Vous êtes sur la page 1sur 8

Naleyto pocztowa opacona ryczatem gotwk

Nr. 13 Krakw, czwartek 15 stycznia 1020 ' Rocznik lim .

20 K
miesicznie Redakeya i Administracya
Krakw, Dunajewskiego 5,
z o d s y k T e le fo n H ed ak cyi N r. 396.
p>
rtt*iumerata zamiejscowa: w Cze- T e le fo n AdisJidsracyi N r. 310'
C '*b, Austryi, Niemczech, W ^ Kcnto czekowe Nr. 140.256.
Fach pocztow y na listy Nr. 116.
grzech, Szwajcaryi 24 K, Adres tedegr.: Naprzd Krakw.
^ sQa numeru A 1_
Dziai inseratowy:
P ojedyn czego O w fi Grodzka 13, Ii. p, TeL 1354.
N A P R Z t l
^skiainacye otwarte s wolne od Konto czek ow e 140.002.
0n**ty pocztowej. Redakeya Organ Polskiej Partyi SocyaSistycznej. C en y o g o s z e Za miejsce w ier
sza nohparelem 1'50 K, w nadsr-
"'^opisw nie zwraca ibezimien-
stanem 5 K G osy publiczne po
yeb listw nie uwzgldnia. Wychodzi codziennie o godzinie S rano z wyjtkiem p o n ie d z ia k w . 1 K za wiersz.

W tej niepewnoci jutra co czyni? iak s:

N ie s p o k o jn y p o k j przygotowa na przyszych losw koleje? jak si


ubezpieczy przed niespodziankami wulkanu, na
ktrym traktat wersalski ca osadzi Europ?
po wojnie trzydziestoletniej zosta za- oto wszystkie te postanowienia suszne jak
arty w r. 1648 pokj westfalski, caa Europa niesuszne opieraj si nie na zasadach ja Zagadnienie niezmiernie trudne. Ale wymija
z^]a go z nieopisanym zapaem i radoci, snych, okrelonych, uznanych przez opini po go nie mona, bo prba wyminicia lub odoe
j^ zyscy odetchnli z uczuciem ulgi, wszystkim wszechn zwycionych i zwycizcw, lecz na nia rozstrzygnicia, czy raczej rozstrzygni grozi
da si odczu odrazu jako bogosa improwizacyach i kompromisach midzy prze- zawaleniem si caego gmachu, ktry co dopiero
w ia , dobroczynna zmiana w ich pooeniu; ciwnemi sobie zasadami, czsto dowolnych, mao zaczlimy budowa. Budow pastwa, przynaj
M i k s i wspczeni malarze z Rembrandtem jasnych i sprzecznych. mniej budow jego fundamentw tx-zeba bez
czele pozostawili przyszym pokoleniom do- Trafne te uwagi woskiego uczonego w caej zwoki koczy: stworzy nareszcie konstytucy.
^ ,aenty radosnego nastroju owej chwili prze- peni zastosowa si dadz do pooenia Polski, Sejm obecny, ktry tyle szkd krajowi wyrz
*0Wej ,v wymalowanych przez siebie alego- wytworzonego traktatem wersalskim: plebiscyty dza, jak najprdzej usun. Utworzy rzd z lu
icznych apoteozach pokoju westfalskiego. lskie w jakieje racej pozostaj sprzecznoci dzi rozumnych i naprawd fachowych w miejsce
^zy choby w jakiej drobnej czstce daje z kurytarzem czeskim, ktry stworzono bez dzisiejszych fachowych dyletantw, ktrzy Pol
Podobny nastrj odczu dzi, gdy ratyfika- plebiscytu Sowakw, aby Polsce przeci bez sk rujnuj. Wzmocni si wewntrznie pod
ya pokoju midzy koalicy a Niemcami zostaa poredni czno z zachodem i poudniem wzgldem gospodarczym. Podj mozolny, du
'Matecznie podpisana w Paryu? Czy ten po Europy? A prowizoryum Galicyi wschodniej, do gotrway trud organizowania administracyi, skar-
lu ktrego robienie wloko si od listopada tychczas jasno i ostatecznie nie rozstrzygnite, bowoci, sdownictwa i szkolnictwa.
" do stycznia 1920, budzi ufno i otuch, obok nakazu prowadzenia uciliwej, kosztownej Jeli si Polska na czas nie opatrzy i nie za
y odegna on widma burz wojennych i klsk i bardzo niepewnej wojny z Rosy sowieck, bierze do tej mudnej roboty, to rycho bdzie
Rcznych ? niewiadomo w czyim interesie, na czyj korzy, jako krucha d bez steru i bez masztu, mio
^ * > s te ty v z cik trosk patrzymy wpajbli- bez jakichkolwiek gwarancyj ? ! tana niespokojnemi falami wiatowego... pokoju.
j Przyszo. Mimo podpisania pokoju ile
'vjen jeszcze nieskoczonych, powsta roz-
iaZaych zatarSw nie zaatwionych, grocych
s, a chwila wybuchem nowych wojen pozo-
t 0 ham jako smutne dziedzictwo wojny wia-
Front od Rygi i Gdaska do Odesy
Pragnienie paryskiego Tem psa
j, W ! A jaka ruina gospodarcza! Zwaszcza my
Paryski Temps z 8 b. m. powica artyku dzie mia bezporednie poczenie z Europ p
W, aty granic nie mamy ustalonych ani od wstpny kwestyi wschodnio-europejskiej i wal nocn przez Odes, gdzie sygnalizowano
^'clodu ani od zachodu, tu plebiscyty, tain ce z bolszewizmem. Na wstpie usiuje przera kontyngenty ukraiskie i oddziay brytyjskie,
f J'vizT)rya, a zato mamy cik i niebezpie- zi opini angielsk widokiem aliansw i pro komunikowaby si z portami morza rdziem
t\v " 'v ill ua wschodzie, miliardowe dugi i pagandy bolszewickiej w A zyi u wrt Indyj. nego. Poczenie polsko-otewskie spoio dwa
aleno od koalicyi czyli od kapitali- Bolszewicy pisze rozszerzaj i wic odamy tego frontu. Naley jeszcze zorganizo
tryumfy swoje a w gbi A zyi centralnej. Ich wa wspdziaanie Polakw i Rumunw z si
Pn Zaohodnio-europejskich... Skde zaezer- biuro propagandystyczne donosi, e wieo od ami lokalnemi (czy to ma by unikanie w y
,Jf- Wczucia radoci i otuchy? by si bankiet w Bucharze, stolicy pastwa mwienia nazwy Ukraicw, aeby nie drani
p0^ n; becny pokj jest mocno niespokojny i muzumaskiego, ktre oddzielone jest od Afga Rosyan? red. Naprz.), ktre mog dopomdz
pl.-,/lzby niepokj budzi w umysach. Gdzie tego nistanu tylko lini biegu Amu-Daryi i ktre do osony Woynia, Podola, zachodniej czci
sl,.5Czyna? Woski uczony Guglielmo Ferrero cignie si a do rubiey Indyi. Uczta odbya Chemszczyzny, a moe nawet i ziemi kijow
si w rezydencyi rosyjskiej, gdy bolszewicy skiej...
g0(|l Sl? da na to pytanie odpowied w uwagi maj swojego rezydenta w Bucharze tak, jak Rozumie si prawi dalej Le Temps
W ^yrn artykule, zamieszczonym tymi dniami go mieli carowie. Wypowiadano i mowy. nie chodzi tu o skierowanie obcych wojsk do
p^.^Solaskim dzienniku SecoJo". Wilson W bankiecie (tu Temps cytuje rdo bol Moskwy na szturm Kremlu, gdzie rezyduje Le
on przyszed ze swymi czternastu szewickie) uczestniczyli konsulowie Afganistanu nin. Uwolnienie si Rosyi moe by tylko dzie
W zamiarze okrelenia zasad, na pod- i Persyi, jakote reprezentanci emira (buchar- em wyezaym Rasyan.
skiego), ktrzy powitali alians trzech mocarstw. Dziennik paryski podkrela tylko, e chodzi
bpje ? ktrych wiat ma by urzdzony, podo- mu o to, aeby poar (bolszewicki) nie nabra
Przedstawiciele rzdu Buchary wyrazili pewno,
de< \ak Talleyrand przyszed na kongres wie- e Buchara i Rosya sowiecka pozostan zwi nowych si, spalajc pastwa ssiednie.
2 zasad, wedle ktrej kongres Europ zane politycznie i ekonomicznie". I tu znw powraca do Polski, piszc: U gra
Temps^ dodaje tu z ironi: Oto temat do nic wschodnich Polski znajduj si obecnie poa
) * konwersacyi pomidzy wysannikiem angielskim kataloskie (aiuzya do bitwy z Attyl, red.
. ^d Wilsona polega na tem, e przy-
0 Grady, a bolszewickim, Litwinowem. B Naprz.), gdzie uratuje si cywiiizacy.
t ty. ! 52 gotowego planu, gdy Talleyrand mia dzie on mg pozatem rozprawia o przedwst Tyle o obecnej dziejowej misyi Polski dzien
Plp ?Sz, e wypracowa z gry szczegowy pnych warunkach pokojowych podpisanych nik, bdcy w bliskich stosunkach z francu-
^Praw dzie to przeciwstawienie Talley- przez rzd sowiecki z Estoni 31 grudnia u. r. skiem ministerstwem spraw zagranicznych.
$ter Wilsonowi nieco kuleje, bo cay w mi- Siebie samego pociesza Temps, e pewne
odparowanie tamtego ciosu dotkno bolszewi
h dj ^an Talleyranda nie wystarczy Europie
kw pod Dyneburgiem, gdzie si zczyy woj
ni na 15 lat, ale w tem ma rac-y
ska polskie i otewskie. Nareszcie pisze
Ujip0^ llczoUy_ zagadnienia europejskie trzeba wytworzyo si poczenie pomidzy wojskiem z dnia 14 styczn ia
^ych ^ k d historyczny splot spraw, wyni- polskiem, ktre tworzy gwn si Europy
P0c2f.j 2 Przewrotu umysowego, ktry si roz- wschodniej i armi otewsk, ktra wybitnie Podjcie stosunkw
daa si pozna obron Rygi przeciwko nie
Polity 2 Odrodzeniem i Reformacy i przewrotu
mieckim oddziaom Bermoudta.
dyplomatycznych z Niemcami
z fozKZnek i wojskowego, ktry si rozpocz W tem poczeniu widzi jednak Tem ps cz Bsriin, (PAT). Charges daffaires w Berlinie
^drZy rem Eolski i rewolucy francusk. Ci, jeno zadania. zostali zamianowani: Z ramienia Anglii lord
''tZyjj u3ktat polski ukadali, z tem si nie Co trzeba przygotowa? pyta. Widocznem Dilraanrolr, z ramienia Francyi R. de Marcilly,
*lah0ty; Zawiera on niewtpliwie niektre po- jest to dla kadego na pierwszy.rzut o k a : trze dawniejszy generalny konsul w Genui, z ramie
ba stworzy front cigy jednolity, na kt nia Woch hr. Aldrobandi di Marescetti. Pisma
ie$t Gtla za cikie i niewykonalne; ale tych
rym wszystkie kraje, zagroone agresywnem uwierzytelniajce ju nadeszy do Berlina. Przed
f aMera ^rawdziwym bdem traktatd, ktry dziaaniem bolszewikw, uprawiayby rami przy stawiciele niemieccy w wspomnianych 3 pa
! duo postanowie bardzo susznych ramieniu czynn obron Osi Batyku do morza stwach jeszcze nie zostali zamianowani. Ocze
rzeczy bardzo dobrych, jest co innego: Czarnego. Przez Gdask i Ryg front ten b- kuj zamianowania w najbliszym czasie.

I
2 N A P R Z D * N r . 13
_______A

Postpy pod Dynoburgiem


Marka i korona
Posowie maopolscy gro opuszczeniem Sejmu!
W a rs z a w a . (P A T ). Komunikat sztabu general
nego wojsk polskich z dnia 13 stycznia:
(Telefonem od korespondenta .N a p rzo d a ") Front litewsko-biaoruski: N pnoc od rzeki

Posiedzenie delegacyi w arunkiem , i rzd da rk o jm i w ym iany korn


w ed ie relacyi przedw o jen n ej.
Dwiny grupy generaa Rydza-migago posuny ,
si na w schd i we walce zajy folwark Ksa- i
m aopolskiej * * * werynowo, wie Kalki, Szkieltowo i szereg
mniejszych miejscowoci, pooonych na tej li- ]
Warszawa, 13 stycznia. W a rs z a w a (WBK.). Reprezentant W B K zwrci
nii. K ontratak bolszew icki odparto przy wietnem 1
si do posa W ito sa z zapytaniem o stanowisko
Dzi odbyo si w gmachu Sejmu posiedzenie wspdziaaniu naszej artyleryi, przyczem wzi- <
ludowcw w sprawie walutowej. Pose Witos o-
p o sw m aopolskich. Przewodniczy lwowski po iimy przeszo 100 jecw i duo zdobyczy wo
wiadczy, e stanowisko ich jest identyczne
jennej. Atak bolszewikw na wie Podkozielce
se dr. Ernest Adam. z wnioskiem dra Bornsteina i e ludowcy do
na pnoc od Poocka odparto.
Obradowano nad zamierzonem przez rzd maga si bd cakowitego, a nie prowizory
Na poudnie od Prypeci patrol nasz okry
i wikszo sejmow pokrzywdzeniem Maopol cznego zaatwienia sprawy. .
i zniszczy doszcztnie oddzia partyzanteki bol
ski przy wymianie koron na marki polskie. Czy p. Prezes przypuszcza, e sprawa wa
szewikw, ktry przedziera si na tyy naszych
lutowa mogaby wywoa przesilenie gabineto wojsk.
Pose S tesio w icz a tak o w a ostro prezydenta mi
we?
n istrw S k u lsk iego za to, e z a m a przyrzeczenie Front Woyski: Sytuacya bez zmiany.
Nie sdz; o ile jakie przesilenie wybuch
dan e posom m aopolskim , i bez*w iedzy delegacyi W zastpstwie szefa sztabu generalnego Ku
nie, to bdzie ono dotyczyo ministra skarbu p. liski, pukownik.
m ao p o lsk ie j rzd adnych krokw nie podejm ie Grabskiego.
w s p ra w ie u regu lo w an ia stosunku m arki do korony;
przyrzeczenia tego rzd nie dotrzyma i bez
Wrd niektrych czonkw komisyi skarbo
wo-budetowej powstaa myl, by w razie przy
jcia wniosku marszaka t. zn. ustalenia relacyi
Duma
C zernlow ce. (PA T. Ag. Dacia). Dum a azyaty-
porozumienia si z delegacy maopolsk mini korony do marki wypaca pobory robotnikw cka ro zszerza si w straszn y sp o s b po c a e j
ster skarbu wystpi! ze swoim projektem. i urzdnikw maopolskich w stosunku 1 koro Ukrainie. Take i na pnoc od Bessarabii stwier
Posowie S te so w ic z i Daszyski w swych prze na rwna si 84 fenigom. dzono urzdowo kilka wypadkw dumy.
mwieniach atak o w ali k rlew iak w za ich w rogie Jak si dowiadujemy, m inister G rabski od rzu ci
pod kadym w zgld em odnoszen ie si do M ao
projekt m arszak a. ' *
W pnych godzinach wieczornych odbdzie
Rokowania
polski i krzywdzenie jej najywotniejszych inte- si ponowne zebranie posw Maopolski. czesko-austryackie
tesw na kadym kroku. W iede (PA T). Der Morgen* donosi z Pragi:
W kocu delegacya maopolska uchwalia Posiedzenie Sejmu Ostatnie wiadomoci o przebiegu rokowa pra
skich nie do pu szczaj duo nadziei, by g w n e
o b sta w a przy relacyi p rzed w o jen n ej 85 Mk od korespondenta Naprzodu11)
(Telefonem
100 K, a w razie, jeelib y si w ik szo sejmowa sp ra w y byy ro zw izan e po m yli A u stryi. Dotych
W a rs z a w a , 13 stycznia. czas przyszo tylko w tych punktach do poro
na to nie zg o d zia, op uci Sejm. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu pod nieobecno zumienia, gdzie przedstawiciele austryaccy zgo
Po powziciu tej uchway pos. dr. Diam and marszaka, biorcego udzia w konferencyi z mi dzili si na dania czeskie. W sp ra w ia w g lo w e j
nistrem skarbu w sprawie waluty, otworzy wice
podzikowa posowi d-rowi Adamowi za pro o w iad cz aj Czesi, e z pow odu za p otrzeb o w an ia
marszaek Osiecki. w S ow acy i nie ro zp o rz d zaj adnym i nadw ykam i
wadzenie obrad.
i e m og d ostarczy m niej w g la n ii dotych czas.
Na tem zakoczyo si posiedzenie delegacyi
maopolskiej.
0 relacyi korony do marki W sprawie cu k ro w e j daj Czesi 16 czesk o-
referowa jako sprawozdawca wikszoci kom. so w ack ich koron za kilogram , podczas gdy Au-
stryacy ofiarowuj 12 koron. Dr Renner p o z o
Propozycya Marszaka skarbowej pose dr. Hzd, ktry plt niesy
chane rzeczy, jak np., e spad ek kursu m arki staje jeszcze w Pradze.
Marszaek Trm pczyski wystpi z propozy- sp o w o d ow ali bolszew icy (i), e za korony trzeba
cy, by przed ustaleniem relacyi korony ostem ludziom da jaknajmuiej marek, bo zabio r m arki
1 w yem igru j, i inne podobne niestworzone gup
O wydanie Beli Khuna
plo w an o i w ydan o bony koronow e. stwa. W iede . (P A T ). W komisyi finansowej Zgro
Posowie maopolscy owiadczyli w odpowie Pose Fedorowicz referowa imieniem mniej madzenia narodowego zoy sekretarz stanu
dzi na t propozycy, e zgodz si na ni pod sze ci maopolskiej, poczem dyskusy odroczono. dla sdownictwa, Ramek, wyjanienie w spra
wie wydania Beli Khuna i towarzyszy. Ot
Ramek stwierdza, e w sprawie Beli Klauna i to

garstwa kuryerka" przyzna te same uatwienia aprowizacyjne co


powiatom lskim.
warzyszy dotychczas nie nadeszy formalne akty
wydania. Przed paru tygodniami zgosi si
W a rs z a w a . (PAT). W Gazecie Porannej" z 11 wprawdzie rzd wgierski o wydanie ich, atoli
stycznia pojawi si przedrukowany z Illustrowa- Zakutano okrtw bez bliszego sprecyzowania stanu rzeczy, w ka
dym razie w formie, ktra nie odpowiada mi
nego Kuryera Codziennego" artyku pt. Zbawczy-
W a rs z a w a . (PAT). Wczoraj odbyo si posie dzynarodowym przepisom postpowania ekstra
ni Naczelnika Pastwa". Jak si dowiadujemy dzenie sejmowej komisyi morskiej. Omawiano
Opowiadanie, odnone jest zupenym wymysem. dycyjnego. Akta zostay odesane celem uzupe
sprawy' floty wojennej, jej orgauizacyi, oraz nienia. Dotychczas nie otrzyma urzd stanu dla
Ani jeden szczeg przedstawiony w tym artykule, wyszkolenia oficerw. Zakomunikowano nastp
nie jest zgodny z rzeczywistoci. sdownictwa formalnego wniosku w sprawie
nie o poleceniu zakupu 10 okrtw, wydanem wydania Beli Khuna i innych internowanych.
przez m inisterstw o aprow izacyi. Statki te maj Budapeszt. (P A T . Wg. Biuro kor.). Dzisiaj
Przedoenie zabezpieczy przyw z zboa zaku pionego w A m e rozpocza si ro zpraw a przeciw k o 22 kom uni
ryce. stom o zam ordow an ie dwu o fio erw ukraiskich.
suby wojskowej Jedenastu oskaronych znajduje si w wizie
W a rs z a w a (P A T ). Monitor Polski" ogasza u- Olbrzymi sfrejk grnikw pod niu ledczem, omiu oskaronych ucieko, oskar
ataw w przedmiocie przeduenia czasu suby rzdami czeskimi eni : Bela Kuhn i Por s, jak wiadomo inter
roczn ikw 1808 no 1889, powoanych na obszarze nowani w Austryi.
dowdztwa okrgu generalnego krakowskiego, M oraw sk a Ostrawa. ( P A T ) . Morgenzeituug" do
nosi, e rozpocz si w Zagbiu Ostrawskiem
do czasu ogoszenia w wojsku polskiem powsze
chnej demobilizacyi. (Zob. dzisiejsz kronik. ruch strejkowy wrd grnikw na ile droy- Komunici w Niemczech
nianem. Sytiucya stroikowa w cigu nocy po Wiede. (PAT). Biuro kor. podaje doniesienie
Przyp. Red.).
gorszya Si znacznie. Wczoraj grnicy prokla dziennikw berliskich z Lipska, e 12 bm. wie
Dodatek droyniany dla mowali strejk generalny. Do wieczora usta ruch
na 22 szybach, na ktrych strejkuja ogem 31
czr odbyo si tam zebranie socyalistw niezawi
sych i komunistw. U ch w ay stra jk o w e j nie po
urzdnikw tysicy grnikw . W cigu przedpoudnia przy
szo do demonstracyi ulicznych strejkujcych
w zito. Przewaao zapatrywanie, e naley na
razie oczekiwa, jak si rozwin wypadki w pa
W a rs z a w a . (Tel. w. Naprzodu"). Rada mini grnikw. K ilkan acie tysicy grn ik w ruszyo stwie. W miecie panuje spokj, banki i gmachy
strw postanowia, zanim teguJacya plac urzdni przedpoudniem w stron Witkowie, gdzie znaj publiczne s obsadzone wojskiem.
czych dokonana zostanie, wypaci urzdnikom duj si wielkie huty elazne. Strae wojskowe Wiede. (PAT). Biuro kor. podaje za Berliner
d odatek do ich pensyj w wysokoci: i policjne, zagradzajce dostp do Witkwic, Zeitung" z Lipska: odnonie do rozstrzygnicia
50 procent ichobecnych poborw kawalerom, runy pod naporem strejkujcych grnikw. co do ustawy o radach fabrycznych licz si
75 onatym, W krtkim czasie wszelkie huty elazne w W i w Lipsku z moliwoci wybuchu niepokojw.
SO , majcym wi lkowicach inne przedsibiorstwa Zastanowiy Rzd poczyni rodki zaradcze i cign do Lip
cej ni dwojedzieoi. prac, a do strejkujcych grniiiw przyczyo ska znaczne oddziay. Publiczna odezwa komen
si 17 tysicy robotn ikw w itkow ickich. Ogem
Nominacya profesora strajkuj przeszo 50 tysicy robotnikw .
danta zachodniej Saksonii ostrzega ludno przed
udziaem w tumultach, zbiegowiskach itd., ponie
W a rs z a w a . (PAT). Naczelnik pastwa miano wa wojska otrzymay nakaz natychmiast ostro
wa docenta uniwersytetu Jag. d-ra Tadeusza Prtest socyalistw rumuskich strzela.
JCiernika profesorem zwycza nym anatomii zwie
przeciw zaborom
rzt domowych w instytucie weterynaryi przy
wydziale lekarskim uniwersytetu warszawskiego. Bukareszt. (W. B. K.) Pose socyalistyczny
Ustawa przeciw bolszewikom
Deputacya owicimska
Cbristescu odczyta w parlamencie imieniem
swego stronnictwa deklaracy, protestujc prze
w Ameryce
W a rs z a w a . (W . B. K.). Pod przewodnictwem ciwko o upacyi da szych terenw na rzez Ru Wiade. (PAT). Biuro korespondencyjne donosi
prezasa Mayzla przybya tu delegacya powiatu munii. Socyaiici daj, aby ka ia okupaeya z Waszyngtonu: Senat przyj ustaw przeciw
owicimskiego w sprawie aprowizacyjnej. De jakiego olwieic tery tory.j ni odbyia si po uprze bolszewikom.
legaci dali aby powiatowi owicimskiemu dnim ple ui seycie ludmci. o o o
*N A P B Z O D' 3
INT. 13

Na zasadzie czego pan to wnosi? * zapy

Walka o korona
N ic o zot, koron krlew sk, lecz o pa wedle jakiego kursu bdzie t rnic obli
ta kto.
Tylko kraj bardzo bogaty brzmiaa od
powied Rotszylda moe sobie pozwoli na
taki zbytek, jakim jest trzymanie ministra fi*
nansw, ktry niema pojcia o sprawach pie
p iero w koron ga licyjs k ro zgorzaa w a l cza. ninych...
ka, ktra m ogab y doprow adzi do rozsadze Jake ufa ta k n ieokrelon ym obietnicom , Czyby Polska bya na prawd krajem bardzo
n ia m odego pastw a polskiego, gd yb y ta jak e w ogle w ie rzy obietnicom rzdu, bogatym?... (,>Kur. Pol."). S. W .
okrzycza n a przez K r lew ia k w M aopolska skoro jeden m in ister obiecuje, a d ru gi nie
n ie b ya tak bardzo patryotyczn, e d o tk li dotrzym u je, skoro p. m in ister k olei p rzy
w sw k rzyw d raczej zniesie cierp liw ie,
n ib y m ia a rk podnie na m ajestat o j
rzek a a p. m in ister skarbu zapiera si w y
w e oczy tego p rzyrzeczen ia k olegi!
Edward Bernstein
Co w i c e j: ustawowych przyrzecze rzd Gony socyaiiisita niemiecki, Edward Bern
czyzny. N atom iast K rlestw o w ktrem
stein obchodzi niedawno (6 stycznia) 60-t ro
przem onie w a d a ku lt zotego cielca nie w Polsce ni dotrzymuje. T a k w ia room n ie
cznic swych urodzin.
w y k a zu je podobnego patryotyzm u. postpi w obec M aopolski w anie w k w e Przed laty nazwisko to grzmiao poprzez cay
Ju u sam ego pocztku k w estyi, ktra ca styi w a lu tow ej. Oto w ustaw ie z 9 m a ja 1919, wiiiat socyalistyezny. Bernstein bowiem zabra
y ten zapat i w a lk t w yw oa a , zaryso ogoszonej w D zienniku p raw pastw a N r si do rewidowania socyalizmu i stworzy t. awi
w a a si oczyw ista stronniczo i niespra 41 z 19 m a ja 1919 poz. 296, opiew a artyku rewiizyonizm". Dokoa jego ksiki Przesanki
I, ja k nastpuje: socyalizmu" staczano boje zacite. Sun Kaiuits-
w ied liw o w postpow aniu w zgld em M a
ky wistpi w szranki, by broni zagroonego
opolski. D laczego p. G rabski u w zi si na Posiadacz pierwszej poyczki pastwo marksizmu i -napisali ksik przeciw Bemstei-no
rzu ci sztuczn relacy w y czn ie tylko ko wej (asygnaty 1918 r.), nabytej przed. 1 lipca wd, zwian krtko Antibernstein". O co chodzio
ronie? Dlaczego nie zastosow a tej samej 1919, przy wymianie posiadanej jeszcze Bernsteinowi? W paru sowach dowodzi, e
m droci sw ojej take i do rubla? Zagadka przeze gotowizny, w rozmiarach tnie prze walka klasowa nie staje si bynajmniej coraz
wyszajcych sumy przedstawionych jedno ziawzitsz w wieci kapitalistycznym; e cay
ta w y ja n ia si atwo. Oto chopi w Krle
czenie asygmat w takiej samej walucie, szereg okolicznoci, jak wzrost stanu rednie
stwie m a j w sw ych kuferkach i skrzyniach otrzyma w zotych wicej ni ten, kto przed go, zagodzenie kryzysw, spki akcyjne itd.
zam agazynow an gotw k sw w rublach; stawi pienidze do wymiany bez jednocze raczej j coraz bard-ziej agodz; e te-orya ka
chopw w K r lestw ie ograbi nie od w ay snego przedstawienia eisyigmat," tastrofy", lewolucyi socyalnej krytyki nie w y
si p. Grabski; chopi w K rlestw ie nie pa Ot gd y teraz m arka p o ls k a 'za j a m ie j trzymuje; e bynajmniej ekspropryacya (wy
c zgoa podatkw , chopi w K rlestw ie s sce p rojek tow an ego wwcz'as zotego, nie u- waszczenie) kapitalistw' nie bdzie aktem na
oczkiem w g o w ie rzdu w arszaw sk iego; za gym aktem gwatownym; e wobec tego teory
lega w tp liw oci, e p rzy obecnem ustale
nich m usi M aopolska paci podatki, cho rewolucyi naley zastpi teory reform, refor.
niu re la c y i ustaw a ta pow inna znale za mizmem; e nie w mylnej nauce materyali-
pa m aopolskiego, k t ry m a gotow izn w stosowanie, e dla posiadaczy pierw szej po zmu dziejowego", sprowadzajcego wszystko
koronach, m ona bezkarnie ograbi! y czk i pastw ow ej w w alu cie koronow ej po do mechanicznej koniecznoci, lecz w moralno
I z ca zacitoci grabiecw pew nych w in n o si w granicach tej u staw y ustano ci, etyce szuka naley ywych rde socyali
upu go so w a li K r lew ia c y w k om isyi skar w i k orzystn iejsz dla nich relacy. W szak zmu.
bowej Sejm u za ograbieniem M aopolski w Rzecz jasna, taka te-orya reform styczna ogro
to b ya nie ustna obietnica wczesnego m i
mnie przypada, do gustu prawicy niem. socyal
m yl w n iosku p. Grabskiego. B y li tam na nistra skarbu p. K arpiskiego, lecz ustawa nej demokracyi. Zreszt szybki wzrost przemy
w et tacy, co grabie t jeszcze dalej chcieli uch w alon a przez Sejm su w eren ny", w y su niemiecKiego, a zarazem zarobkw robotni
posun, m ian ow icie koron zabra nam nie zn aczajca w tej form ie prem i za sub czych toroway tej teoryi drog. Ale niemiecka
za 85 fen igw , ja k tego da M aopolska, skrybow anie poyczk i pastw ow ej. Czy du sec. demokracya potpia t teory na zjedzie
naw et nie za 70 fen igw , ja k proponuje p. o osb subskrybowao, czy nie duo, to rzecz Drezdeskimi i Bebel zawoa: Pozostajemy
Grabski, lecz za 60 fen ig w ! Ostatecznie zgo pr-zy wywaszczeniu!" Za niebawem midzyna
ze stanow iska p raw a obojtna. Ci, k trzy
rodowy kongres w Amsterdamie take te w y
dzia si w ikszo na 70 fenigw, w edle subskrybowali, nie p ow in n i w nagrod za to wody potpi: wywody, w myl ktrych cel sta
p rojek tu p. Grabskiego. otrzym a od R zeczypospolitej poczucia, e wa si niczem, ruch za (reformy) wszyst-
Gdy tow. pose Hausner podnis w dy- ich n a ci gn ito " faszyw obiecank. A kiem. Podobno Auer wwczas mia powiedzie
skusyi, e takie zaatw ien ie spraw y byoby tym czasem rzd i Sejm , w swej obecnej w y Bernsteinowi: Kochany Edziu! Talkie rzeczy
ze strony rzdu zamaniem sowa, jak ie da p raw ie grabieczej p rzeciw M aopoisce, za si robi, lecz o nich si nie m wi!"
I Bem ste zyska sobie smutn saw niemal
p. m in ister k o le i Bartel kolejarzom lw ow pom nia jak o zupenie o tej ustaw ow ej o-
od-stpcy socyalizmu. Dokoa jego sztandaru za
skim, obiecujc, e m arka policzon a im b bietnicy... Skoro m in istrom w ierzy nie m o czli systematycznie grupowa, si te grupy so
dzie za koron; a zatem n iedotrzym aniem na, skoro uistawom w ierzy nie m ona cjalistw ", ktre zamierzay niebawem opuci
obietnicy, d zi k i k trej k olejarze lw ow scy to m oe i n ajlepiej bdzie, jeeli Maopolska armi socyalistyczn. Doszo do tego, e w Royii
zaprzestali strajku i p ow r cili do pracy wyodrbni si tak, jak Poznaskie, od Grab nawet andarms-cy pukown -cy przekonywali"
-wwczas p . Grabski cynicznie zaprzeczy, skich i grabiecw w arszaw skich, u k t wywodami Bernsteina naiwn modzie mar
ksistowsk.
ja k o b y m in ister k olei p. B artel m g by da rych ani poszanow ania p raw a nie masz, ani
A B. tymczasem pracowa wiele i niejedna
podobne przyrzeczen ie; natom iast ow iad spraw iedliw oci w zgld em w sp o b yw ateli cenna praca, zwaszcza z zakresu hisoryi ru
czy e jest stanow czym w rog iem d yk tow a z n ajofiarn iejszej i n ajsroej w o jn d otkn i chu srealistycznego wysza z jego pracowite
n ia (!) rela cyi przez u rzdn ikw i rob otn i tej dzielnicy. M yl autonom icznego w y o d r go warsztatu naukowego i publicystycznego.
k w pa stw ow ych . Jego zdaniem urzdnicy bnienia M aopolski coraz silniejsze zapusz Wybucha wojna. Jak si zachowa pose
i robotn icy p a stw ow i w M aopoisce m aj cza korzenie zarow no w rd posw m ao Bernstein? Oczywicie stan na czele tych, kt
rzy gosowali za kredytami wojennymi? Tak,
si da bez szem rania ograbi. W kocu ra polskich, ja k i w rd caej ludnoci M ao razem z marksistami i on gosowa za,e. Ale
czy p. Grabski askaw ie obieca, e p rzy polski. wkrt-ce, i, to jako jeden z pierwszych .si opa
rela cyi 70 m arek = 100 kor. u rzdn icy i ro o oo mita. Bya to wstrzsajca scena opowia
b otn icy p a stw ow i nie ponios szkody, gdy da jeden z niem. publicystw socjalistycznych,
rzd im rnic kursu dopaci. Ze starych anegdot gdy na posiedzeniu referentw drcym go
T a obietnica p. Grabskiego jest w ielce o- Za czasw Aleksandra II. Bosya, nie po raz sem, peny wewntrznego protestu na tryum
pierwszy zreszt i ostatni, znalaza si w bar faln wie Hinde-nburga, e 150.000 Rosyan zgi
sobliwa. Przedew szystkiem , skd m a rzd
dzo krytycznem pooeniu finansowemu Ponie no na Mazurach owiadczy, e auje z caej
praw o w y m a ga d la siebie od sw oich urz duszy zia swe gosowa e w dniu 4 sierpnia, ja
wa na gwat potrzeba byo gotwki, car zawe*
d nikw i rob otn ikw moratoryum? M a on zwia do siebie wczesnego ministra finansw ko, e nie moe przyj na si odpowiedzialno
obow izek w yp aci im ca ich pensy na Greigha, i rozkaza poczyni mu starania o za ci za okruciestwa wojny.
pierw szego, a nie m a p raw a zatrzym yw a cignicie poyczki za granic. Tu w Bernsteinie si zbudzi szlachetny czo
im czci pensyi i to na czas nieokrelony! Posuszny min ster rozpocz pertraktacye z wiek i prawdziwy socjalista. Dla niego wasne
caym szeregiem finansistw i po krtkim sto reformiistyczne wywody bynajmniej nie byy
A lb o w ie m to m oratoryu m , ja k iego od nich
sunkowo czastie doszed do smutnego wniosku, stacy przejciow do buruazyi!
da p. Grabski, jest bezterm inow e, nie po I oto Bernstein, rzecz dziwna dla wielu, prze-
e nikt nie kwapi si z poyicizietnfem potnej Ro
w ia d a on ani sow a o tem, kiedy m a zam iar syi pienidzy. cliodzi do obozu antywojennego. Wstpuje d-o
dopaci im rnic kursu. M oratoryu m ta Majc do wyboru albo zdobycie gotwki, albo szeregw opozycyi parlamentarnej, do t. zw.
k ie jest w n ajw yszym stopniu niem oralne, nieask cara, Greigh pojecha osobicie do Rot- Wsplnoty Pracy" potem do partyi niezale
jx> przecie tu idzie o pensye ubogich praco szylda w tej przykrej aczkolwiek palcej spra nych. By moe take stare sympatye angiel
w n ik w , o pienidze na zaspokojenie godu wie. Po kilkugodzinnej konferencyi Rolszyld o- skie odegray tu pewn rol. Tak rewizyonista"
wiadczy min strawi, i bardzo chtnie poyczy B. okaza si w obozie niezalenych", podczas
i n ajp iln iejszych potrzeb, o pienidze, k t Rosyi pienidzy. Uradowany minister powrci gdy tacy zdawaoby si twardzi marksici, jak
rych urzdnik czy robotnik z pew noci nie z t wieci do Petersburga. Lensch i Cunow przeszli do socyal.'mperyali-
od oy do kasy, a w ic o pienidze, k trych Wiadomo o udzieleniu przez Rotszylda po , stw. Co wicej, zaczli dowodzi przy pomocy
brak p rzyp aci je g o rodzin a godow an iem yczki Rosyi wywoaa w sferach finansowych odpowiednio spreparowanego marksizmu", e
lub chodzeniem w podartych butach, dopki olbrzymie wraenie. Zwrcono si do krla ban= przejcie Niemiec przez imperyalizm jest nieu
si p. Grabskiem u nie spodoba dopaci im kierw z zapytaniem, na ktre Rotszyld odpo niknione.
wiedzia: I staa si rzecz ciekawa. W obozie niezale
ich naleno. A pow tre, p. Grabski nie
Rosya jest krajem bardzo bogatym, o niewy nych" spotka! si B. ze starym swym nieprzy
p ow iada rw n ie, ile im dopaci, jak m ia czerpanych skarbach i bdem byoby zamkn jacielem Kautskim przy w splnej pracy, skie
n ow icie rn ic kursu m a na m yli, czyli, jej kredyt. rowanej przeciwk-o szowinizmowi.
4 N A P R Z O D Nr. 13

Pniej B., gdy niezaleni zblia si poczli I teraz B. wyta wszystkie swe siy celem wych otrzewiy tutejsz ludno, ktra wadzc
dio komunistw, przystpi znowu do szajdema- zjednoczenia obu obozw socyalistycznych, gdy do czego zmierzaj ci faszywi opiekunowie"
nnwcw, usiujc si utrzyma w obu partyach; jego zdarzeniem tylko takie zjednoczenie pooy chopa i robotnika wiejskiego w siermigach i
ale gtdy uchwaa niezalenych" zakazaa nale kres kompromitujcej oportuniistycmej polityce sutannach, zaprotestowaa energicznie na sze
enia do szajdemanowcwi, B. opuci szeregi szajdemanowcw, siedzcych w rzdzie razem regu zebra i na olbrzymim wiecu powia
niezalene". Ale i u imperyalizujcych szajde- centrowcami i liberaln buruazy i bronicych towym, przeciwko przeniesieniu p . starosty
miainowcw czuje si le, gdy zostaje zawsze nie swej sprawy. (Noske). Olszewskiego, jakote przeciwko polityce wi-
sob, i nie idc za prdami komunizujcymi, Stary Bernstein walczy dalej. Sw wytrwia t oeiowo-kl erytoalnej .
niie moe i take za imperyalizujeymi. Pod Wiatk w obozie socjalistycznym, swem stano Tem zdecydowanem stanowiskiem ludno
tym wzgldem los jego jest podobny do losu wiskiem podczas wojny pokaza, e mimo powiatu grybowiskietgo daa. w sposb niedwu
Kautshiego, ktry znw niedobrze si czuje u wszystkie swe bdy teoretyczne pozostawia znaczny do zrozumienia witosikom, e dalej
niezalenych... szczerym bojownikiem sprawy robotniczej. tumani si i teroryzowa nie pozwoli! Wszyscy
znaj ju haniebne stanowisko witosowcw w
sprawie reformy rolnej, ktr p. W itos wypa
cza i na korzy tylko wiejskich bogaczy prze
Utarczka z Czechami pod Boguminem prowadzi zamierza. Wszelkie zakusy paska
rzy zboowych zdajcych do wygodzenia
C ze si wybrali si po karabin maszynowy. Ucieczka i panika wrd Czechw biednej ludnoci wiejskiej i niecne ich intrygi
celem usunicia ludzi, rdepopierajcych lichwia 1
3 stycznia pisze Robotnik lski* ro kule zaczy pada na dworzec, gdzie powybi
rzy wiejskich lud odeprze z ca si.
zesza si pogoska, e pod Boguminem stoczyo jay okna w ogrzewalni kolejowej i pobliskiej Do naszych posw socyalistycznych, a
wojsko nasze formaln bitw z Czechami. szkole, oraz zraniy 2 kolejarzy. Czesi odrazu w szczeglnoci do tow. posa Marka, ludno
O starciu tem moemy poda dzi najauten zaczli pakowa manatki swoje. Na telefoniczn powiatu Grybowskiejjo zwraca si z prob o o-
tyczniejsze informacye: prob o pomoc n a k a z a a im komenda w Mor. bron.
Korzystajc z ciemnej nocy (zwyczajem ludzi Ostrawie spakowa natychmiast kas na dworcu O 00
o dugich" palcach) podeszli Czesi tyralier kolejowym. W tedy zamt wzrs nie do opisa
pod placwk nasz, chcc zabra jej karabin m a nia nie mogli znale kasyera ani kluczy do Muszyna, 10 stycznia.
szyn ow y. Zastali jednak nas>ych dzielnych zu kasy, a tu w dodatku nadjecha od Dziedzic Z dziaalnoci partyjnej. Stosunki aprowiza-
chw w pogotowiu do odparcia wroga. Wywi pocig, ktry zosta wstrzymany przez koleja cyjne. Zdrowotno.
z a a si formalna bitwa. Bohaterzy* czescy, wi rzy przed lini demarkacyju z powodu strze Ruchliwa naisza organizaeya urzdzia we
dzc, e spalio im na panewce, ratowali si ucie laniny. Wrd Czechw rozesza si natychmiast wfiasinym domu publiczne zgromadeinie obywa
czk do pobliskiego lasu. Lecz i tam dosigy ich wie, e maj na karku pocig pancerny. Nie teli. Toiw. Broszkiewicz z Nowego Scza przed
kule z naszego karabinu maszynowego, na ktry potrzeba dalej opisywa co si dopiero teraz stawi w dusiziem przemwieniu program rz
mieli tak wielki apetyt. W pomoc zaatakowanej wrd Czechw dziao! du ludowego i jego dziaalno, przeciwstawia
placwce przysza z flanki i andarmerya na Wkocu strzelanina ustaa. W o jsk o czeskie jc jej szkodliw dla ludu pracujcego dziaal
sza, do ktrej Czesi nie strzelali, sdzc, e m iao dw ch zabitych i kiiku rannych jeden no rzdu Paderewskiego'. Omwi nastpnie
stamtd strzelaj ich onierze do Polakw. z onierzy czeskich zama w czasie ucieczki reakcyjne zakusy nowo utworzonej wikszoci
O d gosy boju w y w o a y szalon panik w rd nog. Po naszej strome nie byo strat adnych. sejmowej i wrogie stanowisko posa W itosa wo
w o jsk a czesk iego w Boguminie, tembardziej, e bec bezrolnych i maorolnych. Po przemwie
niu tow. Szumieewicza i p. Dubsmowioza u-
chwalono jednomykfiie nastpujce rezolucje:
nie pooy kres orgiom paskarzy i apowni Zgromadzeni w dniu 6 stycznia obywatele
L is ty z k r a ju kw !
Bezpieczestwo publiczne w naszym powiecie
Muszyny domagaj si natychmiastowej akcyi
rzdu, celem zakoczenia wojny, ktra ipocha-
w okropnym stanie! Zodziejstwo i bandytyzm nliiajc miliardy i tysice si ludzkich, uniemo
Krosno, 10 stycznia. szerzy si. Niema dnia, w ktrymby nie doko liw ia poprawienie si wewntrznych stos ma
K lska apro w izacyjn a w pow iecie k ronlskiem . nano jakiej znaczniejszej kradziey lub rabunku. kw gospodarczych. Zgromadzeni domagaj si
rozwinicia wszystkich si produkcyjnych spo
Zam k n icie szk z powodu braku opau. Pa- Ludno yje w cigej trwodze, wadze bezpie
czestwa bezsilne, bo p. sdzia Bielawski, jako eczestwa celem uratowania klasy pracujcej
sk a rstw o , ap o w n ictw o , bandytyzm i zod ziejstw o
gn bi ludno. nie moe si dopatrze winnych i puszcza na od godu i zniszczenia. Zgromadzeni przestrze
wolno wszystkich przyaresztowanych przez gaj rzd polski i klasy posiadajce przed diail-
Pomimo wielkiego bogactwa naturalnego, w a n d a r m e ry . siziem lekcewaeniem protestw ludowych prze
jaki obfituje nasz powiat, a w szczeglnoci w c- O OO' ciw prowadzeniu wojny i zwracaj uwiag czyn
gaz ziemny, ktry suy moe do opalania bu nikw rzdowych, e ndza klas pracujcych
dynkw i pomimo wielkich lasw dookoa Grybw, 11 stycznia. dosiga granic, pozai ktremi rozpoczyna si
cay szereg szk zamknito z powodu braku W ito sew cy s iu j w y go dzi ludno pow iatu gry - rozpacz i jej nastpstwa.
opau. Opa jednak zawsze znajdzie si dla tych, bow sk iego Zgromadzeni uznaj, e ocalenie kraju od ka
ktrzy i tak maj czem pali, a posiadane przez Poiwiat Grybowski obejmuje okolice grskie o tastrofy aprowizacyjnj zaley jedynie od za
nich zapasy opaowe wystarczyyby na opalanie glebie bardzo mao wydajnej. Ludno tutejsza, prowadzenia siefcwestru ziemiopodw; domaga
szk w ich miejscowociach. w przewaajcej czci maorolna i bezrolna. j si zatem natychmiastowego wprowa dz eniiai i
Ale zachanno i egoizm nie pozwala im na Wystawiona w czasie wojny na inwazy rosyj sekjwestru, bezwzgldnej w alki z lichw ywno
adne spoeczne uczucia. I tak na przykad: sk, przemarszy wojsk aust.ryackich, wgier ciow i psBkarstwem. Zgromadzeni dzikuj
Nr. wozu 44270 zaadowany wglem przyszed skich i niemieckich, zostaa doszcztnie znisz klubowi posw socjalistycznych za ich prac
na adres p. Berkowitza do Krosna, skd go ode czon tak, e wprost zagraa jej klska godowa. w Sejmie i wyraaj ixa cotuits zaufania.
sano do Jedlicza dla hr. Bobrowskiego, ktry Zniszczone budynki gospodarskie nie inog si Stosunki aprowiaacyjne w tym grskim za
za to, e pojawia si notatka o niezebraniu plo doczeka na odbudow, bo rzdzca ekspozytur ktku s wprost katastrofalne. Uprawiane na
nw z kilkunastu morgw jego ziemi, zamkn odbudowy klika witosowa, udzielaa subwencji zboczach gr owsy i ziemn|iiaki w tym roku nie
szkoy w swoim budynku! Tak wyglda w rze iwt kwotach po kilkanacie tysicy koron swoim dopisay. Brak ziemniakw i bnaik owsa na chleb
czywistoci ch suenia ojczynie i owiacie pupilom na odbudow potw, ktre nigdy nie to 'klska dla ludnoci. Zboe po 2400 koron za
ludowej. Drugi wagon, zaadowany wglem dla istnfiay. Zniszczone gospodarstwa nie doczeka cetnar tylko paskarz zakupi moe. Nie mog
magistratu kronieskiego, zabra sobie p. Fel- y si jeszcze odbudowy. Zdawao si jednak, si na to zdoby biedni bezrolni lub jednomor-
e z chwil powstania pastwa Polskiego s to gowi miesznzanie-rolnicy. W prawdzie powiat
der w chwili, gdy ludno uboga ginie z zimna,
nowosdecki naley do tych, ktry miano zasi
bo zawsze pierwsi s ci, ktrzy maj za co ku sunki te ulegn zmianie. Znaleli si jednake
zdrajcy ludu biednego, pracujcego, wiejskiego la zboem. Do dzi jednak nikt o tych ndzarzy
pi opa na miejscu.
iw osobach p. Witosowcw, ktry popierajc ob si niie troszczy. Skutki godowania ju si ob
Gospodarka w magistracie panuje skandali jawiaj. Tyfus godowy szerzy si przeraliwjie
szarnikw i zdradzajc w haniebny sposb inte-
czna. To samo, co z wgem, dzieje si w dzie
resy ludu wociaskiego, licz si razem z ob- w Muszynie i okolicy. W y mdera j. ludziiie jak
dzinie aprowizacyi. Ludno robotnicza wyn
sarnikami i ki ery kaami, aby wsplnemi sia- muchy, bo Muszyna wcale lekarza nie posiada.
dzniaa, urzdnicy przymieraj z godu i zimna,
mi tutejsz ludno wygodzi. Nietylko, e pas 1 znowu tylko paskarz zdoby si moe % opa-
nauczycielstwo grozi strejkiem, a rzd ani myli cenie 1000 koron lekarzowi, sproiwadzor.iemu z
nowie ci puszczaj swoje zboe na pasek po
zaradzi katastrofie. Krynicy lub Piwnicznej. Biedacy czekaj cier
cenie 20002400 kor. za metr i wywo z granie
Sejm niezdolny do pracy twrczej, ktry nie powiatu, ale w swem egoizmie staraj si prze pliwie na wyzwolenie z tej cikiej sytuacyi, ja
umie czy nie moe zaprowadzi w kraju sto szkodzi, jakiejkolwiek akcyi aprowiizacyjnej, kie mier przvnoisf:.
sunkw znonych, musi by rozwizany, gdy ze strony czynnikw rzdowych. Apelujemy do posa Dnai Marka, aby anj$ ki
spoeczestwo nasze nie moe by wydane na Przed paru miesicami obj urzd starosty tym nierww&liwym zaktkiem.
up paskarzy i apownikw. apownictwo szerzy naszego powiatu p. Emil Golczew iski, ktry o-
si wszdzie, a wic nie omino i kronieskiej wiialny duchem obywatelskim, zabra si w spo
stacyi kolejowej. Oto fakt: Znany w Kronie sb bezwzgldny do cigania. kcntyingeinitu zbo
paskarz niejaki p. Klein recte Nanowski, ktry a od bogatych chopw, obszarnikw i plebanii.
zajmuje si aprowizacy, rzecz naturalna, nie Przemielajc zboe zaopatruje mk miasto, >TRYBUNA<
w celu ulenia doli ludnoci, lecz w celu doro konsumy robotnicze i kka rolnicze, chopw pismo pwicone: polityce i administracji, go
bienia si milionw, wysia na adres Urzdu bezrolnych i maorolnych. Akcya ta jednak nie spodarstwu spoecznemu, filozofii, bistoryi, woj
aprowizaeyjnego zagbia naftowego w Kronie* podoba si naszym witosowcom, a wszczeglno- skowoci, owiacie i sztukom piknym.
wagon cuki u. Gdy kierownik wspomnianej insty- ci klice zoonej z p. Cielucha byego posa do
tucyi zgosi si po odb r transportu, naczelnik
owiadczy, e transport do innego pana naley,
b. Sejmu galicyjskiego i agitatora piastowego p.
Rysjewicza, niodpieazotnegio akademika, ktry,
TRYBUNA1*
e trzeba piecztki z magistratu i t. p. formal mwic nawiasem, dy sam do objcia staro* jest pismem niezaienem, waiczcem o Niepodle
go, Cao i Wlnoe Polski.
noci, nareszcie zjawia si p. Klein-Nanowski, stwia w Grybowie, jak si sam o tem wyrazi.
ten za ju nie musia fatygowa si do magi Panowie ci udali si do p. Witosa a nastpnie Numer pojedynczy...................K 2'50
stratu i starostwa. P ie n u m e r a ia kwartalna . . . . K 25
do p. Gaeckiego i tam spowodowali przeniesie
Domagamy si surowego ledztwa, gdy nie nie za te karygodne" czyny p. starosty Go Adres Redakcyi i-Administracyi:
jestto wypadek odosobniony! Raz trzeba Vadykal- cze w sfci ego. Niecne intrygi paskarzy witosd- W a rs z a w a , Al. Jerozolim skie 21, m. 18, tel. 7 8 86
Nr. 13 N A F R Z O D" 5

Lecz 15 wrzesie ju dawno min a demo wyrok zostanie ogoszony we rod o godz. 11-tej
Z sali koncertowej b ilizacja jak wiadomo owych rocznikw rano.
nie nastpia ani sprawa nie bya poruszon w Podsdui Sobol i Korna zostali rozpoznani
(P) Koncert szopenowski Jzefa liwiskiego.
Sejmie ani Rzd adnych wyjanie w tym przez wszystkich wiadkw. Na rozprawie za
Gdy liwiski gra Chopina, a jest usposobio
wzgldzie nie da. Dlatego wzywam y naszych chowywali si apatycznie, tylko Korna od czasu
ny1^ pynie z fortepianu fala dwikiw tak
posw, aby t spraw postawili na porzdku do czasu umiecha si gupkowato. Inni pod-
hiaiwiskr szopenowska, e nie m om sobie w y
dziennym w Sejmie od Rzdu domagamy si sdni; Madejski, Bodzanta i Nowak siedzieli
obraa, eby kto potrafi! lepiej przemwi
odpowiednich wyjanie na jakiej podstawie z gowami zwieszonemi, Bodzanta od czasu do
am do duszy jzykiem Cbopiina.
wstrzyma diemobilizacy tych rocznikw. Cze czasu wybucha paczem, tak jak w pierwszym
Stefanie, seiroe mdleje kalimy dotd cierpliwie dzi chcemy w ie dniu rozprawy. Podczas zezna Jzefa ukasze
Warszawscy dwaj muzycy dzie dlaczego Rzd zlekceway uchwa sej wicza, wachmistrza andarmeryi z Zakliczyna,
Tycb nocy czarodzieje mow, nakazujc demobilizacj rocznikw ktry ca band wyledzi, oskareni suchali
Szopenek i Maurycy... 1896 1899 w okrgu krak. ju dnia 15 wrzenia z zainteresowaniem.
Tak pisa Bohdan Zaleski do Stefalna. W itwic- 1919 r. Podczas rozprawy w gwnej sali odbywaa
kiego po jednem z owych zebra towarzyskich, si druga rozprawa w drugiej sali przeciw czon
jakie midzy r. 1825 a 1830 wczesna modzie kowi tej samej szajki, 21-letr: mu Marcinowi
literacka i artystyczna warszawska odbywaa
Groba podwyszenia cen misa urkowi, onierzowi 2 p. stu. .ow podhala
t Ksawerego Bronikowskiego lub u Mochnac Magistrat krakowski podaje do wiadomoci, skich. Rozprawa toczya si przed sdem woj
kich, gdzie modociany Chopin i Maiurycy Mo* e cech rzenikw i masarzy zgosi w magi skowym, gdy oskarony jest onierzem. Roz
chnacki, grajc na cztery rce muzyk przegra stracie nowy cennik misa i wdlin,, ktry obe praw prowadzi major dr. Bart], jako wotanci
dzali namitne rozgfcrzsania literackie i polity cnie jest rozpatrywany i bdzie przedoony do zasiadali kap. Horski, podpor. Pachoski, kapral
czne. Ten czarodziejski urok, od ktrego serce zaopiniowania przybocznej Radzie aprowiza- Muszyski i st. onierz Gauszka. Oskara
mdleje, promieniuje ze wszystkich utworw cyjnej w dniu 15 bm. major Joszt. Broni oskaronego dr. Maurycy
Chopina. Cudotwne, delikatne, przeroczyste ko A wic jak podalimy on eg daj cennik ogo Kaufman. urek wama si do mieszkania J
ronki, utkane z mgy tsknot, promieni ksiy szony przed kilku dniami przez magistrat, by zefa Chrapusty razem z Sobolem i wsplnikami,
ca, subtelnych woni wspomnie snuj si w puszczony tylko dla zamydlenia oczu ludnoci gdzie Sobol strzela z rewolweru do domowni
dal, rozpywaj w eterze... Wstaj, zwiewne du* naszego miasta. Obecnie rzenticy przystpili kw. Podczas rozprawy przesuchano wszyst
chy, unosz si w tanecznym korowodzie, nie do akcyi podwyszenia cen misa, jak sycha kich oskaronych, z ktrymi prowadzono roz
dotykajc ziemi... O oto bezbrzena melancholia 0 znaczny procent. W tej sprawie powinna za praw w drugiej sali. Dzi, t. j. we rod o godz.
mazowieckiej rwniny w dzie sotny rozlewa bra energiczny gos Rada aproiwizacyjna i do 11-tej rano ogoszony zostanie wyrok przeciw
si w tonach ydka , w iatr przynosi guchn- kadnie zbada powody podwyszenia cen w y urkowi w sdzie wojskowym przy ul. Monte-
ce w dali dwiki weselnej muzyki i znw tyl robw masarskich, oraz misa. luppich. W razie wyroku, skazujcego Zurka na
ko beznadziejny smutek oowianego nieba i me mier, wyrok oddany bdzie do zatwierdzenia
Faktem jest, e szczeglnie masarze robi ko
lancholia paszczyzny bez koca... To znw Naczelnikowi pastwa, wedle procedury wojsko
losalne interesy na kiebasach, segregujc je na
jaki bolesny skurcz serca w Noktumke, co ka, wej, w przeciwiestwie do wyroku sdu dora
wieprzowe, pwieprzuwe i inne i wedle tych
co m ija bezpowrotnie, dusza mdleje... nego cywilnego, ktry ma by wykonany naj
kategoryi naznaczaj ceny. Take faktem jest,
Te nieuchwytne nastroje najwikszego poety e wrd niektrych masarzy s tacy, ktrzy dalej w trzy godziny po ogoszeniu.
fortepianu wyczarowa z jego utworw i prze wywi na acuszek szynki, kiebasy |i sonin W e czwartek odbdzie si nowa rozprawa
mkn niemi w gb duiszy suchaczw umie 1 to przewanie do Wiednia cignc wielkie przed sdem doranym w Krakowie przeciw
liwiski, j'ak chyba nikt drugi z nam wispcze* milionowe zyski z tego paska. Naley wic do braciom 25-letniemu Wadysawowi i 30-letniemu
soych. liwiski to nie wirtuoz, lecz artysta. kadnie zastanowi si nad nowemi warunka Franciszkowi Szostakom z Borku Fackiego pod
mi rzenikw i masarzy, ktrzy ju porobili m i Krakowem, oraz przeciwko braciom 28-letniemu
lionowe rajtki i nie po obywatelsku postpu Antoniemu i 26-letniemu Stanisawowi Dzieka
nom z Polskiej Ostrawy. Czwrka ta grasowaa
K R O N IK A j, wyzyskujc kaden moment przy drobnej
podwyce cen towaru ywej wagi. Panowie rze-
nicy i, masarze powinni, ponie ofiar i zado
w okolicach Krakowa, Podgrza i Miechowa,
rabujc gospodarstwa wiejskie. Przed kilku ty
K rakw , 14 atytzn ia. woli si mniejszym zyskiem, a nie bra li godniami na szosie prowadzcej do Kocmy
chwiarskich zyskw to jest obowizkiem rzowa, napadli oni na andarma i zamordowali go.
W sprawie rocznikw 18971899
szanujcych si obywateli.
okrgu krakowskiego
Otrzymujemy nastpujce uwagi:
Zwracamy uwag take Radzie aprowizacyj-
nej i na to, aby na njbliszem posiedzeniu za
Anegdota
Z pocztkiem roku 1919 powoa Naczelnik twierdzia cennik, a nie odkadaa tego na przy ND
Pastwa 4 roczniki mianowicie od 1896 1S99 szo, gdy rzenicy w midzyczasie nie bd - Ale te tu u was w W a r s z a w i e dziwi
W okrgu krakowskim do suby wojskowej si stosowa do dawnych ceni cennikowych, si pewien Galicyanin" przybyy wieo do
jak dekret opiewa na 4 miesice t j. do 15 lecz bd sprzedawa miso po nowych cenach, Warszawy - wpywowa jest narodowa demo
czerwca 1919. Caa Polska a wzgldnie caa tak jak byo w ubiegym roku, tumaczc si kracja . Nawet wojsko uywa jej firmy, niby go
Galicya ya trosk o Lww. Spoeczestwo tem, e niemta cennika. da pastwowego...
te z zadowoleniem przyjo rozkaz Naczelni Wojsko? < zapyta niemniej z d z iw io n y
ka Pastwa. Trzeba byo czynw zdobyli Warszawiak. Gdziee pan to widzia?
my si te na czyny. Sdy dorane w Krakowie
O wddzisz pan, wanie przejeda automo
W jaki czas potem powoano uchwa sej Wczoraj w dalszym cigu odbywaa si roz bil z oficerami i wojskowym szoferem...
mow 6 rocznikw z caej Polski. Dekret je- prawa przed sdem doranym w Krakowie, prze ?
dhak Naczelnika Pastwa odnonie do Okr- ciw piciu bandytom, oskaronym o cay szereg Na automoblilu napis: N. D.
Sh krakowskiego utrzyma si nadal w mocy napadw w okolicach Zakliczyna. Po przesu Daj si pan wypcha! Toto znaczy: Nacztel*
Czego najlepszym dowodem bya uchwaa sej chaniu reszty wiadkw przemwi prokurator, ne Dowdztwo.
mowa z pierwszych dni czerwca przedua poczem mwili obrocy obwinionych. Rozprawa Aaa...
c z a sub wspomnianych 4 rocznikw Okr- zakoczya si koo. godziny pierwszej popo
krak. do 15 wrzenia 1919. udniu, poczem przewodniczcy zawiadomi, e

L E N IN mokratycznych, ni wolno" buruazyjna,


ktra waciwie unicestwia swobodne sanieo
krelenie si ludu. Pamitajmy przy tom, e
chne prawo wyborcze. Czy stoi to wszystko w
sprzecznoci z pniejszom owiadczeniem (po
wyej przytoczonem) wobec Rensomea o po
(Sylwetka polityczna). konstytucja bolszewicka pozbawia prawa go wszechnoci formy sowieckiej? S to rzeczy,
(Dokoczenie). su osoby, yjce z dochodw, nie uzyskanych niezbyt jasne.
j Doktryna leninowska dojrzewaa stopniowo. wasn prac. Oglno wraenie takie, i Lenin najmuje
Celnym i gwnych jej punktw (obok Mosun- Zachodzi pytanie, czy ustrj sowiecki jest stanowisko nieco chwiejne, starajc si przy
j do pastwa) jest stosunek do demokracyi. form specyalnie rosyjsk, czy te powszechn stosowa si do obecnej cikiej konjunktury
j^imowainie mechamicizne, p-plankistowskie, form przejcia do ustroju socjalistycznego? w Rosyi i w caej Europie, zwaszcza e nadzie
spiskowe zdobycia rzdu, z natury rze- Rensome w swej ksice o pobycie w Rosyi r. je na wybuch midzynarodowej socyalnej re
$ prowadzi musiao do negacyi demokracyi. 1919 przytacza sowa Lenina, wedug ktrych wolucyi zawodz przynajmniej na razie.
"fj6 nie odrazu Lenin wystpi z hasem anty- pocztkowo, on, Lenin, sdzi, i sowiecka for W rezultacie, rzecz ciekawa, zjawia si wo
ihokraty czn em. Wykazuje to dokadnie ma rzdw jest form specyficznie rosyjsk, te bec Lenina opozycya z lewicy... Ju wwczas
P^tsky w broszurze Dyktatura proletai-yatu" raz za si przekona, e sowiety stan si po gdy Lenin, radzi przyj pokj Brzeski, wyo
wicej, zarzuca tam rzdowi tymczasowe- wszechn ferm przewrotu spoecznego. Lenim nia si podobna opozycya., ktra chciaa pro
i opnia zwoanie konstytuanty. Nie za- stwierdza, i jego idee w znacznej mierze przy wadzenia dalszego wojny za wszelk cen. Le
t ^ n a j m y (pisalimy ju o tem), e konsty- pominaj pogldy amerykaskiego socjalisty nin jednak, jak si pokazao, mia raey; dla
j ^ t a bya starem hasem leminizmu. Gdy si De Leona, wypowiedziinffiie znacznie wczeniej. Rosyan spowodowa pieredyszk", odpoczy
pokazao, e konstytuanta nie bdzie Charakterystyczne jednak, e w broszurze nek, za Niemcy i tak zostali pobici.
^ J ziem bolszewikw, jako e przewag tam swej Dyktatura proletaryatu a renegat Kauts- Ale opozycya bya i pniej. Doszo do tego,
g . eserzy, owiadczy Lenin, i znalaz wy- ky , wydanej w r. JL918, Lenin powiada (str. 23 e na kongresie komunistycznym korreferen-
form demokracyi" tzn. ustrj sowiecki, niem. wydania), i kwestya ograniczenia pra tein Lenina z lewicy by Bucharin. Ostatnie
bowiem Lenin protestuje przeciwko przc- wa wyborczego (tzn. pozbawienia buruazyi umiarkowane listy Lenina do socyalistw wo
OKji^^wieniu demokracyi dyktaturze. Kaczej prawa wyborczego) jest specyaln kwesty na skich, pokazuj, e Lenin widzi trudno pozy
t lotnie, powiadaj bolszewicy, dopiero dyk- rodow, bynajmniej za nie ogln kwesty c ji swej wobec sytuacji europejskiej (mimo
5tta ra tooe urzeczywistni prawdziw demo. dyktatury! I dalej: ograniczenie prawa wybor zwycistwa nad Denikinem) i koniecznie pra
Wy gdy w ustroju kapitalistycznym mo- czego nie stanowi bynajmniej koniecznej cechy gnie utrzymania rzdw sowieckich cho
tooe by o prawdziwej demokracyi. Po- logicznego pojcia dyktatury" itd. ciaby za cen bardziej ostronej polityki. Ren
We<J1 w' ustroju przejciowym ^dyktatura, Ale w takim razie waciwie jest, odbudowa some opowiada, e take pokojowe propozycye
ug bolszewikw, daje wicej gwTarancyi de na demokracja, skoro ma rzdzi powsze Cziozeuna wobec koailicyi wywoay -niezado'
6 A- A P R Z O D " Nr, 13

P, Paderewski opuszcza Polsk. Warsaawisiki ktrego falach gwna cz akcyi sil rozgry funkeyonaryuszy urzdu walki z lichw, zbieg.
Kuryer Polski" donosi, e b. prezes ministrw wa. Podczas badania zawartoci benzyny okazao
Paderewski, wyjeda w przysz, sobot na 6ty* Miss IIobbs otrzyma w Bagateli** wystaw si, e jest mieszana z naft. Benzyn skonfi
godnrwy pobyt do swej posiadoci Morges w wspania z ruchomym pomostem okrtowym skowano i oddano do magazynw miejskiego
Szwaj caryi. (w akcie drugim) otrzyma take obsad sta skadu nafty.
Ograniczenie przewozu zboa i Chleba w la rann i dobrze wyszkolon przez reysera Wy* Nasi w ieniacy u rzd zaj p asek wtjlem . W ido
gau pasaerskim. W Monitorze Polskim *1 sockiego. cznie naszym wieniakom sprzykrzy si pasek
ogoszono rozporzdzenie ministra aprov\izacyi, Lichwa cukrowa magistratu krakowskiego. zboem i mnemi produktami rolnemi, wic za
wprowadzajce zmian art. 7 przepisw wyko Cukiernicy krakowscy sprowadzaj caymi wa jli si w swojej dobroci** dostarczaniem wgia
nawczych do ustawy o obrocie ziemiopodami gonami cukier z Czech, pacc po 9*50 koron dla Kiakowa po cenach... paskarskich. Nasz
w roku gospodarczym 191920. Na mocy tego czeskich za kilogram, co wynosi okoo 20 koron kmiotek bezczynnym nie jest. Jedzie on do ko
rozporzdzenia przewz kolejami i statkami y niestemplowanych. Pozwolenie na sprowadza palni w Jaworznie i Tenczynku i zakupiwszy
ta, pszenicy, jczmienia lub owsa, zarwno jak nie tego cukru uzyskali pod warunkiem, e od* wgiel po cenach kopalnianych, ub w zamian
przetworw z niich, jako bagau pasaerskiego stpi miastu cz sprowadzonego cukru cze za produkty ro ne, wiezie g o Kra rowa, by go
iw ilociach przekraczajcych 1 kg na osob skiego po cenie 8 K za kilogram. Istotnie, cukier dobrze sprzeda. Mieszkacy Nowej wsi widz
iwiszystikich wymienionych produktw, lub prze nicy odstpili pewn ilo wagonw cukru gmi codziennie jadce fury chopskie traktem od
tw orw z nich cznie, bez kadorazowego za nie m. Krakowa po umwionej cenie, wicej ni Krzeszowic, naadowane takim wglem. Niema
wiadczenia Starosty tego powiatu, z ktrego 0 poow niszej od wasnej ceny kupna. Ot dnia, by pastwowy urzd walki z lichw nie
wymienione produkty maj by wywiezione, i magistrat krakowski, nabywszy tak tanio cu zaj wgla, ktry nasi biedni** kmiotkowie pu
zboe przewoone zostao nabyte od producen kier, bynajmniej nie uy go do obnienia li* szczaj na pasek. Wczoraj zakwestyonowano
ta, ktry przepisany kontyngent odstawi lub chwiarskich cen cukru w naszem miecie, lecz fur wgla, ktr przywieli Stanisaw Tarnow
obowizkowi dostaw nie podlega, jest wzbronio sam uprawia pasek tym cukrem. Mianowicie ski i Karol Gajewski, gospodarze z Balic i chcieli
cukier ten nabyty po S E sprzedaje si kon
ny. Rozporzdzacie zyskuje moc obowizujc sprzeda po 100 K za zwyky cetnar. W edztwie
po upywie dni 14 od chwili ogoszenia w Mo sumentom po 34 K. C na to p. prezydent mia zeznali, e wgiel kupili w Jaworzniu po 21 K
sta? A co powie urzd w alki z lichw?
nitorze Polskim**, a wic dnia 24-go b. m. za cetn. metr. Wgiel poleci magistrat sprzeda
Epidemia tyfusu szerzy si od pewnego czasu publicznie.
Znienie taryiy dla telegramw prasowych do
w Krakowie, jednakowo, jak nas informuj ze
Belgii. Midzynarodowe Biuro telegraficzne w strony miarodajnej, wypadki tyfusu zachodz Wamanie. Na strych domu przy ul. Karme
Bem ie zawiadomio Ministerstwo Poczt i Tele-. u osb zamiejscowych przybyych do naszego lickiej L 34. wam ali si onegdaj jacy opryszki
grafw, e w Belgii zostay znowu dopuszczo miasta. Stwierdzono po jednym wypadku u. prze 1 skradli bielizn, oraz dywany na szkod p. E-
ne telegramy prasowe po znionej cenie. W o jezdnych ze Swoszowic i Chrzanowa, szereg za liasm Kanarka. Warto skradzionych rzeczy
bec tego dopuszcza si telegramy prasowe z Pol zasabni byo pomidzy uchodcami i powra przekracza kilka tysicy koron.
ski do Belgii po taryfie znionej o 50%. Naley- cajcymi z niewoli jecami. Miejski urzd zdro Zgromadzenie Indowe w Strach odbyo si
to z.a wyraz wynosi 60 fen. wzgldnie 90 hal. w ia ziarzdza po kadym wypadku wszelkie 4 bm. Tow. Piotrowski z Krakowa wyjani sy-
Zjazd koleeski CzernicliOwiakw*1 z lat rodki, majce na. celu, zapobieganie szerzeniu tuacy polityczn i stanowisko naszej partyi do
wstpienia do szkoy 1910, 911, 912, odbdzie si si choroby. obecnej wikszoci sejmowej i rzdu. Uchwalo
2 lutego r. b. o g. 12, Sienna, 22 Konarski. Koo no wotum zaufania posom P. P. S. i naczelne
In spek torat w giov.y w C ieszynie nie chce ria
Gzernichowiakw. Adam Zaleski. mu kierownictwu Partyi.
bryk iet w dla K rakow a. Jak si dowiadujemy, in
Subwencye rzdowe dla instytucyi dobro spektorat w glowy w Cieszynie traktuje dziwnie 0 w ypat p e n s ji urzdnikom i em erytom pa
czynnych. Delegatura Ministerstwa Pracy i O- zamwienia inspektoratu krakowskiego na w stw ow ym . Donosz nam: Z Zakopanego do Nowe
pieki spoecznej na Maopolsk i lsk cieszy giel i brykiety. Poniewa uczuwa si w Krako go Targu wdowy i emeryci odbywaj podre od
ski w K r a k o w ie zawiadamia, e instytucye do wie wielki brak wgla, a nawet kontyngent 2 stycznia do 11 stycznia 1920 po zaopatrzenia
broczynne, ubiegajce si o subwencye rzdo wgla przeznaczony dla Krakowa na miesic i emerytury bezskutecznie. Dowiaduj si tam
w e winny odnone proby wnosi do Minister stycze, znacznie zmniejszono, inspektorat kra o pustkach w kasie rzdowej i o niewypaceniu
stwa Pracy i Opieki spoecznej za poredni kowski da pozwolenie na sprowadzenie z Dzie pensyi czynnym urzdnikom jeszcze za stycze.
ctwem tut. Delegatury (Rrzysztofory, III. p. dzic 100 wagonw brykietw, celem cho cz 16-letnia Polka przed sdem w ojennym w P radze.
Nr. 4). ciowego zaspokojenia ludnoci i dostarczenia Przed szeciu miesicami uwiziy czeskie wa
Wesoa Wdwka" w Nowociach przyjta jej opalu w tak krytycznych czasach. Ot in dze wo skowe 16-letni dziewczyn Franciszk
zostaa z niesychanym, entuzjazmem przez pu spektorat w glowy w Cieszynie nie przychyli Zaborsk z Bogumina pod zarzutem szpiegostwa
bliczno krakowsk. Zoyy si na to poza do si do proby krakowskiego inspektoratu, owiad wojskowego na rzecz Polski. Biedn dziewczyn
skona gr wszystkich aktorw, jak rwnie i czajc, e fabryka brykietw w Dziedzicach nie zawleczono nasamprzd do Mor Oslrawy, gdzie
chru w pierwszym rzdzie faktycznie pierw ina brykietw dla Krakowa. Jak si jednak in j przerzucano z wizienia do wizieniu, znca
szorzdne i stylowe dekoracye. miao rzec mo* formujemy, brykietw jest dosy w Dziedzicach no si nad ni, by wydoby z niej jakie ob
na, e dotychczas w Krakowie nie wystawiono 1 kadej chwili mona je sprowadzi z tej fa ciajce zeznania. Wkocu znalaza si w ubie
adnej operetki z takim przepychem jak W eso bryki. Wyjani jednak naley, e kierownikiem gy poniedziaek przed wojennym sdem dywi
Wdiwk**. To te W esoa Wdwka** ma za inspektoratu w Cieszynie jest p. Okoowicz. ktry zyjnym w Pradze. Odczytanie dowodw i zezna
pewniony dugi ywot na scenie Nowoci** i nie tgo prowadzi inspektorat krakowski i dla wiadkw odbyo si tajnie. Udowodniono jej
niewtpliwie osignie rekordow liczb przed tego usunito go z Krakowa. Pan Okoowicz wi jedynie, e w czerwcu z. r. w rozmowie z ofi
stawie. docznie chce si odwdziczy mieszkacom na cerem polskim powiedziaa, e do Bogumina
W esoa Wdwka'* wystawion bdzie bez szego miasta za pobyt swj w Krakowie i nie przyby 22 puk legii woskiej.
przerwy. chce mu przyj z pomoc. Po znakomitej n owie obrocy dra Grunbau-
Najblisz premier w BaigatdM bdzie gona Apelujemy do Rady Narodowej w Cieszynie, ma, wyda trybuna wyrok, zwalniajcy Zabor
kmedya amerykaska Miss Hobbs Jerome) by zaja si t spraw i polecia zrealizowanie sk od winy i kary. Sdziowie musieli bowiem
Jeroma, autora bardzo popularnego, znanego tego zamwienia. przyzna, e podanie tego rodzaju szczegu
szczegdinae z przepysznych opowdindia i powie- P asek benzyn. U wonicy Moka Sutanika w zwykej rozmowie nie stanowi jeszcze aunej
efi, z ktrych Podr we trjk** lub o Trzech z Kongreswki zakwestyonowa pastwowy u- zbrodni szpiegostwa weoug 312 wojskowej
panach, dce i psie** niezwyk zdobyy po- rzd walki z lichw 5 beczek benzyny, ktr ustawy karnej. Caa ludno miasta i tak o tera
czytno. W Miss Hobbs wprowadza nas au kupi Efroim Rothblum, zamieszkay p izy ulicy wiedziaa, nie stanowio to wic adnej tajem
tor w wiat bardzo ciekawy, peen pogody, so- Berka Joseiowicza 1.18 i chcia wywie do K r nicy wojskowej. Przeciw uwolnieniu Zaborskiej
ca, przepojony beztrosk i zapachem morza, na lestwa. Gdy waciciel tego skarbu** zobaczy wnis prokurator wojskowy, dr Czerny, zaale
nie niewanoci i zada zatrzymania jej w a-
reszcie. Do wniosku tego trybuna si przychy
wolenie bardziej nieprzejednanych bolszewi dzynarodoiwego komunizmu. W dz to uznany li.
kw. w tych szeregach, cendomy bardzo wysoko. Po Zaborska, przed p rokiem kwitnce zdro
K to chce przyjrze si reflekisyom Lemitna nad dobno nawet socyalici woscy nazywaj nie wiem dziewcz, stana przed sdem cakiem
zbyt popiesznym eksperymentem bolszewi kiedy jego imieniem dzieci swoje lub rzebi ziarnami i apatyczna. Wida na jej obliczu ca
ckim przejcia bezporedniego do socyalizmu w medaliony z napisem Ze wschodu wiato'*... martyrologi, jak przeya w katowniach cze
jednym z najbardziej zacofanych krajw Euro Lenin jest szczliwy", zapewnia Rensome. skich. Wosy ma krtko obcite, twarz obojtna,
py, niech wemie do rki broszur Lenina N a j Osign swj cel i eksperymentuje na Ro zrezygnowana. Tylko podczas rozprawy, .trzy
blisze zadania wadzy sowieckiej** (jest po syi... Czy bowiem bolszewickie rzdy nie s majc rce w akieciku, umiecha si, jakoy nie
niem.). Przyznaje tu Lenin, e rozwj ku so- w gruncie rzeczy olbrzymim eksperymentem? zdawaa sobie sprawy, co si z ni nzieje. Po
cyaizmowi idzie wolniej, ni myla, e wadz Zawzitym eksperymentatorem** nazywaj Le rozprawie odzywa si: W i mi ju 6 mie
dopiero zdobyto, ale trzeba gospodark zorga nina niektrzy publicyci. Czy ten ekspery sicy, teraz jestem uwolnion i jeszcze mi nie
nizowa, e trzeba zaprowadzi pac akor ment jego si uda? To rzecz ju inna... woino i do domu?
dow, system Taylora itd., a nawet osobist Proces ten przypomina ywcem dawne rosyj
Jakiegokolwiek jednak jestemy zdania o bol-
dyktatur po fabrykach, aby podnie wy skie sdy wojenne. Katy carskie, n e mogc
sizewimie, musimy uzna, w Leninie ideowca,
dajno pracy; e konieoznem jest wcignicie zgadzi winia wyrokiem sdu, z powodu bra
jednostk niepospolit! Postaramy si w kr
do pracy inteligencyi, chociaby za wyjtkowo ku winy, przelrzymywa i go miesice i lata cae
tkim czasie przedstawi wiatopogld bolsze
wielkiem wynagrodzeniem nawet jeli to na po wizieniach, by odebra mu zdrowie i wtr
wicki i wskaza jego sabe strony. Samo ycie
ruszy zasady komuny paryskiej: rwnego w y ci go do grobu.
rosyjskie stao si zreszt krytykiem metod
nagrodzenia za prac. W tej broszurze spoty bolszewickich, i to do bezwzgldnym. Strejk w operze paryskiej. Le Temps** donosi
kamy nagle w Leninie polityka badawczego, pod dat 7 bin.: Strejkujey personal Opery ze
ostronego, ktry pierwszy z pord bolszewi Ale to ju rzecz inna. W kadym razie odwa
bra si wczoraj na gie.ize pracy dla rozwae
kw poznaje warto pocztkowych zudze... my si przyzna w Leninie nie ajenta niemie
nia sytua-yi. W p zypuszczeniu, e strejk po
ckiego, nie wciry a,ta i nie kairyerowicza, lecz re-
* * * trwa dj do otwarcia parlamentu, zastana
wolucyonist w imi ideau. Pogldy i prac
wiano si nad wzmocnieuiein kasy strejkowej.
Bynajmniej tu nie przedstawiamy i nie ana praktyczn krytykujmy, ale umiejmy obiek
Uchwalono rozpoczcie seryi przedstawie po
lizujemy wiatopogldu bolszewickiego. Cho tywnie oceni jednostk jej zapa, energi,
pularnych w rnych dzieu cacn Parya.
dzio nam tyko o zaznaczenie gwnych etapw wiedz, wierno obranemu sztandarowi.
Pierwszy koncert wykonany' zostanie w domu
rozwoju pogldw wodza bolszewickiego. Do K. OzaamskL syndykatw (zwizkw zawodowych) przy ulicy
dzi dnia Lenin stoi na czele rosyjskiego i mi- o o o Grange-aux-Beile;. W przedstawieniu uczestni
Nr. 15 N A P R Z D 7

D Z I P R E M IE R A
Najnowszy dramat Pathe Freres

Stowarzyszenia i zgromadzenia
C H IF F O N E T T E w 5 aktach
Rada Robotnicza krakowska odbdzie dalszy cig
swego posiedzenia we rod 14 stycznia o godz.
7 wieczorem w sali Zwizku stow. robotniczych.
Na porzdku dziennym: Aprowizacya. Referat
w g w n ej roli w ystpi drugi i trzeci. Nastpnie dyskusya i wnioski. Upra
w ia to w e j sa w y artystka
i tan cerk a Stanisawa Napierkowska sza si o punktualne przybycie.
Wszyscy interesowani Towarzysze i Tow a
rzyszki w sprtaiwiie zamwionych cholewek, z e
wystawia Kinoteatr S Z T U K A " Hote! Saski, w, J a n a 6 chc zgosi si w sobot i i cznia pomidzy
68 godz. wlecz, lub' w niedziel 18 stycznia
pomidzy 1 1 a 12 -t godz. pirzedpo. do sekre-
czy bd solici, chrzyci i orkiestra, Balet skim dworze stale przebywali, mieli po kilka pa taryatu Rady Robotniczej, celem odebrania
nie wystpi. acw i wiele suby, obecnie chodz w achma swoich cholewek, gdy w przeciwnym razie
Strejkuicy postanowili, e orkiestra odmwi nach, nocuj w brudnych zakamarkach i stouj przeznaczy si je innym odbiorcom.
wspdziaania w zapowiedzianych w teatrze si w najtaszych garkuehniach i wszyscy ocze Sekretaryat R. R.
Champs-Eiysees przedstawieniach baletu rosyj kuj upadku rzdw sowieckich w Rosyi.
skiego. Wielu z nich tua si po krajach skandynaw
Sekretarz syndykatu elektrownianego owiad skich oczekujc beznadziejnie chwili swego wy S k a d k i
czy, e owym zapowiedzianym spektaklom od bawienia to jest zgniecenia rzdw robotniczych. na Tow. Ratunkowe, Za cygara H. M. K 10 -
mwi si wiata. Wielu z nich chcieliby nawet pomaga sobie i pra Na kresy lskie. Konsum ..Naprzd" w Borku Falekim
Lckcya dan a ugod ow cow i. Ze zmarym przed cowa, lecz nikt ich tego nie uczy : dzi nawet zoy K 500 na ofiary po in w azyi czeskiej. Konsum
ich bracia kapitalici niechc bra ich do pracy, Solidarno zoy K U 329'90 na sieroty po ofiarach
dwoma dniami generaem erebkowym wie grnego i cieszyskiego lska.
si jak przypomina prasa warszawska - - a- bo do niczego s nie zdatni.
negdota, stanowica jedno z przykrzejszych Bolezewizm punktem do rozrodu. Prasa polska
wspomnie doby t. zw. ugodowej. erebkow w Ameryce podaje zabawne szczegy o tem jak
by wtedy adjutantem ks. Imeretiskiego, by.
genera-gubernatora warszawskiego.
straszak bolszewicki bywa uytkow-ny przez nie
ktrych ludzi. Mianowicie mowie chccy si po
NADESANE
Klub myliwski wyprawia obiad dla genera-
gubernatora. Gdy ks. Imeretiskij opuszcza sa
zby on oskaraj je o bolszewizm i odwrotnie
ony znudzone szarzyzn ycia maeskiego pr Dr Zygmunt Marek
lony klubu do przedpokoju wypad za nim
jeden z przedstawicieli naszej aryStokracyi ro
buj w ten sam sposb uwolni si od mw.
Przykad ten podziaa nr wet na polskich chopw
Pr Jzef Woniakowski
dowej, znany ze swego wysugiwania si w w Ameryce, gdy niedawno stawa przed sdem prowadz kaneelary adwokack wsplnie
czesnym satrapom moskiewskim. Spostrzegszy, w Detroit niejaki Tomasz Kuak oskarony o po w Krakowie, ul. Wolska L. 11. Tel. 1161.
e lokaj podaje paszcz ksiciu, wyrywa go z rzucenie w ndzy ony i dziecka. Zapytany przez
rk sucego i sam, wasnorcznie narzuca na sdziego dlaczego to czyni, tumaczy si on, e Ma karnawa! Wane dla Pad!
ramiona dostojnika. Zerebkow, towarzyszcy ona jego staa si bolszewick. Ju przyjechay pierw szorzdne siy warszawskie i usku
genera-gubernatorowi, przypatrywa si z iro Sdzia Stein nie uwzgldni jednak tumacze teczniaj szybko m ycie gow y, czesanie, ondulacye trwa,
farbow anie i kon serw ow anie wosw . M anicure", masa
nicznym umiechem tej gorliwoci. A gdy ks. si Kuaka, a natomiast powiedzia mu, e ma twarzy. Zakad fryzyerski i skad perfum eryi i przy-
Imeretiskij ruszy ku drzwiom, Zerebkow zwra dobr on i powinien j szanowa i za zanied b orw toaletow ych
ca si do polskiego pana, wskazuje mu swoje
futro na wieszadle i mwi:
bywanie dawania swej onie- bolszewiczce na
utrzymanie, skaza go na sze miesicy aresztu. Jana NieyAskiego
Krakw, Pi. WW. witych 11 (naprzeciw magistratu).
Kochany panie! Niech pan i mnie poda W lady Kulaka posza rwnie jaka przedsi
szub. W ied ja toe Moskal!... biorcza 15-letnia panienka z Detroit, ktra ucie
Mona byo da lekcy bardziej krwaw?
Z dziaalnoci p. Dymov;Skiego w Ameryce,
Chicagowski Kury er Niedzielny" podaje nast
ka z domu, a gdy ojciec przyapa j odwoaa
si do policyi, twierdzc, e nie moe wrci do
domu poniewa ojciec jej sta si bolszewikiem
1 stawia mliii
w e L w o w ie podaje do w iadom oci czonkom przedsibior
pujce ciekawe szczegliki o dziaalnoci w A= i j chcia zrobi bolszewiczk. Na stacyi policyj com i ubezpieczonym , e spraw ozdanie z czynnoci i zam
nej dodaa ona do swej opowieci i to, e ojciec knicia rachunkw za rok 1917, uchw alone przez Zarzd
meryce zamac liowc a- Dy m o weki ego i jego kom Zakadu dnia 29 listopada 1918, a zatw ierdzone przez M i
panw pod oson listw polecajcych pp. P a jej nie wierzy w Boga i mwi o zabijaniu ludzi nisterstwo Pracy i O pieki Spoecznej w W arszaw ie w e
derewskiego i Trm,p czy sk iego: w celu rabunku. Policya wszake nie reagowaa wrzeniu 1919, z powodu trudnoci technicznych ukazao
W bezczelnoci swojej dochodz do tego, e na to wszystko i oddaa pomysow smarkul si dopiero obecnie w druku i rozesane zostao wszyst
w rce wadzy rodzicielskiej. kim W adzom politycznym I. instancyi z prob o um o
przy upieniu skry parafianom uywaj jako liw ien ie wgldu czonkom Zakadu.
argumentu czystego nazwiska Naczelnika: P i Humorystyczne te wypadki s wszake obja Sprawozdanie to mona przejrze w zgld n ie naby
sudskiego. wem do czego doszed sza denuneyatorski pod w biurze Zakadu w e L w o w ie p rzy ul. B rajerow skiej 16,
Wspieraj, rwnie w ciemne masy, e s re* wpywem ustaw wyjtkowych. Pytanie czy wszy oraz w Ekspozyturze Inspektoratu Zakadu w K ra kow ie
preaentantami rzdu polskiego, co maj po stkie podobne oskarenia kocz si tak niewinnie. przy ul. Z ielonej 1. 28.
twierdza zwyke, zdawkowe listy rekomenda
cyjne od pana Trmpczyskiego i Paderew Teatr Im. Jul. Sowackiego,
skiego.
Jedimem sowem: niema blagi, ktrej nie uyli
roda: Tartuffe Moliera.
Czwartek: Sdziowie Elektra .
Z A W IA D O M IE N IE !
by, aby si dosta do wntrza kieszeni chop
Pitek: N ina L. Kampfa.
skiej". PT. Klientw naszych zawiadamiamy, i nadszed
Zapyta trzeba pana Dymowskiego i Krze Sobota: Znzdnoi i Przekora , kom. w 1 akce
Fredry. Panna matka kom. 3 akt. Korze
miskiego, dlaczego okradaj chopa polskiego,
niowskiego.
SWIEZY TRANSPORT
liczc mu 20 dolarw za 1000 marek, kiedy
wszystkie banici licz tylko 17 dolarw? Niedziela pop:: Betleem polskie" Rydla. U LTRAM ARYNY
Kto zabierze owe 150 marek, nadbite" na ka Niedziela wlecz.: Zrzdno i Przekora Frerlru ktr dostarczamy w oryginalnych beczkach i
Panna matka Korzeniowskiego. i w opakowaniu wasnem l/io, '/a.
dej akcyi? .
Teatr Bagatela",
N dza arystokracyi ro sy jsk iej. Pewien korespon
dent donosi z Helsingforsu, stolicy Finlandyi:
Mieszka tu rosyjski ksi w Helsingforsie, ktry
W e rod 14 stycznia: Czy jet co do oclenia .
Czwartek: Kobieta bez skazy.
Pitek: Czy jest co do oclenia.
Koerbei i Gottlieb
chodzi niemal bosy. Ostatnie buty podarowane K ra k w ,. ul. Meiselsa 11.
Teatr powszechny.
mu przez yczliwego ssiada wiec dziurami na
roda: Krzyacy.
wszystkie strony. Podeszew nie maj te buty
wcale.
W takim stanie znajduje si wiele najbogatszych
Czwartek: ..Krzyacy1',
Pitek: Krzyacy.
Sobota popo.: ..Wicek i Wacek".
SPRZEDA T Y L K O H UR TO W NA.
i

i najszlachetniejszych rodzin moskiewskich. W je Wieczr: Ra Stambuu.
Niedziela popol.: ..Biaie tartuszki. opucii pras i jest do
dnej z gwarnych restauracyi Helsingforsu grywa
na skrzypcach siwowosy, z arystokratycznym w y
gldem twarzy mczyzna. Jest to jedyny sposb
Wieczr: Krzyacy.
Operetka w Nowociach, KALENDARZ .
naoycia w ksigarniach,
Biurach dzie, i trafikach
w e L w o w ie i na prowin-
zarabiania na ycie byego pukownika rosyjskiej roda: W esoa wdwka . LU D 0W Y NA ROK 1920 eyi. G w n y skad w Lud.
Czwartek: Wesoa Wdwka. Tow. Wyd#waczem w*
armii. By on bardzo bogatym przed rewoluey Lwowie, ul. 8y*stuska 21. Obfita tre inform acyjna, litera
P i t e k ; Wesoa W d w k a .
teraz jest ofiar swego losu. cka i humorystyczna ora 2 raptularz. Cena brosz, egzem pl.
Mieszkajc w bardzo lichym mieszkanku, pe Sobota: Wesoa Wdwka. 10 K, w twardej opraw ie 12 K. Z prow incyi dotczy nn-
wien szlachcic rosyjski, synny przed rewoluey Niedziela popo.: Polska krewi leyto za porto. Odsprzedajcym rabat.

ze swego przepychu, zarabia obecnie na ycie Niedziela wiecz.: Wesoa Wdwka.


wypiekaniem ciastek. Noc wypieka on ciastka, Koileginm wykadw naukowych, -tynek gl. W ie iiii f a b r y k a possukuje
Linia A B. . 39. do ruchu elektrow n i (prdu staego)
a ona jego roznosi je codziennie po restaura-
cyach. Czwartek: pirof. A. E. Balicki: Koldy, pastora su m ien n eg o
Jeden z rosyjskich pukownikw, z przybocznej
gwardyi carskiej jest obecnie marnym dorokarzem
ki i jaseka w Polsce (z ilustr. muz.).
Sobota: prof. dr. Jz. Reiss: Beethoven (z
elektromechanika
ktryby m g w ykona sam odzielnie n ow e montae oraz
i z chci przyjmuje datki od goci. ilusrt. muz.). w szelkie naprawy. Zgoszenia do Dziau inseratowesro
Przywdcy arystokracyi, ktrzy kiedy na car N aprzodu" p od literam i Z. Z.
8 N A P R Z O D Nr 1S

OD NOWEGO ROKU 1920 WYCHODZI

NAPRZ (ZAOONY W ROKU 1892;

CO D ZIEN NIE O G O D ZIN IE 6 RANO


Z WYJTKIEM PONIEDZIAKW

OBJTOCI CONAJMNIEJ 8 S T R O N I C , P R Z Y N O S Z C :
NAJNOWSZE T E LEGRAMY NOCNE Polskiej Agencyi Teleg raficznej, oraz

WASNYCH KORESPONDENTW Z WARSZAWY, LW OW A 1 W IEDNIA;

ARTYKUY PO LITYCZNE o najaktualniejszych sprawach polskich i zagraniczn.;

OBFIT KRONIK, oraz KORESPONDENCYE wasne z kraju i zagranicy:

FELIETONY WY BITNYCH PISARZY;

PRZEGLD Y C I A R O B O T N I C Z E G O , spraw spoecznych i gospodarczych.

P R E N U M E R A T A M IE S I C Z N A 20 K O R O N . C E N A N U M E R U P O J E D Y N C Z E G O 80 H A LE R ZY .

Pom ocnik w o n ego g u s io n o


w w iek u 14 16 lat zostanie papiery w ojsk ow a na n azw i
zaraz p rzyjty. Zgoszenia sko Franciszek K ow alczyk
Szlifisera
lub robotnik szlifierski do
Chroniczn chrypk, kaszel i astm
najpewniej pozby mona uywajc zalecane przez lekarzy z doskonaym skutkiem
w raz z w iaaectw am i w P o K rakw , D ietlow ska 99. fabryki luster poszukiwany.
w szechnym Banku Obroto
wym . Krawcowa
Zgoszenia pisemne pod Szli
fie rz do Biura ogosze F e GRANULKI SU fiS Y^H ii 44
p rzyjm u je do szycia bluzki liksa Stattera w K rakowie, (Granules sulphuris aurati benzoinati).
Czowieka trzew ego i uczci od 25 K i spdniczki. Pw sie, Grodzka 13.
ul. K raszew skiego 6, I II p. Sposb uycia doczony do kadego pudelka. Sprzeda w aptek, i skad, aptecznych.
w ego
do ro zw oen ia pieczyw a P o s ia d a c z k a
przyjm ie zaraz za kaucy P ie potrzebna na 3 godziny dzien dajcie tyiko najlepszego myda
karnia p rzy ul. C zarnow iej nie. W iadom o: Asnyka 5/1
skiej 76. od 4 8 popo. Kurowski. to a le to w e g o p r z e tu s z c z o n e g o Staropolski m id
RATUJCIE ZD R O W IE IIII S P E S ir
Pracz z obudnym wstydem! Niech yje wdcamo! z fabryki M AG NO LIA
S Z Y L L E R -S Z K O L N IK (autor prac naukow ych) po doka-
o ra s m yd a t o a le t o w e : L ilio w e m le c z n e '-,
dnem zbadaniu poleca m czyznom i kobietom , wszyst wyro. Tylko w oryginalnych butelkach
kim, komu zd row ie jest drogie, nastpujce, pouczajce E w a , !V!agno8ia , P e r fu m e r y jn e ". K o - z mark ZAS0BA".
ksiki, nie m ajce nic w spln ego z p o rn o g ra fi :
sm cs-IV3agnolia , za w ie ra j. 8 0 7 tu s zc zu .
Dr H E R B S T: C horoby weneryczne. rodki ochronne, naj
bardziej w yp rbow an e ku zapobieganiu. Leczenie. T re: Reprezentacya na Maopolsk i lsk Cieszyski:
Jak zapobiega zaraeniu. Jak rozpozna zaraenie. Jak
w w w w w m w f
osign zupene w yzd ro w ien ie. Cena 6 kor.
Dr A N T O N I R O IC K I: Poradnik lekarski d k kobiet. Hy- i J, Lewiski, Krakw, Starowilna 35,
gien a ycia kobiety. Znaczenie stosunkw pciowych.
R ozw j podu. O bfite upawy. Menstruacya. Leczenie. m ii i iis wisii. iiitf. UMm
Walne Zgromadzenie
Cena 6 kor.
Dr B R A U N : Sam ogwat m czyzn i kobiet, je g o skutki,
rodki w yleczen ia. Praktyczne w sk azw k i. Podrcznik dla
rod zicw i opiekunw. Cena 10 kor.
iii P.P. i i ul iffl
Na tre Kalendarza poza dziaem kalenda
Dr F R U C H T M A N : S y iilis *. N iew ielk a iecz treci bogata
ksika za w iera : N ajnow sze pogld y na je g o ulcczalno,
K oa M iejscow ego Zw izku Z aw od ow ego pracow nikw rzowym i informacyjnym zoyy si liczne ar
k olejow ych w Trzebini, odbdzie si dnia 35 bm. o g o
rozpoznawanie, sposb zapobiegania, leczenie, zaw ieranie tykuy, wiersze, nowele itp.
dzinie 5 w ieczr w domu p. B rzzki obok dworca k ole
zw izk w m aeskich, dziedziczenie. Cena 6 kor. jow ego, v. nastpujcym porzdkiem dziennym : Midzy innymi zawiera Kalendarz artykuy
Dr A N T O N I R O IC K I: Tajnik i ycia m czyzn. Poradnik N. Barii,ckiego, L. Lizaka, M. Niedziakowskie
1. Odczytanie protokou z ostatniego Zgrom adzenia.
lekarski. C horoby sekretne w eneryczne. W yd an ie ilu stro
wane. 56 rozdziaw . Rady, w skazw ki w e w szystkich
2. Sprawozdanie z dziaalnoci. go, A. Rewskiego, M. Malinowskiego- Z. Zarem
3. Sprawozdanie kasowe. by, J. M. Borskiego, Sochackiego i wielu innych
anorm alnych ob jaw acli i chorobach pciow ych. Cena 20 K.
4. W y b r n ow ego Zarzdu Koa.
Dr M U E L L E R : N ajnow szy lekarz dom ow y. Najbogatszy
5. WDioski i interpelacye.
wybitnych posw i dziaaczy P. P. S.
zbir udoskonalonych, starych i now ych rodkw dom o Kalendarz zdobi liczne .portrety wodzw pol
wych i rod zajw przyrodniczych na wszystkie ch orob y; P rzew od n iczcy: Rom anow ski.
z ilustracyami. Cena 20 kor.
skiego socyalizmu, obrazki i fotografie zbioro
Sprzedaje i wysya tyiko dorosym Szyllsr-Szkoinik iiiiiiiiiiiiiiiE B iiiB is iiii we zs Zjazdw, Kongresw partyjnych itd.
C3 m , . , . 03
Warszawa, P ikn a 25, rg M arszakowskiej, podwrze, Cena Kalendarza 14 koron.
lewo. Z am iejscow ym w ysyam po otrzym aniu gotw ki. B
Koszta p ocztow e p rzyjm u jem y na siebie, gdy poczta za
liczek nie przyjm uje.
tli Yt
m W ill El
Do nabycia w Adm inistracji Naprzd.ti Kras
kw, Dunajewskiego 5- Piemidze naley prze
iii iijs i wykonuje jakale wszelkie leparatye uskutecznia ||
13 sya z gry.
3 ZAKAD INSTALACYJNY q
P o ira e fe a c ltio p t w &

cl Naprzodu" | Jzef Lasko, Krakw, Mikoajska I


fjjj
m .., . ' ! El

sa stal [g TELEFON 3393 gj


P rz y z a k u p n a c h p r o s z s i
j| Przybory do gazu i wodocigu na skadzie.
JS a zo
^adem oi im aiKinasarityl
Dunajewskiego 5.
p r d u
SISiai3SQBBSnSSI3SIdE!Elia!5lEISIiSaBbBBB
p o w o a n a n a s z e p is m o .
Redaktor naczelny: Emil Heecker. Redaktor odpowiedzialny: fitaryan Pyrzowski.
Nakadem .Ludowej Spki Wydawniczej Naprzd" w Krakowie. Czcionkami Drukarni Ludowej w Krakowie, Dunajewskiego 5 (lei. Nr 1310).