Vous êtes sur la page 1sur 10

BO LE SERAPHIM

a sa theo ban dch nam 2005 cua UBPT

KINH THNG XOTLu y : Xin hat ung not Si va Si giang


j


j
l

==========================
& A: ll
B:
Xin Chua thng xot chung con Xin Chua thng xot chung con.

==========================
& A: l l l
B:


Xin Chua Ki to thng xot chung con. Xin Chua Ki to thng xot chung con.

j
==========================
& ll
j
A: A+B:
Xin Chua thng xot chung con Xin Chua thng xot chung con.

KINH VINH DANH


j
J


j j l l

==========================
& ll j
Chu te: hoac:
VINH DANH THIEN CHUA tren cac tang tri. Vinh danh Thien Chua tren cac tang tri.


J

&


j


_ l l
========================== j
l l ll
A+B: A: B:
Va bnh an di the cho ngi thien tam. Chung con ca ngi Chua Chung con chuc tung Chua.
j
J j==========================
& A: ll l l A: l l

B:


Chung con th lay Chua Chung con ton vinh Chua. Chung con cam ta Chua v vinh quang cao ca Chua.
l l


==========================
&
_ _
B:
Lay Chua la Thien Chua, la Vua tren tri, la Chua Cha toan nang.
b

l l
==========================
&

A:
Lay Con Mot Thien Chua, Chua Gie su Ki To.==========================
& B: ll
Lay Chua la Thien Chua, la Chien Thien Chua, la Con c Chua Cha.
b
==========================
& A: l l B

Chua xoa toi tran gian, xinthng xot chung con. Chua xoa toi tran gian, xin nhaml l
& B _ _j
==========================


l l
A:
li chung con cau khan. Chua ng ben hu c Chua Cha, xin thng xot chung con.


& B:
==========================

b
V lay Chua Gie Su Ki To, ch co Chua la ang Thanh,


n

&
==========================

ll
Ch co Chua la Chua, ch co Chua la ang toi cao.


& A+B:
========================== ll
Cung c Chua Thanh Than trong vinh quang c Chua Cha. A men

THANH, THANH, THANH&
========================== l _
Thanh Thanh Thanh, Chua la Thien Chua cac ao binh. Tri at ay vinh quang Chua.==========================
&
ll


l

_

Hoan ho Chua tren cac tang tri. Chuc tung ang ng en nhan danh Chua

&
============= =
Hoan ho Chua tren cac tang tri.

LAY CHIEN THIEN CHUA, b

j==========================
&l l
Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian, xin thng xot chung con
,& j

==========================

ll
_
Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian, xin thng xot chung con

,

j==========================
&

_ j
Lay Chien Thien Chua ang xoa toi tran gian, Xin ban bnh an cho chung con.
KINH TIN KNH

==========================
& ll
l l
Chu te: hoac:
Toi tin knh mot Thien Chua Toi tin knh mot Thien Chua
j
==========================
& A+B: l l
j
La Cha toan nang, ang tao thanh tri at muon vat hu hnh va vo hnh

j
& A:
========================== l l
j
Toi tin knh mot Chua Gie Su Ki To Con Mot Thien Chua sinh bi c Chua Cha t trc muoni., , j

& B: j
========================== l l
j
Ngi la Thien Chua bi Thien Chua, Anh sang bi Anh sang,Thien Chua that bi Thien Chua that

,
==========================
& A: _
c sinh ra ma khong phai c tao thanh, ong ban the vi c Chua Cha, nh Ngi

,==========================
& ll

B:
ma muon vat c tao thanh V loai ngi chung ta,


b

&

========================== l l
va e cu o chung ta, Ngi a t tri xuong the.

,

&==========================
A:
BI PHEP C CHUA THANH THAN NGI A NHAP
==========================
& l l
THE TRONG LONG TRINH N MA - RI A VA A LAM NGI.

,
b
==========================
& B: jNgi chu ong inh vao Thap gia v chung ta thi quan
,
j

==========================
&

j


_ l l
Phong xi o Phi la to; Ngi chu kho hnh va mai tang.
b

& A:
========================== ll B:

Ngay th ba, Ngi song lai nh li Thanh kinh. Ngi lenb
&

==========================
ll
A:
tri, ng ben hu c Chua Cha. Va Ngi se lai en
,

==========================
& j
j
_ l l
trong vinh quang e phan xet ke song va ke chet, Nc Ngi se khong bao gi cung.
,==========================
& B:
Toi tin knh c Chua Thanh Than la Thien Chua va la ang ban s song

l l
==========================
&

_
Ngi bi c Chua Cha va c Chua Con ma ra.
,


_ _

==========================
& A: j
_
Ngi c phung th va ton vinh cung vi c Chua Cha va c Chua Con.==========================
&
l l

Ngi a dung cac Tien tri ma phan day.


l l

j==========================
& B:


Toi tin Hoi Thanh duy nhat thanh thien, Cong giao va tong truyen.


& A:


========================== l l

Toi tuyen xng co mot phep Ra e tha toi.
b

==========================
& A+B:
ll
Toi trong i ke chet song lai va s song i sau. A - men.
BO LE THIEN THAN
( hay Seraphim II)
KINH THNG XOT

& A: j j

========================== l l
j j
l
B:
Xin Chua thngB: xot chung con Xin Chua thng xot chung con.

_ j
==========================
& j l l B: j _ j
l l
A:

j
j
Xin Chua Ki to thng xot chung con.


Xin Chua Ki to thng xot chung con.==========================
& A:
ll
j
j _
A+B:
Xin Chua thng xot chung con Xin Chua thng xot chung con.

KINH VINH DANHj
==========================
& j


l l _ _
_ A+B: j
l l
Chu te :
_
VINH DANH THIEN CHUA tren cac tang tri. Va bnh an di the cho ngi thien tam.

j J

& A: _

==========================ll


_ _ l l
ll j
B: A:


Chung con ca ngi Chua Chung con chuc tung Chua. Chung con th lay Chua

J

&B l l j
========================== _ l l
A:
Chung con ton vinh Chua. Chung con cam ta Chua v vinh quang cao ca Chua.

j


==========================
& B: _j j
j
l l
_

Lay Chua la Thien Chua, la Vua tren tri, la Chua Cha toan nang.

& A: _j
==========================ll
_
Lay Con Mot Thien Chua, Chua Gie su Ki To.

j j


==========================
& B: _j j

j l l
_
Lay Chua la Thien Chua, la Chien Thien Chua, la Con c Chua Cha.


& A:
==========================

_ _ ll
Chua xoa toi tran gian, xin thng xot chung con.


==========================
& B:

_
ll
Chua xoa toi tran gian, xin nham li chung con cau khan.


l l
& A: _
========================== _ _
B:
Chua ng ben hu c Chua Cha, xin thng xot chung con. V lay Chua Gie -su Ki -to,
, J
& _ _ j

========================== l l
ch co Chua la ang Thanh, Ch co Chua la Chua, ch co Chua la ang toi cao.


==========================
&A+B: l
_ _ _
Cung c Chua Thanh Than trong vinh quang c Chua Cha. A - men

THANH, THANH, THANH
&
========================== l j
_

Thanh Thanh Thanh, Chua la Thien Chua cac ao binh. Tri at ay vinh quang Chua.

l l j
l
==========================
& _
Hoan ho Chua tren cac tang tri Chuc tung ang ng en nhan danh Chua


&
================= _j
j


_ =
Hoan ho Chua tren cac tang tri.

LAY CHIEN THIEN CHUA


, J

j==========================
&

j ll
Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian, xin thng xot chung con

,
j
l l j
_ j

==========================
& _j
Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian, xin thng xot chung con Lay Chien Thien

, J

j
&
========================== _
Chua ang xoa toi tran gian, Xin ban bnh an cho chung con.
KINH LAY CHA 1
Nguyen Van Hoa

&

j

==========================

Vang lenh Chua Cu The va theo the thc Ngi day,

J&


l l j
==========================
l
chung ta dam nguyen rang : Lay Cha chung con tren tri

, J


==========================
&
chung con nguyen danh Cha ca sang, Nc Cha tr en,

J

J ,
jl

==========================
&
Y Cha the hien di at cung nh tren tri Xin Cha
==========================
& l
cho chung con hom nay lng thc hang ngay va thaJ j


==========================
&
n chung con nh chung con cufg tha cho ke co


&

==========================
l l
n chung con, xin ch e chung con sa chc cam do

J J==========================
&
j

nhng cu chung con cho khoi s d
KINH LAY CHA 2
j
Nguyen Van Hoa
b


Jl l
==========================
&
Vang lenh Chua Cu The va theo the thc Ngi day, chung ta dam nguyen rang :

b 24


l

l l
==========================
&
l . j
l l
_ l l
Lay Cha chung con tren tri. Chung con nguyen danh Cha ca sang.

b . J
l l
==========================
& l l
l . j l l l
Nc Cha tr en, y Cha the hien di at cung nh tren tri. Xin

b l l l l l l l
==========================
&
Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay va tha n chung con nh chung

b . J
l
==========================
& l l l l l l
con cung tha cho ke co n chung con. Xin ch e chung con sa chc cam

b . .
j

l
l
==========================
& l
j l l
_
do nhng cu chung con cho khoi s d
TUNG HO SAU TRUYEN PHEP
b
( Mau 1 ) Nguyen Van Hoa


j==========================
&
ll
Xng :
_
,
ay la mau nhiem c tin
j


==========================
&
ap : Lay Chua chung con loan truyen Chua chu chet
j, j==========================
&

va tuyen xng Chua song lai, cho ti khi Chua en.

TUNG HO SAU TRUYEN PHEP


j
( Mau 2 )J
_ _
==========================
& l l
Xng : ay la mau nhiem c tin Lay Chua,

ap :

J ,
&


==========================


j
j

moi lan an banh va uong chen nay, chung con loan
j ,
j

==========================
& _

truyen Chua chu chet cho ti khi Chua en.
TUNG HO SAU TRUYEN PHEP

( Mau 3)

b 24
l
l l l l
l
==========================
& _ _ _
Xng : ay la mau nhiem c tin. ap : Lay
b
.
l
j
==========================
& l l


Chua cu the, Chua a dung Thanh gia va
b l

==========================
& l l
s phuc sinh cua Chua e giai thoat chung
b . j


l
==========================
& l _ l
con. Xin cu o chung con

Lu y :
Bo le Seraphim (a sa li theo ban dch nam 2005
cua UBPT) va Bo le Thien Than (tc Seraphim 2),
c chnh thc s dung ke t ngay 01.10.2005
Kinh Lay Cha 1 va 2, Tung ho sau Tuyen phep 1,2 va 3
(Sang tac theo ban dch nam 2005 cua UBPT)
c HGM cho phep th nghiem t ngay 20.10.2005

IMPRIMATUR
Can Th, ngay 20 thang 10 nam 2005
Chu Tch UBTN thuoc HGM.VN
Gm. Stephano Tri Bu Thien