Vous êtes sur la page 1sur 6

¬ŠÐd

ŒÛ ¹Ã\zg-ZÆ^gzZ H·_»Vzk


 Š ‡xÝZi%ä( xj%)y Y1Z
’x ÓÅ ã c

( yß)Zg 3Zzf
g®
n ¯b§kZÃVߊÆVâ ̈Z „äVz³vZgzZì ëÑÆp°x Ó„Vz³vZµš
 , ZÅyéÆÞZg Zâ Z {zž c
Û «È Åä™x » »´Š~]gßË: ËÃyZgzZ•D™x™m{ CZu 0
£Z¯Zg •X •D â • vZ6Vâ ̈Z‰gzZ•
7QgzZ Hx™m{ CZ ä F
ñ¦™w ïÐ ]t»yZ” vg )
' 6X¸ q
ñ Z} ZÐ ~VÍßëlpy Z Ì( xj% )
[ÅäÑ:Zz6 Š ‡J
 ) ã c
{Zg S¦ÃVÍßñƒö~® V²‚~y Û «ÈÃy ZQgzZ Hy'
M KZ {zž ðâ • × Ç65 Zg
XìgÑ ~
~÷gzZ¸ ‰ ™g (Z wÅ\ !
Z n }÷{z |gŠ1¸O}÷Ðg ±Zƺg ( xj% )£Z ¯Zg •
q
~uzŠ~žì Zƒ kC=` MˆÆ]ñÅyZ *
ZVƒZƒdg !
q YgzZ * CZsÜ=ä VrQJ
â„g á
MЈÆ~Š •
y
ÆX.t‚ »-ZzX ‰ƒ Z] ò Z¯Zg •Z
nÆåÐí£  [ ZgzZ ñƒÁgÐ *Š kZ Ç-Zz}÷Z
AiŠ
•Dƒ b§Å ( xj%)£Z¯Zg •\ !
¹! ƒ{Š c
ÆXì @  kˆZ »äYfÆÚkZÃy Zpì aÚn
iЃ
Û ‚] â Z™z] â ÅZÆ]‚HgzZyj~$
gzZ ñâ • ZÃyZ \¬vZžì ¸ ¬™'ì 7gŠÃq Ù ^t» aÃÐ*Šžìt
ZC
Ç}÷=žŽ B.„zgzZu|„zÔg \ „zå=Ð ( xj% )r
tBÐ \ ! Û «ñÃ
 ™•X ( } M ) ñ â • ë
ZÏLZ1Vj™È ¯ÃVƒ Ux ÓÆ,ÅyZgzZVj™Ð ¯LZg Ö Z b§~g7 »Ä ™ LZž7en}÷
ÒÃq
YgzZ ¬ŠÃy Z~AgzZ 5ÐyZ ä~Až @
X VjCÃVß Zz• eÆy Z {z* Vƒ; g™
á ~÷
,Åy Zt17ž²Z (¹ Ú Zm»Ô2009ÐY 2004ÔðƒÐ ~Š Zñ™Åy Z~Y 2004ðÑŽ ~Š •
V È b§Å[ Âq Š™d
Z UÆ ,ÅyZ6íž c Û ãZ LZ= ä VrQ~á²Ð LgãZŽ åw¾q
Œ Z »
Š !
M™ M ~ ( ô[ » ) {1gB‚ÆyZ0 &
{ LZ~/ÏKgQgzZ ñƒ Za yÆV- £Z~ c
ZÃY 1947 ðÑŽ 21 X ñƒ
KZ6DX ñ M c Z™ÃY 1964 QgzZìg Ì~ y M nÆž²¼ˆÆkZ Hu¢
gzZ Åå½ðZ’Z KZ6•z‰ƒ
ä VrQyZgzŠ ÏZìg~ c Z™J
Y 1980 ( xj%) yY1ZX ‰ƒhZzB‚Æ~E yÎ 0
gzZ H} Z D! gzZ Åå½¹!
á Ð yÂ{(q
E
7Qžìgëlp¹ yY1ZÐp ÒkZ•] § @ ÐaÆvZŽ Å~Š • ZÐ { éEC-²NqZÆ] Z|
Š ¯:%»¼
½ÅV”X c  ÃygzZg ZÎp¹ÃÏ0
iÅyY1Z .ZzäTŽ~çûnçgzZ]§(Ôg ÃÃzÔ{Š ‚¹ q
Z
ñ~ ðZ] Ù Ð ] c
Å ( xj%) yY1ZÃyZ \¬vZX 3ghZz6gîÂC á :t
Zzg KZ7QgzZ•gï• á Æy Y1Z~š
: •  F
z
Û'
X ( } M )Çgg Z Œå Vƒ Y~QÅ ŸÅy Z6 Û «›
uÆV”LZgzZ ñ â •
.q
De Ó 5~ yÇåE
ZgzZ VÃ $ LZX 1Z• DÃyZ0
5.gF {}g7 LZ VZi Z åE$ gzZ ‰ M *̀r
›E  ™ •ˆÆkZ
{sÜ:6Ttâu Z (Ð ƒ
y ZÉ Vß Zz yZ0  »] Z f Åy Z c g Zˆ@
U m{ »,Åy ZX ‰ hg£Z ¢• g gzZg Ã

'1'
x ÓKZì ]úŠ NgzZ iB‚Æ VEc
Ði§TB‚Æ; ‚gzZ V-g F ãKF Š ‡»y Z {zì ÌÃVß Zz + Yx ÓÆ
y Z »wrZzf [gµš {zH[ Õ" ÃVƒúŠÆ]tKÑÅ ãc
Š ‡xÝZi%gzZ 3g ~g YÃ]úŠ kZJ
÷‚ ~y
M KZ ä VrQ
Xì x ÅZgzZyˆ Z Z(¹6] Z f Å
~÷[ Zt n kZ ~ŠÈ Åä M6žo ZÜgzZ HgzŠÐ Vzƒ0 žëå {z
Z=Ô Hx™ Z(¹6íä \¬vZ g
Ù Ð s§KZgzZ Vz™ ZŠ Z]»ÚkZ Åg ÇŠgz6LZžì ~g ZŠ)f
Z yZÆuÑÌ[ ZvߎžVz™[eC
x ~Vzƒ0
U
¬™Ð [g ~÷¸gzZ Vz™" ÑÃ} úŠÆ]tL ÑÆãc
N Š ‡xÝ Zi%gzZ Vz™ÒÃÅäÑ6žo ZÜÃy Z• ìg
É H ½ÃyZ6gîNsÜ: yY1ZgzZ cÛ wJà ¬™ kZ ÅyZ äg ÇŠgz6gzZ}Š úgzZ}ŠÈ âZ {z=žì iZgzZì
â•
Æ"7~wj âÆ{1gŠŽz! Û ŠpyY1Z ( vZy4) c
ž•D â • 3Š Ì3 Zg J¦ÃVƒƒ±
 FЦ ‚zÅy Zäg ÇŠgz6
Â} Š Ìȼƙ] P̀ðä 6uzŠ Y » y Z0
™7ÒÃÅ äVQ ÂwzZ ] ŸZ ‹Z6yZgzZì m1 ™| m
Z @ { Zi%6V ˜
4vß ?žì @ Š èt„Ð wjZ~ r â ŠÆV”6V ˜D 0
Yc ™7] !
™ÁvßgzZì @
7*
™„Èìž+Z] Þz@
q* g ÇŠgz6
íäu 0 LZ~] Ñqy Zì @ Ãy ZgzZƒá Zz+ âÆ'~ugzZƒaZÐ VzuzŠƒ
Z/@
Y3g~Vzƒ0
Û «ÝzgEgzZ ~$
X ðâ • ZÅxsZ=gzZ Hy ˆZ Z (
Ú Z6
kZ~J
{¤ { } ( Š ‡}uzŠž c
Æ/ b§ÅVEc Û ñƒ D C§Zz » ä M s§ÅxsZ ä ( xj%) y Y1Z
â•

ÆkZgzZ Ï0  ™ÑgzZ H q zÑ *
iÅr VzÇdZÆ^*̀ä~Z
™x »6 ™Ç®Š J0
 p;g @ Z Å] ÃZy
ÆkZgzZ
¬ŠŠ § Z (¹ ~÷z w¸ g0  Ϲí Â5 µñ»Ú ŠÐ d
ZÆ] Z f ÅÑä ~ 'äƒg D M • ŒÛ ÃVñ*

Æ^gzZ H·_ »Vzk
 Š ‡xÝ Zi%ä ~~á²kZX c
’x ÓÅ ã c Š wZ e~ [z ïh
'× = ä wŠ}÷Ðzz ÅT
Z+
q Š ‡ž Š
 c V6ËkZ~ Ug¯ ¬ŠŠ § Z (Ú Z ä ~Z
 ~Vzk
 Š ‡xÝ Zi% ¬ŠÐ d
’Å ã c Û ¹Ã\zg -Z
Œ
ƒ (Zg ZŠ™ » Ñq Ë 7ƒ +Zk
Z $  úŠ »]tIggzZì [ f »q
ZèYì g Zh
’ÅÑ q Š ‡xÝ Zi%gzZì q
Z ãc ’Á{ Ze
7ƒ,Zp ÖZ ã• MgzZ Y7
XM
²
Ø è›Za LZèÑq
H
¶ŠŽñ}: }g0 ÆkZpì x » èE4£ „¹*
ZÆxj%yY1Z ðCèYŠŽz! ƒ{eÐ<
Xì y ̈Z‚lpq ™x™ CZ6yZ ä*™[ggzZ ¶]gz¢Å仿sÜ&
Z {znkZ å*
Š ‡xÝ Zi%gzZ [zïh
Å ã c '× på1™wJ„ЬÃðCÅxsZ ä wŠÆyZp¤
Zž c
Ch
'× = ä yY1Z
y ´Z »ä™wJxsZÃY 2003~Z 22y gzZìgñ hzZ {Š ]ÆVEc
M Ñ! Š ‡{zÐzzÅ·_ÆkZgzZ k,Š ÅVzk
’ÝZ
vZ:Z6VŒ ¿gt ‚Æ yZq q
Zq
Z Å ïKZ ¿gt ‚ÆV”g Zz ~ç LZ ] ! Š™
t ä VrQ IÐ y´Z LZX c
Çì e7ÌLðZ'
ÅV”LZ {zgzZì y̈Z Z7gzZ Cq »yZž¸… YaÆyZèY H7k-â ÃyZ ä*™[g
Z\ !
ÅyZZgzZ ÅxsZžì |t X ‰ƒ 4ZŠ ~} ]
ZŠÆxsZB‚Æy ZgzZ ¹Ž6] !
Å\ !
LZï@
š VrQ n kZ
Û {Š Zg Z »äâ •
×zg {zgzZ VƒF wŠÆXZuzŠgzZ• D â • Û ã!
$KZ F
vg )
' zŠ
6XwzZì QÅVÍßy Zsܪ
ñ Z}
'2'
X ¶È Åy Z ~Š!ZŽ ÅyZ {zZƒWO{Š c
i¹ÐqX~Vçp~uzŠ Åy Y1Z~X Vƒ;

~X }g Z ¦B‚Æ;‚ ãK~(
¹w ‚P~y
MÆÏ0
  Æy Z
iKZäVrQž ǃDÃVÍßáZz+ Yƒ
kZ ä ~Æ;‚âZŠŽz! ƒyZªå ~~ qzÑq zÑì ¬ŠÃT
ž å@ rgzZ;‚x Óy ZÐ V\ M yZ KZŠpä
D C7;‚KZÃËÌL{zX ðƒg D M |ÅAjgzZÈ Åy Z6í'' ”7e
D {“ðÃLÐìÆ¿
Xì ~1gŠ¾{zž¸ï Š フJ KZgzZ¸
kˆZ ÌLÐVÂ!
•y¶ÆyŠ¼ r ŠÈä ËZ eÆyZ Âñƒ4ZŠw h~Ò\Zg !
 ™•ž c Z {zZ
q  I{ â¼Ð] ÃzKZ
Š
Ð yZ ä ~ Z ` nÆÚ ŠÃy Z *̀Ð yß{_Æ V” LZ Ì~gzZ ñƒ y.6áZz yƒ
 Ðzz ÅT
ZØ6„z»yZ•gFgŠkZ {zž Zƒ: kCtÌÐ j§Ë=ž,™¢ÂÅ’
È ÅyZgzZWi Z0  ] !
gzZ Å] ‡5
X¸D Y3»ðŠåá ZzÚ ŠÐzzÅT
û%F6äš Ær
 ™ Zz!
¢* 
Ññ]|0 Û ÆyZgzZØæ r
i• Ý°Z†]|ŠŽz!
 ™ Zz! Æ;‚âZy Y1Z
Æ+Š LZ ÌQ1~Š: ]i YZ ÌäVß ZzygzZ ñƒ. F C7bŠŠ ZŠ ÅÈ ÅyZå=ñ M yßÌ6
£ Z] ! ~h Ç
X D Má p=å ñƒ D™: { Zz6ÅqË~›~g øiŠ‰gzZ§{Å'n
 ~X ,™ ZŠ Z]»yZ: VY {zZƒ 3g4ÐVzÈVzhz™VÅÑLZÃyZ ä\¬vZž¸ëå=
»ÂLZ
Û ZuzŠ »: {IZ ðÃc
D™x »tÐj§kZ {z,™¢ï ŠÈz,j…gzZ CJÈkg J e ~g ø] Z f Åy Zå Š• @
ƒg D
Z ~÷äVrQŽì ;g MŠ c
q ]{z»! º»yZ ` M=X CYƒ »ˆÆä™] ! Â{Š c
Ð yZ1 c iÏSŠ M Å\ Mž
X''''ž ¹‰ Ü zÆã.6~( ¹iŠ
'
45.G
}÷tc z=ä ögGE
Š™g ïZÐ ¶Š { m Zð̀6DÅ+
e $
Ë ÂåÑZzäY*̀yÆy Z™á ] Zg !
~Z
] ! Í : LZg f¸¿uZz{z1¶] !
kZÃðOZgzZ~VpZ°~*̀gzZ ñ Z< {z1 ~(
¹ nÆ: {IZÆyZgzZ n
ga ðÃ~ wŠ}g ø Zg Ù §{ Å s {zèY ¶li ‚ KÑs Ü}gøtž Z hgÆ™b‡6
ž¸ë {z¸ D Y^ e6(C
w VÏKgq
ZtX å¢7Q »T Zƒ„zgzZ σ~g øÛ
 vZY ¶
Z’ e*
ƒ7g e »] !
Ë…n kZ•F ëì 7
D YYÃyZ ÌZ á ì ~ 7~½Ð Vß VFÅdkZ Ï0
 B‚Æ V”~ˆgzZ ~ç V xëˆÆ ~Š • i ÅyZp¶
ËÅ\ M yY1Zž ï Š ÌÈë¤
Z D YV6^g7 JZh á c
 …åƒ: VY„ tËÅyZx • CƒV
#Å ðì e
Xì ÐVÏÅyZgzZV”LZg \ {Š c ë •ñ M VY\ Mì [ Zy
iÐVÏKZ=g âZ
gzZ S¦Ô s ™å ¶ŠŽñ ?Zzg$  x »Ð ðÍs ™å ~ ËÅ ( xj%) yY1Z
]Š ¬ Å ~I s »ZgzZh
CƒÀwy{zì e hZ c
@~' Í : ÌZg f {zƒÌðÃÑZzt ‚ì e¸y̈ZáZzä™] !
ÃË{zì eÔD Z< ™ƒg&
Ç!
X D™y ÒÃ`CZÐðÍs ™å Å[ xZ„
 zŠ c
 ¬ŠÃ]Š ¬kZ Åy Zä~~VE´ŠgzZ[ xZ„
ž HÐ yZ~Z Ù !
 zŠC iŠ FgzZ~] 5çÆyiŠ F
'3 '
{Z M ~ ÏZž’ e bŠB‚ » så Ãy ̈ZgzZì @
 ~y
ûƒ ƒssg Ìðà b§kZ yY1Z
ë Ug ¯ Âì Yƒ nZg *
ZgzZá Z e {Š6
nçË=ä\¬vZ¤ 6 ¶
kZž:}™„0 ÅV!ÅV”LZŽì @
ƒ {z\ ! žëå= Xì
YZ d
Ù žì n•
X Vj™B‚Æs »Zzw°êžVz™ÒÃeC Û Z÷tÂì c
Š ¯ë~
ŒZnçž CƒÒÃÅyZgzZ¸ y̈Zûnçq Ù !
Z {z ._Æw ì}÷ÆC c
Vƒ] 5çwyÆyZ {zì e
TëÃ] !
6ìÆkZå @
ƒ I̼ŽÃT c
Cƒ0ÆT] !
ŽgzZñ ( gzZ ñYƒi Ug¯Ð j§
:Ð M ] !
á ZzyÐzzÏZ åYá 7x »Ð ã Òß c
] !
ß}g !
ÆyZ ¿ÌðÃgzZ å@ »äYƒOŠ QOŠ Z »] !
Yƒ »˜} Ð
™tÐyjzx Zg M} (ßÆyZå
X¸ f
Ù zz Åp
 ] ‡zZ ÒZX¸ ,à Zz äY Y ~ ÀÅnC
Z × gzZ ~Š OZŠpVÒ i§/‡dKZ yY1Z
gfOZ'

œ%yßiŠq Š 0»q kZŠp~Ô¸D Yv¸Ug ¯{z •á ZzäÑp=Ìr
ZX Vƒ {ZÍh Š‡
 ™ •ž ¸Ø ÃVEc
à ½q Š ‡~ yß Romforderd ä Y Zz!
ZÆ }Iz cB‚ÆVEc ¢* 
Ññ]|÷Z ~œ%Æ òO Z ]t »
X VƒB‚Æ VÍß\ M Ì~ž- : Ø ÃVÍßyZž ¹ä VrQp¸ ñƒ ñ M „ k0
}gø yY1ZÐ t · Z HwJ
LZ ¶wV" ÛZgzZ ›Ð V” Åy Y1ZX ñƒ} 9v¸ {zgzZ Š
^Ø b§Ë: ËÃVÍß yZ Âã 6V; z Z

y ZgzZ D™WB‚ÆyZÔF ÅV”å {zž¶tzzÅkZ¸HerogzZ Big Papa{zÆV”ÆyZ0
ÐzÂ~g7] ! {
Ð y Z y7 »V”¬å ÂD™y¯Ð *̀{zÌZ
ÅyZ LLgzZ D™Ì] !  ~ y}g øX¸D YïãB‚Æ
gzZ »Vâ JŠ Mì »ZJŠ Mtžë~}g !
ÆZy!}÷CYƒ »ñƒ D™] !
Md B‚ÆV”™ƒq zÑÐV”] !
Ü zgzZg\ ÃV”¤
XÐF}g v{zÂÐzŠ‰ Zžëåì Z÷Zg7»}g7
Æ\ Mž Y7„ƒt¸ ¿á Zzä1ŽZ—gzZwŠ {0
 ZB‚B‚Æäƒ,! Š Zq
iÔX|q Z yY1Z
B‚Æy Y1Z~iŠq × ~ä™lpÃVzuzŠ7QX D1: ŽZ—6}nÆ\ M {zgzZ CƒÀÅy ZB‚
ZX å@M {'
&zŠgzZØæ r
ÌV ivg ) Ý°Z†]|B‚}g ø å ; g Y~ ;yßnÆ•
 ™ Zz! Ñ~ ÀIè q
Z~ +R
}uzŠ Ér
 ™ Zz! Z ¯Ãƒ
Ý°Z†]|gzZ Hiz0 KZ b§¾ä yY1ZÆì Š c
 Ð VÂ! b§hZ= ‰B‚
X¸h Þ ‡}nƃ
Š.  y ZgzZ¸ìg Z—6
V Â!
ÅyZ Ìvg )

 q kZ yY1Z1D Yƒy .6™NŠ ª
~ª qgzZ ËÅy ZoZuzŠgzZ ËZ e ÂDƒ 4ZŠ w h{z Z
 ] ‡zZ ÒZ
Ð ËZ e LZ ä VrQž D ¯ 6yÜ=QgzZ D Yƒg66äZ—ƒ
Æ© {z ÂÅ] !  {zž D™] !
+ ZÐ y Z Ì
qkZž ZƒÌy ZªB‚B‚
ì pÎt Zè=Ì~ª
V Òi§LZ, k
 Š 4
’ÅyZq }÷X 7` ZÅsg ¬Ë~[ xZIIèÆVŒ,Åy Y1ZÐg ±Z! Š Z
Zi%ŽgzZ H qzÑŸ »o èAÃr gx £Š»q
 ™Zi%Ž äVrQèYX •B ZÐg ±ZÆyÒäñLZgzZÐg ±ZÆ
Å[g LZ {z–¼Ž äVrQgzZ H q zÑäVrQŽì yÒi§*q
ZÐg ±ZÆÎâKZ {zH-zÚZ~ci'
Ý ¬»£ZxÝ
'4'
U
X –nÆä™" N gzZ ðCÅ]t»nÆŸg
ÑgzZßÃ]t»yZ”
Þ ‡Ð p ÒkZ {z‘~{ âb õ0
Åy ZgzZ¸g Fu" {zž•ö*. ~y
M ä VrQŽ }p~y
MÆyZ6gîm{
»rä VrQ Ì~] ÑqyZ1å@Z÷‚g !
YS g ! 7´gB‚ÃxZ ¶„g} Š: ]i YZ ÌŽxŠzŠ›
èY å@
 iŠ ~y
Z ЙŠŽ z!
M D M: i ! gB‚ LapTop CZå g0
Æ ä™ IÆ Vß Zz ygzZ ËZ egzZ n ZÆw hX H7

ÇVz™7¦Ù (Z ~1VzŠ Ÿy LapTop VzŠ™È r~ž• T e v߃
C  tžÑ ì  àw hYÐ y Z~
X ÇVƒg q~JCY7ò÷‚~y
A M ~÷J
Z
 žVƒLe~èY
Ã| 7ÃkZ Ìvßx ÓK{z¼Žž¸T e {z._Æw ìÆy ZèY¶Cƒy‚ MgzZg ZÎpÔ {Š ‚~(

k’ÅyZ
Æ y ZÐ T Le *
Å"7Ãy*gzZ Vƒ bzê] !
_ ™7w EZ y ! Le r7q +Z ~žt ZuzŠ ÙgzZ
i +Z c
X Ù„zg¨6
kZQgzZÃ| 7

k Š ‡ž @
’~g7éZÐx Zg M ã c á å{zX ,ŠNgzŠ ñ O
D™g (ZL[vÔ+•
tgzZì YYZh ÂÐ u|ŒgzZt Ü ZsÜgzZsÜ&ì wY(Zq
Z+ Š ‡ž c
 c Û ÐíäVrQ~ŸkZ
â•
X ÇñY™ÃkZ¢¹{zÂñ Yc ŒÐy !
iÅ›zg \ ÃkZì @ Y3ggzŠ¹Ðë›&ãc Š ‡x ¬q
Zžì ~gz¢
E
Û {z¸ D™'™á „ÃVzk
E3Ò7
uz<
~ Ýzg Åg  zy M Œ  ’ÅV ð©G }uzŠgzZ£ZxÝ Zi%xj%yY1Z6gî~Š ã

ugzZ u 0
XÐ g Û gzZ Vzk
yMŒ ’ÅV6YÆkZgzZ Zi%ž D™ÒÃÅäCtgzZ D™7t ‚Æ VÍß: i Zñ» kZ
^! Š ZÆxj%yY1ZX Vƒ @ 
™'™á „ÃVzk’KZ ÅyZsÜÂ~q7¼Ð s§KZ~ëå=•B
gŠ „
X σ CŠ c
iJB‚Æy Z * ŠB‚g7½»yZ äVÍßX~
™:™f »y Q c
g0  ™ •gzZ H ½xg ÃP q
ZÆr ZÃxj%r
 ™ •ä VrQr
 ™ Zz!
¢*  ™ Zz!
ÑñgzZ r Ý°Z†]|
D uk\ ! Š Z KZxj%yY1ZÐ XXw ‚g ZÃgŠ * Ù Ãr
¹6µñC Ù !
 ™ •ä VrQX ~ŠŠæ ~% ïC Ã] Ý à Zz
X D™†ŸZ~DLZgzZ
Ð yZŠpä yY1ZX 1™pônÆåÃx »Æxj%yY1ZgzZ c  i ÅV1ÂÃy Z c
Z´“ ZVÃoèÆxj%y Y1Z
 ™ Zz!
s§KZÃr ¢*  ™ Zz!
ÑñgzZ r Ý°Z†]|• ìg™x »™| (Ð ƒ
g VâzŠg0
\ ! ZÆ\g- g
ž cÛ
â•
™ZŠ Zt]Ð wŠµ»] â }
X Vƒ @ ÅyZÐs§Å: {IZx ÓgzZÐ
i ZŽì ŠŽñ{íf »V1Â {Š c
Vâ ! Ù 9vZ Y •
iÐg ZD á â g0
ZÆ ~k
$ÑCZ f KZ åg \ ¹ Ð V1Â KZÃyY1Z
y Z}g! 
Æ~k$ÑÅyZ~Z Š q ZgzZ+
 Ô•Œ6g Š ‡Ã{Š c
 c  ~yZp•Œ6] ¬ŸñZgzZ~
iЃ
X •[ c¹[ ZŽ •ŠŽñÌÃ+ZPk0
* }÷g Û Â@
žD â • ™] !
Ð
N CÂceqðÃÃ\ M yY1Zž Ø 7 gz¢Ð yZ~Â@
ƒ; g Y*̀Ðyßc
@
ƒ; g M :ZzÐy Î 0
ÌZ~
y Z~V-’ e7¼={z´ÆkZzŠ Ñ[ ÂV #=ƒ M Û I¢
ZZëgzZ D â •
Ѥ „j»V1ÂsÜgzZsÜå {z
X Dƒlp¹ {zÂ@
Yá ÁÂnÆy ZÐVŒÐy Î 0

'5'
1ì „g MŠ c ™wŠgzZì ;gzgwŠ Z÷ñƒ ˜Ãy*kZ•7~ë{z` M
~(Å\ M ` M yY1ZžV¼7Qì @
Ü z»y Z ` M X ó ì
ƒ Zg7 ̉
Ð ë{zgzZ Š ó ) {'
× »]ñà bzg ~ fC
Ù L L•,@
Æy â ‡kZ ñƒ ñ¯Æg ÇŠgz6LZƒ
ë
Û ]nÅw!
 7QgzZ ñâ •
ZZ~¼ Åy Z \¬vZVƒÍ ¬™nÆ] YgŠ—Æy ZÐg ÇŠgz6LZ~X ‰ƒÁg
w!
Û ‚#
X } M ñâ• Ö /Z6+ŠgzZxñÃy Ç U Û «x £
g ZzëgzZ ( } M ) ñ â •

Zg 3Zzf
( yß)

'6'