Vous êtes sur la page 1sur 10

Amigoe

Vandaag
* Vrij Nederland: Den Haag voorbereid op eer-
ste coup in Suriname p.l
* 8 miljoen beschikbaar voor UJB-project p.2
* Hogere uitgaven Curasao door off-shore gefi- Onafhankelijk weekblad
nancierd p.3
* Credit Unions krijgen het steeds moeilijker
p.3 VRIJ NDftlf,ND
Zwarte Tulp
* Politie boos over uitlatingen Zaandam p.5
* Oro pa Antiyas den futbl p.7

1 OOST JRfiRGANG NO.: 174 MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983

LATIJNS-AMERIKA ZOEKT OPLOSSING


Nieuws
in Aanzet tot gezamenlijke aanpak
vogelvlucht
PANAMASTAD DeContadora-
Rroep heeft de vijf Middenameri-
Kaanse landen nietkunnen bewegen
een vredesplan te aanvaarden voor
beindiging van de buitenlandse
Schulden brengen
sociale onrust
aanwezigheidinditgebied. Denegen
ministers van Buitenlandse zaken
die in Panama bijeen waren zijn na
72 uur onderhandelen slechts met
elkaar overeengekomen dat men
binnen een maand weer bijeenkomt.
Men was het eens over de noodzaak
tot het leggen van de onmisbare
bases voor de vestiging van een sta-
biele en duurzame vrede in Midden
Amerika. De Contadora-groep bes-
taat uit Colombia, Mexico, Panama
en Venezuela; van Midden Amerika
Waren aanwezig Costa Rica, Guate-

SANTO DOMINGO Dertig Latijns-Amerikaanse landen
zijn momenteel vertegenwoordigd in Santo Domingo, waar
we investeringen in de plaats
zijn gekomen.
mala, Honduras, Nicaragua en El vandaag een conferentie is begonnen, die beoogt een actie- De drie dagen durende confe-
Salvador. plan op te stellen ter bestrijding van de ernstige economische rentie in Santo Domingo zal een
*"!***

BOGOTA De Midden Amerika-


crisis, waarin vrijwel het grootste deel van dit continent te- ontwerp-rapport bespreken, dat WILLEMSTAD VROEM- -
...VROEMMMMM. Weg was de "Historisch keerpunt"
gezant van de VS, Richard Stone, recht is gekomen. Representanten van grote internationale door de SELA en de CEPAL (Co-
misin Econmica para America oude.
heeft zondag een twee uur durend economische instituten zijn ook aanwezig. "Het is niet de be-
gesprek gehad met de leider van het
Salvadoriaanse verzet, Ruben
Zamora, die aan het hoofd staat van
het Democratisch Revolutionair
Pront (FDR). Zo heeft de Col-
doeling degezamenlijke schuld opn hoop te gooien en gelijk-
tijdig met alle schuldeisers te onderhandelen, maar om geza-
menlijk naar wegen te zoeken, die de situatie kunnen ver-
lichten, " zo sprak Carlos Alzamora, de voorzitter van de SE-
Latina) is opgesteld en richtlij-
nen bevat voor een gezamenlijke
aanpak. Die zal vooral moeten
bestaan in het "afdwingen van
Bedoeld wordt de oude wagen.
Want daar draaide het allemaal
om gistermorgen bij Landhuis
Brievengat. Veel van die oude
Regionale OPEC
ombiaanse president Betancur
meegedeeld. Het was het eerste der-
gelijke contact van Stone. Volgens
Betancur bestaat nu een kans op een
LA, deregionale economische unie.

De enorme buitenlandse geningen gebracht, die eraan


rechtvaardiger voorwaarden-
"ter oplossing van de heersende
crises.
karren waren de laatste dagen
nog eens goed opgeknapt, zowel
motorisch als in de was gezet.
Onderde brandendezon schitter-
in voorbereiding
gesprek tussen guerrillaen regering worden toegeschreven, maar De Latijns-Amerikaanse lan-
van El Salvador metals bemiddelaar
Stone. Stone en Zamora ontmoetten
schulden plaatsen deregeringen
van de betrokken landen voor
zeer ernstige problemen. Door de
juist de arme landen in een fi-
nancieel moeilijker positie ge-
den zijn in totaal aan ruim 700
bank-instellingen n internatio-
denzij dat het een lust was.
Voor de organisatie van deze
CARACAS In deVenezo-
laanse stad Puerto la Cruz is
het ook zeer nadrukkelijk in de
bedoeling ligt Midden-Amerika
elkaar in de zetel van de Col- bracht. nale financierings-instituten kijk- en bewonderdag tekenden vandaag een conferentie be- en het Caribische gebied bij te
ombiaanse regering. Het gebeurde verplichting tot aflossing, opzijn
Daar ook het vertrouwen ver- geld schuldig. Maar de voor- de Curacao Wabi-club en de gonnen van de vier olie- staan in zijn energie-problemen,
op verzoek van Betancur. Deze zei minst van derente, kunnen nau- als deregionale organisatie een-
dat het ijs nu was gebroken. mindert in de economische toe- stichting voor behoud van histor- exporteurs in deregio, met de
welijks gelden worden vrijge- waarden, die worden gesteld ische oude voertuigen. Oud en bedoeling een Latijns- maal gestalte heeft gekregen.
maakt voor de verdere, noodza- komst van Latijns-Amerika, voor een nieuwe aflossingsrege-
jong heeft genoten. Amerikaanse OPEC op te
kelijke ontwikkeling van de re- heeft in vrijwel alle landen een -
ling, zullen zeker op korte ter-
richten. De Venezolaanse

COLOMBO Volgens de reger- gio. De Latijns-Amerikaanse be- grote kapitaalvlucht plaats. -
mijn leiden tot grotere
energie-minister Calderon
Gandhi bezorgd
ing van Sri Lan
jdag al meer dar, zUU mensen
omgekomen in de ethnische rellen.
vri- volking leeft in vele gevallen nog
ver beneden een aanvaardbaar
Vooral in het door oorlog ver-
scheurde Midden-Amerika is de
werkloosheid.
stabiliteit. Door
mischein-
ge-
ROME De kabinetsformatie in
Itali was zondagavond bijna rond. Berti zei, dat dit de stoot kan
geven aan een grotere rol van
over rellen
Hun aantal is sedertdien, zo erkende minimum. De regeringen van de situatie bijzonder ernstig. Daar meenschappelijk optreden wil De socialistischeformateur Craxi be- in Sri Lanka
men, aanzienlijk gestegen. Ook zijn landen wijzen erop, dat indien - heeft de laatste jaren een kapi- Latijns-Amerika betere voor- reikte een overeenkomst met de vijf
partijen die in zijn coalitie moeten
Latijns-Amerika in het inter-
erzo'nso.ooo mensen doorditgeweld
op de vlucht geslagen. De regering
heeft inmiddels drie linkse partijen
door te zware financile ver-
plichtingen ten opzichte van het
taalvlucht plaats gehad, die
wordt geschat op 4.500 miljoen - -
waarden verkrijgen en indien
mogelijk meer hulp van hetveel
gaan samenwerken. Hetregeerprog-
ramma zou daarmee klaar zijn.
nationale gebeuren, omdat
naderhand ook regionale NEW DEHLI
dira Gandhi van
Premier In-
India maakt
verboden. Oud-premier mevrouw -
buitenland de armoede blijft
voortbestaan, dit kan leiden tot
dollar, zonder dat daarvoor nieu- rijkere westen. samenwerkingsvormen
gevonden kunnen worden zich bezorgd over het eventueel
Bandaranaike meentdatderegering voor andere ruwe grond- overslaan van de ongeregel-
een zondebok aan het zoeken is voor grote sociale onrust en een be- dheden in Sri Lanka tussen de
de voortdurende onrust. Er zijn zon- stoffen.
dagruim 150 mensen aangehouden
dreiging voor de democratie. In
diverse landen hebben al groot-
"Vrij Nederland" Valk gafBouterse kopie De vier olie-producenten van Tamils en de Singhalezen. Tot
politici van de Zuidindiase staat
voor verhoor, die allemaal vooraan- deregio zijn: Venezuela, Mexico,
staande functies hebben in linkse scheepse betogingen plaats ge- Tamil Naduzei de premier dat zij
organisaties. had tegen de steeds benarder Ecuador en Trinidad/Tobago. hun ongerustheid deelde over
*****
N'DJAMENA President Habre
van Tsjaad heeft Frankrijk gevraagd
sijnluchtmacht in te zetten om daar-
mee de bombardementen tegen te
wordende levensomstandighe-
den, veelal veroorzaakt door on-
voldoende werk of een snel toe-
Den Haag ontwierp Vr n dit viertal is alleen Mexico
geen lid van de OPEC. Daar dit
landde richtlijnen van de OPEC
echter nauwgezet volgt, kan van
water aan deanderekant van de
grens met Sri Lanka gebeurde.
De Tamil-minderheid in Sri

blauwdruk van coup


nemende werkloosheid. Lanka voelt zich vervolgd. Deze
gaan welke deLibische luchtmacht
De rijke landen hebben zich geen enkele zijde bezwaar ko- Tamils vormen de meerderheid
uitvoert op de door de regering- nauwelijks bereid getoond te men tegen de incorporatie van
stroepen heroverde stad Faya- Mexico in een regionaal olie- van de staat Tamil Nadu. In deze
Largeau. Duizenden aanhangers helpen. De ontwikkelingshulp, staat wordt morgen uit protest
van Habre hebben zondag betoogd waarbij in grote mate eigen be- kartel, aldus Calderon Berti.
ten gunste van het inzetten van VS-
en Franse gevechtsvliegtuigen.
Tsjaad heeft ook om steun aangek-
langen van de donor-landen
meespelen, heeftniet altijd deze-
AMSTERDAM
weekblad Vrij Nederland
Het bekend stond als een man met
een groot sociaalhart, lag al snel
van de Nederlandse militaire
missie, kapitein A. Clements,
De besprekingen in Puerto la
Cruz dienen om "samenwerk-
tegen de vervolging van de
Tamils in de nabuurstaat een
algemene staking gehouden.
lopt bij Soedan, Zaire en Marokko. heeft in zijn editie van zater- overhoop met Valk en de andere met toestemming van Den Haag ings-mechanismen te bes-
dag j.l. nadere onthullingen leden van de missie, die erg goed in dienstvan Bouterse getreden. preken."ln dit opzicht sprak de
MEXICOSTAD Oud-Pemex-
directeur Jorge Diaz Serrano moet
zich voor de rechtbank verantwoor-
Herrenbergcommando gepleegd over het optreden
van de Nederlande militaire
bevriend waren met Bouterse.
Meyer vond een exemplaar van
Voor Peter Meyer breken
moeilijke tijden aan. Valk en de
Venezolaanse minister van een
"historisch keerpunt" in de ges-
Cocanevangst
actief missie in Suriname, waaruit "Zwarte Tulp" en maakte dit be- chiedenis van Latijns-Amerika.
den voor verduisteringvan minstens
<H miljoen dollar uit detijd dathij het
Mexicaanse staatsoliebedrijf leidde. in Amsterdam diens betrokkenheid blijkt
met de daar in februari 1980
kend. Maar intussen waseen lid
overige missie-leden werden
naar Nederland teruggehaald
en Meyer bleef in Paramariboals
Hij wees op de nog veel te
geringe,onderlinge samenwerk-
in
Het parlement heeft zijn onschend-
baarheid opgeheven. Hjj is nog op
vrije voeten.Een van zijn beste vrien-

AMSTERDAM Een groep
mensen, die zich het
gepleegde staatsgreep. Het
draaitallemaal, zo schrijft het
enige man op de missie achter.
Volgens instructies uit Den
ing, die vaak uitmondt in een
-
nadelige handels en onderhan-
delingspositie ten opzichte van
Colombia
den is oud-presidentLopez Portillo. Herrenberg-commando weekblad, rond de samenstel- Haag moest nauw worden
***** ling van een super-geheim andere landen en landen- BOGOTADe Colombiaanse
ROME
Voor het eerst sinds
*eken heeft de paus in zijn zondag-
Preek de naam niet genoemd van de
noemt, heeft de journalistKarel
Bagijn op de Zeedijk beroofd van
1.800 gulden. Bagijn heeft enke-
rapport "Zwarte Tulp", dat
nog vr deSurinaamse onaf-
samengewerkt met Clements
om via deze, "met Bouterse in
contact te blijven."
groepen.
Calderon Berti zei verder, dat
politie heeft een partij van 350
kilo cocaine opgespoord welke
15-jarige Emanuela Orlandi, de le artikelen geschreven over Su- hankelijkheid was opgesteld Meyer, die erg evenwichtig in zich bevond aan boord van een
dochter van een van de Vaticaanse
employees die al sedert 22 juni riname, in het in Amsterdam in opdracht van de Neder-
landse legerleiding in Den
Paramaribo was aangekomen,
raakte ook verwikkeld in een
Diplomatieke relaties klein Ajnerikaans vliegtuig dat
een noodlandingmoestmaken in
tvoerd is. Als losprijs wordt de vri- verschijnende Algemeen
jlating gevraagd van de Turk Agca
die een aanslag pleegde op Johannes
Dagblad. Haag.
Het plan moest dienen als ba-
onderzoek van het Nederlandse tussen Spanje-Israel Barranquilla. Er werden drie
aanhoudingen verricht. De be-
Na de berovingwerd deredac- ministerie van defensie over de
J~aulus II in mei 1981. De paus had
"et wel over het geweld in het alge- tie van het blad opgebeld met de sis voor de eventuele evacuatie rol van Valk bij de staatsgreep. TEL AVIV Spanje en Israel manning, bestaande uit twee
meen, met naam noemde hij Sri mededeling, dat het van in Suriname wonende, blan- Het werd Meyer te veel en hij gaan mogelijk nog deze maand Amerikanen en een Col-
Lanka. Herrenberg-commando actief ke Nederlanders, voor het geval moest zich onder psychiatrische diplomatieke betrekkingen ombiaan, was kennelijk onder-
*****Bij was geweest. Meegedeeld werd, het in dat land mis mocht gaan behandeling stellen. In stilte aanknopen. Zo heeft de Isralis- weg naar een der illegale vlieg-
KAAPSTAD een botsing
tussen een bus en een vrachtauto bij dat het Algemeen Dagblad na de onafhankelijkheid. De ope- werd hij korte tijd later naar che pers gemeld. Span c is het velden aan de Atlantische kust
Atlantis ten noorden van Kaapstad moest ophouden met het publice- ratie voorzag in de bezettingvan Schiphol overgevlogen. Den enige Westeuropese land dat van Colombia om bij te tanken,
|n Zuid Afrikazijn 12 mensen om het ren van negatieveberichten over vliegvelden, radio-stations en Haag wilde hem in een inrich- geen diplomatieke relaties met maarde brandstofraakte voorti-
'even gekomen en raakten er 54 Suriname."Als dat doorgaat, andere strategische objecten. In- ting doen opnemen, maar zijn Israel onderhoudt. Tussen beide jdigop zodat men in Barranquil-
Sewond. Van hen verkeerden er zon-

'dien ooit uitgevoerd, zou "Zware


dagavondnog32 in levensgevaar. De zullen we maatregelen nemen, familie hoorde van zijn terug- landen zijn onlangs rech- la moest landen. De waarde van
vs vloog na het ongeluk in brand. denk maaraan 8 december inPa- Tulp" neerkomen op een regel- keer, was ook op Schiphol aan- tstreekse luchtverbindingen tot decocaine wordt geschat op ruim
ramaribo," zo zei n van de op- rechte staatsgreep. wezig en verhinderde de stand gekomen. vier miljoen dollar.
*****
BOGOTA Stortregen heeft het
verderereddingswerk in hetGuavio-
Sebied in Colombia ernstig be-
bellers. De Nederlandse leger-leiding
heeft op gegeven moment
opname.
Peter Meyer had echter zo -
moeilijkt. Onder de tonnen aarde
*elke loskwam bij grondvers-
Jmuivingen liggen nog zekerwerden
dan honderd lichamen. Er
meer
Zaterdag nog 41 onherkenbaar ver-
Hond "Rocky"
krijgt gratie
opdracht gegeven alle bestaande
kopien van "Zwarte Tulp" te
vernietigen. En exemplaar
bleef echter intact en het zeer
verklaarde hij hoogst persoon-
-
lijk het exemplaar van "Zwarte
Tulp" uit Suriname weten te
smokkelen. Hij wist verder bi-
Brazili richt op
linkte stoffelijke overschotten
geborgen. Men vermist nog 100
arbeiders. Daarnaast was er een
ol\bekend aantal mensen op het ter-
SEATTLE De hond
Rocky, die ter dood was veroor-
deeldvoor zijn aandeel in deroof-
sterke vermoeden bestaat, dat
kolonel H. Valk, hoofd van de
Nederlandse militaire missie in
Suriname, dat plan later aan
jzonder veel, niet alleen over de
rol van Valk, maar ook over
houding en handelen van het
Nederlandse ministerie van de-
Zuidpool station in
ffiin toen er zich een tweede grond- overval van zijn baas, heeft gra-
verschuiving voordeed. De vak-
beweging heeft geklaagd over het
tiegekregen. Welis Rocky ver-
bannen uit Seattle.
Bouterse heeft afgestaan. De
feilloze wijze, waarop die de
fensie en van deregering in Den
Haag. In Nederland werd hij ges-
BRASILIA De Brazi-
liaanse regering heeft bes-
totaal, zeggen daar geruime tijd
al onderzoekingen te verrichten.
"otbreken van veiligheidsmaat-
regelen bij dit waterkracht-project. De bull-terrier, zou door mid- -
staatsgreep uitvoerde in grote
lijnen overeenstemmend met
chaduwd door de Inlichtingen-
dienst. Tegen zijn broers zei hij
loten een mobiel onderzoek- Op een onlangs gehouden con-
Verleden jaar al kwamen er vier del van een injectie worden afge- station in het Zuidpool- ferentie in Bonn, werd evenwel
om bij een beperkte grond- maakt, omdat hij debevelen van "Zwarte Tulp"- pleit daarvoor, kortgeleden "het gevoel te heb- gebied op te zetten. Morgen geen overeenstemming bereikt
verschuiving. Het bedrijf dat het zijn 18-jarige baas had opge- evenals het feit, dat een serge- ben dat hem iets zou overko- zal Brazili's hoogste marine- over de aanspraken van deze
*erk uitvoert wijt de ramp aan de ant-sportinstructeur alsBouter- men." Op 15 juni, omstreeks half
ontzaglijke regenval van de laatste volgd en een man had gebeten in man, Maximiano de Fonseca, landen.
baanden. gezicht, benen en armen. De man se nooit op zulk een perfecte ma- n in de ochtend, stierf Meyer het sein geven voor het begin Vooral de derde wereld-naties
had geweigerd zijn geld af te nier een dergelijke operatie kon bij wat de politic een "eenzijdig van de constructie- kijken wantrouwend tegen de

JERUZALEM Israel staat in
Principe achter een Amerikaans
Voorstel om de Syrische en Israelis-
geven.
Uit binnen- en buitenland wer-
hebben voorbereid noch minder
hebben verwerkelijkt.
ongeval" noemde. Met zijn
wagenzou hij in een flauwe bocht
werkzaamheden.
Door de aanwezigheid op de
ontwikkelingen aan en wensen,
dat derijkdommen van de Zuid-
c he troepen in deLibanese Beka'a- den veel verzoeken om gratie Ruim een jaar na de staats- zijn geslipt. Het Nederlandse Zuidpool wil Brazili gebruik pool de hele mensheid ten goede
vallei uit elkaar te halen. Dit plan ontvangen. Rocky mag zich greep werd zekere Peter Meyer, ministerie van defensie maakte maken van de omstandigheid, komen.
"ordt met de nieuwe VS-Midden nooit meer vertonen in de hoofd- administratief medewerker, bekend geen " enkele aanleiding
~sten-gezant McFarlane bes- dat andere landen rechten wil- Door de inrichting van een
proken diehet eerder aan Syri heeft stad van de staat Washington en doorDen Haag naar Paramaribo te zien nader onderzoek te gelas- len ontlenen op het van bodems- basis in de Antarctica, wil ook
Voorgelegd. zal ook gecastreerd moeten uitgezonden om er te werken bij ten naar de achtergronden van chatten uitpuilende Zuidpool- Brazili aanspraken doen gel-
worden. de militaire missie. Meyer, die KOLONEL VALK. de dood van Meyer." gebied. Deze landen, veertien in den op een stuk Zuidpool.
AMIGOE MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983
2

BONAIRE
Amigoe AGENDA Verlies Heer Ollie en een bommelding
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z<fi
Curacao N.A.
POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
KRALENDIJK Het is
lang niet overdreven om te
Postbus 577 HOSPITAAL: 8900 zeggen, dat Bonaire de afge-
Giro440.000
Bankrek.rnr. 11-07-313 lopen tien jaar stiefmoeder-
LANDFILL te Lagoen: maandag t/m vrijdag lijk is behandeld door de
Algemene Bank N.V. van 08.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
Bankrek.rnr. 874.825.10 uur. nationale luchtvaartmaats-
Maduro& Curiels Bank n.v. chappij ALM. Ondanks de
CURACAO BONAIRE MUSEUMropeningstijden maan- vele klachten van het Fla-
Centrale (alle afdelingen) dag, woensdag en vrijdag van 08.00-12.00
672000 uur; zaterdag 09.00-13.00 uur. mingo-eiland over het
Radiomuseum RNWO na afspraak, tel.: negeren van de toeristische
Directie: F.H.Oduber 8472. belangen, het laten wegval-
Namens Antillean News Holding n.v.:
len van vluchten en de lange
R.F Snow OPENBARE BIBLIOTHEEK: dagelijks van
08.00-12.00/15.00-18.00 uur; woensdag wachttijden die
Hoofdredacteur: van 08.00-21.00 uur; zaterdag gesloten. Bonaireaanse passagiers
Frans Heiligers
Overige leden Redaktie:
soms op de luchthaven
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
Toonvan Dongen, Paul Comenencia, Caro- aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
moeten doorbrengen, werd
line Thode, Ronnie Rens, Max Suart stukken 16.30 uur.
altijd gesteld, dat Bonaire
(sportverslaggever). Sheila Rhodes (secre- sluitpost moest zijn vanwege
taresse) en Solange Isselt (opmaak).
"Welja", onderbrak heer Ollie. "Opbellen enpraten maar en
ADVERTENTIE.AFDELING t
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel
Bonaire.
het verlies dat de route Cura-
cao naar Bonaire v.v. veroor-
01357 trap?"
"Een
terwijl niemand
vroeg heer Ollie onthutst. "In mijn gazon,
mij om toestemming gevraagd heeft? Het is praten maar. Terwijl ik hier zit te rammelen om versterkt aan
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van
Lions: elke tweede vrijdag van de maand - zaakte. Wie zaterdagmorgen
30 juli voor een vlucht naar
werkelijk schandelijk wat men een heer aandoet tegenwoor- het werk te kunnen gaan. We hebben haast, Joost".
De knecht diende snel de maaltijd op, en toen heer Bommel
Hotel Bonaire.
Round Table: elke tweede maandag - Buurt-
dig. Terwijl ik een ernstige koude heb gevat, die weer over is
7.30-16.00 uur;
Zaterdag 7.30-10.00 uur.
Curacao wilde boeken bij de nadat debelasting mij had aangeslagenmet een zware last, en de laatste slagroom genuttigd had, stond hij op en greep het
centrum Terra Corra. ALM kreeg te horen, dat tot
Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren voor 3 uur binnen
-
Rotary: woensdag 12.00 uur Hotel Bonaire.
donderdag 4 augustus alle ik Tater niet kan vinden... eh... wat bedoelde ik ook weer?"
"Die trap", zei Torn Poes. "Als hieronder werkelijk een me-
pakje.
zijn. BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING: vluchten van de ALM van "Volg me, jonge vriend", sprak hij. "Op naar de metro".
Advertentie-afdeling (acquisitie): 08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten Bonaire naar Curacao volge- tro-station is, staat Tater misschien wel op een van de borden "Excuseer, heer Olivier", zei Joost, die hen uitgeleide deed.
Ingrid de Maayer, Viola Bernardus en Janny geopend.
boekt warenen er geen enkele daar. Het kan de naam van een halte zijn". "Van overheidswege zei men my, dat hier geen metro loopt.
Naaldijk.
mogelijkheid was Bonaire te "Juist!" riep heerBommel uit. "Net wat ik dacht! Nahet eten Men zal echter een ambtenaar sturen om het gat te onder-
ZOEKERTJES: verschijnen op dinsdag en
KERKDIENSTEN
verlaten. Wie op zaterdag 30 gaan we meteen naar het station, dachtik. Waar blyft Joost?" zoeken".
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 7.30-
Sint Bernarduskerk Kralendijk:
08.30-19.00 "Hier, met uw permissie", sprak de bediende, terwyl hij "Net iets voor jou omroet in zon ondergrondse te gooien!'
dagelijks 18.45 uur; zondag juli wilde boeken voor een haastig een soepterrine naar binnen droeg. "Ik heb mij
-16.00 uur worden opgegeven; behalve op uur. vlucht van Curacao naar riep heerBommel over zjjn schouder. "Maar ik laat me niet te-
zaterdag. Coromotokerk Antriol: enigszinsverlaat, omdat ik deverkeerspolitie heb opgebeld, en genhouden nu het bloed me weer door de aderen bruist".
Alleen zoekertjes die op maandag en don- dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00 Bonaire kreeg pas plaats op die deelde mij mede..."
derdag voor 12 uur binnen zijn, kunnen de uur. woensdag 3 augustus om
dag daarop (dus dinsdag en vrijdag) ver-
schijnen.
Ludovicuskerk Rincon: 21.00 uur. De overige vluch-
dagelijks, ook zondag, 19.30 uur.
ten waren overvol. Wie praat
UITGEVERIJ AMIGOE
(ARUBA) N.V.
KLACHTENBEZORGING: klachten kunnen hierover verlies van deALM? Uit bufferfonds voor kleinere eilanden reikt kan worden door het be-
drijf.
dagelijks doorgegeven worden van 19.15- De nieuwe verdamper dieaan-
Nassaustraat 110, -19.30 uur op tel.: 8627 (Fam. Linkels).
geschaft wordt, geeft dus tevens

Nederland stelt 8 miljoen


tel: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur: de gelegenheidtotrevisie van de
Jos van derSchoot.
Redaktie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Klachten KRALENDIJK- Reeds ti-
jdens de perconferentie op
beide andere verdampers, maar
bovendien wordt de uiteindelij-
Djisbie Franken (fotograaf).
bezorging Bonaire merkte ministerDeKon-
Advertentie-afdeling: Jos van der Schoot en
EtleenLandsmark.

BONAIRE:
CORRESPONDENT:
Klachten over bezorging
van de Amigoe moeten
worden doorgegeven bij
ing op, dat de situatie bij het Wa-
ter en Energiebedrijf(WEB) rede
tot uiterste bezorgdheid gaf. Het
was ook de minister die benad-
beschikbaar voor WEB-project ke waterproductie veel groter.
Het nieuwe apparaat alleen al
zal 1000 kubieke meter produce-
ren, terwijl er nu drie nodig zijn,
HubertLinkels, Gouv. N.Debrotwegzti.tel.r
KRALENDIJKDe minis- vendien verder geen invloed gen ontvangen waarbij meerde- die nauwelijks1300 m3produce-
8627. de distributie- rukte dat de lokale situatie van re buitenlandse firma's de leve- ren, hoewel in nieuwstaat toch
maatschappij DISTRICO grote invloed was op het ter van Antilliaanse Zaken, heeft op de zeven miljoen gulden
drs J. deKoning, heeft het BC die jaarlijksvoor ontwikkelings- ring van de nodige apparaten gerekend kan worden met 1500
SINT MAARTEN:
NV' op de telefoonnum- onderhoud en herstel van de aanbieden. Als aandeelhouder m3. Narevisie en met de nieuwe
Abonnement en Advertenties: generators en verdamper. Bij de telegrafisch laten weten, dat projecten beschikbaar wordt ge-
Vance James, kantoor: tel.: 2283 - 3040; mers 70503, 70504 ol' 70:504. Nederland de acht mil oen be- steld. van het WEB zal het BC begin verdamper zal de totale capaci-
huis, tel: 3072. - foto hetbezoek van deminister en augustus een vergaderingbeleg- teit tenslotte 2000 kubieke me-
zijn gevolg aan het WEB, waar nodigde guldens voor de uit-
breiding van het Water- en REVISIE gen met deraad van commissa- ter per dagworden hetgeen voor-
SABA: duidelijk de zware zoutaanslag
Correspondente: Wilma Nijhof, tel.: 2321. LOSSE NUMMERS van de "Amigoe" zijn Energiebedrijf (WEB) zal fi- Inmiddels heeft het WEB rissen van het bedrijf en dan zal lopig ruimschoots het dagelijkse
verkrijgbaar bij: op de verdampers zichtbaar is. gebruik overschrijdt.
nancieren. Het bedrag zal reeds verschillende offertes mo- een beslissing moeten vallen
ST EUSTATIUS:
Correspondenten: Anna Hofstee, Minerva Curacao Plaza hotel over de offertes. Behalve het feit
Pantophleten Kenneth Cuvelier, tel.: 2220. Holiday Beach hotel dat de overheid alle prioriteit BELANGRIJK
Hilton hotel heeft gegeven aan dit project, zal Het BC heeft inmiddels laten
Bookshop Hato uit deze vernieuwingvan de ver- weten, dat de goedkeuring van
DEN HAAG Kappel, Winston Churchillweg
CORRESPONDENT: Toko Las Palmas, Schonegevelstraat68 damper engeneratorzeker enige dit WEB-project van uitermate
Frans Kok (tel.: 070-614911).
Celia, Postkantoor werkgelegenheid volgen, het- groot belang is voor Bonaire. De
Persagentschappen: ANP en AP. Nene, Berg Altena geen dan weer de economie van manier waarop het nieuw ge-
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi- Boekhandel Van Dorp in Punda, Otrobanda het eiland zal verstevigen, aldus vormde BC de problemen en
ami Herald, de Haagsche Courant, de Bra- en Promenade
bantse Pers. Boekhandel Eddine het BC. wensen naar voren heeft ge-
Boekhandel Salas (Fokkerweg) De huidige situatie bij het bracht bij deNederlandse minis-
DRUKKERIJ: Rotaprint n.v. Mensing Caminada WEB betreft een theoretische ca- ier drs. Jan. de Koning is kenne-
DISTRIBUTIE (abonnementen) Novo's Book and Gifshop paciteit Vai 500 kubieke meter lijkovertuigend geweest voor de
Curacao. Districo n.v., tel.: 70503,70504en Moron, Salina
70304. Sousa, Cas Coraweg w'aterprductie per' dag per ver- noodzaak, aldus het BC. Mede
Voor klachten gelieve deze nummers op te JeanLouis Liquor Store, Gosieweg damper. Ht WEB heeft er daar- daarom betreurt het BC de hou-
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be- Zuikertuintje van drie. Echter een van de appa- ding van het onlangs afgetreden
taald worden via Giro rek. nr. 208.000, Ma- El Chico. Keukenstraat BC dat in feite het WEB de appa-
El Chico, Caracasbaaiweg raten is al meer dan 22 jaar oud
duro'sBank rek. nr. 286.330.08 en ABN rek. raten op krediet liet kopen,
nr. 11.15.626. Henriquez, Trapsteeg en komt lang niet meer aan de
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333. Joyeria Paris, Sebastopolstraat theoretische capaciteit per dag. waardoor er tenslotte een bedrag
Bonaire: Entrejol 153-A,tel.: 4222. Chu, Breedestraat (O) van twee miljoen gulden extra
Shon Nana, Breedestraat (O) De andere twee apparaten zijn
La Bonanza (O) aan rente betaald zou moeten
Loss nummers 50 cent.
Abonnementsprijs op alle eilanden van de Majestic, Breedestraat (O) zeven jaaroud. Indien beide ma- worden. Vooral gedeputeerde
Nederlandse Antillen veertien gulden per Shon Ma Center, Welgelegen chines gereviseerd zouden wor- R.T.Booi, aldus het BC, heeft de
maand. Ana, Schottegatweg West den, kunnen ze nogwel enkele ja- besprekingen tussen het BC en
La Estrella, Winston Churchillweg
Kort, Schottegatweg West/Rio Canario ren mee. Het grote probleem ministerDe Koning bemoeilijkt.
Buiten Antillen (Nederland):
NAf1.80,15 per maand (luchtpost) of Eddy's, Colebra Berde. echter is, dat het WEB niet aan De Nederlandse bewindsman
NAf1.24,00 per maand (zeepost); jaarlijks revisie toe zal komen, omdat er bleek er dan ook van overtuigd,
vooruit te betalen. geen reseve-verdamper is. De dat indien de leverendefirma het
GOLDEN DRIVE-IN beide verdampers moeten dus in krediet had toegestaan, detotale
19.30 en 21.30 uur Flash Dance (musical,
Engels, 14 jaar, .5,-).
bedrijf blijven. Het water- kosten aanzienlijk hoger waren
CURAAO TELECURACAO: 16.30 Harvey cartoons;
verbruik op het eiland bedraagt
per dag gemiddeld 1200 kubieke
geweest. Volgens het BC had dit
zeker consequenties gehad voor
17.15 Yes, you can; 17.45Teen tips; 18.30 meteren datis danvrijwel de to-
AGENDA SAD; 19.00 Telenovela: Dancin' Days;
de verdere ontwikkelingvan Bo-
19.30 360 Degrees view of the world; 20.00 tale capaciteit die dagelijks be- naire in dekomende jaren.
NACHTDIENST eilandsgeneeskundige Notisiero tele-8; 20.30 Camara Sindikal; niet gekort worden op de ze-
v.w.b. het derde distrikt gelieve tel.: 641658
te bellen en dan het antwoordapparaat af te
21.00 60 Minutes; 22.00 For the record;
23.00 Sluiting.
Ingezonden ven miljoen die reeds be-
schikbaar werden gesteld
wachten (dit geldt uitsluitend voor gouver-
voor de overige ontwikke-
nementspatinten van Bandabao).

iWIT GELE KRUIS (wijkverpleging): kantoor


Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
D^toizaansfHnaanoagen donderdag
ook open van 10.00-12.00 uur. Inleveren lingsprojecten, terwijl het to-
tale extra bedrag renteloos
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
DE AMIGOE BRACHT dinsdag zal worden verstrekt.
dag en vrijdag open van 14.00-20.00 uur
zaterdag gesloten; de wacht heeft zuster
(voor volwassenen). jl. het bericht dat bankbiljetten
Martina, tel.: 674996 en zuster Martis, tel.: zullen worden ververst. Nu men Het bericht komt niet geheel
613563.
FILIAAL BARBER: maandag t/m vrijdag toch bezig is op dit gebied, ver- onverwacht, want nog voor mi-
TANDHEELKUNDIGE KLINIEK: open van 09.00-12.00 uur; dinsdag van
dient het aanbeveling in het nister De Koning naar Neder-
woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur ge- 14.00-19.00uur.
legenheid voor behandeling. vooruitzicht te stellen, wanneer land terugkeerde, bleek na een
JEUGDBIBLIOTHEEK(Conscintiesteeg, demunststukken van len 21 / 2 bespreking met minister Leo
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen Plaza Brion): maandag en donderdag van cent uit de roulatie gaan. Het Chance van Ontwikkelingssa-
volgens afspraak. 14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag en vrij- gepeuter met deze mini- menwerking, dat dit project van
dag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur en
ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag zaterdag van 09.00-12.00 uur. waarden is zowel voor de hand- het WEB betaald zou kunnen
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van elaars als het kopend publiek worden uit het zogenaamde buf-
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak. BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO een bron van ongenoegen. ferfonds, dat naast het normale
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia): dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-
In een artikel in de Amigoe bedrag aan ontwikkelingsgeld
geopend van maandag t/m vrijdag van -12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr. van 22-07-1982 heb ik hierop al beschikbaar is voor de kleine ei-
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta. Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen). gewezen, en gepleitvoor afschaf- landen Saba, St. Eustatius, St.
Maria 17, tel.: 80222. fing van genoemde munten, Maarten en Bonaire.
LANDHUIS BRIEVENGAT: open voor be-
BOTICA BANDABAO: geopend van maan- zichtiging op werkdagen van 09.30-12.00/
waarna betalingenkunnen wor- Voor de beschikbaar gestelde
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00- 15.00-18.00uur; elke laatste zondag van de den afgerond op 5 cent. Neder- acht miljoengulden zal het WEB
-18.00 uur; zaterdag gesloten. maand: 09.00-12.00 uur (toegangskaarten land kent al lang de"halve stuiv- een verdamper bestellen voor
BOTICA'S (nachtdienst) verkrijgbaar bij Curava en Landhuis Brie- er" niet meer in het betaling- 1000kubieke meter wateren een
vengat).
Otrobanda: Coromoto, tel.: 23241; Punda: sverkeer, en schafte op 20 april dieselgenerator met een produc-
Juliana, tel: 54500. 1982 ook de cent af. In Zweden tiecapaciteit van 3 megawatt.
HARTS GALLERY (Dr. Hugenholtzweg 36):
DIVERSEN
openingstijden 09.00-12.00/14.00-18.00 heeft een dergelijke hervorming
uur. eerder plaatsgehad met het
JAYCEES(Bandariba): 20.00 uur paneldis- Het BC heeft reeds vanaf de
-
cussieover ontslagwet Buurtcentrum Mon-
tana (sprekers: S. de Lannoy, wnd. directeur DOCUMENTATIECENTRUM "ZIKINZA": muntstuk van 1 re. Het is al het
tweede achtereenvolgende jaar
eerste dag dat de verantwoorde-
geopend op werkdagen van 08.00-11.30/ lijkheid voor het bestuur werd
Dept. Sociale Zaken en Arbeid; I.Jama-
loodin, ABVO; F.Rmer, VBC). 14.00-16.30uur- Roodeweg 7A. dat ik het practisch nut van de overgenomen aan dit WEB-
afschaffing van cent en 2 1/2 project alle prioriteit gegeven,
TEMPEL GALLERY: openingstijden dage-
DINSDAG lijks van 11.00-24.00 uur; zaterdags en zon- cent onder de aandacht breng. omdat het in het geheel niet
DIVERSEN dags van 18.00-24.00 uur. Het is te hopen dat in 1984 hier
MOBIELE BANK: 09.0009.45 uur Veeris (t/
'nogmaals aan zal moeten wor- denkbeeldig was, dat Bonaire
o dubAutobus Chauffeurs), Marchena, Mo- SYNAGOGE: museum open van maandag t nogvoor demaand december vol-
reno Brandao, school op Marchena; 10.00- /m vrijdag van 09.00-12.00/14.00-17.00
den herinnerd. Menigburger die ledig verstoken zou blijven van
-11.00 uur Mahuma Oost / Mahuma West; genoemde muntstukken
11.00-12.00 uur Boca St Michiel t/o Fort, uur. water en electriciteit. Bij het be-
opspaart, zal ze metplezier tegen zoek van min. De Koning en mi-
Blauwbaai (Jacobs); 14.00-15.45 uur Jan-
doret t/o TokoJandoret.
BIBLIOTHEEK ALLIANCE FRANCAISEr vaster geld inleveren, zodra nister Chance werd dan ook uit-
iedere zaterdag uitlenen van Franseboeken daarvoor het groene licht is
van 14.00-18.00 uur - Fokkerweg 7. gebreid gesproken over de moge-
CHRISTOFFELPARK: 08.00-15.00 uur ge- gegeven! Eens en voor altijd! lijkheid dit project uit hetbuffer-
opend voor publiek (na 14.00 uur wordt nie- BUREAU VOOR LEVENS- EN GE-
mand meer toegelaten). fonds te financieren en beide be-
ZINSMOEILIJKHEDEN (Roodeweg 236, RUDY BEDACHT windsliedengingen tenslotte ak-
tel.: 26388): openingstijden 07.30-12.00/ (Bonaire)
TENTOONSTELLING 13.30-17.00uur. koord om een bedrag van 20 mil-
CURACAOSCH MUSEUM: openingstijden joen gulden beschikbaar te stel-
10.00-12.00/14.00-17.00 uur (behalve op
maandag en laatste zondag van de maand).
T/m 7 augustus tentoonstelling etsen van
SPEEL-O-THEEK (Uteweg): open
woensdag en vrijdag van 15.00-18.00 uur.
WARSCHAU De Poolse politie
isvoor het eerst sindsde staat van be-
len voor dit fonds. Eveneens
werd er gesproken over de ver-
legwerd opgeheven in actie gekomen
Don Dekker. :
BARBARA BEACH CO. iedere dinsdag- en
vrijdagmiddag (behalve feestdagen) excur-
toen zondagavond een paar honderd
mensen een bloemenkruis legden bij
nieuwing en uitbreiding van het
waterdistributienet welke uit
OPENBARE BIBLIOTHEEK (Joh. van Wal- sies en rondleiding naar de Tafelberg; ver- de Sint Annakerk in Warschau, ter- dit fonds betaald moesten wor-
beeckpleinl3): trek: 14.00 uur vanaf de White Gate (Porta wijl zij daarbij kreten tegen het re- den, hoewel de condities waaron-
Afd. Volwassenen: dinsdag, woensdag en Blancu). giem en voor Solidariteit riepen. De
menigte nam steeds in omvang toe, der dit zou gebeuren niet ter
Prent van Paul Brenneker koperecht voor belonder no 33
vrijdag van 10.00-12.00 uur; maandag,
woensdag en vrijdag van 14.00-20.00 uur; CARMABI (Caribisch Marien Biologisch In- maar er heerste een gemoedelijke sprake gebracht werden. Ver-
dinsdagen donderdag van 14.00-18.00 uur;
zaterdag van 09.00-12.00 uur.
:
stituut) openingstijden maandag t/m vrijdag
van 08.00-16.30 uur.
stemming, toen de politie begon in te
grijpen.
moedelijk echterzal het hier een
zachte lening betreffen, die bo-
AMIGOE 3
MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983

Activiteiten rondom
HOOFROL RINA PENSO
herdenking
IN PROGRAMMA-SERIE
slavenopstand HUMANISTISCH VERBOND
WILLEMSTAD - De commis- 10 augustus binnen zijn.
sie die evenementen cor- Net als tv-presentator Chin
dineert rondom de herdenk- Behilia op 14 augustus een spe- zijn van middelbare leeftijd criminatie. Geprobeerd is om mee als acteurs onder
ing van de slavenopstand van ciaal programma aan dit thema en hebben studerende doch- de programma's dichtbij de anderen Lineke Leroux,
17 augsutus 1795 heeft een wijdt, zal dat in samenwerking ters van ongeveer even oud. kijker te brengen via een- Onno Molenkamp en Guido
serieplannen ontvouwd voor met de cordinatie-commissie Beide dochters hebben over voudige en herkenbare spel- de Groot. Aan Antilliaanse
RINA PENSO kant spelen mee Eric van EILSABETHANDERSEN
de komende weken. ook gebeuren in de Napa van 12 diversezaken een heel andere situatiesdieeen genuanceerd ...moederEmma...
De commissie heeft de eerste ...moederBea... beeld geven van facetten van Ommeren (als Enrique),
augustus. Het hoogtepunt van mening dan hun ouders.
Anna Martina (als Vilma), zending van het eerste prog-
poster van dit jaar overhandigd
aan gezaghebber Ronnie Cas-
de activiteiten is op de dag zelf,
17 augustus, wanneer om acht
WILLEMSTAD De Cura- -
caose actrice Rina Penso
Moeder Bea (gespeeld door
Rina Penso) en moederEmma
het leven van twee vrouwen
in twee verschillende landen Gilberto Doran (als Teofil), ramma op zondagavond 11
seres van Curacao. Exemplaren uur 's avonds een speciale her- en met een sterk verschil in Peggy Grootens (als Caresse), september van start. In het
speelt met Elisabeth (gespeeld door Elisabeth
persbericht hierover, dat uit
van dezeposterhangen al op vele denkingsplechtigheid plaats Andersen de hoofdrol in Andersen) schrijven elkaar achtergrond. "Hartelijke Lita Alves (als Ma Cheli) en
plaatsen. Van 12 tot en met 16 vindt bij het Tula-plakkaat op een serie van zes korte tv- over hun reacties daarop en Groeten" is bedoeld om hier anderen. Nederland afkomstig is,
augustus wordt elke avond via het Rif. en daar een vraagteken te wordt met geen woord gerept
programma's van het de emoties die dat oproept. Camerawerk staat over de mogelijke uitzending
TeleCuracao om half negen een Humanistisch Verbond in Ook over andere situatiescor- plaatsen of een nuancering
genoteerd voor Sjoerd Jan-
speciaal kort programma uitge- aan te brengen op plaatsen ervan via TeleCuracao.
Nederland. In Nederland responderen zij met elkaar.
zonden waarin aandacht wordt Italiaanse film wordt volgende maand Daaruit staat dan een beeld waar doorgaans stigma's zijn sen, geluid voor Mark van
Willigen. De belichtingisver-
Daarover viel vanochtend
ook geen nadere informatie in
besteed aan de opstandvan bijna bij Filmliga gestart met de uitzending van hoe reacties en emoties gevormd.
zorgd door Hans Burghard.
twee eeuwen geleden. Bij de van deze programma's. worden benvloed door De serie is verwezenlijkt te winnen.
drukker ligt een boekwerkje Voor de montage tekent Lyk Wel wordt nog gemeld dat
getiteld "Sklabitut i rebelion WILLEMSTAD - De Filmliga
Curacao brengt woensdagavond
De titel van het programma
is "Hartelijke groeten". In
uiteenlopende culturele
achtergronden.
dankzij financile steun van
de Stichting voor Culturele Bouma, terwijl deproductie is
gedaan door Jeanne Wikler
het mogelijk is van de serie
1795". Vanaf 10 augustus zal dit om half negen in Theater De De serie bestaat uit zes Samenwerking met de Anti- een programma van dertig
boekje te koop worden aange- september en October wordt en Tineke Carels. De samen- minuten te maken als er be-
Tempel de Italiaanse film "Il de serie in Nederland op de programma's van vijf llen (Sticusa). De Anti-
boden bij leden van decommissie lliaanse brieven zijn ges- stelling, het script en deregie langstelling voor bestaat in
misterio di Oberwald" van de buis gebracht. minuten. Er komen thema's
en bij de lokale boekhandels. regisseur Michelangelo Anto- chreven doorDiana Domecas- staan op naam van Rob van sociaal-culturele kringen.
Het gaat over een in beeld in aan de orde zoals trouwen,
Zaterdag 6 augustus wordt nioni en met acteurs als Minoca gebrachte briefwisseling tus- afhankelijkheid van de man,
ti-T'ph!"-;0" rlpNn,WI-.,-y',. derLinden, JeanneWikler en Die film kan dan gebruikt
een studiedag gehouden over de
Vitti, Frarico Branciaroli en sen een Antilliaanse en een kinderen krijgen, kinderen m^m^m^mmma lt AAiuMm
waarde en de betekenis van de Paolo Bonancelli. Nederlandse vrouw. Beiden uit huis, ouder worden en dis-
Curacaose slavenopstand. Die
studiedag begint 's morgens om
negen uur en duurt toteen uur 's
middags. Hetvindtplaats aan de
Scheveningenstraat 6 op Marie VBC/KvK: LANGE TERMIJN BELEID REGERING Nil
Pompoen. Vanwege de beperkte
plaatsruimte is het nodig van
tevoren plaatsen te bespreken.
Dat kan op telefoonnummer
25385.
Inkomsten voor om
Op zondag 14 augustus wordt
een uitstapje georganiseerd

Offshore sector
naar de diverse plekken op Ban-
dabou die een voorname rol heb-
ben gespeeld in de opstand. Er
worden voorts twee culturele
avonden gehouden; een te Flip op
12 augustus en een op Groot

uitgaver
Kwartier de dag erna. Over deze
avonden wordt in een later sta-
dium meer informatie verstrekt.
Via de lokale radiozenders wor-
den voorts op gezette tijden de
leuzen verspreid die in hetkader
van de herdenking worden geb-
ruikt.
Voor de jeugd is er een teken-
wedstrijd op poten gezet, zoals
hogere
afgelopen vrijdag uit de kinder-
pagina van de Napa kon blijken. -
WILLEMSTAD De stijging in de uitgaven van ht eiland-
gebied Curacao van de laatste jarenis gedragen door een sti-
ciale belastingheffing op te hef-
fen. Dat zou de doodsteek zijn
Die tekeningen moeten uiterlijk jging in de inkomsten uit deoff shore sector. Daaruit alleen al voor de huidige behoefte om van
blijkt het belang van deze sector voor de economie van Cura- deAntillen gebruik te maken als

In auto's cao. Volgens denieuwsbrief van deKvK en de VBC is de vers-


lechtering van deeconomie juistlange tijd verdoezeld geweest
door de hogere inkomsten uit die bedrijfstak.
tussenstation in de transacties
van de Amerikaanse bedrijven
met de Euromarkt. Als gevolg
ingebroken Lange tijd is er weinig of geen maken. Dat zal op zich weer tot
daarvan zullen de inkomsten
voor de Antillen dan ook aan-
ruchtbaarheid aan gegeven dat gevolg hebben een teruggang in zienlijk teruglopen. "De steun
WILLEMSTAD- Uit verschil- de off shore sector op Curacao de inkomsten uit de offshore sec- diedievoorstellenkrijgen neemt
lende auto's is in het afgelopen gestaag groeide. Getracht werd tor. Die inkomsten voor de lokale met de dag toe en kan daarom al
weekeinde gestolen. zoveel als mogelijk te vermijden gemeenschap zijn steeds niet meer worden afgewimpeld
Een automobilist die zijn auto dat Curacao het etiket van be- geweest in de vorm van afdracht als een loze kreet", waarschuwt
even achter had gelatenop Groot lastingparadijs kreeg opgeplakt van winstbelasting en ver- deredactie van de nieuwsbrief.
Sint Joris, moest later con- met als direct gevolg dater nega- goedingen voor bewezen dien-
stateren dat onbekenden twee tieve acties op touw worden gezet stenaan lokaal gevestigde trust- INKOMSTENBRON
wielen van onder zijn auto had- om aan die situatie een eind te .naatschappijen. Die omstandigheden drukken
den verwijderd en meegenomen. maken. Maar de laatste drie de overheid met de neus op de
Uit een auto die geparkeerd jarenis Curacao er niet onderuit Uit bijgaand overzichtje blijkt noodzaak van een lange termijn
stond op Jan Thiel, namen gekomen om voortdurend dat detotale inkomsten uit de off politiek waarin inhoud wordt
dieven 450 gulden, sieraden ter genoemd te worden in tal van shore sector de laatste jaren ges- gegeven aan deAntillen als een
waarde van 2000 gulden en publicaties. Niet meer alleen in tegen zijn; van 200 miljoen gul- financieel offshore centrum.
andere waardevolle artikelen financile en fiscale tijdschrif- den in 1980 tot 350 miljoen gul- Temeer daar die sector de groot-
weg. ten, maar nu ook in de gewone den verleden jaar. De kans is ste inkomstenbron voor deAnti-
Vanuit een auto in de Kaya dagbladen in veel landen. groot dat dit en volgend jaar nog llen is vergeleken bij de andere
Laniper zijn een cassettespeler meer gend kan worden, van-
en een booster-equalizer gede- MAZEN wege achterstallige belastingen (Vervolg op pag 4,k0l 1)
monteerd en meegenomen. Bovendien zijn er onderhande- die versneld a/orden opgehaald.
lingen gaande met de Verenigde Maar dat ir halen is op een
Pedagoog voor Staten over het onderlinge be- gegeven moment voorbij.
opleiding van
lastingverdrag wat publicatie in
de Amerikaanse pers tot gevolg
Uit dit overzicht blijkt ook
heel duidelijk dat in feite het
Verzoeken voor credieten toeg
onderwijskrachten heeft. Alsof dat al niet genoeg is,
zo stelt de nieuwsbrief van KvK
eilandgebied Curacao zijn sti-
jgende uitgaven heeft kunnen

Credit uni
en VBC, komt rijkspartner dekken door de stijging aan in-
Willemstad - Op Sint Maar- Nederland met een bijna unani- komsten uit de off shore sector.
ten kan een pedagoog in dienst em door het parlement in Den Als dat niet zo was gegaan, dan

houden goe
Worden genomen voor de opzet Haag aanvaarde motie om de waren de begrotingstekorten
van een opleiding voor onderwi- mazen in de Belasting- van het eilandgebied flink
jskrachten. Het eiland kampt Regeling te dichten. Als gevolg omhoog geschoten.
niet een schreeuwend tekort aan hiervan vele negatieve publica-
voldoende krachten. ties met een stagnerendeffect op EUROMARKT
Er is een opleiding voor deAntilliaanse economie.Het is Ongeveer de helft van de in-
kleuterleidsters en onderwijzers wel een geruststelling dat deze komsten uit de winstbelasting is
p St Maarten die zit te springen zaak de juiste aandacht geniet afkomstig uit financile trans-
m een pedagoog. De stichting van de huidigeregering, stelt de acties die Amerikaanse bedri-

knip op ben
ter bevordering van het voort- nieuwsbrief. jvenvia de Antillenplegen om zo
gezet onderwijs op het eiland wil Wat ook de resultaten mogen op de Europese markt leningen
dat tekort opheffen via die zijn dierollen uit de bespreking- te sluiten. Het verdrag tussen
opleiding. Minister Jacques en die gevoerd worden tussen de beide landen opent de mogeli-
Veeris heeft van zijn collegae in diverse landen, vast staat dathet jkheid om belastingreductie toe
de ministerraad toestemming een iiiinuer gunstig karakter zal te passen via de with holding
gehad een pedagoog aan te trek- meegeven aan Curacao als be- tax op rente van deze leningen.
ken. lastingoord. De investeerder zal De laatste jarenworden de stem-
WILLEMSTAD- Door de
minder snel geneigd zyn om van men in het Amerikaanse Con- toegestaan.
de "Antillen-route" gebruik te gres steeds luider om deze spe-
slechte financile toestand Ondanks het groeiende aantal
Bestelwagen van verschillende sectoren in
de gemeenschap en de
verzoeken om kredieten houden
de credit unions hun portemon-
leid van de organsa^nHnr
dan ooit, gericht is op het zoveel den en vakantievan de leden.
algemene economische Officieel heeft de ACU 5400
geplunderd De hoogte van de inkomsten
wordt het best gellustreerd door
miljoenen Antilliaanse gul- onzekerheid, hebben veel
nee stevig dicht en hebben een
paar zelfs hun kredietplafond
mogelijk tegemoetkomen aan de
behoeften van haar leden. De 26 leden, wat echterminderkan bli-
dens): coperatieve spaar- en kre- jken als de ledenlijst eenmaal
dit overzichtje (uitgedrukt in verlaagd. De credit unions zijn personeelsleden van het ACU-
WILLEMSTAD- Een hand- dietverenigingen zich over het algemeen al voorbereid kantoor hebben hun handen vol helemaal bijgewerkt is. De AC
elaar die zijn bestelautovan bin- genoodzaakt gevoeld hun op een derving van inkomsten aan de verwerking van de vers- heeft volgens Eleonora een vrij
nen verstevigd had met ijzer- BIJDRAGEN VAN OFF SHORE activiteitensterk in te perken. door toekomstige werkloosheid chillende verzoeken om krediet- grote zekerheid van haar inkom-
Werk om vernieling door dieven Om verschillende redenen van leden en door andere om- sten en van terugbetaling van
te voorkomen, begin de fout de verlening. Volgens Eleonora is
zijn de credit unions, zoals standigheden die direct te het grootste probleem van de verstrekte leningen omdat de
bestelauto gisteravond te laten Winst- Deviezen genererende Totaal: ze populair heten, veel stren- maken hebben met de economis- ACU het voortdurende gebrek overheid het nog niet heeft
staan op de parkeerplaats te belasting: opbrengsten: ger aan het worden met het gehad over afvloeiing van per-
Pietermaai. che toestand. aan geld op korte termijn. "Onze
1980 verstrekken van kredieten soneel.
Inbrekers die erachter kwa-
f 100.5 f 99.9 f 200.4 begroting is erg krap en we kun-
aan hun leden. KRAP nen beslist niet meer uitgeven
men datdewagen vol waardevol- 1981 f 137.0 f 126.6 f 263.6 De meeste credit unions waar- UITBREIDING
le koopwaar zat, forceerden een 1982 f 220.4 f 129.4 f 349.8
De Ambtenaren Credit Union dan we per maand ontvangen."
mee gesproken is geven leningen ondergaat nog steeds een inten- Hierdoor is het geld dat per In de particuliere sector is de
zijraampje van de bestelwagen van niet meer dan 20.000 gulden zaak anders gesteld. Daar heb-
en maakten nvan de portieren sieve reorganisatie, na de finan- maand bestemd kan wordenvoor
EILANDGEBIED CURACAO aan hun leden, terwijl, in het cile ongeregeldheden die zich leningen erg beperkt. Volgens ben zoeken de spaar- en krediet-
open. Vervolgens gingen ze naar kader van het financile beleid verenigingen koortsachtig naar
binnen en openden een zijdeur vorig jaar onder het vorige bes- Eleonora is het vroeger
Totale uitgaven: van de centrale regering, een tuur hebben voorgedaan. Per 1 voorgekomen dat n lid in vier meer kredietfaciliteiten voor
van de wagen. Totale inkomsten: maximale aflossingstermijnvan hun leden. Meer pessimistisch
1980 september krijgt men er een jaar wel 41.000 gulden heeft
Ze plunderden de bestelwagen f 440 f 447 twee jaar is vastgesteld. In uit- geleend van de credit union. Dit ingestelde credit unions hebben
door alle koopwaar, kleding en 1981 nieuwe directeur en een nieuwe
f 515 f 548 zonderlijke gevallen, zoals wan- accountant terwijl het systeem kan nu niet meer. Een ACU-lid hun activiteiten gewoon maar
electronische apparatuur, mee 1982 f 573 f 575 neer het huizenbouw betreft, van interne controle helemaal mag nu niet meer dan 20.000
te nemen. kan een langere terrmjn worden opnieuw wordt georganiseerd. (vervolg op pag 4, kol 1)
gulden tegelijk lenen voor
AMIGOE MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983
4

Offshore sector... \uw


I
reis naar het buitenland. i
LEZEN.I
U HEEFT SLECHTS ENKELE MINUTEN NODIG OM DEZE RAADGEVINGEN TE
bezet door buitenlanders, wordt het belang van dat ver- MAAR ZE KUNNEN U ONGERIEFLIJKE MOMENTEN BESPAREN,
ulg van pagina 3)
zogeheten expatriates. Van- dragnogbelangrijker, omdat dat SPELREGELS
ZOWEL VOOR OF AAN HET EINDE VAN DE REIS.
wege juist het hoog gespe- dan nog de enige overgebleven ,
,
6.
cialiseerde karakter van deze voorsprong is op andere landen. Voor ingezonden stukken gelden j -i
Vergeet niet om Uw ba-
gage-identifikatiestickers I

iiische pijlers die voor een bedrijfstak worden hoog gekwa- een aantalregels. W ... 1
DOKUMENTATIE. g^ te vragen bij Uw Reis-

aanwas van de deviezenvoor-


raad zorg dragen, te weten de
lificeerde krachten gevraagd,
wat misschien daar in grotere
BETAALDATUM Van de schrijver van ingezon-
den stukken moetende naam, het
adres en eventueel telefoonnum-
Jfc\%\v\'/
f'\\ ,-
/f^. Zorg ervoor dat U een
geldig
heeft
paspoort en visa hjl
iC.. ~,

A-tfif
:j
i .. afl
~,

H~fCIM"
f rj?f-^/"f/
agent of de ALM en
(thuis) in te vullen en zo-
wel binnenin als buiten"


mate het geval is dan in andere Naar de Amigoe uit goede
mer bekend zijn. Ongetekende W (-!y S ) ITjTCrTxf 7/ op Uw koffers te plak- l
'
'iustrie, het toerisme en bronnen heeft vernomen zyn er /Tr\M^r l BF^CTlte' ken' Kontr|eer Di n_
het transportwezen. sectoren. Tot op dit moment is stukken verdwijnenongelezenin /^visa \ RB B*v'"V checken of de juiste be- H
nog altijd besprekingen gaande \ \
Het is volgens de nieuwsbrief het Antilliaanse onderwijs niet
over de wijze van inning van de
de prullenbak. In principe wor- 1 A i fc'^Bfc bestemmingslabel aan Uw
koffers wordt gehecht I
ook belangrijkde afgeleideeffec- in staat geweest om daareaan den ook die stukken geweigerd (zie pijl).
achterstallige belastingen en
ten va n deze sector in de gaten te tegemoet te komen.
Om die reden is de off shore verdere heffingen op fringe be-
die bedoeld zijn als een reactie op
elders gepubliceerde stukken, I : fsegV^
1 2. |
houder. Volgens een onderzoek
sector dan ook als collectief ten nefits. Er was uitstel van uiter- omdat de voorgeschiedenis ervan _J!J*_J
! rB^ i|
VERZEKERING. Het is
w...
JSS-Hv. '-, I VERTREKFORMULIE R 1
-,;,,;_,'"wmi-iiMit'mm^
van het Stanford Research Cen- aan te bevelen Uw bagage
ge IMMIGRA-H
ste betaaldatum gevraagd bij
w,-,/-p
voor de gemiddeldeAmigoe-lezer
tre biedt de sector direct werk-
strijde getrokken tegen belast-
ingheffing op de zogenaamde minister Gilbert de Paula en die nietbekend is.Bij debeoordeling
V^^^^sM* M_
""-jM
gJR PP^ f TIE. Vraag Uw reisagent
bij aankoop van Uw tick-
de ALM om het for-
:et bij Uw reisagent. -i-i-i

nheid aan ongeveer heeft daarin toegestemd. Er van deze stukken zal ook de \ "^TX J^S: Tnrjj i'^SuiH muiier voor de immigra-H
duizend man, maar verdienen fringe benefits, de extra faci- maatschappelijke relevantie I v i 1 *""^ tie en vul het in vr U I
wordt echter ook gesproken over
indirect nog eens vierduizend liteiten die geboden worden aan
een verlaging van diebelasting- ervan in ogenschouw genomen I -jzzz naar het vliegveld gaat. I
man er een boterham aah. Dat buitenlanders om hen aan te worden.
trekken. Maar doordat delokale druk en daarover is het laatste Het schrijven van stukken I ~p* | 3. luchthavenbelasting I 8.LUCHTH AVENBELAS-
genereert ook weer inkomsten
voor tie overheid in de vorm van belastingdienst recentelijk be- woord nog niet gezegd. Er is
bovendien tussen de off shore
onder een pseudoniem of het
ylm.
/-2>^jijC^^a
J HANDBAGAGE
veiligheid).
(Reis- I I
aaT^^
impumto di ulida
Tl NG ( Fls. 1 0,-).
gonnen is met terugwerkende anderszins weglaten van de wer- .jT^vASj^j lOrn toegestaan
veiligheidsredenen is WH / ~ Betaalt Uw luchthavenbe-
inkomstenbelasting. De off bedrijven onderling een groot Br, lasting op het vliegveld en I
shore ~ector staat hiermee tege- kracht tot 1978 die belasting te
verschil in suggesties over hoe
kelijke naam van de schrijver
wordt slechts in zeer uitzonderli-
lwiimm^*W I net om slechts
1 Pakket oi tas^ welke *)C>,--=/
/ W^ 1 9a DAARNA bij de balie-H
lijk te boek als de bedrijfstak die innen, wat daarvr nogal ver- r JjjmW.-""^WT^ I onder Uw stoel past, in r /^~:L~m^^^ A inchecken.
waarloosd was, betekentdat een die kwestie aan te pakken. Er jke gevallen toegestaan; name- fj^JKz' I het vliegtuig mee te ne- Il^^
/-~j>3Bit*sj|2^i*J__.
de meeste nieuwe banen heeft
gecreerd de laatste tijd. forse stijging van de uitgaven
voor die ondernemingen. Aange-
zijn er die voor 40% van het oors-
pronkelijke bedrag zijn, anderen
houden het op 20%, weer
lijk als de noodzaak tot behoud
van anonimiteit van de auteur
door de redactie gedeeld wordt.
\ mrrv I men-
1
__ i
9. ...
I
FRINGE BENEFITS zien het normale kostenpatroon
van deAntillen al vrij hoog is in anderen willen het helemaal De beslissing daarover wordt in
gemeen overleg genomen. ! *"KELEN.
WAARDEVOLLE ARTI-
f\
INCHECKEN. Om ande-
J^**a*.
ren niet in de we 9 te
4
ideze 1000directearbeids-
n worden erongeveer 130 vergelijking tot andere oorden, opgeheven zien. Grote terughoudendheidwordt
!
fmm^fmm ! Berg in Uw bagage (kof-
t J
\^** _
staan moet U ervoor zor-
gen, dat slechts zij die
I
I
I9H
' V
fer) geen waardevolle ar-
betracht ten aanzien van gedich- 9aan reizen voor de balie
ten die als ingezonden stukken
y=jKs^JfH tikelen zoals: sieraden, )t^o^:3 | aa" om in te checken. I
atmm )aa\%mV99' 9eld. filmtoestel, zaken- rU, Zorg ervoor dat U mm-i I
worden ingediend. (jM'n j papieren enz. op. W^^JammmjSigi st^ns een half uur vr H
Omdat de kracht van ingezon- HHH |het vliegtuig vertrekt, I

' '; I
den stukken zit in hun beknop- langs de immigratie gaat.
theid, wordt door de beugel geno- ; 1 5-
. I 110.
meneen maximale lengte aange- K|H GEVAARLIJKE ARTI rekonfirmatie REKONFIRMATIE.
houden van anderhalf A-4 vel- KSfl KELEN. rekonfirmashon Het is heel belangrijk,
om I
om het 1
mMmmm roKormrmasnon
Het is helemaal verboden vergeten
letje met ruime regelafstand. liw Z&i gevaarlijke artikelen zoals: j Jfl
MMw ~\ vervolg van Uw r^is en I
Voor langere stukken kan aan A^~ jjjjjf/ "lighter fuel", vuurwerk, Wl \ uw terugreis te rekonfir- I
plaatsing in de weckend-bijlage ~^\J%T^ 3
gas, "hairspray" en luci-
fers mee te nemen. I WM W/ ld
J< Ty(-=ff \ meren. Instrukties hier-
vnor vindt Uin Uw ticket
I
W
Napa gedacht worden.
Stukken die al uitgebreid I I 'MB

,
elders gepubliceerd zijn worden
omwille van de actualiteits-

I
waarde eveneens geweigerd.
Onder al deze en andere om-
standigheden houdt de (hoofdre-
dactiezich hetrecht voorom stuk-
ken op grond van huninhoudeivbf
VERDER NOG
EEN PRETTIGE REIS!
JHk
Nos
LVRI
di aviashon
kompania
strekking te weigeren voor publi-
catie in de Amigoe.

Cocane gevonden hoofdstad was geaccrediteerd,


was op 23 juliin een autowasserij
op Nicaraguaanse aangetroffen in het bezit van 35
gram cocaine ter marktwaarde FOR SALE
I Problemen met uw elektris- m
I che apparaten, machines diplomaat in Canada van zes- a tienduizend dollar.
Volgens het Canadese ministe- '83 TOYOTA
I en installaties etc. rie van Buitenlandse Zaken ge- SUPRA
OTTAWA
De eerste- niet Palacios geen diplomatieke
-
5200 KM.
W^^gen en vanmorgen
vri-

waren er 46 aanrijdingenmet 15
\ Bel 46209
DJO FARRO
|
secretaris van de ambassadevan
Nicaragua in Ottawa is
woensdag gearresteerd omdat
onschendbaarheid omdat hij op
12 juli een mededeling van zijn
ambassade had gekregen dat
Phone:
f 1. 19.500,--
8.00 a.m. -12.00 p.m.
21946
hij in het bezit wasvan drugs met zijn diensttijd in Ottawa voorbij
gewonden en een totale mater-
ile schade van rond de 90.000 Zeewijkl3A het oogmerk om ze te verhande- was. Palacios werd echter op 26 -
2.00p.m. 8.00 p.m.
23419
gulden. len. Dit is donderdag van offcle juliin zijn ambt bevestigd en vol- ASK FOR JOE SEWELL
De aanrijding met de meeste
"l zijde in Ottawa meegedeeld. De gens zijn ambassadeur, Casimi-
schade deedzich voor opdekruis- 29-jarige Rodolfo Palacios, die ro Sotelo, geniet'hij on-
ing Suffisantweg/Sportlaan. sinds twee jaar in de Canadese schendbaarheid tot 15 augustus.
Twee personenauto's en een
vrachtwagen waren daarbij bet-
Poging tot

.
rokken. Persoonlijke ongeluk- brandstichting
ken dedenzich er niet voor maar
er ontstond wel een blikschade
van 4650 gulden.
Op de weg naar Westpunt, ter
WILLEMSTAD- Onbekenden
probeerden vrijdagnacht brand
te stichtenin het gebouwvan een
ffIANTRACO
HJSAMSOM
HHtM .
hoogte van Wacao, viel een bes-

.
tuurder in slaap en botste met firma op Salina. Via een aircogat Waar het winkelen prettig is en parkeren geen problem.
gooide men een molotov cocktail
zijn auto tegen een lichtmast. Hij
naar binnen. Er ontstond echter
liep lichte verwondingen op, ter- geen brand maar wel werden
wijl zijn auto en de lichtmast
voor 4500 gulden werden bes-
chadigd.
heleboel pakken schrijfpapier
onbruikbaar gemaakt. BACK TO SCHOOL!!
Bij aankoop van minimaal Fls. 50.00 CASH
aan school boeken en/of artikelen, een :

HANDIGE SCHOOLTAS KADO! ||||n


'O/JEK ONDEKWUS ARUBA
roept sollicitanten op voor de volgende functies:

1. DIRECTEUR/DIRECTRICE
van het Maria College E.T.A.O.
te Oranjestad.
Vereiste: Akte van Bekwaamheid als
Volledig Bevoegd Onderwijzer(es).

2. LERAAR / LERARES
bij het Voortgezet Onderwijs.
Minimumvereiste: Akte Gymnastiek L.O.

Sollicitaties binnen n week na het verschijnen


van deze oproep te richten aan het Bestuur, J.E.
Irausquinplein no. 4, Oranjestad.
wammmMPWfmmmmrm^mrr
van het revolutionaire bewind in In Chili op
Vietnam. Een der priesters
kreeg levenslang. Een andere
pater die een naaste
medewerker is geweest van de
11 augustus
protestdag i******\\Y DIVI HOTELS'
ARUBA FINAL CLEARANCE
Socotorolaan 5 |
aartsbisschop van Hanoi, mgr
Nguyen Van Binh, kreeg als SANTIAGO Ver- W^^c
Wo-"
tegenwoordigers van het hele NETH.ANT.
SALE
waarschuwing 15 jaar. De
veroordeeldenwerd ook aangew- oppositiefront in Chili hebben
reven dat mencontacten had met opgeroepen tot een nieuwe Has two positions vacant as
buitenlandse reactionaire orga-
nisaties en in een geval werd de
nationale protestdag en wel op
11 augustus. Het wordtdevierde ARIBA
CIA van de VS met name in successie. Bij voorgaande be- WAITRESS / HOSTESS
genoemd. De meeste veroordeel- togingen werden er steeds talri- "^^M^^-JjT^ TURTirC D:;\,iwv.iCLETA V TAMBE
den zaten al sedert 1981 vast. jke arrestatiesverricht en vielen
er ookverschillednekeren doden
bij het optreden van de mili-
for the PAPAGAYO Restaurant, Aruba's most elegant
working place. 5^ AUTONAI\ SEGUNDA MANO.

TEHERAN Iran heeft acht


leden van de verboden partij Moed-
tairen tegen de demonstranten.
In processen welkevolgden na de
Wanted attractive young ladies, must speak English,
no experience necessary.
jj K^^J^^fcs FINANCIAMENTOTAPOSIBEL
jahedienChalk gexecuteerd, omdat
zij twee jaar geleden ex-president
Sani Sadr hadden geholpen bij zijn
vlucht. Deze vluchtte indertijd met
betogingen heeft de rechtbank
het recht op vreedzame be-
togingen erkend en leiderservan
Interview: Tuesday, August 2, at 11.00 a.m. at the Pa-
pagayo Restaurant, Boulevard Center.
_^ 1
PRA ! ,NCREIBLE "R COS MESTER BAI.
DIASABRA NOS TA HABRI DI
een militair vliegtuig,nadathij door zoals de christendemocraat
Chomeini was afgezet. Valdes vrijgesproken. j* B'or te eu Tor Dl MERDIA.
AMIGOE 5
MRRNDAG 1 AUGUSTUS 1983

ARUBA Met bond nog geen overleg gepleegd Cubaanse atleten


AGENDA goed voor dag
LOSSE NUMMERS
Ujks verkrijgbaar bij:
OP Aruba'dage- Politie ontstemd over in Itali
ORANJESTAD:
Fama, Piet Soda Fountain
Zepp Wever,
en Re-
La
uitspraken Remy Zaandam
FORMIA Met een prestatie
van wereldformaat heeft de Cu-
fresqueria Ingrid.
baan Lazaro Betancourt in het
NOORD: Panaderia Turibana. Italiaanse Formia het hinkstap-
ORANJESTAD "Het ziet na de toespraak vele reacties bij ander. Uit een gesprek met springen gewonnen met een af-
SAN NICOLAS: Nicolas Store; De waarnemend commissaris van
Wit Stores in Sheraton hotel; Van er naar uit dat gedeputeerde het bestuur van de Politiebond stand van 17,40 meter. Hij klom
Dorp in Americana; Holiday Inn Remy Zaandam met zijn re- binnenkwamen, waaruit wel politie, Kramers, was de daarmee op naar de derde plaats
drugstore en Van den Berg giftshop
Dr. Horacio Oduber hospitaal. cente toespraak over de orga- overduidelijk blijkt dat de leden NAPLB-voorzitter gebleken dat van de wereldseizoenranglijst
"> niet bereid zijn dergelijke verk- men ook in deze kring niet op de
KANTOORUREN: nisatie van de politie bij de hoogte was van de plannen van
achter de Russen Gritsjenkov
08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten. status aparte, een psycholo- laringen te accepteren. De heer met 17,55 m en Beskrowny met
gische oorlog aan het voeren Merkies had ook kennis geno- gedeputeerde Zaandam. De bond 17,53 m.
Telefoon: 24333 (drie lijnen). is. Hij wil hiermede verdeel- men van de verklaring van gede- zou zich tot het plaatselijk hoofd De Braziliaanse sprinter Na-
Voor spoedgevallen na kantoortijd: dheid in het politiekorps zien, puteerde Zaandam hetgeen een vanpolitie, Pedro Bislip, wenden kia legdede 100 meter afin 10,27
21639, 22316, 22950. doch bereikt het tegendeel. officile verklaring van het vol- om meer inlichtingen te krijgen seconden. Bij het hoogspringen
Pageboy: 027-774. en vragen of deze op de hoogte
Indien de reacties van de tallige Bestuurscollege is. De kwam de Cubaanse Silvia Kosta
Bankrek, nr. 248-1 Barclays Bank. leden aan blijven houden, zal reacties van de leden waren zo van een en ander is. tot 1,91 meter.
Taxicentrale: 24 uur per dag, tel.: fel, zo merkte een Arubaan op,
22116 of 21604. een vergadering van de Poli-
tiebond Aruba worden bi- dat Zaandam die zelf in Suri-
POLITIE: 100. name is geboren, hem niet kan
jeengeroepenen indien nodig
.ALARMCENTRALE: 115. in Antilliaans verband. Vast- komen vertellen of hij op Aruba
La Fama en Bubali zegevieren
in ii
staat datde leden van dePoli-
tiebond zeer ontstemd zijn
dienst mag blijven doen of niet.
Wat de plannen voor 1 januari

FATUM
De Nederlanden van 1845
over deze uitspraak", aldus
de voorzitter van de NAPLB
Aruba, Lesly Merkies, in een
gesprek met de Amigoe.
1986 betreft, waarvan ged.
Zaandam de nodige schema's op
de tv liet zien, merkte de Poli-
tiebond-voorzitter Merkies op,
Verio Emerencia krijgt
"sigur, pa vn i tur!"
TELEFOON 24888
De heer Merkies voegde er nog
aan toe dat de toespraak van de
heer Zaandam waarin hij
spreekt dat een klein groepje
dat niet eens met de Politievak-
bond overleg werd gepleegd. En
dat geldt eveneens voor alle
overheidsvakbonden omdat bv
rood in afscheidstreffen
SEPA en GABA ook niet be-
Nationale Nederlanden g^^g
niet zal worden overgenomen in
Arubaanse dienst, tegen artikel naderd zijn over de plannen die
de overheid ten aanzien van zijn
SAVANETA
er van
De topscor-
de Arubaanse voetbal-
vo (SLD) tweemaal en met 2-0
ging de rust in. Voor La Fama
BIOSCOPEN 15 van deRTC-overeenkomst is,
competitie, Verio was het een aansporing omna de
ORANJESTAD waarin Aruba verklaart alle werknemers heeft. Door de cen- rust stevig aan te pakken.
trale regering wordt in deze een Emerenciana, kreeg geen
Boulevard Theater: 20.30uur Return of the Landsambtenaren gelegenheid kans om op waardige wijze
Hetgeen geschiedde waarvan
Jodi (alle leeft.).
Rialto: 20.00 uur An officer and a gentleman
(18jr.).
te geven in dienst van Aruba te
treden
geheel ander standpunt ingeno-
men en worden de vakbonden afscheid van het Arubaanse
voetbal te nemen. Voordat

drie doelpunten en daardoor
de uiteindelijke overwinning
SAN NICOLAS De heer Merkies vertelde dat wel degelijk betrokken bij een en een duidelijk bewijs waren. Voor
Principal: 20.30 uur The Entity (18 jr.). het zover was, werd hij zater-
La Fama betekende het de
dagavond in de wedstrijd La
Fama tegen SanLuis Deporti- tweede overwinning in deze ere-
yy,T QELE KRUIS: Oranjestad: tel: 23168' divisie-competitie.

CBN en AVC winnen


Noord: tel.: 23425; vo door scheidsrechter Jos
'el. 28288/25543; Santa Cruz enParadera: Robles het veld uitgezet, teza- Gistermiddag behaalde in de
Savaneta en Brazil' tel
''020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; men met Quirino Martijn. eredivisie van de AVB, RCA een
(ka 'e': 2908 (wiik9ebouw). 24444 volleybaltoernooi Beide spelers wisten zich niet 1-0 overwinning op Bubali. Het
doelpunt kwam uit een strafs-
te gedragen.De vele aanhangers
BOTICA'S: Oranjestad: del Pueblo, tel.: van Verio, die naar het afscheid chop die door Johnny Douglas
21253; San Nicola.':: San Lucas, tel.: 45119. werd genomen. Chon Kelly, die
waren gekomen, zagen in de
WACHTREGELING DOKTOREN SAVANETA Onder grote door Savaneta met 15-12 te tweede helft hem de keeper van de strafschop veroorzaakte,
San Nicolas en Saventa: dokter P.Deele- belangstelling had de finale vol- winnen. San Luis Deportivo een vuist- werd door de scheidsrechter uit
roan, via Centro Clinica San Nicolas, tel.: leybalwedstrijden plaats in het In de heren A-klasse was de het veld gezet.
48833. slag geven, waardoor deze tegen
sportcentrum Savaneta. Zoals strijd ook hard tussen Aruba de grond viel. De scheidsrechter De strijd in de eredivisie gaat
bekend organiseerde de Aruba Video Center en Centro di Bario morgen verder met de wedstrijd
wees hem volkomenterecht
} Volleyball Association (AVA) Noord. De eerste set kwam op uit het veld, waardoor nog Dakota tegen Estrella.
problemen met naam van CBN met de stand 15-
"| airco of *f
een week-toernooi, beschouwd
als een "fundraising"- en "warm -13, waarna Aruba Video Center weinig kwam van afscheid
nemen.
Vandaag hervatting
[\, up"-toernooi voor de komende (AVC) de tweede set nam met de
< elektriciteit? competitie 1983, welke vrijdag stand 16-14. Bij de derde set In de eerste helft van de wed- van AA-basebal
strijd scoorde San Luis Deporti-
gingen deploegenbijnagelijk op,
i BEL 22188 > begint.
In de eerste wedstrijd, dames maar CBN bleef bij tien hangen,
terwijl Aruba Video Center zijn
ORANJESTAD De AA-
voor comfort '
B-klasse, won Burger King
kans zag en de wedstrijd 17-15
Rechter: schorsing klassebasebalcompetitie wordt
vanavond hervat nadat deze
'< gemakkelijk van Rapid Sport-
won. Aruba Video Center werd Kroeze ongegrond
"5 en zekerheid! \* vereniging en werd kampioen.
In de heren B-klasse ging de kampioen in deze klasse.
onderbroken is geweest wegens
het internationale toernooi. De

BRAZIL Een van de hoogte -
fjEARASA m
strijd tussen Galeria Moderna en
Centro di Bario Lago Heights, punten van afgelopen muzikaal
weekeind op Aruba was het Mex-
ORANJESTAD De rechter
heeft vanmorgen in kort geding
vierde ronde van de competitie
wordt ingezet met de wedstrijd

Antillen verliezen tweemaal


waarbij eerstgenoemde won met de schorsing van Maria Kroeze Marlboro-Coca Cola Rangers.
de stand van 2-1. icaanse zangfestival, dat in een als directeur van Aruvan nv Marlboro heeft in de drie voor-
("oor brandgevallen, ongelukken of een of Hierna begonnen de A-klasse- tjokvol Brazil buurtcentrum ongegrond verklaard. Deze gaande ronden steeds gewonnen
ander ongeluk gelieve Alarmcentrale op te wedstrijden. Bij de dames ging wetend:gehouden. Goed georga- schorsing moet binnen 24 uur van Rangers. Woensdag spelen
nisaerd, goede kwaliteit en uit-
van Puerto Rico
bellen, tel.: 115). de strijd tussen Centro di Bario ongedaan worden gemaakt op Ennia Atletics en Aruba Video
Noord en Savaneta Six Stars stekende stemming. Winnaar verbeurte van een dwangsom centre, donderdagavond
DIVERSEN werd (foto boven) Marlon van der
FLIGHT INFORMATION CENTRE: dage- waarbij Noord de overwinning van 5000 guldenper dagdat men Heineken en Amstel, vrijdag
lijks geopend van 07.00-20.00 uur; na 20.00 wist te behalen door de meisjes Linde, die begeleid werd door daarmee in gebreke blijft. De Aruba Video en Richmond en
uur informaties via verkeerstoren. van Savaneta met de stand van Mariachis Orgullo en de beste rechter liet wel weten dathij zich
DINSDAG
2-1 te winnen. De eerste set werd
door CBN verloren met 16-14,

ORANJESTAD De Anti-
lliaanse basebal-selectie
zondag met 5-4. De afgelopen
week heeft de Antilliaanse
van de 15 deelnemers bleek. Fel
gestreden werd er met Mex-
niet kan mengen in de interne
zaken van Aruven, wat het
zondag Heineken en Rangers.

DIVERSEN
BIBLIOBUS hierna maakte CBN het spel heeft in het afgelopen
weekeinde nog tweemaal
selectie in de wedstrijden
tegen de selecties van de
icaanse zang door mevrouw ontslagvan de heer Kroeze bet- Peru: Colombiaanse
Dat: te Kustbatterij (Benikfeschool, Maria Maria ThielKoek (zie foto), die
Negina en Wilhelminaschool). \
Opel: t Macuarima (Cacique Macuari-
gelijk door met 15-12 te winnen.
Bij de laatste set iedere wed- tegen de selectie van
Rico gespeeld en tweemaal
Puerto Verenigde Staten en Puerto
Rico slechts n wedstrijd
niet voor haar dochter (zie foto)
reft.
militairen met
twschool); te Kadushi Largo (St Janschool)
*> e Piedra Plat (Kibrahachaschool).
strijd gingvolgens het "best out
of three"-systeem namen de verloren: zaterdag met 3-1 en kunnen winnen.
Lucia Kelly Thiel (zie foto) be-
hoefde onder te doen. Moeder en Basebal cocaine opgepakt
Zaterdagavond begon deAnti-
COMISHON
BARIO
HUBENTUD CENTRO Dl
PLAYA PABAO: 08.00-12.00 uur
dames van CBN een voorsprong,
maar Savaneta wist hen in te lliaanse selectie goed en opende
dochter zorgden mede voor de
nodige stemming in dit welges- selectie voor
LIMA De Peruviaanse poli-
voetbal en sottbal. halen. Na harde stri d werd
Noord uiteindelijk kampioen
BIJ VIANA Autosupply werd
afscheid genomen van de heer
in de tweede inning de score door
Gilbert Rombley. Het bleef het
laagd festival. Caracas rond tie heeft vier manschappen van
de Colombiaanse luchtmacht
W'T GELE KRUIS Cary de Freitas, die na 33 dienst- enige punt dat de Antillen wis- aangehouden wegens het smok-
Juigelingenbureau
10.00-12.00uur te Noord, tel. :23425;09.30-
-11 30/13.00-15.30 uur te San Nicolas. Gelukwens voor
jaren van zijn pensioen gaat
genieten. Hij was in het bedrijf
ten te behalen. De Antillen
maakten drie hits zonderfouten, Ged. Kelly in
ORANJESTAD De officile
basebaldelegatie voor deelname
kelen van cocaine. Dit gebeurde
in de Amazone-stad Tocache op
altijd de tweede man, voorts sec- terwijl de Portorikanen zeven aan de Panamerikaanse Spelen zon 800 km van Lima. In twee
kleuterbureau
13-00-15.00uur te Paradera, tel.: 25543. Curacaose LL-ploeg retaris van de Vereniging van
Arubaanse Autohandelaren. Op
hits en twee fouten maakten.
Beste slagman voor de Antillen Nederland in Caracas deze maand is gister-
middag vastgesteld. Men ver-
vliegtuigjes werd een partij van
1.175 kilo cocaine-pasta ver-
OPENBARE BIBLIOTHEEK (Oranjestad): trekt 13 augustus. Hij bestaat
openingstijden maandag, woensdag en vri-
idag van 09.00-12.00/13.30-20.00 uur;
dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-17.00 uur;
ORANJESTAD Sport-
gedeputeerde Remy Zaandam
de ene foto spreekt directeur R.
Ballard de heerDe Freitas toe en
dankt hem voor zijn inzet. Het
Gilbert Rombleu 4-2 en voor
Puerto Rico Jorge Quilan met
drie hits in vier beurten.
ORANJESTAD Gede-
puteerde Charro Kelly verblijft
uit de werpers Eli Koek, Robert
Tromp, Regino Irausquin, Her-
voerd. Het betreft een majoor en
drie onder-officieren. Bij de
zond aan zijn Curacaose collega in Nederland waar hij met succes aanhouding is geschoten, zo
donderdagavond gesloten en 's middags Willy Franco zijn gelukwensen personeel van Vianagafhem nog Ook op zondag begonnen de man Brown, Didi Girigorie, werd in Lima nogvernomen. Een
Pen van 13.30-17.00 uur. aan zijn knie is geopereerd. Het
in verband met het behalen van een fraaie ruststoel cadeau. Van Antillianen goed door in de is nog niet bekend wanneer ged.
Ramses Sprock en Hubert van derde vliegtuigje wist te ontko-
FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden het Latijnsamerikaans little de gelegenheid werd ebruik tweede inningreeds de stand op Kelly naar Aruba zal terug-
der Biezen, de catchersRudsel men.
woensdag en vrijdag van 09.00- league-seniorklassekampioens- gemaakt (zie foto) om een aantal 4-0 te brengen, doch kwamen keren.
Paulina en Gilbert Rombley en
J2-00/13.30-17.30 uur; dinsdag van 13.30-
-7-30 Uur; donderdag de hele dag gesloten. chap. Ged. Zaandam wenst
Curacao bij de verdere strijd in
werknemers die 10 tot 25 jaar in
dienst van Viana Autosupply
daarna niet meer aan bod. In de
derde inning bracht Puerto Rico
de binnen- en buitenspelersRoy
Angela, Austiss Gibbs, Wilfrido
Gary, Indiana, alle succes toe. waren hartelijk te huldigen. de stand op 4-3 en en in de vierde Tien teams bij Thiel, Ron Steward, Jacobo Jan-
TEHERAN De ministers
bibliotheek
DAKOTA:
centro di barrio
dinsdag en vrijdag van 16.00-
inning werd het 5-4, hetgeen ook Latijns Amerikaans sen, Norwin Muskiet, Renato van Handel en Arbeid in Iran,
Asgarouladi en Tavakkolo, zijn
de eindstand werd. Puerto Rico Anastagasti, Jozef Albus, Lipo
-20.00 uur geopend.
maakte 8 hits en beging 4 fouten, LL-toernooi Elhage, Robby Arambatzis en afgetreden. Zij werden bes-

-
STICHTING TOT BEVORDERING de Antillen: 6 hits en 2 fouten. ORANJESTAD Nu El Sal- Johnny Alberto. Als reserve chouwd als begunstigers van de
verantwoord ouderschap (Famia Joslan Sepulveda werd de win- vador heeft laten weten toch met gaat mee Eithel Martinus. belangen van particuliere bedri-
p'anea)r dagelijks van 08.00-12.00/13.00- jven ten koste van regeringsbet-
nende en Robert Tromp dieElias een team naar Aruba te komen,
uur - Medical Centre, Bernhardstraat rokkenheid in de economie. Er
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/ Koek verving, de verliezende zullen niet minder dan tien
was al geruime tijd kritiek
225.
Biipraktijken in hetWit Gele Kruis-gebouw:
werper. Roy Angela was debeste
man aan slagbij de Antillen met
ploegen deelnemen aan het
zeventiende Latijnsameri- Boot tegen vanuit het Iraanse parlement op
dinsdag 10.00-12.00 uur te Noord 66, tel.:
23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad, twee hitsin vier beurten en bij de kaanse basebalkampioenschap "Oliezaken" de minister van Handel.

.
"koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168; gastenLuis Coln eveneens twee little league, divisie jeugd van
*ensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C. tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
"Ufte Pampoenastraat 15, Dakota.
hits in vier beurten.

Betico Croes
1l-12jaar, welke van 3 toten met
14 augustus op Aruba wordt
gehouden. Deze ploegen zijn:
ORANJESTAD Omstreeks
vijf uur raakte gistermiddag ter
DE DIRECTEUR VA "Sys-
tems of Security", SOS, Elio
L-entro di Barrio Dakota. Pampoenastraat hoogte van het Boy Ecuryplein Nicolaas, nam afscheid van in-
Curacao, Sint Maarten, Virgin
!9.tel.:23B22;donderdag:oB.oo-10.00uur.
ub Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280; komt BC op Islands, Puerto Rico, Mexico,
in Oranjestad een boot los, dieals specteur Bostenbox, die wegens
dinsdag: 08.00-10.00 uur. Aruba vormen Santo Domingo, Venezuela,
aanhang achter een pick-up
werd vervoerd. De boot kwam
gezondheidsredenen zondag
naarRotterdam is vertrokken. De
BUREAU VOOR LEVENS- EN GEZINS- Panama, El Salvador en Aruba. tegen de omheinig van het kan- heerNicolaas boodhem eenplak-
MOEILIJKHEDEN (Zuidstraat 7A, tel.:
J:3145): open maandag t/m vrijdag van
ORANJESTAD In een
radioprogramma
opgeno-
De gasten worden in het Bushiri
beachhotel ondergebracht. Don-
toor van Bureau Oliezaken
terecht. Er deden zich geen
kaat aan ter
erkenning/ herinnering van zijn
07 30-12.00/13.30-17.00 uur.
ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
men in Miami
MEP-leider Betico Croes
heeft de derdagmorgen is er een congres
van de gedelegeerden, 's avonds
peroonlijke ongelukken voor.
Het ongeval trok wel de nodige
werk. Voorts introduceerde de
heer Nicolaas de nieuwe inspec-
24 00 uur per dag geopend (alleen gesloten laten weten dat hij deze om half acht worden de wedstri- belangstelling van het publiek. teur van SOS, Pepermans.
Van zondag 20 00 uur tot maandagmorgen maand naar Aruba zal terug- jden in het Marlboro Ballpark
0700uur). keren. Hij kondigde aan ti- officieel geopend, waarna vri-
jELEARUBA:
7-30The
17.00Battle of the planets;
show; 18.00Animals, ani-
jdens zijn verblijf op Aruba jdagom 12.00 uur de eerste wed-
strijd volgt.
muppet eeta nieuw Bestuurscollege te
malDancin'
s; 18.30News
Days;
in Dutch; 18.45 Telenove-
Katholieke kerk; zullen samenstellen en te
19.30
Q
J*-45Charta di gobiemo insular; 20.00Tele-
"oticias; 20.30 Ripiti y gana; 21.00 Magnum;
gaan praten met de centrale
regering.
Belastingfraude
|~-00 The forum presents; 23.00 Resumen Ten aanzien van het BC sprak van miljoen
a' noticias; 23.05 Sluiting. hij dehoop uit datdit deze maand in onderzoek
Man met cocaine gevormd kan worden, zodat het
in september zitting kan nemen. ORANJESTAD
De zaken-
gearresteerd Niet te spreken was de heer man L. is aangehouden op ver-
Croes over het feit dat de politie denking van vervalsing en be-
ORANJESTAD - Tijdens de geweigerd had bij de manifesta- lastingfraude. Tijdens het
lunk rle door de douane P de
chthaven werd gistermorgen
tie van zondag 24 juli toezicht te
houden op het Winstonveld. Hij
onderzoek van de boeken door de
Accountantsdienst zouden de
!j?^aankomst van het vliegtuig verzocht het volk geen angst te vervalsingen zijn ontdekt, Waar-
"
Colombia een vreemdeling
die cocaine in zyn
hebben. Verheugd was hij dat
door de welgeslaagde vreedzame
door belastingontduiking voor
een kleine miljoen gulden moge-
n^j 1* had- HiJ is voor verder demonstratie het volk de politie lijk werd. L. is voor verder onder-
naerzoek ingesloten. een duidelijk lesje had gegeven. zoek ingesloten.
AMIGOE MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983
6

Maradona: scheidsrechters
niet
Ploeg-van-de-toekomst
Otroerende momenten hebben zich er afgespeeld. Tot
beledigd tweemaal toe zong het publiek, zonderdat iemand daar het
sein voor had gegeven, het Curacaose volkslied. Op het
speelveld stortten spelers, bestuursleden van de Little Lea-
MADRID Diego Maradona gue, trainers en helpers elkaar juichendin de armen. Cura-
heeft ontkend kritiek geuit te cao was kampioen geworden van Latijns-Amerika in de af-
hebben op de Spaanse voet-
balscheidsrechters. De Argen- deling senioren van de Little League.
tijnse sterspeler bij de Spaanse Het betekental enorm veel, als een klein land in een sport
club Barcelona zei dit na terug- van gelijkwaardige beoefening, zich opregionaal vlak ster-
ker toont dan andere naties met veel grotere bevolkingen

''
keer uit Argentini waar hij op
vakantie was geweest. Na aan- en dus een veel ruimer spelerspotentieel. Naar niet alleen
komst op het vliegveld van Ma- hetbehalenvan deregionale titel waseen belangrijk gebeu-
I Competitie-comite
drid werd hij meteen voor het ren. In nog sterkere mate, was de wijze waarop dit zich
i van de voltrok, van bijzondere importantie:
i waar hij zich
Spaanse voetbalbond gebracht
- formidabele pitching werd er gedemonstreerd: In 4 ge-
moest verantwoor-
den voor de opmerking tegeno- speelde wedstrijden een no-hitter en drie 2-hitters,
ver de Artgentijnse pers, dat - uitzonderlijk sterk verdedigingswerk was er te zien: in
26 innings spelen werden maar 3 runs tegen Curacao ge-
Spanje geen behoorlijke
scheidsrechters kent. Hij ont- scoord, waarvan ej twee nota bene "unearned" waren,
kende dit te hebben gezegd en - een onstuitbaar offensief werd ten toon gespreid: 37

, dat er ook geen enkel bewijs voor


te produceren is. Hij had gezegd
toen hem naar het verschil tus-
sen het fluiten in Argentini en
runs in de vier wedstrijden.
Hier was een ploeg aan het werk geweest met meer dan
normale aanleg, die uitermate knap was getraind en bege-
Spanje was gevraagd dat men in leid. In deregio is Curacao nietzomaar de sterkste.Curacao
Spanje veel meer tolereert als is zelfs verreweg de beste.
het gaatom hard spelin deverde- Nu worden de voorbereidingen getroffen voor deelname
diging. De Spaanse organisatie aan de wereldkampioenschappen, diemidden deze maand
van de scheidsrechters had laten in deAmerikaanse stad Gairy zullen worden gehouden.
weten dat men maatregelen wil- Het is misschien niet eens zo belangrijk dieresultaten af
de tegen Maradona. te wachten. Naarreeds nu bekijken en besi issen hoe ditfan-
tastische team verder naar boven kan worden gewerkt. Het
WILLEMSTAD Toege-
juicht door een bomvol stadion,
is immers de ploeg-van-de-toekomst. Geen enkel ander te-
am, in geen enkele andere sport heeft zulk een potentie
GERALD DUNLOP TA ATMITI UNIKAMENTE DOS HIT dattot tweemaal toe spontaan het
Curacaose volksliedaanhief, po-
seert de winnende ploeg met de
door te stoten naar de directe top van de internationale
sport als deze Little League-formatie.
Het is daarom een zaak van het allergrootste gewicht dit
Latijns-Amerikaanse kampi- team nu klaar te maken voor het werkelijk grotere werk.
oensvlag.
Vooral moeten we ervoor waken, dat de spelers niet te-
Korsou a ganafasil ku 8-1 rechtkomen in de intrige-sfeer van deAA, noch zich de ster-
allures aanmeten van de meeste van onze top-baseballers.
Panamerikaans Neer dan ooit tevoren zullen we naar wegen en methoden
moeten zoeken om deze ploeg, die deCuracaose faam heel
vuur in Venezuela
Puerto Rico no ta obstakulo
ver kan verbreiden, bekwaam verder vooruit te brengen,
niet alleen op het sport-technische vlak, maar Ook -

CARACAS Het Panameri-
kaanse vuur is in Venezuela -
misschien zelfs vooral ten aanzien van de mentalekracht.
Het toernooi is een fabelachtig succes geworden. Alle-
aangekomen op zijn weg naar
Caracas, waar het op zondag 14 reerst voor de ploeg van Frank Curiel. Naar ook voor al die

pa titulo Latino Amerikano


augustus zal moeten oplaaien bij harde werkers van Curacao Little League, die bedelend en
het beginvan dePanamerikaan- smekend by elkaar hebben gebracht wat er vandaag staat
se Spelen. Aan de grens tussen op Suffisant.
Colombia en Venezuela werd de De eilandelijke overheid heeft Little League nauwelijks
fakkel met het in Mexico ontsto- geholpen, want ook in de sport spelen politieke criteria
ken vuur overhandigd aan de mee, dievaak het sport-belang loodrechtdoorkruisen.
Venezolaanse atleet Vicor Mal- Het was daarom bijzonder ergerlyk, datvlak voor het be-
donado. Het werd hem aange-

WILLEMSTAD E final di e kampeonato Latino Amerika-
no di beisbl senior leaguedjasabra atardi den e parke na Suf-
reikt door de Colombiaanse tien-
kamper Luis Antonio Navas in
gin van de zaterdag-finale, een grote zwarte Amerikaanse
- -
slee als enig voertuig helemaal het stadionnetje kwam
fisant tabata vn "happening" praktikamente nashonal. Apar- aanwezigheid van de gouver-
binnenrijden, tussen wegstuivende kinderen en zelfs ver-
te di e algun mil personanan, kv e fasilidatnan di e organisas- neurs van Noord Santander in schrikte volwassenen door. Alleen om de sport-
hon di little league por a akomoda, miles di otronan a biba hun- Colombia Maria Silva en van de gedeputeerde, achterin gezeten en gereden doorzijn chauf-
tu kv e ekipo di Korsou momentunan di gran emoshon kv a staat Tachira van VenezuelaEd- feur, op drie meter lopen van de ere-tribune te kunnen de-
kulmina ku un homenaje espntaneo i grandioso di c hobensi- gar Torres en de voorzitter van poneren.
tonan despues ku nan a titula kampeon di Latino Amerika i het organiserend comit van de- Het was het enige, datniet paste in de sfeer van deze, aan
Karibe 1983. Manera a ser spera a base dikalidat di wega kv e ze Spelen Carlos Lovera. het Curacaose volk toebehorende dag.
ekipo di Korsou a demonstra den su partidonan anterior, no
tabatin ekipo ku por a tene Korsou ainda for di e titulo maksi-
mo. I esei a keda proba konvinsentemente tambe ora kv e se-
lekshon lokal no tabatin mester di mas kv vn partido pa kita
Puerto Rico, kv via di e buelta di prdd a sabi di penetra te
den e final, for di su kurpa. Resultado di e partido tabata 8-1.
Mayor League baseball

El Salvador en
America winnen
Loke a hasi e eksperensha pa e
hobensitonan di Korsou mas
grandi ainda tabata e selebras-
hon espontaneo i masal di e pu-
bliko kv a bai akompana kv
Yankees en
in Los Angeles

LOS ANGELES De Salva-
apluso sm fin i kantamentu den
bos haltu dihimnodiKorsou. Un
homenajekv sm duda tabata na
su luga no solamentepa e echo kv
e muchanan a salikomo e mih-
Dodgers vallen
doriaanse voetbalselectie en het
Mexicaanse America hebben
hun vriendschappelijke wed-
strijd gewonnen in het Colis-
seum-stadion in Los Angeles. El
Salvador speelde tegen Guate-
nan den e sertamen tg impor-
tante aki, pero mas ainda paso-
bra kv nan disiplina 1 karakter
deportista e hobensitonanaki(di
13-15 ana di edat) a pone vn
iets terug
ehmpel grandi pa otro hoben- NEWYORK-DeNewYork Yankeesen deLos Angeles genoten konden maar niet sco-
mala en America won van een nan. E speransa ta kv e elo sirbi gers buiten de VS wellichtde twee populairste teams Dod-de
- ren tegen het sterke werpen van
Zuidkoreaanse combinatie. ] van
Voor bijna 20.000 toeschou-
komo inspirashon i estimulo pa
nan tambebuska posibilidatnan
-
mayor leagues zijn het afgelopen weekeinde enigszins terug-
gevallen. De Yankees verloren zaterdag van de
Mike Torrez en reliever Orosco.
De Phillies wonnen met 5-2
wers werden de beide wedstrij- di rekreo sano. White Sox en van de Chicago Cubs en de Hous-
wonnen gisteren door een allerlaatste krachtsinspanning.
den afgewerkt. El Salvador won Pa loke ta konserni e partido Maar omdat Baltimore niet te stoppen lijkt en als een trein ton Astros met 9-2 van de Cincin-
de Middenamerikaans derby mes, e nobena diKorsou no taba- doorgaat, vielen de Yankees op 21/2 game achterstand terug. nati Reds. Tenslotte behaalden
met 3-2. America versloeg met 2- tin ni e minimo di difikultat kv e Voor de Dodgers was de teruggang groter. De Giants won- de Montreal Expos een 6-5 zege
-1 de Zuidkoreanen. Het Midde- muchanan di Puerto Rico kv vi- nen in het weekeinde twee van de 3 wedstrijden tegen Los op St. Louis.
namerikaanse treffen eindigde siblemente a kumins sinti e An-
geles, inclusiefeen partij tegen Fernando Valenzuela en zijn In de National League-East
na negentig minuten met 0-0. konsekuenshanan di kuater dia nu leidt Pittsburgh, 11/2game voor
Daarop moest het pleit beslecht 5 wedstrijden achtergeraakt op de Braves.
di wega sigi. Korsou por a konta Filadelfia en St. Louis. Montreal
worden met penalties, waarbij
El Salvador beter voor de dag
kwam.
atrobe kv bon pitcheo di Gerald
Dunlop ku tabatin algun mo-
WILLEMSTAD Een terecht
trotse Frank Curiel heeft de trofee
little league voor senioren. Victor
Elhage, links, directeur van het
De White Sox speelden ook
gisteren weer erg sterk tegen de die maar 1 wedstrijd achter
is 2 games achter, tie Chicago
Cubs 7 1/2 en de Mets 161/2.
mentu ku ela a eksperimentpo- in ontvangst genomen, die hij en kampioenstoernooi, en Boy In de National League-West
Javier Aaguirre opende de sco- ko problema ku su kontrol, pero Yankees. Het was na 9 innings staan. De Yankees en de Blue gaatAtlanta aan kop, 5 wedstrij-
re in de wedstrijd America-Zuid zijn ploeg hebben behaald bij het Tweeboom, district's admini- 6-6 gelijk.Maar de New Yorkers Jays staan 21/2 achter. Milwau-
ku tabatin momentunan masha
op Curacao gespeelde toernooi den voor de Dodgers. Houston is
Korea na 23minuten spelen. Tae strator, bewonderen de door Cu- scoorden 6runs in de eerste helft kee heeft een achterstand van 4
fuerte tambe tirando un total di om deLatijns-Amerikaanse titel racao gewonnen trofee. 101/2 achter, San Diego 12, San
HoLee wist in de 24e minuut na no menos kv 10 ponche. E fildeo van de 11e inning, inclusiefeen games, Boston van 9 games en
Fransisco 13 en Cincinnati 17 1/
de hervatting gelijk te maken. bases loaded homer van Don Cleveland van 19 games.
Veertig seconden voor het
tabata hermtiko, ni'unerorno a 2.
serkomet mientras ku c ofensi- Baylor, voor een 12-6 overwin- In de American League-West
eindsignaal zag Eduardo Bacas Het programma van vandaag

Ook in Sovjet-Unie
va a drai bon atrobe ku untotal di ning. Gossage (9-3) won in relief. leiden de Chicago White Sox met ziet er als volgt uit:
kans de Mexicanen aan de over- 10 hit, inkluyendo un homerun De Baltimore Orioles weten 53 gewonnen en 48 verlorenpar- AMERICAN LEAGUE:
winning te helpen. di Rubelin Nicasia. E batead- van geen wijken en versloegen tijen. Op detweede plaats staan
Cleveland (Barker 7-11) in To-
nan Portorikeno no a yega mas de Texas Rangers en Frank Ta- deKansas City Athletics, 31/2 ronto (Alexander 0-4),
Jong Antillen
op derde plaats
leu kv 2 hit i a penas a logra di
skor vn kareda di salba honor.
Korsou a bai dilanti denprom
sport-vandalisme nana (4-4) met 6-0. De winnende
pitcher was Boddicker (7-5).
De Detroit Tigers moesten ge-
achter, Texas is 41/2 achter, Ca-
lifornia 5, Oakland 7, Minnesota
111/2 en Seattle 14 1/2.
In de National League verlo-
Milwaukee (Porter 2-5)in Bos-
ton (Ojeda 5-3),
California (Witt 4-8 en Brown
noegen nemen met een split
AMSTERDAM Het hon-
inning kaba ora kv Jerome Go-
mez (bon pa 3 hit den e partido di
djasabra) a konekta di hit, roba i

MOSKOU In vandalisme
blijven de voetbalsupporters
lagen over het vandalisme, maar
de schuld ligt volgens de schri-
van hun double header tegen de
Kansas City Athletics. Detroit
ren de Atlanta Braves met 2-5
van de San Diego Padres.
0-0) in Minnesota(Havens 5-7 en
Lysander 2-9),
Kansas City (Renko 5-8) in De-
kbalteam van Little Pirates uit de Sovjet-Unie weinig ach- jver bij de klagers zelf, die niet won de eerste wedstrijd met 8-6, McMurtry (12-6) verloor.
despues drentariba vn passball. ter by hun collega's uit Wes- troit (Wilcox 8-8),
heeft gisteren voor 3000 toes- Disidido pa kaba e kos via eruta ingrijpen wanneer zij getuige om in de tweede wedstrijd met 5- De Los Angeles Dodgers profi- New York (Fontenot 3-0) in
chouwers in Amsterdam het teuropese landen. Hun ver- zijn van vernielingen. Er wordt -7 ten onder te gaan. teerden niet van deze misstap
di mas kortiku, esta hungando nielzucht in treinen, die zich Chicago (Bannister 7-9),
toernooi van Amsterdam gewon- solamente vn wega, e hobensito- aan toegevoegd dat de alarm- De Cleveland Indians wonnen van de Braves, omdat ze in hun
vooral in de omgeving van Oakland (Norris 4-5) in Se-
nen door Nederland-B in de der- nan diKorsou a bai 5-0 dendi dos knop om depolitie-agenten in de hun eerste wedstrijd onder hun double header maar eenmaal attle (Moore 2-3).
de wedstrijd met 6-3 te verslaan. Moskou uit,kost jaarlijksmil- trein te waarschuwen, vrijwel nieuwe manager Pat Corrales. wisten te winnen. Die game ein-
i despues 8-0 den di tres. Ivan NATIONAL LEAGUE:
Jong Antillen bezette de derde joenen, schrijft het blad voor nooit wordt gebruikt. Het blad Ze versloegen de Blue Jays met digde in een 2-1 overwinning
Wild, Edward van Heiningen, de jeugdvan de communistis- Chicago (Jenkins 3-6) in Fila-
plaats door een zege met 11-1 op Etienne Bernadina i Jerome Go- suggereerteen verscherpingvan 16-11. voor Los Angeles. Torn Nieden-
Trinity University. che partij Komsomolskaja delfia (Carlton (9-11),
mez a perkura pa e hitnan den e de controle in de treinen, vooral De California Angels boekten feuer (5-0), die Burt Hooton was Houston (Knepper 4-10) in
De eindstand is: 1.Little Pirates; di dos entrada na kua oportuni- Pravda. bij het vervoer van voetbalsup- een fraaie 4-0 zege op de Oakland komen vervangen, werd de win-
2. Nederland-B; 3. Young Anti- Het blad zegt dat repara- San Diego (Show 10-7),
datKorsou a probechatambe di e porters 's avonds en wil de van- A's, dank zij het sterke werpen nende pitcher. In de tweedewed- Cincinnati (Puleo 4-6) in Los
llean Stars; 4. Rawlings; 5. tiewerkplaatsen vrijwel continu dalen verplichten tot strafarbeid strijd leedFernando Valenzuela
erornan di e leftfielder i di e pri- van GeoffZahn (8-5). Angeles (Welch 8-10),
Trinity. mera base. Den di tres inning werk hebben aan het verwi- in dereparatiewerkplaatsen om De Milwaukee Brewers scoor- (10-6) de nederlaag. De
jderen van de namen van clubs, Atlanta (Falcone 8-1 of Camp
Korsou ta monta vn mensa gran- de schade te herstellen. den 4runs in de negende inning eindstand was 8-6 voor de Gi- 8-8) in San Fransisco (McGaffi-
dieofwel met verfop zijn geschil-
GATESHEAD
De Ameri-
kaan Mei Lattany heeft in Ga-
di atrobe kv kasi a bai perdi ora
kv Puerto Rico a logra di saka vn derd, dan wel in het houtwerk
gekerfd en aan het vervangen
enwonnen met 7-5 van deBoston
Red Sox. Bob Stanley, de ace re-
ants, die 5 runs scoorden in de
achttste inning.
gan 2-8)
teshead op de zelden gelopen af- doubleplaykv base yen. Rubelin lief-pitcher van de Sox, verloor. De NewYork Mets wonnen zo-
stand van 300 meter een offi-
cieus nieuw wereldrecord geves-
Nicasia a hasi e inning tg unu
grandi paKorsou sakando e bala
van gebroken ramen. Herhaal-
delijkworden luidsprekers uit de
MONTEVIDEO De keeper
van de selectie van Uruguay, de
Zijn record is nu 7-7.
De Seattle Mariners wonnen
waar tweemaal van de sterk-
spelende Pittsburgh Pirates. De
SUZUKA De motorsport
heeft zaterdag in het Japanse
wagons gestolen door radio- 27-jarige Rodolfo Rodriguez
tigd met een tijd van 32,15 secon- den leftfield pa vn tremendo ho-
stapt over naar de Mexicaanse tenslotte met 3-2 van de Minne- eerste wedstrijd eindigde in een Suzuka de tiende dode geist in
den. De Italiaanse wereldre- merun. Esei tabata tambe e his- enthousiasten, die dergelijke sota Twins. 7-6 score voor de Mets, in de dit sportjaar. Het was de Japan-
cordhouder op de 200 meter, Pie- toria di e partido. Puerto Rico a apparatuur niet in winkelskun- club Universidad de Nuevo Le- Op deranglijst in de American tweede wedstrijd zegevierden de nerKatsumata, die om het leven
tro Mennea, was tot heden de lograskor esun di salbahonorpe- nen kopen, vertelt de Komso- on. Rodriguez was keeper van
League-East staan de Orioles op Mets met 1-0na 12 innings. Jos kwam bij de vier uurs-race van
snelste op de 300 meter met ro en realidat ni'un momento no molskaja Pravda. Het blad voor Nacional. De Mexicaanse club de eerste plaats met 59 gewon- de Leon pitchte voor de Pirates Suzuka. Hij is dederde Japanner
32,23 sec. a mens c triunfo diKorsou.
de jeugd ontvangt geregeld had 230.000 dollar over voor de nen en 40 verloren wedstrijden. een 1-hitter gedurende meer dan die dit jaar in deze tak van sport
brieven van lezers, diezich bek- overkomst van Rodriguez. Tweede zijn de Detroit Tigers, 8 innings, maar zijn team- omkomt.
AMIGOE 7
MflflNDflG 1 AUGUSTUS 1983

Aktuashon di Franco Martis sobresaliente WILLEMSTADOok in voet-


bal werd bij de Koninkrijksspe-
len goud behaald door de Antil- / A
Oro pa Antiyas den futbl
WILLEMSTAD Antiyas a pues Franco a ripiti. El a hana su
len. Tot de uitblinkers bij de An-
tillen behoorden Martis (links)
die tweemaal scoorde en Lodiwi-
ka, die een derde doelpunt voor
zijn rekening nam. De Antillen
wonnen met 3-0.
rafM
De Nederlanden van 1845 NationaleNederlanden
t[ Jr
gana oro den e ramo di futbl chens ora e portero a pomp un Voor de sektor automatisering zoeken wij op korte termijn een ervaren
den kuadro di e weganan di disparo saka af i e bala aresulta
reino. Ayeratardi e triunfo di
c selekshonhubenilAntiyano
net dilanti di su pia.
"
Un viktoria kompletamente PRODUKTIE-PROGRAMMEUR
forma pa Korsou

riba e
ekipo hubenilUlandes a keda
meresi ant pa e selekshon lokal
ku den e prompartido a empata
FUNKTIE-INFORMATIE:
Onder verantwoordelijkheid van de afdelingschef zal de medewerkerbelast
seya ku skor amplio di 3-0. na dos golku e Ulandesnan. Den
Dos di e golnan Antiyano ta- e partido ci tambe Franco Mar- worden met het schrijven van nieuwe programma's en met het onderhoud
bata trabao di Franco Martis tis, kende ta milita den Skrp- van bestaande programma's.
ku tabatin un aktuashon real- n, a hinka un gol di manera ku
mente sobresaliente den e el a bira e maksimo golead di e FUNKTIE-EISEN:
partido di ayera. Mientrasku torneo. E resultado total di e dos ervaring met RPG II op S/34 of met RPG 111
c selekshon lokal a logra un partidonan ta 7-2 pa Antiyas. zelfstandig kunnen werken
rendimentu muchu mas haltu middelbare opleiding met wiskunde
ku den e prom konfrontas-
hon, e Ulandesnan no a ni al-
WILLEMSTAD Het volley-
ball-toernooi van de Ko-
leeftijd 25-30 jaar.
kansa e nivel di e prom par- ninkrijksspelen werd gewonnen Uw schriftelijke sollicitatie kunt U richten aan het Hoofd Personeelszaken
tido. door de Antillen. Het team, dat FATUM/De Nederlanden van 1845 Schadeverzekering N. V., Cas Coraweg 2, P.O. a
werd samengesteld door Cura-
cao, won in vier sets van de Ne-
Box 3002, Curagao.
Antiyas a kontrola e wega for
di principio probechando di e es- derlandse selectie.
pasio ku e Ulandesnan tabata
duna pa nan move. E preokupas- Programa
A
'FATUM
hon mas grandi di eonsena orano
tabata pa konten e ritmo di we-
ga en konekshon ku e sir-
di Fedeprof

**\**^\
kunstanshanan di tereno strano WILLEMSTAD E siman
pa nan i tambe e temperatura ku, aki lo tin weganan dikampeona-
hungando den oranan di atardi, to di Fedeprof riba djaluna,
tabata tambe un faktor ku kua djahuebs, djabierne i djasabra-
nan mestera tene debidokuenta. nochi. E programa ta komo
Pero nan no a logra aplika e
estrategia aki na drechi i eresul-
sigiente: awenochi: De Koning- De Nederlanden van 1845 Nationale Nederlanden Jj
Vesta, Hubentut Korsou-
tado tabata un wega brua sin
koordinashon i praktikamente
sin atenshon na e tarea ofensivo.
Skrpn; djahuebs: Vasco da
Gama-Canisius Boys, Victory
Boys-Jong Holland; djabierne:
Wijzoeken EEN HOOFD
E Antiyanonan si tabata Indekor-Centro Barber, Jong voor de afdelingen Auto en Brand
konstantemente den atake i na Colombia-Skrpn; d asabra: Op ons Curacao-kantoor is plaats voor een funktionaris die leiding geeft aan beide
di 10 mint kaba Shermel Lodo- SUBT-Undeba. bovengenoemde afdelingen, zowel op verzekeringstechnisch als
wika a habri e markador, unven- administratief/organisatorisch gebied. Daarnaast onderhoudt hij kontakten met be-
taha ku Antiyas a manten me-
residamente te sosiegu. roepstussenpersonen en de grotere kommercile relaties. Hij werkt zelfstandig onder
de direktie schadeverzekeringen van kantoor Curacao.
Den e periodo komplementa-
Nacional blijft
Wij zoeken een man of vrouw van ongeveer 35 jaar met een opleiding op HBO- of
rio a parse kv vn rekuperashon aan kop in Uruguay akademisch niveau in het bezit van het Assurantie A-diploma. Hij zal over ruime
di e ekipo Ulandes tabata na ka- ervaring op schadeverzekeringsgebied moeten beschikken. Leidinggevende kwalitei-
minda ora nan a logra koordina
mih i logra pa prombiaha den e
partido penetra den e teritorio
MONTEVIDEO Nacional
blijft ongeslagen aan kop in de
ten, kommercieel gevoel, organisatietalent en aanpassingsvermogen zijn een onmis-
baar deel van zijn bagage. Hij is bij voorkeur Antilliaan.
voetbalcompetitie in Uruguay,
Antiyano, pero a bini vn fin ab- waar de ploeg zondag met 2-2 ge- Heeft u belangstelling? U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan de Afdeling Perso-
rupto na esaki ora kv Franco lijkspeelde met Escolta Defen- neelszaken van FATUM/De Nederlanden van 1845 Schadeverzekering N.V., Cas Coraweg
Martis a umenta e ventaha di a
Antiyas na 2-0. Franco a risibi e
sor. Het was de twaalfde wed- 2, Rooi Catootje, P.O. Box 3002. S
strijddag in de competitie.
bala den posishon liber den area
despues di bon akshon di Nn
Fonseca i el a hunga e bala kv gen een andere keer zouden her-
presishon banda di e portero ora halen. Bij dit gesprek bleek
esaki a kore sali. E gol aki a kai echter, dat ze de verkeerde man
na di 63 mint. Ni dosmint des- te pakken hadden en dachten,
dat hij een Franse diplomaat
was.

Trofeo di Sociedad Mensen Vanaf 1 september mogen fiet-


sers, motorrijders en automobi-
listen in New York geen kop-
telefoons meer dragen om van
Bolivariana pa Apple Queen *****
De BRANDWEERLIEDEN van
Union City in de Amerikaanse
muziek te genieten. De nieuwe
wet geldt echter niet voor
rolschaatsers en voetgangers.
staat Pennsylvania sloeg het De WEGGEBRUIKERS, diehet
WILLEMSTAD
mingu Fundashon pa Pro-
Djadu- "KingRegis" i "Shon Cyclon" di-
rektamente despues di salida.Pa
kuater a bira "Muneca", number
sinku "RyKing".
schaamrood naar de kaken. Ze
waren geroepen om, bij de inge-
verbod overtreden, kunnen voor
30 dagen de cel in ofkrijgen een
moshon di Hipismo a selebra moti bv diesaki e huesnana baha Kenneth Neuman a pon e bruikname van een nieuwe geldboete van 60 dollar.
su di 12 reunion di e tempora- "High Command" te na e di tres prueba spesial pa aprendisnan schuur, de oude in brand te ste-
da 1983 kv vn total di sinku luga dunando e prom puesto na riba su nomber. El a kore "Shon ken. Dat zou pas een passende Reeds geruimetijd was de politie
prueba, inkluyendo disputa "King Regis", kv a marka vn Cyclon" i a gana fasilmente di opening zijn, zo vond de eige- van Miami gewaarschuwd, dat
di e trofeo Sociedat Bolivaria- tempu di 81.2 sekonde, i e di dos punta-punta markando vn tem- naar. De oude schuur werd in- in een bepaalde buurt, twee hon-
na. E kareda pa e trofeo aki a na "Shon Cyclon". Number kua- pu di 69.7 sek. riba un distansha derdaad in brand gestoken, den erg agressief waren en men-
ser disputa pa 5 ehemplar di ter tabata "Sun Catcher" i num- di 850 meter. Eugne Windster maar dat gebeurde zo drastisch, sen aanvielen. De beestenwaren
klase tripel A (serie 1 i 2) riba ber sinku "Mi Loko". dat ook de nieuwe gelijk af- echter nooit te bespeuren, als de In de Sociedad Bolivariana op Leden van de Bolivariaanse
riba "Pequeno" a drenta di dos, Curacao is een canastilla, die
distansha di 1600 meter ku E di dos kareda tabata un pru- Ivo Semeleer riba "Topogigio" brandde. politie een kijkje kwam nemen. jeugd-brigade waren er ook. De
tal van baby-benodigdheden be- kleine Luigi Simon Elisabeth
"Apple Queen" resultando
komo ganad bayendo di
eba entre e ehemplarnan di klase
B i Criba un distansha di850 me-
tabata numbertres, Gerald Eve- *****
De 49-jarige STUART YOUNG
De 11-jarige JORGE CUARTAS
werd dit weekeinde zo ernstig vat, overhandigd aan de moeder kreeg ook cheques van de Socie-
rett riba "Comanche" number van de eerste BABY, die op Boli-
punta-punta. "Apple Queen", ter.Remarkabel tabata aki e mal kuater i Dyan Neuman riba "Gi- is vandaag door premier door hen in het been gebeten, dat dad Bolivariana en van een
propiedat di Stud Las Vegas i Thatcherbenoemd totnieuwe di- var-dag (24 juli) werd geboren. plaatselijke firma.
tempu kv a ser registra pa e ka- na" number sinku. het moest worden geamputeerd.
prepare pa Axon Bronswin- bai ganad "One More Chance". E prom kareda di ehemplar- recteur van de BBC. Hij is de Na een hele dag loeren, slaagde
kel, no tabata seala komo vn E tempu ku el a markariba e dis- nan pura sangre di klase AAA a eerste Jood op deze post. Tijdens de politie er vandaag in de twee
di e favoritonan den e prueba tansha aki tabata 112.1 sek. resulta den un viktoria pa e favo- de Falkland-oorlog had honden onschadelijk te maken.
aki kv tabata e ultimo riba e "One More Chance" por sierto a rito "Caribbean Brave" di Stud Thatcher erg veel kritiek op de tot 1982 was hij waarnemend ge-
programa di ayera. BBC, die volgens haar "veel va- LANNOY, aan de Universidad

.
debuta den c kareda aki i a konta Pinocchio ku monta di Felix Ro- Vandaag is het precies 25 jaar zazghebbervan Aruba.
ker het Argentijnse standpunt geleden, dat gedeputeerde RE- Catlica Andrs Bello te Cara-
ku-monta di Edsel Plaate. "El jas Guzman. "Caribbean Brave" cas, met lof de titel van
E prom kareda tabata riba vn Cid", kondusi pa Evy Elizabeth, a kore e distansha di 1400meter danhetBritse liethoren." Young MY ZAANDAM als aspirant- DRUGVERSLAAFDE John
tabata dilanti for di salida pero heeft echter gezegd de onafhan- licenciada behaald in de mas-
distansha di 1000 meter kv par- di punta-punta na kabes sakan- agent in diensttrad van hetpoli- Simmons kreeg van derechter in sa communicatie. Zij speciali-
tisipashon di 5 kabai. "King Re- mester a entrega e puesto aki na do un dies kurpa di ventaha ora kelijke koers van deBBC te zul- tiekorps Aruba. In augustus Los Angeles een vreemde straf
gis" a resulta ganad die prueba "One More Chance" den e parti len blijvenvoortzetten. Maar het 1968 kreeg hij een studie- opgelegd. Hij is verplicht gedu- seerde in audiovisuele
el a krusa final Otro ehemplar di technieken.
aki despues di distanshamente final di e kareda. E di tres lug a Stud Pinocchio "Run for Glory" a feit, dat hij zo kort na de succes- opdracht voor de politie- rende twee jaar lang zijn haar
bai pa "Golden Arrow", number volle verkiezingen, door academie. Drie jaar later werd In de eerstejaren van haar stu-
di "High Command" kv a stroba termina na e di dos puesto. E de- kort te knippen. "Korter jaarzal die heeft mejuffrouw De Lannoy
mas kompetidnan a drenta den Thatcher is benoemd, doet velen hij inspecteur van politie en het moeilijker voor je maken
twijfelen aan deze uitspraak. ook stage gelopen op de redactie
c sigiente orden: 3.Crisanto, 4. korpschef van de Boyenwinden. drugs te verkrijgen", zo zei de van de Amigoe op Curacao.

Chili verrast Brazili Rio Canas, 5.La Borriquena,


6. Pro Star, 7. Mister Ram i
B.Cherubin.
"Apple Queen", kv manera
*****
Vier mannen hebben geprobeerd
de Italiaanse DIPLOMAAT Re-
nato Reggiani, in de Iranese
Van november1976tot 1978 was
hij waarnemend commissaris
van Politie en sedert 1 juli 1979 is
hij gedeputeerde. Van eind 1979
rechter hem.
In de loop van deze maand
heeft mejuffrouw AIMEE DE
Aime de Lannoy is de oudste
dochtervan het echtpaar Miguel
en Mavis de Lannoy-Berg.

met 0-0 gelijkspel menshona aki riba a gana e ulti-


mo prueba, tabata kompanero di
e favorito grandi Pitita kv a
hoofdstad Teheran te ontvoeren.
Maar eerst ontsnapte zijn vrouw
en daarna spartelde de Italiaan
zo heftig tegen, dat de vier man-
drenta komo number dos. "La RADIO I I

SANTIAGO Chili en Bra-
zili hebben met 0-0 gelijkges-
verschillende malen het heilig-
dom van Leao. Hoewel er geen Valiente" a sali number tres,
"Chef de Race" number kuater i
nen hun plan opgaven.Later bel-
den de vier een radio-station om Hoys ,. STOP
*w^~

peeld in een vriendschappe- doelpunten vielen, kreeg het pu- "Brother Mae" ultimo. mee te delen, dat ze hun pogin-
lijkewedstrijd welke bedoeld bliek in dit deel der wedstrijd
was als voorbereiding op het waar voor zijn geld, omdat de
toernooi om de America- thuisclub practisch het hele tref-
landencup. Ongeveer 30.000 fen de Brazilianen de baas was.
mensen woonden de wed- Alleen in het eerste begin heeft
strijdbij. Brazili namelijk van zich doen
Voor derust waser sprake van spreken door gevaarlijke aan-
een wedstrijd waarin beide te- vallen. Daarna trok het zich te-
ams technisch goed voor de dag rug op zijn eigen veld.
kwamen, maar in de slotfase Chili is bij de voorbereiding op
werd het eenruwe wedstrijd.Het
was duidelijk datChili hetBrazi-
liaanse team verraste door zijn
het America-cup-toernooi ver-
rassend voor de dag gekomen.
Het heeft tijdens een recente
Servisio di Informashon di
Gobiernu Sentral
_^ L . CAT EDC AAL *-*^Ta I^^M/v^?
goed samenspel gedurende een toernee met 2-0van Peru gewon-
.
J*AUGustinus^^
'
groot deel van de ontmoeting. nen en met 2-1 van Bolivia en S&jr M
Daarbij legde men tot verbazing
van de Brazilianen zijn wil op het
treffen op. Slechts een paar
ogenblikken kon Brazili wat dit
fraaie spel betreft op gelijke voet
speelde gelijk tegen Colombia
met 2-2; het verloor een wed-
strijd en wel die tegenParaguay
met 0-1.
Brazili heeft met deze ont-
ta partisipa kv awe nochi 20.30'0r despues di Notisiero Tele-8, lo dirigi su
mes na pueblo,

Prome Minister di
Crr~"^ JLL . JiS^J I 12782

komen, en dan vooral doorSocra-


tes en het efficinte spel van de
moeting zijn voorbereiding afge-
sloten. Het moet in hetAmerica-
Antias Ulandes,
Ir. Don Martina / 1/ y^m\ kkWsv
middenveldspelers Andrade en cup-toernooi uitkomen tegen Ar-
Isidoro. De Chileense voorhoe- gentini en Ecuador. Chili heeft
pa splika e posishon di Gobiernu tokante e situashon finansiero-
despeler Aravena plaatste met als tegenstanders Uruguay en
zijn harde schotenmet de linker- ekonomikoaktual.
Venezuela. Maar woensdag
voet de Braziliaanse verdedi- komt Chili nog als voorbereiding

t
ging meermalen voor hoofdbre- tegen Peru in het veld, terwijl er E programa aki ta e prome for di vn seriedi 3 programakv Prome Minister
kens. Hij bestookte met af- nog andere wedstrijden op het Don Martina lo presenta e siman aki riba djaluna, djarason i djabierne. ~^
standsschoten van zon 30 meter programma staan.
AMIGOE MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983
8

Remitido CURSUSSEN ENGELS LO. EN M.0.-A


THE WORLD'S FIRST Aanvang: woensdag 24 aug. 5.15 p.m.

Trahado

Ihoutl
PERSONAL COPIERS. Plaats: Albert Schweitzer School
(bovenbouw)
OBRERONAN PONE atenshon,
tin papia kv a yega e ora desisivo Vooropleiding L.0.: P.A.-MULO-HBS-MMS
denkual obreronan na tur partm- GYMN.-HAVO-VWO.
an di mundu ta bai eksigi loke Geen MAVO
ta di nan. Obreronan muh y Vooropleiding M.0.: de L.O. akte of kennis
homber no ta tambalia mas. Tur op gelijk niveau.

F 1,20
ta uni huntu pa asina e lucha aki
kv ta na bienestar di e masa -
Inlichtingen: tel. 673806 44965 671744 -
obreril lo resulta viktorioso.
No ta importa bo profeshon bo
por ta dokter, abogado, ing-
eniero, maestro di skol, em-
pleado di ofisina, di banko,
STROOMONDERBREKING
periodista, peon, panadero, kar-
pint, metsla, mekanikoo traha- I per voet I 2m cation *m/tm
Copiers //^""^\
Vee' werkzaamheden kunnen wij voor
l*\~Hm\\ U uitvoeren zonder Ute storen, doch
d den haf. No ta importa kual
partido politiko bo ta ni tampoko
BOUWMATERIALEN JONGBLOED
N^^^t
S***./**/"
ditmaal moeten wij de stroomvoorzie-
ning onderbreken:
e religion. Loke ta konta ta bo
koperashon pa asina elimina t
inhustisianan anti-sosial riba -
Kaya Terpsichore 11 Telefoon 79276 OP DINSDAG 2 AUGUSTUS 1 983
tereno laboral. ~. VAN 09.00 UUR T/M 16.00 UUR
SCHOTTEGATWEG OOST 4 TEL. 70400 SOUAX EN GEDEELTE MAHOEMA.
RUPERTO J. JOSEPHINA
-
KENT U ZELF KWARTJE KWARTJE GED.KORALPARTIER-
Rios Montt: geen van cpn aantal gevangenen.Rios daar niets mee uit te staan heeft. -WEG GROOT ST. JORIS.
Montt zei dat hij niet verder op Sinds Rios Montt verleden jaar
contact met
ontvoerders zus
deze zaak kon ingaan omdat er
een muur van hermetisch stilz-
wijgen rond deze zaak is opget-
rokken. De zus van de president
aan de macht kwam is het niet
meer voorgekomen dat de over-
heid in contact is getreden met
ontvoerders, zo werd in regering-
TE KOOP AANGEBODEN:
1 Direktiekeet van 6x14 mtr.
I " J
GUATEMALASTAD Pres-
ident generaal Rios Montt van
is al enige maanden in verwach- skringen verklaard. Al eerder inhoudende hal, 4 kamers, keuken en toilet.
ting en haar gezondheidstoes- werd een familielid vari de presi-
Guatemala heeft verklaard dat tand zou delicaat zijn. Haar man dent ontvoerd. Ook toen is dat
hij geen enkel contact heeft heeft via de pers een beroep op de niet gebeurd. De naaste 1 Direktiekeet van 5 x 9 mtr.
gehad met de ontvoerders van
zijn zus, Martta Rios de Rivas, ontvoerders gedaan. Van haar medewerkers van Rios Montt inhoudende 2 kamers.
die meer dan een maand geleden broer hoeft de ontvoerde vrouw hebben indertijd moeten beloven
niet veel steun te verwachten. dat zij nooit een beroep op de re- DE PROCUREUR-GENERAAL
door gewapende mannen is 1 Overkapping 20x15x2,5 mtr. BIJ HET HOF VAN JUSTITIE
Het officile standpunt is name- gering zullen doen als een fami-
ontvoerd. De president wist wel VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
dat men geld had gevraagd voor
lijk dat een dergelijke ontvoer- lielid van hen ontvoerd zou wor- Tegen elk aannemelijk bod op basis "as is where is".
ing een zaak is van de familie den. Aan dit principe houdtRios Te bevragen:
haar vrijlating en de vrijlating
Rivas-Montt en dat de regering Montt zich ook. MAAKT HIERBIJ BEKEND:
WESCARN.V. dat ingaande 15 augustus 1983 op het eiland Curagao inten-
sieve controle zal worden uitgeoefend op illegaal vuurwa-
Tel. 44573 44899 43178. - - penbezit.

*Vakantie Uitslag
-
wedstrijd j
-
Typen Steno Engels Spaans Boekhouden
sekretaresse verkoopster Alg. Ontwikkeling

TE HUUR GEVRAAGD
NIEUWE KURSUSSEN
bel NU OP

I
Heeft U nog niet Uw aangiftebiljet Inkomsten-
belasting ingevuld?!?
Aarzel dan niet!!
Bel ons gelijk op en wij komen U te hulp.
Hij die zonder machtiging van het Plaatselijk Hoofd van Poli-
tie op Curacao in het bezit is van of voorhanden heeft een
vuurwapen, wordt hierbij opgeroepen om dat vuurwapen zo
spoedig mogelijk vr 15 augustus 1983 in te leveren op het
recherchebureau, Wilhelminaplein te Willemstad.

Dit kan tot voormelde datum straffeloos geschieden.


Eerste prijs
Marlien Dirk/.
p/aTrasdi Seru | KANTOORRUIMTE j ANTILLEAN TAX AND BUSINESS
CONSULTANTS N.V.
Hierna zal met gestrengheid worden opgetreden en de straf-
vervolging dienovereenkomstig aangepast.

,
A een kadobon van f. 50,-
-te besteden bij DUNDEE
Winkelcentrum Brievengat J vanloom2 | Rooseveltweg 265 De Procureur-Generaal,
Tel.: 81098 LR. Nahr
Tel. 611774 kantooruren.
Tweede prijs
Irseline Kocks
Giamboweg no. 9
een kadobon van f. 25,- r^^^^^^^^^^^^^om^^msm^pmp*mm>'
ERVAREN KLEUTERLEIDSTER wnpw< ^wv^^v^^^^

WINNAAR
-te besteden bij
begint de 10de augustus met een
I A BONANZA
OTROBANDA PEUTER KLEUTERKLAS ilE*

'
Breedestraat (O.) ,e Klein Kwartier (buurt Toni Koentji)

Derde prijs
JurichProvence
\- '*aWSr*~ 'H Aan,al P|aa,sen beperkt! Inlichtingen: Tel. 75295.
Stakamahachiwcg 5 1
""* *** *^ * * m~~i^^~^^^^-mim-A~^-^. ,n~i i\n..n_rt_iijuu>_'Li*LrLn_nJ
een kadobon van f. 25,-

rBKEBTI
-te besteden bij
NOVO BOOK & GIFTSTORE
Salinja

*
DATSUN 280 ZX """"^4^^ |
Grote sortering* schooltassen * kedsen * schoe- *
nen * kousen.,

,
>
Bij aankoop van elke m Schoenhandel^
$ schooltas, ontvangt U f jf
een leuke slijper mm^ Wf*VmV\* mr\f*pt
At^aA^MJ \
> i.i.t.i.i.'.i.i.u.i.i.i.-.t.-.-1-1-1-"^^^^^^^'^^'U^.".^".^J!M^^^^'II.|'.''''''''''''''.''|
K 'illllin f) / "-r. . , "1\oQ
/Jkado. Salinja cJS jjjg^-i'ii^- ADRES V/ifi f- sl^LjUr\jK.
De prijzen kunnen afgehaald worden
op het kantoor van
STROOMONDERBREKING
***""^~**s

,
de Amigoe le Scherpenheuvel
r
tot 3uur 's middags,
onder overlegging van identiteitsbewijs!
f' \af*
f >^**J /mm'*\\\;
vjC^v
Veel werkzaamheden kunnen wij voor
u uitvoeren zonder Ute storen, doch os l*i ! EBi]
\j**>\/
/' ditmaal moeten wij de stroomvoorzie-
liffig^^
ning onderbreken:
KONOSE BO ISA "KORSOU"
TE KOOP
OP WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1983 IGANAUNAUTO 1 I||
VAN 9 UUR T/M 16.00 UUR
DATSUN 280 ZX.
direktie-auto,
VANAF GROTE BERG TOT EN MET WESTPUNT. NOMBER &^*X> N? ,26477
Mercedes-
-^^#^^
Benz 280 S
fully equipped

Te bezichtigen:
1978.
r^jr
f
Ontvangen:
schoenen en kleine tasjes
in alle kleuren. ^k <
ij
, 11
ADRES A?^
Pr^oXsrt
f ,es

I
r^FSNUI
WLJC,tJ'
KONOSE BOISLA "KORSOU"
IGANAUNAUTO
DATSUN 280 ZX.
1
igj
RAPID N.V.
Sta. Rosaweg 53 "<^>^
!
Boutique
Caracasbaaiweg
Tel.: 77496
/-^C
/p
W fi
mtrm
KHI
3r \\
II
i^l^iSH
N 9 20721
NOMBER .A^S-^tf^^S
>
adbes^^- 'a<^ *te&
j II
II
Il
KONOSE BOISLA "KORSOU"

ISHI^Sh^ I 'PRIJS
IGANAUNAUTO " :!|
DATSUN 280 ZX.
2e |
111 NOMBERd^^L^ 3X EEN RCA KLEUREN
San Juan, Puerto Rico August 21-24,1983 SOS: rSrr,ry Si i sisv^O %$$
Roberto Clemente Coliseum " I adres . TELEVISIE SAMEN MET
J
f^t^rJ^
.
800 brands under one roof n/^\ i EEN ATARI GAME
P Clothing for Men Women and Children " II 1 1 COMPUTER !
0 Shoes Gifts Accesories " " '
Home Furnishings " " " :":::":

BLIJF DE DOPPEN VAN PEPSI, MIRINDA, 7-UP EN SCHWEPPES SPAREN


"
''
'.'. .*'''""'::

Foi further information, free advance registration badge and exhibitors' list: !] WANT ER KOMT BINNENKORT WEER EEN GROOTSE KAMPANJE !! J
TRADE SHOW/
.CARIBBEAN
(..P.O
Box 1765 " San Juan, Pueito Rico 00936
" (809) 753 1062
" 753 1069 CARIBBEAN BOTTLING CO. LTD.
AMIGOE 9
MAANDAG 1 AUGUSTUS 1983

Kv honda pena nos ta participa fallecimiento di:

WORLD IN A NUTSHELL GESLOTEN Maria Josefma Godaliva


Diaz de Sint Jago
In verband met het overlijden en de teraardebe- Esposo: Elsio Sint Jago

stelling van
BOGOTA, COLOMBIA US
Special Envoy Richard Stone
lians" across the country from
July 25-29. He did not include
can, gave up his place as 16th in
line to the British throne to mar-
mama: Cathalina Leonardo de Diaz

and Ruben Zamora, a leader of the 13 soldiers killed by terror- ry former Baroness Marie- junan: - - -
Carl Rob Airnee Henry Fientje-
the Salvadoran FMLN-FDR lef- ists on July 23 in Jaffna , the inci-
dent that sparked the wave of
Christine yon Reibnitz of Aus-
tria, a catholic who had been di-
Mevrouw Gala Beatriz
tist coalition fighting for power rumannan: JacintoDiaz y Familia
in that country, met here for two violence. vorced and later was granted a Doel Diaz y Familia
hours Sunday, Colombia Presi- church annulment. Gonzalez Pana Hart y Familia
dent Belisario Betancur said.
Betancur made the announce-
NEW DELHI, INDIA Poli-
tical leaders ofIndia's Tamil re- WASHINGTON
sentative Gerry
US Repre-
Studds, facing
Familianan: -- - - --
Sint Jago Diaz Leonardo
gion proposed to Prime Minister Marchena Dekort Molina
Zullen wij op dinsdag 2 Augustus 1983vanaf half 2
-- - - - -
ment at a news conference. He House reprimand for sex with a Werleman Clarinda Felix
said he took part in the meeting Indira Gandhi Sunday creation 17-year-old males page, says he 's middags gesloten zijn. Mereera Frans Marin
between Stone and Zamora. of a United Nations peacekeep- will stay in Congress, but repre- Charles

I
ing force to halt "organized geno-
sentative Daniel B. Crane has
TEL AVIV, ISRAEL Israel
has proposed that the Lebanese
cide" against Tamils in Sri
Lanka and a spokesman said left his plans unclear after
admitting an affair with a
Akto di entiero ta tuma lugar Diamars dia 2 di augustus atardi S'or sa-
liendo for dl misa di Grootkwartier pa santana katholico di Grootkwar-
government of Amin Gemayel Mrs. Gandhi agreed to study
female page. The two Congress-
handle civil affairs in areas of their ideas. The Indian Prime men on Thursday admitted
Lebanon occupied by Israel's Minister at the same time urged
ethics committee charges they Prome eu entiero lo tin vn santu Sacrificio dimisa. Ta ricibi condolencia
army, a government official said an all-party delegation from
Madras and surrounding Tamil had sex with teen-age pages. na misa diGrootkwartierfor di 1 'or di atardi.
Sunday. Foreign Minister Yit-

.
2hak Shamir andDefense Minis- Nadu, the Indian state nearest
WASHINGTON The Inter-
ter Moshe Arens won American riot-turn Sri Lanka, to avoid national Monetary Fund (IMF) * i
Fuera di nos boluntad nos no por ricibi bishita dl condolencia na cas.

Koersen Centrale Bank


support for the idea in Washing- arousing passions and to do no-
thing to aggravate the tense says Saudi Arabia has agreed to
'n last week in talks with US set up a 1,6 billion dollar emer-
1 t. BANK-
Secretary of State George situation-citherin India or in Sri gency line of credit to assist the >
I Shultz, the official, who re- Lanka. agency of it were faced with an

. .
i lUested anonymity, told the internationaleconomic crisis. NOTERINGEN CENTRALE VAN DE NEDERLANDSE
Associated Press in a telephone
interview.
GENEVA
United States-
Soviet Talks on limiting
ANTILLEN GELDIG OP 1 AUGUSTUS 1983 EN TOT
NADER ORDER:

t
UNITED NATIONS Arab
medium-range weapons in
BEIRUT, LEBANON
Resident Ronald Reagan's Spe- US Europe recessed seemingly
stalemated, with a new phase set
states circulated a working pa-
per in the Security Council con-
US DOLLAR
CAN DOLLAR
i.77
1.425
1.79
1.445
1.81
1.465
cial MiddleEast EnvoyRobert C to start Sepy 6. Statements from demning"recentIsraeli attacks"
on civilians in the occupied terri- PND STERLING 2.635 2.69 2.75
McFarlane arrived here Sunday both sides indicated no progress NED GLD 59.23 59.95 69.75
n hisfirst Middle East shuttle to in the 20-month old negotia- tories and declaring Israel's
rid Lebanon of foreign forces. settlement policies illegal. BOLIVAR Cv tristesa pero conforme eu Dios su boluntad nos ta anunsia
tions. The West has set a mid- 2N FRANCS 83.37 84.17 fallecimento di nos mama, ruman y tanta stima
McFarlane was appointed Mid- December deadline for deploy- 82.65
FR FRANCS 22.06 22.76
dle East Envoy earlier this
iionth during Lebanese Presi-
ment of 572 Pershing 2 and
Cruise missiles in five European
TRIPOLI, LEBANON Hea-
vy shooting erupted in the
DUITSE NARK
20.96
66.30 67.02 67.82 GALA BEATRIZ GONZALEZ
dent Amin Gemayel's trip to
Washington.
countries if there is no agree- Northern Lebanese port of Tri- SUR GLD
IT LIRE
- 100.07 102.59
1.17 Na nomber di:
ment. poli after Syrian troops 0.81 1.11
withdrew from several positions Eligio Tromp
Ministry official
JERUSALEM A Foreign LONDON Prince and Prin- in the city, local residents said. KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE Su yuinan : Eric y Sandra
said Sunday cess Michael of Kent were mar- Christians in SouthernLebanon NEDERLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET -
Rumannan : Emilia Betto Koek y familia
Wat the pending redeployment
f Israeli forces in Lebanon
ried by a Roman Catholic priest held an unprecedented mass pro- DEPARTEMENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF -
Calisto Maria Gonzalez y familia
should be regarded as the first
Friday, three days after it was test againstreported Israeli mo- HEDEN 1 AUGUSTUS 1983 EN TOT NADER ORDER: -
Maria Miles de Lange y familia
stage offull withdrawal, butthat
announced that Pope John Paul
II would recognize their 5-year-
ves to close down Christian
rightist party officies and militia -
Hector Mathilda Gonzalez y familia
: Louis Odor y familia
any further move must be old union. The Prince, an Angli- barracks. 9.75 0/0 OBLIGATIELENINGEN PER 85/89 97.83 Swa
13 0/0 OBLIGATIELENINGEN PER 96/90 108.82 Subrino y subrinanan y demas familia.
12.5 0/0 OBLIGATIELENINGEN PER 1986 104.43
12 0/0 OBUGATIELENINGEN PER 88/92 106.99 Acto di entierro ta tuma luga DIAMARS 2 di augustus 1983
10.5 0/0 OBLIGATIELENINGEN PER 1988 100.00 pa s'or dia tardi, saliendo for di Hubadastraat 118 pa Misa y

English Companion HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIE-


LENINGEN BEDRAAGT 10.5 0/0.
DE AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN
despues pa Santana Catolico den Boerhavestraat. Despues di
entierro NO ta risibi bishita di condolensia na cas.

GESCHIEDEN BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.-.

hatched by Syrian and Palesti-


nian forces. The official, briefing
"Oain
on the condition he re-
anonymous, said the ques-
I TUG MASTER
STATIA TERMINALS, N.V. WILL HAVE NEED OF AN ANTILLIAN
1 Dankbaar voor haar vele jaren inzet en werken voor ons en ons
tions of who moves first, when LICENSED TUGMASTER FOR DUTY ABOARD OUR DOCKING TUGS,; bedrijf maken wij het overlijden bekend van
a nd\vhere are merely a "technic-
al matter", but that the with- EXPERIENCE IN TOWING BARGES BOTH ON THE STRING AND ON
drawal proces must be completed THE HIP IS NECESSARY ALONG WITH SHIP DOCKING EXPERIENCE.
simultaneously by all sides. BOTH U.S. AND EUROPEAN METHODS. Mevrouw Gala Beatriz Gonzalez
rian
DAMASCUS, SYRIA
President Hafez Assad has
Sy- STATIA TERMINALS, N.V.
Met droefheid nemen wij afscheid van haar.
v owed to keep 50,000 Syrian sol-
diers in Lebanon until Israel's
army pulls out and work on foil-
ST. EUSTATIUS, N.A. II
'&g a US-sponsored agreement
Haar werken zullen wij blijven gedenken.
for the withdrawal of all non-
Lebanese forces, the official Sy-
Moge zij in vrede rusten.
J"!annews agency said Sunday,
i an open letter to his army on
HENRY By Jack Tippit
'he occacion of "the armed forces
Monday, Assad said "Syria fam. Herbert Schnog
*ill foil all surrenderist fam. Hans Schnog.
schemes, particularly the con-
tract of submission", a term the
Syrians have come to use
Routinely when referring to the Aruba, 31 Juli 1983.
Lebanese-Israeli agreement
signedMay 17 andcallingfor the
Withdrawal of Syrian, Israeli HHBHMBI^HBiMHMHH^BMHHMMNHHHHMMHMMI
and Palestinian forces from
Lebanon. HiHHBBaMaMHMMnMMmHBMBIHI
WARSAW, POLAND Lech
Walesa, chairman of the out- Met diep leedwezen maken wij het overlijden bekend van onze
lawed Solidarity Labor Federa-
r*n, said Sunday that his union Jim Henson's MUPPETS oudste employe
Jjas not yet formulated plans on
hW to celebrate the third
anniversary of its birth at the
eftd of August. "Solidarity al- Mevrouw Gala Beatriz Gonzalez
ways has celebrated the 31st of
u gust", Walesa said as he pre-
pared to end a month-long vaca-
Zij stond bekend als een voorbeeldige medewerkster en collega.
jon from jjjg electrician's job at
"c Lenin shipyard in the Baltic
ofGdansk.

.
CASTEL GANDOLFO, ITA-
L * Pope John Paul II offered Aruba, 31 Juli 1983.
Pecial prayers Sunday for re-
ent victims of violence around
Staf en Personeel
je world, and calledfor "a spirit
comprehension andtolerance"
BEETLE BAILEY By Mort Walker

-
11 strife-torn Sri Lanka. Howev-
for the first Sunday this
*> John
*>onth, Paul did not men-
-0l Emanuela Orlandi, the 15-
of a Vatican
J^essenger reportedly held as
.?risom for papal attacker
ohmet Ali Agca. Dozens of
Police from Rome combed the
around the Pope's summer
Saturday night and
u,iday morningafter an anony-
us caller said the youngster
be freed there, but notrace
WAAROM
maduro travel
TPS^
mmm
.as found of the girl, who
en missing since June 22.
has
QUINCY By Ted Shearer Omdat U bij een vakantie in Costa Rica derit met de jungle-trein moet meemaken om het land
goed te zien en te waarderen. Maduro Travel is het enige reisbureau op de Nederlandse
Colombo, sri lanka
Tc Antillen die deze tour in hun programma heeft opgenomen.
oreGovernment said Sunday
than 200 people have died
Mcc communal violence
jUpted eight days ago, and that
c continuingtrouble wasa plot
I DAAROM! I >^-^T
masterminded by "foreign ele-
6nts" to overthrow the govern-
6nt. Douglas Liyanage, Secret-
jy inthe Ministry of State, told
.Porters there had been 179
*ulings of "civilians by civi-
AMIGOE MHHNDHG 1 AUGUSTUS 1983
10
/ \
\

HENDERSON
.
FOR SALE:
A. BETIST FOR SALE:
'mm\*Wm wffffV
IWE EEC IW./
'' BOSTON
Damestassen,
Polstassen, !
ONE
'ULtil H' tandarts Make-up etui's,
WHALER
'S
'
H
H7
H' W^^ Nieuw telefoonnummer
praktijk
Strandtassen
Portemonnees
TURNTABLE
C^LmW
.
' 13 ft. plus accessories 1981. 1|
hoofdkantoor Zeelandia
Lvipdt
U by: Price: fl. 250.00
/ KI i vwxwJ t tl ~V 1/ fc
Price Fl. 4,000.00 or nearest LA INDIANA
-- /

"' Hii*#.%TiHl
11-* H'
W'
JjkTy.\ miv- l augustus offer.
hervat Hendrikplein 11
Jl V Tel.: 77806
J
l^pak J v J
W./ Tel. 671038 evenings.
'
xWjfPfWi HHHBH VHS'
Y#Cv|H W.'
612099
-
WmWWa W'
'M /

WEGWIJZER
WfrnWapa^Wm
lUmm
'**
'Ml HmmmM WESCARN.V.
VRAAGT VOOR EEN VAN
TE KOOP: ~~M HAAR STAFMEDEWERKERS
EEN LINCOLN
CONTINENTAL
EEN ONGESTOFFEERD OF
GEMEUBILEERD HUIS

ipTQPJJ
(4 deurs)
(zo goed als nieuw) in nette buurt.

voor-
voor v
Minimaal 3 slaapkamers.
f 1. 11 .000,-
en
EEN CADILLAC
SEVILLE
Huurprijs Nafl. 1.500,- per maand.
Tel.: Wescar N.V. 44573 43178 -
eu*
(4 deurs) (i.z.g.s.) Buiten kantooruren 36770.
voor
fl. 16.000,-
V BEL: Tel. 614800

I " 1 l*i w L*l A, 11 '.i" Amt Ma


am\
mWmW*tU*W^a^WWW

MMmm***^*^^**/*^****.**^*****.^**^^^^
u\ COSTUUMSTOFFEN
ook geschikt voor rokken en pantalons
Ideaal voor schoolkleding ^ Br mmT^Lmi jj M 1 7 ') 10%
fHPr4HR%IP| H
Van F^ltt NU F. 5.50 It^J'f IL Hl
PEBBI ES Hanchi Snoa g 1)10% korting op X

,> g mmmm wmm A


2) Gratis grabbelen in X

/ X 2:^ZS,Sc
TEENERBURO'S 5
fe Mi ffF
/flWl_V^^
onze grabbelton
/o?
3) Een voor een
\
\
f
/
X
_
in verschillende uitvoeringen en kleuren.
._
IDEJ^^
Vrdehg,pn JS !
Seroe Loraweg 107b, tel. 36232-36702-36703
||
I CT;
fiets merk "Saint Tropez"
of een gymnastiek fiets
xp
yJ
S
/en
mJUI
H _fl Snelle leveringen en redelijke prijzen. W=,

.
MADURO & CURIEUS BANK N.V. fW* MEUBELINDUSTRIE N.V.
DEMAAYER g
SALAS SPORT SHOP
Mahaaiweg 32-Tel. 70282
!! I I UIUIUINDUITIII NV
Kantooruren dagelijks 8.00-12.00 en
C,
fr; Xmmm^^m^^^^mmmmi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mW
13.00-17.30. Zaterdag 9.00 -13.00 uur. C=, __^______

tin plaser di partisipa na Pbliko en general i na tur Empresario di


Korsou en espesial: g

Bladerharken
voor slechts
Jr X
jk. \.
KREASHON 01 UN SEKSHON NOBO / .
v' Health Food Center
g, Tienda di Sal Korsou" s tf O O^ N.
/f mL\ 5%V_ W//M\
den nos Departamento di Krdito
pa duna servisio, konseho, i konsidera
fiansa na EMPRESANAN CHIKI nobo.
American Style and

! well assorted Heal thfood Center. BI
Openingstijden 9 -12.30 en 3 -6.30 uur.
Penstraat3s-Tel. 613821-55346
S
K
y *"x ', f
y^ j^^J|^^yJJ^J|0
||^^
AV

Fergusonweg-Tel.: 77800

|L- y/VERSE BLOEMSTUKKEN I I __ _. ... ___ 17*>v


X Kakkerlakken? Karpatten? X

If ,
Pa mas informashon: y 31113 te lef OP! 6 1 1420, s
XL-JV voor elke gelegenheid. Pispis? N.
Sres. Kenneth Isidora
_ S
Tico Maduro
Franklin Suares
mt\ t i CW Belt U even voor een afspraak:
Tel. 78229 > >^

Mas empresa nobo na Korsou ta bon pa e Empresario nobo, pa nos

; X SHSSSSSI I Booster * X
k Banko i pa nos Korsou. g? B Reigerweg 2 (Hoek Alablancaweg)

-v- /JULIANADORP JOT

. | AuQUttUuA \
Boekhandel
XX
X JWUlJllirii/wii 613558
/ SUPERMARKET MMM
W S J
Abraham de Veerstraat 12
'
tf
/ _
I
PaXweglO
De bUpermarket met het mini-
, .
1I
(O3
p-
g
Altd alles op schoolgebied
Ryam agenda's, pop-agenda's, sludie-agenda's, woordenboe-
ken, schriften, polloden, linialen, slijpers.
}
a^T
Bij elke aankoop van f. 10.-krijgt Ukaftpapierkado!
t mum verschil tussen L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
g mr
/ Kost en Prijs. g
% Openingslijden: ti S*^ -l.*-
m^ 08.00 -
18.30 (lussen de middag Cr;
g
taf IM fJ IJ
mWm X K Santa osaweg64
Ata plaka na kupon IfjjIf Jhi^irfcliVrr^lH % geopend).
W"' Tl Te: X
36833

plaka ksh. Plaka kv bo por sali di bon kune, ora


bo kumpra e produkto riba c kupon.
Ijilliljjlrljjritft]^
HjpJMlllljfWre \% VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
tOt 8.00 ZATERDAG tOt 7.00 |
g
If fcfc
Wjf
/ IIOPPC/
Sch?ol " \> Terug naar
Korta e kupon saka, i ora bo ta paga, us pa sera e fmpmmmiPll|i|
g III \\W\\\\) amtm*f
S Europese Schooltassen aW
sn kv e produkto kosta. Riba e pamflet aki bo ta [jf!| IjrM^fl:'liS'j^ X. Bij ons heeft de consument Curasao M Beste prijs op
,!... |[^ // M \ f
hana mas kv 100 nmber di tienda, toko of super-
merkado kaminda bo por usa bo kupon.
IHffiftWj'jffl
li.felMiljM: \ bescherming.

-^ 'lAWWammmW Schoenen
" 9
(25% korting)
g I en Kedsen (15% k"rf'"^
E luna aki husa bo superkupon pa bo partisipa den JyMtrofjfffi
e rifa riba vn bale di 500 florin kv bo por gasta den
bo supermerkado preferi. J^WJUlilfftiJMfcWflll
Xv^ iimiSaicnSpT
TVEcn,v? 15 Voor elk vertrek OanUvO X
\X
Ora bo t'ei kumpra X
X 30 t/m 50% Korting
op alles in de winkel, uitgezonderd meubels en de Indiaan-zelf.
g I
huis hebben vJij een
paSSenQ
. .J . QeSClienK !
iisabokupon, jlllll^B Attentie Bursalen!!:
100% Wollen truien, en vesten - 50%
Voor vakantiegangers uit Nederland,
mutsen
p=
g
g J I^*
-^.
11 AMI %/>t"l 1 t O A
Jffl Cl W
W%VW%V%kI&I \ aW
.^r
I ||I|~^M * " ROSAWEG^^^t
prachtigekado handarbeidartikelen uit
i sali kv menos riba bo bon /nu!-,;i Mi,KI \iiKiik.i (,_,

y ' "| IS
.^^ /M Qk / ,'{i V fS | 'maternity'maternity'maternity'maternity* 4^ \
X^ /M^kP^
X v^Vv Zuikertuintje
10% Korting
- Tel. 70514 . X
g
l^ ri^^^V-
Ie
N
BAKfIA a
w^ MAMA
*>&-?
MIA
SantaRosaweg 66
XoX
N^V
op alle schoolkleding g
>
*>. VQkKJ/ hetadrsvoor:
voor al >^W
X<<W
VOOr jOnOenS en meisjes dea.s. moeder haarkleding. En voor
_i 1 oZ UieHen.
gedurende H>o3 Uw baby zeer grote collectie kleertjes. Ook
voor tevroeg geboren baby's grote sortering
Sr/r aW
>^i* AmW
?2 kleertjes, flesjes etc. etc. S<o^ aW'
Isi ainda bo no tin pamflet. I -<\ I i K * maternity * maternity * maternity * maternity *
pasa buska unu na Consales l teC^M^' I VM^MJffl'lJl-illflKil'l
tillffllliiiHMli'JKW.W
_

<Een Tr^ ^rT r1" 1
Cash & Carry na Majoors- \\^^y vakantie naar een van onze eilanden Kl
weg 12. Diasabra mainta
tambe nos ta habri.
/ c^'~, r\f?* ll'1'l'll'IIIIfffil'IIB!
r

"' l}'j||'|^|'ll'.'l'.'!i^.W'.iTJ.^ly naardeU.S.A., Europa, het Midden-Oosten gg Grot,f


" \
hoeveelheid herensokken V
etc etc
U
van katoen en badstof
N^
mmmm
Wij regelen het perfekt voor U.

mARBEjOURS
fe
Lo
I 1
I
Ontvangen.
Voordelig geprijsd!
'd &**> S
N^
PUNDA: 611077 (6 lijnen) SALINJA: 70272-78907 fe Santa Rosaweg 133 (geen parkeerprobleem)
VOOR DESKUNDIG ADVIES. C=> ; S M fei^^M^^^U^^^PMi^^