Vous êtes sur la page 1sur 22

Komentarz do

Praktyki Magicznej Ewokacji

Orygina angielski 2001 Rawn Clark


Wersja polska 2007 FranzBardon.pl

Wprowadzenie

Na pocztku swoich komentarzy na temat drugiej ksiki Bardona, Praktyka Magicznej


Ewokacji (PME), musz powtrzy, e nie bd oferowa uczniowi praktycznych porad w
odniesieniu do samej pracy z ewokacj. Zamiast tego, moje komentarze bd skupiay si
wyjanianiu uwag Bardona, ktre s czsto niejasne dla biernego czytelnika. Dla ucznia, ktry
jest waciwie przygotowany do tej pracy, adna rada, jak mgbym da, nie bdzie potrzeba
dla jego wasnego postpu w tej sztuce.

Komentarze, jakie tutaj oferuj, pochodz z bezporedniego dowiadczenia z prac ewokacji i


nie s oparte na teorii czy spekulacji.

Bardon wspomina w tej i innych swoich ksikach, e ucze waciwie przygotowany do


pracy z ewokacj to ucze, ktry ukoczy krok smy pierwszego tomu, Wtajemniczenie do
Hermetyzmu (WdH) lub otrzyma rwny poziom inicjacji poprzez inne rodki.

Jednak nawet mag, ktry ukoczy tylko smy krok WdH, napotka na pewne trudnoci z
ewokacj. Na samym pocztku jakiejkolwiek operacji w magii ceremonialnej, mag musi by
w stanie wznie swoj wiadomo na tyle, by dziaa jako bstwo. Jednak faktyczna
komunia z boskoci mieci si dopiero w kroku dziesitym WdH. Zatem, by mag mg w
peni zgbia potencja tej sztuki, musi osign krok dziesity. To jednak nie uniemoliwia
adeptowi smego kroku rozpoczcia pracy z ewokacj.

Powodem dla tego jest fakt, e mag, ktry ukoczy smy krok, bdzie panowa nad mentaln
wdrwk, elementami, akash i fluidami. Osignwszy to stadium, mag bdzie posiada
wszystkie podstawowe zdolnoci potrzebne do funkcjonowania na poziomie zblionym do
bstwa. Mag bdzie zatem wiedzia wystarczajco duo o tym, co znaczy by jednym z
boskoci, by funkcjonowa co najmniej na poziomie mentalnej i by moe astralnej
ewokacji. Gdy ucze przechodzi przez krok dziewity, a szczeglnie krok dziesity, jego
atwo w dokonywaniu ewokacji stale si bdzie zwiksza.

Wiele osb ignoruje ostrzeenia Bardona w tym zakresie i ich rezultaty faktycznie s
wtpliwe. Mam nadziej, e w swoich komentarzach wyjani ci drogi czytelniku, dlaczego
tak jest.

Na pocztku, myl e wane jest zrozumienie rnicy pomidzy okreleniami ewokacja i


inwokacja, gdy czsto s one bdnie zamieniane. Inwokacja oznacza wcignicie czego
do wasnej wiadomoci albo do samego magicznego okrgu. Z kolei ewokacja oznacza
przycignicie czego na zewntrz lub do magicznego trjkta. Ewokowana istota nigdy nie
jest wcigana ani do magicznego okrgu ani do wasnej wiadomoci maga.

1
Wiele rytuaw ceremonialnych zaczyna si inwokacj bstwa. W ten sposb, osoba
przeprowadzajca rytua wciga prezencj zewntrznego bstwa do swojej wasnej
wiadomoci i do wasnego rytualnego okrgu. Powodem dla tego aktu jest to, e osoba
przeprowadzajca rytua przypuszcza, e da to wiksz ilo mocy dla odegrania rytuau.
Innymi sowy, inwokacja zawsze dotyczy zewntrznej rzeczy, ktra zostaje wcignita do
wasnej jani praktyka. Zatem wiczenia WdH dotyczce adowania ciaa elementami s
pewn form inwokacji.

PME nie zajmuje si inwokacj. Jej jedynym zagadnieniem jest ewokacja, czyli sprowadzenie
zewntrznej istoty do zewntrznej manifestacji. W adnym momencie takie istoty nie s
wcigane do wiadomoci maga.

Na tym etapie moe si zdawa, e ma to niewielkie znaczenie. Mam jednak nadziej


wyjani dokadnie, jak bardzo znaczce jest to w caej praktyce ewokacji. W adnym
momencie magicznej ewokacji mag nie inwokuje nawet boskoci lecz wytumacz to
wszystko w dalszej czci.

W temacie ewokacji zostao oczywicie napisanych wiele ksiek i wiele szk


okultystycznych uczy jakiej wersji tej sztuki. Lecz nigdy wczeniej nie przedstawiono tak
wielu szczegw prawdziwej praktyki i nigdy w tak prosty sposb. Gwnym powodem dla
tego jest brak zrozumienia zarwno po stronie autorw, jak i czytelnikw tych ksiek.
Bierny czytelnik praktycznie nie jest w stanie zrozumie ewokacji za wyjtkiem bardzo
powierzchownego, czysto intelektualnego poziomu. Ostrzegam wic, e niewiele da czytanie
PME lub mojego komentarza, jeli nie przeczytae najpierw pierwszej ksiki Bardona, WdH
niezalenie od tego, ile ksiek na ten temat przeczytae wczeniej.

Pewna szkoa filozoficzna utrzymuje, e ewokacja to nic wicej ni staroytna forma


psychoterapii. Niestety, trudno jest obali to zaoenie, gdy jeli kto przyjmuje standardowe
podejcie do ewokacji, to tak wanie to bdzie wygldao. Powodem dla tego jest fakt, e
kiedy niewtajemniczona osoba prbuje praktykowa ewokacj, to wszystko co
prawdopodobnie ewokuj, to zawarto wasnej psyche. O ile moe by to terapi, to
najczciej ni nie jest, gdy osoba dokonujca takiej ewokacji udzi si mylc, e
ewokowane istoty s prawdziwie zewntrzne i nie pochodz z wasnej wyobrani.

Jednak prawdziwy mag nie jest oszukiwany przez wasn psyche i jest w stanie rozpoznawa
swoje zudzenia. Jedynie taka osoba moe naprawd ewokowa zewntrzn istot.

Cz pierwsza
Magia

Tutaj Bardon prbuje przekaza czytelnikowi rozumienie tego, co oznacza termin magia. W
tym rozdziale znajduj si dwie rzeczy, ktre chciabym wyjani szerzej.

Pierwsze to jego rozrnienie pomidzy czarn i bia magi, dobrem i zem. Ukazuje on,
e koncepcje dobra i za nie bd rzdzi magiem, gdy rozumie on, i wszechwiat jest
zunifikowan caoci, a nie dualistycznym przeciwstawiestwem jej czci. Z hermetycznej
perspektywy, przypisywanie rzeczy do obozw dobra i za jest drugorzdne wobec osobistego
rozrnienia pomidzy dobrem i zem. Zarwno dobro, jak i zo s subiektywnymi osdami,
jakie czynimy, by porusza si przez zawirowania, jakie przedstawia ycie, lecz adne z nich

2
nie istnieje jako obiektywna, naturalna warto. Kada istniejca rzecz ma swj byt, poniewa
wol Boskiej Opatrznoci jest, by istniaa.

Wane jest, by mag zrozumia to zanim zacznie prac ewokacji, gdy ta wiedza bdzie
wpywaa na jego stosunek do wielu istot, jakie napotka. Niektre z tych istot bd
nieprzyjemne i problematyczne, lecz nic dobrego nie wyniknie ze zwracania si do takich
istot, jeli mag skania si ku myleniu, e istota jest za z natury. To jedynie stawia barier,
przeciw ktrej istota bdzie si prawdopodobnie buntowa, a ktrej mag nie bdzie w stanie
przenikn.

Osoba dokonujca ewokacji musi rozumie, e kade stworzenie jest w oczach Boskiej
Opatrznoci rwne.

Drug rzecz o ktrej chciabym powiedzie, to bardonowskie rozrnienie pomidzy


czarownikiem, a prawdziwym magiem. Wielu uznao sowo czarownik za honorowe,
wic to rozrnienie jest czsto trudne do uchwycenia przez wspczesnego czytelnika. Dla
Bardona, czarownik nie jest prawdziwym magiem z tego powodu, e nie wada on mocami,
ktrych uywa. Przykadem tego, co Bardon rozumie przez czarownictwo jest, gdy nowicjusz
uczy si rytuau lub rytualnych sw i stosuje je nie nauczywszy si wczeniej ich znaczenia
lub sposobu, w jaki oddziauje on na podany skutek. Innymi sowy, czarownik opiera si na
wiedzy i pracy innych dla skutecznoci wasnej magii.

Jednak prawdziwy mag zna uniwersalne prawa i pracuje bezporednio z siami przyrody by
tworzy wasn magi.

To rozrnienie jest bardzo wane w przypadku sztuki ewokacji. Nawet wrd


wspczesnych uczniw WdH, powstaj przypadki czarownictwa. Na przykad, wielu
uczniom powiedziano, by stworzyli sobie talizman odpowiadajcy duchowi Emrudue. Nie
jest to nic innego ni czarownictwo (szczeglnie biorc pod uwag Odkrycie Stejnara
dotyczce odszyfrowywania imion, ktre stosowa Bardon), gdy ucze nie ma prawdziwego
rozumienia tego, co robi ani jakie s tego konsekwencje.

[Uwaga historyczna: Kilka lat temu kto zasugerowa (bdnie), e Bardon twierdzi, i ucze WdH powinien
stworzy dla siebie amulet Emrudue, by pomaga mu w postpach. Tak naprawd, to Bardon NIE powiedzia
tak. W PME, pod nagwkiem Emrudue, Bardon pisze: Jeli osoba nie wtajemniczona w magi nosi piecz
sidmego pryncypaa sfery Ksiyca, wykonan podczas astrologicznego okresu sidmej stacji ksiyca i
wyrytej na srebrnej pytce, to ta osoba bdzie miaa szczcie i bdzie odnosi sukcesy, a przede wszystkim
speni si jej kade ziemskie yczenie. To nie jest sugestia, e niewtajemniczona osoba powinna prbowa
stworzy wasn piecz; jest to sugestia, e niewtajemniczona osoba moe nosi magicznie przygotowan
piecz, stworzon przez wtajemniczonego. Wtajemniczony wiedziaby, e imi Emrudue jest tutaj
bezuyteczne i posiadaby wywiczon zdolno do stworzenia prawdziwie magicznej pieczci sidmego
pryncypaa sfery Ksiyca.]

Podobnie, okultystyczne szkoy i ksiki, ktre ucz nowicjusza zoonych rytuaw,


opierajcych si na specjalnych sowach i ruchach nie s niczym innym, jak form
czarownictwa. Tak naprawd podczas rytualnego aktu nie mona uywa adnego sowa,
ktre nie jest w peni przez maga rozumiane. Na szczcie dla nowicjusza, praktyki te
granicz bardziej z teatrem ni z waciwym czarownictwem.

Innym wanym rozrnieniem jest to, e czarownictwo dy jedynie do osignicia mocy i


chway zamiast duchowego rozwoju. W konsekwencji, droga czarownictwa skutkuje
znikomym, jeli w ogle jakim, duchowym wzrostem. Na koniec tej sekcji, dobrze jest

3
wspomnie, e kiedy Bardon odnosi si do kuglarstwa, ma on na myli tricki wykonywane
przez magikw scenicznych (iluzjonistw).

Pomoce magiczne

Tutaj Bardon wyjania racjonaln podstaw dla rnych magicznych pomocy czy narzdzi.
Czytelnik znajdzie tutaj wiele bardzo wanych rzeczy do rozwaenia.

Pierwsz wan rzecz jest to, e magiczne narzdzie generalnie nie ma mocy samo z siebie.
Moc, czy skuteczno narzdzia pochodzi bezporednio od maga. Zatem narzdzie, jakie kto
odziedziczy, nie ma adnej specjalnej mocy dopki samodzielnie nie napeni si go moc.
adna inna osoba nie bdzie te w stanie podpi si i uywa mocy, jak mag umieci
wewntrz narzdzia.

Drug wan rzecz jest to, e magicznie przygotowane narzdzie musi by traktowane z
szacunkiem. Na przykad wiele grup twierdzi, e jako magicznego Athame mona uywa
kuchennego noa i potem odkada go do kuchni do normalnego uytku. O ile technicznie tak
mona zrobi, o tyle ma to niewielkie praktyczne zastosowanie, gdy n trzeba adowa za
kadym razem, gdy ma by uywany do rytuau.

Moc magicznego narzdzia ronie z kadym uyciem. Ta moc nigdy jednak nie wykroczy
poza moc osoby posugujcej si nim. Narzdzie moe jedynie oszczdzi czasu.

Dla ucznia WdH nie ma tajemnic w zakresie adowania magicznego narzdzia. Jest to po
prostu kwestia wypenienia narzdzia odpowiedni ideacj, fluidem, energi lub elementem,
wedug technik nauczonych w WdH. Szczegy konstrukcji narzdzi bd rozpatrywane w
dalszej czci, lecz na tym etapie wane do wzicia pod uwag jest to, e kade narzdzie
musi pasowa do okrelonego rozumienia i zdolnoci danego maga.

Wszystkie powstae wczeniej ksizki, ktre okrelay dokadnie, jaki musi by ksztat i kolor
narzdzia oraz dokadnie jakie symbole i sowa naley na nich wyry s pene dezinformacji.
Rzeczy te zale cakowicie od pragnienia osoby i w adnym przypadku nie przekazuj
specjalnych mocy narzdziu, jeli mag nie posiada penego zrozumienia wagi kadego ich
aspektu.

Generalnie narzdzie jest przedueniem tego, co jest ju obecne wewntrz maga i musi
dokadnie to odzwierciedla. Narzdzia kadego maga bd si zatem naturalnie rni od
narzdzi innych magw. Jedynym koniecznym podobiestwem bdzie natura specyficznych
funkcji.

Zawsze najlepiej jest, gdy mag konstruuje swoje wasne narzdzia od zera. O ile moe by to
proste przy niektrych narzdziach, to w przypadku innych moe stanowi trudno. Na
przykad stworzenie magicznego miecza moe wykracza poza zdolnoci maga i bdzie on
musia kupi gotowy ju miecz. Nie ma to wikszego znaczenia, gdy narzdzie zyskuje
swoj prawdziw moc poprzez adowanie. Jeli jednak narzdzie jest kupione, to przed
waciwym naadowaniem musi by najpierw oczyszczone z wszelkich pozostaoci myli i
emocji, jakie wchono podczas produkcji.

Ostatni punkt, do jakiego chc si odnie dotyczy stosunku maga do jego rytualnych
narzdzi. Narzdzie uywane jest by szybko sprowadzi wiadomo maga na okrelony

4
poziom. Mag nie przywouje mocy czy ideacji narzdzia do swojej wasnej wiadomoci.
Narzdzie dziaa bardziej jako klucz do gwatownego wzniesienia wiadomoci maga na
wymagany poziom.

Na przykad, gdy stosowana jest magiczna rdka, energia nie jest wycigana z samej
rdki. Energia jest przecigana z maga i wysyana przez rdk, gdy posuya ju ona
magowi do wzniesienia wiadomoci tej konkretnej energii. Mag nie przywouje wiadomoci
tej energii z rdki, lecz wznosi swoj wiadomo do energii i stamtd manipuluj ni
poprzez rdk. Moe by to trudna do zrozumienia koncepcja (na pewno jest trudna do
opisania), lecz gdy bdziesz czyta dalej, to jej znaczenie stanie si bardziej oczywiste.

Magiczny okrg

Tak jak powiedziaem wczeniej, podczas ewokacji, mag nie inwokuje niczego, nawet
boskoci. Tutaj jednak Bardon opisuje magiczny okrg w sowach, ktre brzmi podobnie do
inwokacji boskoci, jaka otwiera wiele popularnych ceremonialnych rytuaw.

Faktycznie, magiczny okrg ma by reprezentacj indywidualnego rozumienia boskoci i


wszechwiata u maga, lecz nie jest to stosowane jako inwokacja tych aspektw. Magiczny
okrg dziaa jedynie jako klucz dla wzniesienia wiadomoci maga i dlatego tak wany jest
tutaj trening WdH. W skrcie, mag zamiast przywoywa bosko, musi wznie swoj
wiadomo a scali si ona z boskoci. Wanie o to chodzi, gdy mowa jest o magu
dziaajcym jako bosko wewntrz magicznego okrgu. Nie jest to przywoywane z
zewntrz; jest to budowane od rodka.

Jak wspomina to Bardon, istnieje tak wiele sposobw na rysowanie magicznego okrgu, jak
wielu jest magw. Ksiki i szkoy, ktre dokadnie ucz jak naley konstruowa okrg, s
dla hermetycznego maga bezuyteczne. Okrg maga musi dokadnie pasowa do jego
wasnego zrozumienia wszechwiata i boskoci. Zatem w miar dojrzewania rozumienia
maga, jego okrg rwnie bdzie si zmienia.

Zwyky okrg, jaki mgby narysowa na papierze, nie ma adnej wewntrznej mocy.
Jednak magiczny okrg ma nieodczn moc. Ma on specyficzn moc dawania ochrony czy
tarczy dla maga, ktry stoi w jego rodku. Dziaa on jako bariera dla kadej niechcianej
zewntrznej siy. Nie przychodzi mi na myl adna okoliczno, gdzie mag mgby chcie
zaprosi do swojego magicznego okrgu inn istot, poza przypadkiem innych osb, z
ktrymi pracuje podczas okrelonego rytuau. Innymi sowy, magiczny okrg nie pozwala na
wejcie czegokolwiek, gdy ju zostanie rzucony.

Nie ogranicza to jednak maga. Wewntrz magicznego okrgu, mag moe skutecznie
wdrowa do jakiejkolwiek sfery.

Bardon sugeruje konstruowanie fizycznego okrgu, lecz o ile moe by to mdre w


przypadku osoby pocztkujcej, to nie jest to cile konieczne. Magiczny okrg moe by tak
samo dobrze skonstruowany cakowicie wewntrz umysu maga, lecz taki okrg jest mniej
pewny w przypadku ewokacji.

Magiczny okrg jest, mwic bardziej poprawnie, sfer kuli. Ten ksztat jest doskona
fizyczn reprezentacj nieskoczonoci, a wic boskoci. Magiczny okrg jest rzecz

5
wielowymiarow, a fizyczny okrg jest zaledwie miejscem, gdzie magiczna sfera przecina si
z obecn chwil czasoprzestrzeni.

Rzucenie okrgu oznacza dwie operacje. Pierwsza jest operacj mentaln, w ktrej mag
wznosi wiadomo do poziomu boskoci. Jest to dokonywane podczas rysowania
skadnikw okrgu, takich jak fizyczny okrg, stosowne imiona, kantyki i figury etc. Drug
operacj jest waciwa projekcja sfery energii, ktra przecina fizyczny zarys okrgu. Nie jest
to cile mwic operacja mentalna, gdy dotyczy waciwej projekcji (astralno-mentalnej)
energii.

Bardon wspomina t energi jednym, bardzo interesujcym zdaniem: Wica sia okrgu
jest powszechnie znana w magii magnetycznej. W tradycji neo-wicca, ktra jest mi znajoma,
energia uywana do rzucania okrgu opisywana jest jako niebieski ogie. Oczyma, ktre
potrafi widzie takie rzeczy, jest to ta sama energia, jak mona zobaczy, gdy otacza peni
ksiyca o pnocy.

Istnieje oczywicie wiele metod na stworzenie magicznego okrgu. Jeli dana osoba ma
szczcie posiadania wolnego pokoju, ktry moe by powicony na przestrze wityni, to
moliwe jest stworzenie permanentnego okrgu.

Esencj magicznego okrgu nie jest fizyczny wygld. Jego esencj jest wiadomo maga.
Moliwe jest zatem stworzenie magicznego okrgu bez adnych akcesoriw. Jednak
opanowanie tego wymaga dugiej praktyki. Rzucanie okrgu przez maga bdzie ewoluowao
z praktyk i moe ostatecznie sta si bardzo prost operacj.

Kiedy waciwie wyszkolony mag rzuca prawdziwy magiczny okrg, wtedy mag naprawd
staje si jednym z boskoci, a zatem stoi w dokadnym rodku wszechwiata. Bez tej
zdolnoci, rzucanie okrgu nie jest magiczne.

Magiczny okrg jest podstawowym i najwaniejszym narzdziem maga ceremonialnego.


Drugim, szczeglnie dla praktyka ewokacji, jest magiczny trjkt. Co do wszystkich
pozostaych narzdzi, to wyksztacony mag moe si bez nich oby.

Magiczny trjkt

Tak jak powiedziaem, magiczny trjkt jest drugim najwaniejszym narzdziem dla osoby
wykonujcej ewokacj. Jego natura podobna jest do magicznego okrgu w tym, e on rwnie
tworzy podstawow przestrze dla pracy ewokacjonisty. Podczas, gdy magiczny okrg
obejmuje nieskoczono i utrzymuje wszystkie niechciane zewntrzne wpywy z dala od
osoby maga, to trjkt dziaa by zarwno ograniczy, jak i przyj ewokowan istot.
Ograniczenie jest wane podczas rytuay ewokacyjnego, poniewa niemdrze jest pozwala
ewokowanej istocie na swobodne poruszanie si po naszej sferze. Poza tym prawie
niemoliwe jest zmaterializowanie przywoywanej istoty bez tych ogranicze.

Tak jak geometryczna forma okrgu, geometryczna forma ziemskiego trjkta nie ma wasnej
mocy. Lecz, tak jak poprzednio, swoj specyficzn moc posiada magiczny trjkt. Poprzez
prawo analogii, magiczny trjkt reprezentuje spoist moc manifestacji i formy. Nie odnosi
si to jedynie do form zoonych z fizycznej substancji, lecz rwnie do form zoonych z
substancji mentalnej i astralnej.

6
Podobnie do zwizku pomidzy magicznym okrgiem a kulist sfer, magiczny trjkt jest
tak naprawd tetrahedronem. Fizyczny magiczny trjkt jest jedynie miejscem, w ktrym
tetrahedron przecina fizyczn czasoprzestrze.

Jak ukazuje to Bardon, esencja skutecznoci magicznego trjkta zwizana jest z liczb trzy.
Wanym aspektem magicznego trjkta, a ktry nie jest tak wyranie wskazany w opisie
Bardona jest to, e trjkt jest rysowany po wzniesieniu magicznego okrgu. Innymi sowy,
musi by rysowany podczas gdy mag jest jednym z boskoci, by mia jakikolwiek skutek. Te
dwa czynniki (poziom wiadomoci maga i analogia z cyfr trzy) oraz energia wysyana
podczas rysowania (lub odtwarzania) trjkta s tym, co czyni go magicznym.

Bardon nie wspomina tutaj o jednej rzeczy. Mianowicie magiczny trjkt nigdy nie powinien
by umieszczany wewntrz okrgu. Ma by umieszczony w pobliu okrgu, w wygodnej
odlegoci, lecz poza nim w dowoln stron, ktra jest najbardziej odpowiednia. Bardon
zaleca umieszczenie trjkta na Wschodzie.

Jak wskazuje Bardon, magiczny trjkt powinien by wykonany z tego samego materiau co
magiczny okrg. Moe si to zdawa bez znaczenia, lecz zapewniam, e w praktyce tak nie
jest. Co wicej, trjkt moe by skonstruowany z dowoln dbaoci o szczegy. Jedyn
zasad jest to, by mia trzy nieprzerwane boki. Trjkt rwnoboczny jest najlepszy dla
wikszoci przypadkw i zawsze usytuowany jest tak, e wierzchoek skierowany jest w
stron przeciwn do rodka magicznego okrgu.

Zarwno magiczny okrg, jak i magiczny trjkt su do zawarcia dwch atmosfer


zwizanych z ewokacj. Magiczny okrg utrzymuje atmosfer stosown dla maga w stanie
boskoci, a magiczny trjkt zawiera atmosfer zwizan z ewokowan istot.

Podczas rytuau ewokacji, magiczny trjkt moe by miejscem dla magicznego lustra,
kondensatora fluidw, symbolu danej istoty lub podobnych pomocy.

Magiczne kadzido

Magiczne kadzido jest jednym z dwch narzdzi odnoszcych si atmosferycznych


wymogw magicznego trjkta i ewokowanej w nim istoty. Drugim z tych narzdzi jest
magiczna lampa, lecz jak zobaczysz w mojej dyskusji na temat magicznego kadzida, lampa
nie jest niezbdna. Tak naprawd, to nawet kadzido nie jest konieczne konieczna jest
jedynie sama atmosfera.

Aby kadzenie byo naprawd skuteczne, mag musi wci zachowywa swoj jedno
wiadomoci z boskoci. Na pocztku operacji kadzenia (tj. budowania stosownej atmosfery
w trjkcie), mag musi najpierw stosownie naadowa przestrze. Przy ewokacji istoty
elementu, pokj czy przestrze musi by wypeniona odpowiednim elementem i/lub fluidem.
Przy ewokacji pozaziemskiej istoty z jednej ze sfer planetarnych, pokj musi by wypeniony
waciwie zabarwionym wiatem etc. Bez takiego naadowania, prawdziwa ewokacja bdzie
niemoliwa.

Druga faza operacji kadzenia jest ju mniej konieczna. Tutaj wanie ma zastosowanie
samego kadzida poprzez palenie waciwego zapachu. Jest to wielka pomoc przy fizycznej
kondesacji ewokowanej istoty, jeli chcemy by pojawia si ona przed nami widzialna

7
fizycznie. W rezultacie, kadzido zapewnia niezbdn fizyczn substancj dla istoty, by
przybraa fizyczn form. Suy rwnie jako pomoc dla wiadomoci maga.

Wybranie waciwego zapachu jest cakowicie zalene od ucznia istnieje wiele ksiek na
ten temat. Najlepsz metod dla okrelenia waciwego zapachu na jakkolwiek okazj jest
zapyta, poprzez wdrwk mentaln, dan istot, jaki zapach preferuje.

Forma kadzida jest bez znaczenia. Moe to by proste naczynie, jeli zadowoli to maga.
Wikszo preferuje co bardziej ozdobnego, lecz tutaj gwnym czynnikiem decydujcym
jest praktyczno. Zdolno kadzida do wzmocnienia koncentracji maga poprzez swj
symbolizm jest drugorzdna.

Magiczne lustro

Jeli uwaamy magiczny okrg i trjkt jako podstawowe narzdzia ewokacyjne, a kadzido i
inne regalia zwizane z atmosfer za drugorzdne, to magiczne lustro naley do trzeciej
kategorii. Ta klasa narzdzi dotyczy gwnie waciwego przycignicia istoty ewokowanej
do magicznego trjkta. Do tej trzeciej klasy narzdzi nale rwnie symbole rnych istot.

Drugorzdne uycie magicznego lustra to brama dla wysyania wasnego mentalnego ciaa do
sfery istoty, jak chcemy ewokowa. [To uycie magicznego lustra omawiane jest w krokach
osiem i dziewi WdH.]

Magiczne lustro moe by rwnie stosowane jako suplement dla utrzymywania waciwej
atmosfery. Tak naprawd, praktykujcy ewokacjonista moe chcie zastosowa wicej ni
jedno lustro, gdzie kade z nich bdzie suyo innej funkcji. Na przykad, mag moe uywa
jednego lustra jako platformy na ktrej ma si pojawi istota, a drugiego lustra do
utrzymywania adunku atmosferycznego. Jednak magiczne lustro nie jest w aden sposb
konieczne, gdy wszystkie jego funkcje mog by wypenione przez waciwie
wyksztaconego maga bez pomocy jakiegokolwiek narzdzia.

Podczas ewokacji, mona poprosi istot o zmaterializowanie si poprzez magiczne lustro,


lecz tylko jeli umieszczone jest ono w granicach magicznego trjkta. Bardon mwi o
umieszczeniu lustra przy zewntrznym wierzchoku trjkta lecz jest to wykonywane jedynie,
kiedy jego funkcja dotyczy albo atmosfery, albo zapewnia ono dodatkow ilo energii dla
ewokowanej istoty. Dla wikszoci atmosferycznych zastosowa, moe by ono umieszczone
w dowolnym miejscu wewntrz przestrzeni rytualnej.

Rodzaj uywanego lustra zaley od maga. Lustro stae oparte na kondensatorach fluidw
(opisywane przez Bardona w WdH) jest oczywicie najlepsze, lecz w wikszoci przypadkw
wystarczy prostsze lustro.

Magiczna lampa

Magiczna lampa naley do drugiej klasy narzdzi, gdy odnosi si do atmosfery rytuau.
Bardon dobrze wyjania zastosowanie takiej lampy i podkrela jej du uyteczno.
Zgadzam si z tym i uwaam, e jest bardzo pomocna w utrzymywaniu koloru atmosfery
uwalniajc podczas rytuau moj wiadomo dla innych spraw.

8
Podczas jednego rytuau mona stosowa wiele lamp. Mag moe na przykad ustawi dokoa
trjkta (lub w innym miejscu) siedem zielonych lamp, gdy ewokuje istot z Wenus.

Tak jak w przypadku kadzida, ksztat magicznej lampy okrelany jest bardziej jej
funkcjonalnoci ni estetyk.

Chocia moe si to wydawa najbardziej wygodne, Bardon ostrzega przed uywaniem


owietlenia elektrycznego. Przytacza on wany powd dla wspczesnego maga. Pola
elektromagnetyczne zakcaj i przerywaj wiele delikatnych magicznych operacji i ewokacja
nie jest tutaj wyjtkiem. Kady mag, ktry yje w domu majcym okablowanie elektryczne w
cianach, powinien wzi to pod uwag.

Magiczna rdka

Magiczna rdka naley do czwartej klasy narzdzi, ktre wyraaj wasn moc maga.
Innymi narzdziami z tej klasy s miecz, n (sztylet lub Athame), trjzb, dzwonek,
magiczna odzie itp.

Rdka jest najbardziej znanym narzdziem popularnie kojarzonym z magiem i faktycznie


jest narzdziem porcznym. Lecz nie jest ona cile konieczna, gdy w wikszoci
przypadkw do kierowania jakkolwiek energi podan przez maga wystarczy palec.
Ksztat rdki symbolizuje lini prost, tj. przeduenie woli.

Narzdzie to powinno by wykonane przez maga wasnorcznie i nie mona nigdy pozwoli,
by wpado w czyje posiadanie. Magiczna rdka maga powinna by, jeli to moliwe,
zniszczona przed jego mierci.

Ksztat i skad magicznej rdki zaley tylko od potrzeb maga i przy jej tworzeniu naley
posuy si du doz kreatywnoci. Funkcja jest tutaj tak samo wana, jak estetyka.
Przecitny ewokacjonista bdzie mia kilka rdek, kada powicona okrelonej praktyce
czy potrzebie.

Bardon wykonuje zachwycajc prac opisujc kilka z moliwoci, wic nie bd omawia
tego punktu dalej.

Magiczny miecz, sztylet i trjzb

Te trzy narzdzia s tak naprawd wariacjami na ten sam temat, czyli dziaaj jako symbol
autorytetu maga. Nale one do wspomnianej czwartej kategorii narzdzi, ktre przeduaj
czy te wyraaj wol maga.

Te bronie s stosowane gwnie przy ewokacji niszych, demonicznych istot, ktre maj
skonno do niesfornoci. Nie szkodzi jednak mie miecz ukazany biernie jako symbol
wasnego autorytetu, niezalenie od tego, czy jest on dzierony podczas rytuau czy nie.

Generalnie, ciko jest zrobi miecz, sztylet lub trjzb swoimi wasnymi rkoma. Jeli to
narzdzie jest kupione, to naley je dokadnie oczyci z wszelkich astralno-mentalnych
naleciaoci pozostajcych w nim od czasu produkcji, zanim zostanie udekorowany i
naadowany wasnorcznie przez maga.

9
Te przyrzdy adowane s wiatem, wystarczajco mocno by wyranie reprezentowa
wasny autorytet maga. Jeli mag nie jest w stanie waciwie naadowa w ten sposb miecza,
albo tak naprawd nie posiada autorytetu implikowanego przez miecz, to nie naley
wykonywa takiego narzdzia ani te pod adnym pozorem go uywa. Kada istota przy
ktrej mag moe mie okazj na uycie miecza od razu bdzie widzie, czy mag naprawd
posiada autorytet, jaki reprezentuje. Jeli ten autorytet nie jest naprawd obecny, to istota
bdzie tylko rozjuszona i podwoi si jej buntowniczo.

Tak jak wspomina Bardon, te narzdzia mog by rwnie uywane do obrony. Zatem, gdy
zostan waciwie naadowane, bd w stanie odpiera i prawdopodobnie niszczy wszelkie
problematyczne wpywy, ktre mog nawiedzi sfer operacji rytualnej. N lub sztylet jest
faktycznie waciwym narzdziem dla wszelkich odpdze.

Ksztat miecza i sztyletu podobny jest do rdki w tym, e reprezentuje lini prost. W
przypadku rdki, nacisk pooony jest na koce linii, lecz tutaj symboliczna emfaza jest na
krawdzi linii jej ostroci i zdolnoci przecinania. W tym zakresie, rdka jest zwizana ze
Socem, a miecz/sztylet z Marsem. Obie te rzeczy wyraaj moc, tylko na rny sposb i w
rnym stopniu.

Magiczna korona, czapka, opaska maga

Jest to najwysza cz magicznego stroju maga (tj. tego, ktry noszony jest na ciele maga w
czasie rytuau) i naley do narzdzi czwartej klasy. Funkcja korony jest podwjna: po
pierwsze jest widocznym dla wszystkich okreleniem autorytetu maga, a po drugie jest
pomoc dla wzniesienia wiadomoci przez maga.

W ujciu sekwencji ewokacji, mag zaczyna od przygotowania niezbdnych przyrzdw, a


nastpnie zakada na siebie magiczny strj. Ozdabianie ciaa jest przygotowaniem do
waciwej pracy rytualnej z rzucaniem okrgu etc. Rozpoczyna to proces wprowadzania maga
we waciwy stan umysu.

Korona czy opaska, reprezentuje dojrzao maga i najczciej zwizana jest z przysig ze
strony maga dotyczc tego, e zawsze bdzie on poda za najwyszym z ideaw. Mag
moe, jeli sobie tego yczy, mie wicej ni jedno nakrycie gowy, lecz lepiej jest, gdy jedno
nakrycie jest wykonane w taki sposb, by suy wszystkim celom.

Powinno by wykonane wasnorcznie przez maga z najlepszych materiaw dla niego


dostpnych. Powinno by ono obiektem wielkiego pikna, wypenionym symbolami
odnoszcymi si do zrozumienia boskoci. Mag musi zna kady symbol pojawiajcy si na
jego nakryciu gowy. W przeciwnym wypadku nie naley go stosowa.

Nakrycie gowy maga powinno by traktowane tak jak wita relikwia, gdy znaczco
zwiksza to jego moc. Mag nigdy nie powinien nosi go niestosownie. Zarwno ta, jak i inne
czci magicznego stroju, powinny rwnie by zniszczone przed mierci maga.

Magiczna szata

Jest to prawdopodobnie najbardziej intymna cz magicznych regaliw. Jest to jakby druga


skra maga. Naley uczyni kady wysiek, by wykona j wasnorcznie. Dla

10
pocztkujcego krawca niepotrzebne s guziki, gdy strj wkadany przez gow jest rwnie
dobry.

Jeli jest to moliwe, to przed szyciem stroju, surowy materia, nitka i iga powinny by
oczyszczone ze wszystkich astralno-mentalnych naleciaoci pozostajcych w nich od
wyprodukowania. Podczas samego szycia, umys maga powinien by absolutnie skupiony na
tym zadaniu i na magicznej wadze szaty. W ten sposb podstawowa ideacja zostanie wszyta
w kady cieg.

Tak jak Bardon uprzedza, szata nie powinna by dotykana ani widziana przez inne osoby,
poza tymi, ktre pracuj bezporednio z magiem podczas rytuau. Powinna by zakadana
jedynie podczas operacji magicznych. Dla celw praktycznych, mag bdzie chcia uszy co
najmniej dwie szaty: jedn do normalnych dziaa magicznych, a drug zarezerwowan
wycznie dla ewokacji. Fioletowy jedwab (powinno uywa si wycznie jedwabiu
najatwiej jest pracowa z jedwabiem surowym) bdzie idealny dla prawie wszystkich celw.

Magiczna szata symbolizuje czysto maga, zarwno wobec innych istot, jak rwnie jako
pomoc dla wzniesienia wiadomoci maga. Podobnie do opaski, szata powinna by
traktowana jak wita relikwia i zawsze powinna by ostronie przechowywana.

Magiczny pas

To wieczy magiczn garderob. Symbolizm magicznego pasa to linia prosta, ktra poprzez
wol maga, zostaa wygita w okrg, ktrego koce poczone s wizaniem. Jest to
Uroboros, w zjadajcy swj wasny ogon.

Magiczny pas reprezentuje rwnowag elementw adepta, osignit przez cik prac. Jeli
ta rwnowaga nie zostaa osignita, to magiczny pas bdzie niczym wicej ni pikn
ozdob, pasujc bardziej do teatru ni rytualnej magii.

Magiczny pas zbiera razem wszystkie wasne moce i zdolnoci maga, zatem rwnie jest
zaprzysiony podczas konsekracji. Na wiele sposobw odpowiada on elementowi ziemi i
jego mocy do kondensowania rzeczy i wizania ich.

O ile magiczny pas wykonany jest wasnorcznie, to mae znaczenie ma substancja, z jakiej
jest stworzony. Oczywicie musi w sposb estetyczny pasowa do reszty magicznego stroju,
lecz szczegy zale od osoby. Dobrze jest zrobi magiczny pas z materiau, ktry bdzie
rwnie suy za pewien rodzaj kondensatora fluidw, lecz nie jest to cile konieczne, gdy
jego gwne znaczenie zaley od myli maga.

Nie ma wielkiego znaczenia, czy pas ma zapicie, guzik, czy jest wizany. Ja wol wiza
pas, gdy pasuje to bardziej do symbolizmu, jaki chc wyraa. Przy wizanym pasie, moesz
nawet uy miejsca umieszczenia kocw pasa do wzmocnienia jego symbolizmu (tj. z
przodu, z tyu albo po bokach).

Dalsze pomoce magiczne

Tutaj Bardon wymienia kilka innych moliwoci do skonstruowania magicznych narzdzi.


Niektre z nich stanowi suplement i nie maj nic wsplnego z samym rytuaem ewokacji, a
inne maj ogromn warto.

11
Te narzdzia to:

1. Piro, atrament, owek, igy, ni, materia, papier, farby i olejek do konsekracji. Ta
kategoria dotyczy artykuw koniecznych dla konstrukcji narzdzi, symboli itp. Kada z tych
rzeczy jest konsekrowana i napeniana moc, a zarezerwowana jest wycznie do uytku
rytualnego.

2. Sl, kadzido, kielich, patena, bicz i dzwonek. To s faktyczne narzdzia rytualne. Chocia
nie s one cile konieczne dla operacji ewokacyjnej, to maj wielk warto przy innych
ceremoniach (zwaszcza przy konsekracji gwnych magicznych narzdzi). O ile pierwsze
cztery s do dobrze znane, to pozostae dwa wymagaj pewnego wyjanienia.

Bicz nie musi by duy i najlepiej jest oczywicie, jeli jeste w stanie wykona go
wasnorcznie. Jego funkcja jest podobna do magicznego miecza lub sztyletu, lecz nie grozi
on mierci, by ukaza autorytet.

Magiczny dzwonek jest fascynujcym narzdziem. Ja uywam kilku w zwizku z moimi


rytualnymi kierunkami i s one niezwykle skuteczne. Dwik dzwonka jest penetrujcy i
moe cakowicie przeksztaci tre przestrzeni rytualnej. Dzwonek o waciwym dwiku i
rezonansie moe z atwoci by uywany jako szybka metoda przywoywania okrelonej
istoty, jeli takie uzgodnienie zostanie zawarte pomidzy magiem, a dan istot.

Bardon stwierdza, e dzwonek musi by wykonany z elektro-magicum, lecz wedug moich


dowiadcze nie jest to konieczne. Stosuj dzwonki wykonane z brzu lub srebra i zawsze
suyy mi one satysfakcjonujco.

3. Magiczny acuch. Naley on do kategorii magicznego stroju. Do tej konkretnej


podkategorii naley rwnie biuteria rytualna taka jak piercienie, bransolety, wisiory,
broszki i kolczyki. Kade z nich ma symbolizowa dokonania maga, tak jak magiczny
acuch i jego symbolizm czonkowstwa w bractwie magw.

Istnieje moliwo przesadzania z rytualnym strojem. Niestety, wielu wspczesnych magw


wpada w zudne mylenie, e jeli bd nosi fantazyjn biuteri, to w jaki sposb zwikszy
ona ich moc. Tak naprawd, to jedynym tego skutkiem jest informowanie ewokowanych
przez maga istot o tym, e nie jest on naprawd tak potny, jak chce si wydawa. Moim
zdaniem im prociej, tym lepiej. Kada ewokowana istota bdzie w stanie natychmiast
postrzega prawdziwy status maga i nadmierne (szczeglnie bezpodstawne) ozdobienie nie
bdzie pozytywnie wpywao na postrzeganie maga przez dan istot. Ta forma ozdabiania
ma jedynie podtrzymywa wasny stan umysu maga.

Narzdziem nie wspominanym przez Bardona, jest magiczny kij. To narzdzie jest podobne
do magicznej lampy w tym, e symbolizuje mdro maga. Lampa wyraa j poprzez moc
iluminacji, a kij wyraa mdro jako solidn, praktyczn moc. Magiczny kij reprezentuje
rwnie dug prac adepta i wskazuje na stopie dojrzaoci. Jest to ugruntowana sia adepta,
oparta na jego mdroci.

Tak jak w przypadku dzwonka, magiczny kij moe by podczas rytuau stosowany jako
instrument rytmu. Moe by przewodnikiem dla wiadomoci wznoszcej si po
paszczyznach. Na przykad, seria stukni magicznym kijem moe odpowiada
kabalistycznej cyfrze sfery, do jakiej mag chce si uda.

12
Istnieje oczywicie prawie nieskoczona liczba moliwoci, jeli chodzi o konstruowanie
magicznych pomocy. Jak wiele zostanie stworzonych i jakim celom bd suy, to zaley
wycznie od potrzeb danej osoby.

Pentakl, lamen lub piecz (sigil, talizman itp.)

O ile te rzeczy zostay zgrupowane razem przez Bardona, to tak naprawd s zupenie
oddzielne i su zupenie rnym funkcjom.

Magiczny pentakl suy do reprezentowania uniwersalnej mocy i zazwyczaj jest wystawiany


podczas rytuau, kiedy mag czuje potrzeb wikszej mocy czy wpywu nad ewokowan istot.
Pentakl umiejscowiony jest wewntrz magicznego okrgu, w porcznym miejscu.

Lamen jest kolejnym symbolem autorytetu maga, nalec do kategorii magicznego ubioru.
Podobny jest do miecza/sztyletu i bicza, lecz na bardziej duchowym, mentalnym poziomie i z
mniejsz grob. Lamen noszony jest przez maga i utrzymywany wewntrz magicznego
okrgu podczas samego rytuau.

Talizman jednak ukazywany jest, gdy mag czuje potrzeb ochrony. Ewokuje on ochronn
moc okrelonej istoty, bstwa lub ideacji. Rwnie trzymany jest wewntrz magicznego
okrgu w zasigu rki (na przykad w kieszeni).

Sigil, ktrego Bardon tutaj nie wymienia, uywany jest jako jeden ze rodkw przyzywania
ewokowanej istoty do magicznego trjkta. Sigil jest podpisem istoty i moe dziaa jako
brama poprzez ktr wspomniana istota moe zosta przywoana do naszej sfery. Podczas
takiej operacji, sigil rysowany jest na papierze albo innym medium i umieszczany na rodku
magicznego trjkta.

Ksiga magicznych formu

Jest to niewaciwa nazwa. Lepszym tytuem byby Magiczny Dziennik, gdy jest to tak
naprawd niczym wicej jak dziennikiem dowiadcze maga. Niektrzy nazywaj to Ksig
Cieni. Nie jestem w stanie w wystarczajcym stopniu podkreli jak wane jest prowadzenie
takiego dziennika. To wanie tutaj mag zapisuje dokadn opowie o konstrukcji i
konsekracji kadego narzdzia, plany i przygotowania dla kadego rytuau oraz oglny zarys
rytuau oraz opis dowiadcze z przebiegu kadego rytuau.

Wartoci tego rodzaju prowadzenia notatek jest to, e mag moe z atwoci cofn si i
zobaczy, co zostao wykonane. Jest to rwnie jak ksika adresowa, jeli mag bdzie chcia
wrci i ponownie nawiza kontakt z istot, z ktr ju wczeniej pracowa.

Tak jak zauwaa Bardon, magiczny dziennik jest rzecz bardzo osobist i naley
przedsiwzi wielk ostrono, by nie wpad w ze rce. Jest to kolejna rzecz, jaka powinna
by zniszczona przed mierci maga.

W trakcie mwienia o tym, jak wczeniejsi autorzy uciekali si do zaciemniania spraw w


swoich dzieach, Bardon stwierdza: Aby rzeczywista prawda, prawdziwe idee i duchowe
fakty nigdy nie mogy by znane powszechnie, wprowadzono wiele kodw i tajnych formu,
ktrych odszyfrowanie zarezerwowane byo dla dojrzaych. Jest to bardzo wane w

13
odniesieniu do napisanego przez Bardona PME. Skoro ju wyszo szydo z worka, mog
swobodnie zwrci uwag na fakt, e Bardon rwnie uywa kodu, gdy przytacza istoty
sfer. [Aby uzyska wicej informacji na ten temat, przeczytaj artyku Stejnars Discovery
umieszczony na witrynie Paula Allena Franz Bardon Research1. Znajdziesz tam odkrycie
Stejnara dotyczce szyfru uywanego przez Bardona i tekst Tima Scotta dowodzcy
prawdziwoci odkrycia Stejnara.]

Podejrzewam, e powodem, dla ktrego Bardon to zrobi jest fakt, e chcia zapewni
ochron dla niewtajemniczonego amatora. Wzmocnio to jego ostrzeenia o tym, e mag musi
najpierw osign koniec kroku smego WdH przed praktyk PME. Tak naprawd kada
osoba, ktra samodzielnie osigna taki poziom bardzo szybko zda sobie spraw z tego, e
uyto tutaj kodu i e opublikowane imiona s bezuyteczne.

To, czy mag bdzie kodowa zapisy swojego magicznego dziennika, pozostawione jest jego
wyborowi. Kodowanie ma wiele korzyci jedn z nich jest to, e kod moe dziaa jako
skrt i sprawia, e zapisywanie notatek stanie si atwiejsze.

Przy kocu tego rozdziau, Bardon przedstawia zarys rytuau ewokacji. W jednej rzeczy nie
zgadzam si z tym zarysem i dotyczy to kolejnoci rzeczy. Gdy ju mam cae wyposaenie w
jednym miejscu, to wol najpierw naoy rytualny strj (szata, pas i czapka) zanim rzuc
magiczny okrg. Innymi sowy, wstawibym pozycje 13-16 po pozycji 5.

Sfera istot duchowych

Tutaj Bardon przedstawia dobrze napisane expose na temat rnych paszczyzn czy sfer, z
ktrymi bdzie pracowa ewokacjonista.

Pierwsz stref jak naley si zaj jest nasza normalna sfera codziennej egzystencji. Ta
fizyczna sfera eksplorowana jest w smym kroku WdH przy pracy z mentaln wdrwk, a
zatem uwaana jest za przygotowanie do PME.

Wane jest, by zauway tutaj, e osoba nie moe ani ewokowa istoty ze sfery wyszej ni
wasny poziom dojrzaoci, ani nawet podrowa do takiej sfery. Innymi sowy, osoba, ktra
jest wystarczajco dojrzaa, by dotrze do sfery Merkurego nie moe prawdziwie osign
sfery Wenus dopki nie zbada dogbnie sfery Merkurego. Eksploracja i interakcja z istotami
sfery s tym, co wznosi poziom dojrzaoci maga.

Pierwsz sfer dotyczc ewokacjonisty jest strefa oplatajca Ziemi. W kosmologii


kabalistycznej, ta strefa oznacza Malkuth Krlestwo [Malkuth zawiera sfer fizyczn,
lecz jedynie w swoim najniszym punkcie.] Wielu kabalistw twierdzi, e wszystkie dziesi
sfer (sefirotw) jest odzwierciedlonych w kadej sferze. Zatem w Malkuth bdzie Malkuth-
Malkuth, Yesod-Malkuth, Hod-Malkuth itd. S to poziomy gstoci do ktrych odnosi si
Bardon.

Bardon twierdzi, e dla istot tej sfery, jak rwnie dla adepta, ktry zgbia t sfer, idee
czasu i przestrzeni nie istniej. Nie jest to zupenie dokadne w absolutnym sensie. Czas
sekwencja i trwanie oraz przestrze okrelona lokacja nadal istniej, lecz osoba nie jest
zwizana tymi czynnikami w ten sam sposb, jaki istnieje w naszym codziennym wiecie.
Innymi sowy, mag moe podrowa w tej sferze do kadego czasu lub miejsca, lecz z jej
1
http://www.geocities.com/franzbardon/

14
wntrza nie moe obj caoci ani czasu ani przestrzeni. Mag moe podrowa do kadej
konkretnej chwili/lokacji czasoprzestrzeni, lecz nie moe by w wicej ni jednej
chwili/lokacji czasu/przestrzeni na raz. Wieczno naley do sfery Saturna i dalej.

W kilku tradycjach pogaskich wierzy si, e kiedy osoba umiera, ich dusza staje si czci
naturalnego otoczenia i rozprzestrzenia si rwnomiernie na sfer materialn. Z
hermetycznego punktu widzenia jest to trafna analiza i moe by z atwoci odniesiona do
tego, co Bardon opisuje jako ostateczne miejsce przebywania zmarej duszy.

Wszystkie istoty wewntrz strefy oplatajcej Ziemi zwizane s w bezporedni sposb z


fizycznym wszechwiatem. Znajdziemy tu zatem zmare duchy oczekujce na nastpne
wcielenie. Jest to sfera, w ktrej astralne ciao powoli si rozkada. Co wicej, odnajdujemy
istoty elementw i duchy zodiakalne, ktre rzdz naturalnymi funkcjami itp.

Ta strefa astralna jest najblisza i najatwiejsza do osignicia przez maga.

Skoro jest to sfera, gdzie dusza przebywa po fizycznej mierci, to wypada magowi zgbi j
w peni, a szczeglnie odnale miejsce, w ktrym znajdzie si po wasnej mierci. Dobrze
wyszkolony mag bdzie w stanie przenie wiele swoich rytualnych regaliw itp. do miejsca
swojej ostatecznej rezydencji i moe on, jeli zechce, dalej wpywa na sfer fizyczn po
swojej mierci. Niektrzy utrzymywali tak astraln prezencj przez duszy okres czasu,
wypeniajc swoje specjalne misje. Ostatecznie jednak, nawet ta forma musi by
pozostawiona i adept albo si na nowo narodzi, albo uwolni si, dziki asce Boskiej
Opatrznoci, z koa odradzania i cakowicie scali si z Boskoci.

Pod koniec dyskusji na temat strefy oplatajcej Ziemi, Bardon pisze: Ta strefa ziemi nie jest
w aden sposb ograniczona rozciga si nie tylko dokoa kuli ziemskiej, lecz na cay
kosmos. Moe by to trudn do zrozumienia ide, szczeglnie, gdy nazywane jest to stref
ziemi. Jednak ten tytu, razem z innymi planetarnymi tytuami sfer, nie ma nic wsplnego z
fizycznymi planetami. S to jedynie analogie.

Mwimy strefa ziemi, by oznaczy ukazany wszechwiat. Jak mwi Bardon, strefa
oplatajca ziemi, odnosi si do caego kosmosu. Inne, wysze sfery, poczone s do strefy
ziemi poprzez sfery wewntrz sfer, o jakich wspominaem wczeniej. Zatem gdy
ewokacjonista przywouje na przykad istot ze strefy Wenus, istota ta bdzie musiaa zej
przez poziom Wenus strefy ziemi, aby pojawi si w sferze fizycznej. I odwrotnie, mag musi
osign poziom dojrzaoci okrelany przez poziom gstoci Wenus-Malkuth, by by w
stanie podrowa do strefy Wenus, czy te ewokowa istot z tej strefy.

Bardon wymienia pozostae siedem stref. Ich kabalistyczne odpowiedniki to:

Ksiyc = Yesod (Podstawa) = 9


Merkury = Hod (Splendor) = 8
Wenus = Netzach (Zwycistwo) = 7
Soce = Tiphareth (Pikno) = 6
Mars = Geburah (Srogo) = 5
Jowisz = Gedulah/Chesed (Miosierdzie) = 4
Saturn = Binah (Zrozumienie) = 3

15
Istniej dwie kabalistyczne sfery poza Binah (Chokmah/Mdro oraz Kether/Korona), lecz
nie maj one znaczenia dla ewokacjonisty, gdy istoty tych sfer nie maj form w zwykym
znaczeniu i nie da si ich ewokowa. Istniej oczywicie sfery nawet po Kether, do ktrych
kabalistyczna kosmologia odnosi si poprzez nazw Ayin (co tumaczy si jako nico
lub bez rzecz), lecz te sfery s tak daleko poza zasigiem naszej sfery Istnienia, e s
naprawd niezrozumiae dla nas jako ludzi. Jedynie Jedno jest w stanie rozumie te sfery.

Zalety i wady magii ewokacyjnej

Ten cay rozdzia nie ma nic wsplnego z dyskusj nad zaletami i wadami ewokacji. Lepszym
tytuem byoby OSTRZEENIE. Tutaj Bardon pisze o nekromancji, czarownictwie,
kontraktach i wszystkich powodach, dla ktrych ostrzega przed maczaniem palcw w t
sztuk, jeli nie jeste naprawd do tego przygotowany. Moim zdaniem ukazuje to, jak bardzo
Bardon troszczy si o bezpieczestwo przecitnego czytelnika.

Spiritus familiaris czyli duchy suce

Jest to interesujca dyskusja, gdy wikszo wczeniejszych ksiek na ten temat twierdzi,
e posiadanie hordy sucych duchw (familiarw) ma by celem ewokacjonisty. Wiele
ksig wypisuje nawet jak wiele sug taki a taki demon ma w swoim wadaniu etc.

Lecz, jak podkrela Bardon, nie jest to konieczna cz ewokacji. Dobrze jest, by
ewokacjonista dowiadczy suby familiara przynajmniej raz, lecz nie jest to praktyka, z
ktr naley popada w skrajno. Familiar moe by czasami cakiem porczny dla
wykonywania prostych zada i moe zaoszczdzi magowi wiele czasu, jednake towarzyszy
temu pewna odpowiedzialno i mag moe zdecydowa si zaj jak rzecz samodzielnie.
Jeli rozwaysz czas i wysiek, jaki wkadany jest w rytua, to oszczdno w czasie musi by
szacowana bardzo ostronie.

Chciabym zauway, e niektre z wyszych istot samodzielnie umieszcz suce duchy w


sferze maga jako jego bogosawiestwo. Nie wymaga to uwagi maga, i nigdy nie jest
niepodane.

Magiczna ewokacja

Tutaj Bardon naprawd mwi o zaletach i wadach magicznej ewokacji, kadc nacisk na to,
jakie s prawdziwe warunki wstpne dla tej pracy. Przejd przez te warunki po kolei:

1. Dobrze wyostrzone astralne (i mentalne) zmysy. Bez tych zmysw, mag nie bdzie w
stanie okreli prawdomwnoci jakiejkolwiek ewokowanej istoty, ani te postrzega ich w
astralnej formie wewntrz trjkta.

2. Magiczne przyrzdy czyli regalia. S one konieczne dla osoby pocztkujcej. Kiedy jednak
mag opanuje okrelon sfer, to mona z nich zrezygnowa, gdy ewokacj istot takiej sfery
bdzie mona osiga bardzo atwo i bez ceremonii. Lecz za kadym razem, gdy mag
przechodzi do nowej sfery, na nowo trzeba stosowa magiczne narzdzia. Ewokacja jest
cyklicznym procesem stopniowania od nowicjusza do mistrza do nowicjusza do mistrza etc.

16
3. Zdolno tworzenia waciwej atmosfery potrzebnej dla ewokowanej istoty. Odnosi si to
do zdolnoci nabytych w pierwszych omiu krokach WdH. Szczeglnie zdolno
kondensowania elementw, fluidw i wiate.

4. atwo w podry mentalnej. Bez zdolnoci do mentalnego podrowania do sfery danej


istoty, prawdziwa ewokacja byaby niemoliwa. Jest to pierwszy krok (po rzuceniu okrgu
etc.) waciwej ewokacji. Wanie w ten sposb mag zaprasza istot, by pojawia si w
magicznym trjkcie. Rwnie jakakolwiek tajemnica odnoszca si do waciwego imienia,
ksztatu, mocy i symbolu istoty bdzie w tym miejscu wyjaniona.

5. Magiczny autorytet. Jest to najbardziej nieodzowny skadnik prawdziwej magicznej


ewokacji. Poprzez autorytet Bardon nie ma na myli przyziemnej wadzy nad czym.
Prawdziwy magiczny autorytet pochodzi z wewntrznej dojrzaoci maga i ukazuje si
poprzez jedno z bstwem. Komunia i scalanie z bstwem jest, jak powiedziaem wczeniej,
bardziej czci dziesitego kroku WdH, lecz do koca kroku smego ucze bdzie wiedzia
wystarczajco duo, by osiga ten rodzaj kontaktu z boskoci przynajmniej wystarczajco
by pracowa z ewokacj istot elementw.

6. Trzyczciowe dziaanie. Nie jest to wspominane przez Bardona, lecz uwaam, e warte
jest wymienienia. Poprzez trzyczciowe dziaanie rozumiem zdolno do pracowania z pen
wiadomoci swojego mentalnego, astralnego i fizycznego ciaa, rwnoczenie. Bardon
mwi o tym przy mentalnych wiczeniach kroku szstego, gdy instruuje ucznia, by sta si
wiadomy swojego ducha pracujcego przez rkawiczk ciaa astralnego i fizycznego. Jest to
podwyszony stan wiadomoci, w ktrym kady ruch jest ze wszech miar celowy. Bez tej
zdolnoci, rytualne ruchy to jedynie teatr.

Podczas dyskusji o wymaganych zdolnociach, Bardon wspomina kilka rzeczy o samym


rytuale ewokacyjnym. Pierwsza kwestia dotyczy potrzeby zaplanowania caego rytuau, ze
wszystkim od rodzaju kadzida, dokadnego rodzaju planowanej oracji (jeli ma mie
miejsce). To wszystko musi by zapamitane PRZED pocztkiem rytuau. Zwaszcza, jeli
mag planuje jakikolwiek rodzaj napisanego wczeniej przemwienia takie rzeczy nie
powinny by czytane, a powinno mwi si je z pamici, gdy inaczej nie bd wywieray
zauwaalnego skutku.

Tak jak podkrela Bardon, w rytuale nie powinno by adnej niewypenionej pauzy. adnych
bdw z powodu nie pamitania, co nastpuje potem. Ewokacja jest jak koncert maestro:
mog istnie pauzy zaprojektowane w caoci, lecz s to ZNACZCE pauzy, wypenione
znaczeniem i intencj. Tak samo jest w przypadku ewokacji to rwnie jest sztuk.

Dalej Bardon wspomina, e konwersacja z ewokowan istot zachodzi w jzyku najbardziej


znanym ewokacjonicie. Jeli ewokacjonista zna kilka jzykw, to konwersacja bdzie
zachodzia w jzyku, ktrego wtajemniczony uywa wewntrznie. Nie oznacza to, e
ewokowana istota mwi czy rozumie okrelony jzyk ewokacjonisty. Na paszczynie
astralnej i mentalnej wszelka komunikacja zachodzi na poziomie znaczenia nie ubranego w
sowa. Tak naprawd nie istnieje anielski jzyk w powszechnym znaczeniu nie jest to
aden jzyk wypeniony dziwnymi i trudnymi do wypowiedzenia sowami, jak niektrzy
uwaaj.

Tak jak wspomniaem, uniwersalny jzyk jest czystym znaczeniem. Dopiero w postrzeganiu
tego znaczenia odgrywa rol ludzki jzyk. Generalnie, tumaczenie rdowego znaczenia na

17
wasny jzyk ewokacjonisty zachodzi w podwiadomoci wtajemniczonego. I odwrotnie,
sowa wymawiane przez ewokacjonist, tumaczone s przez podwiadomo
wtajemniczonego na czyste znaczenie. To dwustronne tumaczenie zachodzi spontanicznie i
bez udziau woli zarwno wtajemniczonego, jak i ewokowanej istoty.

Po dugiej praktyce, mona odoy sowa mwione na bok i komunikowa si bezporednio


poprzez czyste znaczenie. Inn metod jest rozmawianie poprzez symbole wizualne i
dwikowe, lecz jest to mniej skuteczne ni sowa czy czyste znaczenie.

Tak wiele rzeczywistoci w zakresie sztuki ewokacji zostao przykryte zabobonami i lkiem.
Jako przykad, Bardon wspomina, e dla prawdziwego maga nie bdzie zjawisk w rodzaju
poltergeist nie bd podnosiy si stoliki, trzaskay lustra, ani nie bdzie sycha wycia w
nocy. Podczas ewokacji nie moe by te adnych przypyww emocji, ani adnych
skrajnych fizycznych odczu. Takie rzeczy maj miejsce w przypadku nieprzygotowanego
amatora, a nie prawdziwego maga.

Prawdziwie przygotowany mag ma pen kontrol nad ewokacj czy jakkolwiek inn
operacj rytualn. Zarwno ewokowane duchy, jak i sam mag, znajduj si pod czujn
kontrol ewokacjonisty. Tutaj ponownie wida wyranie absolutn konieczno waciwego
treningu.

Nastpnie Bardon podnosi kwesti skutecznoci, jak ewokowana istota moe posiada, gdy
jest kierowana przez maga do wykonania okrelonego zadania. Na pocztku mag bdzie w
stanie wykonywa za porednictwem ewokowanej istoty jedynie zadania odnoszce si cile
do sfery mentalnej. Innymi sowy, istota bdzie w stanie oddziaywa jedynie na mylenie
ewokacjonisty, albo innych osb. Z czasem, to mylenie na ktre wpywano, ukae si na
astralnym, a ostatecznie na fizycznym poziomie, lecz zachodzi to dziki naturze, a nie jest
bezporednim, natychmiastowym skutkiem. Energia, jakiej ewokowana istota uywa w
spenianiu takich zada generalnie pochodzi od samego maga. Moe rwnie pochodzi z
uniwersalnego magazynu energii, lecz dostp do tego magazynu musi by najpierw zlecony
przez maga. W niektrych przypadkach ewokowan istot da si przekona do zastosowania
jej wasnej energii dla wykonania zadania wyznaczonego przez maga, lecz nigdy nie moe
by to skomplikowane zadanie. Duo przyjaniej jest zapewni ewokowanej istocie paliwo
ni da od niej wykorzystania jej wasnego. Jest to jak pacenie za benzyn, gdy kto
oferuje ci przejazd. :)

W miar praktyki i dojrzewania zdolnoci maga, bdzie on w stanie omija naturalne


mentalno-astralno-fizyczne schodzenie manifestacji i powodowa skutki bezporednio na
sferze astralnej. Wymaga to wikszej kondensacji energii dla ewokowanej istoty. Rwnolegle
z projekcj skutku na sferze astralnej, odpowiednia przyczyna tworzona jest w sferze
mentalnej. Lecz tutaj ponownie, troch czasu zajmuje, zanim skutek naturalnie zejdzie do
fizycznej manifestacji.

Ostatecznie, mag moe by w stanie powodowa fizyczne skutki za porednictwem


ewokowanej istoty. Podobnie do skutku astralnego, bdzie zachodzio rwnolege tworzenie
w peni uformowanej mentalnej i astralnej przyczynowoci. Wymaga to ogromnej atwoci w
kondensowaniu elementw.

Generalnie, atwiej jest magowi samodzielnie tworzy bezporednie fizyczne skutki.


Pamitaj, e adna ewokowana istota nie jest w stanie wykona dla maga niczego, czego on

18
ju nie jest w stanie zrobi nakadem wasnej pracy. Jedynym wyjtkiem od tego, jest
przypadek, gdy amator spotyka si z negatywn istot, ktra chce go wykorzysta w jakim
rodzaju pasoytniczego kontraktu. Lecz takie spotkanie nigdy nie zajdzie w przypadku
prawdziwie przygotowanego maga. W rkach waciwie wyszkolonego maga, sztuka
ewokacji nie stanowi adnego zagroenia.

Pod koniec tego rozdziau, Bardon powtarza stare upomnienie o tym, jak gwiazdy wpywaj,
lecz nie zniewalaj. Jest to absolutnie prawdziwe. Dla maga, astrologiczne rozwaania bd
wartociowym dodatkiem, lecz nie koniecznoci. Jeli jest to wygodne, rytua mona
umieci w czasie tak, aby nakada si na korzystne astrologiczne aspekty itp., lecz brak
takiej synchronizacji nigdy nie uniemoliwia ewokacji.

Astrologiczne wpywy wywieraj skutek jedynie na tych rzeczach, ktre maj cielesn
egzystencj. Dla osoby znajdujcej si w sferze astralnej lub mentalnej, nie ma znaczenia,
jak pozycj okrelona planeta ma w sferze fizycznej. Jedynym skutkiem, jakiego mag moe
dowiadczy w odniesieniu do czasu przeprowadzania rytuau jest to, e fizyczne
okolicznoci towarzyszce rytuaowi bd zagodzone, jeli astrologiczne wpywy s
korzystne, lub utrudnione, jeli s one niekorzystne. Ta korzystno lub niekorzystno bdzie
postrzegana w przygotowaniu rytualnej przestrzeni i w atwoci, z jak fizyczny skutek, czy
jakikolwiek wpyw odnoszcy si do astralnego lub mentalnego ciaa ziemskiej istoty, bdzie
wykonywany. Lecz dla dobrze wyksztaconego maga, te skutki mog by atwo ominite.

Bardon koczy stwierdzeniem, e na koniec rytuau ewokacji, mag musi odprowadzi


przywoan istot z powrotem do jej wasnej sfery. Rzadko wspomina si o tym szczegle w
innych ksikach na temat ewokacji, poza przedstawianiem praktykowi rnych rodzajw
egzorcyzmw i do napastliwych oracji, ktre gro rnymi konsekwencjami, jeli istota
natychmiast nie powrci do swojej sfery. Jest to jak nieuprzejme pokazanie gociowi drzwi
zaraz po kawie i bez ciepego poegnania. Jaka wtedy bdzie motywacja do powrotu, czy
zaprzyjanienia si?

Dobro jest rozpuszczalnikiem uywanym przez ewokacjonist i rozpuszcza ona wszelki


opr. Ewokacja jest podobna do zalotw nigdy nie zaszkodzi odprowadzi do domu
dziewczyn po zakoczonej randce. ;-) Zatem mag zawsze bdzie eskortowa ewokowan
istot z powrotem do jej stosownej sfery. To nie tylko kultywuje dobre stosunki z istotami
zgbianej sfery, lecz rwnie zapewnia maga, e istota faktycznie trafia do domu.

Wane jest, by ewokacjonista na koniec kadej pracy rytualnej upewni si, e istota
naprawd odesza. Jest to dua cz ostatniej konkluzji rytuau, podczas ktrej mag musi
cakowicie zerwa swoimi mylami od odbytej magicznej pracy. Bardon podnosi t kwesti w
WdH, gdy mwi o tworzeniu elementali. Kiedy elemental zostanie wysany do wykonania
swojego zadania, mag wiadomie przestaje o nim myle i w ten sposb uwalnia elementala
ze swojej sfery. Tak samo jest w wikszoci przypadkw pracy z magi rytualn rytua musi
zakoczy si cakowicie zanim mag opuci obszar rytualny. Jest to wykonywane poprzez
zrywanie swoich myli z rytuaem; odcinanie ich na jaki okres czasu, by rytua i jego
dziaanie mogo uzyska pewien stopie niezalenoci. Jest to kolejny przykad miejsca, w
ktrym niezbdny jest dobry trening.

Oczywicie po rytuale, ewokacjonista spdzi troch czasu sporzdzajc szczegowe notatki z


dowiadczenia, a zatem bdzie myla o rytuale. Najlepiej jest, jeli pomidzy kocem
rytuau, a spisywaniem notatek bdzie kilkuminutowa przerwa (cakowicie pozbawiona myli

19
o rytuale), co pozwala by bezporednio poczenia osaba. Przy spisywaniu notatek, i
pniej, w momencie samego przypominania sobie rytuau, mag bdzie musia uwaa, by nie
zaangaowa si w swoj pami rytuau, co mogoby na nowo odegra magicznie ten rytua
w jego umyle. Na pocztku moe by to trudne, lecz dla dobrze wyksztaconego maga
bdzie to szybkie do opanowania.

Praktyka magicznej ewokacji

Tutaj Bardon opisuje plan waciwego rytuau ewokacji. Nie wchodzi on w drobne szczegy
i opisuje bardzo atw, nieskomplikowan ewokacj. Czyni on jednak wspania prac
informowania biernego czytelnika o tym, jakie s zarysy waciwego rytuau ewokacji.

Tak jak podkrela, praktykujcy ewokacjonista przystosuje ten podstawowy model do


wasnych preferencji. Skoro wszystko, co mgbym doda w swoim opisie byoby
bezuyteczne dla biernego czytelnika, a zbdne dla wyksztaconego praktyka, powstrzymam
si od omawiania tego rozdziau.

Cz druga
Hierarchia

W tym rozdziale Bardon opisuje rne paszczyzny planetarnej hierarchii i wypisuje znaczn
ilo istot, jakie mona tam spotka. Nie przychodzi mi na myl nic wartociowego, co
mgbym doda do tego rozdziau, poza stwierdzeniem, e opisy Bardona s dokadne i
prawdziwe. Jedyn trudnoci jest to, e zakodowa on imiona wielu duchw w tej hierarchii,
o czym wspominaem wczeniej.

Kontakt z istotami, geniuszami i inteligencjami wszystkich sfer poprzez


wdrwk mentaln

W wiczeniach WdH, podr mentalna pojawia si przed podr astraln. Moe si to


wydawa dziwne, zwaywszy na popularno przypuszczalnie astralnych dowiadcze poza
ciaem (obe). Powodem dla takiej kolejnoci u Bardona jest fakt, e podr astralna jest duo
trudniejsza, bardziej ograniczona i bardziej niebezpieczna. Jak podkrela Bardon, swoim
astralnym ciaem nie mona podrowa poza stref ziemi jest ono po prostu zbyt gste, by
istnie wewntrz czysto mentalnej sfery.

W istocie, ciao musi albo dokadnie mu odpowiada, albo by lejsze ni medium


paszczyzny do ktrej podruje. Na przykad, nie moesz przej swoj fizyczn form do
strefy oplatajcej ziemi. Podobnie, nie moesz wej do strefy ksiycowej majc na sobie
ciao strefy ziemi. I przeciwnie, moesz wej do strefy ziemi majc ciao strefy ksiycowej,
lecz aby wywrze bezporedni skutek na niszej strefie, musisz skondensowa ciao do
okrelonej wibracji tej niszej strefy.

Wdrwka mentalna jest podstawowym narzdziem maga i jest kluczowa dla ewokacjonisty.
Tutaj Bardon opisuje jej zastosowanie w zgbianiu paszczyzn planetarnej hierarchii.

20
Magiczna talizmanologia

Ten rozdzia opisuje elementy praktyki, ktre ju zostay omwione.

Epilog

Jest to pikny epilog dla PME. Chciabym zakoczy poniszym cytatem:

Moje drugie dzieo cakowicie spenio swj cel, nawet jeli tylko kilku ziemskim osobom
dane jest praktycznie skoczy wszystkie zadania przedstawione w tej ksice. () Moje
ksiki s podrcznikami i nie nale do rodzaju literatury, ktry jest czytany raz, a potem
pokrywa si kurzem w bibliotekach i na pkach. Zamiast tego, wszystkie moje ksiki su
jako przewodniki i pomoce na nadchodzce wieki, by pomc tym, ktrzy osignli poziom
dojrzaoci dla hermetyzmu i wysokiego rozwoju w magii. Z czasem miliony ludzi bd
poday metodami nauki zawartymi w tych ksikach i bd wykonywa je praktycznie, by
promowa swj wasny rozwj i stale dy do doskonaoci.

Cz trzecia
Ilustracje

Tutaj Bardon prezentuje symbole (pieczcie) dla kadej z istot hierarchii, jak wczeniej
opisa. Moe to pomc ewokacjonicie przy wtajemniczaniu w now sfer, lecz wkrtce
potem, mag bdzie odkrywa te rzeczy przez swoj wasn podr mentaln. W kadym
przypadku uywania symboli innej osoby mdrze jest sprawdzi, czy jest to symbol
preferowany przez dan istot.

Symbole, ktre podaje Bardon s zupenie odmienne od podawanych w innych ksigach.


Wiele ze starszych symboli byo wypracowanych poprzez czenie rnych elementw
planetarnych kwadratw lub innych szyfrw, lecz symbole Bardona nie zostay wypracowane
w ten sposb. Jego symbole pochodz bezporednio od istot i s w ten sposb wasnym
podpisem kadej istoty. S zatem duo bardziej skuteczne dla ewokacji. Nie oznacza to, e
symbole opracowane innymi metodami s nieskuteczne; s po prostu mniej bezporednie i
bardziej opieraj si na ideacji ewokacjonisty. Zdolno tych symboli to rzecz budowana,
karmiona powtarzanym, tradycyjnym uyciem.

W wikszoci, symbole Bardona skadaj si z ekspresyjnych linii, ukw, zawijasw itp.


Niektre z bardziej zoonych symboli zawieraj rwnie rozpoznawalne figury i litery. To
rwnie s znaki ekspresyjne. Naley wspomnie, szczeglnie w odniesieniu do symboli
wyszych istot, e nie naley na nich polega, gdy ich ekspresyjno zostaa przetumaczona
przez psyche Franza Bardona ewokacjonista bdzie chcia stworzy symbol, ktry tumaczy
t ekspresyjno poprzez symbole bardziej odnoszce si do jego wasnej psyche.

Wikszo symboli Bardona przedstawionych jest jako czarne linie, podczas gdy niektre z
bardziej zoonych s kolorowe. Te kolory oznaczaj okrelone planetarne, elementowe lub
fluidowe wpywy. Kolorowe s odtwarzane tak jak jest to pokazane, na biaym tle, z
planetarnym kolorem otaczajcym form symbolu (dziesiciokt/strefa Ziemi, omiokt/strefa
Merkurego czy kwadrat/strefa Jowisza). Symbole przedstawione na czarno s tak naprawd

21
rysowane w kolorze stosownym dla sfery istoty lub elementu. Mona rwnie narysowa je
na czarno na kartce papieru o odpowiednim kolorze.

Bardon wymieni tylko niewielk cz istot, jakie mona spotka. Te, ktre wybra do
umieszczenia na licie, to istoty, z ktrymi skontaktowa si osobicie i ktre zgodziy si, by
ich symbole wydano w ksice. Te istoty zobowizay si rwnie przychylnie odnosi si do
szczerych uczniw prac Franza Bardona. Istotnie, gdy osoba uywa najpierw jednego z tych
symboli, to pracuje pod osobist egid Bardona. W ten sposb, Bardon oferuje pomoc dla
pocztkujcego ewokacjonisty.

Epilog Rawna
Mam nadziej, e poprzez swoje komentarze, pomogem ci w jakim stopniu lepiej zrozumie
znaczenie PME i prawdziw natur sztuki magicznej ewokacji.

Na koniec, chciabym skierowa twoj uwag na przypisy tumacza2 szacownego


Aleksandra Moryasona, ktry przetumaczy wszystkie trzy ksiki Bardona na jzyk
francuski. Przypisy Moryasona odnonie PME s bardzo intrygujce. S one oczywicie
dopasowane do francuskiej edycji PME i numery stron maj niewielkie odniesienie do wyda
w innych jzykach. Niemniej powany ucze i bierny czytelnik, ktry jest blisko
zaznajomiony z PME, skorzysta z zapoznania si z nimi.

Wszystkiego dobrego,
:) Rawn Clark

2
http://www.abardoncompanion.com/Moryason.html - przypisy dostpne po francusku i angielsku

22