Vous êtes sur la page 1sur 58

2 1

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe p„fÖ]Ÿ æ •u^ËÖ] Ÿ æ á^Ã×Ö] Ÿ æ á^Ã_Ö^e àÚ©ÛÖ] ‹nÖ


ƒ7ÑZz ¶Š à ÇÔ ÑZzÌ{ŠƒÔ ÑZzä™ÒÔÑZz¶Š£y›
@
å ‚Ãe ofÞ Ÿ ofÞ o× ݡŠÖ]æ é ç×’Ö]æ å‚uæ ² ‚ÛvÖ] ( ~èF)
! ànÃÛq] ä́e^v‘]æ ä́Ö]æ eY!‚gžv:Z
Æ kZƒ ½z b & Z ÅVo)z Vñ¸>n• Û » Tx ¸Úgz žq
Z
Ð,zéÔ·zñgz ZsßñÐ t Ü Zzd
ñ Ñ6„  Zg { Zg=g fÆ ðpx3 z ã!
•{zžì ~gz¢e
i ,èKZÃx ¸X'
.%Zt a
{zž @ ;ƒ3 Zg W Zi%‹ l
¶ ŠçO X } z¯ ïq » xg kz ÍõÆ™u 0 ÐX ¶z bZ fgÃyZgzZ
g ZŠuîSÔ ¶ãZzZ• Û Åõt ÜZgŠ¾~# Ö ZÖvŠzx?Z:Y m Z ó óV 1Ç L gL Ü Câ Z™z ~i ÚZÔ u%z 3g Å ãc
Š ‡£ZxÝ Zi%~ T
Ô ·zñgzZ Ô(n" q www.khatmenubuwwat.org
žì ˆƒ [Õ" z^'+Zk
ZÆ tÜZ xgkÂÅzmvZ -Z} ¦ ¹Ü Z Åy ZÐ X• ˆÅ ¦
wÎg ]|Ym Z
yZ {z´ÆV2zŠž¸ñƒÝ¬iz• Û Z Þzg™0ìwV" q ZÆ,zé pŠgà ó óVC Ç: Z7L Ly Z~y
WX ì {qÑ! C)" gzZ ð§"
Øg 0 ZuX åm{Òì* à1Ã\ Wizgz‘  »XÌaÆV7Š ãY Xì Š Š™}i0
c kÃ~z¬ŠvŠzt ÜZÆ\ W™Ég Zz
ãÒ ,èz ò3 kZgzZ Ñ ï7ÝZ' ðÃÌaÆ yZÐ ug Iy! iž¸
Já Zzä3ŠwŠgzZ å@ Yƒã0 ã0 ÌwŠJ»ÔŠž¸D â • Û WÐ 2¸
X ¸D â • Û 7I* ™Š c
ÌÃV7ŠÐp ÖZ Ù bøoz+Ôr
gJg –xEC  ™y{·gâƒq ~ßñ*Ññ[ »
o³×ø³Ãø ³Öø Ôø $Þ]ô L L0Æt ÜZxg kÆ\ Wä\¬vZ~ˆyWŒ Û aÏZ ( ”T~OŠ › ö6
ì6gz0
×È )
szc)q ZÆg7ZŠgÍ I}iu&]tÅ[ ºpX c â•Û ó Üõnû ¿ôÂø Ðõ×ö³ìö
Å^È(™É| 7¼gzZ ñƒ Za ¿q Zò * ó£
ó ZxÝL L~ ó óyc Š ‡L LVî Ç

1Cg×Z¤Æg ZƒâBzg {gG~~> á :Ñ*
È -Š: {Ä •
m )ì c
C{Z9¾ä~ŒZ >§r Ù xt1C
 ™ÃTåg ZƒâBzg 15 {C
4 3
„ (ZÃ%g dgz žq Z Hž ñ Yƒ x¥t Ô • Ù ŠÐ VzÃ{h I ~ Y Zi%žVYì – ógó ×Z¤
L L#g•ä']|aÏZ ( 1` 43
à Çó #LZ~ ] ! ] !ž¸ ãrWZi%ž 6’ e * ƒ[vz Ü Å~•Ò6 Ü zX¸D BWZKgƉ
Bzg 15gzZWZKg »‰ Ü zLZ
•ä r
d  ™ Zi%p¤ Z X åg » Òì » yZ *
™•Âz ?E Å kZgzZ bŠ á X!! #
Ý ¬{ • Ö i5
ayz ¦ ã! igzZ ¿g VZ 7Ÿ ðÃ~“ ó± ó V x LìL LZ 0Æt ÜZz žL L~ž Š ƒ ¢t 0LZ » \ Wˆ Æ kZ X ‰ƒgø6{C Ùx
ÃyZ~|1ÔVƒÜz[vÔ'  ™z 3Ôg !Š'
zJ~žì H¼ ¹ ó óãU ÆwΰZ °+z q nZï»É ÔVƒwÎgzµó Šó úñ[L L ó óWZ
·L L̄ !
ãrW Zi%¬ Ð ƒ  žì ƒ  oa kZX ¶7ÚÌÅgzŠÐ kZ Ôò¯,èÔ,zéÔd •+4t ÜZ ZZ Ì\ Wž åxiÑt akZX Vƒ
ZuzŠ »k
 ¦Å ó óZi%t ÜZ L LˆÆkZ Ô ,™y 5V G
G
é5Ò›$ ¹ÜZgz6ÃÅ gÇizgñ« {z~kZÉ Dƒ„sßñsÜ:Ð]Ѿ ¹ÜZvŠzϤ
[vz ÜzgŠ ¾ ó óãc Š ‡×™ Lž L ñYƒ x¥t Ã\ Wž @ ; BŠ cg ä™} úŠÆ ª  ó óWZ žLž
‚gz ]tL LgzZá Zz “ L k\Z pÔ Dƒ
C !EcŠ ‡X¸ ¹ÜZu Zu{zÉ å7Ì{¢q Z »õ t ÜZ ~ ó ósø L LÆ Zi% ó óá Zz
σe DÂÐ,™n²¤ Zë dŠÃ0zgŽ Zg f LZ „\ W ®kZä\WJ VŒgzZXåm _ÐVñ¯$ ÔVÇÍ$
ÔVKNÔV-gz$
KZ c ~ ] ÑŠ Wz ] Zøož 7& §t ¦  Ù Zg ø L L'( 1)
C Ö Z0
# zxÑÌR•$ z ¹Ü Z$™ÍgzZ™NŠÃk Qž¶Å ¹F ~ „Š x ÙŠ
ðà c
www.khatmenubuwwat.org
OgInÆ¥#LZÃp ÖZJÆq âË~] c@ Y"¼ ÂñY ¹ ó óWZ9L L»®kZÃyZ¤ ZakZX ì CYƒVùuÐ
B1 ~ hÆ vg ) ËÆ kZ c ~ hÆ kZ Â ÑZz ä3Š wŠ X7
̵n Æ VÍß yQÆ äƒ d •ès Ü {z ´ & §tèY Æ kZžì 7Zg ZÍÌt Ã\¬0  ž¶ ŠÐ ]‡{ó ! + ø*
z Z}
zz•T e 9 ŠÃ[ ÂÅ ãU &•Û ~ª q Åñ Zg³ #Žì ™0Üz [v~ *ŠáZz% $ \zg »]tÅÅzmvZ -Ôkl
6+X
ÅË ö0 ' Q ÂñY VôgÃwŠ „ Ù ŠÃ[ ÂËZ ž t OY Â<±5 Ã] Zk ’z ] > Å Ñ ! º kZ a kZX ,™¬ Ï0 i
Xóá
ó Z e ÌÃ6 [ Âg Zi WwŠ kZžì LeY » ø±LÐzz X ÏñWÃðƒ~)«Ýz„  •Å ðÍ$ zò¯$ 
( 324m2`íZ • h…) E ! z Vñ¯exz ðƒ ~)x ÓyZ~!‚g kZ LZ ä~ç O
i$
gm„`iæ ÐvÖ] àm•æ p‚`Ö^e äÖ牅 ؉…] p„³Ö] ç³aL ' L ( 2) lzg ¹Ü Z Å Zi%á Zz %$ ïÆ ]tž @ ì HëZ• Û 3 Z éwŠ !
ÃV
¬kZªwÎg LZ äTì Z}
b ( ª) ó ó Ñ¡³³³³³³³³ìŸ]
{zZ} úúÆä[d •Û wŠÆáZi%Ž ÃVÍßyZ Ái Z ÁgzZ ñ Yƒ Zg DW
ó ó5B‚Æt ÜZd •gzZ h+ŠgzZe Z@à ( Zi%) zgŠ Ëî  )kZ cÔ•{Š â W6䙊 ! Ô•`™Š !
'c 'ÃyZZ q OLZ
( 425m17`íZ •  Ég Z )
6 5
( 478m13`íZ • x â ÑZ >gz¢)Xì ~gz¢* YWtŠ ™ ë Z{'ì {ìZg ø* ™y ÒÐò3 •Ã4
gzZd Zg'( 3)
y ̈Zžì y ¶ » °øßgzZ à Š ß ~(t Åg Š c ' ( 8) X ó óT e7* ™ßÌÃVߊÆV7Š
Ø è s %Z c
I
ñZgs %ZX }Š hg{•Ðzz Å< ñ Zgs %Z 0B\)
hî0E
( 326m2`íZ •
TX YY¹7t Ü Z ! Ãy ̈Z kZÉ X qgzZ t Ü ZgzZì qgzZ ÃVÍßyZVƒêŠ ¬™Æ èE_NV1Ç'( 4)
gzZ ! pÅt Ü Z ã̈ZX •Šzö„J V1æëLZ¡t Ü ZÆ ( 225BmÔkZÎß Z «ZŠ ) ó óäë c
],gzZ~lŽì 3g
gzZ } zW7Ð t Ü Z {•Æ ñZg s %Z ŠŽz! žì t w¾ 1Có ì
ó à ÇÅnq Z ÌIy Z³Ãy ̈Z Ë'( 5)
'} z3Š: ~gz$ ¹Ü Z ðÉ Ü zÆs %Zg Ö Z L qñƒD™yÒ{qs ™zZÆ\!
Lì LZ g» ãcŠ ‡Zi%ãrW
Ø èì @ Ø è
E
t ÜZÆy ̈Zžì @ ƒn kZ Â< 2HÃy ̈Z< c s ¸ç{Š c
I Yc iÐ{Š c Š ‡Zi%)Šúñ[]|
qÅî~O “( ãc
i~ª
y̈Zžì êŠ ½¸ < Ø è ¶ t Ü Z ! »zgŠ ZZ {zgzZ Vƒ Wz ( yZ³ )gâ Y6 tJÅxi 5ËgzZ'¸D™ c
°¸çc Û Â»ÛZ
Š â•
ù t Ü ZÆZ} žßNŠ :}™ b§Åt ÜZÆZ} Ãt ÜZ LZ ZŠpy!
à ÇÅnq 
)c Û w EZ»
Í ( 21m2` ~ŒZ]§)¸D â•
ÃkZ™ ‚'ß6kZg|Z ° {z} ŠÐZ V1Ç Vzg ZD Ù ðÕ Wz á X ¥ZgŠpÃVZvŠÔ¸ï Š
Ý ¬{ •
3¹ y̈Z ÑZzd www.khatmenubuwwat.org
•Çb§ÏZ:X mZ e™7} •} •
( 115mÔ 3`íqx ;zZ!Zi Z )
zy{ Zpy̈ZsøßX @ ƒ7søßgzZì @  ZŠ'
ƒ ÑZz“ gzZ ó ó7ÄZÑ& §*
™ ã!gzZ bŠV1Ç'( 6)
i$
gŠTn¾'ì @ ™x * ÌÃVÍg )
$ LZ {zð| c y›c ƒ 
( 471m17`íZ •Ég Ze)
*™!ÃVâ ! i ä VM• vß„z̄ ! »kZì @ Y k(‘¸ VØ! Š ZÆ b§ b§ÃVñâ ZèaX t Ü Z ] ¸X wÍ Z'( 7)
ó Xó ••Zz* Ð< Ø è|kZgzZì c 2 ÅzgŠ ZZ~ yZ =S X ì @ 7ôZzÐ VÍßy! gzZ V¬gzZ
i$
G
žy ZÄk iYâ 1904' !
Æ Z {â " 352@ 348™i ZB 3` 10•- -g ) : Za lŽ : * 7gzZ Ñu~ yZ @ ì ~gz¢ * ƒ » ] ðO¢ ¹ÜZ
( ’ e *ƒHn• Û ª» žì ] ! xÑ. Þ ‡e .tX •g: xzøÐ ;Æ yQ vßgzZƒ

Zp'X ,™ñ{z6 p ÖZá Zz¶ŠÄ ™ÄŠx Óy Z L L'( 9) ] ! gŠgzZXƒg ë¤
“ ~Wfg ¾ Ü ZQ™B„  zŠ » Z}¿q Z
²AO
H~ VÍß}uz™gzZ~ ?Q ÂX z™:ñ6VE! gzZ VCÇyZ
i$ žƒòŠ W»Ë öF+Z™Byâ ix â ZŽgzZXnƒ: 3Ì{¨ f
#Š ÌÐ ?žì gz¢ƒ _g ZzÆ ðC ?èa Î' X ǃ t• Û Ë{zX •Cƒ³Eš@ZXì @ Wv Ä~îE 0!N~] ! ã Š Z ㊠Z
“M E M
Ù X } zW: ̈ ¸6?+
‹L
$N» êG-Q þK ÒN7N öW ЛM ÅëM E
 ZŠ'Å ñq
“ ZC  ^ƒgg ZŠ¸ÎX ,™ 6gî}g ðF &‡S 4S Z åE
<XÅX Yƒ 7yâ i x â Z b§
8 7
~ž• ët gzZ • ¶ ó ó±Vx[p L ì L LZ ãrWY Zi%p¤ Z Æ V- gWž ’ e »' X zŠ [ ZŽ Ð ò3» à Çq ZCÙ X z™
É Vƒ @ ™V×Í$ :gzZ Vƒ êŠ V1Ç: ~ núÆ ó óVÇÍ$ L LÔó óVCÇ L L žÅgŠ c'X z™: wEZp ÖZÆñ¦  Ù ÚÅVÍg )
C gzZ Vìg
gzZVƒm1: p ÖZá Zzä 3Š wŠ LÆ…lŽŠŽ z! gzZVƒêŠ N ¬Š ÕÐ VbÆkZž7eX ì ,@ »VØŽ ã^Ž q C Ùž
>™NŠÃVÂg „gŠ6ÃzVÀ W—¹Ü ZyZ ÅY Zi%]¾X Vƒq: Z »VzQÆŠ Y » kZ w ¸q
q ZC Ù É X n ò] ! ÅÄcgzZ
( aÆì )ÃTÔ ÇƒÍ$ zy! Ì¿(Zžì Y™yát y̈ZyÃ
i$ Ð ½Åk;Z bz¥ ?¤ Z :X 7¼ gzZÆ kZ SX ì @ ƒ Z&
Z
wŠÆV7ŠgzZì êŠN ¬Š™ÍV1Ç{ zžì 1‡gŠkZ6 …z,LZ w ïCÙ !
Ðg0 Z LZ … ã ^gzZ lŽ ã^x Ó ÂX ƒ T e Ü1
Š'XÐVƒ ~g Y6V Šƒ}g vŸÆÄcu 0 X zŠ
A
Zi%žVa 1X ì @ W7Ð t ÜZ ŒÐ ¾* z¾CÙ gzZ @
™7ßÌÃ
»6l! zZgzZ6Bž’ egzZXß:x »Ð+gzZX z™: ] ! Ð
ó gó zZÆä3ŠgzZÆä3- ZŠÆ¶;L ŠL ãÅ] Ñkz~z¬Šx ÓÆãc Š‡
gzZŠp'A6?* »Õ@ Xƒ: 8 g¼ ~x¯}g v
c ~ y• Wz }iŽ ì Sg Ú„z ~ ÷z w¸Æ \ Wå gzZì Cƒ6
ò3ÃV Â! EnƒeJ V ˜X •C™ Za Š Y'! Å>Ø \
Ô•Cƒd • Û wŠ e
.zÁlpwŠ ~(Â'! akZÔì ~[fztæ
|¿Ž X Vƒ: w 5Z  ñnÆ¥‚ @ X î C~k]Æ
Xì Cƒ^' zu*spe .k  ¦ip
www.khatmenubuwwat.org
`™±5\ WÃ] ÑköWÃz ~z¬ŠgŠ6t Ü Z yZÆ Y Zi%ç O
Æ ]g ZÑgzZ ì @ ™ ã!
i$™ƒ {È » ¿uÑgzZ øÎ7Ã
gzZX Q7{ Zgs§Å Z} LÃkZXì u 0 *
{zXì @ hŽ" µ
Ôd i {h Šzd• Û wŠk
¦Åw¸b§Tž• â • Û ±5 k ¦Å¿[ ZÔ•
~$[ ZŽ » ~$ 'ì Cƒ ~g Y6îE hgzZ ÕL:
0!Nn Q ] !
ì ðƒ ~½Ð «Ýz ÏnÔu * spÔk  ¦Å¿b§ÏZ Ôì i Zâ b zg X óÐ
ó ÷:Ðw ¸:X zŠ# Ö B‚Æ
¹ÜZ Å ó óY ÑŠßñâ L Æ L ycŠ ‡ž @
Ô Vƒ @™+ø * Û™z ƒî~ÃT
g2 ( 365@ 
364m19`íZ •]úŠ ²
E)G
ãc Š ‡gzZX ñYƒ[ Õ" |Å~z¬Šgz6 )uÆ- Ozd •Ôlzg -¢ E
?ž7{ZgtÅäYƒ̈¸gzZ å5 A (- å)Б} Z )}g v'( 10)
E.
Ïnä Y Zi%žáNŠ Ð VƒóÅ]‡ *ŠgzZ Ô ñY Áw7 » < Ø è Æ à Ç c
X z™'!ÅŠ6. Þ £ÆŠc ßx »Ð yÈKZ
Å Z} t‘™ï ó ói ‡µzg L L » d
•z t Ü Z b§¾Ô 6^7 Æ «Ýz ƒ JwŠ}g vÂXg (Z •Zgt ä ?¤ ZèYX zŠ à Ç6. Þ £
Xì ÅÒÃ{ŠƒtÅä¯ s ¸çÃyZgzZÝÑu {~V\W ( 547m3` íZ •  x ;zZ!Zi Z )X óÐ
ó NY
 ˜»x?Zm}]|-
©7 ;Z m19 ` íZ •b âÏ )X óƒ
ó êŠ à Ç {zÍzŠ #
Ö à ÇÃË' ( 11)
™Å
LZž å ÿ) Zg2Št» ãc
Ð{oë! Š ‡Zi%g Zh
úŠÆt ÜZzd
• ( 12
10 9
G-I
d
{Šç'N»VÇ|ŽÐ~VÇrx ÓÅ qÁ'( 1)
gzZ )ì Z} spÔ ï Š V1ÇÔ D™ ê z ƒ ƒ›{ z { ZpÃVß Zzp
 ›) c g s %Z
X ‰H V ×r Å y̈Z {0 âg Š kZ ' ( wÎg {0
i » Vâ › Þ ‡ÑZ3
. t » ó óxŠ W Zz!
L LÆ áZi%ç OX ( ¸) D ”Š Ð Vƒ ¬Š$ u *
kZ : ' ÏVƒ V×Z±Ð, 7µÐ N Wá ²iž ¸ sÜ Åg ïZ Å]t¦¡KZ¡ÃVâ ›ÍÝx ÓÆ*Š òs Zž å)* g »]Ð
X ó ó3gx *
VY ðr»VÂ! à ©yZä¢Zu ZyZŠ * y›Žž c ŠÈtž ‚X ÑZ e ¯ yZZ" z +Š$ Ô D
 Û »¯Rà Ðzz
%z•
:G(

( 288m11`íZ •íq ê X Wx •Ze) 1Cì {Š Zix Zw{zäâ:Ãí
E
I Y \ WX ¶Kñ¹ =Å ( x?Z m })\ W'( 2) EG
3
z~g çðü Gz îGE
© 4& B+Å
0 Zz>Š>ZÉ›ÀA ZçŽ3G
E E"
Ã.ì –äZi%1C
»Â W» èE O 8EɸB7~g FÃÏ%b§Åk éE 5OÅZx ZúgzZVÂgú á ( 547m5`íZ •
Ý ¬{ •  é›E
]ѾsW c 3ÅZ îG
E G
E4Ó¨GG
$ z ö-E
!g f ÑZ CúŠ t å}G
$
X¸D™wì klÆ x Z™Y f c
{ z¤ y›Ž Ð ~ Vâ ›ˆÆ kZ ( vZ f ç )
~ ] ! ÌŠ Z ÌŠ ZX ¶]Š ¬ ÒZ Å ã ! gzZ ´Š V1 ÇÃ\ WV;
i$ ~gÃ~gÃ+Z ÂÃkZ Zƒú â z`g q~~z¬Š ñƒºÆyZ ~ßñzݬŽ ~
E
) }÷1X ¸ M  7uzgÐ ] ! ÃÑLZX å @
_ YWî~O “  ̈ZgzZì CYƒx Z0
+ Z'{ i°Ì- Oz d •ž• N ‹ V1Ç ûG ©$E
"
V 1Ç Â\ WèY 7k\Z ñY ] »wt Å\ Wq Š 4 Æ ( Zi% X t¾~wgZt²ÄZÑz
Ã\ WžìgŠ c www.khatmenubuwwat.org
ÌtX¸D™ 1wïŸÐB; ~Š·gzZ¸ï Š
™g*Ð xs ZY fzVâ ›ž ðƒi ZgŠJ VŒy! iÅ\ W~ŸÏZ
X ó ó¶]Š ¬ÌÅ%1^ÑgŠË
är  ™ Zi%Ð ¤SX ðƒgzWúÌ6®  ) klžx?Z:Y m Z
( 289m11`íZ • íqíWx •Ze)
x?Zm}]|Ñ [Hz}g \ ÆvZÐ ~ ®  ) klzx9kZ
Ð T åf *Z ~Š·q Z » ( x?Zm}]| )\ W'( 3) G-I
d
4G
»V ðG3E zV- gz$ ¹ÜZ F
&•$ x ÓKZÉ Ô Ålg ! [pŃzµz ê zƒ  6
\ Wä ]gŠÂc žì @ƒx¥X åJ 7éS¨GE 4] éS¨GE g Âä \ W
4]Ãe
1‡6…lŽ LZ Ì¿JÐ Jq Z™NŠÃT c ¯ { Ç ` â WÄ \ W
ä kZžì ]g ZÑt ÅŠ *Q kZ c å cŠ:z¹¼ Ð Åk  iÃ
Æ t ÜZz d • ó á ó Zz “ @ - Š ¹Ü Z L L¬ Ð ƒ  a kZ Ô YÄg 7
X ó¸
ó › ¹~~ ¸igzZd\ Wwq¾X 3g bß{Š ‚¡Ã\ W
{ z Å ãrW Zi% ó óá Zz ¶Š N ¬Š núÆ VCÇ L L ó óáZz ä™ ~úŠ
( 290m11`íZ • íqÔíWx •Ze)
Æ \ WÐ ] »w¹Z Å ( x?Zm}]| ) \ W'( 4) }]|Ž ó óV×Í {zc ó óVc
i ZŠ6Y Z í Z L L ó óV× {j Z j L LÔ ó óV1Ç L LÔ V*! 
i$
Æ \ Wž å¢ ÃyZgzZ¸ Tg nZg * JÐ \ Wð¸ Ç <±5™ÄgË6F LZÃkZ ; • ˆ¿g Zzg~ ug Iy• á Åx?Zm
»\ W~: { ËËžìg T eå {zgzZì ñ¼gz¢~ r â Š X «Ýc ì „gËØgÐìÆwÎg ãc Š ‡kZž• â • Û Ðs »ZgzZ
12 11
Å k'K! B‚Æ Š- \ ! LZ *%0Z []|'( 10) 
11 ` íZ • íqíWx •Ze ) ó ó• Ë \¬ Z} h
•á Ôƒ ` ´ {°‡!
E
( 254m3`íq!Zi Z ) ó ó•ìg D™Ìx » » ~g éECO+J
] åO$ ( 290m
4iGÉ
¿kZ b§Å Ñ ü Z ÞZ ¬z yf ! *%0Z []|'( 11) •
d Û gzZ(ZÎ~B; Æ( x?Zm}]| )\ WgzZ'( 5)
4iGÉ
ìg ÁÐn»zgŠÆ ü Z͸ n g w¾~ ( xm
È ) [ nZ • ìg ¯ Z} ÿ, Z ð| ëÑ* ž k\ZQX å7¼ gzZÆ
x Zúž 6X 7ëÑÆgŠ(Z¿tž’ e´gŠ c 1'¸ñƒ X ì0gzZu 0 .ÌyZ0
e { »\ W( •ë wÎgÔy ›gzZ )
Þ ‡gzZ {z(ÿkZ ( Zi%) b
. ZX • D™wìÃkZ kÜZ
¬t ¤ Ð ypÆXX ‰'gúÄgzZg » * i Å\ WV** gzZ VcŠ ZŠ &
g ~ ¸yZÐ =Âz aÆ\¬ Z}
/Û Z yZž å ‚ Â&: ]Ð ( 291m11`íZ •  íqíWx •Ze) ó óZƒk  g¼ŠŽ z»\ W
5
ó ó Lg: ÁÐ*%0Z []|~VÇú w eÆ kZgzZ q ðiNG $ Æ V- gŠ 0…ž• ˜ ëy s !' ( 6)
( 357m3`íqx ; zZ!Zi Z ) ÃÅzmvZ -Ñ }g ø h* ä VrZ X ¶: n¾¼ Ð ª
D™ YZÐ=g fÆ¿kZÃVzg FãK[]|Í'( 12) Ù ª6
C y ZgzZwq ‚ Z hð¼ » q ðiNG $ Æy Qž H{Š â W…nŠ V1Ç
ì‡~ Vߊ 6gîï»Æ Vá/ Z ´ŠgzZ© ÂgzZ e Z@ 1ìg ZÃÔŠÆVzi éE
q 5G4]ZggzZ-gzZ wìu 0 *
, Z ë:' ,™
Œ
d Ûd
Œ www.khatmenubuwwat.org
Û ž ; g »zgŠ Á (Z•»VÇZzg » éZ~}g ! Æä™ X ó ó, Šg Z Œ
Û µÃkZ<YpX M } Š7g Z Œ Û ÌòŠ W÷â >
( 258m3`íqx ; zZ!Zi Z ) ó ì
ó gÆx » * ( 293@ 292m11`íZ • íWx •Z )
è[žì wì: »ægzZ‡ ÃgzZßÇ! Š NZt n¾' ( 13) Åx?Zm}]|ž N ‹ ?â t ÐWÆ ¾ñ ; '( 7)
X å êŠ ¯ gâ YÆã s 7Z™g â 7 Y~ yQgzZ™ ¯ }0 6Æ kS Ž ì 6}i yà ` WgzZ èG 4Ó¹$E 96gîs ™V ×r &
LK ðžNE
( 263m3`íqÔ!Zi Z ) ó óå( xmÈ)[ nZ¿sÜÉ 7 ( 121m19`íZ • ~£Zi ÚZ )Xn™iÃ{ å¨G“N
4
‘ ] Z7Æ ( öPgG‘]| ) \ WÐ ¹ ä VÇ|'( 14) ~K1σ 9kzÝZX •ßŠ ¿Zt » []|n¾ L L( 8)
ðÃÐ \ W¤ Z' Zƒ 7{7ðÃÐ \ Wžìt ] ! h1X • ~] ZŠ ¿ZÆx?Zm}]|gŠTžì k\ZX ð3t
óì
ó {7»[ Ñ@ kZÉ 7»\ W{7{zƒZƒC Ù ªÌ{7 Ìt c ðZ å7E•
Nh á X CY7ð0 Ì~ Ñ ËnmQ • V ™
( 290m11`íqíWx •Ze) ( 135m19`íZ • ~£Zi ÚZ )X ó óσoÑq
Z
îZ X H7¿6½¹ÜZŠpä x?Zm}]|'( 15) X xæW] Zgt ø
 žêi Z '( 9)
x ; zZ!Zi Z ) ó óxçE
'
2.E0
.E
c
2* ™ ¬ŠÃVzuzŠgzZ Å ¬Š$
6k Q™NŠÆV%Ã|
 gŠÆ ( 180m3`íZ • %/@
 —}

14 13
Æ qÁ ƒ  t X ‰äzŠgzZ ð¸4g eÆ [qÁ '( 20) ã !gŠkZŠp1X ¼#
i$ Ö ÛZÃË?ž c Š ¬Ìt ÃVzuzŠgzZX
ó Xó ¶Š ÑzZÅ*%gzZŠ-ƒ
 ª‰äÇgzZ ð¸Ç 1Có óc
ŠÈJ
x ZžZ-zÃVÍg )
~Š·ž‰| ( ~
b âÏíq )
( 18m19`íZ • Z ó óx ZžZ-zL Lªc
{zÂKw EZä}]|¤ é›E !g f ÂgzZó óÛZL LÂ1C
3ÅZ îG
E G
» kS ì c ày vä [ ZÑgŠTÃVÍßÆ \g- '( 21) ñBò¯,èÅy ZtÂ,™w EZÃkZY Zi%ŠpgzZNBy!
i$
19 ` b âÏíq ) ó ó¸ D™ \ [ ZÑx?Zm}ž åtÂ:  á ( 548m5cxsZ]ѾsWÔ21m2` ~ŒZ]§Xƒ±5
Ý ¬{ •
I
( 71 m 
( 346m20` íZ •\î0*g8F)
» h: Ô$ ¬:@Zi: ! ZÑk ƒ 3q Z Ô å Hªwe » ['( 22) ž HnZ ‹Z åÌh % »yZŽ ä ¿q Z6ð}]|'( 16)
ó óÑZzä™~úŠ » ðZ} ÔÁŠp-Ôg *6 ÂNŠž ¹ä VrZ c
ã 0 ZCVY7Ð ]gúxà q Z ä \ W
( 24D 23BmÔ3`t£Z] ! ¯) ( Y 1908#B4g$g¶Z)óÐó V ƒ²WtgzZì @
ðŠVƒ 0
}÷Ð
5G
Vzi éE4]Zg }uz™ ~ äâ i LZ ~i éE 5G
4]Zg Å [p'( 23) ó óåŠ
ƒ: Z-ŠÆÏ%~g Fz1|gŠ qÁ'( 17)
( 6x?Zm}]| )4ZÃÑ ¼É X Cƒ 7" U澘(Ð 
( 295m10`íZ •\„
í q )
x ÃËž Š éE www.khatmenubuwwat.org
5_N7LgzZ å éG ÂX Vß™]Š ¬ Å ä3yAZ n Æ øG
4&L7[ ZÑ{zèYÔì ¤q
F
5G Z
$ c
4ŒE 4$M¤
f èG Z '( 18)
LZ c Vð; c X å576un QÐ wâ Æð¾KZ™ Wä ]gú ZuzŠgzZX å! ZÑ Â[ªž}:tÆ™ )vßžVƒ @ 4$M
g e èG
G
mQ ]gúyZŽ þÒO›$" ðà c
9 Ãy$
X å Z ð0žNF n QÐ Vß !Æu ( 149mÔY 1903s6ZX!- -gÔ435m19`íZ •
 ]úŠ²) ó óã AZ
13g ó gó ”L Lx *» ¼~yWŒ Û ä Z} Ðzz ÏS X ¶C™# Ö }  Ô ñY¬ŠÆ™µ ZÐ ÙZjyQÃVñ»-ZÆ[¤ Z'( 19)
X ó¸ó ú â Ðp gÆx * kS ®, ZèY 3g:x * t» [ Ã/Û Z ðà • ‰ } {Ðzz Å .ß c 6gîÆ Y Z íZ ¡Ž

( 220m18` íZ •íq , Z «ZŠ ) Za u“gzZ ] ŸZ ‹ZgŠT6VÇrgzZ ] Z7Æ [É @ W
c ð|‰ì c
 ¯ Z}Ã ( ð}]| ) yQ ä VÍßX'( 24) L~ V- ¸7 c t ZgpÆ ÑgzZ Ëž Y™7~ • Dƒ
EL
{zæ
G
gzZ³ #}g øž 6•~› 7Q] ÌðZ} { Z é{ ZpäV ðAX-8E 7gz™ Þzg Å] Z7\î~O ¢ »[ Ñ@ HVƒ ñƒ Za ] 2, Z
6y•WD VQ D VQ 6 Z {æz y›Æ x *
zQ ÃyQ ¤ ³ #Æ Z}  Þ ‡F
. {Š c
i'ì F Z F {Š c
i ÌÐ kZ wq »VÇrgzZ ? @ ™
Û ÑZzä™ Z åG
, Šg Z Œ 
"M»Vz0
5F 6b§Å Z} c,Š è6l²c ,Š J m  ò9gŠkZìßV×rÅ []|gŠTžì%Ztk\Z
¾ ì eŽ Â} Š hgÃs »ZgzZ §Z  y̈ZX ì g (ZÃyQ Â ( 905m3`íZ •x ;zZ!Zi Z ) ó óÃ7
16 15
~ {Šú] ÌÅy̈Z qŽggzZ òŠ%ž7¸»H' ( 28) 5G
i éE4]Zg}uz™~: â i LZ ~i éE 5G4] Zg Å [pX }™ì eŽgzZ
! pË* ƒ óÍgzZ {¾‰X ì 7ÚhZ ðà * ƒ ZèX ì Ð 
( 219m18íZ •Y , Z «ZŠ ) ó óCƒ7" 澘(
U ÐVz
: ZŠ%x?Zm []|žì Z(¹ nZ ‹Zt! V; Ô 74ZŠ ~ ÄgzZy~Ð V-?» ( x?Zm}]| )\ W'( 25)
EÐ ` ZzŠi Z̄ ! Æ䃂"Ð Ú+F ZZ ÅÚ y ̈ZgÇÌ6 ðÃ:gzì yxgŠƒ o~ åOE 7žƒÐzzÏZh•áÌ
ón
ó }Š::%iðû]ÑçŒï»gzZ B; u0 *
LZ6 uÆkZ {zžX Y}Š7µñtÃ~?yZŽ q Z
( 28BmÔ 3`t£Z] ! ¯) kZÃVß ! LZgzZA6uÆ kZ7« » ð¾Å ~g» * igzZ} zÎ
Šp} hc} Q ; g ZD Ù ~VâŠÆ]‚' ~ª qT'( 29) óìó YƒòŠW»ª¾y̈Z(ž Z B™áZzKA6 VzcÆ
Za Æ \ ! V â % Ìx?ZmxŠ W]|gzZ• D Yƒ Za Š l 
( 291m11`íZ •íWx •Zeíq )
Cƒ7" U Å 
yZ Ïg )ðÃÐ öZa kS Å}]|Q Âñƒ ÆkZt ‚ÆŠ *Z Z  X åŠ ƒ Ô¬6űq Z ['( 26)
óì
ó @
™ªÑŠ6 äƒxzøÐ ò¸‰* ƒZa Æ\ ! %É {”7 ] !
t ' c Š™t ¬ ÃkZ ä Š *Z  ´™{™E » w) Œ
-o ! I
-BG
EE
( 356 m20` íZç î0*g8F)
?
G Z b§¾gzZ åMÐ VÂgúyZŽ â*%0Z [{zb§¾ž7
q
Q • M www.khatmenubuwwat.org
ƒ nZ ‹Zt 6ÅzmvZ -]ÀW¤ Z' ( 30) ( Yâ 1902~gz•
Û B 21ÇZ ) ó óå@
ZC7Ð ]gú~g Zi !
Ð åâZuZq Z ä VMfƒ nZ ‹ZgŠ¾6}]| Vl x Óà ( x?Zm }]| ) ¿k Q ( ð|) '( 27)
·_ » {)zŠ>¤V1Âx ÓÅV- Š· gzZ åJ 7éS¨GE
4] éS¨GE gÂ
4]Ãe 1Có 7
ó (~Lž L HgZŒÛ ZŠpäT•BZ çE O.(Ð
J
óì
ó 6ÐV Âg „ÅŠ>¤gzZ ÿE |gŠgZ ÅXgzZ åH
4&!
5G Û ¼ ¸ ÂÌ0LZŠpY Zi%1C
]g „Å4Zƒ±5! [p HX •D â•
I

( 357 m20` íZ •\î0*g8F) áX
Ý ¬{ •
óì
ó ðƒS(
ÐV1x Óã !
iJÅ []|'( 31) ÃVÂgúÅ VzuzŠ 6gîA gzZ ~i ! Z ä TgzZ
g ãgzZ ~g Zl Ñ
4

( 110m3`íZ •x ; zZ!Zi Z ) x Zw6 uLZÐ~?g »$qZ ( öWPgG‘]| )\ WÉ™Äg ^ Y9 Š
8 Š 7]Š ci ðÃ6LZ~gñZ yZ ¦ Ù Ã [}èG
C 4$'
M ( 32) y$ Ð y$ ÆkZ {zž™} Š µñt ÃkZgzZ™ Zß e % » ð¾Å
ÅkZ‰gzZ Z ð04XÌ6í „ (ZX Z ð04Xwi * 6kZ‰ªX
x¯ » Z} ] ! yZž ~Š} Š ]i YZÃ ïG!OZ x ÓKZ X } zÎ
ðÃÐ ~ V Â!
t Z] » ] Z7y Z6 gîDèG 4$M• D Y G [™] Z7Ú ó ó7x ZwÌ
\î0*g8F) ó ó{Š c
iÐ yZÉ X Vƒ8 ŠÃÑLZ
I
( 354 m20`íZ•  
( 38m11`íZ •íWx •Z )
18 17
ä;Æ©Â ã éE Ü ZœÞZ []|gŠT'(39)
&OggzZ ‰ … Y vßž eÈ7(ÏLZa kZ qÁ gzZ' ( 33)
óÏA Á„¹~]uZzÆÑ}uz™ËnmZh á ìgx» *
• Ð „Z’ZɈÆðZ} : èEÒFCÄe[ Zy
tgzZì ! ·! ZÑ¿tž¸

( 200m5`íZ •kZÎß Z «ZŠ ) óì
ó ³$Z » ~g Zp[ ZÑòúŠ » ðZ}
q çOì @ ƒx¥(ZÐ
-o!
æF Ž ÷PG]|'( 40)
%NÐ tV×r ÒZ ÅyQ‰ ñ¯ Z} 
( 296m10`íZ •\„
í q )

Å
ó• ~ *%0}»%Z ]Š ¬ tg {¬ Ð kS ä V Íß'( 34)
o. E
-O;XE
9
X ó óc
-G
÷ Zwz4
( 133m19`íZ • e~£Zi ÚZ ) Š ¯ïgZ »v WÅê ÃVâ ̈Z ; hz™äT1NŠ7³
C¡ {æz Ãx?Zm []|žì — H~%Z kZ' ( 41) 
( 322m22`íZ • îªG
kß Z G G
G3©8)
Dƒ(~÷{z¤ Z' I~Š ( ÃZi%)=Ž I~› 7Ф 
NÑ{z ¸' 'â wÎg {0  ZÃx?Zm}]|'( 35)
iq
äe ÁÅ Z} Ž M }Š: x •Zx » {æzÐzz Å]¡k Q KZ  ƒD %~: â i kZ y›ÄÑ FÐzz Å # Ö •á ÅTì {o
( 157 m22`íZ •  G3©8) ó ó~Š] ¸Å¶Šx •Z=
kß Z îGªG
G ( 94m17 `íZ • tz±Íj) ó ó•`
~y Wä V1x ÓgzZ ä wÎgn QgzZ ä Z} ²Q '( 42) }]|] Z7L ÑgzZ ‘Z™ KÑgŠTn¾'( 36)
ã -t Q Âì c www.khatmenubuwwat.org
Û aZÐzz ÅVñ*
Šg Z Œ g »n Qà [Æ: â i ð0 7nÅk Q~ ÑgzZ Ë• ‰ G [™s§Åx?Zm
gZŒÛ aZ ÏLZÐ *%0Z [?VYž ñY ¹tžì•Îz Ž ~Š Z%*
gzZ ò » * Æ ] Z7è• Û x Óy ZŠŽz!
žt FÐgzZ CY
( 159m22`íZ •  G3©8) ÔÔƒï Š
kß Z îGªG
G gzZ ËX •6 •wÍ ZЃ  {zì $ Ë ƒÃË~ä;Æ< Ø è
X zhgÙfÆ*%èE LE# Z'( 43) ó Xó ì Ýq Ñ* ™lˆnÅ~Š Z%* gŠkS~Ñ
( 240m18`íZ •  Y ,Z «ZŠ ) Xì£ ð Zxè Ý4Ðk Q /Z >¾)
( 58m21`íZ •
Û yZgzZ'( 44)
E
x?Zm}]ç¸8g å¨Gi8EB‚Æ ] Z 7è• ]|äkÜZxZúŽ ]â Z™gzZ]Z7ž•ë'ë'( 37)
-!
:G
b & ZgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰CY ð0 7~ ÑgzZ ËÃÅkZ • ‰ G ê X ó ó•s Ü'
uZuÐvZ<  {z•G [™s§Å}
Y
( 48Ô 47m21` c /Z >¾)ÔÔ å•Zƒ Zæ°L ïQÐV1x Ó~t‘ /Z >¾)
( 56m21`íZ •
Y\
x?Zm}]|{zžì k\Ze .6Vâ ›îÂE C Z'( 45) Њ *Q ~Š· q
Z ä []|žì%Z {”" Ut' ( 38)
ïGE 4O]{Š™yÒÅpÑyWŒ Û Ž •D™[™] Z7,Zs§Æ X ó óåJÅ 7ÌÊ>¤gzZ ¶S7
e 4] éS¨GE
g  éS¨GE 4]
o.
-G
( 49m21`íZ • /Z >¾) ÔÔ•³ #Æ ÷ Zwz4
( 438m18` íZ • )
20 19
7g Zz pŠgÐ p ÒÆ{szwTÎñ Z' ÃyZì HŠ ! ÃyZZ q O
' Å] »'~EŠ î<E OÂgzZ ï G.O6XÅx?Zm}]|èa'( 46)
EšE
gzZ• x|z fp â ú $gzZ•Zi% ÒŠñ• Û îE $ Âp ÖZ‰Ð ~yZX Vƒ @
4›E
0G ™ Ð +ŠCgCgž Z ð04XW Zt~ ï G!OQ é Qn kZ¶sz^{Š c is§
Ñ } Å
6p ÖZ yZ•„z • ‰ G™f ~ qzÑÆ{gÃè ]g „öWQyQÔ•Ž ( 404m14`íZ • íq ÷ Zx c Z ) ÔÔ‰ {¾" öÐO¹E ${zÂ
Ü zÆ x ÕähO ÅZm}]ç¸8žì e'( 47)
E
Æó ówÎg ãc
Š ‡LÆL ™±5ÆyZ•‰ •-Ze nƪ œÅ+ø* Å \¬ Z} ~ ‰
O G E$
XÐ,ŠjÃb zg ÅyZ[ Z N »kZgzZÐ,ŠŠ ZŠ Åt ÜZ
O
h Å
x Õä Zm}]|~v! þ g$ zZ ~i éE
Ò › 5G 5G
4]Zg KZi éE4]Zg úšE 6}i
E E
*°~ ] ZŠ ¿Z X Š Z% * ÆzgŠ wzZ X ¢ZuZ yŠ * kZ ( ³ Z ) ( 219m18íZ •  Y , Z «ZŠ ) ÔÔVƒdZgzZ ÿ}¢Z ÌÐ
G Ãø8E L6B; Æ ím ä x ÕähO ÅZm}]|žtQgzZ'( 48)
X ÑZzä™V ™çG .•3ÅZ
[ Z±̄ ! X lç$  X ‹X ª$ X t Ü Z$ X y! ( \ [ )
i$ ê QgzZ¶Å/ÂÐ Vƒk LZ Š c ¯´ZúŽ •ë éE 5O8- ð|
Xg »$ X ÑZz\ ! X sçX ( 200m18íZ •  Y , Z «ZŠíq ) ÔÔ¸ñ ð4NX4ZŠ~Vzh ç'Nm{
E
( ^] ) ~g  *{Dô~uò ( x?Zm}] ç¸8) ¿Ž'( 49)
X ÑZzVÇrKÑX i ]eX N Ñ( a ` ) ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Z}
Xì ÕgŠ ø±L Š c ´6y • Wh* Ãk QX ì y¯æ
we [Z•  www.khatmenubuwwat.org
X ÑZz ä™ òúŠ »X ðZ} X Î ŠpX r â Š ñ( c b ) „ ä • ¬ Æ ø8E LYÑ 7~ *™ {g ! ±L
zŠ b§ ög ÿ, Z
» ð¾x ZwX ÑZzV“ ÇX ÑZz ð¸ ÇX ÑZz ©[ Z •  X ÑZz ª ( 235m18`íZ •  Y , Z «ZŠ )X ÔÔì c Š™{ nà *™
X ÑZzäZC7 gzZ D XÃy! i KZÐ s Z ¦ z s Ñ+Z {zž å’ e'( 50)
Xg ZŠ *ŠX: Z- ŠX ?fX y̈Z {0 âgŠ ( fŠ ) ã ^1X 7> Ø • á Š !
Å *Š> Ø • á Š !~÷žTgì‡6 ] ! «ÏZ
X ÔŠÆVzi òZg ( ig ) gzZqZ™NŠ ò » * ~U ¬ LZgzZn ™:ñÐzY] ! 
_
LZQ ‰ } ñ~ îE NÆ äƒ ©!
0_I  QgzZX Åg (Z w e
Z
X òŠ Wk
ÑX y !iJX ! ZÑX bß{Š ‚( lk )
( po nm ) òúŠX 1™g(ZU ª „z nÆäXÐ x Z²ZÆ]zŒ Ï
ðÍ7ßÍßX › ~ ¿z DX gz×X Kñ¹ =( r q ) X ÔÔXì Àñ YX Vc i !
wetQgzZ » ðZ} 
:G(
X Ô¬»]gúX ÑZz䙊 ¿ZßXá Zzä™ ê X Wx •Z )
( 13m11` íZ •
‚" Ð V!¤~¡X ÑZzp gmÐ VÂgúx Ã( t s ) }]|p ÖZ}ngzZJg å¨Gi8E
~VÂg „Ñ!  ™Zi%
{gÃèyZ är
X i Zz6ŽX i !g ãX R• ÛX •z t ÜZ LZÆ ™wEZ ~ y•
LZgzZ ì Å öúÅ d á Åx?Zm
22 21
Ñ äƒ {e™ƒ W OÐó óVÇZzgg » ^ Y* L LyZ ÅY Zi%¸ q]Š Xz ÑZz û% ÁX ÑZz ¶Š V1ÇX g ÕX ! ·X î 3 ( v u )
V â ›Ç)gzZ ZƒkC{ç„  Š'
 i »¶Å ó óKzg L LKZà ãrWZi%6kZ X ÑZzä™ðÙWÐ V-?X
Y!
ÐÔ6VCÇ u0 *
E
ÔV ðG34X3Š {n yZ KZ Â Šƒ çG .¿E
5 ZŠ sp » x ÙZ lŽ Æ Ð ] Z7X ï»~xmÈX-X ÑZz =KñX Z} {Š%( xw)
EB&
Å ÝqÑ [Å% Z e {Š6Ð V- i ‚Ò{Š d • Û z V- i ]e ˜Âd ¾z Xg kX bß{Š ‚ú X ÑZzì s Z ¦ s ÑX ÑZzÏ%X à {
KZ vߎ ~ d •Û x ZŠÆ áZi%gzZ ñYƒ z• Û …lŽ » Vâ ›ž @ g *6» h:X Š Z%*X x » *
X wì u 0 X ¢Zu Z yZŠ *
* ( y)
ŠŠáÐ k  ¦7 ˜ kZ Åx?Zm}- ;ZgzZ • ‰ úÐ kß {Š ‚ X@Zi:X$ ¬:X ÑZz¶Š ¬$ h* Xg •XŠ%* X
X ZôX x ZžZ-z( ~ {z)
žVagzZ ñ Yƒ ½# Ö /Zz‹ yâ ‚aÆyZÔ• ‰ƒ[ & Pz
Åy e.ÃVY Ñez V-i ‚ÒyZÆóŸ ó ã! L LLZ # Ö Z ÅyZ À` W i Z F
{k { k
$ g±
aÆä™gzŠÃ„ (kZÐ ðZŠÆóº ó Z Z§LZ L gLzZì CQ rYZÐ {nh” T ~ ] ÜiÎ §z wZ ¸Z {Šƒ LZ Ñ! zgq ä Y Zi%
E
* yZ ÅVÇZi%žì ]gz¢ë @ ì „g™[ ‚g Z » {k i Z F
{ k
' g±p ¤
Z Å9F x+Zß Z‰x?Zm}]|Ð ÔVÞeÔVCÇ~g Zi ! ÔV ðG34X3Š
ž @ Ù ª|ÝZÆ™ue {Š6» ] !
ñ Y ~Š™C ZŽ ßz ] Þz@ wë  *Š Sg Ô-
{ i°J Oz d •Ô +  ̈Zz ÄZÑ6kZ ì Å Ãz •Â
www.khatmenubuwwat.org
ƒ ó óbzg y;ÎL La Æ áZi%™ƒ VÈX u 0 *» x?Zm}- ;Z ·z ‚Ì¿JÐ J™NŠjZgzZ Ïìg V) ?â z VZpš%™ƒx Z0 Z'
XìgpôÐäƒ2~d • Û ÆáZi%¡òs ZgzZ ñY ½m_Ð Õz øZŠ Åxs Z klX ÇñYƒ {Š â W6ä™ueÃgŠ e Å

k g±
¦Å{ k É ì Ht~gz¢sÜ:ÃWz- ÂÔ Ñz] ³Åx?Z:Y m Zx Óä
~xs Z {]ZŠ¿ðÞì c Š ¯zb
(ZqZ ÑZzäƒZ]: »xs ZzyZZÃkZ
]|ä r  ™ Zi%ž• ë Ð ] P̀z Å y ~(0 Û Æ áZi%
ig•
›Å yZ gzZ & ¤Å x?Z :Y m Z 6wŠ bßn Z4z@Yƒ 74ZŠ
Ž ì Å-;Z Å qÁ k Q%Z Å7Ãz •ÂÅnËÅx?Zm}
•ñ¬Š ZŠŽz!
t Ü Zzd äó óY Zi%L LZ
 1Xƒ:œîãÃ)»Ñz
ZÔwZj Zzs ™zZÆk Q:gzZì ~yWŒ
Ym Û :™f »TgzZì Z} »VÇ|
4 ~F 'y•á Å9 ;ÔZ <g ‰ x?Z m }]| Ôª ‚gz ]tÔ
ðÃb! ÃX• Vi: Ç] zŠ +ZVâzŠ ( qÁgzZ ögG‘) {zgzZ•‰g Z'
Zz
kZ ÂÅöúÅ t ÜZz d •KZÆ™wEZà ó ó] â äZ u 0 *ó ó] lL L
X •D™G @ ÅkZwZ ¸ZsfzgqÆr  ™Zi%ç OX 7m
Ü zÆ ä™™f » qÁÆ VÇ|ä ëÐ :
‰  ÏZ'( 1) ¦æL LkZ Ð s§CÙ gzZ ˆhzŠ ØÅ …z ,~¡ òs Z Ð ÷{z(
Vß Zz"7'’ e ´gÚÅòŠ WFŽ 3g7p Ò»[Š Z kZ zÔZŠ Ž ~ áZi%y• á $Iˆƒ qzÑlg ! Å]g ›z ]Ð6ó ó]t
24 23
É Zg*7qÁ ðÃ._Æ wZjZz ] Ì{Š™yÒ Æ VÇ|( 4 ) ™: x?Zm}]|t Z] »p ÖZ J‰}g øž’ eÃ
X ˆÅðÍe~hÆkZwõn‘akZì ¿è• ÛqZ x *~g uzyWŒ Û »T•‰‘ ÚÅ qÁ] Ü{zÉ B
( 296m2` ] Zg 3Z·ù)X ó ó7y¶ z
] !
ZŽ ä TXì ÚÅ q ðiNG $ kZ ñ Zg ~g øtžìgŠ c gzZ'( 2)
(Z *™g ïZÐ •ÂÅx?Zm}ˆÆg Z Œ Û ZÆó óqÁ •ÂL L»r  ™ Zi% vZ -Y m -#EgzZga ÃV1¬gzZX H òúŠ » ðZ}
ÑZ ?{gzZ X ¹g é)H 
TªX ì ( ½ )g ïZ » kZˆÆ ó xó ̀w D Z L L»xêËž 6ì ë! z½„ N WÑ L ш }÷tž ¹7¼Æ kZ çEE
+
?NEÚÅÅzm
7wðÃÅg ï ZÆk QˆÆ]oÆkZgzZx̀w D ZÆxêËÐ b§ ( 13m11` íWx •Z )X ó ó7™f}~yWŒ Û » qÁ, ZXÐ
Û ZÆqÁ •Â» Y Zi%Ð b§ÏZÔ Cƒ
4
"q ™g ï Z » öPWgG‘•ÂˆÆg Z Œ
Z * •7Ð îE 0!N}÷Ý»! Š Z" ðÃ~hÆ[]|'( 3)
I
t Ð ] * Ò„r  ™ Zi%Špt ‚Æ \ WÌZžVYX ì ö0\Ñz | 7[qÁ (Z ðÃ|gŠèa V;X ì Y Z íZ » V|#ƒ  tX
X • x *zŠÆ¿„q ZV âzŠ}z qÁ ÝZgŠžì CY ðƒ bíÝZ | N 9ÃY m
ðžNE ÑZ ?{ Ñá Zz äWgzZ Xƒ H òúŠ » ðZ} ä T Zg*
It p ÖZ s %! ; * ™g ïZÐ }•Âˆ Æg Z Œ Û ZÆ ó óqÁ •ÂL La kZ gîÆwõn• Û ä~n kZXƒ ¹ÃZ eÃ.ñ]|gzZXƒc Û
Šg Z Œ
] ÎZjÑ! ÒgÃè r www.khatmenubuwwat.org
 ™ Zi%{ z´Æ kZX •7`gÎgzZì qƒ[ ëWžì 7i éE 5G
4]ZgVƒ] ÜtÆT [(Zžì Hy Ògz¢ÚmZ6
.Ã ó ó*% 0Z ~ Ô 48 @
x Z •Z e 34Ô 32@ 28 Ô 26z21@ 19Ô 17 @
14Ô 11@
7Æ ( 305m15`íZ • 
[¹Zt c íq )X ó óYI
F
]| ó ó*%0Z [L Lx?Zm []| ó óx?Zm}]| L B L ‚Æx Z™ Zz
ºÅ]Zg±
w E Z ~ ug Iy • á Åy Z ó óß ez V 1 Ç ~n L ˆ L Æ kZgzZì ¹ ó ó [
ó ó{Šg !
] Zg±L LŽ a Æ % Z e {Š6Ô6] l yZ LZ ä r  ™ Zi%
:ì sXì H{C Ù b»V pq ã zg0 ZzV „m! KZÆ™
~KÆó ó] ! ZŽ L LÃ+ø *
ž @ ™ºÐzzkZ ÅyZ~•ÚZ F
Vƒ @
óì
ó g0ZÆk QŽì $„ óNÐ@' q ZC Ù LL

( 9m23` íZ • Äcî0*g8F)
I ó óÑgzmL L~TžñYƒÐb§kZ ÏeÅg@ g @
Æ] Zg±gzZƒã‚ W
}÷» ! Š Z"ÝðÃ~ hÆ[]| Lž L It » Y Zi%ÆkZŠŽ z! XÑ äWÃs ™Ç! ó ó{nL L»
+FÅ „c
$ Š$
z ãZZ" gzZ ]o{0
i » ~gziBgzZ ~ga ó ó•7Ðì X 7Åx?Zm}]|ì Å•ÂÅ qÁär  ™Zi%( 1)

] Zk  ™ Zi%Šp~ŸÆó 7
’År ó ‚g: g@ ZgÍ rzgŠ L Lë@
Xì wV ¼ b! ÃXÔ • Vi: Ç Z] zŠ +Z qÁgzZ x?Zm}]|( 2)
X •q ZVâzŠ}gzZ qÁžVƒ@ U
™" tÐ X 7mÌ
X 7~yWŒ Û ™f » qÁ( 3 )
26 25
¦æ ~ ~œ,ðŠa Ј Æ .ñ]|}]|ª qÁ Æ„ ó ó*%0Z L LVÐÔ}Ô [Ô qÁ
•x *
( 359m21` Ôt£Z•Z' eíq )X ó óåZ ð04X]t ž• CY Å7'Š ÞÅ„ r  ™Zi%Šp~]oÆyZÄÑ! zgq
ÑqZ #â Å .ñÐ ~ VǸ }g vžì –gzZ'( 4) ð|gzZ • ë [c }ÃyZ xs Z I ZX • Æ „ ó ó*%0Z L Lx * VÐt
X óì
ó *%0}ªqÁÑ {z¨YHì‡
:ž•˜ ( ãc Š ‡Zi%)H X •Dg åÐx * ÆÔ[qÁc qÁ
( 299m17`íZ • tz±Íj) J
4&!
~g øgzZ ÿE 5G ž• T e rtnÆyÒ ð̬ ë[ Z ( 1)
V ð4NXêŠnÅ Z}
k QÃVÍß\ WèG 4$M! yx™~gŠ 0
} Z L L'( 5)
B‚Æ~KŠŽzÏS »V1XÐ zgÆV1ÂÅg¶ ZgzZg Š q Z
vß\ WŽ Vƒ êŠngzZVƒ @ ÑŠŠ cÛk QgzZX 5à [äT G
[}uzŠgzZ'  éE Z • Ñ 2zŠ {z ì Š
5O8- q Hg ðO{$ *Y6y •W
ó ó•n
gÐ*%0Z [qÁ]|~øi LZ
G ( 52m3` íZ • x ZÔZ ±Â) ó ó•ë ÌqÁgzZ}ÃX*%0Z

( 620m22`íZ •kß Z G G3©81h]úŠ )
îªG
Æ îPªGG
$ œ*%ž• ìg™g Z Œ Û Z s ™~ ]g „kZ ãrWZi%Z  :gâ
J[ ZgzZX¸”
 JÐã qz¥ «gÆ\ Wvß~Š·'( 6)
Ž • Ñ kl, Zq Z {zgzZ• ë ÌqÁgzZ}à [} Š Z ñ™D ³Z
ØŠ Çx?Zm}ª qÁžì t ïE GBO9 ÅyQgzZX • ” 
LZ ä r  ™ Zi% Hží Ð s »ZQ ÂÔ • ŠŽ ñ{0  i6y• WJ[ Z
www.khatmenubuwwat.org
( 353m14` íZ •
Ñ}Å
÷ Zx c Z ) ó ó‰
Zg DWݬ ÌÃ|kZgzZX ?,Š Z h Z7Ð Vð; LZŠpVºŠ Å ógó ±L L
Ö åCG
E-²
gzZ [Š ZgzR" e
.~ # V~™ ~gŠ 0 g 3Zt L L' ( 7)
•‰ á p=6 y• WB‚Æ~KŠŽ zLZx?Zm}]|ž c Š™
|gŠx?Zm[}]|ž @ ƒ st¤
Zžì @ Y é£OÀÉÐg Î Z
)u6ó ó[] ÃzL L»×Zi%# Ö ZŠŽ z! ÆkZX •ŠŽ ñ{0 iJ [ ZV;zgzZ
p' @ ™-6mZ èG 4$M¬ Ð ƒ  ÂX @ ƒ Z}c @
ƒ0  Û » Z}
i• 
XáÅ@W ~g vgzZ }™3g 6? Z} ( ß YŠ ª) ! z m³} Z Xì * ™~igzs ÜôÜÅ ó óÑ6 L LLZ * ƒZg W
ce=ä k Q'ì Ñq Z sÜ{æz7Z} x?Zm}]| )Š { Å kYZ š  å {z @Š c Š™g2 Å«Ã*%L ' L ( 2)
X Š
A ƒV c úÜ» õE /;X&] ‚b Z  p}™:0  z{/x ÓgzZXƒ
ž 6' ì g » Z}
: ì Z} : *%0Z q ðiNG $ žì ¸ sž
E
æ QžJ
Z} V ŒX ‰ | (Ðuvß~ p°Å [}]| Ð g éE CO+q
Zx *  - » *%ä VÍg )
Š Æ x ¸„ ~ª  q ÅÜ
X Z ð04X Za g Ã*%ˆÆ {â zŠ q Z „ D Y yÆ kZgzZ c Š™ b ï
G3©81h]úŠ ) ó óc Š¯
G
( 618@
617m22` íZ • kßZ îGªG
\î0*g8F)X ó óZ ð04XxÎñÐx *
I
å; e *Î6x?Zm[]|ä VÇ|ÃðrÏZ L L'( 8) ( 355m20`íZ •  ÆqÁc }„z
Y\
n }Š: ]o¼ »t˜kZvß {zèYXìgx » * { z~ T ž • ë Ž • ïŠ ßF Ãw¸Æ V-Š· îÂE C Z ë1'( 3)
28 27
L •˜ˆÆkZX ó ó5Ã
•gpôÐ ]ñ°Æx?Zm}]| Lž ó ó~Š ] •Ð Vƒk
ä qÁžì ƒ ö à ì » wŠÆ yZ Ât gzZX
X ó ó}ë%¯Ì6 ž • … â Ã] !kZ ë L L (ž• ˜íqt r
G-O8
 ™ Zi%6kZ )

( 107m17`íZ •tz±ÍjX 352@
Ñ}Å
÷ Zx c
351m14`íZ• Z) Å VÍß ‰Æ x ¸'ß Z ö b§Å V1}uzŠ äð}]|
Û Z s ™ »%Z kZ ~ ] ÎZjÑ!
žì Hg Z Œ {gÃè yZ ä r  ™ Zi% : gâ nÆb & Z Ñx ÓX 7m{¼Ð yQ * ™ b & Z1X Å b & Z
Ñ}Å
Å qÁ ä~žì tÌt ÃyZgzZ • ë qÁ Ô [Ô }Ã ó ó*%0Z L L ( 301m14`íZ •  Z )X ó ó•D W„
íq ÷ Zx c

Vx¯ezV1Çx Ó{zž Š ƒCÙ ªÇ! ³[ ZakZX ì Å?E  z •Â Р䃾ÆqÁxsZI Z {oø  ~]g „kZäY Zi% :gâ
]|Æ i q Ð Zz t•
Û Ë% Ô • ÅwEZ ~ hÆ qÁ ä r  ™ Zi%Ž ¾a kZ¸ Ñ {zžVa • ë }]|ÃXqÁ {zž c CÆ™g ïZ
}]|~ {Š6Æ qÁŽ ä Y Zi%ªX • ~ y• á Åx?Zm} X¸gz¢ž%Z7
Å ä™_CÐ V7n ¹ÜZ LZ Ãò Z¤ ] Z f Å Ñ kl‰x?Zm 'nÆä¯] ! KZä*%0qÁªä[1 L ' L ( 9)
qÁ ë @1' c h Û Ã”% LZ ¦- Š Z%Ð á Zz äWk1Z
Šg Z Œ
Šp {zžv:Z ;¸ ÚZ F .z g± 6 6 a Æ kZgzZ ¶Å [ÝqÑ
/Z >¾) ó óc
( 43m21` íZ • Š „ZÆk1ZÃkZ 4Š' iä*%0Z
Ð VŠ ÞŠ¼Å„yc Š ‡Zi%gzZ‰ƒ}i0  kÐVð;Æó óÑgzmL L
Æ kZ HX ì ŕ„  Š'
www.khatmenubuwwat.org
i Åx?Zm}ä VrZž Š ƒ "
U Š Z%t
óƒ
ó xs6 VâzŠy ZX ¬Š Å*%0Z qÁL L'( 10)

( 344m21`t£Z•Z')
˜Ó†§,Z L L Âì ¤ ZX ?ì #Ö s ó óyZZ L L» #
Ö Z ÅyZgzZ Y Zi%̈

6 Ǧ Ù x?Zm}]| Lž
C L •â Æ yZÄkZ ä Y Zi% ( 11)
X ó gó 0 5B+E
Z[ éE cgŠ Á
Æ ÔqÁ Ô [Ô}à ó ó*%0Z L L~T• èPŠPó óñƒ 7] ¯
x *
Z
b§gzZq ™É?Š «gzZ ¹ ó óx?Zm}]| L L~Ñ! yZÄpVOX ì HŠ c Ð
à qÁ gzZ }r  ™ Zi%žVƒ @ ™7]o»%Z kZÐ b§gzZ q Z ] ¯6Çx?Zm[¦ Ù žì 6

C kZ?Š ~(q
] ! L •D â •
ZtÎ Lž Û
x?Zm}ÝZgŠ ŠWi- žìot »r  ™ Zi%èY• … â „ q Z gzZ – ó xó ?Zm}]| L Lx?Zm [ñO~ ?Š ~uzŠ ó óñƒ7
V âzŠ }gzZ q Á Z®Xì Zƒ Z™gzZ û •W qÁ Š Wi- t gzZ • Æ[zÔ}ñ O~,v0 gzZ ó óä[QL L~¶aó ó[]| L L~~Š
:ž•˜ ( ãc Š ‡Zi%)\ WçOŠ ZÔZqX •q Z U Æ qÁ Z  LžL –qÁ Ì~ ”gzZX – ó óZ%76Ç qÁL L
•D™yÒŠWi- x * Ù•
»Ñ {Š ZD á vß{zÆkZ ZÎ â L L'( 1) : ~h ÂVc L ìt Ì~ ,‚gzZ ó óŠ
A Å qÁLž cŠß ‚šq Z~
y !
i ã Z‡ŠWXì Z ð04XZ™»Š WqÁžì @ ƒx¥ôÜÂt V- g ZjLZQ™ 0 ] •Ð Ç qÁLž L ì ¸ Ì~ ,^WgzZ ó óI
30 29
Ì~ gZ™f »Tì x * Z~ ã Z‡» []|ÌŠWì
q KZ }]|èa Xƒ ÑZE™lˆÃx ¸Žž• ë ÿkZ ~
²YN
 ‚g V) ó ó ÑZ ä ™ ‰Z à V ñ¸ t º • õE
ª /š! n Z gzZ ~ò¸ ê Ð~V-Š·º• Û ‰Ž D™D™lˆÃx ¸kZ
( 19X 18Bm $NgzZ å 3g ŠW qÁ x *
ÅŠ Wi ðG CZ ä V rZ n kZ¸ ã
Å ó ó2Ãñ ‡W L LLZ +-Zx Â~ßñm{h %Ær  ™ Zi% ~ FQgZÐ s§Å\¬ Z} 6ŠWi ðG$Nžì –ôÜ~[ Â
E
X •D™ðZ ðE 3.6X ñ Y H ïZÐ ] ! kZðYÆ î@tZz bÑŠgŠkZŠŽ z!:X ¶
q Á ñ O ~( +-Z w ¾ Z ) [ Â kZ V ; '( ³ Z )' ( 6) ÔÔì x?Zm}]|ÝZgŠŠWi-ž
Á ªÐVñ* zŠì “ %gzZ ÃŽ ì Š Wi- Æ }c Æ 
( 404m21`t£Z•Z'e)
( 33BmY 1â925 ~Z {â - -g ) ó óŠ-0q i- ŽX • „ x?Zm }]|Gr  ™§Zß Z ° L '
L ( 2)
gzZì {”spÐ ó ók L Lsw ó ói L LÅi- lzz »•Wi- ( [ ) » kZ c ì Z ð04X Z ™ » qÁ  » i - X ñƒg•Ð x * Æ ŠW
~ ãc uŽ å ó Îó -L L~ ÝZ :ì _ƒ sv ó zó L Ð
L WÆó ók L L ( 100m17` íZ • tz±Íj)X åx * » []|Š WgzZì Ã
ã Z‡x * ÝZ »}žì Yƒ•ë ó Á ó L LÀ` WgzZ•ëÃ} ¬ k'Îb Ð ÅzmvZ -Ñ}g øŽ Ñ {zL L'( 3)
Zg ¦
~ ÿE 4J
5G&! www.khatmenubuwwat.org
gzZ å`z%x ¬x * Ü zkZ~ãZ‡žVYƒ ó ó'-L L~
t‰ ]gßÅÂÆqÁgzZX 7ðÃgzZ•x?Zm}] ç¸8{zì
E

ì y ‚W* Y0ó ói-L L» ó ó'-L L:• D 7ÃÃëÌ` Wx * ,Z ÃÂÆ q ÁžZ  èYXì kª+Œ Ûe
.àŠWi- ™™
EG
Š- ì ÕWgzZŠ c •Wc •gzZì ¯‚- ÐWi- gzZ 7çG .Ož${Š c
i¼Ð kçE.;E~ŠWi
G - Âì 1 ¯kçE LÌ~~ môZ
.;E
MG
žìtÈ »T » ó óŠ-Î- L ì L ÕWi- x * Zg ‚: » ( 167 m14`íZ •|i Zgíq ) ó ó
*%]|B‚Æ T åx * » ¿kZ Š- èa Š- 0 qÁ °ä x?Zm[]|žì @ ƒ" U Ð ] î L L'( 4)
]|akZÔ¸ ™  gÆŠ- }]|gzZ å Zƒ b ï »iœ ñƒ DƒÐ w{ gzZì H^ »y *zygz¢™ 0 ] •Ð§Zz
X óìó îŠ]Š ÞÅ] ! kZgZçOX¸ë „g Ã} Îq Zy WgzZ'}IJ ]æ q Z~òQgzZã J ï 3OG
GE "y
W
( 32BmY 1â925cŠ {â -- g ) ñƒy¯æ~g c y{DgzZX câ•Û wÙZ~ô~u~/Åk' ä
:ž•D â • Û Š•
á g Z ðZi%tŠ ™·?t» Zî »áZi%gŠ â ó ó‰ƒg•Ðx * ƵŠWi- ÐãÒßÅx ZúgzZX
wÍÁZ L Lì CW¬g•iZ[¢q ZÐ *Š~! º'( Š ) 
( 161m14`íZ •íq|i Zg )
»wÃÐ%ÈÆéÆZgzZÐ: â izz% „¸ ó ówY:¼ D ZƒZ™» qÁx *
èY7ÀðÃ6x *
ÆŠ Wi- gzZ L '
L ( 5)
32 31
J
é£ÀÓÉ~ é¹G "c
5E
1ÒE b ðÒ¹$ ̈Z ÚÆTì ~g Zj â q„z åB‚Æ „ k0 }g øqÁªwÃÁZž åV- ÝZgzZ Š 0wÍ™w$ Â
c  [ Z • ` îŠ 6
y â ÂZ zZ ëž 6 cW~ y*zy {zžì ™wÅ" ! Å kZ¼ pÔ ì y¯æ ~òµÆ [ ºÔ ì
ÅkZgzZ åB‚Æx?Zm[]|~^: Z̀'kZ ~g Zj â q I Z qÁžì ëÑÆ p g ~ }Š6%Ztž VY z™: Äc gŠ
~ª  q +Z Â c W~ y*zy {zžì ›%ZtG ÚÅ â qª ( 11mY 1â516#B25X 18X 11Qgñtzg Ãg ¶Z ó ì ó „k0 Æ[ º
4
-Íh É
] Ãz~g *{™ V~òožì @ 0 Û êG Z Z
gZŒ  Zz%ZtY :• D â • Ûk’ãc Š ‡r ™Zi%
X ógó zZ ðÃ:ì Š WqÁ"Z °Š Wi- áZzä0 [ º™ 0 ] •Ð ÇŽ ¸ „ []|Š Wi- L L'( 7)
( 38Bmg ZuÑZÙ ) X ð0] Ãz~/Åk'äÎq ZgzZã~òQgzZ‰ s§Å
:ž•i ZBg ãc Š ‡r
 ™Zi% gzZì q Z ½ÅgZgzZ ½ÅŠ Wi- žì t ?Š ~(6kZ
Z G r
q  ™ž ì "
U Ð V:g @ãZg ðF$N Åò L L' ( 10) ÜŒ Û ZŠì @ ™y Ò gZx * »[  KZ ŠWi- žÜŒ Û t }uzŠ
W~òÐzz ÅÕÆ{•
Š á Š !
Ëå @ Ù•
B{Š ZD á gzZ åÑ ¢u Z Z » [gzZ: â i »ŠWi-žtÜŒ Û åa X ì HÑ {Š ZPÏLZžt
gzZ • ë Ìr
 ™}Ãk QgzZ Z ð04X] ¯™ƒ J % ¹ gzZ X å ž 6•ŠŽñîE 0G $~[ ÂkZ BVÅgZ‰ì „q
4›E Z: â i
www.khatmenubuwwat.org
ˆ Æ ] îgŠkZž ƒ e [ Z X ÌŠ  Wf- gzZ ÌÑ  Ù•
{Š ZD á ( 266m3`] Zg 3Z·ù)X ó ów VÅy‚q Z
ó óˆ{g HŸ~ä%Æx?Zm}]| :ž•˜ ðZi%wÎgxÝ~ßñ

( 101m17`íZ •t z±Íj) ~ T +-Z w ¾ Z [  KÈ( r  ™•Z' Z ~ßñL L'( 8)
 
6%Z kZÐ] Zk %ÆyZgzZr
’ÅVzh  ™Zi%~] ÎZjkŠyZ :gâ VzŠDÙ• á Æ y*zyÉ B7[]|ÃkZì ™f »ŠWi-
x?Zm}]|ÝZgŠìozû qÁŽ Š Wi-ž ˆ7Ýzg °» ƒ Ì{Š ZD Ù•
á »x * ÆŠWi- ðÞì e• B{Š ZD Ù• áq
ZÐ
4ÉZ!‚g )X óƒ
G3G
óŠ ÏZÆó ó[L Lx *
zŠÆ„ ó ó*%0Z L L|gŠ [}gzZ qÁakZ•
X •x * ( 25måG 5©E 3g6 x * »Tƒ[
Z
i§gzZq E :ž•D â • Û ~zN Z ðZi%@tŠ ™~ßñ
4E4} $
]|~ èEG 5G ^žì –Ìt ä “Z G îvEzgr ™L L' ( 9)
•q Z VâzŠ [}z qÁžVƒ @ ™7]o»%Z kZÐi§gzZ q Z
&Ð~yZgzZ¸Ì~g ZjgzZ {-ZzÅ\ WB‚Æx?Zm}
ƒ ] ¯x?Zm}]|žì {ot » # Ö Z ÅyZgzZ r
 ™ Zi%žVY
T~g Zjyâ Âtžƒ ãZzì c Cy’Ôyâ ÂÔ[ ©x * »V-g Zj
» ó óqÁL LŽì ÅŠWi- Gt ÝZgŠgzZ • y¯æ ~g *{Dô~ugzZ‰ 4E4 } $E
5G^Ž gzZì –~ “Z îGvEzg™f »
x?Zm}]|~ èEG
á g ZpVO•ë Ìx?Zm}ÃkZgzZì Ã
:ì Š •
34 33
²
1CŠWqÁÂtÝZgŠž ¨Y ÿ£NB‚ ì ŠŽñGÐx * y{D~EuŽ L L'( 1)
ÆŠWi- ~g c
[ÉIÐkZ²•ñCÆâpÆŠWäZi%ÌZžƒãZz1C óìó GÅx?Zm}]|µz—š|gŠ {z
]|èaXƒÑZE™lˆÃx ¸Ž ëÿkZ~y !
i ãZ‡ŠW L ì
L b âÏX 172m14` íZ •
X75X 58X 16m19 ` íZ • |i Zg )
Y²N
ò¸ ê Ð~V-Š·º• Û ‰Ž D™D™lˆÃx ¸kZKZ} 
( 235m18`íZ •Y , Z «ZŠ
E
ŠpäZi%èÑq ó ó å3gŠWqÁx *
CZäVrZn kZ¸ã~ Dô~uªìò î0•8ì GÅ [qÁ V˜ x £t L ' L ( 2)
á '''''Lž
Ý ¬{ • Š ‹êt„
L ì c w q »GkZŽ • ðƒ [ ø Š Á ãZ6~ }g ! kZì g *{
e . [èa • ë çgzZ {z0
 Z Š Z X ì âqÁ ªì qÁtž•ïŠ]Š ÞÌá ZzÚ ŠÆ^äZ6 X •C™yÒ
X 1 5ŠWB‚Æx * LZ n kZ¸†ÐízLZ™ƒâ ( 419Bm1` 10•-- g )X ó ì
ó GÅ [
~ y ! i bZQì r  ™ qÁ Ât ÝZgŠžì y Ò »‰1 gzZ åÐ ~ LZuZ µ Ž å c W~òÑ ¢ZuZ q Z L L'( 3)
ÌZŠWqÁq Š 4}÷pX Š 0ŠWi- ™ƒÙ]{ Æ™GÅŠWi- Ž ì ~g *{DGÅÏ QX å @ BÑ {Š ZD Ù•á
( 306m10` íZ •  íq\„  ) ÔÔì ö !
+ g! ( 403m21`íZ •  t£Z•Z' e)X ó ì
 ó g•
www.khatmenubuwwat.org
ñƒ] ¯™ W~ò ( [) {zì @ ƒCÙ ªÐ ïž 6gzZ ( 6) Š Wi- žì –Ìt ~ ( +-Z w¾ Z ) [  kZgzZ L L'( 4)
¹ vßgzZXì ŠŽñGÅy Q~ò6x * Æ{Š ZPÑ J [ ZgzZ m{Æ [  kZÎ å 3g gZ x * »[  KZ åÑ {Š ZD Ù• á Žä
åÑ {Š ZPq Z {zžì wìx ¬gzZ• D™]g c i Åk QÐ W gzZ ºâäZ6, Z ì GÅx?Zm}]|V˜ ~ô~u
» {Š ZPkZgzZ å cW~ò¬ Ð xsZÐ s§ÅV”òsZŽ »TÑtžì –~X• ˆð0
ì ŠWi- x * ÁÂ ]g @
ÆTñƒg•Æ™ŠW i-~òÆq Áñ OÐ tx * •D™xÎñÌÐx * ÆÑ {Š ZD Ù•
á gzZ•ë ÌÑ}ÐZgzZ
( 20m13`íZ • t_Z[ Â)l) ó óu ¦qÁ•p ~ò~ äâ i äZ6kZŽ ì Ñ q ZÐ ~ V1¢ZuZ µt
á^Òæ Ô×Ú àe] á^Ò ofÞ †fÎ äÞ] ^`×a] á^ŠÖ oF× †i] çiæL L'( 7) ( 339BmY 1â903cŠ { â" -- g )X ó óåc
! W
á] Ü`jÚ^ àne †`j•]æ ý ̉• ‡çm äÛ‰] á^Òæ !Ønñ]†‰] oße àÚ ÃTì Gszczg•q Z ~òžìt ] ! ÝZ L L'( 5)
oFÖ] †q^aæ !ð^nfÞŸ] à³Ú á^³Òæ g³u^³‘ oF³Šn o³×³‘Ÿ] ä³Û³‰] »¿q Ù Æ™Ã~uuq
ZC Z6x * kZX • ëGÅÑ ŠWi-
ØnrÞŸ] ä³e^jÒ oÛ‰ ̉• ‡ç³m á^³Ò ÔÖ „³Ã³Ú ܳ$ ý †³nÛ³ŽÒ ÂtèYX ì ÅÑ ¢ZuZ ËGtž ǃ vs§kZgz¢‚f
( 361m18`íZ • ò† Z ) XX oFŠn Ÿ] ØnrÞŸ] gu^‘ á^Ò^Úæ Æ& §j-e .ˆÆÃrq Z1ì/xÐ y! i ã Z‡
36 35
Ö Z
Åx?Zm}Ô•0ÆqÁ] ÜÆqøz! Š Z"ž#g±t»# ` ~òy
/x ÓgzZ Š W Zƒ @
™§ » V”Z[žt gzZ ( 8)
Xì ë! z½uZu7~y•á ]o»kZ Zƒ y¯æ] Ãzˆ~g *{Dô~u~y WÆ™§V ;z
i- ž• n g t · Z6] ! kZ y›gzZ ð|žì M6b§kZ
Z
b§gzZq
™^i ZgŠgzŠ å: â i » [Žì : â i „z: â i »TÑq Zx *
ŠW
Ô [}žì @ Y H" U ÃkZÐ ] Zk ’År ™ Zi%Ð b§gzZq Z
~oTgzZì @ BÌ{Š ZD Ù•á É ÑsÜ: {zgzZ à~òÆ
‡Ãw*à ó ó*%0Z L LÏZ ð|žìC
Z} Ù ª%ZtžVY•q ZVâzŠ qÁ
[~VÂ! Ϲ½ÅkZgzZ å{°! {z»o kZ åLg [qÁ
{È (ÆvZ Ôxs Z IZ {oø  gzZ ñƒ Za Æ \ ! 0Ž • ë ¾z
( 338BmY 1â903cŠ { â -- g ) ó ó¶QнÅ
}}ä Y Zi%Ã ó ó*% 0Z L LÏZpVOX ¸[ Âr  ™z wÎg klz
»GÅŠ Zi- 6 B171mÆ14` íZ •  |i Zg[ ÂKZ är  ™Zi%
}gzZ ì cC {yŠ ] •{z Z} » VÇ|™Éx?Zm}]|z *%0
:žì ðƒè]g „tÐ V¯w£6 ÅkZgzZì c
ã% ¯u
@YƒVÈÇ! *ƒq Z »}z qÁ Ð Tì – [qÁ Ô *%0Z qÁ
x *Æ ŠWi- c kçE G.;EgzZ qÁ Ž x?Zm}]| L L'( 9)
Xì X ó ó•g•ÌÐ
yZ • ë Z}ÃXð|žì c Ûk
www.khatmenubuwwat.org
â• ’~ VÂg „yZ Åsf ä Y Zi% ÃVÍßs§ÅgZx?ZmŠ Wi- ]|ž Zƒx¥' ( 10)
Xì ó xó ?Zm}L Lx * » x *ã Z‡»gZŽ åòÆx * »kZ ¶ˆ~g @ Z6yZ[ ÂŽgzZ D š
5G
} (Ôi éE4]Zg } (Ôkl} (x?Z m }]| L L'( 1)
„ »x?Zm[qÁ ]|Š Wi- ]|ž Zƒ" U Ð kZì
Å Z} AO\ kZ ( • ë ð|ž 6) I Z}
õF ÃyQ1X¸ {h ¦  
' ¶ˆ~g @ ZgZ òÆ6 T•Æ¿„q ZVâzŠgzZì x * ZuzŠ
7Z} ¸ y̈Z {zžì ¸ s Xì H Za …ä Tì •Â ( 472X 471BmY 1â903cŠzÞâ{ â --g )X
Ñ}Å
÷ Zx c
( 369m14` íZ • Z )X ó ¸
ó {oø žŠ ƒ "
U 6gî¬%Zt ÌÐ ] ÎZjkŠ yZ Ñ! {gÃè :gâ
ñ Ož¸ }g ¦
Å Z} 7Ìk' MÌZ 6gZ L ' L ( 2) qÁ c ŠZi- ŽìGÅx?Zm}]|~g *{Dô~u ãc Š ‡Zi%
}]|ª à á(ä -6Å y̈Z b
Z} ¬ q ZÆ -6
X • Æ „ x?Zm}]|x * VâzŠt |gŠgzZ • g•Ð x * Æ
Äcî0*g8F)X ó ó‰ ñ ¯
I
( 266 m23`íZ • 
x?Zm}]|~{Š6ÆqÁä Y Zi%ž ˆƒ Zg DWݬ|t [ Z
X óì
ó 3g ZIZ} Ã}]|äVÇ|yZŠ * L L( 3 )
G ~ {Š6Æ qÁ Zi%] Zk  ’ø ža kZì Å? E z •Â •Z " Å

( 89m22`íZ •kß Z îGªG
G3©8íq )
 ™Zi%Z åE
ÅyZgzZ r <XÅX • x * zŠÆ¿„q Z VâzŠ x?Zm}]|
38 37
]|Ž Ã] •z {g ñ{o}uzŠÆVÇ|ä r  ™Zi%ˆÆkZ Š 4
q Û ZÆ ] !
Æ yZž• ~g Z Œ kZ y x™ ð|L L'( 4)
:ž•D â • Û ì H™fÐx * Æ*%0Z [ÏZì 0Æx?Zm} 
( 376m19`íZ •]úŠ ²) ó ó•Z} ﻄx?Zm}]|
Û ¾„Ã*%0Z [~]y
gZŒ WgzZ *ŠŽ yx™~gŠ 0 L L'³ Z ½Å}]|ä VMN Y 0 ð|, Z: gzZ L L' ( 5)
G3©8)X ó óåc
Š ¯Z}
G
( 9m19`íZ • b âÏ )X ó ó•` }Š ( 323m22`íZ •íqkß Z G îªG ÃkZ™hg
'zì J {g ñÆ [sÜhzŠ ~y W b§ÅVÇ| L ' L [ 
ì Hk’äY Zi%Ì~Ô 20Ô 13Ô 11Ô 10Ô 9Ô8Æ] ÎZj¸*{ z´ÆkZ
( 313m23` íZ •Äcî0*g8F)X ó ó
I sf [ ZÔì x?Z @*%0}u0 x *
»yZì c ÃXäVÇ|ž
¯ Z}
¾ÃXð|žˆƒC Ù ªÇ! ] ! tÐ ] Zk   ™Zi% :gâ
’yZ År qÁz}žì ;g™C Ù ªŽ • ë Ô *%0qÁ Ô [}ÃyZ~ ]g „Å

k ’~uzŠ q Z Å Y Zi%[ Z X • ë [z }ÃyZ • ` }Š g Z Œ Û {g ñz :ž•˜ •x * Æ„ ó ó*%0Z L LVâzŠ
z { yŠ ] •ð|ÃX) *%0Z [}]|ä \ W~ TØâ • Û ±5 0Z q ðiNG
$ žì ¸ sž c e= ä ( \¬vZ ) k Q L L'³ Z
Xì Åh Š F
Å] •z {g ñÆVÇ|™Äg qÁx * ZŠ» ( •` ¯ {g ñ ~ p°Å [}]|ž 6'ì g » Z}
: ì Z} : *%
ì òúŠ q Z sÜ»VÇ| * ƒ¾» qÁžì — H~ kS Lž L •˜ X ó ócŠ ¯Z} æ J
æZž V ŒX ‰| ( Ðuvß ( ð|)
:• D J m í q\ W6 www.khatmenubuwwat.org
kZX ón
ó ™7" UÐz¥ÆîG
Gkß Z îGªG
0Ò¨“bÑŠ {zž 6
( 618m22`íZ •
G
G3©81]úŠ )
Ð Vƒ k ÃVÍß6 gîã qzgäqÁžƒw ìt»VÇ|¤ Z L L {ok Qì {oŽ » ‡g ÚÅ *%0 }[Î L L' [
n¾ÏZ Ñ x Ó7¤S¼ Å qÁ ~ ] ! kZ ÂðÑŠ ]Ð 
17 ` íZ •tz ±Íj ) ó óì : â i ¸ » ãU
æWÅ [}¬ZñÆ
Ū q ~Š NZgzZ igzZ ¹Ü Z ÅVÍß 'ß Z ‚ž• D™ c WÐ ( 319m
%NÐ tV ×r ÒZ Åy Q ‰ ñ ¯ Z}
Ž []| L L'`
òúŠt¤ ZgzZX • Dƒgz¢ÌWZÆV@Ãê ZgzZ ,™ b & Z æF
X ó ó7?Š ðÃ6 kZ ÂOÐ=g fÆqÁsÜZwÅVƒk žì ~£Zi ÚZ )X ó ó•
( 133m19`íZ •
Ñ}Å
÷ Zx c
( 292m14`íZ • Zíq ) Z
:]ogzZq

Šƒ " U6gîD%Zt Ð ]Š Þ~k ’Å ó óã rW Zi%Lž
  : gâ
L Z }]|žì –tär  ™Zi%žìt»äƒq ZÆqÁÔ [}
ž It ˆÆ kZQ Âì Ì ó óqÁL Lx * ZuzŠ » ó óx?Zm}]| Lž L :•˜ {zž 6ì Ì[x * »x?Zm
»yZZgz6t ÎgzZ ãÒ[˜uZu ó óŠ¹7»qøÝðÃ~y• á Å [L L ƒ b ( Ñ ª [x *
6]ñé Q Ì* »x?Zm}]|gzZ L L
Ñ}Å
ó óY Ñ6 LtL ÆycŠ ‡Z
 ,i Z {z´X ?ì HgzZ Âì 7* Ù b+F
™{C 
$ Z )X ó ì
÷ Zx c
( 27 3m14`íZ • ó @ÑŠ
™ª
40 39
Xó ‰
ó Š ÑzZÅ*%gzZŠ-ƒ
 ª‰ä ÂìCÙ ªÐ ]g „{>â Å Ñ! !Zjž 6• … â Ñ klq Zà qÁ
b âÏíq )
( 18m19`íZ •  ŸZ *
® ™•ÂÅ qÁ Æ & ¸Å ó ó}gzZ qÁL LŠŽ z! ~ ]gßkZ
Z
:]ogzZq Ö Z ÅyZgzZ Y Zi%]gß¾ Z åE
»# <XÅX ì ̄ !
» ÞZ …gzZ : » yZZ
»}]|ž c â•Û ™Ägx * » [Ô}» ó ó*%0Z L( L ‰är  ™Zi% Ö syZZ
XC Y{g7#
Xì ¤SÅyZ¼~kZ:gzZì $ Ë ƒ?Š ÅðZ} : *
ƒZa Æ\! % Zð
X ÌÙò Zg]gŠi Z0 l7ò)Y„ Zpž8 g¾
:ž•˜ Z
:]ogzZq
]|ä VÇ|~: â iÆ ÅzmvZ -]ÀW L L'³ Z ! Z Ì~ öZa ( vZ f ç) x?Zm}]|ž• ë r  ™ Zi%
\ ! % {zž¶Å7] ! Z sÜ~}g !
q ƤSÅ} X ‰äzð¸Çq Z FÐVâ „qZÆyZɸ7
س³³³³³³%Ú áù]ôX c
â• Û gzZX c Š[ ZŽ »k Qg|Z °ä\¬Z} Âì Zƒ Za ›: »ætÐ }]|ÃVÍßyZŠ * x¥:Q L 'L ( ³Z)
ÔxŠ Ww VÅ}q Š 4 Æ\¬Z} ª' Ý•• Ø%ÛÒ ²] ‚ß oFŠn » }]|1• f ™w J ÂniÆ ÅzmvZ -]žWžì
( 397 m21` íZ • t£Z•Z' e)X ó ì
ó w VÅ éZž• s Z egØgzZ • BF á ÅyZ *
— Ð y• ƒ ÂigzZ bzê
ìž{ » []| *
www.khatmenubuwwat.org
ƒ\ ! "ž åòúŠt ÃVÇ| L ' L [ T e bŠ¤Sq Zµ ZÐ*Šx ÓÃyZgzZƒ ë VY (ZÚ
( 208m17` íZ • tz±Íjíq )X ó ì ó ?Š Å ðZ}tgzZ /Dg²Z „zX á Zz äF Q 6}iQ ™| m
6y•W„z X •
–6 gîs ™[z}]|x * » ó ó*%0Z L L~]ÎZjÑ! zgq :gâ 3g 7ñ Z ~ öZa ( Ã}]| ) ÃyZ ä Z} 1Xá Zz ä0
Å ó óqÁL LgzZ }Ž • ˜ ó ó qÁL LñO Å }~ ]g „Å sf ì X ó ó‰ÐVâ „q Z ÅyZäÇFgzZ ð¸ÇFÉ
:ž•D â • Û Xì ;g™ª ÑŠ6 —]uz 
( 262m21`íZ • 
t£Z•Z'íq )
Æä™yÒw VÅöZaÅ ó óqÁL Lä õWÄ ¬Z} ]g „ä Y Zi% :gâ
G$
ÐzzÏZ L L xs Z I Z { åG5©šEŽ ) x?Zm}]|~ Ñ!
ô ] ‚ø³ßû³Âô oF³³³Šnû Âô Øø³³%øÚø á$ ]ôì @
² Û {zž 6ì H7„ÃxŠ W‰
â• Ü z ž HY Z í Zt6( •ŠŽñ6y• W{0  D ³ZÆVâ KZgzZwÎg kl
igzZd
Š 4
q Æ\¬Z} wVÅ}ª'hõ]†ø iö àûÚô äü Ïø³×ø³ìø Ýø •ø • Øô³%øÛø³Òø qÁñOÆx?Zm}~!ZjÆsf1‰äz ð¸ÇFÆ\ W
Äcî0*g8F) ó ì
ó ÅxŠ W
I
( 227 m23`íZ •  :ž•D â • Û XŠ ZÔZqÔ•qZVâzŠ qÁgzZ}ž c
C™Éx *
»
Š¼ÅVÍß{ŠgzW' uÆ# Ö Z ÅyZgzZr  ™Zi%Z  !x Z™+ø* gzZ ð¸ÇÆqÁƒ  t Ô‰äzŠgzZ ð¸g eÆ[qÁL L
?iœ *%]|ž Š ƒ " U %Zt Ð VmâZÅ kZ gzZ VŠ Þ
42 41
Äcî0*g8F) ó ì
ó ÅxŠ Wq *™7#g±tQ • ë ÔqÁÔ [}Ä}Š Z ñ™D ³ZÆx?Z
I

( 227m23` íZ • Š 4 
7] ¯6Çx?Zm}]| Lž  ™ Zi%
L ~ sf kZ r u Zu•¿ZzŠ µ Zµ ZVâzŠtc 7Å}gzZì ˆÅ•ÂÅ qÁž
:ž•˜ ó óñƒ m}]| Zi%g Z Œ Û Zø
 žZ z ãZZ"
 gzZ X ?ì H Âì 7„c
$
6ÇqÁž å »PŠ »] ! kZÐ ó¢ ÌÊ·L L'( 2) Î6yZ] â Z²Z}nzäV e.gzZIÅwEZ] l~y• á Åx?Z
ì @Û ~pÑyWŒ
â• Û Ì\¬vZ~ & ¤ÅkZçOX Z%7 VYX ;g7# Ö syZZ » ó ówÎg L Æ
L VÇZi%ÌÐ b§Ë[ Z ‰ ñ
E
X óì
ó g~ èE Æ[OŠ·ª^÷ßnÏm åç×jÎ ^ÚæX
O …~}g ! Š ‡ž
:•ë wÎg ãc
Ñ}Å
÷ Zx c
( 352m14`íZ • Z) *
™$ÌÐ {g • á Z Å Ñ Ë' ì ¬$Å Ñ Ë~ xsZ L L
; hz™žì yˆ Z6{-Zz ÅkZgzZ [» pÑyWŒ Û t L L'( 3) ó óÞZ…wz4  ñgzZì CJ
Z
~Š ½ÃyZgzZ ~Š™È y! i~}g ! Æ]Š ÑzÅ qÁ ÅVâ ̈Z 
( 390m23` íZ •
I
Äcî0*g8Fe)
( 159BmY 1â902 s6Z--g )X ó óZƒZa\ !
"{zž¼Ì?ž
Û ™f » qÁ
~yWŒ
ŠZ i- ~ g *{Dô~uGŽžì {oÉ wìt » r
c  ™ Zi%
D ™7aÆÓz Ù7{Š6KZ Ì#g±t ó 9 ó LÆ
L yZgzZ ðZi%
www.khatmenubuwwat.org
ž 6ì Åx?Zm}]|µz — š {zì g•Ð x * Æ ó óqÁL L
Û ™f »TIÅ~ hÆ ó óqÁL LkZ Vx¯ez V×Í$
~ yWŒ tž•
}]|ÃGà ZzŠWi- c qÁÏZgzZì [g*]o»kZÐ Zi%] Zk 

Æ äYƒ " U Æ%Z kZÐ ] %¥z ]Zk  ’År ™ Zi%p ¤ ZX 7
:ž•D™wÑ+ ZÐ e WkZ ñƒD™" U GÅx?Zm
™f » qÁžSg 7¹! ]gz¢ÅkZ Ô • qZx?Zm}gzZ qÁžˆ
}]|ª) {zžì êŠ „ZÍpÑy WŒ Û x¯ » Z}
L L'( 4)
ug I™f »x?Zm}]|Z  ža kZX ñY H" U ~ˆyWŒ Û
^³³³ß³³mæ!æì @Û \¬vZž 6ì ~òô~uGÅkZgzZ Š
â• %(
~pÑyWŒ Û ™f » qÁžì YY¹™VYQ Âì(Š¼~ˆyWŒ Û
V-Š·ÃV â ÅkZgzZ}äëª ànÃÚæ …]†Î lô]ƒ éçe… oFÖ] ^Ûa
»%Z kZÐk  ’ÅÑ ãc Š ‡Šp~ŸÆó 7 ó ‚g: g@ ZgÍ rzgŠ L Lë @ 7
¶(Å à ¥pgzZ x Zg WŽ c
Š à~ h N , Z q
Z™ XÐB; Æ
Xóì
ó ò„zθ~g Y~kZ`Æã 0 é¨E
O‹{!gzZ :ž•˜ • â • Û ±5Xì ~yWŒ Û ™f » qÁžì ;g YH7]o

( 104m22`íZ •kßZ îGªG
G yÒ wVÅöZa Å ó óqÁL Lä õWÄ ¬ Z} Ðzz ÏZ L L'( 1)
G3©8)
Zi% Z åE
<XÅX ì ~ yWŒ Û ™f » qÁž Š ƒ "
U %Zt Ð ]ÎZjx ÓyZ oF³Šnû Âô Øø³³%øÚø á$ ]ôì @ Û {zž 6ì H7„ÃxŠ W‰
â• Ü zÆä™
Æ\¬Z} w VÅ}ª' hõ]†ø iö àûÚô äü Ïø×øìø Ýø •ø • Øô%øÛø Òø ²
ô ] ‚ø³ßû³Âô
s ÜÔë! z½uZuó ó7~yWŒ Û ™f » qÁLž
L It»#Ö Z ÅyZgzZr
™
44 43
QX HòúŠ »]t~: â i ËäVM-éF CO\ÃyZgzZ BŠÐ Â7~yWŒ Û ™f » qÁžñ Y1™tÃ%ZkZnÁ! ZX Zƒ-
¤ â Zz-
c Š
ñx PZgzZX Š
Š ’~ *™< Ø è»y QgzZX Š ñ a »y Z òúŠ {z [ÛVÍ * Í6qÁ {zž ŠƒÝq h¹ÜZz ¦ÑÃr  ™ Zi% HÐ kZ
( 258m12`íZ •  t„j)X ó óŠ 0/qZgzZX 
¦Ù X Ô ,™wEZ ~ y•
C á ÅyZ ] l Å b§ b§gzZ ?N Î ] â Z²Zz
:•˜~7™Q yWŒÛ ™f »kZž7~gz¢taÆ+ â ÑtŠ ™zi éE 5G
4]ZgÃËžVYX 7
gzZ ÑZz% Z eŠ ã
Å ~g » *gzZ jðZgzZ Zg \ e.wßZt: L L 1C•D™*ƒzWÅyZ™yâ ÑÃ ó ó×™ L LY Zi%ž 6ƒ~
*™Ž B™CÃV1x ÓyZ ëžX ì ÑZz ¶ŠŠæ ÃVpq ¹ÜZ G G3©80) ó ó•ë Ìw0
îªG G Íg œ¥ÃTì Zg ¦
Ñq
Zx *
×™~y ëÓ$N1C
~ ogzZ Ë c ~ u c ~ kg Ãc ñƒC Ù ª~y { ZpñW~ 
' ( 521m22`íZ•kß Z
Æ yZgzZ X ~Š ´ Ñgz Z ] çE O• Å y Z ~ Vß› ; hz™ä Z}gzZ "U
 Ðg Š qZgzZX »]tÅyZ:gzZì ™f »×™:~ˆyWŒ Û èÑq
ì wßZ¸X c W`<Ø è{zJ V-œFgzZX ~Š™ì‡a Å<Ø è P sÜ~ˆyWŒ Û 1Ô • }g*x?Z:Y m Ù äa ÄÑ q
Zg ZD Zžì
Æ< Ø èqZC Ù ëÐ p ÒÆ wßZ ÏZX c 1…ä yWŒ ÛŽ Å$z •ÂÐzz kZ ÅY m Z ¹!
žì ^ Y HÐ kZ Âì Š H™f »Y m Z
Ù Š Ð {ó Å ] çE O•• ˆ Wn Æ p°kZ ö ZÎÅXà Z§ X ?ì 7~yWŒ Û ™fgzZx *
»yZžñ Y
c
XÆ< www.khatmenubuwwat.org
Ø èÆ V±g à c Vƒ Z§Æ < Ø èÆ Vƒy {zÍX •
]| L LÐ zz Å ] Ìz wZjZ {Š™yÒ Æ VÇ| » r  ™ Zi%gzZ
Æ< Ø èÆVÇ| c Æ< Ø èÆV-Š·Æ< Ø èÆVK G-I
 >Z'Ã ó óqÁ
d
LZÉ ;ì s ÜƹÜZz òsZ wßZsÜ: * ™ê zƒ
( 259m12`íZ • t„j)X ó ó
:• D â •Û ì s ÜÌÆ*Zçz°Z ¸
i éE4]ZggzZF Ìó óqÁL Æ
5G L VÇ|Ð zgÆwßZ kZÆr  ™ Zi% AE
-!
ä Z}žìt q ZXì ŠHì‡=6XÆVßßZ yZ îÏ)E LL
*Šzq ZgzZ•D W-g »zcÆ\ WÐ w‚ ;œèY•DItŠ ™z
‰ ’< Ø è ÄcÅV1gŠT~ *ŠæžXì ~Š q :Z=
ð|gzZ ì œ›z ÑÅ\ W~ Vߊ ; hz™gzZì ”< Ø è » \ W6
ZgzZX •‰ƒ”6
/q *™î~O 8qZgzZX •‰ ñx PZgzZX •
kZ17~ yWŒ Û ™f » qÁp ¤Za kZX • ó óZ§klL Lq
ZÆ< Ø è KZ Ì< Ø è ðÃÐ ~y ZXì Š g*6 y Z: â iqZgzZX • ‰ 0
ëÑÆ Wz *ƒÅ b§C Ù • ó óZ§ klL Lq
ZÆ VÇ|{ zžÐ p Ò X óì
ó NÑÑ ðÃÐ~V1yQ:gzZX 7N 9Ðz¥Æ ïG
ðžNE G3OÒuZ
Ù ŠÐ { óÅ] ³ÃZ§Æ< Ø èC Ù ëž•Âë ãrWZi%ž 6X¸ 
( 256m12`íZ •t„j)
žìt•»VƒóÅ] ³Å\ WpÔ• D™*ƒzWÅyZgzZ•
r Zl :•˜ÐWÆkZ
D™•Ây´ÑZ ZÅ ó óqÁ Z§ {h ¦

' L VÇ|B‚Æ ] P̀¸ZŠ
LÆ O•ÃVÍßx Óy Z ëž’ e …Ð p ÒÆ {°‡kZ L L
{ óÅ] çE
46 45
òúŠ » 䙛Р[qÁ ]|ÃVÇ|gŠTL L'( 2) q])q Zž• D ™wEZ~ hÆyZ p ÖZ} vz}n, ZgzZ •
Í Xì ÌÃVâ ›òúŠ „æz Xì
gzZ VÇ|ŠŽz » [ 7W c X •D Yƒ} 9èzgÆy̈Z
h{Š c iÐ ƒ =gzZXì b çŽG3µŠ ZZ
Y uœq Z~ Vâ › Ã ó óVCÇz VÇÍ$
L LÅ ó ówÎg 6 L LLZg Zp#Æ á Zi%! +!
Xó~ó íÅ qÁgzZXì tº~qÁË~÷èYXì >L LÅyZžì wW Hž• sz^Ð Å y z ð˜ e kZ~ ä™{æ7

( 275m12`íZ •t„j) Z •ÂèÑqÔ ñYƒg ZŠ%{¢ðà » wgZ t²6ó ó½
6{n Æ yZ »Y m
Z V×Í$
q  tžÃ#g±LLkZÆyZŠp]g„Ñ! Š‡Zi% :gâ
{gÃèÅ ãc Á„ ZppC Ù '1Ô¶: ëÑÆä3Šì~*Š kZ { zžì r ZŠ ú$ (Zq
Z
T ð |ž• ë {zèYX ì „g 5~ u { ó ó•~ hÆ qÁ è• Û x ª à܉РT• ñƒ‡Z Ð b§kZ ~ îσ! ] ˜Â•â Æ
Vâ ›ó óqÁL L„z • D ™ ~úŠ » 䙛РkZ™ ¯ Z} à ó óqÁL L X 7eJ#Ö ª
p äcÍX • D™›Ð ÏZ Ì{zgzZì {È w={ z{h ¦q
' Zq Š 4Æ Û qÁÌÐp ÒÆ] Ì{Š™yÒÆVÇ|
7è•
Ù ž• Š ZG Y uœq
C Z ~ VÇ|gzZ Vâ ›ó ó [qÁL L] ³z ›
ìÇ
g »qÑzÔgZzz6gî: cz)~Wz *ƒÅ ó ó[qÁL gL »zcÆ< Ø èzŠ
b! www.khatmenubuwwat.org
~yZgzZ¸kââ {Š c
] ÌŽ ä V- gŠ 0
i¹ÐL óqÁL ŠL pw– r
 ™Zi%èa1X •
 ™Zi%
gzZ VÇ|ž åtz ZŠ»#g±Ær
¼ŽakZì è• Û É 7ÇqÁðÃÐzgÆkZ•G yÒÆqÁ
h{Š c
i *ƒzW›z ]³ÅyZ \ WÐ ¤S=Z ¶¿Zz›[p
b§ËŽ • ~ hÆ ¿è• Ûq Z Ô • ‰ G wEZß Jz V*! 
i$
q])C Ù ÃTì [ƒg ZŠ%~^ÅVCÇ~nyZ ó³ ó L L»T¸n g
D™®Š ÌÃg± kZÐ Vð; LZ „ r  ™ Zi%Špp7nZ ‹Z . Þ ‡
Xì @ Z'
Yƒx Z0  { i°™NŠy̈Z
X•
~ª $âZX9 ëN Ø
 qÅ ã !
ì ~Š q :Z Ì6 ] !
kS ( Zi%)= ä( \¬vZ ) kZ L L'( 1)
D ™ H ÂDƒj?¤ Zä YZ}

ì Ð ~ VzÈ (gzZ}g \ W .ÆZ} [qÁ |gŠž
ÅT• … â Wz *ƒëÑÌÂó óqÁLž L VÇX ãc Š ‡ Zi%žZ E
ð½58Eì Ð ~ yZgzZX • vß {h
Z} ¦
'
ÆZ}ŽÐ ~ yZgzZX
ó óqÁL LÏZÆVÇ|»\ WQ •‰ G [™gñZë! Ð ¹+ Y
6pX ì ‚ gnÆt‚ÆgâLZgzZX @ ™s ™ÐB; LZ
ãZZ"ݬñZÎgzãÒs %Z&5* ™Ãz•ÂÅkZ™™¿è• ÛÃ
~ VC»yZgzZì ÝZzÐ Z} V; Xì 7Z} ì Š
Hyáž
( Æ yc Š ‡ñ ZÎ ) ~zËÅV *ŠŸŽ ì w V+ F +Z q
$ Z Å
( 272m12`íZ • t„j)X ó ó•} hðŽì Ð

X CYð0 7
48 47
{íf »]y W[ Z NaLZgzZì sz^~VÇÍ$ Å qÁ·ZŠz{h ŠÐ ] Z Z ëÑz ðZk 5
.Þ ‡Ð b§ËÌŠg !  ™ Zi%žt n¾
g±t »r
™B ó 9 ó L LqZ ! Y Zi%X CY ð0 7J ¡ Å# Ö Z0 zxÑgzZì „g™ D½xŠ »›zGÐqÁÆVÇ|r  ™Zi%èa,i Z {z´X ;g7
x ÓyZ ÅVÇ|›{ Zg i Z {za kZ¸
G
g
ðO{$ »VÂ! yZX qØtgzZ ~8ŠtgzZ^ÑtgzZ- ìtgzZp’tgzZY Z í Zt [™s§ÅyZŽ ÃV Â! Y *
^
X 278 m21` íZ •  t£Z•Z'eX ó ì ó ¡ »y$Æ™ ~'zu 0 ÃqÁ[8LZÐ] ! Zx ÓyZgzZn™: {g ZÍ b§Ë‰
^
Vƒ [ ™] ‡5Ð [qÁû%F~žì yÒt » Y Zi%žZ  gzZ 6kñ * z ] ³ÅX• }È w=Æ Z} idz klq Z {zž ¹nŠg Z Œ Û
ˆ Æ kZ ÂVƒ [ Í ã! i Å qÁ Špe ½Å {)zZ •Æ VÇ|gzZ ëÑ ó óq ÁL LÆ ] Ì{Š™y Ò Æ VÇ|ŠŽz! a kZ ’ e * ™7ú
y! i ÅyZŠp! +! p;• D Yƒx Z •Z ëÑz ] ³ÿLE &‡ÌgzZ ó óqÁL L :ž•D â • ÛH
Xì *ƒzW
x •Z » VÍßy! , Z Lž
i$ L ñYƒx¥Ã *Šž @ „g sz^~ VÇÍe kZž ’ e 7… ÂXƒ nZ ‹Z 6½Å < Ø è Ë…¤ Z L L
X 386m23`íZ • Äcî0*g8FØ{X ó ó@

I
ƒ7YZ Š c
Ð p ÖZ} æE %NÃkZžt : gzZ X , ™ú6] çEO•Å ÑÆ < Ø è
™Å
:ž•D â • Û nZ ‹Z 6ÿ) Z g2Š {ŠŽñÆ x ¸kZ sÜž ’ eÉ X ,™
ä èG 4$Ž
M ì Ìt q ZX • B=Ž Ð ~ VÂ! ÐÅ Z} L L Vâ ̈Z ; hz™Ð s§Å õWÄ ¬ Z} Ž Ñ {æzžOg ¢gzZ ,™
www.khatmenubuwwat.org
Å] ‡5iŠ FÐ [qÁ Xì CB~g ZËBŽ ~~g ZËÐ ¢ ¸ Xì CW¬ qJÅkZÐ VÎ';œgzZX Š 0] çE O•~
HÄc gŠ w q »½gzZ òúŠÝZÆkZÆ™'! Ð kZgzZXì gŠkZ Â@ ƒ: w=» Z} {z¤ZXì ÅäƒvZ+ »ÆkZ?Š
y Z [qÁ ]|žXì ëÑÆ îN<EÂŽ Xì ] ! ~(qZtX ì ( 260m12`íZ • t„j) X ó ó@ 0: ] çE O•
• D Yñ 0
E3G
ç«OE4$, ZXì ï GG3OE&ZgzZegzZ {g é¨E
4E O±ŽÐZ •P Æ kZ c N 0 V™~V1 Š< Ø è Æ yQ ë ¤ Z L L ( 2)
E7
X óì ó ¸ {zXì Š H6yZŽ Z íZ ~g ¸q Z c
Íž {zž ’ e 7… ÂX , ™{@xg ë¤ ~ V ðG34ÓFÆ VzÈ0
$
&?

( 273m12`íZ •t„j) s çO » V1ÂèYX , Š Î6VE! Æ< Ø Zè yQ ª5èr ZŠ ƒ 
c 2~}g!
 Æ á|·W¼ Žž Vƒ} Y èG 4$ML '
L ( 2) Xóìó e* Yƒ4ZŠ~Vz‚»V!~Š ¿ZXì e* Yƒ
Zžì ¢= Xì 7½ÇÅ [qÁ ]|t Xì @
¤ Y 
( 258m12`íZ •t„j)
ó óM  ÙýkZ {zæ ÂX D WQ~*™ []|
™: Ì| qÁgzZ D™~È 0 ÅwßZ kZ LZ {zž å~gz¢taÆr  ™Zi%

( 274m12`íZ •t„j) ] ³ÅyZ™™u 0 Špk   Ð ] Ì{Š™yÒ x ÓyZÆ VÇ|Ã
’ø
ƒx¥t ™ÍÐ y!
åŠ  ™Zi%Z
i Å qÁ ~ ~g ZË BKZÃr  ~!~(ó óug Iy!  ™ Zi%ž ´cØz ~8Š}gvZ1X D™
i L LÅr
50 49
 6{Š ç'NŽ ä ‘•
„ Û ÖgzZg ZŠç'NkZ b§ÏZ :X • ~Š V1Ç b§C Ù {zÂì ~' zu 0 Ç! Ð] ÌzwZjZ {Š™yÒÆVÇ|qÁž
gŠËÆq ðiNG $ Æy Z Ìëžì c Š™g6nÆ] ! kZ…ì *ƒÅyZž ån• Û ¦Ñz ¹ÜZt »r  ™ Zi%gzZ¸ ëÑÆ i Z ³Zzx Z™ ZÆ
( 293@292m11`íZ • íWx •Zeíq ) ó Xó K] Ñq Š ä VrZ ŠŽ z!
{h Æ kZ 1X Tg yuZ ¥g ~ zz bæ gzZ D ™Wz
}gø{ÒWB™ÇgzZ,Šw$ Œ0 KZ Ì[Z ~gŠ0Z'(2)
¤ ~0ZŽð•Zt H ÂÔì Å$z•Â™}Š V1ÇÃqÁÆVÇ|·ZŠz
{ÒWžÐ , ™ÇÌë ÂÐ B ï7V 1 ÇÃÅzmvZ -Ñ :ž•D™k  ’Špž 6X ?ì 7* ™#ŠB‚Æ*zðZgzZ ãZZ" z
YE4E YE4<X²
ó óõÁ5G 5_[
N
ZŽ »kZ õÁ5G ¼Ž:gzσWÐyZB‚Æp ÖZx3 Û [ f »ÃV1Æ Vñ¸Ž vßáZz {o, Z : L L
%N™} Šg Z Œ
ZæE

( 292m11`íZ •íWx •Zíq ) Vñ¸èYX • DƒÔŠÆðZgzZ ~g » *å X •Tg ë
ó ó•6gî! ZŽp ÖZJ}÷L L'( 3) X ó ó7] ! Z ™| (
gzZ ðÃgzZ0Ž ÐkSÜïV1ÇÃVÍg )  Æ

( 466m2`]Zg 3Z·ùÔ11m13`íZ •  Zzg 3Z)
Ôg ÖÑZZ 
( 260m12`íZ •t„j)
gzZ V-gŠ 0‰²žVƒ ~g Z Œ Û Z Ì»] ! kZ èG 4$gM zZ L L'( 4)
Å x?Zm}]|Ž g Z±Z x Ó {z ó óã! L LÆ kZ gzZ áZi%žv:Z
I
gzZ X ˆ| (Ð w ZŠZ åLO7gzZ ˆƒ Je  .k ’Å V- çEl! ð| E
{æ7ÃV ðG34X3Š {nKZÆ™7B‚Æ& ¸Å}zqÁ~ŸÆ- ;Z
.ì À
e www.khatmenubuwwat.org
Ð: ·åÉNg ¶ Z ð|q ZŽ ~ V ]Zg ðp $E
N 6m<!
ÝZÐ T‰ ñŠ™l0 l0 Æ„ pwŠp{z¸ T e *
Ð Vzg ¿ ™
ÅzmvZ -Ñ}g ø ä èEG 4¨EÅO¸yZgzZX Nƒ ù • á ,k ’~n ~ŸkZ%ZX ˆ W6ŠáîJ0{E 3!Æ w{z}LZeÅ ó ó}- ;Z L L|
gzZ V1 Â +Z = 'ž G w EZ p ÖZ , Z v ! f ÍÚÅ
.~ kŠZ y•
e á ÅÅzmvZ -g—ä V- gŠ 0 èaž• ë Ìt
Æ Vâ ›ZŠ IžX Z ð04XZa ~ w›6 0 Zt Ð "7Æ Vzg ¶Z
Ãz •ÂÅÅzmvZ -]ÀWizgz‘  gzZ¸ G w EZ p ÖZ u 0 *
¶Š w 9Z JÐ ] ÜyZXì x ¸à Zzp g lŽ q ZŽ6Vß›
4$MA Ýqw¾ Z (Ú Z~~tïE O 8z~·Gär  ™Zi%gzZ¸Tgsz^~
gzZ 9KZ nÆä™ ZQÆVØŽ yQ ä èG Xƒ Za W Z ÑZz
cŠ[ ZŽÃVÇ|ÅF /Å Fä\ WÐ ~g6kZ¸‰ 0·iz' ž åH
ÕnÆä ! ŠÆ lŽ x ¬ kZž Œƒ  o¸Ð +  u0
±L X : •ë r  ™Zi%Špž 6
#u @ X ñ Y cŠ [ ZŽ Ð ñg Š ög » ] Zk 
’yZžì ¸ i
VrZX ¶: n¾¼ÐªweÆkZgzZ q ðiNG $ ÆV-gŠ 0
…L L
Û lŽÆVâ ̈Z ïE{šÅZ
EE
ƒ: Za*Z" ðÃ~ ëÓ$NgzZN Yƒz•
A
Æ yQž H{Š â W…nŠ V1 ÇÃÅzmvZ -Ñ}g ø h* ä
P ¶ˆÅ ã! Ð ñw¾~XÆV1Â+Z.
i$ Þ W ! ä èG 4$M
4£OÀÉLÁÂ+Z ä [ ìëÑ* «ÏZçOX , ™C Ù ª6yZwq ‚ Z hð¼ » q ðiNG $
£z çnúèY'X ¶ñ. Þ W ! gŠË~XèG
¹'ÃÅzmvZ -]ÀWX ì 5x *
}÷Ž Z~ â LZ
52 51
Ë7À¼ a kZì 1™q ÑÌ= ~ ƒz µgzZ }r 
( 490m15` íZ • F) ó óLg7¹!
[¹Zt c ŠðÈÆ
E -©E^ä×" yZŠ *
ž 6ƒ ~ŠÈ] ! -©^~[ ZŽÆ] !
: é<XG : é<XG [ ZŽ
- ]ÀW{zŽ6. Þ £Æã ! Å ð|Ëy›I Y ‰
i$ ƽòsZgzZwë)gzZßu ZuÌg±t »# Ö Z ÅyZgzZr  ™Zi%
J¼ ÚÅx?Zm}]|ì @ ™~ y• á Å ÅzmvZ É ì êŠ ½Å *ƒzWÅx?ZmY m Zx ÓsÜ: xs ZèYì s Ü
( 544m3`] Zg 3Z·ù) ó ó• ïŠÈp ÖZ G-I
Û »
d %NÃVG gzZ VzŠqë!
Z Xì Âzg ÌÐ ê z ƒ
¤  z > Z æE Æ Vz •
ä \ Wà 1űKg ( ÅkZ ) N »ä È Ãvg ) q Z L L'( 2)
z ã ! ~ kŠZ y •
i$ á ÅÅzmvZ -g—V  ¶zª  ˜ { Zgi Z ä VÇ|
ƒ7ó ó6 •
@  L LÐ y̈Ze c Š[ ZŽ ä kZ ?c 3^ »: VY
:gzZì Ýq7¦  Ù htÃy ›Ë ÂH{ (Ãw qZ î0%*
C LZÐ 6Š {n
7X}™nZ²Zžì xi ÑÃðñÂ}Š à Çk ÑðÃZ  b§ÏZX
Æ™ ã ! ~ hÆ x?Zm}]|Ì{zžì êŠ ½Å kZ xs Z
i$
X ó óÏñWxi Ñw VÅ ó ó6•  L L„zÂ
J :ž•D™G @ ÅkZ Ìr  ™Zi%çOX}Š™Š ! '
ÃyZZ q OLZ
( 103m1`] ª ð©Ò) 1â897yc
E'
Š ‡*gŠ Zi%k ½)
mvZ -Ñ}g ø~gŠ 0 ðä Zž Yƒ7¦ Ù tÐ y › L L
C
:žì òúŠ Ìt»r  ™Zi%{ z´ÆkZ
Ãx?Zm}]|~ núÆ k Q y ›q Z ÂX} Š à ÇÃÅz
c @ www.khatmenubuwwat.org
~ ] ÑŠ Wz] Zø ož7& §t ¦
KZ c  Ù Zg ø L L'( 3)
C
ìŠ càWZt„B‚Æ|Šz™~Vß›ÆVâ ›èY}Š àÇ
wŠ ðà cOgInÆ¥ #LZÃp ÖZ JÆq âË~ ]
g›Ð ÅzmvZ öÐOuÑ LZž 6{æzž
E
] ç¸8{z„(Z•n
X ó óB1~hÆvg ) ËÆkZ c ~hÆkZÂÑZzä3™
I ( 491m15`íZ •  [¹Zt c F) ó Xó •n g›Ðx?Zm}
( 324m2`íZ • 0B\)
hî0E E
Å X•ë ó 6 ó ï
G±N LÉ
L • -©^z:hYÃ[ZŽ &§kZr
w: é<XG  ™Zi%É
J~ Vߊ ä Ý ðJ3. Z ] 'Z [  ŠVÇ | L L'( 4)
B q :Z= Ð= g fÆ eg »q ZÐ ¿Ëžƒ ãZz L L'( 1)
ÅzmvZ -9}g øV 1 Çà Zzä 3Š wŠ'ì H Za w 9Z EE
$ ì
•D™Ús§Å®  ) ~÷ÏLZŽ òŠ Wy ZŠ * úšž
ï Š [ ZŽ Ð ñ» ñ6gîÆ f Zæ ëž åhZg ø I~ŠÃ
x â Z ]|v! fÍž• D Ñ6ì] Üt ÚÅ@x â Z ]|
ZC
Šq Ù ì òi ÑÚÅðñŽÐ Ÿ»Æ§kZ¡äëp
Ñ}Å 7³Ðh m ª‰ Ü zÑäk QžÆkZz1x?Zm@
÷ Zx c
( 228m14`íZ • Z ) ó óHnZ²ZÐã !
i
~÷ž 7yZ =X Îf ÃZ ZvZ G îE
0šÅ å6hh mgzZ å©!Å
ì @
™‚®  ) KZ ó óWZ ž»y cŠ ‡ LB
L ‚„B‚ÆòúŠ kZ
B‚1X Vƒ† p ÖZ Ö, ZÐìÆ i éE 5G
4]Zg ËÆ ®)
!ÇZi%} Zž
ŠgzLZ äÛÒZžVažì @ g*wì~wŠ Ìt=ÆkZ
54 53
G
A -¢E
ƒx¥Ð Tžì îG
1žì @ Iz(¼ „yÒi Z0
0kIb Z »\ W:gzZì ™f Ð yÈKZ ?ž7{ Zgt Åä Yƒ̈¸gzZ å5. }g vL L
E

Lž Z ì n• Û Ièt»áZi%:gzXì ;g™7•âÆŠÁz•Ã{oLZ Þ £Æ à Ç c
X zŠ à Ç6. X z™' ! Þ £ÆŠc
ÅŠ6. ßx »
ÚZ F ~ y• á Åx?Zm}]|ŽÃ]âZ²Z äƒ … z}nyZÆó óã! LL X óÐ
ó N YƒJwŠ}g vÂXg(Z•Zg¸ä?¤ ZèY
X • }o›tÆ VÇ|ž}™" U ~ Ýzg ÅbÑŠ z 뛕 ‰ 
( 547 m3`íZ •x ; zZ!Zi Z )
þ ) []|žì {ot »VÇ|žì YÈðà H
Ô [ f »Ô ! ZÑ ( vZ f ç ( 11m19` c b âÏ ) óƒ
ó êŠ à Ç{zÍzŠ#
Ö à ÇÃË L '
L ( 5)
¸*Ž ]â Z²Z F x Ó{z b çŽG3_ZX ‰g » *i Vc Š ZŠ z V**Å yZgzZ } è ï Š à Ç~[ ZŽÆà Ç{zž å7ht ÃY Zi%ˆÆÃz òúŠ kZ
yZ År  ™ Zi%QX • 4ZŠ ~ {oÆ á|{z ‰ G™f ~ ] , g (ZÃlzg: hYz u * çkZ ä \ W!,! 1X D™ ñ~. Þ £Æñc
Xì YYc Š8
g »] !ZŽ ò Z²ZðYÃVÇÍezVE! 
i$ ì ðZk .
5 Þ ‡ *
Ì#g±t akZ Hs ÜÌÆ°Z ¸zwßZ LZÆ™
 ™vZ Y z *
r ÑñŽ ) ~ó ó~£Z i ÚZ L L[  i *t â KZ ä r  ™ Z i% Xì ~i ‚Òz„Š d • ÛqZÉ
]| ( ì ènÆäÖ “KZ~¨ £ÆxsZY fvŠz ~<%Z m}]|¼Ž ä r  ™ Zi%žì 9Ìt ™ Wß®  ) ðZi%
{ zž YY ¹7¦  Ù t 0n Zì ˆÅ? E
C z•Â¼ ÜÅx?Zm}  c
+ Š ‡ž 6Xì ¹nƶŠx Z²ZÃVÇ|ƒ  {zì ¹0Æx?Z
www.khatmenubuwwat.org
z] ›ÆX• ¥#xsZ ñ f{z sÜ~ kZèYX •ò Z²Z] Z` ž•˜~141Bmgjz¸)l[ ÂKZ+-Zw°~ßñÒÆ
žì @ ƒx¥tÐk  Zzt òz t (É • 7¦
’i Z0  Ù gñZ {zÐ ~Z
C • ò Z²Z™ÄgÃæ Ãh •Æ . Þ £æ {zžì & §t » Ü: L L
çO X Hg (Z ä Šúñ []|& §¸gzZ • D™ c Š [ ZŽ
:ž•˜\ W(q Z }X •ìg™g Ö Z » {oIèLZr  ™Zi%
Ð i§Ï Q~™fÆ< Ø èð|žOgŠ c +ø* Ã] ! kZ c
â•Û
žìt] ! h1X •‘] Z7Æ\ WÐ ¹ äVÇ|L L
X ó ó•D™. Þ £}g ø{zž 6å~gz¢* ™x¯
( 290m11`íZ •  íWx •Zeíq )X Zƒ7{7ðÃÐ\ W
{æ7 ÃVE! Å ó9
i$ ó L LLZŽ ìÒd ÁŠ q
Z Ìt »áZi%1
t H•ìgÈhÃ] ! Tr  ™Zi%ž• â • Û Ð s »Z ! +ø*
•zwßZ0Æ¥#~]!
h ZŽ ò Z²ZèYXì Š á Z F
• nÆä™
}]|¼ Üz¼ Î~ó óx ;zZ!Zi Z L Lb§ÏZX ?]og Ö Z c ì x Z²Z
ì @Y H7ІíZ Œ Û ÔWi Z0
Z ÔyÒ i§kZÃkZgzZì @ Y 3gÃæÃ
X • ¥#„d{Š =z Y 5ßz Y fòs Z Ì~ kZì Å•ÂÅx?Zm
Ã¥#¡gzZ 74Š ̼ÃwßZzh •Æ1~ kZžñYƒx¥ž
‰ƒ wú6] ! ZŽ ò Z²Zù V×Í$ z V× { j Z jþt År  ™ Zi%n kZ
öW• Âx Ó {z Å r ™ Zi%pXì Š°bŠ x Z²Z Ð ] ›Æ kZ
™wìó ó«g L LCZÃx?Zm}]|äY Zi%èaìt |É X ?•
» ] ›Æ VÇ|~ kZ Â: • 0Æ x?Zm}]|Ž ] Zk 

56 55
m}]|ä VrZŽ å§Zz ¸'§Zz Z (» V-Š· gzZ L L XNƒC Ù ª~8 gÆ}oB‚ÆŠ Áz•'! x ÓtÐzzkZ;å3g
GG ÐO !
Û ÿ ©ZZ Û »Ãx?Z Ø è ð|ç O
Å
ÚÅkZgzZ c Šg Z Œ 5  ZzgzZ y²ÃkZgzZ c ZI• Ò » k%ZWz6r  ™ /Z† ~gŠ 0 øo ê h Æ <
( 328m17c ) ó Xó ‰½~×gz Z…6 zgŠJ gzZ èó ó ãc
Š ‡yc Šg L L~h Š F Å] * c x ÓÆ r  ™ Zi%ägzg –
ž•˜~106mÆÏZgzZ ] â Z²Ztž H" U ñƒ D™] P'Ð Vâ cyZ Åx?Zm}]|
#
J Ö ªÃy Z Zw,zz ~(Å äƒ:[:Æ V-Š·L L gzZì u0 Ð V7n+Zá|X •g ZzZa Å r â ŠÆr  ™Zi%sÜ
ä VrZžì ¸ ‰ G g ë¤ ~ èõgzZ ï GÅOf EZŠgzZ ˆ~Š
Xì 3Ò6 Í$, Z
À& g 4‘
gzZŠ Á}g7 ÌQæ¾£G Š Ìy ¶ Æ õWÄ ¬Z} 6B; Æ ö G]| z *ZŠ u 0Å ó9ó L LLZÃXVc g »d• Û zVci ‚Òt ÅáZi%Z 
EG
gzZ6 y QgzZÅd†gzZ þG 4h©g$ zZ•ÂgzZ[ÅyQÐ lŽgzZ]g ZÑ
~(1Ô™ƒg6z b ¬ ÂÔ Nƒ ZƒgŠ 0 ‰ÙZ F nÆp Û 'ÆÓ
gg Z Œ
( 198m17 ` c ) ó óñÎx Z²Z L Ñ6 iœ{-ZzÅyQ x?Zm}]|Ž‘• Û Š&* {z»V-Š·žðƒc ÍV-Ð]g •z] P̀
:žì Š • á g Z Ìt» ãc
Š ‡×™„B‚ÆkZ x?Zm}]|]â äZz]â Z²Z¼Ž äkZÔì ÔŠ +F gzZŽz°»
$
ó ó7g ±Z ÿLE &‡{zæ†Ð îE 0!NÆÔŠ] ! Ž LL
6VÇ|™w$ \zg » e Š· ä Y Zi%ÃkZ ;¸ ñÎ6kl] Z f Å
www.khatmenubuwwat.org
~£Zi ÚZ )
( 134m19` íZ •
:• D â • Û ž 6Xì H7Æx Z²Zzug•
V- Š·ÔŠÆx?Zm[]|Ô™w$ ï»eŠ·»Y Zi%akZ
ÆyZy• á ½ ܼŽ ÚÅx?Zm}]|Ð ¯}gøL L
t ‚ÆVâ ›gzZ VÇ|yZÃ] â äZŠ ã Þ ‡ *
" z ] â Z²Zg ±Z . Æ p ÖZÆ V-Š· ÝZgŠg zZ Xì ~ 8 gÆ [ ZŽ ò Z²Z zì •
á6ì ~g*ˆÌÐó ó[W'îzL L{»6|ÅkZq Š 4 ÆX* ™7 ( 336m20`íZ •  \î0*g8Fíq ) ó Xó •G Üäë
I
g ï Z.Þ ‡*
»6Š {nzm!
¥ ì: âêzãZZ" ÅZgŠ
 KZgzZì ~g »- z Vƒk ¹ ÜZ Å ó óã c Š ‡×™ L LgzZ FÐ ƒ
$  Ì#g±tèÑ q
Xì ]o %Z kZ ÌÃr  ™Zi%èYXì ;g™ue { Zgu'ñÖ2uÆVE! 
i$
x?Zm}]|ÐV®^ Y*ySÅV-Š·ãrWZi%Šp²,iZ {z´ tzßÍjç OX • ÔŠh
4
”Æx?Zm[ögG‘]|~Š·žì g Z Œ Û Z»
yZ » \ WQˆ Æ kZ • ëŠz x)ÃyZgzZ• B~' z u 0à :ž•˜~203m
ÐO !
ê hÃkZb§ËŽ * ™7Æx Z²Zzug•t‚Æx¸+ZÃ]âäZz]âZ²Z VM~Š·{z ª{z¤ ã zg0
Zq Z¸ÔŠ {z¤
4
zŠÆ[ögG‘gzZ L L
:ž•˜X ?•HgzZ•7Vc ìzV× Zzg »iÎVZZ·ZŠ ;7
g »- ( 304m17 `íZ •  tz±Íj) ó ó;e * gâ nŠÇÃkZ ä
: [qZû%qZžì q~ [ Â KZ ~Š· k Ñq Z L L' ( 1) :• D â •Û ~225mÐWÆkZ
58 57
X óì
ó {PgzZ {Š â »«k Q ¬ZñÆ]¡Åy-gzZì ðƒ~ 7] èÐ 0!NÆÔŠ] !
îE ŽpX¸‰ƒ Ô¬( *%0Z [)\ W6]gú
öW•Â¼ 0ÆY7 * 
z¤ ~l»6 Bgø
[ÂKZä#c Š]H {æz • ÖX ¸}g \ gzZ w=ÆZ} \ WX 7g ±Z ÿLE &‡{z†
:XG
~£Zi ÚZ )X ó ó•D Î èG 4G
5.6 (N
:ž ¹tgzZ`Z Á Ð…o• Ûr
 ™Zi%™NŠÃkZ•‘}Lz¿ ( 134m19`íZ • \ WŽ vß
Æ q økZ ÚÅvg ) kFZ}
kZ ä# c Š ] HL L'( 1) X ?ì yÃ{z}™Üg ! g !
ÃV®yZŽ !ÇZi%p
( ÃVâ ›) …Ð T• ‘ ~ l»6Bg ø [ Â KZ ß 6kZì ÷{•¹ * ZC7Ð ]gúq Z » []| L ' L ( 2)
åÔŠ »VÍß(gzZ {(wŠJ( Zi%)¿t|gŠž Š ƒ"U ) ó ì
( Y 1â908 #B4g$ ó 6{Šƒ" * ™nZ ‹Z
~ð Å Ïg )KZ {zžì @ ƒ wßZ ¸Ðå » VŠY, Z1' YmZ wdZ c w Z ¸Z ]gz6Šg ZuZ, Z ÒZžì gŠ c L L'( 3)
h* kZgzZX ,™${ Z é{ZpÅVÍg ) , Zž• Ù Š ~ ÏZ è u oÑgzZ {ŠƒJ~ÃÅVâ ZŠ * Žž•ìg D W~g¼Ð
p ÖZ ëÑ*gzZJ, Z~y• á År
 ™Zz!ä ] H ݪgzZ kÙ Y- ~ yÆxà ˻ []|ž 6'¸ x »
» k QgzZ *
ZgzZX ì @
¤ WÃî>XE
-!G
N gzZXì ¡»y$™| 7ÃX• G wEZ ŠpgzZ°ðä ZQ' * ™w EZÔ å7Ðzzw'Ž {Š™77
Ã[Š Z " I Y , Z nž ] ³u 0 Å ( }) r  ™ Zz!ðà Æ`Zî{zæž} zÑ6 y! itÚÅ []|'Ð {Zg Å ð*
www.khatmenubuwwat.org
X ó 󶊎ñ498gzZ 500iŠ Åy] Zk ±ÂLe *  gŠ
™„ •M È HgzZÚÅÖ, Z Â'X c Ñ~x » LZÃw â {n

( 120m10`íZ •\„
) y -gzZì ðƒ~ 7 ] èÐ]¡ÅVÍßu 0 y Q]¡mQž
Æ ÑLZ Ã] Ñq Æ ( ð}) r  ™ Zz!
ä kZ L L' ( 2) X óì ó {PgzZ {Š â »«k Q ¬ZñÆ]¡Å
ÐzzÅ{Š â ¥
 LZgzZX cŠ™ qzÑ *
™kZ‡Æ™kª6] Ñq 
( 598X 597m5`íZ •xs Z] ѾsW )
X ó óŠ
ƒbâ s§ÅçgzZ+gzZ ã !gzZò¯J
i$ m}- ;ZÔ÷&]Ðz{z(LZ äó ówÎg LÆ L VÇZi%! x Z™+ø*

( 121m10`íZ •\„
)  {z ¸ÚZ F
ƒ ] ùÂz {Šg !
îσ! ‹ Zg±gŠTaÆ äÖ Ãx?Z
(}) r ЊÁàŠgzZª
 ™Zz! ˜Ku Z u
Z ä#cŠL'
L ( 3) ð×Z |t [Z X ‰ ØŠ ™}i0   ™ Zi%ƒ
k Vð; Æ „ r Æ
 ) ó ó•G wEZp ÖZ {z(ÆðÍ$
( 250m10c \„ Ú Š ä ó ówÎg ãc
·ZŠz {h Š ‡L LáZz ä™~úŠÆ tÜZz d
•ž ˆƒÛZ
] Hž ÇVzŠ 1 ÅçF ~ Ñ! ]g „gŠkZ sÜà ! x Z™+ø* åH[‚g Z »Vñ¯ ãV zVCÇãzVÇZzgg»iÎt ÜZyZ;{oñzgiZ
]g „™ÄgÃ}]|~(År  ™ Zz! Š
 ™ Zi%ñOÆ#c
gzZÃr @
™7: Zg 2t ™È ó óÂñ- Âñ «L L~ p ÖZ {Šñ• Û Æ „ \ Wa kZ
ŠÉ6
:ì c kZ™ éSä~ž 6ñ YƒÑ! zŠ¯ž @,™±5 ]¡ÅVÍßu 0 yQ]¡mQž• M È HgzZÚÅÖ, ZžVƒ
60 59
óì
ó ]Š ÞE~(ÅÌgkZ * Ù !
Î6C Ð VzŠ¤
• ~÷ðä 
kiá1:$

Ñ}Å
÷ Zx c
( 300m14`íZ • ZíqžÜ) • +z¾ ÜZœÅ÷tì

Û Z »Y m
ÌÅVÇ ¸ Vzg eÆ( x?Zm []| )n Q Â ~L L( 2)
gŠÏS sÜ:X •d ÆV â „q ZVv0 èYX Vƒ @ ™] çE O•
yÒ~g Z Œ Z•Â
èYX Vƒ &• åO¨G!ÌÃVznÇV âzŠ Å []| ÂèG 4$É
M Åx?Zm}]| c x?Zm .ñ]|ä ~ƒ ë ? L L
Tì y• á {z Å *%gzZX • Ð ù Æ w G *%vg ) ƒt ] ³ÅÅzmvZ -@·žìt Ñ Z÷ÅgŠ c X ì ÅQ
ÜZe .Æx ¸yÇg )  QX »zgÐb ïÏLZJ ] åO$Nq Zä Ń ëX Vƒ @ ™QÅÑ Ë~žß„ìtÂwÍ ZX Vz™ì‡
½s Ü' ž•D ™nZ ‹ZvßÍX 1™ b ïÆÜz1Ðg Z XƒGÂì CƒQ ÅË~ ä™ (Z¤ ZpX • D™] ³
Z h Âh*VYÃÇÆäƒw GgzZ Š H b ïðY~ÜÐe g wÎgÉ 7nÆg Ö ZÆy • á zÑKZ {zG} úŠŽ ä ~
~ç «Åg •Š  - ŠŽ ! ªX ˆà Z eŠ ã
VY Å ` Zzi ZŠ®gzZ Š
 ˆÆ Z} = X • G nÆg Ö ZÆ~— Åy • á Å~ *™

1X} zW~ b ïÆg •Š-ž ðƒèZgVY *%QÆäƒ 7~ *ŠÃ ?• Û » 6í ƒ B¬Ð Z ?¤ ZpXì Zg \ „z'
www.khatmenubuwwat.org
( 18m19c b âÏ ) ó I ó W7Ž‰V c  tžVƒ HèG
gXƒ 4$M Äѳ #žVƒHÌ~~q nZ Å ( ã c Š ‡Zi%)Šúñ[X ÇA
K! B‚Æ Š- \ ! LZ *%0Z []|èY L L'( 3) wÎg¤ ZXì CƒQÅx?Zm}]|Ð] ! V#žN`
X ó ó•ìg D™Ìx » » ~g éE
E
CO+J
] åO$Åk'  QÅgzZ Ëc x?Zm}]|nÆä™ì‡] ³Å~  vZ


( 254m3`íZ •x ; zÑZ G
îÈZi Z ) ™g ¢…vß\ WGX σ 7{ Zz6ÅkZ ¦ Ù … ƒ Cƒ
C
Æ qÁ ƒ t X ‰äz2ŠgzZ ð¸4geÆ[qÁL '
L ( 4) zŠÆ] ³Å~
{g !  vZwÎg…ÕgzZV RŠ Å\ W, ™Oc ,
X ó ó¶Š ÑzZÅ*%gzZŠ-ƒ
 ª‰äÇgzZ ð¸Ç X ó óM
uzg7Ðä™ì‡
b âÏíq )
( 18m19`íZ • ( Y 1â934#B20®Zg ¶Zzgqyc
Š ‡Ñ£ZŠúVxk
½)

{z @Š Š ™g 2
c Å «Ã*%žì nZ ‹ZgŠ¾t dŠ L L ( 5) x?Z ?iœ*%]|-
;Z
] ‚b Z  p}™:0 z{/x ÓgzZXƒ)Š { ÅkYZš
 å Û ¼~b ïgzZÚb§ÅV- Š·y jZ L L'( 1)
D ™7t•
*%ä VÍg )  Æx ¸„~ª q ÅÜA X Š
ƒV c úÜ»¹ 7B p~ä™o %ZgzZ] ‡5B‚ÆV1™LZÃVY±
E
Æ{ â zŠq
Z „D YyÆkZgzZ cŠ™ b ïÐg éECO+q
Zx *
 -»
Š yB‚ÆkZgzZ *
™o %ZB÷Š- [™LZ »iœ† ê @ƒ
62 61
àm‚Ö] o×Â å †`_nÖ ÐvÖ] àm•æ pF‚`Ö^e äÖ牅 ؉…] p„³Ö] ç³aL Le W} X ó óZ ð04XxÎñÐx *
ÆqÁc Ã*%ˆ
}„zX ZƒZag
ëtY Zi%1;¶ðƒwi * ~ kly• á ÅÅzmvZ-]ÀW ó ó ä×³Ò 
( 356Ô355m20`íZ •\*)
:ž•˜•7\ WVƒ~t Z]»kZž• ( 68m8` c /Zgâ ) ó óŠ
¯g
» Z} @+E
îOF »]gú·(
Z L L( 6)
q
Û ¸~¾ž å Š ;Z
G
„ ð$NgzZì ŠŽñ~ g ugzZ yWŒ c e=gzZ L L x?Zmb â]|-
ÐvÖ] àm•æ pF‚`Ö^e äÖç‰ö… ؉…] p„³Ö] ç³ažì t Z]»e WkS Zžì ;g î›y ¶
Æ ßP ⤠Ð] ÒkS a}÷\¬Z} gzZ L L
( 113m19íZ • ~£Zi ÚZ ) ó óäý ×ùÒ àm ‚Ö] o× åü †`¿nÖ X ó óDƒ: t¾vß{zæ ÂD Yñ îŠy ¶
{zæ ~: â i
 ™Zi%1¶aÆÅzmvZ -]ÀW ó £
r ó Z‰Z]g t L Lb§ÏZ 
( 575m22` íZ •kß Z îGªG
G
G3©80)
X 7ðÃgzZVƒ~t Z]»kZ •ë ; Z
x?Zm.ñ]|-
kZ Ì{zì Š 3g£ZŽ x * » ( Zi%)áZz äWkZgzZ L L'( 2) X óá
ó Z eg â a { k
"ÄÑFä.ñ]| L L
gzZX à )ð£ZgzZì x *
&
à ° åP)AèYì {g• á Zs§Åäƒ ÿG 5I
4$Æ

( 353m9`íZ •íqy WÅZgâ )
á Zts§ÅÏZX • „q
{g • ZÐ z¥ÅVsà ) LZ}gzZ£Z
www.khatmenubuwwat.org ;Z Åx?Z:Y m
- Zx Ó
ó ó‚Ûu] äÛ‰] p‚Ãe àÚ oi^m Ù牅 †e] †ŽfÚæ ì
£ ix²: V ø ð s0 Z {Š1p¤
Y m Z

( 463m3`íZ •x ; zZ!Zi Z )
x ÈZ Z% Zgx YV WŠ ZŠ
x YZgÑCÙ„  ZŠ ZŠç Z
X •D™ bÑÅw¸kZyc Š ‡ÑŠúZi%
èG Å r zgŠh
4›b ÍžCÙ >ñ z' ! V Z i 4Á
ì –£ZÃ\ WLZ ä ( ã c Š ‡ Zi%)Šúñ[]| L L'( 3) o
-G. Å
÷ Zwz4
( 477m18 `íZ • eÔ:gŠ )
àÚ oi^³m Ù糉… †³e] †³ŽfÚæ) ðÍ7kZt Z]ÝZžì –gzZ
( 27Bm®ZwÁZ )X ó óVƒ„~» (‚Ûu] äÛ‰] p‚Ãe ; Z
ÅzmvZ-]ÀW-
ðCÄÑ &Š Z®Å] * z ] Z7LZ ä Y Zi%gzZ L L'( 4)
¶ J°»Å%Z kZ „ {h
žì - ]<Ññ¬Š Zz]tòúŠ » ã rWZi%
Zi Ð óÄ ó Ñ kŠ L L7( 503m 22 ` íZ • ÅÅzmvZ -]ÀW™ƒûg ëzuëÆÅzmvZ -]ÀWä \ W
G
Z kß Z îGªG
G3©80) X ì
íZ • ~£Z i ÚZ )ÄÑJ‚7( 72m21 íZ • Qzt£Z •Z' ) å ÀW] c
s ™zZÆ ] WgŠT~ˆyWŒÛ {z´ÆkZXì Å•ÂJ
'Z'Æ kZ ` ¯Å { • á Š !
ËÆ *ŠŽ gŠkZÉ 7( 107m19 ` \ W0Æ] cW‰Ð ~yZ•0Æw°zÑzt ÜZ { À 0 zõ
Æ ] Z7ÆÅzmvZ -g—gzZ ( 108 m~£Z i ÚZ ) $ Ë ƒ7 X •7ÅzmvZ -g—Vƒt Z]»] cWyZ „~sÜžì wìt»
64 63
.MÅQ G
Ý ¬{ • ÅQ -Q
Go
á X› ðQ“N ðQ.MZ ÷L Z ïG
L
N ¢QË îG
G
Z0M¢QË ì…R ¦ åLOG
¡NËo \ óQQ îG
E !L X=M„QE .M·Q ŠME
0MÒM‘MèE
KE
“Q
Q çN R Ë çNER Ë êN R ðM4NXË 17 ` íZ • Ù & sÜž • D â •
tz±Íj) Ô ñƒ g ZD Û0
Åx ©Zx ÓÆkZ~‰ Ü zÆ ÅzmvZ -]ÀW L L'( 8) ( 153m
•
® á Z ÅUq ZCÙ Æk Q~‰ Ü zÆevZèg/ôgz׃Š sÑzëÐ ÅzmvZ -]ÀWY Zi%ž Zƒt È 9z s ™ » kZ
Æg ZuZgzZbcã qzgÆkZ~‰ Ü zÆŠúñ[gzZ ðƒŠÅ ( vZ f ç)X •ñƒñ (  F~
k
( 66m21íZ •íqt£Z•Z' )X ó óðƒŠÅg¼ ÅY Zi%gzZ ZƒD0 e sÜy¶ z & ¤g•aÆÅzmvZ -g—
n»|Åw éE 7OŠgzZ *%0Z6ÅzmvZ -]ÀW L L'( 9) ( •˜ Y Zi%)X ñƒµZzVâzŠD`gÎzD0 eaÆ]t& ¤
çG.OcÆ wYŠ:gzZƒ ðƒ: ¢®ñÆ:%Ë䃊Žñ:z1 XX †üÓßi œ á^ΆŽÛÖ] á]†ÏÖ] ^ŠÆ oÖ á]æ †nßÛÖ] †ÛÏÖ] ÌŠì äÖ ( 5)
k
zJ M rÅ `Ž â z `Ž c :gzZƒ ?ª-Z Åñ¢Æq ! 1C ( 183m19` íZ• ~£Zi ÚZ )
ó óˆðâ • ÛCÙ ª„ „¾:â Å ng ÑZ G !ZŠ: gzZƒ ~Š q :Z ä ÞZ
îE Ù ªy ¶
en}÷ gzZZƒC
gzZ0 »s•Æ0 enÆk Q :Zi%i ZÀF
X ( •‰ƒ¢ë›x Ót6r  ™Zi%1 ) á X u™g ïZ ð$NH[Z »VâzŠ `g ð^N
Ý ¬{ •
G

( 47 3m3`íZ •x ; zZ!Zi Z ) :ž•ë r  ™Zi%
pì ] »_Z yâ i • ë~ Tx * www.khatmenubuwwat.org
»: â i kZ n¾L L ( 10) b âó ~÷gzZ ½~÷gzZ kz ~÷ä Z}dŠ [ Z L L'( 6)
X ó óå] ÃÑZ «Š] ZGmZyâ i: â i »ÅzmvZ -Ñ}g ø X ó óc Û ÏÅ
Šg Z Œ
ZÆ] •g ZæÃkZnÆVâ ̈Zx ÓgzZ c
( 292m3`] Zg 3Z·ùíq ) 4•Ég Z )
( 435m17 `íqíZ •
Ù ,v0
g ZD  qzg ÅÅzmvZ -*™Ñ}g ø L L' ( 11)
ä+ Û z ~g Zˆ@
~g ZŠ'Vâ • ÅÅzmvZ -]ÀW[ Z Â:ž ZƒÈ » kZ
] ªF Å+ qzg k Q: â i {zgzZ cÛ g¼B‚Æ ] Ìà ) Z ~
â• Å q nZ ÅÅzmvZ -gâ6g—~¨ £Æ Y Zi%: gzZì ] •̄ !
Gqzg kZQ åxŠªc ` ZcÆ] ѾÆkZÉ å: •Z »
+ ! ! !XvZ f çÔ]gz¢
öÐOEC+Ð b§~g7 ( Zi%: â )
 Ü z kZ ª~y Ù zä
WÆg ZD
)‰ g*~: â iÆ *™Ñ}g ø ‰ Ü z »Ž ìžìC Ù ªgzZ L L( 7)

1C( 266m16`íZ • Û
ðAZ[)X ðâ • gzZì CÙ ª{Š c
igzZ ~(¹ Є¬ž „g ¹! ì ~uzŠgzZ Š 
5E
éÓZ³ÑZ°ÅzmvZ-éE  qzgÍ:ƒ±5]g „! ² óƒ
ó‰
Ü z» ( Zi%)Šúñ[‰
Ü z»kZž åg åO¨G!
4E
5G "+
MäѾ `g šà zZâ Š- Þ äªF
». (yâ ²Z´ Zfy» â zäÌw )! 
1C( 288m16`íZ •ðAZ[)
G
á X GZZ åXE3W°ÆZkŠ —Z³ÑZy
Ý ¬{ • W° G0E
îG C+z ïGÒ)²
"qz°Z.ïGÒE E
M
:
Gƒ-Q¢E
MG§
LEM §E
$ ‹M{Q.NÅQEO E
"
M !M E 4Q5!‰G-Q¢E
M G |E!M G
GN¢QË öW åQ¡MË:ƒ±5]g „! ²
æN W ÷ öM Ë öW Z é5GLE M45L èL ® öQ LèE
E KGE
L ÷K ï
66 65
]憿Þ^Ê á çÓfi Ý^mùŸ] å „a oÖ] ! ¡e†Ò k••]æ†Òƒ^Ê ànŠu ^Úù]æZZ DPE ÐÅ y {gÃè Ð VƒóÅ]‡ :gâ
¾Y Zi%ž¶ ŠÃVÂg „Ñ!
18 1m 19cX ß aÎ:ƒD zg ?J [ ZX ß™Š c  Š ?: @1
Ú ™“ Ù ªtºãqzggzZ¤KZ6ÅzmvZ -Ë°Z¦bé}E©EÅZz] ÑBZ ì Y
C
]æ †¿Þ^Ê ²] àÚ l]•^`• p‚ßÂæ é•^m‡ oßÚ änÊ kŠnÖ ²]ææ DQE Xv!f oZX •ìg™$z•ÂÅ\ WÆ™
Å Z}k0 }÷gzZ 7{Š c i¼ Ðí( @x â Z )ÐQ Z¦gzZ ÅvZèg & œ–1Z]|-
;Z
( 193m19` c )XßNŠ ?:•V „ZÍ
{z Hž Š HwZÎÐ +§0Z ÚÅTVƒ ~u„z~L L
o×q] цËÖ^Ê p‚ÃÖ] ØnjÎ þ ÜÓß³nŠu à³Ó³Ö g³v³Ö] سnjÎ o³Þ]æ DRE
‰Â{zH –1Zž c Š[ ZŽ äVrZ ÂÔì 6 zgŠÆ–1Z]|
( 278m3` ] Zg 3Z·ùÔg ìÑZg £g 3Z )X ó ì
ó 4Ð Y m
†`¾]æ
Z
îît• Û :ì V »V7Š @Zg vpVƒV » Z} ~gzZ
( 193Bm19` c )XìC Ù ªgzZ
õzvZx™y%Z]|-
;Z
Ã ?: Š
Z} %Ð ~y⎞„e ] •Ð Vk Q ä ?( 7) ŠŽñ~ ?Z{0
 ZÃÄÜ5[ Z zŠ hg Z× »ÄÜ ãZ6
iq LL
1C( 193m19` c ~£Zi ÚZ )X HyâЊ Z% Ù ìg2Ž ä
ZC X óƒ
ó D™lˆÅZ{Š%gzZƒD hg ?ÃkZì
Eq
www.khatmenubuwwat.org
4C G4CE+E
À5G E G-4Óƒ ( 142m2`t£Z]ª“)
g2[g ê E
ž 0G ¾ð éS7# ê E1C
X îE
;ZÅxñ Z™/ô‰
- ÅvZèg@]|-
;Z
x ;zZ!Zi ZX ó óåy̈Z à ©q ñ 0Zžìt] !
ZŠ& h L L'( 1) 
ßâ¤gŠ„ Ù çLG
 Z@œ Å ßWC  Z ñš ™'( 1)
.cM„
o.
-G
( 422m3`íZ •  ÷ Zwz4
( 477m18` íZ • )

X ó ó¶7{•ì GG"0ZgŠ ÅXÃ/ô™ÁzŠq


Z‰ L 'L ( 2) èG4$è Ö g ZÜZ4SÛx ¸} Z'( 2)
M Yì ¾Zg v@žz™#

~£Zi ÚZ )
( 126m19` íZ • Xì ™| (Ð @k Qžì ( Zi%)q
Z~?` WžVƒH s s
X ó óå:z¼Ðe
(ZgŠÃX! ôy ZŠ *
‰'( 3) 
( 233m18`íZ •Y , Z «ZŠ )
AE4<XG
-F ÏLZÐ @gzZ Œx â Zä ( Zi%) kZžä VrZ L L'( 3)
êE£Z•Z'
( 285m21` íZ • )
ó óå‚ ZgŠgzZ åÌŽ {k
g7hZe Ù 1Z L L'( 4)
C X ó óÇ} Š™C
Ù ªd
kZ}
Z÷gzZV ;žVƒHèG 4$MŒYZ

~£Zi ÚZ )
( 127 m19` íZ • ~£Zi ÚZ )
1C( 164m19`íZ •
E "O EE EE
á X çX=ŠG3_öE
Ý ¬{ • gvZzÌw¸ZX îp©$ ÿ}O¢ÔZZZ߇z:Ä~! ²
V1ÇÃVâ ›zx Z™ñf
68 67
( 157m )X ó ó ! z@Zi®
$
æF
%NgzZ !-ßñÈ} Z L '
L 89 : ~ òúŠ ñƒ ºËÆY Zi%žÆ%Z kZŠŽz! x?Zm}]|
( 373m ) ó óèEG 4ŒE“ZzzY fŠ Z%Ðng ÑZ G !ZŠ L L'141
îE ï -G
GBG !
4h}Çg;ZYÆyZ\ Wèa 1¹>Z' ¼ÃY Zi%:gzZ ñƒ ú â
kZŽì y›{zëÑ* JgzZyZŠ * JgzZI YJ L L'142 b§~'kZ ÂQgzZ Œ«g CZÃyZ ä \ Wa kZ¸ ñ W™0 ¦æÆ
( 373m ) ó Ç
ó gaÐ (~ môZ)¯gÍ ~] ,¸*\ Wž 6ì c Š™] â ÌÃV-g Ë ž•~Š V1ÇÃyZÐ
'åy̈Z à ©q ZŠ&0Z L ' L 143 X •`™±53 Z éwŠ !
( 422m ) ó ó ð3t¤ Z~lŽ äk Q Æ Y Zi% ä VMì CW~g ! Åxs Z ñfklz Vâ ›yZ [ Z
ÐoßjnÊçi (kZÐz¥Åp’gzZŠ ÒZ¡äf‰L ' L 144 ÒÔV- g » d• Û ÅyZÆ™ue {Š6» kZÉ H„g ïZ sÜ:Ð ~z¬Š
( 424m ) ó ó ì 1 oúßjÃÊ… Š Z% ] ZŠ NZÆ ãc Š ‡ Zi%ž c
C gzZ cŠ™{ Ç WÃVÍßÐ VYÑegzZ Ô V- i ‚
( Yâ 1891cŠ" ) 4`íZ •
êã • W Y Zi%ªz$ Ʀ)ÅxsZ ñfZ  :X •ë! zqÑs Ü] xz
0!Nv ÄÅÒgzZ[b§Å{0
îE  gŠy7q ZÃ~ß JgzZ'155 ÌðÃÆVð0 ZÆçWgzZVzg7ÆÖÇPñ ZÎgzZ ˆƒyZk z ó óy»zŠ L LÅ

( 324m4` cêã• W ) ó óc Š hgnÆ% ïÐ LZ Ð kZ ä r  ™ Zi% ˆƒ ¶¼ ¹ ~ Ùz• Û yZZgzZ ;g: H Ç
G
ÐzzÅ ïE{Oš$™B* www.khatmenubuwwat.org
ZŠù ~ßñ[8}g ø L L'156 š@W ó óVZ í{nL Ð L …o • Û gzZ HkC{ç„  Š'i » ó ó¶Å Kzg L L
G-I
'‰ [ze~ãZŠ * kZv Ä » ó óê zƒ
d
 óƒ ó zµL L ó óÒz[L Ð L ìgzZ Î%Åyp ó óIƒ
'V- ßñi ! ¢yZ 'Ð kZ }g7 Æ =‰ÌQ pX Š
• ƒ FZ Z À Zg ‚ž ÎÕ gzi
'ì' Z'
Z *
q 3„ •gzZ Ü1^Ñ +Z ~ ª q ÏZÃVâ ›x ¬gzZx Z™ñfgzZX • qé ZpÆä&  ðe
( 341m ) X ó óŠ
ƒtØVY » ~gp„  •ÃVÍßyZ :ì sX •gùu CZ ÌÄZÑzd •ž•~Š V1Çžg8zà ´
'ÐN Y%„Šp b§ÅVzQ L ' L 157 X óì
ó YuzgÃkZyÃœceŽ Âì êŠ hgà §y ̈ZZ  LL
( 342m ) ó óÅV- ßñÎQyZ ~£Zi ÚZ )
( 109m19`íZ •
( Yâ 1893" ) 5`íZ •
xsZ] ѾsW[  X £ŠŠ ZŠ Åt ÜZ: Z9Æ9ãc
Š ‡gzZ¶ Š]‡{ ó/
yZ ÌgzZÆ™tÃ] Ñì: »æÆVÇ|'Y ft'60 ( Yâ 1891" ) 
3`íZ •x ; zZ!Zi Z
( 44mxsZ] ѾsW ) ó ó•ìg}Š r z•Û Ã} úŠÆ ( 105m3` cx;zZ!Zi Z) ó ó!z@ZiÈgzZ!- ßñã^} ZL '
L 88
ó•
ó ³#ÆŠNZkZ@k ~ŠŠ•gzZ@·~ß8•'61
2
70 69
ä
ó•ÆP¾\ W YZ}
D W7i !
ÐLBLZ\ W'66 ( 90m )
304m) ÆÅzmvZ -vZwÎg ñƒ|( y ›)vßt'62
'X { ()* •} Z L 'L 67 ( 111m ) ó ó•ÔŠ
( 306m ) ó óy̈Zë$ } Z L L X ó óD W7i !
Ð VÂg ZÑ~ßñ]Z f$Æ: â ikZ'63
OG
JÐ îªG©E ZgŠgzZDgzZ•lz•
$gzZe Û y Z OZsÜ\ W'68 (í q » 216m )
( 308m ) ó ó•òŠ W´gzZÌq ZgzZ {¾" x ÅZsfzgq{zŠ v¸™ ! ŠxŠs§ÆwÆgzZ'64
rgÃÐkZjzlƒb§ÅV”gzZ2~/wfgZÂ@k 

2 '69 ǃ•»
'ä„\ WtX å ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ ( 1)
„( {z(+Z~ª qÅäƒx ! ̈gzZ‰ Ü zíZn Q L L ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ ( 2)
ó óÇñ‹ Ä(k Q„~gÍ{z] ê ¸[ ž Z ~Šï6îE 0!NnQ ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ (3 )
( 309m) ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ ( 4)
www.khatmenubuwwat.org
( 402m ) ó ó á ç×a ^rÖ] ^`m] á çŽßùíÚ Ý] Ù ^q… ÜjÞ] œ L '
L 70 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ (5)
Æy ZgzZì 8 ŠÐçWÅ›ÃV1 ~÷y›C Ù L L'71 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ (6)
zV- &
 gpì @ ™wJ=gzZì @ ÃÐ sg ç
VZ {Z ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ (7 )
wJ={z~Š™$äZ} 6VߊÆXŠ ÑzZ ÅVzg » * i ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ ( 8)
( 548X 547m : ! ²i ZÀF) ó óD™7 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ ( 9)
yÏZŽì nZ ‹Z » ~IŠpgzZgz¾gzZ°'6\ W1'72 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ (10)
( 598m)X ó ì
ó EZŠ+ŒÛ åWŽìž{»] ð½Ó) Z
Å
( 295m5c]ѾsW ) ä×Ú^Ò é†ŽÂ Ô×i
7w ì„Z÷sÜ* ƒ+šZKg »r  ™~ß JL L'73 : Z‡ qgzZ {ŠƒyZ 5 W'65
'y vHÃíÐ VÂ!
( 599m) óì
ó ;g}Š]Š Þ4Z »Vâ ›{z¤  ZÉ
Mq 'ì ZƒZ½Ð1$  ůq Z L L
YE
óì
ó „gËÐìÆyQ„  •Åð ð½‘zgŠB‚Ægziq Z'74 ó óσ]ñ~ª
 q¾~¾äYZ} •T¼} Z L L
( 599m ) ( 301m )
72 71
( 383m ) ó óÑZE™g (Z žgzŠgzZl7hgzZ ¬o '~ß Jg ZGz=g ë¤ ÕäO$N4{g œtL L'75

( Y 1893ag â )7`íZ •:Š ¬Z]â Z™ 'ôÜ[ ˜gzZ°›LZŠŽz! éZ¥qt
(600m)óìó © x* Ð]g›»Y ºzYfÐÑ¥  gzZ
'( ~ß Jr  ™@·* Ññ)r  ™~ß 8]| L L'148
gzZwYŠgzZ[ f »ÆzgŠw Í Zr  ™~ß J]|gzZ L ' L 76
gzZì {¾" Ç! ÐÔ²xEgzZIYÇ! ¿t
( 601m ) ó ó•+šZKg
( 45m7`:Š ¬Z] â Z™ )X ó ó~ ¾gzZw YÔ Š Öƒ ÄÚ
'-ßñxsZ)Æäâ ikZ} Z L L'77
( 48m ) ó ówŠ ¼gzZï, Z'149
( 608m )'™Ã{g f ~ßñÃMÃ} Z L L
( 62m ) ó óäV- ßñxZ³* yS
( 609m ) ó ó~ßñ+ŠÔŠgz Zñ0 ZgzZyZŠ *
[ Z L L'78
( 62m )'wìëê QgzZ ~ß 8V x L ' L 15 0 ÐO !
( 611m ) ó óN Y‹Š k0Æ ê › È@k 
 L '
2 L 79
'•gz™Ð- c Šz+ ŠgzZÍ r zgŠgzZ[ f »gŠ¾
'ì Z Q »çE .O¿G
&~uê~ßñx Ó{zæ „(ZgzZ ( Yâ 1893" ) 6`íZ •
yWÅZ]Š Þ
'ð§"gzZ ÏíÅ •kZ X ó ó‰ƒ/xÐV- Š·|gŠY fÆ: â ikSL '
L 118
www.khatmenubuwwat.org ó ó •yZŠ *
( 305myWÅZŠ Þ)
( 63m) t
'ì ‚" öÐO¹E $К
 ²D~ß 8•'151 g »åE&MgzZò Zwq ™„ Zp$
Z * Å ( Vzm ôZª) íL L'119
( 64m)'•{g e"t1 ( 380m )X ó ìó x » »òŠ W
( 65m) ó óäi ]e •kS vZ[ ÂgzZßuZuÆ®  )mZgzZ ~ß J@·•L ' L 120
zzx¥* ËgzZ ~g ¬u ZuЂgzZ[Š ZDr  ™•'152 X •³ #Æ
( 66m )'•‰ƒg•Ðx * Æ~ßñÐ N ÅvZ»„ ZpígzZ›gzZ•IypyZŠ *
yS ð!u t
( 67m ) ó óV- ßñ-yZ ( 381m )X ó ó7~
äX×ñó]çó Çe ]÷†n%Ò ^÷Ï×ì Ô×a] äÞ^Ê Ø–ÛÖ] înŽÖ] ÔÖƒ'15 3 'yZŠ *tL ' L 121
( 69m ) 'ÑÖ
( p…]†fÖ] ÙçÆ ^m'154 ( 382m )X óJ
ó Í r zgŠ
( 152m ) ó ó…æù ˆÚ în•†Ú‡ ^m '~ß J•t'122
74 73
( 66m ) ó ó•D™wìy ›‰á Zz ( Yâ 1893" )7` ~²Z îG%×
( 73m) óì
ó ®
 )ÉgzZ®á Zr
•  ™Ž ~ß8•tL L'127 Vz‚gzZVz0 gŠgzZV- 0
 g egzZ 1g @  ̈ZÐ yZ ä Â'140
Z k ] »+
Ä
( Yâ 1894yŽ " )8` G@A Zx ÓZ
îE X í q»Ô72Bmò²Z îG%×X ó ó c Š 5 Ð ] ‡‘ÈgzZ c Š w$
~ ^Å
»] Ìé- Š·~]¡(~<%Z ! !
Ëg ~ßñ) éZ L '
L 197  ÑZðkÜZy ð.йG
( 308c { Z ¯ÑZðÑ„ $)
ó ó7x » »òŠ Wh(Ët:gz슎ñÌP
Ä Û " )8`íZ •
( Y 1894~gz• /Zgâ
( 291m8` G@A Zx ÓZ )
( 253m8` c Wá/Zgâ ) ó ó ð^`ËŠÖ]æ ð¡`rÖ] ^`m] L L'87
îE
yZnÆä™" U Ï0iÅ}]|žk\Z L ' L 198 {¾"ÐtZcÆy̈ZŽì •q Z L '
L 123
( 295m ) ó ì
ó )ðAXF
("âJ V¹é- ßñ&- ì ^'gzZ
!
!Ëg ~ßñ)ÌyZŠ * Zž ǃ7¦
q  Ù Ð *
C ZŠ ËÂtL L'199 ì ~g ¬Ð- c ŠzyZZgzZ
'}™g (Z ~Š¤ á Å (r
• ™ Ž •# âÆÏZzcn ZgzZ
Vc g k{Šƒ„+Z~V- ßñ}g øÆ·Wžk\Z
www.khatmenubuwwat.org ( 4m ) ó ónƒún QÐ ÛgzZ6¡
( 301m ) ó ó•CYð0
žJ V Œ‰ ™~ßñÒZÆokZ L L'124
(202m)ÏñW7]ñyŠq Z»H-ßñ÷â@}ZL' L 200 ‰ƒØgzZg ZkZjÆyQ
''- ßñk  Ñ} Z Iƒ[RèG é QgzZ4 Ó¨G“
•g ¬cxsZŽ ~ßñ0Ž Z PsÜq Š 4 }g v IƒË'¸©â Š ÅyQgzZ
( 303m ) ó ó•y›
ˆ YO g @ 6Vî Zg é QgzZ
VÍßyZäë °•7ÂÌ~ßñ|gŠvßtgzZ'201 ( 8m )X ó ó‰ 7
 } Š66 V\WgzZ
GE
'~ß 8@·•Š *QgzZ èE4¨ÅZx â ZgzZ {z¤  uÆ '~ m ôZg »už•n gyZë'125
I Y¡] c ¨ ¡Æk Qx ÓtgzZ •ž•ëÐgzigzZ VƒZpíÆkZŽ 5â • Û [ ‰ÃŠgñÃ]§g â kZ
''•¸"ÐÔ ²xEgzZyZŠ * gzZ ( 32m ) ó ì
ó @hy!i b§ÅVz‚gzZì Ò»Ã
•y ZŠ *
gzZIYgzZ ~ ¾gzZ[ f »gzZ L ðžNE 9{zæèY
 IYÐ^z¯ž 6c
“ •B³ #IYž 6L ' L 12 6
( 303m)
76 75
ÆÕuugzZbŠgZ Œ Û ̈¸ÃVÇ|zz"™By›L ' L 173 '~ßñÆx * ³ #ÆhtL ' L 202
( 26m ) ó ó7x » »VzŠ Ziw't´g[ c ìx *
»yZÐzg oÊ äqçÖ] •]ç‰ æ é†ì¤]æ ^nÞ‚Ö] †Šì ž ǃ¸ nê Q
(25m)ó óŠ Ù ~ŒÆV ð{šE 304m ó ó àm…]‚Ö]
GÅOfÅÒgZD E$
7 •g» ï gzZ'174
'7ŠÆxsZ1â ›Æ<%Z} Z'175 ä™êÑZz{Š â u * Ù i ðÄ(Z c
C $ @·•'203
~ß éŒOE
( 26m ) ó Â ó gzZ-ßñwŠJÆ: ·-} ZgzZ ( 305m )''ñ YƒgHc
{Š ZizyyZŠ *} Z L L'176 [ »k QðYN ¬™$ : ÓªÅVß›²V', Z1
'aÆä™" U ! ”ÅVÇ|x * vZě⠻x* 'VƒwJ~
( 27m ) ó ì ó ;gg âcB; ЯC¡KZ žðŠÆVz‡ quÑey Zž¶~hðûÁ+Z¯gÍ
ZsÜ'?Šq
q Z6 Ü ZœÅVÇ|ÌÐ kZ L '
‰ L 177 ( 306m ) ó óCYW~
( 28m ) ó ó7{Š ciÐkZì V ¶ ( Y 1894cŠ" ) 9`íZ •
xsÑZg Zâ Z
( 29m ) ó óYWi ! ÐY Z íZgzZ^ÑvZz°} Z L ' L 178 ÃkZž Çñ YŒs ™Âǃ7b‡» ì~g øgzZ L L'167
'}™d www.khatmenubuwwat.org
†~g ø'ðä Z ÌQ'179 ì tØ»“ x ZžZ-z
( 31m) ó ó óǃ7] Z f(gzZw ÕäC Z-z{z—"Â
Ä
X 7{Š Ziw'gzZ
Û ̈¸ÃVÇ|Ž nÆyZ…žÅgŠ c
gZŒ ÌtgzZ L L'180 } YNÑ={z¤Zž åtZ  ZzaÆ“ {Š Ziw':
{ WÅwŠ•BKÑà ( à ZzíW ) ðrkZgzZ•ï Š ukZ ~÷Âì êŠg Z Œ Û [ c
ìgzZ̈ ¸ÃVÇ|gzZì
kZ •{Š Ziw'gzZ•7x ZžZ-z{z¤ Zž Z 7ItÐ ì Å7ä~Ž}™«g6 gîªZzÃ
( 38m ) Vƒ} 9JZ nÆêkZ „ T 7 Ãy* Xó}
ó ™:g (Z { Zg S¦žì 㶠¸Å{Š Zix Zw:gz
êkZ•Âš yÃÐ~V|#}g øž•Ù Šë'181 ( 31m9`xsÑZg Zâ Z )
ì @™[nÆ ( 24m ) ó ó’ eIð|4ÃXy›Æx *
‰L '
L 171
( 39m ) ó Xó ì @ ƒèZg6  x ZžZ-zyÃgzZ
“ ~]! kZ{z¤ ZÂ7"
U
ž¾Ð~V-ßñðä ZL '
L 172
( 40m ) ó óð¸} (  Ƭ•}g { ZzL L'182 Xó}
ó ™{Š â W6ÕkZÃíWvZ† Âì {Š Ziw'gzZ C
( 39m ) ó ìó [ƒÑ»û%FÉ 7û%q Zì»\ W L ' L 183 ( 25m )
78 77
Ã~g Z0ZZ Å ( ì x ¸% b§ÏZ ) VCñ³ #}g ø L L'192 äVÍßXQ•wYŠ „~gŠ 0 tž•`™" U
ëL'
L 184
Æ™sÃ^Ѹ$ Æð|uZžß™yiz™Äg~zi Z F {g f Ì ÚÅX•~Š·„zt~Š 5V; B‚ÆV;ÅwYŠ
Æ™òúŠ » xsZg zZ * 5 V ; B‚Æ V ; Å V-gŠ 0gzZX *™C Ùª B‚ÆwYŠÆg ZD Ù çG Œ
.Ocd Û {zžì g
u~›9
Æ: â i ~y WŽ »y Q c Xì x » »VI(tH * ƒò q »+ Z¾ ( 46X 45m ) ó Xó ÐN Yƒ
X •lz• Û +Š y ZäVF2Z³* Æy ZgzZV-ßñ[ ZŽ1'185
( 291m )'!³u 0 *
ÆãçgzZ ! FÆyZgzZ !- ßñk 
Ñ} Z ( 50m ) ó Xó ñ5V ;B‚ÆV; ÅVß YŠ ~gŠ 0
™Ñ~x »ÃxÑgzZ §¼ {Š Zizy~â „-gzZ ~ß J[ Z /ZY M
( Y 1895#" ) 9`íZ •
'Nƒ~e ×ÅVÇ|Ž ,i ZzWtÅy Zž} 6(6
 Ù ªc
gîC ÑxsZ{æ7)Vß ÈZVâzŠ (» qŽg )'188
*
( 292m ) ó ó7c
•, i ZzWã -ƒ t ÃTì ãZZ"+Z* ™g¸ÃkZ~Ôq ZgzZì Œ
( 294m ) ó ì
ó ~ß J@·•Š Z%Ð gû`ø Öø çû eö ]ø (kZ L '
L 1 93 ó óY™7wEZ ~ZpÑðÃgzZÆlZÖq ZS
b§ÅVz0  gŠ äZ- Š Âöâg ¶ ZI YgzZ ~ßññ0 ZtL '
L 19 4 /ZY M)
( 259m9` íZ •
www.khatmenubuwwat.org
( 296m ) ó Xó ñƒ} 9JZ cä™g UÆy„ LZ ~nç´Šq
Z™µúÆV- ßñn¾ŠpPä? L L'189
óì
ó x » »y̈Z T«e .'( ( VÇ|)Ãy Z L L'195 ( 278m ) ó óÅe
×{zÅV- gŠ 0
( 298m) V; ~V; B‚ÆVÇ|Ž ~ßñ„  6 *Š {z[ Z L '
L 190
( 300m ) ó óc
W: wìtÃV- ßñTz}g øžk\Z L '
L 196 ]zZ°~g øVYäVrZž, Š[ ZŽ …•ìg 5

( Y 1896" ) 11`íZ •ÔíWx •ZeÔíWx •Z 'HÑ»ìCZnÆ
Ô ¸Ð~y-7ZáZzg¶Z‰gzZ~ßñwŠ«çOL ' L 7 ÆyZgzZ ( ì x ¸%b§ÏZ )VC ñ‰}g øžk\Z
( 288m ) C¡KZ(kZ¸y ›Æx *
$ Ž äVF& Ñ*
( 5míWx •Z ) ó ¸
ó h
¸ÆíWŽ öâg ¶ Z}n{zL L'( 8) wŠ(t~¿#ÅxsZgzZÅd †Åhg! Ð CZ f
g !
( 285m ) ó ì
ó g: Á¼ÐVÇ|~ßñk ÑgzZ
t6
ë~ îE •
0OkÅZ® á Zp6LZ@·~ß éŒOE $y ZŠ *
L L'40 Ð àŠ²ŽÃ~â ·Šß{Š Zizy„  zŠÆkZ c~ß C•L L'191
( 20m ) ó ì
ó @
™nZ ‹Z ( 289m) ó ó•ãYdŒ Ûd
Œ Û ÆVÇ|
80 79
( 241m ) ó ó àmæ ^ÇÖ] Œ ]…æ àm ‚jÃÛÖ] {z“XÐî Ö ÃhJ “  ?! V c ßñ‘• Û ] Z f$
} Z L ' L 41
( 241m ) ó óøZŠz=ÔŠzVÉZ •} Z L L'5 3 XÐzhgù: c Š·?ž Çñ W‰ Ü z
ý !Ù ^_fÖ] Ù ^q ‚Ö]æ !Ù ^–Ö] înŽÖ] ^`m] Ü×Â]L L'54 \ !\ » ã ZZ" Tä?ž ! k\Z6 ?!-ßñݪ} Z L L
Ü$ àm †ŽfÛÖ] †m„Þ hƒ ^ÓÖ] Ù^–Ö³] Ôín• Ü`ßÛÊ ( 21m ) ó óc öÌÃx ÅÑ»x Zú„z
ý ànË×’jÛÖ] ‹nñ… ÐvÖ] ‚f p ç×a ‚Ö] 'ðƒ‚ï þ ï
GÅOf6 GÅOfÃV-ßñëÑ* gzZ L L'42
ýàm †fÓjÛÖ] á ^_׉ Ü$ ZZ ( 24m ) ó ó‰ƒ?fJ~ßñ]§~Š·{Šit Îgz Z L L
äÖ Ù ^Ïe! pçÆ Ÿ] Ù çÇÖ]æ !oÛ Ÿ] á ^_nŽÖ] Üa †ì]æZZ t»@·Š¤ •á ÇŠ X* ÆkZgzZ@k  ëÑ*
2 kZ L L'43
àÚæ oaæ †Ú Ÿ ^Ò oÏ• çaæ !oa çrßrÖ] ‚n•… ( 45m ) ó ì
ó Z íZu Zu L L
( 252@251m ) ó ó ànÞ çÃ×ÛÖ] ÃÏZñgzZx ©ZÆ\¬Z} ~ßñ¬otVYžk\Z L L'44
Üa á]! ð ¡`rÖ] ^ßñ ^Û× ð ]…] àaæ oF×Â é †Šu ^nÊL ' L 55 ( 49m ) ó óÙ Š7ÐÃÅ] ³
( 253m ) XX ð ^`ËŠÖ] ð ^Û×ÃÖ]æý ð ^ÛrÃÖ ^Ò Ÿ] Y Z°ZgzZ̈ ¸q Ñì @ B@·Ž ~ß 8„  6 ë! L L'45
www.khatmenubuwwat.org
Ü`Þ çÒ äÃÚ! ànm çÖ çÚ Ü`ŠËÞ] ] çÛ‰ àm „Ö] áæ †ì Ÿ] ^Ú]æ'56  ¶Å ( r
V  ™vZÄ * Ññ) {Š ZizykZpì Y Z°ÑZ
ý àn×a ^rÖ] àmæ ^ÇÖ] àÚ ( 59m ) ó ìó ™| ( Ѓ  'C¡
( 254m )ànÛ×ÃÛÖ] !àn×a ^rÖ] àÚ Ü`Þ] ZZ ( 64m ) ó ó! !6{Š =gz Z !- ßñ³ #} Z L L'46
X ó ó àn×a ^rÖ]æ !Ý]çÃÖ] àÚ ‚u ]æ !Ý^ÃÞ Ÿ ^Ò ça ØeL L'57 ( 69m ) ó ó•~V1sйÈy c ßñL L'47
( 265m )
Xó ‰
ó ƒB‚Æy Q-ÆyQgzZ ~ßñÚ~Š·L '
L 58 ( 224Bm ) ó ó á çÖ ^ÇÖ] áçe æ„ÓÛÖ] ^`m]L L'49
( 287m ) ( 229m ) ó 0
ó Š™úúâ'
 FyoL L'50
E$
( 290m ) ó ó, ™:g Z Œ
Û ZÐì~ßñ] Z f$
úšE L'
L 59 ( 230m ) ó ó Í ^ím Ÿ èÖ ^_fÖ] oÊ pù çÆL L'5 1
( 293m ) óÐ
ó ,™gïZ»kZЉ ÜG ×gzZª
˜vß~ßñL ' L 9 … ^q æ p çÖ ^_e Ù^•³ àm … çÒ „ÛÖ] àn•³ †jÃÛÖ] àÚæ'52
E ¢
ä$ö6 V-zZg‰~( ö-‹g ZŠ ) g ukZž ItgzZ L L'10 „ÓÖ] oÊ ØÓÖ] Ðf‰ ‚Îæ !ànŠu ‚ÛvÚ äÖ Ù ^Ïm p çÆ
'ì ‰ Ü ×u Zuw ¸tì H b̀ ‹nñ…æ !àm †fÓjŠÛÖ] Ý^Ú] äÞ] ØnÎ oFju ý ànÛÖ]æ h
82 81
'•vß{z«{Š c iÐkò 1ì ó óòŠ W: •ñ0 g evß, Z L L
'k\Z6 ?Vjzg ~ngzZ-ßñgpg ZŠ%} Z L L ( 294m ) ó ìó „c Š$
 gzZ ãZZ" e .t: L L
( 305m ) X ó zó QÆ}ƒ0 Z} Z L L Š 4
q [ Z=1J 7
J ÂDäV-ßñh$ y Z „(Z L L'11
Ðñ0Zs ¸çkZ {zVzŠUÐ ÁÅV-ßñyZ'17 'ðW7
' •ng¹x X ó ó‰ƒq g@ wŠÆY ZLgzZY fL L
ð|TÖgzZ ~ßññ0 ZgzZyZZ"‰J [ Z1 L L D BY òZg$ gzZY !ZÒŽ Y ZLgzZY f{z}g ø1 L L
( 306m ) •” Ðhg¼[ ëWkZ ( 295m ) ó ó•g ë¤
 ~s•sãLZJ  ` W{zÔ•
ò ¾1•n gtع»äB~ßñvßtk\Z L L ( 296m ) ó ó!Î7Y ZLgzfgzZY fyZŠ * }g øk\Z L ' L 12
ó ó•D™g ïZÐVâ ¶
±
-o ã ZZ"t:L L'13
'[fÐt扞•gzŠ, ZÐ- cŠgzZ L L ôÜŽì öG
g ¶Z‰T«gzZ ~ßñ“ uë ( V-gŠ 0 )Æy ZgzZ L L ( 301m )
( 307 m ) ó ¸
ó ï ŠV1ÇáZz Æx AZ r%·Æe ßñgzZ~MgzZd{Š =IY‰L ' L 14
*Ññz~<%ZvZY z * www.khatmenubuwwat.org
Ññz~<%ZvZ£Z * Ññ)tžVY L ' L 18 7|¼tž•0Zw1¢„F Ãsg ç
g ZŠ%»^Ñb§ÅV ÆgzZ•L Ñ( ~ß J@· 6{g â ZÑÆy ZÐ' 
DºŽž•V™ÅxtL L
' •ì g 3 ( 302m )X ó ó•„gƒ”
'ZƒÑ»ì»V|#x ÓgzZ L L Æb ¬kZÐ~Y ZLgŠTžVƒHÐy´Z~gzZL ' L 15
E
ó óM
g â 7xŠ[ ZŽ ~ 7 Ò{z6V1RgzZV|#gzZ L L ‚"Ðë Z?kÚï»kZx Ó{z•[R c 竽$
( 309m ) '•{ j Z jgzZÍ{zc ¡gzZ•
'•IY~ßñƒ  t L L'19 ( 303m )X ó ì
ó ÒÅ Z} 6VߊÆÎR L L
'HC Ù ªÃª ˜Å6#}uzŠgzZ@·gzZ L L 'Š g*ЕZÕ»V- ßñI Z * L L'16
( 310m ) ó ó!aÎ[ Zð0
Z} Z L L '•n gg0 ZLZ{P»e Š·Ž~ßñTÖ‰LL
» /Z†HÃV|#xÓ™ 0
» ~ß 8HgzZ{z¤ Dtä~ L ' L 20 'B7tÔŠÆxsZgzZxzìÆwŠt1 L L
'HúæaÆ] ! kZÐ i ZzW—Ã  n¾{z¤ 
kòëÑÆ> Ø Z™gzZ«{Š ciÐVzg Z0Yƒ  ~*Š L L
84 83
kZëÔðƒìÅV-gŠ 0 žì qg ! ~âç/Z† L L
g ! x ÓŽ6  ˜KZgzZ c
ª W: ÌðÃÐ7Z. Þ £}÷ L L
] Z f$} ZžKHgzZ}HÆkZS~[ ZŽÆ '~Š Î$ì a ÅVpf
ÌZ¾„B‚gzZ ZƒÑ»ì~kZ »V-gŠ 0 Ú~Š· »•' ÅîÏX3I{z»kZž’ e Þ 7gz¢Ã/Z†[ Z L L
ÕÒ{z„B‚gzZ ~ 7 Ò ã •Wq Z6V-gŠ 0
gzZ ‡gQ c 0
Š ¹~ù g0 Z „g0Z H ŠV ¹ »±
GG
} ZÔ•V ¹íWžîŠ…[ Z Âì C¤ ZÔ ˆ3Ì ( 311m ) ó óŠ
0WÆ™~ç«AX
( 329m ) X ó óÇR
ÂJ “Ö ðƒªf ÅV|#/Z†sÜ6. Þ £( Zi%)ÆkZ L L'21
Kg™m{Ô•” ÌÐkZ ~ßñݪÆ: â ikZ1 L ' L 25 cÍ•~ßñžx * sÜvßž Š ƒ¢Ãx ¬m{q Ù
ZC
³ ZvZµwÅ:{z¤  x Ó»kZgzZ ~âç/Z†AY-Z ÌÃVƒggzZn Zä„  èÅîÏX3IÆ/Z†‰%vßt
tžì HÐg ZÜZe .~g 3Zu 0 *
LZ >%³ Z ( 312m ) ó óc
Š1e
;ˆƒ~g7ðÍ7w YŠ«} Z ðƒ7~g7ÌðÍ7 ë! ÌòúŠ {zÐh$ ( r  ™/Z†* Ññ) ÅkZ1 L L'22
( 330m ) ó ócŠ™ J0
ZÕäg ½Æƒp ZaÌ;aq ZÐ~ùÆ]gúÅkZJ [ ZgzZ •
Ô ! â ZŠ * www.khatmenubuwwat.org
} Za™Ð¾ptäV ¢Zy Z L L '25 'Zƒ7
Ô!ð0ZÆV\W L L '•BW Z"ÃîÏ3XIkZŽ •vß{zÖùQ L L
•{¾"gzZ‚"Ç! Ð' 
D : Ó¬gzZ! ²DvßtL' L 26 ( ~âçr ™/Z†* Ññ){zèYÅ7¬Š$  izgkZ~L L
Tì èwVÅñ¢kZäZ}
6 aÆV- Š· 'åÌgzZ™*
'•ñ¢à {t1VƒðƒS-Á Ä(ÅÒkZÃ| 1â314 y@B 3ä~âç/Z† L L
( 331m ) ó óy̈Z:ì J¢{zì &(Z¿Ž L L ( 317m ) ó óc
Šg 3ZqZì ˆW6 ìÆkZŽ c äðŠ
: â iƦægzZ ËsãÔs•»nkZ ~ßñݪt¤ Z L '
L 27 ( 320m ) ó ó!aÎZg f Vß Zzä™x * Ãe
$ ßñ L L '23
',™7•M ™7~ {zÌäV- ßñ³ #{)zy c âçg (Z†gzZ /Z† L ' L 24
ä?gŠ¾ždŠgzZßÅ@WZgf !-ßñg¬ÆxsZ} ZL L ̼gzZÅ: { Zz6 ¼ ÅxsZäVÍßyZÎð3„ •
( 332m ) ó ì ó 4]ñÂÐÏ0  iŪ  ˜Ôì Åt  ]ÀW ÂaÏZ 1:x »Ð~ ¾gzZxÑgzZ §
~
Ôs•kZaÆä™Ñ»ì»V- ßñy Zä\¬Z} 1'28 '3g ~Š·x * »VÍßyZ ä
86 85
G
( 334m) óþ ì
ó øG 5Òg& zZk
4E  Åg »" *
zH kZÌtž ( 332m ) ó ìó 3g ]Š ¬tg {%Zq
ZÌ~sã
„¬gzZ Tg³Æx •ZyZŠ * }g øž å’ eÎ'32 ä$öLž L ìt» /Z†bß{Š ‚nZ ‹ZgzZq
ZQ G L'
L 29
E‹¢
'D™:C Ù ª~C
Ù Í$
KZÐ akZÔì H b̀6 V- zZg‰Æg ukZÅ ö- g ZŠ
ðÌe .gzZ Ïìg7(Åu ¸ðÃÃV¯¸z" y Z L L ó ó79g
ut
VznkpÆyZr ZŠ{(ƪ fgzZÔÏñY–  u*
Ð Ù ª\ WÃðCKZ äg
C už’ e 'ÃÛZkZp L L
( 337m )X óÐó ,Š™ b§ÅVzgÎgzZVzgÈà 'ì cŠ™
óì
ó @YHÐzzŃŽìãZZ"ìtnZ‹Zt'33 É Zƒ7yv¼ »g uÐb̀~]gßkZ: L L
( 338m ) 'ðƒC Ù ª‰Ü ×Åy Zì H b̀äVM
~ß C@·•Š Z%Ðyú• Û ( ~Zi%x AZ )(kZ L '
L 34 ó ó$
Ë ƒ7' Z'
Ƥ縓zÆkË} Z L L
( 340m ) ó ì
ó vZ ě⊠Z%Ðyâ ; gzZì ( 333m )
X óÐ
ó ,™gï ZJ
V¹gzZJ “ ~ßñk ÑtdŠ[ Z'35 ^ÑtaÆäÖ Ãh( ~âç/Z†} Z ) ä?1 L L'30
( 341m ) www.khatmenubuwwat.org
I E
'c 3{Í »
'ó ó/Z åE $xÎ>Z èE‹G3kÅZ†c
5šE G. L L'36
ï aÏZ: cŠ·täÂÆwÎgvZÔŠÖ]Zf$ } Z:
x *
ÆxsZžì ‹( Zi%) ä~Žì k\Zw¾ L L
$ z/gzZ'
YÔìg—6 *Š» ~
 Z}9Z7y•Zxt@ žÅ
'•Tg~<%Z {z¤ ~âçá Zzä™ ^ÑZ¾1Zƒ" U sÉ ;Zƒ7" U
¦Ù Â^Ñ»x0Z
C
áx »ÐV î Z íZ ã -gŠ¾»V- âç‘• Û wŠ {(tL L 'ŠZñg »[ * }Z
E8
šE
'!- ¾h$ } Zì ;g '¾ N Ñ( Ãx0Zz/z ö§ ' 
Y)ÃVÍg )y Z¿Ž [ Z
x »Ð §gzZxÑVYJ [ Z‘• Û “zgzZI Ytžx¥: ( 334m )X ó ì
ó yZZ"gzZ N ÑŠp] Z f${z
'© 7 U
™" y ZZ" gzZ N
ÑÃ$ö]|vZ f ç ã ! i$t ÅY Zi% : gâ
Eš8E E
V-gŠ 0
Æ™g ÜZ °ÃíW¬ZñÆðÍ7äZ} QgzZ L L 
~VÍg ) ÆY Zi%Ž ) Å{)z ö§ Qä] Zç¸8yZÝZgŠèYXì „g
EG
'HÑ»ì»V-ßñ³ #gzZ X ••* sÜÂr  ™~âç/Z†gzZì ÅýG3š{$zd † ( •Ð
6 )ÅV- âçH Zƒ7Ñ»ì» /Z†J
® [ Z H L L ìgŠ c
p'ì H7ä~âç/Z†•Îzq
ZtQ L '
L 31
88 87
Ñ}Å
( Yâ 1899" ) 14`íZ •
÷ Zx c
Z ZÆ„(zgŪ
g0 fÃVÍßyZäZ} GÔ~7 7Ò
( 342m)X ó óc
Š™t¾
X ó óHg(Z & §¸ äVÍßÚ~Š·Ì~xsZ L L'1
Ñ}Å ~šd†gzZ]Ñìu0 *
Ž® )ÅVâdZ~âçgzZL ' L 37
÷ Zx c
( 322m14`íZ • Zx|)
'•g ë¤ 
X ó ó•D™ H7g !
g ! ZMÃ}g øÃTg±tL L'2
Y f÷0
óÐ
ó V ¶gzZ]g ZÑKZŽg (Z†gzZ ~âç/Z†ž L L
( 316m)
E …E
ó ó!ß Zzäƒt¾~ ö $
( 343m)
-O gzZ ôgŠzi} Z L L'3
gzZ ¹Ü Z$
ó ó•¸" Y fÓ }g øÐ T{ZÍ ã •W L '
* L 38
( 320m)
( 345m )
~wŠ ËJ Z  ž•Y Z íZ {zÆV-ßñ‡ qyQtL L'4
Ši Z ~¦y-c
c
- ~ß J@·éV.i ZPC Ù zL '
( 322m ) ó óY™7Z í Z, Zƒ ò¾Ì{ ¨fq
L 48
Z
( 198m ) ó Šó 1gzŠ+ Šz
( 326m ) X ó }
ó ™:¡6 ã ZZ" ôÜ¿ðä Z L L'5
( 347m ) ó ó!- ßñ³ #}÷z Z L '
( 341m ) ó ó! â á$
L 39
ë$ } Z L L '6
www.khatmenubuwwat.org(Y 1897#" ) 12`íZ•Y KÑZ
( 354m ) ó ó V- ßñI Y L L
( 355m ) ó ó Y fy ZŠ *L L X ó ó•{¾"Ð +
 qz¥Ž Ì~ßñ³#}g øL '
L 1 62
ÔÔVƒ 5?f L L ( 108m12`X Y K Ze)
ÔV ƒ 5« L L 'Ãx ÅÑ»x ZúgzZV- ßñI YL L'163
ÔV-ßñTu 0 *L L ' õG/O²NÆ*™ ~ßñ‰gzZ
Ô~ßñT« L L 'äV>ªyZ'Ú~Š·~ßñ
ó ó@k 3B&
E
Ô Çƒ…6V- ßñy Q » Z} L L ( 128m) 
2 kZ£Z ûE
( 413m )ÔÔF«gzZ F ÐVâ ̈Z ~ßñ L L
$ '~ß J@·ž 6~ßñݪ‰ L L'164
( 414@ ) ó óVŠY« L L 'hÔŠ •kZ
( Y 1902s6 
Z" ) 18`íZ •Y , Z «ZŠ Š™ J0
'c Zä] éÃ
( 125m ) ó ì
ó hÔŠgzZ@ »zgŠe
.¿t
X óì
ó ã!
»[gzZ TݪŽ ~ŠŠ@k
2
L L
90 89
( 444m )'áÍ r zgŠJÉ •Í r zgŠsÜ: {z 
( 238m18` íZ •Y , Z «ZŠ )
 ™c„
Ær  •„z™ 3„  •Å^ÑäkZ L L'85 ( 1â902 yŽ " )X 18`íZ •
p†m àÛÖ é†’fjÖ]æ p‚`Ö]
( 448m ) ó ó~ŠÄg~ì ( 253m{ ç¸E 3G
4ÉZzò† Z )'b§ÅVz‡ qi ! Z'158
š
Ðg ZŒ„KZ u Š – Ðg ZzLZ h$ Š% L L'86 ( 255m )'i ! !} Z
Ðg ZŠ%kZi *
[ Zz™Á Å¢|~g ‚ˆÁ ( 258m ) ó óÔŠB} Z {g Z9(KZ
( 692m ) ( 260m ) ó óV ƒ 5zŠ ÑÆv W'ÅVzk Ñy Z L L'159
o .Å
-G
( 1â902Þâ" ) 19`íZ •
( ÷ Zwz4e) ~£Zi ÚZ ÅV7ŠB]§gzZÅV â ZŠ * gzZV¨]Š ¬ž‰L ' L 160
ó ó¶7{•ì
GG"0ZgŠ ÅXÃ/ô™ÁzŠq
Z‰ L '
L 128 ( 262m ) ó ó ì Cƒ
( 126m~£Zi ÚZ ) ( 346m ) ó ó†ÛßÖ] æ] h^ñ„Ö^Ò Ÿ] ]çŠnÖæ'161
o.Å
-G
'ÃÅV- ßñd{vbß{Š ‚žk\Z L L'129 ( Yâ 1902ðÑŽ " ) 18¢íZ •
÷ Zwz4

( 131m ) ó ó‰ƒb§Å] *
Z³vßt L L gp„
 •ðÞì ð3„
 •Å^ÑgŠkZ L '
ÌÐh »Š·[ Z Âë•&-
 x * ìvßtk\Z L L'130 www.khatmenubuwwat.org L 80
'Çn™7¨£»kZgâ Y
(136m) ó •
ó ŠŽñ~Š·, Z„~xsZèY•{qÑ (386m)óì
ó ñi
 Z êu»%1^ÑÐ~yZLL
Z»g¶…
 ™vZY z *
r Ññ~149mÆ19` íZ •   ™Zi% :gâ
[ ÂkZ ä r ( 387)'äV|#TÝ ª}g øL
Xì H7]o»t ÜZ: Z9LZ™ ‚'  ÒkŠ6 ÆêÏLZŠpÐ ^Ñ}nkZ äñi Zë$ L L'81
YE
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 1 ó óc
Š™" ~ ¾gzZ ð½‘zgŠq
U Zt ‚ƯgÍ2gzZt‚
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 2 ( 390m)
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 3 X óì
ó @
Yƒ{ (~® Zì» §"Í r zgŠ L '
 ‚„q L 82
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 4 ( 440m )
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 5 ( 442m ) X ó ó@ gzZ: Z-Š ðÃ{Š c
ƒ7É0 iÐkZ L L'83
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 6 Ð}g –Æ^Ñ¡r  ™{ • á Z$cL L'84
³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 7 gzZ•ìgw Z e {Š6
6~ghÃKZ
92 91
( 193m ) ó ósz6
•w¨ÆV¡} Z L L'138 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 8
( 196m) óv
ó ZY zg ¬ÆVÂgú} Z L L'139 ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 9
9
Ø Zñ
èE.°W Z<
( Y 1903) 19`íZ • ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ jþ ßÃÖ 10
X ó æó Wy c
( 149m ) ä×Ú^Ò é†ŽÂ Ô×i æ
Š ‡/( vZY z * 7OŠ,ZVa'114
Ññ)w éE
9 kZ ~g øŠ Z%gzZ ñÑÃñƒq ZˆÆÒùQ L ' L 131
Ø Zñ)
( 329mèE.°W Z<
E ( 1 5 1m ) ó ì ó vZY zÐ
( 351m ) ó óyZŠ*
} Z•z‹Š ½zÂ61zZ:
 ßZ åG ' 11 5
5.'
‰ƒb§Å—{zÐ÷zÆ( vZY z * Ññ)w¨q Z'132
'Ì} Z'116
( 154m)'åg »kƒƒ ZƒŽvZY z
( 352m ) ó ó~Š™–
 x¯y+Iv¤  ¨ LL
7é{g fÐe Z@gzZDÃvZY zèÑq L L
'¨} Z L ' L 117
( 155m ) ó ì ó Le à È™ž6 ŽkZì À:
'<¨1ØL L
ìŠ c ö|ŠzŠ »^ÑNHR• Û L L'133
( 359m ) ó ó p çÇÖ] ^`m]L L
www.khatmenubuwwat.org

( Y 1903" ) 20`íZ •&Š é<XI 
gÅZ >™E ( 164Ô163m ) ó } ó Š hg Ü1^Ñ ÂvZY z} Z
~B; ÆkZgzZì &ݬÃ@·Ð ÛÂH L ' L 134
§" uŠ%i Z%ž„  ZŠŽñbÑŠg×Wð„úŠ ! ž'147 'ì ã0 {ngzZ { (è
1C( 40m&Š é<XI ) ó ó–m
gÅZ {™E VZi Z ZguxÑ" z
¤ ( 169m )X ó ó@·á z Zä™Y Z¨Z} Z
ðÞ•bÑŠg²ZB‚Æ} úŠ}÷:Zi%i ZÀF1C ì âÐ s§Å[ Z˜[ Âq Z= L ' L 135
zŠg Z )Xì 7{g eÐkZnÆkZ ƒ: G -#E
é5BG Z3 y̈Z yi>b§Å–gzZ[ ÂÖ{z
á ( 40m20c&Š é<XI
Ý ¬{ • 
gÅZ >™E
X Ò6 •}iÅ{ ±Í} Zž ¹ä~
I

( Y 1906agâ " ) 20íZ •\î0*g8F ( 188m )X ó óˆƒy²Ð:  Æy ² Â
\î0*g8F) ó óäV- ßñy ZŠ * Û kZ'136
I

( 336m20`íZ • L L'145 'èÖ¡–Ö] în•^m Ôätâ z•
( 389m ) ó ó !ð0
ZÆV\WgzZ ! â ZŠ *
}ZL '
L 146 ( 189m ) ó óÑ1^ÑÐzzÅ Á$ ä - Š} Z

( Y 1905" ) 21`íZ •Qî~O 8t£Z•Z'
[ ( 190m ) ó óÇVƒ îŠÃvZY z: â igZ¼gzZN~ L L'137
94 93
( 321m )X ó óˆ~Š¸Åä% ( 166m21` cQt£Z•Z'  ™ñ0
)X r Z} Z'100
( 324m )X} Š äYÃÒÃ{ŠƒkZäZ- Š} Z L '
L 10 9 X yZŠ * 3!} Z
ïEšG
( 325m ) ó óǃyÃgzZh$
{Š c
iЕ: L L ( 182m ) ó ón2ݪ} Z
'ì @ YƒJ0Z b§Å ðÅOZæÃðÂH L L'110 ( 267m ) ó ó~gziìgzZqØgzZ ~8Š kZ L L'101
óá
ó Zzä™3 ZgW rzgŠ} ZZQq
ZsÜì qH ÂgzZ L L p’ä\ W` W( ~ß J@·* Ññ)r  ™~ßñL L
( 332m) ( 272m ) ó óL »y»ÌÆV- Š·~ä™
I
ÄcîJ0.g8FX ó óÑZz•g »: „Šßx *
vZÄ¿y ! . ( 11 1 )
i {ngz Zgza e X !g •* ~ ¾} Z L L'102
321BmX 2B ` !Ý ªwŠJ} Z
0kI8tz±ÍjX ó ó] »wÅ ð§"t™B~ßñ( 112)
107BmîG ( 275m )X ó óðW:xÑ™B~ßñN
EB+E
?(?f +Zq Z c äÖ Æ~  ]ç W( 1 1 3 )
¸ gzZ^ÑtgzZ- ìtgzZp’tgzZY Z í Zt™B~ßñL L'103
•Ång ÑZ] Z•gz Zqg @gz ZßgzZãe .Ž Å m ( 278m ) ó óqØtgzZ ~8Št
vZ f ç•] ̃ www.khatmenubuwwat.org
 tÆ©Üæ)X ó ó¶(Å„  ( 285m ) ó óå:z¼Ðe ZgŠÃX! ôyZŠ * ‰ L' L 10 4
112BmgÃè!Zj ( ( 310m )XÃV î 5ȉL ' L 105
G GG X ‰ƒ} QÆ*Šu Zuvß, Z L L

( Y 1907" ) 22`íZ •Ôkß Z îGªG
G3©80zkß Z îGªG3©8[ Â
( 311m ) ó ó… Y7yZŠ *
G3©8) ó ì
ó ã ZZ"gzZÙç$
îªG
( 222mkß Z G
G
gzZ CZ f$
t L L'90 tL L
¸ã !Æ[ŽÃV- ßñzŠ ä\¬Z} ~x AZkZ L ' L 91 X !x ¸ë$ gzZh$ } Z L '
L 1 06
! â ZZN} Z
G3©80) ó óc Û yâ ;gzZyú•
Šg Z Œ Û
G
îªG
( 367 mkß Z G
bŠ!Zj~}g ! ÆpÆFZ »{)zkñ‡(kS L ' L 92 ( 312m )X !ð0 ZÆVߊgzZ
( 437m ) ó ì ó ‰
Ü ×gzZ ðÍ{ŠƒsçwL ( 313m ) ó ó !x ¸y ZŠ * }Z
žVƒ8 ŠÃòŠ WÉÃq ZÐ~V ð.-G
J4É
L L'93 ( 317m ) ó ì
ó Ì÷ Â! d Æs Z ¦  zs Ñ} Z L L'107
Ôì y²y-q Z ( 320m )@ g e7Ði ZzWÅVð¢gzZVƒè(Zi%)~L L'108
E
W»V ðAXG -©E^ Æ}]|Ãy ZZ  Æî~O “}g â Š ™îE 0!N»VŠYL L
96 95
“uÅyZ +Z Ï(ƒ
  {zì + ̈Z)iÑÏFZ}
gzZ §gzZxÑŽgzZ ÖgzZìÍ$ 
‚g VX ó óX7„ Za {z~yZä\¬Z}
125m1`ª c Íž•ˆJZÐ ÑZzä™ •Ã^Ñ@gzZ
ì kp
2`]Zg 3Z·ù
'ì 3gvZÄäVŠ Yx * »T
x *„ Z¾wYŠ Ôì „ Â ÂwYŠñ0 ZÆ wŠ ÛZ } Z ( 165)
Ôì Z h˜Öq ZÑZ¾
í ÂvZ z°} Z ǃ x •Z H Z¾ž ÇAŠg ZŠ%} Zy W' Zƒ " U
( 445Ô 446m ) X óÆ
ó ±ò Zw} Z
78m2`xg ZD Ù &ò ÅZg 3Z X ó ì
ó ; g±Ð\¬Z} É 7Ð
( 543m ) ó óǃ] Z f$
gzZ«gzZÖ Z ( ¿(Z'94
Â'7ŠÆxsZÔ‘Z_ÆwYŠÔÇ|4Ôâ ZZ"} Z ( 166)
ÅÒÅkZ ( 6
'g â ~ 7 jÞZ )6 ÏZ'95
&ò ÅZ ~g 3Z X ó óì A+Z ~g v H ðƒ H ì Å VÇ|
( 551 m ) ó ó{Zezgzf{zì yZŠ * =
29m2`íqg ZD Ù
( 656m ) ó ó•ë[ Z˜k щ'96
X ó óðƒ ì Å ¾ž Œ7ä ? HÔÇ| 4 Ô ð0 ZÆ x ¸~g ø } Z ( 168)
•}g â ‘86 ìÆV7Š'97
105m2`g ZDÙ g e ò ÅZg 3Z
7~ Œ Æ V-gŠ 0
Š www.khatmenubuwwat.org
yZaÆå•g » Òg ZD Ù ( 170)
X ó ó•D Wt ‚Q™ 3ç8gŠkZž•ì G B-#E
é5G Ð1

Ù B 3ò ÅZg 3ZX ó ó
( 587 m)
77m2`gZD
( 598m )X ó '
ó ~ßñë$
kZ L '
L 98
* ™g kZ ( 0Æ íW )Ð “lÃgzZ ??kZ :( 186) G
ïE{Oš$gzZg ïZP~ÎKZzgŠe.Ž +-Z;è‡L ' L 99
g 3Z ó óì òOŠ ?
Ø gzZ ãZZ " ÅzgŠ á6É ‰ Ü ×sÜ:
( 604m ) ó óå3g|ŠpgzZ
76m2`g ZD Ù &ò ÅZ
*™ú: Ö#( ðr à Zz íW )6c òsZ „ V- :gzZ ( 187) 1`]Zg 3Z·ù
Ä
 ™vZÄV x17x » »w ÕäC Z-z Ë*
r By ›Ð y! igzZ ä ƒÔkÔ8 iÃVߊÆXkFZ}*³ #‰žƒ ãZz L 'L 169
Y7á Î( ðÃ; 1á Ä {z·ZŠ 6LZ' ä p¼Ð¼gzZÆ™wJzsøb§ÅV- Š·Ãg 3Z}g øì 3g™{ (
80m2` mgÃèg3Z ó óˆ~g â =VY ~¾ÛZ} Z' • D™ ù• á g 3ZÐ s§KZ 2gzZ • D ‹ÃVÍß bß {Š ‚Æ™ ¯
V1ÇÃVÇ| J̄ Ñ ÃVN- ŠgzZ V³" yZž• D™Ìk\Z ë „B‚p'
760ZgzZsp¼ Ì»# Ö 5ÒÅË[ ZƃgzZkgzZaÆzgŠ
98 97
'n20Ž Z L' L 234 ( Yâ 1891" ) 3`x ;zZ!ZiZ
( 132m ) ó ìó ; g™kZ‡ b§ÅVçZÑ ó óZƒ
7Za wYŠJ
[ Z ðÃ# â ÅV-gŠ 0
L L'239
( 134m )X Ùæ„ÛÖ] ofÇÖ]æ Ù ç`rÖ] ^`m]L ' L 235 
( 362m3`íZ •x ; zZ!Zi Z )
( 137 m ) ó&ó -
ìz L L

( Y 1893" ) 5íZ •xsZ] ѾsW
( 149m )X y ZŠ * BgzZÌ} Z L L'236
( 43mxs Z] ѾsW ) ó óð|ïëÑ*
L L'221
( 151m ) ó óŠ
G
ƒ ïF F8Nb§ÅV î 0 g e ð$N L L
Æ™g Ñ+g ZD Ù qZ ~X 122@ 118mÆ [  ÏZ L L'237 ( Yâ 1894" )8` /Zgâ
Xì H7]o»d •KZgzZ•è ( 82m8` c /Zgâ ) ó ó•[Z˜wYŠ ~gŠ 0
Æ: â ikS L '
L 226
7OŠgzZVÂgú[ Zy
Åw éE 
Ä
gzZì w ÕäC Z-zŽ ¿q C Ù L L'238 ( 83m8) ó ó•@gzZw éE
7OŠ|gŠY fÆòg »L '
L 227
( 163m ) ó ó•7Ð~± 'à{Ðò¾b§ÅùÆñ¢ ïQg0 ZgzZ'228
( 87 m )'Vƒ8 ŠÃIYB0ZBq
( Yâ 1894" ) 9`xsÑZg Zâ Z Z~
www.khatmenubuwwat.org
Y Z íZgzZ^Ñ{zž ǃ" U ZgzZ L L'242
Q ÂÙ: (Z {z¤
'øwgzZ»$ z} Z
‚‰ì @
, hy !
i b§kS Â
•ngx * ~ßñÏLZÐ
( 88m ) ó ì
ó @
™kZ‡ b§ÅV¬gzZV¨gzZ
•yZŠ *gzZI Y|gŠgzZ
1C'Ù¡–Ö] Œ^Ãße Ýçßm p„Ö] Ù^–Ö] o•]çÖ]L '
L 229
ó óÏ} 7 Ù {z~]gßkZ2gzZ
yZ ÌÒg ZD
6
á ( 96)Xì @
Ý ¬{ • H[ ZpŽ uN{ ZetgzZ :Zi%i ZÀF
Î~ª

( 9m9`íZ •xsÑZg Zâ Z )
( 96m ) ó Xó ì i !
E
0©^gzZyZŠ *
¢gzZîG gzZÛZ¿t
~î~O 8ÆV-gŠ0 yZŠ* fxÓ{z„(ŠL '
yZðZÎggzZª L 243
( 120m ) ó ì
ó {Šx ÙŠÍ$
E
åh©!NÖq
ZÐ~y Q L L'230
( 9m ) ó ì
ó g:.Þ ‡Æä3Š ìÐWË{ÒWgzZ ðW
'y-ÆkÆmwgzZ „Ze} Z'231
'c 0b§Å ðZŠÎqZ~§kZÃkZä\¬Z} gzZ L L'244 YE
( 120m ) ó §
ó ð½‘zgŠ} Z
(10m)ó• ó M
ÄgHgzZÆïyZŠ* Sx*
»¿,Z:gz
( 124m ) ó ó•R•
Û gzZg kÐzYmw L ' L 232
gzZ ìï»gzZì ìÂtžVƒ@ ™ iÃVÍß, Z~L L'245
( 127mÀ) ó 6
ó Æ}É•{ (, ZwŠÆyZ L L'233

( 23m ) ó Ö
ó ZÖ1X Ç}™7g ïZ ðÃÐkZ
100 99
'• ( 23) ó Xó ð0 ZgzZâ ZŠ *
}ZL 'L 246
gzZVaÃb§Å`Zî»VEZ¾‘•
Vzg Zi ! Û u0*
gzZ L L 'Z 77î`Og»Òg ZD Ù ~ŒÆ+-ZŠ q~gŠ0 H L'
L 247
( 307@ 306m ) ó ¸
ó DQ !* ~ dÅkZgzZ ;g: ¹! ¼ »kZgzZ Z ð04X?f e þ .{zG

'[ ìy -e g f«q Z'208 ƒòŠ W])!
@ Z ~ 7
{z¤ Y~ñ ¥  g ZŠ1Æ„  •z' W
íWäV-ßñ0q  c äV-gŠ0 ñ0 Z¤
Zb§ÏZ:L L ( 32m ) ó ó@Y%™8 3¼ÐzY ï GÅOf kZ Â
.ßkZ ÂÅ ã! 
i$ gzZ Œ: b§hZ|Å)lÆ ( Yâ 1895#" ) 9` /ZY M
Ð6 ìÆ7Z „(Å ækZgzZ âÃ7Zª f ªZzÅ óì
ó 6yŠ¤ x ÓÅV-gŠ 0
ÅíWðÍ{zc yZŠ *
L'
L 248
'Ï' 67ZÒÅähgÆðCgzZ ( 269m9m/ZY M)
X XVâpäVzg•* gzZVz«gŠTÚÅ ?W:L L ó Xó ì J0!
nkZ¡^Ñtä„ *Šg é¹O!kZ'249
 6
'Iñ8 g »]‹gzZ# Ö Z0Vâp„z[ Z ( 296m9` /ZY M)
( 308m ) ó óó ƒ eg ! g !
»J “ ~!ð0 Z} Z L L gzZw ÈzIZÆ}gœkZ äð|] Z f$ Z h*
q L L'250
Å^ÑäV-gŠ 0 www.khatmenubuwwat.org
~d †Å (àZzíW ) ðrkZ L ' L 209 ( 300m9` /ZY M) ó Xó ÑZ e~¤ÃV2zŠ
( 329m ) ó óð3„
•
( Yâ 1895" ) 10`íZ •
xOŠtg W
''?ì {' × H~46{Šç'N» ! â ZŠ * }ZL ' L 210
B‚ƃ C¡KZŽ ~gŠ 0 ‰V; L L'241
] Z f$
»{Šç'NŒ } vk QgzZX î W:¤ Z6?ì Ò! V ;! î WZgf
Ù Štg W )X ó¸
( 46m10`xC ó ng ¦Ìê ˜
( 346m ) ó zó ™:¨ £B‚ÆZ} }÷
( 2m ) ó ì
ó 6yŠ¤ ÅíWðÍ{zc x ÓÅV-gŠ 0yZŠ * L' L 211 ( Yâ 1896) 11`íZ •
íWx •Ze
gzZ•Dƒ Zak  ÑgzZ] Z f$J~x ¸ð|kZ L L'212 ó ó•ÎÖgzZIYùvß„ {Š%tL '
 6 L 204
~ÝZgzZ•D™C Ù ªÏLZ~k]ÆV-ƒ ( 292míWx •Zeí q )
( 9m ) ó ó•DƒØƒk Ñ ( 293m ) ó ì
ó „
 6 Û ÖgzZg ZŠ%kZ L L'205
{Š%Ž‘•
'íWëÑ* '213 ( 292m ) ó óä[ ìëÑ*
«ÏZçOL '
L 206
ÔÔe: $Ð]ñy WÌÆ1^Ñ‚¹Zgâ»ÒÅ Z} L L Ð( íWðr) hg¼[ ëWkZ ð|TÖgzZ L '
” L 207
1 02 10 1
ó óäV-g WI YgzZVV\yZŠ *
gzZV-gŠ 0
ñ0Z L L'225 ( 14m)
I
(íq 347m23`Äcî0*g8F) ó óŠ
ƒJwŠgzZ Z 7
( 6
íW )6
y Z W
Z »VÎ "Æx ¸'214
( 17m )
ó ó•xÑ"gzZu y
J~%1^Ñvß ð|L L'215
V 1ÇÃV- g W ( 18 m )
( Yâ 1895" ) 10`íZ •
xOŠtg W ( 28m ) ó ó; gg
 b§ÅVIÑh$
y Z (íW ) {zp L '
L 216
( 12m10`xOŠtg W ) ó óVÍß&-
ìgzZVzga L L'257 ( 36m ) ó óäV- gŠ 0
]¡«‰L '
L 217
g 3Z}g øQ™Ñ6îE 0!Np ÖZ} nÆ6B,Z L L'258 ( 47m ) ó Xó ì 7º ZwYŠ ðÃgzZ ZÎÆV- gŠ 0
L L'218
( 25mxOŠtg W )X ó ó–HŠg6  ( 204m ) ó Xó Š ëZ {àuhtz; gŠg ZîZ$ Û w YŠ L L'219
íW/•
( 31m )Ôá1lZk Ñ ` Zg 'L L'259 ( 206m ) ó „
ó Z@íW>WxÌžÁŠc
 Zg‚wYŠVW L '
L 220
( 34xOŠtg W )X ó ó] Hk  Ñ ( Yâ 1906ag â " ) 20íZ •
\*
6 www.khatmenubuwwat.org
kZ „¸øwÂnÆìNvß T‚t L L'260 X ó óÇìg7y¶
zx *
»Vz‚ÆV±gyZ L '
L 240
gzZIïÃy QÁÂÅVÇ|yZŠ * 
gzZkÑP ( 339m20` m\*)
 tž ~Š StälŽ ã -
Z åE<XÅì sƒ
( Yâ 1907" ) 22`íZ •
G
kß Z îGªG
G3©8
1î~O 8ÌäVrZ »# Ö Z0 gzZ „(zgkZ
ó•
ó ~gŠ0
{ZeÆ: âi~y
W{zìŠ ZgeÐTwYŠ{zL'
c L 222
( 47mxOŠtg W ) ó ì ó Vc ú6 ìÆV-gŠ 0 yZŠ *[ ZŽ G
îªG
(íq » 323m22`kß Z G G3©8)
( 62mxOŠtgW )X ó ì ó &- ìgzZy ZZ":gz L L'261
&ª HÆ: â i ~y WŠ Z%ÐTŽà YŠtL ' L 223
(64mxOŠtg W ) ó zó%[ze™7  ~NÃË-g WyZŠ* } ZL ' L 262
G3©8) ó ó•" µÆV- gŠ 0
G
9gzZ Z íZ~ËÅx Z ç¡ÀG (íq » 324m22` kßZ îGªG
ó ó å¹ {Š â »^ ðžNE 5ÅL L'263
ÆäƒwYŠgzZ `Ž â `Ž c ] ÌVâzŠtL L'224
( 115m12` mY KZ )
( Y 1â908X7) 23`íZ •
Äc*

( 1895" ) 10`íZ •\„

( 86m23`Äcî0*g8F) ó ó•ŠŽñ~Vñ¸àg-
I
Åäƒ] HLZäTXì ¿„zzy& Ñ*
tL L'264
10 4 10 3
( 125m ) ó ¸
ó M
Yá 'Â/ÐkZ Ìg ZrÆ 'ì HŠ c
Ð ÂÆg Z.gzZy ZŠ * ™Zz!
Ãr ™g â !
»p°q Ü zä™Wžì & §»Vâ ̈Zk
Z¬‰  Ñ'270 Z'™h My! i»ÃVÍßwŠu0 žì ÎÅ 0 *
tt
(125m\„ íq) ó •ó `Z'
× ë{zcÍ•DWá ó óH7YZÃkZy̈ZÎ( ðÃZ åE <XÅ'ñYcŠÈ
ð̀gzZy àZ²; gÓ *
Ì~äâ i,Z#c Šp L L'271 ( 118m10` \„
)
( 131m\„ )X ó ¸
ó `ƒ3 FÆVzh z~{)z 2~O g @ ÅkgzZª
˜b§Å# c Šv!
fÍ{zL '
L 265
 ) ó ó !- gWëÑ*
( 161m10` \„ L'
L 272 ( 119m\„  )X ó ¸
ó :
o .Å
-G
( Yâ 1902) 18` ÷ Zwz4e åÔŠ»VÍß(gzZ{(wŠJ(#c Š)¿t|gŠL' L 266
 )X ó óä] HÝ ªgz ZkÙh*
( 120m\„
ó Xó tg W‰T‚
kZ
Š ‡H L L'251
gzZI YgzZÛZÆy c
Å
o.
-G ì‚ ghtÐzzÅ„Šw9ZÅ]HyZŠ* ÏZL'
L 267
÷ Zwz4)
( 387m18` íZ • Ð $] Hr â ŠÈt
'å{¾"gzZ‚" ö ¹E
ìgŠ âèÜ1^ ðžNEŠ 4
9q Æ( V-g W )VÍßyS L L'252
X ó óåÌ-»zgŠwzZî*:X #-GZ !
E
o. Å gzZòŠ W»™Kñ„e .{z
( 389m18` ÷ Zwz4) ó óy ̈Z: •vâ
-G
www.khatmenubuwwat.org
( Yâ 1907" ) 22` c kß Z îGªG3©8
G ( 121m)
G LZÃgzZkáa«kZž ;e: ä# c Š1 L '
L 268
\I
( 301mkß ZîªG ) ó ó{Zg" zyZŠ * .
èL Š} Z ÑZ L L'253
G G E
akZX}™«ŠÐ6
3 © 8
FgzZ 5:Ãk Q Ñau 0 y$ 
'- g WÆyc Š ‡} Z:L ' L 254 'Š‚"Ðc ŠzEgzZyŠ 
G
( 594m22`kß ZîªG
G3©80)'x ¸w› JgzZs 6} Z C¡gzZƒÆh* Ž åYïV ¹Ã] H, Z µñt
X óì
ó @
ƒTu0 gzZ]¡Ö »zgŠwÍ Z {zæ
* 'åt¾~]z½
G
( 595mkß ZîªG G3©80) »6Be .* ™"U ˜År
ª  ™Zz!ÐkZgzZ
( 1â908X7) 23` cÄc* 'ì wì
5TBL ' ÀÅ
( 10m23` cÄc*) Ôx Zç¡G L 255 : ÉZgŠkZ6pŠÌŠ Zq Z ä] HôgŠzikZž
'c
Ñ~okZ#c Šë$ 
•»ðÍ$  "tžk\Z
gzZÅ !  ) ó óc
( 124m\„ îŠ lŽ
À5Å
( 11mÄcî0*g8F) ó óå¨ Zgz ZyZŠ *
I
¡Ž ~gz?x Zç¡G ] ŒŠž ågë¤~V!gzZ] ÑìL ñ, ZŠp{zL ' L 269
1 06 105
- c
 Šz y ZZ Ô ~½Z ŒZ Ôß Z Ô â ZZ N} Z Ô x ¸h $ } Z Ô lz• Û V Z OZ Ôx ÅZ ÆV-g Wm{Å y
gzZ ã !gzZ ´cØÅnkZ L '
i$ L 256
ŒZ ÔÍ r zgŠ } Z Ô V ƒ 5zŠ ÑÆ v WÔ Vzk  Û kZ Ô ~g ¬Ð
Ñy Z Ô- Š } Z Ôtâ z• ( 13mÄc*  )X ó ì
ó ~î~O 8
Æxs Z Ô- ßñk Ñ} ZÔ†1ZÔ7ŠÆxs ZÔ ÛZ} ZÔg ZŠ% } ZÔ¨ ZÔw ðAXE AÄZ
GE
Æ xs Z Ô ÔŠÆxs Z Ô F « gzZ F Ð Vâ ̈Z Ô-»zgŠ wzZ Ô èE4¨ÅZg â ZÔg ¬
$ p äà ó óVCÇz V7n L Lðƒ hÅ ó óug Iy;Š LÆ L r ™ Zi% : gâ
} Z Ô yß ¸Z y1 åE»)ÅZ ŒZÔ- ßñÝ ª} ZÔ V- ¾h$ } Z Ôá Zz ä ™x * 
$ ž @ ™7aÆ~iñW]‡É aÆTÄMsÜ: {szw
X Vƒ @
Æ: â i} Z Ô [ f »ÆzgŠ wz Z Ô y̈Z ë$ } Z Ô w ’Z #Z ŒZ Ô y ‡× Z • ó óVc QV¹ÜZ L Lz ó óV*]ZÉ LtL ž,™±5Ð VƒóÅ]‡+ø*
Ôñ 0 Z} Z Ô- ßñÈ} Z Ô- ßñ ã ^} Z Ô ~ßñÃMÃ} Z Ô- ßñxs Z ) ìgzZ ó óÌ@ - Š ¹ÜZzó óåÌwÎgŠpw–Žì ðƒæW'ÐìÆ¿kZ
" Ð tZcÆ+  ̈ZÔ ¨ÔÌ} ZÔá Zz ä™3g W r zgŠ} ZÔ: Z- Š} Z ̼ƒ  aÆx * gzZX ó óÌY m
ÑZaZgzZ åÌó ó ànÛÖ^Ã×Ö èÛu…L a L Æ
X V- gŠ 0ñ0 ZÔ â ZZ"} ZÔi ! ZÔ @·á Zzä™ Z¨ZÔ^'
š  gzZ {¾ Ð ó ó‚Š L LÆ ÑŠßñâkZž BŠÐg¨Zg fgzZX 7̼ ~ |å
ë$ Ôß Zz äƒ t¾~ ~$ Ô ~ßñT«Ô V î 5«: \Ô[
gzZ ¹Ü Z$
 ™ Zi%žì t {§6kZ X v Ä » «Ý c
r ì ;g òg @» ò¯ ,è
" Ô- ßñh $ Ô „c Š$
Ô ã ZZ" Ô ~ßñwŠ« ÔŠ Y« Ô F « Ô F Ô â á$
$ 
C ÌìÆ·zñgzZ•Ì( »t ÜZzd •
Ô VzgÈ ÔV ¯¸ç ÔC Ù Í$ www.khatmenubuwwat.org
Ô ‚" Ô w YŠ« Ô ] Z f$ Ô yZZ" Ôñ0 Z s ¸z
X}™i ‚Ö™Œ»\ Wì eŽ V†»Šy c ŠÄgŠy
x *
»V†
Ô {g e" Ô òŠ W«Ô y̈Z ë$ Ô {ŠƒÔ ~ßñ] Z f$ Ô w 8 Ô ~ß 8 „ 6ë!
É6à Çq ZCÙ •„z Ô • ‰ K~ qzÑÆZi%]g „•gŠTgzZ
ÔbƒÔ^' Ô òŠ Wg »$
ÔÍ$ Ô lç$ Ô@Zi®$ 6Ô É0 Ô §" Ôñi Z ë$ 
ž ñ Yƒ x¥t gzZ ñ Yƒ ª œ~!ZjlˆÃ+ø* ž @ • ‰ ØŠ
Ô]¡«Ô u !
Ôg ZîZ$ " ÔVz«Ô {¾" Ç! Ô I YÇ! ÔxÑ" Ô–Ô—
Ô V'ÔÖ Z (Ôh$
$ Ô V- ßñTzÔ V Â)" Ô Vâ ZZ" Ô »$ Ôz žì * ™x¥t Ã\ W¤ Z }Xì ŠŽñ~[ ÂV#År  ™Zi%à ÇV#
X sp" Ô { Zg" ÔV IÑh År  ™ Zi%Ôì Zƒ –B16•6T ó -ó ßñgpg ZŠ%} Z L Là Çt ų Z pŠg
@ Yƒ J0 Z b§Åß Zà ðÂÔ yÃh$ i ‚•Ô {¾" JÐ îªG©EG
{Š c :]
$ ™wïÃkZì Zƒ –Ô 16 ~ qzÑÆ Zi%]g „T Âì ~ [  ¾
Ð- c Šzò ¾Ô ã !
»[Ôì AÅ+Z ~g vÔ Z Q »°Ôsz6•Ô y²ÂÔì X k™x¥™zx * »[ Â
ÒG
& Ô - ßñgpg ZŠ%} Z Ô â á$
ë$ } Z Ô V- ßñ‡ q yZ Ô ôgŠzi} Z : ³ Z
XgzŠÐ ø zk
G4E5  ÔgzŠ
zH
Xì Š c ö |ŠzŠ »^ÑNvZY zÔ7é{g fÐe Z@gz ZDÃvZY z :_ Ô w YŠ«} ZÔ Ö} ZÔ ] Z f$ } ZÔð0Z} ZÔ ~ßññ0 ZÔz QÆ} ƒ0 Z
kÔ L ÑÔY xÔe{Š =I YÔ òŠ W: •ñ 0 g e ÔV- ßñI Y :a Ô ` z ZÔg »[ *
} ZÔ ÛZÔ- ßñg ¬Æ xs ZÔð0 ZÆV\WÔ V â ZŠ * } Z Ô V ¢Zy Z
Ô V- 0
g eÔ w¨ÆV¡Ô ³ #I YÔg â YÔ dYÔ ~¨g YÔ IYÔ N ÑÔ “zÆ Ô ~¨Z Ô 3ZÔ + šZx â ZÔY Z°ÑZY Z°ZÔ yc
ßñ‘• Û ] Z f$
} Z Ô- ßñ³ #}÷
108 107
E
!Ôgzè •Ô ÿŒ! •Ô ëÑ*
Ô i ! JÔ yZŠ * JÔ I Y JÔ ] ‡‘ÈÔVz‚ uÑe Ô öâg ¶ Z I Y Vzga Ô VŽ k  ÔV IÑÔ V- ßñi ! ¢ Ô i ! we
•Ô V- ßñwŠ JÔ VçZÑîG 0©E^Ôbƒk ÑÔ V7ŠBÔ Vzk Ñ ÔV7ŠB Xêu »% 1^ÑÔ VŠ YÔ c 3{Í »^ÑÔ Vz‡ q
) Ô {Š%Œ } vÔ + g ZŠ °zß ZŠ ZÎÔ i ! w e ÔV- ßñk ÑÔ ð¸ } (Æ ¬ Ô Vz‡ q Ô ] * Z³Ô l7 hÔƱò ZwÔ {Š Zi x ZwÔ ò Zw Ô V- ßñ‡ q :b
Ôu y J] Z f $ J( vZ f ç ì „g Y Åp°t Åx?Zm}]| Ô éZ¥qÔ 7{Š Ziw 'Ôg kÐzz ÅmwÔy -Æ kÆmwÔøwÔ
X ] Hk ÑÔ lZk  ÑÔx ¸wŠ JÔvâÔ ðZŠÎ Ô ³ #Æh
X ã ZZ" ôÜ&ª HÔw Ÿ Ô ~ß 8wŸ : nÔ m ÈÔz@ZiÈÔñ¢à {Ô TÖÔ« {Š c iÐk ò Ô ~ßñTÖ : c
TÝ ªÔ `ZîÔ V>ªÔ n2Ý ªÔ- ßñÝ ªÔ ~ßñÝ ªÔ TÝ ª : p Ôo 0ZBÔ VÎ •Ô‘• Û ÖÔ ÎÖÔ&- ìÔIypÔÑÖÔV ƒ 5
X V|# Ô r â ŠÈÔÖZÖÔ V- ßñn¾gpÔ lZÖÔ±ÅVÂgú[ Zy ÔB
I Å
k
3ÅZ °~¨Ôyß ¸Ô èE‹G3 Z†Ô >%³ Z ³ ZvZµw Å: :r Ô q
Ô + z ¸Ô! éŒE X yÈÔ]¡ÖÔ {y s Zz*-ZÆÔ Çƒ…6 V- ßñy Z » Z} 
Ô ~g Z_Z w¨Ôg ¬Æ V ÂgúÔ: â ig Z¼Ô §" ÐÔ y ZŠ *=Ô ÌÔ Y é)E A ’Ô w ¨ ƪ f ÔwÎgzvZÔŠ Ôw YŠÔŠ ÔxzìÆwŠ ÔV ƒ 5?f : w Z f Ô w ZŠ
gzZDÔx ZúÔ Ò6®  ) ÅV- âçÔ Ñ»ì » /Z†Ô³u 0 *
Æã çÔvZz° Ô Í r zgŠ Ô ~ßñ+ Š ÔŠ Ô w YŠ Ô øZŠ =ÔŠ ÔgzŠ Ð + Š z - c Š Ô r ZŠ { (

I www.khatmenubuwwat.org
E
X {¾" JÐ îªG©EG $ gz Z WZgŠ Ô - Š Ô ÑZz ä™g (Z žg zŠ ÔJÍ r zgŠ Ôð0 ZÆ Vߊ Ô } Q Æ *Š Ô : Z- Š
Û Ô r%·Åe
kÅ x ÙŠ Ôº Zw YŠ Ô y -e g f Ô hZÔŠ Ô ÈÆ*Š Ô[ * zf Ô ng ÑZ/ZŠ Ô Vz0 gŠ
Ô òŠ WÉÃÔ èE‹G3 Z† c ïG. Ô yú• ßñgz Z ~M :t Ô s 
X ~ßñ0ZŽÔ VÎ •Æx ¸Ôtâ z• Û Ô òŠ W R• Û : Z- Š Ô lz•Û + Š Ô ~ßñ„  6*Š Ôy N- Š Ô ‘Zg ëÆ w YŠ Ôñ0 ZÆ wŠ Ô {Š
Ôñ¢Ô È ÔzQÔjzg ~nÔöâg ¶ Z} nÔ Y f÷0 à :vÔ u
Z { @ Ôá Zz ä™3g W r zgŠ Ô/• Û w YŠ Ô T{0 gŠ t¾g0ZÆ „ (zg Ū f ÔVz0 gŠ
aÔ Z QÔ Vð¢Ô[ Z˜Ô { ZeÔ ghÃÔ ~ßñÃMÃÔg ZGz=g ë¤ Ô T¼Ô[ f » X‚wYŠ Ôñ0 ZÆwŠ
kÆ„ ZeÔ‚Ô V¨Ô wŠ ¼ ã 0 {nÔșԙÁÔ •Ôv¤ Ô y ! i {nÔgz Ô + z¸Z k Pg Ô + å5š. Z Kg Ô AY-Z Kg Ô« {Š c
G Å i Ô { jY Z j : Y Zi Ô Y Zg
EÒ}G3.Å
X { ZeÔ[ f »Ôx ÅÑ»ÔV ÆÔ T‚Ôy -Æ : â iÔV- ßñÝ ªÆ: â iÔ ôgŠziÔ + šZKgÔŠ ÑzZÆV- &  E4 ¨
gÔ èG ZKg
á Zzä™x * Æe
$ ßñÔ IY ~ßñÔ- ßñgpg ZŠ%Ô Y ZLgzf : xÔ w Ôh$ {Š ci Ô- ßñxsZ )Æ : â i Ô ÔŠ Æ vZ wÎg Ô- ßñ] Z f $ Æ
V éÔ2²Ô + 5Ô + -ÔÈy c ßñÔ ~ßñ ¬oÔV- ¾Ô VznkpÔ X {¾"Ð +  qzg
Ôg » [ *~ ¾Ô y ZŠ * Ô ïÔ@Ô y²Ô V ð.G -J4ÉÔg ZŠ%Ô ~ ¾Ô ] ð½Ó)ÅZ yÔ •Ô wŠ { ( Ô ~ßñk  ÑÔ r ZŠ { ( V zgÎÔ ÷ÑZvâÔ r%·Ô y -ÔëÔ ¯
A&
w ÆÔ Y é<X§^Ô @y- Ô + šZ y - Ô w ’Z •yÉZ •ÔFy o Ô ~¦
E
Ô uz%Ô { ( èÔ ç Ô ® H ¡ F  ) ÉÔ ]§g â Ô ¨Ô ãÔ d Æ s Z ¦ z s Ñ
{Š%Ô kZ£Z ûE
E
3B&Ô V ƒ 5zŠ ÑÔ V- ßñÎgÔgz' × Ô ÉÔ V- ßñ-Ô ï Ô bß {Š ‚Ô Ý ªwŠ JÔk ÑÔW »V ðAXG -©E^ Ô { ( • 6 BÔ1 $
)* ů
1 10 1 09
G &
Ô Ì½¸ Ìö-EE
4C
æz¸ Ì: â i [gzZ ÌÑgzZ¸ ÌwÎgŠp
Ô ÌZ} Ð V â ̈Z ~ßñÔ™KñÔ kÙ h* Ô2Z³* 4Ô wzmÔg kÔg ZŠ%Ô„  6
gzZԸ̼ƒ  \ Wžtn¾Ô Ìt ÜZzd •y&gzZ¸Ìx™¯g] Ô kpÔ y1RÔ ?f J~ßñÔ Ñ»ì » V- ßñÔ Ñ»ì » V|#Ô F « gzZ F 
$
ð}ÔV…k& ZÔVâ%¹Ü ZyZÆ9i ‚: {Æyc Š ‡gzZX 7̼ X ~ßñ[’Ô , gŠV7Ôy ̈Z à ©Ôgzf
gzZ¸´ â Æsø¾r  ™9Æyc Š ‡žì YYH{iZ0 ZÐ ÔV( Y fÓ* Ô y ZŠ *
Ôg ¯ * Ô™* Ô- ßñIZ * ÔY fy ZŠ * V- ßñTu 0 * Ô Y fy ZŠ * :y
xs Z )Ô 5 4Ô @k  ëÑ*
2 Ô ~ßñ{Ši t ÎÔV- ßñëÑ* Ô ~ß 8 yZŠ * Ô
gzZX mi Z0Zg ™ tgzZ ¶]tÅ\ WV]gi tgzZ ïqÆ ÄZѾ
Ô xZ ³* Ô Vâ ZŠ * Ô V- ßñy ZŠ * Ô ëÑ* Ô- ßñ ã ^ Ôgp „  •ÔV- ßñ
:ž•D â •Û „ŠpžVYX ~uÆig Z0 Z¾gzZÔ¸Š åOE C&\ WÆzgŠ¾
Ô Š¤
•á q]Š X* Ô T« e .Ô {Š Zizy y ZŠ * Ô kFZ} *Ô VÇ|4Ô zg •*
ÄÑx ÓÅ kZÐ {¢q ZÆ ã0 ÆNÃ}n b§T L L
%NLZ] Ñì}nÆy Q b§ÏZXì CYƒ" ëÑ* Ô VF2Z³* Ô x ¸y ZŠ *Ô ! ôy ZŠ * Ô yÈ@k Ô Ó
2 *@·
Ð ä%} æE U
X ïëÑ* ÔV- gŠ 0 y ZŠ * Ô‘• Û u 0 ÔÌy ZŠ *
* ÔVF
( 329m3`íZ • x ;z Z!Zi Z ) ó ó•D YäT
vZ +»{z Vƒ H~¼Žžì ~úŠt » YZ' × žt ¯ñÑ! ¯gzZ
Ô yâ ; Ô ] Z f$ { z Ô “z Ô y ̈Z: 7J¢{ z Ô öâg ¶ Z} n{ z : { Ôz
-ZzÔ•g » Òg ZD Ù Ôx ZžZ-Zz Ô wz åE›.ÅZ öE -šEÅZz Ô ÙZz Ô g
» kƒz ƒ ZƒÔ {Š Zizy
X •ë {zž 6Ôì Cƒ3gÐ ÞZkz]! Ù ~÷gzZì @
C ƒ
Û “z Ô xOŠ ? Ø Ô ð ¸ } (Æ ¬ 3} g { Zz Ô 7w ÕäC Z
Ä
X óì www.khatmenubuwwat.org
ó ÑZ e~ì}÷äZ} Ž VƒH„z~ L L'( 1)
Ô w éŒE3ÅZ wY-Zz Ô ‘•
X FaëÔv¤  aëÔð0 ZÆx ¸~g ø
(íq »5` 4mt£Z•Z'
žÜ )
4$ž
M ì ëÑƶŠ™yÒ(kZ Ì] !
Ô ¬o•tÔ ~ßñ]§~Š· Ô {Í{Š c Ô ~ßñÚ~Š· :} Ô ~
( Zi%) èG tL '
L ( 2) E
t `Ž c Ô V- ßñ0q  Ô! Õä}ÅZ •cÔ ~Š· Ô] * Z³vßt ÔI ypyZŠ * t
Ü zÆ~i ZŠ6
̉ ZÃðúi ÚZ Å õWÄ ¬vZ6gîm{


k Ñt Ô IY ~ßñƒ  t Ô xzìÆ wŠt ÔP» e Š· Ô Y xt Ô ~ßññ0 Z
ðÃ~zŠg Q c
~! ²èG 4$MZ
 žVYVƒ8 ŠÚKZ X ~g Z_Zw ¨c Ô ~ßñ¬otÔI YtÔwŠ { (tÔ ~ßñ
½=Ðg0 Z ðÞVƒ@ ™kCèÅG 4$MÂVƒq]g „
o. Ô {æZF Ô~gÃ~gÃÔ55Ô~7~7tž c â•Û ±5ä \W! x Z™+ø*
÷ Zwz3)X ó ì
ó ; g}Š
-G
( 434m18` íZ • E
Ð ÔVñ¯ eÔ VCÇ Ô žg 8Ô žg F Ô žga Ô žg• Ô žgzŠ Ô îG 0BG#-EÔ CÃ
7ñ ÕäE&N%{z•D 0 x AZÐ õWÄ ¬ñZ} vߎ'( 3)
Æó óLZuZ µY m L %»Xì ˆÅ äZ ÂÅx Z™Y fklyZgzZVâ ›
Z Lû
D™7òúŠðÃñâ • Û %gzZ B7ñŒ%gzZs1
X •'» Zzv‚ ZÆ Iz# Ö ZgzZì'Z'
X ó óM
™7~8Š ÅnËÐ ]¡KZgzZ
w–Žì ðƒæW'ÐìÆ¿kZV×{j Z jzV×Í{zc tžt¯gzZ

( 197m3`íZ •x ;zZ!Zi Z )
11 2 1 11
Ô ñ Y1™ÌtnÁ! ÃkZ¤ZX ŠH7u9» ó Šó g Z0
 Š Zg£çnúL L k;Z bz¥žì @ ƒx¥tÐ/Š CZ f LZÃb ¬ kS L L'( 4)
Ù gzZxŠC
Ù gzZ‰
Ü zC Ù ïG
G
VYÔ $Ë ƒ7°ˆÅ] Ò¬Z] ª! ¹ÜZ yZÆY Zi%ÌÐ b§Ë  C™x »~ ò ð¢Nx ÓÆÇ`š9C G4O]ŠÅ
:ž•ë \ Wž EZŠ ÓgzZ EZŠ ïE G3OB&gzZ EZŠ #
Ö / ZgzZ EZŠg Zâ ZgzZ'ì Sg
X óÐ
ó ÷:Ðw ¸:X zŠ#
Ö B‚Æ~$ [ ZŽ » ~$L L'( 1) Ü zC
Æ y Q‰ Ù gzZå k;Z bzgæžì @  Ì» EZŠ ] »'gzZ
ƒ:
( 365m19`íð]úŠ ²) ( 94@ 93m5`íZ •  ÔkZÎß Z «ZŠ ) ó óÔì @
ƒB‚
ÃVÍßy ZVƒêŠ ¬™Æ èE_V N 1Ç'( 2) Ô VCÇÔ Vñ¯eyZ KZ ä wÎg ãc
$ Š ‡ž Zƒ x¥Ð ]ÎZjyZ
( 225kZÎß Z «ZŠ ) äë c], gzZ~lŽì 3g ~ kZÐ - 7ZzŠ ZæZ Åk;Z b zggzZ™8 g~ ÞZ kzvZ f çÃVÇÍ
Å ñq Ù X } zW: ̈¸ 6?+
Z C  ^ƒg g ZŠ¸ L L'( 3) ä0# Ö ZpX H7t ‚Æݬ y* ›zx Z™ñ f™½]»' zg Zâ Z
( 364m19`]úŠ²) ó zó Š[ ZŽÐò3 Ù X z™“
ZC
» à Çq  ZŠ'
 [ Z N »Š XZ hÆVCÇyZžÆkZSÅ:ª 2zgŠ¼ ÅVzq u0 *yZ
( 11m19`íZ• b âÏ ) óƒ ó êŠ à Ç{zÍzŠ #
Ö à ÇÃË L ' L (4) 9LZ {zžì yZt Ð×Zi%# Ö Z%Z X ì îŠ jà b zg Å Y Zi%
xs Z Y fÐ b§Ë~ ÏŠŽñÅ òz¬Š z wZ ¸Z yZ » ãc Š ‡ Zi%a kZ {ŠÐ ðZ} x AZzÞZkzvZ f çgzZV-n0u 0 zVCÇ: Z9yZ ÅWZ
X •D â • Û žVY å7^ www.khatmenubuwwat.org
YIp ÖZ: ªÎzJ~[ ZŽÆp ÖZJÆ X Ïñ¯VYiwaLZÃV@Ýðƒ
G

k Ñe .É 7x » »Vzi éE 5G
4]Zg ~i Z§y cgzZ ãÒß'( 1) ~0Z i ‚: { Å ó óY Zi%L L™NŠ ÃVÇÍ {zc
z VCÇ yZžì t ï GG3G
©G3©8
( 13m10`íZ •xOŠtg W ) ó ì
 ó x » »VñŠ W] Z f$gzZ Ð Šy  z =Ž Ð N Wá yZZ vß „z6e Šë~g Zi ! m+Š ]t
( 133m10` \„  ) óì
ó x » »V¨gzZV¬bŠV1Ç'(2) VÂz°pÔ • „  Š ·Ð e Z@ z”g Ô‚" Ð Õz øZŠgzZxzø
X óì
ó 7ÄZÑ& §* ™ ã ! gzZ bŠV 1Ç'( 3)
i$ uq
J Zp;• m_Ð VÇÍ$ gzZ V¶Ü Z$
gzZ wâ Ñâ Ð V"$ gzZ
( 471m17` 4•Ég Ze) :ž¸g6zzkZ6 [ ‚g ZÆVƒk ¹ÜZÅnkZ ÌYZi%
ä\ Wà 1űKg ( ÅkZ ) N
»äÈÃvg ) Z'( 4)
q X óì
ó g0
ZÆk QŽì $„zæÐ @' ZC
q Ù LL
ó ó6•
 LÐ
L y̈Ze cŠ[ZŽ äkZ ?c
3^»:VY 
( 9m23`íZ •
I
Äcî0*g8F)
žì xi ÑÃð¸ Â} Š à Çk
ÑðÃZ  b§ÏZ @
ƒ7 IÒº$E
Û 'ÃÓ¦¡z ]t ö Z Å Ñ ~å)Б LZ e
g E E
gg Z Œ
p  å)Б%Z
X ÏñWxi Ñw VÅ6•  „zÂ7}™nZ²Z Ð y)F ;y!i KZ • ~Š V1ÇgŠTä Y Zi%žì 9t aÆ
( 103m1`] ª“Y 1â897 yc
Š ‡gŠ* Zi%k
½)
Z åE Û
<XÅÔ ì ~ [ ZŽ Æ V¥ øz VCÇ ÅY fòs Z ~ |t Ô • ðâ •
1 14 1 13
ã! ™ƒ {È»¿uÑgzZ øÎ7Ã|¿Ž'( 2)
i$ Ъ ˜ z ãZŠ * KZ ä VÇ|p¤ Zž• ë r  ™Zi%{z´ÆkZ
kZXì u 0 * hŽ" µÆ]gZÑgzZì @
{zXì @ ™ wEZ p ÖZ Jz { z(e .~ ug Iy• á ÅÅzmvZ -vZ wÎg ]|
] ! ÅhgzZÕL:gzZX Q7{ Zgs§Å Z} Là HnZ²ZÐ ðÍ$ z ã! i ŠqZC Ù Ð t ÜZz § ~¡KZ ä ~1Ô • G
( 365m19`íZ • ]úŠ²) ó ì
ó Cƒ~g Y6îE
0!Nn Q :ž•D â • ÛH;¹7ÂJðÃs ÜÆVÇ|gzZ
Ækž Z 7eXì ,@ »VØŽ ã^Žq Ù žÅgŠ c
ZC '( 3 ) H Za w 9Z J~ Vߊ ä Ýð0.ÅZ ] 'Z [  ÅVÇ|L L
»kZw¸q Ù Én ò] !
ZC ÅÄcgzZÕÐVb I~ŠÃÅzmvZ -9}g ø V1Ç à Zz ä 3Š wŠgzZ'ì
X ó ó7¼gzZÆkZSXì @ ƒ Z& Z »VzQÆŠ Y
Zq ä ëpïŠ [ ZŽ Ð ñ» ñ6gîÆ fZæ ëž åhZg ø
( 365m23` cÄc*) ã ! Ù ì òi Ñ ÚÅ𸎠РŸ »Æ Y § kZ ¡
ZC
i Šq
Ñ}Å
: ÌëÑ kZÐzz ÅVƒk ¹Ü Z yZŠpw– r  ™ Zi%ž Zƒ x¥ ( 228m14` íZ • Z ) X ó óHnZ²ZÐ
÷ Zx c
Æ]t{zžžñYp;Ã} 9~•ÆVâ ̈ZpÑz[vž¸ V1ÇÃÅzmvZ -g—Ð ])z Y § ~¡KZ ¡r  ™ Zi%Z 
ƒ Âizb zêgŠkZÐqF 'Åy! iKZŠp{zgzZVƒgñâ 6{Çg;ZY hÆxsZY fzVâ›x ¬Q ¾ 7p ÖZJÌ6 gî: dZæÃVßZz¶Š
Ãni wâ 0 Z ÌŠŽ z! www.khatmenubuwwat.org
Æ ÷z ë%{z´Æ ó ó–Z ´ Zg {Š™Šp Lž L ¸` kZ ?XKwEZp ÖZlZ¥ŠzJžVY™ƒVc ²ÐòiÑÚÜY §~
C X ¶7µÂðà :ža
CÑz¯É
Â ™:Llp‘Š » èG4F ( 29m11`íqíWx •Z éS}BÑ$) ó ì ó YYHÈ7ì» §" L L
̄ !ÆZœKZ ðƒg ë¤ E

gzZX cW [Ô ÑZzä™N ¬Š$ Ô ÑZzä;N ! zÔ ÑZz¶ŠV1Çžk\Z Ž ÃVâ%z V…Æ ó Ä ó ZÑ: ZëÔ t ÜZ : Z 9 L LyZ Æ r  ™ Zi%
»y! i KZgzZ™ ¯ ó ó] éJ5G
4hÅZ] ª! L LaLZZßZƒZ½Ð V@ÝzV7n ðÊp~: 0Æ Y Zi%™NŠ ó ó• ñƒ “ ~ t ZgzZÆ ZB [  L L
C :ž câ•Û s äY Zi%X Š ƒ}i0 kñƒnni Z½ZC
 Ù ~nçkZÉ ;ÇVzŠ 1 Å%Z kZÃ[ Â +ø* :gzZ Vƒ @
™ì‡ñ Zg
„
X ì „z Y s Z š  •ì ~wŠT ì y ! ŽìÐ$
i$ qZCÙ F

$ :ž•D â • Û Vƒ@ ™7]Š ÞÅ„r  ™Zi%ŠpÌ
( 28:gŠ ) 7YZx •Z »VÍßy ! 
i$ , Zžì êŠ]Š ÞÌ/Š'( 1)
b§kZg Zp#ÆyZ Ìñƒ DƒÆóõ ó t Ü Z yZÆr  ™ Zi% îŠx » ðÃy WnÆVzg \ y QÆk Q])Å Z} @ ƒ
:•D™g ZŠ Z#
9¡NF 9¡NF
X ó ó7~ç F gzZ ðÃÐ~ç Åy!
$ iKZ:Xì îŠ
Š ‡+-Z b Ig ZŠu ) ZB y*¶Zg ó óx»öW ЛÅ7
Æ ( ã c Z L L 
( 386m23`íZ •
I
mÄcî0*g8F)
1 15
%g Zp#ÆyZÃyZž 6¸ „, Z H{zž• M
h ™ê\ WÐ T ~ ] Z7y •ZxÆ ( r  ™ Zi%) kŠZ ]|._Æ tzf
C X ?•ë g¼Ð \ W»t Ü Zt0 —Tì Ì»t ÜZÆg—{7q ZÐ
E E
{3 !
™NŠÃZ}* ™ öW § gz6{È ™NŠÃÃz~÷™NŠÃwŠ}÷ mvZ -½·]|òÇz q ‹Æ \ WñZÎwVÅkZƒ
Í$
$ q Z {zž @ N ¯e Z@{ ZgÄaÆVÇZi%Ã!‚g kZ \¬vZ X ó óQ7~Ï0  iÅy̈ZËÆ*ŠÆ] »' !] Z f ÅÅz
t‚…gâÆÅzmvZ -=rîG*9g èEG 5E
4E4É
Z ?{]|™hgðZŠ »y!
i •m{ y c Š ‡ÇZ g ¶ Zzgq ãc Š ‡+-Z b I i Z Ô™f
ó óNz VŠ Ô d • Û z(ÔÆ VØz• Û Ž úxn L LyZ \¬vZgzZX N YW~ Øg X Y 1â934#B 21
XÇgpôÃݬy* ›x ÓÐ ˜ ~pâŠÆ ó ó~{" ¢L L[  KZ ' ð|g•[º Z›
¼ÏÊ ànÛ×ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•æ :•
xsÑZxŠ { »"7?£ÅY Zi% mgz¢ÃVÍßXL L'( 1)
Zƒ t · Zg ZÍ *
·gâ Ãà ÇÉ ã ! i$ò¯Jã Ò e~ {øož• … Y[p{zì
gzg –xEC Ù b•gæø oz + äâ f *ZœÆ®kZ\ Wì 1á~Ðg »uäY Zi% »•
Yâ 1935~gz• www.khatmenubuwwat.org
Û B 25 1â353{“fB 20  ŠÆ\ W•Ù ŠÐçWq
„ ZÃVÍg )
 Æ<Ø èC
Ù X •DY
~i ZŠ6Y ¶
Z Å„ \ Wžìt ÂhÉ 7yâ ZÃð¸ËÐ y! iz
X ó óZ™ª»y›zEÐ
¸ ñWò™ú~ d • Û x ZŠÆ r
 ™ Zi%Ž ~§ +Š r Zl~ßñ
:• ˜
6Š {hgŠgzZ ã!
i$KZ~ƒI´Š¿Ž~y*zyL ' L ( 2)
xt Å ñZ°Z I Z ÚÅT Zƒ t ÃW ÒàaÆ ò¯eÉ
Š ` ZzgäkZêÆV
Ž c ¶gzZ Ïn~{øo´Šžì ñZg
X óì
ó ã c
Š » Zi%{zì]
ñgzZ f *Z »®kZ
¬i ZY 1â927 i!‚g )
( 29mZi%]c
ì t ‚Æ \ W:%» ó óZi%t Ü Z L Lp• N Zg Å ¬ZñgzZ ³ #t