Vous êtes sur la page 1sur 4

Nama:Wan Noraslinbalqis Binti Harun No.

Matrik : D20091034375

Tarikh : 3 April 2012 Masa:8.10-9.30 Pagi

Kelas : 1 Rahmat Bil. Murid : 15 Orang

Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Gedangsa

Tema : Ringkasan karangan

Tajuk : Kelab komputer

Model : Ekplisit

Bidang : Maklumat

Hasil Pembelajaran utama Huraian Hasil Pembelajaran

HPU : Aras 1

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan (i)Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.

tertentu.

HPK :

8.2 Menyusun maklumat mengikut

keutamaan.

Objektif Pengajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

1)Mengetahui cara-cara untuk mengenal pasti isi-isi penting dalam sesebuah petikan.

2) Pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting yang terdapat dalam


petikan tersebut.
Pengetahuan sedia ada pelajar.

Pelajar sudah mengetahui cara menghasilkan sebuah ringkasan karangan.

Penyerapan

Nilai murni : kerjasama, keyakinan, ketelitian, dan keberanian.

Ilmu : Bahasa Melayu

KBKK : Pelajar mengenal pasti isi penting.

Penggabungjalinan

HPK

8.1: Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Kemahiran Bahasa:Membaca dan bertutur

Tatabahasa : Penanda wacana dan kata hubung.

OBJEKTIF FASA KANDUNGAN AKTIVITI ALAT


DAN
KANDUNGAN

Induksi Set 1) Guru mengarahkan pelajar ABM:


membentuk tiga kumpulan.
(5 minit) Sampul, kepingan
gambar dan papan putih.
2) Setiap kumpulan akan diberikan
satu sampul. Dalam sampul Nilai:
Merangsang minat
tersebut mengandungi kepingan
pelajar untuk Kerjasama,hormat-
gambar atau puzzle dan pelajar
mengetahui apa menghormati
diminta untuk mencantumkan
yang akan diajar
semula kepingan-kepingan gambar
pada hari tersebut.
tersebut.

3) Setiap wakil kumpulan perlu


melekatkan gambar yang telah
dicantumkan itu di papan putih.

4) Pelajar diminta merumuskan secara


lisan mengenai gambar tersebut.

5) Guru mengaitkan rumusan pelajar


dengan isi pelajaran yang akan
diajar pada hari tersebut.

Fasa 1 : 1) Guru menerangkan dan KBKK:


menghuraikan secara ringkas latar
(5 minit) Menjana idea
belakang dan ciri-ciri ringkasan
karangan kepada pelajar. Nilai:

Pengenalan dan Hormat-menghormati,


sorotan ketekunan

Fasa 2 : 1) Guru menerangkan cara untuk ABM:


membuat ringkasan karangan .
( 20 minit) Papan putih, kepingan
kad bewarna dan kad
2) Guru turut memberi penerangan
manila
mengenai ayat topik dan ayat
Persembahan
huraian. KBKK:

Menjana idea
3) Guru mengarahkan pelajar untuk
membuat catatan. Nilai:

Kerajinan

Fasa 3 : 1) Guru mengedarkan satu lembaran ABM:


kerja kepada pelajar.
(20 minit) Lembaran kerja, pen dan
pembaris.
2) Guru mengarahkan pelajar
Latihan berpandu mengenal pasti kata kunci dan isi KBKK:
penting yang terdapat dalam
Mencirikan dan
lembaran kerja tersebut.
mengenal pasti

3) Guru mengawasi dan membimbing Nilai


pelajar semasa aktiviti berlangsung.
Ketekunan, keyakinan

Fasa 4 1) Guru mengedarkan lembaran kerja ABM:


kepada setiap pelajar.
Lembaran kerja, dan
pen.
(25 minit) 2) Guru mengarahkan pelajar untuk
mencari isi penting mengikut KBKK:
kefahaman mereka sendiri.
Menjana idea
Latihan kendiri
3) Guru memilih beberapa orang Nilai
pelajar untuk menyatakan isi
Keberanian, berdikari
penting yang telah dikenal pasti
oleh mereka.

Penutup 1) Guru membuat rumusan terhadap Nilai :


perkara yang telah dipelajari oleh
(5 minit) Pembelajaran sepanjang
pelajar pada hari tersebut.
hayat.

2) Guru mengarahkan pelajar untuk KBKK:


menghasilkan sebuah ringkasan
Kritis dan menilai
karangan sebagai kerja rumah.