Vous êtes sur la page 1sur 22

DANH MC (T I) TI NGHIN CU C BN TRONG KHOA HC T NHIN

C QU PHT TRIN KHOA HC V CNG NGH QUC GIA TI TR NM 2012

(Km theo Quyt nh s /Q-HQLQ ngy thng nm 2012 ca Hi ng qun l Qu)

Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

101 - TON HC (08 TI)

1 101.01-2012.11 V vnh QF v cc vnh m rng ca n (tip tc) GS.TS L Vn Thuyt i hc Hu 24

2 101.01-2012.13 Tng cc bin ngu nhin ph thuc v ng dng TS L Vn Thnh Trng i hc Vinh 24

3 101.02-2012.03 Ti u khng trn v i ngu khng li TS Nguyn Quang Huy Trng i hc S phm H Ni 2 24

4 101.01-2012.05 Th ca cu x phng, nh l Chun b Weierstrass v ng dng TS on Trung Cng Vin Ton hc 24

5 101.02-2012.10 Phng trnh sng phi tuyn tnh v mt s ng dng TS Nguyn Minh Qun Trng i hc Quc t 24

6 101.01-2012.19 Gi thuyt Hayman p-adic TS V Hoi An Trng Cao ng Hi Dng 24

Ch s chnh quy Castelnuovo-Mumford v cu trc ca mt s lp


7 101.01-2012.18 TS Cao Huy Linh Trng i hc S phm Hu 24
vnh v mun c bit.

8 101.01-2012.16 Bi ton d-bar-Neumann TS Trn V Khanh Trng i hc Tn To 24

102 - KHOA HC THNG TIN V MY TNH (20 TI)

Nghin cu phng php thit k anten MIMO di siu rng cho


1 102.01-2012.19 TS Nguyn Quc nh Hc vin K thut qun s 24
truyn thng khng dy
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

H thng pht hin v theo di a mc tiu thi gian thc s dng


2 102.04-2012.06 TS Trn Quang Vinh Trng i hc Bch khoa H Ni 24
mng cm bin khng dy

MIMO chuyn tip khng kt hp trong mng truyn thng khng


3 102.04-2012.33 TS Nguyn Xun H Trng i hc Tn To 24
dy

nh gi hiu qu v ti u ha thit k mng relay nhn thc nn


Trng i hc Bch khoa,
4 102.04-2012.39 qua cc knh truyn fading khc nhau v di nhng mc khng TS H Vn Khng 24
TP. H Ch Minh
y v thng tin knh truyn

a truy cp phn chia theo khng gian trong thng tin a chng di
5 102.05-2012.07 TS Nguyn L Hng Trng i hc Bch khoa Nng 24
ng bng rng

Nghin cu pht trin cc phng php iu ch thi gian xung hn


6 102.02-2012.34 PGS.TS V Vn Ym Trng i hc Bch khoa H Ni 24
lon cho h thng thng tin s

Phn tch c tnh cu trc ca mng sinh hc v ng dng trong


7 102.03-2012.16 TS L c Hu Trng i hc Thy li 24
vic tm gien gy bnh.

8 102.03-2012.18 Nghin cu ti u mng v tuyn hp tc MIMO PGS.TS Trn Xun Nam Hc vin K thut qun s 24

Thit k anten mng phn x cho php iu khin bc x, lm vic


9 102.99-2012.38 TS Nguyn Bnh Dng Trng i hc Quc t 24
ti di tn sng milimet

Nn v truyn thng hnh nh a khung nhn kt hp su cho cc


10 102.01-2012.36 TS L Thanh H Trng i hc Cng ngh 24
h thng ti vi 3D

Thit lp cu hnh ti u cho truyn thng a phng tin tc


Trng i hc Khoa hc T nhin,
11 102.02-2012.28 cao, dung lng ln trong h thng khng dy hp tc a im s TS Nguyn Nam Trn 36
TP. H Ch Minh
dng nhiu ng ten tng h

Mt s lp ton t v quy trnh tnh ton trong h m v tr tu tnh


12 102.01-2012.14 PGS.TSKH Bi Cng Cng Vin Ton hc 24
ton
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Vin Cng ngh Thng tin,


13 102.01-2012.15 Xp x v khi phc tn hiu c s chiu rt ln trn li tha GS.TSKH inh Dng 24
i hc Quc gia H Ni

14 102.01-2012.29 Cu trc ca mt s lp th c bit PGS.TSKH V nh Ha Trng i hc S phm H Ni 24

Cc phng php tip cn v gii thut lin quan n cc bi ton Trng i hc Bch khoa,
15 102.01-2012.01 TS Hunh Tng Nguyn 24
lp lch ti u n v a mc tiu TP. H Ch Minh

Pht trin mt s phng php trc quan ha trong phn tch d Trng i hc Giao thng vn ti
16 102.01-2012.04 TS Trn Vn Long 24
liu nhiu chiu v ng dng H Ni

Nghin cu v nh gi cc k thut ci thin cht lng cho h


Hc vin Cng ngh bu chnh vin
17 102.04-2012.20 thng truyn thng truyn tip trong mi trng v tuyn thng TS V Nguyn Quc Bo 24
thng c s TP. H Ch Minh
minh.

Xy dng m hnh knh truyn v cc phng php phng to knh


18 102.04-2012.35 PGS.TS Nguyn Vn c Trng i hc Bch khoa H Ni 24
cho h thng thng tin thy m

L thuyt th v tnh ton t hp: ng dng trong mt s vn


19 102.99-2012.44 PGS.TS. Phan Th H Dng Vin Ton hc 24
ca cc h thng phc tp

Trng Cao ng Cng ngh thng


20 102.01-2012.17 Pht trin cc thut ton phn lp da trn khai thc lut kt hp TS V nh By 24
tin TP H Ch Minh

103 - VT L (50 TI)

ng cong nng chy v cc cumulant ph EXAFS ca cc h vt


1 103.02-2012.06 TS. H Khc Hiu Trng i hc Xy dng H Ni 24
liu di p sut cao

2 103.99-2012.13 Xy dng m hnh tnh ton nhiu cp cho vt liu kim loi nano TS. Bi Quang Hin i hc Duy Tn 24
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Tng hp, nghin cu cu trc v tnh cht ca mt s h ht nano


3 103.02-2012.09 TS. Hng Mnh Vin Khoa hc Vt liu 24
t t hp nh hng to nam chm vnh cu

3+
Tng hp vt liu thy tinh-gm SiO2-SnO2 pha tp cc ion Er
Trng i hc Khoa hc T nhin,
4 103.06-2012.16 bng phng php sol-gel ng dng trong ch to laser hng ngoi TS. Trn Th Thanh Vn 24
TP. H Ch Minh
gn

5 103.02-2012.14 Tnh cht in t ca ng nano carbon zigzag bin dng TS. Nguyn Ngc Hiu Trng i hc Si Gn 24

6 103.02-2012.66 S hnh thnh cu trc trong trng thi ngng t ca polariton TS. on Tr Dng Vin Vt l, TP. H Ch Minh 24

Nghin cu v s chuyn pha v tnh cht in ca vt liu gm p


7 103.02-2012.55 TS. Trn V Dim Ngc Trng i hc Bch khoa H Ni 36
in khng ch trn c s nn Bi1/2(Na,K)1/2TiO3

Nghin cu trit tiu dng cng hng v gim gai in p trong


8 103.99-2012.22 TS. Nguyn Minh Khai Trng i hc Nguyn Tt Thnh 24
bin tn my bin p ngun-Z

Nghin cu tng hp, tnh cht ca vt liu graphen a lp nh


9 103.99-2012.15 TS. Nguyn Vn Chc Vin Khoa hc Vt liu 36
hng ng dng trong cm bin sinh hc in ha

Nghin cu tnh cht t trn cc hp kim c cu trc nanomet ch


10 103.02-2012.27 TS. Lu Tin Hng Trng i hc Vinh 24
to bng phng php ngui nhanh v nghin c nng lng cao

Nghin cu tit din ntron ton phn v bt bc x s dng cc


11 103.04-2012.59 PGS.TS. Vng Hu Tn Vin Nghin cu Ht nhn 36
dng ntron phin lc trn l phn ng ht nhn Lt

12 103.08-2012.33 Nghin cu tia v tr nng lng siu cao TS. Phm Ngc ip Vin Khoa hc v K thut ht nhn 24

Nghin cu pht trin cc vt liu nano t hp nanocomposite trn


c s ht t nano ferit v ht bc nano kim loi (MF@Ag) cu trc
13 103.99-2012.10 TS. L Minh Tng Trng i hc Tin Giang 36
li/v nhm ng dng trong cc cng ngh dit khun v dit nm
mc
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu nng cao an ton trong thay o nhin liu cho cc l


Trng i hc S Phm K thut
14 103.04-2012.61 phn ng ht nhn thng qua ti u ha phng n ti np nhin TS. Quang Bnh 24
TP. H Ch Minh
liu bng cc thut ton tin ha

Nghin cu m phng tng tc tnh in mnh ca phn t ADN


15 103.02-2012.75 TS. Nguyn Th Ton Trung tm Nano v Nng lng 24
trong vi rt khi c mt cc phn ion a ha tr

Nghin cu hiu ng t - in trn mt s vt liu a pha in t Trng i hc Khoa hc, Thi


16 103.02-2012.48 TS. Nguyn Vn ng 24
dng khi v kch thc nano Nguyn

Nghin cu hiu ng nhn ht ti in trong Ge v SiGe nan tinh


17 103.02-2012.41 TS. Ng Ngc H Trng i hc Bch khoa H Ni 36
th trn nn vt liu vng cm rng

Nghin cu cng ngh to vt liu composite t g Keo lai rng


18 103.99-2012.18 TS. V Mnh Tng Trng i hc Lm Nghip 36
trng v nano TiO2

Nghin cu ch to, cc tnh cht in t v tnh cht quang ca


19 103.99-2012.31 GS.TS. Nguyn c Chin Vin Vt l k thut 24
mt s oxide kim loi c cu trc nano

Nghin cu ch to hp kim cu trc v nh hnh Al-Fe-(Y) bng


20 103.02-2012.19 TS. Nguyn Hong Vit Trng i hc Bch khoa H Ni 36
nghin hp kim ha v thiu kt xung in plasma

Nghin cu ch to h thng vi lu ng dng trong nhn bit virut


21 103.02-2012.78 TS. Chu Th Xun Trng i hc Bch khoa H Ni 36
gy bnh

Nghin cu ch to ht nano t cu trc core/shell (CoFe2O4@Au,


22 103.02-2012.74 MnFe2O4@CoFe2O4 v MnFe2O4@FePt) cho nh hng ng dng TS. L Trng L Vin K thut nhit i 36
y sinh

Nghin cu ch to chip cm bin sinh hc chn on sm ung th


23 103.99-2012.12 TS. Trng Th Ngc Lin Trng i hc Bch khoa H Ni 36
tin lit tuyn
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

24 103.05-2012.20 Nghin cu cc ngun plasma ng dng trong sinh hc v y t TS. Hong Tng Vin Vt l 24

Trng i hc Khoa hc T nhin,


25 103.02-2012.73 Nghin cu cc h tng quan mnh bng phng php tnh s TS. Bch Hng Giang 24
H Ni

Nghin cu cc cu trc n lp t lp rp bng phng php in


26 103.02-2012.36 TS. Phm c Thnh Trng i hc Bch khoa H Ni 24
ha, ng dng cho cm bin sinh hc

Nghin cu b nh st in ch to bng phng php dung dch


27 103.02-2012.81 TS. Bi Nguyn Quc Trnh Trng i hc Cng ngh 24
nhit thp

Nghin cu nh hng ca tp cht ln c tnh cch in mng


28 103.99-2012.68 TS. Phm Hng Thnh Trng i hc Bch khoa H Ni 24
trong t in

29 103.03-2012.49 Mt s vn ca m hnh chun v kim nghim ti LHC TS. Nguyn Th Hng Vn Vin Vt l 24

M phng tnh cht quang v tnh cht t ca cc cu trc nano bn


30 103.02-2012.05 TS. L Minh Th Trng i hc S phm H Ni 24
dn

M phng hin tng nng chy khng ng nht ca tinh th bng Trng i hc Bch khoa,
31 103.02-2012.51 TS. Nguyn Th Thy Hng 24
phng php ng lc hc phn t TP. H Ch Minh

Trng i hc Khoa hc T nhin,


32 103.03-2012.02 L thuyt trng lng t v l thuyt nhiu lon ci bin GS.TSKH. Nguyn Xun Hn 24
H Ni

H thng cm bin cht lng da trn cu trc SAW dng cho u


33 103.99-2012.24 PGS.TS. Ch c Trnh Trng i hc Cng ngh 24
phun mc thng minh

Ch to, kim sot plasmon b mt ca cc ht nano hp kim vng-


34 103.06-2012.08 bc qua thnh phn, dng tp hp v nghin cu ng dng lm TS. V c Chnh Vin Khoa hc Vt liu 24
xc tc trong x l kh
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Ch to vt liu spinel-perovskite composite (PbTiO3-MFe2O4; M =


35 103.02-2012.64 Co, Ni,..), vt liu quang t t v nghin cu tnh cht quang, in, TS. Danh Bch Trng i hc S phm H Ni 24
t ca chng

Ch to v nghin cu cc vt liu hp th sng vi ba nh hng


36 103.02-2012.58 TS. o Nguyn Hoi Nam Vin Khoa hc Vt liu 36
cho cc ng dng trong k thut in t v quc phng

Ch to cm bin sinh hc in ha vi lu s dng cc ht nano t,


37 103.02-2012.71 ng dng trong nhn bit mt s du n ung th nhm chn on TS. Nguyn Vn Anh Trng i hc Bch khoa H Ni 36
sm ung th v ngi

Cc trng thi exciton in mi v polariton ngng t cng cc hiu


38 103.02-2012.52 TS. Phan Vn Nhm Vin Vt l 24
ng tng quan

nh hng ca pha tp n tnh cht in mi, st in v p in


39 103.02-2012.62 TS. ng c Dng Trng i hc Bch khoa H Ni 36
ca vt liu p in khng ch Bi1/2(Na,K)1/2TiO3

Xy dng m hnh Einstein tng quan phi iu ha bc cao ph


thuc nhit , p sut v m rng m hnh Debye tng quan phi Trng i hc Khoa hc T nhin,
40 103.01-2012.03 GS.TSKH. Nguyn Vn Hng 24
iu ha, l thuyt nhit ng mng tnh v nh gi cc tham s H Ni
nhit ng ca cc vt liu

Vt liu nanocomposite bin i v tch tr nng lng trn c s


41 103.02-2012.32 PGS.TS. Dng Ngc Huyn Trng i hc Bch khoa H Ni 24
vt liu polyme dn

Nghin cu ng dng ng nan ccbon dng lng trong tn nhit


42 103.99-2012.35 PGS.TS. Phan Ngc Minh Vin Khoa hc Vt liu 24
cho LED, vi x l v linh kin in t cng sut ln

Nghin cu s phn b cation v nh hng ca chng ln tnh cht


43 103.02-2012.07 PGS.TS. Nguyn Phc Dng Trng i hc Bch khoa H Ni 36
t ca mt s h ht nano pherit v garnet st
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu pht trin cc vt liu nano lai (nanohybrid) trn c s


ht nano kim loi hoc ht nano t v vt liu nano carbon nhm
44 103.04-2012.60 TS. L Anh Tun Vin Tin tin Khoa hc v Cng ngh 24
ng dng trong cc mng lc khng kh khng khun v cm bin
sinh hc

Trng i hc Khoa hc T nhin,


45 103.02-2012.37 Nghin cu chuyn pha trong mt s h spin c cnh tranh tng tc GS.TS. Bch Thnh Cng 36
H Ni

Mt s nghin cu v cc hin tng phi tuyn quang hc trong h


46 103.62-2012.26 TS. Cao Huy Thin Vin Vt l, TP. H Ch Minh 24
bn dn cu trc nan

Kho st cu trc v chuyn pha trong h c b mt t do v h Trng i hc Bch khoa,


47 103.02-2012.17 GS.TS. V Vn Hong 24
trong khng gian b hn ch bng m phng trn my tnh TP. H Ch Minh

Hin tng vn chuyn v hp th quang trong cc cu trc nano


48 103.02-2012.04 GS.TS. on Nht Quang Vin Vt l 24
bn dn - ging lng t da trn cc vt liu phn cc

49 103.03-2012.80 Hin tng lun ca ht v hng trong cc m hnh thng nht GS.TS. ng Vn Soa Trng i hc S phm H Ni 24

Ch to v kho st tnh cht vt l ca cc ht t tnh a chc nng Trng i hc Khoa hc T nhin,


50 103.02-2012.69 PGS.TS. Ng Thu Hng 24
cho cc ng dng y sinh H Ni

104 - HA HC (44 TI)

Tng hp v nghin cu tnh cht cc dn xut ca mt s h a


1 104.01-2012.26 vng ngng kt cha d vng thiophen bng cc phn ng xc tc TS Nguyn Hin Trng i hc S phm H Ni 36
phc cht palai.

2 104.01-2012.51 Tng hp v kho st hot tnh sinh hc ca dn xut Quinoline PGS.TS Bi Th Bu Hu Trng i hc Cn Th 24

Tng hp N-amino axit quang hot dng lm thuc khng sinh


3 104.01-2012.06 Nikkomycin Z da trn phn ng ni tip ng phn ha-Mannich TS Cao Hi Thng Hc vin K thut qun s 24
lp th
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Tm kim pht hin cc cht c hot tnh sinh hc t mt s loi


4 104.01-2012.23 TS Nguyn Th Minh Hng Vin Ha sinh bin 36
thc vt h Na (Annonaceae) Vit Nam

Tm kim cc cht c hot tnh chng ung th t mt s loi thc


5 104.01-2012.01 vt thuc h Flacourtiaceae ca Vit Nam c nh hng theo TS Trng Bch Ngn Vin Ha sinh bin 36
php th sinh hc dn ng

Nghin cu thnh phn ha hc v mt s hot tnh sinh hc chi


6 104.01-2012.24 TS V Kim Th Trng i hc M - a cht 36
Bt ch (Glochidion) Vit Nam

Nghin cu ng dng phn ng ngng t a tc nhn vo tng hp Trng i hc Khoa hc T nhin,


7 104.01-2012.44 TS L Tun Anh 24
cc h d vng bis(areno)azacrown ether. H Ni

Nghin cu tng hp v thm d hot tnh sinh hc ca cc hp


8 104.01-2012.02 TS ng Th Tuyt Anh Vin Ha hc 36
cht hai thnh phn cha nucleozit v tritecpenoit

Nghin cu tng hp h xc tc t tnh cu trc l xp nano cho


9 104.01-2012.50 TS Nguyn Hong Duy Vin Khoa hc vt liu ng dng 24
phn ng transester ha t du ht cy Neem

Nghin cu thnh phn ha hc v mt s hot tnh sinh hc chi


10 104.01-2012.22 TS Phm Hi Yn Vin Ha sinh bin 36
Ru hm (Tacca) Vit Nam

Nghin cu thnh phn ha hc v hot tnh sinh hc ca mt s


11 104.01-2012.14 PGS.TS Phm Hu in Trng i hc S phm H Ni 36
loi Bch B chi Stemona Bc ng Dng.

Nghin cu hot tnh c ch enzym -glucosidase t qu da di


12 104.01-2012.72 TS Mai nh Tr Vin Cng ngh Ha hc 24
pandanus tectorius sol h da di pandanaceae

Nghin cu hot tnh kch thch t bo to xng MG63 ca thn r


13 104.01-2012.39 TS L Tin Dng Vin Cng ngh Ha hc 24
cy Tc k (Drynaria bonii)
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu chit tch, chuyn ha ha hc v thm d hot tnh


14 104.01-2012.33 sinh hc ca cc triterpenoid t Cy rau m Centella asiatica (L.) TS Trn Vn Lc Vin Ha hc 36
Urban, h Hoa tn [Apiaceae].

Nghin cu cc hp cht thin nhin c hot tnh sinh hc t mt s


15 104.01-2012.67 TS Trn Th Phng Tho Vin Ha hc 36
loi thc vt vng ngp mn ven bin Vit Nam

Nghin cu phng php sc nhit - iu ch vt liu xc tc


Trng i hc Khoa hc T nhin,
16 104.02-2012.53 quang ha trong vng UV v VIS trn c s bin tnh flour ha PGS.TS Hunh Th Kiu Xun 24
TP. H Ch Minh
TiO2

Nghin cu ch to khun nh dng trn c s compozit


17 104.02-2012.42 polyme/nano-hydroxyapatile (HAp) ng dng trong k thut ch to TS Nguyn Kim Ng Trng i hc Bch khoa H Ni 36
m xng

Ch to v nh gi hot tnh ca xc tc cha Molybden trn phn


18 104.02-2012.40 TS Nguyn Hu Huy Phc Vin Cng ngh Ha hc 24
ng oxy ha methanol thnh formaldehyde v dimethoxymethane

Vt liu nano vng lai ha ph oxit silic kt gn DNA dng cho


19 104.03-2012.54 PGS.TS Trn Thi Ha Trng i hc Khoa hc, Hu 36
chn on v iu tr ung th

Tnh cht h polyme compozit trn c s nn nha epoxy cha cc Trng i hc Khoa hc T nhin,
20 104.03-2012.62 TS Nguyn Xun Hon 36
ht BaTiO3 c pha tp mt s nguyn t. H Ni

Nghin cu tng hp cht xc tc tin tin a nng mi trn c s


21 104.03-2012.34 vt liu mao qun nano s dng cho qu trnh ch to nhin liu PGS.TS ng Tuyt Phng Vin Ha hc 36
sinh hc, ha dc v bo v mi trng

Nghin cu tnh cht, hot oxi ha su CO v VOC ca cc xc


22 104.03-2012.60 GS.TSKH Lu Cm Lc Vin Cng ngh Ha hc 36
tc hn hp Pt-CuO v ng hc phn ng
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu qui lut ng hc phn ng ca gc t do ester-alkyl


23 104.03-2012.75 vi phn t O2 trong qu trnh xy ha nhit thp ca nhin liu TS Hunh Kim Lm Trng i hc Quc t 24
diesel sinh hc

Nghin cu l thuyt s lu gi CO2 v hp ph chn lc CO2 trn


24 104.03-2012.29 TS Nguyn Ngc H Trng i hc S phm H Ni 36
vt liu khung hu c kim loi MOF

Nghin cu l thuyt lin kt hiro chuyn di xanh C-H...O, tng


25 104.03-2012.12 tc axit-baz Lewis v tng quan ca chng n kh nng ha tan TS Nguyn Tin Trung Trng i hc Quy Nhn 24
ca mt s hp cht hu c trong CO2

Nghin cu ch to vt liu xc tc mi trn c s zeolit ZSM-5,


vt liu mao qun trung bnh SBA-15 v nh gi nh hng ca
26 104.03-2012.41 PGS.TS L Th Hoi Nam Vin Ha hc 36
cu trc, cc dng tm hot ng n hot tnh xc tc ca vt liu
trong phn ng oxi ha cc hp cht cha vng thm

Nghin cu cc yu t nh hng n tnh cht in gii ca cht Trng i hc Khoa hc T nhin,


27 104.03-2012.46 TS L M Loan Phng 24
lng ion nhm ammonium t cp ng dng trong pin sc lithium TP. H Ch Minh

Tng hp, nghin cu tnh cht mt s copolyme cha silic v ng Trng i hc Khoa hc T nhin,
28 104.04-2012.61 TS Nguyn Minh Ngc 36
dng lm cht to mng cho sn chng h t bo mn H Ni

Nghin cu ch to, kho st hnh thi cu trc, tnh cht v kh


29 104.04-2012.07 nng phn hy trong iu kin gia tc thi tit ca vt liu TS Vn Cng Vin K thut nhit i 36
nanocompozit trn c s PLA, EVA v ht nano TiO2

Nghin cu ch to h mang thuc nano trn c s cc dn xut


30 104.04-2012.08 cacboxymetyl ca chitin v chitosan nhm tng cng kh nng TS Phm Th Bch Hnh Vin Ha hc 36
iu tr ung th
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu c ch v ng hc cc qu trnh ng kt ta in trn


31 104.05-2012.32 catot to cc lp m vng c nhiu thnh phn v ch tiu c, l, TS Nguyn Duy Kt Vin Ha hc v Vt liu 24
ha cao

nh gi mc pht thi v nhim mi trng ca cc hp cht Trng i hc Khoa hc T nhin,


32 104.07-2012.74 TS T Bnh Minh 36
hu c kh phn hy mi h brm (PBDEs) H Ni

Nghin cu c ch v iu chnh s lu gi ca ct sc k
zwitterion - ng dng pht trin phng php phn tch d Trng i hc Khoa hc T nhin,
33 104.07-2012.35 TS Nguyn nh Mai 24
lng thuc dit c phn cc glyphosate v cht chuyn ha ca n TP. H Ch Minh
(AMPA) trong nc mi trng bng sc k lng ghp khi ph

Nghin cu cc thut ton phn tch ph hp th ca hn hp a


34 104.07-2012.58 TS V ng Hong Trng i hc Dc H Ni 36
thnh phn vi cng c phn tch wavelet

Nghin cu tng hp v c tnh xc tc ca ry phn t


Phng th nghim trng im cng
35 104.99-2012.30 silicoalumophosphat v aluminosilicat c cu trc FAU cha kim TS ng Th Thy Hnh 36
ngh lc ha du
loi chuyn tip

Nghin cu s dng vt liu khung hu c-kim loi (MOFs) lm


Trng i hc Bch khoa,
36 104.99-2012.25 xc tc d th cho phn ng hu c hnh thnh lin kt carbon- PGS.TS Phan Thanh Sn Nam 24
TP. H Ch Minh
carbon

Tng hp, bin tnh nano hydrotalcit mang c ch n mn v


37 104.01-2012.15 PGS.TS T Th Xun Hng Vin K thut nhit i 36
nghin cu c ch hot ng trong lp ph polyme nanocompozit

Thit k, tng hp, th hot tnh c ch histon deacetylase v hot


38 104.01-2012.17 PGS.TS Nguyn Hi Nam Trng i hc Dc H Ni 36
tnh khng ung th ca mt s dy acid hydroxamic mi

Nghin cu mt s phng php mi tng hp betamethason v


39 104.01-2012.20 beclomethason t 9-hydroxy androstendion v cc hp cht tng PGS.TS Lu c Huy Vin Ha hc 36
t
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Tng hp v nh gi tc ng chng oxi ha v c ch


40 104.01-2012.78 acetylcholinesterase ca mt s dn cht flavonoid nhm sng lc PGS.TS Trn Thnh o i hc Y Dc TP. H Ch Minh 24
thuc mi dng iu tr bnh Alzheimer

Thit k mt s sensor hunh quang c nhy v chn lc cao


41 104.07-2012.31 PGS.TS Dng Tun Quang Trng i hc S phm, Hu 24
xc nh ion kim loi nng

Nghin cu s to phc ca thuc th 5,11,17,23-tetra[(2-ethyl


acetoethoxyphenyl)(azo)phenyl] calix[4]arene (TEAC) v Trng i hc Cng nghip, TP H
42 104.07-2012.47 PGS.TS L Vn Tn 36
5,11,17,23-tetra[(2-benzoic acid) (azo)phenyl]calix[4]arene (BAPC) Ch Minh
vi ion kim loi v ng dng trong ha phn tch.

Nghin cu thnh phn ha hc v mt s hot tnh sinh hc chi


43 104.01-2012.59 TS Nguyn Vn Thanh Trng i hc M - a cht 36
Nepenthes (h Nepenthaceae) Vit Nam

Nghin cu thnh phn ho hc v hot tnh sinh hc chi Lnh cng


44 104.01-2012.18 (Fissistigma) v B d (Uvaria) thuc h Na (Annonaceae) khu PGS.TS Hong Vn Lu Trng i hc Vinh 36
vc Bc Trung B

105 - KHOA HC TRI T (13 TI)

c im khong vt hc, ngc hc v ngun gc mt s bn


Trng i hc Khoa hc T nhin,
1 105.01-2012.01 qu (zircon v peridot) lin quan vi hot ng magma basalt kim TS Nguyn Th Minh Thuyt 36
H Ni
min Nam Vit Nam

Bn cht v thi gian thnh to qung ha ng vng ng bc i


2 105.01-2012.06 TS Trn M Dng Trng i hc M - a cht 36
Fan Si Pan v ngha sinh khong khu vc

Nghin cu xc lp cc thuc tnh c trng, lm c s xy dng


Trng i hc Khoa hc T nhin,
3 105.02-2012.08 m hnh cho kiu m corindon trong gneis (kiu m Tn Hng PGS.TS Nguyn Ngc Khi 36
H Ni
Trc Lu) Vit Nam

Khai thc v s dng s liu a chn di rng trong nghin cu a


4 105.04-2012.03 TS Nguyn L Minh Vin Vt l a cu 36
chn min Bc Vit Nam
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

ng dng vin thm v GIS vi s tham gia ca cng ng trong


nghin cu bin i mi trng v pht trin bn vng khu vc Trng i hc Khoa hc T nhin,
5 105.06-2012.20 TS V Kim Chi 36
nng thn min ni Ty Bc, Vit Nam thch ng vi bin i kh H Ni
hu v gim thiu tai bin thin nhin

Nghin cu nh hng do tn lu, bin i ha hc ca mt s cht


hu c nhim kh phn hy trong trm tch sng Cu By n
6 105.09-2012.09 TS V c Ton Trng i hc Thy li 24
cht lng nc ti, t nng nghip ca x Kiu K v xut
gii php

Nghin cu tc ng ca sng tu n xi l b v xut gii Trung tm D bo Kh tng


7 105.12-2012.02 TS Nguyn B Thy 24
php t nhin gim thiu tc ng Thy vn Trung ng

Nghin cu phng php vin thm hng ngoi nhit nh gi mi


8 105.99-2012.12 trng nhit th cung cp gii php b sung cho cng tc quy TS Trn Th Vn Vin Mi trng v Ti nguyn 24
hoch th trong xu th nng m ton cu

Nghin cu phng php kt hp k thut phn tch kin trc cnh


9 105.99-2012.15 quan v cng ngh vin thm phc v cho cng tc nh gi hnh TS Phm Minh Hai Vin Khoa hc o c v Bn 24
thi ca rng Pha Bc ca nc ta

nh gi chnh xc ca cc sn phm MODIS trn ba loi thm


Vin Khoa hc a cht v Khong
10 105.99-2012.16 ph ch yu Vit Nam. Nghin cu phc v cho vic iu tra, TS Nguyn Quc nh 24
sn
nh gi cn bng cc bon ton quc.

Nghin cu c im h m ph dng ti khu vc ng bng Bc


11 105.99-2012.17 B v pht trin m hnh tr tu nhn to phn loi mc ph TS Hong Th Thu Hng Trng i hc Bch khoa H Ni 24
dng ca cc thy vc

Nghin cu cc ri ro tai bin a cht trong bi cnh bin i kh


Trng i hc Khoa hc T nhin,
12 105.99-2012.14 hu khu vc th ha ven bin Vit Nam v gii php thch ng: PGS.TS Minh c 36
H Ni
Ly v d thnh ph Hi Phng
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Tin ha thnh phn manti thch quyn v lch s pht trin v lnh
13 105.05-2012.22 th Vit Nam: th nghim m hnh manti m chi do va chm TS Nguyn Hong Vin a cht 36
gia mng n v u

106 - SINH HC NNG NGHIP (30 TI)

iu tra cc cht c hot tnh sinh hc mi t hai loi vi khun lam Trng i hc Khoa hc T nhin,
1 106.16-2012.24 TS Phm Th Lng Hng 36
Anabaena sp. v Nostoc sp. phn lp ti Vit Nam H Ni

c trng phn t v sinh hc ca Kudzu mosaic virus (KuMV)


2 106.11-2012.104 TS H Vit Cng Trng i hc Nng nghip H Ni 24
trn u tng min Bc Vit Nam

Xc nh, phn tch Aspergillus flavus v aflatoxin t t trng lc


3 106.16-2012.96 TS Trn Th Thu H Trng i hc Nng lm, Hu 24
v lc v phng tr bng tc nhn sinh hc ti Ngh An

Xc nh chc nng v c ch iu ha ca mt s gen biu hin


vi khun Bacillus licheniformis trong iu kin i phosphate,
4 106.16-2012.23 TS Nguyn Thnh Trung Trng i hc Nng nghip H Ni 24
nhm ng dng trong vic xy dng h biu hin iu ha bng
dinh dng

Nghin cu, tuyn chn v xc nh c tnh ca vi khun ni sinh


phn hy N-acyl-L-homoserine lactones (AHLs) s dng trong
5 106.03-2012.61 TS Hong Hoa Long Vin Di truyn Nng nghip 36
phng tr bnh thi nhn cy trng do vi khun Erwinia carotovora
subsp. carotovora gy ra

Nghin cu c im h gen v dch t hc phn t virus vim gan


6 106.04-2012.60 vt (Duck Hepatitis A Virus) v virus Dch t vt (Duck Enteritis TS on Th Thanh Hng Vin Cng ngh Sinh hc 24
Virus) ti Vit Nam

Nghin cu a dng loi k sinh trng c ven bin vnh Bc b,


7 106.15-2012.08 TS Nguyn Vn H Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt 36
ng dng phng php sinh hc phn t trong phn loi.
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu tnh a dng v mi quan h pht sinh chng loi ca


8 106.11-2012.82 TS V Quang Nam Trng i hc Lm nghip 28
cc loi thuc h Ngc lan (Magnoliaceae) Vit Nam

Nghin cu thnh phn loi v a dng di truyn chi Sm (Panax Trung tm Nghin cu Thc nghim
9 106.11-2012.79 TS Trn Vn Tin 36
L.) Vit Nam Lm sinh Lm ng

Nghin cu tng cng kh nng hot ng ca enzyme phytaza


10 106.06-2012.86 kim trong ng ng tiu ha ca ng vt nui d dy n bng TS Trn Th Thy Trng i hc S phm H Ni 30
t bin im c nh hng

Nghin cu s kch khng salicylic acid v iu ha biu hin gen


Vin Ti nguyn, Mi trng v Cng
11 106.16-2012.80 trong qu trnh sinh tng hp centellosdie t bo rau m (Centella PGS.TS Nguyn Hong Lc 36
ngh sinh hc, Hu
asiatica (L.) Urban)

Nghin cu phn loi v khu h hc cc loi ve su (Hemiptera:


12 106.12-2012.63 TS Phm Hng Thi Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt 36
Cicadidae) min Bc Vit Nam

Nghin cu khu h cn trng nc b Cnh na (Hemiptera) ti Trng i hc Khoa hc T nhin,


13 106.15-2012.69 TS Trn Anh c 24
khu vc min ni pha bc Vit Nam H Ni

Nghin cu h thng phn loi v tnh a dng ca cc loi di


14 106.11-2012.02 (Mammalia: Chiroptera) Vit Nam bng phng php Hnh thi TS V nh Thng Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt 36
hc, Siu m v Sinh hc phn t

Nghin cu h protein ca vi khun kh sunphat phn lp t ging


15 106.03-2012.50 khoan du kh Vng Tu p ng trong iu kin nui cy k kh TS Nguyn Th Thu Huyn Vin Cng ngh Sinh hc 24
vi c cht du th

Nghin cu cc mi lin quan gia kh nng tp chng chu ca Trng i hc Khoa hc T nhin,
16 106.06-2012.14 TS L Qunh Mai 36
khoai ty trc cc yu t nhit cao, hn hn, mn cao H Ni
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu nh hng c hi ca ch (Pb) ln cu trc qun th vi


17 106.16-2012.77 khun kh sulfate nhm ng dng trong x l nc thi nhim Pb TS Kiu Th Qunh Hoa Vin Cng ngh sinh hc 24
Vit Nam

M hnh ha qu trnh pht trin ca cc chng nm mc nhm


18 106.16-2012.53 TS o Thin Trng i hc Nng nghip H Ni 36
kim sot s ly nhim ca chng trn mt s loi qu

Kho st nh hng ca cc phn t ADN gn trn cc cht nn


19 106.16-2012.67 TS Nguyn Tn Khi Trng i hc Quc t 24
rn bng k thut ph tn s tng.

Trng i hc Khoa hc T nhin,


20 106.15-2012.100 C t nhin bn a cao nguyn Langbian TSKH Hong c Huy 24
TP. H Ch Minh

Bc u nghin cu pht trin pin nhin liu vi sinh vt s


Trng i hc Khoa hc T nhin,
21 106.03-2012.06 dng lm cm bin sinh hc pht hin ti ch st v mangan trong TS Phm Th Hi 24
H Ni
cc ngun nc ( Vit Nam)

Nghin cu nh hng ca git non bo cht n tinh ln s hot


22 106.12-2012.93 TS Nguyn Vit Linh Vin Cng ngh Sinh hc 24
ha trng v s pht trin ca phi.

Nghin cu thnh phn v hot tnh sinh hc cc hp cht t nhin Trng i hc Bch khoa,
23 106.99-2012.97 TS Nguyn Th Lan Phi 24
thuc h cam qut TP. H Ch Minh

iu tra a dng sinh hc v nghin cu nhng taxon him thuc


24 106.15-2012.62 h ong k sinh Braconidae cc tnh pha Bc v Bc Trung b PGS.TS Khut ng Long Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt 36
Vit Nam

S dng phng php sinh hc phn t hin i kt hp vi


phng php hnh thi truyn thng c cp nht xc nh mi Trng i hc Khoa hc T nhin,
25 106.11-2012.30 GS Phan K Lc 24
quan h pht sinh h thng ca mt s nhm loi Thng Vit H Ni
Nam cha thy s phn bit r rt v hnh thi

Qun x ve gip (Acari: Oribatida) v ng vt t, vai tr ch th


26 106.14-2012.46 PGS.TS V Quang Mnh Trng i hc S phm H Ni 24
bin i kh hu mi trng ca chng Vit Nam
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Phn lp hot cht v th nghim hiu lc phng tr phng tr su


27 106.11-2012.88 PGS.TS Trn ng Ho Trng i hc Nng lm, Hu 24
hi cy trng ca cy u du Pongamia pinnata (L.)

Kim k tnh a dng thnh phn loi, xc nh s phn b ca cc


28 106.12-2012.16 TS Bi Tun Vit Bo tng Thin nhin Vit Nam 24
ging kin (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) Vit Nam

Kt hp phng php sinh hc phn t v hnh thi trong nghin


29 106.11-2012.37 TS Trn Th Bch Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt 36
cu phn loi b Long m (Gentianales) Vit Nam

H thng chiu sng n sc ngun sng nhn to cho nghin cu


30 106.16-2012.32 PGS.TS Dng Tn Nht Vin Sinh hc Ty Nguyn 24
ti sinh v nhn ging mt s loi cy trng nui cy in vitro

106 - Y SINH (16 TI)

Xy dng quy trnh xt nghim hp th min dch lin kt vi


Vn Phng i Din T Chc Centre
1 106.06-2012.74 enzyme (ELISA) pht hin nhim Streptococcus suis trn ngi v TS Ng Th Hoa 36
for Tropical Medicine
tm sot nhim trong nhm nguy c cao

Vai tr ca gen activation induced-cytidine deaminase trong chn


2 106.16-2012.17 on sm v tin trin ca ung th d dy v ung th i trng trn TS Trn Huy Thnh Trng i hc Y H Ni 24
bnh nhn Vit Nam

ng dng k thut Multilocus Sequence typing (MLST) m t


c im dch t hc phn t ca cc chng vi khun A. baumannii
3 106.03-2012.44 TS Trn Nh Dng Vin V sinh Dch t trung ng 30
mang gen New Delhi Metallo- -lactamase phn lp c ti 3
bnh vin ca H Ni trong 5 nm (2010-2014)

Nghin cu t bin gene major histocompatibility complex class I


4 106.16-2012.45 chain-related (MIC) bnh nhn ung th gan lin quan nhim virus PGS.TS Nguyn Lnh Ton Hc vin Qun y 24
vim gan B (HBV)

Nghin cu nh gi v khai thc cht Squalene lm dc phm t


5 106.03-2012.92 PGS.TS ng Dim Hng Vin Cng ngh Sinh hc 36
vi to bin ca Vit Nam
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu a dng sinh hc ca cc loi vi khun Bacillus sensu


Vin Vi sinh vt v Cng ngh Sinh
6 106.03-2012.19 lato Vit Nam v hot tnh khng sinh tiu dit cc dng vi khun TS Trnh Thnh Trung 24
hc
siu khng thuc

Nghin cu vai tr gy bnh v c im dch t hc phn t ca


7 106.03-2012.65 cc vi khun k kh v hiu kh gy hi chng tiu chy lin quan TS V Th Thu Hng Vin V sinh Dch t trung ng 36
n khng sinh mt s bnh vin H Ni

Nghin cu vai tr ca Rhinovirus trong khi pht cn hen cp


8 106.99-2012.12 tr em v s p ng min dch trong mu ngoi vi i vi TS Nguyn Th Diu Thy Bnh vin Nhi Trung ng 24
Rhinovirus

Nghin cu tng tc gia thuc iu tr trm cm fluoxetine v


9 106.03-2012.56 TS Nguyn Tho Trang Trng i hc Quc t 36
lipid ca mng t bo

Nghin cu thit k v xy dng cc phn t sinh hc pht trin


10 106.16-2012.09 Biosensor ng dng trong pht hin v sng lc cc hp cht gy TS Bi Vn Ngc Vin Cng ngh Sinh hc 24
ung th v tin ung th.

Nghin cu to chng virut rota G2P[4] cho sn xut vc xin rota Trung tm Nghin cu sn xut vc
11 106.16-2012.70 PGS.TS L Th Lun 36
a gi phng bnh tiu chy do virut rota ti Vit Nam xin v sinh phm y t

Nghin cu dch t hc phn t v c tnh khng thuc ca cc


12 106.06-2012.25 chng Staphylococcus aureus khng methicillin phn lp Vit PGS.TS Nguyn Thi Sn Bnh vin Qun y 103 36
Nam.

Theo di s thay i trong kh nng t duy khi lo ha bng phn


13 106.99-2012.15 tch mu a im nh ca nh trung bnh theo thi gian ca chui TS. V Th Kiu Loan Trng i hc Quc t 24
nh T2*

Sng lc dc liu c tim nng iu tr gt thng qua con ng


14 106.99-2012.90 c ch enzym xanthin oxidase t ngun nguyn liu sinh hc Vit TS. Nguyn Hong Anh Trng i hc Dc H Ni 36
nam
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nghin cu c ch chng ung th mc phn t ca mt s


15 106.16-2012.87 hot cht mi phn lp t ngun thc vt Vit Nam bng k thut TS. Th Tho Vin Cng ngh Sinh hc 24
Microaray kt ni c s d liu Cmap

Nghin cu xy dng m hnh phn bit v d on cc cht c kh


16 106.99-2012.106 TS. Thi Khc Minh i hc Y Dc TP H Ch Minh 24
nng c ch bm ngc v ng dng trn nhm dn cht flavonoid

107 - C HC (21 TI)

Trng i hc K thut cng


1 107.01-2012.33 ng lc hc phi tuyn c cu rung va p theo phng ngang PGS.TS Nguyn Vn D 36
nghip, Thi Nguyn

2 107.02-2012.03 Ti u ha kt cu s dng nguyn l cc i Pontryagin PGS.TS Trn c Trung Trng i hc Bch khoa H Ni 24

Thit k ti u tng hp kh ng lc hc v kt cu cnh chong Trng i hc Bch khoa,


3 107.04-2012.25 TS V Ngc nh 24
chng my bay trc thng c xem xt bin dng cnh. TP. H Ch Minh

Trng i hc Khoa hc T nhin,


4 107.02-2012.12 Sng trong cc mi trng n hi PGS.TS Phm Ch Vnh 24
H Ni

Pht trin cc k thut phn t hu hn trn trong phn tch phi Trng i hc Kin trc, TP H Ch
5 107.02-2012.27 TS Nguyn Vn Hiu 24
tuyn hnh hc kt cu dng tm v v Minh

Phn tch ng hnh hc: s hp nht gia m hnh v m phng Trng i hc Khoa hc T nhin,
6 107.02-2012.17 TS Nguyn Xun Hng 24
cc bi ton c hc TP. H Ch Minh

Trng i hc Bch khoa,


7 107.02-2012.28 Phn tch phi tuyn khung thp phng na cng chu ti trng ng TS Ng Hu Cng 24
TP. H Ch Minh

Phn tch phi tuyn kt cu composite c tnh bin thin c k n


8 107.01-2012.02 TS Hong Vn Tng Trng i hc Kin trc H Ni 24
nh hng ca cc iu kin gia cng
Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Nhn dng v iu khin h c phi tuyn a bin MIMO ng dng Trng i hc Bch khoa,
9 107.04-2012.23 TS H Phm Huy nh 24
m hnh n rn MIMO NARX phi hp thut ton ti u di truyn TP. H Ch Minh

Trng i hc S Phm K thut


10 107.02-2012.07 Nghin cu cc phng php tnh ton kt cu tm khng ng nht TS Nguyn Trung Kin 24
TP. H Ch Minh

11 107.99-2012.31 M phng ng x ca ct chu ti trng xon chu k PGS.TS Nguyn Hng Nam Trng i hc Thy li 24

M hnh ha v ng nht ha a t l ca vt liu nhiu pha : phn


12 107.02-2012.06 TS Trn Anh Bnh Trng i hc Xy dng H Ni 24
tch ta tnh v phn tch ng.

Kho st v m hnh ha c tnh ma st ng ca c cu chp


13 107.01-2012.15 TS Trn Xun B Trng i hc Bch khoa H Ni 24
hnh thy kh

14 107.02-2012.22 Cu hnh li: cc thuc tnh c hc v ng lc hc TS Mai Ph Sn Vin C hc 36

Cc phng php phi tuyn cho cc bi ton gi tr bin-u trong Vin Khoa hc v Cng ngh
15 107.99-2012.14 TS L Vn t 24
c hc n hi v c hc cht rn Tnh ton TP.H Ch Minh

Trng i hc Khoa hc T nhin,


16 107.02-2012.09 Bi ton ng trong mi trng phn lp TS Trn Thanh Tun 24
H Ni

nh hng yu t kch thc n kh nng khng ct ca dm b Trng i hc Bch khoa,


17 107.04-2012.21 TS Nguyn Minh Long 24
tng ct thp gia cng tm si polymer TP. H Ch Minh

Thit k b iu khin a bin bn vng cho nhng h thng vn Trng i hc Bch khoa,
18 107.04-2012.37 TS. Nguyn Quc Ch 24
chuyn lin tc vt liu mm c tc v chnh xc cao TP. H Ch Minh

19 107.04-2012.10 ng lc hc v iu khin cc h nhiu vt hn hp GS.TSKH Nguyn Vn Khang Trng i hc Bch khoa H Ni 24


Thi gian
STT M s Tn ti Ch nhim ti C quan ch tr
thc hin

Xc nh quy lut v d bo s pht trin vt nt dc theo b mt


20 107.02-2012.20 chung gia cc lp vt liu c chiu dy nan mt di tc dng TS Vn Trng Trng i hc Bch khoa H Ni 24
ca ti trng c chu k

Pht trin cc phng php phn t hu hn trn tnh ton v ti Trng i hc Khoa hc T nhin,
21 107.02-2012.05 TS Nguyn Thi Trung 24
u ha mt s bi ton trong mi trng a vt l TP. H Ch Minh

Tng s: 202 ti