Vous êtes sur la page 1sur 48

†¿jßÛÖ] p‚ãÛÖ] …^fì] oÊ †¿ßÖ]æ é‚nÏÃÖ] èv‘

h oÛŠÛÖ]

p‚ãÚ Ý^Ú]
á]畆Ö]æ èÛu†Ö] än×Â

sg¬» ~ux â Z]|


~ÝzgÅ]*
ÒÆ$ögzZY f'  Û
 zy M Œ
» ZgzZ<
¯i Z
oÞç,Þ… Ù^fÎ] ‚ÛvÚ ÀÊ^u

óâ w'Z)xâkæ
Ñ*
oÛm;nÒ] kÚŸ] ÜnÓu
P.O. Box No: 36 Manchester M16 7AN ( U.K)

k‰†`Ê oÖ^Ûq]
äÚ‚ÏÚ ýþ
…ç’i ^Ò p‚ãÚ Ý^Ú] 6nÚ å‚nÏ äÃn• ýþ
p‚`Ú …ç’i 7^a 1Ò 7çnÞ^m•^Î ýþ
å]… …æ] Ôm] oÒ …^ÓÞ] 1Ò p‚`Ú …ç`¾ ýþ
6nÚ c‚nÏ oÚ¡‰] p‚`Ú Ý^Ú] l†–uýþ
[ 1+ 6nñ• gÒ …æ] 7^`Ò p‚ãÚ Ý^Ú] ýþ
äÒ†ÃÚ ^Ò áæ‚rÚ †a ýþ
kn%nu oÒ p‚ãÚ &m•^u] ýþ
6nÖ 6n`Þ 7çnÒ p‚`Ú &m•^u] 1Þ Ü×ŠÚ Ý^Ú] …æ] p…^íe Ý^Ú] ýþ
g×_Ú ^Ò oŠn Ÿ] p‚ãÚ Ÿ &m‚u ýþ
oñç,Žnµ oÒ ÍçŠìæ ÍçŠÒ ýþ

†¿jßÛÖ] p‚ãÛÖ] …^fì] oÊ †¿ßÖ]æ é‚nÏÃÖ] èv‘


äÚ‚ÏÚ
‚Ãe ^Ú] oË_‘] àm„Ö] å•^f o× ݡ‰æ ä×Ö ‚ÛvÖ]

#È »# Ö ªgzZ Ïñ Y ~Š • •Åݬ: {g »kZ Z  Çñ M ‰ Ü zq


Zžì t · Z6Ø{Æ]Ñ» kZ »< Ø Zè}g ‚Æ*Š
kZ~gzŠ LZ LZ%Z c e m{D„ » Z} Ð ZgzZc C7‰ Ü z ¬gzZ îeZ ä < Ø èËžì 7— ðÃÌ~ kZë @ Çñ Y
ì ~Šgz¢¸Å]uZzë Z¼á Zzäƒd ŒÛ Ɖ Ü z
Çñ Yc Š™ »yŠq ZV˜tž~Š¸Å]! kZ Ìä \ M ÂZ F Û 6\ MgzZ ñ Ñp=ÅzmvZ -WZÑx™ Zg—Z
Z *™y M Œ 
ì 7ÃËgzZÆvZ ñZÎDî»kZž ïŠ â • Û \ M ÂØ 7‰ Ü z»kZÐ\ M òŠ M ðÃZ  gzZ
-]À MgzZ ñÑp=~ ^ã ̈Zq Zx?ZmLƒ ]|û%q Zì g ug•~(Lƒ g u~V1ÂÅg u
x™Zg—§ Zzt._ÆyÒÆ$öñŠ ]! ZŽÆyZ ä \ MgzZ HwZÎ~}g ! Æ# Ö ªgzZyˆZyZZxs ZÐ ÅzmvZ
Ö Z Å\ MžÜ »+ Š~]gßÅ[ ZŽzw ZΞ @
E E
æ: MgzZ ñYc Š™7Ð MÆ# M 7~V⊠~ æ: MÆÏ0
å c iÅÅzmvZ -
( 12m1` ~g g9) Üãßm• Œ^ßÖ] Ü×Ãm ð^q Ønñ†fq ]„â ¸Lƒ]|b‚ž c Š Cä ~
 \ M~
ž c Û ~[ ZŽÆkZäÅzmvZ-]À M Ïñ M “
â• # Ö ªg—ž Y7ÐÅzmvZ-g—äx?ZmLƒ]|
Øñ^ŠÖ] àÚ Ü×Â^e ^ãß ÙçòŠÛÖ]^Ú
} Y7{Š c iÐá Zz{7Ì{zñYY7tÌÐT(ÀF )
E
ì }Y „zì 7ÃËgzZ {z´Æ]+Z[gvZD» ~{û æ: M ÅäYf Æ•Å *Š kZž c Š™ ãZz ä ~ ]À M ~kZ
c
XŠ ŠØ» ~{kZÃË%Ñ Ë:ì úE• Û [HË:DeZì •Ã•kZ“  äkZž
45 Å
]|gzZLƒ ]|¬ ¹Ð kZ§ Zz q Z » b§ÏZ¸ ÅzmvZ -èEG 45EZ ?qšgzZ¸ }ZLƒ ]|b‚~§Zz kZ
G
Û å [ M 7 ÌyxgŠ Æx?Zm ögG‘
4 4
¬X ¸ x?ZmLƒ ]|šgzZ¸ x?Zm ögG‘]|b‚~§Zz k Qž åt t•
•˜ ( | 671) à ¬vZ¶g?Œ Û £Z0·vZ†1Zx â Z]|y M Œ Û
Ü×ŠÚ äq†ì &m‚vÖ] !! Øñ^ŠÖ] àÚ Ü×Â^e ^ãß ÙçòŠÛÖ]^Ú Ønñ†fq &m‚u oÊæ ä×Ö] Ÿ] äÛ×Ãm¡Ê ^ãjÎæ ^Ú^Ê
än× Ønñ†fq ˜ËjÞ^Ê èÂ^ŠÖ] ojÚ oŠn äÖ Ù^ÏÊ Ý¡ŠÖ] än× oŠn Ønñ†fq oÏÖ Ù^Î ofÃŽÖ] pæ… ÔÖ„Òæ
) èjÇe Ÿ] ÜÓni^iŸ š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] oÊ k×Ï$ Øñ^ŠÖ] àÚ Üתe ^ãß ÙçòŠÛÖ]^Ú Ù^Îæ äjvßq] oÊ Ý¡ŠÖ]
G
( 307 m2` >™åE5ÅZ
áZz{7 Ì{z ì Ø 7 Ð Tì Š • á g Z »ÅzmvZ -g—~Lƒg uì k0 Æ„vZDeZ ‰ Ü z»#Ö ª;g
Ö ªÐ }ZLƒ ]|ä x?Zm ö ]|žì Åe
4‘
gG
~}g ! Æ# Zzg ä ofÕx â Z b§ÏZ } Y7{Š c iÐ
~}igzZVâ • Mì ]! ~g ¸{ zc Û gzZc
â• Š[ ZŽ ¸ ÌäVrZgzZ c hÐgziÃVz6 LZäLƒ]| ÂHÄc gŠ
X Ïñ M~~¸" Ïñ M6?Z 
( 291m1`~g gbÑ~g ØZ >•¶ Š ) ì ÅÜe Zzgt~~g gbÑÌä( |855) v ò + -Zg$  )´]|~g g bg • á
Ö ªDÌQ•ñƒñ 0 Û {Š c
E
Ð~{~ æ M mZgzZ #
: [Œ i„¹ » Z} gzZ•ÀŸZ¦M ŠŽz! Lƒ]|žì ¸Ø ÐkZ
ä*™y M Œ Û ŠpX ‚
g7D»kZ Ìw¬b§ÏZì¸"Ð kZb‚ b§Tž ð M 7ú â qðÃ~ìt7ZgzZ••Zz*
X ì c â• Û Š•
á g Z~V/s ™gzZì Ås  ZÜmZ6 ]â £Z~}g ! Ö ªDÌ
Æ#
( 26<Z 29\ ) ànfÚ †m„Þ ^Þ] ^ÛÞ]æ ä×Ö]‚ß Ü×ÃÖ] ^ÛÞ] ØÎ
™wÅwÅì bŠ ‹g e Âx » Z÷gzZì k0 Æ„vZDeZž £ å<X²\ M (ÀF )
( 187s Z²ÑZ9\ ) çâ Ÿ] ^ãjÎçÖ ^ãn×rmŸ oe… ‚ß ^ãÛ× ^ÛÞ] ØÎ
}igzZVâ • Mì ] ! ~g ¸{ z 6Ü zLZÃkZ ñ 3Š wÅ„zì „ k0
‰ Æ[g}÷ÂDeZž £ å<X²\ M (ÀF )
Ïñ M~~¸" Ïñ M6 ?Z
~
-vZwÎg·]|Ý ¬zŠgzuQgzZì c Šgz¢Ø »_Š Zjz] uZz¼áZzäƒd Œ Û Æ# Ö ªgzZ¬Ð # Ö ªä *™y M Œ Û V;
ÃVá´Pä \ M •H]â ´Å# Ö ªž~[ ZŽÆwZÎkZ~Lƒg u•ðeV*¶ ~g ‚¹ Å# Ö ªäÅzmvZ
Ò yZÄÆ ZZ èÂ^ŠÖ] l^Ú¡ÂL L~ V1 Šg uìg D â • Û g ZŠ¸Ã#Ö Z KZÐ ] â ´ ÌgzZ ~ ] ‡zZ Z\ MQ c â•Û yÒ
x *Æ~º]⠴Ε+Z]â ´¼gzZì @ Y¹~û]⠴Ε+ZV*¶  ¼Ð~yZ•ŠŽñ‘´Ï¹ Å# Ö ª
Ì~ ]gßÅV1 xÃ]â ´yZ ä‚z g u[Z FgzZ• CYð0 ~V1ÂÅg u] â ´ÅnVâzŠtì @ YHŠ c Ð
Xì H;@
tX Ï•g™ M~ŠŽz¬Ð # Ö ª{ zì ðâ • Û ðrÅ_Š ZjgzZ] uZzXá Zz 䃬Ð# Ö ªä ÅzmvZ-x™ Zg—
cVƒ ~û] â ´ {z ) V×r~g ‚t¬ Ð # Ö ª ǃ7¦ Ù (Z ñ Y M #
C Ö ªgzZ ñ M: ~ŠŽz ðr ~Š Åg—ž Y7„ƒ
X Ïìg™ M~q ¸zb§ÏZÇì ðâ • Û ðÍ7ä\ M Å b§TgzZÏN Mt ‚B‚Æy• á ~g7KZ( ~º]â ´
Ö ª& ‰
# Ü z {z [Zž σ # Ö ´ Å]! kZ c Ù ªd
Ít žƒC Œ Ûd Œ Û Ç!]â ´t ‰ Ü z kZ ÏÑ M d Œ Û Ç! Ö ªZ
# p
7Z ä ÅzmvZ -]À MgzZì MÌ™f »Vá´yZ~ g uì à Zz äYW•Å]Ñ»d kgzZ ;g7gzŠì @ Y¹
ì cCµÆ}uzŠq Z
E E
mvZ -g—~ux â Z]|ì Ìg¼z `z æ:»yZç°Zz G î*9°Zm ~å£&x â Z]|~ux â Zq Z~ æ: MÆ *ŠÐ ~ Vá´4Z
LZ[ Z *Šž ǃy´Z »] ! kZ c Ít•ðCä ~ g—ŠpÌ‘´ÅyZ fƒC Ù ª# Ö ª[Œ Û Ž fƒŠ• ÛqZÆyZ0 {ÆÅz
•D™yÒ~VE¶ ~( Å#Ö ªÃg¼Æ\ M ( | 1188) ´ ò g \x â Z)´]|ì „g VÃx •Z
2` îG -Ê
0ŸEZg ZâÑZ œZß ) p‚ãÛÖ] ‚ÛvÚ ýèÛñ¡Ö Üi^íÖ] p‚jÏÛÖ] Ý^ÚŸ] †ã¿m á] ^ãÖæ] oâæ oÛ¿ÃÖ] l^Ú¡ÃÖ] àÚ p]
G
( 67m
ìg¼» ~u·[ÑZ ?{«Ð~VE¶ AzZgzZ ~(Å# Ö ªª
Å$öwßZŽì Š cŠ~ÝzgÅ] ZŠ • á g ZŠ¼Æ~ g—tÉì 7³» ã¹gzZw ìËyÒt~}g ! Æ~ux â Z]|
Âñ Mt ‚Æ$öZ  ]* ÒtQìŠ Z®~(q ZÅx Z™/ôá Zzä™ÜÃ]* ÒyZÆ~ g—gzZì ‚ g î<EgŠ » FZÂÐ zg
~(qZ~ ]c ZzgyZG• ÅA Z%ZŒgzZ 9g Š q Z Å ~ug¼ž c CgzZ 36Ð UC Ù ÐZ Å ï~g7 ÅkZ ä VrZ
ƒCZ”:Ðe Zzg 9ËðÃÐ~yZªÆ•wJëÑÑßZtë @ ì ÌÅg Š q Z®Š Z®
w– =Z•ñ0 ![ !6kZ ä $öÉ H7g ïZzŠg ðÃ6 kZgzZì HÜ~V1ÂKZ7Z ä $öÆ î<E䊑zZžìgŠ c
•˜Ð!ZjÆ´g \)´( | 1385) ãæ̀'Ý ¬g$ ¦* Ññ]|Ö_öì Z  Zz*ÑyZZ6 yZ´g \)´
E
Æ<  IZY f]! tgzZì YY ¹J uÅ ~sF ZÂÃkZž• ŠŽñB‚Æ ] ÒâZtZzg Å `z æ:Æ ~ux â Z
‰ ) ë)z ð̈~èF Š ƒ ZŠ1Z h1Zì ˆÅg ÑÐ wÅ}oq Z ~Z •Æ <  IZžì g•î<EgŠ kZ yxgŠ
@ YƒÝq ¢ ¬»æ M Å ~ux â Zд ùÆX• XyÒ tZzgŠ¼~ [! kZÐ É@ z/ôä ( $ö
m4¢wZ y) F)ì ~gz¢ * ™¢ ®  û Zz <
 I ZZ •ø  gzZ Y fyÒ ø  6~gz M p=Å ~ux â Z Z åE<XÅì
( 377
•˜ ñƒD™s  ŸzÅZ •òsZ {ukŠ~z0 »ögŠ Z·* Ññ]|†nŠËjÖ]æg •Z•
x â Zžn kZì ~gz¢ ´gŠ NZ6kZì tœgzZ h~: â iíZg¼» ~ux â Zžì Ð ~Z •Æ®  û Zz<  IZ
Ð É@ z/ôzÇVƒ" U Њ q Mg ¶ Z]¬‰ÅkZp¤ Zì "U Ð# Ö Z q ) ZgzZ { FZág Š q Zg¼» ~u
- D™Ü~)C Ù yŒÛC Ù mZpgzZx ZúY 1gzZY fy›Æ¡C Ù ~ [fz tæÃg¼Æ~ux â ZJ ‰ Ü z kZ™á
( 129m xsÑZZ •)•ñ M
x *
»yZgzZ cŠ} Š ä ~ g—Šp[ZŽ eZ ?• yÊ Z%Ð kZ Âǃg¼» ~u # Ö ª[ Œ Û ž ðrt ~Š ÅÅzmvZ -]À M
~uq Z q Z ._Æ wì LZ LZgzZ ‰ x Ð [ Zß{ Zg •Æ nZ¾Z KZ v߉ÌQ1c Š C¼ ƒ ¿zùgzZ ©z
~úŠÆäƒ ~uä VÍßXžÏñ YÁ|t6\ M ÂTYÃyZÐzg ÅŠ • á g ZÆ~ g—gzZ ,™t‹»yZ¤ Z\ M ñѯ
ž ´g {ot~}g ! ÆyZ n kZ å
4 EÅ ßgŠß Ì´gY ¯Å{o6
5
kZgzZ¸ß ~z¬Šƒ  , Z¸~u{zž Š ¹t0êc G
Xì cCä ~  èEG GZ ?{g £Ž D F
45E Z7}g7 6 g £kZ{ zž=ZLg7tëÑ]gß˸~u„zªZz{z
[Z=Zì [ M ~už•6 {okZ { z¤ zŠÐ~yZ•t ‚}g ø]c ÃzZ•Zg e‰ Ü z kZ~}g ! Æ~ux â Z]|
ZŠq
~u{ z¤ Z•Æñ Î{keCÙ !Æg ¸qZ~g OZÆ~ux â Zvß¼Ð~yZQ7]gz¢ðÃÅg OZÆ~ugzZ Ë
< Ü z *
 IZ²ì } Y ]gz¢Å‰ ™ì‡ cÅ[& E
t Ì~ Vâ ›x ¬É ì 2~ [ & 
E ŠpsÜ: {zgzZì ”
 »g¼Æ
• Mì ‚g Ì]%¥Åxs Z+ ' » ZB‚B‚ÆbÑŠÆ<  z[ Â6{okZ LZ { zgzZì ZÐ ƒ  yZ {o»®  û Zz
Xì Z 7 Y6  gŠÐzgÅ=zÜgzZ<
{ ZgßyÃgzZì „  zy M Œ Û {o»¾Ð~yZžBŠë

ÅvZ AwD Z·'•


( Y 2003ðÑŽ 3)

…ç’i ^Ò p‚ãÚ l†–u 6nÚ å‚nÏ äÃn•

| 260 )~/Åw ‚ õ 0 cðJ ezŠgzZ ñƒ Za Iw‚Î 13Ð ` M V; Æx â Z , ðg Š \ Mžìtg¦» ~u]|~ {oÛ


ìg™ Zg7 gzŠ » ~ºÕKZ {z[ZgzZ ñ MC Ù !
iŠqZsÜ{ z6䃻Æ~ûÕKZ‰ƒT ¸™ Y~g ¸q ZÆt Z²( ~
á~B;LZ`g e » *ŠgzZ fƒC Ù ªÐg ¸kZ# Ö ª[ Œ Û ~uáZzäƒT ¸{zžì {oïZ•n M 7C Ù !
 ` MgzZ•
J
•D Ct©Ÿ » ~uT ¸x â Z ðY$~ Ý·w M¦Ý¬ÛÐ, ™[Âz[ ˆ»kne ÿX3 ùy=Š™
+i x â Z 0 ¹!·x â Z 0Qx â Z 0 ò» Ïñx â Z 0 Ÿg Zx â Z 0 i·x â Z 0 ßZx â Z 0x?Zm ~jŒx â Z 0·
\ Mì c C| 256ä¼gzZypg 23ä‰gzZy@8]Š Ñzõg @ ä Y f'x?ZmZ]|0@x â Z0+ $ °Z
àZ, pô~] )´‘] 15m: u C
Zb Ù Í )X ñƒ Za- iz' ò‰Ü 1 ~ yk ð! M LZ~ ( {%‚ ) = é›{ÅZg ZŠ
( cZ™ezgHg â
•˜ ~Î>ZÏñËZ eݬÛÆyZk Z
!‚ õ0
„z å g Z ò *
q ·» yZ Âñƒ] ¯~| 260 ( ~jŒx â Z ) x â Z , ðg Š Æy Z Z  žì {o»Ûðâ Z
~uƒÌ¼ |ñƒ Za ˆÆ]ÃzÅ ~jŒx â Z-ZzLZ ~u._Æ]c Zzg ~uzŠ ‰žZ  ì³~u
kZìg „ {æ7 Ð VƒóJ ]æ Åk' 65}g7 { z c ._Æô¥éZgzZˆÆ]Ãz Å-Zz LZ #
0 Ö â Z£ä
G0y¢}Òút å Zƒ HgHcÑkZ ä x â ZŠpθ D™ì‡‚ZgÐ yZ=g fÆ VzÒúyZÛyZgzŠ
Ð ÄÆ( VzÒúm{ ) mÓZ[Z‡ZVzg et¸~ çG .-gÅZ·0Z~ æE : MgzZ bzg0@gzZy¢0·d ê Z ~•Z
Æ\ŠÆ ~ux â Z ¸¬ ¹P Ð ]Ãz Å·0Z~| 329ì @ Y¹: â i » ~ûÕÃ]æ kZgzZ ñƒ°
åk ’~T5§gq ÐZB‚
†jËÚ h]„Ò çãÊ ojm¨… o•] àÛÊ ä×Ö] áƒ^m á] ‚Ãe Ÿ] …çã¾¡Ê p†fÓÖ] èfnÇÖ] kÃÎæ ‚ÏÖ
ì {Šgpd • Û gzZ N
Ñ{zÂ}™~úŠ »Ú Š=¿Ž Z åE<XÅǃg¼„ˆÆ¬Æà ¬vZ[ ZˆƒµZzÕ
Â}™Ì~úŠ » kZ ðä Zž ‚ì {‚ZgôZß ! gzZôZzšB‚Æx â Z »ÛÐ ‰ Ü z kZ åi ¸ M » ~ºÕw‚¸
E
•BN ÑÐZZ  ®Æô¥ŠŽñ~â~ æ: Má Zzä MÐ + YÅ~ux â ZÛ
¡Z(¹Ð 9  oÆ]Š Ñz Å ~ux â ZÃy@{gG w‚C Ù ÛgzZìžÜt » {o0Æ~ux â ZÆÛðâ Z
ñoVâzŠ] Ãzx- gzZ]Š Ñzx- »[Z}uzŠ:gzì @ Yc o]Š Ñzx- sÜV; ÆÛ»X•x â Z¸ sÜ•D o
( zŠg ZX 112mÛb & Z )•D Y
Ù Í[ ÂKZ ä ~ Ý·w M¦)´
E E
ZT* m{ ûæ M LZ ä ~ux â Zê Zw– Žì ÅܯÂ~ æ M Å ~ux â Z618 mÆ: uC
: :
¶èx * Æ( | 329) ~ƒ·0
Ù ªc V¤m{ m{sÜÃd
HC  LZ ä ~jŒx â Zžì –0Æ ~ux â Z~[ÑZ {™E ä EŒ Û !
5ݬÛszc
g¼ê Z™áЈn ZgzZì @
J Y¹~ûÕÃ]ækZgzZ ;gJ w‚7 3â½nçtï Š[ZŽ »yZ {zD™wZÎÐ yZvß
( EŒ Û ! 
5iZ 129m[ÑZ >™E ¶ Š ) Xì @ Y¹~ºÕÃ: â iÆ
Âð M ~g !
Å{ i» i úgzZ ð0] Ãz ä ~jŒ[ » 4Ž¸ ~ Õ¸:t ‚6wÙZÆ\! LZ ~ux â Zž• ë Y fÛ
X ¶ ŠyÒt» ~ Ý·w M¦Ý ¬Ûå~u¸^ { zŠ ƒT¸Zg ¯QgzZ ðJ 7 { i »iúäÏZgzZ Š ƒg ZŠ%^ q ZÐ }7 eZ
g ÖZc äÖ h* Ù ªäàð0
ypÐ~g ZŠC ]Š Þä~jŒx â Z {%‚x ®Ðk„àC Ù iÃ260wzÑZÄne…8
ŠpßZx â Z0QÂJ ( c äJ 7iúŠúè‡Z
 Ð „• á ¬Zƒq Ñ~{ i » iú…g ZD Ù , Zƒ§x- ~{%‚Hw 5
YJ 7x â Zi úÅx â Z ²
 RcŠ™{e™ñðZŠ » „ÅQä^ ÍÁq Z { Ç *‰ƒ} 9Ð MÆ•c äJ 7i ú
( 16m: uC Ù Í )Š `Zg ¯~ZuÓgzZ ðJ 7 Û tì
i úŠp™ â •
Ð s§ÅVÍß~gzŠÆ~ûÕkZ LZ ä ~ux â Z ._ÆyÒÆx9{Šg X[  à Zz äƒ ù • á Ð yZé
( 607 mx9{Šg X)•G wJÌ`Ž•‰ ñŠ
m{ m{ ÂJ ‰ Ü zq Z { zgzZ • ‰ƒ T¸~g ¸q
ZÆ t Z²~ ‚Ç! LZ ~ux â Zá Zz äƒ T ¸žìt Ýq » kZ
VÍß „6g¼LZ[ Z\ Mì ]‡5wWÃËÐ yZ:ì YNŠ ðÃ7Z: [Z ˆ~Š™ »Ì]‡5t ~ˆ1ìg XÐ VÍß
XÐ, Š]g c isÑæZgzZÐŽÐ

g¼» ~ux â ZÐzgÅ{oÛ


?ågl“

ÆŒÛ ! Ð °»wßZ[ ÂÅg


x â ZX H uéZÐZ Zƒ: n ¾(Z1å* Yƒ~~ó7 0g¼» ~ux â ZÆyZ ._Æ{oÛ
žì Šc ŠyÒt6x *
‚j•] än× ä×Ö] l]çב ànŠvÖ] ØjÎ ^Û×Ê ànÃfŠÖ] oÊ †ÚŸ] ]„â kÎæ á^Ò ‚Î oÖ^Ãiæ Õ…^fi ä×Ö] á] ke^$ ^m
ÜÖæ †jŠÖ] Å^ßÎ ÜjËŽÓÊ &m‚vÖ] Üjƒ^Ê ^ß$‚vÊ èñ^Úæ ànÃe…] oÖ] å†ì^Ê š…Ÿ] Øâ] o× oÖ^Ãi ä×Ö] g–Æ
Ä
(G @A Z[Â 353m2`°»wßZ ÀF
îE °•Z ) ^Þ‚ß ^jÎæ ÔÖƒ ‚Ãe äÖ ä×Ö] ØÃrm
Zƒ6 Vß Zz}i× »vZ Š cŠ™LÃ@]|Z  1å3g ~ó70‰ Ü z»g¼Æ~ux â ZävZ" U } Z ( ÀF )
Ü zðÃeZäZ}
E
X H: ¥‰ [ Z cŠ™lÃÃVzi Zg LZä?½] ! tÐ?äëZ  :c Š™ æ: í!J
| 140ÃkZQ
1, Š™C Ù ª~ ~ó70Ã~ux â Zž åêt » Z} gzZ å Š
3g d Œ Û Ç!Ð: â iÆ~ g—g¼» ~ux â Zžì ¸ Ø Ð kZ
E
ì 7Ø ¼ÃËž¦g Y, ! nç[ZgzZ c Š™æ: í!Ãg¼ÆyZ ävZ=Z Š M 7§Zz u ¦»]Š ÞÅ@x â Z~yxgŠèa
XÐìC Ù !
 {zž

• ˜ ´z •Û 25ݬÛszcbg • á Æ°»wßZ
Yƒ~| 140ÂD™: lÃ#
( 355mÏZ ) @ Ö â Zg Zu ZÛgzZ @
ƒ~|70g¼tÂ@ ƒ: @O¤ ž Z ì x¥gŠkZ
—?E
gl* ƒg¼»yZ¬Ðx H-Zzê ZH ƒÌ~ ç 140c Ü z»g¼Æ~ux â Z¤
7 0‰ Zžì Ôg¨ëÑ] ! tcV2zŠÛë @
Z ~ux â Z ._Æ{oÛwq¾X 7g » Lc ä™tÐZ Ð=žìC
q Ù ªì ðƒ~| 232öZa Å-Zzê ZèY å
ËÃ7Æ •  Z 4ÅXÏìgž²HÕt Å ~ux â Zžìt wZÎë @ Ð N YƒC Ù ª6ä M ‰
Ü zgzZ• ñƒ T ¸~g ¸
X Y7 Ðy%Z]|Ýí.ÅZ÷Zä
2` °»wßZÀF°•Z ) àn߉ k‰ æ] †ã•] èj‰ æ] Ý^m] èj‰ Ù^Î èfnÇÖ]æ é†nvÖ] áçÓi ÜÒæ ànßÚ©ÛÖ] †nÚ] ^m
( èfnÇÖ] oÊ èrvÖ] h^jÒX X 294m
X w‚bc ¹b c yŠ 6câ•Û ÇìgyŠ Ä xgT ¸gzZ]ªtÝí.ÅZ÷Z} Z(ÀF )
Ø Ð kZ Zƒ7g¼ÌˆÆV- œb ( c { âb c VƒyŠbÆ~ºÕLZ ) »\ M`ƒ »ÌyŠtÆÕÅ~ux â Z]|
ì ˆ~Š™[™4-x * Æ\ M B g7|ðÃg0 Z LZÌe Zzgtˆð`6 x *Æy%Z]|žì ¸
σ]Š ÞÅÉiÑZ  ǃ‰ Ü zkZg¼»yZžì ˆÅ `gŠ]! tÐx * ÆŒ Û ! x â Z]|~] c ZzgÛQ
E
ØZx ª] â ´460m2` î*™ÅZÙ ) è×nÖ é†ŽÂ ‹Ûì àÚ †%Ò] ènÒˆÖ] ‹ËßÖ] ØjÎæ Üñ^ÏÖ] àne ‹nÖ
(Z
X ǃ:ž²»{Š ciÐV⊠{gGyxgŠÆg¼Æ]Š ÞÅÉiÑgzZ ì‡x â Z
ÌZ1•ìgƒw‚Î1300â½ñƒ ¿
Zƒg¼»yZ: J çZzkZ[ Zì _ƒ~| 145]Š ÞÅÉiÑ._Æ]c ZzgÛ
g7Š ã
B ðÃg0
ZLZ Ìe Zzgt=Zì ~Š q :ZgzZ¸Åä™g¼~gzŠ kZÆyZäݬÛË:gzZ

¸~t Z²~ux â ZÆÛ


•‰ ƒ T

+-ZŠ q)´•ñƒT ¸}„ k0 k MÆGÅ~jŒx â Z-ZzLZ~Z%‚‘´Æt Z²~ux â ZÆyZžì yÒ»Y fÛ


•˜ ãšZ@
’E
ögŠ Z%‚gŠC¤  Û { Çg !
g ZŒ V Mg )gŠ ÷ dZ0uÕ[ZŠuz| 260 °á~j]|z~Š ; ]|}ø}â ZGZ%‚gŠ
( 667m2`x9{Šg X) „  Zvg ) 
ÏZ: {µÑZzäƒT ¸Æ( ~u) u]|d Æ\ MìGÅ ~jx â Z]|gzZ ~Š ; ]|x â Zvg ) zŠ~Z%‚
ìg0 ZÆö} ( ~d Œ Û Æ{ ÇgŠ
VZi Zˆ • Y M ~¢ž• Dg å Ã~uá Zz äYƒ T ¸} 9} 9VŒ gzZ • ï Š ~¢q: Zizg d Œ Û Æg ¸ kZÛ‰
˜i' ¦)´•7g »c ä MC Ù !ÌZ {zë @
•Fgz¢ÃZœkZÆyZ ~uáZzäƒT ¸žì w ì»yZ•D Y- : Zz
• ˜ ( | 11 03 )
Ü$ ^ÞŸçÚ ^m t†ì] ^ÞŸçÚ ^m t†ì] ᜠäe áçvn’mæ h]•†ŠÖ] o× ØníÖ^e áçËÏmæ Ýçm ØÒ äÞ憿jßm Üâæ
D MMN ” èÂ^•Ÿ] E Üãe]• ]„ãÊ á^Ú†vÖ]æ èfníÖ^e áçÃq†m
Ù Žì H™f »̀@
C ,Zq ZÆŠ Z•ñƒ D™yÒ] ÑqÆ~çE ?—600~tŒZztZ^Z[ÂszcKZ ä( |774 )M ò 0Zƒq
² Ç}™wZ] z k ™ƒB‚Æ yZ {zgzZÐ ì~ux â Z ÌZž å Lgg »™ =g Ï6y$ LZgzZ™X k]Y ¯yŠÆ-
¸Dƒ~i úÅ-vß}uzŠ
än× Í^rÚ h^fÖ]æ å…]• h^e Ì×ì ÌÏmæ h†vÖ] èÚŸ ‹f×m èÃÛq ØÒ oÊ á^Ò o–Ê]†Ö] p•]‚ÇfÖ] †q^jÖ]
àŠvÖ] àe ‚ÛvÚ oßÃm ð]†Ú^‰ h]•†‰ àÚ á^ÚˆÖ] gu^‘ t†ím á] †¿jßm á] çâæ èÃÛrÖ] éçב oÊ Œ^ßÖ]æ
( 43m13`tŒZztZ^Z¶ Š ) p‚ãÛ×Ö é†’Þ Œ^ßÖ] oÊ äËnŠe ØnÛnÖ p†ÓŠÃÖ]

¸VY ~ux â Z._Æ]c


?‰ƒT ZzgÛ

yZ=Z, Š™: O7Zvß}ž åg eÃ\ M ªåsp »yZ î<EzÅäƒT ¸Æ~ux â Zê Zžìt{o»VÍß ~‚z ZÆÛ
žì CYÅ7e ZzgtÐx * ÆtŠ ™Qx â Zì 4nê Z „xg Öž²sîgŠkZ»
) †¿jßÛÖ] çâæ é…]…‡ ^m Ù^Î Ü$ äß_e oÖ] å‚ne oÖ] ^Úæ]æ Í^ím Ù^Î ÜÖæ k×Î Ù^Î ÝçÏm á] ØfÎ èfnÆ Ý¡Ç×Ö á]
( 292m2` °•Z
á Z+
H{g • YÅù LZä\ MgzZì spž ¹VY (Zž Y7ä ~ì xgT ¸J ¬Ð äƒC Ù ªca G
ì³( ~u) „z{g Zgi} Zž ¹Q
ZÆt Z²Ðg eÆäƒOVð;ê ZgzZspgzZg eÆV7Š~ØÇ!
~g ¸q ~u]|._Æ{oÛžìteZÝq
X ì 7Ø MZðÃJ [Z »g¼ê ZgzZì [g*ž²»w‚Î{¾ñ h ‚{¾7”J w‚zŠq Z ðÃÕtéZgzZ‰ ¾™ Y

Û k0
ì¯-Z »y M Œ ¸
Æ~u]|á ZzäƒT
ÆyZw– Ž ‰ - ™á y M Œ Û { z » Z}
{ Z_ LZ ÂÑ äƒ T ¸Z  ~ux â Zê Zžìt {oÛÐ zg mZQgzZ ]c ZzgÛ
å*ƒT¸ä VrZèaŠ Vk0 Æ~ux â Zy M Œ Û -Zt¸ñ M™á k0 Æg—Lƒ]|Ž åy M Œ Û {ztgzZ åÇgzZ -Z
¬Ð kZ fƒC Ù ª™áÐZŠp{z Z  fƒsæ‰ Ü zkZvßÐ ]g c iÅy M Œ Û -Z kZ[ Z‰ - {z™á y M Œ Û -Zt =Z
tŠ ™Qx â Z~°»wßZ[ ÂÅg uÅZgŠ‘zZÆ] Z|Ûì 7r~â YZ ðÃtX Ïnƒ: ]g c iÅy M ŒÛ -ZÃË
ì ˆè]! tÐx * Æ
ÌÖ] †ŽÂ èÃf‰ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ oÖ] Ønñ†fq äe ð^q p„Ö] ᕆÏÖ] á] Ù^Î Ý¡ŠÖ] än× ä×Ö]‚f àÂ
( 312m5`°»wßZÀF °•Z) l^m•
‰t Mg ZD Ù {,~kZ¸ñ Ñk0 ÆÅzmvZ-g—Lƒ]|y M Œ ÛŽ
k0Æ~uy M Œ Û ÝZÎì ¶Å]c Ù kŠñh ‚ â½
Mg ZD G ~ kZèY7ï»ì ³* Û {ŠŽñÐ zg Åe
y MŒ ZzgÛžìC Ùª
J
Û { zy M ŒÛ {ŠŽñc
4 &
ìg _7 ~Vzi úKZg—&gzZ ;g @ F 4
Zw‚ (23) øG6 5
G g—Žì 7y M Œ ÍÐN M™áÐZ „zgzZì „
X
yMŒÛ -Zžì c C gzZ • XÜ] c Zzg Ϲ Ð x * Æ kne IZ[Z ~ ekZ ä EŒ Û !5gzZ Ïd)´ ~] vZ Ú)´
Zb
ž åc Š™y´ZäVrZgzZ å¦k0 Æy%Z]|
( 267mWááçnÃÖ]Y ° ) ÐdŠ:·w M ì‡g¼@ vß ?Ãy M Œ Û kZ[Z
ì –tÐ M ä~] )´
Zb
( 237 m6ˆg Zâ Z) Ìm†vjÖ] à Ù^ì çâæ é†n%Ò l]•^m‡ ᕆÏÖ] ÔÖƒ oÊæ
ǃu 0 Ðp’{zgzZ ( •7~y M Œ Û kZŽ )•{Š c
i]c M Ϲ~kZì k0 Æ~uŽ y M Œ Û {z
k0ê Z {z´n Zžì c CÌt2ì –Ìwîz n²»—kZ Âä Ïd)´X ì 7u 0 Ð p’y M Œ Û {ŠŽñžìtp»T
•˜ sßñfƒ,qH HgzZ
^ãnÊ èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] äjÃn• ð^Û‰] ^ãnÊ èËnv‘ å‚ß áçÓiæ …^ÏËÖ]æƒ äËn‰æ ä×Ö] Ù牅 |¡‰ å‚ß áçÓmæ
‚Öæ änÖ] t^jvm^Ú ^ãnÊ ^Â]…‡ áçÃf‰ ^ãÖç› èËnv‘ oâæ èÃÚ^rÖ] å‚ß áçÓmæ èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] äñ]‚Â] ð^Û‰]
é‚×rÖ] ojuæ •]†íÖ] •…] oju Ýç×ÃÖ] ÄnÛq ^ãnÊ •fÒ h^â] çâæ †Ç‘Ÿ]æ †fÒŸ] †ËrÖ] å‚ß áçÓmæ Ý••

( yZkZ ¶·,231m2` Ïd` îZ) Ý¡ŠÖ] ^ãn× èÛ›^Ê Ìv’Ú å‚ß áçÓmæ é‚×rÖ] &×$æ é‚×rÖ] Ì’Þæ
2fƒx * ÆV¤áZz ä M J # Ö ª~T ǃ—q ê Z σg ZŒg 3ZzfgzZg ÏÆvZwÎg k0
Z k0 ê Zª
i»b)x ÓÆxŠ MŠ ÑzZ~ kZ σ ¦ ,ðMÅT ǃ—ò * eYgzZ fƒx * ÆV7Šê Z~T ǃ—gzZq Z
E
 tzðäeZc
ƒ SŠ M c
uåZwÅlZ æž : ‚fƒxEx Ó~Tì w3Å J •q Z {zǃûZº Z~k0 ê Z ǃ
ǃܻÒÃ]|k0 ê Z2gzZ ǃ–

Ö Ó6
•ìg™# [fš~ux â ZÐzgÅ{oÛ

•D™Ì# Ö Ó6VÍßÆV;z{zgzZ•ŠŽñ~} k  q
b Z ~ux â Zê Z ._Æ$ö۞σ: à {Ð pŠ ]! tVŒ

~ Vzk Æ[fŠ š yk » ~ux â Zžì –rt Ð!ZjÆø ÜZ îš4
b G ä EŒÛ !
5 ì ¸ {°‡!Ì… gzZö »x *
ê ZgzZ
ì ¹# Ö ÓÅyZV;zgzZ•VZxÌ̇gzZC Ù ¤dÆ~ g—6 ZÐ~Vzk
q 4ZgzZ슎ñ~q
b ZÐ
Z Áq]
)0 V M i Z {k
Zb b Ù ¤]À MgÃfŠ ÑzZi Zq
gŠÌ‡zC CÙ z#ZpºZ3Mž„ Z[f] gŠ%ÑZßzZ]|ykiz%Z
Zb

( 140m[ÑZ>™E
ÃòŠ M q
Z~g Zi !
Æl ä VrZž c CŠp7Z ä Ô™¦ÛÆàq Z ò *
,x
Æx• á ožì –~ ?Š mZ ä r  ™5
å Zƒ –t 6VûgŠ yZ¸ ëgŠ {z Åé ZpÅÚ ŠÐZ ä VrZ å:g » ch ÐZ ðÃ1å Le Š {z å * Îk0 n Z ¬Š DQ
û ^ßÚ^Ú] p‚ãÛÖ] æ ^ßnnfÞ ‚ÛvÚæ ^ße… ä×Ö] ™
ž c Y VrZ ÂY7~}g !
CEä
G Æ(éZÐyZä~Â@Š] ! tZ ä~
á Š 0
-©±
¢ ¶Z„  ZA¤x Z—i Zz ~u, ZHž ê ðzŠg ZŠg }
/z„ ZzZug Ix ¯ö, Zz„  Z ~uzZx * G
ž ïiG43X•
( 141m[ÑZ >™E) ãZy~ ZÛ¤ Zy' × swž“  Z¦ 
»yZÐ{z¤ ¾gzZ•~uÐ yÃ{ zž ¹ä~ì {Š c i¹/éZì ¸Ðx * ê ZötgzZì ~ux * »{•á Š !
}g ø
Çñ YyYÂìÛ¤ Zƒglñ{ž ¹gzZ ~ŠÄg6 V ŠƒLZiZäkZì m
áZzäƒT ¸žì Š c CÌt~Tì –rq Z »nkZ ÌÐ!ZjÆã • á »vZ ì5ä~] vZÚ)´6ˆg Zâ Zr
Zb ™
Úê Zë @ ì Ìw©» Zr~ yZgzZ• Tg „ÛsÜ~ V¸´yZgzZ• ÁqÆ V» õ0 { zgzZ • Š ÑzZ õ0 Å ~ux â Z
ìg „xzø{zÐ]g c iÅ~uá ZzäƒT ¸ŠŽz! Æg OZ
Üãßn›¡‰ !!!!! èmŸçÖ]æ èñ]†fÖ^e Øñ^ÏÖ] ‚uçÛÖ] oÃnŽÖ] àÚ©ÛÖ] †nÆ Å^n–Ö]æ ¼_íÖ] Ô×i Øâ] oÊ ‚qçmŸ
†¿ß×Ö ä×Ö] ^ßÏÊçm Ü×Ê !! gâ]„ÛÖ]æ á^m•Ÿ] Í¡jì] o× ÜãßÚ ]•‚ †%Ò] ]çÞ^ÓÖ ^nÞ‚Ö] ÄÛq çÖæ !!! ÜãÚ^Ú] •Ÿæ]
( 62m2`6ˆg Zâ Z ) änÖ]
Z • Š ÑzZ Å ~ux â Z VZxÆV Œ • b‡Æ e
¤ ÑzgzZ Zrvßt • 7ðÃgzZÆuñðñÛñ ZÎ~‘´kZ
ë1Hg OZ½w ‚ »y Z ä ë• „ {Š c iÐ yZvß{z ÌÂN Yƒ ¦(q ZŠŽz! Æ< Ø Zès %ZvßÆ*Š ~g7
XìgxzøÐ]g c iéZ
Š ÑzZ éZì „ {Š c iÐ VÍßÆVŒk0 ê Z Ì]¸~Š Z• Û ZgzZ• ´ â Æž~(âZ ~uá Zz äƒT ¸ž @M 7~™
( | 548 ) ÏdZ0£Z)´Ý ¬Ûì HgzZ Â7nç0Z]ªgzZÐq ™:g¼VŒïZ ñƒ DƒÆƒ
Z *  yZì ÌyZx
N Má p={ z ÂñYƒg ZD Ù kŠQŠ Z®tYƒ7g¼ïZ fƒ7g »¶‚4{¾Î&ê ZJ Z  žì ¸Ø Ð yÒÆ
Ð
ØÛÒ] ]ƒ^Ê å†Ú] ä×Ö] å†ã¾] ”¡ìŸ] å„â àÚ D è$¡$æ èñ^Ú '¡$ …‚e Øâ] é‚ p] E é‚ÃÖ] å„â äÖ kÛÃjq] ]ƒ^Ê
( 250m2` Ïd` îZ) ä×Ö] áƒ^e t†ì Øq… ÍŸ• 醎 çâæ ‚ÏÃÖ] äÖ
Š Z®ÅVß Zz + â ê Znƒy´Z »g¼ÆyZž7Ì{¾Î&J ÌZ H+ mÆ~uáZz äƒT ¸žìt ]! Ôg¨
äƒT ¸žì î<Ez¸Vƒ4Ðg0 ZŽ 7, Z Ìg ZD Ù kŠ~yZžì @ ƒ ãZzÐzgÅe ZzgkZp•~VÅÑVzg ZD Ù ÂV-
Å]uZzyZ\ MÐkZ•ìg 0 ƒ7g »ÌZ c äƒC Ù ªp•èZg c ä™# Ö Ó6 VÍßT ¸6 }k  T
b ¸~uá Zz
B™x¥* ƒŠ ã
" »|

¸
? ǃb§¾g¼» ~uá ZzäƒT

gzZ fƒ~ª  q^' ÂÐ, ™g¼B‚Æ`ô} ha EgzZg Ïg ZŒÐg ¸Æt Z²~ux â Zê ZZ  Ð zg Å] cZzgÛ
szc• ñƒC Ù ªˆÆ i ZgŠž²[ ZŽ • ¸ ~uá Zz äƒ T¸žÏƒ # Ö ´ Å]! kZ c
Ít fƒt ‚Æ‹Å `gÎ
ì q~ànÏnÖ]h[ ÂszcKZ EŒ Û !
5ÝI¬Û
-d
Ù ª[ ë M mŒ
~Š oz”@ZjC Û 7gŠ^'
 
y$žª M ì‡]|g¼]â ´i Zž0 Z {Š™e
Zzg Ÿgx â Z]|i Z ãˆzÏî ÷ G
( yZé·,‡g]mZyÒgŠ 219m ànÏnÖZ h )„  ZÝí.ÅZ÷Zž@Zp Z0
 I
d
-G
^' t ‚Æ‹Å `gÎ{zžÏƒ Ìt Ð ~ VE¶ Åg¼Æ ~ux â Zžì Åe ZzgÐ Ÿgx â Z ä ãˆgzZ Ïî ÷
X •Ýí.ÅZ÷Ztž Ç}g åÑZzäg åq Ù ªy$
ZgzZfƒC 
yÒÕðÃÅkZ¤ ZäÝ ¬ÛËì ~g*7ÐÃ~g øk ’ÅÝ ¬ÛË6 kZì i Zg H~äƒC Ù ªy$
 ^'t ‚Æ`gÎ
Û i{ Zgi ZƒZg ¦
X , zâ • yÒ{ zÐÃÅ„  zŠ ËgzZƒÅ

 6
?σž kÃne«Ðƒ g¼Æ~ux â Z
4E

45E
G
kÃne éZ èEG Z ?{g—¬Ðƒ
 ë @ Ð,™kÃne éZvß ÂÐN M ò~uáZz äƒT ¸Z
 ž•6{okZY fÛ
ì q~[ÂÏZ EŒ Û ! ÅVzuzŠˆn ZÐ, ™y%Z]|QÐ, ™
5X Ïñ M ~g !
Û !
'
( m )·+kÃne z! ž£ wzZÀ Õä)E+ ~g c M yzÛ ÅzmvZ -·w M ì‡Važx?Zm Œ
h
ZgzZ Z} ·x â Z]|i Z
( 219mànÏnÖ] h ) ( q )ZVZiZˆz”!
ä™kÃne¬ Ð ƒ  Ð yZgzZ Ç}™Šæ ÅyZ=g fÆV¤• Û vZ ÂÐ N M·w M ì‡Z  žì ~z%Ð Œ Û !
·x â Z
Ð,™kÃneÅyZZ]|Q fƒg—á Zz
G {0 i {g ! zŠ y%Z]|gzZ ~  g—Hσ ãqzg c σ ã K kÃne t Å ~ux â ZžÅ7,ðÃÅ]! kZ ä EŒ Û !
5
{zgzZÐN YG {0  i] Z|tžì Cƒx¥] ! tÐ yÒ}uzŠq ZÆyZë @ ÏñYÅ~+  qzgݬkÃne tc ÐN Y
•ñ MÉt¬¼ÐyÒ{gÃèEŒ Û ! 5Gìt{zì CƒG @ Å•ñkZ}g øÐyÒTÐ, ™ kÃne Å~ux â Z
) '
hz0  Z'
i Z0 Zgë! ž}igŠ ZgV.Zg ZMZz èE z' å5k½E½ EI&V.ZiZ ZgŠpx ÙZžŠ™ë Zp̈ ¸V.ZV=Š' ZgV.Z‡ggŠz
( 261mànÏnÖ]h ) ÕZ''V.Z ñ;Hz/z–1Zªy â ;zyú‘Ž é)E z#ZŠ¤
-#E Ù ªZg
C
]gŠgzZg Z MZ6}i7Z Ãá x ÙZÐ yZ {zž @ Ð, Š„6V7Šê Z 7Z ë6ä M {g ! zŠ ( Æ ~uª )ê Z
ÕZ''NeÃV¹‚ê ZgzZ/z–1Zªyâ ;zyú• Û gzZ, ™C Ù ªÃh™ –Ãë! ž @,Š
CYƒ p" ì Åy Òä EŒ Û ! 5Ž ]gßtQ ÂÐ, ™: {0  i7Z {z¤ ZÐ, ™{0  i {g !zŠ 7Z {z Z  ì e~]gßÏZt
ì –Ìtär  ™5ÏZQì
( 219m ànÏnÖ]h ) åhI½E & ZgÒÃx ÙZz0 )  uzZ' @+{0  iZgÈ ¬ŠØC Ù ªâ ì‡Va
Bx ÙZ »ÒÃ]|ÐyZgzZ, ™~g Yu6 yZž @ Ð, ™{0  iÃȬÂfƒC Ù ª( ~u) ì‡x â ZZ 
E
ðÃyÒƒ  tQ Â,™: {0  i {g !zŠ {z¤
ZÐ,™{0  i {g !zŠÃ é£ vZègiœÈ ¬]|Ýí. Zx Z {zZ
- “ Å  ž ǃ~]gßÏZ Ìt
g7p

ËHž, ™ê„\ M [Zìt ‚Æ\ M { zì ˆÅg (ZzwEZy! iŽ~}g ! ÆV-+ F klÅxs Z~]* Ò{gÃè
Xì 7qçñtZg ø‰ Ü zkZ ?ì $ Ë YÅ µÂÅkZÐy›
-]À M²•6}oÏZ] Z|tc ŠÄgt ‚Æ\ M ä ëž { ‚¿q Z »] c ÃzZ •Û~}g ! Æ~ux â Z]|
-Zzê ZgzZ6x * }÷x * ïZž c Cg—ì Z†Ð~ug¦ÆÛ{zì ~Š¸Å~uTáZzä M # Ö ª[ Œ Û äÅzmvZ
š Å
ì ~ æ¾h Z Œ0·x * ïZÐ zg Å{oÛ² ( vZY ¶ Zì „g MÐ M ,mZ ) ǃvZ†0·ª ǃ6x * Æ-Zz}÷x * »
I» ~ Ý·w M¦'Æ: uC Ù Í åc Š w$x *»\ ! ê Zä VrZž•ëgzZ•s Z e6  I ZY fú1Zg ‚ eZY fÛç O
<
žì
( 14m: uC Ù Í ) ǃ6 x *Æ-Zz}÷Ìx * »-Zzn Zž c Š™gzZ†ŸZtäV- Zzg÷0 Zʼn~kZ
x * »\! ÆkZž c â•Û t äg—ì ~Š™p’ä <  IZ VŒžì I » r  ™ ƒ‚Z×zgxsÑZ ÁgzZq ZÆ]Z|Û
¶ ŠyÒ»r  ™‚kX ǃŒªÇƒ6 x *Æd }÷
}÷x * »\! ÆkZžìtg uÝZì ˆÅçF ~( ǃ6x * Æ-Zz}÷x * »-Zzn Zžì ~T ) g ukZ
Û m{ ðÃ~oe] gzZ oßeZ~ °ÃâèaŒªÇƒx *
GI
Åp’t™ú1yYVŒc gzZì { éE54]ZtÂc =Z @ ƒ7t• 
»d
(íqzŠg Z 37 6mX :Š ¬Z ìyÃÑ) ì ˆ
HgzZ ZÎn ZÃV2zŠyZëk\Zì ß {zì HyÒx * Ž~}g ! Æx * Æ-ZzÆ~u]|ÐzgÅÄg Š q Zä<  IZª
C •M
ž È
•ï Šw$ Ã~u7s$ Šp I
d
-G
ê Z =Z ¶: „Š ÑzZ ðÃÅ ~jŒx â Zžì yÒ »[ ̈Z + C Ù â gzZ ðg í ž• ˜ ( |728 )Š0Zƒq)´]|xsÑZ ÷
!
ì ß„g¦»äƒ~u»d 
àe àŠvÖ] á] îm…]çjÖ]æ h^ŠÞŸ^e Ü×ÃÖ] Øâ] àÚ ^Ûâ†nÆæ ÄÞ^Î àe oÎ^fÖ]‚fÂæ p†f_Ö] †m†q àe ‚ÛvÚ †Òƒ ‚Î
( 88m4` wZ ` u) gÏŸæ ØŠÞ äÖ àÓm ÜÖ p†ÓŠÃÖ] o×Â
x â ZÐ zg Åg Š q Z 9\ M ì 7mðÃÐ *Š Å|» yZ• '! Šã
" ƒ  tžì –gzZì ~Š wÅ]! äM0Zƒq
•˜ ñƒD Z™sg ¬» ~u
Ÿæ ànŸæ äÖ èÏnÏuŸ^Ú ÔÖƒ á^Ê ð]†Ú^‰ h]•†‰ àÚ å…çã¾ ori†iæ è–Ê]†Ö] äÛˆi p„Ö] †¿jßÛÖ^e çâ ‹nÖæ
27mîG%gZx-] â ´) àn߉ ‹Ûì å†ÛÂæ h]•†ŠÖ] Øì• äÞ]æ p†ÓŠÃÖ] àe àŠvÖ] àe ‚ÛvÚ äÞ] áçÛˆmæ †$]
(
ã-gzZ• '! Ū ˜ƒ  tÐìÐ V;zgzZ‰ƒT ¸~g ¸ÆY Z%‚~ux â Zž{ot »Ûž• ˜(gzZq Z\ M
Xì $Ë ™tLÐZ 9=:gzZ•" U Ð<  zy M ŒÛ Â: '!
t•]Ñì
Üâæ áŸ] änÊ •çqçÚ äÞ] àÚ è–Ê]†Ö] è×ãq äÛˆi ^ÛÒ ð]†Ú^‰ h]•†‰ àÚ Ÿ цŽÛÖ] •¡e àÚ å…çã¾ áçÓmæ
àÚ E‚m‚• Œçâæ ោíÖ] àÚ †n%Ò ¼ŠÎæ á^m„ãÖ] àÚ ÅçÞ ]„â á^Ê á^ÚˆÖ] †ì• oÊ äqæ†ì á憿jßm
G
èE4¨ÅZ °t` Z ) á^Švj‰]Ÿæ xnv‘ ÙçÏÃÚ àÚ Ÿæ è߉ àÚ Ÿæ h^jÒ àÚŸ á^â†eŸæ än× ØnÖ•Ÿƒ] á^_nŽÖ]
( ]zÛT26m3ŸZz
?ìtëÑ{zHì H7ÐzgÅ]c ZzgKZg¦Ž » ~uä] Z|Ûžì x » »\ M * ™êt[Z

Š‡
~ug¦»VEc
å
~Š~ gu¸Åä MÆòŠ M T# Ö ª[ ŒÛ žì {o»yZ• D Y äTäYÐ x * Š ‡Ž +mÆ£ZxÝZi%
ã c
Æ{z¤
Za ~yc Š ‡~Y 1839£ZxÝZi%ì ~u»# Ö Z kZ „zgzZì ! ! r Zl
0£ZxÝZi%ÑZzäƒZa ~yc Š ‡Š Z%Ð kZì ˆ
ÅåCÙ ! ~y*zy s܉
LÐ ZÐ V ;zZg Z ¦ Ü z CZ ä kZ ¶xÎñÐ x *Æ! ! r Zl
Vâ² åy%xÝx * »\!ÆkZ Zƒ
E
~yc Š ‡ÐZQgzZì ~Š äÜ* [ Zâ÷Æn Z]Š ÞmZ Š ƒ] ¯~gƒÑ{ z~ª q ÅéÃY 1908 #26g » æ M ðƒ: È
:
Š™®Š
c

zu~úŠ »£ZxÝZi%
e

nZ 3g ~ŒZ]§x * eZ è[ ÂŽ6 Ï0 imZä d ÆkZžì ¸ÌÐkZØ eZ•B~uÐZ+mÆ£ZxÝZi%


–äkZì ~u»# Ö ZkZ {zž ;g¦æ»]! kZ ÌŠp£ZxÝZi%ì èö ZÎq Z mZ ÌÐx * Æ~ŒZ>™E ämgzZq Z
21 mY KÑZ ) Ý]†ÓÖ] ä׉†e Ü×Ò ^ÛÒ oßÛ×Òæ Ý^ãÖ]æ ouçÖ^e o× ä×Ö] àÚ •çãÃÛÖ] p‚ãÛÖ]æ •çÂçÛÖ] xnŠÛÖ] ^Þ]æ
( 641m22` cg
VßÎgidLZ{ zb§TÅ] ! b§ÏZB‚}÷gzZì ZiZâÐx AZgzZkz=ävZVƒŠ§~ugzZŠúñ[„~
ì @ B‚Æ
™] !
6
X g4 ‘
cÍì Zƒx Õä¹. ÌÐíZ} b§ÏZì Å] ! Ð~  g—gzZ ö G]|gzZ Ïñ]|•Z'  Z]| b â]|ä Z} b§Tª
–ÌtäkZQ( vZNZ) VƒòŠ M »ZgŠÐZ Ì~
( ¾& HgH~ ö:X Zk Ü zÆxs ZwÝŽ ~u~ æ: M {z
Å E
Z 85m20`X cXg )Vƒ„~{zŠ 
¼‰
{z• ˆÅyÒ]ÌgzZ]â ´Ž Å ~u~ g uë @ ì ~u{ zž åñƒÇg {ot~}g ! LZ! ! r Zl 0£ZxÝ Zi%Î
¨ðÃgzZ ZÎÆkZ Ç} ™ ( Šp{z ª ) ~uŽ σwJëѨ„z Å] â ´yZ[ Zž å I »kZV;'F Z7~g7 6 £ZxÝ Zi%
X Ïñ YÅ: wJ

Š‡
ǃ¯IZ~uÐzgÅ{oãc

» môZq
Z ñOÆg uä kZ=Z å: „ b‡Ð}u »Š ˜èa£ZxÝZi%ì M™f »Š ˜~gzŠÆ~ux â Z~u 0 u
g
X –äkZX x » HЊ ˜gzZ {zçÐZ ǃ¯IZ~uÑZzä Mž H7Š PZg•yÒ
NŠg OZ »ä MÆŠúñ~u'ã̈Zi q Ð Z šƒ  ã Z¾gzZ ~Š·y›ž åy*» m
 ƃ Z~g ¶Z…„ ` M
ôZq
žVƒ‚ gtñZg CZ f KZ0Æ~ukZ~Ç}Š™ì‡¸g »öuÃVâ ̈Zx Ó™ M~ŠŽzݬk  Î c
kŠžŽ •ìg
( 445m10` ]ª“) Çn1öu•~VߊÆݬx Z¸ZÐ=g fÆ! M„  Š'
iÏZgzZ ǃÐ~¯IZ {z
Þ ‡ÃyÒÆm
E
„0 ¶
Åq ¾ æ: M * C g ±Z . ôZqZÆ™i Z0
Zïà Ãg Š q Z ÅÅzmvZ -g—ž <g¨™Ik Š ~hðVŒ
ݬx Z ¸Z=g fƯ£ZxÝZi%ž GÎÌtQ ?¸:ŠŽñ¯IZ {•gzZiZÐ kZ H~gzŠÆ£ZxÝZi%ž• CÌt2ì @ ™
xs ZIÃVÍß¼™1Ö »s%Z~®  ) ÅVâ ›gzZ c
-Z ekjŽiz t¸•„~Vâ ›ä kZ tZ @ 1Höu•~ VߊÆ
á wïC
XŠ Ù !
Є

ÝZ" yZ0
•'! { eZgzZx *
»\ ! Š‡
Æ~už{oãc

~Š ÑzZ ~÷{zgzZ ǃ6x *}÷x * eZž cÛ 7t äg—HdŠ Ìg


â• uÅg—™hg]! ÅVzm ôZž Š ¹Ð£ZxÝ Zi%
¶ Š yÒtEeZ•'! ÝZ" ƒ  tì 3g H~yZ0{gzZx *
•'! 
~iz'  tž ¹äkZ Âǃ
ƒ
Ð
) ǃ1»g—6gî~iz'  gzZ ö ƒ{zžì Š Z%¸Ð kZ Çñ M6x *
Æ~ ]À M { zžì Š ¹tŽ 0Æ~u:
( 147m8`]ª“
z™:g ±Z »kZ? ì ]! bzgzZÝZ" Ç! fƒÐÒÃoße ~u]|žg utÅ ~
g—„g
äÖ Ø’ÞŸ Üã‰æ äÖ Ø‘] Ÿ Üâæ ]„â á] ]çÛ×Â^Ê
( 8` 384m cXg70mG î£EsZu )
fƒÐ~Š ÑzZÅÒÃ]|~ux â Zžì ¸] ! 9gzZ hžñ M- D™ttÐzgÅg Š q Z 9$ögzZY fƒ  Æ# Ö Z
( v! ÑZ > ¸ÑzwjÑ) ì ~uã c Š ‡£ZxÝZi%žìt]! ÝZVŒÆkZ•'! ÝZ"tžì H£ZxÝZi%1

[ZŽ »kZgzZ?Š ãc


Š ‡«Åäƒ~uÆ£ZxÝZi%

äkZ ás Z eÃ~uuq Z Ì6bÑŠÆkZ • M n™lˆÌbÑŠ¼ ä kZ c kZQgzZì ~u{ zž å~úŠ »£ZxÝZi%


X–
]!ÅÑ}g øždŠ :'ǃ~ÛÆsãx c Ü zÆg¼Æ~u‚¤
Z‰ `gΞì ~Š¸ä ~  vZwÎg :
( 209m8`X cXgX 19m/Zgâ ) ˆƒ~g7ÇÇt
X c
C~tg
uÃ] ! kZ6415m17 ` cg 26m3yÉg ZX 330m11` cg 46míMx •Ze2
Xì –¸ Ì6 30mÆwzZz: â iY fgzZŠúñ[]|gzZ6 24mÆ[«ÅxsZ!‚g LZäÝ°Z†7â ãc Š ‡szc
ÕZ'ǃ‚¤ `gÎgzZ‚¤ e6
0 gîÆy¶ ~ypgq Z~: â ikZ Âǃg¼» ~ux â ZZ  ž c Û ä~
â•  ]|
ì qk 5ÅŠ ~ßñ+ãc
E
åF Š‡
~£Z { 2) ^ßm‚ãÛÖ á] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î àm‚e^ÃÖ] àm‡ àe†Î^fÖ] àe ‚ÛvÚ àÂ슎ñ~oß_Î g ZŠ gut
(íq 12m
xÝZi%{zèaì ˆðC~ g ukZ #Ö ´Ž Å~už• ëgzZ• D™" U *
ƒ ~u »£ZxÝ Zi%Ð gukZY fã c Š‡
X Xì 7—ðÃ~äƒ~uÆkZ=Z ˆƒ~g7 6 £Z
qgŠ c
 ì @
YH7™ÈÈwÎgg uÐZgzZì Š HwÑ+ZÐe Ð{ŽzF~úŠ {gÃè»Y fãc
ZzgTì ë! Š ‡'h]çrÖ]
$ èÃVÍߙȊ •
á g Z »g—ÐZž• Y fã c
Š ‡1Š C7}Š •
c á gZ»~
g—ÐZ~oß_Îg ZŠ òì 7¦ Ù Š•
C á gZ»~
g—{z
Z6
Xì Y Zí Z îq g—IvZwÎgw‡VŒ?ì 7^ÑgzZžðŠ îtH•ïŠ
TgzZ• BŠúñ~u6Y ¯¾Ã£ZxÝZi% ãc Š ‡žì *CtsÜVŒÐ, ™W™^Ð M ë6e ZzgkZ {Š™7ÅVEc Š‡
XìÃûgŠ¾(KZŠp{ z•D™wÑ+ZÐe Zzg

[ ZŽ eZgzZ?Š ~uzŠ Åäƒ~uÆ£ZxÝZi%

–äkZX ¶ Š?ŠgzZq ZÅ äƒ~uŠpø)  Æã c Š ‡£ZxÝZi%


žì Y™* ZŠq
ZCÙ [ Z ǃt— c ·—x * »T ǃ ÑZz•g »N, ZŠúñ~u{ zž Š c Û yÒÌt~ g
â• Š q Z „ (Z
( 260m13`X cXgXíq 225mt_Z[ )ì ûÂÆyc Š ‡ÝZgŠ·—Ât
ž•˜6 38mÆ&Š é<X Z >™E
I
g Å  [Â ~uzŠ KZr  ™Zi%
( 40m20`X bXg )슎ñx * »yƒ Ç}÷з—~g Š q Z
ì q~}g ! Æ·—£ZxÝZi%
ì ZƒH[cÃx * Æyc Š ‡ÝZgŠx *t
( 325m11` cXg 41meìíMx •Z )
G ž –äkZì c Ñ&
 ðe Ì( yc Š ‡ª) { ŠÐC Ù ZœZg Zu Z ãZ³+-Zw°~ßñ+ãc Š‡
I
Ù ZŽ
$B E
5 ) Ç} ™ `z æ ~ Vƒ Çyc
E
y;f ÑZ åGg : Š ‡~u å‚Î ^ãÖ Ù^Ïm èm†Î àÚ p‚ãÛÖ] t†ím žì g uq Z~g ZuÑZC
( 24mY 1920~Z" !
„zgzZ ˆƒ ~g7 ~ ^Å! ! r Zl 0£ZxÝ Zi%{zζ~Š¸Åå Ð yc Š ‡Æ~ux â Z ä~ g—èaž• ë Y f ãc Š‡
X z™:g OZ » ~ugzZ Ë[ZìŠúñ~u
Zzgt?ì HÝZ Åe
e Zzg kZžD C7t‰ Ü zD™7e Zzg Ñ! {gÃèän ZgzZ£ZxÝ Zi%~uÆyc Š ‡'h]çrÖ]
?•D™ÒÃÅäÖ Y fãc Š ‡&?å̈ÃÂÝZ~e ZzgkZ2ì „g M b§¾gzZо
[Zâ)´'h1Z!Zf6 33mÆîG 4&u~zëäVv0Zƒq'6
I
0G 161m2`ÆwZŠÑZyZöäIf) 9E´eZzgtžìgÃ7
E A
p• Å `gŠ ( 66 m2` ~z é5©ÒÉ~zÒZƒ±5) ~ ~Šgß Zs²Z ä ï±x â ZgzZ'6358Æ î%ZÆZ ÷ ä à 0
G G E Èyq Œ& œ
'»g7ZŠgÍ Iy c Š ‡ž:ì x * »ojŠeq Z Å^·™gzZì –( B‚Æg )·™É 7( B‚Æw ZŠ )·—x * »(~ƒ  yZ
Xì 79¦  ٠슧~u£ZxÝZi%gzZì yc
C Š ‡Š Z%Ð kZž~úŠt»äã c Š ‡gzZ£ZxÝZi%=Z
Ðí~ kZžì t wq » e Zzg:gz ñYƒ " U9Ð zg Å$öwßZ e Zzgt Z  • ìg }Š ~ ]gß E kZ yÒ t ë
ì ¹uzáÐZ ä ð̈x â ZÖ_öå m1^Ñ{ zž• ë ?q1Zx â Z 0ÆT•ŠŽñ~ Zzgq Z ò * u éC|ÅZ0[ ;ß Z†
X •ëg •Z” Ã~zZgkZoß_Î…]•x â ZgzZ
( 160m2`w ZŠÑZyZö) &m‚vÖ] †ÓßÚ oß_Î…]‚Ö] Ù^Îæ Õæ†jÚ å†nÆæ oñ^ŠßÖ] Ù^Îæ Üi^uçe] äe„Ò
xÝZi%ÎXì ZƒH Z9~uCZ}g –ÆV- zZguzágzZg •Z” äVrZž•M ™x¥|ÅwÑ+Z ãc Š ‡\ MÐkZ
X ì yiz"Ç! wÑ+ Zt»VEc Š ‡cä™" U Šúñ~uãZ

?Š ãc
Š ‡~ŠÅäƒ~uÆ£ZxÝZi%

–äkZ¶ Š ÌÐZì H7* ƒ~uCZÐg ugzZq Zä£ZxÝZi%


» ~œ, ðŠa gzZ• ë~ Tì c Û : â i „z: â i »g¼Æ~uq
Šg Z Œ  g—Špžìt ]!
Z ä ~ à Zz äÑŠ î<EÂ~(
y¶) ì ÑZz äƒ Za Šëy•ZxqZ ~y o6uÆ ~œ, ðŠažì @ U
ƒ" gz¢t 'ì c Û ŠëÃkZ
Šg Z Œ
( 10mã • M
¶ Š Ì]g „tÅ[ÂÏZ
I .Å
( 20mÏZ )ì Š HyÒ~g Š q ZB‚ƤSì t ç ZyÎx *
l »T~u» ~œ, ðŠa
~ ~œ, ðŠa ~užì 7~ g uËÅÅzmvZ -g—ì ^ÑI]! tÐ x * Æg u »£ZxÝ Zi%' h]çrÖ]
ËÅg už6 â ¢ì YY¬ŠÃyZ Â,™7™&  ut Åg—Ð äLZC
ðe g Ù ¤ Zi%¤Z Çñ M ~ y*zygzZ Çñ M
Çñ M ~ ~œ,ðŠa ~ux â Zžì Y Z í Z6ÅzmvZ -g—»r  ™Zi%tì 7ŠŽñ]! t ~}g ! Æ~ux â Z~[ Â
ÃL Ñq
» Z} ZgzZ• ñƒG ZgÍÃ^Ñ6^ÑÆ£ZxÝ Zi%x Zúãc Š ‡žk\ZÐ}w 0 ÍŠŠgvßÐZgzZ ǃ~[ ºgzZ
ÛÑ
X C M 7Y §ÌZg fÃyZï Šg Z Œ
ž It»£ZxÝZi%
e ) fƒ `gŠ x *Æ[ ôZ {¾Î&Æ yZ~ Tσ[ ðƒ’q Z k0 Æ~ux â Zžì [ M ~ 9g u
( 40m íMx •Z
KZÃkZ™É~[ Âq Zx * ÆŠ Z•Û Z {¾Î&XLZ ä£ZxÝZi%žìt ]! NŠì 7]! t~ gu 9Ë79¦ Ù
C
yZ£ZxÝZi%gzZ¸ë R• Û gzZgpx Zw[ Z˜Ã£ZxÝZi%x ¬AgzZ¸‰ hgÐZ™ƒ” ÆkZ FÐ ~yZ c ¯?Š Åezu
X å@™:] Z̀LÅä Mt ‚Æ

g ZŠS
ŠÐe
zu~úŠ£ZxÝZi%

ä kZ êŠ hg~úŠ ß »e
zu{ zžÆkZ ñ O Š ƒx » * ~ ¶Š bÑŠÆäƒ ~uLZt ‚ÆxsZY f£ZxÝ Zi%Z 
4‘
{z ì ™zZÐ î<EgŠÆ~uî<EgŠtgzZì ¦æ »äƒ( ö ]|ª)Šúñ[É 7Š§~u{z[Zž ¹gzZ 1J (
gG Z
Ð MgzZxŠq
ìq
Ëc [gzZì »äƒ[Â~úŠ Z÷Éì {)zoi†j àÚæ èÛ›^Ê ‚Öæ àÚt Z]Ž Vƒ~u{z~žì 7~úŠtZ÷

( 21` 365•Z'e ) ǃÐ{)zÒÃoße {zž7w¸»_ö
tì »äƒŠúñ[~úŠ eZ[ZgzZì Š ƒg ZŠS
ŠÐ kZ { z å~úŠŽ 0Æäƒ ~u »£ZxÝZi%J [Zžì ¸Ø Ð kZ
?ì HgzZ Â7©u Ú‡»ä™g @ Ü zÆx •
g @
‰ á Ã]ÎñƒD »Æ½yŠ

ƒg ZŠ'
*   ŠÐ ~ug
„ Š q Z»£ZxÝZi%

 1å: x̀ðà *
{z Z ™7Ìe Zzg KÑc kZÉ ‰9hu ~g ‚0Æ ~u ;g ¦æ » äƒ ~uJ Z  £ZxÝ Zi%
ÐZž„g 7ëÑkZ ]c Zzg ~g ‚0Æ~uq Š 4 ƒ¦æ »äƒ [» ÂeF
ÆkZ[ ZgzZ Š Z: Zg7 6g £Æäƒ ~u
–äkZ ñYHwJ
oŠn Ÿ] p‚ãÚŸ &m‚u Õ…‚jŠÛÖ]æ äq^Ú àe] xnv‘ oÊ á¨†Ïm ÜãÞ] ÄÚ p‚ãÛÖ] á憿jßm ÜãÞ] †ìŸ] grÂæ
^ã×Ò p‚ãÛÖ] …çã¾ &m•^u] á] áçÛ×Ãmæ å†Ú] oÊ kÃÛ‰ &m•^u] ÌÃ–Ö å†Òƒ ^Ò†i ‚Î ànvnv’Ö] á] áçÛ×Ãm
îG%× ) ànÛÖ^Ãe ]çŠnÖ ÜãÞ^Ò èònrÚ o× á憒m Ü$ oò• ^ãßÚ kf$^Ú èÂç•çÚ ^ã–Ãe Øe èuæ†rÚ èËnÕ
( 7 ` 236m70~²Z
ì H£ZxÝZi%
Û bzêä $ö{ z•ÅnkZg
4‘
gG
`112m]ª“)ì ö ÑZ~uÑg uq ZsÜ•~Šg ZŒ Š q ZgŠT0Æ~u
(8
–ÌtäkZ
Û gzZg ±Z.
Þ ‡*
g4‘ &
23ÇZg ¶Z ) ö ÑZ ~å£ Ñžì ¸ Âì g
G u 9¤ Z~ yZ• s ÜÆpÑy M Œ  huÅ ~u
ƒ
( 5m2Ý»Y 1900ðÑŽ
•˜ 5í!Æ, – 0
ðZi%
Û bzêÃg
4‘
( 354m,– 0 ) ögGÑZ ~uÑì 9g uq Zpì c Šg Z Œ Š q Zƒ
 Å~u[! ä$ö
„t. Þ ‡tZzg KÑ Âå à ~uÐZZ  } ™±5ÃVEÒŠ §Åäã c Š ‡gzZ£ZxÝ Zi%{ z Âì –J 7ðÃ~ VEc Š‡
0g u 9e Zzg ÅZgŠg ±ÑZŽ‚ ð•ZgzZ• CYƒ bzêtZzg 9[ Z Âå  Ð ~úŠ kZZ  gzZ‰ÌwÑ+Z. Þ ‡7
kZ6òŠ M x ¬ž @
x * ì @ ŠÉ î<Eâ 0Z 9J
Yc x *» î<Eâ 0ZÉì CY0wÑ+Z . Þ ‡žtsÜ: e ZzgtÅ î<Eâ 0ZògzZì CY
Xì 7(ZèÑq σ9Ç! {zÂì ~[  9q ZZ e Zzgtž Æ™{zgzZñ Y7 g »
-
Ü zgzZì @
4G‘
‰ ƒg » b§¾~ug¦»VEc Š ‡žì *CtsÜVŒÐ, ™WÐ M6 kZëì m» ö ÑZ~ å£&Ñe
g ZzgJ V˜
ì @ ƒgagab§¾6 äM
]Š ªÅ {z¤}uzŠ² ;gB; ÆŠú+ -Za Zi%{ z¤ » ycŠ ‡ðƒ„~ V”zŠ ®  ) mZˆÆ ]ñÅ ã c Š ‡£ZxÝ Zi%
bÑŠÁvßtžìtwZÎë @ ì }â ~ugzZŠëãZxÝZi%{ zž Zƒb‡»]! kZ ZCÙ ª{ z¤ ~gƒÑàB;LZä~gƒÑZ·~ßñ
 yZgzZ [™Š š¯à£ZxÝZi%Â{z슎ñ~g
ƒ ug¦Ž~}g ! Æ~ux â Z ?•D™t~uÃr  ™Zi%6 Šã
Å
~gLZ¤ Ð y• M ª ZI{oßq Z(KZŠp 'â ~uãZxÝ Zi% » V-gƒÑ Âì [ Èy M Œ Û s ÜgzZg ±Z .
Þ ‡* Ã]c Zzg
~g užì ì‡(KZwZÎtÌ•B„  gŠÃV(uyZÐ zg Å ïKZgzZ•… â ~uãZxÝZi%ðZi%Ž Ì[ ZX “Z
ÆZi% H ? å 3g·ä \ ! n Zx * »£ZxÝ Zi% H ?• ˆð0 Š ‡ Zi%H]ÌgzZ V*¶
~ ã c à Zz äY ~Š~}g ! Æ ~u
}wLãZxÝ Zi% H ? åÐ ~Š ÑzZ ÅÒÃ]|{ z H ? å ‚ gmÐ äZ yÆ~  g—£ZxÝ Zi% H ? åvZ†x * »\ !
H ?„gY cÅì" gzZ ãj" s§C Ù c
;gyjz ðZ~ äâ in Z ? ;g » Ç' " c '
; g »• gzŠ »£ZxÝ Zi%? å5 µñ» äY
?ì HgzZ Â7^Ñ劧~u„z£ZxÝZi%ž It»VÇZi%QÂ7GgzZ7¤ Z?ðƒ‚SqãZxÝZi%L

ZÅg ïZÆ~ux â Zg¼


{ Zg5q
G&
~ V1 ýÒ5B Åg uŽ 7g » c ä™tÃyÒ kZ~}g ! Æ ~ug¼( ì i* Z(6äƒCc ½h ] Î ) v߉
Ë6kZ~V1 ~( zŠ yZÅg u @ ƒyÒgz¢~›9gzZ ~g g 9Âåë Z „ Ú Z¤ ZX » ~ug¼žìt•ñ»yZ•ñ M
Xì 7ë Z Ú ZXt~xsZžì @ C* u
ƒ: »g
ž Ø 7 ðÃÐ yZQgzZ ? f  yâ vßtÐZ H Â@ ƒ~›gzZ ~g gXt¤ Zž !Î7t{z • ëtvߎžìt lg Z* ! ZŽ
?ï Š[ ZŽ H7Z+ ®Š .x * tÂ? cM 7VY™f eZ~y M Œ Û Â¶„âZ¤ ZÌZÅZkZ
G !
Ù Ã] !
k E
9{otc Xtž7x æ ¦ E
Î 5  C kZ *
ƒ:~›gzZ ~g g »g
uËž c CgzZì ÅW-6kZ~ æ MÆ[ ÂkZ ä ë :
k\Z „g7ÌZ ðÃÅb)yZ[Zž Çñ Y1ÈteZ H Â7~ V1 ~( zŠ yZ Åg ub)ë ZÐ ¹Æxs Z7
g¼èa ~ ´ â ¤ í!gzZ›gzZ ~g gž6]! kZ¡gzZ ñ0™: Ì]!  ™ ~ŠzŠñ*
âZ r ÑñÉggzZ ã ! Æ òsZ®  )ž
•˜sßñ* ÑñX c 1Õ
»ù~‚fÆVâ ›{ Z(Zpì 7yÒðû ~u
Š q Mg ¶ Z¡ÐZƒÌZ âZ~ + Š ÅZTž Y™7gz! tÌcœq Z {zì ‚ g]ùgzZÃ̼~xE´Š ¿Ž
ïZÐ}u~VúùÆg Š q Z KZä $ö‰›x â ZgzZ ~g g x â ZgzZ´ â x â Z Åî<EgŠ kZ ÌŠ q Mg ¶ZgzZ å YYZ hg6
( 58m1` b)zb‚g )ƒH:I„ ¢ 
ÜgzZY f$ö+¬X~V- œ{gGÅxsZ žvÎgzZ³7 Ðg¨gzZ³7 g !ZQ]g „Ñ!
q {gÃèÅsßñ* Ññ\ M
Æ}g ‚ {z H ~Š wÅ F ZÂÐZgzZ HyÒB‚Æ xb ÐZÉ HwJžt sÜ: Ã]c Zzg´Ð ~ug¼gzZ ~ux â Z ä
[! 6kZgzZ•ìg™Ü~[ ÂÅg uKZÃZT{zž¶:=ÌâZ7Z H ?¸à {*! Ð]ùzÃ~xE´Š}g ‚
X 17ä´ â x â ZgzZ›x â ZgzZ~g gx â ZÐZgzZ•Š q Mg ¶ZsÜt•'! Šã" ƒ  Â{ z•ìg|0 !
ž¸}gÃãZÐ ]ùzÃÌ$ö}uzŠ HgzZ ¶: x¥Ã î<Eâ 0Zx â ZgzZŠ ƒ ZŠ1Zx â ZQ ~èF x â ZŠ¤
•á Æ~g g x â Z]!
tH
?•ìgÉH{zž eƒ:x¥ÌÚ Z7Z
ä î<Eâ 0Zx â Zû p‚ãÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^eü~~èF ìYä~èF x â Z]|û p‚ãÛÖ] h^jÒü ~Š ƒ ZŠ ! ZòKZäŠ ƒ ZŠ1Zx â Z H
oÊ o×ÃÖ] ‚’ÏÛÖ]ä •x â ZgzZ — p‚ãÛÖ] h^eü ~ Ìß’ÛÖ]ä ( | 211) t Zi°Z†_öx â Z —p‚ãÛÖ] tæ†ì h^eü~ òKZ
p‚ãÛÖ] h^jÒü~Š ƒ ZŠ ! ZòbÑ‹ZÝç( | 388) ! æx â Z]| —p‚ãÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^eü~oבçÛÖ] o×Ãm oe] ‚ñ]æ‡
?J0!7yZÄ»û
LeZ ä VrZ „:gzZ • Å ¦~ 9KZ g Š q Z 9~g ‚ Â: ä ›x â ZgzZ ~g g x â Zž7•Zz* Ð ] ! kZD̈¤ » g u
x â Z'~ g •ZxEä b &0Zƒq å H: x ÈZ eZ äVÍg ) VâzŠ yZžì ¹~ V/ôÜä $öÆˆÉ ì H~úŠ
Š q Z {” `gŠ~›9gzZ ~g g 9žìtÝq »Tì Hy ÒÃkZ~ ~g ]Z ì)läv0Zƒq'~›bÑä ~zâ
g
X •M ™ Hë Âmƒ:x¥Ãr  ™~ŠzŠñ* Ññ]! t¤ Z•9Š Z®~( ZÅg
q Š q ZÌ{z´Æ
g4G‘
p ÖZÆ e Zzg Å87 m1 ` ›9gzZ ÜÓßÚ ÜÓÚ^Ú]z p ÖZÆ( 490m1` ) e Zzg Å ö wz4~z%~ ~g g 9¤ Z sßñ * Ññ
̀'ݬg$ ¦ * Ññ]|Ö_öSg7„]gz¢ÅäÑ~hÃÅgzŠ âZ7ZgzZ CYƒ »]ªéZ Âf NŠ „ Üâ†nÚ] ÙçÏnÊ
X •˜6 p ÖZyZÆ›gzZ~g gã òæ
tÐ ]c Zzg ~uzŠžìC Ù ªì ¿ZuzŠ ðà c •„ ~u„z H Ô™VggzZx â Ztžì Sgt sÜ]! Ôc[Z
~( ›9gzZ ~g g9ª)®Šp]o»æ M Å~ux â ZQ•~ux â Z „Š Z%ÐÔ™VggzZx â ZkZžì @ U
ƒ"
•„~ux â ZŠ Z%Ðx â ZVŒžìgÃèt~X,zâ • Û ±5]c Zzg {z\ Mˆn Z Ç} 7'â
4
~úŠ kZgzZì " U Ð ( ›gzZ ~g g ª) ®Z  * ƒŠŽñ»wŠ ¬x â Z Ë~ äâ iÆwz4 Æ ögG‘]|žìg ãZz
cg ïZÆäƒ ~ux â ZÆx â Z kZ[ Z Âǃx â ZgzZ ðÃÉ fƒ: ~ux â Zx â Z { zž7ŠŽñÌg u®ðÃc
~uzŠ Å›9Z  B‚n Zì ŠŽñ ô¥Å äƒ ~ux â Zn Z~ ]c Zzg ~uzŠ²m<! ì 7î<Ez wëðÃ
/õJ4X3 e ¢
G ™t]o»æ M Å ~ux â Z ÌÃV(uyZQ • ] ÌÅ ~ux â Z]|Ž • „z ]ÌÆx â Z~ V(u
Åæ M Å ~ux â Z Ì{ z™5B‚ÆV(uŒz 9p•®Š ‹Zp äp¤ ZŽì ŠŽñ{íf Z (q Z »V(u{ z´n Z
( 398m4` wZy) F ) ì YY¹u
4‘
KZ ä›x â ZΕ] c Zzg {ztgzZ슎ñ™f »]ÌmZgzZÑgzZx â Zq Z~gzŠÆx?Zm ö ]|~V(uÅ›9 gG
•˜6kZsßñ* Ññ]| ?ì yÃx â ZgzZÑ{zžìtw ZÎ[Z•ÅÜ~9
~ux â ZÑtžìŠŽñô¥t~V(uÅ•}uzŠXÑZuzŠ ðÃc •~ux â Z HÑtž~kZsÜÂì W
x * n Z]¬„zZ  ~V(uÅ•}uzŠQ Âì [ M {™E »ÑkZZ  ~V(uÅ›9q Š 4 }g øfƒ
~›9Šp]o» ~ux â Zžñ Yc ŠÈt¤ J
Z[ Z=Z õGX e '~¬ÆV(uÅ„›9ÌÃyZ •gÃèB‚Æ
/4 3
Ö â Z÷Zq Ü z kZ ÂÐ, FZZ
4‘
c# Z »Vâ ›‰  x?Zm ögGž ì ŠŽñ~›9Z  †ì öRmZ Âì ŠŽñ
žì ~›9†c ÇñY¹yÒ»ÑãÏZ { zGì Š c C~ux â Zx *»ÑkZ~V(uX[Z Âǃ[ M6õÑ}!
E
Æ~ux â ZéŠzŠ ZŠtÅwâžì @ ƒ"U ÐV(u~uzŠ¤ Z[Z ÂÇ} ™„wâ [ ˆ"Ž ǃÑq Z~: â i æ: M
Æx ·Z~›9]uZzŽÆk  b§ÏZ ǃ OÇ! Û Ã~ux â Z t Z]»g
bŠg Z Œ ukZ Å›9Âσ~ äâ i
9ž ǃ kª+ Œ Û Ç! It • Dƒ" U ~ äâ iÆ~ux â Z] uZz „z~ V(u ~uzŠ¤ Z• ‰ G™fB‚
( 378m4` wZy) F )•]uZzÆgzŠÆ„ ~ux â Z{ z•gÃè]uZzŽÆk  ~›
ðrÅ~ux â Z]|ž<êgzZ¶ ŠÐZì ŒHä$öÐ Üâ†nÚ]gzZÜÓÚ^Ú]p ÖZŠŽñ~g uÅ›9gzZ ~g g9
•˜~›9bÑ ( | 827) Ëâ ! Z)´]|?Q7èSg • á Z ~›9gzZ~g g9Šp
w¾Zw¾Z ) X ÕZX •çÃŠÚ àe] Ðm†› àÚ p„Ú†jÖ] &m‚u änÊ x‘ p„Ö] á^ÚˆÖ] †ì• oÊ oi¤] p‚ãÛÖ] Ý^ÚŸ] oßÃmÅ
Ð.
( 268m1` ê › Z
( 78m9` ~ fjÑZ G îvEg ¬¶ Š )ì c Š yÒtÌ~~èF ìYbÑ~ fjÑZ G îvEg ¬ä! ²Z0–1Zè‡)´
ÀE! À
•˜ •Æ ê 5 ê $â Z~~g gbÑ~ŠŠ_ö/Zgâ)´
( 346m3` ~g ØZçG .nG& )•~u]|Ð êÀE
4G 5!êÀ$â ZŠ Z%žìt9
I
d
-G
• ˜ t p »î ÷ Z ã ¢ £ Z
Y ) ´ ] |x s ÑZ ÷
:Ð)Å
( 303m1` ê X Zì) •çÊÛÖ] •çÂçÛÖ] p‚ãÛÖ] ànÛ׊ÛÖ] Ý^Ú] çâ
» ~ug¼sÜÐZQ ÂÇVz™7t~ σ: ] ! t ~ ´ â ¤ í!gzZ›~g g J Z  žìg É Ó Ã•q Z ÏZ ¿ðä Z [Z
yZ {zž õG /43X e ¶Š VZB; =Z ÌÐ yZ H Â7~ V1ÂzŠ yZŽ •, Z b)Ð ¹ ÌgzZì ;g MÃnZ‹Z.
J Þ ‡VY „X
»kZä›z~g gž¶Åg (Z { Zg¸ Ìä kZ Âà$ ^z™Ð {oÆ~ug¼Z  äã c Š ‡£ZxÝZi%•7ŠŽñ~V1Â
BNŠQÐZ•ñ M™ `gŠ6 zZëyÒ»£ZxÝZi%Xì H7™f ðÃ
^ã×Ò p‚ãÛÖ] …çã¾ &m•^u] á] áçÛ×Ãmæ å†Ú] oÊ kÃÛ‰ &m•^u] ÌÃ–Ö å†Òƒ ^Ò†i ‚Î ànvnv’Ö] á] áçÛ×Ãm æ
îG%× ) ànÛÖ^Ãe ]çŠnÖ ÜãÞ^Ò èònrÚ o× á憒m Ü$ oò• ^ãßÚ kf$^Ú èÂç•çÚ ^ã–Ãe Øe èuæ†rÚ èËnÕ
( 7 `236m 70m~²Z
X 7¦ Ù 7?ì YƒtëÑHyÒt»£ZxÝZi%, ™ê„\ M [Z
C
Ü7Z \ Mž ¶=Z ]gz¢ÅäÑt ‚Æ \ MB‚ Æ ,] c ÃzZ •&0Æg¼ê ZgzZ G î*9°Zm ~ux â Z ]|
?X •n g“ _J V¹B‚Æg uzy M Œ Û ]c
Ã{gÃètžÃ™êgzZÃwÂ6 zi Z F
Æ=z
Kt Ã\ MÐ TÐ,™±5Ðzg Å]* ÒÆ+ Šv‚ZgzZ/ôg UM g uz y M Œ Û \ MvZY ¶
Z Â{o»®  û Zz<
 IZ ;g
¸ì xÏßÚ gzZ ãZz ¹ < Ø è z Ý »®  û Zz < IZ 0Æg¼ê ZgzZ ~ux â Z ]|žÏƒ: ~g ZØŠ ðÃ~ ä™êgzZ
{ Zg Åy¸gzZ‰ [Ð { Zg Ìá Zz½{ Zg Åo Z• Û Z~}g ! Æ~ug¼ì ˆ~Š ½Å•g…6ÏZgzZ ;g »s s Z}g ø{o
7~ekZgzZì ðCZ { ZgÅw ZŠZ~A çkZäkZžì Ýqî  û Zz<  IZsÜsÑt‰ hg{ ZgKZ ÌáZzäCZ
ð]ˆrÖ] àŠu] ä×Ö] Üâ]ˆrÊ•ñŠ] ! ZŽ ÜæÆ] 2gzZ] ÑDZá Zzä M
X ñ Yc Š™g ïZ»|{”" U Z~h
q Š F Å] c •ßÆY x‰ž7Â{ Zgƒ
ÃzZ  oðÃtÎ
Wq Zì ð M ~ŠŽz nck  ’t6ìÆXž}™: ZŠ Zt]» Zz! [ © Ý°Z†0¢·* Ññx HszžZ ¶Zg¤Z σ Ï3*
g4‘
Ì6] ÑqÆ ~ux â Z ]| b§ÏZì ˆè[ Â6Ï0 i]ÑqÆ x?Zm ö ]| b§TžÑ ì sßñyZgzŠÆ
G
ï• á aeZgzZ =ÂÅvZ c Š™ qzÑ r6kZ‰ Ü z ÏZ™á x * »vZgzZ ÐÃwŠ ] ! éZçO ǃ {Z ù Âñ Y M [  ðÃ~g v
Ö }
# Å\ M™ƒ3 Zg MÐ ®  Sg- i¬¹t:gz å^oyzÛ» ¶Zg î<Ez Åí@ ~®  SŠ ƒg »!‚gt~{‚ßž ;gw q
X CY~Š™7~
=g f »e Z@ ÐZ c VÍßá ZzÞ{ Zg~}g ! Æ~ux â Z]|gzZ ñ â • Û ‚qJg—LZÃœkZ ~g ø ]+Z[gvZ
} M ñ¯

oÞç,Þ… Ù^fÎ] ‚ÛvÚ ý¼ÏÊ


äß ä×Ö] ^ËÂ

p‚ãÚ Ý^Ú] l†–u


á ] ç •† Ö ] æ è Û u † Ö ] ä n × Â

‚Ãe ^Ú] oË_‘] àm„Ö] å•^f o× ݡ‰æ ä×Ö ‚ÛvÖ]

~g7 ñƒ B- â Z ´Š ä x Z™/ôÐZì ~Š¸Å_Š ZjgzZ]uZzXáZz ä M 7d Œ Û Æ# Ö ªä ÅzmvZ -]À M


¼Ð~yZQ•NƒÜÐ,}gzZ~]gßÅw )Z}V×rt~V1ÂÅg ugzZc Š™yÒÐ MB‚Æ~g ZŠ)f
йä\ M6äCÆvZ b§ÏZ c Û yÒÌ~] ‡zZµ Zµ ZÃ] â ´yZ L gzZ•ðâ •
â• Û yÒB‚q Zä~  \ M‘´
ñâ•Û y Ò#Ö ª] â ´gzZ_Š ZjÌgzZ
mvZ-]À M¸ÅkZì ÌÅyZç°Zz G î*9°Zm~ux â ZVZxm…ÆVâ ›# Ö ´q ZÐ~V á´yZ Å# Ö ª[ Œ Û
yZ { zž Zƒ)fÆV⠛РkZì M~ Vá´ à Zz ä M 7# Ö ª[ Œ
Û ™f » ~ux â Z]|~ V1ÂÅg uì ~Š ä Åz
XgzZ 3TgzZ 3YÐZ~ Ýzg ÅVá´yZì ˆ~Š¸mZÐ Vá´XgzZ NÑyZZ6¿á Zz ä M kZÐ zg Åg Š q Z
tÃyZ ÂN Y ð0 ~ yZ‘´tgzZ , ™g¼~ux â Z Z  Q Ã$ b§~g7 Ð yZ ¹³~uÃ\ M LZ6gîß ä VÍß
Ü z LZ® :Å
~ ‰
Å Z}  ) éZgzZ σB‚B‚Æ yZ ö Z ]¾[ ZžN YƒB‚Æ yZÆ™ kÃne 6B; ug Iê ZgzZ , ™
X
6
ǃt‚» Z}  ) kZgzZσ®
® )
Û » ~ux â Z]|¤
[Œ ZžvÎgzZ BŠí™f » ~ux â Z]|Ð zg Å] * ÒÆ$özY fg;ZYgzZ g uz y M ŒÛ ë• M
Æ,~g7 KZÐZ # Ö Z ñfgzZ D â •
Û {™E
»yZB‚Æ s
 ZÜkZÅzmvZ -]À M H ÂCƒ] ! Kz¯ q
Z *Ö ª
M#
IQgzZ 9 Š™œ yYÃUC Ù ÆkZgzZ *™tÐZ »]Z|yZX D C~gz¢ÃäÑyZZÆ{og•6 kZgzZ D™wJLB‚
ì ÌwdmZì à ©)ÌZ mZ~xsZž7{g e%äâtQÂÇìg™ƒg¼eZ# Ö ª[Œ Û gzZì 9ðrgzZ¸tž
•D™ë Z•Û ]Zg •
á ZÆ~ug¼Ð*™y M Œ Û Â'» Z‰É ÌÏ(gzZ

á ZÆy M Œ
]Zg • Û nÆ~ux â Z]|

•‰ G}g • á ZÆVá´‰gzZ•ˆ~Š™y Òs ™s ™‘´‰gzZ]Ñq‰á Zz ä M 7# Ö ª[Œ Û ~ *™y M ŒÛ


D™# Ö èÅWægzZ ~g »zŠ·à ¬vZX ì ŠŽñ>g • á ZsÜ~y M Œ Û 7~V/A™f »ä M # Ö ª[ Œ Û » ~ux â Z]|
•D â • Û ñƒ
( 114>ÂZ 1\) Ün¿Â h]„ é†ìŸ] oÊ ÜãÖæ pˆì ^nÞ‚Ö] oÊ ÜãÖ
E
ì [ Z±Z( ~] æ: MgzZª f~*Šì nê Z(ÀF )
Ö ªŽ³~u{zë @
# ǃy¶ q
Z„ » ~ux â Z Ì{zgzZ Ï}™ ZƒC Ù ªÌ~g ZzŠ ZZÆõg @ Z@žì ¸Ø Ðg UM ‰
e
Ö ´Å
g4G‘
{ z éZŠ Z%Њ· ~ •
~•  ~ ]gßkZÐ , F ZÐ y• M *%0 ö ]|t ‚ÆXfƒ kn’í• {z { z fƒ #
X σòs ZI{ zgzZǃ+Š „q ZsÜ~*ŠgzZÐN Yƒ»Ð*ŠÆIq Zg•{z~Tσ
•˜~sfÆe  M kZ ( | 310) ~dk  ̀0Z·x â Z]|
kvjÊæ p‚ãÛÖ] Ý^Î ]ƒ] äÞ^Ê ^nÞ‚Ö] oÊ Üãmˆì ^Ú] Ù^Î pˆì ^nÞ‚Ö] oÊ ÜãÖ oÖ^Ãi äÖçÎ oÊ p‚ŠÖ] àÂ
( ï-Zx â Ñ57m~Šgß Zs²ZX 501m1`y#Z ìY) pˆíÖ] ÔÖ„Ê Üã×jÎ ènß_ß_ŠÏÖ]
ÇñYƒìèǃg¼» ~ux â ZZ  σ‰ Ü zkZ ðZÎgzª f~ *Š ÅyZžì HyÒtpeZä ~‡x â Z]|
X σðZÎgzª f éZtÐN YƒŠ ! 
' Vð;Æ\ M {zgzZ
g¼Æ~u]| b & ZÅkZ[ ZgzZ ÇñY0{g Z‘»d •! fÐQ än_ß_ŠÎ‰ Ü zq Zžì À {g •á Z Ì»] ! kZ~kZ
σ6
•D™ÜÐ{Š yx â ZgzZ ~‡x â Z( | 67 1) ?ÅZ£Z0·vZ†1Zx â Z
oÊ å^Þ†Òƒ^Ú o× ÜãÞ‚Ú àÚ ÔÖƒ å†nÆæ änß_ß_ŠÎæ ènÚæ…æ äm…çÛ xjÊæ p‚ãÛÖ] Ý^nÎ ^nÞ‚Ö] oÊ ÜãÖ pˆíÖ]
( 55m2` ?Œ Û ‚) é†Ò„jÖ] h^jÒ
B™ ìÃ{)zègzZðzgtgÀV¸´ê Z\ M Z  Ïìg™ƒ6äƒC Ù ªÆ~ux â Z ðZÎgzª f ÅVÍßyZ~ *Š

Xì Å~{™å5 Z[ ~uzŠ KZäë,mZÐ
E
]|Z  ǃ‰ Ü z kZt Ε „g} Š¸] c Zzgt ÅT¶ðƒ:6 RkZ ðZÎg ÅŠ·~ ì«Åän_ß_ŠÎžì ¸Ø Ð õg @
X σðZÎg éZVð;Æ\ MgzZ fƒC Ù ª#Ö ª[Œ Û ~u
°~•ä VrZž• D™ÜЊ ƒ ZŠ 0bZzgzZ)M~‡x â Z~‚KZ\ M 7¬szc) ( |77 4 )M0Zƒq)´]|
Û 9Ã] !
E
X •˜\ MX σx ¬gzZ {Š c iÌмƒ  kZðZÎgzª f éZ~*Šžì c Šg Z Œ kZgzZì ÅÐ~u`z æ:‚Å *-Z
( 100mM0Z‚) •¨]• àe Øñ]ææ äÚ†ÓÂæ p‚ŠÖ] ‚ß p‚ãÛÖ] tæ†íe ^nÞ‚Ö] oÊ pˆíÖ] ðŸçâ †ŠÊæ
( 171m 1`M0Z‚)ì Ì5ZŠ ZÅtb gzZì ÌðZÎgÅVÍßyZ~äâ iÆ~ux â ZŠ Z%ÐðZÎgÅ *Š
ÔŠ xsZx Ó# Ö ª[Œ Û žì ¸ Ø Ð kZ ( k ;Z ì¶ Š )ì c Š yÒ ¸ ~ sfÆ e  M kZ Ìä ( | 1250 ) ã »Øè‡)´
4 ‘
N Z VâzŠ G î*°Zm ~ux â Z]|gzZx?Zm ö G]|~T ǃgzŠ { zt fƒg ezŠÐ ðZÎgzª
9 g f ð•Z ~Š· m<! '¸
!ZjÆk ̀0Z‚~ sfÆä×Ò àm‚Ö] o× å†ã¿nÖe  M Å *™y M Œ Û X ǃ ;g ZØÐ ]¸~g7 + Yg XC Ù Z}»xs ZgzZ fƒ
ǃ6ä MÆ~ux â Z„tžì @ ™tk  
2 è‡+ãc Š ‡szcÐ
ǃ~: â iÆ~ux â Z6 ycŠ Zx Ó„t»xsZž p‚ãÛÖ] tæ†ì ‚ß ]„â
Û }g •
Z•XÌ~*™y M Œ
]|¤ á Zn ZgzZì 9¸Åg¼Æ~ux â Z]|#
Ö ª[ ŒÛ žì @
ƒãZzÐ] *
ÒyZÆ+¬
Ü zLZN C„\ M Âì ã ¹]{ððÃc ~œ, ðŠatc
L$ögzZ+ ¬g;ZYƉ @ƒÝZ"r»g¼Æ~ux â Z
á ZÆg¼Æ~ux â Z~y M Œ
X •ŠŽñ}g • Û žë™Á

Š q Z ~ux â Z]|
ÐzgÅg

g ! ™f »\ M äg—슎ñ~g
g ! Ö ª[Œ
Š q ZŠ¼{ zì ~Š¸Ž Åä™g¼# Û Æ~ux â Z]|äÅzmvZ-]À M
ù»\ M e -z Å\ M x *  g—HX • G yÒUZn ZgzZì ðâ •
»\ M ä ~ Û ðrÅgñZÐ ¹ 0Ð yZgzZì H
ËÆ~uL ÑËgzZìg:~[& E
 ¿ðÃ~+ Tê Zž @ ?VYt?G 7yÒJ ]ÑqÆgzŠÆ\ Mg¼x £»\ M
Xnƒ:g D»ÑL Ñ

)*
©» ~ux â Z]|

»Ë:™| ( иÅ\ Mì c Û yÒäÅzmvZ-]À MŠpÐZ•n


â• gmÐyZ0 {¾\ MgzZì Hx * » ~ux â Z]|
c
â• Û Š•
á g ZäÅzmvZ-]À Mž•ë Šñ &0vZ†]|ì $ Ë YÅG @ ŸË:ì Yƒ„  gŠyÒ
oò›]çm ojne Øâ] àÚ æ] oßÚ ¡q… änÊ ä×Ö] &Ãfm oju ÝçnÖ] ÔÖ]ƒ ä×Ö] Ùç_Ö ‚u]æ Ýçm Ÿ] ^nÞ‚Ö] àÚ Ðfm ÜÖ çÖ
( 46m2`~èFìY512m2` Š ƒ ZŠ ! Zò) ( g •Z) oe] ܉] äne] ܉]æ o‰] äÛ‰]
òŠ M qZ~ kZ à ¬vZžJ VŒÐ, Š™iZgŠÃyŠ ÏZ à ¬vZ ÂñY {g ¹! yŠ „q Z~ äƒ »Æ*Š¤ Z ( ÀF)
ǃ6x *
Æ\!}÷x * »\ ! n ZgzZ ǃ6x *
}÷x * eZǃÐyZ0 {}÷Ž ÇÇ
Çìg™ƒg¼»kZÌÂñY{g ¹! Ì]Zgq Z~䃻Æ*Š¤ Zž c Û ä\ Mžì ~e
â• Zzg ~uzŠq Z
) ojne] Øâ] àÚ Øq… ^ãnÊ Ô×ÛÖ è×nÖ Ÿ] ^nÞ‚Ö] àÚ Ðfm ÜÖ çÖ Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] à •çÃŠÚ àe] àÂ
( 59m~Šgß Zs²Z
»\ MgzZ x *
» ~ux â Z ]|ä g—~ g ukZÎ ( 442m5 `k  ;Z ; ) p‚ãÛÖ] •]†ÛÖ] • ~u]|Š Z%Ð Vg VŒ
Å\ Mž• ˜ ò~z0 »ögŠ Z·* ÑñgzZ ãæ̀'ݬg$
¦ * ÑñǃvZ†x * »-Zzê ZgzZ ǃ·x * »¿kZž c Û ãZzyZ0
Š â• {
( 128mxsÑZZ •X 372m4` w Zy)F ) ǃì Mx *»{-Zz
—ðÃ~kZì D* Ö ª[Œ
M# Û » ~ux â Z]|ž ǃ { i Z0
ZÃ\ M Â, ™g¨6 kZì ~Š¸t~i Z0 ZTä ~  ]À MQ
Å
ìg™ƒ(ZgzZì ]! 5 gzZ D* M » ~ux â Z]|•˜~Š ƒ ZŠ1Z bÑ ãæ̀'~gzg –£Z2* Ññ]|$ åC+ Zõ7µz
Ç
ÔÖƒ áçÓm á] ‚eŸ oßnÏm ‚Ò©Ú ä%ÃÅe á] &m‚vÖ] oßÃÚ Ø‘^uæ
A+ Zw&
( 192m17 `Š ðAXE  )

{ » ~ux â Z]|
yZ0

{ÆÅzmvZ -x™Zg—\ Mžìt{ zgzZì YYHx¥Ð e


Ð yZ0 Zzg {gÃèÌÐZ fƒÐ yZ0 {¾~ux â Z]|
cÛ äÅzmvZ-]À Mž•9•x Z]|Ýí. Zx Z Xì DÌ*
â• Å ƒÐ kne IZ »\ M ªX fƒ
( 300m î<Eâ 0Zò512m2`ZZ|Z ¦232m2`Š ƒ ZŠ1Z) äÛ›^Ê ‚Öæ àÚ oi†j àÚ p‚ãÛÖ]
fƒÐ~Š ÑzZÅÒÃ]|ªÇƒÐyZ0 {}÷~u(ÀF )
cÛ äÅzmvZ-]À Mž•ëy%Z]|
â•
( 300m î<Eâ 0Zò) ( g•Z ) knfÖ] Øâ] àÚ p‚ãÛÖ]
cÛ ä\ M fƒÐ~kneIZ{ zgzZì h*
â• M ïZž cÛ ñƒD™{™E
â• ïZû%q ZäÅzmvZ-]À M
( 601m4` Áqug´) äÛ›^Ê oße àÚ çâæ Ðu çâ ÜÃÞ
•˜ M0Zƒq
Ÿ àŠvÖ] ‚Öæ àÚ ^ãß oÖ^Ãi ä×Ö] o•… èÛ›^Ê èm…ƒ àÚ knfÖ] Øâ] àÚ áçÓm p‚ãÛÖ] á] o× èÖ]• & m•^uŸ] †n%Ò
4 }Å
-E
( 196m6` ÷ GZä) ànŠvÖ]
˜ Ìt~ŠŠ _ö+ -ZÚ[ Zâ)´]| >‡bg • á ì D * ƒÐ ~ª ‚gyZ0 { » ~ux â Z]|žì ¸Ø Ð kZ

»yZ ªÇƒ ̦ÑgzZ ãqzgÉ Çƒ7#gzZ usÜmïZB‚Æ~  g—žì {g • á Z Ìs§kZ~Š • á g ZÆg—
( 40m5` hC Ù b) fƒ._Æ]Ñ©z]ZŠ ¬Æ\ MgzZ j§zgîÆ~ g—]Ñ©z]ZŠ ¬ê ZgzZi§gî
˜ã ò æ̀'£Z2* Ññ]|Y_ögzZ ~g ‡Z5Ö_öfƒÐ ~Š ÑzZ ÅñŒx â Z]|®¤ÆÒ ñ Ã]|~ux â Z
fƒ+Ð+ YÅVâ²fƒ÷Ð+ YÅ\ ! \ Mž•
+AX Å
]‡%X 193m17 `Š ð EZw& A  ) ^nßnŠu ÝŸ] èãq àÚæ ^nߊu hŸ] èãq àÚ áçÓm á^e ^Ûâ‚Öæ àÚ Ù^Ïm á] oÖæŸ]æ
( 40m5` hC Ù bX 17 4m10`
ànjfŠßÖ] àne ^ÃÚ^q áçÓm á] àÓÛmæ fƒ ìYgzZ ïqÆ VÒ+gzZ ÷\ Mž • D â • Û ~g ‡Z5 ]|Ö_ö
( 17 4m10`]‡%) ànߊvÖ]
]|Ð + Y ÅVâ \ Mžìt È eZžì –ä Y f‰ì Š cCÌ* ƒÐ ± Åk„]| ïZ~ e Zzg ®q Z
t9ë @ Lg7ng ¬ðÃ~VìZzgyZn kZ fƒÐ~yZ0 {Æk„]|Ð + YÅ\ ! ²fƒÐ~Š ÑzZÅÒÃ
X XÐNBZi%gzZ fƒÐyZ0 qh\ Mž7t~e Zzg ËfƒÐ~Š ÑzZÅÒÃ]|\ Mžì
ì c Ct"uq Z~䃊 ÑzZÅŒ ñ x â Z]|Æ~ux â Z]|ä( |751) U³0Zƒq)´]|
èÊ¡íÖ^e ÝçÏm àÚ å‚Öæ àÚ ä×Ö] ØÃrÊ ä×Ö èÊ¡íÖ] Õ†i àŠvÖ] á] çâæ Ìn_Ö †‰ àŠvÖ] ‚Öæ àÚ äÞçÒ oÊæ
äjm…ƒ o_Â] æ] ä×Ö] å^_Â] ^nò• ä×qŸ Õ†i àÚ äÞ] å•^f oÊ ä×Ö] è߉ å„âæ š…Ÿ] ð¡Ûm p„Ö] àÛ–jÛÖ] ÐvÖ]
( 139m ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ]) äßÚ Ø–Ê]
ä à ¬vZÎ~Š hgÄÜc Ÿg ÅvZ ä \ MžìtNë¸q Z~ äƒÐ ~Š ÑzZ ÅŒx â ZÆ~u]|
vZì ꊙuF qðÃc Ÿg ÅkZ ðÃŽžì „g M ¬~VzÈÆkZ<  ¸ ÅvZ ðZI~±éZ§ÄÜ@¬
X •ïŠ â •Û «q4ÐkZÃËÐ~e g f ÅkZc ÐZà ¬
Û y Ò~iZ0
ì ðâ • ZLZ]! tÌ6 RìYbÑk ;Z;ä( | 1029) ~zos ƒ°Z†)´]|
Æx?Zm•Z' Z]|* ¦äà ¬vZž•D â • Û \ Mì è]! %~( ZVŒÌä( | 1014) ~g ØZZ5]|Ö_ö
q
m³• Z]|d }uzŠÆy ZgzZ ñƒÐ ~Š ÑzZ ÅyZLZu Zoße Y m  E Zƒ Û «]Š XtÃx?Zmt GZ]|d
 ž ðâ • 
4 5 Å
c
Š =` @ »]t»6 uÆ\ MgzZ ñÑp=ÅzmvZ wÎg·]| èG Z ?{sÜ~Š ÑzZ ÅyZž Zƒ‚xsÑtÃx?Z
E4
G 5E
Å\ M[ZgzZY 1zZ ÒZÆ# Ö Z kZžÅ «]Š Xt Z  Ã@x â Z ]|ä à ¬vZ b§ÏZ Š ƒi Ÿz ëÃ6ƒ  Z‹„ q ZtgzZ
Z5 ñƒY 1zÑZ ?{™ƒx £ì‡Æƒ  Ž c Û Za ~ux â Z]|~Š ÑzZ ÅyZž c
â• Š™ «sÑtÃŒx â Z]| Âñƒ~Š ÑzZ
ì±5. Þ ‡]g „%Å~g ‡
ØnÃÛ‰] ^Ûâæ Ünâ]†e] p‚Öæ oÊ ÄÎæ ^Ú o× ^‰^nÎ oßnŠu ÝŸ] gÞ^q àÚæ oߊu hŸ] èãq àÚ äÞ] †ã¾Ÿ]æ
ØnÃÛ‰] èm…ƒ àÚ oòfÞ ^ÛÞ]æ Ðv‰] oße àÚ Üã×Ò Ønñ]†‰] oße ð^nfÞ] á^Ò &nu Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö] Üãn× Ðv‰]æ
èÛñŸ] †%Ò] l†ã¾ ^ÛÖ ÔÖ„ÓÊ ð^nfÞŸ] Üi^ì …^‘æ šçÃÖ] ÜÂæ ØÓÖ] Ý^ÏÚ Ý^Îæ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ^ßnfÞ
ð^‰ Ý^ÏÚ ÝçÏmæ ð^nÖæŸ] Üi^ì áçÓm ‚Öæ äÖ o_Â] áªe àŠvÖ] †frßm á] g‰^ßÊ ànŠvÖ] •Ÿæ] àÚ èÚŸ] †e^Òœæ
oÊ äjfÏßÚ oÊ •…æ oÊ ^ÛÒ èm…ç’Ö] èÊ¡íÖ] à äß ä×Ö] o•… àŠvÖ] ÙˆÞ ^ÛÖ ØnÎ ‚Î äÞ] o× ð^nË‘Ÿ]
èÞ…^ÏÛÖ] èmæ‚ãÛÖ] èfŠßÖ] ^ãj×Ûq àÚ áçÓm á] g‰^ßÛÖ^Ê ènf_ÏÖ] èfi†ÛÖ] èmŸçÖ] ð]çÖ äÖ o_Âœ ènfßÖ] &m•^uŸ]
` ] ‡% ) ènvjÖ] ÍŸ•æ Ý¡ŠÖ] ÍçÖœ ^ãfu^‘ o× èmçnfßÖ] è×ÛÖ] èÛ×Ò ð¡Âœ o× ^ÛãÎ^Ëi]æ èmçŠnÃÖ] éçfß×Ö
( 17 4m10
Þ ‡c] Z| ãc
œg¨. Š ‡gzZÛ

t Z²~/Åw‚zŠgzZ¸ñƒZa 6 gîÆx â Z,ðg !


~ux â Z]|žì {o»] Z|Ûž•ñ M™yÒt~)lëž 6
Æg—{zž•D™tÛì m»yZ0 {ê ZJ V˜ÐìÐV;z~# Ö ª[ Œ Û „z[ZgzZ¸‰ƒT ¸~g ¸q ZÆ
x *
»\ !Æ~ux â Zž•ëgzZ D™7tÐ Ztì c Cx * Ž »x H-Zz6 M ä~  ]À Mžk\Zpfƒgz¢ÐyZ0 {
~ux â ZÆ# Ö ª[ Œ Û x â ZƬV- œ{g ! Hž,™g¨„\ M [ Zì c CvZ†0·x * » ~ux â Zä~ g—²ì ~jŒ
?ì $ Ë ƒ{ Zg„
 gŠ6 gîË*™tÃ~ux â Z£zGÆÛgzZ•M ƒ
g—Žì „zx * »£ZxÝZi%HN C„\ M Âì ˆ~Š~g u¸ÅTì ~ux â Z „zã c Š ‡£Zþ xÝZi%ž~úŠt»VEc Š‡;g
7µ ZÐ yZ0 {zx *ñƒ ñCÆg—yZ0 { eZ HgzZ ? å: ! ! r Zl
x *»Vâ mZgzZy%xÝx * »\ !n ZHgzZ c Û Š•
â• á gZä
¬ ,mZ ëì HgzZ Âì 7t~(q Z 'â ~ux â ZÐZ » VEc Š ‡gzZ ^Ñe zu~úŠ » Zi%Q Âì G gzZì ¤ Z ?ì
} ™7Âì [ZŽ ðä Zk0ÆVEc Š ‡»] !kZÅ ( | 1346) ~ ò $ñZ·¦* Ññ]|X •ñ M™
ÆyÆ~ vZwÎgžt( 2) fƒ{ • á Š !
Æ[²{ zžt( 1)•gÃèÐgîs ™e .‘´g e Å ~ux â Z~g u
vZ†x * »\!Æy Zžt( 4 ) ǃ·x * »yZžt ( 3 ) fƒ~Š ÑzZ Å@]|gzZ Œ]|ªfƒÐ ~VÍß
ð0 7~ãc Š ‡Zi%Ì# Ö ´q ZÐ~Vá´yZžì Y™ï@ ~kZDZg vgzZûz=~g vž ƒ C[ ZEc Š ‡X ǃ
kZ ä VrZ1ån• Û 6yZ eM ŠŽz! ìgxzøÌÐ e Zƒ: ‚Ì* Y »V;z Â7Z Dƒ H Â{ • á Š !
Æ[² CY
{g o™8â 8 âBzgVzg ZD Ù gzZ‰:Ã]g c iÅwΰZ G E" æ1¸ë wÎg Ô¬gzZwÎgxŠ {Ã\ M LZ H7ZŠ ZÃn•
î0G Û
èYìC Ù ªe
.Ìc 0: »kZ fƒ~Òà oße gzZ ~ vZwÎg kne IZ { zž¶t# Ö ´~uzŠ'c Š™sÜ6{)z
( 55mã• M ]Š Þ~uzŠ ) ì ]! ÅgzŠ ~(Â*
ƒwÎgkneIZ•7̹zg Ãc jœ•ÆxzŠ î<EgŠ Âã c Š ‡Zi%

ug Iù» ~ux â Z]|

c
â•Û ä~
g—ž•ë ~g} G1Z]|¶ Š g utÅÅzmvZ-]À M c kZǃ÷ug Iù» ~ux â Z]|
( 512m2`Š ƒ ZŠ1Z) ÌÞŸ] oßÎ] èãfrÖ] o×q] oßÚ p‚ãÛÖ]
fƒn gu *g !
q gzZsîgzZá Zzã% ?{zfƒÐí~u]|
ž•ëy%Z]|
6`w é)™ÅZ +É) Ù^q†Ö] àÚ h†• Ý•• •m†Î àÚ ojÊ p‚ãÛÖ]
( £ZµêJZ34m
fƒòŠ MÆy$ }k 
qgzZfƒyZŽ âÆ÷Œ Û ~u]| (ÀF )
fƒb§Å}g @ ñƒ¾q Z ~už c â•Û ä\ Mžì ~e Zzgq Z~z%Ðfv ]|
( 66m~Šgß Zs²Z ) p…‚Ö] gÒçÓÖ^Ò äãqæ p‚Öæ àÚ Øq… p‚ãÛÖ]
žì MÌò Z¤ Š•á g ZtB‚ÆkZ~e ZzgqZ q ¯%Ð)â Z1Z]|
™ Å
( 268m14`w é) Z + ) á^jnÞ]ç_Î á^jm^f än× •ç‰] Ù^ì àÛmŸ] å‚ì oÊ
ǃñƒêN „ã Z#zŠ {zgzZ ǃL Þ { (6wÇN ZŠê Z
~Š ÑzZ ÅkZì cÛ ¦ÐZ ä ~
â•  g—ž 6ì ¦ g t Z÷ž c Û ñƒ Ù ŠÃŒ]|d
â•  LZ ä y%Z]|û%q Z
nZ~]gßz^%Z ǃ/xÆŒd }÷~ t ÜZz]§ ( ǃx * ·ª)ì » ~  Ñ}g vŽ ǃ„zx * eZ ǃ¿qZ
( 589m2`Š ƒ ZŠ ! Zò) ǃ:/x
RX¹ÐÅzmvZ -]À M~> Ø ³z ^~ux â Z]|žì ¸Ø Ð g ugzZq Z Âì m»]gßz^J V˜
•˜ ~z0  ™ögŠ Z*
»r Ññ]|fƒ
( 128mxsÑZZ •) ǃ/xÆÅzmvZ-vZwÎg~]§gzZ]gß
•˜~xs ZZ •[ÂKZ ( 㛂r  ™) ã›/Z†·1Z)´]|
ä™x¯Z  ž_}gŠ~y! i—zqg ! {Š ¤{nbâ quC8
u * guZ ~ ¸~i ZgŠ/bâ Šìt ïZug Iù
•)Ð,g âB;6
( 182m xsZZ â Zi Âfƒß~
~iZ0ZT]â ´Å~ux â Z]|ž, ™g¨„\ M ñ0 }Š: d•Û ÃVâ ›i !žðŠ ðÞ @ c
Š Cù» ~ux â Z]|~kZ
ì ~Š™ãZz# Ö ´q Zq Z éZ ä ~  u 0g—n ÏZ ǃ à ©)¿ÑZz ä M # Ö ª[Œ Û • CC{z ?•CCH{ z• ðƒyÒ
Xìg:µz—ðÃ~+ TÆyZž @
ãÒr zgŠq ZtÌÂA }¤ ZgzZì Q,~g7 mZ~[ ÂË: 7t ‚}g øù» ~ux â Z£zG, ðg ! ÆÛ( ^ â )
?ì @
FZ Zg7 6'Æ~ux â Z {z HN CÐ s »ZgzZBZ eÃQû%q Z6
k¦Å£ZxÝZi%{ zžì ~g ZŠ)f ÅVEc Š ‡V;σ
! Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö^e Ÿ] éçΟæ ÙçuŸ'ì ~ux â Z{ zžì ~úŠ1ì Zg ¦ŠÌÐ]gßz^ì yZ0 {:ì x *
:

öZa ñYÅ~ux â Z]|

ZÐ y%Z]|%Z fƒ Za “
q gzZV¹\ Mž c Û 7të @
â• ì ~Š¸Åä MÆ~ux â Z]|ä ÅzmvZ -x™Zg—
fƒZa ~Üæ\ Mžìtw¸
orÞ‡†fÖ] èÚ¡Ã×Ö TO ” èÂ^•Ÿ]Eäãqæ ä×Ö] Ý†Ò o× ànßÚ©ÛÖ] †nÚ] à •^Ûu àe ÜnÃÞ å]æ… èßm‚ÛÖ] p‚ãÛÖ] ‚ÖçÚ
D| 1103 oÊçjÛÖ]
Û g¼~] ÑqÁ\ Mž c
ÐVƒJ} (]ÑqtgzZÐN â • ŠØgz¢»kZä~
g—V;

 ~ux â Z]|
?ÐN M“

•˜ ã ò æ̀'Ý ¬g$ ¦* Ññ]|Y_ö


Æ]ZŠ ‚Ž ( ǃy 0E c vZ†c »T ) ¿q
{ z²x * ZÐ ~Š ÑzZ Åyç1Z~x • á z[²o IÐg¼Æ\ M
Ð {z¤ qZÆ VÇ|Åxzg { • á Š !
~ yxgŠ kZ Ç- ~ s Z§ZÆ^zx • á o ¬eZ Ç}™3gB; LZÐ O
gzZ Ç ñY V~ x •á o™hgÆsZg ZŠ xzg { • á Š !
Çá™ï6è& • Û ÑZz ä±Ïƒ *Ð ‘• Û }uzŠgzZ k 
&• Û ¬ZñˆÆ“ÅÔŠ Ïñ 0 ì6³ #& • Û ˆÆk  m gypqZ `¯òsZЊæÅ& • Û }uzŠÆVÇ|
ù g â Ð kZ¿q ZÐ~HòsZ™Ítì B ìtÐ x * ÆÏZgzZ ˆƒ̈ ¸Çž ÇñÎ {È¿q ZÐ~
î<EzÅTÐ, g åcŠæÃx ¸KZ KZVâzŠtðƒ‚ ìtÐ î<EzÅÏZgzZ Zƒ̈ ¸ xsZ+ Š 7ž Ǿ gzZ Ç}™
ð|VâzŠ yZ ~ : M gzZ Ð B™ï6x • á o ð| Ç ñ YƒLxsZ { • á Š !
Ï ñYƒ q zÑ m: {~ ` ¯Ð
„kZy›‰ Ü zkZ ÏñY| ( 6#
J Ö ÓÅVÇ|ÐN M- s§Å{gëÜæy›¹! Ïñ Yƒ*ÅVñ¸
m4` w Zy) F) A ] •ÐlÆÔŠgzZVƒgzŠ4tÐ=g fÆyZž @ õG J
/43X e *
™lˆÃ~ux â Zžfƒ~
( 373
žì ~e Zzg ~z%Ð y! N]|~e ZÅÁ éCÑÉug´
Zzgq
ˆÆkZ Çn ï:ÃËÐ ~yZ: Z•  tÌQ fƒÆ±ÆÑq ZVÐtÐ, ™k  òŠ M &k0 Æ: Z• }g v
kZ ä x ¸Ë¬ Ð kZžÐ, ™ðZ±B‚Æ]”gŠkZÐ ?{zgzZ fƒg ZŠ%á Zz} }{ (Ð + Y Åtæ
( 463m4`ug´) ǃg¼» ~uÑÆvZQž c Û Q ( ðâ •
â• Û Š•
á g Z]! ðÃä\ MQ) σ: k h ”gŠ
žì HÜã ! iÅ! ôq Zä( | 100)@Wx â Z]|L¹ @
oÊ àÚæ ð^ÛŠÖ] oÊ àÚ Üãn× g–Æ ènÒˆÖ] ‹ËßÖ] k×jÎ ]ƒ^Ê ènÒˆÖ] ‹ËßÖ] ØjÏi oju t†ímŸ p‚ãÛÖ] á]
( 198m15`Ž! Z0ÑÌß’ÛÖ] ) š…Ÿ]
6yZá Zz y• Mz }i Âǃ OïZ Z  Ç ñY HOÃyYg]" ( ªÉiÑ ) q Z Z  fƒC Ù ª‰Ü z kZ ~ux â Z
fƒu * …
Ù Ñz¬ IÐg¼Æ~ux â Zžì ¸Ø Ð ]*
(C Zzg w®yZ• XÜ]â ´Ð ¹ ~ V1Â KZ Åx «
Ò gzZ] c Y f
ÏgŠ ZŠ Åx¤gzZ ǃ[YJ  •ZÅÕLZÝ ªÏìg: ¹! gŠðÃÅyYã̈Z}gzZÏñ Y½ÐgŽzÕ}iÅ Z} ǃ;gQ@ *


w°ÐQ }i Å Z} gzZÐ ,™]Š ª ÅxsZ IZ™Ñ p={zgzZÐ N â • ÛCÙ ªÃ~ux â Z ~ ]Ñq yZ à ¬vZ σ: }
Æy ñ %Z]|ëž• ëÃ0·]| ǃ# Ö ª[Œ Û tgzZÐBŠ }iIZ ?gzZQ' Å Z}gzZ Ï} ™{g »s »Zz
cÛ gzZ c
â• CŠ°»] ‚ÐB;LZä\ M ÂY7 ~}g ! Æ~ux â Z]|Ð\ M ä¿q Z¸ñƒÆk0
ÑÉ Å
( 554m 4` Á éC ug å5k. Z ) á^ÚˆÖ] †ì • oÊ t†ím ÔÖƒ
G
E
ǃ~: â i æ: M *M » ~ux â Z
•D â • Û ~bÑ þ ÅèËn×ì †ŽÂ ^ß$] áçÓmg u( | 336) ~z‚Z£ZŸZ1Zx â Z
( 212m13~g ]Zì) á^ÚˆÖ] †ì• oÊ t†ím p„Ö] p‚ãÛÖ]
ÀE! À
•˜ ñƒD™yÒp» ê 5 ê $â Z( |895) Ï’·0·)´]|
›bÑw¾ÑZw¾ Z ) á^ÚˆÖ] †ì• oÊ oiŸ] p‚ãÛÖ] Ý^ÚŸ] oßÃm
( 268m1`
g4‘ E

kg¼¬ Ð wz4
5 Æx?Zm ö ]|\ MžtgzZ ǃ~gzŠ æ Mg¼» ~ux â Zž• ˜ ( |77 4 )M0Zƒq)´]|
G :

mtŒZ ) &m•^uŸ] ÔÖ]ƒ o× kÖ•^ÛÒ Üm†Ú àe] oŠn ÙæˆÞ ØfÎ áçÓm å…çã¾ à¾]æ †â‚Ö] †ì• oÊ áçÓm äÞ]
( 23
•˜ ñƒD™ bÑÅg uq Z ~g7ug IÝ°Z†)´
( 484m6` ~ fjÑZ‡) á^ÚˆÖ] †ì• oÊ ‚eŸ äÞ]
Û ä \ M ÂY7 ~}g !
E
áZz ä™vZvZž ǃt wqgzZ ǃ~: â i ~ æ M * : M ïZž câ• Æ~u]|ä ËÐ y%Z]|
ÇñYc Š™Oÿq Z
‚u^e áçu†ËmŸæ ‚u] oÖ] áçŽuçjŠmŸ Üãeç×Î ä×Ö] ÌÖçm h^vŠÖ] ňÏÒ ÅˆÎ ^ÚçÎ äÖ oÖ^Ãi ä×Ö] ÄÛrnÊ
àm„Ö] lçÖ^› h^v‘] é‚ o×Âæ áæ†ìŸ] ÜãÒ…‚mŸæ áçÖæŸ] ÜãÏfŠm ÜÖ …‚e h^v‘] é‚ o× ÜãnÊ Øì‚m
( Áq ug´) †ãßÖ] äÃÚ æ‡æ^q
ÄÚ Õ…‚jŠÛÖ]) oÖ^Ãi ä×Ö] äÛu… ofâ„Ö] äÏÊ]ææ ànínŽÖ] ½†• o× xnv‘ &m‚u ]„â ÜÒ^vÖ] ä×Ö]‚fÂçe] Ù^Î
( 554m4` “ní×jÖ]
tÇ} Š™ Za ›z¿Z~yZgzZì ꊙ ÜÃVz•tºÆwŠ ! b§T Ç} Š™ ¦k0 ÆyZî  )q Z à ¬vZ
Åg$ [ ôZ vß ëlpt áZz äƒ ¦k0 Æ ~ux â ZÐVƒ lp™NŠÃË:gzZÐ N 3spÐ Ë Â: vß
Š Z®ÅyZ σ‚Ãá Zzˆ: σB:ÃˬŽ ÏA ¤ ( ~zb ) m{+Zq ZÃkZ fƒ'  
Z' Æ( 313 )Š Z®
X åHgˆÃ ( yŠg Z )1{ Z_Æ]ß ¤]|äVM( 313„zª) σ'  
Z'ÆŠ Z®Å]ß ¤[ôZ
ǃ~# Ö ª[Œ Û * M » \ Mž•˜ {ukŠr  ™vZ à z{ • á ]|# Ö ÑZœ
ÃzvZÃ~zz”@ZpŠŽñ# Ö ªyZz MgŠ ~ux â Zè óE  Z {Šñ•
&„ Û ùx?Zz > Õä}ÅZm qg • á ž 4Zy ànÏne â ª  ëz
x â Zs ]Zž0 Z {Šñ• Û {Š ÃZÝ,! :ÕzgT”! ”6} zi Z7è Os »Zz w°/Zg}iŠ™@Zp6  Z h'
z„ x â Z!Îg
EÄ GE E E
( 6m 1` Y é¨ÒC Z î£ÜùY é¨B Z îÈZiZ )'Šg ZzäËn×íe mç MgŠ ~zq nZ”Z
E Ä G  Zz~u
Ù ª~ux â Zd
C Œ Û Æ# Ö ªžì ~Š â • Û ù6 ] ! kZ äx?Zz> Õä}ÅZmqg • á ž•… Y6gîDë b§ÏZ (ÀF )
ÐgŽzլРyZž 6Ð, Š½Ð s »Zz w°Ã}igzZ fƒ h' x â ZqŠ 4 ÆwÎgÆkZgzZvZ { zgzZ fƒ
Ü z »ÄÜÅ ~ux â ZZ
) ÂÇñ M ‰  gzZì c ÛC
Š â•Ù ª* ¯äËn×ì» ~ux â ZÐ yÒkZ ( LZ ä qg • á ) : σ_½
X •0Ð äËn×ìŽ ÏƒZ  Zz~gñZyZ q nZÅ~ux â Z ( Њ • á g ZkZÆqg • á
ž•˜ ã›/Z†·1Z)´]|
( 182mxsZZ •) Еg {0 itZz°Zs%ZZJ k'  J M c] ‚n ZˆÇƒ~/Åw‚:eg¼»\ M
X ǃg¼» ~ux â Z]|Z  Ç- ؉ Ü zÏZtÐáÐ: â ig ëg¾w‚J MgzZ]‚t
Ù
žc»yzëC

~V1«™f eZgzZ σРx * ÆyzëC Ùkq Z¬Ðg¼Æ~ux â Z•˜~ û Ø{ »‰ Ü z ü[ÂKZŠ&@• á ËZ e


sßñì ›ÌZ ÅkZ ÌV; ÆŠ· gzZ • n g ¢ b§~g7 6kZ ( Iè c Vƒ Ï( ) Ég ð| ÆgzŠ {ŠŽñ²ì ŠŽñ
•˜
+AE‚kZ ä äÆá|gzZ
Ãõ J 7 ç ne … Æ e Š· ˆÆ] uZzÆY 2001m11™SǃˆÆk  ÅyzëC Ù g¼» ~ux â Z
Å ÿE 4
G!
5 & ÃðZzg »Y ¯Å6¤' gzZM%Z6 t Z²gzZyjjZ ä ÒZgzZ c Û ŠÅVÇr ‰à Zz äYð0
Šg Z Œ ~V[~Š· gzZgZ
Û )l»k Ù ªðÍ7q
E
Šg Z Œ
c  x~ æ M yxgŠÆë!
: zhcyzëC Z
7„ … YÂy›Ð ¹p•ñƒŠg ZzÐ ]ÒB‚ÆF Z ÂÂwZ¸ZÆ[ ÂIZ nÆ]oÆyzëC Ù žìt ]! Ð
•pH~¹Å[ ÂIZÆÂu * çkZgzZì HyzëC Ù tž
G
[Z%Zì x * ZŦ ó zó ˆL gLzZì h N È » óC
» ~Š Zzq Ùó L L~y ! i ãZ‡ì ¯™ïÐV ðš zŠŽì »y!
‹ © ! i ãZ‡yzëC Ù
² ì Zƒ ;6A ÃÆ éÎzŠ J yzh Z~ [†™á Ð zˆwÑŽ ǃ ¸ yZy » k  à Zz ä Mì 7ŠŽñh N ðÃVŒ
ìŠ`J A ÃÆéÎJ V÷Æ['~[f™áЉá˜ne]{ìyZyt~[f
ªû%ää õg @ àŠ !M VŒ • ì…g ïŠ ÌZ ~(Ð p ÒÆ ûµñëH 5B+E
G
7Ã º´kZgz MúäZ66gîm{ + C Ù â Y¯
. Š
Š ! M VŒB‚ÆHLZ ä ìÎø ~ [I1479 k  + F *ŠÅ *Š `gŠ~] ,Æõg @ ì ¬Š D a Z {Š ci ÌЕzk 
åHï6 à
Š…
VÃF ñƒD ZC Ù ŠÃiÕÅìÎø ¬w‚g ZD . Ù &äí]Zw¾~â ¤'   åŠ
Z ™ÌZA x £tÌyZgzŠÆwzZxk 
]{~cV ;ÆY fÆyZgzZV1ÂklÅyZ ÂtèY••Zz[ ÂIZÐ ÂÆyzëC Ù X å1= Í ~Ý ¬Æ~¸"Ã
ì ~gZ'ì @ ƒ
( 16X 19gZ c
z°Z^ ) fƒ¦6 (ò * yzëCÙƒ  '`¯Å *ŠgzZ±zg ã -x Ó
X ¹älg®* zggœO%ZyZgzŠÆîCg ZœKZ¸D™ HäzVå0 KZB‚ÆŠ OZgzZ¢6 yzëC Ù gzœO%Z] ‚
óì
ó Yƒúzg ÌÀt'ÏAŠgz¢žc»yzëC Ù ±{ŠŽñL L
tÆgZ c ðÍ7Å ìDÅyZ6ž ã -Å2- e zÎgzZŠ NZå6 »x ZúÆ*Š ! fä lggœx !Z »k
Z}  ½KZ
¹ñƒD ZC Ù Šp ÖZ
Vƒ: {Š ‚ Û pgzZ³( Ð M™;6 LZ b§Å[ •{ zž @ ¸gz$Ž ~Š}Š‰ Ü ¤ÃyZäZ} 
Ðà ©žˆƒ Za V- wq]gßu * çð•Zq ZgzZ åcŠ™^°Z ð;Ã]ÓbZ KZ ä 2- e zΈÆ[æÆlggœ
åY™òŠ7s§Åç6 M%Z2-e zÎ6 —ƸÅç
–ä^¤ ZΨøogzZg›ZŠ IèO%Zszcä™7x Z¤ z6 Iè6 ~zKO%Z
L L~Š Zz Çìg™ M yzëC Ù GVƒ ‚ g ¢6 žcÆ yzëC Ù á Zz ä M ~1ì à Zz äƒ *~g øžVjÈ~žVƒ Le~
áZzä M yŠq g @ èY ǃ7Zg7 L{@çB™•e * ™\Š { z6}@çTÆ*Çñ Mgz¢{z Ç} 7yg »y]~ó zó ˆ
( Prophecy and Politcs P 37)•
*Š ~Š· ._Æ}okZì {oq ZF 6 Vz¸Å]uZzÐ ¹á Zzäƒúzg ¬Ð# Ö ªyzëC Ù ~b ˜Z Åe Š·
Æž²¼Qì³» ðÍ7ÏZ# Ö ÓÅLZu Z ._ÆìÆyZçOÐN YƒŠ ! M ~kYZš  ™ MÐ V¸´ZÆ
Ð s§ÅLZuZ Z} ~ k  kZ Ï}™k  s ÜÆV-Š·B‚q Z™ï'¸Ï¹gzZ ÏñYƒÔŠ ÅV- Š· *Š ~g7 ˆ
( 72mØ{»‰ Ü zi Zfp â ) σ“ Ãgz MúgzZ Ç} ±

[ ZŽ »kZgzZ$ èãc
Š‡

un kZì H~úŠˆÆ| 1240ä ãc


g Š ‡£ZxÝZi%èaÇñ MˆÆ| 1240~užì c Û ä~
â• g—ž•ëY fãcŠ‡
Xì ‹6~zKÆyZŠpäszžZ ¶Zg yÒt»Y fãcŠ ‡?슧~u„zÐzgÅ
Çñ MˆÆ| 1240~už7]! t~ g uËÅÅzmvZ -g—ì 7¼gzZÆ$ èñZÎyÒt»Y fãc Š ‡X h]çrÖ]
Å ~úŠÆ£Z xÝ Zi%ÐZ {zž• Y x ãc Š ‡gzZ D âÑ7Zg f ñƒ ët Š ã Š ‡Æ~ yc
"™Ö6~z K * Z äãc Š‡
{”Šg Zz~}g ! Æ~ugzZ å[ƒg ZŠS
ŠÐe zu~úŠŠp £ZxÝZi%ž !Î7ÌÚ ZvßtQX •ÆŒ?Š„  Š' i
gzZ VŠ ¢
Zg – »]c
Zzg qçñn Æ kZgzZ *
™"U ~uÐZ » äãc Š ‡ŠŽz!Æ kZì [™Šš¯à {zÃ]c Zzg ~g ‚
È]! 97Z! % »y Zž•Btx Zúãc Š ‡gzZ• ðŠÃx ZúLZÐVÂ! ‡?ì HgzZ Â7žðŠ
zu" ÅnÏZ äã c
0
ì ;g

q
?y¶Z »g¼Æ~ux â Z]|

Çñ M 7¬ Ð| 1240~užì ¹ä ÅzmvZ -g—žì H~úŠ Ì»] ! kZ~ yÒ LZ ä yÒ%ÆyZgzZY f ãc Š‡


ì [ M [ Z {zèY * ™:g OZ » ~ugzZ Ë[ ZQ Âñ Yƒt Z  fƒ‚¤ `gÎgzZ0 e ~gzŠÆ kZžì c C Ìt äg—gzZ
~uÃZi%É z™:g OZ » ~uË[Zì ~u„z=Z•_ M~g¼V*¶ VâzŠt~gzŠn ZgzZ c MˆÆ| 1240£ZxÝZi%èa
Xßyâ
Ü zkZ]gz¢Åä™"
E
ƒ;g¦æ»kZJ  æ: M ÌŠp{ zZ  ì C M 7‰ U ~uãZxÝZi%ž•ñ M™n²tÌZëX h]çrÖ]
( Æq Z ñZÎ )Ãg Š q Zx ÓyZgzZ c Š™uF ~úŠt ä kZQ1å¦æ » e zu¬ £ZxÝ Zi%žì 7’Ð Ë] ! tgzZX
}u„ * ÑbÑŠ nn ZgzZ bŠg ZŒ Û ~uÃZi% »yÒ% ãc Š ‡=Z• 0Ð ~uŽì [}Šg Z Œ Û uzázbzêgzZ qçñzŠzŠ%
ñƒÒ 6ä¯ ~uJ [ ZÐZž• { ZÍ1[VZB; Ð e zu~úŠ ¦æžì ]!  { ZÍN¦æ Âtì ë!
à Zz ú „Ð

Ðe ZzgTY f ãc Š ‡ìžðŠgzZ^ÑÌt • D™7™ÈwÎg g uY f ãcŠ ‡&ì m»VE¶ zŠ y Z Å ~uJ V˜
ìt{z•ï ŠžðŠ
ž•ë Z0·]|
ÌŠÓßiæ á^–Ú… àÚ è×nÖ ÙæŸ †ÛÏÖ] ÌŠÓßi š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] ä×Ö] Ð×ì „ßÚ ^ÞçÓi ÜÖ ànjm• ^ßm‚ãÛÖ á]
( 51m2`oß_Îg ZŠò) š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] ä×Ö] Ð×ì „ßÚ ^ÞçÓi ÜÖæ äßÚ Ì’ßÖ] oÊ ‹ÛŽÖ]
7~g¼¬ÐkZ L‘´+Z•ñ¯}izy• M äà ¬vZÐZ  žžƒ+ZV*¶ zŠ Å~u}g ø(ÀF )
ä à ¬vZÐ Z  gzZ~ ÛÆ ypg ÇÑ ‚¤ `gÎ ZuzŠgzZ~ ]Zg «Åypg ÇÑ ‚¤  e Âq
0 Z žƒ ð M
fƒÑ 7L ( ~V:g @ yZ )‚¤ , Zì H Za Ã}izy• M
D CðrÅg—ÐZäãc Š ‡ì yÒ»! ôË:ì g uÅ ~  g—:tž õG J gÃ7 å ] !
/43X e D t0Æe Zzg kZ
Ðx * Æ~tg ue ZzgtÌ~[ ÂËÅg u•ë^Ñ{ z•D™ÒÃÅä™Vð6 ãcŠ ‡£ZxÝZi%ÐZQgzZ•
ì w®Ðx * ÆZ0·tÉì 7ŠŽñ
¶ ŠÐZì „g MÐ & §Te ZzgtQXŠg ZŠ}g » * ™”î»kZgzZ ðÃc •Œ Û !x â Z]| ?•yÃZ0·t
åxZg N Ñ»ZgŠá6tžì c CgzZ•G wEZp ÖZ F JÐ JäwYgY f0ÆTì¯0z/~ Zzg ª»e ZzgkZ
Æw Yg®‰If +-ZÒx â Z)´]| åC Ù â Z (~ä¯'! ]{ð6x * ÆVz( { z¶CâÑ7Zg f ë Z' Ã/ôy! i mZ
uzágzZä%m‚u gjÓmŸ &m‚vÖ] †ÓßÚ l^Ï%Ö] à l^Âç•çÛÖ] pæ†m èe^v’Ö] ÜjŽm o–Ê]… h]„Ò oòŽe ‹nÖ ÐZäC Ùâ
X •M ™{ i Z0Z¼ »|Åe ZzgkZ\ MÐ kZì ¹J g •Z
§E
š8E
•„ ö ' YŠ Z%Ð'  Y V Œ¤Z ?yÕ'  Y[ »tž7x¥ÃËgzZ슎ñ~•Åe Zzg kZÐx * Æ'  ZQ
Y~zZggzZq
Gš Å
( 49m2`ã Õä¨i Zv0Ñd E G • ) ¬Š7}òŠ M N
 å<X-ÊZd ÑZ ( ÐkZä~žìtŠ • á g Z~}g ! n Z»•1Zx â Z]|
w–ÆIfx â ZèYì Â* Ñyiz~e ZzgkZ Ì•„ Œ Û !
x â Z]|tªZz¤Z•Z0·vg ) }Š~•kZ, i Z {z´
ì YYH b§¾g ±Z »] ! ÅkZ=ZåꊙРM ]! KZ6 x *Æ} ( Ž åòŠ M (Zz/
E
x â Z]|~ kZgzZ ǃ¿]Š ¬ t æ:q Zt ƒyZÄ»g¼Æ~ux â Z]|ªZz y¶  tgzZ ñ Y Htw¸t Ì~ZgŠ Ëë @
ˆÅ ðrÅä M ~q ¸zÆ¿, Zq Z™?Ø Ð]Š ¬x ¬~ kZžì ¸Ø ÂñYHg¨6yÒ{gÃèǃg ÖZ »# Ö Z™Å~u
E
ǃyZÄ» ðCÅ `z æ:zg¼Æ~ux â Z]|ÝZgŠŽ Ç}Š ð3Š8 g *q Z6 x ÂÆ] Ñ» ǃZƒ7L¬ÐkZŽì
kZ¿¸ å: *{z ZƒC Ù ª¿Ž~: â iÆkZì ^ÑîtÂì [ƒµZz¿» b§kZ~gzŠÆ£ZxÝZi%ž~úŠt»VEc Š ‡; g
 ì „g]Š ¬ãZ6
Z Š ‡Zi%žìC
Å ã c Ù ª*
Ñ6 ÈLZÐZÆ™y@ é~p ÖZÆe Zzg[ Z å[ M~g¼;g ! ̬Ð
Y™s ç b§¾ÐZ {zgzZì w Ht ‚n Z ÅyÒ kZ Âì YöÐ ~ŠgŠ" ~( B‚Æg Û ö : Zg kt {z
uz y M Œ
X 7Y CzY fê ZgzZy›1•M  M ÂY xãc Š ‡~Tì$ è{ zeZtÎì
ä™~úŠ »e zugzZm~: â ikZgzZì [ M 7d Œ Û Æû%J‚§ Zz»nkZ~V-œ{g ! ¸¦•D C+C Ù âÆ] ƒ
•˜xj%~gzÑŠ=gÌØZ1Z * Ññ¸ŠŽñá Zz
E
Þ ‡*
-BÊ
™)xðEZ ëZu[ÂèY ñƒ7¦W ZzÆ]t¦æËZÎ}÷y¶ VâzŠžì ]Z Z. yÒt»r  ™Zi%
G
( 276 X 27 3 ) '‰~Š szZg- [ ÅôG›gzZ ( 102m )§ß ðg *
sãwz] -4 ´ ›2 í òâz7ZgzZ ( 707 @
! X7 02X
q ½Z~ug MZypgû%J‚ ( J ~ó| 1312Ð ~ó 18)~V-G œ{¾¸¦  žì @ƒx¥Ð ä™·_»s•z
Ò &
yÈæ 7çnŠne~ V-œ{¾yZž• M 4 5
™x¥Ð·_Æ øG[Z [  ÅszžZ ¶Zgg ‚ { Mg ‡gzZ Zƒ @ã
E
•ìg D™{ ZeÃZ} »™Ö6 
kzHµ~yŒ ÛC
Ù ]tze zu
28gzE Z 13~Y 1851 ._| 1367 ypg ªw‚, ‚ÆkZ å H~úŠ »e zu~| 1260ä [! Z·Zi%~ yZk  Z
ŠG$
{ ç¡ ðx £gzZe zuÌvZY ·gzZwi Z ðdYVâzŠÆkZˆÆäY}g âÆkZ Zƒq ½Z»sãzs•Ãypg
yc Š ‡Kg )ì ~8Š {h ŠgzZ]g •Åî<EgŠ •Z åy¶ »e zu~÷@ãq ½Z »Y 1894žøit» Zi%:¸¦æÆvZ
( 200m2`
•ñ MÉÌt¬ÐkZsßñ
„r  ™ãc Š ‡èY å7}÷S6 }i¦æðû䃊úñ~u‰ Ü zÆ‚¤ kZžì½JÌ~úŠt»r  ™Zi%
( 199m2` ÏZ ) å;g Oe zuk¸* ~yZeÎ~u£Z·~äâ iÆ
Ð9  oÅ qçñž * Yƒ oä szžZ ¶Zg•D™" U zuÅ ãc
Ãe Š ‡Zi%Æ™7Ãe ZzgkZy ¯yzäãc Š ‡èa
„e.q Z »í»' #Ö ZŠ r
 ™Šú-{ËZe)´]|uZ [x½Z * Š *Z~ekZ ñ Y Mt ‚Ð , ~g7 KZ Ìct
á ~ æ MÆ[ÂkZ&åZƒù • á ~® á ZÅ ( Y 1995ðÑŽ )7 {g Ñ14`óâ w 'Z)xâ y*: HÃ
E
Š ‡ž @
ãc ìŠ c Š™ï• : •
X ÃNŠV\ M KZŠpDƒue {Š6 »$ èkZÆäã c Š ‡gzZ£ZxÝZi%„  zŠ

σV¹kÃne Å~ux â Z]|

ÐN Y M)(lÐ V;zfƒ~{gëÜæ\ Mžì ¸Ø Ðg Š q Zë @ì ~DÆvZtσV¹]Š ÑzÅ ~ux â Z]|


Å\ MÐ, ™g ZÜZ6kZgzZÐ, ™„  ZpgŠ ÅkÃne Ð \ M xs ZIZgzZÐN Y n yT\ M D™s Zî»vZkne VŒgzZ
]À Mž•ë {k  Ù 1Z]|σyxgŠÆ•Z'
C Zx £gzZÁgkÃne tÏñYÅkÃne Å\ M VZi ZˆÇƒg ïZ »kÃneÐs§
•D â •Û~
oòri Ü$ h†ÃÖ] èÓ×â à ٪Ši¡Ê åç×vj‰] ]ƒ^Ê ä×â]Ÿ] knfÖ] ]„â ØvjŠm àÖæ Ý^ÏÛÖ]æ àÒ†Ö] àne Øq… Äm^fm
m6 ` w é)™ÅZ +É499 m4` ug´ ) åˆßÒ áçq†íjŠm àm„Ö] Üâæ ]‚e] å‚Ãe †ÛÃmŸ ^e]†ì h†íjÊ èŽfvÖ]
( 52m15`Ž! Z0Z'291m2`£ZµX X 298m3`Z Zz²Z …X 33
σ à â 0  gzZÐ,™wâ 0
tZ vßÆ•z# Ö wÅvZkne gzZ Ïñ YÅkÃney xgŠÆÁggzZ•Z' Zx £Å¿q Z
tQˆÆãZk  zkZÏ} Š™yZk zÇ! Ææ~gzZ Ï}™ðJ m 6 kZx ¸íQ σ•  h•!Å[²IZ‰ Ü zkZ Â
ÐN Yá™wï: Z• ( y¯æ) eZí¸ Çƒ:Š ! ML
•˜ ?Œ Û )´]| •~u]|Š Z%ÐVgVŒ

E
>™å5 Z ) á^ÚˆÖ] †ì• oÊ t†ím p„Ö] p‚ãÛÖ] çãÊ Ý^ÏÛÖ]æ àÒ†Ö] àne Øq†Ö Äm^fm é†m†â oe] &m‚u oÊ äÖçÎ ^Ú]
( 287m2`
•˜ ( | 1014) ~g ØZZ5* Ññ]|L_öì ;gszcV;ÆY f* ƒCÙ ª~}w¬» ~ux â Z]|
( 136mº Z}bÑ ) Œ‚ÏÛÖ] kne oi^m Ü$ ànËm†ŽÖ] ànÚ†vÖ] oÊ Ÿæ] †ã¿m p‚ãÛÖ] á] èn–ÏÖ] gni†jÊ
ÐN YkYZkneVZi ZˆfƒC Ù ª~<Ñ}w¬~ux â Z]|
tžÏñ M i Zz M ‰q ZžÏƒt y •á Åx™z aÆ à ¬vZ6~u]|žì @ ƒx¥Ð e Z ~z%Ð/0vZ†]|
Zzg q
gúúÆkZì ~u
åçÃfi^Ê p‚ãÛÖ] ]„â á] p•^ßm Ô×Ú ä‰]… o×Âæ p‚ãÛÖ] t†ím " # ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †Û àe ä×Ö]‚f àÂ
( 61m~Šgß Zs²Z ) ÜnÃÞçe] äq†ì]
=Z} 7 M: VY „™ž6s'
* »p¤ Z ¢
™kÃneéZ Âß 0 Ã~ux â Z ?Z
 ž c Û ä~
â•  \ Mžì ~z%Ð y! N]|
ìÑ» Z} 6 }ikZ {zž
( 310m î<Eâ 0Zò) p‚ãÛÖ] ä×Ö] èËn×ì äÞ^Ê s×%Ö] o× ]çfu çÖæ åçÃm^fÊ åçÛjm]… ]ƒ^Ê
•˜6 ZzgkZ Áqx â Z]|
e
( 510m4` ug´) ànínŽÖ] ½†• o× xnv‘ &m‚u ]„â
Û )´
G
( 296m2` >™åE5ÅZ ) xnv‘ å•^߉]•˜6 ZzgkZ?Œ
e
•˜6 íqn Z à%i£Zi Zâ •
( ÏZ ) ofâ„Ö] å†Î]æ ÜÒ^vÖ] ävv‘æ xnv‘ pçÎ •^߉] ]„â
•˜6 ZzgkZM0Zƒq)´]|
e
( ]zÛT32m G î%gZx- ]â ´) xnv‘ pçÎ å•^߉] ]„âæ
•˜ ã›/Z†·1Z)´]|
]„â Ï} z M i Zz Mt Ð (‰Ü z kZÐ , Š ¯ { •
á Š !
CZgzZÐ , ™kÃne Ð yZ™yT ( Ã~u]|ª ) ÃyZ vß
( 184m xsZZ •) z™®
 ¤ZgzZ’] ! ÅkZì ~utÑ» Z} ž ]çÃn›]æ ]çÃÛj‰^Ê p‚ãÛÖ] ä×Ö] èËn×ì

[» ~ux â Z]|

\ MÐ , ™ Vz ½Åäg Z ¦ Ï0 i ._Æ<  zy M Œ Û 7ZgzZÐ , Š[7ZˆÆh  kÃne Ð Vâ ›~ux â Z ]|


vZì * ƒ Z9t ‚Æ kZyŠÆ# Ö ªžÅgŠ c gzZz™Š c  ?Vƒ Le *
ÃvZƒ ™ î<Eás§ÅvZà  ?~Íß} Zž ÐN â • Û
kZgzZ à ¬vZgzZ ƒ ZI: q
ÑÃËB‚ÆvZž c Š¬»gzZN â • Û wi *
ÁÂ ñ â • Û _¬x Z™Y m Û x ÓuKZ6?äà ¬
Z ~Š â •
Z@z™ »ÃkZì c
e Š¬»äSÃXgzZz™{0 iÃkZì c Š¬»ä™{0  iäy M Œ Û ÃVzqXgzZz™Øõ6~g ZŠÎ â • Û ÅwÎgÆ
»~Îì à Zz äƒÁg[Z'{zgzZì Î M d Œ Û‰ Ü z »¥ Æ*Šž=Zz™- zçzŠæ Å}uzŠ q Z~ ~ ¾gzZ Vñ»Æ
X VƒêŠ]úŠ Åä™{0 iÆVžgzZäSÃë! gzZ¿6V•Æ*™y M Œ Û ~g ZŠÎâ •
Û ÅwÎgÆkZgzZvZ
Ÿ á] ÜÒ†Úœæ h^jÓÖ] ÙˆÞœæ ð^nfÞŸ] &Ãeæ èrvÖ] „íi] ‚ÏÊ ÜÓe… p‚m àne ÜÓÚ^ÏÚæ Œ^ßÖ] ^ãmœ ä×Ö] ÜÒ†Òƒ]
]çÞçÓiæ l^Úœ ^Ú ]çjnÛiæ ᕆÏÖ] ð^nuœ^Ú]çnvi áœæ äÖ牅 èÂ^›æ äjÂ^› ðØ ]ç¿Ê^vi áœæ ^òn• äe ]çÒ†Ži
ä×Ö] oÖ] ÜÒç•œ oÞ^Ê Å]•çÖ^e kÞƒœæ ^ãÖ]æ‡æE^â¨^ßÊ ^Þ• ‚Î ^Þ‚Ö] á^Ê pçÏjÖ] o× ]…‡ææ p‚ãÖ] o× ^Þ]çÂ]
G
( ]zÛT241m èE4¨ÅZ[ ) äj߉ ð^nu]æ Ø›^fÖ] èi^Ú]æ äe^jÓe ØÛÃÖ]æ äÖ牅 oÖ]æ

gzZ ö:XZ]¾B‚Æx â Z]|


Å
‰] ZG @

ǃg¼»]»' V ;zÐN YV˜\ M σe ×z]¾Å Z} B‚ÆXfƒq ZÐ ~A=yZÆà ¬vZ ~ux â Z]|
•„g™x »‰]ZG @b§¾B‚Æ\ MžÏAŠ *Šq ZgzZ
à ¬vZ6\ MXƒ;g¬• »äƒg ezŠÐ] ÑqyZ7Zžz°Æ®  ) Ë:¸{ Z'
uÆ(Ë:¬~ux â Z]|žì 9t
x™z¯m{ÆZ} 6 yZtÏ} ™ÀgzZ σyZª6]Š ªéZ*ŠžÐN YƒïqÆy• á kZ\ M Ù Š Ù ŠgzZǃx™àS»
cÛ ä~
â• g—ž•ë y%Z]|σ㠶 q
ZÅäƒ
310m î<Eâ 0Zò) è×nÖ oÊ ä×Ö] äv×’m knfÖ] Øâ] ^ßÚ p‚ãÛÖ]
( 84m1` £Zµ
ZsÜéZ à ¬vZ fƒÐ~äZ y}g ø~u]|
„q
Û b & Z~
Ç} Š â •
x ÓyZŠ Z%Ðb & ZVŒì @ Y.~ØgÅ Z} ÑZzt ‚ž7Zƒ{Š Zg Z eZV˜Cƒ7]gz¢ÌÅœs$ ÃËV;Æà ¬vZ
ëà ëÑ 7Z à ¬vZ =Z å7D» Vzq yZÐ ¬ Ã\ Mèa ì Cƒ ]gz¢Ã{ Z' uËÅTì ¢
  &z ‰ Ü 1gzZ D»gñZ
Z Ì~ kZì Š
q HÜ~u{g ! gŠ w¸Ž Ð y%Z]|ŠpgzZé‚u]æ è×nÖ oÊì M™f »]Zg q Z~ VìZzg ‰Ç} Š ¯
:

)M0Zƒqx â Z ÏìgB‚Æ ~ux â Z ]|å ö Z ]¾žì ›(KZ ] ! tƒœq Z c ZÎì ŠŽñ™f »] Zg
ƒ ] Zg q
•˜ ( |774
( 26t`Z ) ÔÖ„Ò àÓm ÜÖ á] ‚Ãe å‚•†mæ äÛã×mæ äÏÊçmæ än× hçjm p]
fƒ:, Z¬\ M² Ç}Š e Z@z”g7Z Ç}™x AZ6 yZ Ç} i ZâÐ= Â7Z {zgzZ ǃ î<Eá+ YéZ à ¬vZ
•˜ ( | 1014) ~g ]Z/g î* g ~g ‡Z5*
G 9 Ññ]|
ØvÖ] Øâ] äjÊ¡ì o× ÐËjm &nu Øn×Ö] àÚ é‚u]æ èÂ^‰ oÊ æ] é‚u]æ è×nÖ oÊ å…‚Î Äʆmæ å†Ú] x×’m p]
( 17 5m10` >‡bÑ] ‡%) ^ãnÊ ‚ÏÃÖ]æ
]Zg ÏZž ‚Ç}Š™— ª 2zgŠÅy Z~ ~{q Zs§Å] Zg c Û b & Z Ånçê Z à ¬vZ
]Zg VÂZggzZ Ç} Š â •
X ÐB™ñ Zgt · Z6 ä¯ÑÃyZg (ZIZ c -zi[! g Zx Ó~
•) ǃã-DDïZ ž•D â •
( xsZZ Û ã ›)´]|
{ukŠ]|' N VZ¯Ð kZ Ì\ Mì è] ! %~(qZ(kZ ä ãæ̀'r  ™Ý¬g$ ¦ * Ññ]|Y_ö
•˜
+Z~ux â ZZ  žì YJZwZÎt~[¨yZÑZ®‰6 VŒžìt{zgzZì CƒiÐkZ|rq ZVŒ
x¥w ëg OZ »g¼ê Z‰ Ü zÆxÑ Mz T
r=Zì Y{g—ù~mZpzx Zúsg ¬ïZQ • n g]àðƒ?
m! {zê ZpVƒ: VY~ m¾Z „ Ä { Zp]Ìtž c Š™it ä ( è×nÖ oÊ ä×Ö] äv×’m ) ÂkZp @ ƒ7
éZg0 Zg0
ZÆ‘
 „q Ü z»g¼ê ZZ
Z ÂÇñ M ‰  žJ VŒÏñY ¿gÍzZ•Æ îG 0;XÅZ!+  qzggzZ]Ã¥
Ïn: yTÃyZ ,ðÃIÐ ‰ Ü zÆg¼ê Zž ǃ]gŠÖ™q Z Ìt c ÍÏN Y M6x ¬©]:Sãzg0 Z
*
Ó q ƒ~ux â Z ïZˆêÏ}Š™ Za ~yZ¬
Z *  &x Ó{ z~( ½~{É )½‘  îG0;X Z]gŠÂÇñ M ‰
Å Ü zZ  gzZ
( 405m4`w Zy) F ) ÇñYƒ¢Ì6

gzZÒÃÅú6
t‚ »«™Å Z} ~ux â Z]|

ÆVâ ›žÏƒÒÃÅxs Z ñZ°Z ÂÐB¯{ Z' u CZÃ\ M y›ƒ


  gzZÐN YƒÑÆVâ ›ƒ  ~ux â Z]|Z 
Ð x• á o c OÆ ~ux â Z]|çO•g „k iê Zå { zgzZ ñ Yƒgz$ÐQ]¸ÅVâ ›ž @ Š™ »ÃÑkZ
ñ Y c
~ux â Z ]|gzZÐ N Yƒg D » …Æ Z}
Å Z} „ ~ 3 ZgРÃ: [ x»~Ñxñè LZ vßt 1φ `¯q Z
JZ ñƒ _7v* eZž¸ìg â •
Z7 Û x Zg M V;}÷~g—û%q Å
Zž• 9•x Z]|Ýí. Zx ZЕg~t‚Æ«™
cÛ ä\ Mì ]!
â• Hy!Û 6
Œ \ M \m â }÷g—¹ä~Æ
Ð wìkZ ~uª) ¿q Z ǃ Za s %Z ( ~Vâ ›ÆÜæ 6[NZÆÑ6 ª) ‰ Ü zÆ]Ãz ÅÑq Z
k0ê Z ( Ð B yTÆ ~ukn%nve 7ZŽ ) vß¼ÆlÐ N Y-lÐÜæ ( ,Š ¯ :Ñ= vß}
ZÐ x •
q á o Â( Ïñ Yƒx ¬¸ÅÄÜéZZ  )ÐB™kÃneyxgŠÆ•Z'  Zx £gzZŠÎZvÐ yZgzZÐN M
'+ YÅ äËn×vÖ]~ f yZyK  ª) Y ZËyxgŠÆÜæzl ( ¬ Ð îJ \ MŽ ) ǃ: Zzg c k
 Ð yZH
ZÆx •
Æ\ M Y 1zZÆ t Z²gzZ wZ$ á ( ˆ Æ•  h&]‡kZ ) Çñ Y c Š vŠg0
ZÆ}i~ ( X ÷Zùg Z çE E.ËZî<EæE

σ~'oße Fw}ÅT ( ã çª) ¿µZ 7Œ Ûq ZVZi ZˆÐ, ™ÄÜ kÃneÐ \ MgzZÐN M k0
ì {g ÄgzZì ' ( k  ) ¸ fƒ̈¸6 Hgz MúkZvßtÇÇHq Z c k Ðg »ZzyZúZê ZgzZ ~uÑ
g—ÃVÍßgzZÐ, ™éŠŠ ZŠ[p~ux â Z ( ˆÆìkZ)ƒ: q
~ Ñ~Ô{”ÝqÐ'ŽW ZzÆ¿kZ
( 589m2`Š ƒ ZŠ ! Zò)X X ( g
•Z )'ÇñYƒL~}i6 gîåxsZgzZÐN`6 Å
<
g•Ãwâ ÆyZgzZ Ç} ™7k  σ ÅV‘3Æ'Fe ÒZ̈ ¸~TÐHÆãç]Š ªk  iÆ~uÑ¿Ž ª
ÆŠ ˜ž Çìg~ {g Äg0 ZÆ „ VâzŠ *Š + Š {zƒ: VY » „ 7 à ©Æ( Ïg ) w•éwâ {z { Zp Çn™7Ýq Ô
e™:ÝqÌÔw âgzZ;gxzøÌÐ[ ZN
Û )F~5Zgg—ž Š
• Y7Ð\ Mžì Ìt~kZgzZì CƒG @ Å%ZkZÌÐe Zzg ~z%Ði ñ œÈ ¬]|Ýí.ÅZx Z
cÛ 6
â• kZä~  ]À M N M~ñkZÌ{zž ǃg]H~kZ »VÍßyZ•DƒÌ
o× ä×Ö] Üã%Ãfm oj• …•^’Ú áæ…‚’mæ ]‚u]æ ^Ó×ãÚ áçÓ×ãm ØnfŠÖ] àe]æ …çfrÛÖ]æ †’fjŠÛÖ] ÜãnÊ ÜÃÞ
( 388m2`›9) Üãi^nÞ
µ Z µ ZÃyZ ._Æ V¦éZ à ¬vZQÐ N Y}g â ƒ  ƃ  t fƒ Ì• Û )g6g (Z ! ~ yZ V; ( ÀF)
X Çñ VZ
ÆyZ vßt c ¶: ~' + ÅyZèa pÐ N Y M ~ ñkZ Ìá Zz•gB‚Æ}ê‰ Ü zÆ[ Z±ÆZ} žìt Ýq eZ
ÇñYH._Æ+  ÅyZnç»yZyŠÆ# Ö ª=Z¸:Єq zÑB‚
]¸~jgzZ ~Š Z• Û ZgzZ] ¸zº{ zσ+ ¦ { Cx ¸Ž ~6l‰ Ü zkZžì ¸Ø Ð e ZzggzZqZ ~z%ÐiœÈ ¬]|
σ„  Š ·Ç! Ð
~yxgŠpñ Yc Š™ »7ZÆ™ðJ m 6 yZ n kZì x ¸gz$tž Ç}™{Š Zg Z »ä M VŒÐ wìÏZHÑZz½Ðx • áª
™ŠæÅ{Èw=q
@ Z LZ b§¾à ¬vZžÐBŠ vßgzZ ǃg ÖZ »# Ö Z™Å ~ux â Z]|~kZ Ç}Š vŠÃHkZ à ¬vZ
ì
™ MÃVÍßQ {zgzZ Çñ Y${0 i¿q ZÐ~ VÍßá Zz äYñvŠ~}ižì ¸Ø Ð e Zzg ÅÁqug´gzZ›9
Ç}Š¸Å§Zzu * ]‡kZ
( 388m2` ›9) Üãß †fím p„Ö] ‚m‚ŽÖ] Ÿ] oÏfm¡Ê
( 476m4` Áqug´) Üãß †fíÛÖ] Ÿ] ÜãßÚ ]çrßm¡Ê
ñYc Š™[¦ÃVâ ›žÏƒÒÃgzZ ǃ {C Ù b»]¸~g7 s ÜÆ~ux â Zg Ñ‚(n ZgzZxs ZHžì ¸Ø Ð ]c ZzgyZ
Ç} Š™g ezŠÐx •Zu Ú‡ÃyZÉ Ç}Š™[¦žtsÜ:ÃV7Šê ZgzZ Ç} ™«™ÅyZ à ¬Z} 1
~Š ˜yZy~ux â Z]|

•˜ ã›/Z†)´]|Ö¬
~ wŠ~x • á oÐ V;zQÐ ,z M Ã]g c i ÅpÑGÅÅzmvZ -*™Ñ~ÜæÐl xsZHì~ux â Z
Zzgž 6ÐN Mè £ê Z™á σ ` ¯g ZD
x â ZÃkZ He Ù {g !
nÆy¶ CÙ žy¶
( 80) ÏZž ~g »gzZÐq
žÐ}{zÐìC Ù !
™á ` ¯Ð wŠ ~ux â Zè£ê ZgzZÐ, I M ~ t qZ c .Zz d
ŒÛ ÆwŠgzZ ä ~g g
LZ ëvZz 7žÐ , zâ • Û ~ux â ZÐ , ™OÃ7Z ëzŠ™áZj}g ø ÃyZ • } ñvß}g ø ä Vâ ›X
/ÂéZÐN Yv¸ÐspÆ~g »q ZÐN Yƒ& • Û &ÆVâ ›:Ð, Š: ( fƒy›{zž )ÃVǸ
»Y ZßaZvZÃgzZ Çñ YƒL& • Û ZuzŠq
ZgzZ ǃ: ‚xsZÐN Y%~¬ª  qªÇ} ™: wJLà ¬ Z} 
ÂwŠàñ O~›91ä›x â ZÃkZì He Zzg Çìg~ðZÐŽågzZ Ç} z0 ì& •Û ZŠgzZ Çñ0û%
ŠÉÃkZ Z å<XÅì ¹„ wŠÃkZäY fpì c
c E MàªÜæ
kZ Z  ~ux â Zžì He ZzgŠ&0vZ†e Zz' ä ›x â Zž 66~g » Å äƒ [c ìÆ & • Û kZ ,gzZ
á Ð N Y% c Þ £Ð ®
E
LZ LZ VâzŠ æ M Ïìg ~g Y k
: J x • Ð , g âžÐ N 3nt y› Âfƒ . )
Еg D ±½yŠÐN M~k  yZy{ Z_Æ~ux â Z™ 3nvßÐ ¹Qizg}uzŠÐN Y^ß6 Û
VƒÇz•
Û VâzŠ æ: MÐN 0
E
yZy™ 3nb§ÏZM®  )Qizg}ŠÐN Y^ß & • ]Š Þ™}ŠŠ ZŠ Å~Š!ZŽÐ ¹
Ü zÆ x •á æ: M & •
Û zŠC
Ù Çìg ypz ¥yŠ x ÓÏ} z M ~ k
E
Ž xs Z IZ¼ izg¸a Ð , zY~ V¤LZ LZ‰ 
Ð,Š ;„ n~5#žÐ, ™k  b§kZ: Z8ŠgzZÐ,z M ~k  yZy™ƒ { Z_Æ~ux â ZÐN Y{g ¹!
E
Ãxs ZyZg ZzÑŠg Ñ" x ÅZ ~ux â ZQÐN Yv ¸™ƒ î*G -dZu{0â ¹! fƒÝZz3йσ“~( éZ æ: M
: Ùp¼Ð kZ fƒLÐ ¹ [g ‡Zz ÷pê ZžÐ :  kZÃVÍßpÐ,™„ÃÔwâ gzZÐN â • Û«
Ç} ™„Ã_ Z÷¾gzZ ǃlpÐÔ¾{z:ǃŠ {g ¹! Z¸òŠ MÎÆFTžJ
q VŒÏƒ
ÃyÎä VMÃ~g »yZž @ Ð , ™ðJ m 6èÆ™x ÈZ » ä™ ¦HgzZx OZ »xsZ£ ~ux â Zn Zˆ
ä›x â ZÃkZì He Zzgž 6Ð ÅzmvZ -ÑÆÅvZèg {k Ù 1Z ¬ZñmZ,gzZ, Š “ åÑïÐ V;z

C
gzZ cgŠ +
Yq ZgzZÐB= Í ÃkZ y ›g ZD Ù ,Æ t GZŠ ÑzZ ÂÐ ,= Í M ÃèM ` ¯ì~ux â Z Z  žì V-
rg ! ~uzŠ Z
 : Ï} 7 
¤g Z-Š Ås§Å c gŠ ÂÐ, ™—º ZvZzvZ ÑZ!Z ÑiZz M rZŠ ÑzZ { z :ì .s§~uzŠ
ãZž fƒ D™„Ôw â gzZÐ, ™OÃg ñ~¨ £gzZÐ, z M ß~àgzZ Ïñ YÁ{ Zg º ZvZzvZ ÑZ!Z Ñ
ã-iZz MÉ ^Ѹtž ǃx¥ ÂÐìÃïÅkZZ  ìŠ M ~Vzy}g vwYŠƒÆHž Ç}g åðÃ~

σg•¸KÑÅå n Zg ! Z džwYŠÆèìˆÝÒZ džw YŠ ÂÇ} z M ^ßs§Åx •
q á xs ZHZQ
ÆVzh˜yZgzZx * ÆVzg ZÎyZžìŠ • á gZ» ~
 ]À M ~›9ÐCÆCg•ÃïÅkZg ZÎkŠ ~ux â Z Â
kZ •7wYŠ ÌZì ߸tž ǃx¥: fƒaZÐ Vzg ZÎÆ}i ñ zgƒ  Ɖ Ü z kZ {zgzZVƒ } T8 g
( 186mxsZZ •) džwYŠQÐ, z M~x • á ñƒD™nzÈ»o o M/~ux â ZˆÆ
5õgzZ Ç} ™— xsZ _6Vð; Æ y Z à ¬vZQgzZÐ ,™]Š ªÅVâ ›b§¾~ux â Z ]|ž ` Ø Ð ,kZ
X fƒ2~ðZÎgzª f b§~' ¾, ” z
Û x â Z]|gzZ슎ñ

( 304m2` ¶ Š )ì H{™E E
eZÌ~>™å5 Z[ ÂKZä?Œ E 6392m2`›9y ÒÑ! {gÃè( ^â )
g 45J"
kZQì à ™ ¹F ~(ä *Šž•ëgzZ• D™ÒÃÅ% Â~zi Z F Æ]ÃÁ Z ö ‚gzZ] Ñq {ŠŽñÆ*ŠÃ§Zz kZvߎ
G
ðr Å]q :Vð; ê ZgzZì ŠŽñ™f »]ZzçÆ~ux â Z]|~ g u• >%Æt~({ zC M 7~™k  Å b§
HtQgzZ ǃ „ (Z ǃ ÌZ  ž k yâ Ã]! kZgzZ £Š•g6‰ Ü z LZÐ Z ǃ » b§¾ueZgzZ k  t [Zì ˆÅ Ì
^z™gzZq Z¬¬Ð îJ x •Z LZ *Štž7etH •ìgg *ëÐX•g¸ 'gzZ]ÑqƉ Ü zkZžì ~gz¢
Û »y ZgzZp ÖZ ñƒ†Ð y! Ü z kZgzZá
E
gzZì ‚gwÅ æ: M swyâ • i Å9X ì Š c C~g u&ñ Yƒ „zu»‰
Z ñYÈß y!
q i Å9p• M  yâ ½ ¥ Z » '{ŠŽñÆkZgzZ ]ÑqÆ*Š ëì Š cŠ¬» äÑyZZÃVâ ›6ÏZ
nZŠp * Z™ ` ´» r â Š „ LZ ñOÆg uÐZ ƒC•:~à ¬ r â ŠÆËwÒZ °] ! ZÎ Y™7J
ðä g¦eZ Lðí!
X ÇìgÆe .Ì~h

Ð, ™ÌÉ H
zb &Z ~ux â Z]|

½Å # Ö Z x«
Y xgzZg · Y fŽ Æ ‰Ü zgzZ fƒ aZgzZ ZZ G Ð ¿z Dr  ™C Ù Æ: â i L Z Gî*9°Zm ~ux â Z ]|
x •Zu6 j§ZZe .Ì9• Û » kne†iæb & ZB‚B‚Æ]Š (z]Š ªÅt·# Ö Z ~ux â Z]|fƒìg™x » »kne†iz
x â Z ]|çO ,™ÌÉH» VÍßB‚Æ ½Å<  z [ {zž¶ÅZ ¬ ~g ZŠ)ft 6ÅzmvZ -]À M ä à ¬vZÐ ,Š
ì ðCÌ! %zyy• áq
ZÅ~ux â Zä~ g—Ð, ™¿6  kZÌ~u
<
ÈZ ) l^‚fÖ] ‹Þ• à Üâ†ã_mæ ÜãÛ×Ãmæ ÜãnÒˆnÊ Õ]ƒ ƒ] p‚ãÛÖ] …çã¾ …^ã¾^e "
2` ~g-Z“ # ofßÖ] äÃÊ‚Ê
( 57m
Ð, ™s ™u 0 ÐV7nÅ] ¬$ 7ZgzZÐN 2+ ŠDÃyZÐ,™É H »VÍß~ux â Zª
ÆVÍßÐ • '
Å\ MgzZ σœÌ6»ÉH B‚B‚Æ ½Å<  zy M ŒÛ ~gzŠÆ~ux â Z]|žì @ ƒ ãZzÐ kZ
XÐN YƒgëÐgâÆ ö Z›¢¹[¨ :
ÅX
ì Ìb & Z´Š ÅVâ ›Ñq Z»ä MÆ~ux â Z]|ž•D â • Û ~òr  ™{ • á gâ Z)´]|
oÖ] ^nÞ‚Ö] àÚ p‚ãÛÖ] Øvi†m Ý¡ŠÖ] än× oŠn ÙæˆÞ ‚ÃfÊ ànÛ׊ÛÖ] |¡‘Ÿ Ý¡ŠÖ] än× p‚ãÛÖ] &Ãfmæ
47m~ åE
( ~ŒZ °Y Yâ [ ! hIÅZs²Z) ofÏÃÖ]
( m Z ) X Ï} ™xsÃÑÃxs ZIZg !
+ZvZY ¶ ZQ *ŠgzZσ6
q gîVâzŠ ~EŠgzZ´Š b &Zt

ux ¬»gzŠÆ~ux â Z]|

Ù „ ÆxsZgzZ fƒìgQ D *
x ©Z ZC x *
C 
0Š(C Ù ~}i©! ÆvZ σ ~½Ð 0zÕ}i¬ Ðg¼Æ~ux â Z]|
E
]|σ _ò] æ: M„gzZ Z} spÐ VߊÆVÍßσà á ä ® $ z¬(Å<  z© ÂfƒÑ ~ä™ *ù»<Ñ
äm‚m o× Üu¡ÛÖ] p†ri) ǃ—ÐQ_6»xsZ ÇìgB;Æ\ M yZyÐ, Š w$ u»}ikZ à ¬vZ6ä MÆ~ux â Z
~È0 Å<Ñx © ZÐQ y›gzZ σ ÏgŠ ZŠ ÅVñ¤Ð , ™ì‡s »Zz w°\ M ( ( 64m~Šgß Z s²ZX Ý¡‰Ÿ] †ã¿mæ
cÛ ä~
â• g—ž•ëvZ†0'  Y]|ÐN Yµä™
á^Ûm] ØÒ áçÓm oju ^ãßÚ ]‚e ^ÛÒ èßm‚ÛÖ] oÖ] á^Ûm] ØÒ á•çÃnÖ ]‚e ^ÛÒ †ÚŸ] á•çÃnÖ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ
]†nì ä×Ö]^ãÖ‚e] Ÿ] ^ãß èfÆ… èßm‚ÛÖ] àÚ Øq… t†ímŸ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î Ü$ èßm‚ÛÖ^e
( 501m4`ug´) áçÛ×Ãm ]çÞ^Ò çÖ ÜãÖ †nì èßm‚ÛÖ]æ äÞçÃfjnÊ Ìm…æ …^É] àÚ “ì†e Œ^Þ àÃÛŠnÖæ äßÚ
ÇL ß+ Y ŶæyZZ Zg ‚ GÇL ßs§Åª q«KZxsZ Gì yY ~÷~ïÆTnÅu 0 ] Zf kZ
Ag" Ð kZ ðÃÌZ  ÐÜæž c Û Š•
â• á g Z ä \ MQ ǃ~ÜæsÜyZZž ‚¶ðƒÐÜæ Y Z’Zž b§T
ÃÜæ{ zÂì ãZz• Û Å®
 Zgizr ! gzZ ãZig Z(V#žÐ[¼ Ç} Š™Š ! M V;zÃ4Ð kZà ¬vZ ÇñYòÐ î<EzÅ
X … YÃ]! kZvß{zžl» å4„Üænê ZèÑqÐN Y- V;z™hg
x ¬AÃVzq {Š™x ZwÅ Z} ~T ǃ 0 
' Ž (Z q Z¬¼Ð ä MÆ\ Mžì @ ƒx¥Ð e ZzgqZ Åt Zi°Z• Ìß’ÛÖ]
Çñ Yc Š™w '
( 372m11` Ìß’ÛÖ]) Øvj‰] Ÿ] ݆vÚ ä×Ö oÏfm¡Ê èßjÊ áçÓi Ü$
ÐN YÁ} i ZzgŠÆ] q :~: â iÆ\ M ÏìgB‚Æ\ M ]¾Å Z} gzZЕg~t‚Æ«™Å Z} ~ux â Z]|
c Û ä~
â• vZwÎgžì ~z%Ð~ ñ g}
G1Z]|XÐVƒ:g6y›~T ǃgzŠ {zt
Ù ! Ö Z ~÷
E
gîV7ÃVÍß{ zgzZ Ï}Š wïC g ZzZa KZ}igzZ Çñ ‚' lg ! [p6 kZ à ¬vZ ǃ Za ~u~ æ: MÆ#
( 601m4` ug´) σÑ~# Ö ZgzZ]ÒÅVwñ~: â in Z Ç} Šwâ 6
žì ~e ZzggzZqZ
Œ^ßÖ] àne èmçŠÖ^e Ù^Î ^u^v‘ ^Ú Øq… äÖ Ù^Î ^u^v‘ Ù^ÛÖ] ÜŠÏm š…Ÿ] àÒ^‰æ ð^ÛŠÖ] àÒ^‰ äß o•†m
^ÛÊ èq^u Ù^ÛÖ] oÊ äÖ àÚ ÙçÏnÊ p•^ßnÊ ^m•^ßÚ †Ú^m oju äÖ‚Â ÜãÊmæ oßÆ " # ‚ÛvÚ èÚ] hç×Î ä×Ö] ¡Ûmæ
á] Õ†Ú ^m p‚ãÛÖ] á] äÖ Ù^ÏÊ á‡^íÖ] oßÃm á•^ŠÖ] kÞ] äÖ ÙçÏnÊ^Þ] ÙçÏnÊ ‚u]æ Øq… Ÿ] Œ^ßÖ] àÚ ÝçÏm
# ‚ÛvÚ èÚ] ÄŽq] kßÒ ÙçÏnÊ Ý‚Þ å‡†e]æ å†ru oÊ ä×Ãq ]ƒ] oju o%vnÊ &u] äÖ ÙçÏnÊ Ÿ^Ú oßn_Ãi
"
312m7 `Z Zz²Z … ) å^ßn_Â] ^nò• „ì^Þ Ÿ ^Þ] äÖ Ù^ÏnÊ äßÚ ØfÏm ¡Ê 商nÊ Ù^Î ÜãÉæ ^Ú oß ˆr æ] ^ŠËÞ
( 512m4` ug´
}Š½Y =Z~VߊÆ# Ö Z ~÷~gzŠê Z à ¬vZ Ç}Š wâ 6gîV7ÃVÍß{ zfƒlpÐkZá Zz}izy• M
Vâ ›çOñ M k0 }g ø{zƒ~  qÅwâ &ž} Š™y´Zx ¬ž Ç} Š¬Ã~Š oLZ { zǃx ¬Ãƒ  s »Z eZ Ç
ä ~už¼Ð kZgzZ ƒ Y k0 Æ yi {Ð}Ð kZ ~u]| ǃ: Z9ÌðÃÆ òŠ M q Z ñ ZÎÐ ®  )Å
Ù !
C Ð äZ • gzZ Çá½~ ðZŠ {zçOá½~ ðZŠ LZ Ǿ Ð kZyi { ÂÇñ YV;ztì c Š¬» ¶Š wâ =
cVƒ„~øwgzZ6Ñ™| ( Ѓ  ~t·# Ö Z ( H Ǿ ~wŠ LZ )gzZ σ# Ö Z0( 6¿kZ LZ )ÐZ ÂÇñ Ñ
7wJw âtÐ kZ1 Çì e * ™:Zzwâ {z6kZì °Zzz °»W ZzÆVzuzŠŽì °» * q {z n „}÷Ǿ V-
7:ZzˆÆ¶Š} Šëž ÇñYc
f ŠÈgzZ Çñ YH
c
â•Û Š•
á g Z ä~  ]À Mžì ~e ZzgÅvZ†0' Y]|
( 395m2`› ) å‚ÃmŸæ Ù^ÛÖ] ÜŠÏm èËn×ì á^ÚˆÖ] †ì• oÊ áçÓm
E
7ÇuÐZgzZ Ç} Š™½½wâ Ž ǃÑq Z~gzŠ ~ æ: M
•˜ ~ ò ŠŠ_ö+-ZÚ[ Zâ)´]| >‡bg • á
» ãæ M ÅyZ=g fÆ {)z Ôwâ gzZ ]q : σ hZ {Š c i¹ ªq àâ ~ # Ö Óx ÂÆyZžìt Ýq »g u
á KZê
E
Æ™ ¦ c Ð, ™7Þæ 6ä¯ H6ÃÏ0
: i KZgzZ äJ (• Øz y• zŠz wâ kZ { zpǃ7[ˆ ðÃ
b #ÅV⠛ê zŠ kZ {zÉ ì g2Š »Vƒ• á Š !
gzZ VZxÆ: â i}g øž 6ÐOg 7Æ™È ~ Vâ Z • LZ
) Ð , ™„~ VÍߪ zŠ KZ™½½B; VâzŠÐ î<Ez Å]zI8KZgzZÐ , ™sÜ~ ]c gz¢éZgzZ •çf`eæ
( 28m5` >‡bÑhC Ùb
Ç}™Ýq rz• Û ÐQ~: â iê ZxsZž c Û ™ 3nä~
â•  ]À Mžì ~e ZzgÅZ Zz²Z …
äÖ^q…æ …]ˆfÖ] å]æ… !! á•çÃnÖ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ
(E3I17m7` ) xnv’Ö] Ù^q…EI
-d EE -d
VrZ ?• 7Âm ñ +Z†0/]|}Š Z%ÐÑ~g ukZž Y7 Ð Y YZ1Z ÷ GgzZ { ç¸$1Z •LZ ä ~k ›Z ÷ Gg u~zZg
G
é58ZÜ™f » ~ux â Z]|VŒÍ ( 395m2`›bÑ~zâ )•gzZ ðÃ{z´Æm +Z†0/]|Ñt7ž c Û ~[ZŽ ä
â•
X fƒ~ux â ZÑ{zgzZ ǃ» ~ux â Z]|gzŠ {zì ˆ~Š¸Å: â iTVŒžì @ ƒãZzÐ]c Zzg ~uzŠp7
7~u{ zm+Z†0/ž c Û ä \ M •~um
â• ñ +Z†0/]| Hž Y7 Ð kzƒ ¤]|ä {x0•Z'  Z]|û%q Z
E
ì ˆ~Š¸Åg¼~: â i ~ æ: MÆT
( 165m‘øþ“Zß) á^ÚˆÖ] †ì• äe •çÂçÛÖ] ‹nÖæ ànm‚ãÛÖ] è×Ûq àÚ çãÊ p] ä×Ò Ù‚ÃÖ] ØÛÓjŠm ÜÖ äÞ] Ÿ Ù^Î
ÇÐ' [py• MgzZ ÏñÇ Z[pÃg ZzZa KZ}i~ÄÜ: â iÆ~u]|žì HÜÐ ! ôq Z ä( | 100)@Wx â Z]|
σB: à qlp+ZIÐkZžÏƒwqlpgŠkZ# Ö Z~: â iê ZgzZ
15 `Ž ! Z0Z Ìß’ÛÖ] ) ¼Î ^ãÛÃßi ÜÖ èÛÃÞ äjmŸæ oÊ ojÚ] ÜÃßiæ ^â†_Ú ð^ÛŠÖ] †_Ûiæ ^ãi^fÞ š…Ÿ] t†ímæ
( 198m
•˜~}g ! ÆgzŠÆ\ MM0Zƒqx â Z
†níÖ]æ ^ÛÆ… æ‚ÃÖ]æ ^Ûñ^Î àm‚Ö]æ ]†â^Î á^_׊Ö]æ ]†Ê]æ Ù^ÛÖ]æ é†mˆÆ Åæ…ˆÖ]æ é†n%Ò …^Û%Ö] áçÓi äÞ^Ú‡ oÊæ
( ]zÛT33mîG%gZx-] â ´) ^Ûñ]• äÚ^m] oÊ
kZ {zì J 7cì ¬Š Ìä Tu»gzŠÆkZgzZ£ZxÝZi%?ƒ¬Š©täË~gzŠÆ£ZxÝZi%žì YCã c Š ‡ðà H
X ?7g »cå Ðd • Û zVŠÆkZ Ì[ Zx Zúãc Š ‡žk\Z1ì J 7 gzZ¬Š „@' Æ
4
Zx?Zm ögG‘]|gzZ ~ux â Z]|
~: â iq

Ö Z KZÐ ]¬mZgzZ ~Š¸Åäƒwi * Ö ª[Œ Û ä ÅzmvZ -x™ Zg—


4
ì H{ Ç MÃ# Ð y• MÆx?Zm ögG‘]|#
Ü z~ T ǃgzŠ { zt ǃˆÆg¼Æ~u]|wz4»x?Zm ö G]|
g4‘
ZgzZ ~u]|{È Ú{ À 0
q .q
„e Z »‰
4
N ZVâzŠ~G @ z]¾Å+ŠÆÅzmvZ -vZwÎg·]|Ý ¬zŠgzugzZ fƒN Zx?ZmvZ bzg ögG‘]|Ñg;ZY
x ÓÃ+Š LZ à ¬vZ Ïìg ãZxÅxsZ s§C Ù gzZ Çìg— _6»xsZ~ݬ 8 ZŠg XÐ ÒÃzœgzZ Vz ½éZÐá
| 1014 ) ~g ]Z/g î*g ~g ‡Z5 ]|X } ™ÒÃÅä M-Æ +Š kZÆ Z}
G 9 {zž σ: ] Z̀~ ËgzZ Ç}Š™̈¸6VeŠ
•˜ (
D17 4m10`]‡% E ènvjÖ] ÍŸ•æ Ý¡ŠÖ] ÍçÖœ ^ãfu^‘ o× èmçnfßÖ] è×ÛÖ] èÛ×Ò ð¡Âœ o× ^ÛãÎ^Ëi]æ
4‘
•ëvZ†0'  Y]|ì ~Š ä ÅzmvZ -x™ Zg—Šp¸Åäƒ~: â i „q ZÆx?Zm ögG]|gzZ ~ux â Z ]|
ž ‹ñƒD â • Û ÃÅzmvZ-g—ä~ž
ÙçÏnÊ Ý¡ŠÖ] än× Üm†Ú àe] oŠn وßnÊ Ù^Î èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] àm†â^¾ ÐvÖ] áç×i^Ïm ojÚ] àÚ èËñ^› Ù]ˆiŸ
( 87 m1`›9) èÚŸ] å„â ä×Ö] èÚ†Ói ð]†Ú] ˜Ãe o× ÜÓ–Ãe á] Ÿ ÙçÏnÊ ^ßÖ Ø‘ Ù^Ãi Üâ†nÚ]
]|Q Çìg̈ ¸{ zJ yŠÆ# Ö ªÇìg @ ±å ( Ð V7ŠxsZgzZVz• Û » ) c h{z¤ q Z »#Ö Z ~÷(ÀF )
Û \ M • J 7 Ü zkZÐ, F
4
6}uzŠq ZÐ~?7žÐN â • i ú• Mž Ǿ ÐyZ÷Z »{ z¤ kZ‰ Zx?Zm ö ‘ gG
Ûe
X Ç} zâ • ÁÃ# Ö ZkZ à ¬vZŽì Ïg )  {zt•g Áq
Ù 1Z]|~~g g 9ì ~Š¸ÅäƒÆ÷Zq Ü zÆwz4 g 4G‘
ÐZ~ e Zzg ~z%Ð {k  C Z‰ Æx?Zm ö ]|ä \ M ~ kZ
ìŠ ¹x â Z
( 490m1` ~g g 9) ÜÓßÚ ÜÓÚ^Ú]æ Üm†Ú àe] ÜÓnÊ ÙˆÞ ]ƒ] ÜjÞ] ÌnÒ
Ü zkZ(ÀF
4
m ögG‘]| )d Æ*%]|Z  ǃwq H Zg v‰ )
X ǃÐ~»x â Z Zg vgzZÐ, F Z~?( x?Z
Ö â ZÅi úgzZ • Ñp=Ð Mž Ç} ™n²Ðx?Zm ö ]|÷Z »Vâ ›‰ Ü zkZžì ~e ñ Y]|
g 4‘
# G Zzgq Z ~z%Ð' 
Û x?Zm ö ]|‰ Ü z kZ • â • Û
g4G‘
ñ J 7iú»„ x â Z Zg v( ÜnÏÖ] àeŸ ÌnßÛÖ] g ‚Z ) ì ÷Z6‰‰ Zg vÐ N â •
Å
( 53m4`ug å5k. Z ) ÜÓe Ø’n×Ê ÜÓÚ^Ú] Ý‚ÏjnÖ
G
Û ™ÄgB; yxgŠÆVð&
4
}g vèY ƒ J 7 i úgzZð( Ð MÐN â •  ñÆx â Zx?Zm ögG‘]|žì ~ î<Eâ 0Zò
Çñ J 7 i úÃVÍßx â ZÂì ˆ½# Ö ‡Z „ n
( 308m î<Eâ 0Zò) ÜãÚ^Ú] Üãe o×’nÊ kÛnÎ] ÔÖ ^ãÞ^Ê Ø’Ê Ý‚Ïi äÖ ÙçÏm Ü$ änËjÒ àne å‚m oŠn ĖnÊ
Û ZŠ Ziú~Y ZM ZéZ\ MgzZσ]‡5Åx?Zm ögG‘]|ÐXx â ZgzZ÷Z{ zžì ãZzb§Å×zgizgÐ] c
4
{zÐN â • ZzgyZ
kZ ~u]|ž• ˜Ð!ZjÆ~'  ÑZŸZ1Zx â Z ( |852) ã ?v0Zƒq ~g g bg • á •M ƒyÃgzZ ZÎÆ~u]|
Û ZŠ Zi úúÆ\ Mx?Zm ögG‘]|gzZ fƒÐ# Ö Z
4
ÐN â •
( 493m6`~g ]Z ì) äË×ì o×’m Ý¡ŠÖ] än× oŠn á]æ èÚŸ] å„â àÚ p‚ãÛÖ] á^e …^fìŸ] l†i]çi
4
ì" U Ðg Š q ZF ™ ZŠ Ziú~Y ZMZÅ~u]|»x?Zm ögG‘]|ž c
Zá* Š Cä\ M~kZ
•D™ÜÐ+§0Zx â Z Ã]|
( 399m11`t Zi°Z•Ìß’ÛÖ]) oŠn å]…æ o×’m p„Ö] p‚ãÛÖ] äÞ] p†m àm†n‰ àe] á^Ò
ÀE! À
•˜•Æ ê 5 ê $â Zzp ÖZÆg u! ²Z0Z–1Zè‡x â Z]|
) äjÃm†•æ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ àm‚Ö ^Âç–ì ànÛ׊ÛÖ] Ý^Ú] ð]…æ o×’m äÞ] pæ… ‚Î ÜÓßÚ ÜÓÚ©mæ
( 78m9` ~èF ìYbÑ~ fjÑZ îGvEg ¬
4
~u]|~i ú«»\ Mžìt[ZŽ eZ ?г7 VYúÆ~u]|i ú«x?Zm ögG‘]|žì @ ƒZa wZÎVŒ
fƒðb)zx © Z}g ‚Æ+ Š „ ._Æ<ÑÅg—gzZyâ ‡»g—[Zì ~·gzŠgzŠtž ǃy´Z » ] ! kZ * ™ ZM ZÅ
g4G‘
7Âb™Ã~·<Ñ \ M c Ïñ M 7Â<Ñ5ðÃ}6ä MÆ\ Mž @ ƒµtÂD Y0x â Z „ D Mx?Zm ö ]|¤ Z
ƒq)´]|X ǃy´Z îgzZy¶ {•q Z »G @ ÅÏZgzZyZÄ»]t»Å ~  x™Zg—* ™Y Z MZ Å~ux â Z »\ MΕìg™
•˜ ( | 972) w• á v0Z
Ö â Z Åx?Zm ö » ~u]| g4G‘
Å~ g—gzZ• ,@ Æ~  Ñ}g ø{zžƒg Ö Z »]! kZžì ÑtÐ äZ™#
gG4‘
aZŠŽz! gzZÐ ,™7¿6¬ËÆ<ÑKZ ö ]|gzZ • ñƒwi * ™0áZz 䙟._Æ<Ñ„
( 561m‘øþ Zß)ì 7—ÐË{zì [£g 3Zzg Ö Z»]!
“ T~ä™Y ZMZÅx â ZkZÆäƒ
•`È]! t̬ÐkZ ~iœZ0Z)´]|
‹Þ‚jm ¡òÖ ^ÚçÚ^Ú o×’nÊ ^n†• ^ñ‚jfÚ æœ ^fñ^Þ å]†i] ØnÏÖæ Ù^Ó•] ‹ËßÖ] oÊ ÄÎçÖ ^Ú^Ú] oŠn ݂Ïi çÖ
˜i_Z îG% Õä›ÒÉ99mG î”—ZoZÑÑ G á ÑZX X 40m16` ~g ‡Z bÆ~g ØZ >• ) p‚Ãe ofÞŸ "
 # äÖçÎ äqæ èãfŽÖ] …^fÇe
( | 1103°pZ
Û ,„ q
4G‘
g ZŒ ZÃVâzŠ yZ vߎ X 7q Z• ,µ Z µ ZzŠ ~u]|gzZx?Zm ö ]|ž Zƒx¥ÌtÐ ,kZ g
~ÇQ Âì x â Z { z¤ ZgzZ7x â Z { zÂì ~Çðä Z• Dƒ {e{eVâzŠX 7?ì @ Z ~ÇgzZx â Z HžN C{z• ïŠ
ƒq
g 4‘
X ÐN Y MÒ _6 Zy›Æ½ *ŠgzZÐ, ™]Š ªÅxs ZIZ\ M ǃq
q ZgzŠ »x?Zm ö G]|gzZ ~u]|ÎX 7
oÊ Ý¡¿Ö] |^f’Ú ü ;@ ÅszžZ ¶Zg c ,ǃ yEZz yjgzZ yâ Zz ðZ s§C ٠ǃ wq ljgzZg Z0 • á „ Z(ÌgzŠ » \ M
Û ·_»û Ý¡ŠÖ] än× oŠn ^Þ‚n‰ l^nu
X • â•

]ÃzÅ~ux â Z]|

Û » ðÉg ÅVâ ›t‚k ñ ux â Z]|


4‘
ǃwÙZ »\ MQЕgJ w‚â c ]‚gzZÐ, Šx •Z9•  iÆx?Zm ögG]|~
슕 á gZ» ~ x™Zg—ž•9•x Z]|Ýí. Zx ZÐ, Š™Š4ÆZ}
Å Ã\ M™| 7 { i »i úÅ\ MxsZIZgzZ
Ù^Îæ àn߉ ÄŠi Ý^Žâ à Üã–Ãe Ù^Îæ •¨]•çe] Ù^Î áçÛ׊ÛÖ] än× o×’mæ oÊçjm Ü$ àn߉ Äf‰ &f×nÊ
( 232m2`Š ƒ ZŠ ! Zò) àn߉ Äf‰ Üã–Ãe
-g—ǃ ~uÄ»y ZgzZ fƒvZ†0·]|{ zì ˆ~Š¸Åä MÆ¿T# Ö ª[Œ Û žì CYÁ]! tÐ ,kZ
,™ kÃne vß6Vð; ê Z yxgŠÆ •Z' Zx £gzZŠÎZvVŒ ÐN M6lÐ {gëÜæ fƒÐ ~ y Z0 {Æ ÅzmvZ
Vƒ 2~[Z±ÆZ} áZzàZs Üê ZÐ, ™tÑgzZZ ‡ CZ7Zy›ÏìgB‚ê Z]¾gzZG @ m{ Åà ¬vZÐ
٠ǃ— _6»xsZ Vð; Æ\ MÐ
g 4‘
éZi ú«\ MgzZ σ] ‡5 Å\ M Ð x?Zm ö ]| ǃØ{ » 0z Õǃ ðZ s§C
G
Û »#
Ö }
4‘
ÐN Y™wÙZ™}Šx •Z9• ÅxsZIZgzZ]¾ÅxsZž²¼t‚k iÆx?Zm ögG]|gzZÐ, ™ZŠ Z~Y ZMZ
4
•X å^•…]æ äß oÖ^Ãi ä×Ö] o•†Ê Ð , Š™u {Š4~ kYZkne Ã\ M gzZX Ð N J 7{ i » i úÅ\ M x?Zm ögG‘]|
•˜Ð!ZjÆ( 81m2¢ ) ´g \{obÑ~ ò z0 »ögŠ Z·* Ññg •Z
4 }Å
-E
÷ GZä) änßm…^ËŠÖ] é‚nÏÃÖ] |†• oÊ ]„Ò Œ‚ÏÛÖ] kne oÊ äßÊ‚mæ Ý¡ŠÖ] än× oŠn ä×Ö] |æ… än× o×’mæ
E ( 203m6`
Å
Û ã¶ Ö ª[ Œ Û ÐZgzZì ~Š äÅzmvZ-vZwÎg·]| èEG Z ?{ÑFÆvZŽì¸{ zt
4 5
sµš¸Å\ MgzZXì c â• Å# 4
G 5E
Xì *ðŠB;ÐyZZ* zVa~kZì
™Zl

Š q Z
wÅ~ug

gŠ q Zž YY H7g ïZ eZ ë @
 ÌŒgzZ • Ì®‰Ð ~ yZ • Å]YgŠ Zg Š q Z~}g ! Æ ~ux â Z ]|
~u]|ä x Z™/ôd Œ Û Æ: e ⽕ 7Á¼ ÌÉ@ gzZx Z™/ôá Zz ä™e Zzg7ZgzZ• {Š ci¹ Š Z®Å ~u
Ü~ug Š q Z~V1ÂKZ KZäÜzY •$öz+ ¬+$z[ZJ  ` MÐqzÑ b§ÏZ•Xe ZzggŠ q Z0Ð
kZÉ ñYHwJžtsÜ: 7Zž•ëÑkZg Š q Z0Æ~ux â Z]|žì @ ƒãZzÐkZ H7g ïZzŠg6 kZgzZ•X
IZŽì ~Š¸Åg¼Æh •Û Š•
Û , Zq Z äÅzmvZ-]À M # Ö ª[Œ Û žñY* âtgzZ ñYcÑÌ~Z •LZÐZÐzgÅ
) Þx â Z ]|ì cŠ î<EgŠ » g
Š q Z F Z áÐZgzZì ¹ 9Ãg Š q Z yZ ä Y fžì î<Ez ¸ ǃ ~u eZ ÄgzZ ǃР~ kne
•˜ ( | 323
E E
( 391m7 `d •300mY 騚{ÅZ ) •^nq &m•^u] p‚ãÛÖ] oÊ
( 139mÏZ)X Ù^Î " # ofßÖ] á] ‚nÞ^‰Ÿ] èvÖ^‘ &m•^u] p‚ãÛÖ] oÊæ
ž •D â •Ûk
 ’ñƒï Š[ZŽ »Ý ¬Ûq Z ( |7 28)Š0Zƒq)´]|xsÑZ•
àÚ Üâ†nÆæ ‚Ûu]æ p„Ú†jÖ]æ •¨]•çe] ^â]æ… èvnv‘ &m•^u] p‚ãÛÖ] tæ†ì o× ^ãe sjvm ojÖ] &m•^uŸ] á]
( 255m8` wZ ` u) å†nÆæ •çÃŠÚ àe] &m‚u
ofßÖ] à •çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f &m‚vÒ Üâ†nÆæ p„Ú†jÖ]æ •¨]•çe]æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ] ^â]æ… èÊæ†ÃÚ p‚ãÛÖ] &m•^u]æ
( 95m4` w Z` u)X X Ù^Î äÞ] "
#
}uzŠgzZ£Zx â Z ~èF x â ZŠ ƒ ZŠ1Zx â ZΕ„  gŠƒ {zì @ YH ` îZzwÑ+Z6 g¼Æ~ux â ZÐXg Š q Z {z
E
( 211m4` îp4ÉZ` u) ì He
G ZzgÐ/ôvŠgzZŠ&0vZ†]|ä[Z
•˜ ( |751)³0Zƒq)´]|ægŠ¤ á Æ\ M
•
( 130mÌnßÛÖ] g ‚Z ) ]•^߉] x‘] p‚ãÛÖ] tæ†ì o× &m•^uŸ]æ
) ~èF
x â Z]| ( |748)Ifx â Z ( | 405) Áqx â Z_ö~yZì *  gŠÐZgzZ c
Y„ Û 9Ã~ug
Šg Z Œ Š q Z ä$ögzZY fX
| 543 ) ! ²Z0Zx â Z ( | 323 ) Þx â Z ( | 275)Š ƒ ZŠ1Zx â Z]| ( |728)Š0Z)´x â Z ( | 354) yx0Zx â Z]| ( | 279
_ö( | 911 ) ï±x â Z)´ ( 4101 ) ~g ‡Z5x â Z ( |852 )v0Zƒq ( |751 ) ~iŽ ³0Zx â Z]|zx â Z ( | 671 ) ?Œ Û x âZ(
$ög ·‰ {)z {)z ( |77 4 )M0Zƒqx â Z ( | 972 ) Vv0Zƒq)´ ( | 544 ) nÈè‡)´]| ( | 458) •x â Z
•6t~( á Zzä™—~[ ! kZžì @ C* Û„
™wÑ+ZÐkZgzZ bŠg ZŒ gŠÃ~ug Š q Z »'
» ZyZ•+ ¬z

•ÅZgŠ F Š q Z
Z á~ug
gÅ Æ
X <±5yÒ»\ Mì c C„F Z ÂÐZÌä( | 363 ) ~ çE?EZ ~' H Z •Z'  Z0@0·dZ1Z)´]|
Ô×Ûm äÞ] äjne Øâ] àÚ äÞ]æ p‚ãÛÖ] oÊ " # oË_’ÛÖ] à ^ãi]æ… é†%Óe k•^Ëj‰]æ …^fìŸ] l†i]çi ‚Îæ
o×’mæ èÚŸ] å„â Ý©m äÞ]æ Ù^q‚Ö] ØjÎ o× å‚Â^ŠnÊ t†ím oŠn á]æ Ÿ‚ š…Ÿ] ¡Ûm äÞ]æ àn߉ Äf‰
( 358m6`~g ]Z ìX ~ åE 5BÄEZ-{0·ÀF 126m9` d  åE<G •)z140m³0ÑÌnßÛÖ]g ‚Z ) äË×ì oŠnÂ
X-ÊZd
Æg—{ zž • ˆ VJ î<EgŠÆ x ¬ ]àgzZ F Z Â6Y ¯ Å] ÒÅV-zZg LZ ] c Zzg ~z%~}g ! Æ ~u]|
Ö Ó~ *Š J
g4G‘
x?Zm ö gzZÐ, h Ç Z}»s »Zz w°~ }igzZÐ, ™# w ‚]‚\ MgzZ fƒÐ äZ y
X г7 i ú~#Ö â ZÅ~uÆ# Ö ZkZ\ MgzZÐ, ™]¾éZ~ä™OÃwYŠ™ƒwi * Ð y• M
á Z s§ÅäƒwJn Z *
{g • ™]j»\ M H: `îZ ðÃ6kZgzZ HÜ~ÌnßÛÖ]g ‚Z[ KZx¯t »sßñ•ä ³Å 0Zƒq
-4}
( 141³0ÑÌnßÛÖ] g ‚Z 198m6` ÷ E GZä)ì
ì c CF ZáÃ~ug Š q Z Ìä( | 902) ~zI)´]|
oe] à ä×ÏÞæ &nÇÛÖ] xjÊ oÊ ÔÖƒ †Òƒ pæ^íŠÖ]æ é†i]çjÚ ^ãÞ] pæ^íŠÖ] ÀÊ^vÖ] à ‚u]æ †nÆ ØÏÞ ‚Îæ
æ] é†i]çjÚ ä%m•^u] á] ]„â p‚ãÛÖ] oÊ oÎ]†ÃÖ] oßnŠvÖ] ‚ÛvÚ àe ‹m…•] ð¡ÃÖ] ÌnÖ^i oÊæ!! p†e¤] ànŠvÖ]
( 237mF Zõ Zg•ZðWéE 5G
4)ÅZÄ) l•^Ò
m0Š- 16 mgg-Z- 237 mÏZ) †i]çjÖ] ‚u oÖ] kבæ ^ãÞ] pæ^íŠÖ] †Òƒ &m•^u] oÊ p‚ãÛÖ] †fì •…æ
( ÏYZ
~yZgzZ•XÜg Š q ZϹ~}g ! Æ~ux â Z]|~‘øþ Zß;@ “ KZ ä( | 972 ) w• á Vv0Zƒq)´]|
4‘
[ÂkZ HyÒ* ™Y ZMZ éZ~i ú«ˆÆwz4»x?Zm ö ]|2ùïZ©zx * gG » ~ux â Z]|Å7b̀ðÃ6 ËÐ
ì –F ZáÃ~ug Š q Z ä\ M~
än× •]‡æ å†Òƒ^Ú o›çnŠÖ] ÄÛq ‚Îæ ÜnÃÞçe] ÜãßÚ Á^ËvÖ] àÚ †n%Ò ^ãnÊ ÌÖ] é†i]çjÚ é†n%Ò p‚ãÛÖ] &m•^u]
( 165m ‘øþ“Zß) p•…çÖ] ͆ÃÖ] oÊ
Y 1zÑZ G  ™) h1Z~X•X;@
0Ò7r
îG ÁÂ0ÆyZä g up ™Ð ¹• F ZágzZg Ñ" g Š q Z Å~u
(íq556m‘øþ“Zß)ì H ¦~~Šgß Zs²Z[ÂKZ7ZB‚Æ] c '
Zzgh × Ìäﱃq)´2•Ì(
•˜yZÄk iÆÒ ™^Ð M\ M
4‘ E
g ¶Z FZáž• ë ~'  ÑZŸZ1Z ǃ¬Ð äƒwi* g
Æx?Zm ö g¼»y Zžìt] !
G ãZz{Š cic ~u `zæ:
E
w°Ã}i {zgzZ ǃРkne IZÆ \ M {zžì š^ËjŠÚ ]! ¸ 0Æ`z æ:ÆyZÐ ~  g—Ð > Zzg ]ÒgzZ
4‘
( 561m‘øþ Zß) г7
“ i úúÆyZx?Zm ö ]|''Ç}Š½Ð gG
•˜~>‡bÑ ( | 1052) ~ŠŠ_ö/Z† •]|
( 318m4`] é›.ÐÉZ îGœ^IZ ) F Œ
Z Âd Û {”Šg Zzg }
g Š q Z[!,gŠ
•d Œ Û ÆF Z žŽ •Šg Zzg Š q ZϹ0Æ~ux â Z
D™{™E »Vá´ ~(à Zzäƒd Œ Û Æ# Ö ª~— èÂ^ŠÖ] ½]†•Ÿ èÂ^•Ÿ]™ [ ÂKZ\ M ä( | 1103 ) ã=Z˜i_Z· •
E E
\ MgzZì " U Ðg u 9* ™ `z æ:~: â i ~ æ: M » ~u]|žì ¹gzZ c C ~sF ZáÃg Š q Z Åg¼Æ ~u]|ñƒ
7„ î<EzðÃÅg ïZÆ]! kZgzZfƒÐ~Š ÑzZÅÒÃ]|~Š Zñ™Å ~ g—
kÇ×e Ý¡ŠÖ] ^ãn× èÛ›^Ê ‚Öæ àÚ " # Ù牆Ö] é†j àÚ äÞ]æ á^ÚˆÖ] †ì• äqæ†ìæ p‚ãÛÖ] •çqæ &m•^u] á]
( 104mG á ÑZ) ^â…^ÓÞŸ oßÃÚ ¡Ê pçßÃÛÖ] †i]çjÖ] ‚u

•˜™^Ð M \ MQ
Ý^¿ÃÖ] l^m¤] •çqæ pçßÃÛÖ] †i]çjÖ] kÇ×e ojÖ] é†nãŽÖ] é†n%ÓÖ] èvm†’Ö] èvnv’Ö] …^fìŸ^e kf$^Ú èm^Ææ
äÞ]æ^Û×¾ kò×Ú^ÛÖ Ÿ‚ š…Ÿ] ¡Ûm èÛ›^Ê ‚Öæ àÚ á^ÚˆÖ] †ì• oÊ oi^m äÞ]æ p‚ãÛÖ] tæ†ì ^ãÖæ] Øe ^ãßÚ ojÖ]
) äË×ì o×’mæ Ý¡ŠÖ] än× oŠn وßmæ äßÚ‡ oÊ Ù^q‚Ö] t†ímæ ènß_ß_ŠÏÖ] xjËmæ èÛv×ÛÖ] oÊ Ýæ†Ö] Øi^Ïm
( 17 5mG î”—Zo ZÑÑ G á ÑZ

Å ~ug¼ÌV; Æ\ Mì Hx¯sî~}g ! Æ~u]|~ îG -Ê
0ŸEZg ZâÑZ ìZß[ÂKZ ä ( | 1188 ) ´g \·x â Z]|
ì c Û ~gz¢ÃäÑyZZ6
Šg Z Œ kZ™ C<  IZ {oÐZä\ MgzZ•FZág Š q Z
àÚ ‚ oju èߊÖ] ð^Û× àne ÔÖƒ Å^•æ pçßÃÛÖ] †i]çjÖ] ‚u kÇ×e oju p‚ãÛÖ] tæ†íe l^m]æ†Ö] l†%Ò ‚Î
( 80m2` ´g \{obÑ ) Üãi]‚ÏjÃÚ
E
•˜ˆÆä™Üg UMzg Š q Z0Ð~u`z æ:\ MQ
àÚ ànÃe^jÖ] àÂæ é•‚ÃjÚ l^m]æ†e Üãß ä×Ö] o•… ÜãßÚ †Òƒ àÚ Üâ †nÆæ èe^v’Ö] àÚ †Òƒ àÛ pæ… ‚Îæ
oÊ áæ‚Úæ Ü×ÃÖ] Øâ] ‚ß …†ÏÚ çâ ^ÛÒ gq]æ p‚ãÛÖ] tæ†íe á^ÛmŸ^Ê oÃ_ÏÖ] Ü×ÃÖ] èÂçÛrÚ ‚nËm^Ú Üâ‚Ãe
( 238mWéE 5G
4)ÅZÄX ÏZ ) èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øâ] ‚ñ^ÏÂ
F
ZáÃ~ug Š q Z Ìsßñ• G Üg UM d Œ Û ÆKVZgzZg Š q Z q ¯%Z ZiÐ k• Ìä( | 1250) ã»Øè‡)´]|
•ë
†¿jßÛÖ] p‚ãÛÖ] oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] àÚ än× ÍçÎçÖ] àÓÚ] p„Ö] oÞ^e†Ö] xjËÖ] oÊ oÞ^ÒçŽÖ] o•^ÏÖ] Ù^Î
Ÿ ^ÛÒ †i]çjÖ] ‚u ÈÖ^e å^ßω^Ú ÄnÛqæ Ù^Î Ü$ ^ãn× ݡÓÖ] ÄÚ ^╆‰ Ü$÷]†$] á憎Âæ ènÞ^Û$æ ^%m‚u áçŠÛì
( 485m6` ~ fjÑZ ‡) Å¡›] Ø–Ê äÖ àÚ o× oËím
•˜•ñƒD™W6 {oÆ[wz4ã»Øx â Z
oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ]æ é†i]çjÚ Ù^q‚Ö] o.ÊÅ &m•^uŸ]æ é†i]çjÚ †¿jßÛÖ] p‚ãÛÖ] oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] á]…†ÏjÊ
o
-G
( 67m ÷ ZzwY-Zz~ŒZ °YY Yâ F Z °±pZ) é†i]çjÚ Ý¡ŠÖ] än× oŠn ÙæˆÞ
•˜~û èÂ^ŠÖ] p‚m àne áçÓm^Úæ á^Ò ^ÛÖ èÂ]ƒŸ]ü ( | 1307) à 0 Èy{Œ& œ[Zâ * Ññ
àߊÖ] oÊ oâæ pçßÃÛÖ] †i]çjÖ] ‚u È×fi ]‚q é†n%Ò ^ãi^m]æ… Í¡jì] o× p‚ãÛÖ] oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ]æ
! ‚nÞ^ŠÛÖ]æ Üq^ÃÛÖ] àÚ Ý¡‰Ÿ] àmæ]æ• àÚ ^â†nÆæ
•˜™^Ð M\ M
èÚŸ] …çãÛq än× ÐËi]æ h^fÖ] oÊ †i]çi ^ÛÖ Ý^Âæ †ãŽÖ ànnÃi †nÆ àÚ á^ÚˆÖ] †ì• oÊ t†ím p‚ãÛÖ] á] Ô•Ÿ
än× ÙçÖ‚ÛÖ]æ †¿jßÛÖ] •çÂçÛÖ] oÛ›^ËÖ] ÔÖ]ƒ †Ú] oÊ gm†×Ö oßÃÚŸ !!!!äÊ¡íe ‚jÃm àÚ Ÿ] Ì׉ à ^Ë×ì
mG î”Zf ÑZ ) †i]çjÖ] ‚u oÖ] èÇÖ^fÖ] é…çãŽÛÖ] è–nËjŠÛÖ] ”ç’ßÖ] è×e^ÏÚ oÊ èÛn¿Â 霆q ÔÖƒ …^ÓÞ] Øe èÖ•Ÿ^e
( ]zÛX 113
gzZ•Ì9Ð~yZì ð M~D}g øg Š q Z k• ~y Zì ðƒ ð‚g ~g øJ g Š q ZX~}g ! Æ~ux â Z
6gî¦ùg Š q Z~}g ! E
Æ~u Z å<XÅì @ Yƒ »™ïB‚Æg Š q Z 9~uzŠ Ìü»XÌ®¼gzZ ÌŒ
à Zz î<EgŠ F
ÁÐ g Š q Z yZÐ zg Å] q ˜Zx ÓgÃè ~ V1 Åg uwßZÉ • ðƒ âÃî<EgŠÆ F Z µz—š
/ôg UMáZz ä™s  ZÜ~}g ! Æ~ux â Z²N 0 Û F
gZŒ Záà zÑ! ~ug Š q Zt Âì @ Yc Û F
Šg ZŒ Š q Z
Z áÃg
4Š ðÃÃ]ZŠ ¿Z CZ fÆË~Xì Ð~gñZ ‰, ZXtèY~¬Æg Š q Z q ¯%Ì• {zgzZ• ]{ Ì
Yƒ7
•˜ ~zg ;• Û m+Z†)´]|
# ofßÖ] kne Øâ] àÚ äÞ] ^ã’í×Úæ ÌnÖ^jÖ^e ð^Û×ÃÖ] ˜Ãe ^╆Ê]æ p‚ãÛÖ] tæ†ì oÊ &m•^uŸ] l†i]çi
"
äqæ†íe Ðm‚’jÖ^Ê Ý¡ŠÖ] än× oŠn oΡm äÞ]æ …çrÖ^e kò×Ú^Ú ‚Ãe Ù‚ÃÖ^e ^âç×Ûmæ š…Ÿ] Ô×Ûm äÞ]æ
( 315mkZÎ ) gq]æ
•˜ ( | 1345) ã2ZQ0·_ö)´]|
é†i]çjÚ †¿jßÛÖ] p‚ãÛÖ] oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] á] Ø‘^vÖ]æ
5G
( 147 mWéE4)ÅZÄ)
•˜ ~z0 »r  ™ögŠ Z·* Ññ]|
pç‰ …^$¤]æ ànÊi o× p‚ãÛÖ] oÊ èÂçʆÛÖ] &m•^uŸ] •‚ •]‡
( 197m6`ä) ÔÖƒ
•{z´n ZÉ@ z/ôg UMgzZ•{Š c iÐ} âg Š q Z q ¯%0Ð ~ug¼
Ö ª[ Œ Û Æ~ux â Z]|Î
E
´g \)´]|žì î<Ez¸•ÅZgŠÆF Z ÂhutgzZì " U Ðg Š q Z 9{o» `z æ:#
ì c ZIZ  Zz* ÑyZZ6 {okZä
áæ‚Úæ Ü×ÃÖ] Øâ] ‚ß …†ÏÚ çâ ^ÛÒ gq]æ p‚ãÛÖ] tæ†íe á^ÛmŸ^Ê
( gâÑZ ìZß ) èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øâ] ‚ñ^Ï oÊ
ì c ŠyÒ¸ Ìä( | 329) ~g ·_ZZ0Œ)´¬¹ÐyZgzZ
ä×Ö] oב ‚ÛvÚ Ù• àÚ Üñ^ÏÖ] Ì×ì o×’mæ tæˆjmæ Ù^q‚Ö] ØjÏnÊ Ùˆßm Ý¡ŠÖ] än× oŠn Ùæˆße á^ÛmŸ]æ
( 20m2`¨ éE 5BÄZ] 4) ýÜ׉æ än×Â
á Å\ MgzZÐ, ™OÃwYŠ\ M fƒwi *
4
Æ·w M \ M 2σ~Š • x?Zm ögG‘]|žì ~gz¢* ÑyZZ6 ]!kZ
Ð, ™ZŠ Zi úúÆì‡
•ñ M™Ü~)lëyÒt» ( Y 1974) ~z0 »ögŠ Z·* Ññ]|g •Z•
x â Zžn kZì ~gz¢´gŠ NZ6kZì tœgzZ h~: â iíZg¼» ~ux â Zžì Ð~Z •Æ®  û Zz<  IZ
Ð É@ z/ôzÇVƒ" U Њ q Mg ¶ Z]¬‰ÅkZp¤ Zì " U Ð# Ö Z q ) ZgzZ { F ZágŠ q Zg¼» ~u
- D™Ü~)C Ù yŒ ÛCÙ mZpgzZx ZúY 1gzZY fy›Æ¡C Ù ~ [fz tæÃg¼Æ~ux â ZJ ‰ Ü z kZ™á
( 129m xsÑZZ •)•ñ M
„Ze?* ™s ZžZÐ {oÆg¼ê ZgzZ ~ux â Z]|ñƒ DƒÆ] %¥ÅY fg;ZYÆðsZ IgzZ g uz y M Œ Û
Çñ Y cÎ 7~ : »¬6kZ ƒµðÃÐZ~ pÆg Š q Z yZgzZ Ž:ÆZgŠ ¬]oÆkZÿˤ Z V; ì HgzZ Â7
σ7„ZesÜtžìC Ù ª Âì @ ™g ïZ eZ ñƒ DƒÆ]ogzZbÑŠ ãZz ¿ðä ZgzZ ǃ: — ðÃ~ äƒ { Zen Zë @
˜ x Z™y ¤Æ" { hÃZ6›x‰Zg ZŠX ì @ ƒs ZžZ îÐ xs Zg ïZ »]Z F ZágzZ• ÅZgŠ F Zá~ug Š q ZèY ǃ¬

g ïZÐ q ) ZgzZgŠ q Z 9*™g ïZÐ kZìX {”" U Ð# Ö Z q ) ZgzZ gŠ q Z 9* M » ~ux â Zd Œ Û Æ#Ö ª
vŠ { z´ÆkZ²ì Cƒ ãZz,~g7 Å ~ux â ZÐ e Zzg kZ'ì ¬g ïZÐ g Š q Z²ì sŠ ZáÆä™
ZÆg
q Š q Z 9Ð Rq ZÅy! igzZ ì iZŽ H »g ïZÆ] c Zzg 9âZ •ŠŽñ] c Zzg 9Š¼Ì~g Š q ZÃ
¬„z6kZgzZì @ ™g ïZ »ttgŠ q Z {zÝZgŠ Âì @™g ïZ »yâ ²Z †ì M ~u¿Ž ë @ ì‚ g pHg ïZÐ [! å
( 166m1`6›~zë)Xì @ Yc Î6 u”
g qZŽ ÇñYc Î

Š q Z´Ð~u]|H
•®g

yZä $ö2 ÌŒgzZ• Ì9~y Z• 7®~g ‚~yZ•ðƒŠg Zz g Š q ZgŠT~}g ! Æ~u]|žì 9t


u qçñì t•
ðÃÅg Û » y• Mz }i~ äƒ qçñgzZ äƒ ®Æ g u Ëë @ • Å Ìs  ZÜÅ] YgŠÆ g
Š q Z
„\ M Â'ƒ: wJëÑÌ~ZgŠ Ëhu®¤ Z• C M Ì~¿gzZ• Cƒ ÌwJg u® Cƒ7„ ÌZz w
tÃ%ZkZ$öY f?• 7hu®~g uÃvŠgzZ ~èF ìYHD™ `gŠhu®~V1ÂKZ$öHN C
ŠŽñÝZ ðÃ: ðÃ}mZžì @ƒx¥gz¢ Ú ZÐ kZ1Vƒ®{zp¤ Z ÂñYƒ]ÒÅ]c uËZ
Zzg Åg  ž•D™
•˜Ð!ZjÆug´ÅÁqx â Z]|~ G $ ÕZtݹZ²0Z)´]|ì
îœG
¡‘] &m‚v×Ö á]†ã¾ &m‚u oÊ l^m]æ†Ö] l†%Ò ]ƒ]
( 200m1` G
ÔZ îGœG
$ ÕZtÝ)
•˜~>‡bÑ~ ò z0»r  ™ögŠ Z * Ññ]|Y_ö
á^ínŽÖ] š†Â] ]„Öæ èËnÕ &m•^u] ^ãÞ] Ù^Îæ p‚ãÛÖ] &m•^u] oÊ ànì…çÛÖ] ˜Ãe àÛ ‚Î äÞ] Ü×Â]æ
èÛñ] ^ãq†ì] ‚Î p‚ãÛÖ] &m•^u] á^Ê ^i^jeæ ^Ã_Î ¼_•æ ¼×Æ ]„âæ k×Î ý^Ûãq]†ì] à Ü׊Úæ p…^ífÖ]
oבçÛÖ] o×Ãm oe]æ oÞ]†f_Ö]æ ÜÒ^vÖ]æ Åäq^Ú àe]æ …]ˆfÖ]æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ^Ò èߊÖ] àmæ]æ• oÊ &m‚vÖ]
-4}
( 197m6` ÷ E
GZä) èe^v’Ö] àÚ èÂ^Ûq à Üâ†nÆæ p…^ífÖ] în• •^Ûu àe ÜnÃÞæ
ì HnZ²ZÐ g Š q Z yZ ä ›z ~g g =Z• ®ƒ  tžì ¹gzZì c ¯ ƒ: ¶ä ðg í!‰Ã~ å£&g Š q Z
ê ZgzZ•'~èF x â Z£Zx â Z‰ì HÜ~g uÃKZä[ZÃg Š q ZÅ~ug¼èYì ß †tžVƒH~
ì HÜÃg Š q Zy ZЮ  )q ZÅÉ@ gzZ/ôä$öй{z´
ægzZ téZt pì ÅÌnÖi Å ~ å£ g &Š q Z~ õg @KZ ä yzº0Z)´ž• ˜~ ~èFbÑ~g7 ug IÝ°Z†)´
•˜Ð M \ M Xì
àe ä×Ö]‚f á] &m‚u oÊ Ô•Ÿæ Í^Õ Üâ†%Ò] àÓÖæ ]‚q é†n%Ò p‚ãÛÖ] tæ†ì oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] k×Î
Í^Õæ á^Šu àne àÚ é†n%Ò ‚â]ç• äÖæ àŠvÖ] èq…• à ¼vßmŸ h^fÖ] „â oÊ p„Ú†jÖ] å]æ… p„Ö] •çÊÚ
å…çã¾æ p‚ãÛÖ] tæ†íe ÙçÏÖ^Ê èm†Ú ¡e t^rju¡Ö xÖ^‘ äÃe]çiæ å‚â]ç• ÄÚ ]„â •çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f &m‚vÊ
( 485m6` ~ fjÑZ ‡) h]ç’Ö]æ ÐvÖ] ÙçÏÖ] çâ
E
ÅŠ&0Z]|ž7— ðÃ~] ! kZgzZ• ®ÒZ~ yZë @ • {Š c
i¹ gŠ q Z Å ~u `z æ:žVƒ H~
‰gzZ•ÆZgŠ ŒŽ • ŠŽñ@ZØÐ ¹n ZgzZì Åî<EgŠ Œtì ÅÜä ~èF x â Z~[ !kZŽ gu¸
E
h„ w¸» `z æ:Æ~ux â ZÎì °»—š c?ŠB‚Æ@ZØz ,ZÂLZg utÅŠ&0vZ†p• Ì®
ìoßfÚ 6
qJÐZ•CY0ëÑkZ6 Y ¯ÅbÑŠz@ZØgzZ]ÒLZƒ: VYÅZgŠ®G]c ZzgÅ~ug¼žì @ YƒãZzÐkZ
)f ÌÅðg í!yZŠpƒtëÑ]! éZž7]g @ Xt ƒ» ðgñ;g • BwJëÑÐZ$ön ÏZ ñ Yïî<EgŠ »x ¬
X N`úLZÃ$öžt: áúÆ$ö~[! kZ {zžì ~g ZŠ

Š q Zä›x â ZgzZ ~g gx â Z
B7VY ~ug

Xì t~( Zì 7ÌZ¼


gzZq mZ=Z7~›9gzZ ~g g 9~ug Š q Zèaž It»yzº0Z cg í!
À$ ÀE
!5 À$ 4
Ðî÷ZgzZ ê â ZVŒ•ŠŽñp ÖZÆî÷Z gzZ ê ê â Z~e Zzg Åwz4 æ M Åx?Zm ögG‘]|~›9gzZ ~g g 9
gzZ ã U
¸7Ø Ð kZ H • f Š Z%~ux â ZÐ kZ g u±g • á¤Z ?ì à Š Z%,´ÃÐ p ÖZyZ ä g u±g • á ?• yÊ Z%
X 7Ðx * kZÍì Htà e Zzg Å~ug¼ä›x â ZgzZ ~g gx â Zž
•hu+ZX7q Z B
g7„ÌZ ðÃg ugzZe Zzg {zž7?Š ¦  Ù Å] !
C kZ *
ƒ: ~›9gzZ ~g g 9»eZzg ËQ
ðûVìZzg yZ[ Zž ¹7tÌä Ë1ì ¿»V˜q Z6kZgzZ• ŠŽñ~V1 ~uzŠ Åg u7~›9gzZ ~g g 9Ž
E E
{z~yZgzZKÁÂÅg uä {èˆgŠà ¬ê ZŠpž ð M 7]gz¢H æ: M ÂCƒ æ: M sw„›9gzZ ~g g 9¤ Z ;g7g ±Z
yZì ;g¿»ÁÁÐ~+ $[Z2É@ gzZ/ô6 Š q ZyZž c
g CQgzZ åH7Üä{ E ‚Zê ZÎXÜgzZ `gŠhu
ZÎn Zì 9„zì ~z%Ž~kZžì ß 'ÁÂÅg uÛ9gzZ ~g g9sÜžì ?Š ?Å]! kZ rÁÂÅg u»
9b§Ë&ì g »i§q Ð $ögzZ: Zg ZŠ)f) ð•Z¿i§t ñ Y ~Š™ »ÌZ ÅkZ „ 3ggzZ 79e
Z Z] Zzg ðÃ
•˜ ãæ̀'ݬg$ ¦* t Y_öYY¹7
Ññ]-B|
Š q Z 9ÎäVrZžìg Z Œ
g Û Z „ »yZŠpì 7b̀ðÃq Š 4
Æ®I ZtÂ* ƒ:™f~ èEG G
4D »V(uÅ~ux â Z
m4` wZ y) F) • è] »g´ä $öå ~ˆ =Z • Å7`gŠ ~ V1 KZƒ  Ń  {z• X ¦
( 383
ÅgŠ q ZyZä›z~g gèaž•ëtvß Žž c CgzZì c Š yÒ¸~>‡bÑÌä{ukŠ~z0 »ögŠ Z·* Ññ]|
ìgz$zw¥ŠpAtÅyZ79t=ZÅ7óC
^ãq†ím ÜÖ èvnv’Ö] &m•^uŸ] àÚ èËÖÅ©ÛÖ] ÍŸŸ]æ èvnv’Ö] &m•^uŸ] ^fÂçjŠm ÜÖ ^Û׊Úæ p…^ífÖ] á^Ê
- 4}
( 198m6` ÷ E GZ ä) &m‚vÖ] èÛñ] ‚ß èãf•æ Ô•¡e èvnv‘ oâæ Ü׊Úæ p…^ífÖ]
1• 9µz —š q Š 4Æ $öŽ • +ZhuVzg ZD Ù ì H7ð^’Ïj‰] » g Š q Z 9ä ›x â ZgzZ ~g g x â Z
•7ŠŽñhu{z~›z~g g
•˜ ~zâx â Z]|›bg • á BÍÌÐVÍg )  ƬÐyZ • M Â7t · ZÐ]! ÅVÍg ) zŠyZÆgzŠ {ŠŽñÃ\ M ¾
àÚ ØÛq ÄÛq] ‚’Î ^ÛÞ]æ å^fÂçjŠm ÜÖ ^ãÞ^e ^Ûãvm†’i ^Ûãß x‘ Øe xnv’Ö] h^Ãnj‰]^Úˆj×m ÜÖ ^ÛãÞ^Ê
16m1`›9bÑ~zâ ) ä×ñ^ŠÚ ÄnÛq †–vm äÞ] Ÿ ä×ñ^ŠÚ àÚ è×Ûq ÄÛq äÏËÖ] oÊ Ìß’ÛÖ] ‚’Ïm ÜÒ xnv’Ö]
(
VrZžì ŠŽñô¥Å]! kZB‚Æ¡Ð VâzŠÉ H7x ZoZ »[ K ZÆV(u 9ä ›x â ZgzZ ~g g x â Z
ZÆb)¨Ñ »'Æ}ž b§Tì *
q ™ ¦Ãzq ZÆV(u 9Ñ ïZÉ 17x »Ð [ K Z ä
XX¢™ ‰ Z»b)ƒ  Æ}ž:ì @ ƒ*™ ¦Ãz
•˜ ÏYZZ0O¤0·¯Z1Z)´
ÜÖ äÞ] ^ÛÒæ š]†jŸ] än× äqçjm oju &m‚vÖ] àÚ x‘ ^Ú ØÒ t†ím á] ݈j×m ÜÖ äÞ^Ê ä×Ö] äÛu… p…^ífÖ] ^Ú]æ
àn$¡$æ ^ËnÞ Üâ•‚Â È×fm †n%Ò Ð×ì Üâæ |†rÖ] l^ãq àÚ oò• oÖ] gŠßm ÜÖæ ä%m‚u x‘ àÚ ØÒ à t†ím
oÊ Üãq†ì àÚæ èñ^Ú ÄfŠÖ] áæ• ð^ËÖÖ] oE Ê äe^jÒæ é•^m‡æ ^ËÖ] ànÃe…] àÚ çvÞ o× ØÛjŽm äím…^i ០^ËÖ]
Ä J'
( 30mG îp.A Z G
î* ÑZozÑ ) &m‚vÖ] àÚ x‘^Ú ØÒ t†ím ÜÖ ]„Ò ànËÖ] áæ• äÃÚ^q
VrZž 6ƒŠg Zz nZ ‹Zt6yZž @ , ™ óC~[ ÂKZÅg u 9C Ù ž H7x ZoZ »]! kZ ä ~g g x â Z (ÀF )
Ù M⽊ Z®j• Š Z•
g ZD Û Z {Š c
i¹tgzZƒ: b̀ðÃ6kZgzZVƒ 9huÅXX7ÜhuÅòŠ M kZC Ù ä
Î]‚ â½[  è~ }g ! Æ Y 7éZgzZì Œ6Š Z• Û Zg ZD
Ù : e â½ õg @KZ Å ~g gž=Z • {Š c iÐ
[ÂKZ ) ÌÅg u 9C Ù b§ÏZ•ÁÌÐg ZD Ù zŠ {zì Å~9KZäVrZ ó’Åg Š q ZjgzZì Œ6 VñŠ M
Å7óC( ~
ž•ë ~g gx â Zkyâ „] ! KZÅ~g gx â Z ¾
E ž ¹äV¹‚‰}g øž åZƒ´~>ÅtƒZg0rZ]|~
AÄ J
'
( 21mîGp. Z G
î* ÑZozÑ ) h^jÓÖ]„â ÄÛq oÊ l„ì^Ê of×Î oÊ ÔÖƒ ÄÎçÊ " # ofßÖ] àßŠÖ ]†’jíÚ ^e^jÒ ÜjÃÛqçÖ
¦7Z~[ÂkZ ä ~Έ¸ÃwŠ}÷]! t éZ ƒ[p H Âß™ ¦~[ ¿q ZÃgŠ q Z Å ~
 g—?¤ Z
X 1™
•ë ~g gx â ZŠp ǃ~ÔG[ ZŽ eZ•ˆƒ¦(q Zhu9~g ‚~kZHžìtwZÎ
( 21mÏZ ) †%Ò] xnv’Ö] àÚ kÒ†iæ ^vnv‘ Ÿ] h^jÓÖ] ]„â oÊ t†ì] ÜÖ
•{Š ci¹ÐkZ {zì c Š hgÃV(ugŠTgzZ•ÅÜhu9~( ~g g9ª)[ÂkZä~
ñ Yƒ: sî[Â}ž Hn kZt•D â • Û ~g gx â Z î<EzmZgzZ
( 4m1` ~g ]Z ì)l) Ùç_mŸ oju xnv’Ö] àÚ kÒ†iæ
•D â •Û 6yÒkZÆ~g gx â Zsßñƒq
ÜÖæ xnv’Ö] oÊ †’jíÚ Ä•æ á^Ò p…^ífÖ] ‚’Î á] †ã¾ ‚ÏÊ
( 21mGî*J'ÑZozÑ ) &m‚vÖ] oÊŸæ Ù^q†Ö] oÊ Ÿ h^Ãnj‰Ÿ] ‚’Ïm
X 劰[K Z»g Š q Z9„:gzZ å[ K Z»V- ZzgrÑïZÂ: å»ä™ ¦[¿q Zp» ~g gx â Zžì ¸ØÐkZ
Špì 7g u 9ðÃ[Z ZÎê ZgzZ• ˆ M g Š q Z 9~g ‚~[ éZž H: ~úŠt LÌä VrZ Âì m»›9J V˜
•˜~cq Z\ M •Å7¦hu9~g ‚Å~g ‚~[ÂkZÌä~žìŠŽñÌô¥Å\ M
( 174m1`›9) ^ßãâ äjÕæ xnv‘ p‚ß oò• ØÒ ‹nÖ
Xž câ• Û ä›x â Z ÂY7 ~}g ! Æ9ÂÆ›9äVrZgzZA Ð> Zzg0vZ†]|Z  ›x â Z]|
kZ+zDÅkZpì ®{ zVz™: e Zzg~[ÂkZg uŽ'žì ¹7tgzZì ¹ 9ÐZÆ™ óCÅ[ÂkZ Âä ~
¹7tä ~ñ YH:µ~¡Åg Š q ZyZgzZKÃ[ÂkZÐíŽ ìgŠŽñk0 ÆVÍßyZgzZk0 }÷·ùtžÅn
GJ'
( 24mî* ÑZozÑ )•®hugzZ{ z´ÆkZž
•˜\ Mì ðâ • Û ~V/A {Š c igzZ]! täÁqx â Z]|
( 41m1`ug åG Å
5k. Z) ^Ûãq†ì]^Ú †nÆ &m‚vÖ] àÚ x’m ÜÖ äÞ] ^ÛãßÚ ‚u]æŸæ ^ÛÓvm ÜÖæ
~uzŠ ðÃZÎê ZgzZ ) •ÅÜä VrZŽ • 9g Š q Z „zsÜžì ¹täq Z ËÐ ~yZ:gzZä›z~g g ª
( ì 79
•˜~&n%vÖ]̄ ]Z[ÂKZM0Zƒq)´]|
Š q ZyZϹŠpä VrZèYì @
9Ãg Yc ά»¡6 XH7x ZoZ»e ZzgÅg Š q Zx ÓyZä›z~g gµš
~òÉ 7ŠŽñ~~g gŽ •D™ÜoÅg Š q ZyZÐ ~g g {)z~èF çO7ŠŽñ~V1ÂÅ yZŽì ¹
•~z%
Z
!Zi Z»µgzZq
b‚g ) • 7Ì~ ´ â ¤ í!tZzgt 2 7Â~›z ~g g ]c Zzg 0Ð ~užì CY ðCt { Zg q Z Åg ïZÆ ~ug¼
yÒVYä•1Zx â ZÐZžD â • Û \ M ÂCƒ~¤ í!e Zzgt¤Zžì @ ƒ Za wZÎXì 7ÌZ¼ ÅkZ=Z ( 50m1` b)z
\ M •ŠŽñ5 Zg¹7q ZQ ƒ:Š°„ * ™tÃ]! ˤZ cÛ : VYäw•
â• á x â ZÐZžë\ M ÂD Y™yÒ{z¤ ZH7
ä ›x â ZgzZ ~g g x â Zˆ ê ZQ • ŠŽñ¤ ZgzZ • ŠŽñ~ ´ â x â Z ¤ í!Zë Z}g ‚ {zÆ +Šž~7 Ð d Š Z kZ „Šp
+Š [Z:gzZ7]gz¢Å[ÂÅg uË[ZˆÆ¤ í!Å´ â x â Zžì ¹tä Ëâ ËH ?¶ÅVYœgŠkZ~™ g u
ì 7?Š ðÃì ÂÒq Z»+ â:tVz™tÂVƒ~[ ÂkZc Vâ â ƒ~kZž ItÂ7¤ J
Z õ/G43X eã Yè[ ðÃÅ

u
È»oŠn Ÿ] p‚ãÚŸg

[gzZ ~už•ëgzZ•D Má ~G @ Zzgq


KZ e Zw®~ î<Eâ 0Zò{z•T e * ZryYÐg Š q ZÅ ~ug¼vߎ
X 7„  gŠ 'â ŠŽzxðû ~u=Z•~u|gŠ „ []|gzZ•„q Z7Ç  {e{ezŠ
kZì [ Mt ‚Æ\ M ~ Ýzg Å] * ÒÆ+Š Y fz$ögzZg Š q Z 9*ƒŠŽz {ezŠ » ~u]|gzZ []|û h]çrÖ] ü
Œ
d Û Æ# Ö ª»\ MgzZ•Ñy•ZxÆZ} x?Zm[]|ì 7[Zß{ Zg ¦  Ù 'â q
C ZÃVozŠyZ ñƒDƒÆs  ZÜ
{o»]téZ•ÐäZ yÆ~ g—gzZ•Ð# Ö ZkZ\ M ǃwz4 ïZÐy• M: 7Ñ ~u]|² ǃwz4 Ð y• M
ìt{zì @ YHwÑ+ZÐe ZzgTÅ î<Eâ 0Zòì 7»y›Ë
xÖ^‘ àe á^e] à p‚ßrÖ]‚Ö^ì ‚ÛvÚ oß$‚u oÃÊ^ŽÖ] ‹m…•] àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u oן]‚f àe ‹Þçm ^ß$‚u
g4‘
X 7~uðÃZÎÆ*%0 ö G]|ž ( 302m î<Eâ 0Zò) Üm†Ú àe oŠn Ÿ] p‚ãÚŸæ ý
<g¨6 •Åe ZzgkZ¬\ M'h]çrÖ]
?ŒÛ )´]|X ì g ±ÑZŽ‚ Z•e Zzgt =Z• yÃr  ™tž7Ø MZ ðà eZ ªì ~ Zzgw!Žì ~+-{0·~kZ

•˜ ñƒD™{û6 ZzgkZ~>™åE
e 5 Z[ Âi*
tâ KZ
]„â p‚ßrÖ] ÀÊ^vÖ] ä×Ö]‚fÂçe] ÜÒ^vÖ] Ù^Î p‚ßrÖ] ‚Ö^ì àe ‚ÛvÚ äjm]æ†e •†ËÞ] äÞŸ x’mŸ &m‚vÖ] ]„â á]
á^e] ÌÕ ÄÚ ¡‰†Ú " # ofßÖ] à àŠvÖ] à xÖ^‘ àe á^e] à ämæ†m å•^jÎ å•^߉] oÊ Ì×jì]æ ÙçãrÚ
à ÙçãrÚ äe •†ËßÚ çãÊ äÖç_e "# ofßÖ] à ÔÖ^Ú àe ‹Þ] à àŠvÖ] à xÖ^‘ àe á^e] à ämæ†m é…^iæ
àÚ äi†j àÚ p‚ãÛÖ] tæ†ì o× “n’ßjÖ] oÊ " # ofßÖ] à &m•^uŸ]æ Ä_ÏßÚ àŠvÖ] à Õæ†jÚ çâæ á^e]
äÞæ• ^ãÖ ÜÓvÖ^Ê &m‚vÖ] ]„â àÚ x‘] èje^$ èÛ›^Ê ‚Öæ
á g Z » ~'
E
žt gzZ • ð M 6gîÆ o¸]c Zzg Å `z æ:Æ ~u]|žì c C gzZì HÜŠ • ÑZ ŸZ1Zx â Z ]|ä \ MQ
fƒÐkne IZ~u]|
á g ZÆ ~
4‘ 4‘ &
b§kZ 7~ux9gzZ ï» Ìðà ZÎÆ ö ]|žƒt p» ö ÑZ ~å£ ÑŠ •
g G gG  ]À Mžì ež• ˜ \ MQ
ì @ YJZng ¬»nC Ù gzZ•CYï~: Mhu~g ‚
]„â o×Âæ oŠn Ÿ] ^Úç’ÃÚ ¡Ú^Ò p‚ãÚŸ p] oŠn Ÿ] p‚ãÚŸæ Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö] än× äÖçÎ áçÓm á] ØÛjvmæ
( 300m2` {™E ) š…^ÃjÖ] ÄËi†mæ &m•^uŸ] ÄÛjri
•˜ ñƒD™c6 Zzg à Zz oŠn Ÿ] p‚`ÚŸ ( | 1346) ~$ñZ·¦*
e Ññ]|ã ! Æ( c &
Z)©ßãÓÖY !Z>z0

&m•^u] oÊ Ý‚Ïi^Ú oÊ^ßmŸ ]„â晕 ˜Æ™Üe Zzgt~kZ•D™™f » ~ux â Z~ {™E  [ ÂKZ ?Œ Û xâZ
oŠn Ÿ] p‚ãÚŸ äÞ] p] p‚ãÛÖ] o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö] än× Üm†Ú àe oŠn á^• Ün¿Ãi änÞ^ÃÚ áŸ p‚ãÛÖ]
~[! Æ~ux â Zm{huŽ ~ .‚yÒ ªû o× Ÿ] kÊ^Ú ÜãÖçÏÒ p‚ãÛÖ] •çqæ oÊ^ßm¡Ê äÖ^ÛÒæ èÛ’ÃÖ
á zÑÅx?Zm ögG‘]|~g
4 4
~ux â Z¨ ®y• ukZèY ì 7( ögG‘ÑZ ~uÑ) e Zzgt³#ÆyZ •ð M
ì 7Èt»w¸kZžìC Ù ª[ ZX Z
ñ 1ì 7yZŽ ðêZÑZ DÑì!kt »[²b§T ì Š°* ™yÒÆ
~¨ £ÆyZž• yZŽ ]¸r  ™gzZ,ƒ à ¬, Z Z]|žì ÈtÉ ì 7yZŽ ðÃgzZ ZÎÆZ]|ž
á Åx?Zm ögG]|žìtÈ»g
4‘
ÆyZ ~Š ;ZuzŠžì y•Zx+Ze Z@y• ub§ÏZ ì 7yZŽ ZuzŠ c Í
[ïZ X 57 m ã• M ]Š Þ ~uzŠ ) ì HÜ~ {™E žÜä ã ZÄ[;ß Z†x â Z Ãw¸kZ X ì 7c Í ~¨ £
+Å ( 353 m7 `+  c Š‡
• ˜ ~zg ;•Û m+Z†)´]| ( 519 m3`g éCE Ê
- Z …Ø{X 510mG A
î” ð.EZ ZZ|Z ) • D CqçñÃe Zzg kZ ã3)´]|
( 315mkZÎ) x’mŸ &m‚vÖ] áŸ
ž•˜~wZŠÑZyZöIf)´
&m‚vÖ] †ÓßÚ p•‡Ÿ] Ù^Î p‚ßq ‚Ö^ì àe ‚ÛvÚæ oÃÊ^ŽÖ] à oן]‚f àe ‹Þçm äe •†Ëi †ÓßÚ †fì ]„â
( 302mG î<EÒZ b •Z ) änÖ^Ú] oÊ |¡’Ö] àe] Ù^Î ]„Òæ ÙçãrÚ ÜÒ^vÖ] Ù^Îæ
•˜6 ZzgkZ ( |7 28)Š0Zƒq)´]|xsÑZ•
e
àe] å]æ… än× ‚ÛjÃm ^ÛÚ ‹nÖæ än× å†nÆæ p•]‚ÇfÖ] ‚nÖçÖ] àe ‚ÛvÚçe] ]‚ÛjÂ] ‚Îæ ÌnÕ &m‚vÖ] ]„âæ
àÛÚ çâæ p‚ßrÖ] ‚Ö^ì àe ‚ÛvÚ äÖ Ù^Ïm àÛnÖ] Øâ] àÚ Øq… à å]æ… oÃÊ^ŽÖ]æ oÃÊ^ŽÖ] à ‹Þçm à äq^Ú
àÚ äÃÛŠm ÜÖ ‹Þçm á]æ p‚ßrÖ] àÚ äÃÛŠm ÜÖ oÃÊ^ŽÖ] á] ØnÎ ‚Îæ oÃÊ^ŽÖ] ‚ßŠÚ oÊ ]„â ‹nÖæ äe sjvm Ÿ
( 256m8` wZ ` u) oÃÊ^ŽÖ]
•˜(gzZq Z\ M
à ‹Þçm à å]æ… ÌnÕ &m‚u çâæ äq^Ú àe] å]æ… Üm†Ú àe oŠn Ÿ] p‚ãÚŸ änÊ p„Ö] &m‚vÖ]æ
àe ‹Þçm o× å…]‚Ú Øe å‚ßŠÚ oÊ çâ ‹nÖæ èru å•^߉^e ÝçÏiŸ àÛnÖ] Øâ] àÚ ÙçãrÚ în• à oÃÊ^ŽÖ]
ØÏm ÜÖ oÃÊ^ŽÖ] à ‹Þçm ^ß$‚u ^â†nÆæ l^nÃ×íÖ] oÊæ oÃÊ^ŽÖ] à k$‚u Ù^Î äÞ] äß pæ…æ oן]‚fÂ
( 102m4` wZ ` u) äßnâçi o× قm ‹nÖ‚i ]„âæ p‚ßrÖ] ‚Ö^ì àe ‚ÛvÚ &m‚u à Ù^Î Ü$ oÃÊ^ŽÖ] ^ß$‚u
ž•˜ ñƒD™c6 ZzgkZ( |7 51)³0Zƒq)´]|
e
èߊÖ] kÖ• ‚Îæ èÂ^ŠÖ] àneæ " # ä×Ö] Ù牅 p‚m àne p‚ãÚ Ü¿Â] oŠn ០èru oÊ àÓm ÜÖ x‘ çÖæ
èmˆrÖ] äÕææ ä×Ö] h^jÓe äÛÓuæ ÐŽÚ• oΆ• ð^–nfÖ] é…^ßÛÖ] o× äÖæˆÞ o× " # ofßÖ] à èvnv’Ö]
Ÿ] Ü× Ÿ Ù^Ïm ^ÛÒ ^m‚ãÚ å†nÆ á^Ò á]æ å]ç‰ èÏnÏvÖ] oÊ p‚ãÚŸ Ù^Ïm á] x’nÊ äÞ^Ú‡ oÊ Ø×ÛÖ] Øâ] Õ¡â]æ
ØÚ^ÓÖ] p‚ãÛÖ] oßÃm Üm†Ú àe oŠn p‚ãÛÖ] ^ÛÞ] Ù^Ïm á] x’m^ÛÒæ äfu^‘ äqæ oÎæ^Ú Ÿ] Ù^ÚŸæ ÄËÞ^Ú
D 136 m ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ]EÝç’ÛÖ]
4G‘
 g—ž=Z ì 79ì 7~uðà ZÎÆ ö ]|ž ¢
~ g ?Št ÌÂñ Y à™t~ZgŠ Ëe Zzgt¤Z ª
Ö ªgzZ
4‘ 4‘
6{g oCÆ wŠ ¹æ ö ]|žì " gG U Ð g—~ g Š q Z 9gzZ • WZ ~u ö ]|yxgŠÆ #gG
žì 9It:ÐN Y$ Ö ~gzŠê ZáZz V–ƒ  gzZÐ,Š™ »tb Ð,™ŸB‚ÆvZ[ÂgzZÐ, F Z
4G‘
Dá Zz ¶Š œžì @ Y¹t b§Tì Yƒ ~u ðÃÌ{z´ê Zp¤ Z ì 7~u ðà ZÎÆ ö ]|~ | g
ì 9ÌItb§ÏZ ( ìèÑq ) 7wâ ðÃZÎn Z ¶ :  »] ³Å´ â LZwâ ŽgzZ ( ìèÑq ) 7DðÃZÎÆ
4
( ì ~ugzZðÃÌ{ z´ÆyZgzZ )•~ux9gzZï»\ M ª• ögG‘]|~u
•˜ ( |77 4)M0Zƒq)´]|Ö¬
‚ßÂæ Üm†Ú àe] oŠn †nÆ p‚ãÚ l^f$] oÊ é•…]çÖ] &m•^u¡Ö ÌÖ^íÚ p]†Ö] p•^fe †ã¿m ^ÛnÊ &m‚vÖ] ]„â
^m‚ãÚ å†nÆ áçÓm á] ÔÖƒ oËßmŸæ oŠn çâ p‚ãÛÖ] Ðu p‚ãÛÖ] á] ÔÖ]ƒ àÚ •]†ÛÖ] áçÓm Øe ^ãnÊ^ßmŸ ØÚ^jÖ]
D TR ” p•…çÖ] ͆ÃÖ]! ]zÛT34m èÚ^nÏÖ] Ýçm l^Ú¡Â E ^–m]
•˜~sg ¬Æ~u]|\ M ¶ Š ÌyÒt»M0Z)´]|
äÛˆi p„Ö] †¿jßÛÖ^e çâ ‹nÖæ ànm‚ãÛÖ] èÛñŸ]æ àm‚•]†Ö] ð^Ë×íÖ] ‚u] çâæ á^ÚˆÖ] †ì• oÊ áçÓm p„Ö]
àe ‚ÛvÚ äÞ] áçÛˆmæ †$] Ÿæ ànŸæ äÖ èÏnÏuŸ^Ú ÔÖƒ á^Ê ð]†Ú^‰ h]•†‰ àÚ å…çã¾ ori†iæ è–Ê]†Ö]
èmæ†ÛÖ] &m•^uŸ] äe kÏ_Þ ‚ÏÊ å†Ò„߉^Ú ^Ú]æ àn߉ ‹Ûì å†ÛÂæ h]•†ŠÖ] Øì• äÞ]æ p†ÓŠÃÖ] àe àŠvÖ]
Üm†Ú àe oŠn ÙæˆÞ ØfÎ áçÓn‰ å…çã¾ à¾]æ †â‚Ö] †ì• oÊ áçÓm äÞ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 àÂ
D læ†ne! 27 m èÚ^nÏÖ] Ýçm l^Ú¡Â E &m•^uŸ] ÔÖƒ o× kÖ•^ÛÒ
E
}g ! ÆT7³x â Z {z\ M •q ZÐ ~Vñâ ZCc Z@gzZ˜ZgÑ\ M fƒ~: â i æ: MŽ •{ z~u]|
e
Æ~ux â Z V; • '! Šã
" ƒ  t ì 7|ÅkZ fƒC Ù ªÐg ¸ ò *
Z%‚{ zž• 2~ yákZ xZg~
E
]|g¼»\ MžVƒ&~gzZÐNÑp=~: â i æ M \ Mž ǃx¥ÐXÐ, ™Üg : Š q Z ÌZë~}g !
4
ì ¸Ø Ð g Š q ZÅg—ž 6ǃ¬Ðwz4 Æx?Zm ögG‘
•˜6 ukZ ( | 972)Vv0Zƒq)´]|
g
‚Ö^ì àe ‚ÛvÚ äe •†Ëi oÏãnfÖ] Ù^Îæ äe ^rjvÚ Ÿ ^frÃi äi•…æ] ÜÒ^vÖ] Ù^Î ‚ÏÊŸ]æ äiçf$ †m‚Ïi o× çâ ^ÛÞ]
á^e Á^ËvÖ] àÚ å†nÆ Ýˆqæ †ÓßÚ äÞ^e oñ^ŠßÖ] |†‘æ å•^߉] oÊ äß Ì×jì]æ ÙçãrÚ äÞ] ÜÒ^vÖ] Ù^Î ‚Îæ
( 165m‘øþ“Zß) å•^߉] x‘] èÛ›^Ê ‚Öæ àÚ p‚ãÛÖ] á] o× è‘^ßÖ] p] ä×fÎ ojÖ] &m•^uŸ]
ÑcÀÉ 7c ä ñuÐZ Â~žì ¹äÁqx â Z Â:gzσwz í!~]gßÅäƒ"
x â ZgzZVƒ c UtÂwzZ
ä ð̈x â ZgzZì Hs %Z Ì~Š ‹Z mZgzZ • ë w!ÐZ Áqx â Zì Šº-{0·~zZzg~ kZž• ë •
Å ~ug¼à Zz äƒ yÒ «Ð kZžì HyÒB‚Æ x b ä g up ™}uzŠ gzZì c Û”
Šg Z Œ6gî ôÜÐZ
(ÀFX 555m‘øþ Zß)•9, •mZì c
“ CÐ~ÒÊ ÑzZÃ\ M~T]c Zzg
•ñ MÉt¬¼ÐkZsßñ)´]|
Ÿæœ &m•^uŸ] äe kv‘ ^ÛÒ ^ßj×ÛÖ èËÖ^íÛÖ] Ø×ÛÖ] äÒ¡â]æ èmˆrÖ] äÕçÖ å]ç‰ èÏnÏvÖ] o× p‚ãÚ Ÿ p]
( 165mÏZ ) çâ Ÿ] ^Úç’ÃÚ p‚ãÚ
g 4‘
³#gzZ ä™ »Ãtb ™ M {zž7~u Çðà ZÎÆ ö ]|ž ǃt È eZ~ ]gßÅäƒ "
G U Æg u
( 554m¶ Š )ì 7~ux9ðÃZÎn Zž ZƒyÒ~g Š q Z 9ž 6Ð,Š SÃV–
CÐ!ZjÆz)´gzZì c
c Û ®$öt · !
Šg Z Œ ZzgkZ~ >‡bÑÌä( | 1014) ~g ØZZ5*
Ãe Ññ]| >‡bg • á
E
U
eZ ƒ " Zzgt ¤
e Z • "U Ði§ 9{Š c iÐ eZzg kZ6äƒÐ ~ kne IZê ZgzZ ~u `z æ g :Š q Z Åg—žì
g 4‘ g 4‘
Xì ßǃ: ~uðÃgzZZÎÆ ö ]|ž ¢ G ÈteZªì 7~ux9gzZï» ðÃZÎÆ ö ]|ž ǃtÈ G
h^e àÚ äÞ] o× p…ˆrÖ] äe |†‘ ^ÛÒ àn$‚vÛÖ] Ñ^Ëi^e ÌnÕ Üm†Ú àe oŠn Ÿ] p‚ãÚ Ÿ &m‚u á] Ü×Â]
àÚ p‚ãÛÖ] tæ†ì o× “n’ßjÖ] oÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב äß &m•^uŸ] ä×Ö] äÛu… ofn_Ö] Ù^Î o× Ÿ] ojÊŸ
Ÿ] ^Úç’ÃÚ ¡Ú^Ò p‚ãÚŸ å^ßÃÚ ØÛjvmæ Ù^Î äÞæ• ^ãÖ ÜÓvÖ^Ê &m‚vÖ] ]„â àÚ x‘] èje^$ äÛ›^Ê ‚Öæ àÚ äi†jÂ
( 183m10` >‡bÑ † VZ> ‡%) Ý¡ŠÖ] än× oŠnÂ
•˜\ Mì ÅyÒ] ! tÌ~RìYbÑä( | 1029) ~z‚Zs ƒ°Z†)´
Ÿ] èÏnÏvÖ] o× p‚ãÚŸ änÖ] é…^•Ÿ] l†Ú ^ÛÒ •]†ÛÖ] ០Üm†Ú àe] oŠn Ÿ] p‚ãÚŸ p‚ãÛÖ] …^fìœ oÊ^ßmŸæ
( 4235`k ;Z;) çâ Ÿ] ^Úç’ÃÚ p‚ãÚ Ÿ æœ èËÖ^íÛÖ] ÜÚŸ] äÒ¡â]æ èmˆrÖ] Ä•çÖ å•ç‰ oŠnÂ
•˜ ´g \)´]|
-ÊZg ZâÑZœZß ) Ý¡ŠÖ] än× oŠn ÙæˆÞ ØfÎ t†ím äÞ]æ oŠn †nÆ p‚ãÛÖ] á] ÐvÖ] Øâ] än× p„Ö] h]ç’Ö]æ
0;XE
îG
( 79m2`
g4G‘ g4G‘
x?Zm ö ]|g¼» ~u]|•,q Ðx?Zm ö ]|~u]|žt{z•hIZ6
Z Z] T]! 9
ǃ¬Ðwz4 Ðy• MÆ
•D â • Ûk
’{ukŠ~â åZsÑ Z * Ññ]|# Ö ÑZœ
4G‘
u =Zì Â6kZ q )Z 2gzZì "
g U» x?Zm ~u]|z x?Zm ö ]|^ g Óz ]
³Ð gŠ q Zèa
Þ ‡*
4
g (Zƒx¥ƒ  oŽ • Å™ffz@ Pä Y fì wƒ â ( ÌA  ÂCƒ9ì u. z® ) q ) Ñ!ögG‘ÑZ ~uÑ
VÍg ) VâzŠ yZžìt È:X c/• w¾ì Cƒ ÙIF tžìt Åg uäÂq Š 4}÷ì ^ Y ¢ ™
g4‘
C ì w ¸»Ë6•Åx?Zm ö Ð~uc
Ä G Íž ǃ/• (ZÆw ¾]Ìg ±! ~
~”yYÂx”@ð~”ðÂx”Âð
~vŠ ÂxvŠ ð, i Zˆh ù ¾@
ÀE! À
gzZ Üm†Ú àe] ÜÓnÊ ÙˆÞ ]ƒ] ÜjÞ] ÌnÒ žìt ~ g ukZ IÐ kZgzZ • ~u]|Š Z%Ð x â Z~ ê 5 ê $â ZgzZ
4‘ ÀE! À
,z M ~ ª q +Zx?Zm ögGžìÅ s ™ÈÉ 7ÌÅŠ ŽZµî<Ez ðà Â~kZ ǃ µZz wq™ï¸Y Z‰ê 5 ê $â Z
Í) E
-G
( 24m ÷ Z[ éŒBÄZ )7"
U *Z »VâzŠÐg
ƒq uËn¾fƒŠŽñÌ~u~?²Ð
[Zì c Û ŠŽz{e{e7Zä ƒ
Šg Z Œ  ;g7°%Z L~# Ö Z * Z »ŠŽzÆ[]|gzZ ~u]|ž `Ø Ð ,kZ
ƒ: q
X •D™ ãÒß {z•D Cq ZÃVâzŠyZì ð MÐ~zZgw!gzZg ±ÑZŽ‚(KZŠpŽÐzgÅe ZzgkZvߎ

„ŠžðŠ Å£ZxÝZi%
4
™á cÅiz' ž 1 Zg – »[Âq Z Å ~' ™x™ Z· •Q äkZ Âe} Š: ?Š ðÃZ  c äCq Zà ögG‘gzZ ~u£ZxÝZi%
]!tÐx * ÆyZ b§Ë
Ì~VâŠÆ*{zž GÎgzZ ¶ ŠÐZ H b§¾Y Z í ZgzZ^Ñ6 x *Æsßñ•ä kZ• Bq ZÃVâzŠ Ì{ zžñY~Š `
žì qÐ!ZjÆg ZâÑZk½Z[ ÂÅ~'  ™•ã c Š ‡Zi%åꊞðŠgzZ]g ZÑtt
•"Ž~g Zâ Z k½ZçOǃC Ù ªÆiz'  g•Šúñ[wz4 žì ¹gzZì Hg ïZÐã Kwz4 äBß'  q
» Z {z¤ Z
’Ð x ÈZÆV|#}g ø~gƒÑòsZ -~wqŽì ¬ŠÐ { óÅ]³~( ~VAßÃTì ~'  ™x™Z·
4G‘ 4G‘
g
ö ÑZ ~uÑžg u,Z ._„  Ziz'  …i Z]g „wz4 z+iz' ~ugŠ ö bzgž# M'
g  žz'ì èÅ]g „tì
Ñ}
( 383m14`X cXgX 138m ÷ Zx c Z ) *%0
4‘
uÐ g ukZ { zn ÏZ• ,„q g
Z ö gzZ ~uq
G Š 4 Æ~' ™x™Z· •ž ;e bŠžðŠtÐ ]g „kZ ä£ZxÝ Zi%
Ã]!kZ~[ÂÏZ\ M 2X L L„  Z®e Œ)l+ Z Lž L •`ÉtÐ MÐ kZ ~'  ™x™Z· •žìt|²•D ñ
gzZÐ, ™ ZŠ Zi úúÆyZx?Zm ö ]|gzZ fƒÐ~Š ÑzZ ÅYñ ZO²ZÒÃ]|~ux â Zž•` C™É]!
g4G‘
gz$„¹
¶ ŠyÒ»\ M c Û ÜÃyÒkZ ÌÐ! ²0Z •ä\ Mž ‚ì Ìt · Zzq ) Z»x Z™Bß6
Šâ • kZ
Ûq
4‘ E
{ Cª ‚gi Z F Š q Z ÒZè Mk
Z áz9g   Z®e
i„ Œe g
Zzg, ZzÏZ*%0 ö y â i æ M ~už0
G : ZCgV M'  ‘• 
4G‘ E
çO0 Z 5, Z' ×r  ™VÃg ¬0zŠg Z ¦  @Zpiú{Š™Y ZMZ ƒ !
ö zŠ1@ZpÒÃoßei Zyâ i æ: M ~užCc
g ŠzgŠz~ 
Ù ª{C
Ù iÒÊ ÑzZ ð~  Z¸â×+]q :gŠ {ukŠ! ²0Z + -Z [•
E
ŠØóC  vZ wÎg w M i Zyâ i æ: M ~už„
”!vZwÎgÌZzZÌZz
~
( 7 2mg ZâÑZk½Z)
Æäƒß c 9Æg uËž ¹gzZ 1¯ wßZ]{ðq Z ä kZ ÂB: ?Š äƒ 9Æg ukZ ÌÐ }Z  ãZxÝ Zi%
4‘ 4‘
*%0 ö Špèa~ì ®c
gG ì qçñ*%0 ö ÑZ~uÑg gG už•gëG{zñ Yãâ ]! Ågu[Zž7~gz¢n
ì H£ZxÝZi%ì 7~uðÃgzZ ZÎ}¾gzZì 9g ut’: ]! ÅyZžì c Š C=äZ} =ZVƒ
Ång çgzZ. Þ £ÆkZ~1, zZI„ bzêc qçñÃkZ$ögzZC Ù Zôñ fÂ0Æ¡x°c ¡Åg uË
Ù ª6
4‘
D™x¯6kZ$öì g uà Zz*%0 ögGÑZ ~uщ~Š™C í¡ÅkZä à ¬Z} ¤Z ÇV¼qçñÃg u
( 64m3`] ª“) ) ì 9g utžì HC Ù ª¸äà ¬Z} 6í1•
G
g6ä£ZxÝZi%žì Ìt]! Nå£(‚ÆkZ1[CÐZ ÌZ} ]! tgzZ7zŠì „q Z [gzZ ~užgzi Ú Zs§q Z[Z
–äkZ7q Z•zŠVâzŠtž ¹gzZ 1™tÌ{eÃVâzŠyZQ™ƒ
fƒC Ù ª~„tæVÐwYŠgzZ ~ugzZŠúñ[
( 167m17 `X bXg81mtz±Íj)
J
õ/G43X e *Z™ `´ » r â Š LZÐZ Âäâ q ZÃVÐy Z ãc Š ‡ðä Z[Z•{e{eª•&&7q Z&tž HtäkZVŒ
X
c
- Š „ \ M [ Z • t ‚Æ \ M ]! ZŽÆ ]2gzZ ]ŸZ ‹ZÆ VÍß‘ñ 7Špø) gzZ VEc Š ‡0Æ ~ux â Z ]|
Ë~}g ! Æ ~ux â Z ]|ŽÐ V2zŠ x ÓyZ ~g ø ì Z 7 YgzŠÐ h{ Zg yÃgzZì 6žo ZÜyÃ~ yZž,™ê: Zg ZŠ
Ö ª[ Œ
# Û ä g—ž BŠgzZ , zâ • Û ±5 ]ZŠ •á g ZÆ ÅzmvZ -x™Zg—û%q ZÐQ { zžì lg Z*: À• ~ —
yZZ}g øÐzg Åx * kZg kgzZ \ z¾ ðÞ @
ì c Š™ i…ÌÐ,~g7ŸkZ Âì ~Š¸Åh •Û Š•
Û TáZzäÑp=
õg @ çOn YÅ«™Å{ozyZZÆ# Ö ZÆ™[Õ"Ð zg Åg Š q ZÐZ} ™~úŠ \ z¾ðĉgzZXn wZ e:ž Ze6
»] d’gzZ]Þz@ ÄÑvßtì H[Õ"Ðzg Åg Š q Z7ZäxsZY fH~úŠ »äƒÑ c [c~uä ËÌZ  žì@• á
E
gzZ ǃg ezŠÐ“å ë! žìê» Z} tgzZ Z 79 Š „~*Š kZ-» ðZÎgzª f 7Zg » æ M1ìg D™ÒÃÅÉö
:
} M M} MX ñâ • Û «# Ö / Z6 kZgzZÇgB‚ÆhIZgzZ h…à ¬vZσ:È LÅ•g} 9t ‚ÆhÐZ
å ~G @ Åäƒ~uÆ£ZxÝZi%vß ãc Š ‡&BÅ ZeÃ~uuq Z6 ã¶y•ZxkZŠpø)  Æãc Š ‡£ZxÝZi%[Z • M
G.>+
í»'# Ö ZŠ r ™Šú-{ ËZ e)´]|uZ [x ç Z * f *Z™á ã ¶ ¸ ã cŠ ‡b Æ *̀oÆ \g- • Tg D™7
tgzZ ¶_$ Ö ã¶ t ÅVEc Š ‡Â‰ :Zz {z Z ž 1{ ^ Y b§kZ »bÑŠgzZ]2q ZqZê Z ä \ M ñ M ~ # Ö }ÅD°Z
„k ¸™ƒ?fÃë! Âì @Y M hZ ì s X c Š Zz™?f…äV£}g øå YZ ÂD Y: V;z랉 ñ 0 ë~ˆvß
Xn {g Z9t ‚Æh{zž Cƒ7È âZ~kZì @ 7
X Ç} ™:È Åä Mt ‚Æ\ M6 qçñkZ! %c +ã cŠ ‡ðÃvZY ¶Z # 7Ðg¨yÒt»à °ZØær  ™)´]|k

<±5™† Z

ÍçŠìæ ÍçŠÒ
•‚¤ ÃVâzŠ‚¤ `gÎgzZ‚¤
e~ypgq
0 Z
[ ZŽ: Ó¬eZgzZw Ñ+Zß»£ZxÝZi%ÐðrÅ
‚Ãe ^Ú] oË_‘] àm„Ö] å•^f o× ݡ‰æ ä×Ö ‚ÛvÖ]

Ž • V ×r ÅVÍ߬ Ð yZt • îŠ ð‹, i Zz M ã • M Lúê Z] ‡zZ Ε D M™ƒ}ÒúÆZ} ~ *Š kZ vߎ


6 zZ LZ { Z (ZpÃðÍ7 Ëp Cƒ7È~ ËÅä™ o‚ »Xì @ »w° ã• Mê Z 6}it• Åä Mê Z
ƒy ¶
Æ<  z [ÂgzZ b)dì @ T¢¹ [Z˜Ð Tì { Zg y‚ M +Zq
Y * Zt Î0vZ ðgñâ Ð { Zg ÅVŠgzZ * ™;
Xì @ Y*T~¢xêÐX•t  INŠ {zt] uZzgzZV×rpD M 7™ÌÃVÍß‘ñ 7 ]‡zZ ÎÂbÑŠ
Ñ ‚¤  ÃVâzŠ `gÎgzZ0 e~ypgq Z~‰ Ü zÆ~ux â Zž¶„g M ¬ðrq ZЕgz$q ZÐ( | 148) Œ Û !
x â Z]|
Ñ: Lì Å Za *Štä Z} Ð Z  ¬Ð kZ‚¤ , ZgzZ~ ‰zÆ{ â kZà `gÎgzZ ÇÑ ‚¤ ] Zg «ÅypgÃ0 e 2 Ç

ä£ZxÝ Zi%‰ Ü z kZ ‚¤
`gÎÃq g @,™VZ Å{ â ÏZgzZ ΂¤
 eÃypg ,ð¾iŠq
0 Z~‰ Ü zÆãc Š ‡£ZxÝ Zi%
X ¹äkZVƒ„~~u•y¶ »tœ}÷tž H~úŠ
[3Š ̇zÒÃ?i Zgt[ M Â{zåÃä MŠ%ŽÍß
mZtVƒŠ Z%~Ð ~ugzZì Š Z% õg @ , ™VZÐ ypg ‰zgzZì Š Z%]Zg , ð¾Ð ]Zg «Åypgž I »£ZxÝZi%
èaà አZ%]Zg«Ð~VÂZgÅ‚¤  Š Z%Ð ]Zg«~ðrkZÅ Œ Û ! ŠtžðŠÐ ðräã c
x â Zž c Š ‡Zi%ì ã Òß
`gÎ~ Tì ‰z » V⊠yZŠ Z%Ð ypg ‰zgzZ ¹]Zg «Ã, ð¾ä kZ =Zì 4Ã, ðgG gzZ , ðŠa , 𾂤 0
e
Ýq »kZgzZì ._ÐÆðrkZ‚¤ `gÎgzZ‚¤ e », ™VZgzZ, ð¾ Z å<XÅì ÎÃ28ÅypgkZtgzZì @
0 E ƒ‚¤ 
Vƒ~u~žìt
ž• … YÂ+ C Ù â Æl^nÃf› DgzZáZz + YˆDpì 4Ã, ðgG gzZ, ðŠa, 𾂤  ež … Y7]!
0 tÍx Zú
ƒ~Vß2Å 29X 28X 270 eZ  ‚¤ `gÎgzZì 4ÃVÂZg4Z‚¤ e
0
Zi%V; C™7G @ Å~úŠÆ£ZxÝZi%Ìb§ËðrtžBŠgzZB{ ^ Y¼ » ðrkZÅ Œ Û !x â Z]|~>kZ • M
g7|ðÃZÎÆd
X‚ • Û gzZVŠ *
™;6 zZ LZÐ Z™y@ é» ãc Š‡

ì CƒÅ R¾ÑßZi Zz M ã • M
\I
gzZ3Y „®IZsÜ&n™úBC Ù 7ZžÂe äƒ~ñ Zcò Zú{ z• DƒC Ù ªy¶ ã • MŽ ~ e ×ÅVzÒúã• M
tì Cƒ ð‚g Å®IZsÜJ X• ]ÃÁ ZÆ"‚gzZy.Æ*Š sÜtYY ¹7b§ËðÉg Åx ZúÐZ Ù„z
ÃyY:ÐZvßx ¬ƒð‚g „ Å¡m{q ZsÜJ kZž @ ƒ7i Z0Z (Z ðû]¡+Šp•Ñ! ÐÕÅx Zú
{zBb 7Ð ò ¬ÌË\ M 7kÜZx Zúƒ”Ð ®IZ] ! täVM{ zc •… Yá ZzˆDsÜÐ Z ì 4“  ‚¤  e
Ã0
X 'gzZ ì 4‚¤  ÃVâzŠ `gÎgzZ0ež• … YÚ ZsÜx Zúì 4Ä]Zg, ðgGgzZ, ðŠa, ð¾Å‚¤  ež Çn C:t
0
ÃVÍßÁ ¸ìg â • Û ðrt Z Œ Û !x â Z ]|Vƒá Zz + YÆ®kZŽì Cƒx¥ÃVÍß4Z sÜ”ÅVÂZg Å‚¤ 
Ð ] Zg «ÅypgžN â • Û ê\ M [ Z¸ìg C]! t „Ãx Zú{ zžìC Ù ª? ÇÑ ‚¤ eÃ] Zg «Åypgž¸ìg C
0
{ (Æ]ZggzZ äƒ[z¾Â e `gÎå  `gÎÔ7 ] ‡zZÆVzi úéZ-B‚Æ]¡C Ù bŽ #
Ö Z { z ?σŠ Z%]Zg ´ÃÅkZ
ñZc ÏZ • B'  x Zúz mZp&ƒ n•
Z' Û 6äƒ Zg7 w‚ >ÃiƒÐ whe zgx ¬ ç»ÏgzZ ypg Vƒ Dƒx¥Ð äYƒ
c
â•Û äÅzmvZ-]À Mž•ë/ ñ 0vZ†]|•ëðZ# Ö ZÃVß Zz+ Y+ Š~
]„Óâæ ]„Óâæ ]„Óâ †ãŽÖ]æ è%Ö^%Ö] oÊ Ý^ãeŸ] ‚ÏÂæ ]„Óâæ ]„Óâæ ]„Óâ †ãŽÖ] gŠvÞŸæ gjÓÞŸ ènÚ] èÚ] ^Þ]
( 347 m1`›9) àn%Ö^%Ö] Ý^Ûi oßÃm
\ MÐZgzZ »yŠ 30cǃ»yŠ 29·•DƒÐ[ ˆDŸ}g ø: 7~Š ¬Æ"7 ™ë•ðZ# Ö Zë (ÀF )
~Š eÐ}g • á ZÆB;2
Ì ÅyŠ 29t1hñÃ`ùZiŠ ~ŠgzZ c e™ VZB;VâzŠiŠ&ä
•˜ ( | 676) ~zâx â Z›bg • á 6g
ukZ
~zâ ) Üâ†nâ^Ûq äʆÃm ^Ûe Œ^ßÖ] ͆Ãm ^ÛÞ] Å…^ŽÖ]æ •†Ê] Ÿ] äʆÃmŸ äÞŸ Üãn× Ñ^• äe ]çË×Ò çÖ Œ^ßÖ] áŸ
( ›bÑ
CZÃVÍß<ÑÐ3Y „ vßP Ã]! ÝZ~]gßkZ σ ;6yZ Âñ Yc ZI• »[ ˆDÃVÍߤ Z ( ÀF)
ByYv߃  ÐZžì CZ™ b§kZsg ¬
•˜ ( | 1176) ~ ò ŠŠ_övZ à z{ • á x â Z]|ŠëÆ~œ, ðg !
( 88m1` îœÅ]ZvZ Á ) èfŠjÓÛÖ] Ýç×ÃÖ] àÚ ð]†e ànnÚ]
G E
Vƒ)¯Z~'  ÐxE{”ÝqÐœŽ •vß{ zŠ Z%Ð èEG 45!Z (ÀF
G )
•˜(gzZq Z\ M
Ù^Ûu^e é•…]æ èÃm†ŽÖ] Øe ènÚçrßÖ] l^f‰^vÛÖ]æ ÐÛÃjÖ] áæ• ànnÚŸ] ‚ß é†â^¿Ö] …çÚŸ] o× Äñ]†ŽÖ] oßfÚ
( 47m2`ÏZ ) ènÚ] ènÚ] ^Þ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב äÖçÎ çâæ ^â†Òƒ
ÃÐZžì ŠŽñ¬¦Ñ6kZÉ 76[ˆÆVzg *gzZ„zg¨{Š c Ù ªgñZY ¯ Å<ÑV; Æ èEG
iì 6{C 5!Z ( ÀF)
4G
• îG Ö ZëžìŠ •
0G4$Z# á g Zt»ÅzmvZ-g—{ zgzZzŠ™i Z0 Z

¶cVÍßÁðrÅ Œ Û !
x â Z]|
gzZ … Y µ Z µ Z c `gÎgzZ c0 eÃVÂZg Å‚¤ Ž ?c mZp c
 cx Zú¶c VÍßÁðr Å Œ Û !
x â Zžv΄ \ M [Z
VŒ H™f ä ëŽ ._Æ wßZ kZÆ VÇr ?• ìg Y ñ e c VÍßÁy¶ ã• M zŠt c ~ux â Z ]|• … T
Zƒ7µZz L(Zì c ¯ x Ât » Ûx Z̀Z äZ}  žp ÖZtÆðr kZì „g Y ~Š¸Å•‚¤
Ð Z  e ] Zg «Åypg
Ã0
ǃiŠ «ÇƒÌZ  (Zì Î~·‰zL‚¤ `gÎ:gzZ Î7Là õg @
«Å0e‚¤  eªZz•D™G @
0 gzZÅkZ

Ö Z
`gÎV;ÆðZ#
g¦x ¬»‚¤

6]uZzë Z} (} (
 Æ}itž¸B{zÉì 4„à õg @ etž å:g¦x ¬t»‚¤
29X 28X 27 Å0 `gÎV;ÆðZ# Ö Z
~VâŠ}uzŠ•DƒµZz„Ã29X 28X 27Å0 e]U Š që ZgzZ]uZz} ( Æ}ižVƒBž¸: Ì{z™" ãZì 4
ƒ„Y: ug @§Å‚¤ `gÎgzZ0 eÐzgÅ[ˆðZ# Ö Zžì Yƒ°g¦x ¬t»‚¤ `gÎïZ7¦ Ù (Z 7
C
vZ-g—7]! ÅV:g @ m{ðÃtì 46 ] uZzë Z‰Æ}i‚¤ `gΞ åwìt»VÍß ‰Ì~äâ iÆ] þ ÀM
VŒÑKi Zz M ã• M6
žJ ¢‚kZÐZ._ÆwìLZ{ zÎÌ‚¤ `g·· ZÂñƒ]¯•Z'  Z]|{Š Zñ™ÆÅzm
cÛ Š•
â• á g ZgzZ ðâ •
Û b & ZéZä\ M
äi^nvÖŸæ ‚u] lçÛÖ á^ËŠíßmŸ ä×Ö] l^m• àÚ †ÛÏÖ]æ ‹ÛŽÖ] á]
( 296m1`›9) ‚ÛvÚ èÚ] ^m ]ç΂’iæ ]çבæ ä×Ö]]ç•]æ ]æ†fÓÊ ^âçÛjñ]… ]ƒ^Ê
e ?Z
0  •y ¶ » æ M ÅËt: 47‚¤ ̄ !Æ]ñÅË7Z•y¶ Æ]gŠÅ Z} 0egzZ `gÎG(ÀF )
zŠ‘œgzZð7iúgzZZzg åÃà ¬vZz™y Òðc ºÅvZ ?~ ·# Ö Z} Z ÂdŠ 4‚¤  ÃËÐ~`gÎ c
åØ Ât7Z¸•Zz* Ðx ÂÛÆ‚¤ `gÎgzZ‚¤  evßx ¬~[²žì ¸Ø s ™Ð kZìŠg Zz~t (Tg
0 ut
¸:•ZzÐx ÂƈgzZ ð5Z'ÆkZ{ zì 4VY pì 4‚¤  Ã`gÎgzZ0ež

g—
sã»äâ iÆ~

.*
ÏZèYì ë Ze ™³õg @ ÅkZq Š 4
Æðg í!gzZ$öåZƒ‚¤ `gÎﻎ~] §: â iÆÅzmvZ -g—( 1)
X ¶{ â 18/Å•Z'  Ü zÆ]ÃzåZƒwÙZ »•Z'
Z]|‰ Z]|} Š Zñ™ÆÅzmvZ-g—yŠ
ì WJ Mñh ‚ð| 10wZØ29._Y 632~g†27g ZñÎõg @ Åsãï»kZÃ7ÆïÅ~^• á 0Šú] ƒC Ù â g•( 2)
Xì Y 632~g†28._| 10wZØ29áõg @ mZÐzgÅ[ ˆÆWz6 zyq ZÆàŠ ! M£Z ( 3)
28 b§ÏZ 7»g ZñÎ åyŠ »g Z ÂZÃY 632~g† 27žì wDZt ~ yÒ Ñ!  ™ ~i !
{gÃèžì I » r ã qzg Ïñ·* Ññ( 4)
D[ ë Mtžì ¸Ø Ð ( ›9gzZŠ ƒ ZŠ1Z ) ]c Zzg 9gzZì C7~ŠuJ~ ~g†27áõG ƒyŠ »g ZñÎÃY 632~g†
/J43X e *
gzŠ ò¤
gzZ äÑ~ lƒ 7Z¸ } 7 
¤ ™ƒ lƒ" Ð ò¤ ]”v߉ñƒ _7sã >+ å Zƒ µZz~ ÌñÆ ò¤ J
åŠ ÑZe ã0
6 yZ§{Åä™
:XÐ)Å
( 459m1` ê Z ìX' Yù›{ Zzg ) †vÖ] ‚m‚• Ýçm oÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ‚ã o× ‹ÛŽÖ] kËŠÒ
V;}g øs6 ZÐ î<Ez Ŷţ n²~ {gëÜæì s6 Z 28 ._xø30g ZñÎq ¸zõg @ ÅsãkZ~wìÆ~i ! *Ññ( 5)
{z ‰~G@ ÅyÒ kZ σ Y 631 yŽ 6 ._wzÑZ Äneg 29 ] ZÔIÐ kZ q ¸z õg @ ÅkZ c @
ƒ 7x¤ ÁÐ #c yŽ Æ
ž•˜~~g ]Zìã?v0Zƒq)´ì ˆðC~wzÑZÄne… ]ÃzÅ•Z' Z]|~X•$ Ë YÅ7tZzg
oÊ ØnÎæ p‚Î]çÖ] ݈q äeæ ÙæŸ] Äne… oÊ ØnÏÊ é†rãÖ] àÚ é†•^ÃÖ] èߊÖ] oÊ l^Ú äÞ] †nŠÖ] Øâ] …çãÛq †Òƒ
( 273mŠ0ÑànnÏ_ßÛÖ] o× •†Ö] h^jÒ )X ÕZX èrvÖ] pƒ oÊ ØnÎæ á^–Ú…
• M+ YÅ qçñÝZÐQ[Z
Ð ]Zg «Åypg~‚fÆ Vß ZzG ž, ™ê „ \ M [ Z¸ x ZúŽ¸ìg â • Û ðrtt ‚ÆVÍßyZ Œ Û !
x â Z]|
-'ÑZz + YBZ'8gzZˆ®Ãx Zúƒ  Ɖ Ü z kZgzZ * ™wú6] Zg «Ð ~ VÂZg Å‚¤ { Z(ZpÐZ σŠ Z%] Zg ´Ã
Xì ÜïÐqçñÝZLZÃðrÐVŠ { Zgq Zt7¼ ZÎÆ~gzi


Çnµù‚¤e]Zg«Åypg
0

Ýzg Å `gÎV;zgzZì @ 760e Z


 t‚ »}i•”Ð ä M ~ˆm{q ZÆVÐ}igzZ `gÎgzZ0 e‚¤ `gÎgzZ0 e
Yµ „Ã,ðgGgzZ, ðŠa,𾂤 e•~lŠ¤
0 KZ KZVÐt6 ˆTì @ ZÃ΂¤ eÂC7

0 7
vZd Û Æ#
Œ Ö ª[Zì „g M ¬b§ÏZlŠ¤ ÅVz™yZì 4„6 V:g @ 29D 28D 27Ì‚¤ `gÎgzZ Zƒ7Ls Ün Zì
«tgzZ} Š ð3Š Û0 e »] Zg«žì eÂ} 7t‚ »kZ6 ežñ Y M6
0 cg, Z~ kZ {g (gzZ ðÃО{]gŠÅà ¬
: ÝzgÅ `gÎ6{ãÆ0 egzZ} 76et‚ »kZgzZ ñY M~g ZækZ {g *ZuzŠ ðÞì eÌtb§ÏZ ƒ‚¤
0 e »] Zg
0
X } F Z
6µñÆ# Ö ªÛx Â{ŠŽñžìtÈs ™»kZ ÂH7ŠŠ F gzZ—äËL~kZgzZ ǃqƒÐ[c`gÎZ  Ã#Ö ª
ðà 5‚¤  e] Zg«ÅÅ0
Ã0 e~‰ Ü zÆyZ ÂfƒÐ~# Ö ª]â ´Šp~ux â ZžByâtë¤ Z b§ÏZ Çñ Yw$ ¹
žÐZ  ƒZƒ: L(ZÍσ: ]! e*
:gzZðƒ7~g7ðrtHì‡ÃÛx ÂkZgzZñ ¯y• Mz}iäà ¬vZ
Xì Zƒg¼» ~ux â ZJ
e~ypgq
0 Z~‰Ü zÆ~ux â Zžì ˆ~Š~oß_Î g ZŠ ò¸ÅXsãzs•tž• ë ànÏnÖ] î<EzZëˆÅžkZ
~g7 ðrt6íž It»£ZxÝZi%ì ðƒ~pðÃJ [ Z~Ûx éŒ$E Æ}i:ì Zƒ7(ZJ [ Z ÇÑ ‚¤ ÃVâzŠ `uzgzZ
~úŠt »£ZxÝ Zi%Îñ M 7J ÌZ ~ux â Zžì y¶»]! kZ *ƒ: Zg7 J [ Z » ðr kZÉ ì d • Û gzZžðŠ ¡ì _ƒ
4G‘
H ã cŠ ‡Zi%}™•ÂÅ9ËŽ 7y›†¿{zÐ zg ÅxsZ •'  Z' g
n Zx?Zm ö ]|gzZì ~u{zžì ßÇ!

E. ' g4 ‘
xçE 0
.2 E %/@
 Z — ö xæ M ] Zg Îø
„ G  žêi Z
4G‘

( nÄg ~' 
Z'~÷)nÄg ÌVƒ 0 6}÷Žì V¹*%0 ö Vƒc
Ÿ g M ._Æ] Zg t Ž Vƒ~t(ÀF )
4‘
ö =)n LZ HÑZz ä™™f b§kZÃyZ¸ [Âr
™G$  ™gzZ¸9 ö =µš x?Zm ö ]|ì ¬yÒt » ãc

G $ gG Š ‡ Zi%
X ,™ê\ Mtǃ¦æ»]t

7eƒ Z”ÐÛx éŒ$E


ì *ŠJ
Z

Ù Ûx Ât • „g M ¬6Õ„q
Z CZ~w‚ 223C
q ZÐ *Š qzÑ{ z• •Çg*Ž ÅVzg *gzZ•/Š¤
Ž ÅVzg (~ Ûx Â
û%F~*Š kZì @ƒZg7~Vß ‚223~}gzŠ ‹Z „zZƒ¼Ž~}gzŠ kZgzZì @
™å{gzŠ
Ûx ÂtgzZì Zƒ „ (ZÐQ~gzŠŒ ZˆÆw‚ 223kZ•Ñ ÌZ  gzZì Zƒ‚¤`gÎgzZ0eà õg @ 28gzZ 13Åypg
Ãû%q ZQ6kZ• D CHp ÖZtÆðr Å Œ Û !
x â Z7eƒ Z”ðÃÐ Ûx Âì ì‡*ŠÐ Z  ì c M `J  ` M b§ÏZ
,™
Ü z (Z q
E
Ã]Zg «‚¤ ežÏƒ ~p~ Ûx ž Çñ M ‰
0 Z~ æ: MÆ*Šž *¸ š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] ä×Ö] Ð×ì „ßÚ ^ÞçÓi ÜÖ
Xì P„ ðrtÂǃ: Lt¤ ZgzZ ÇÑ
ò $ñ ã×g£Z1Z¦ *
Å~ ×mZ • Ñ ‚¤
Ññ[» Ã\ M õg @ Ã `gÎgzZ0
e “
“ ¬ Ã õg @ 28gzZ ( {¾ ) 13Åypg
7x¥t[ Zǃ(Zžì ˆ~Š¸ÅÏZ~ðrkZgzZ Î7J [Z‚¤ Ã]Zg«Å0 e%ZÏA ~]Š Þã • M ~uzŠ[ Â
oÖ^Ãi ä×Ö]‚ß gnÇÖ]æX ǃ“ tž

?ì H|ÝZÅs•zsã

`gÎ c ‚¤ e~xsZžìt9 Š [ Z „ ~uzŠt [Zž ǃEy¶0 » ~u]§‚¤ »V:g @ zŠ yZžì CCðrtÅ Œ Û !
xâZ
Å
Û ä\ M ~T•ñ M™76 4 4 5
5 Z ?{g—ì ~Ô[ ZŽ eZ•M
E
tcâ• zZëg utÅ ~  èEGG ƒy¶ »Ï0 iÅ˪zH‚¤ 
07y¶
M Æ]§z]ñÅËt•y¶  Æ]gŠÅvZ`gÎ0 e
‚u] lçÛÖ á^ËŠíßmŸ ä×Ö] l^m• àÚ àni^m• †ÛÏÖ]æ ‹ÛŽÖ] á]
( 296m1`›9) äi^nvÖŸæ
`Æ›9ä›x â Z '6 142m1¢Æ9KZä~g gx â ZÐZgzZì ~z%Ð/ôFvŠgzZiœÈ ¬]|Ýí.ÅZx Zg ut
ð•Zq Z~. Þ £ÆkZ[Zì HÜÐZ6 213m1`ÆòKZäE ð̈x â Z'6176m1`ÆòKZäŠ ƒ ZŠ1Zx â Z'295m1
»X~p ÖZ, ZQgzZ'~ƒ Z”ÆŠ • á g Z ãZzÆÅzmvZ-èEG 45EÅZ ?{g—Ì{zgzZ *
G 4 5
™76 x *ÆŒÛ ! Zzg à Zz•gz$
x â ZÃe
E
: Ç" Ð Úæ: MgzZ Z}
spŽ Ç}™„z • wt Yƒ 7x » »áZzp spgzZ Dr
g Z}  ™Ëƒ ƒ Z”îÌÐ Ûx ÂäZ6
ñ Yƒ
 c
+ Š ‡ ÂNÑt ‚ÆVÍß „Ãä™wÑ+ZÐ e Zzg kZn Z sÜ, Š Ì: ?ŠgzZ ðÃë¤ Z c d• Û z VŠÆ£ZxÝ Zi%
E
( m Z ) X σ"
+ZvZY ¶ U íû æ: M~]1@ Æ