Vous êtes sur la page 1sur 1

2

: 2 .
()

? 4 . w # b
b 4 J

7
3 2 1.

? ..
b bw # ..

15 2. %
? b b #.
#
#


21 # 3 2
?b bw
3


31
3 2 1.
#
? .. bw
b

40 2.
n
?b .. b # . ..

45 - w
?b

3

2015.