Le depart des participants doit avoir lieu dans les neuf mois de lapprobation du projet. Dans le delai dun
mois, ils doivent avertir ladministration de leur retour. Il sont egalement tenus de communiquer comment ils
realiseront dans les trois mois leur contrepartie. En outre, ils participent egalement a` une activite de rentree et se
montrent prets a` mettre les informations sur leur projet a` disposition pour des fins de promotion.
Section IV. Priorites

Art. 26. En execution de larticle 29, 1er, 4, du decret, des subventions sont octroyees a` des associations de la
region de langue neerlandaise ou la region bilingue de Bruxelles-Capitale pour des projets internationaux specifiques
repondant aux priorites fixees dans le plan de politique de la jeunesse.

Art. 27. 1er. La demande de subventions est introduite aupre`s de ladministration au plus tard le 1er mars ou le
1er septembre. Les demandes sont soumises a` la commission consultative, qui rend un avis motive au plus tard le 15
avril, respectivement le 15 octobre. Le Ministre decide au plus tard le 15 mai, respectivement le 15 novembre.
2. Sans prejudice de lapplication du 1er, une demande de subventionnement doit etre introduite aupre`s de
ladministration, pour ce qui est de lannee 2003, avant le 15 mars 2003 et le 1er septembre 2003.
Au plus tard le 1er mai 2003, respectivement le 15 octobre 2003, ladministration remet lavis motive de la
commission consultative au Ministre. Le 1er juin 2003, respectivement le 15 novembre 2003 au plus tard, le demandeur
est informe de la decision du Ministre.
3. Pour entrer en ligne de compte, la demande comprend :
1 une copie des statuts de lassociation tels quils ont ete publies au Moniteur belge;
2 les donnees didentification necessaires des demandeurs : nom, adresse, telephone, fax et e-mail de lassociation;
3 les noms des responsables;
4 le numero de compte auquel la subvention peut etre versee;
5 une description generale de linitiative, comprenant au moins les elements suivants :
a) contenu du projet;
b) objectifs du projet;
c) groupe cible du projet;
d) realisations concre`tes envisagees par le projet;
e) etalement et duree du delai de subventionnement quon veut obtenir;
f) une estimation motivee des revenus et des depenses, avec indication et destination du soutien souhaite. Sil est
procede a` une acquisition supplementaire de moyens, les conditions en doivent etre clairement definies.
Lorsque deux ou plusieurs associations coope`rent, une dentre elles introduit la demande de subventionnement au
nom de ce partenariat. La subvention sera payee a` cette association.
3. Projecten van verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van het decreet, komen niet in aanmerking voor
subsidiering op basis van deze subsidieregeling.

Art. 28. La subvention est payee comme suit :


1 une avance de 80 pour cent est payee apre`s la signature de larrete portant octroi de la subvention;
2 le solde de 20 pour cent de la subvention est paye apre`s que ladministration a constate que les conditions
auxquelles la subvention a ete octroyee ont ete respectees et que la subvention a ete utilisee aux fins pour lesquelles elle
a ete octroyee.
Dans les deux mois de lexpiration de la periode de subventionnement, un rapport financier et un rapport de
fonctionnement sont soumis a` ladministration, aux conditions formulees par celle-ci.
CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 29. 1er. Ladministration peut toujours controler sur les lieux, si la subvention accordee est utilisee pour les
fins pour lesquelles elle a ete octroyee ou sil est satisfait aux conditions de subventionnement. Sil resulte du controle
que des abus ont ete commis, la subvention peut etre repetee en tout ou en partie.
2. Comme mesure de controle, ladministration peut toujours prier les beneficiaires dune subvention de produire
le resultat intermediaire.
3. Lorsque ladministration constate que le projet na pas ete realise, le remboursement de la subvention est
reclame.

Art. 30. Les montants cites dans le present arrete sont adaptes a` levolution de lindice sante.

Art. 31. Le present arrete produit ses effets le 1er janvier 2003.
7934 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Art. 32. Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est charge de lexecution du present arrete.
Bruxelles, le 17 janvier 2003.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires interieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

COMMUNAUTE FRANAISE FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2003 675 [C 2003/29034]

21 NOVEMBRE 2002. Arrete du Gouvernement de la Communaute francaise pris en application de larticle 12


du decret du 17 juillet 2002 definissant le certificat daptitude pedagogique approprie a` lenseignement
superieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions dobtention

Le Gouvernement de la Communaute francaise,

Vu le decret du 17 juillet 2002 definissant le certificat daptitude pedagogique approprie a` lenseignement superieur
(CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions dobtention, notamment larticle 12;

Vu lavis de lInspection des Finances, donne le 25 juillet 2002;

Vu laccord du Ministre du Budget, donne le 30 aot 2002;

Vu le protocole de negociation du 24 septembre 2002 du Comite du Secteur IX et du Comite des Services publics
provinciaux et locaux, Section II, reunis conjointement;

Vu la deliberation du Gouvernement de la Communaute francaise sur la demande davis a` donner par le Conseil
dEtat dans un delai ne depassant pas un mois;

Vu lavis 34.220/2 du Conseil dEtat donne le 30 octobre 2002, en application de larticle 84, alinea 1er, 1, des lois
coordonnees sur le Conseil dEtat;

Sur proposition de la Ministre de lEnseignement superieur, de lEnseignement de Promotion sociale et de la


Recherche scientifique;

Apre`s deliberation,
Arrete :

Article 1er. Les conventions de cooperation, les accords de collaboration et les conventions vises a` larticle 12 du
decret du 17 juillet 2002 definissant le certificat daptitude pedagogique approprie a` lenseignement superieur
(CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions dobtention sont conclus pour une duree dau moins un an et sont
renouvelables.

Ils sont etablis dans le courant du mois de mars qui prece`de la rentree academique de leur premie`re annee
dapplication.

Ils precisent notamment les aspects suivants pour les cours concernes :

1 Les intitules, programmes et volumes horaires;

2 Les modalites de levaluation des candidats;

3 La localisation;

4 Lintervention de chaque institution dans lencadrement.

Art. 2. Les conventions de cooperation, les accords de collaboration et les conventions prevus a` larticle 1er sont
transmis dans le mois de leur etablissement au Gouvernement.

La decision dagreation des conventions de cooperation, des accords de collaboration et des conventions est
communiquee par le Gouvernement aux Institutions universitaires et/ou aux Hautes Ecoles et/ou aux etablissements
denseignement de Promotion sociale au plus tard le 15 mai qui suit leur etablissement. En cas de non agreation, la
convention ou laccord est revu par les partenaires en tenant compte des observations formulees et est transmis a`
nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La decision definitive dagreation ou de non agreation est
communiquee par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Les conventions de cooperation, les accords de collaboration et les conventions prevus a` larticle 1er, qui ont ete
agrees par le Gouvernement et qui sont renouveles sans modification ne doivent pas etre soumis a` lagreation du
Gouvernement.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7935

Art. 3. Le Ministre qui a lenseignement superieur dans ses attributions est charge de lexecution du present
arrete.
Bruxelles, le 21 novembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communaute francaise :
La Ministre de lEnseignement superieur,
de lEnseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2003 675 [C 2003/29034]
21 NOVEMBER 2002. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 12
van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het
Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

De Regering van de Franse Gemeenschap,


Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het
Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan,
inzonderheid op artikel 12;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op 25 juli 2002;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 30 augustus 2002;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van 24 september 2002 van het Comite van Sector IX en van het Comite voor
de provinciale et plaatselijke overheidsdiensten, Afdeling II, samen vergaderend;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om advies te geven door
de Raad van State binnen een termijn van hoogstens een maand;
Gelet op het advies 34.220/2 van de Raad van State gegeven op 30 oktober 2002, bij toepassing van artikel 84, lid 1,
1, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk
Onderzoek;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomsten, de samenwerkingsakkoorden en de overeenkomsten bedoeld in
artikel 12 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het
Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, worden
gesloten voor een duur van minstens een jaar en zijn hernieuwbaar.
Ze worden opgesteld in de loop van de maand maart, die aan het academiejaar voorafgaat van het eerste jaar van
hun toepassing.
Zij bepalen inzonderheid de volgende aspecten voor de betrokken cursussen :
1 De titels, de programmas en het aantal uren;
2 De modaliteiten voor de evaluatie van de kandidaten;
3 De lokalisatie;
4 De tussenkomst van elke instelling voor de omkadering.
Art. 2. De samenwerkingsovereenkomsten, de samenwerkingsakkoorden en de overeenkomsten bepaald in
artikel 1, worden binnen de maand van hun opstelling aan de Regering overgemaakt.
De beslissing tot erkenning van de samenwerkingsovereenkomsten, de samenwerkingsakkoorden en de
overeenkomsten, wordt door de Regering aan de Universitaire instellingen meegedeeld en/of aan de Hogescholen
en/of aan de onderwijsinstellingen voor Sociale Promotie ten laatste op 15 mei volgend op hun vaststelling. Indien er
geen erkenning gebeurt, wordt de overeenkomst of het akkoord herzien door de medewerkers houdende rekening met
de geformuleerde waarnemingen en wordt deze opnieuw aan de Regering meegedeeld ten laatste op 31 mei. De
definitieve beslissing tot erkenning of niet wordt ten laatste op 30 juni door de Regering meegedeeld.
De samenwerkingsovereenkomsten, de samenwerkingsakkoorden en de overeenkomsten bedoeld in artikel 1, die
door de Regering zijn erkend en die zonder wijziging gewijzigd worden, moeten niet aan de erkenning van de Regering
onderworpen worden.
Art. 3. De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 21 november 2002.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Hoger Onderwijs,
Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,
F. DUPUIS
7936 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2003 676 [C 2003/29070]
19 DECEMBRE 2002. Arrete du Gouvernement de la Communaute francaise
relatife au delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant

Le Gouvernement de la Communaute francaise,


Vu la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, notamment larticle 87, 3;
Vu le decret du 20 juin 2002 instituant un delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant,
Vu larrete du 10 juillet 1991 instituant un delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant,
modifie par larrete du Gouvernement du 22 decembre 1997;
Vu lavis de lInspecteur des Finances, donne le 18 juin 2002;
Vu laccord du Ministre du Budget, donne le 20 juin 2002,
Vu le protocole n 265 du Comite de negociation du Secteur XVII date du 10 juillet 2002;
Vu la deliberation du Gouvernement du 17 juillet 2002 sur la demande davis a` donner par le Conseil dEtat, dans
un delai ne depassant pas un mois;
Vu lavis n 34.060/4 du Conseil dEtat, donne le 28 novembre 2002, en application de larticle 84, alinea 1er, 1, des
lois coordonnees sur le Conseil dEtat;
Sur la proposition du Ministre-President et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;
Apre`s deliberation,
Arrete :
Article 1er. Le delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant, ci-apre`s le delegue general, est
designe par le Gouvernement, apre`s appel public aux candidatures, pour une periode de six ans, renouvelable une fois.
Lappel public aux candidatures est publie au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.
Cet appel public reprend les missions du delegue general visees a` larticle 3 du decret du 20 juin 2002 instituant un delegue
general de la Communaute francaise aux droits de lenfant ainsi que les conditions figurant a` larticle 2 du present arrete.
Le renouvellement du mandat est soumis aux modalites visees aux alineas precedents.
Lagent qui, au moment de sa designation au mandat de delegue general, est nomme a` titre definitif au sein dun
service du Gouvernement de la Communaute francaise ou dun organisme dinteret public qui en depend, est mis
doffice, pour la duree de son mandat, en conge pour mission dinteret general dans son emploi initial.
Art. 2. Pour etre designe delegue general, il faut
1 etre belge ou ressortissant dun Etat membre de lUnion europeenne;
2 etre dune conduite repondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques;
3 etre porteur dun diplome detudes superieures ou universitaires ou disposer dun grade de niveau 1 dans une
administration belge,
4 posseder une experience professionnelle utile de 10 ans au moins dans le domaine juridique, administratif,
social, medical ou psychopedagogique.
Art. 3. Le delegue general ne peut exercer aucune autre activite professionnelle pendant la duree de son mandat.
Il ne peut accepter, durant cette periode, aucun autre mandat, meme a` titre gracieux.
Art. 4. Le Gouvernement peut, apre`s avis du Conseil, mettre fin au mandat du delegue general avant le terme de six ans
1 a` la demande du delegue general;
2 lorsquil a atteint lage de 65 ans;
3 en cas de violation de larticle 3;
4 pour des motifs graves,
5 lorsque son etat de sante compromet gravement et de manie`re irreversible lexercice de sa fonction.
En cas de fin anticipee du mandat, le Gouvernement designe un nouveau delegue general, conformement aux
articles 1 et 2. La designation du nouveau delegue intervient au plus tard six mois a` dater de la vacance de la fonction.
Art. 5. Dans ses rapports avec le Gouvernement, le delegue general sadresse au Ministre-President qui transmet,
le cas echeant, le dossier au Ministre competent.
Le Ministre competent traite directement avec le delegue general en informant le Ministre-President du suivi du dossier.
Art. 6. Les informations, les plaintes ou les demandes de mediation visees a` larticle 3, alinea 3, 5, du decret du
20 juin 2002 instituant un delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant, sont examinees et
instruites par le delegue general qui, sous la reserve des articles 29 et 30 du Code dinstruction criminelle, decide de
la suite a` y donner, apre`s avoir, sil y a lieu, procede a` une enquete.
Le delegue general peut, sil le juge utile, communiquer ses conclusions ainsi que le dossier de laffaire aux
plaignants, ainsi quaux parties, aux services ou aux administrations mis en cause.
Si lors de lexamen dune information, dune plainte ou dune demande de mediation, le delegue general adresse
a` lautorite administrative une recommandation, il en informe simultanement le Gouvernement.
Art. 7. 1er Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions met a` la disposition du delegue general
les agents du Ministe`re de la Communaute francaise repris ci-apre`s
1 agents de niveau 1 dont au moins deux sont titulaires dun diplome de licencie en droit et deux sont titulaires
dun diplome de licencie en criminologie : 7;
2 agents de niveau 2+ : 2,
3 agents de niveau 2 : 2;
4 agent de niveau 3 : 1,
5 agent de niveau 4 : 1.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7937

Sur proposition motivee du delegue general, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions designe
les membres du personnel qui assistent le delegue general dans lexercice de ses fonctions.
Les mises a` disposition visees aux alineas precedents peuvent prendre fin par decision du Ministre ayant la
fonction publique dans ses attributions, sur la proposition motivee du delegue general.
Le delegue general dirige les travaux des membres du personnel mis a` sa disposition.
2. Si leffectif vise au paragraphe 1er du present article ne peut etre atteint par la mise a` disposition dagents
soumis au statut du personnel des Services du Gouvernement de la Communaute francaise, il est complete par des
personnes engagees sur 1a base dun contrat de travail demploye.
3. Dans le cadre de sa mission et des moyens qui lui sont alloues, le delegue general peut ponctuellement faire
appel a` des experts.
Art. 8. II est accorde au delegue general une allocation tenant lieu de traitement, fixee dans lechelle de
traitement 160/1, telle que prevue a` lannexe 1 de larrete du Gouvernement de la Communaute francaise du
22 juillet 1996 portant statut pecuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute francaise.
Lanciennete resultant de services prestes dans les services de lEtat, dautres services publics, dans les
etablissements denseignement, ou celle resultant de lexperience utile reprise a` larticle 2, 4, est prise en consideration
dans la fixation de lanciennete pecuniaire.
Le delegue general beneficie des allocations et indemnites prevues par les dispositions reglementaires applicables
au personnel des services du Gouvernement de la Communaute francaise, en ce compris, le pecule de vacances et
lallocation de fin dannee.
Il est assimile a` un agent titulaire dun grade de rang 16, pour lapplication des dispositions visees au precedent alinea.
Art. 9. Dans les trois mois de sa designation, le delegue general soumet, pour approbation, un projet de re`glement
dordre interieur au Gouvernement.
Art. 10. Le delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant, designe par larrete du
29 septembre 1997, pour une duree de six ans, termine son mandat conformement aux dispositions du decret du
20 juin 2002 instituant un delegue general de la Communaute francaise aux droits de lenfant et du present arrete.
Art. 11. Les membres du personnel mis a` la disposition du delegue general a` la date de lentree en vigueur du present
arrete restent a` disposition de ce dernier. Ils exercent leur fonction conformement aux dispositions du present arrete.
Art. 12. Larrete de lExecutif de la Communaute francaise du 10 juillet 1991 instituant un delegue general de la
Communaute francaise aux droits de lenfant tel que modifie par larrete du 22 decembre 1997, est abroge.
Art. 13. Le Ministre-President est charge de lexecution du present arrete.
Art. 14. Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 decembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communaute francaise,
Le Ministre-President,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lEnfance, charge de lEnseignement fondamental, de lAccueil et des Missions confiees a` lO.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de lEnseignement secondaire et de lEnseignement special,
P. HAZETTE
La Ministre de lEnseignement superieur, de lEnseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de lAudiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de lAide a` la Jeunesse et de la Sante,
Mme N. MARECHAL

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2003 676 [C 2003/29070]
19 DECEMBER 2002. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
betreffende de algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind
De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artike187, 3;
Gelet op het decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap
voor de rechten van het kind;
Gelet op het besluit van 10 juli 1991 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap
voor de rechten van het kind, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 22 december 1997;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op 18 juni 2002;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juni 2002;
Gelet op het Protocol nr. 265 van het Onderhandelingscomite van sector XVII gedateerd op 10 juli 2002;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 17 juli 2002 over de aanvraag om advies te geven door de Raad
van State binnen een termijn van hoogstens een maand;
7938 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Gelet op het advies nr. 34.060/4 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2002, bij toepassing van artikel 84,
lid 1, 1 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister-President en de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind, hierna de
algemeen afgevaardigde genoemd, wordt voor een periode van zes jaar en een maal hernieuwbaar, na de oproep tot
de kandidaturen, door de Regering aangesteld.
De oproep tot de kandidaturen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in minstens twee Franstalige
persorganen.
In deze oproep worden de opdrachten van algemeen afgevaardigde bedoeld in artikel 3 van het decreet van
20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind
opgenomen alsmede de voorwaarden van artikel 2 van dit besluit.
De hernieuwing van het mandaat wordt onderworpen aan de in de vorige leden bedoelde nadere regels.
De werknemer die op het moment van zijn aanstelling als gedelegeerd afgevaardigde, definitief benoemd wordt
binnen een dienst van de Regering van de Franse Gemeenschap of van een instelling van openbaar nut die ervan
afhangt, krijgt van rechtswege verlof, voor de duur van zijn mandaat, voor een opdracht van algemeen nut in zijn
oorspronkelijke betrekking.
Art. 2. Om als gedelegeerd bestuurder aangesteld te worden, moet men :
1 Belg zijn of burger zijn van een Lidstaat van de Europese Unie;
2 een gedrag in overeenstemming met de vereisten van het ambt hebben en de burgerlijke en politieke rechten
genieten;
3 houder zijn van een diploma van hoger of universitair onderwijs of een graad van niveau 1 bezitten in een
Belgische administratie;
4 een nuttige beroepservaring van minimaal 10 jaar genieten in het juridisch, administratief, sociaal, medisch of
psychopedagogisch domein.
Art. 3. De algemeen afgevaardigde mag geen andere professionele activiteiten uitoefenen gedurende zijn mandaat.
Hij mag gedurende deze periode geen enkel ander mandaat aanvaarden, zelfs kosteloos.
Art. 4. De Regering kan na advies van de Raad, een einde maken aan het mandaat van de algemeen
afgevaardigde voor de termijn van zes jaar :
1 op de aanvraag van de algemeen afgevaardigde;
2 wanneer hij 65 jaar geworden is;
3 in geval van overtreding van artikel 3;
4 wegens ernstige reden;
5 wanneer zijn gezondheidstoestand ernstig en onomkeerbaar de uitoefening van zijn ambt in het gedrang brengt.
Ingeval van vervroegde beeindiging van het mandaat, stelt de Regering een nieuwe algemeen afgevaardigde aan
overeenkomstig de artikelen 1 en 2. De aanstelling van een nieuwe afgevaardigde gebeurt ten laatste zes maanden na
de datum van vacantverklaring van de betrekking.
Art. 5. In zijn verhouding met de Regering, richt de algemeen afgevaardigde zich tot de Minister-President die,
in voorkomend geval, het dossier aan de bevoegde Minister overdraait.
De bevoegde Minister richt zich rechtstreeks tot de algemeen afgevaardigde en brengt de Minister-President op de
hoogte van het opvolgen van het dossier.
Art. 6. De informatie, klachten of aanvragen om bemiddeling bedoeld in artikel 3, lid 3, 5, van het decreet van
20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind, worden
onderzocht en bestudeerd door de algemeen afgevaardigde, onder voorbehoud van de artikelen 29 en 30 van het wetboek van
strafvordering, beslist hoe de zaak verder moet gaan nadat hij, in voorkomend geval, een enquete heeft gevoerd.
De algemeen afgevaardigde kan, als hij dit nuttig acht, zijn conclusies alsmede het dossier van de zaak meedelen
aan de eiser alsmede aan de partijen, de diensten of administraties die betrokken zijn.
Indien bij het bestuderen van een informatie, een klacht of een aanvraag om bemiddeling, de algemeen
afgevaardigde aan de administratieve overheid een aanbeveling geeft, informeert hij simultaan de Regering erover.
Art. 7. 1 De Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, stelt ter beschikking van de
algemeen afgevaardigde de ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap hierna opgenomen :
1 ambtenaren van niveau 1 waarvan minstens twee titularis zijn van een diploma van licenciaat in de
rechtsgeleerdheid en twee titularis zijn van een diploma van licenciaat in de criminologie : 7;
2 anbtenaren van niveau 2+ : 2;
3 ambtenaren van niveau 2 : 2;
4 ambtenaren van niveau 3 : 1;
5 ambtenaren van niveau 4 : 1.
Op gemotiveerde voordracht van de algemeen afgevaardigde, stelt de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenaren-
zaken behoren de personeelsleden aan die de algemeen afgevaardigde bijstaan voor de uitoefening van zijn ambt.
De in de vorige leden bedoelde terbeschikkingstellingen kunnen beeindigd warden op beslissing van de Minister
tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, op de gemotiveerde voordracht van de algemeen afgevaardigde.
De algemeen afgevaardigde leidt de werken van de personeelsleden die te zijner beschikking gesteld zijn.
2 Als het in paragraaf 1 bedoeld aantal leden niet kan bereikt worden door de terbeschikkingstelling van ambtenaren
die onderworpen zijn aan het personeelsstatuut van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt het
vervolledigd met personen die aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bedienden.
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7939

3 In het kader van zijn opdracht en van de beschikbare middelen kan de algemeen afgevaardigde punctueel
beroep doen op deskundigen.
Art. 8. Een toelage wordt aan de algemeen afgevaardigde toegekend in vervanging van een wedde, vastgesteld binnen
de weddeschaal 16011, zoals bedoeld in bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996
houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
De ancienniteit die voortvloeit uit de diensten gepresteerd binnen de Rijksdiensten, andere overheidsdiensten,
onderwijsinrichtingen of die voortvloeien uit de nuttige ervaring bedoeld in artikel 2, 4, wordt in acht genomen voor
de vaststelling van de geldelijke ancienniteit.
De algemeen afgevaardigde geniet toelagen en vergoedingen bedoeld bij de reglementsbepalingen van toepassing
op het personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, met inbegrip van de vakantietoelage
en de eindejaarspremie.
Hj wordt gelijkgesteld met een ambtenaar van rang 16 voor de toepassing van de in het vorig lid bedoelde
bepalingen.
Art. 9. Binnen de drie maanden van zijn benoeming legt de algemeen afgevaardigde ter goedkeuring een voorstel
van huishoudelijk reglement aan de Regering voor.
Art. 10. De algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind, aangesteld bij het
besluit van 29 september 1997 voor een duur van zes jaar, beeindigt zijn mandaat overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten
van het kind en overeenkomstig dit besluit.
Art. 11. De personeelsleden ter beschikking gesteld van de algemeen afgevaardigde op de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, blijven ter beschikking van deze laatste. Zij oefenen hun ambt uit overeenkomstig de
bepalingen van dit besluit.
Art. 12. Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juli 1991 tot instelling van een
algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind, zoals gewijzigd bij het besluit van
22 december 1997, wordt opgeheven.
Art. 13. De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 14. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Brussel, 19 december 2002.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap,
De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport,
R. DEMOTTE
De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang
en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E. ,
J.-M. NOLLET
De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE
De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. F. DUPUIS
De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector,
R. MILLER
De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. N. MARECHAL

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE
F. 2003 677 (2002 3286) (2003 582) [2003/29088]
20 JUIN 2002. Arrt du Gouvernement de la Communaut franaise portant excution du dcret
du 8 fvrier 1999 relatif leuro en ce qui concerne les dispositions relatives la RTBF. Errata
Article 7 de larrt repris sous rubrique publi au Moniteur belge du 20 septembre 2002 page 41624 est le suivant :
Dans les dispositions de larrt du Gouvernement de la Communaut franaise du 17 fvrier 2000 fixant
rmunration du Collge des commissaires aux comptes de la Radio-Tlvision belge de la Communaut franaise, les
montants exprims en francs dans la deuxime colonne du tableau suivant sont remplacs par les montants exprims
en euro dans la troisime colonne du mme tableau.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2003 677 (2002 3286) (2003 582) [2003/29088]
20 JUNI 2002. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet
van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de RTBF. Errata
Artikel 7 van de Franse tekst van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, dat in
het Belgisch Staatsblad van 20 september 2002, blz. 41624 bekendgemaakt is, dient te worden gelezen als volgt :
Dans les dispositions de larrt du Gouvernement de la Communaut franaise du 17 fvrier 2000 fixant
rmunration du Collge des commissaires aux comptes de la Radio-Tlvision belge de la Communaut franaise, les
montants exprims en francs dans la deuxime colonne du tableau suivant sont remplacs par les montants exprims
en euro dans la troisime colonne du mme tableau.
7940 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

AUTRES ARRETES ANDERE BESLUITEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


[C 2002/10162] [C 2002/10162]
4 FEVRIER 2003. Arrete royal portant nomination du president 4 FEBRUARI 2003. Koninklijk besluit houdende benoeming
de la Commission des jeux de hasard van de voorzitter van de Kansspelcommissie
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les etablissements de Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrich-
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment larticle 10; tingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op artikel 10;
Vu lavis de lInspecteur des Finances, donne le 17 dcembre 2003; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op
17 januari 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Nos Ministres Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies
qui en ont delibere en Conseil, van Onze Raad vergaderde Ministers,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


er
Article 1 . M. Etienne Marique, conseiller a` la cour dappel de Artikel 1. De heer Etienne Marique, raadsheer in het hof van beroep
Bruxelles, est renomme president de la Commission des jeux de hasard te Brussel, wordt herbenoemd tot voorzitter van de Kansspelcommissie
pour une duree de trois ans. voor een termijn van drie jaar.
Art. 2. M. Jean-Marie Coppens, procureur du Roi pre`s le tribunal de Art. 2. De heer Jean-Marie Coppens, procureur des Konings bij de
premie`re instance dYpres, est nomme president suppleant de la rechtbank van eerste aanleg te Ieper, wordt tot plaatsvervangend
Commission des jeux de hasard pour une duree de trois ans. voorzitter van de Kansspelcommissie benoemd voor een termijn van
drie jaar.
Art. 3. Le present arrete entre en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.
Art. 4. Notre Ministre de la Justice est charge de lexecution du Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
present arrete. besluit.
Donne a` Bruxelles, le 4 fvrier 2003. Gegeven te Brussel, 4 februari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Sante publique, De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Le Ministre de lInterieur, De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, De Minister van Financien,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre de lEconomie, De Minister van Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
ET ENVIRONNEMENT
[C 2003/22123] [C 2003/22123]
29 JANVIER 2003. Arrete royal portant designation des membres 29 JANUARI 2003. Koninklijk besluit houdende aanduiding van
honoraires et des membres du Conseil superieur dHygie`ne ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad

ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu larticle 37 de la Constitution; Gelet op artikel 37 van de Grondwet;
Vu larrete royal du 4 dcembre 1990 reorganisant le Conseil Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1990 tot reorganisatie
superieur dHygie`ne; van de Hoge Gezondheidsraad;
Vu larrete royal du 14 septembre 1919, relatif a` lorganisation du Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking
Conseil superieur dHygie`ne, modifie par les arretes royaux des heeft op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad, gewijzigd bij
4 dcembre 1990, 20 juin 1994, 11 avril 1995, 31 mai 1996 et 19 avril 1999; de koninklijke besluiten van 4 december 1990, 20 juni 1994, 11 april 1995,
31 mei 1996 en 19 april 1999;
Vu larrete ministeriel du 27 septembre 2002 portant execution de Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 2002, houdende
larticle 2, 2, de larrete royal du 23 mai 2001 portant creation du uitvoering van artikel 2, 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001
Service public federal Sante publique, Securite de la Chane alimentaire houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezond-
et Environnement et fixant lentree en vigueur, en ce qui concerne ce heid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7941

Service public, du chapitre Ier de larrete royal du 19 juillet 2001 portant deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofd-
diverses dispositions concernant la mise en place des services publics stuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse
federaux et des services publics federaux de programmation; bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheids-
diensten en de programmatorische overheidsdiensten;
Vu la circulaire n 514bis du 19 septembre 2002 - Mise en place des Gelet op de omzendbrief nr. 514bis van 19 september 2002 -
services publics federaux et des services publics federaux de program- Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de program-
mation; matorische federale overheidsdiensten;
Vu limplementation de lorganigramme du SPF Sante publique, Gelet op de implementatie van het organigram van het FOD
Securite de la Chane alimentaire et Environnement; Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant a` promouvoir la presence equilibree Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
dhommes et de femmes dans les organes possedant une competence aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
davis, modifiee par la loi du 17 juillet 1997; bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;
Sur la proposition de notre Ministre de la Protection de la Consom- Op de voordracht van onze Minister van Consumentenzaken,
mation, de la Sante publique et de lEnvironnement, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


er
Article 1 . La duree des mandats mentionnee a` larticle 2, alinea 2, Artikel 1. De duur van de mandaten bedoeld in artikel 2, tweede lid
de larrete royal du 14 septembre 1919 relatif a` la reorganisation du van het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking heeft
Conseil superieur dHygie`ne est prolongee jusquau 31 dcembre 2003. op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad wordt verlengd tot
31 december 2003.
Art. 2. Sont nommes membres honoraires du Conseil superieur Art. 2. Worden benoemd tot ereleden van de Hoge Gezondheidsraad :
dHygie`ne :
MM. de heren :
Burtonboy, G., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Burtonboy, G., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Dejonckheere, W., docteur en sciences agronomiques; Dejonckheere, W., doctor in de landbouwwetenschappen;
Desmyter, J., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Desmyter, J., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Ferrant, A., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Ferrant, A., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Melin, J., docteur en medecine interne et nucleaire; Melin, J., doctor in de inwendige en nucleaire geneeskunde;
Muls, E., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Muls, E., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Pastoret, P., docteur en medecine veterinaire; Pastoret, P., doctor in de diergeneeskunde;
Vlietinck, R., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Vlietinck, R., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Wambersie, A., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique. Wambersie, A., doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Art. 3. Demission est accordee aux membres suivants du Conseil Art. 3. Ontslag wordt verleend aan de volgende leden van de Hoge
superieur dHygie`ne : Gezondheidsraad :
Mmes : Mevrn. :
Rogiers, V., docteur en sciences pharmaceutiques Rogiers, V., doctor in de farmaceutische wetenschappen;
Segers, O., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Segers, O., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
MM. : de heren :
Amy, J.J., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique, gynecologie; Amy, J.J., doctor in de genees-, heel- en verloskunde, gynaecologie;
De Broe, M., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique, medecine De Broe, M., doctor in de genees-, heel- en verloskunde, inwendige
interne geneeskunde;
Lagasse, R., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Lagasse, R., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Meheus, A., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Meheus, A., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Melot, C., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Melot, C., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Micheels, J., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Micheels, J., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Van Montagu, M., docteur en chimie. Van Montagu, M., doctor in de scheikunde.
Art. 4. Sont nommes membres du Conseil superieur dHygie`ne : Art. 4. Worden benoemd tot leden van de Hoge Gezondheidsraad :
Mmes : Mevrn. :
De Gucht, V., docteur en sciences sociales; De Gucht, V., doctor in de sociale wetenschappen;
Delatinne, D., docteur en medecine, chirurgie et accouchements; Delatinne, D., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Depoorter, A.M., docteur en medecine, chirurgie et obsterique; Depoorter, A.M., doctor in de genees-,heel- en verloskunde;
Ectors, N., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Ectors, N., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Ieven, G., docteur en sciences pharmaceutiques; Ieven, G., doctor in de farmaceutische wetenschappen;
Kittel, F., docteur en sciences psychologiques; Kittel, F., doctor in de psychologische wetenschappen;
Lambermont, M., docteur en sciences pharmaceutiques; Lambermont, M., doctor in de farmaceutische wetenschappen;
Maes, L., docteur en sciences medicales; Maes, L., doctor in de medische wetenschappen;
Vande Putte, M., licence en sciences nosocomiales; Vande Putte, M., licentiaat ziekenhuiswetenschappen;
Zumofen, M., licence en sciences nosocomiales Zumofen, M., licentiaat ziekenhuiswetenschappen;
7942 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MM. : de heren :
Jamar, F., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique; Jamar, F., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
Thome, J.P., docteur en sciences zoologiques; Thome, J.P., doctor in de diergeneeskundige wetenschappen;
Van Damme, P., docteur en medecine, chirurgie et obstetrique. Van Damme, P., doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Art. 5. Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Moniteur belge. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 6. Notre Ministre de la Sante publique est charge de lexecution Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoe-
du present arrete. ring van dit besluit.
Donne a` Bruxelles, le 29 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 29 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, De Minister van Consumentenzaken,
de la Sante publique et de lEnvironnement, Volksgezondheid en Leefmilieu,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SECURITE SOCIALE SOCIALE ZEKERHEID
[2003/22009] [2003/22009]
Institut national dassurances maladie-invalidit Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Algemene
Conseil gnral de lassurance soins de sant raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
Dmissions. Nominations Ontslagverleningen. Benoemingen
Par arrt royal du 23 dcembre 2002, qui entre en vigueur le jour de Bij koninklijk besluit van 23 december 2002, dat in werking treedt de
la prsente publication, dmission honorable de leur mandat de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun mandaat
membres du Conseil gnral de lassurance soins de sant de lInstitut van leden van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskun-
national dassurance maladie-invalidit, est accorde Mme De dige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
Vits, M., et MM. Destree, U. et Vandeputte, T., membres effectifs et zekering, verleend aan Mevr. De Vits, M., en aan de heren Destree, U.
MM. Dhondt, R., et Maes, J., membres supplants. en Vandeputte, T., werkende leden, en aan de heren Dhondt, R. en
Maes, J., plaatsvervangende leden.
Par le mme arrt, sont nomms audit conseil, au titre de Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij voornoemde raad, als
reprsentants dune organisation reprsentative des travailleurs sala- vertegenwoordigers van een representatieve werknemersorganisatie :
ris :
MM. Maes, J. et Mordant, A., en qualit de membres effectifs, en de heren Maes, J. en Mordant, A., in de hoedanigheid van
remplacement respectivement de Mme De Vits, M., et M. Destree, U., werkende leden ter vervanging van respectievelijk Mevr. De Vits, M.,
dont ils achveront le mandat; en de heer Destree, U., wier mandaten zij zullen voleindigen;
M. Aerts, T., en qualit de membre supplant, en remplacement de de heer Aerts, T., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter
M. Maes, J., dont il achvera le mandat. vervanging van de heer Maes, J., wiens mandaat hij zal voleindigen.
Par le mme arrt, sont nomms audit conseil, au titre de Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij voornoemde raad, als
reprsentants dune organisation reprsentative des employeurs : vertegenwoordigers van een representatieve werkgeversorganisatie :
M. Goyens, F., en qualit de membre effectif, en remplacement de de heer Goyens, F., in de hoedanigheid van werkend lid, ter
M. Vandeputte, T., dont il achvera le mandat; vervanging van de heer Vandeputte, T., wiens mandaat hij zal
voleindigen;
M. Delfosse, J., en qualit de membre supplant, en remplacement de heer Delfosse, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid,
de M. Dhondt, R., dont il achvera le mandat. ter vervanging van de heer Dhondt, R., wiens mandaat hij zal
voleindigen.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
[C 2003/12059] [C 2003/12059]
30 JANVIER 2003. Arrete royal nommant les membres 30 JANUARI 2003. Koninklijk besluit tot benoeming van de leden
de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1) van het Paritair Comite voor het tuinbouwbedrijf (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, prsents et venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
et les commissions paritaires, notamment larticle 42; arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, inzonderheid op
artikel 42;
Vu larrete royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van
paritaires et fixant leur denomination et leur competence, modifie sommige paritaire comites en tot vaststelling van de benaming en de
notamment par les arretes royaux des 29 janvier 1991, 12 aot 1991 et bevoegdheid ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten
13 novembre 1996; van 29 januari 1991, 12 augustus 1991 en 13 november 1996;
Vu larrete royal du 29 septembre 1972 fixant le nombre de membres Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling
de certaines commissions paritaires, modifie notamment par larrete van het aantal leden van bepaalde paritaire comites, gewijzigd
royal du 20 septembre 2002; inzonderheid bij het koninklijk besluit van 20 september 2002;
Vu larrete royal du 18 fvrier 1997 nommant les membres de la Gelet op het koninklijk besluit van 18 februari 1997 tot benoeming
Commission paritaire pour les entreprises horticoles; van de leden van het Paritair Comite voor het tuinbouwbedrijf;
Considerant quil y a lieu de proceder au renouvellement du mandat Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de
des membres de cette commission; hernieuwing van het mandaat der leden van dit comite;
MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7943

Vu les candidatures presentees par les organisations representatives Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van
demployeurs et de travailleurs; werkgevers en werknemers;
Sur la proposition de Notre Ministre de lEmploi, Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Nous avons arret et arretons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


er
Article 1 . Sont nommes membres de la Commission paritaire pour Artikel 1. Tot leden van het Paritair Comite voor het tuinbouwbe-
les entreprises horticoles : drijf worden benoemd :
1. en qualite de representants des organisations demployeurs : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :
Membres effectifs : Gewone leden :
MM. : De heren :
BOTTERMAN, Christiaan, a` Dentergem; BOTTERMAN, Christiaan, te Dentergem;
VANOIRBEEK, Luc, a` Saint-Trond; VANOIRBEEK, Luc, te Sint-Truiden;
FERRANT, Jean-Francois, a` Renaix; FERRANT, Jean-Francois, te Ronse;
VERMEULEN, Marc, a` Lochristi; VERMEULEN, Marc, te Lochristi;
DIELEMAN, Patrick, a` Moerbeke; DIELEMAN, Patrick, te Moerbeke;
CALLE, Marc, a` Oosterzele; CALLE, Marc, te Oosterzele;
DE WILDE, Luc, a` Oosterzele; DE WILDE, Luc, te Oosterzele;
Mmes : Mevrn. :
JANSSENS, Anne-Sophie, a` Houyet; JANSSENS, Anne-Sophie, te Houyet;
VANHEMELEN, Claude, a` Nivelles. VANHEMELEN, Claude, te Nijvel.
Membres suppleants : Plaatsvervangende leden :
MM. : De heren :
BOSSAERTS, Fernand, a` Ranst; BOSSAERTS, Fernand, te Ranst;
KINT, Stefaan, a` Zedelgem; KINT, Stefaan, te Zedelgem;
DE TROYER, Pierre, a` Waterloo; DE TROYER, Pierre, te Waterloo;
DE VLIEGER, Willy, a` Lochristi; DE VLIEGER, Willy, te Lochristi;
DEROOSE, Reginald, a` Evergem; DEROOSE, Reginald, te Evergem;
ROEGIERS, Marc, a` Assenede; ROEGIERS, Marc, te Assenede;
BOONE, Alain, a` Lokeren; BOONE, Alain, te Lokeren;
SOMVILLE, Yves, a` Gembloux; SOMVILLE, Yves, te Gembloers;
GUIOT, Claude, a` Neufchateau. GUIOT, Claude, te Neufchateau.
2. en qualite de representants des organisations de travailleurs : 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :
Membres effectifs : Gewone leden :
MM. : De heren :
DE WOLF, Ferdy, a` Termonde; DE WOLF, Ferdy, te Dendermonde;
DE RUYSSCHER, Freddy, a` Kapelle-op-den-Bos; DE RUYSSCHER, Freddy, te Kapelle-op-den-Bos;
VERHEYE, Erwin, a` Zonnebeke; VERHEYE, Erwin, te Zonnebeke;
HUBERT, Jean-Claude, a` Mettet; HUBERT, Jean-Claude, te Mettet;
DIRIX, Frans, a` Melle; DIRIX, Frans, te Melle;
VAN BEVER, Christiaan, a` Zwalm; VAN BEVER, Christiaan, te Zwalm;
CATTEBEKE, Jef, a` Courtrai; CATTEBEKE, Jef, te Kortrijk;
ISTAS, Ludo, a` Saint-Trond; ISTAS, Ludo, te Sint-Truiden;
DECOO, Erik, a` Gand. DECOO, Erik, te Gent.
Membres suppleants : Plaatsvervangende leden :
Mme DEMONIE, Conny, a` Zedelgem; Mevr. DEMONIE, Conny, te Zedelgem;
MM. : de heren :
VANHAGENDOREN, Dirk, a` Kortenaken; VANHAGENDOREN, Dirk, te Kortenaken;
DETEMMERMAN, Alain, a` Beveren; DETEMMERMAN, Alain, te Beveren;
GERLO, Eddy, a` Termonde; GERLO, Eddy, te Dendermonde;
DELECLUYSE, Eric, a` Gand; DELECLUYSE, Eric, te Gent;
LABEEUW, Bart, a` Gand; LABEEUW, Bart, te Gent;
Mme HEREMANS, Anne, a` Heist-op-den-Berg; Mevr. HEREMANS, Anne, te Heist-op-den-Berg;
MM. : de heren :
DE VALCK, Luc, a` Merchtem; DE VALCK, Luc, te Merchtem;
DE JAEGER, Koen, a` Gand. DE JAEGER, Koen, te Gent.
Art. 2. Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Moniteur belge. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
7944 MONITEUR BELGE 18.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

Art. 3. Notre Ministre de lEmploi est charge de lexecution du Art. 3. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
present arrete. ring van dit besluit.
Donne a` Bruxelles, le 30 janvier 2003. Gegeven te Brussel, 30 januari 2003.

ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
La Ministre de lEmploi, De Minister van Werkgelegenheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX

Note Nota
(1) References au Moniteur belge : (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Arrete royal du 17 mars 1972, Moniteur belge du 5 mai 1972. Koninklijk besluit van 17 maart 1972, Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972.
Arrete royal du 29 septembre 1972, Moniteur belge du 25 novem- Koninklijk besluit van 29 september 1972, Belgisch Staatsblad van
bre 1972. 25 november 1972.
Arrete royal du 29 janvier 1991, Moniteur belge du 12 fvrier 1991. Koninklijk besluit van 29 januari 1991, Belgisch Staatsblad van
12 februari 1991.
Arrete royal du 12 aot 1991, Moniteur belge du 29 aot 1991. Koninklijk besluit van 12 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van
29 augustus 1991.
Arrete royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novem- Koninklijk besluit van 13 november 1996, Belgisch Staatsblad van
bre 1996. 29 november 1996.
Arrete royal du 18 fvrier 1997, Moniteur belge du 7 mars 1997. Koninklijk besluit van 18 februari 1997, Belgisch Staatsblad van
7 maart 1997.
Arrete royal du 20 septembre 2002, Moniteur belge du 8 octobre 2002. Koninklijk besluit van 20 september 2002, Belgisch Staatsblad van
8 oktober 2002.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION


GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


[C 2003/35246]
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Uitvoering van een project inzake sociale huisvesting. Machtiging tot onteigening. Spoedprocedure
MOL. Bij besluit van 29 januari 2003 van de Vlaamse minister bevoegd voor Huisvesting is verklaard dat er
aanleiding bestaat tot de toepassing van de rechtpleging bij dringende omstandigheden, ingesteld bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessie voor de bouw van autosnelwegen,
voor de onteigening door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, van onroerende goederen gelegen te Mol,
Hoogstraat 32, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie F, nr. 480 k5/deel, 111,50 m2 groot.
Bij hetzelfde besluit wordt de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ertoe gemachtigd om tot onteigening over te
gaan van voormelde goederen, waarvan de inbezitname volstrekt noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een
project inzake sociale huisvesting, waarvan het algemeen nut wordt erkend.
Het dossier ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel van de sociale huisvestingsmaatschappij C.V. Molse
Bouwmaatschappij voor de Huisvesting te Mol, Bosveld 152, elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur,
gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.
Tegen het besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij