Vous êtes sur la page 1sur 52

PHU LUC

CAC BIU MU KE M THEO QUY NH QUN L V THC HIN TI KH&CN


CP C S CA TRNG AI HOC BACH KHOA HA NI

Mu 1. Mu Thuy t minh tai khoa ho c va cng ngh c p c s ....................................................... 1

Mu 2. Phiu nh gi thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s phn cp i vi khi k


thut v cng ngh ................................................................................................................................. 3

Mu 3. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s phn cp i vi khi
kinh t, s phm, ngoi ng, l lun chnh tr........................................................................................ 5

Mu 4. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s lin ngnh ...................... 7

Mu 5. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s hp tc doanh nghip .... 9

Mu 6. Bin ban ho p H i ng xt chn ............................................................................................. 11

Mu 7. Mu bo co tng kt ti ..................................................................................................... 12

Mu 8. Mu ba bo co tng kt ......................................................................................................... 13

Mu 9. Mu ba bo co kt qu nghin cu ....................................................................................... 15

Mu 10. Phiu nh gi, nghim thu ti khoa hc v cng ngh cp c s ca thnh vin Hi ng
.............................................................................................................................................................. 16

Mu 11. Bin bn hp Hi ng nh gi, nghim thu ti khoa hc v cng ngh cp c s ....... 18

Mu 12. Bo co tm tt ni dung thc hin ti sau nghim thu .................................................... 20

Mu 13. Mu xin gia hn thi gian thc hin ti cp c s ............................................................ 21


Mu 1. Mu Thuy t minh tai khoa hoc va cng ngh c p c s
B GIO DC V O TO
TRNG I HC BCH KHOA H NI

THUYT MINH TI
NGHIN CU KHOA HC V CNG NGH CP S S
NM 20..

1. TN TI 2. M S:

(Tn ti)

3. THI GIAN THC HIN: T thng nm 20 n thng nm 20...

4. CH NHIM TI

H v tn: Hc hm, hc v:

n v: in thoi b mn:

in thoi di ng: Email:

5. DANH SCH THNH VIN CHNH THC HIN TI

STT H v tn n v Ch k

1.

2.

3.

6. TNG QUAN TNH HNH NGHIN CU THUC LNH VC CA TI


TRONG V NGOI NC
6.1. Ngoi nc:
6.2 Trong nc:
6.3. Danh mc cc cng trnh cng b (ca ch nhim, thnh vin tham gia v nhng ti liu lin quan
n ti).

7. TNH CP THIT, TI NH MI VA KHA NNG NG DUNG CA TI

8. MC TIU CA TI

9. NI DUNG NGHIN CU
Ni dung nghin cu 1:
Ni dung nghin cu 2:

1
10. PHNG PHP NGHIN CU

11. SN PHM (c th)


- Sn phm khoa hc (bi bo): ngh ghi r bi bo ng Tp ch.
- Sn phm ng k sng ch/ gii php hu ch: Khng ng k th ghi Khng
- Sn phm c a ch ng dng c th (doanh nghip hp tc vi Trng)
- Sn phm khc

12. LIT K TI A 03 CNG B SCOPUS/ISI (WEB OF SCIENCE) V SNG CH/GII PHP


HU CH CA CH NHIM TI (I VI TI C S LIN NGNH)
12.1.
12.2.
12.3.

13. KINH PH THC HIN TI


Kinh ph: .000.000 (Bng ch: .. ng chn Vit hoa ch u, v d: Hai mi triu ng chn)
13.1. Ni dung nghin cu v d tr kinh ph theo cc mc chi:

Chc Khon chi, Thnh tin


Ngi thc hin S ngy cng
danh ni dung chi (ng)

Ch Ni dung nghin cu 1:
nhim

Thnh Ni dung nghin cu 2:


vin
chnh

Tng cng:

13.2. Chi mua vt t, nguyn, nhin, vt liu, ti liu, t liu, : ng


Tng cng (mc 12.1 + 12.2): 000.000 ng
Tng s tin bng ch: Vit hoa ch u (v d: Hai mi triu ng chn)

H Ni, ngy thng nm 201 H Ni, ngy thng nm 201


HIU TRNG Ch nhim ti

Tn ch nhim ti

2
Mu 2. Phiu nh gi thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s phn cp i vi khi
k thut v cng ngh

TRNG I HC BCH KHOA H NI CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TN N V : c Lp - T do - Hnh phc

PHIU NH GI THUYT MINH


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S PHN CP
I VI KHI K THUT V CNG NGH

1. H v tn thnh vin Hi ng:


2. Tn ti:
3. Ch nhim ti:
4. Quyt nh thnh lp Hi ng s / ngy thng nm
5. Ngy hp:
6. a im:
7. nh gi ca thnh vin Hi ng:

im ti im
TT Ni dung
a nh gi

1. T ng quan 15
- Mu c tiu (cu th , ro rang, kh thi) 5
- Tnh cp thit, tnh mi 10
2. Ni dung nghin cu 15
- i t ng va phng php nghin cu 5
- Ni dung nghin cu 10
3. Sn phm c th 60
Tp ch trong nc, tp ch quc t c phn bin
c Hi ng chc danh gio s nh gi cao 50
hn v im s so vi Tp ch KH&CN (cc
- Bai bao Trng i hc K thut).
Tp ch KH&CN (cc Trng i hc K thut) 45
Scopus, ISI (Web of Science) 60
- ng k sng ch/gii php hu ch 55
4. Cc u tin khc 10
- Ti n si tr mi di 35 tui cha c chc danh gio s, 10
ph gio s
- Cn b ca Trng l nghin cu sinh xu t tai cng 5
hng vi ni dung nghin cu ca lu n an
- Phc v o to NCS hoc o to ThS theo nh hng
3
nghin cu
Tng cng 100

3
Ghi ch:
im nh gi ti thiu ca tng mc: mc 1: 10; muc 2: 10; muc 3: 45. Thuyt minh ti
c nh gi ngh khng thc hin khi im ca mt trong cc ni dung 1, 2, 3 trong
Phiu nh gi di im ti thiu.
tai ng ky nhi u san phm co trong danh muc san phm li t k trong phi u anh gia thi
i m san phm cu th muc 3 la t ng i m anh gia cua cac san phm ng ky nhng khng
vt qua 60 i m.
Trong trng hp c bit, ti ng k 02 sn phm thuc h thng Scopus/ISI (Web of
Science) v sng ch/gii php hu ch th im nh gi l 60 cng vi im u tin nhng
khng vt qu 10.
tai ng ky san phm A hoc san phm B co trong danh muc san ph m li t k trong phi u
anh gia thi i m san phm cu th muc 3 la i m cua san phm ng ky co im anh gia
th p nh t.

8. Kt lun:

ngh thc hin

ngh khng thc hin

Ngy thng nm 20
(Thnh vin Hi ng k v ghi r h tn)

4
Mu 3. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s phn cp i vi khi
kinh t, s phm, ngoi ng, l lun chnh tr

TRNG I HC BCH KHOA H NI CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TN N V : c Lp - T do - Hnh phc

PHIU NH GI THUYT MINH


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S PHN CP
I VI KHI KINH T, S PHM, NGOI NG, L LUN CHNH TR

1. H v tn thnh vin Hi ng:


2. Tn ti:
3. Ch nhim ti:
4. Quyt nh thnh lp Hi ng s / ngy thng nm
5. Ngy hp:
6. a im:
7. nh gi ca thnh vin Hi ng:

im ti im nh
TT Ni dung
a gi
1. T ng quan 15
- Mu c tiu (cu th , ro rang, kh thi) 5
- Tnh cp thit, tnh mi 10
2. Ni dung nghin cu 15
- i t ng va phng php nghin cu 5
- Ni dung nghin cu 5
3. Sn phm c th 60
Tp ch trong nc c Hi ng chc danh gio s 45
nh gi
Bai bao Tp ch quc t c phn bin c Hi ng chc danh
50
gio s nh gi
Scopus/ISI (Web of Science) 60
4. Cc u tin khc 10
- Ti n si tr di 35 tui cha c chc danh gio s, ph gio s 10
- Cn b ca Trng l nghin cu sinh xu t tai cng
5
hng vi ni dung nghin cu ca lu n an
- Phc v o to NCS hoc o to ThS 3
Tng cng 100

5
Ghi ch:
im nh gi ti thiu ca tng mc: mc 1: 10; muc 2: 10; muc 3: 45.
Thuyt minh ti c nh gi ngh khng thc hin khi im ca mt trong cc ni
dung 1, 2, 3 trong Phiu nh gi di im ti thiu.
tai ng ky nhi u san phm co trong danh muc san phm li t k trong phi u anh gia thi
i m san phm cu th muc 3 la t ng i m anh gia cua cac san phm ng ky nhng khng
vt qua 60 i m.
Trong trng hp c bit, ti ng k 02 sn phm thuc h thng Scopus/ISI (Web of
Science) v sng ch/gii php hu ch th im nh gi l 60 cng vi im u tin nhng
khng vt qu 10.
tai ng ky san phm A hoc san phm B co trong danh muc san ph m li t k trong phi u
anh gia thi i m san phm cu th muc 3 la i m cua san phm ng ky co im anh gia
th p nh t.

8. Kt lun:

ngh thc hin

ngh khng thc hin

Ngy thng nm 20
(Thnh vin Hi ng k v ghi r h tn)

6
Mu 4. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s lin ngnh

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TRNG H BCH KHOA H NI c Lp - T do - Hnh phc

PHIU NH GI THUYT MINH


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S LIN NGNH

1. H v tn thnh vin Hi ng:


2. Tn ti:
3. Ch nhim ti:
4. Quyt nh thnh lp Hi ng s / ngy thng nm
5. Ngy hp:
6. a im:
7. nh gi ca thnh vin Hi ng:
im ti im nh
TT Ni dung
a gi
1. T ng quan 15
- Mu c tiu (cu th , ro rang, kh thi) 5
- Tnh cp thit, tnh mi 10
2. Ni dung nghin cu 15
- i t ng va phng php nghin cu 5
- Ni dung nghin cu 10
3. Sn phm c th 60
Scopus 55
- Bai bao
ISI 60
- ng k sng ch/gii php hu ch 55
4. Cc u tin khc 10
- Tin s tr di 35 tui cha c chc danh gio s, ph gio
10
s
- Cn b ca Trng l nghin cu sinh xu t tai cng
5
hng vi ni dung nghin cu ca lu n an
- Phc v o to NCS hoc o to ThS 3
Tng cng 100

Ghi ch:
im nh gi ti thiu ca tng mc: mc 1: 10; muc 2: 10; muc 3: 45.
Thuyt minh ti c nh gi ngh khng thc hin khi im ca mt trong cc ni
dung 1, 2, 3 trong Phiu nh gi di im ti thiu.
tai ng ky nhi u san phm co trong danh muc san phm li t k trong phi u anh gia thi
i m san phm cu th muc 3 la t ng i m anh gia cua cac san phm ng ky nhng khng
vt qua 60 i m.

7
Trong trng hp c bit, ti ng k 02 sn phm thuc h thng Scopus/ISI (Web of
Science) v sng ch/gii php hu ch th im nh gi l 60 cng vi im u tin nhng
khng vt qu 10.
tai ng ky san phm A hoc san phm B co trong danh muc san ph m li t k trong phi u
anh gia thi i m san phm cu th muc 3 la i m cua san phm ng ky co im anh gia
th p nh t.

9. Kt lun:

ngh thc hin

ngh khng thc hin

Ngy thng nm 20
(Thnh vin Hi ng k v ghi r h tn)

8
Mu 5. Phi u anh gia thuyt minh ti khoa hc v cng ngh cp c s hp tc doanh nghip

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TRNG H BCH KHOA H NI c Lp - T do - Hnh phc

PHIU NH GI THUYT MINH


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S HP TC DOANH NGHIP

1. H v tn thnh vin Hi ng:


2. Tn ti:
3. Ch nhim ti:
4. Quyt nh thnh lp Hi ng s / ngy thng nm
5. Ngy hp:
6. a im:
7. nh gi ca thnh vin Hi ng:
im ti im nh
TT Ni dung
a gi
1. T ng quan 15
- Mu c tiu (tinh cu th , ro rang, kh thi) 5

- Tnh cp thit, tnh mi 5


- Kh nng ng dng/pht trin 5
2. Ni dung nghin cu 15

- i t ng va phng php nghin cu 5

- Ni dung nghin cu 10
3. Sn phm c th 60
- Ph hp vi ni dung tha thun hp tc gia Trng vi 60
doanh nghip
4. Cc u tin khc 10
- Phc v o to NCS, ThS 3

- C sn phm c cng b lin quan ni dung tha thun hp


tc gia Trng v doanh nghip, hoc sn phm ti s ng 7
k sng ch/gii php hu ch

Tng cng 100

Ghi ch:
im nh gi ti thiu ca tng mc: mc 1: 10; muc 2: 10; muc 3: 45.
Thuyt minh ti c nh gi ngh khng thc hin khi im ca mt trong cc ni
dung 1, 2, 3 trong Phiu nh gi di im ti thiu.

9
10. Kt lun:

ngh thc hin

ngh khng thc hin

Ngy thng nm 20
(Thnh vin Hi ng k v ghi r h tn)

10
Mu 6. Bin ban hop Hi ng xt chn

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TRNG H BCH KHOA H NI c lp - T do - Hnh phc

H Ni, ngy thng nm

BIN BN HP HI NG XT CHN THC HIN


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S

1. Tn ti:
2. Ch nhim ti:
3. Quyt nh thnh lp Hi ng:
4. Ngy hp:
5. a im:
6. Thnh vin ca Hi ng: Tng s: c mt: ... vng mt: (ghi r h tn thnh vin vng
mt):
7. Khch mi d:
8. Nhn xt ca thnh vin Hi ng:
9. im trung bnh/Tng s im:
10. Kt lun v kin ngh ca hi ng:

Ch tch Hi ng Th k
(k v ghi r h tn) (k v ghi r h tn)

Ghi ch:
- C nhiu hn 2/5 s thnh vin Hi ng c mt nh gi thuyt minh ti mc ngh khng thc hin,
Thuyt minh ti khng c Hi ng thng qua.
- Trong trng hp s thnh vin c mt nh gi thuyt minh ti mc ngh khng thc hin nh hn 2/5 s
thnh vin Hi ng c mt, im nh gi ca Hi ng khng bao gm im ca thnh vin nh gi thuyt minh
ti mc ngh khng thc hin.
- Phiu nh gi thuyt minh ca thnh vin vng mt ch mang tnh cht tham kho, khng c cng vo im trong
bin bn xt chn thc hin ti.

11
Mu 7. Mu bo co tng kt ti

Bo co tng kt ti c trnh by theo trnh t sau, phn bo co chnh khng qu 15 trang A4,
font ch Time New Roman 13:

1. Ba (theo mu 8)
2. Trang ba ph (theo mu 8);
3. Mc lc;
4. Danh mc bng biu;
5. Danh mc cc ch vit tt;
6. Bo co ni dung nghin cu (chia thnh cc chng).
7. Kt lun v kin ngh.
8. Ti liu tham kho (xp theo th t trch dn);
9. Ph lc;
a. Bn sao Thuyt minh ti c ph duyt.
b. Sn phm khoa hc (nu c)
- Bi bo: photo Ba, mc lc, bi bo
- o to: photo cc Quyt nh v ti liu lin quan
- ng k SHTT: photo n, bn m t v cc ti liu lin quan
- Xc nhn ca n v s dng sn phm
-
c. Khc

12
Mu 8. Mu ba bo co tng kt

B GIO DC V O TO
TRNG I HC BCH KHOA H NI

BO CO TNG KT
TN TI
M S: T201-xxx

Ch nhim ti:
n v cng tc:

H NI, . /201

13
Mu 8. Mu lt ba bo co tng kt

B GIO DC V O TO
TRNG I HC BCH KHOA H NI

BO CO TNG KT
TN TI
M S: T201-xxx

Ch nhim ti:
n v cng tc:

H NI, ... /201

14
Mu 9. Mu ba bo co kt qu nghin cu

B GIO DC V O TO
TRNG I HC BCH KHOA H NI

BO CO KT QU NGHIN CU
TN TI
M S: T201-xxx

Ch nhim ti Thnh vin thc hin


(K v ghi r h tn) (K v ghi r h tn)

H NI, ... /201

15
Mu 10. Phiu nh gi, nghim thu ti khoa hc v cng ngh cp c s ca thnh vin Hi
ng

B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


TRNG H BACH KHOA HA NI c lp - T do - Hnh phc

H Ni, ngy thng nm 20..

PHIU NH GI, NGHIM THU


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S

1. Thng tin chung v ti:


- Tn ti:
- M s ti:
- Ch nhim ti:
- n vi:
2. H tn thnh vin Hi ng:
3. nh gi
3.1. nh gi v s lng sn phm

San ph m thc t San ph m thc t t San ph m thc t


TT San ph m khng a t so vi so vi Thuyt minh v t tr i so vi
Thuyt minh Thuyt minh
1 Bai bao: tn tac gia,
tn bai bao, tn tap
chi, s , nm, trang.

2 Sang ch : tn nhom
tac gia, tn sang ch ,
s quy t i nh, nm..

3 Sn phm khc

4 ..

3.2. nh gi v bao cao t ng k t (nh du X vo tng ng):


Tt:
Cn chnh sa, b sung:
Cc im cn chnh sa, b sung:

16
4. Xp loi ti (nh du X vo tng ng):

Xut sc: Sn phm ti c v t tr i so vi Thuyt minh

t: Sn phm ti t so vi Thuyt minh

Khng t: San ph m ti khng a t so vi Thuyt minh hoc h s, ti liu, s liu v


kt qu nghin cu khng trung thc

5. kin nh gi khc:

Thnh vin Hi ng
(k v ghi r h tn)

17
Mu 11. Bin bn hp Hi ng nh gi, nghim thu ti khoa hc v cng ngh cp c
s

B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


TRNG H BACH KHOA HA NI c lp - T do - Hnh phc

Ha Ni , ngy thng nm

BIN BN HP HI NG NH GI, NGHIM THU


TI KHOA HC V CNG NGH CP C S
(Theo Quyt nh thnh lp Hi ng anh gia nghi m thu s / ngay thang nm )
1. Tn ti:
M s:
Ch nhim ti:
n vi:
2. Ngy hp:
3. a im:
4. Thnh vin ca Hi ng: Tng s: c mt: vng mt:
5. Khch mi d:
6. Kt lun v kin ngh ca Hi ng:
6.1. Mc hoan thanh sn phm theo Thuyt minh ti
San ph m thc t San ph m thc t San ph m thc t
TT San ph m khng a t so vi t so vi Thuyt v t tr i so vi
Thuyt minh minh Thuyt minh
1 Bai bao: tn tac
gia, tn bai bao,
tn tap chi, s ,
nm, trang.
2 Sang ch : tn
nhom tac gia, tn
sang ch , s quy t
i nh, nm..
3 Sn phm khc
4

6.2 Nhn xt bo co tng kt ti:


6.3. Kt qu nh gi xp loi ca ti: (nh du X vo tng ng)
Xut sc: t: Khng t:
(Lu : Kt qu nh gi xp loi ca ti l kt qu nh gi ca 2/3 s thnh vin Hi ng c
mt xp cng loi; Xp loi Khng t: San phm ti khng at so vi Thuyt minh hoc h s,
ti liu, s liu v kt qu nghin cu khng trung thc).
6.4. Ki n nghi khac cua Hi ng

Bin bn hp Hi ng c thng qua vi s thng nht ca cc thnh vin Hi ng d hp


vo ........ ngy ..... thng ..... nm....

XC NHN CA TRNG HBKHN CH TCH HI NG TH K


(k v ghi r h tn) (k v ghi r h tn)
Mu 12. Bo co tm tt ni dung thc hin ti sau nghim thu

BAO CAO TOM TT NI DUNG THC HIN TA I

Tn tai:

Ma s : Thi gian thc hin:

Kinh phi:

Chu nhim
tai:

n v:

Tom t t: Khng qua 1 trang A4, c n nu ng n go n nhng y u cac thng tin v tai nh:
Mu c tiu cua tai, n i dung chin h cua tai a thc hi n, thi gian thc hi n, t ng kinh phi
c c p, s l ng va ch t l ng cac san ph m a t c, kha nng va ia chi ng du ng.
Mu 13. Mu xin gia hn thi gian thc hin ti cp c s

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

N XIN GIA HN THI GIAN THC HIN TI CP C S

Knh gi: - Ban Gim hiu


- Phng Khoa hc - Cng ngh

1. Tn ch nhim ti:
2. n v cng tc:
3. Thng tin chung ca ti:
- Tn ti
- M s ti:
- Thi gian thc hin:
4. K t qua thc hin:
TT Sn phm theo thuyt minh Sn phm t c
1.
2.
3.

Ti lm n ny knh ngh Nh trng xem xt cho php ti/chng ti c gia hn


thi gian thc hin ti n ..../..../.... (thi gian gia hn l .. thng) v l do:

Ti xin cam oan nu c gia hn s hon thnh v nghim thu ti ng thi gian
gia hn.

H Ni, ngy thng nm ..


kin ca phng KHCN kin ca Trng n v Ch nhim ti
(k v ng du) (k v ng du) (k ghi r h tn)

PH DUYT CA BAN GIM HIU