Vous êtes sur la page 1sur 4

1.

Biorc za podstaw socjologiczn definicj folkloru jako elementu kultury, opisz - posikujc si przykadami -
jak dzisiaj folklor przejawia si (w jaki sposb jest obecny) w rnych sferach ycia spoecznego i jak jest w
nich traktowany.

2. Czy i jak mona zachowa neutralno w praktykowaniu socjologii? Sformuuj i uzasadnij swoj opini w kilku
zdaniach.

3. Czy wszystkie formy ycia spoecznego naley akceptowa? Jeli tak to dlaczego? Jeli nie to jakie naley,
a jakich nie naley?

4. Czy, Twoim zdaniem, kto reyseruje role spoeczne? Jeli tak, to kto? Jeli nie, to dlaczego nie ma chaosu w
odgrywaniu tych rl?

5. Czym zajmuje si socjologia? Co to jest wyobrania socjologiczna? Napisz wasne komentarze do definicji
podanych w wykadzie.

6. Dlaczego historia, cz psychologii, cz antropologii, ekonomia, nauki polityczne, cz geografii zaliczane


s do nauk spoecznych? Jakie s ich podobiestwa? Czym rni si od siebie?

7. Dlaczego, twoim zdaniem, ludzie w rnych spoeczestwach lub grupach spoeczestw maj rne kultury?
Czy wspomniane na wykadzie rodzaje teoretycznego wyjaniania zrnicowania kulturowego s wystarczajce
dla jego zrozumienia? Dlaczego tak uwaasz? Jakie wedug ciebie s przyczyny takiego zrnicowania kultur?

8. Dwie dwudzielne klasyfikacje kontroli spoecznej skrzyowane ze sob daj cztery typy kontroli spoecznej: (a)
formaln zewntrzn, (b) formaln wewntrzn, ( c) nieformaln zewntrzn i (d) nieformaln wewntrzn.
Scharakteryzuj kady z tych typw.

9. Jakie zmiany spoeczne na wielk skal dokonay/dokonuj si w cigu ostatnich dwch-trzech stuleci i jaki
by/jest ich wpyw na zmiany w skali mikro?

10. Jakie, wedug ciebie, warunki musz (powinny) by spenione, eby kontrola spoeczna wewntrzna
rzeczywicie moga by traktowana jako najskuteczniejszy rodzaj kontroli spoecznej? Czy moliwe jest
spenienie takich warunkw w skali makrospoecznej? Dlaczego tak uwaasz?

11. Kod, to zestaw regu i zasad (np. gramatyka), ktry moe by przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Publiczno, to grupa ludzi posugujcych si okrelonym wsplnym kodem oraz posiadajcych wsplne
zainteresowanie/a jak spraw. Scharakteryzuj przynajmniej dwa kody kulturowe, wedug ktrych funkcjonuj
znane ci publicznoci.

12. Ktre z dwch modelowych podej badawczych (badania ilociowe, badania jakociowe) uwaasz za
waciwe dla socjologii jako nauki? Ktre przynosi wicej wartociowych danych o wiecie spoecznym?
Uzasadnij swoj opini.

13. Kultur mona rozumie jako: * system normatywny, * system ekspresyjny, * system idei. Objanij szerzej te
rozumienia kultury, podaj i opisz przykady.

14. Na czym polega specyfika badania wiata przyrody, a na czym specyfika badania wiata spoecznego?

15. Na podstawie lektur i przemyle wasnych podaj definicje tosamoci spoecznej i tosamoci jednostkowej
oraz tosamoci zbiorowej. Dlaczego te rne tosamoci s wane w yciu spoecznym?

16. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu populacyjnym [demograficznym].
17. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu grupowym [wsplnotowym].

18. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu systemowym [pozycje, role].

19. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu strukturalnym [relacje].

20. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu aktywistycznym [interakcyjnym].
21. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu kulturowym.

22. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj prac jako
szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu polowym [zdarzeniowym].

23. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu populacyjnym [demograficznym].

24. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu grupowym [wsplnotowym].

25. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu systemowym [pozycje, role].

26. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu strukturalnym [relacje].

27. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu aktywistycznym [interakcyjnym].

28. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu kulturowym.

29. Na podstawie materiau z wykadw, lektur oraz dowiadcze i obserwacji wasnych scharakteryzuj rodzin
jako szczeglny obszar zainteresowa socjologicznych w ujciu polowym [zdarzeniowym].

30. Na podstawie wykadu, lektur i wasnych przemyle opisz (ilustrujc to przykadami) co si dzieje, gdy z
pewnej zintegrowanej caoci kulturowej usunie si jaki element.

31. Na podstawie zalecanych lektur sformuuj socjologiczne okrelenia adu spoecznego (porzdku spoecznego).
Czy (i, ewentualnie, czym) rni si od potocznego uycia tych terminw?

32. Na wykadzie bya mowa o rekwizytach funkcjonalnych zwizanych z biospoeczn natur czowieka. Objanij
sformuowanie przestrze aktywnoci ekspresyjnej posugujc si przykadami.

33. Norma jest regu nakazujc (zalecajc) okrelone postpowanie w konkretnych sytuacjach, bd zakazujc
(odwodzc od) okrelonego postpowania. Podaj i skomentuj szerzej przykady norm: (1) nakazujcych ,
(2) zalecajcych , (3) zakazujcych , (4) odwodzcych od

34. Objanij w kontekcie elementw wyobrani socjologicznej - co kryje si za terminami: fatalizm,


determinizm, prowidencjalizm.
35. Objanij sens socjologicznego rozumienia pojcia wolnoci. Co to jest woluntaryzm? Opisz pojcie i termin
posugujc si przykadami.

36. Okrel w kilku zdaniach czym rni si potoczna wiedza o spoeczestwie od wiedzy naukowej. Podaj
przykad(y) potocznego i socjologicznego opisu rzeczywistoci spoecznej.

37. Okrel wasnymi sowami, na czym polega pierwotno i wtrno danych socjologicznych. Podaj i omw
przykady gromadzenia i wykorzystywania danych obu rodzajw.

38. Opatrz wasnym komentarzem tez o refleksyjnoci wiedzy socjologicznej. Podaj przykady.

39. Opisz wasnymi sowami opozycj prezentyzm historyzm.

40. Opisz wasnymi sowami, co to jest dogmatyzm i co to jest etnocentryzm. Podaj - i scharakteryzuj bliej -
przykady.

41. Podaj co najmniej cztery przykady nieformalnej kontroli spoecznej: co najmniej dwa przykady sankcji
represywnych i co najmniej dwa przykady sankcji afirmatywnych o rnej intensywnoci w obu wypadkach.

42. Podaj co najmniej dwa przykady zjawisk spoecznych i ich wskanikw. Oce trafno tych wskanikw i
uzasadnij swoj ocen.

43. Podaj co najmniej dwa przykady zmiennoci pozornie niezmiennych instytucji spoecznych. Opisz, na czym
polega ta zmienno i ta pozorna niezmienno.

44. Podaj co najmniej dwa przykady zwizkw przyczynowo-skutkowych midzy zmiennymi. Wska zmienne
zalene i zmienne niezalene oraz napisz, dlaczego je za takie uwaasz.
45. Podaj i opisz co najmniej dwa przykady opnienia kulturowego. Sformuuj wasn opini na temat
moliwoci zmniejszania bd powikszania si tego opnienia.

46. Podaj i opisz dokadnie przykad (moe by wymylony) samospeniajcej si prognozy spoecznej.

47. Podaj i opisz szerzej przykady dwch podanych w wykadzie aspektw pojcia wartoci. Co czy te dwie
definicje? Co je dzieli?
48. Podaj i opisz szerzej przykady kontroli spoecznej zewntrznej, ktra:
(a) jest przez wikszo spoeczestwa polskiego niechciana i wymuszana przez okrelone grupy czy
instytucje,
(b) jest przez wikszo spoeczestwa akceptowana.

49. Podaj przykad faktu, zjawiska lub procesu spoecznego, ktry/e chcia(a)by podda badaniu. Sformuuj
pytanie/a badawcze i przynajmniej jedn hipotez.

50. Podaj przykad znanego ci systemu spoecznego i opisz go uwzgldniajc elementy uyte w jego definicjach.

51. Podaj przykady struktur organizmu i struktur spoecznych majcych analogiczne funkcje. Jakie s, wedug
Ciebie, poytki i niedogodnoci (czy kopoty) w porwnywaniu spoeczestwa z organizmem?

52. Podaj przykady struktur organizmu i struktur spoecznych majcych analogiczne funkcje. Jakie s, wedug
Ciebie, poytki i niedogodnoci (czy kopoty) w porwnywaniu spoeczestwa z organizmem?

53. Podaj przykady z ycia codziennego ilustrujce (a) konflikt interesw oraz (b) wspzawodnictwo w deniu
do wyszej pozycji spoecznej.
54. Podaj przykady zachowa lub/i przekona etnocentrycznych i zachowa (przekona) nacechowanych
relatywizmem kulturowym. Ktra z tych dwch postaw wobec kultury jest ci blisza? Uzasadnij swoj opini.

55. Porwnaj podane na wykadzie definicje kultury. Wska ich podobiestwa i rnice oraz objanij wasnymi
sowami wane pojcia wystpujce w tych definicjach.

56. Posugujc si: *kategori kodu kulturowego, *podanymi na wykadzie kryteriami (definicjami) i *znanymi ci
przykadami - opisz rnice midzy kultur elitarn, kultur masow i kultur popularn.

57. Przytocz co najmniej dwa przykady kultury elitarnej i opisz je szerzej stosujc podane na wykadzie kryteria jej
wyrniania (elementy definicyjne).

58. Sprbuj sformuowa w kilku zdaniach generalizacj jakich zaobserwowanych faktw czy zjawisk, ktra
nadaaby tym obserwacjom gbszy sens, uatwiaby ich zrozumienie.

59. Symbol, to cokolwiek, co zastpuje, oznacza, wyobraa sob co innego (posiada znaczenie wykraczajce poza
wasn definicj). Podaj przykady symboli wanych w yciu spoecznym. Skd si wziy i dlaczego uwaasz,
e s wane?

60. W nawizaniu do omawianych na wykadzie praktycznych implikacji socjologii zaproponuj i omw


przynajmniej dwa przykady praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej.

61. Wedug niektrych autorw socjologia ma trzy funkcje: opisow, wyjaniajc i krytyczn. Jakie pytania
zadawane s w ramach tych funkcji? W jaki sposb szuka na nie odpowiedzi? Uzupenij swoje odpowiedzi
szerszym komentarzem.

62. Wychodzc od przedstawionych na wykadzie definicji podaj i scharakteryzuj szerzej przykady co najmniej
dwch subkultur nie bdcych kontrkulturami oraz co najmniej dwa przykady kontrkultur. Opisz, na czym
polega odmienno przytoczonych subkultur i opozycyjno kontrkultur.

63. Wykorzystujc podane na wykadzie definicje systemu spoecznego omw przykady systemw spoecznych o
rnej skali wielkoci: bardzo maych, rednich, bardzo duych, wielkich.

64. Znajd rne definicje spoeczestwa. W czym s podobne do podanej w wykadzie, a w czym rni si od
niej?

65. Podaj i opisz po kilka przykadw zwyczajw i obyczajw. Napisz komentarz dotyczcy: (a) trwaoci i
zmiennoci obu tych elementw kultury, (b) wzajemnych relacji zwyczajw i obyczajw.