Vous êtes sur la page 1sur 2

AVE MARIA

(A due voci eguali ed organo)


Don. Lorenzo Perosi

## 4 j j j
Moderato gra - ti - a ple - na,& 4

J
S
A JJ J J
mp A - ve, a - ve Ma - ri - a gra - ti - a ple - na, Do - mi - nus

## 4 j
& 4


J J
w

Org
? ## 4
4 J

## j j j j
6 Do - mi - nus te - cum p
# #
#

A & J J J #

S
J
te - - - cum be - ne - di - cta tu in mu - li - e - ri -

## j w
& # # w w
#w

#
Org.

? ## w #

## j j j
11 et be - ne - di - ctus fruc - tus ven - tris tu - i Je - sus.

& ## # # #
J
S
A J JJ
bus et be - ne - di - ctus fruc - tus ven - tris tu - i Je - sus.

## j
& ## n n # # # w
w
#J #
w
? ## w
Org.
w w
2

## j j j j
16 o - ra pro - no - bis pec - ca -

A & n J J
S

pp San - cta Ma - ri - a, Ma-ter De - i

##
& w w
w
w

Org.
# n
? ## w
w

##
21

to - ri - bus
j j ho - ra, nunc etj inj
nunc et in

& n
J J J J
S
A

o - ra pro - no - bis pec - ca - to - ri - bus nunc et in ho - ra

##
& n # nw #
#
n
? ## w # #
Org.
n
w w

## j j U
25 ho - ra mor - tis no - strae rall.


w
& J w
w w
S
A

mor - tis no - - - strae A - - men.

# j j U
rall.

& #
w

w
w
J w
Org.
w w
? ## j w
w w u