Vous êtes sur la page 1sur 26

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

KRAKW

REGULATORY
ZMIENNEGO
PRZEPYWU
STRUMIENIA
OBJTOCIOWEGO
POWIETRZA
(VAV)

ELEMENTY
INSTALACJI
WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI

KRAKW

REGULATORY ZMIENNEGO PRZEPYWU


STRUMIENIA OBJTOCIOWEGO POWIETRZA (VAV).

Regulatory VAV posiadaj uznane miejsce w technice wentylacyjno-klimatyzacyjnej i znajduj coraz szersze
zastosowanie w systemach kombinowanych. W zasadzie nie ma systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, do
ktrego nie mona by uywa regulatorw VAV, uwzgldniajc jedynie odpowiednie kryteria ich zastosowania.
Waciwe zaprojektowanie i wykonanie systemu VAV daje due oszczdnoci w zakresie kosztw eksploatacyjnych
dziki:
oszczdnemu i odpowiedniemu do potrzeb nawiewowi do indywidualnego pomieszczenia
wykorzystaniu nierwnoczesnego wystpowania strefowych obcie szczytowych
optymalizacji energetycznej i uytkowej centrali wentylacyjnej
niezawodnej kompensacji czynnikw zewntrznych.

Regulatory VAV mona stosowa w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze staym lub zmiennym
przepywem strumienia powietrza do:
rwnolegego sterowania powietrzem nawiewanym i wywiewanym
sterowania powietrzem nawiewanym przy regulacji powietrza wywiewanego
regulacji strefowej powietrza nawiewanego i wywiewanego
instalacji dwukanaowej
miejscowej regulacji temperatury danego pomieszczenia
systemw DDC (Direct Digital Control)

Zasada dziaania produkowanych przez FRAPOL regulatorw przepywu opiera si na pomiarze prdkoci
powietrza. Pomiar ten dokonywany jest za pomoc pneumatycznej sondy pomiarowej. Zastosowanie listwy
pomiarowej, ktra umoliwia pomiar cinienia z obu jej stron, prowadzi do bardzo dokadnego okrelenia rnicy
cinie. Jest ona mierzona za pomoc dynamicznego czujnika cinienia, w ktrym wykorzystano precyzyjn
termoanemometryczn zasad pomiaru. Mierzone dziki niej wartoci zostaj w elektronicznym regulatorze
porwnane z wartoci zadan. Jeeli warto mierzona jest inna ni zadana, siownik przepustnicy regulacyjnej
ustawia j w takie pooenie, aby nie wystpowaa rnica pomidzy wartoci mierzon a zadan.
Zastosowana przepustnica jest przepustnic powietrzno-szczeln z poliamidowym oyskowaniem osi przepustnicy.

Kady wyprodukowany, elektronicznie sterowany regulator przepywu strumienia jest cechowany na stanowisku
pomiarowym VAV dla wartoci przepywu strumienia okrelonej przez Zamawiajcego.

Produkowane przez FRAPOL regulatory przepywu strumienia charakteryzuje:


wysoka dokadno regulacji przepywu strumienia (poniej 3%),
bardzo dobra jako wykonania,
moliwo wykorzystania regulatora jako elementu odcinajcego,
atwa moliwo zastosowania osony tumicej haas,
bezobsugowo - wszystkie czci s zabezpieczone antykorozyjnie i cechuje je dugi czas uytkowania.

KRAKW

Elektroniczny regulator jest kalibrowany dla prdkoci przepywu powietrza odpowiadajcej znamionowemu
strumieniowi przepywu i w zwizku z tym kada wielko wymiarowa regulatora posiada przyporzdkowan
wielko znamionow przepywu strumienia Vn. Przy znamionowym przepywie strumienia przepustnica jest
cakowicie otwarta.
Na stanowisku do sprawdzania regulatorw przepywu strumienia kady regulator zostaje wycechowany zgodnie
z wytycznymi Zamawiajcego, co daje gwarancj osignicia w praktyce danych wartoci.

Wykonanie regulatora przepywu strumienia.

FRAPOL wykonuje regulatory przepywu strumienia o przekroju koowym. Obudowa oraz przegroda
przepustnicy regulacyjnej wykonane s z blachy stalowej ocynkowanej. Przegrod przepustnicy stanowi dwie
blachy, pomidzy ktre woone jest uszczelnienie gumowe, dajce szczelno klapy przy jej cakowitym
zamkniciu. O przegrody przepustnicy umieszczona jest w oysku ze sztucznego tworzywa. Listwa pomiarowa
wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, odpowiednio wyprofilowanej. Z boku listwy pomiarowej, po obu jej
stronach umieszczone s krce pomiaru cinienia statycznego.
Wasnoci regulacyjne s niezalene od cinienia dla zmiennego przepywu strumienia i s przydatne dla
wszystkich systemw pracy i zarzdzania energi cznie z wymuszonym zamykaniem.
Dugo regulatora przepywu strumienia, w zalenoci od rednicy znamionowej, podaje ponisza tabela i rys 1.:

Lc
L
Dn Lc L Di
mm
100 365 285 200
125 365 285 225
160 365 285 260
Dn

200 435 335 300


Di

250 435 335 350


315 465 380 415
400 570 460 500
500 620 515 600 Belimo - Compact
Dn + 120
Regler

Rys. 1.

Ukad regulacyjno-napdowy regulatora przepywu stanowi dynamiczny czujnik cinienia, pozycjoner i napd
przepustnicy jako jedna zwarta jednostka o symbolu: BELIMO NMV-D2-R FRAPOL
Schemat blokowy tej jednostki przedstawiono poniej.

Schemat blokowy
W czci mierniczej (elektronika czujnika,
linearyzacja) nastpuje przeliczenie otrzyma-
nego z czujnika nie liniowego sygnau
mierniczego spadku cinienia, na sygna
liniowy, proporcjonalny do przepywu objto-
ciowego. Sygna ten moe by rwnie
wykorzystywany do dalszego przetwarzania
poza przyrzdem. Sygna wejciowy zostaje
przetworzony, odpowiednio do zaprogramo-
wanych wartoci granicznych, na wewntrzny
sygna wartoci zadanej i porwnany
z sygnaem wartoci chwilowej (rzeczywistej).
Z otrzymanej rnicy pomidzy wartociami:
zadan i chwilow zostaje utworzony sygna
nastawczy dla napdu. Im mniejsze odchyle-
nie regulacji, tym mniejsza jest prdko
nastawiania.

KRAKW

Czujnik cinienia, pozycjoner i napd


przepustnicy 8Nm, jako jedna zwarta
jednostka
Sterowanie - nastawa ciga:
2...10 V@ , 0...10 V
@
Sterowania wymuszone:
ZAM, VMIN, VZS, VMAX, OTW
Nadajcy si do stosowania w syste-
mach z komunikacj (PP)

Zastosowanie
Zestaw VAV-Compact NMV-2 stoso-
wany jest do niezalenej od cinienia
regulacji aparatw (boxw) VAV Przy
nastawie cigej, zestaw sterowany jest
sygnaami z nastawnika pooenia
(pozycjonera), regulatora wiodcego,
lub z systemu DDC. Poprzez prost
zmian oprzewodowania dla sygnaw
prdu zmiennego, moliwe s rwnie
rne rodzaje pracy, w ukadzie
sterowania wymuszonego.
Budowa
Zestaw NMV-D2 posiada czujnik
rnicowy cinienia dynamicznego oraz
cz pomiarowo-regulacyjn z mikro-
procesorem. Przyrzd oparty jest na
wyprbowanej konstrukcji napdu NM.
Dziaanie i ustawianie
Poprzez wcinicie przycisku na obudowie przyrzdu, moliwe jest wysprzglenie przekadni i -jak dugo przycisk
pozostaje wcinity - rczne przestawienie przepustnicy.
NMV-2 nie posiada - poza przyciskiem wysprzglajcym - adnych elementw obsugowych, jak np.: wycznik, czy
potencjometr wielkoci zadanej.
Programowanie zakresu roboczego, jak rwnie parametrw roboczych VMIN, VMAX i VNOM realizowane jest jednym z
przyrzdw dodatkowych ukadu komunikacji PP
- ZEV (dla sprawdzania i ustawiania bezporednio na instalacji)
- ZEVO (dla ustawiania przez OEM)
Zalety systemu komunikacji PP to:
- moliwo sprawdzenia wartoci aktualnej i zdalne zmian parametrw,
- prawie absolutne wyeliminowanie moliwoci nieprawidowych manipulacji przez nie posiadajcy odpowiednich
kwalifikacji, lub nieupowaniony personel.
Wymiary
Akcesoria elektryczne
ZEV Przyrzd nastawczy
SN1, SN2 Wyczniki pomocnicze
Wana wskazwka
Producent regulatorw VAV jest odpowiedzialny za prawidowy monta i
waciwe nastawy zestawu NMV-D2, jak rwnie za dokadno regulatora
VAV - jako caoci. Z tego wzgldu zestawy NMV-D2 rozprowadzane s do
producentw regulatorw VAV.

KRAKW

Dane techniczne NMV-D2


Napicie znamionowe 24 V 50/60 Hz, 24 V@
Zakres roboczy 19,2...28,8 V , 21,6...26,4 V@
Pobr mocy 3W
Moc znamionowa 5,5 VA
Wielko sygnau wiodcego 0...10 V@ (Prowadzenie w zakresie VMIN do VMAX)
Oporno wejciowa min. 50 kW
Rodzaje sterowania roboczego sterowanie wymuszone ZAM, VMIN, VZS, VMAX i OTW
selektywne oprzewodowanie od napicia zasilajcego
Wybieralny zakres roboczy 2...10 V = 2 ... 10 V w przedziale VMIN...VMAX
(Mode) 0...10 V = 0 ... 10 V w przedziale VMIN...VMAX
Sygna aktualnej wielkoci strumienia przepywu U DC 2...10 V @ 0,6 mA (Mode 2...10)
DC 0...10 V @ 0,6 mA (Mode 0...10)
Sygnay liniowe, odpowiednio 0...100% VNIN
Zakres pomiarowy czujnika 2... ~ 300 Pa (zalene od OEM)
Przycze Kabel 4 x 0,75 mm2
Kierunek obrotu wybieralny L/R za pomoc ZEVO lub PC (ustala OEM)
Klasa ochronnoci III (napicie bezpieczne - niskie)
Stopie ochrony IP42
Kt obrotu max. 95, (przestawialne zderzaki mechaniczne)
Moment obrotowy min. 8 Nm (przy napiciu znamionowym)
Wskanik pooenia mechaniczny - strzaka
Temperatura otoczenia 0... + 50 C
Temperatura skadowania -20... + 80 C
Sprawdzian wilgotnoci wg: EN 60335-1
Emit. zakc. elektromagn. CE zgodnie z 89/336/EWG i 92/31/EWG
Poziom natenia dwiku max. 35 dB (A)
Obsuga bezobsugowy
Masa 900 g

Dostosowane do uytkownika - praca ciga i sterowanie wymuszone przy pomocy NMV-D2


Dla prawidowej pracy systemw wentylacji i klimatyzacji pomieszcze odpowiadajcej wymaganiom uytkownikw,
konieczne jest nie tylko cige regulowanie strumienia objtoci za pomoc sygnaw prdu staego, ale rwnie
praca przy regulowanych stopniowo - staych przepywach.
Za pomoc regulatora VAV-Compact, moliwa jest bezproblemowa realizacja takiego - kombinowanego rodzaju
pracy. Wejcie w (3), dla parametrw wiodcych, reaguje zarwno na sygnay sterowania nastawy cigej jak i na
sygnay sterowania wymuszonego, wyprowadzane z napicia prdu zmiennego. Moliwe jest rwnolege zaczanie
kilku aparatw, - rwnie w kombinacji z regulatorami VRD2...
Ze wzgldw technicznych sterowanie wymuszone do pozycji ZAM moliwe jest tylko w zakresie roboczym
2...10 V@ , albo generalnie tylko przy nastawie 0% dla VMIN.

Przepustnica w pozycji ZAM


Zamknicie przepustnic na doprowadzeniu i odprowadzeniu powietrza do nie uytkowanych pomieszcze pozwala
na oszczdno energii.
Jeeli - przy zakresie roboczym 2...10 V - wejcie w i przycze 1 zostan zwarte, to NMV-D2 steruje
przepustnice do pozycji ZAM.
Przymusowe zamknicie przepustnicy przez napd nastpuje rwnie wtedy, kiedy przy nastawie sygnau wartoci
zadanej dla przepywu minimalnego VMIN 0%, - sygna sterowniczy odpowiada wartoci VMIN.

VMIN - minimalny przepyw objtociowy


W zalenoci od potrzeb, albo przy braku obsady, mona przeczy poszczeglne strefy, lub pomieszczenia na
stan gotowoci (Standby). Przy takiej pracy nastpuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszcze i znaczna
redukcja zuycia energii.

KRAKW

VZS - Pozycja porednia


Zarwno przy rcznej, jak i automatycznej - wielostopniowej regulacji strumienia powietrza, moliwe jest osignicie
- przy redniej wartoci pomidzy minimaln i maksymaln objtoci przepywu, bardziej delikatnego stopniowania
przepywu; np.: przy sterowaniu w zalenoci od jakoci powietrza.

VMAX - maksymalny przepyw objtociowy


Pojedyncze pomieszczenia lub grupa pomieszcze musz by krtkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem
powietrza. W ten sposb moliwe jest przewietrzanie, wieczorne schadzanie. lub poranne szybkie ogrzanie
pomieszcze.

Przepustnica w pozycji OTW


Wspomaganie oddymiania pomieszcze albo jako pozycja bezpieczna. W tym przypadku nastpuje deaktywacja
ukadu regulacji przepywu i przepustnica zostaje cakowicie otwarta (maksymalne mechaniczne otwarcie).

Regulacja ciga
NMV-D2 reguluje przepyw powietrza w przedziale pomidzy zadanymi nastawami VMIN...VMAX, zalenie od cigego
sygnau wiodcego od zaprogramowanego zakresu roboczego (2...10 V, 0...10 V)

Ponisze schematy pokazuj standardowe nastawy BELIMO. W razie potrzeby producent - (OEM) moe, za
pomoc PC przeprogramowa i zmieni te nastawy.

Funkcja ZAM, OTW: w tym przypadku nastpuje deaktywacja ukadu regulacji przepywu

KRAKW

Tumienie haasu.
Istniej rne moliwoci obnienia poziomu mocy akustycznej regulatora przepywu.
Przykady takich rozwiza pokazuj ponisze schematy:

Izolacja akustyczna Izolacja akustyczna regulatora


z blachy oc. i 30 mm weny min. Tumik

Rys. 2. Izolacja akustyczna samego regulatora daje Rys. 4. Obudowa dwikoszczelna regulatora wraz
obnienie poziomu mocy akustycznej do 13 dB(A) z zabudowanym tumikiem daje obnienie poziomu
mocy akustycznej do 14 dB(A)

Regulator natenia przepywu Izolacja akustyczna


Tumik na caej dugoci

Rys. 3. Zabudowany za regulatorem przepywu Rys. 5. Izolacja akustyczna przewodu wentylacyjnego


strumienia tumik akustyczny daje obnienie poziomu na caej szerokoci pomieszczenia daje obnienie
mocy akustycznej do 11 dB(A) poziomu mocy akustycznej do 24 dB(A)
Wymiary K i SL zalene s od rednicy znamionowej przewodu wentylacyjnego.
Produkowane przez FRAPOL regulatory przepywu strumienia mog by dostarczane z izolacj akustyczn lub
z tumikami haasu.
Podany na nastpnych stronach, w tabelach, poziom mocy akustycznej haasu emitowanego przez obudow
regulatora, przy zaoeniu redniego tumienia w pomieszczeniu 8 dB, ulega obnieniu w zalenoci od przyjtego
systemu ochrony przed haasem (rys. 2 5) o podane powyej wartoci.

Kt otwarcia przepustnicy a (0O oznacz. przepustnic cak. otwart)

Poziom mocy akustycznej zaleny jest od kta Haas przepywu


otwarcia przepustnicy, co pokazuje rys. 6.
1 ej
m2
do czn
ny sty
sio u
ie ak
dn cy
)o o
(A m
B] om

Pokazany na rysunku poziom mocy akustycznej


[d ozi

Lw (dB(A)) jest odniesiony do 1 m2 powierzchni


P
Strata cinienia D p[Pa]

poprzecznego przekroju obudowy przepustnicy i


jest okrelony jako:
Lw1(dB(A))=Lw(dB(A)) + kf

prdko napywu m/s

Warto wspczynnika korekcyjnego kf podaje ponisza tabela w zalenoci od rednicy Dn regulatora przepywu
strumienia.
Wspczynnik korekcyjny kf
Dn [mm] 250 315 350 400 500
A [m ]
2
0,05 0,08 0,1 0,12 0,2
kf [dB] -13 -11 -10 -9 -7

6
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

7
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-100 Dn = 100
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-100 Dn = 100


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu

przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

8
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

9
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-125 Dn = 125
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-125 Dn = 125


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu
przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

10
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

11
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-160 Dn = 160
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-160 Dn = 160


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu

przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

12
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

13
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-200 Dn = 200
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-200 Dn = 200


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu
przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

14
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

15
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-250 Dn = 250
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-250 Dn = 250


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

540

540

540

540

540

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu

przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

16
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

Haas przepywu

17
Poziom mocy akustycznej [dB] (A)
Haas emitowany przez obudow
REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-315 Dn = 315
KRAKW

Rnica cinie statycznych D p[Pa]


KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-315 Dn = 315


Haas przepywu Haas emitowany przez obudow
statycznych D P [Pa]
Rnica cinie

Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB] Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz] przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu

przestrze hali

Kana SPIRO

Haas emitowany
przez obudow
przestrze hali

Izolacja akustyczna kanau SPIRO


Przyporzdkowane rnym
usytuowaniem mikrofonw

18
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

19
Haas przepywu

Poziom mocy akustycznej [dB] (A)


REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-400 Dn = 400
KRAKW

KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-400 Dn = 400

Haas przepywu

statycznych D P [Pa]
Rnica cinie
Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu

przestrze hali

20
Rnica cinie statycznych D p[Pa]

prdko przepywu m/s

21
Haas przepywu

Poziom mocy akustycznej [dB] (A)


REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-500 Dn = 500
KRAKW

KRAKW

REGULATOR PRZEPYWU STRUMIENIA TYP VSR-R-500 Dn = 500

Haas przepywu

statycznych D P [Pa]
Rnica cinie
Vn/w
Poziom mocy akustycznej [dB]
przy redniej czstotliwoci w oktawie [Hz]

Regulator VAV przepywu strumienia


Kana SPIRO

Haas przepywu
przestrze hali

22

KRAKW

Poza regulatorami o przekroju koowym typ VSR-R FRAPOL wykonuje rwnie regulatory przepywu o przekroju
prostoktnym typ VSR-E o standardowych wysokociach H = 120, 230, 345, 460 i 575 mm, szerokoci w zakresie
B = 200 do 1000 mm i standardowej dugoci L = 540 mm.

230
B

50
500

Rys. 9 Regulator przepywu strumienia VSR-E-230

Szczegowych informacji dotyczcych tego typu regulatorw przepywu udziela si w odpowiedzi na konkretne
zapytania.

Monta regulatorw przepywu.


Regulator przepywu stanowi jeden z elementw sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej i powinien zosta zabudowany
zgodnie z zasadami montau instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Kierunek napywu powietrza na listw
pomiarow pokazuj strzaki umieszczone na obudowie regulatora przepywu. Po zamontowaniu regulatora naley
sprawdzi czy przepustnica nie jest cakowicie zamknita. Regulator nie powinien by montowany bezporednio za
kolanami, za odgazieniami trjnikw i za dyfuzorami lub konfuzorami o kcie wierzchokowym wikszym od 15O.
Minimalne odlegoci winny wynosi:

dla regulatorw o przekroju koowym:


1D od ukw i kolan
2D - 3D od trjnikw
1D - 2D od dyfuzorw i konfuzorw

dla regulatorw o przekroju prostoktnym


2B lub 3H od ukw, kolan i trjnikw
1B lub 1,5H od ukw, kolan i trjnikw z zastosowaniem blachy perforowanej o wolnym przekroju 50% jako
prostownicy strumienia.

Podczenie elektryczne
Podczenie elektryczne elektronicznego regulatora NMV-D2 powinno zosta wykonane zgodnie ze schematem
podanym w karcie katalogowej regulatora NMV-D2 przez specjalistyczn firm.

23

KRAKW

Zamawianie regulatora przepywu:


Wyszczeglnione poniej wielkoci winny zosta podane przez Zamawiajcego

a) Typ regulatora:
- o przekroju koowym VSR-R
- o przekroju prostoktnym VSR-E

b) Wymiary:
- rednica nominalna Dn [mm] dla VSR-R
- szeroko x wysoko B x H [mm] dla VSR-E

c) Znamionowy strumie przepywu Vn [m3/h]


d) Maksymalny strumie przepywu Vmax [m3/h]
e) Minimalny strumie przepywu Vmin [m3/h]
f) Izolacja akustyczna I
g) Tumik akustyczny T

Przykady zamawiania regulatora:

VSR-250/875-560-280/T

lub

VSR-E-250x450/2025-1800-890/I

lub

VSR-R-250/1225-1050-700/

24
OFERUJEMY RWNIE WYROBY WYSZCZEGLNIONE W KATALOGACH:

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

PASKIE CENTRALE WENTYLACYJNE MINI

TUMIKI AKUSTYCZNE PROSTOKTNE


I KOOWE

KLAPY P.POAROWE PROSTOKTNE


I KOOWE

URZDZENIA REGULUJCE ORAZ


ZAKACZAJCE UKADY WENTYLACYJNE

KRATKI WENTYLACYJNE, APACZE TUSZCZU,


NAWIEWNIKI STROPOWE

KANAY I KSZTATKI O PRZEKROJU


PROSTOKTNYM

KANAY I KSZTATKI O PRZEKROJU WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

KOOWYM

KRAKW
PRZEDSIBIORSTWO
PONADTO OFERUJEMY: POLSKO-AUSTRIACKIE
P.U.H. FRAPOL
FILTRY SPKA Z O.O.

ELEMENTY MONTAOWE W SYSTEMIE METU


30-832 KRAKW
UL. MIERZEJA WILANA 8
ZAWORY POWIETRZNE
TELEFON: (012) 653-27-66
659-05-77
TELEFAX: (012) 653-27-89

www.frapol.com.pl
E-mail: klient@frapol.com.pl

LUTY 2008