Vous êtes sur la page 1sur 104

-

f

i

'

8J*W fafig

i

*c|fa

gpj

fafe ^

^5ift

cfapi

$ft TTO ^t ftRHT TOTfa II *

^

c=n^r

snfcit II

II

^Tt ^f| ipt y? rT ^f?

w *rfc ^fofr II ^ II

•icri^WJ f^TOt: *jR«W WH^H, 'Ht<n'!?Tt^i fa*n^n«i

II

<bvnw \

«p;

3

jhj

%

^3*5

<w<yw 113 11

*mm fJ<t HjHkKUl ^RR 3R^IHT <w*h, 11

qqt to ^m wm,

33^ fafe «<w**i 11* 11

qh m*1 % fag to fgfMggR

arrant ^T^iwr'^TRrft'

^R(3o3fo)

.

1 JfT : 20.00 "^mr

TU^ftT SHWR, lf^R-249401

^ft5R-249401

^ : (0133) 426297

fefa *iW><U| 1998

HANUMAN SIDDHI

By : Adyanand Yashpal 'Bharti'

Published by : RANDHIR PRAKASHAN

Railway Road, Hardwar-249401

-

fclM^sbHfuicbl

X.

*.

H^-dN<u|

<JH<^1 SHHM

6. T^FT^T^^^T^

^X.

^pTH Ulfci<*|

*£.

TffSTCT ^T*Tcf WTO

^

^-^

*V^

%°-%3

^o^-^ox

«t <MKJM«4 <J¥IMM '^JRrft' tf^T

TOTSftT HchlVH, fftgR

srfw

t fa i^T ozrf 5^ ^fFTT TOt f^ ^TTRT 3tf TO ^R ^IT gqT

ti

#T ^ f f% fir ^FRf ^T =h^l>J| ^^TT : 3T^ f I

^ ^T3* 4

33T 3TOTt^T 3 ^^TT f fa ^t oqfrE *TW ^ W f 3*T ft ^?t

3tf«n$ *^|U| c& ^N^ehdl |37T SRflfr f I fa^RT 35t 3TcT f fa

^FTT^ SHfdd *rRffiT3Tf ^ 3TT«[R *TC 3T^ 3*q^T ?Tfa 3tf f^K

TOT t *R T& 3OTTT %

(HHfdRsId ^ffrF^nr ^TfT

^SWi %

WSFT^^TT f, ^T^T^cf: 3$ M

3 3TT^ fa

^to <Tt ^H fl^Sjft' f II

^NM ^A^lTHTtl

FT ^fift |$ cT^ft til

t I cW ^ ftRT JRFR Tsftfcre eft 3WH ^r fa*re «RT f^TT f 3*ft

3Tt%|^f I

3nf^ %

TGTT 8TT

U)

ft I$|cbK ^TT SIT

^

^fr W l^TT SIT 1

^SmiT <HT ^t tTf ^rrTT cbgdldl 1

cniq^i ^ Riucm ^ Jinifui* famt i

^ ^t ^fa W itcTT f 3f ^TR^ cST WfaT f |3Jc*te^T^TO

3^<Ef JTTuft 3IF5T *foFT im 3* ^f | % f^ft ?n# %^ f

3$ ?t "?pt q* *r^r ^f i ^wud

$ ^ jtto ^ft ^t ^t

t^^^^PfNWW^^ch^Hlf^^TW^T^t^#^T

3TF3T 31|c|m ^ 33T ^fffa *p* ^TTft TWT 8IT <P* *ft ^ft

«rf-3rf *KT Milfo^lM «IT 3lfa 3TF3T *ft f q^

^W , ftw ^tum ftar ^t' *it *rar *it i "sre

wit

feft *ft *F* % 5RT

3 ^ yum $ 3ta ^t

l*M<h) Rbdid^f^^RT^^H^^Rl'tll

faff 3TO t^T *TcT Tit itit f 3H (R^J ^Tf^T aft ^T W

(%)

tor *rRt t ^rf% fattf ^ *ft ?fa Hft' Tf wr 1 1 ftftf^r

TOt ^grffTJ I Kf^ ^SWI^K *HRH *rf % tUtT 3*fe ^TT

I

f

I If *ft ^to felT TO f 3*T$ s$t£-3"| *T*ft ^TT 3TT *ffit

I

elflT, f^ I^T % 3#fafi ^t 3^f 3T^cfK f, ^cT: Sf *ft

^t ft f i mi, f^ h^iiR 3% ^niTaft c& <jmkhi $ to

ftefiTT ft t I 3?T*TTO for, TO, TOcf, Hl^T, ^n^T, T^Fl^TSS,

3iMcb« cbd^i ^T «fld«*ldl f I TO 3^Jcf f ^il-Kl ^t

& 1% f 3#[ 3^fit ^^ *ft UfoE ft if f I *T3fa fw ^T

mf i

<1FT 3&t ^N^^chdl t 3*k f^^RT <KHIcim f f% 3^% 3RT 3Ft

*tt Tft ^fT ftfM 4»d<i4l fHt 1 w£* faft $ ^ <|3rT sftsr

f^RR *it ^ fTO TO 3TPq% WW TTOJcT f 3lk 37R % ^T

3 ftft 3*TRHT ^t 3T^f«P£ 37T^1^TT t ^FTffo ^t?T ^ |^ ^cRT

fJRH^t^^RTf^cRtflf ^iirdfed^tfTWftcTTf—

Wft&fe UgliW *jfcldleWe|: 3HJ: II

WT^ f I *IJ3?fcft cR^IcTIT53^RT|^t I

**^ :

3JhUI*K 4VNIH '^JTCtft'

qqq

fsrfsrsr qraf % jrcfa g ?tto

# frcTf? % cfT#5T 3 *R 3R SJRTJT ^RT cTT*P3FRt TfcTT f I ftcftf

3f ^R 3PJ aft <WxK % 3RT 'sT^Pg ^M' *f oz^fi f 3H

|H

«F^T ^t f^RI 3* Jfc*T 333T 3R *J*FT **I?T *R T^ %

S^TRtWT^^^tR^fRT^W^f'l^^^

Hitacl ^JT f I "Ufa % *m ^T 3R f^TcET ^13 3R^ %

^4<lfa % ^RT ^?T 3 ^3% ^faR W ^R TO 3R^ $ SPT,

|H to ^r cfWf ^r«iT3Tf % ww 3rf<rf^T «Rct |q; #r ?m

(VO

^ffefT' $ feRTT TOT f l*IW ^cTT 1FST ^TR *ft ^T^ % fa%

T^ 3^Ff ST % *WH f I f^RT TOT H^IHNI 3TM ^FJt 4.1^1

# ^T ^ ^ffpT TRI 'Hgl+M ^tffcTT' f 3flt TOT % ^ 1RT *ft

^ %

H ^cR ^T T^J T TT3

^ *T ^OT ^t ^fe ^ft f I #T TO 3^ $ «R ^TT^T WfcTT f I

^r to ^ % Tlnrf ^r ww %3\ f

i wTO^^^tew

ftcnf I^WTO^^T^mt^T^cTTil I W TO ^t % ^W*T

^TfSJf ^T TOT ftcfT f I ^t TO

^t^t| i3raTO^$3Tfa?rraT^^Ritt

% TT^T ^pfa#T ^tcTT f | ^R TO

i^tto^

^ % 1R ^m ^cft f I

qf TTT3 3T?^r ^^il-d, f fa^T cftif TTTO TO 3R^ %

^^tft^T^^mT|^^3Tf^T^T^cfTf I^TO3Tc*RTTOTi|

3TcT: ^T^T TOfr *ft 'llml-Md! % *TRT TOT ^anf^

fa ^T T7T*R Jllml^ T#

l*[*ftWTITt

^ ^Tf|% I TRRRTT f fa *ftsR, ^^T ^

f afo #if tf smart $ w*x t tb^ ^ fo^% sr^ crm itaT

3H«IR ^ ^ * W ^T ^FcTT f fe ffl&ti 3IM^ 31% ^T«F$

^t ^ TO 3*OT TOT xnf^" I

W\ *R*t *TT ^tf ^itrRTT^ o^frF "^ «R *TT^ <R ^TFT TO fMtfcT

^M^ 'Hmidl^ fim<W' =FT TO TOT ^ltl% I P& ^T*T ^t TT^TT

W% 3T?lf^*Hlc*<* T*5F TO t fa$ ^R«int % TOT ^T f I ^

*TTcfT I 3jfc WW % ^^ TftffcT # f I ^ WUT ^ *^

^TcTTl|faTO%*T«T3 i^JTcrf "ZZWm cft^TcrT W3^^T

^ TO ^91P3 ^TM' ^ 3tTC ^J5 3 ^ ^RR <i*^«* #

^ OT ^FST TRT I I ^t^qTS^f «rfrF ^frK 3RR^, H3I*K, H$l*iK

l^Ttm, W^rftF &WW* T^TRT*ftszrai|3TTihTO^ ^t

"

tf W cT^F TO ^ % cftT 3^T

^tt f i #^r % ^t%

f^f^r to

*TRR ?P1% f argrf^ c^f)cMU l

^ £ -^afr ^t ?fe wmr 1

Fta; toT 7RT f fa *ft 5!?fo Jrfcrf^T ftf TO ^t TOTT f 3S%

OT Tfacf t fa^T TO TO: #T 3rf^T ^ ^ T^ f I f^T

^Tfl% i ih tot % ^ to m^ im | I ^ % qt% ^3 3*

^r % *r s^rc ?TRrfmrti?rift^^qt%TO^%tf

^TR3TR£^TRTftaT| I

3R^R *fazf ^TW T$m f I^Sfa^TSqr^^ 3R^f

FTRt ^T f^IT3Tf ^ Tg ? ism 3TTfc ^cTT% ^ f |

<vo

?Nt-SF*lt Ust *ft ^TRt Wft f I |* WI $ SHRpT TO % fate

^T^IWWil I f^ MfdRH iter ^ 37B^R^ f I ^ fsf^T

eft <R$ STR^T ^C ^% t I "0% TO ^ TOT^ ^ *JcT-3ta ^ ^T|3Tf ^T

# ^TR «l(4cbl #

^ TO ^Rcl" *JM 4 ^Rft^RT ^t % OT <2JrE %3U f I ^

3rfcrf^q^ : 3Tf^is^^^jrfl^TO^t

^ TO ^TR *ft ^t =RT *FT TOS f ^ fa 3iraR^

WTTcT 'TOt' % OT TfecT 3" 3q^S[ |3CT t I ^ TO ^^

<P£ ^T % fa^fa cTT*T SM ^ f I ^T TO % 3PT 3?%T ^ }TR

^tw #3 tri3 f^nftw *ft ^ ^t sot sffc aft ?t?s *ft ^ w*x

|3T f I f*J% 3T^I^ $ $ft IJTR *ft ^T«n$ 3tf *c^|U| 3RcT f W

3*T3ft ^<*WHI Tjpf 3R<t f I

3T$P $ft ^TR^Jt % *ftcR JR?^3f ?ft OT^^it ^T HSW^F fz grefT ^IR f 3lk ^ ^Rt OT£T 3^TRR JRT* TRT

T^T f I ^p?R *it ^T^KMdK f *Rfe WTR eft *PT f^JJ

WTR flBJ ^ ^ 3Rt?2TRRT eft

^R?J ^t % ^f *RT

fW <F* STO ^ 'eft *TW£' TM W fa#T ^f? 3 fafasT

fejT«lT I

^?T f fa ^T TF5TT % ^¥^T % ^WIR | 3Jk ^t Y^t ^R TFR

i&X ^T^RT *Rf 3BT *TOM ^nRUt ^ 3Rct f% ' eft TPT ' f WT

rcWK<l'V3TfWT'^^3OTW^tW

*TO^ ^ ^T 3TTRt cftcTT3Tf

^ WT ^FRf 3 Sfa3[ f^ ^ ' eft TRT'

f I t^RT 3TO TT| ^ ^t 1RT ?faT f 3*ft 3^JR eft Iff ^T^RTf ^T

aft W\ ^t WW\ Wtm Wl*R teTTM f *Rf% M<^|cM |

OT eft f^r 3Rct s^ita tot f % ^j^-ci^ «nf ^t frf=r, ^ftr

^jf^ cFRT f <FiJ- cR ^' 3TOR ctcTT f 3ifc *Tf T^FT 3^J *ft<R

^fcff *T 3N#RT #KTT f t% WTR ^F 3^ ^frE % T^TT«f ?Rft

^"ftaTT^RT^JT^fl

eft ?twt % ^$r fa%T 3?cTctrt' 3 3t *J5tt, ^ 53TT, $:

^3fT, 3TB $3TT, *TR? *TWT, ^Tf $3TT, 3TIRF $3fT <R? % c?uft f |

3TFT ^ 3R TJcfc ^ft 37R % ^TR

|^ Waif

TJ5TT <F$ ^ 37FER ^Z |^ f

I

*TT f^t^cTT ^TCRlt ^TJt f I

^ ^T?lf 3 fafavT 3TW-W

^FTffo 33% 3|dFZ ^TT TOT^#T 3 ^ 3OT" ^T ^ ffrT

f l^f #^^3RZ^%t I

^fg 3 ^T% *fft cJT^ *T*ft *rf 3T^ FTTOt ^ fafaW 3^TCT

3t^tr ^ £ mm Tzr^ft #r vx <$ wr$R sfrt f 3ifc

I^ ^ fH 3FM f^TTZ % ^Pft f I cT£ 3?qqt 4cRT ^rfrfc WT ^T

W % OT 3TTM ^T MfdMKH ^tcTT f 3^ '^T:' ^ftcf

^ 3Tcft

3T^F

f *p5rf% Wp", f^ f?Fnf^ ^ ScTfr, TJTcFT ^ WR

3TTf?KT f | ^ c^ER tffaT ^^T % 3f^fcT 3lk TFT

%^RTjr^r^k^^Rhrf i spffo

^T $ ^ #t

^tt M i ^fa

3TTTO^^ff^3TO%fa^3T^^^3T^^3

(u)

ft^JJ: JTW #3f ^ 1TRT ^TR ^5Ef% 1

"^ f^R ^Teft 3T^T^ ^FTFTT 3TC^ 3PJ3TRT 3TcRF=rf 3fft

^foui) cZTrETqcrf?TI|

^ W3" ^pER HfWkb ^ £RT ^ W=T ^Tcft f TTcj 3^

fg^T T^^T *T *R ^f ^T "»TcTcT ^R 3^3 #cft f cR TRT Wtt k

^ % 3nT"iTRT t yvft ^ £RT ^fTSTTtf %$ f ^Rf% ^T ^T

3T^TtF f, ^t % f^R f I

t I ^ 3T^RT WcT %J T*m\ 3RT^T ^ =RT % % "^c^T Mufcml

^ ^ ^T^Rm

*R ^ ^ ?TT 3RcTltcf ^ ^ I 3RRf % TRT Sit ^Tlt

faff ?Tl ^ft ^RW f^f %mt T^T ^T *m f I ^tf TTRTT

^fe ^ *PT % WI 3RH£f ^t-^cTT 37RT ^ 3fR f^ 3^F WI

^TOff3^R^7R5>* I

^ ttws; # % 3r^t ^ % ^r *r ^t^t w\ farm

f^ tr ^r^ kr tot f ^ ^TWTtrg; *tittfi, t^:^

TRW %m ^ 3^ ^ f 3^ Ft ^ ^^T T7R ^R 37FT TTf^r

s\ « I P 1

^t it 33T cTT% f I *TfnTTC<r % *TTW Wm if

W& % T 8T

^ Pkmhh #R ^TF^STf ^JT 3^[R TOT f I ef^T ^T ^TT .^TT,

WTt^ * TOFT *TRT *T? ^t ^mt f ^T ft? ^TSTTsf *t' 3%'

«mr ^t?t, ^tW ^ swwt, w$

3T^t>rt *t?t

~m T?mx

TTT? ^ ^^

*Hlfoid TOT f I 3TN% fMfa ST^T HR *TT=T

Tlfe jJcyHUU: ftfT^sftrrf^nT: II

B^RraimSto

H^IU|y|U|<idlsr

ffldlVllchrcHIVH: I

c^nftcJFT

crf^T II

/

toes ftfen oFRt ^frq^f f?nt

II Ml^clH: ||

SRcT^ ^ci^VI HlcbHIST *FT3f?Tt

VlUl^dHI dlchHi %R T^TT «T^^

I

I

?

^

I

I

§:TsT4le||pH dHM^duT^: WlPHIH^ 13 I

^ft ^t ^ WT—I WTC ! | ^ ^TT ! I *PTcT % w% !

*n^ ^ ark snUiR* % ^ ^ ^ ^m i^f ^t w f^r 3t^r

^^ft i

ll^?T^3^R: II

ft^MUIW TTinoT Straff ?$ ^ ^TT I * I

HIT^r ^ ^cTFTT ^Tt ^t ! oTP$ ^ -*^|U||sf ^RR TFT ^

(RX)

^RT TO cFJTOT?!' 3T?lfa FTRR ^T cPT3" «RTTCT ?1T eft 3ToW

II fafa-MHl: II

3? 3JFT #t IJHR cfJcTcr ^fa *F5RZf $ft TPT^

^l"J|^lcll

ftft^T:

ffcT sfa:,

I

^

I

$ftTrc *rfr& ftfa cbci-d^

II W3:

II

II *<^m: II

^ff3t^5T«rfqTT: \c I

^fffl^STTTO I % I

^^^SERT^rf^H: I ^0 I

^||'3HirHcbl«TfTO |^ I

^^'^ftfe^T^n^m: 1 x\ 1

^f:^RrMcb{4^|«tfqTT: 1^ I

ll^lMw II

--

£c||dk*MKITO, tyUslKJ^TC 1^ I

^TTCTOfrRrTFTTO, chcMW |^ | ^

II SZTTC

II

|

fi4Tt)I^U| #ER WR

MldlMIIHchdH, I W I

^^T^M % *J*f % W1W ^tfcf 3Tet, 3T^f % t\$ ^T TOT

^tW, dsiJd^ ^ SR*T$T ^ ^, Trfi W 3T5UT ^pft, MldlH< %

3TcTf^^TH^^STR3^T : anf|% I

3T^tT *fe ^ iM cT«TT q^Meild ^t STT^ ^ ^, fo^ff ^

$U£H#J WtP*T ^m^t # ^ 1 ^ 1

*qfe % *TCR *l'fdH4), wtf ^t mfcT <<MHM, ^ WRIT,

f^RR ^T^ff ^t 3T^TfcT ^TT TQt f I T$ FRTR ift ^T S3R TOTT

t!

II 3jHH*ra II

^^nrt

*pra?t ^h<ksm ^nr ttc? $g *r -3*3

^ ^7 ft' ^f £ 3 3 *E2 WIST, 3> ^Tt

^^R ^^

^ircrak ttw^t ¥Kk*<w ^ ff ff <| ^ 32 ^

PHciKUll^^^Ti

^tfta wt^ fifti f^fij fafa firflr ^ cem 3s

j

cbiiilfui *n«rc mm ^ ff ft' f ^h ^f| a> ftra

^ ^jt ^J*T?t ^T gJW ^ *F5T iHlggK ^T^T

^ US *R

[MVIN ^ ^f& ^rf ?f£t ^3? t^TSTT

PfcHW (W^, cm cT«I, tTcT TO, ^T ^T, fcT^R facTO <wIfu|$4Wl[ui ^f^T $g^ <E ft ff ^^

^^nft 13*1% mf| tnf^ ^F| ^F| t^ "^ ^trt

^ vuPcm) ^iRtnlHi fwrpTqf uSfawiebito e^fo,

*?£r,

#^7 dc^r, ijc^ iim win, itm

Omi, s^cm jfjcth,

^ *n3rr, fa^ira Trn^f,

^ *zi, %fei fef^r, f5rfir ftftr, arft-r ^^

?{H, f^Rt5«tcTT ^JfT,

^pT 3JH,

ftrT ?jh,

sia

^^2 ^cf TTF ftclKUIW TcTTFT I 3? qift f^ WT

M^tTnr^R: II

*tm mg

^cftft spffas^ fnwiH, i * i

cfri^ ebuli^ g mg «ft Tm f%^t

i <a

i

^ra ^fiTC mg f^fT fWT #ER: I % I

^, 3HH)^d wre ^t, ^rter ^

^t, ?srf5rer ^wft =& ctsjt Fro

mg ^tr ibiH^ai&pr ^nk*i,

ten

WT^E ^ ^RTt ^t, 3cMNI<SI f^^J =ft %&& ^3 eft

^irSci *ft ^f ^t, HflcNl ^r3Tf eft ^m^T ^gff ^ft ^3TOeT

^H eft writer ^te =ft ^m^ifl ^ eft wra sra-sro eft

tjii tng m^nwi #r tifj ftra fira

i

^o i

3^ptPttt «toiw*i: mg Mi«Tti«flwsn i w

i

TTO^T ^T *ft HlcilrH^ ^IR *ft ^I3TM ^T eft R?|c|[i|^

fcrPT eft cfcfcT JTTCTT^ ^3R^R ^ 3? eft cfifo^>3 ^TT eft l^RcT

TJ^ft eft 3HdUK+ ^f eft *rp^R ^f^TT 3FTf eft STfacT <Hrll<Sc(

TO 3Tcft 3^Rrl4f *ft ^T T8JT ^ I

g^ijccbch* ^Rg ir^ ftll^ fg^^fnT: I ^

I

^T TT5T ^^^t *J% *jfrF ^ fcj^fd,

*TST?£C ^ 3T7ff eft, 3J|<Hc|H M % W&J im ^. I ^r

fen ?H fosrsrur ^^^ ^r qre tott f ^ qfa ^ gfo eft jtm

TOIT f I T^ ^T ^T #ff *T*R MfdRn *Tt W^tt

#T HTCT <F^

|H^TW TOTT t ^ OT^ 3 it ^IJ spf sft *fa cR cT$qt JIM

TOTT t I 3TT^t W % WW ^T % TT«T ftsRT fft* ^T% Wtf W

fq*PT H^%

cftq>

HI^J ^TfsR: I ^ I

^r, iter, h^i^, t^i, wrc, fw, ^ira, wra % *t«zt to wft

W TOT &HlJc|f iftfqa wra^u^,

FiTFt $ fcraro: 1^ strut tot ^ifti?; 1 ^, w ct^tt #t crt% %

JTS*T V3&X "HeT ^R, 3^R ^R, ^T iR ^TT f*R ^R *TRUT 3R^ ^ *TR^

( $fw 3JWFF? ymid 'wwt' faifad 33*7^ w^ zwz

llfafWm^: II

"^ 3JFT 3ft TO ^3 ^Pra^T WT 3#:

TT^ft 3R:,

$ft TO ^sT ftFCTC I5HR ^3RTT,

ff

^fal^ aft ^rfrF: 3>t eblHchH^ ^ 3*3^ sfr 3T^FT

llf#7H3R: II

^Jri ^ ^%% SZTR

^T7?T:

fWT I * I

I ^f^^ft ! ^natf % tf ^ciT ait fwRt $ zvti to

F£TR ^ ^T f^RT WT WT (M«R) feqT STT ^4 ^% *RTM f I

Mt^cIcW

T^T^fW

t5TW H^dH, I

ifa Tg3 girt W WR ^T^ ^T ^T ^T «£5TT ^F sft

^ g ^rr 3^ ^tfe ^nroq^ 1

(3o)

^feTT^TW^^tff ^R^f%"^TR viscid +lPdH*R

1 1 F& ^TcT wr 1 1 ata % 3OT fTOfr ^ffe ^ |f f I

f*T flt *£! % tfm ^t WE ^TcR JO" 9Jt ^fW FTW f

^t fo *ftw ^tf ^T ^t ^RT 3R ^cTT f I ^ 3# 3U, ^ffa 3T*TRt,

xrf&Tt

1TC5

SRR c^i^MctH, I

^f% T rf^T ^t w$ ^t^t aft ^ sft "*T^ w^m f f*He&

5# 3tR ^t WE ^T^TT *ft ^5 3*Nr FTF^ f ^t fa

3^R 3Et WE ^T% *ft *JQ" FTFR % *TCR f *ft fa ^U ^R^t

cfif^fa*lT«lTl

5^ m^i 3FT ^#pt ^ I

Wi fa^r <si<eiMi M i vm'^viMJdH , i

*h>j6ci ^t mrjj] ferr ^ f i

faciei WF& ^rf^ *jft yjg I

UdMI^MMlft STRSRT SRTO^T I ^o |

M^m, WWZJZXi ^T 3fctf$RT TOT |TT ^TW 3TT^Toff %

fa^rfar aft ?^^r *ft *ft % ^mq *rc 3% fn 1 1 f#* tt^tt t^

f^R% ipt ^ ^ T$\wmi 1 1 ^% ^ ^ ^ ^ W^ ^

MAd^j HglrHIg «4vilcb rdHIVMH, I

113??!^^: II

^ gRUcUHcUw WIT II

^

^Tt

W3Rt

M^c|<H|i| T^fojfq T^JRT

^gj^T^WTUTO^TIT II

^ q-qt «m^ TO cRRR ^nn *pTO "^TM

g^TO ^TTfH^T ^raJH ^ 3t?T JPT8RTC WFT II

^cF^Tf^TR^TfT II

^ qrft qr^ Mr|c«HN 3tR ^3FT 3TTf^

cfTT^ flchH^Uj^KW

•£ qrft *nra?t

W^T II

mt4c*<hn ^^n fssitara

ii3mWFfr*T*re n

^ arcs aft m^Rsi^^cm szft Tmz

||3W<*<^|«: ||

3»f I3HR3Pp^T«n TO II ^^^^?ITrl#ft«rt^m: ||

^ 3T 3T3T^ ^rfFT TTSSnTT«li ^T: II

^tTm^TR3^fTfiT^T«nqW: II

^il5^^ftrfe^T«n^T: ii

ii 3T«r

3TO S^lfc; ^?RT 3^ f

^f3*TTOTO II

3»3fftR-$Fn3T II

3»3f [VHsll^TO^ ||

^tt^R^^T^T II

^if5|^T«T^2 (I

^xm^TFT aUAqm ^Tggara H * iqCT

ifldl¥ll*ft4KUII<4 M«McW^W c^i^^HN

ll 37*1 ^g"R^: ii

^n^^rft $ ^f i

S ft' tfiM AdMAdl^ * * * * * VZVZW II

* tff tfwAdnAaw tf tf ?sr * tf *nr*irc

WIT II

^T^T II

p

n^'ecii<:*iiq *3TeJT II

I3T8T f^RRFH^ IcR cfc, ^, *t, tf, £, W, ^, vit,

?t, 3f, 3, t, % % <T,

% 3,

% q, $ *,

«T ?T,

*t,

*f, t, H 3, H *, tf, t $ ism i fftftpwro I

UcbHVI^KUiM ^t^t II

^rc%re ft, ft, ft, ft, ft ^ra ^?T fcrepRTC

^fT^T II

*t, % *f UcbHfaWW FfTST II

3? StR^ 3TTf^ cK|<|4J

^ nipm ^41cn^,

H,

^

H H H <*

^

^

^

^

onf&impi tfldivitalHdKuiKi H^ummu ^^FT

TJc&cJTt *£l^t

*^

fHclKUl^ I W I

<ffe M t I ^^ ** 3TC TO ^ * ^TO OTrfOT UM

^fiftf I

^WT

M^filrii

T^T^f li»?l

2^7 «/£(T*( H*^f*{ II

(|V9)

^Tofetf

SKWehH^ I \C I

^fafe ^r^T: I tt I

a

3rfc «vra4uii^ II

3TO ftf^Ttfra: II

i arc* * ^^fe 3t? ^Hffh^wtg i wzm

WigrRTO: II

^^tapp^T^n^m: ii iff<nHhartTO ii

i$*tWP3J^fe n

if arofwwTO ii

i^:^^H^T^T^^ : ii

aWS^lR^TO: II

^ftl^TR^: II

^ffftR^FfT^T II

^^rVl^l4^T2 II

aJfebcMWfH II

5|ff^r?RJT*Tcfcrc II

3RW TO^

^ ^TT %

# IJRR ^t ^T S9R 3^cTT f I

^rf ft5 3TTT3 3?$J ^ft Hl^4*

flkt*l<3 : 3>^T ftf^IsFH.WT ^icbH 1 1 <sl<lc|Hi

^HH^VIH, ^fifa ^«n ^wft vk|(m|| Wlo^dH,

UklfiflislH^HNH}:

^T ^ft cblH<H, II

3^ *w*Hdl' 3 t{% W?, ^

"W, ^fcfc, <sl<wi J l, Icf,

3Tf^T, ^f 3T«Jcra^T ( «IM, ^Rcf, 3T^T (ijsn) ^T cM 3Tfa ^T

f^t |£ f I F% # TO 3FR, f*Tf, ^T^, *TCTS, 3T^, ?f| <T«IT TT^T

dgikM 11

(Vo)

Srf Rlfe4f ^t ^ 3T?t l^RR *ft f^R% W ^ 1 3^

"wr^nf i

W FPf *rf<T: MKIlRtNsli 3 Hl^dlrH^i: I

^trt ^nf % wft prefer % ^ aft ^pn ^ ^d fw ^t

$ft fJJTR *ft 3ft f^R ^t TOT 3$ I Wtffa

W ^ I W% f^Rt ^

^w^fttot^ 1

ft: Uk^jft ^iotllrHM *5R *Tft: Spft

II

qmi^n^T^TT^sr: ^M^S^g II

^td^^i ^ft: mg ^n^ ^i| f*rft fisra: 11

TOT 3$ I

wftssmt i^*j2[t^fgrwrc: II

4st

*j«rc Stf w^t ^ w

gsn end $ft ^sflf ^,

tftfc^FTTOT^ I

W 9R[ fiR: m^W MldM WU&i: II

^f ^F5jf^ W Uf W^Ml ^ ^T-prf ^t, W3 «TRT f^T *tft

*M3Tf c&, ^m Ml did «IK^ ^ #ff 3ft T8JT ^

I

^t ^ft

5HJ ^ 3^ "^ 3^ ^PTf ^ 3PJ ^ W ^ I ^ft

mfcT $ ^K, *RH^ ^RTf ^ #tf ^T f^P$ T T?T3Tf, ^cT ^ ^TSRTf

^T ^tm g^ft

gfuwi ^rsgg II

^FRt (f^lf«RlO ^ IRT ^T^r ^T ^ W, TO TO, TO, ^T,

(3n^#3T^^TOTf^f I^TOSTHt^T^ I)

<& H^ STWl W: cf^TO g#7 t^v? ^cER

cBT <^ T7FMHF7 *4 Tt*T f^TT?HTO *T * *t *t 44

^ SETOFF I 3 I

35 qrft *TTO^ W ^RFTO ^f 3ft? go^FT

^g^qR ^ iw *pra "5^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

-

WleMKW 3F3Rt ^TFT ^^^T fe^vfl faFTTT c&t4

g^ ^ira ^pfta ^u *&m suffer dmw #ttt ^jfis

?zm 6 wr ^gqro 3iW* TT^widebw tor?*

HKkhiq <|e|U|idebN «5xRrfaftrff ^Wfa W ^J5T

^KcbN TR l^PT *rf 55 H? PWKUIW yilGb<A,

aiEhHl, t<TTH, W TT^RT, #^ U$

^ H^ fo^TM

fi^KchN ftf oMIVIlR ^5 *hdlcht{ebl4 chlfeehlfe

ftff^sr ^<T^<cbw ^n: ^F5r -q^r cn5r hi¥I«i>ki ^4

omfa fn4>dcbw

^

3S1TO,

wftfs

TR

*h4 ^nrar wt fas *<f*r

^

^

^RTf^T

*RT

liyiiHKJIWJiGHcblfr ^fcjcblfsi «fH^J cITO *PT

gjrf *rrsrerpi ^ ^t it?r *raf*fte ^tto 3> ft ff

fa tf *4 *m?r fore ^ *t| fani vih, n

^TcTT f 3TT% TPTRT ^T^aTt ^T f^T^T "^tcTT f I

^T^5T^ ^rf (iM*MJ 3^ ^1

^rf TtT ft ^T5 ^f^ ynr^T^ II

^f| XTO *fr4 ^ *rfr& ^TFI

^

II

^i 3T?*Rr "w^ra f i %^ct ar^j ^ ^r =Ff it 3rft3*ht

^^^f^^^ftTOS^ II

^t *rftF ifa tf, TO #T it, 3^ ^ ^T3 ^*ft ^t ^TT

qmT^ flc<i<^M ^ <lfH^Miru i rc| ^Tfq^^FT^^I

chulRll ^TpT £*Ulft

<T "RRjf^ Wk1*id Wt II

^' T$ 9lt 1JJTR *ft ^ ^M "?R^T ^ \ f*H% ^Pf 3Tc*RT

(*0

( $fW 31MFFZ WNId 'Weft' foH% ^WMI'l 37Wof

H^f*{ II)

^TF^Hlirw^T^dl'MIH. II

dlMl^clN II

$«iW4

<WlRHlt ^rf I^im: 3T^t: I

^T5T H^l(<<*> ^ rcl^ish^IRd W II

cFcfEr cfFJ TJ5R2T l^ehKVI ^Sll<*H: II

^T^^g^T^f I

^fa 3T5R ^T BraraT: 3T$KJ|[<ldH^ I

S-3FTW SflFiFiiRfi 3^ft *FTST StM % 3xW 3tW 3pffS

3TRJRT ?ta> ^ ^FT fc?TT ^ t!TO 3JW *j^ f^H ^%W^<Tft

srotf to ^ % w ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^

3PT^33ra: II

gjcTcT cFPR^ f^osi T$T: ^

fH«I^UIH. "

3TO [clPw^l T5T: II

^R^^:, 3T^TrqT l^bl^ftsl «ft ^^ ^>

itt)

3Wl3pnfS*mT: II

3>^3fcl^*IT3TO II

^"Sfrfm^WST II

^#(VKs(l4srez II

#44^1453 II

^^^TpRTR^H II

^^cfccMlij^ || 3T«I *<^W: II

*K # ^3T

VlRb^' mg f^TTt if l|cMlc«4*l|

3PJ^T«li33: II \ II

TO II 3

II

TTSZRT«Tt^T: II 3 II

35 *eft* ^5T ^TSTt ^Tflf ijf cT^THT 3CTUT SI<l*Jch:

3HlfHcbl«lf TO II* II

cbfnfe«bi«rt33: im 11

m i

^f *h? gssfaf ^n^ZTf ^RRT ^

^^*Tw**^rift^^* OT ^ ITl

||

(Ho)

4\bm ftftT HWo&IMsHI Written: II

^fSFT f^TT if ^Rfw ^ $ft *£3 ^T?t, ^Fsc*T ^fcT ^Tcft f^TT

^ ^T

sh^l W: *ng *Tt ftrST HlUKli

q^ II

^FJ°*T ^faT ^t f^TT ^ ^ % aft "^ 3T^, 3tR f&U ^

W^ ^ % *ft ^1 3T?T f?TR f^TT 3 ^ % % ?ft if£ "^r ^T

^T^T^" I

fTOcT ^TT3Tf 3T?T ^W aft ^^TT WfH IPT Mfdf<H ^

*l

T$ftsf gn^ *fte

TJ5J3

^q^f^ywcb^ i

SR3 ^^ ^IMld^HH^ II

*icf

tor! 1

T^cbcWH ^T TO M%$

^ ftozr cp^ FRffc ^r^ ^ra

^n^% II

f 1 ^M ^ ^Tcft 3Tcf

(HO

^T«T$ ^RRT #$T ^% ^T#*T f*TR ^T3 ^ T^ ^ ^r

fS^RgTflrgTtgTM^iybMluj^l^ I

*Hl^cbl<¥II^HIc|<fH ^^^ N

^J&R * ^r m, #r ^r ^t ^r t^ % sjfj ^it f i

^^KlMdiferraTs^ i$m ^

ii

^Bt^fl^WHT^^inT^TTPTT ?ZR -^k m%

(SH)

f f/cr 3?^r^ vmm 'mat' fatfwfr $3^ mw^t 3Fm

n'fidlrt> 3mm zfer nf&r %t wwi

5^ ^mr ?&w{

ftrf^T: I

3TO<*><-4Jm: II

^ft*<IHcyN^ft«n^T: I

£f d$lfe|«l*W 34HlfHchl«Tt^R: I

3^ MleMKW chfnrWcbl^Tf ^TT: I

£f: UebdRji titfKUIKJ *<dd eb<4*6l«rt TO

3T8I^TTf^TW: II

(<O0

TOT ^7T ^TRftqi^cbdH^r^^T ^5 ^rH^dl^

MKddlcMJUlH 3Tratel-^ SHOT-? SRTwRcKflH

Htm *i)cniH*Kcb Hcfo *TT^T ^r T^T T^T

i *f ^ ^ ^m w% ^wt H<3ra<K^- ^

it it^t

II

3¥IK**1I$hII<UI-3 ft^Tra^^PT-^ %^% 1 1

H^i«>Hiq

qtflfcmfrl

fHe|KU||4|

SfrTwR

*R:

3^S*snW^:ftsRT^ I

^frfrf ^fe ^J? *ft>HrfcR *J^ fa^l<iMI

3TFm%T M<kGk f^?t WHH^ ^kTRT f|^ I

s^

uh<i#u»

f^rmms^r

*4g<<^

«2TR TT^f sfe=R '3ft TT^f rf^' cf^cR efift TJST