Vous êtes sur la page 1sur 8

VANDAAG

Een menselijke
geest is als een
parachute.
Het werkt alleen
als het open is

101 ST JAARGANG NO.: 9


Amigoe '
"
''
Kabinet-Lusinchi vrijwel klaar
p.l
Van Kemenade: parlementen
zijn betrokken p.3
Liquiditeits-tekort geraamd op
.miljoen p.5
KLM in opspraak tegen
sportsteun Z-Afrika p.6
atmmmm -m
DR JOS VANKEMENADE
i

...betrokken...

UUONSDAG 11 JANUARI 1984


mmmm

Vakminister op Buitenlandse Zaken

Nieuws in v
o g e l v
AMMAN Koning Hoessein van
u c h
Jordani wil nieuwe besprekingen
voeren met PLO-leider Arafat. Hij
t
noemde dePLO in zijn brief-de enige
wettige vertegenwoordiger van de
Lusinchi gereed
met zn kabinet
CARACAS Gekozen pre- die gezien wordt als een ex-
pert op het gebeid van
minister van Binnenlandse za-
ken Octavio Lepage, Buiten-

.
Palestijnen . Doel van het overleg is sident dr Jaime Lusinchi van
een gezamenlijk standpunt ter Venezuela is grotendeels grenskwesties. In feite is hij landse zaken Isidro Morales
een vak-minister, met niet al Paul, Financien Manuel Azpu-
"
beindiging van de Isralische be- klaar gekomen met de vor-
zetting en voor hetverkrijgen van de
ming van zijn kabinet, waar- te nauwe banden met de rua Arreaza, Defensie generaal
wettige nationale rechten van de partij-politiek. Humberto Alcalde Alvarez,
Palestijnen mee hij op 2 februari hoopt
aan te treden. Ook zyn de na- Lusinchi legde dinsdag de Openbare werken HectorHurta-
***** laatste hand aan devorming van do, Onderwijs Ruth Lerner de Al-
AMMAN Koning Hoessein men bekend gemaakt van de
heeft tot premier van zijn nieuweka- parlementaire leidersvan Ac- zijn kabinet datnu nagenoeg ook mea, Volksgezondheid en Socia-
binet benoemd Ahmed Obeidat, die eion Democratica, welke par- compleet is. Hij overlegde daar- le zaken Luis Manzanilla,
bekend staat als pro-Palestijns. Het tij verleden maand niet alleen toe nog met de leiding van AD. Landbouw en Veeteelt Felipe
kabi net bestaat uit 20 man. Hoessein beslag legde op de presiden- Nog dinsdagavond maakte het Gomez Alvarez, Vervoer en com-
wil kennelijk met het nieuwe kabi- tiele zetel maar ook op een officile Venezolaanse persbu- municatie JuanPedro del Moral,
net na het doenherlevenvan hetpar- reau de namen bekend van de Energie- en Mijnzaken Arturo
lement een nieuwe poging doen de meerderheid in het parle-
ment. Als minister van Bui- nieuwe ploeg welke binnenkort Hernandez Crisanti, Milieu en
door Israel bezette westelijke Jcr- aantreedt onder leiding van Lu- hernieuwbare natuurlijke
daanoever terug te krijgen. Obeidat tenlandse zaken heeft hjj ge-
was minister van Binnenlandse za- kozen Isidro Morales Paul, sinchi. Diens kabinetbestaat uit hulpbronnen Orlando Castejon,
ken. Voordien was hij directeur van Stedelijke ontwikkeling Rafael
de veiligheidsdienst. Dekoning is in- DAYTONA BEACH Niet zo- - Martin Guedez, Informatie en
middels met een open maagzweer in
het ziekenhuis opgenomen. Zijn al-
gemene toestand is uitstekend, werd
ver naar het noorden in de Vere-
nigde Staten, zelfs in redelijk
dichtbijgelegenFlorida, heeft de
MILITAIREN INGEZET BIJ STROOMBEDRIJF Toerisme Armando Duran,
Jeugdzaken MilenaSardi de Sel-
le, Secretaris van de president
meegedeeld. Simon Alberto Consalvi en mi-
vorst flink huisgehouden. Ge-
***** nister van staat, chef van Cor-
SOFIA
Bij een ongeluk vlak
voor de landing op het vliegveld van
vreesd wordt dateen aanzienlijk
deel van de citrus- oogst in dat doplan Luis R. Matos Azocar.
Sofia is een Bulgaars verkeersvlieg-
tyig met 50 mensen aan boord, inclu-
sief de bemanning, om het leven ge-
land verloren beschouwd kan
worden daardoor. In Daytona
Beach daalde hetkwik zelfs tot 15
Stakers hervatten werk onder druk Voorzitter van het parlement
wordt Reinaldo Leandro Mora,
vice-voorzitter van het Huis van
komen. Het toestel voerde een graden onder nul. Om de afgevaardigden Humberto Celli,
lijnvlucht vanuit Berlijn uit. vruchten een beetje warm te hou- fractieleider wordt Carlos Cana-

Bouterse wint
den werden vuurtjes gestookt of che Mata en zijn vervangers zijn
BEIROET De door Syri ge- werden de sinaasappel- boom- Paulina Gamus en HenryRamos
steunde Druzen hebben de hoop op gaarden besproeid.Dat werd me- Allup. Tot minister van staat
een vredesplan voor Libanon de bo-
dem ingeboord met de eisen tot in- teen ijs, maar hielp toch als een voor Wetenschap en Technologie
grijpende wijziging in het leger en soort beschermlaag. is benoemd Luis Manuel Carbo-
het schrappen van het Israelisch- nell, tot minister van staat zon-
Libanese akkoord over terugtrek- der portefeuille Manuel Perez
king van de vreemde troepen uit Li-
Vaderschap Guerrero en tot gouverneur van

slag bij Alcoa


banon. Eerder had de Syrische rege-
ringsomroep al het beleid van de Li- het federale district Carmelo
banese regering veroordeeld. Liba-
non neefl besloten het veiligheid-
WASHINGTON
Amerikaanse vrouw kreeg
Een Lauria. Lusinchi heeft de vol-
gende posten nog niet gevuld:
Arbeid-Justitie, Cultuur en In-
splan dat de aanzet tot vrede moet dinsdag van de rechter het
vormen op te schorten. vesteringszaken. Hij wacht nog
verbod opgelegd dat zi<" zich op antwoord van degenen die hij

MOSKOU De SU heeft namens
het Warschaupact aan de Navo en de
voor vrijdag niet mag laten
aborteren. In die tijd zal de
justitie moeten uitmaken of
daarvoor heeft aangezocht.
De nieuwe minister van Bui-
tenlandse zaken komt aan het
ongebonden Europese landen een
verbod voorgesteld voor chemische dit ingrijpen het recht van de PARAMARIBO Suriname's sterke man Desi Bouterse heeft ribo zijn het erover eens dat we- bang datdeze aan de hand lopen bewind op een ogenblik dat zijn
wapens op Europees grondgebied. man respecteert, diehet kind met behulp van een dreigende Suralco-directie de eerste slag deromdemacht van de georgani- van het Bouterse-bewind. Een land verwikkeld is in verschil-
Het Westen meent dat er weinig wil hebben. De vrouw heeft al gewonnen in het stakingsconflict in de bauxiet-industrie, als ge- seerde arbeiders is gebleken in eind van de stakingbetekent dat lende geschillen over
nieuws in het plan schuilt. Het tweemaal een abortus onder- volg waarvan eerder al de Surinaamse regering aftrad.Het in- Suriname. Voor de derde maal Bouterse de door hem gewenste grenskwesties. Met Colombia is
Warschaupact doet een oproep tot gaan. Ondat de man er niet in men al bijna twintig jaaraan het
een internationale conferentie in 84 zetten van het legerbij Suralco en het electriciteits-bedrijf sa- heeft men een kabinet gedwon- adempauze krijgt. Hij is in de af-
slaagde zijn echtgenote te men met de dreiging van de definitieve sluiting van het Suralco- gen af te treden. Dit overkwam gelopen dagen al begonnen met praten en discussieren over de
om hierover te spreken.
*****
overreden om de vijf weken bedrijf heeft vanmorgen zon 1200 arbeiders doen besluiten eerder de premiers Jopie Pengel overleg met het bedrijfsleven en afbakeningvan het continentaal
BUENOS AIRES Oud-
president generaal Bignone van Ar-
oude zwangerschap niet op-
nieuw af te breken, wendde
naar Suralco terug tekeren. Van hen gingen er 50 meteen aan de
slag, de rest nam op het fabrieksterrein een afwachtende hou-
en Sedney in 1969 en 1973. Dit-
maal deden de arbeidershet zon-
de vakbonden. Men neemt aan
dat hij een regering wil vormen
plat in deGolf van Venezuela. De
Colombiaanse regering hoopt
gentini is na 2 maal niet verschenen hij zich tot derechter met het ding aan. De staking in de bauxietindustrie, ook bij Billiton, dat er eindelijk met deze Venezo-
der hun vakbond, welke advi- met vertegenwoordigers uit die
te zijn om te getuigen in een verzoek om zijn recht op nako- duurt al meer dan drie weken. seerde tot werkhervatting. kringen, nu ook de laatste partij laanse regering een oplossing
rechtszaak opgepakt. Deze zaak gaat melingschap te erkennen. De kan worden gevonden voor deze
over hetverdwijnen van 2 soldatenin tie, in samenspraak met het Kennelijk vertrouwt men de welke hem steunde, Palu, de
adspirant-vader is weliswaar Bij de ingang van Suralco woestijn is ingestuurd. langslepende zaak, welke dever-
deperiode dat er duizendenArgentij-
werkloos en heeft het econo- moederbedrijf Alcoa in vakbonden niet meer en is men houdingen tussen beide buur-
nen om politieke redenen werden stonden vanmorgen militaire
misch moeilijk, maar hij zegt posten aan wie de werkwilligen Pittsburg in de Verenigde Sta- landen soms nadelig benvloedt.
ontvoerd en omgebracht door het le-
ger. Bignone die een maand geleden bereid, erop gebrand en in moesten meedelen dat zij inder- ten, gedreigd bij voortduringvan De nieuwe bewindsman op Bui-
demacht overdroeg aan gekozen pre- staat te zijn een kind alles te daad wilden gaan werken.Daar- de staking. De aluminiumsmel- tenlandse zaken Morales Paul
sident Alfonsin zit in preventieve
hechtenis.
geven wat het nodig heeft.
Volgens hem zou de abortus
na trokken zij naar het admini- ter was eerder al stilgelegd. Een
dergelijke maatregel was nog
Venezolaanse adspirant-minister: heeft onder de laatste regerin-
stratiegebouw. Dit betekende gen persoonlijk deelgenomen
eerder genomen bij Sural-

ISLAMABAD Om de op 1 na
grootste stad van Afghanistan, Kan-
waarom zijn vrouw vraagt
zijn rechten als vader mis-
kennen.
wel dat het daarmee onmogelijk
was geworden om het bedrijf te
nooit
co.
een
Het weer op gang brengen is
uiterst kostbare en langduri- Venezuela en Saoedi Arabi
aan belangrijke conferenties en
bijeenkomsten over grenskwes-
dahar, is tussen regeringstroepen, sluiten. Daarmee had de direc- ties. Hij is politiek onafhanke-
die door de SU worden gesteund, en
derebellen een harde strijd geleverd,
waarbij tientallen doden zijn geval-
ge zaak. Overigens zou de slui-
ting van Suralco het moederbe-
drijfgoed uitkomen. De alumini-
eens over handhaven olieprijs lijk, maar hij voelt zich aange-
trokken tot de sociaal-
democraten van AD. Met zijn bc-
len. Ook werden er 2 Mig-
Leven bedreigd van VS- ummarkt is al vrij slecht en het-
'
noeming geeft Lusinchi aan dat
straaaljagers neergehaald. Elders in zelfde geldt ook voor de bauxiet. ABU DHABI rondreis door
De toe- Midden het hij het meent wanneer hij het
het landzijnerookrebellen actief. De Alleen aluinaarde kan nog wor- komstige Venezolaanse Olie-
Oosten om over oliezaken te
opstandelingen echter zijn onderling
zeer verdeeld. militairen in Honduras den afgezet. Al eerder liet Alcoa
doorschemeren het Surinaamse
minister Arturo Hernandez
Grisanti zegt het met Saoedie
praten.
De adspirant-minister heeft in
heeft over het broederlijk begrip
met Colombia waarvoor hij zich
in wil zetten. Hij wordt een per-
AMSTERDAM
ging van de VS-dollar

De koersstij-
lijkt gisteren TEGUCIGALPA Bedrei-
gingenzijn geuit tegen
het le-
het communique werd de ver-
zekering gegeven dat men een
bedrijf te willen sluiten.
Legerleider Bouterse vroeg na
Arabic eens te zijn dat de hui-
dige olieprijs gehandhaafd
Riad gesproken met de Saoedi-
Arabische minister Jeque Ah-
soonlijke vriend van de Colombi-
aanse presidentBelisario Betan-
totstaantezijngekomen.DeEurope- ven van de ruim 150 Ameri- het bekend worden van de drei- moet worden. Zo meldt het med Zaki Yamani. Beiden waren cur genoemd.
zich daar- eind zou maken aan het leven gende sluiting van Suralco om persbureau van de Verenigde het ook met elkaar eens over de
se munteenheden gingen kaanse militaire adviseurs Een andere kwestie welke op
na wat herstellen. Er bh ven veel van allemilitaire adviseurs van hem nog een dag de tijd te geven Arabische Emiraten (VAE). noodzaak om de eenheid te ver-
overtuigd van een her- die permanent gestationeerd het Yankee-imperialisme en ook sterken binnen de Organisatie afhandeling wacht op hetzelfde
handelaren zijn in Honduras. Ook tegen om de mensenweer aan het werk Hernandez Crisanti is op terrein is het geschil met Guya-
vattingB vandeopmarsdoordedollar. aan dat van de Salvadoraanse te krijgen. Voor de tv zegde Bou- van olie-exporterende landen
na over het Esequibo-gebied, dat
Salvadoraanse soldaten zijn soldaten die in opleiding zijn in
JERUZALEM *****r Volgens een dit soort bedreigingen ge- het Crem, met de bedoeling dat
terse toen dinsdagavond toe dat
het leger zou worden ingezet om
(OPEC). Zij zijn er ook voor de
prijs van de olie in principe op 29
ongeveer een-derde deel 'van
is het
Spaanse oppositieleider Spanje en
richt. _e zijn afkomstig van de zij daarna in hun vaderland de de werkwilligen te beschermen. HerreraCampins: dollar per vat te houden.
Guyana uitmaakt. Venezuela
ogenblik niet ver meer dat Gewapende strijdkrachten patriottische krachten doden, HernandezCrisantizal op 2fe- maakt daar aanspraken op, wel-
Israel officile relaties gaan aankno-
and in het
van het volk (FAP) van Hon- die de corrupte regering van El Inderdaad stonden er vanmor-
gen militairen bij de ingang en
Uittreden VS uit bruari zijn taak alsministervoor ke fel worden betwist door Geor-
pen. Spanje is het enige duras, waarschijnlijk een Salvador bestrijden, aldus het Unesco ernstige getown. Binnen de Contadorag-
Westen dat nog nooitrelaties.heeft ook op anderepunten in deomge- Energie- en Mijnzaken aanvaar- roep zal Venezuela
linkse groepering. communique den wanneer zijn partijgenoot nagenoeg on-
onderhouden met Israel.
Overigens
Deze mededelingen werden Van het bestaan van de FAJ> ving van het'bedrijf. In zijn tv- waarschuwing veranderd blijven opereren.
ziet Jeruzalemniet graag dat Spanje toespraak had Bouterse het over Jaime Lusinchi het presi- De ministeriele taak van se-
lid van de Europese
Gemeenschap
wordt samen met Portugal-
gedaan door de politie van de
hoofdstad Tegucigalpa. Wat de
anti-Salvadoraanse dreigemen-
was de politie toteen paar dage
geleden toen men het communj. een terreurgroep die werkwil-
ligen verhinderde te gaan wer-

CARACAS Venezuela acht
het uittreden van de Verenigde
dentschap aanvaardt van Vene-
zuela. De nieuwe Venezolaanse
cretaris-generaal van de presi-
dent, waarvoor Alberto Consalvi
que vond niets bekend. Maar n a Staten uit de Unesco een ernsti-
*****- De Deen*^re-
KOPENHAGEN ten betreft, blijkt dat het gaat om devondst van de verklaing en de ken. Bouterse beschuldigde oud-
minister Haakmat en ex- ge waarschuwing aan alle multi-
minister zal lid worden van de
club van vier Opec-landen welke
is aangewezen is erg
invloedrijk
de ongeveertwaalfhonderd mili-
geringscoalitie heeft zijn posie aanslagen heeft men de geigen. De betrokkene heeft
i

president Chin A Sen ervan de nationale organisaties, inclusief bekend staat als markt-comite namelijk
het parlement versterkt bi de gis^ tairen uitEl Salvador diein Hon- de maatregelen getroffen, al(j zijn zegje in de besluitvorming
ren gehouden verkiezing. Devoo<^o
. duras een anti-guerrilla- us
de politiechef, met als doel even- stakers op te stoken. de Organisatie van Amerikaan-
se Staten (OAS). Zo verklaarde
van de Opec. Deze club houdt de
prijsbewegingen nauwgezet in
van het kabinet. Consalvi
wordt

.
vatieven gingen het meeste opleiding ontvangen van de tuele aanslagen op lijf en ged De aankondiging van de be- gezien als een pragmaticus
de Sociaal-democraten De'cten 1J en Amerikaanse militaire deskun- drijfssluiting bij Suralco kwam president Luis Herrera Cam- de gaten en ook de productiecij- ongetwijfeld een belangrijke die
van genoemde militairen te pins, die de mededeling van de
lies.Deregeringspartijen behaa nege digen. Dit gebeurt in het Regio- op dezelfde dag waarop Bouterse fers. Op 10 februari komt dit gaat spelen in het nieuwe rol
76 van de 179 kamerzetels, nale militaire trainingscentrum voorkomen. besloot zijn militairen in te zet- VSdatmeninjanuari 1984uitde markt-comite weer bijeen. Aan
net. Op Binnenlandse
kabi-
meer dan zij hadden. Bij meer dan n gelegenheid Unesco gaat een indirect pres- dan ookde prijs eve- zaken
(CREM) bij Puerto Castilla wel- ten bij het energiebedrijfEBS.
hebben de linkse groeperingen Dit om de stroomvoorziening de ordekomt heeft Lusinchi met Lepage zijn
ke plaats aan de Atlantische siemiddel op de ontwikkelings- nals de situatie op de olie-markt.
WASHINGTONAmerika hoopt in Honduras zich uitgesproken te
landen noemde. Venezuela campagneleider tijdens
dat de ontwapeningsconferentie kust ligt op800 kilometer van de
tegen de Amerikaanse aa hwe.
garanderen, zei Bouterse. Deze Voorzitter van het comit is de laatste verkiezingen de
Stockholm een ommekeer brengt in hoofdstad. Dit Crem wordt gefi- zei dat er nieuwe eisen door de acht de Unesco als VN-orgaan minister van de VAE, Mana Hij had deze post ook al
benoemd
zigheid in het land en tege h het voor cultuur en wetenschappen
derelaties met de SU, zo zei delega- nancierd door Washington. stakers waren gesteld nadat in- Saeed Oteiba. De Venezolaanse president Carlos Andres onder
tieleider Goodby. Op de volgende Politie-majoor Manuel de Je- opleidingskamp in Castillg en de gegaan was op hun eerste eis: de een nuttig orgaan, vooral voor de politicus toonde zich voldaan Perez
grote militaire oefeningen waar- landen in ontwikkeling. De Ven-
week te beginnen bijeenkomst ont- sus Trejo deelde mee dathet drei- nationalisatie terug te draaien. over zijn reis tot heden toe. Hij
moeten eikaardeministers Shultzen gement door de FAP was gefor- aan duizenden Amerikaanse mj. Bouterse twijfelde eraan of de ezolaanse president echter hoopt gaf nog als zijn persoonlijke me-
Gromyko. litairen meedoen en welke be- nieuwe eisen van de stakers zelf dat het dreigement geen werke- ning dat er voorlopig nog niet CARACAS
Alfonsm van -President
muleerd in een communique dat Raul
***** drie dagen nadat er twee bom- doeld zijn om Nicaragua angst afkomstig waren. Het zou name- lijkheid wordt.
moet gedacht worden aan de ver- Argentini heef
DE BILT In 83 hebben de 5 aan te jagenen onder drujf tezet- aangekondigd dat hij de
kernmogendheden in totaal 53 on- men waren ontploft door de auto- ten. De huidige regering van
lijk gaan om politieke eisen.Vol- hoging van het productiepla-
dergrondse kernproeven genomen; riteiten was ontdekt, Deze bom- gens de sterke man van Surina- fond. Een dergelijk besluit moet machtswisseling in Venezuela
deSU namer 31,deVS 13, Frankrijk men waren vanaf een rijdende Honduras is erg Reagai). gezm(] me had hij zich tot heden toe tole-
en zou het liefst meer Ameri-
MEXICOSTAD Ford Motor uiteindelijk door de ministers
bijzal wonen.
OokdeSpaansere
7 en Engeland en China allebei 1. In
de voorbije 5 jaarishettotaal aantal
auto geworpen naar de ambassa-
de van Chili en in een park bij de
rant opgesteld, maar anarchie
kaanse bases in het land hebben en terrorisme kunnen niet wor-
alseen zekerheid var Ameri-
gaat een half miljard dollar investe-
ren in Mexico met de bouw van een
autofabriek, welke moet gaan ex-
van de dertien Opec-landen wor-
den genomen. Hernandez Cri-
genngsleider, prem i er
Gonzalez, zal aanwezigzijn wan J
proefnemingen ongeveer gelijk ge- zetel van het commando van de kaans optreden tegen eventuele hij.
den getolereerd, zo benadrukte
porteren naar deVS en Canada. Eind santi heeft op zijn reis al bezoe- neer Jaime Lusinchi zinpres"-"
bleven, de explosieve kracht werd
verkleind.
Hondurese strijdkrachten. In
communistische infiltraties. Politieke kringen in Parama-
86 moet de fabriek klaar zijn. ken gebracht aanKoeweit, Alge-
rije en Nigeria.
dentiele taak in Caracas aln
vaardt.Ditgebeurtop2februarT
AMIGOE UUOeNSDfIG 11 JfiNAURI 1984
2

IN DE KANTLIJN
CURAAO
AGENDA

mensen wat doet de wereld met dit ver-


NACHTDIENST eilandsgeneeskundige
v.w.b. het derde distrikt gelieve tel.: 641658
te bellen en dan het antwoordapparaat af te
wachten(ditgeldtuitsluitendvoorgouverne-
gebaar was
Hetsentatie groots.Dat
subliem.
De pre-
nie- haal? Geeft het een sleutel voor mentspatinten van Bandabao).

mand weet en wellicht ooit zal Centraal Amerika, het Midden WIT GELE KRUIS (wijkverpleging): kantoor
Oosten, de verhouding Oost- Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
weten wat er tussen Paus Paulus West? Hier mag de cynicus zijn maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
ontstaan door een grote koude. en Agca gezegd, uitgesproken, schamper 'nee' laten horen. Zo zaterdag gesloten; de wacht heeft zuster
Het spaart patrouille- wagens en ren op Bonaire, begon in 1959 bij gebiecht, beleden, toevertrouwd door: Marsden, tel.: 614607/43647 en zuster
De dienstverlening op het vlieg- simpel ligt het niet, zo goed is de
personeel uit en al ishet dan nep,
het werkt wel preventief. De
de overheid als gevangenbe-
waarder op Curacao. In 1961 veld was dan ook krakkemikkig.
Op de deur van het toilet stond
is
zelfs de teneur van het ge-
sprek is een vraagteken voegt
R. Snow mens au fond ook niet. Maar wat
het wel aangeeft is een richting,
Daal, tel: 76728.
TANDHEELKUNDIGE KLINIEK:
politie in deAustralischeprovin- ging hij over naar de politie en daar nog eens het intrigerende woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur ge-
heeft sedert 1962 tot zijn pensi- geschreven dat het toilet (re- een mogelijke houdingvan crea-
cie Queensland heeft vastges- stroom) buiten bedrijf was daar- aspect van het mysterie aan toe. legenheid voor behandeling.
teld dat hardrijders duidelijk onering op Aruba gewerkt. Zo werd hetbezoek aan deRebib- tiviteit. Anders gezegd een alter-
vaart minderen als zij een poli-
door. lemand had het woord "re- bia gevangenis een aan een door Men moet vrezen, heel weinig. natief voor de dodelijke KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
tiewagen zien. En dus ook bij het
stroom" geschrapt en daarvoor Zowel 'paus' als 'terrorist' staan kringloop van haat en geweld. volgens afspraak.
in de plaats ingekrast het het beeld geobsedeerde wereld
zien van een op een plank ge- aangepaste preek. Geen woor- te ver van de gewone mens af. En Het beeld uit die Italiaanse ge- ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
De Britse rockmusicus ALEXIS woordje "airport". toch, de wereld heeft gefasci- vangenis daagt uit om onver- van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van
plakte kleurenfoto, die goed lijkt KORNER wiens rythm and blu- den maar wel indringende
op een echte POLITIEAUTO. beelden. neerd toegekeken. Ongetwijfeld moeid te blijven zoeken naar ope- 07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.
es- stijl in de jaren zestig de mu- ningen in wat muurvast lijkt te
Een extra voordeel is dat die nep- ziek van onder andere de Rolling De eerste vraag is, wat er dan omdat er alleen maar te kijken GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
wgen opvouwbaar is en dus de viel en wat men zag waren twee zijn gelopen tussen mensen.
Stones diepgaand benvloedde, zonder woorden gezegd is. Niet geopend van maandag t/m vrijdag van
ene keer hier en een anderekeer is op 55-jarige leeftijd in een Lon- tussen die twee naar elkaar toe- mensen in een unieke ontmoe- 07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
weer ergens anders opgesteld
kan worden om waarschuwend
dens ziekenhuis overleden. Kor-
ner werd daar sinds October be-
gebogen figuren maar dat
moet toch de bedoeling zijn ge-
ting, die ondanks het camera-
oog hoogst persoonlijk bleef.
zin is het wel een sleu-
Intel.dieHet op alles voorbereid
Maria 17, tel: 80222.
BOTICA BANDABAO: geopend van maan-
t werken. weestaan een toekijkende we- zijn in hetverkeer tussen elkaar

dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
handeld voor longkanker. Kor- men kan daarbij denken aan
****** -18.00 uur; zaterdag gesloten.
Premier Margaret THATCHER
van Engeland droomt met ze-
ners "Blues Incorporated" en
"CCC" waren verantwoordelijk
reld.
TIME Magazinetracht die vraag
in een lang en niet altijd even
De vraag is dan ook of het ei;
genlijK wel om vergeving
ging of om zichtbaar te maken,
de plaatsing van d Pershings
is even onvermijdelijk als nood-
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Coromoto, tel.: 23241; Punda:
voor de grotepopulariteit van de zakelijk. Maar schept geen nieu-
kere regelmaat dat zij een trein makkelijk openings artikel van dathet woord en wederwoordka- Bettina, tel.: 77055.
of vliegtuig moet halen, maar
blanke blues zon twintig jaarge- wekansen. Het bewaart devrede
leden. Lance Morrow te beantwoorden. rakter van ons mens-zijn door DIVERSEN
dat haar benen haar in de steek ! % Men vraagt zich af, hoeveelmen- ons zelf in alle omstandigheden als status quo, niet alseen dyna- - Theater
laten. In een interview met een * **
SIR WINSTON CHURCHILL
"-

sen zon artikel helemaal uit le- beoefend moeten worden. Men misch proces. De Paus bij Agca
FILMLIGAr 20.30 uurfilmvertoning
de Tempel (film:Permette?Rocco Papaleo.
groep kindeten zei zij dat ze dat zen. Dat is dezelfde vraag als moet dePaus en zijn raadslieden verschilt niet veel van de beel- ; regie Ettore Scola; acteurs: Marcelo Ma-
heeft verzwegen tijdens zijn pre- den van zijn bezoeken aan Polen.
krijgt als haar een moeilijke mierschap van 1953 getroffen te hoeveel mensen dat pregnante bewonderen om de durf ditz aan stroianni. Margot Novae e.a).
werkdag wacht. Een kind con- beeld van 'vergeven' met meer de wereld voor te houden. Het Hij laat de mensheid iets mr
zijn door een hartaanval. Nu is zien dan onwrikbare afwijzing
DONDERDAG
fronteerde haar met wat ze ge- dat pas gebleken nadat rege- dan nieuwsgierigheid be- had wel heel gemakkelijk een DIVERSEN
zien had in de film The Day Af- ringsdocumenten zijn vrijgege- trachten. vertoning kunnen worden. Maar van wat inherent kwaad is (wat MOBIELE BANK: 08.45-09.20 uur Buena
ter. Thatcher:."lk geloof dat jul- hij ook doet). Het is alleszins de Vistat/ork kerk; 09.45-10.45 uur Sta. Maria
ven. De toen 78-jarige Churchill Hoeveel identificatie mogelijk- wat men zag was te echt om het t/o 't Schuurtje; 11.00-12.00 uur Seroe
lie een betere toekomst wacht heid biedt zulk een zorgvuldig voor de hand liggende cynisme moeite waard diebeelden niet te
was overwerkt en had algehele Fortuna t/o Steenkoraal; 12.15-12.45 uur
dan mij toen ik zo oud was. We
rust nodig. Op medisch advies genceneerde en gefilmde verto- een kans te geven. snel te vergeten. Er valt immers Suffisant/Muizenberg; 13.20-14.30 uur
stonden toen aan de vooravond
werd bijvoorbeeld een ontmoe- ning van de vergevings daad? Een tweede vraag is uiteraard, meer te hopen dan te zien. Brievengat; 14.45-15.45 uur Zuid Bonam.
van de Tweede Wereldoorlog, ik ting met president Dwight D. Ei-
was 14 toerfdfe oorlog uitbrak". senhower van de VS toen uitge- BIOSCOOP
******
SLAPSTICK in optima forma.
steld. Hij bleef niettemin pre- GOLDEN DRIVE-IN
miertotapril 1955 en werd opge- 21.00 uur Jaws 111 (actiefilm, Engels, 18
Prins Charles van Engeland is volgd door Sir Anthony Eden. jr., .5,-).
daar niet vies van. Hem werd Tien jaardaarna stierfChurchill TELECURAAO

door de 15-jarigeKati Slater ti- op 90-jarige leeftijd. WOENSDAG: 16.30 Battle of the Pla-
jdens een bezoek aan een wi- :": nets; 17.00Harold Uoyds; 17.30NABC-
jkcentrum in Manchester een ** *
Wie weet komt ze nog eens terug
.\-
programma; 18.15 Biba Sal; 18.30 E
taart in het gezicht geduwd. De man drechi di Dios; 18.45 Telenovela:
in de topsport, maar dan niet als Ronda de Piedra; 19.30 EVD (VBC-
jongedame had het hem tevoren
gymnaste, maar op het paard. De programma); 19.45 Transtel; 20.00No-
voorzichtig gevraagd, waarop de tisiero Tele-8; 20.30 More real People;
Russische turnster OLGA KOR-
prins haar toefluisterde: "Dat BUT die drie gouden medailles 21.00 Hill Street Blues; 22.00Carnaval
moetje niet vragen, maar ge- Beiden uit het echtpaar Elhage- Live; 23.00 Tempu pa Dios; 23.05 Slui-
won op de Olympische Spelen ting.
woon doen". Hij drukte na het van 1972 in Munchen, Duits- Hollander zijn geslaagd als
voorval haar ook nog enkele land, begon met paard- APOTHEKER (quimico farma- DONDERDAG: 16.30Mr. Magoo; 17.00
brokstukken in het gezicht. De ceutico biologico) aan de Univer- Little's Hobo; 17.30Ob'ra di Man; 18.00
dressuren als een grapje, maar is Focus; 18.15 Filatelie; 18.30TeleCura-
hoveniers wisten niet hoe zij het sidat Autonoma di Guadalajara.
hadden. er nu erg serieus in. Ze doet spoe- cao special; 18.45 Telenovela: Ronda
dig aan de eerste wedstrijden Het gaat om Sheila Marie Elha- de Piedra; 19.30 Chepo; 20.00Notisiero
ge- Hollander en haar man Sha- Tele-8; 20.30 Benson; 21.00 Flamingo
mee. Ze is gehuwd met dezanger Road;22.ooMundunaista;22.lsAkti-
Bij de polittfee op Aruba is briga- van de popgroep Pesnyary die in heen Saad Elhage. Ondermeer is vidad; 23.15Tempu pa Dios; 23.20 Slui-
dier EUFEMIO HRMENE- Rusland erg populair is. Het het echtpaar J.A. Hollander- Gu- ting.
GILDO THIELMAN, laatstelijk paar heeft een vijfjarige zoon. errero, ouders van mevrouw El-
werkzaam bij de Vreemdelin- hage, blij met dit bereikteresul-
gendienst luchthaven, na 25
dienstjaren met pensioen ge-
Het boek "1984" van' GEORGE
ORWELL, waarin hij zich erg
taat.
*****
Studiedag voor
gaan. De heer Thielman, gebo- pessimistisch uitlaat over het bijz. onderwijs
jaar dat nog maar enkele dagen Veel geluk heeft een dertig-
oud is, is uitverkocht in de Vere- WILLEMSTAD Voor onder-
jarige man in Ridgeland beslist wijzers van het bijzonder onder-
nigde Staten. Overal vliegen de niet gehad. Hij wist eerst met wijs wordt op zondag 29 januari
exemplaren de deur uit n de kerstmis ternauwernood teont- WILLEMSTAD Voor het consultants) te Vinkeveen en zijn vakantie- oord gekozen
boekwinkels kunnen de vraag een studiedag gehouden. Het
snappen uit zijn brandend huis. vijfde opeenvolgende jaar zijn vrouw Sina, werkzaam heeft reikte het Toeristenbu- thema van de studiedag is het le-
niet aan. Een op de vijfbezoekers Op nieuwjaarsdagwas het even- brengt het echtpaar Siebelt de bij een hotel te Amsterdam, reau (CTB) aan de echtlieden ren lezen van kinderen in het bij-
van deze winkels vraagt erom. wel mis. Toen vloog zijnwagen in laatste dagen van het oude en verbleven elke keer in het een plakkaat uit. Op de foto
:'.: zonder onderwijs. De studiedag
** ** BRAND. Hij verbrandde over de eerste dagen van het nieu- Princess beach hotel. vlnr dokter Prins, het is in de aula van de UNA; in de
Een week lang zat het vliegveld tachtig procent van zijn lichaam. echtpaar Siebelt, Donny Her-
wejaar op Curacao door. Pe- loop van volgende week krijgen
van New Orleans zonder (warm) De brandweer trof hem er aan
WATER vanwege een pijpbreuk ter Siebelt, directeur van de Als blijk van waardering nandez van het CTB en hotel- de betrokken onderwijzers het
toen de brand geblust was. ABc (AlgemeneBeveiligings- directeurBerent Prakken. programma toegestuurd.
dat het echtpaar Curacao als
HENRY By Jack Tippit

ADVERTENTIE-AFDELING BONAIRE: WASHINGTON


Amigoe Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 7.30-16.00 uur;
Zaterdag 7.30-10.00 uur.
CORRESPONDENT:
Hubert Linkels, Gouv. N. Debrotweg z/n,
tel.: 8627.
Medewerker: Maarten Huygen (tel.: 202-
-3328984).

Alle advertenties voor de komende dag Persagentschappen: ANP en AP.


moeten 1 dag van tevoren voor 3 uur binnen SINT MAARTEN: Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
UITGEVERIJ AMIGOE N.V zijn. Abonnement en Advertenties: ami Herald, de Haagsche Courant, de Bra-
Scherpenheuvel z/n
Curacao NA.
Advertentie-afdeling (acquisitie):
Ingrid de Maayer, Viola Bernardus en Janny
-
Vance James, kantoor: tel.: 2283 3040;
huis, tel.:3072.
bantse Pers.
Giro 440.000 Naaldijk. DRUKKERIJ: Rotaprint n.v.
Bankrek.:nr. 11-07-313 SABA: DISTRIBUTIE (abonnementen)
Algemene Bank N.V. Correspondentie: Wilma Nijhof, tel.: 2321 of Curacao: Districo n.v., tel.: 70503,70504en
Bankrek.: nr. 874.825.10 2318. 70304.
ZOEKERTJES: verschijnen op dinsdag en
Maduro & Curiel's Bank n.v.
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 7.30- Voor klachten gelieve deze nummers op te
CURACAO
-16.00 uur worden opgegeven; behalve op STEUSTATIUS: bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
Centrale (alle afdelingen)
zaterdag. Vertegenwoordiger/Correspondent: Ken- taald worden via Giro rek. nr. 208.000, Ma-
672000 Alleen zoekertjes die op maandag en don- neth Cuvalay, Tijgerweg 4A m.m.v. Mona duro's Bank rek. nr. 286.330.08 en ABN rek.
derdag voor 12 uur binnen zijn, kunnen de Heyman. nr 11.15.626.
Directie: F.H. Oduber dag daarop (dus dinsdag en vrijdag) ver- Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Namens Antillan News Holding n.v.: DEN HAAG Bonaire (Abonnementen en Incasso): mv. A.
R.F. Snow

schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE
CORRESPONDENT
Frans Kok (tel.: 070-614911)
-
Wong - Loi Sing, Noord Salinja.
Jim Henson's TM MUPPETS

(ARUBA) N.V Losse nummers 50 cent.


Hoofdredacteur: HILVERSUM Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nassaustraat 110, Nederlandse Antillen veertien gulden per
Frans Heiligers tel: 24333 (drie lijnen). CORRESPONDENTEN
Overige leden Redaktie: Directeur-Hoofdredacteur: B. Jos de Roo en Victor Hafkamp: Radio Ne- maand.
Toon van Dongen. Caroline Thode, Ronnie Jos van der Schoot. derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
Rens. Laureen Ravelli-Schenk, Max Suart Redaktie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez. toestel 319). Buiten Antillen (Nederland):
(sportverslaggever), Sheila Rhodes (secre- Djisbie Franken (fotograaf). NAfl. 80,15 per maand (luchtpost) of NAfl.
taresse). Solarrge Isselt (opmaak) en Ken Advertentie-afdeling: Jos van der Schoot en UJRECHT 24,00 per maand (zeepost); jaarlijks vooruit
Wong (fotograaf). Etleen Landsmark. Frans Croes (fotograaf). te betalen.

Heer Bommel ende Zelfkant Door Marten Toonder

BEETLE BAILEY By Mort Walker

QUINCYBy Ted Shearer


01423Niet lang daarnastuurde heerBommel deOude Schicht als Pee Pastinakel mag dat, omdat hij elementaal is".
over een verlaten landweg die naar het zuiden leidde. Het was "Wat een onzin!" riep heer Bommel uit. "Alsof een heer van
windstil en omdat er geen verkeer was, schoten ze aardig op. mijn stand minder is. Ik wil wel eens zien, wie mij tegenhoudt.
"Dat is toevallig", zei Torn Poes. "Hier heb ik geit)pen voordat Waarom is dat trouwens verboden.? Ik zie nergens een bordje".
ik diekluizenaar ontmoette. En hierachter ligt die vreemde heu- "Omdat je tussen diebomen gespleten wordt", zei Torn Poes.
vel meteen boomkring, waar je niet doorheen mag". Heer Ollie bracht zijn voertuig tot stilstand en stapte uit.
"O ja" vroeg heer Ollie. "Nu, zolang we maar naar het zuiden "Dat gaat te ver!" sprak hij. "Je hebt je beetlaten nemen door
gaan, is het mij goed. Een beetje warmte is waar ik behoefte aan bijgelovige verhaaltjes, geloofik. Ik wil dat wel eens zien. Men
heb. Eh... waarom mag je waar niet doorheen?" kan een heer niet zo gemakkelijk splijten, zeg nu zelf. Volg me,
"Door die kring bomen", legde Torn Poes uit. "Alleen iemand jongevriend".
amigoe 3
LUO6NSDAG 11 JflNUfiRI 1984
afamaa)aaaaaamaaaaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaa\
Metry grotendeels gelijk gegeven
MINISTERRAAD BUIGT ZICH OVER TERE ZAAK TE KOOP

AANGEBODEN: Beroep op overmacht
Ter bezuiniging op productiekosten : Airco 56.000 BTU Car- voor laat antwoorden
!rierl9Bo
Olympia schrijfma-:
chine
Facit calculator
WILLEMSTAD Het be-
stuurscollegeberoept zich op
grotetolerantie bij de toepassing
van wettelijke regelingen. Als
hetBC zich daarzelf ookaanzon-

Nieuwe maatregelen
overmacht in de late be-
Olympia calculator antwoordingvan vragen van digt, geeft zij niet hetjuistevoor-
leden van de Eilandsraad. beeld.

"L
Te bevragen: Daar had het DP-raadslid mr HetBC deelt voorts de mening
tel. 611711/611811 Faroe Metry over geklaagd in van Metry ook waar hij vindt dat

Shell afgekondigd
tijdens kantooruren. een reeks vragen omdat zij het BC alle informatie moet
eerdere vragen onbe- overleggen verband houdend
antwoord bleven. met het gevoerde eilandsbeleid.
WILLEMSTAD De Neder- Het BC antwoordt nu op vra- Stukken die vertrouwelijk zijn,
landse Kamerleden werden gis- gen van maanden geleden dat zij moeten ter inzage komen van de
teravond hartelijk welkom gehe- ten allen tijden bereid is om de raadsleden op de afdeling Secre-
ten door hun Antilliaanse colle- raadsvragen te beantwoorden tarie van deraad. Dat gebeurtal,
gae uit uiteenlopende racties. aldus hetBC.
binnen de termijn van vier we-

WILLEMSTAD Nadat een gisteren gehoudenvergadering
tussen de onderhandehngs- delegaties van de Shell- maatschap-
van het ingehoudene verzocht,
vinden vandaag de verrekenin-
van gisterenende Shell- maatre-
gelen Hetvakbondsbestuur
Statenvoorzitter Roy Markes
(MAN, midden) begroet het ken die het Reglement van Orde
daarvoor stelt aan het ei-
HtBC juichtdeinstelling van
specialistische commissies in de
pijen en de vakbond PWFC geen doorbraak bracht in de vastge- gen plaats, aldus voorlichtings- bleek onbereikbaar. Wel ver- CDA- Tweede Kamerlid Harrie landsbestuur. Desalniettemin Eilandsraad zondermeer toe.
lopen cao- onderhandelingen, maakte de Shell vandaag aan functionaris van Shell Curacao, nam de Amigoe dat het in de be- Aarts die hard op weg is het re- kunnen zich situaties voordoen Het meningsverschil met Metry
haar werknemers een aantal kostenbesparende maatregelen Nils dePaula. doeling van de ministerraad ligt cord van zijn partijgenoot Piet
die dat bemoeilijken, zodat daar op dit punt schuilt hem hierin
bekend. Landsbenuddelaar mr. Elco Karel waarschuwde giste- VanPWFC- zijde kon vanmor- de vakbondsdelegatie vanmid- van Zeil als Antillen-bezoeker
toch niet aan tegemoet gekomen dat waar het BC meent dat de
ren de beide partijen overigens wel dat hij zijn bemiddelingniet gen geen commentaar worden dag uit te nodigen voor een ge- te breken. Op de achtergrond de kan worden. Opmerkelijk ge- raad zelf diecommissies moet in-
opgaf. verkregen nver de vergadering sprek. vice- voorzitter van de Staten,Pa- noeg beweert het BC de mening stellen, het raadslid vindt dat
py Jesurun. hetBC die in het leven moetroe-
van Metry in deze te delen. Me-
Karel zei vanmorgen minister ring met zich meebrengt. Op hun try stelde ten aanzien hiervan pen. Gedacht wordt ondermeer
van Arbeid en Sociale Zaken, verjaardag zal de werknemer ondermeer dat hij niet snapt hoe aan een financile en een econo-
Harold Anastasia, reeds op de evenmin meer een verhoging het BC met gezaghebberRonnie mische commissie.Dat lichtMe-
hoogte te hebben gesteld van de worden toegekend, terwijl de Casseres aan kop deze bepaling try toe met een verwijzing naar
jongste ontwikkelingen. Hij her- maatschappijen ook de levering aan haar laars lapt, terwijl wel de financieel- economische pro-
haalde tevens eerder deze week van twee gratis gascylindersper geklaagd wordt over een toena- blemen van het eiland en de do-
geuite gevoelens van verontrus- jaar voor de werknemers zullen me van de criminaliteit. Dat is cumenten die daarover ver-
ting over deze ontwikkelingen, stopzetten. Verhogingen van de juist toe te schrijven aan een al te schijnen.
waarbij de vakbond zich catego- dienstjarentoeslag zullen in het
risch op het standpunt stelde vervolg niet meer plaatsvinden,
geen verdere concessies te zullen terwijl de laatste maatregel een BE SURE-INSURE
doen. De PWFC- delegatie klasse- wijziging voor verple- WITH:
handhaafde gisteren een vorige ging in het ziekenhuis omvat. De
week aan de Landsbemiddelaar
schriftelijk bekend gemaakte
werknemers en hun gezinnen,
die tot nog toe tweede klasse-
|fl J
UNITED SECURTTY
stellingname. Daarin zegt de
bond niet verder te willen gaan
verpleging betaald kregen, zul-
len in het vervolg een derde-
i George Madurostraat 22 Aruba, Phone 21895 J
dan een eind december inge- klasse verpleging in het zieken-
diendvoorstel. Het voorstelwerd
indertijd door de Shell met een
huis krijgen. Deze laatste maat-
regel werd al eerder door de Goedkeuring al vanaf 1978 binnen
tegenvoorstel beantwoord. Shell- delegatie in een cao- voor-
CONCLUSIE
stel vervat;
De mate van kostenbesparing Bestellingen voor
De conclusie, die de Shell- on- die de maatschappijen uit de
derhandelings- delegatie aan
het standpunt van dePWFC ver-
maatregelen ten deel zal vallen,
zei Flores op dat moment nog
nieuwe waterpijpermet
bond, was dat devakbondkenne- niet te kunnen bepalen. Een feit
lijk geen heilzag in verder onder-
handelen. Nadat hieropvan vak-
bondszijde bevestigend werd ge-
is dat zij een kostenreducerend
karakter hebben en uiteindelijk
is elk bespaard tientje er n,
WILLEMSTAD
De bestel-
lingen zijn al gedaan voor de
in plaats van aan de Kaya
Elektrishn.
aanleg van een nieuw lei- In 1978 is er al een plan goed-
reageerd, maakte de Shell- dele- vond hij. Waar het op neerkomt, dingnet op het oostelijk deel gekeurd voor de aanpak van dit
gatie bekend zich genoodzaaktte is dat de bedrijven momenteel
naarstig zoeken naar maatrege- van Curacao, pariba dus. probleem datvoorzien werd. Het
zien kostenbesparende maatre- Zo blijkt uit antwoorden van is evenwel niet uitgevoerd. Ne-
gelen te treffen. Zij maakte deze
maatregelen direct bekend aan
len met een dergelijk karakter
die hen niet middels een rechter-
Van Kemenade over staatkundige ontwikkeling: het bestuurscollege op vra- derland is verleden jaar ge-
gen van het MAN-raadslid mr vraagd voor een aanpassingvan
de vakbondsdelegatie en lijk bevel kunnen worden verbo-

Parlementen bij uitstek Irving Moenir Alam over de de projectkosten. In septemberis


Landsbemiddelaar Karel. den. Flores zei tenslotte dat, af-
gezien van de zes vandaag aan- waterproblemen in wijken daar fiat voor ontvangen uit de
De maatregelen, die vandaag ontwikkelingsfondsen. Daarin
van kracht worden, zullen van- gekondigde maatregelen, ook alsRooi Santu, Seru Grandi,
het verstrekken van voorschot- Montana en Santa Rosa. zitten opgenomen dekosten voor

betrokken bij kwestie


morgen nog schriftelijk aan alle debouwvan een nieuwpompsta-
werknemrs kenbaar worden ge- ten op de vakantie- uitkering is
stopgezet. Deze laatste maatre- HetBC laat weten op de hoogte te tion en de aanleg van een nieuw
maakt. Aangezien zij geenreden zijn van het feit dat bewoners op pijpleidingnet van bijna 22 kilo-
zag in het bereiken van een cao- gel werd dewerknemers die eind lengte voor Bandariba.
dat deel van het eiland meer dan meter
akkoord te geloven, restte haar, vorig jaar om een voorschot over WILLKMSTAD De finan- voorbereiding van de akties. Hij eventuele akties begonnen kan eens geen water uit de kraan De bestellingen voor de aan-
ter verlichting van definancieel 1984 verzochten overigens al di- cieel- economische toestand wilde echter niet ingaan op de worden op de Bovenwinden. krygen. Dat komt omdat er on- vang daarvan zijn al gedaan, zo-
slechte situatie waarin de maat- rect kenbaar gemaakt. van de centrale regering is aard van de akties, aangezien Van Windt zei dat er niet ge- voldoende druk is, terwi 1 boven- dat met de bouw ook spoedig be-
nog meer verslechterd, zodat het comit nog enkele keren wacht hoeft te worden tot de Bo- dien het bestaande net niet toe- gonnen kan worden, meent het
schappijen verkeerden, geen VERREKENING niet aan de eisen van de vak-
andere optie, aldus de delegatie. moet vergaderen. Evenmin kon venwindse collega's in aktie reikend is yoor het aantal aan- BC.
Vandaag vindt daarentegen bonden tegemoet gekomen hij zeggen of de akties vandaag kunnen om dat op de Beneden-
De sombere voorgevoelens die ook de betaling plaats van het- kan worden zonder het alge- nog van start gaan. Dat lijkt zeer windse eilanden te doen. Er kan
sluitingen van huizen in die om-
hij ten aanzien van de onderhan- geving. Die buurt is in enkele ja-
geen de maatschappijen in de- meen belang "ernstige scha- onwaarschijnlijk, indien de ak- hier alvast met akties begonnen
delingen al enige tijd had, zijn
gisteren bewaarheid geworden, cember inhielden aan, naar hun de" toe te brengen. Aldus mi- ties gecordineerd moeten wor- worden, zei hij.
ren sterk bebouwd geraakt. Poging tot
drukteLandsbemiddelaar Karel mening destijds, teveel betaald nister- president Don Marti- den metde andereeilanden. Om-
oplichting
vakantiegeld. Zoals bekend be- na in een antwoord- telegram datde communicatievia telefoon W oordvoerder van de unie van Nu was er als tijdelijke maat-
uit. Met minister Anastatia
regel een noodpomp
voerde hij hierover daarom in-
tensief overleg. Ook binnen de
sloot de Shell ingaande 10 no-
vember de vakantietoelage- ac-
aan de unie van over-
heidsvakbonden.
moet verlopen was hetde NAPB-
voorzitter tot vanmiddag nog
vakbonden zelf, Shon Ma
Schoop, was vanmorgen niet op genstalleerd te Dominguito die verzekeringen
het water verder pompte omzo de
Raad van Ministers, zo liet van-
daag premier Don Martina des-
cumulatie stop te zetten. Het-
geen reeds aan vakantiegeld
De bonden steldeneen ultima-
tum vast voor het Land en de di-
niet gelukt contact te krijgen
met de sektie Boyenwinden van
kantoor. Hij had een werkver-
gadering elders en was daarom druk te verhogen. Die pomp is middels brand
gevraagd weten, was de proble- over de periode van 10november verse eilandgebieden, dat giste- de politiebond. Bovendien ver- niet voor commentaar te berei- stuk gegaan en onderdelen
matiek van de cao- onderhande- toten met 31 december werd uit- ravond afliep. Van de regering loopt het ultimatum van de bon- moesten van elders besteld wor- WILLEMSTAD Oorzaak
ken. Aangezien hij officile den. In de tussentijd werd de
lingen tussen de Shell en de gekeerd, werd daarom op het sa- werd geist bekend te maken den aan de Bovenwindse ei- woordvoerder is, kon niemand van de brand in Video Visions
PWFC in behandeling. Meer wil-
de hij er nog niet over los.
laris van december ingehouden.
Een door de PWFC aangespan-
wanneer de indexering -een ver-
worven recht dat nagekomen

landgebieden in tegenstelling
tot gisteren op de Benedenwin-
anders verklaringen afgeven of
-en zo ja, waar en wanneer- de
brandweer ingeschakeld om
voor het pompen zorg te dragen.
was dat er opzettelijk een
brandbare vloeistof in de zaak
MAATREGELEN
nen kort geding werd door de
vakbond gewonnen. Op verzoek
moeten worden, aldus de bon-
den- uitbetaald wordt. Tevens
den pas op zondag 15 januari,
zodat in feite pas na die dag met
aangekondigde akties gehouden
worden.
Er komt een nieuwe opjaagpomp
aan de Berg Carmelweg te staan
gespoten is, waardoor het in
brand vloog bij het aansteken
De leider van de onderhande- van de vakbond, die uiterlijk werd aan deregering bekend ge- van een aansteker. De zaak
lings- delegatie van Shell, Ru- eind deze maand terugbetaling maakt dat de bonden niet tolere- draaide nietzo goed en men wil-
ben Flores, bevestigde tegenover ren dat er aan dit en andere ver- de middels de brand de verzeke-
de Amigoe dat het een zestal worven rechten getornd wordt. Ultimatum afgewezen omfinancile redenen rings- maatschappij oplichten.
maatregelen betrof die allemaal WILLEMSTAD Uit de la Volgens premier Martina Uit een onderzoek van de re-
van directe invloed waren op de staat de werkelijkheid niet toe cherche bleek dat de twee ver-

Acties overheidsbonden
van een kast in een horlogezaak
Shell- werknemers. Deze zullen aan de Gomezplein wordt een dat de regering afwijkt van de dachten, diein dezezaak aange-
geen bevorderingen meer krij- horloge van 929 gulden vermist. "reeds uitgestippelde koers", houden zijn, beslist hadden een
gen. Evenmin zullen er examens De recherche onderzoektwiehet zonder schade toe te brengen aan man uit het buitenland over te
plaatsvinden voor groepstaken, herenhorloge weggenomen kan het algemeen belang. Volgens laten komen om het karweitje

komen flauwtjes op gang


hetgeen een vorm van bevorde- hebben. recent verkregen cijfers en infor- uit te voeren. De man spoot de
matie is de financile situatie vloeistofin dezaak en knipte een
van het Land, en dientengevolge aansteker aan, waardoor de vrij-
gekomen gassen ontploften en
Meer problemen voor raffinaderij
van de regering, verslechterd,
aldus het telegram van de pre- brand veroorzaakten. De man
mier. Wel blijft de regering be- zelf kreeg ernstige verwondin-

Maraven berekent Shell
reid dialoog te voeren met de WILLEMSTAD Beide par- landse kant, tevens voorzitter (Vervolg op pag 7, kol 1) genen moest opgenomen worden
bonden, zo eindigt het gisteren lementen spelen bij uitstek van de Antillen- commissie van in het ziekenhuis.
verstuurde telegram. een belangrijke rol bij het- de Tweede Kamer, Van Keme-

gewone, hoge tarieven De unie van vakbonden kon


digde aan dat indien een negatie'
antwoord gekregen werd op d
verstuurde telegrammen er 01-
geen er staat te gebeuren op
het gebied van de staatkundi-
ge veranderingen. Daarom is
het goed dat de volksverte-
nadezei dat het contact gebruikt
zalworden omna te gaan hoever
de vorderingen zijn in de uitwer-
king van de afspraken die ge-
Sitek: dialoog kans
WILLEMSTAD-Alhoe-
wel deonderhandelingen
tussen Shell Curacao
NV
Martina op de hoogtevan het
verloop van de gesprekken
met Maraven. De premier
liet
-verwijld akties zouden volg.
Vanmorgen waren evenwel gen
akties te bespeuren.
genwoordigingen nu reeds
met elkaar de horloges gelijk
zetten in de voorbereiding
maakt zijn op de Ronde Tafel
Conferentie van maart vorig
jaar.Het is dan tevens een voort-
nog niet uitgeput
en de Venezolaanse
olie- vanmorgen de Amigoe desge- naar de verwezenlijking van zetting van de besprekingen op
maatschappij Maraven vraagd weten STANDAARDREGELS ondermeer de status aparte dit punt van juni verleden jaar
geen commentaarvooralsnog WILLEMSTAD De Si- wyldmaktie te gaan als zo-
verre van afgerond
zijn, is
over het _e- Voor wat betreft de maatrge- voor Aruba. Aldus dr Jos van toen Statenleden in Nederland wel de lands- overheid als
tek begint nietzonder meer
het nu al zo goed als zeker sprekmetWilsontewillenge- len van regeringszijde tejen Kemenade (PvdA) als leider op bezoek waren. met akties, aangezien de respectieve eilands- de
ven. Wel gafhjj te kennen overhe
dat er van Venezolaanse ook deze problematiek dat
ambtenaren die in actie koien, van de Nederlandse parle-
mentaire delegatie gistera-
Het is nu de bedoeling, aldus bond ervaring heeft in het den weigeren aan de betalin-
zijde niet langer de prijs eve gelden standaard- regels, tdus Van Kemenade, dat de conclu- nemen van akties en weet gen te voldoen.
van de olieleveranUes
za na] S u le,\ an de 'cao- vanochtend premier Don Mrti- vond bij aankomst op Hato. sies van deRTC worden waarge- wanneer de tijd rijp daar- "Als de overheden met de
worden gesubsidieera. onderhandehngen tussen na. Hij zei dat die niet afgson- maakt. Daar hebben beide
Shell en PWFC, de aandacht voor is. Wel is een telegram bonden een akkoord willen
Voorlichtingsfunctionans digd hoeven te worden, omat ze De twaalf Nederlandse leden partners van hetKoninkrijk hun
van SCNV Nils de Paula
zei van de Ministerraad heeft. ten allen tijden van krachzijn. van Eerste en Tweede Kamer, handen vol aan. Er moet een
naar de regering ver-
stuurd, waarin een ver- bereikenovertenemenmaat-
regelen, moeten ze bij
dat hoogstwaarschijnlijk Indien de Shell niet langer Dat houdt ondermeer in at de begeleid door twee griffiers, "wonder" gebeuren wil de datum het
gadering gevraagd wordt vaststellen van hun
in het vervolg de normaie op de Venezolaanse subsidi- diensthoofden moeten raporte- kwamen gisteravond met een van 1 januari 1986 als datum om nader te onderhande- standpunt wel
prijzen ook voor de Sneu ring kan rekenen zal dit zijn ren wie niet op het wer ver- half uur vertraging uit Neder- voor de status aparte voor Aruba onderhande-
lingsruimte openlaten",
directe weerslaghebben op de schijnt, waarna de nodigtnaat- land aan. Een groep Antilliaan- len over uitbetaling van de ver-
zullen gelden. naar voren worden gehaald. Hij vakantie- uitkering en in- klaarde de Sitek-woorvoer-
De onderhandelingen met bedrijfsresultaten. De posi- regelen genomen kunn* wor- se Statenleden onder aanvoe- sluit de mogelijkheid van een dexering. Het verzoek is der. Een dialoog zonder on-
Maraven verlopen, maar tieve tendens die in de laatste den. Bijvoorbeeld inhoun van ring van Statenvoorzitter Roy wonder evenwel niet uit, maar door de regering ingewil- derhandelingsruimte
werd vernomen, uitermate twee kwartalen van 1983 salaris over dat deel vaide tijd Markes en vice- voorzitter Edsel wees er wel op dat er op juridisch, is
namelijk geen dialoog, maar
werd geconstateerd, zal als die betrokkene verzuilt. Pre- PapyJesurun was op het vlieg- ligd.
stroef. Het contract tussen de sociaal- economisch, financieel voorbereiding van unilatera-
mier Martina erkende c't de ju- In het radioprogramma
beide maatschappijen ver- gevolg hiervan een dalende
re ambtenaren niet m^en sta-
veld aanwezig om hen te begroe- en ander gebied nog een gedegen
van de onderwijsbond giste- le beslissingen,
streek op 1 januari van dit lijn gaan vertonen. Zowel de ten. Tijdens een ontmoeting met stuk werk geleverd moet worden vervolgde hij
jaar. Het contract is echter cao-onderhandelingen, waar- ken, maar defacto hebezijn va- de pers verklaarde de heer Mar- ravond op Z-86 wees de Naar de mening van de
Sitek
ker acties gehouden zider dat voordat men klaar is voor de sta- woordvoerder erop dat de is door de regering
van groot belangvoor met na- bij van maatschappijzijde ge- kes dat gezien het druk bezette tus aparte. wel dege-
daar veel tegen is gedan. bond zelfstandig haar beslis- ijk ruimte voor
me de toekomstige financile streefd wordt naar een zo programma dat de komende drie Op deRTC waren de leden van onderhande-
situatievan de opCuracao ge- groot mogelijke kostenreduc- weken wordt afgewerkt, de Ne- singen neemt, ook voor wat ling opengelaten, en daar wil
de Staten en de Kamer toehoor- de bond gebruik van
vestigde maatschappij. tie, als het contract met Mara- COMMUNICATIE
N APB-voorzitter
derlandse Kamerleden een goe- ders, geen participanten. Zonder hethouden van aktiesbetreft. maken
ven, is derhalve van grote in- Hman van Zij distantieert zich daarbij Pas als een dergelijke onder-
General Manager van de indruk kunnen krijgen van de achteraf die positie te bekritise-
SCNV Jim Wilson stelde vloed op de toekomst van de Windt verklaarde de^evraagd situatie op de Antillen in ver- ren, benadrukte de heerVan Ke- van het standpunt ingeno- handeling op niets uitloopt
aan de Amigoe dat eeaktie- co- men door de unie van over- zal debond akties overwegen,
gisteren officieel premier Don Shell-bedrijven. schillendeopzichten. menade weldatbij water nu alle-
!
mit opgericht is dat z ig is met De voorzitter aan Neder- maal staat te gebeuren de parle- heidsvakbonden om onver- zei de woordvoerder.
AMIGOF LUOeNSDRG 11 JANUARI 1984
4
<r**4+*i> <-***'%> <tv_n**t e******** <r**>*+~s> <r***

BijFCCA 1,3
miljoen gulden
beheer van de woningen bleek
dat er een huur-achterstand is
van ruim 1.3 miljoen gulden.Iro-
omstandigheid geaccepteerd
worden, aldus ged. Croes, die er
in dit verband op wees dat de
ORANJESTAD Van de
Verkeersafdeling wordt verno-
men dat vanavond de Nassaus-
I
|
f
Ervaren j
Administratieve j r^s>MISS MARINIER 1984 j
huurachterstand
nisch noemde gedeputeerde
Croes het dat er mensen zijn, die
menen dat omdat de volkswo-
stichting de gelden van de huur
hard nodig heeftom de woningen
te onderhouden. In zes gevallen
werd daarom reeds een rech-
traat gesloten zal zijn voor alle
verkeer van 7 uur 's avonds tot
ongeveer middernacht in ver-
band met het weghalen van de
!
Kracht
op HAVO-niveau
ZOEKT
I
J \ 14 januari 1984 Tyd: 20.30 I
ORANJESTAD Uit de ningen van de overheid zijn men
daarom helemaal geen of
tszaak aangespannen om de Kerst- versieringen in de Nas-
WERK
uiteenzetting van gedeputeerde niet-betalers eruit te zetten en saustraat. Indien nodig zal het | Toegang F. 5,- inclusief deurprijs in de Ma- g
Frank Croes bij de werk-
zaamheden van de FCCA en bij
onregelmatig de huur hoeft be-
talen. Dit kan onder geen enkele
indien nodig zullen nog meer-
dere zulke gevallen volgen.
ook morgenavond gesloten zijn. 1 Tel.: 22349
J j, rinirs Kazerne Savaneta.
| Inschrijvingen voor Miss Marinier staat J
FOR SALE i nog pen. t
*^^*S^___^______^_**^ _*4e^_> <&a**4**aaS _<*"*_? _**

v Amigoe *| BUILDING
Located at Zeewijk. j
( g_It.M_itMTBMMMM---M..--_<
ARUBA DAILY
|{ Softballteam Amigoe di Aruba II Built in 1983. il ENTERTAINMENT j
j ::]| marina
ii
nodigt U uit new
I i Suitable for office, workshop, super-
|
A
mor SOFTBALL DAG
Zondag 15 januari ,
l
ft
!
I
(I
II
market or storehouse.
'
j
i
M
pirata

j > Spaans Lagoen, telefoon 47150


| < lI HEDENAVOND
I I restaurant HOTEL AND CASINO
Rembrandt Dining Room
at 8.30 p.m.
|

,<
i
J! For more information: ; I ledere Woensdagavond
(except on Wednesday)

'
| 20.00-24.00 uur
A ?f^ P Kibaimaterrein te Tanki Leendert
call tel. 21834-25589 Aruba j Galactica Discotheque

.
Nightclub
A /a. -^W t.g.v. 100 jaren bestaan van de Amigoe. A i
"""""""""""aweeeeeee
(i at 12.00 p.m.
NO COVER
""""">""""
_._._.-._.-.-.-
r -i I ! "NOCHIDIARUBA"
i f^ttM/' '^T>M 100 UUr: Ponton Stars VS DoW Pam Pers
12.00 uur: White Label Sluggers vs Savaneta Stars L
Sale van 3 t/m 14 Januari
Typisch menu en dinner Baillarina I!
J \
? iS^i'4^^^l
metwtjri. Srta. Cavallo
Twee shows van lokale artiesten.
bij:
A ^ jffi_fy 14.00 uur: Kibaima All Stars vs Charlie's Demonds
J/ Sj SCHELPSTBAATS6
_h
A *-_f^s_^
} Domino:
16.00 uur: Astros vs PO VA. TIRES
UNLIMITED--^
MM
j
Surfstflo |
a 12.00 uur: Tropicana Inn Deportivo Stadion. A
I ARUBA N.A. TEL. 25477 Nightly except Tuesday
$8.95
! j
Early Bird Dinner J |
for orders taken before i j
H Dlniwf. Cockwis: What.Match!
6:30 p.m.

ROM BACARDI v SAWIIV

COOPER
K/s/_, ] I Tel. 23380. ! !
na Koningstraat 86 - orgullosamente ta presenta e teliz GANDORA di e Premio di e SPORTS MASTER II
full 4 ply polyester cord
# **S^6w I
S , JQf//T jfi
I I
I "i^--____p___^-"-__________________l

Gran Campana Navideno 1983 For Small Cars


Vi _1
-l__
Thewor,d"
!
I\RLiBI\ * famous
Coasters

i-
PkkAmerlcina Reset*
A

llc^TTH^^l^E I
Two (hows nightly In the
STELLARIS SUPPER CLUB I

I 'I' I


Dinner Show 7.30 p.m. Midnight Show
; :
, ',
REG. SALE RESTAURANT 11.30p.m. Covercharge tor Dinner Show ["

.
" Covercharge, no minimum tor
_al ___v SIZE PRICE PRICE I Midnight Show.
r Hr^^** /"^ __y_^-___-H BK\
T I f 'J JA
W I
615-13
C7B-14
58.00
82 56
47.50
67.00 Reservation* available at i i
"' ImaJ^Aaaf^^^aWJ 75-14
H7O-15
90.42
190.00
75.00
155.00 ] ! Tel.: 22977 27833
Americana Social Desk or
I
'
call 24500 ext. 8
225x15 208.00 175.00

.^"l

I boulevard theatre
__J W^W^^ _-

j
A

fa Wk
DRIVE-IN:
"i n ft JH fa, iifmrM size price
21800
price
182.50 !___&s__
_____
Wednesday 11 & Wednesday 11
11-15LT AM ___,
J! Thursday 12 at 8.30 p.m. ! !
11 at 8.30 p.m.
k_..,yt' e precioso DATSUN SUNNY COUPE
BB' ~~~ valor NAf Is. 12.246,-- ft')3&M ^ ||

e_ V
|| il -
GLADYS KELLY Bubali 121 L^ m.Tj 'CARCRASH'
I* r~~ | ! MORE TIRE FORJJs
Sorteo a wordu efectua door di Notario Mr. E. Lacle, 4 Januari, 1984! " j YOUR Mol\lEY3|pr
*
* !
W.
__ 'THE STING ll'
|
BACARDI and the Bat Device are registered trademarks of Bacardi & Company Limited.
I TIRES Tf __I _____! Wffw
_r !*
"*--"
___- I
-___________
JACKIE GLEASON
MAC DAVIS
UNLIMITED *_i
SAN NICOLAS BUSINESS ASSOCIATION
TA ANUNCIA E GANADORNAN Dl SU CAMAPANA Dl PASCO 1983.

V^K\
PROME PREMIO
I
L___
Schelpstraat 56.
We care
as much as YOU SHOULD! ______.
J
!
JOHN TRAVOLTA &
CYNTHIA RHODES
ENTRANCE: FLS. 5.00
j ADMISSION: 14 YRS
ENTRANCE: FLS. 5.00
PER CAR
ADMISSION: 14 YRS "
<
__N__
"__nnci*S)
Un flamante DAIHATSU CHARADE
JOSEPH KOCK GANADORNANdie
""""""
Grandioso Campana di Pascu 1983 di:
*
"~~j 'il . mi

\ BUSINESS
\ABi m//
Savaneta 337 A
Clinte di BOTICA SAN LUCAS. Dewar's "WhiteLabef f *j r > i
Candidato No. 1 di Pueblo ! J[
PREMIONAN EFECTIVO Sorteo a wordu efectua door di Notario Mr. E. L. Lade, 4 Januari, 1984! *k M.

' SSJ
di Dos Prtnio: Un (1) 19-in. SHARP TV di color eu SONY Valor \ X 'Stat
1. Marianella Loefstop - Pos Chiquito 84 - F. 1,000.- INTERNATIONAL SUR BETAMAXRECORDER
LETICIA RASMIJN Kadushi Largo 19
Fis. 2.200,-- I.P %, Hl
L wm\
2. Assy Lopez - Betonicastraat 12 -F. 500.-- ANTIL.HANDELMIJ. PROMF IkT d' Tr6S Prenio: -- l__ >T
,
Un (1) 16-CU. Ft. FRIGIDAIRE REFRIGERATOR 1 702 i

3. Johan Wever - Savaneta 253 A - F. 300.-- WIMCO "^ - rn_ivi_ j


APREMIO/V. di Cuater
ANNIE BERMUDEZ Ponton BS-B
Un (1) 13 in. SYLVANIA TV di color 875- F- wk
M
H I _ffl
4. Dsire Rodriguez - Savaneta 106 -F. 200. B.J. ARENDS & SONS i^S_. __2^""~di Cinco MARCOLINO KELLY Rooi Prikichi 15
vn (1) 13-in. SYLVANIA TV di color -'- jR I PJr*~~-
__J_
875-
5. H. Harms - Spaans Lagoenweg 47- F. 100.-- ANTIL.HANDELMIJ.
\\
-*_______

X_
MARTIN CHARLES
i di Seis Premio
PotrerowegB
:Un (1) 13-ih. SYLVANIA TV di color
'-*

6. Julieta Florencio - Balashi 40 -F. 100. THE AMERICAN STORE -ft.


**% ROXANA-PANNEFLEX
Fis 875--

7. Faya Joseph -. Weg Fontein 128 - F. 100. W.E.M.A.


_^*t
** _a Congoweg 20

- -4^ - __
8. A. St. Jago Z.W. 25 F. 100.- \J, )C_l___
f_T__l___P
3d' cno
: Un (1) 13-in. SYLVANIA TV di color 875-
- Rooi Master 18 C - F.
" JhBHW HUMPHREY TROMP
-9. Mildred Wever 100. THE AMERICAN STORE Tank! Flip 22
"F VJ *Sk "OT AfStV Idi Nuebe " : Un (1) 13-in. SYLVANIA TV di color 875-

IE
-*_
S
_____o_t___
**^Ff|ni j-p,.*''l^ T l*- I di DieZ
MILLY FIGAROA Paradera 162-A
Un dlcahadi DEWAR'S WHITE LABEL
personanan aki por pasa na B.J. Arends & Sons, San Nicolas (cerka Sr. Tico Arends)
*J_'3F(a "
pa reelama nan premio. Favor trece cdula of otro identificacion. LjjLv- ^ J^VJliffifiH di Diezun Un (I) caha di DEWAR'S WHITE LABEL
3- I k || WHISKY 12/75 cltr. 198 ..
_JB> -
'
F. LACLE RoolAfo24
PREMIONAN INDIVIDUAL: Wj -r, WL- di Diezdos Un caha di DEWAR'S WHITE LABEL
V^^_-H-l WHISKY 12/75 cltr. 198
ALFA SHOE SHOP Rita Winterdaal - - Sabana Basora 20 D di Dieztres BP"
MARGARITA WERLEMAN
s~^
Shete 13
Un (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL
ACME STORE Patrick Wernet - - Macuarima 97 mWmtaWaW
mm'
mMm\W WHISKY 12/75 cltr.
. . 198 ..
CECILIA'S FANTASY
BATA-SAN NICOLAS
Rudy Henriquez
Shanella Solognier -
- -- Rooi Koochi 7
Seroe Preto 41 B
Un (1) Luhoso Datsun 280 ZX fuli uipa valor
NAFIs. 22.900.- NICASIO RAS WSP. 6. San Nicolas D'"ater -
EDWIN PEtROCHI T. L. 76
:Un (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL
WHISKY 12/75 cltr. ..
: n 198
THE AMERICAN STORE Susan Wever - - Juana Mortostraat 131 di Diezcinco Premio vn (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL
0"0"
Schotland.traat^

-
BOEKHANDEL VAN DORP Fabiola Arrindell - - V.Z. 66 A
WHISKY 12/75 cltr.
SITA TROMP Shiribana 7-A, Paradera
Fis. 198,-
( \\A
TEXAS FURNITURE STORE Emily Heiliger - - V.N. 111 di Diezseis :
Un (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL *!~ '
/
- -
VHISKY 12/75 cltr.
'\
WEMA HOME & HARDWARE Sharine Lampe -. Pos Chiquito 90 di Diezsiete
ESSICA E. KELLY
Korvetstraat 4
198
.-
i J
m
LEON BATTERY FACTORY J.C. Komono - Wayaka 17
in (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL
'HISKY 12/75 cltr. lgB .. __"!
ANTILLIAN MERCANTILE Clarence Arrindell - - V.Z. 66 A di Diezocho
DWARDSEMELEER

1 (1) caha di
Boegoeroei 77-A, Noord
-
.aT^^^*"
J^f\
I '^__.
ANTILLIAANSE HANDELMIJ. Roly Noguera - - Seroe Alejandro 20 A DEWAR'S WHITE LABEL
HISKY 12/75 Cltr. ,
98 ._**" Jmm^maaaaSklU.
ALL ELECTRIC SALES - - Grotebergweg 6 KROZENDIJK H.B. 41 r__NV^B____________
-
Gloria Heiliger dl Dieznuebe L (1) caha di DEWAR'S WHITE LABEL _|
B.J. ARENDS & SONS HARDWARE -
Ben Statie - Anglostraat 13
M
v iISKY 12/75 cltr. *H_H_l_W*M
B.J. ARENDS & SONS- HOME CENTER-Irene Lejuez - Resedastraat 16 __,
M di Binti
'VINDIRKSZ Karawarastraat 3
caha di DEWAR'S WHITE LABEL
19
*k '" > - fl __
B___l
SPRITZER & FUHRMANN Fam. Nicolaas - - Savaneta 256 B AW
ti VV|SKY 12/75 cltr.
-".N PIERRE KELLY 198
, I
SPRITZER & FUHRMANN Adriana Briceno - - Diamantbergweg 66
Primaveral-D tn

SPRITZER & FUHRMANN Narciso Dirksz - - Resedastraat 7 K^Lm\.


_r#*_li___l
Ganadornan por IS a busca nan premio eu nan cedula of otro
identificashon na: Sfri
Tl__B_tfn "*

t___H fl--! pM.


Tflk UTIIIT Wh,clk'i: M^
E ganadornan aki por pasa na e tienda correspond iente pa reelama nan premio.
Favor trece cedula of otro identificacion.
/in___L
f*F
..,*''
:T_o__ 11' Ml^ ml
n.v. ____,_______
ft____W J
I
f1
*" />,.,
"^
1 n ui 1
oningstraat 86 - Tel.
J
22652/28843
'mJ- .: TT^__-^*^
AMIGOE 5
UUCXNSDRGII JRNUfIRII9B4

Teruggang in 1983 nu reeds goed merkbaar


ARUBA
AGENDA

LOSSENUMMERS OP Aruba dagelijks ver-


400 miljoen in vier Den
krijgbaar bij:

ORANJESTAD:enZepp Wever, La Fama, Piet


Soda Fountain Refresqueria Ingrid.
jaar van Lago gend Carnaval 30,
no keda sinta.
Rubriek gesponserd
NOORD: Panaderia Turibana.
door:
SAN NICOLAS: Nicolas Store; De Wit Sto- ORANJESTAD Uit het maarraak met geld gesmeten is, schoten salarissen en lonen voor
res in Sheraton hotel: Van Dorp in America- overzicht,dat gedeputeerde zoals in de Eilandsraad beweerd Aruba Ports Authority werd af- Mercurius Trading
na; Holiday Inn Drugstore en Van den Berg van Financin Efrain deKort werd. Zo werd van dit bedrag to- gelopen driejaar 9,5 miljoen be-
aan de Eilandsraadverstrek- taald, Aruven 3,9 miljoen en
Co.
Giftshop in Dr Horacio Oduber Hospitaal. taal 31.684.629 gulden in de Te-
te over de Lago- uitkeringen lefoondienst genvesteerd, Ontwikkelingsbank 6 miljoen
KANTOORUREN: 08.00-12.00/14- 00" gedurende afgelopen drie ja- waardoor Aruba nu over een mo- gulden, hetgeen een totaal aan
17.30 uur; zaterdag gesloten.
ren, bleek dat van 1981 tot en dern telefoonsysteem kan be- bedrijven en nvs van MET DE DAG komen er meer
opzetten van een visserij-
Telefoon: 24333 (drie lijnen). met 1983 van de Lago schikken. Bij DOW werd over 109.846.088opleverde. kandidaten bij voor de verschil-
Voor spoedgevallen na kantoortijd' 2295. 395.112.826 gulden werd ont-
vangen, waarvan 1982 met
1981 en 1982 ruim vijf miljoen
genvesteerdvoor uitbreidingen
Bij dealgemene dienst werd in
drie jaar tijd aan investeringen
ORANJESTAD Op
verblijven momenteel de heren
Aruba industrie op Aruba. Tijdens een
bezoek aan algemene adviseur
lende carnavalsverkiezingen.
Voor kinder- koningin van
21639 en 22316. Miguel Porto Romero, een FAO- Betico Croes, overhandi de deze
Pageboy: 027-774. 156.368.867 de hoogste en de vervanging vaste activa, waar- 30,9 miljoen betaald, terwijl be- het Arubaanse volkslied en de
Oranjestad zijn de eerste twee

Bankrek. nr: 248-1 Barclays Bank.


Taxicentrale: 24 uur per dag. tel.: 22116 of
teruggang in 1983 met
129.316.202 gulden reeds
onder dienstvoertuigen, zwaar
materiaal en equipment.
lastingafdracht aan het Land
bij dwangmaatregel in die ja-
deskundige in de visserij-
industrie, en Marcel Curiel, de vlag aan voornoemde heren. Dit
geschiedde in het bijzijn van de
kandidaten bekend: Jacqueline
Joanne van Wilgen en Zaira Ja-
grootste aandeelhouder van de mira Vrolijk, terwijl Rina Roza
21604 merkbaar was. ren totaal 44,1 miljoen werd af- heren Manuel Portuondo, drs
Gemiddeld werd de daar voor- Investeringen in het WEB be- gedragen. Dit wordt dan visserij -industrie "Pescaribe de kandidaat is voor kinder- konin-
Venezuela SA." Dit bedrijf bood Humphrey van Trikt (hoofd ging van Dakota.
POLITIE: 110 afgaande jaren door de Lago droegen in 1981 en 1982 totaal 184.932.984 gulden plus de be- Deco) en ing. Roland Lacle,
34.425.000 gulden betaald, zo- 45.599.800 gulden, waarvan staande reserves per december aan hetArubaanse Bestuurscol- ********
ALARMCENTRALE: 115. lege zijn diensten aan voor het adviseur van de heerCroes.
dat driemaal dit bedrag in 22.931.300 dekking nadelige 1983: 103.100.000 en wordt dit VOOR DE KINDER- prins en
_-- "_ mindering gebracht over de af- saldi over 1981 en 1982 en 20,5 totaal288.032.984 gulden. De -pancho zijn inmiddels ook de
heer De Kort wees er de Ei- eerste kandidaten bekend. Dit
afrH
_| Geen kleurstof
WffJlM Geen conserveermiddel |
gelopen drie jaren, dit betekent
dat Lago over die drie jaren
miljoen betaald in Aquanova en
Aquachem. Voor de Luchtha- landsraad op dat uiteraard het Ged De Kort in Eilandsraad zijn Carlos JuniorRidderstap als
WllJLM Geen kuns,mD''9e
caffeine | 291.837.826 gulden meer betaal- vendienst 2.176.177 gulden, eilandgebied over de jaren 1981 Prins Chapo en Raymond Kam-
____! smookstof Geen I de dan voorgaande jaren. voor Arubus aan nadelige saldi tot en met 1983 ook andere in- perveen alsPancho Macho.
I^I--__P
I Seven-up
| Aan de hand van een lange rij
van uitgaven bracht de;gedepu-
over 1981, '82 en '83 alsmede
970.000 investeringen totaal
komsten gegenereerd heeft. Het
overzicht door hem gegeven Liquiditeitstekort HIERONDER EEN lijstje met
[ is puur seven-up
Victoria Bottling
teerde na r-"" Hat er niet zo 5.811.252 gulden. Aan voorge- moet dan ook niet al te absoluut
worden uitgelegd aangezien een
directaanwijsbare "link" tussen
6,6 miljoen verwacht namen van personen bij wie in-
geschreven kan worden voor
deelname aan verkiezingen in de
Company Werkgevers-pogingen Lago- uitkeringen en uitgaaf
niet te geven is, met als het ware
ORANJESTAD Gedepu-
teerde van Financin, Efrain de
beschikbaar was. In het eerste
halfjaar wordt 115,2 miljoenaan
verschillende districten. Voor
kinder-, jeugd-en grotekoningin
de vraag welk gedeelte is aange- van Dakota bij Edan Petrochi
BIOSCOPEN
ORANJESTAD
in raad ondermijnd wend van de Lago- uitkering en
welk gedeelte van de overige in-
Kort, gaf bij de begrotings- be-
handeling in deEilandsraad een
overzicht van de liquiditeits- po-
ontvangsten verwacht: algeme-
ne dienst: belastingen 64,4 mil-
joen en overige 8 miljoenen bij de
(Guitarastraat 25), Annie Croes
(Nassaustraat 215), Winnie Ro-

.
Boulevard
(14 jr.).
Theater: 20.30 uur Staying Alive
Rialto: 20.00 uur The years of living Dange-
ORANJESTAD
gingen van de Kamer van
De po-
geweest een ongekend record
van hoe het niet moet. Gistera-
komsten en voor welke bestem-
ming is niet specifiek te be-
sitie van het eilandgebiedalsme-
de een prognose over 1984. Hier-
bedrijven: Luchthaven 2,5, Tele-
foondienst 9,2, WEB 30,8 en
jas (Patiastraat 28, telefoon
26332), Carmen Loefstop bij het
rously (18jr)- Koophandel en de ATIA om vond kwamen verschillende le- antwoorden. Enige uitzondering uit bleek dat het eilandgebied DOW 0,3 miljoen gulden. Hier- SAC- kantoor (tel.: 24214), Nor-
BALASHI politieke leiders aan een tafel den aan bod, waarbij het er weer hierop vormt de belasting- af- per 1 januari 1981 totaal 113,3 door is totaal voor het eerste half ma Croes (Maracastraat 14) of
Drive-in: 20.30 uur ving il (l 4 jr .).
SAN NICOLAS bijeen te brengen kwamen de fel en persoonlijk aan toe ging. dracht, welke direct gekoppeld miljoen gulden aan liquide mid- jaar228,5 beschikbaar, waarvan bij Centro di Barrio Dakota na
Principal: 20-30 uur La venganza deBruce gistermiddag wel op een bij- Oud- gedeputeerde Kelly rea- kan worden aan opbrengst van delenhad. Bij ongewijzigd beleid 199,5 miljoen aan uitgaven, vijf uur.
Lee (1"jr). zonderlaagpitje te staan door geerde op de uitlatingen van zijn dehoofdsommen van de winstbe- gedurende het eerste halfjaar waarvan het grootste bedragvan Voor deelname aan deverkiezin-
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168: het optreden van MEP-leider voormalige leider dat bepaalde lasting Lago. Het verschil van van 1984zal er aan brutomidde- 51,8 miljoen naar salarissen, lo- gen van de POS CHIQUITO- ko-
Noord: tel.: 23425; Santa Cruz en Paradera: Betico Cros in de tweede brieven doorKelly in de publici- ruim 107 miljoen gulden moet len 228,5 miljoen gulden be- nen en sociale lasten gaat, 13,5 ningin kan men terecht bij deda-
tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.: ronde van de begrotingsbe- teit waren gebracht. "Ik werd uit derhalve in hoofdzaak gezocht schikbaarzijn. miljoen salarissen bijzonder on- mes Luisa, Frida en Vera Webb
47020/48301; San Nicolas: 45906; Da- tel.: handelingin de openbare ver- de partij gegooid, nu vraagt Beti-
kota: tel: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan- worden in de aanwending van de Daar tegenover staan 199,5 derwijs, 8,8 miljoen TAV en on- (tel.: 21273) of bij het SAC- kan-
toor). gadering van de eilandsraad. co het volk van Noord en Tanki Lago- uitkeringen in deexploita- miljoen aan uitgaven, zodat het derstand, pensioen premies 6,5 toor.
BOTlCAS:Oranjestad:Oduber,tel.:2l7Bo; Bijzonder fel en persoonlijk Leendert om mij te hangen", al- tie sfeer van de algemene dienst totaal aan nettomiddelen eind miljoen, netto belasting af- Voor de verkiezing van de dis-
San Nicolas: San Nicolas, tel.: 45712. trok de MEP-leider van leer te- dus de heerKelly, hetgeen bij over vermelde jaren en mede in juni 1984 29 miljoen gulden zal drachten 16,5 miljoen, rente en trictskoningin van SAN NICO-
gen de uitlatingen over de zoge- een persoonlijk feit van Betico de investeringen en exploitatie
j*p3s3~_s^Z33gTv naamde "familie-regering". De Croes ontkend werd omdat hij al- ten behoeve van de bedrijven
bedragen. Met inkomsten van
1984 157 miljoen gulden zullen
aflossing leningen 5,9, bijdrage
aan eilands nvs 15,1, diverse
LAS zijn de contact-dames:
Lourdes Nicolaas (tel.: 45711),
; problemen met f heer Croes was bijzonder fel om- leen een beroep op het volk had over 1983. de brotomiddelen toten met eind andere exploitatie uitgaven 61 Jessica Alders (45730) of Betina
ot dathetverweten werd datalleen gedaan om Kelly tot inkeer te december 1984 186 miljoen be- Mauricia (46256).
\j,*"
airco en investeringen 20,4 miljoen
' zijn familieleden aan bod kwa- brengen. Met nadruk ontkende
Streng optreden dragen, waar tegenover 202,2 gulden. Deze bedragen zijn voor ********
a elektriciteit? men, doch hij stelde bijzonder de heer Kelly dat hij een mario- miljoen aan uitgaven, zodat er het tweede halfjaar ongeveer ZATERDAG WORDT Chastity
duidelijk dat wie het ook is, zijn net is van wie danook, dat hij zijn
i B?L 22188 j> vader, broer of zwager, iedereen eigen mening er op nahoudt en tegen illegale eind december 1984 een liquidi-
teits- tekort is van 6,2 miljoen
gelijk. Hodge gekroond als kinder- ko-
ninginvan Club Bonaire. Dit ge-
*t voor comfort i'
recht heeft op Aruba zaken te
doen, zoals andereburgers. In de
zalblijvenhouden. Hij vroeg zich
af, waarom de heer Croes zo emo-
drankverkoop gulden. Ged. Frank Croes: schiedt tijdens een feestje van
felle kritiek werden vooral PPA- tioneel reageert: "Ben ik Libier?
Wat het totaal aan liquide vijf tot acht uur 's avonds in het
" en zekerheid! \ * fractieleider Benny Nisbet en
oud MEP lid Charr- Kelly be-
.
"zo vroegKelly "Uziet het mijn-
heer de voorzitter, zo hebbenze u
ORANJESTAD
antwoord op vragen van de
In middelen per 1 januari 1984 be-
treft, had het eilandgebied bij
Overkoepelend
orgaan nodig op
clubgebouw. Er zal tevens een
show worden gehouden van kos-
eilandsraad over het teveel plaatselijke banken en de tuums voor de kindercarnavals-
TEARASA Njfl trokken. Betico Croes kon het
zijn voormalige vice-voorzitter
nietjVfirgeiV^n.dat hij, met de op-
en zo hebben zij mij en Flanegin
behandeld na meer dan tien jaar
inzet te hebben", aldusKelly,
aan vergunningen voor de
verkoop van alcoholische
Centrale Bank termijn- deposi-
tostot een bedrag van 103,1 mil-
cultureel gebied parade.
:*c jjc :A: ::+; jJc ji

WACHTREGELING DOKTOREN
positie mee had gestemd bij de
motie tegen zijn oud-collega De
De raad is inmiddelsbegonnen
met in tweede ronde te reageren
dranken liet gedputeerdie
Frank Crocs de eilandsraad
joengulden, hetbank-en kassal-
di bij^e plaatselijke banken be-
ORANJESTAD Gede-
puteerde Frank Croes door- Spontane demonstratie
gistermorgen weten dat de droeg 10,2 miljoen gulden, zodat stond gistermorgenzijn vuur-
San Nicolas en Savaneta: dokter M.
Cheung, tel: 48833.
Kort. op de antwoordenvan de gedepu-
teerden. Voordat de tweede ron- overheid hWtegen bi zonder 113,3 miljoen liquide middelen doop als gedeputeerde op uit- aangekondigd voor
De reacties lokten tegen-
(voorbrandgevallen, ongelukken of
een en ander ongeluk, gelieve reacties uit vooral van Benny de begon deed voorzitter Bislip streng gaat optreden. stekende wijze. Drie uur lang vrijdagmorgen
Nisbet en Watty Vos, waarbij een dringend beroep op de leden Het is nu zo, aldus de gedepu- bleef hij aan het woord, waar-
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115) teerde, dat men een freezer
discussies werden gehoord, die het zo kort mogelijk te maken Bestuur van San bij vele nieuwe gegevensnaar
DIVERSEN
FLIGHT INFORMATON CENTRE: dage-
totaal niets met de begroting te
maken hadden, doch een felle
omdat de raad met de be-
drijfsbegrotingen reeds 28 uur
plaatst, een raam opengooit en
zonder meer begint te verkopen.
Daaraan wordt dooreen strenge Nicolas Jaycees
voren kwamen.
Ten aanzien van de problemen
met de jeugdin de Nassaustraat
ORANJESTAD In de Indi-
an Rock wordt vanavond acht

en met de hoofdbegroting reeds
lijks geopend van 07.00-20.00 uur; na 20.00 uur een vergadering van alle
uur informaties via verkeerstoren.
aanval waren om de heer Croes, controleeen einde gemaakt. Wie en de bewering dat men nergens
waarbij zelfs vergelijkingen met 79 uur in vergadering bijeen is wijkbesturen en leden van de
ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
24.00 uur per dag geopend (alleen geslo-
Hitler en Mussolini vielen. Om
de gemoederen wat te laten af-
geweest.
geen vergunning heeft zal moe-
ten sluiten. Voorts zal gelet wor-
den op toiletplaatsen, zodat niet
SAN NICOLAS San Nico-
las Jaycees heeft een nieuw bes-
heen kan gaan noch te doen
het de gedeputeerde wetenheeft
dat
een jeugdcommissaris zal wor-
MEP gehouden om voorberei-
dingen te treffen voor een de-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07 00 uur). koelen schorste voorzitter Bislip
de vergadering tot dinsdagmid-
Programma onwonenden moeten toezien dat
hun terras, tuin of andere plaat-
tuur voor 1984 gekozen. De
samenstelling hiervan is als den ingesteld.
Om de administratieve zaken
monstratie die de MEP wil hou-
den bij aankomst van de Neder-
DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL (tel: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
dag vijf uur.
Kort voor half elf schorste Parlementaire sen als openbaar toilet worden
volgt: voorzitter William Buck-
ley, executive vice president van de muziekschool geen be-
lemmeringen te doen voor de
landse parlementarirs vrijdag-
morgen op de Arubaanse
/18.30-19.30 uur. gebrjiikt. Voorts wil de gedepu- luchthaven. De heer Croes is van
ALLIANCE FRANQAISE DARUBA: iedere
voorzitter Bislip dinsdagavond
de begrotings- vergadering van
delegatie teerde dat al die plaatsen die al- Valencia Simmons, secretaresse
Irma Eights, penningmeesteres leiding zal het Instituto di Cul- mening dat het volk. zijn veront-
coholische dranken verkopen om tura daarbij de helpende hand waardiging moet uiten tegen de
maandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderden; dinsdag van 19.30-20.30 uur
conversatielessen; woensdag van 19.00-
de Arubaanse Eilandsraad. De
raad is nu ruim 115 uren bijeen
ORANJESTAD
Uit het
programma voor het bezoek
twaalf uur middernacht
dicltgaan.
Jill Brooks, vice president Josep
Letren enpast president Edward
gaan bieden. In dit verband liet
gedeputeerde Frank Croes als
huidige kunstmatige regering
en voor hun democratische
-20.00 uur cursus voor beginners - Colegio van de Nederlandse parle-
Deze illegale zaken benadelen Jones. zijn persoonlijke mening horen rechten moet opkomen. Op de
Arubao.
Betico Croes: mentaire delegatie aan Aru- de legale zaken, die wel een ver- vraag van een der persmensen of
SPORT
SBT -AMIGt ui ARUBA": 19.30 uurver- Unilaterale

ba vanaf vrijdag tot en met
maandag blijkt dat er be-
gunning hebben aangevraagd
endaarvoorook betalen. Er moe-
De eerstvolgende vergadering
voor leden en genodigden van
dat er op het gebied van muziek
en cultuur teveel stichtingen op
Aruba zijn. Hij geeft er de voor-
de heer Croes voor deze demon-
stratie een vergunning heeft
gadering vertegenwoordigers a ,|e ,earns . sprekingen worden gehou- ten strenge maatregelen geno- San Nicolas Jaycees wordtvana-
onafhankelijkheid keur aan, dat er een over- aangevraagdzoalswettel ijki s
RCA- club. den met het Bestuurscollege, men worden, aldus gedeputeer- vond 8 uur in Teresita center koepelend orgaan gaat komen.
'
vereist meende de heer Croes
DONDERDAG blijft alternatief handel- en hotelsector, deLa- de Croes, en ik ben niet bang om -
gehouden en niet zoals eerder Ook de Osticeba kan op alle dat dit niet nodig was omdat het
DIVERSEN
WIT GELE KRUIS (consultant .. go, terwijl een openbare ver- zjookte nemen, voegde hij eraan -
bekendgemaakt op vrijdag 12 medewerking van de gede- een spontane actie van het volk
zuigelingenbureau
08 00-1100 uur te Dakota;
' ORANJESTAD Tijdens de
persconferentie verklaarde gadering wordt gehouden
met de Eilandsraad en een
hoorzitting in het Hulpbes-
t&e. januari. puteerde bij haar werk rekenen. wordt.
C 900-12.00 uur Brasil;
te
te Sta.
Cruz. MEP- leider Betico Croes
13 00-15.00 uur dinsdagmiddag dat unilaterale tuur skantoor te Noord. situatieen omstandigheden dan men vermoede Met een de-
(peuter- en kleuterbur o8
' De delegatie wordt vrijdag-
Onmacht

.
afspraak Worden onafhankelijkheid voor Aruba monstratie benadrukken we alleen nog maar eens de on-
voortaan volgen

TOERISTENSCHIP:O6
al Odyssey
M
-vertSELMA.
OO-I,.oo
uur
als een alternatief blijft, en dat
dit niet als een besluit moet wor-
morgen vijf voor acht op Aruba
verwacht. Om tien uur volgt een
bespreking met hetBestuurscol-

macht en vermoedelijk ookde onwil

om zaken in eigen
huis te regelen. Wij hebben reeds eerder opgemerkt dat wat
FRANgA|SE: denbeschouwd. Naar aanleiding PLANNEN BESTAAN OM vrijdagmorgen bij aankomst van de dieonwil betreft, men teveel aandacht heeft voor "nemen" en
BIBLIOTHEEK ALLIANCEop van de MEP- vergaderingen van lege in het Hulpbestuurskantoor
Nederlandse parlementaire delegatie een demonstratie op te weinig voor "geven". Dat wil zeggen dat wij geen begrip
om de twee weken -Bilderdijkstraat
van 16.00-18.00 uur
"^f^9
9eope nd
13
> afgelopen zondag waarin de te Noord. Van 10 tot 11 uur is er
een presentatie staatkundig ge- de luchthaven te houden. Hierdoor wil de MEP nog eens haar hebben over de heersende ontevredenheid op Aruba. Maar
OPENBARE BIBLIOTHEEK ,
woensdgen
<'anjes aa)
MEP- wijkleiders en -aanhan-
gers unaniem achter eventuele deelte en discussie en van 11 tot grote ontevredenheid en bezorgdheid uiten over de huidige
politieke situatie op de Nederlandse Antillen, waardoor het
hebben we die in feite niet zelf in de hand gewerkt door des-
openingstijden maandag, 13.30 w unilaterale onafhankelijkheid 12 uur presentatie sociaal-fi- tijds niet in de regering-Martina te gaan? Was deze regering
dag van 09 00-l2( 20_o0 Uur nancieel en economischgedeelte ervolgens de MEP naar uitziet, datArubadedupegaatworden niet gebaseerd op een politiek akkoord dat werd samenges-
stonden, had de MEP- leider van
Zf" 3".
dinsdag van 09.00-1
donderdagavond gesloten
en s
I"o uUr;
m,ddags buiten Aruba hierover tele- en discussie. Na een lunchinres- van het slechte beleid van de huidige Antilliaanse regering. teld en ondertekend door al Ie partijen in de Statendus ook
open van 13.30-17.00 uur foontjes ontvangen. taurant La Paloma, aangeboden Ondanks het feit dat het publiek doormiddelvan adverten- de MEP als meerderheidspartij van Aruba?
De heer Croes voegde er wel door de Staten, volgt van half ties wordt opgeroepen om vrijdagmorgen zeven uur op de Het is nog steeds een duister punt waatom de MEP geen
NICOLAS: openingstijden drie tot vijfuur de openbare ver-
H,_ van ,, "
NLIAAL SAN
FILIAAL bAN NR, jdggvan ng aan toe dat voor hem vast staat luchthaven te komen demonstreren, spreekt MEP- leiderBe- regenngsverantwoordleijkheid wil dragen. Ondanks het feit
'
maandag, woensdag e"
I^oo/li^o-17.Muur;^^J"^o dat de aparte status van Aruba gadering met de Eilandsraad ii tico Croes tegenover depers van een "spontane actie" van het
17.30 uur; donderdagavond
a e : zonder uitstel vervroegd dient te het parlementsgebouw. Van ze volk, waarvoor toch geen vergunning van de overheid vereist
dat de RTC voor Aruba een groot succes werd, moet er toch
tot half acht 's avonds is er cc. gedemonstreerd worden, waarom? Omdat men demonstre-
sloten. worden, aangezien langer is. ren als een hobby heeft?
wachten betekent dat Aruba bespreking met de handel, g-
BIBLIOTHEEK CENTRC,;
TA: dinsdag en vrijdag van "> straks uit een volslagen blutte volgd door een cocktail- pary Waartoe het zonder toestemming van de overheid houden Wij hebben meer vertrouwen in demonstraties om deparle-
Antillen treedt met alle gevol- aangeboden door de handel. van demonstraties enz. kan leiden, hebben we helaas bij de mentarirs te laten zien wat er de afgelopen jaren

.
geopend. op Aruba

OUDERSCHAjM NGVER._
gen vandien. Voorts moet reke- Op zaterdag is ervan half tin verkiezingen van 1983 moeten ervaren. Wij geloven tochniet aan werk verzet is aan uitwerking van de RTC- overeen-
STiCHTINGTOTBEVO^RI
ANTWOORD
nea): dagelijks van 08.00-1'-
/13 OQ
ning worden gehouden met de
nodige garanties van andere lan-
tot halftwaalf een hoorzittingn dat men zo vlug vergeet. Het houden van een demonstratie
het Hulpbestuurskantoorte zonder vereiste wettelijke toestemming achten wij nog
komsten en de voorbereiding van de status aparte.
Er zijn inderdaad wat vergaderingen geweest, wat
dstraa(
Noord, waarna van twaalfrot steeds een ondermijning van het wettig gezag. En waar dit rappor-
-
16.00 uur Medical Centre, o*"
75, San Nicolas, tel.: 488JJ'
ioe3tel et* zoals de Verenigde Staten,
ij^ezuela, Nederland enz. twee uur een besprekingen toe kan leiden, is wel bekend. Het gebrek
aan respect voor de
ten en ontwerpen samengesteld, maar de fundamenten
op de status aparte moet rusten ontbreken totaal. Immers waar-
lunch met de AHATA in het iivi overheid in

.
219/225.
Wit releKruis-

?HASA(Stichting Hulp aan Slechthorenden alle geledingen ook is daarvan een duidelijk de afgelopen 115 uren dat de Arubaanse Eialndsraad bijeen
Bij de praktijken in het Noort j Divi beach hotel, 's Avonds te dt
gebouw: dinsdag 10.00-12.00 uur jes
66, tel.: 23425; 13.00-14.00 uur teu 23168;
. Put>a). Engelandstraat (Lionsgebouw t/o het Bestuurscollege van Auba voorbeeld. wasom de begroting te behandeleneen zinloos
. tagleclub), is dagelijks geopend van 08.30- recordis

.
tad, Koningstraat/Emmastraat.tel^ ( njz -tOO/13.0-16.30uur. een receptie aan in het Auba Ondanks het feit dat reeds weken lang wordt bekend ge- duidelijk gebleken dat er geen sprake is van begrip, respect
woensdag: 13.00-15.00 uur te San Caribbean hotel. zotfag maakt dateenieder de gelegenheid krijgt tijdens hoorzittin-
39C, tel.:" 28288; donderdag: I
uur te Pampoenastraat 15, Dakota. TElEaruba
Op
wordt een glassbottom tov ge- gen van de Nederlandse parlementarirsterwijl onze poli-
en samenwerking voor elkaar. Bij onze politici
leen maar haat en nijd, politieke en persoonlijke belangen
hersenal-
a?ft,o7f NSDAG: maakt en een toristischftour tici dat nog eens extra in de openbare vergaderingen van de
ig
Centrodi Bario Dakota, Pampoenastfa TeleMatch; 18.30Su- Daarop kan geen status aparte verwezenlijkt worden-dan
tel.: 23822; donderdag: 08.00-10-00 "
Club Caiquetio Paradera 47A, tel.:'
dinsdag: 08.00-10.00 uur.
gn
o
17.30
0r1; 1900Telenovela: Ronda de Pie-
maandag wordt van halfegen brengen, moet daar bovenop nog een
tot kwart voor elf een projeten-

naar Daimari met barbeet Op Eilandsraad kunnen doen zijn problemen naar voren
demonstratie worden
te wordt het alleen maar een tweede Suriname.
Praat eens met de parlementarirs hoe men in Nederland
-220falPePle;2l.ooDallas(TheSt,ng); tour gehouden, met beteken
gehouden. de begroting vlot en snel afhandelt, een begroting aan-
BUREAU VOOR LEVENS- eNA|' Waarom? Om onze onmacht te tonen, dat we nog steeds

'
20 Resumen di Noticias, 23.25 aan de containerhavenWE, merkelijk groter dan die van Aruba. Dan pas zullen onze
ZINSMOEILIJKHEDEN (Zuidstraat 7A. l' Sluiting
23145): open maandag t/m vrijdag Project Village en Esso Hights. niet in staat zijn dezaken in eigen huis te regelen? Van Neder- raadsleden opnieuw de onmacht van de Eilandsraad om
07.30-12.00/13.30-17.00 uur. Difleren^G: 17 00 Yes you Can; 18.00
Telenov,rokes: 18.30 Nos Mundo; 19.00
Vanaf 11 uur vo ]g^ bezictiging landse zijde heeft minister De Koning er kortgeleden reeds
Lago- raffinaderij, duidelijk op gewezen dat waarvoor men nu een demonstratie
werkelijk te regeren, merken.
LIGA Dl MARIA(SanNicolas): iedere maan_ Cocktail J, 3;ICal;
Ronda de Piedra; 19.30 lunch,ange- En met deze onmachtkomen we alleen maar in een diepe
dagochtend van 08.00-12.00 uur kan paNe Aruba y r,,^ 20.00Telenoticias; 20.30 boden door de Lago en uijenzet- wil houden, een Antilliaanseaangelegenheid is, die in eigen put waaruit het moeilijk uit te klimmen zal zijn. We beroepen
(Nam 6yourDdePendencia; 21.00 CHIPS "ngvandeLago-situat. huis geregeld dient te worden. Waarom moeten de Neder-
ons steeds op onafhankelijk zijn; laten we dan onze eigen
Ayudo Social opgehaald worden
Center, Theresiaplein 6. - Milage Resumen di B*'' 220
nNoticias; Culturama;
23.05 Sluiting.
23.00 De delegatie vertrek maan-
dagmiddag naar Curacy
landse parlementarirs nu lastig gevallen worden met een zaken zien te regelen. Dat bereiken we niet met een demon-
demonstratie? Deze mensen zijn beterop de hoogte van de stratie.
AMIGOE UUONSDAG 11 JANUAAI 1984
6

Met meeste stemmen gekozen


VERONTWAARDIGDE REACTIES VAN VN-KANTEN ZAZZHAVEN
Luis Aparicio in
Personeel wil zaak teruggedraaid zien NEW YORK De Venezo-
laanse baseballer Luis Apari-
cio wordt samen met zijn Hall of Fame in VS
Amerikaanse collega's Har-
mon Killebrew en Don Drys- afdeling als men minstens 303 in Chicago,Baltimore en Boston.
dale in de Hall of fame bij- stemmen op zich verenigt ofte- Hij zag in zijn 2581 gespeelde

KLM in opspraak door gezet. De Venezolaan kreeg


de meeste stemmen van de
Amerikaanse basebal- ver-
slaggevers die jaarlijks bepa-
len welke baseballersvoor dit
wel twee-derde van de stemmen.
De 49-jarigeAparicio zagkans
niet minder dan341 stemmen op
zich te verzamelen, wat goed is
wedstrijden in de Major League
kans 506 maal een honk te ste-
len. Zijn slaggemiddelde over al
deze jaren kwam uit op .262. Hij

sportsteun Z-Afrika
voor een percentage van 84,6. veroverde de prijs van de meest
eerbetoon in aanmerking Killebrew kwam uitop335 stem- waardevolle speler in de Ster-
komen. men oftewel 83,1 procent. Drys- renwedstrijd van 1982.
Killebrew kreeg befaamdheid dale tenslotte eindigde als num- Om mee te'kunnen stemmen
door het aantal runs dat hij op mer drie met 316 stemmen ofte- over een dergelijk voor basebal-
zijn naam heeftverenigd, Apari- wel 78,4 procent. Dertien stem- lers zo belangrijk besluit moet
cio staat bekend om zijn slag- menkwam Hoyt Wilhelm te kort men tien jaarlidzijnvan de orga-
werk en zijn prestaties op het

SCHIPHOL In een dinsdag unaniem aangenomen motie
heeft de Ondernemingsraad (OR) van deKLM de directievan de
kruipen voor alle kritiek die er
gekomen is. "De KLM is zeker
en tennistoernooi", steltKorrin-
ga de directievan de maatschap*
veld als fielder, terwijl Drysdale
naam maakte als pitcher. Over
om zijn naam ook in de Hall offa-
me bijgeschreven te zien.
Aparicio was al een basebal-
nisatie van basebaljournalisten.
Men mag dan op tien spelers een
luchtvaartmaatschappij metklem gevraagd af te zien van deor- vergeten dat de Nederlandse pij verantwoordelijk voor de or- stem uitbrengen, maar de be-
ganisatie van een sporttoernooi ten behoeve van KLM- perso- regering de thuislanden niet er- ganisatie. Aan de financiering het toelaten tot de Hall of fame legende in de tijd dat hij in Vene- trokkene moet dan wel vijfjaar
kent, of de KLM is van mening beslisten 403 leden van de orga- zuela speelde en was achttien hebben meegelopen in deAmeri-
neel in Zuid- Afrika. De OR is van mening dat dit evenement het van dergelijke toernooien draagt
bedrijfsbelang van deKLM zalschaden.Donderdag vindthiero- dat zij die desondanks wel kan de KLM volgens een woordvoer-
nisatie van basebal- jaar actiefin het hoogste Ameri- kaanse baseballerij. Op 12 au-
erkennen", aldus de OR- voor- journalisten. Men krijgt als ba- kaanse basebal. In 1974 kwam gustus wordt het besluit in da-
ver met deKLM- directie overleg plaats. der niet bij. seballer een plaats in deze ere-
zitter. daaraan een eindne. Hij speelde den omgezet.
februari plaatsvinden in Bophu- In een dinsdag doorhetComit
Volgens OR- voorzitter A. Zuidelijk Afrika uitgegevenver-
Korringa heeft de KLM- directie thatswana, een gebied dat door
de Zuidafrikaanse regering is klaring zegt de directeur Reddy
tegenover de ondernemingsraad van het VN Centrum tegen de
op 23 december al toegegeven de aangewezen als thuisland. Vol-
gensKorringa heeft deKLM- di- Apartheid en assistent van de
eind- verantwoordelijkheidvoor VN secretaris- generaal "ge-
dit toernooi te dragen. Het in- rectie op de vraag waarom dit
sportgebeuren speciaal in Zuid- schokt te zijn door dit KLM-
middels omstreden toernooi is evenement", dat"in flagrantete-
georganiseerd door het perso- Afrika wordt georganiseerd, ge-
antwoord: "Het evenement genspraak is met de uitspraken
neel van de vestiging Zuid- Afri- van de Verenigde Naties over
ka van de KLM. Het staat open wordt in een zogeheten thuis-
land georganiseerd, niet in Zuid- sportcontacten met Zuid-
voor uitsluitendKLM-personeel Afrika". Ook Reddy dringt er in
in actieve dienst en gepensio- Afrika. Overigens wil men Zuid-
neerde KLM'ers plus hun ge- Afrika niet discrimineren door de verklaring bij deKLM- direc-
zinsleden. het uit te sluiten". tie op aan ditevenement af te ge-
De OR is weinig gelukkig met lasten.
De KLM heeft in haar De vervoersbond FNV heeft
antwoorden over dezezaak tot ep dit antwoord. In de motie wordt
heden met nadruk gesteld dat gesteld dat de OR van mening is volgens Korringa in een brief
dat de directie "door het wijzen aan deKLM- directie ook aange-
het niet de maatschappij is die drongen op het niet laten plaats
dit tennis- en golftoernooi orga- op het plaatsvinden in een thuis-
land een zeer ongunstige indruk vinden van dit toernooi. Volgens
niseert, maar dat het uitsluitend Korringa is de OR van mening
een activiteit betreft van in depubliciteit zal achterlaten".
VolgensKorringa is diteen onei- dat bij dergelijke evenementen
KLM'ers onderling. wel degelijk selectief te werk
Het toernooi moet op 22 en 23 genlijk argument om nu weg te
moet worden gegaan voor wat
betreft de plaats van handeling,
zeker ook vanwege zakelijke be-

Play off zaalvoetbal langen.


"De KLM vliegt niet alleen op
Zuid-Afrika, maar pok op

op punt van starten Frontlijnstaten en verricht daar


bovendien werk voor daar geves-
tigde luchtvaartmaatschappij-
en. Selectief te werk gaan, is niet
ORANJESTAD
baanse

zaalvoetbal-
De Aru-
federatie
off start aan het einde van deze
week.
discriminerend, zon activiteit
vindtook niet plaats in de Sovjet-
houdt vanaUmd omzeven uur in Nu dat de preliminaire ronden Unie of in Oost- Duitsland", al-
de Estrellaclub een vergadering gespeeld zijn, is de stand in de dusKorringa. Hoewel dergelijke
met vertegenwoordiger van de drie poules, waarbij van iedere activiteiten, die door verschil-
clubs die zich geplaatst hebben poule de nummers 1 en 2 naar de lende KLM- vestigingen in het
voor de play- off ronde. De play- play- off gaan, als volgt: buitenland met regelmaat wor-
den georganiseerd, volgens de
POULE A KLM in haar antwoorden naar
T W G V P buiten geen toestemming be-
I. Young Boys
2.Van Dien & Co.
8
8
7
5 1
1
2
14
11
hoeft te worden gevraagd aan de
directie, moeten dit soort aange-
3.Devid Kids 8 2 15 5 legenheden volgens Korringa
4.Kas Ariba Stars 8 2 15 5 wel worden aangemeld. In haar
antwoord van 23 december aan
PARIJS

Voor de start van de
rally Parijs- Dakar drukt de
Jos Higueras zet JosLuis Clerc opzij
s.BoMiho Adres 8 116 3
de OR zegt de KLM- directievol- Franse winnaar van de race van ZAZZHAVEN
POULE B gens Korringa overigens nu "in verleden jaar, Hubert Auriol

(midden) de hand van zijn

Kriek opent Masterstoernooi


I.ASK Apollinaris 8 7 1 14 het vervolg in geval van twijfel
2.Arub. Wegenbouw 8 6 2 12 over politieke consequenties landgenoot Cyril Neveu. Zij spe-
3.Matlahotoys 8 3 14 7 overleg met de organisatoren te len dit jaargeen hoofdrol in dit
4.Bouwmij Aruba 8 26 4 zullenplegen". sportspektakel.
s.Hooiberg Stars 8 116 3 Minister Smit- Kroes van Ver-
keer en Waterstaat moet nog
Stand in
POULE C
l.Conar
2.Colegio Arubano
3.E Boco Boys
10
10
10
9
7
5


1
3
5
18
14
10
antwoorden op vragen uit de
Tweede Kamer over deze kwes-
tie. De Kamer wil van de minis-
ter weten of dit toernooi niet in
strijd is met het regeringsbeleid
Parijs-Dakar
AGADES De Belgisch mo-
met stunt
NEW YORK In het Newy- reldranglijst, de Amerikaan hij dinsdag deed. Zijn op kracht
4.Golden Boys 10 3 1 6 7 torcoureur Gaston Rahieren de orkse Madison Square Gar- en vaart gebaseerde spel was
.Velocidad 10 3 7 6 inzake Zuid-Afrika en of zij be- Franse autocoureur Metge be- den is dinsdag het Masters- Jimmy Arias met 7-6, 6-4. niet aangepast aan het tapijt
6.P01. Opl. School 10 2 1 7 5 reid is stappen te ondernemen zetten na acht etappes de loden- Dankzij de overwinning bij de
om dit toernooi niet te laten toernooi begonnen, de veer- Open Zuidafrikaanse kampi- waarop werd gespeeld. Nog min-
de posities in de woestijn? a lly tien dagen het nieuwe jaar in- der was dat het geval met Jimmy
plaatsvinden. Minister Van den oenschappen en een kwartfina-
Broek van Buitenlandse Zaken -
Parijs Dakar. De Belg J<c ky stekende afsluiting van het le- plaats bij de Open Austra- Arias. De nieuweling in het ge-
Dakota wedstrijd om had al eerder op Kamer- vragen
laten weten dit toernooi niet in
Ickx, de winnaar van de vorige
editievan de monsterrally, bjzet
in het tussenklassement de ten-
tennisseizoen 1983. De num-
mers n tot en met twaalfvan
de Grand Prix- ranglist strij-
lische titelstrijd had Kriek zich
als laatste voor de Masters ge-
zelschap toonde wel vechtlust. In
de eerste set haalde hij een

Doe Williams beker strijd te achten met het rege-


ringsbeleid.
Het Tweede Kamerlid voor de
de plaats met bijna vier mr
achterstand op de combinatie
den er om de officieuze we-
reldtitel en incasseren er te-
plaatst. Dat gebeurde ten koste
van Guillermo Vilas, die na een
uitstekend voorseizoen door de
achterstand van 2-5 op en
weerstond daarbij twee set-
points in de tiende game. De
i_,ake, David
Jansen, uenou Metge/Lemoyne. vens de bonus- premies. Die
ORANJESTAD Op het
ard, Dolfi Franken, Ruben
Edu- Partij van de Arbeid Van der Klassementen na acht etip. van als eerste geindigde
affaire van de startgelden inRot- daardoor noodzakelijk geworden
terrein van Centro di barrio
Dakota, ra, Henki Bikker, Robert
organiseert
Sier-
Mon-
Doef verklaarde dinsdagavond
dat, wanneer minister Smit-
pes: Motoren (werkelijke tijl)
l.Rahier (Bel) BMW 21 uur 7
: Mats Wilander bedraagt niet
terdam danig van slag was ge-
raakt. In de tweede ronde moet
tiebreak werd doorKriek met 7-
-5 gewonnen, nadat Arias nog
santo,Rudy Dirksz, TheoRuiz en Kroes niet bereid is te garande- minder dan 600.000 dollar. Kriek het opnemen tegen McEn- eens twee setpoints had teniet
Dakota/Bud weiser zondag Nelson Cecilia. minuten; 2. Auriol (Fra) BMW p Het toernooi is met, eenverras- gedaan. In de tweede set liep
half elf een voetbalwedstrijd ren dat zij stappen zal onderne- 57 minuten en 30 seconde,;
roe, n van de vier reekshoof-
De "oudjes" ploeg bestaat uit: men om dit toernooi af te gelas- sing begonnen. JohanKriek, die den, die waren vrijgesteld in de Kriek uit naar 4-2! Arias haalde
tussen een Dakota- Franklin Cathalina,Carlos Zim- 3.Bacou (Fra) Yamaha o, zijn Zuidafrikaans paspoort
jeugdelftal en een "oudjes" ten, er volgens hem een debat in eerste ronde. op tot 4-4, waarna Kriek op-
merman, Archi Williams, Pele- 1.16.58; 4.LoizeauX (Fra) BMV heeft ingeruild voor een Ameri-
elftal. In beide ploegen zyn er de Kamer over deze kwestie zal op 1.27.21; 5-Vassard (Fra) Hor. Om tegen de Wimbledonkam- nieuw een doorbraak forceerde
spelers bij die actiefzijn in het
tientje Jacobs, Raymond Celai- moeten komen. Van der Doef
kaans, versloeg de 19-jarige pioen nog een kans te maken, zal en de partij op "love" uitser-
re, Aubrey Maduro, Louis Ri- da 1.49.08. nummer zes van de we-
ere-divisie elftal van Dakota. herhaalde zijn in het verleden Auto's (op straftijd): l.Metge Kriek beter moeten spelen dan veerde.
chardson, Freddy Korsen, Ken-
In het jeugdelftal zijn opgeno-
ny Loefstok, Roland Gordon, Ba-
ook al tegenover de KLM- direc-
tie uitgesproken kritiek dat de
Lc noyne (Fra) Porsche 4.29.54 ; "Ik denk, dat ik veel te danken
heb aan mijn veranderde menta-
men, de spelers: Sixto Rovina, ron Tevreden, Amado Rosina, 2.Gabreau/Gabbay (Fra) Range
Eddy Sanchez, Alvin Dirksz, Ef- leiding van de liteit", verklaarde Kriek zijn
Melvin Loefstok, Richard Ja- Rover op 1.38.05; 3.Kussmaul/
rem Oram, Humphrey Wiersma,
Albert Lake, Monchi Escalona,
cobs, Jimmy Richardson, Roy
luchtvaartmaatschappij niet
duidelijk haar verantwoorde- Lerner (WDI) Porsche op Uitnodiging nog niet bij KNVB overwinning. "Vroeger zette ik
mezelf te veel onder druk. Nu
Stephens, Jubi Richardson, Ron- lijkheden erkent. 1.59.14; 4 Zaniroli/Da Silva ben ik beter in staat mijn doe-
Alex Sierra, Michael Peterson, (Fra) Range Rover op 3.29.06;
ny Ridderstap, Anthony Braaf-
Eddison Mademilla, Richard
Kock, Jersey Helder, Raymond
hart, Lucas Besselink, Urbano
Koek en Erwin Helder.
De wedstrijd zal geleidworden
"Als de KLM- directie het niet
goed doet, dan moet de minister
haar verantwoordelijkheden
s.Dupard/Destaillats (Fra) Ran-
ge Rover op 3.30.16; 10.Ickx/
Brasseur (Bel / Fra) Porsche op
Brazili wil Oranje leinden aan.te passen aan mijn
mogelijkheden. Zeg maar dat ik
realistischer ben geworden".

Boneiru door het trio: Amado Rosina,


Kenny Loefstok en Betty
dragen en deKLM aanwijzingen
geven hoe zij zich dient op te stel-
len. De KLM is een staatsonder-
3.46.12. Trucks (straftijd):
l.Capito/Capito (WDI) Merce-
des 19.21.17.
in voetbaltoernooi In de tweede partij van de
avond won deSpanjaard Jos Hi-
gueras met 6-2, 6-3 van de Ar-
kontra Bikker.
Er is een beker beschikbaar
neming, het is toch al te gek dat gentijn Jos- Luis Clerc. Het was

Venezuela gesteld die de naam draagt "Co-


dit bedrijf permanent in dit soort
situaties tot deorde moet worden
ZEIST Het Nederlands
oetbalelftal zal waarschijn-
zouden komen. Hij kreeg als
antwoord: Uruguay, Argentini,
de eerste maal dat de Spaanse
nummer n, die zijn punten


pa Doc Williams", de trainer die
Dakota de afgelopen jaren naar 7
KRALENDIJK Boneriaanse kampioenstitels
Voetbal Bond, relashona kv su en een subkam-
geroepen", aldus Van der Doef.
Volgens het Kamerlid moet de
minister zekerheid bieden dat
Zeilers in jk worden uitgenodigd voor
et jubileumtoernooi van de
Brazili, Mexico, Engeland en
hopelijk Nederland.
hoofdzakelijk bij de gravel- toer-
nooien bijeensprokkelde, blijk
gaf mee tekunnen komen op een
plan di preparashon di e se-
lekshon di Boneiru, a hasi e tra-
pioenstitel leidde.. dit soort zaken zich bij de KLM
niet meer zal herhalenen dat het
Australi - jarige Braziliaanse voet-
Mbond van 9 tot 20 juni. De
IVVB heeftofficieel nog geen
IndienBrazili, dat ook invita-
ties aan Zwitserland en Itali
heeft overwogen, inderdaad een
middelsnelle binnenbaan. Bij de
vorige twee Master- toernooien
Robba geplaatst
mitenan nesesario pa enfrenta e
selekshon nashonal di Venezue-
la denkurso di e siman aki.E we-
voor semi finale van
bedrijf niet meer zal handelen in
strijd met het regeringsbeleid.
Het nu zo omstreden tennis- en
succesvol Unodiging gehad om deel te
nmen, maar via de Engelse
verzoekje naar Zeist stuurt, zal
aanvaarding afhankelijk zijn
(1980 en '82) verloor hij alle vier
partijen. Nu namhij in beide sets
een voorsprong van 3-1. In de
Curaaos vHbalbond is vernomen dat van de clubs, die spelers voor het
ga di fogeo aki ta tuma lugardia- domino golftoernooi is volgens een SORRENTO De Neder- Bzili het plan heeft naast nationale elftal beschikbaar tweede set kwam Clerc terug tot
domingo den estadio nashonal di woordvoerder van de KLM het landse zeilers Willy van Bladel
Caracas na Venezuela.
Anteriormente tabata e in-
WILLEMSTAD
slissingsserie van de
In de be-
Curacaose
tweede dat devestiging Zuid-Af-
rika organiseert. Ook in februari
en Huub Lambriex bli ven het
Eijeland, Uruguay, Argenti-
ni'Mexico en Brazili Neder-
stellen. 3-3 om vervolgens opnieuw het
slachtoffer te worden van de ac-
dominobondbegint vrijdag de se- uitstekend doen in de strijd om lad als zesde land te in- Het toernooi in Brazili, dat in curate passeerslagenvan zijn te-
tenshon di 8.V.8, di por a fomen- 1983 heeft een dergelijk sportief het wereldkampioenschap in de vit-en. opzet gelijk is aan de Mundialito genwoordig in Palm Springs wo-
ta e partido importante aki na fin mi-finale-serie. Daarvoor heeft KLM- evenement volgens hem
zich bij de heren de Robba-ploeg Tornado- klasse. In de baai van t Braziliaanse organisato- van Uruguay in 1980, twee groe- nende tegenstander.
di Januari pero esaki no por a ser
al geplaatst. De in het weekeinde
in Zuid-Afrika op dezelfde basis Sorrento in de omgeving van ren^ hun evenement vrijwel pen van drie plus een finale, Het toernooi gaat vandaag
konkretisa, pasobra selekshon plaatsgevonden. Melbourne eindigde het Neder- gel^tijdig met de eindronde verder met de ontmoetingen
geboekte uitslagen waren bij de schept de mogelijkheid dat Ar-
nashonal di Venezuela den kur- heren: Robba- Los Veteranos 21-
OR- voorzitter Korringa zei landse duowoensdag in de twee- vaihet Europese kampi- gentini en Engeland elkaar -
Yannick Noah Tomas Smid en
so diotro simanlo bai instala nan
kampo di en^renamento na Hun- -12, Armonia- White Label 21-7,
daarvan niet op de hoogte te zijn.
Dit toernooi stond net als het
de wedstrijd als vierde. De race
werd gewonnen door de Ameri-
oen^ap laten plaats vinden,
hadcn de Engelsen een uitnodi-
weer ontmoeten. Na de crisis om -
Andrs Gmez Elliot Teltscher.
Bij de kwartfinales van donder-
duras. Robba- Veteranos 21-19 en Whi- toernooi van aanstaandefebrua- de Falkland- eilanden is er geen
kaan Randy Smyth vr de Aus- ging?stuurd toen bekend werd dagen vrijdag mengen Mats Wi-
E selekshonadonandiBonaire ttle Label- Armonia 21-19; bij de ri aangekondigd in het officile voetbalcontact geweest tussen lander, Ivan Lendl, John McEn-
dames:Robba- Scotts Special 21- tralir Brian Lewis en de En- dat Inemarken voor het Euro- Argentini en de Britse bonden.
bou di direkshon di Sam Deira y bedrijfsblad van de KLM "De gelsmanReg White. roe en Jimmy Connors zich in de
Vicente Wanga ta biaha pa Be- __________
-6.
._______. Wolkenridder". Mede op basis In het algemeen klassement
pes^ampioenschap naar
Franijk zou gaan en de Engel-
Ted Croker heeft echter gezegd
dat hij van de Britse regering strijd. De halve finales en finale
nezuela djabierneatardi yregre- van de publicaties over dit toer- heeft Smyth met 8 punten de lei- sen nr FA- secretaris Ted Cro- zijn gepland voor zaterdag en
sa Bonaire den kurso di dialuna ZAZZHAVEN nooi van februari waarin wordt heeft vernomen, dat er niet lan-
ding voor Van Bladel met elf ker hfj daarop in Brazili ge- ger bezwaren zijn tegen een duel zondag. De winnaar krijgt
mainta. gesproken over een "KLM golf- punten. vraagve ike l an dener nog meer 100.000 dollar, de verliezer
met de Argentijnen.
60.000 dollar.
WOENSDAG 11 JANUARII9B4
amis c 7

Voor het verkopen van eten en

BONAIRE
AGENDA Kaleidoskoop drank op andere carnavals- akti-
viteiten moet minstens drie we-
ken vr de datum van het eve-
nement vergunning aange-
vraagd worden.
fl
FOR"
For every day:
CSr
.; BO ekhandel
aruba post
111
111

'
\\\ EVERY BB
BOULEVARD lljl
POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
De optochten zijn op: 26 febru-
ari kindercarnavals- optocht. 3
OCCASION. IK. dSS_s\ore II
HOSPITAAL: 8900
LANDFILL te Lagoen: maandag t/mvrijdag
maart de optocht van Banda
Bou, zondag 4 maart Gran SAVE WITH SAVJNG STAMPS II
van 08.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00 Marcha, maandag 5 maart af-
uur. scheidsmars van de kinderen en
dinsdag 6 maart afscheidsmars publication. The address
BONAIRE MUSEUM: openingstijden maan- WORD SLEUTH FOR THE
van de Gran Marcha. on Aruba is Nassaustraat
KOMITEDI KARN AVAL di
dag, woensdag en vrijdag van 08.00-12.00 ENJOYMENT OF THE
uur; zaterdag 09.00-13.00 uur 110, on Bonaire P.0.80x
Radiomuseum RNWO na afspraak tel.: Korsou tekendeletterlijk het ei- PUZZLE MINDED READ-
122, on Curacao P.0.80x
de persme- ERS OF AMIGOE.
gen doodvonnisdoor
8472.
OPENBARE BIBLIOTHEEK: dagelijks van
dia uit te dagenvoor een partijtje VBC vraagt This puzzle has more and 577 or Scherpenheuvel
z/n. Please indicate"word
stadion
SUBT- op more participants. This
08.00-12.00/15.00-18.00 uur; woensdag
van 08.00-21.00 uur; zaterdag gesloten.
softbal in het
zaterdag 14 januari- Het comit medewerking week there is no winner. sleuth" on the envelope.
beweert een sport" sterrenteam lokale zaken ********** **********
Distaff TV Stars
POSTSLUITING: maandag t m vrijdag praktisch
alle tak- Those who want to partici-
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone KRALENDIJK Afgelopen deze gelegenheid juist geschikt te hebben dat
sportbeoefent. Ze laat pate must be aware of the
stukken 16.30 uur
SERVICE CLUBS
baandag bracht de comman-
dant van het oorlogsschip Van
om deNederlandse commandant
de vlag van Bonaire aan te bie-
ken van de
daarbij wel (wijs^k) f vra^S
open op wat voorniveau dat team
WILLEMSTAD De Vereni-
ging Bedrijfsleven Curacao
fact that it is imperative to
include the unlisted clue in
Kiwanis: donderdagavond 19.30 uur Hotel
Bonaire.
- Speyk een beleefdheidsbezoek
aan de gezaghebber van&onaire,
den. Opzijn beurt ontving gezag-
hebber Cicilia het embleem van denkt te kunnen functioneren. (VBC) doet een dringend beroep
op de lokale handelaren om de
the solution. We can re-
- commend every partici- /v p
Lions: elke tweede
Hotel Bonaire.
vrijdag van de maand AvelinoCicilia.HetNederlandse de Van Speyk.
Op de foto de uitwisseling van
**** hebben de
Zoals eeniederweet
coupons ter waarde van vijf pants to use an encyc-
vvvvvvV
Round Table: elke tweede maandag - schip bracht voor de eerste maal
leden van de pers tot nu toe elke Amerikaanse dollars die Vene- lopedia if one is not sure.
Buurtcentrum Terra Corra. een bezoek aan Bonaire. Voor geschenken tussen beide heren.
keer de comit- leden van het zolaanse toeristen kunnen over- ********** /yy^MlMmiv (E__jD
Rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire. wnd gezaghebber Cicilia bleek Rechts wnd gezagebberCicilia. leggen, te accepteren. Daarmee
veld gemaaid. P"or het comit This week's sponsor is N
wordt een promotionele campag-
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
geo- zijn geruchtenffrspreid dat de
ne op touw gezet met de bedoe-
BOEKHANDEL ARUBA. (S/W l\p tf x\\^\iV yf
08.00-12.00 /14.00-15.30 uur loketten
pend.

KERKDIENSTEN
... ... Geitendieven
graasden. Zij verdacht ene T. er-
van de geiten geslacht te hebben.
journalistenin p**tsJvan het ge-
bruikelijke slagnout deurenwil-
len gebruiken oro te garanderen
ling om het Venezolaanse toeris-
me een push te geven.Deze ro-
se coupons kunnen dan voor
Solutions should be for-
warded to the Amigoe be-
fore noon every Tuesday
\\v\T\K
lanHlllc'
Haar zoon had T. namelijk sa- misslaan-
Dat kan following the day of the
,ra ,r

Sint Bernarduskerk Kra,e""'J,n dat ze niet


dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30-19.00
op heterdaad men met een andere man in de waar zijn, maar anderzijds is er betalingin Antilliaanse guldens
ingeleverd worden bij de Maduro
Talk - Talk
uur. geroezemoes
mondi aangetroffen, toen de zoon een aanhoudend
Coromotokerk Antriol: 09.00 en
dagelijks 19.30 uur; zondag 18.00 betrapt op zoek was naar de vermiste gei- dat de journalisten met pennen en Curiel's Bank. WORD A 9
en microfonen aan de slag gaan
uur
Ludovicuskerk Bincon: uur
dagelijks, ook zondag, '930
ten. De mannen waren gewa-
pend en renden weg toen ze ont- om met hit achter hit de comit- Nieuwe spellings- SLEUTH -Talk
WILLEMSTAD Een vrouw dekt werden. Dichtbij werd een te.geven die
leden een afstraffingvergeten.. cursus van Sitek
KLACHTENBEZORGING kunnen deed aangifte van diefstal van geslachte geit in een plastic zak ze niet lichtzullen WILLEMSTAD De Sitek OSMETARRANESEHE
dagelijks doorgeven worden van twee van haar geiten die in de aangetroffen. De recherche
19.15-19.30 uur op tel-
BW7 (Fam. begint op 24 januari met dederde
kels).
Lin-
mondi van Santa Catharina spoort deverdachten op. De gezaghebber heeft intus- cursus "Ortografia di Papiamen- NEOLECTUETLOTST
sen bekendgemaaktdat de men- tu". De tweede cursus wordt deze
sen die langs decarnavals- route
op de dagen van de diverse op-
maand afgerond. Voor de derde DZELQUOZANELAPA

Acties overheidsbonden....
cursus hebben 150 deelnemers
tochten, hun vergunning moe-

lIIENIQIILECIREL
ten aanvragen. Pc aanvragen
zich aangemeld, zodat er vijf
klassen gemaakt moesten wor-
moeten uiterlijk 31 januari bin- den. Op verzoek van de leden
nen zijn hjj hetkantoor van de ge-
(Vervolg van pagina 3)
zaghebber.
wordt binnenkort begonnen met
cursus- avonden op maandag;
SNSTULCMEMTOOCU
deze cursus begint op 23 januari.
Onduidelijkheid COTCANOUCMNIMKC
'
M
mentarirs bij uitstek geroepen 1. .nu iiinii i**M***nnTTTTrTrTr*^*" ''

zijn om zich te verdiepen in de C A I


personeel van KAE Timothij heeft een broertje, UMTBURCQ T 0 U Q
ontwikkelingen. Zij moeten op
een bepaald moment de beslis-
singen nemen die het mogelijk WILLEMSTAD Bij de die ter beschikking gesteld
: ; S R R N T S A I U(C H A T) E T
maken dat er veranderingen ko- KAE bestaat grote onze- zijn. En die worden wl door Tertcnce Christopher
men in ondermeer het Statuut, kerheid of de werknemers de maatregelen van de rege- KEEATCSNRIZENPR
de Staatsregel ing en andere wet-
telijke bepalingen; zonderdebe-
in aktie moeten als andere
overheids- werknemers
ring getroffen. Het probleem
is ingewikkelder doordat er
: Curacao 08-01-'B4
sluiten van de parlementen het werk neerleggen. De twee vakbonden zijn. De AB- VSVRESCPEAZKOSA
daarover gaan de staatkundige heer Carolina, bestuurslid VO, die een deel van de ter be- MJJI 1. V__~
wijzigingen niet door. Boven- van de vakbond STK, zei schikking gestelde werkne- Z'n ouders: \T*^~Zt \ IZESREVNOCRECIT
dien zijn er zes eilanden betrok-
ken bij hetgeen er voor de deur
staataan staatkundige verande-
ringen.
dat zelfs de bond met twij-
fels zit over de deelname
aan akties.
De STK is geen lid van de
mers achter zich heeft, en de
STK die het merendeelvan de
rest van de werknemers ver-
\

Norciso en Kenneth de Windt.
,
' :
Last week's unlistedclue HOLLIDAY
Find the listed words in the diagram They run in all directionstorward,
backward, up, downand diagonally.
Unlisted clue hint: SPEAK INFORMALLY

stockmarfat
tegenwoordigt. Aangezien de
In dat kader wordt het heel Kamer van Vakbonden, noch STK opgericht is door Orate Recite Narrate Pronounce
nuttig geachtom nu "de horloges is ze aangesloten bij de unie werknemers die ontevreden Speak Comment Enunciate Articulate
gelijkte zetten", zei de heer Van van overheidsvakbonden/In Utter Discuss Sermonize Soliloquize
waren over de ABVO, is de sa- Chat Lecture Verbalize
Kemenade. Dat is van belang decemberwerd pas een nieuw menwerking tussen de twee > 1982 King Features Syndicate. Inc.

voor de planning en de besluit- cao met de KAE-directie be- bonden nooit bepaald nauw

' '
1,1 ---------_-W______|
vorming. Hij ziet daarom ook het reikt, datechter nog niet hele- geweest, vooral niet toen de
belang om na dit parlementaire maal afgerond is. Aangezien AB VO "weggestemd"werd in
contact ditjaarnog of andersvol-
gend jaarweer met elkaarin con-
het bedrijf een nv is, geldt de
cao voor de werknemers en ar-
een referendum. Er is dan ook
geen overleg gepleegd tussen
il
Koersen Centrale Bank ]
-
tact te treden over de gemaakte beiders in vaste dienst, zodat de twee bonden of de werkne- WALL STREET STOCKS CLOSE LOWER.
vorderingen. Het jaar 1984 is
van belang als voorbereidend
in feite de door de regering
aangekondigde maatregelen
mers die ze vertegenwoordi-
gen gezamenlijk in aktie moe-
-
New York, Jan.iv Wall Street stock prices closed lower as
profit-taking continued to impede the market's ascent and
!i NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE !!
tne Dow Jones industrial average failed to maintain record
jaar, aangezien 1985 het jaar hen niet treffen, aldus Caro- ten treden. Wel heeft de STK levels for the second straight day. The DJ index, which j| Antillen geldig op woensdag 1:1 januari 1984 en ]j
plannen voor het opstellen
gaat worden waarin de parle-
mentaire beslissingen genomen
lina.
Er ontstaat echter een van een protocol voor de ter
slipped fractionally yesterday after a three day runup, fell
another 7.74 points to around 1278,48. The broader market <> TOT NADER ORDER: ] [

lUS
moeten worden. Intensief con- conflict- situatie, omdat er bij beschikking gestelde performed better, although declining issues still managed to
tact staat de Nederlandse parle- het bedrijf ook overheids- ambtenaren die zij vertegen- beat gainers 847 to 787. Volume rose to about 109.57 mln DOLLAR 1.77 1.79 1.81
woordigt, zei Carolina. shares from yesterday's 107.1 mln.
mentarir daarom voor. ambtenaren werkzaam zijn, CAN DOLLAR 1.405 1.425 1.445 ] |
Vanochtend is de officilever- GOLD PNDST6RLING 2.435 249 2.55
welkoming van de Nederlandse - -
January 11 Good morning Dollar rebounding overnight but
now well off the best on Bundesbank intervention today. No NCDGLD 56.65 56.37 57.17
delegatie, dieook al even bij gou-
verneur prof dr Ren Romer op SINT MAARTEN INTERNATIONAL
essentially new factors to influence trading other than a
revised Ml call to a small up number. Basically the main
SOLIVAR
ZLU FRANCS

79.22

79.94
!
80.74 !
het Fort Amsterdam is geweest. TRUST COMPANY N.V. factor supporting the dollar concern over US economic indies
due FRI especially retail sales. We see chance of the Dlr
going higher ahead of the weekend but not being far from an
"21 FR FRANCS
DUITSC MARK
19.39
62.58
20.49
63.30
21.19
64.10
; ;
Inbraak Ter uitbreiding van onze administratieve/financile staf zoeken
wij contact met een:
intermediate top. Gold and silver look certain to remain
under pressure without a clear Dlr turn. No other factors
f
X
SURGLD - 100.07
1.02
102.59
1.08
j |
in the precious. Ml now called up 200-500 mn for friday.
iTLIRC 0.72 ji
in toko TRUST OFFICER U.S.CURRENCY FUTURES ANALYSTS REMAIN BEARISH.
De kandidaten voor dezefunktie dienen afgestudeerd jurist te zijn -
Chicago, January 11 Bearish sentiments for currency
futures traaed on the International Monetary market remain
S KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGENVAN DE NEDER-
] |
WILLEMSTAD Door het met bij voorkeur een specialisatie in het notarieel en /of fiskale strong despite the rally most contracts experienced tuesday, -1 LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
verwijderen vaneen houten balk recht. futures analysts said. Widespread short-covering accounted MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 11 JA- i
van een deur Z ij n onbevoeg den Ervaring in het trustbedrijf alsmede beheersing van de Engelse for much of yesterday's advance, analysts said. Unwinding of f NUARII9B4 EN TOT NADER ORDER.
eentokotebantaoBabinnenge- taal in woord en geschrift is vereist. spreads" that were long Japanese Yen and short other currencies
drongen- Vanuit de toko werden enabled most currencies to outgain the Yen, they added.
Buying resulted from an apparent oversold condition in the
grote hoeveelheden sloffen siga. ACCOUNTANT/MANAGER \ |
975% OBLIGATICLCNINGCN PR 85/89 98.04
markets, not from changes in the bearish fundamental and
retten weggenomen en 400 gul- | 108.18
den aan klemdgeld.
Vanaf een tassenrekineensu
permarkt te Zeeland la ieen da.
_ TRUST OFFICER
(accountant SPD) -
technical factors that have pressured currency futures lower
this year, analysts said.
REUTER M-l SURVEY PROJECTS 20 MLN DLRS INCREASE.
-
New York, January 10 U.S. Economists surveyed by.Reuters
I
13

12
%
12.5 %
%
10.5 %
OBLIGATIELENINGEN PR 96/90
OBLIGATILNINGNPRI9B
OSLIGATI6L6NING6N P6R 88/92
OBLIGATILNINGNPRI9B3
103.81
106.68
100.00
]j
] |
mestas weggenomen. Detasbe
Minimaal 5 jaar ervaring. predicted on average that the M-l Money Supply number to be
released friday will show a 200 mln Dlr increase. However,
vatte een grote hoeveelheid
gou . Arb^L d
nSw?>?H_
overleg wordenaard?
n en omstandigheden zullen in onderling
vastgesteld. the 12 econumists polled were evenly divided between those,
den sieraden- seeing a fall and those expecting a rise. Forecasts ranged
from a 1.2 Million Dlr decline to a two billion dlr.increase.
1 HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELE- \ \
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan de selectie- f
'
NINGEN BEDRAAGT 10.5%.
December data on the broader M-2 and M-3 indices also are DE AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIE- \
Vijf gewonden procedure. due friday- The two aggregates are expected to show average
X
f DEN BIJ HET LOKALE BANKWEZEN. j
bij 10 botsingen
gains of ILO and 13.1 Billion Dlrs, respectively.
REUTER.
________
WILLEMSTAD-y^PrBo-
van
vereer im7x{&_7_K_ ,NTERNATIONAL
NEW YORK STOCK EXCHANGE

- -- 1 3/8
" ________

'
.
het
-nen raakten in Am.Express 33 1/8 1/8 Georgia Pac. 25, 1/4

.
TRUST COMPANY N.V. Asa Ltd. 52 3/8 + 5/8 i.b.M. 122
Apple Comp- 27 3/8 + 1 1/8 i.t.T. 45 3/8 + 1/8
er negen aannjaW t.a.v. Mr. J.H.G. Pfennings
gezamenlijke mater 1
sch adg p O. Box 245
p'hjlipsburg, St. Maarten
Atl.Richfield 40 7/8
Beatrice Fds. 33
- 7/8
unch
X.L.M.
McDonalds
66 + 1 1/2
68 5/8 - 1 1/2
van 16.000 gulden.
Nederlandse Antillen.
Burroughs 51 3/8 -- 1/4 MACOM 20 1/4 + 3/8
Om elf uur's morgen"
een aanrijding op c T traat
J .,
Coleco
Comsat
19 3/4
32 1/4 --
1/2
1/2
National Can. 30 1/8 + 1/8
N.C.R. 131 - unch
1/4
Unmo^rtraat/MeC^E;
waarbij drie auto s Sieraden uit
treft en dat de daders daardoor
automatisch gexcommuniceerd
Coca Cola
Disney
53 1/2
51 -
3/8
1 3/4
Pepsico
Royal Dutch
37 1/2
45 3/4 -
39 3/4 -
1/2

_
D Dome Mines 12 3/4 +
van de be- 1/8 Shell Oil 1/4
waren. Oorzaak: n
stuurders verleende gee
zijn. Na het bekend worden van
Maria-oord geroofd de diefstal is de politie een groot-
Dupont
East Kodak
51 5/8
74 7/8 1
--
3/8 Superior Oil 38 1/4 -
Union Pac. 51 3/8 -
1/2
1/2
rang. En persoon raa*
g ge
inBolivia scheepse opsporingsactie begon- Ford 45 1/2 unch U.S. Steel 32 1/2 - 1/4
Q nen. De waarde van de buit is Foster Wheeler 15 1/2 unch Warner Comm. 26 5/8 - 3/8
wond; materiele schade Genl.El. 57 1/2 -
3/8 West.El. 55 3/8 - 3/8
gulden.
's vj^ PAZ -Uitde kerk inbede- het niet bekend. De gevoelsmatige Genl.Motors 78 7/8-11/8 Xerox 50 1/B'-, 5/8
Omstreeks half zeV.e j-ng val^ijkste Boliviaanse waarde ervan is ongekend groot. 1278,48 - 7,74

"
Dow. Jones Gold 368,50 + 2,60
avonds vond er een aanrt) S nso nl in Bolivia te Copaca- De Copacabana-kerk ligt in het
grootste
Six months tsy bills 9,70% Silver 7,98 + 0,15
plaats op de Rooseveltweg
sen een Vrachtauto en een per
nenauto. De bestuurder van
. ga^ *^en
de
diefstal zonder weer-
leegd.
f^ Ge deOndermeer werden
sandalen van het
bedevaartsoord van het
land. Jaarlijks komen er duizen-
den mensen naar het beeld
van
A.B.N. 399,00
AMSTERDAM
Philips 49,20
vrachtwagen kon zijn snelne beeld vanh Maria van Copacabana. Men Akzo 103,00 Robeco 348,40
len en tkindje Jezusgesto- houdt er rekening mee dat
Heineken 135,20 Rolinco 335,80
niet tijdig regelen toen de pefS
Mariab^re sieraden van het het Kon.Olie 146,80 Unilever 267,70
nenauto, die voor hem ree > beveiffigdom MUgdlge dieven zijn geweest
Mogelijk zijn het jongeluidie ORANJESTAD - Chef pro- zaam en is onder meerdeoprich
moest stoppen. Drie mens e is automatisch eens helpen bij plechtigheden wei tocol van Bonaire en tevens werk- tervan De Palm To^rs. Hij is een
raakten gewond. Schade onge' regelmSi^Btond verder onder persoon die streeft naar goede
veer 5400 gulden. tie De ZeT controlevandepoh- Men heeft namelijk gebruik
ge- fjgffg] MiIIHTKOtVttJKIFX'S BANKING zaam op hel Toeristenbureau
aldaar,WichidePalm, kreeg van verhoudingen tussen Bonaire en
De bestuurder van een persO'
nenauto viel achter het stuur in
grens me t paria-kerk ligt aan
van de hoo f> op 150kilometer
de maakt van een oude deur,
welke
slechts bekend is bij ingewijden. I r**43
&^S il
NVESTMENT DEPARTMENT
For further information call
algemeen adviseur Betico Croes
deAru baa n se vlag opgespeld (zie
Aruba.

slaap en reed tegen de afraste-


ring van een woning aan de Ab-
kantvanhSBtadLaPa Z .Vande
werd meege^sbisdomLa^
2
Unlangs is een soortgelijke
dielstal gepleegd in de antieke
I Aad van der Pol'tel. 612511 / 612991 foto) vanwege zijn verdiensten
ook voor hetArubaanse toerisme.
BELFAST - In Noord
een lid van het hulp-
lerland is
politiekorps
doodgeschoten. De man had op dat
rahamszweg. Dat was omstreeks een heiligsefrld dat het hier ,iL Van Caquiaviri, in
zelfde gebied van Bolivia. het- De heerDe Palm was vijftien jaar ogenblik geen dienst.
zes uur vanochtend. ennende daad be- op Aruba in het toerisme werk- *****
AMIGOE UUO.NSDAG 11 JANUARI 1984
8
I \
TE KOOP
Remitido dablemente, probablemente".
Sintiago: "Si vn adjetivo ta caba

WASHINGTON Premier Zhao
Ziyang van China heeft gisteren met
ken. Het is het hoogste Chinese be-
zoek aan de VS sindsde beide landen
volledige diplomatieke relaties aan-
Het weer pas opgeknapt

STUDEER president Reagan van gedachten ge- WOONHUIS


Ortografia riba 'o', ta kambia e 'o' pa 'a' i pore
'mente' atras: cierto
mente; c terminacin 'bel ta
cierta-
in 1984 bij
wisseld nadat hij op het Witte Huis
officieel was ontvangen. Gesproken
werd onder meer over de econo-
knoopten. De kwestie Taiwan blijft
de verhouding ongunstig
benvloeden.
DE WIND blijft matig en
komt uit oostelijke richting.
Bij een lichte tot half be-
in Emmastad Margriet-
laan no. 8.
cambia na 'ble', agregando 'men- mische relaties n over nucleaire za- ***** Direkt leeg te aan-
REFERENSIA: ENFASIS No.
7di 1983. te': amable (esaki ta un kibukas-
hon di Sintiago f un eror di Typen
LEM lOjan.
wolkte hemelblijft dekans op
een plaatselijke bui bestaan. vaarden.
Zo luidt de Meteo-
Varios kaminda bo ta lesa 'ski-
Informaties:

APURBAKIJ
imprenta; lesa: amabel) ama- Ned. steno 13 jan.
bi' enbes di e verbo kompleto Engels Steno verwachting tot donderdag-
'skirbi' (kv r). 'Skibi' ta sinkopa
blemente". Hoyer: "Esnan (esta: Spaans Steno
13 jan.
13 jan. middag twaalf uur. tel. nr. 613832/613833.
di 'skirbi', ke men vn deformas- c athetibonan) ku ta caba coe 'el', Sekretaresse 13 jan.
mester cambi pa 'le'.Eta un per- Receptioniste 11 jan.
hon dje verbo aki. Bo no ta topa

KESHI!
Boekhouden beginners 11 jan. r aam i,ia,a,mt'il'i*a**\
kv e forma sinkopa 'skibi' den sona masha agradabel. E ta com- '^

" '
Engels beginners 13 jan. Voor dekoele nachten
bersa agradablemente". Zeppen- Engels gevorderd. TE HUUR
ningun dje gramatikanan bieu 11 jan.
(Evertsz, Sintiago, Hoyer, v.d. feldt: "De bijvoegelijke naam- Spaans beginners 13 jan. BRUSHED NYLON
Veen Zeppenfeldt 0. P.). Eno ta
woorden die uitgaan op 'bel', ver- Verkoopster 12jan. E RESEPT AKI LO WORDU PRESENTA PYAMA'S
figure tampoko den e dosdiksho-
anderen 'bel' in 'ble' vr de uit- Ned. Hand. Korr.
Eng. Hand. Korr.
12jan.
12jan. MAfJAN-ANOCHI 6'OR NA TELE-CURACAO APPARTEMENT en NACHTHEMDEN
gang'mente', b.v. Posibel (moge- in goede buurt. kort en lang
narionan (1945 i 1947) di G.P.
Jansen. Ta solamente Mario
lijk) posiblemente; amabel
(beminnelijk) amablemente;
Bedrijfsleider
Alg. Ontwikkeling 1
18 jan.
10 jan.
AREPA DI KESHI LA INDIANA
Dijkhoff a inkluy den su
"dikshonario" usinan el a pega e
barku di skirbi: "skirbi, mira ski-
terribel (verschrikkelijk) ter-
riblemente". Ta trata aki di vn
Alg. Ontwikkeling 2
Erkende Diploma's
De hele maand jan. kunt U
13 jan.
nog in- I
Voor inlichtingen:
Tel. 44734 Hendrikplein 11
regla fho kv semper tur eskritor I. l
bi". Den vn obra leksikografiko
no ta korekto referi vn palabra
i pefiodista a aplika. No tofer kv
loke ta na vso masha tempu
schrijven bij:
LEM PUNDA dagelijks ZRKOL KU KESHI ._._.___._____.---.-, i i
kastiso na su deformashon. Ta Tel.: 612640-4-8 uur BETONCENTRALE
nt kontrario, bo tin di bisa ne
kaba! DE CASTRO BUILDING Personenauto I
deformashon, mira e palabra Enf:... i komoe vehfkulodordi tegenover Postkantoor
SUZUKI TOMCO N.V.
kua nos ta identifka nos mes".
kastiso. Den e kaso aki Dijkhoff
mester a skirbi p.e.r skibi, Dor di' a drenta papiamentu fo'i wit, SS 80, km./stand 3.300 j
km.,
Tel. 674673 672204-
sinkopa di skirbi. Probablemen- Ulanda. Lagu aya. Bisa simple- bouwjaar '84. Voor: |
l
te te desatino di Dijkhoff aki a mente: kv kua. Guatemala aanvaardt I Te koop voor f.6.800,-, allrisk j Funderingen vloer- en
ringbalken.
konfundi nos ortgrafonan. Ta Enf.:... ora nos ta dispuesto na anti-discriminatie
verzekerd.
Ook voor verkoop van:
un punto mas ku mester koregi ...
asepta ora nos ta dispuesto na | Financiering mogelijk.
Blokken, zand en grint.
den c prksimo edishon di hasi..." 'Dispuesto' ta eksigi pre- conventie van VN Adres: Maskokiweg 6A.
posishon 'pa' i no 'na. Dispuesto
Ortografia di Papiamentu.
Enf.r ...napa, islaribeno, kana.
Un zonido mas of menos manera
pa.
Enf: "Ta pa esei mi ta hasi..."
GUATEMALASTAD Gua-
temala heeft zich officieel aange-
Nos tin por lo menos dos generas- sloten bij de internationale con-
uy trecht
'nj' ulandes". Sigun Drs. Jorge

Uvan
hon ta skirbi: pesei. Asina mae- ventie tegen rassen- discrimina-
Labadie: "h klinkt als de 'gn' in
"cognac". Tin un diferensha pal- stro- i muchanan tur ta bin papia tie, zoals negentien jaar geleden
pabel entre e'nj'di'oran e'ie'gn' vn papiamentu innatural. opgesteld door de Verenigde Na-
KONKLUSHON. Mi ta nana ties. Het betrokken Guatemal- Emballeer & Transportbedrijf N.V.
di 'cognac. Mi tana lado di Drs.
Labadie. Ta un korekshon ku ku mester pone mas atenshon na teekse decreet werd in het -
Tel. 84566 Telex 3463 Utree N.A.
kontenido di ENFASIS, tantu pa Dagblad voor Midden Amerika
mester tene kuenta kun.
Enf: "Por ehmpel 'ui. E por loke ta toka idioma komo pa loke opgenomen. Dit is de KESHI A
VERZORGT VERHUIZINGEN OP
INTERNATIONAAL NIVEAU.
ta konserni ortografia. Ora bo ta staatskrant van Guatemala. Het
I ULANDES J
ta: kui, fui (ulandesr oei). Of: kui-
da, ruina (ulandes: wie), pero dikta katedra, bo mester hasi decreet werd in november 1982 9 GEBR. NIJMAN B.V.
tambe: bruin, briiit (ulandes: bon, sinobo ta kousa mas konfus- ondertekend door de toenmalige 5 Thurledeweg 39
ui)". Ora introdusf e modifikas- hon ku tin kaba. president, generaal Efrain Rios T I - -
Tel. 010 372255 Rotterdam


hon kv ma propon i kv mi ta Loke ta sigui no tin nada di ha- Montt en zijn kabinet.
aplika for di awor anto no tin si kv nfasis. Sintiago: "Impera- ---_-___-____M_-______________________________i

nodi di splika mas e diferensha di tivo. E verbo 'bai' ta bira 'bam'


(Larga nos). Bam coempra". Zep-
pronunsiashon di diptongo 'ui'
den'kui'i'kuida', pasobraeoraei
'oei' ulandes lo ta represent pa
penfeldt: "De gebiedende wijs is
altijd gelijk aan de onbepaalde TIRE <$> YOKOHAMA Middleaged lady with hobbies: gardening, swimming, sailing, travelling, dan-
cing, reading has


'uy', manera e ta zona den: uy! wijs (bedrijvende vorm) met uit- COMPLETELY FURNISHED APPARTMENT
zondering van: ...c. Het
buy buybort Bruy fuy!
knuy
kukuy kuy
puyru snuy spruy stuy
puy werkwoord 'bay' gaan. Wan-
neer het in de gebiedende wijs
|| jeJEiu Mientras ku tin na stock j (tuinhuisje), with kitchenette, water, airco and service for gentleman of middle
age who wants to sharethese hobbies.
Rent: f. 900,-.

vluy. No ta nada strano; spanmeer uitnodigend dan gebiedend
gebruikt wordt, wordt het 'bam, Ij Mm^^ Tabata AWOR j Letters under no. 2, Amigoe di Curacao.

tambe tin: muy


;tuy! Ruy etc.
;uy! jchuy!

Enf.r "C por ehmpel, takaiaf


b.v. Bam caslaat ons naar huis
gaan". E.R. Goilo (Gramatica il-:i Wjjjjj) P205/75R15 GTSpecial f.:W- f.146,-
den mayoria kaso". Tras di Papiamentu, 1953): "Modo Im- 5.60-15 4 ply f.-94T- f- 72,- Gezocht voor direkte indiensttreding
'mayoria' mester usa preposis- perativo. BAI. E verbo aqui ta e -6.45-13 4 ply f. -94T- f- 72,- i; op tijdelijke basis (3 4 nind.) -
nico eu por expresa vn nifkas-
hon 'di': mayoria di kaso.
hon plural, teniendo vn forma -8.25-20 14 ply f. 357T- f. 273,-
Enf'.: "... naturalmente bo ta
skibi manera ela papia". No por special p'; p.e.: Bam cas (pro- ]! Ervaren
pega pronmber personal 'el' ne
verbo ouksiliar'a'. Mester skirbi
nuncia BAN), na lugar di: Laga
nos bai cas".
Di loke ma ekspon akiriba ta
GARAGE CORDIA N.V. ERVAREN VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHT
nan ls for di otro: el a. Algun
ehemplo. Evertsz: "el a hayami: evidentekv TANK ATAN,KAR- !! Zeelandia Tel. : 615644 j ! | met enige kennis van boekhouden.
NAVAL NOS TUR TA BAN ta
el a papia; el a bisa; el a canta".
Sintiago: "locual el a bisa mi; el a vn eror gramatikal grandote.
Mester bisa: nos ta BAI. Ta ken
! |
] i
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Brieven onder letters LCT P.0.80x 2088.
I j
sinti; lo el a contesta; kiko el a pa-

HENDERSON
pia; bisa el a bisa mi". Hoyer: "Si ta inventor dje barbaridat aki?
despues di e pronombre '' ta bini Sorto di vupanan asina bo ta na-
vn vokal, pone vn '1' su tras. Si fta ora Djan kv Djodjo subi tereno
ta para dilanti di vn consonante di idioma!.
no ta necesario el a bini ayera; e
ta bini toer dia". Zeppenfeldt:
"Voor den derden persoon enkel-
A. J. MADURO
js?j BEKENDMAKING
voud gebruikt men het voor- Lopez Henriquez:
naamwoord 'el' als het komt te
staan vr den klinker, b.v. El a
bay caba Hij isreeds gegaan".
Enf: "por ehmpel: 'vupa' di
Steun voor MEP
bij toetreding
SAVACHEK Ingevolge artikel 3 van het "Arbeidsvredebesluit III" (P.B. 1978no.
243) maakt ondergetekende bekend dat:

a) de dag van het referendum onder de werknemers van

LOTERIJ
Schoonmaakbedrijf Encore is vastgesteld op vrijdag, 10
franses: 'faix pas' ". Probable-
mente vn eror di imprenta. 'Faix'
tot regering februari 1984.
mester ta: faux. Enf: "E manera
di skibi bo fam ta ofisialmente fi-
WILLEMSTAD Het
onafhankelijke Statenlid Bob
b) de plaats van het referendum is het kantoor van de
landsbemiddelaar te Fort Amsterdam.
ga. Standardisashon ke men: fi- Lopez Henriquez zal de fractie
ga kiko ta bon papiamentu i kiko van de MEP zijn steun verlenen c) de gelegenheid om te stemmen bestaat van 12.00 uur tot
no". 'Figa' i 'figa' mester ta: fiha
(kv h) i fiha. I esaki no ta vn eror
als die partij toetreedt tot de De grote trekking voorde Henderson SAVACHEK loterij 18.00 uur.
centrale regering. Hij ontkende
di imprenta! Ta vn eror ortogra- echter te zijn toegetreden tot de vond plaats op 5 januari jl. De uitslag is als volgt: d) devakbond die gerechtigd is omaan ditreferendum deel
fiko mahos. MEP-fractie. te nemen is de Curacaosche Federatie van Werknemers
(C.F.W.).
Enf.: "Ademas di ta parti dire- Lopez Henriquez verklaarde

1500,000
konosimentu..." E supstantibo dat hij er voorstander van is dat e) slechts de personen vermeld op de bijlage van de brief
korekto ta rekonosementu (kv de MEP deel uitmaakt van de zegels plus
el. Van VLIET van ondergetekende gedateerd 10 januari 1984 aan be-
centrale regering. Als AVP-er trokken partijen stemgerechtigd zijn en mogen deel ne-
Enf: ...problemanankuskibi-
dnan di papiamentu a topa e ...
...
heeft hij daarvoor gewedijverd.
Nu de AVP uit deregering is en 2 ALM tickets lllZ^f men aan dit referendum.
Willemstad, 10 januari 1984.
problemanan kv nan a topa
"Pa e frasenan ta kompleto mes-
hij zelfuit de AVP is, wil hij daar-
aan meewerken. Hij heeft be-
# bestemming naar keuze De plv. Landsbemiddelaar
R.A. Francisca.
ter skirbi topa kun. loofd dat de MEP-fractie kan
Enf.: ...
na momentu kv nan
ekspresa nan mes den vn papia-
mentu skibi... "Mester ta: 'na' vn
steunen op zijn stem als de meer-
derheidspartij van Aruba in de
regering zitting neemt. Of dat
<
M 100,000 "WWjWWW G N raVEN r- ---_-- -|
papiamentu. een toetreding tot het huidige WaWtt SAV-A-CHEK zegels Cas Coraweg 108 Cursus Praktijkdiploma
Enf.: ...
e prom imprenta di kabinet- Martina betekent, liet
Boekhouden (P.D.)
3* 50.000
Vikariado (1843)". Presumible- het Statenlid in het midden.
mente vn eror di imprenta. E pa-
labra korekto ta: Vikariato (kv WWJ WWW
ZORAIDA GEORGE I Plaats
SAV-A-CHEK zegels Kaya Uster 2 : Universiteit van de N.A.
t).
Enf.: "Sinembargo den kaba-
SANTIAGO Minister Ser-
gio Jarpa van Binnenlandse za-

4
Inschrijfdatum :17 januari a.s. 7 uur n.m.
mentudi siglo 19..." Nos ta bisa:
'na' kabamentu di siglo 19.
Enf:... ora na ana 1925 C.P.M,
ken en tevens premier in Chili
heeft verklaard dat er dit jaar 25 000
*^JWWW LISETTE FRANS Leraren :A. Johannes (tel. 80817)
geen veranderingen te ver-
ta stables na Korsou". E ana
wachten zijn in de politieke situ- SAV-A-CHEK zegels Jo Corsenstraat 26
O. Hoeve (tel. 611601)
mester ta: 1915. Ademas, c frase
aki ta mutila. Mester paga mas atie in zijn land. Wel zullen er I_ l-.J
tinu ora ta koregi pruebanan di
imprenta.
economische en administratieve
maatregelen worden getroffen
welke een heel positief politiek
5/10 e prijs, elk
15,000 SAVACHEK zegels
Enf.: "Bo no por sina lesa ni effect zullen sorteren. Hij zei dit
skibinadrechi,sibono..."M.i.H. J. Geverts Claudio Kooldouro A. Campbell
in een lezing op een universiteit Las Almas 24 Winston ChurchiNweg 35 Blauwduifweg 8
'Na drechi' mester ta: drechi (sm
'na'). in Valparaiso. Wat de komende Teld Mereera Agnes Candelaria Siraila Boekhoudt
anti-terreurwet betreft wist hij Medena Park 1 Andesweg 9 Alexanderlaan 15
Enf: "Ortografia indudabel-
mente ta forma parti..." Tnduda- datditveel beterzal zijn voor zijn
belmente' mester ta: indudable- land. Op het ogenblik buigen er
zich juristen over. 1Vl5e prijs, elk 5,000 SAVACHEK zegels
mente. Evertsz ta skirbi: "indu-
J. Posner I. Van West S. De Brabander
Blauwduifweg 7
Chantal Winkel
Roodeweg4la
M.A. Robles De Medina
Alablancaweg 35 WAARSCHUWING
Chuchubiweg 2 Fensohnstraat 2
SETEL N.V. maakt hierbij bekend datop MAANDAG
16 JANUARII9B4 alletelefoons zonder enige uit- -
De gelukkige winnaars kunnen hun prijs afhalen bij het
HENDERSON Hoofdkantoor te Zeelandia.
-
zondering waarvan de rekeningen over NOVEM-
BER EN DECEMBER 1983 niet voldaan zijn zullen
k \ J CURAQAo' worden afgestopt.
vertoont vanavond om half negen in Theater De Tempel defilm: T De abonnees die nog moeten betalen WORDEN
DRINGEND VERZOCHT DIT AAN DE KASSA
i
T
Permette Rocco Papaleo
regie: Ett: reScola
{J TE STA. MARIA TE DOEN, AANGEZIEN BE-
TALINGEN VIA ANDERE INSTANTIES NIET
MEER VERWERKT KUNNEN WORDEN.
l acteurs: Marcelo Mastronianni en Laureen Hutten.
SETEL N.V.